ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.219.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 219

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
22. august 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2009 af 5. august 2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

22.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 219/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 748/2009

af 5. august 2009

om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 18a, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2003/87/EF som ændret ved direktiv 2008/101/EF (2) inddrager luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (i det følgende benævnt »fællesskabsordningen«).

(2)

For at mindske de administrative byrder for luftfartøjsoperatørerne fastsætter direktiv 2003/87/EF, at kun én medlemsstat er ansvarlig for en given luftfartøjsoperatør. Direktivets artikel 18a, stk. 1 og 2, bestemmer, hvordan den enkelte luftfartøjsoperatør henføres under en administrerende medlemsstat. Listen over luftfartøjsoperatørerne og deres administrerende medlemsstat (i det følgende benævnt »listen«) skulle sikre, at alle operatører ved, hvilken medlemsstat de administreres af, og at det er klart for medlemsstaterne, hvilke operatører de administrerer.

(3)

Kommissionen har opstillet listen under hensyntagen til de bemærkninger, den har modtaget efter offentliggørelsen af en foreløbig liste over luftfartøjsoperatører og deres administrerende medlemsstat den 11. februar 2009. Listen bygger på data, som Eurocontrol har leveret på grundlag af registrerede flyveplaner (3).

(4)

Kravene i direktiv 2003/87/EF finder anvendelse på luftfartøjsoperatører som defineret i direktivets artikel 3, litra o). Inddragelse i fællesskabsordningen er kun betinget af udførelse af en luftfartsaktivitet og ikke af opførelse på listen. Luftfartøjsoperatører, der udfører en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, er derfor omfattet af fællesskabsordningen, uanset om de er opført på listen på tidspunktet for aktiviteten. Tilsvarende er luftfartøjsoperatører, der ophører med at udføre en luftfartsaktivitet, uden for fællesskabsordningen, så snart de ikke længere udfører en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, og ikke først når de udgår af listen.

(5)

Listen omfatter alle luftfartøjsoperatører, som i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008 har udført en relevant luftfartsaktivitet. Derfor kan der på listen optræde luftfartøjsoperatører, der midlertidigt eller blivende har indstillet deres luftfartsaktiviteter. Der er ikke taget hensyn til, om luftfartøjsoperatørerne er opført på fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der af sikkerhedsgrunde er omfattet af driftsforbud i Fællesskabet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (4). Forordningen berører derfor ikke beslutninger, som Kommissionen og medlemsstaterne træffer i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005.

(6)

Hver luftfartøjsoperatør bør have tildelt sin egen kode på listen. En sådan kode skulle give mulighed for at identificere deltagerne i fællesskabsordningen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat, jf. artikel 18a, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF, er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUT C 36 af 13.2.2009, s. 11. Metoden til opstilling af den foreløbige liste er nærmere beskrevet på Kommissionens netsted: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.


BILAG

Liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat

BELGIEN

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

123

ABELAG

BELGIEN

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRLAND

23987

ALROSA-AVIA

RUSLAND

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSLAND

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIEN

31088

CARD AERONAUTICS

USA

29568

CENTURION AIR CARGO

USA

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPTEN

32909

CRESAIR INC

USA

985

EAT

BELGIEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIEN

31497

EXELLAIR

LUXEMBOURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

USA

13457

FLYING PARTNERS

BELGIEN

34194

FORREST GEORGE

CONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SCHWEIZ

24057

GEMINI AIR CARGO

USA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBOURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

CONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TYRKIET

27232

INTERNET JET

NEDERLANDENE

28582

INTER-WETALL

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

USA

27709

KALITTA AIR

USA

28087

LAS VEGAS CHARTER

USA

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

31737

MATRACO

BELGIEN

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

1106

MIL ITALY

ITALIEN

24285

MIL KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TYRKIET

33689

MIRAS AIR

KASAKHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIEN

25228

MURRAY AVTN

USA

31207

N604FJ LLC

USA

26688

NEWELL RUBBERMAID

USA

31660

RIPPLEWOOD AVTN

USA

10864

S CAMEROON

CAMEROUN

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIEN

27769

SEA-AIR

BELGIEN

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIEN

26784

SOUTHERN AIR

USA

27977

TECHNOMAG

SCHWEIZ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIEN

27011

TNT AIRWAYS

BELGIEN

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIEN

30011

TUI AIRLINES — JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

USA

20065

V L M

BELGIEN

13603

VF CORP

USA


BULGARIEN

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

33329

AERO POWER LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAKHSTAN

23962

AIR BAN

BULGARIEN

31414

AIR LAZUR

BULGARIEN

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIEN

33225

AIR VICTORY

GEORGIEN

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIEN

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIEN

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDAN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPINERNE

21448

ATLANT SOYUZ

RUSLAND

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIEN

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAIN

28445

BH AIR

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIEN

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGARIEN

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSLAND

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

27345

KHORIV AVIA

UKRAINE

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSLAND

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINE

32126

MIL ARMENIA

ARMENIEN

30622

PMT AIR

CAMBODJA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINE

29085

RUBYSTAR

BELARUS

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAKHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TYRKIET

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAKHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAKHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GEORGIEN


TJEKKIET

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

30560

ABS JETS INC.

TJEKKIET

7824

ACL SLOVACKY

TJEKKIET

16895

AERO VODOCHODY

TJEKKIET

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJEKKIET

30203

ATMA AIRLINES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34057

AVTN SPECIALTIES INC

USA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINE

859

CZECH AIRLINES

TJEKKIET

33327

EARTH ONE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

31651

GROSSMANN JET LK

TJEKKIET

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSLAND

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

30825

LETS FLY SRO

TJEKKIET

33482

MAXIMUS AIR CARGO

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

USA

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJEKKIET

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

USA

27912

PREMIER JETS

USA

2276

ROCKWELL AUTOMATION

USA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIET

32157

SKYDIVE LK

TJEKKIET

27292

SKYGEORGIA

GEORGIEN

31351

TRAST AERO

RUSLAND

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TJEKKIET

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINE

32721

VIDEOTAPE CENTER

USA

24805

YAMAL

RUSLAND


DANMARK

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

27480

AIR ALPHA A/S

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

2971

AIR INUIT 1985

CANADA

33255

AIRON AIR

DANMARK

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

32921

CANYON GATE FLT SVCS

USA

28860

CHC DENMARK

DANMARK

781

CIMBER AIR DENMARK

DANMARK

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIG

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

32738

EASTOK AVIA CO

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

31760

FAROE JET

DANMARK

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

32364

GLOBAL TRANSERVICE

USA

27588

GOL TRANSPORTES

BRASILIEN

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVERNE

32158

JET TIME A/S

DANMARK

33256

K/S CLIPPER

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIQUE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

USA

12798

NORTH FLYING 1991

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (UK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

USA

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

30137

PRIMERA AIR

ISLAND

33624

QUAD AIR INC

USA

33696

SHAM WING AIRLINES

SYRIEN

9918

STAR AIR

DANMARK

21550

STERLING AIRLINES

DANMARK

4357

SUNAIR DENMARK

DANMARK

25417

TEPPER AVIATION

USA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMARK

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

ØSTRIG

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSLAND

9697

WEATHER MODIFICATION

USA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORGE


TYSKLAND

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

31485

328 SUPPORT SERVICES

TYSKLAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

TYSKLAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

TYSKLAND

24433

ADVANCED AVIATION

TYSKLAND

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIET

6802

AERO PERSONAL

MEXICO

499

AERODATA AKTIENGES 1

TYSKLAND

150

AERODIENST

TYSKLAND

156

AEROFLOT

RUSLAND

32334

AEROFLOT CARGO

RUSLAND

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSLAND

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKIET

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

TYSKLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

28844

AIR ASTANA

KASAKHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

TYSKLAND

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KINA

26296

AIR INDEPENDENCE

TYSKLAND

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO

19823

AIR MOLDOVA

MOLDOVA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

USA

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

USA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

22317

AIRSERVICE GMBH

TYSKLAND

31390

AIRSEVEN GMBH

TYSKLAND

21756

AIRTRANS

TYSKLAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (UK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIEN

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (UK)

33869

ALCI ANTARTIC

SYDAFRIKA

32684

AMJET AVIATION

USA

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINE

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

8901

ARCHER DANIELS

USA

27073

ARTOC AIR

EGYPTEN

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

SYDKOREA

32548

ASTRON AVIATION LTD

SCHWEIZ

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

20979

ATLAS AIR USA

USA

27868

ATLASJET HAVACILIK

TYRKIET

9230

AUGUSTA AIR

TYSKLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA (UK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

