ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.227.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 227

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. august 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 788/2009 af 28. august 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 789/2009 af 28. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår beskyttelse mod vektorangreb og minimumskrav til programmer for overvågning af bluetongue ( 1 )

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/624/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. august 2009 om ændring af beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Brasilien og Mauritius i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien (meddelt under nummer K(2009) 6385)  ( 1 )

7

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/625/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 20. august 2009 om mediekendskab i det digitale miljø for en mere konkurrencedygtig audiovisuel industri og indholdsindustri samt et rummeligt vidensamfund

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 788/2009

af 28. august 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

39,9

XS

37,6

ZZ

38,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

102,1

ZZ

67,7

0709 90 70

TR

107,2

ZZ

107,2

0805 50 10

AR

107,8

BR

122,7

UY

124,1

ZA

68,4

ZZ

105,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

105,3

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

101,6

BR

78,0

CL

82,5

CN

67,1

NZ

81,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

80,5

ZZ

78,6

0808 20 50

AR

145,7

TR

125,3

ZA

88,8

ZZ

119,9

0809 30

TR

124,6

ZZ

124,6

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 789/2009

af 28. august 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår beskyttelse mod vektorangreb og minimumskrav til programmer for overvågning af bluetongue

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra c), artikel 11, artikel 12 og artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue (2) er der fastsat bestemmelser om flytning af sådanne dyr inden for og ud af spærrezonerne i forbindelse med bluetongue. Der er også fastsat betingelser for undtagelser fra udtransportforbuddet vedrørende flytning af sådanne dyr samt sæd, æg og embryoner heraf, jf. direktiv 2000/75/EF. Betingelserne omfatter bl.a. beskyttelse af sådanne dyr mod vektorangreb.

(2)

For at give mulighed for en mere fleksibel udformning af de programmer for overvågning af bluetongue, der findes i medlemsstaterne, især med hensyn til afgrænsningen af »områder med lavere risiko«, kan der udformes alternative strategier med hensyn til overvågning med kontroldyr, som dog skal give garantier på samme niveau med hensyn til dokumentation for, at der ikke forekommer bluetonguevirus. De serologiske/virologiske undersøgelser kan også omfatte test af prøver, der er indsamlet til andre formål, f.eks. prøver fra slagterier og af mælk i tanke.

(3)

Erfaringerne har vist, at det kan være vanskeligt at anvende kravene i forordning (EF) nr. 1266/2007, som tager sigte på at hindre, at dyrene udsættes for vektorer. Det kan dog under visse omstændigheder på virksomheder såsom tyrestationer og karantænestationer være muligt at hindre, at dyrene udsættes for vektorer. Beskyttelsen mod vektorangreb bør ikke udelukkende bero på anvendelse af insekticider og/eller repellenter, men det bør også kræves, at dyrene holdes inden for en vektorsikker virksomhed, hvor der er truffet supplerende foranstaltninger for at hindre kontakt mellem dyrene og vektorerne, navnlig en kombination af passende fysiske barrierer og kemiske behandlinger (insekticider og/eller repellenter). Fravær af vektorer kan efterprøves ved anvendelse af vektorfælder i sådanne virksomheder.

(4)

Ifølge den videnskabelige udtalelse fra EFSA's Ekspertpanel for Dyrs Sundhed og Velfærd om risiko for overførsel af bluetongue i forbindelse med transit af dyr (»Risk of Bluetongue Transmission in Animal Transit«), som blev vedtaget den 11. september 2008 (3), er der fortsat væsentligt mindre risiko ved at flytte dyr i en periode af året med lav overførselsrisiko, endda uden supplerende test, end i andre perioder, også selv om det kombineres med serologiske test eller PCR-test. Dertil kommer, at hvis varigheden af den transitperiode, hvor dyrene er udsat for vektorangreb, ikke overstiger én dag, betragtes insekticiders og/eller repellenters effektivitet som risikobegrænsende foranstaltninger som tilstrækkelig til at beskytte dyrene mod sådanne angreb.

(5)

Transit gennem »områder med lavere risiko«, hvor der vaccineres, og hvor der ikke er forekomst af en eller flere specifikke serotyper af bluetonguevirus, indebærer ikke nogen infektionsrisiko for dyrene.

(6)

Der bør derfor fastsættes visse undtagelser fra de generelle krav i forordning (EF) nr. 1266/2007 om, at dyr og køretøjer ved alle flytninger i transit skal behandles med insekticider eller repellenter.