TYSKLAND

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

USA

516

BAHAG

TYSKLAND

30586

BALL CORP

USA

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

25978

BAUHAUS GMBH

TYSKLAND

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

TYSKLAND

31886

BESTAIR TURKEY

TYRKIET

6810

BILFINGER UND BERGER

TYSKLAND

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

TYSKLAND

28042

BLUE SKY GROUP

USA

29090

BLUE WINGS AG

TYSKLAND

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

TYSKLAND

14658

BMW AG

TYSKLAND

24502

BOHLKE VENEER

USA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

USA

31614

BOMBARDIER GERMANY

TYSKLAND

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

USA

606

BOSCH

TYSKLAND

15176

BUNDESPOLIZEI

TYSKLAND

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

32874

BUSINESS JET LTD

NEW ZEALAND

786

CAAC CHINA

KINA

33282

CANJET AIRLINES

CANADA

32482

CARSON AIR LTD

CANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPPINERNE

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

CANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

TYSKLAND

22448

CIRRUS AIRLINES

TYSKLAND

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

31719

CLICK MEXICANA

MEXICO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXICO

12213

COMPASS FOOD

USA

824

CONDOR

TYSKLAND

25210

COOK AIRCRAFT

USA

31333

CORP JET SVCS

DET FORENEDE KONGERIGE

27760

CORPORATE ACFT LS

SCHWEIZ

33045

CORPORATE JET MNGT

DET FORENEDE KONGERIGE

12495

CROATIA AIRLINES

KROATIEN

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

30461

D2 AVIATION

USA

32731

DANAHER CORPORATION

USA

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

26466

DC AVIATION GMBH

TYSKLAND

30996

DEERE & COMPANY

USA

4484

DELTA AIR LINES

USA

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TYRKIET

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

USA

968

DUSSMANN P

USA

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIEN

24568

EBM PAPST MULFINGEN

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

USA

22495

EXCELLENT AIR

TYSKLAND

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

TYSKLAND

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

TYSKLAND

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

USA

4783

FAI RENT-A-JET

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

SCHWEIZ

8272

FARNAIR

SCHWEIZ

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

27680

FREE BIRD LT

TYRKIET

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

32678

FRESENA FLUG

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

USA

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLANDENE

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

USA

9243

GERMANIA

TYSKLAND

28944

GERMANWINGS

TYSKLAND

34841

GIBBS INTERNATIONAL

USA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (UK)

23743

GOMEL AIRLINES

BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

2395

GROB WERKE

TYSKLAND

32172

GULF JET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26226

HAMBURG INTL

TYSKLAND

26507

HANSEATIC AVIATION

TYSKLAND

26105

HANSGROHE AG

TYSKLAND

1389

HAPAG LLOYD TUI

TYSKLAND

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

DET FORENEDE KONGERIGE

28618

HAWORTH TRANSPORT

USA

32953

HEIDELBERGCEMENT

TYSKLAND

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

TYSKLAND

31103

HOMAC AVIATION AG

SCHWEIZ

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSLAND

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

CANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIEN

25512

JET CONNECTION

TYSKLAND

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVTN

SCHWEIZ

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXICO

21462

JOHNSON CONTROLS

USA

28591

JOHNSON CTRLS

SCHWEIZ

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINE

25800

KNAUF ASTRA GMBH

TYSKLAND

32568

KOMPASS GMBH

TYSKLAND

1652

KOREAN AIRLINES

SYDKOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSLAND

33182

KUGU HAVACILIK

TYRKIET

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSLAND

29352

LANGNER E

TYSKLAND

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

6383

LECH-AIR GMBH

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

TYSKLAND

1767

LTU LUFTTRANSPORT

TYSKLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIEN

1776

LUFTHANSA

TYSKLAND

3857

LUFTHANSA CARGO

TYSKLAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

TYSKLAND

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

TYSKLAND

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKIET

31852

MFI MANAGEMENT FUR

TYSKLAND

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIET

1778

MIL GERMANY

TYSKLAND

1488

MIL INDIA

INDIEN

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

25067

MNG HAVAYOLLARI

TYRKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIEN

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

TYSKLAND

15551

NEW YORKER S H K

TYSKLAND

12218

NIKE

USA

24661

NORTH AMERICAN JET

USA

29267

NOVELLUS SYSTEMS

USA

31791

NOVESPACE

FRANKRIG

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

2044

OETKER A

TYSKLAND

25059

OMNI AIR INTL

USA

2061

OMNIPOL

TJEKKIET

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

TYSKLAND

8236

OWENS-CORNING

USA

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

12648

PACELLI

TYSKLAND

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

TYSKLAND

852

PARAGON RANCH

USA

29731

PARC AVTN

IRLAND

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBOURG

10690

PEGASUS TURKEY

TYRKIET

775

PENTASTAR AVTN

USA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

USA

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON LTD

BERMUDA (UK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (UK)

30132

PREMIUM AVIATION

TYSKLAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

USA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

30124

RAE — REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

USA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

29767

RENTAIR UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

USA

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKIET

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSLAND

9200

RYAN INTL AIRLINES

USA

24784

SAMSUNG TECHWIN

SYDKOREA

18991

SAP AG

TYSKLAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ØSTRIG

30971

SEARAY BD100

SYDAFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

32205

SHANGHAI CARGO

KINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSLAND

28475

SILKWAY AIRLINES

ASERBAJDSJAN

22021

SILVER CLOUD AIR

TYSKLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

27735

SKY AIRLINES

TYRKIET

2477

SKY JET

SCHWEIZ

34392

SKYBUS

KASAKHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

USA

19819

SKYPLAN SERVICES

CANADA

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

TYSKLAND

26725

SPIRIT AIRLINES 2

USA

29841

SPIRIT OF SPICES

TYSKLAND

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSLAND

14557

STEINER FILM

TYSKLAND

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

2615

STUTTGARTER FLUG

TYSKLAND

12878

SUEDZUCKER REISE

TYSKLAND

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ISRAEL

10201

SUN EXPRESS

TYRKIET

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADSJIKISTAN

32435

TALON AIR

USA

31885

TARHANKULE HAVA

TYRKIET

32576

TB INVEST GROUP

TJEKKIET

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ØSTRIG

2681

THAI INTERNATIONAL

THAILAND

14993

THYSSENKRUPP

TYSKLAND

31353

TIDNISH HOLDING

CANADA

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

USA

23497

TRIPLE ALPHA

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGARN

2758

TURKISH AIRLINES THY

TYRKIET

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINE

24948

UKSATSE

UKRAINE

8960

UPS

USA

21723

URAL AIRLINES

RUSLAND

4692

US AIRWAYS

USA

29839

USA 3000 AIRLINES

USA

26886

UTAIR AVIATION

RUSLAND

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (UK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

2833

VIESSMANN

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31815

VOLARIS

MEXICO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSLAND

2840

VOLKSWAGEN

TYSKLAND

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRASILIEN

12066

WDL AVIATION

TYSKLAND

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA

TYSKLAND

30605

WHEELS AVIATION

TYSKLAND

34391

WHS LEASING AG

SCHWEIZ

33317

WINAIR AUSTRIA

ØSTRIG

25225

WINDROSE JETCHARTER

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

USA

3647

WUERTH GMBH & CO KG

TYSKLAND

31769

XL AIRWAYS GERMANY

TYSKLAND

32403

XRS HOLDINGS

USA

5960

ZEMAN

TYSKLAND

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRASILIEN


ESTLAND

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTLAND

29742

AEROVIS

UKRAINE

25753

AIR LIVONIA

ESTLAND

32981

AMW AIRLINES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

18219

ESTONIAN AIR

ESTLAND

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTLAND

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTLAND

32214

GENEX LTD.

BELARUS

24680

KAPO AVIA

RUSLAND

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TYRKIET

21137

MERKEL M

TYSKLAND

27116

MIL AZERBAIJAN

ASERBAJDSJAN

26723

MIL ESTONIA

ESTLAND

26285

MIL UK ARMY

DET FORENEDE KONGERIGE

2799

MIL USA

USA


GRÆKENLAND

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENYA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRÆKENLAND

24601

AERO-KAMOV

RUSLAND

31367

AEROLAND

GRÆKENLAND

23232

AEROSVIT

UKRAINE

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINE

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINE

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GRÆKENLAND

26693

ALKAN AIR

EGYPTEN

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

26574

ARKASAIR

TYRKIET

30047

ASHTON AVIATION

USA

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRÆKENLAND

34846

ATHENS AIRWAYS

GRÆKENLAND

20810

AVIATOR

GRÆKENLAND

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SCHWEIZ

34069

BELRESCUEAVIA

BELARUS

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

31895

CENTAVIA

SERBIEN

34668

CLUB ONE AIR

INDIEN

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRÆKENLAND

19644

COSTAIR LTD

GRÆKENLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSLAND

25895

DONBASSAERO

UKRAINE

32795

DOVE AIR INC

USA

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRÆKENLAND

26461

EUROAIR LTD

GRÆKENLAND

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIEN

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSLAND

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIEN

31722

GAINJET

GRÆKENLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTEN

29050

GOLIAF

SÃO TOMÉ OG PRINCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GRÆKENLAND

17957

GREENLEAF

USA

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

23443

HCAA

GRÆKENLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NEW ZEALAND

29384

HELLAS JET

GRÆKENLAND

25184

HELLAS WINGS LTD

GRÆKENLAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRÆKENLAND

25221

HELOG AG

SCHWEIZ

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPINERNE

19518

INTERJET SA

GRÆKENLAND

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINE

26787

INTRACOM

GRÆKENLAND

31881

INTRALOT

USA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIEN

32649

K2 SMARTJETS

GRÆKENLAND

30724

KAIZEN AVTN

USA

33560

KENRICK

ISRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRÆKENLAND

29995

LEXATA

GRÆKENLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

USA

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIEN

1099

MIL GREECE

GRÆKENLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALAYSIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRÆKENLAND

31956

OMEGA AIR CANADA

CANADA

24067

ORASCOM

EGYPTEN

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSLAND

22404

OXY USA

USA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRÆKENLAND

27002

PARADISE AVTN

GRÆKENLAND

34445

PEBUNY LLC

USA

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAN

29325

PROFLITE

USA

31819

PWC AVIATION

KUWAIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIEN

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIEN

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSLAND

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

USA

29176

SINCOM AVIA

UKRAINE

25164

SINDEL HAVACILIK

TYRKIET

32837

SKOL AIRLINE

RUSLAND

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRÆKENLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRÆKENLAND

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIEN

24773

SWIFT FLITE AVIATION

SYDAFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRÆKENLAND

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TYRKIET

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRÆKENLAND

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIEN

25058

WORLD HEALING CENTER

USA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIEN


SPANIEN

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSLAND

26560

245 PILOT SERVICES

USA

4648

AERO ANGELES

MEXICO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXICO

26248

AEROLINEAS SOL

MEXICO

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXICO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXICO

25974

AEROVITRO

MEXICO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURETANIEN

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

30183

AIR ESTE S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIEN

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

29581

AMB GROUP

USA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI-ARABIEN

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

USA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXICO

22877

AVIALSA

SPANIEN

460

AVIANCA

COLOMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLEN

29159

AVION I

USA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

USA

32450

AWAIR

DET FORENEDE KONGERIGE

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

SYDAFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

33172

BESTFLY

SPANIEN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANIEN

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

DET FORENEDE KONGERIGE

34369

BURHANETTIN HAVA

TYRKIET

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURETANIEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANIEN

30834

CANADIAN METRO AIRL

CANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANIEN

32564

CARABO CAPITAL

USA

736

CASA

SPANIEN

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

29796

CETO MARKETING S.A.

DET FORENEDE KONGERIGE

32118

CLICKAIR SA

SPANIEN

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

32350

CORPORATE JETS

SPANIEN

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

USA

31491

CSIM AIR

USA

9863

CUKUROVA

TYRKIET

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

USA

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIEN

3464

DODSON AVIATION

USA

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANIEN

8808

EASTMAN KODAK

USA

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ÆKVATORIALGUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SCHWEIZ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILIEN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANKRIG

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORGE

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

USA

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

USA

22043

FAASA

SPANIEN

33038

FAIR WIND AIR CHTR

USA

18767

FIRST INTL AVTN

USA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

USA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

31970

FLYING FALCON

USA

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

32961

FRAPMAG LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31564

FUGRO AVIAT CANADA

CANADA

3140

GARUDA

INDONESIEN

4402

GESTAIR

SPANIEN

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXICO

28810

GOLDNER D

USA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

32525

HARPO INC

USA

31805

HARVARD OIL & GAS

CANADA

28012

HAWKAIRE

USA

28448

HELVETIC AIRWAYS

SCHWEIZ

31991

HENNIG.

SYDAFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

USA

31093

HONG KONG EXPRESS

KINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

1475

IBERIA

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

10117

ILFC

USA

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

33212

INTELLECTUAL VENTURE

USA

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

31247

JAIR

SYDAFRIKA

31275

JETNOVA

SPANIEN

28372

JWC HUNTINGTON

USA

34608

KAMA AVIATION

RUSLAND

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSLAND

34463

KAZ AIR JET

KASAKHSTAN

29274

KD AVIA

RUSLAND

32291

KELLY CORP

USA

25582

KINDOC AIRWAYS

SYDAFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANIEN

30440

LARK AVTN

USA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

USA

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (UK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

USA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIEN

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIEN

32253

LTH JET LEASING

BRASILIEN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

SYDAFRIKA

26957

MENAJIAN

USA

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINE

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

USA

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

COLOMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEXICO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

1095

MIL SPAIN

SPANIEN

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SCHWEIZ

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRASILIEN

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIEN

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANIEN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31834

NITA JET

USA

1997

NOMADS

USA

18907

NORMAN AVIATION

USA

32556

NYGREN U

SVERIGE

32396

OBODEN IBRU

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24549

ODYSSEY AVTN

USA

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIEN

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRASILIEN

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSLAND

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANIEN

32177

PREMIAIR (WI)

INDONESIEN

27399

PREMIER TRUST

USA

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

USA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIEN

32852

PRIYAN FOUNDATION

USA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIEN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANIEN

29804

PUNTO-FA

SPANIEN

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIEN

27231

QUANTUM AIR

SPANIEN

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

DET FORENEDE KONGERIGE

26960

RED WINGS CJSC

RUSLAND

32100

RING AIR

USA

34812

RPK CAPITAL MNGT

USA

33521

RYJET

SPANIEN

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANIEN

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ OG PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIEN

29825

SAS INSTITUTE

USA

611

SAS NORGE

NORGE

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

USA

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANIEN

34785

SIERRA NEVADA CORP.

USA

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIEN

26690

SOKO AVIATION SL

SPANIEN

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIEN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPINERNE

4298

SPANAIR S A

SPANIEN

28727

SPENAERO

USA

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (UK)

1485

STOCKWOOD V

USA

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSLAND

34009

SUNRIDER CORPORATION

USA

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANIEN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANIEN

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANIEN

32401

TAKE AIR LINES

FRANKRIG

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRASILIEN

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANIEN

34198

TITAN AVAITION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

21527

TOP FLY S L

SPANIEN

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANIEN

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSLAND

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILIEN

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXICO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

USA

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRASILIEN

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANIEN

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANIEN

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANIEN

29086

VIM AIRLINES

RUSLAND

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIEN

30190

VUELING AIRLINES

SPANIEN

34390

WTORRE S.A.

BRASILIEN

24793

ZOREX S.A.

SPANIEN


FRANKRIG

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

26915

171JC

USA

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSLAND

34029

3M EXECUTIVE AVTN

DE BRITISKE JOMFRUØER

9554

685TA CORP

USA

29177

900NB

USA

34675

A OK JETS (2)

USA

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (UK)

31724

AAS EUROPE

FRANKRIG

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXICO

28588

ABDULLAH SAID B.

SCHWEIZ

4306

ACCOR SA

FRANKRIG

33973

ACD AVIATION

TYSKLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

DET FORENEDE KONGERIGE

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBOURG

30027

ADAM AVIATION

USA

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TYRKIET

27910

ADVANCED TRAINING SY

USA

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIG

25187

AERCAP AVIATION

NEDERLANDENE

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIG

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIG

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRASILIEN

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIG

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIG

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIG

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIG

22072

AERO VISION SARL LF

FRANKRIG

26891

AEROGAVIOTA

CUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

TYSKLAND

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXICO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXICO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SYDAFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIG

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYEN

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIG

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANKRIG

186

AIR ALGERIE

ALGERIET

29735

AIR ARABIA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

28684

AIR ASIA

MALAYSIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIG

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTEN

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANKRIG

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIG

30879

AIR DECCAN

INDIEN

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIG

231

AIR GEFCO

FRANKRIG

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D'IVOIRE

31977

AIR KING JET

SCHWEIZ

32016

AIR LEASING

CAMEROUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANKRIG

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANKRIG

12060

AIR ND

FRANKRIG

31121

AIR NUNAVUT LTD

CANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBOURG

26716

AIR RUTTER INTL

USA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLERNE

26152

AIR SRPSKA

BOSNIEN-HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (UK)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIG

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIG

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIG

34296

AIR WING LTD

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

2496

AIRBUS FRANCE

FRANKRIG

308

AIRBUS SAS

FRANKRIG

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIG

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBOURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONESIEN

18045

AIRFLEET CREDIT

USA

18982

AIRFLITE

USA

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANKRIG

26897

AIRLINAIR

FRANKRIG

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDI-ARABIEN

23745

AK HAVACILIK

TYRKIET

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI-ARABIEN

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIEN

24197

AL NASSR LTD

SCHWEIZ

21699

ALCATEL USA

USA

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIEN

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI-ARABIEN

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIEN

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSLAND

32601

ALPHA CHARLIE

USA

26287

ALTONA

SCHWEIZ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

USA

34234

AMERICAN ELECTRIC

USA

8928

AMERICAN HOME PROD

USA

25806

AMERIDAIR

FRANKRIG

32857

ANCFCC

MAROKKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SCHWEIZ

984

APACHE AVIATION

FRANKRIG

6188

APEX OIL

USA

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANØERNE (UK)

398

ARAMCO

USA

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

USA

20337

ARTEMIS SA

FRANKRIG

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDI-ARABIEN

22135

ATLANTA JET

USA

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

USA

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

17951

AVDEF

FRANKRIG

34589

AVEL BRAO

FRANKRIG

32958

AVENIR WORLDWIDE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

33558

AVIA TREASURY GMBH

ØSTRIG

29467

AVIALAIR

FRANKRIG

29399

AVIATION CAPITAL GRP

USA

26160

AVIATION CMP

CANADA

34340

AVIATION INC

USA

33992

AVIATION PARTNERS 2

USA

33748

AVIATION STARLINK(2)

CANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

34211

AVIJET UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIEN

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIEN

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYEN

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIG

34289

B2 FLIGHT LLC

USA

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIEN

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LETLAND

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIEN

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBOURG

23830

BB AVIATION INC.

SCHWEIZ

28129

BCA-BUSINESS

FRANKRIG

7723

BELL TEXTRON

USA

28608

BERGAIR

SCHWEIZ

27140

BERKUT AIR

KASAKHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

29774

BLS AVIATION USA

USA

25627

BLUE HERON AVIATION

SCHWEIZ

28677

BLUE LINE

FRANKRIG

20254

BONAIR TURKEY

TYRKIET

25126

BONDCO

USA

33691

BONEL MARKETING S.A.