(7)

Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1266/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2a, indledningen, affattes således:

»2a.   Medlemsstaterne kan på grundlag af resultatet af en risikovurdering, hvor der skal tages hensyn til fyldestgørende epidemiologiske data indsamlet på grundlag af gennemførelsen af overvågning i overensstemmelse med punkt 1.1.2.1 eller 1.1.2.2 i bilag I, afgrænse en del af en beskyttelseszone som en »spærrezone med vaccination og uden forekomst af en eller flere specifikke serotyper af bluetonguevirus« (»område med lavere risiko«) på følgende betingelser:«

2)

Artikel 9, stk. 1, litra c), og stk. 2 og stk. 3, erstattes af følgende:

»c)

dyrene, når der under transporten gennem en spærrezone er afsat en hvileperiode på over én dag på et kontrolsted, er beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis transitten foregår:

a)

udelukkende fra eller gennem epidemiologisk relevante geografiske områder i spærrezonen i den årstidsbestemte bluetonguevektorfrie periode, der er fastlagt i overensstemmelse med bilag V, eller

b)

fra eller gennem dele af spærrezonen, der er afgrænset som et »område med lavere risiko«, jf. artikel 7, stk. 2a.

3.   Hvis dyrene opfylder mindst én af betingelserne i bilag III, afsnit A, punkt 5, 6 og 7, finder kravene vedrørende behandling af dyr fastsat i stk. 1, litra a) og b), og vedrørende beskyttelse af dyr fastsat i stk. 1, litra c), ikke anvendelse.

4.   For dyr som omhandlet i stk. 1 indføjes følgende supplerende tekst i de relevante sundhedscertifikater som fastlagt ved direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF, eller omhandlet i beslutning 93/444/EØF:

»Insekticid-/repellentbehandling med … (produktets navn), foretaget den … (dato) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1266/2007 (4)«.

3)

I artikel 9a indsættes som stk. 4:

»4.   For dyr som omhandlet i stk. 1 indføjes følgende supplerende tekst i de relevante sundhedscertifikater som fastlagt ved direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF, eller omhandlet i beslutning 93/444/EØF:

»Dyr i overensstemmelse med artikel 9a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1266/2007«.«

4)

Bilag I og III ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37.

(3)  EFSA Journal (2008) 795, s. 1-56.

(4)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37


BILAG

I bilag I og III foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Punkt 1.1.2.2 affattes således:

»1.1.2.2.

Serologiske/virologiske undersøgelser

skal som et minimum bestå i et aktivt årligt program for serologisk/virologisk testning af populationer af modtagelige arter, som har til formål at påvise overførsel af bluetonguevirus ved hjælp af stikprøvebaseret serologisk og/eller virologisk testning, som gennemføres i alle epidemiologisk relevante geografiske områder i den periode af året, hvor der er størst sandsynlighed for at påvise infektion eller serokonvertering

skal tilrettelægges, så prøverne er repræsentative for og tilpasset til strukturen af den population af modtagelige arter, der skal udtages prøver af i det epidemiologisk relevante geografiske område, og prøvestørrelsen er beregnet med henblik på påvisning af en prævalens på 20 % med en konfidens på 95 % i populationen af modtagelige arter i det pågældende geografiske område. Med henblik på afgrænsning af en del af en beskyttelseszone som »område med lavere risiko«, jf. artikel 7, stk. 2a, skal undersøgelsen omfatte en prøvestørrelse beregnet med henblik på påvisning af en månedlig prævalens på 2 % med en konfidens på 95 % i populationen af modtagelige arter i det pågældende geografiske område

skal sikre, at seropositive dyr fra vaccinerede eller immuniserede populationer ikke indvirker forstyrrende på de serologiske undersøgelser

skal sikre, at laboratorietest tilrettelægges, så positive screeningtest efterfølges af de specifikke serologiske/virologiske serotypetest — målrettet mod den eller de serotyper af bluetongue, der forventes at forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske område — som er nødvendige for at fastslå, hvilke specifikke serotyper der forekommer

kan også tilrettelægges med henblik på overvågning af vaccinationsdækningen og distributionen af forskellige serotyper af bluetongue, der forekommer i spærrezonen

kan også omfatte test af prøver, der er indsamlet til andre formål, f.eks. prøver fra slagterier og af mælk i tanke.«

b)

Punkt 2.2.2 affattes således:

»2.2.2.