SCHWEIZ

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIEN

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIG

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIEN-HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANKRIG

34276

BRASS BOX LTD

CYPERN

34825

BRASSBOX

UKRAINE

21446

BREITLING

SCHWEIZ

637

BRITAIR

FRANKRIG

8153

BRUME

FRANKRIG

32896

BUMI RESOURCES

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIG

31315

BURMESTER OVERSEAS

DE BRITISKE JOMFRUØER

34152

BUSI JET INTL.

SCHWEIZ

32630

BUSINESS AVIATION 2

CONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIEN

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

USA

709

CAMEROON AIRLINES

CAMEROUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

CANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SCHWEIZ

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLANDENE

34144

CASAM SARL

FRANKRIG

33321

CEIBA

ÆKVATORIALGUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINE

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

USA

26842

CFPR

FRANKRIG

31139

CFS AIR

USA

20711

CGTM

FRANKRIG

28926

CHC HELICOPTERS

SYDAFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

CANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINA

12141

CHINA EASTERN

KINA

31087

CHURCHILL AVIATION

USA

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANKRIG

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

USA

799

COCA COLA

USA

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

SCHWEIZ

28585

COMPAR FOUNDATION

SCHWEIZ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

DET FORENEDE KONGERIGE

8338

COPLEY NEWSPAPERS

USA

31680

CORP JET MGMT

DE BRITISKE JOMFRUØER

26244

CORPORATE AIR

USA

6369

CORSAIR FRANCE

FRANKRIG

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANKRIG

12219

COX ENTERPRISES

USA

31073

CP MANAGEMENT

USA

3513

CROWN EQUIPMENT

USA

862

CUBANA

CUBA

31577

D & D AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

USA

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBOURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDI-ARABIEN

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SYRIEN

2518

DARTA

FRANKRIG

34168

DARTE HOLDINGS

RUSLAND

28094

DASNAIR

SCHWEIZ

18972

DASSAULT AVIATION

FRANKRIG

1139

DASSAULT FALCON JET

USA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANKRIG

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANKRIG

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANKRIG

32809

DEAN PHILLIPS INC

USA

11638

DECAUX

FRANKRIG

27665

DIAMAIR

SCHWEIZ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANKRIG

7028

DOW CHEMICAL

USA

24571

DSWA

USA

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIEN

31133

DUNMORE HOMES

USA

9703

EARTH STAR

USA

31743

EAST STAR AIRLINES

KINA

34303

EASTINDO

INDONESIEN

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

COLOMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SCHWEIZ

32591

EBONY SHINE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

29279

ECUATORIAL CARGO

ÆKVATORIALGUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTEN

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSLAND

23028

ELI'S BREAD

USA

32853

ELITE AIR INC

USA

32311

ELYSAIR SAS

FRANKRIG

1013

EMERSON ELECTRIC

USA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

CONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

ÆKVATORIALGUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANKRIG

27518

EUROPE AIRPOST

FRANKRIG

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVERIGE

32827

EXEC JET SOLUTIONS

USA

29471

EXECUJET EUROPE

SCHWEIZ

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

SCHWEIZ

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANMARK

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTEN

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIEN

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SCHWEIZ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIEN

25553

FALCON AIR EXPRESS

USA

31310

FARNER AIRWINGS

SCHWEIZ

15911

FC AVIATION

FRANKRIG

1147

FEDERAL EXPRESS

USA

34667

FELIX AIRWAYS

YEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANKRIG

34669

FIREFLY

MALAYSIA

32846

FIRST COMMERCIAL

USA

21075

FISHER SCIENTIFIC

USA

31665

FLEET INT AVTN & FIN

DET FORENEDE KONGERIGE

21504

FLICAPE PTY LTD

SYDAFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

USA

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

SCHWEIZ

27942

FLIGHTEXEC

CANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBOURG

33626

FLY 18

SCHWEIZ

30372

FLY AIR SA

FRANKRIG

28407

FLY AWAY BRASIL

BRASILIEN

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNESIEN

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

SCHWEIZ

30136

FLYBABOO

SCHWEIZ

30343

FLYING BIRD

FRANKRIG

29223

FLYING FINN OY

FINLAND

31775

FLYING M

USA

33632

FLYMEX

MEXICO

31116

FOCUS AIR USA

USA

32322

FORTUNE AIR

SYDAFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

CANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

CANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIEN

32749

GEASA

ÆKVATORIALGUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TYRKIET

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIEN

9002

GIE ATR

FRANKRIG

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

USA

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIEN

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBOURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

KAP VERDE

5362

HALLIBURTON

USA

33959

HASSANCO S.A.

SCHWEIZ

33342

HEAVYLIFT CONGO

CONGO

25570

HESNES AIR

NORGE

19953

HILTON HOTELS

USA

26436

HOLIDAY RETIREMENT

USA

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANKRIG

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINE

31965

INDIGO (VI)

INDIEN

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONESIEN

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

USA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

IKKE OPLYST

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

USA

31081

INTERFACE OPS LLC

USA

32801

INTERJET ABC

MEXICO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

USA

32524

INVESTAVIA

KASAKHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

FRANKRIG

31280

IXAIR DPT JET

FRANKRIG

28006

JAPAT

SCHWEIZ

29118

JAR VENTURE

FRANKRIG

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

USA

31772

JCAS

SCHWEIZ

26998

JDP FRANCE

FRANKRIG

26479

JET 2000

RUSLAND

1569

JET AVIAT BUSINESS

SCHWEIZ

30713

JET AVIATION BASEL

SCHWEIZ

30385

JET AVIATION FZCO

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26911

JET BLUE AIRWAYS

USA

32217

JET CRUISING

LUXEMBOURG

34614

JET DIRECT AVIATION

USA

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIEN

33015

JET MANAGEMENT SA

SCHWEIZ

33769

JET ONE JSC

KASAKHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SCHWEIZ

31581

JET4YOU

MAROKKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANKRIG

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIEN

29268

JEX SARL

LUXEMBOURG

30476

JPM AVIATION

FRANKRIG

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

USA

32776

KALAMAZOO GROUP II

USA

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNESIEN

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNESIEN

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPTEN

30709

KAZAVIA

KASAKHSTAN

32381

KB HOME

USA

29190

KBBD

USA

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

CANADA

11467

KFC MANAGEMENT

USA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI-ARABIEN

12497

KIRCHMAN

USA

27587

KOMAR AVTN

USA

34843

KOSTAR AIRLINES

SYDKOREA

9858

KROLL G

SCHWEIZ

1971

LABORATOIRE ASL

FRANKRIG

30455

LAS VEGAS JET

USA

33111

LAYAN INTL.

SCHWEIZ

30595

LEACH CAPITAL

USA

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYEN

4489

LIMITED STORES

USA

31880

LJ ASSOCIATES

USA

25272

LOTUS AIR

EGYPTEN

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANKRIG

24211

LOWA LTD

SCHWEIZ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLEN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SCHWEIZ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBOURG

19696

LYRECO

FRANKRIG

33834

M. SQUARE AVIATION

SCHWEIZ

34423

MACAU JET INTL

MACAO

29993

MAG AVIATION

USA

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (UK)

32078

MALIBU CONSULTING

USA

34019

MANO RIVER

USA

22226

MARMON GROUP

USA

1831

MARTIN BAKER

DET FORENEDE KONGERIGE

32707

MASC AIR LTD

SCHWEIZ

27014

MASTERJET SWITZ.

SCHWEIZ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAYSIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

USA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURETANIEN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

USA

31545

MDA SAS

FRANKRIG

31140

ME LEASING

USA

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKKO

9689

MELVIN SIMON

USA

30360

MENAJET

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

34274

MEREGRASS AIR CHTR

USA

32814

MERIDIAN AIR CHTR

USA

21443

METEO-FRANCE

FRANKRIG

24019

MID EAST JET

SAUDI-ARABIEN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANKRIG

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNESIEN

30933

MILLION AIR

INDIEN

19183

MILLION AIR DALLAS

USA

34711

MIRAGE AVIATION

USA

31556

MISTRAL AEREO

CANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

31979

MJETS LTD

THAILAND

7764

MOET HENNESSY

FRANKRIG

28010

MONDIOL

USA

32755

MONTROSE GLOBAL

DET FORENEDE KONGERIGE

17841

MORNINGSTAR

CANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

USA

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDI-ARABIEN

31770

N304RJ

USA

32270

N349BA

USA

32370

N72RK

USA

31025

NATASHA ESTABLISMENT

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIEN

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTEN

34727

NATIONAL CITY COMM

USA

31097

NEBULA LTD.