Serologiske/virologiske undersøgelser:

skal som et minimum bestå i et aktivt årligt program for serologisk/virologisk testning af populationer af modtagelige arter, som har til formål at påvise overførsel af bluetonguevirus ved hjælp af stikprøvebaseret serologisk og/eller virologisk testning, som gennemføres i alle epidemiologisk relevante geografiske områder i den periode af året, hvor der er størst sandsynlighed for at påvise infektion eller serokonvertering

skal tilrettelægges, så prøverne er repræsentative for og tilpasset til strukturen af den population af modtagelige arter, der skal udtages prøver af i det epidemiologisk relevante geografiske område, og prøvestørrelsen er beregnet med henblik på påvisning af en prævalens på 20 % med en konfidens på 95 % i populationen af modtagelige arter i det pågældende geografiske område

skal sikre, at seropositive dyr fra vaccinerede eller immuniserede populationer ikke indvirker forstyrrende på de serologiske undersøgelser

kan også omfatte test af prøver, der er indsamlet til andre formål, f.eks. prøver fra slagterier og af mælk i tanke.«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit A ændres således:

i)

Punkt 2, første afsnit, affattes således:

»Dyrene er indtil afsendelsen blevet beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed i mindst 60 dage inden afsendelsesdatoen.«

ii)

Punkt 3, første afsnit, affattes således:

»Dyrene er indtil afsendelsen blevet holdt i et på bestemte årstider bluetonguefrit område i den årstidsbestemte vektorfrie periode, som fastlagt i overensstemmelse med bilag V, eller de er i mindst 28 dage blevet beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed og er i den periode med negativt resultat blevet underkastet en serologisk test til påvisning af antistoffer mod bluetonguevirusgruppen i overensstemmelse med OIE’s Terrestrial Manual, udført på prøver udtaget fra det pågældende dyr mindst 28 dage efter datoen for påbegyndelse af perioden for beskyttelse mod vektorangreb eller af den årstidsbestemte vektorfrie periode.«

iii)

Punkt 4, første afsnit, affattes således:

»Dyrene er indtil afsendelsen blevet holdt i et på bestemte årstider bluetonguefrit område i den årstidsbestemte vektorfrie periode, som fastlagt i overensstemmelse med bilag V, eller de er i mindst 14 dage blevet beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed og er i den periode med negativt resultat blevet underkastet en agensidentifikationstest i overensstemmelse med OIE’s Terrestrial Manual, udført på prøver udtaget fra det pågældende dyr mindst 14 dage efter datoen for påbegyndelse af perioden for beskyttelse mod vektorangreb eller af den årstidsbestemte vektorfrie periode.«

b)

Afsnit B, litra b), affattes således:

»b)

De er blevet beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed i mindst 60 dage inden påbegyndelsen af og under indsamlingen af sæden.«

c)

Afsnit C, punkt 2, litra b), affattes således:

»b)

De er blevet beskyttet mod vektorangreb på en vektorsikker virksomhed i mindst 60 dage inden påbegyndelsen af og under indsamlingen af embryonerne/æggene.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. august 2009

om ændring af beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Brasilien og Mauritius i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien

(meddelt under nummer K(2009) 6385)

(EØS-relevant tekst)

(2009/624/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, og artikel 19, hovedet, nr. i) og nr. ii),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien (3) er der fastsat en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel, import af dyr af hestefamilien til slagtning, registrerede heste og avls- og brugsdyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 1, litra c), i direktiv 90/426/EØF og kapitel II, del A, punkt 2, i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF skal dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, som i mindst seks måneder har været fri for snive.

(3)

Brasilien meddelte den 5. september 2008 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at der var bekræftet et tilfælde af snive i en hest i São Paulos forstæder i staten São Paulo. For at tillade fortsat import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien fra de sygdomsfrie dele af Brasilien vedtog Kommissionen beslutning 2008/804/EF (4), hvorved staten São Paulo udgik af listen over områder i Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4)

På baggrund af oplysningerne og garantierne fra Brasilien, og da er der er gået mindst seks måneder, siden snivetilfælde blev konstateret og det inficerede dyr destrueret, bør staten São Paulo atter optages på listen over områder i Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF, så der igen kan importeres dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien fra denne del af Brasilien. Oplysningerne om Brasilien i bilag I til beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Ved et veterinærkontrolbesøg i Mauritius blev der konstateret mangler, der kræver, at import til Fællesskabet af dyr af hestefamilien fra Mauritius begrænses til kun at omfatte registrerede heste, der opfylder dyresundhedsbetingelserne i bilag II(E) til Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (5). Det kræves bl.a., at dyret har opholdt sig mindst tre måneder i afsenderlandet og forud for eksporten har været holdt i godkendt isolation beskyttet mod vektorinsekter, for at undgå, at sygdommen indslæbes til Fællesskabet. Oplysningerne om Mauritius i bilag I til beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne om Brasilien affattes således:

»BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

 

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia og Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2)

Oplysningerne om Mauritius affattes således:

»MU

Mauritius

MU-0

Hele landet

E

X

—«

 

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.

(4)  EUT L 277 af 18.10.2008, s. 36.

(5)  EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16.


HENSTILLINGER

Kommissionen

29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/9


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 20. august 2009

om mediekendskab i det digitale miljø for en mere konkurrencedygtig audiovisuel industri og indholdsindustri samt et rummeligt vidensamfund

(2009/625/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211 (1), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Den 20. december 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse om en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø (2), hvori den fokuserede på mediekendskab i kommerciel kommunikation omfattende emner vedrørende reklamer, mediekendskab i audiovisuelle produktioner, som til dels handler om at oplyse om europæiske film og fremme tilegnelsen af kreative færdigheder samt online-mediekendskab, som f.eks. vil give borgerne større viden om, hvordan søgemaskiner virker.

(2)

Europa-Parlamentet opfordrer i sin betænkning om mediekendskab i en digital verden (3) Kommissionen til at udbygge sin politik til fremme af mediekendskabet i samarbejde med alle de europæiske institutioner og med de lokale og regionale myndigheder.

(3)

Rådet støtter i sine konklusioner om mediekendskab (4), som blev vedtaget af Rådet (uddannelse, ungdom og kultur) den 21. og 22. maj 2008, den strategiske opfattelse, som foreslået af Europa-Kommissionen, af mediekendskab som en vigtig faktor for aktivt medborgerskab i dagens informationssamfund.

(4)

Regionsudvalget vedtog i oktober 2008 en samlet udtalelse om kreativt onlineindhold og mediekendskab (5).

(5)

Det Europæiske Råd i Lissabon (6) konkluderede, at »indholdsindustrier skaber værditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk«. Med den europæiske kulturdagsorden, som blev lanceret i 2007, fastlægges der strategiske politiske rammer for at imødekomme vigtige udfordringer inden for kultur, mens der i Rådets konklusioner fra maj 2009 om kulturen som katalysator for kreativitet og innovation sættes fokus på det specifikke bidrag, som kultur kan yde til kreativitet og innovation, og opfordres til et bredt koncept, hvor innovation indgår som en del af Lissabonstrategien efter 2010. Dette er navnlig også vigtigt inden for rammerne af Europa-Kommissionens initiativ i2010 for at fremme konkurrenceevnen i ikt-sektoren og skabe et europæisk samarbejdsområde for information.

(6)

Større mediekendskab vil i væsentligt omfang bidrage til at komme nærmere de mål, som blev fastsat for EU på Det Europæiske Råds møde i Lissabon og i i2010-initiativet, navnlig for så vidt angår en mere konkurrencedygtig vidensøkonomi, samtidig med at det bidrager til et mere rummeligt informationssamfund.

(7)

Den offentlige høring, som blev afholdt i slutningen af 2006, viste, at der er forskellig praksis og forskellige niveauer af mediekendskab i Europa. Samtidig erkendes det, at der ikke findes nogen fælles vedtagne kriterier eller standarder for vurdering af mediekendskab, og at der er et presserende behov for en omfattende og langsigtet forskningsindsats, der skal fastlægge sådanne kriterier.

(8)

Som det kommer til udtryk i undersøgelsen af »Nuværende tendenser og fremgangsmåder inden for mediekendskab i Europa«, som blev gennemført for Kommissionen i andet halvår 2007, er der visse forhold, der lægger hindringer i vejen for udviklingen inden for mediekendskab på europæisk plan. Der er især tale om en manglende fælles vision, en manglende europæisk synlighed i nationale, regionale og lokale initiativer, og en mangel på europæiske netværk og samordning mellem interesseparter.

(9)

Det vil være yderst vigtigt at kunne analysere, sætte fokus på og formidle god praksis på området i hele EU samt skabe og fremme europæiske netværk blandt interesseparter.