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANKRIG

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

USA

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

USA

32959

NOFA

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32963

NORDEX AIR

RUSLAND

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

USA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNESIEN

30574

NOVARTIS GROUP

USA

22190

NWT AIRCRAFT

USA

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (UK)

31264

O AIR

FRANKRIG

30908

OCANA ASSETS LTD

USA

28984

OLDBURY HOLDINGS

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32366

OLDBURY HOLDINGS II

SCHWEIZ

28859

OMNI FLYS

MEXICO

34603

OMYA INTERNATIONAL

SCHWEIZ

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBOURG

28465

ONEX

USA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

USA

28050

OUTFITTER AVIATION

USA

31395

OUTPOST INTL

USA

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

FRANKRIG

25856

PACE CARGO ENTERRP

USA

23365

PALMALI HAVA TASI

TYRKIET

32473

PAN EUROPEENNE

FRANKRIG

26289

PARAFFIN AIR

USA

29999

PARC AVIATION

SCHWEIZ

30941

PARK HAVACILIK

TYRKIET

12312

PARTNERSHIP 35 55

USA

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIEN

34403

PHEEBE LIMITED

DET FORENEDE KONGERIGE

33969

PHENOMAIR

FRANKRIG

29691

PINNACLE AIR GROUP

USA

32252

PLANET AVIATION UU

RUSLAND

2176

PPG INDUSTRIES

USA

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIEN

32060

PREMIER AIR

USA

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSLAND

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TYRKIET

28189

PROAIR CHARTER

TYSKLAND

28212

PROVINCIAL AIRLINES

CANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

31967

RADIOACTIVE

USA

1427

RAININ AIR

USA

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

USA

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SCHWEIZ

31655

REATEX INVEST

DE BRITISKE JOMFRUØER

28265

REGIONAL CAE

FRANKRIG

2232

REGOURD AVIATION

FRANKRIG

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIEN

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (UK)

34680

RJH ADVISORY

USA

32627

RNV ENTERPRISES

USA

31978

ROMEO MIKE AVTN

USA

30374

RONSO SA DE CV

MEXICO

31808

ROTOR TRADE 2

USA

31026

ROUST TRADING

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

22439

S ALGERIE

ALGERIET

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

CÔTE D'IVOIRE

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIA

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

SCHWEIZ

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TCHAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

USA

25392

S-AIR JSC

RUSLAND

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIEN

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIEN

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANKRIG

31959

SBM GROUP

USA

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

CAMEROUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

USA

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

USA

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANKRIG

22291

SEFA FRANCE

FRANKRIG

1249

SELIA

FRANKRIG

31182

SENTINEL AIR

USA

27881

SERLUX

LUXEMBOURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

SCHWEIZ

32704

SHAHER TRADING CO.

DET FORENEDE KONGERIGE

24337

SHAR INK

RUSLAND

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (UK)

34418

SIGMAR AVIATION

IRLAND

32728

SILVER VENTURES INC

USA

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYEN

24200

SIT-SET AG

SCHWEIZ

27746

SK TRAVEL

USA

32799

SKY KING INC

USA

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

USA

6508

SKYBIRD AVIATION

USA

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIEN

34050

SKYWAY LTD

RUSLAND

32149

SMART AVIATION

FRANKRIG

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTEN

29738

SNC BOETOS

FRANKRIG

30770

SNC CAVOK

FRANKRIG

33859

SOBEYS GROUP

CANADA

3517

SOFAXIS

FRANKRIG

22730

SOGERMA

FRANKRIG

26645

SONNIG

SCHWEIZ

2736

SONY EUROPE

TYSKLAND

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NEDERLANDENE

5752

SOUTHERN CROSS USA

USA

17921

SPECIALISED TRANSP.

DET FORENEDE KONGERIGE

3994

SPEEDWINGS

SCHWEIZ

27840

SPHINX WINGS

SCHWEIZ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

USA

32789

SPRINGWAY LTD

RUSLAND

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANKRIG

31596

STAR FLYER INC

JAPAN

2574

STARJET AVIATION

SCHWEIZ

24204

STARLING AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

32368

STARLINK AVIATION

CANADA

31400

STARR EQUIPMENT

USA

28169

STATE AIR BERKUT

KASAKHSTAN

28156

STEELCASE

USA

32436

STENSRUD VENTURES

USA

33040

STORMJETS SA

SCHWEIZ

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANKRIG

32592

SULTAN AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTEN

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTEN

25613

SUPER AIR

TYRKIET

30157

SUPER CONSTELLATION

SCHWEIZ

33125

SW BUSINESS AV.

ASERBAJDSJAN

8591

SWISS EAGLE

SCHWEIZ

30257

SYMPHONY MASTER

SCHWEIZ

33362

SYMPHONY MASTER UAE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

5967

SYNTHES

USA

26148

TAG AVIATION (MNGT)

SCHWEIZ

31437

TAG AVIATION GWCIN

DET FORENEDE KONGERIGE

159

TAG AVIATION SUISSE

SCHWEIZ

29075

TAJ AIR

INDIEN

26797

TAK AVIATION UK LTD

DET FORENEDE KONGERIGE

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31687

TAPAJ

USA

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIET

31962

TAT LEASING

FRANKRIG

31366

TAV HAVACILIK

TYRKIET

33270

THAI AIRASIA LTD

THAILAND

28634

THALES

FRANKRIG

32042

THE FUTURA CORP

CANADA

20145

THS SA

FRANKRIG

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIEN

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

USA

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TCHAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

USA

8921

TRANCHANT GAMING

FRANKRIG

34062

TRANSAIR CARGO SVC

CONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANKRIG

28463

TREY AVIATION

USA

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONESIEN

21666

TUDOR SALIBA

USA

2752

TUNIS AIR

TUNESIEN

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

USA

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBOURG

28467

TY AIR

USA

28221

UAS UNITED AVIATION

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINE

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANKRIG

32094

UNION PACIFIC CORP

USA

28092

UNITED HEALTHGROUP

USA

22833

UNITED STATES AVTN

USA

3329

UNITED TECHNOLOGIES

USA

24318

VALAVIA

FRANKRIG

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (UK)

33962

VALLJET

FRANKRIG

10637

VALMONT

USA

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (UK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

DET FORENEDE KONGERIGE

31635

VIRGIN AMERICA

USA

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINE

33500

VOLO AVIATION

USA

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER

27628

VULCAN AVIATION

DET FORENEDE KONGERIGE

23592

VULCAN FLIGHT OPS

USA

30891

WAF LTD

CAYMANØERNE (UK)

6924

WEDGE AVIATION

USA

29491

WELLS AVIATION

USA

33640

WESTJET

SCHWEIZ

34317

WESTJET FALCON 50061

DE BRITISKE JOMFRUØER

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

USA

31064

WHITE LOTUS

USA

32294

WILKES AND MCHUGH

USA

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

USA

31765

WINDS AWAY

USA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

SCHWEIZ

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

USA

31938

WREN ACQUISITIONS

USA

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANKRIG

2941

YEMENIA

YEMEN

31488

YYA AVIATION

SCHWEIZ

32665

ZYMAN AVIATION LLC

USA

a784

Operatør, der benytter ICAO_CODE:3S9

Kendes ikke

a788

Operatør, der benytter ICAO_CODE:902

Kendes ikke

a789

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AAE

Kendes ikke

a790

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AF3

Kendes ikke

a791

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AJT

Kendes ikke

a793

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AME

Kendes ikke

a794

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AMF

Kendes ikke

a795

Operatør, der benytter ICAO_CODE:AMJ

Kendes ikke

a799

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BCN

Kendes ikke

a800

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BHS

Kendes ikke

a802

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BKS

Kendes ikke

a806

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BRS

Kendes ikke

a808

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BSQ

Kendes ikke

a809

Operatør, der benytter ICAO_CODE:BUL

Kendes ikke

a811

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CEY

Kendes ikke

a812

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CFC

Kendes ikke

a814

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CFX

Kendes ikke

a816

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CGC

Kendes ikke

a818

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CGQ

Kendes ikke

a819

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CGT

Kendes ikke

a821

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CPT

Kendes ikke

a823

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CSQ

Kendes ikke

a825

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CTL

Kendes ikke

a826

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CTM

Kendes ikke

a829

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CUT

Kendes ikke

a830

Operatør, der benytter ICAO_CODE:CXP

Kendes ikke

a833

Operatør, der benytter ICAO_CODE:DEL

Kendes ikke

a834

Operatør, der benytter ICAO_CODE:DOS

Kendes ikke

a835

Operatør, der benytter ICAO_CODE:DRA

Kendes ikke

a836

Operatør, der benytter ICAO_CODE:EGF

Kendes ikke

a837

Operatør, der benytter ICAO_CODE:EUF

Kendes ikke

a838

Operatør, der benytter ICAO_CODE:EVO

Kendes ikke

a839

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FAC

Kendes ikke

a840

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FAD

Kendes ikke

a841

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FAE

Kendes ikke

a842

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FAF

Kendes ikke

a843

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FAV

Kendes ikke

a845

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FGH

Kendes ikke

a846

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FGI

Kendes ikke

a850

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FIW

Kendes ikke

a851

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FMI

Kendes ikke

a852

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FNY

Kendes ikke

a854

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FOF

Kendes ikke

a855

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FOG

Kendes ikke

a856

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FOH

Kendes ikke

a857

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FOI

Kendes ikke

a858

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FOT

Kendes ikke

a860

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FW0

Kendes ikke

a861

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FW2

Kendes ikke

a862

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FW4

Kendes ikke

a864

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FWO

Kendes ikke

a865

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FWR

Kendes ikke

a866

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FWU

Kendes ikke

a867

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FWX

Kendes ikke

a868

Operatør, der benytter ICAO_CODE:FWY

Kendes ikke

a870

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GAF

Kendes ikke

a871

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GFI

Kendes ikke

a873

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GU6

Kendes ikke

a874

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GUF

Kendes ikke

a875

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GUI

Kendes ikke

a876

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GUT

Kendes ikke

a877

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GUY

Kendes ikke

a878

Operatør, der benytter ICAO_CODE:GWX

Kendes ikke

a879

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HBJ

Kendes ikke

a880

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HDF

Kendes ikke

a881

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HHD

Kendes ikke

a883

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HI6

Kendes ikke

a884

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HI7

Kendes ikke

a885

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HI8

Kendes ikke

a888

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HPJ

Kendes ikke

a889

Operatør, der benytter ICAO_CODE:HUG

Kendes ikke

a893

Operatør, der benytter ICAO_CODE:INC

Kendes ikke

a895

Operatør, der benytter ICAO_CODE:J6A

Kendes ikke

a896

Operatør, der benytter ICAO_CODE:J6U

Kendes ikke

a898

Operatør, der benytter ICAO_CODE:J8K

Kendes ikke

a899

Operatør, der benytter ICAO_CODE:J8S

Kendes ikke

a900

Operatør, der benytter ICAO_CODE:J8V

Kendes ikke

a901

Operatør, der benytter ICAO_CODE:KSB

Kendes ikke

a902

Operatør, der benytter ICAO_CODE:KTM

Kendes ikke

a903

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LAC

Kendes ikke

a904

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LAU

Kendes ikke

a905

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LAV

Kendes ikke

a906

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LDU

Kendes ikke

a908

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LI3

Kendes ikke

a909

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LI4

Kendes ikke

a910

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LI5

Kendes ikke

a911

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LIA

Kendes ikke

a912

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LN3

Kendes ikke

a914

Operatør, der benytter ICAO_CODE:LN9

Kendes ikke

a919

Operatør, der benytter ICAO_CODE:MAR

Kendes ikke

a920

Operatør, der benytter ICAO_CODE:MAW

Kendes ikke

a921

Operatør, der benytter ICAO_CODE:MEI

Kendes ikke

a922

Operatør, der benytter ICAO_CODE:MPC

Kendes ikke

a924

Operatør, der benytter ICAO_CODE:MTN

Kendes ikke

a926

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N11

Kendes ikke

a927

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N12

Kendes ikke

a931

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N17

Kendes ikke

a933

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N20

Kendes ikke

a934

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N21

Kendes ikke

a935

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N22

Kendes ikke

a937

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N24

Kendes ikke

a938

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N26

Kendes ikke

a939

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N27

Kendes ikke

a940

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N28

Kendes ikke

a941

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N30

Kendes ikke

a943

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N32

Kendes ikke

a944

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N33

Kendes ikke

a945

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N34

Kendes ikke

a946

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N35

Kendes ikke

a948

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N37

Kendes ikke

a949

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N39

Kendes ikke

a950

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N40

Kendes ikke

a951

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N41

Kendes ikke

a952

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N42

Kendes ikke

a953

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N43

Kendes ikke

a954

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N47

Kendes ikke

a955

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N48

Kendes ikke

a956

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N49

Kendes ikke

a959

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N51

Kendes ikke

a960

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N52

Kendes ikke

a965

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N59

Kendes ikke

a967

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N61

Kendes ikke

a968

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N64

Kendes ikke

a969

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N65

Kendes ikke

a970

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N66

Kendes ikke

a971

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N67

Kendes ikke

a972

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N68

Kendes ikke

a973

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N70

Kendes ikke

a974

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N71

Kendes ikke

a975

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N72

Kendes ikke

a978

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N76

Kendes ikke

a980

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N78

Kendes ikke

a984

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N81

Kendes ikke

a987

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N85

Kendes ikke

a988

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N86

Kendes ikke

a990

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N88

Kendes ikke

a992

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N93

Kendes ikke

a993

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N94

Kendes ikke

a994

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N95

Kendes ikke

a996

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N97

Kendes ikke

a997

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N98

Kendes ikke

a999

Operatør, der benytter ICAO_CODE:N9U

Kendes ikke

a1000

Operatør, der benytter ICAO_CODE:NA0

Kendes ikke

a1001

Operatør, der benytter ICAO_CODE:NAF

Kendes ikke

a1002

Operatør, der benytter ICAO_CODE:NCB

Kendes ikke

a1004

Operatør, der benytter ICAO_CODE:NOA

Kendes ikke

a1008

Operatør, der benytter ICAO_CODE:OOG

Kendes ikke

a1009

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PAT

Kendes ikke

a1011

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PJW

Kendes ikke

a1013

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PLY

Kendes ikke

a1015

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PRS

Kendes ikke

a1016

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PSE

Kendes ikke

a1017

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PSV

Kendes ikke

a1019

Operatør, der benytter ICAO_CODE:PTL

Kendes ikke

a1023

Operatør, der benytter ICAO_CODE:RGF

Kendes ikke

a1024

Operatør, der benytter ICAO_CODE:RHI

Kendes ikke

a1026

Operatør, der benytter ICAO_CODE:ROI

Kendes ikke

a1028

Operatør, der benytter ICAO_CODE:ROR

Kendes ikke

a1029

Operatør, der benytter ICAO_CODE:ROY

Kendes ikke

a1031

Operatør, der benytter ICAO_CODE:RUC

Kendes ikke

a1034

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SBH

Kendes ikke

a1035

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SBU

Kendes ikke

a1036

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SER

Kendes ikke

a1038

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SKZ

Kendes ikke

a1039

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SPC

Kendes ikke

a1040

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SSS

Kendes ikke

a1041

Operatør, der benytter ICAO_CODE:SVD

Kendes ikke

a1042

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TAF

Kendes ikke

a1044

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TIF

Kendes ikke

a1047

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TKE

Kendes ikke

a1053

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TPQ

Kendes ikke

a1056

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TSD

Kendes ikke

a1059

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TX2

Kendes ikke

a1060

Operatør, der benytter ICAO_CODE:TX8

Kendes ikke

a1062

Operatør, der benytter ICAO_CODE:V2L

Kendes ikke

a1063

Operatør, der benytter ICAO_CODE:VEC

Kendes ikke

a1067

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WAJ

Kendes ikke

a1068

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WBS

Kendes ikke

a1069

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WDA

Kendes ikke

a1071

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WIA

Kendes ikke

a1072

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WJA

Kendes ikke

a1073

Operatør, der benytter ICAO_CODE:WML

Kendes ikke

a1076

Operatør, der benytter ICAO_CODE:YV1

Kendes ikke

a1077

Operatør, der benytter ICAO_CODE:YV2

Kendes ikke

a1097

Operatør, der benytter TAIL NB:3DMRW

Kendes ikke

a1098

Operatør, der benytter TAIL NB:3DRMW

Kendes ikke

a1100

Operatør, der benytter TAIL NB:4XCMY

Kendes ikke

a1085

Operatør, der benytter TAIL NB:6152

Kendes ikke

a1102

Operatør, der benytter TAIL NB:6VAFW

Kendes ikke

a1507

Operatør, der benytter TAIL NB:ARBV021

Kendes ikke

a1509

Operatør, der benytter TAIL NB:BULG001

Kendes ikke

a1104

Operatør, der benytter TAIL NB:CFFEV

Kendes ikke

a1105

Operatør, der benytter TAIL NB:CFXCN

Kendes ikke

a1106

Operatør, der benytter TAIL NB:CGCDS

Kendes ikke

a1107

Operatør, der benytter TAIL NB:CGCGS

Kendes ikke

a1108

Operatør, der benytter TAIL NB:CGCMP

Kendes ikke

a1109

Operatør, der benytter TAIL NB:CGDPF

Kendes ikke

a1110

Operatør, der benytter TAIL NB:CGJLN

Kendes ikke

a1111

Operatør, der benytter TAIL NB:CGLBB

Kendes ikke

a1112

Operatør, der benytter TAIL NB:CGRPM

Kendes ikke

a1305

Operatør, der benytter TAIL NB:EV0065

Kendes ikke

a1306

Operatør, der benytter TAIL NB:EV0068

Kendes ikke

a1511

Operatør, der benytter TAIL NB:FAV4402

Kendes ikke

a1119

Operatør, der benytter TAIL NB:FGIEI

Kendes ikke

a1121

Operatør, der benytter TAIL NB:FGVML

Kendes ikke

a1123

Operatør, der benytter TAIL NB:FOHQK

Kendes ikke

a1125

Operatør, der benytter TAIL NB:FOIJF

Kendes ikke

a1126

Operatør, der benytter TAIL NB:FOIJH

Kendes ikke

a1127

Operatør, der benytter TAIL NB:FOIJK

Kendes ikke

a1128

Operatør, der benytter TAIL NB:FOIXD

Kendes ikke

a1129

Operatør, der benytter TAIL NB:FOPTP

Kendes ikke

a1130

Operatør, der benytter TAIL NB:FORTE

Kendes ikke

a1131

Operatør, der benytter TAIL NB:FOTAG

Kendes ikke

a1132

Operatør, der benytter TAIL NB:FOTKE

Kendes ikke

a1133

Operatør, der benytter TAIL NB:FRA10

Kendes ikke

a1134

Operatør, der benytter TAIL NB:FRA12

Kendes ikke

a1135

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAAD

Kendes ikke

a1136

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAAG

Kendes ikke

a1137

Operatør, der benytter TAIL NB:FRADA

Kendes ikke

a1138

Operatør, der benytter TAIL NB:FRADB

Kendes ikke

a1139

Operatør, der benytter TAIL NB:FRADC

Kendes ikke

a1141

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAFQ

Kendes ikke

a1142

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAGL

Kendes ikke

a1143

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAGX

Kendes ikke

a1086

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAI

Kendes ikke

a1145

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIE

Kendes ikke

a1309

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIIN

Kendes ikke

a1146

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIJ

Kendes ikke

a1147

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIL

Kendes ikke

a1148

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIN

Kendes ikke

a1149

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIO

Kendes ikke

a1150

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIQ

Kendes ikke

a1151

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIT

Kendes ikke

a1152

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAIZ

Kendes ikke

a1153

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAJA

Kendes ikke

a1154

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAJB

Kendes ikke

a1157

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAPO

Kendes ikke

a1088

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAZ

Kendes ikke

a1162

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAZP

Kendes ikke

a1164

Operatør, der benytter TAIL NB:FRAZZ

Kendes ikke

a1165

Operatør, der benytter TAIL NB:FRBFA

Kendes ikke

a1166

Operatør, der benytter TAIL NB:FRBFB

Kendes ikke

a1171

Operatør, der benytter TAIL NB:FWFBW

Kendes ikke

a1174

Operatør, der benytter TAIL NB:FZBCF

Kendes ikke

a1176

Operatør, der benytter TAIL NB:GGALX

Kendes ikke

a1177

Operatør, der benytter TAIL NB:GSYLJ

Kendes ikke

a1180

Operatør, der benytter TAIL NB:HBIFJ

Kendes ikke

a1181

Operatør, der benytter TAIL NB:HBIUX

Kendes ikke

a1182

Operatør, der benytter TAIL NB:HBJEI

Kendes ikke

a1183

Operatør, der benytter TAIL NB:HBJRS

Kendes ikke

a1184

Operatør, der benytter TAIL NB:HHDMX

Kendes ikke

a1513

Operatør, der benytter TAIL NB:HI719CT

Kendes ikke

a1186

Operatør, der benytter TAIL NB:HI772

Kendes ikke

a1187

Operatør, der benytter TAIL NB:HI840

Kendes ikke

a1188

Operatør, der benytter TAIL NB:HI851

Kendes ikke

a1519

Operatør, der benytter TAIL NB:HK4492X

Kendes ikke

a1520

Operatør, der benytter TAIL NB:HK4493X

Kendes ikke

a1190

Operatør, der benytter TAIL NB:LVRED

Kendes ikke

a1313

Operatør, der benytter TAIL NB:N109JZ

Kendes ikke

a1192

Operatør, der benytter TAIL NB:N10SA

Kendes ikke

a1314

Operatør, der benytter TAIL NB:N110HA

Kendes ikke

a1321

Operatør, der benytter TAIL NB:N129WA

Kendes ikke

a1322

Operatør, der benytter TAIL NB:N139CF

Kendes ikke

a1323

Operatør, der benytter TAIL NB:N143GA

Kendes ikke

a1193

Operatør, der benytter TAIL NB:N14CG

Kendes ikke

a1324

Operatør, der benytter TAIL NB:N150LR

Kendes ikke

a1523

Operatør, der benytter TAIL NB:N1610PR

Kendes ikke

a1326

Operatør, der benytter TAIL NB:N163PA

Kendes ikke

a1194

Operatør, der benytter TAIL NB:N173S

Kendes ikke

a1328

Operatør, der benytter TAIL NB:N177EL

Kendes ikke

a1329

Operatør, der benytter TAIL NB:N179AE

Kendes ikke

a1330

Operatør, der benytter TAIL NB:N182GX

Kendes ikke

a1195

Operatør, der benytter TAIL NB:N184R

Kendes ikke

a1196

Operatør, der benytter TAIL NB:N193F

Kendes ikke

a1197

Operatør, der benytter TAIL NB:N19QC

Kendes ikke

a1089

Operatør, der benytter TAIL NB:N1DG

Kendes ikke

a1331

Operatør, der benytter TAIL NB:N201CR

Kendes ikke

a1333

Operatør, der benytter TAIL NB:N218EC

Kendes ikke

a1334

Operatør, der benytter TAIL NB:N221AL

Kendes ikke

a1335

Operatør, der benytter TAIL NB:N221DG

Kendes ikke

a1336

Operatør, der benytter TAIL NB:N221QS

Kendes ikke

a1337

Operatør, der benytter TAIL NB:N229BP

Kendes ikke

a1198

Operatør, der benytter TAIL NB:N22EM

Kendes ikke

a1340

Operatør, der benytter TAIL NB:N245US

Kendes ikke

a1199

Operatør, der benytter TAIL NB:N24ET

Kendes ikke

a1200

Operatør, der benytter TAIL NB:N24KW

Kendes ikke

a1201

Operatør, der benytter TAIL NB:N24UD

Kendes ikke

a1202

Operatør, der benytter TAIL NB:N260V

Kendes ikke

a1341

Operatør, der benytter TAIL NB:N262QS

Kendes ikke

a1342

Operatør, der benytter TAIL NB:N267BB

Kendes ikke

a1343

Operatør, der benytter TAIL NB:N285CP

Kendes ikke

a1344

Operatør, der benytter TAIL NB:N296QS

Kendes ikke

a1090

Operatør, der benytter TAIL NB:N2JR

Kendes ikke

a1345

Operatør, der benytter TAIL NB:N305EJ

Kendes ikke

a1348

Operatør, der benytter TAIL NB:N315FV

Kendes ikke

a1349

Operatør, der benytter TAIL NB:N316NE

Kendes ikke

a1206

Operatør, der benytter TAIL NB:N31GA

Kendes ikke

a1352

Operatør, der benytter TAIL NB:N323LB

Kendes ikke

a1354

Operatør, der benytter TAIL NB:N325FX

Kendes ikke

a1207

Operatør, der benytter TAIL NB:N326N

Kendes ikke

a1355

Operatør, der benytter TAIL NB:N328JK

Kendes ikke

a1357

Operatør, der benytter TAIL NB:N339BA

Kendes ikke

a1358

Operatør, der benytter TAIL NB:N344AA

Kendes ikke

a1359

Operatør, der benytter TAIL NB:N345AA

Kendes ikke

a1360

Operatør, der benytter TAIL NB:N350JS

Kendes ikke

a1361

Operatør, der benytter TAIL NB:N358WC

Kendes ikke

a1362

Operatør, der benytter TAIL NB:N364QS

Kendes ikke

a1364

Operatør, der benytter TAIL NB:N373RS

Kendes ikke

a1366

Operatør, der benytter TAIL NB:N393BD

Kendes ikke

a1367

Operatør, der benytter TAIL NB:N393BZ

Kendes ikke

a1211

Operatør, der benytter TAIL NB:N398W

Kendes ikke

a1370

Operatør, der benytter TAIL NB:N3DMRT

Kendes ikke

a1371

Operatør, der benytter TAIL NB:N4009L

Kendes ikke

a1373

Operatør, der benytter TAIL NB:N404HG

Kendes ikke

a1374

Operatør, der benytter TAIL NB:N404JW

Kendes ikke

a1212

Operatør, der benytter TAIL NB:N40PK

Kendes ikke

a1375

Operatør, der benytter TAIL NB:N414RF

Kendes ikke

a1376

Operatør, der benytter TAIL NB:N416BD

Kendes ikke

a1378

Operatør, der benytter TAIL NB:N41972

Kendes ikke

a1379

Operatør, der benytter TAIL NB:N424QS

Kendes ikke

a1380

Operatør, der benytter TAIL NB:N426RJ

Kendes ikke

a1381

Operatør, der benytter TAIL NB:N4297N

Kendes ikke

a1382

Operatør, der benytter TAIL NB:N434SB

Kendes ikke

a1385

Operatør, der benytter TAIL NB:N458PE

Kendes ikke

a1391

Operatør, der benytter TAIL NB:N491AN

Kendes ikke

a1091

Operatør, der benytter TAIL NB:N4EA

Kendes ikke

a1392

Operatør, der benytter TAIL NB:N5000X

Kendes ikke

a1394

Operatør, der benytter TAIL NB:N502JL

Kendes ikke

a1398

Operatør, der benytter TAIL NB:N512FX

Kendes ikke

a1399

Operatør, der benytter TAIL NB:N515LR

Kendes ikke

a1404

Operatør, der benytter TAIL NB:N544LR

Kendes ikke

a1405

Operatør, der benytter TAIL NB:N547LR

Kendes ikke

a1214

Operatør, der benytter TAIL NB:N54CC

Kendes ikke

a1406

Operatør, der benytter TAIL NB:N555GL

Kendes ikke

a1407

Operatør, der benytter TAIL NB:N561CM

Kendes ikke

a1410

Operatør, der benytter TAIL NB:N590FA

Kendes ikke

a1412

Operatør, der benytter TAIL NB:N601JE

Kendes ikke

a1414

Operatør, der benytter TAIL NB:N601VH

Kendes ikke

a1416

Operatør, der benytter TAIL NB:N604HC

Kendes ikke

a1417

Operatør, der benytter TAIL NB:N610PR

Kendes ikke

a1418

Operatør, der benytter TAIL NB:N614BA

Kendes ikke

a1419

Operatør, der benytter TAIL NB:N614FX

Kendes ikke

a1420

Operatør, der benytter TAIL NB:N640QS

Kendes ikke

a1421

Operatør, der benytter TAIL NB:N650AL

Kendes ikke

a1217

Operatør, der benytter TAIL NB:N65RZ

Kendes ikke

a1422

Operatør, der benytter TAIL NB:N668MP

Kendes ikke

a1424

Operatør, der benytter TAIL NB:N671RW

Kendes ikke

a1425

Operatør, der benytter TAIL NB:N676GH

Kendes ikke

a1219

Operatør, der benytter TAIL NB:N67GW

Kendes ikke

a1426

Operatør, der benytter TAIL NB:N682DB

Kendes ikke

a1427

Operatør, der benytter TAIL NB:N682QS

Kendes ikke

a1428

Operatør, der benytter TAIL NB:N684QS

Kendes ikke

a1429

Operatør, der benytter TAIL NB:N700MP

Kendes ikke

a1430

Operatør, der benytter TAIL NB:N700NY

Kendes ikke

a1431

Operatør, der benytter TAIL NB:N711NK

Kendes ikke

a1432

Operatør, der benytter TAIL NB:N719JP

Kendes ikke

a1221

Operatør, der benytter TAIL NB:N71NK

Kendes ikke

a1222

Operatør, der benytter TAIL NB:N71PG

Kendes ikke

a1433

Operatør, der benytter TAIL NB:N721QS

Kendes ikke

a1434

Operatør, der benytter TAIL NB:N724YS

Kendes ikke

a1437

Operatør, der benytter TAIL NB:N729TA

Kendes ikke

a1441

Operatør, der benytter TAIL NB:N7643U

Kendes ikke

a1442

Operatør, der benytter TAIL NB:N767FA

Kendes ikke

a1445

Operatør, der benytter TAIL NB:N797CB

Kendes ikke

a1446

Operatør, der benytter TAIL NB:N799WW

Kendes ikke

a1447

Operatør, der benytter TAIL NB:N800EL

Kendes ikke

a1448

Operatør, der benytter TAIL NB:N800KS

Kendes ikke

a1449

Operatør, der benytter TAIL NB:N800WA

Kendes ikke

a1450

Operatør, der benytter TAIL NB:N801PN

Kendes ikke

a1453

Operatør, der benytter TAIL NB:N841WS

Kendes ikke

a1454

Operatør, der benytter TAIL NB:N855QS

Kendes ikke

a1224

Operatør, der benytter TAIL NB:N876H

Kendes ikke

a1460

Operatør, der benytter TAIL NB:N888AQ

Kendes ikke

a1461

Operatør, der benytter TAIL NB:N889NC

Kendes ikke

a1462

Operatør, der benytter TAIL NB:N890CW

Kendes ikke

a1463

Operatør, der benytter TAIL NB:N898EW

Kendes ikke

a1225

Operatør, der benytter TAIL NB:N900Q

Kendes ikke

a1465

Operatør, der benytter TAIL NB:N901QS

Kendes ikke

a1466

Operatør, der benytter TAIL NB:N9053T

Kendes ikke

a1467

Operatør, der benytter TAIL NB:N908JB

Kendes ikke

a1226

Operatør, der benytter TAIL NB:N90AJ

Kendes ikke

a1469

Operatør, der benytter TAIL NB:N913QS

Kendes ikke

a1470

Operatør, der benytter TAIL NB:N916LX

Kendes ikke

a1228

Operatør, der benytter TAIL NB:N91LA

Kendes ikke

a1471

Operatør, der benytter TAIL NB:N921CC

Kendes ikke

a1472

Operatør, der benytter TAIL NB:N926QS

Kendes ikke

a1473

Operatør, der benytter TAIL NB:N929JH

Kendes ikke

a1475

Operatør, der benytter TAIL NB:N934QS

Kendes ikke

a1229

Operatør, der benytter TAIL NB:N93LA

Kendes ikke

a1476

Operatør, der benytter TAIL NB:N948QS

Kendes ikke

a1230

Operatør, der benytter TAIL NB:N94LA

Kendes ikke

a1477

Operatør, der benytter TAIL NB:N951DB

Kendes ikke

a1479

Operatør, der benytter TAIL NB:N958QS

Kendes ikke

a1480

Operatør, der benytter TAIL NB:N960QS

Kendes ikke

a1481

Operatør, der benytter TAIL NB:N964QS

Kendes ikke

a1232

Operatør, der benytter TAIL NB:N96NB

Kendes ikke

a1483

Operatør, der benytter TAIL NB:N977CP

Kendes ikke

a1486

Operatør, der benytter TAIL NB:N989AL

Kendes ikke

a1234

Operatør, der benytter TAIL NB:N98CG

Kendes ikke

a1235

Operatør, der benytter TAIL NB:N990M

Kendes ikke

a1487

Operatør, der benytter TAIL NB:N995CR

Kendes ikke

a1488

Operatør, der benytter TAIL NB:N997QS

Kendes ikke

a1236

Operatør, der benytter TAIL NB:N99CN

Kendes ikke

a1237

Operatør, der benytter TAIL NB:NASA4

Kendes ikke

a1238

Operatør, der benytter TAIL NB:NXF61

Kendes ikke

a1239

Operatør, der benytter TAIL NB:OOGML

Kendes ikke

a1240

Operatør, der benytter TAIL NB:OYWET

Kendes ikke

a1241

Operatør, der benytter TAIL NB:P4FLY

Kendes ikke

a1246

Operatør, der benytter TAIL NB:PPEIC

Kendes ikke

a1248

Operatør, der benytter TAIL NB:PPETR

Kendes ikke

a1251

Operatør, der benytter TAIL NB:PPMIS

Kendes ikke

a1252

Operatør, der benytter TAIL NB:PRAIN

Kendes ikke

a1255

Operatør, der benytter TAIL NB:PRDRI

Kendes ikke

a1257

Operatør, der benytter TAIL NB:PRODT

Kendes ikke

a1258

Operatør, der benytter TAIL NB:PRSCE

Kendes ikke

a1260

Operatør, der benytter TAIL NB:PRXDY

Kendes ikke

a1263

Operatør, der benytter TAIL NB:PTLMS

Kendes ikke

a1264

Operatør, der benytter TAIL NB:PTLNC

Kendes ikke

a1266

Operatør, der benytter TAIL NB:PTLUK

Kendes ikke

a1267

Operatør, der benytter TAIL NB:PTORA

Kendes ikke

a1269

Operatør, der benytter TAIL NB:PTSCR

Kendes ikke

a1274

Operatør, der benytter TAIL NB:PTWJS

Kendes ikke

a1278

Operatør, der benytter TAIL NB:PTXGS

Kendes ikke

a1280

Operatør, der benytter TAIL NB:PTZMA

Kendes ikke

a1282

Operatør, der benytter TAIL NB:RSSA1

Kendes ikke

a1525

Operatør, der benytter TAIL NB:SHELL01

Kendes ikke

a1526

Operatør, der benytter TAIL NB:TIF375A

Kendes ikke

a1284

Operatør, der benytter TAIL NB:TZTAC

Kendes ikke

a1285

Operatør, der benytter TAIL NB:UJT17

Kendes ikke

a1490

Operatør, der benytter TAIL NB:UJT300

Kendes ikke

a1286

Operatør, der benytter TAIL NB:UN450

Kendes ikke

a1287

Operatør, der benytter TAIL NB:VHTGG

Kendes ikke

a1288

Operatør, der benytter TAIL NB:VPBDB

Kendes ikke

a1289

Operatør, der benytter TAIL NB:VPBJV

Kendes ikke

a1290

Operatør, der benytter TAIL NB:VPBMS

Kendes ikke

a1294

Operatør, der benytter TAIL NB:VPCVI

Kendes ikke

a1295

Operatør, der benytter TAIL NB:XAAEX

Kendes ikke

a1297

Operatør, der benytter TAIL NB:XAESC

Kendes ikke

a1300

Operatør, der benytter TAIL NB:XARYB

Kendes ikke

a1301

Operatør, der benytter TAIL NB:YRCJF

Kendes ikke

a1528

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1004C

Kendes ikke

a1491

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1005

Kendes ikke

a1492

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1008

Kendes ikke

a1493

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1009

Kendes ikke

a1494

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1010

Kendes ikke

a1495

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1083

Kendes ikke

a1496

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1401

Kendes ikke

a1497

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1495

Kendes ikke

a1498

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1496

Kendes ikke

a1499

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1850

Kendes ikke

a1500

Operatør, der benytter TAIL NB:YV1929

Kendes ikke

a1501

Operatør, der benytter TAIL NB:YV2040

Kendes ikke

a1502

Operatør, der benytter TAIL NB:YV2073

Kendes ikke

a1505

Operatør, der benytter TAIL NB:YV2421

Kendes ikke

a1506

Operatør, der benytter TAIL NB:YV2422

Kendes ikke

a1533

Operatør, der benytter TAIL NB:YV292CP

Kendes ikke

a1534

Operatør, der benytter TAIL NB:YV450CP

Kendes ikke

a1535

Operatør, der benytter TAIL NB:YV455CP

Kendes ikke

a1537

Operatør, der benytter TAIL NB:YV778CP

Kendes ikke

a1302

Operatør, der benytter TAIL NB:ZSEPB

Kendes ikke

a1303

Operatør, der benytter TAIL NB:ZSOEE

Kendes ikke

a1304

Operatør, der benytter TAIL NB:ZSPZA

Kendes ikke


IRLAND

Kode

Luftfartøjsoperatør

Operatørens hjemland

32901

142955 ONTARIO LTD

CANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

USA

131

AER ARANN

IRLAND

132

AER LINGUS

IRLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

USA

23714

AERO TOY STORE

USA

29670

AERO WAYS

USA

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEXICO

28752

AEROMANAGMENT GROUP

USA

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

USA

298

AIR CONTRACTORS

IRLAND

31763

AIR PARTNER