(10)

Europæiske borgeres evne til at træffe kvalificerede og diversificerede valg som medieforbrugere vil bidrage til den europæiske audiovisuelle industris og indholdsindustris konkurrenceevne.

(11)

Mediekendskab vedrører evnen til at få adgang til medierne, at forstå og forholde sig kritisk til forskellige aspekter af medierne og medieindholdet samt skabe kommunikation i forskellige sammenhænge.

(12)

Udbredelsen af digitalt kreativt indhold og forøgelsen af online- og mobilplatforme til distribution skaber nye udfordringer for mediekendskab. I den verden, vi lever i i dag, skal borgerne kunne udvikle analytiske færdigheder, så de får et bedre intellektuelt og følelsesmæssigt greb om digitale medier.

(13)

Mediekendskab omfatter alle medier. Målet med mediekendskab er at øge folks opmærksomhed over for de mange former for mediebudskaber, som møder dem i hverdagen. Mediebudskaber er de programmer, film, billeder, lyd og websteder, som formidles gennem forskellige former for kommunikation.

(14)

Mediekendskab spiller en vigtig rolle for øget bevidsthed om den europæiske kulturarv og kulturelle identiteter og for større viden om og interesse for audiovisuel kulturarv og nye europæiske kulturproduktioner.

(15)

Mediekendskab drejer sig om inddragelse og medborgerskab i dagens informationssamfund. Det er en grundlæggende færdighed, ikke kun for de unge, men også for voksne og ældre, forældre, lærere og mediefolk. Takket være internettet og den digitale teknologi kan et stigende antal europæere nu skabe og formidle billeder, information og indhold. Mediekendskab anses i dag for at være en forudsætning for et aktivt og komplet medborgerskab, der skal forebygge og mindske risikoen for social udstødelse.

(16)

Et samfund med højt mediekendskab vil på én gang være stimulerende og en forudsætning for pluralisme og uafhængighed i medierne. Når forskellige holdninger og idéer brydes på forskellige sprog, der repræsenterer forskellige grupper, i og på tværs af samfundet, slår det positivt igennem på værdier, såsom forskelligartethed, tolerance, gennemsigtighed, lighed og dialog. Derfor bør mediekendskabet forbedres i alle sektorer af samfundet, og de fremskridt, der gøres, bør følges nøje.

(17)

Demokrati forudsætter, at borgerne deltager aktivt i samfundslivet, og mediekendskab vil give dem de færdigheder, de behøver for at få nogen mening ud af den strøm af informationer, der hver dag formidles via nye kommunikationsteknologier.

(18)

Mediekendskab bør håndteres forskelligt, alt efter hvilket niveau der er tale om. Medlemsstaterne har hovedansvaret for, at skolernes læseplaner på alle niveauer indeholder mediekendskab. De lokale myndigheders rolle er også meget vigtig, da de er tæt på borgerne og støtter initiativer i den ikke-formelle uddannelsessektor. Civilsamfundet bør ligeledes yde et aktivt bidrag til at fremme mediekendskab efter bottom-up-princippet.

(19)

Kommissionens initiativer, såsom Media 2007 (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (7)) og direktivet om audiovisuelle medietjenester (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (8)), som har til formål at styrke konkurrenceevnen i den europæiske audiovisuelle industri og indholdsindustri, vil bidrage til mediekendskab.

(20)

Kommissionen har til hensigt nøje at følge fremskridtet inden for audiovisuelt mediekendskab og mediekendskab i kommerciel kommunikation i henhold til betragtning 37 i direktivet om audiovisuelle medietjenester, navnlig inden for rammerne af kontaktudvalget for audiovisuelle medietjenester og inden for rapporteringsforpligtelsen i direktivets artikel 26.

(21)

Kommissionen vil tilskynde til forskningsprojekter om mediekendskab inden for rammerne af eksisterende programmer. Den har navnlig til hensigt at iværksætte en undersøgelse af, hvor stor opmærksomhed der er på risici ved formidling af personoplysninger via internettet, samt en undersøgelse af, hvordan brug af søgemaskiner forbedres.

(22)

I initiativerne om mediekendskab bør der ligeledes være fokus på ophavsrettens rolle.

(23)

Behandlingen af personoplysninger i informations- og kommunikationsnetværk, navnlig med henblik på at tilbyde forbrugerne skræddersyede tilbud, og de udfordringer, det medfører i form af beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, skal ligeledes indgå i initiativerne om mediekendskab. Informations- og kommunikationsnetværk åbner nye muligheder for brugerne, men kan også medføre nye risici for den enkelte, f.eks. identitetstyveri, diskriminerende profilering eller løbende overvågning. Kommissionen beskæftigede sig med disse problemer og mulige løsninger i sin meddelelse om bedre databeskyttelse med teknologier til beskyttelse af privatlivet (9).

(24)

Initiativer om digitalt mediekendskab bør sikre, at traditionelle forlæggere inddrages tæt, set i lyset af de yderst værdifulde erfaringer, som forlagsindustrien ligger inde med i forhold til mediekendskabet i verden uden for internetverden, og af, at denne industri i stigende grad bevæger sig mod produktion og distribution af digitalt indhold.

(25)

Kommissionen har til hensigt at skabe yderligere konsensus om vigtige aspekter af mediekendskab (definitioner, mål) og støtte analyse og udveksling af god praksis i det digitale miljø, herunder økonomien i Europas mediesektor, navnlig gennem tilrettelæggelse af møder i kontaktudvalget for audiovisuelle medietjenester (10), fremme og støtte af begivenheder under Media 2007 (11), samarbejde med andre europæiske institutioner og internationale organisationer som Europarådet, UNESCO og FN's alliance af civilisationer samt fremme af et offentligt-privat partnerskab om mediekendskab —

HENSTILLER:

I.

at medlemsstaterne i samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for audiovisuel og elektronisk kommunikation, og i samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for overvågning af databeskyttelse, hvor det er relevant:

1)

udarbejder og gennemfører samreguleringsinitiativer med henblik på de vigtigste interesseparters vedtagelse af adfærdskodekser og fremmer selvreguleringsinitiativer og retningslinjer om de emner, som er identificeret for medieindustrien i henhold til del II nedenfor

2)

som opfølgning på Kommissionens igangværende undersøgelse om kriterier for vurderingen af mediekendskab i Europa fremmer systematisk forskning gennem undersøgelser og projekter om forskellige aspekter og dimensioner af mediekendskab i det digitale miljø og overvåger og måler fremskridtene, for så vidt angår i mediekendskab

3)

åbner en debat på konferencer og ved andre offentlige arrangementer om inddragelse af mediekendskab i de obligatoriske læseplaner og som led i tilegnelse af nøglekompetencer for livslang læring som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring

4)

øger deres indsats for at skabe større opmærksomhed om national og europæisk audiovisuel kulturarv gennem nationale oplysningskampagner rettet mod borgerne,

5)

skaber øget opmærksomhed gennem uddannelsesforløb, oplysningsdage og distribution af informationspakker, der oplyser om de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger via informations- og kommunikationsnetværk og uddanner brugerne, navnlig unge, forældre og lærere, på dette område

II.

at medieindustrien forpligter sig yderligere til at stille de nødvendige værktøjer til rådighed for at forbedre mediekendskabet ved:

1)

systematisk at formidle viden gennem oplysningskampagner om, hvordan information og kreativt indhold produceres, redigeres og distribueres i den digitale verden, herunder om, hvordan søgemaskiner virker, og hvordan man bliver bedre til at bruge dem

2)

at give borgerne klare, brugervenlige oplysninger — gennem tilrettelæggelse af oplysningskampagner — om teknikker til kommerciel kommunikation, navnlig produktplacering og internetreklamer, samt midler, der sætter borgerne bedre i stand til at skelne mellem markedsføring og indhold

3.

at give borgerne oplysninger, lave informationspakker specifikt rettet mod unge om, hvordan deres personoplysninger behandles i forbindelse med skræddersyede tilbud, navnlig interaktive reklamer, under fuld overholdelse af gældende lovbestemmelser

4.

aktivt gennem tilrettelæggelse af oplysningsdage at informere borgerne om, hvordan den kreative økonomi arbejder, herunder ophavsrettens rolle i denne henseende.

III.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. august 2009.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 325 af 24.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 833 endelig.

(3)  2008/2129(INI) af 24.11.2008.

(4)  2008/C 140/08.

(5)  CdR 94/2008.

(6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2005-0278&language=DA

(7)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.

(8)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.

(9)  KOM(2007) 228 endelig af 2.5.2007.

(10)  AVMS, se 2007/65/EF.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF.