ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.206.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
8. august 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 724/2009 af 7. august 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 725/2009 af 7. august 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pan de Cruz de Ciudad Real (BGB))

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/603/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 5. august 2009 om betingelserne for registrering af producenter af batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF (meddelt under nummer K(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. august 2009 om EF-tilskud for 2009 til et toårigt pilotprojekt vedrørende luftkvaliteten på skoler

16

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2009/605/FUSP af 7. august 2009 om ændring af fælles aktion 2009/137/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 723/2009

af 25. juni 2009

om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 171 og artikel 172, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet kan efter traktatens artikel 171 oprette fællesforetagender eller enhver anden struktur, der er nødvendig for effektiv gennemførelse af fællesskabsprogrammerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

(2)

Støtte til og udvikling af forskningsinfrastrukturer i Europa har længe været et mål for Fællesskabet, hvilket senest er afspejlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (4) og især Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Kapacitet (5).

(3)

Den traditionelle støtte til anvendelse og udvikling af europæiske forskningsinfrastrukturer er hovedsagelig blevet ydet i form af tilskud til allerede eksisterende forskningsinfrastrukturer i medlemsstaterne, men i de senere år er det efterhånden blevet klart, at der er behov for en yderligere indsats for at stimulere udviklingen af nye strukturer gennem fastsættelse af passende rammebestemmelser, så det i Fællesskabet bliver lettere at etablere og drive sådanne strukturer.

(4)

Ved en lang række lejligheder er dette behov blevet formuleret såvel på det politiske plan af medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne som af diverse aktører inden for europæisk forskning, bl.a. virksomheder, forskningscentre og universiteter, samt navnlig Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer (ESFRI).

(5)

Den centrale rolle, som forskningsinfrastrukturer af verdensklasse spiller for at nå Fællesskabets FTU-mål som fastlagt i artikel 163 i traktaten, har således længe været anerkendt under Fællesskabets FTU-rammeprogrammer, mens reglerne for etablering, finansiering og drift af sådanne strukturer stadig er fragmenterede og regionaliserede. Eftersom de europæiske forskningsinfrastrukturer konkurrerer med forskningsinfrastrukturerne hos Fællesskabets globale partnere, som allerede investerer kraftigt i moderne, stort anlagte forskningsinfrastrukturer og vil vedblive med at gøre det, og da sådanne infrastrukturer bliver stadigt mere komplekse og kostbare, således at de ofte ligger uden for en enkelt medlemsstats eller endog et helt kontinents rækkevidde, er det nu nødvendigt at udnytte og udvikle det fulde potentiale i traktatens artikel 171 ved at fastsætte rammebestemmelser, herunder de procedurer og betingelser for etablering og drift af europæiske forskningsinfrastrukturer på EF-plan, der er en forudsætning for, at Fællesskabets FTU-programmer kan gennemføres på en effektiv måde. De nye rammebestemmelser supplerer andre oprettelsesformer i henhold til national eller international ret eller EF-retten.

(6)

I modsætning til fælles teknologiinitiativer, der er oprettet som fællesforetagender, og som Fællesskabet deltager i og bidrager finansielt til, bør et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (i det følgende benævnt »ERIC«) ikke betragtes som et fællesskabsorgan, jf. artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (i det følgende benævnt finansforordningen), men som en retlig enhed, som Fællesskabet ikke nødvendigvis er med i, og hvortil det ikke yder finansielle bidrag, som defineret i artikel 108, stk. 2, litra f), i finansforordningen.

(7)

På grund af det nære samarbejde mellem medlemsstaterne og Fællesskabet i forbindelse med programmeringen og gennemførelsen af deres respektive forskningsaktiviteter på en indbyrdes komplementær måde, jf. traktatens artikel 164 og 165, bør de interesserede medlemsstater alene eller i samarbejde med andre kvalificerede enheder fastlægge deres behov for etablering af forskningsinfrastrukturer i denne juridiske form baseret på deres forskning og teknologiske udvikling og de krav, som Fællesskabet stiller. Af samme årsager bør et ERIC være åbent for deltagelse af interesserede medlemsstater med mulighed for deltagelse af lande, der er associeret rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling (i det følgende benævnt »associerede lande«), og kvalificerede tredjelande samt specialiserede mellemstatslige organisationer. Som et alternativ til fuldt medlemskab bør medlemsstaterne kunne blive observatører i et ERIC på de vilkår, der er fastsat i vedtægten.

(8)

Et ERIC, der oprettes ved denne forordning, bør have til hovedopgave at etablere og drive en forskningsinfrastruktur uden gevinst for øje og bør anvende de fleste af sine ressourcer på denne hovedopgave. For at fremme innovation og viden- og teknologioverførsel bør et ERIC på visse betingelser kunne udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at disse er nært knyttet til dets hovedopgaver og ikke bringer disse i fare. Etableringen af forskningsinfrastrukturer som ERIC udelukker ikke, at også forskningsinfrastrukturer af paneuropæisk interesse med en anden oprettelsesform kan anerkendes som forskningsinfrastrukturer, der bidrager til fremme af europæisk forskning og til gennemførelsen af den køreplan, som er udarbejdet af ESFRI. Kommissionen bør sørge for at informere ESFRI-medlemmer og andre interesserede parter om sådanne alternative oprettelsesformer.

(9)

Forskningsinfrastrukturerne skal bidrage til at fastholde det nuværende høje niveau i fællesskabsforskningen og bevare Fællesskabets økonomiske konkurrenceevne på mellemlang til lang sigt ved effektivt at støtte europæiske forskningsaktiviteter. Med henblik herpå bør sådanne forskningsinfrastrukturer i henhold til deres vedtægter rent faktisk være åbne for det europæiske forskersamfund i bred forstand, og de bør tilstræbe, at den europæiske videnskabelige kapacitet udbygges ud over det nuværende niveau for på den måde at bidrage til udvikling af det europæiske forskningsrum.

(10)

For at gøre proceduren for etablering af et ERIC effektiv må enheder, der ønsker at etablere et sådant, sende en ansøgning til Kommissionen, som bistået af uvildige eksperter, der kan omfatte ESFRI, bør vurdere, om den foreslåede forskningsinfrastruktur er i overensstemmelse med denne forordning. En sådan ansøgning bør indeholde en erklæring fra værtslandet om, at det anerkender ERIC'et som et internationalt organ eller en international organisation ved anvendelsen af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (7) og Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (8) fra og med dets etablering. I overensstemmelse med statsstøttereglerne bør ERIC'et også have mulighed for visse undtagelser som en international organisation ved anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (9).

(11)

Af hensyn til gennemsigtigheden bør afgørelser om etablering af et ERIC offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Af samme årsag bør sådanne afgørelser suppleres med de vigtigste elementer i vedtægten.

(12)

For at et ERIC kan udføre sine opgaver så effektivt som muligt, bør det have status som juridisk person og have den mest vidtgående rets- og handleevne fra den dato, hvor afgørelsen om dets etablering træder i kraft. For at det kan afgøres, hvilken lov der finder anvendelse, bør et ERIC have vedtægtsmæssigt hjemsted på en af sine deltageres geografiske område, som enten kan være en medlemsstat eller et associeret land.

(13)

ERIC'er bør have mindst tre medlemsstater som deltagere, og derudover kan kvalificerede associerede lande og andre kvalificerede tredjelande end associerede lande samt specialiserede mellemstatslige organisationer deltage.

(14)

I betragtning af denne forordnings fællesskabsdimension bør medlemsstaterne i fællesskab besidde flertallet af stemmerettigheder i et ERIC's deltagerforsamling.

(15)

Med henblik på gennemførelsen af disse rammebestemmelser skal der i vedtægten være fastsat nærmere bestemmelser, på basis af hvilke Kommissionen skal undersøge, om en ansøgning er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i denne forordning.

(16)

Det et nødvendigt at sikre, dels at ERIC'er har den fornødne fleksibilitet til at kunne ændre deres vedtægt, og dels at Fællesskabet, der har etableret ERIC'erne, bevarer kontrollen over visse væsentlige elementer. Ved ændring af et væsentligt element i den vedtægt, der er knyttet som bilag til afgørelsen om oprettelse af et ERIC, bør ændringen, inden den kan træde i kraft, godkendes ved en afgørelse, som Kommissionen vedtager efter samme procedure som afgørelsen om oprettelse af et ERIC. Alle andre ændringer bør meddeles Kommissionen, der bør have mulighed for at rejse indvendinger, hvis den betragter ændringerne som uforenelige med denne forordning.

(17)

ERIC'er bør oprette deres egne organer til effektiv forvaltning af deres aktiviteter. I vedtægten bør det fastlægges, hvordan sådanne organer retligt repræsenterer ERIC'erne.

(18)

ERIC'er bør på grund af deres finansielle ansvar udøve deres aktiviteter efter sunde budgetprincipper.

(19)

Et ERIC er berettiget til støtte i henhold til finansforordningens afsnit VI. Det er også muligt at yde støtte under samhørighedspolitikken, jf. den relevante fællesskabslovgivning.

(20)

ERIC'er bør, for at kunne udføre deres opgaver så effektivt som muligt og som en logisk konsekvens af deres status som juridiske personer, hæfte for deres gæld. For at deltagerne kan finde passende løsninger med hensyn til deres ansvar, bør der åbnes mulighed for i vedtægten at fastsætte diverse ansvarsordninger, hvorved deltagernes ansvar udvides til mere end blot deres egne bidrag.

(21)

Eftersom ERIC'er etableres under fællesskabsretten, bør de være underlagt denne ud over retten i den stat, hvor de har vedtægtsmæssigt hjemsted. ERIC'er kan dog have aktivitetssteder i en anden stat. Lovgivningen i sidstnævnte stat bør finde anvendelse for så vidt angår de særlige punkter, der er fastlagt i vedtægten for ERIC'et. Endvidere bør ERIC'er være underlagt gennemførelsesbestemmelser vedtaget i henhold til deres vedtægt.

(22)

Medlemsstaterne kan frit anvende eller vedtage en lov, bekendtgørelse eller administrativ foranstaltning, forudsat den ikke strider imod denne forordnings anvendelsesområde eller formål.

(23)

For at sikre tilstrækkelig kontrol med, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, bør ERIC'er sende Kommissionen og de relevante offentlige myndigheder deres årsrapporter og alle oplysninger om omstændigheder, der kan bevirke, at der opstår alvorlig fare for, at ERIC'erne ikke kan udføre deres opgaver. Hvis Kommissionen via årsrapporter eller på anden måde får mistanke om, at ERIC'er groft misligholder denne forordning eller anden gældende ret, skal den anmode de pågældende ERIC'er og/eller deres deltagere om at forklare sig og/eller træffe foranstaltninger. Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, kan Kommissionen ophæve afgørelsen om oprettelse af de pågældende ERIC'er, hvilket indebærer, at ERIC'et afvikles.

(24)

Målene for den denne forordning, nemlig fastsættelse af rammebestemmelser for europæiske forskningsinfrastrukturer oprettet af flere medlemsstater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne inden for deres nationale forfatningsmæssige rammer og kan derfor, da der er tale om et tværnationalt problem, bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(25)

Eftersom denne forordning navnlig tilsigter en effektiv gennemførelse af Fællesskabets programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, og da de foranstaltninger, der er nødvendige for dens gennemførelse, hovedsagelig er forvaltningsforanstaltninger, bør de vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes rammebestemmelser med betingelser og procedurer for etablering af et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (i det følgende benævnt »ERIC«) og virkningerne af en sådan etablering.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes følgende definitioner:

a)

Begrebet »forskningsinfrastruktur« omfatter faciliteter, ressourcer og tilknyttede tjenester, som forskersamfund anvender ved forskning på topplan inden for deres respektive fagområder. Denne definition omfatter basalt videnskabeligt udstyr og forskningsapparatur, videnbaserede ressourcer såsom samlinger, arkiver eller strukturerede videnskabelige oplysninger, informations- og kommunikationsteknologibaserede infrastrukturer såsom Grid, computere, programmel og kommunikationsværktøjer samt alt andet specialudstyr, der er en forudsætning for forskning på højeste niveau. Sådanne infrastrukturer kan være samlet på ét sted (»etsteds«-infrastrukturer) eller være organiseret i et net (»distribuerede infrastrukturer«).

b)

Udtrykket »tredjeland« betegner en stat, der ikke er en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

c)

Udtrykket »associeret land« betegner et tredjeland, der er tilknyttet Fællesskabet ved en international aftale, i medfør af og på grundlag af hvilken den yder et finansielt bidrag til alle eller en del af Fællesskabets programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Artikel 3

Opgaver og andre aktiviteter

1.   Et ERIC har til hovedopgave at etablere og drive en forskningsinfrastruktur.

2.   ERIC'et skal udføre sine hovedopgaver uden gevinst for øje. Det kan dog udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at disse er nært knyttet til dets hovedopgaver og ikke bringer disse i fare.

3.   ERIC'et skal registrere udgifter og indtægter i forbindelse med sine økonomiske aktiviteter særskilt og fakturere sådanne aktiviteter til markedsprisen eller, hvis markedsprisen ikke kan fastslås, til en pris, der dækker alle omkostninger plus en rimelig margen.

Artikel 4

Krav til infrastrukturer

Forskningsinfrastrukturer, der etableres af et ERIC, skal opfylde følgende krav:

a)

de skal være nødvendige for udførelsen af europæiske forskningsprogrammer og -projekter, herunder for en effektiv gennemførelse af fællesskabsprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

b)

de udgør en merværdi i styrkelsen og struktureringen af det europæiske forskningsrum (EFR) og en markant forbedring på internationalt plan inden for de relevante videnskabelige og teknologiske områder

c)

der gives i henhold til de regler, der er fastsat i vedtægten, reel adgang for forskere fra det europæiske forskersamfund bestående af forskere fra medlemsstaterne og de associerede lande

d)

de bidrager til mobilitet for viden og/eller forskere inden for EFR og styrker udnyttelsen af det intellektuelle potentiale i alle EU-medlemsstater, og

e)

de bidrager til formidling og optimering af resultaterne af aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i Fællesskabet.

Artikel 5

Ansøgning om etablering af et ERIC

1.   Enheder, der ansøger om etablering af et ERIC (i det følgende benævnt »ansøgere«), skal indgive en ansøgning til Kommissionen. Ansøgningen skal indgives skriftligt på et af EU-institutionernes officielle sprog og indeholde følgende:

a)

en anmodning om etablering af et ERIC stilet til Kommissionen

b)

et forslag til ERIC'ets vedtægt, jf. artikel 10

c)

en teknisk og videnskabelig beskrivelse af den forskningsinfrastruktur, der skal etableres og drives af ERIC'et, herunder især kravene i artikel 4.

d)

en erklæring fra værtslandet om, at det anerkender ERIC'et som et internationalt organ som omhandlet i artikel 143, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112/EF og som en international organisation som omhandlet i artikel 23, stk. 1, andet led, i direktiv 92/12/EØF fra og med dets etablering. Begrænsninger og betingelser for undtagelserne som fastsat i disse bestemmelser fastlægges i en aftale mellem deltagerne i ERIC'et.

2.   Kommissionen evaluerer ansøgningen på grundlag af betingelserne i denne forordning. Ved evalueringen skal Kommissionen indhente udtalelser fra uvildige eksperter, især på de områder, som ERIC'et agter at udøve aktiviteter på. Resultatet af evalueringen meddeles ansøgerne, der om nødvendigt anmodes om at komplettere eller ændre deres ansøgning.

Artikel 6

Afgørelse om ansøgning

1.   Under hensyntagen til resultatet af evalueringen omhandlet i artikel 5, stk. 2, og efter proceduren omhandlet i artikel 20 skal Kommissionen:

a)

vedtage en afgørelse om etablering af det pågældende ERIC, efter at den har sikret sig, at betingelserne i denne forordning er opfyldt, eller

b)

afvise ansøgningen, hvis den konkluderer, at betingelserne i denne forordning ikke er opfyldt, samt i mangel af den erklæring, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra d).

2.   Afgørelsen om ansøgningen meddeles ansøgerne. I tilfælde af afslag skal afgørelsen herom begrundes klart og præcist over for ansøgerne.

Afgørelsen om etablering af det pågældende ERIC offentliggøres også i Den Europæiske Unions Tidende, L-udgaven.

3.   De vigtigste oplysninger i vedtægten, jf. artikel 10, litra b)-f), og litra g), nr. i-vi), der indgår i ansøgningen, knyttes som bilag til afgørelsen om etablering af ERIC'et.

Artikel 7

ERIC'ets status

1.   Et ERIC anses for at være en juridisk person fra den dato, hvor afgørelsen om dets etablering træder i kraft.

2.   ERIC'et skal i alle medlemsstater have den mest vidtgående rets- og handleevne, der tildeles retlige enheder efter lovgivningen i de pågældende medlemsstater. Det kan især erhverve, besidde og afstå løsøre, fast ejendom og intellektuel ejendomsret, indgå aftaler og være part i retssager.

3.   ERIC'et er en international organisation som omhandlet i artikel 15, litra c), i direktiv 2004/18/EF.

Artikel 8

Hjemsted og navn

1.   ERIC'et skal have et vedtægtsmæssigt hjemsted på en af sine deltageres territorium, som enten kan være en medlemsstat eller et associeret land.

2.   ERIC'et skal have et navn, hvori forkortelsen »ERIC« indgår.

Artikel 9

Kriterier for deltagelse

1.   Følgende enheder kan deltage i et ERIC:

a)

medlemsstater

b)

associerede lande

c)

andre tredjelande end associerede lande

d)

mellemstatslige organisationer.

2.   ERIC'et skal have mindst tre medlemsstater som deltagere. Yderligere medlemsstater kan når som helst opnå status som deltagere i et ERIC på rimelige betingelser, jf. vedtægten, og som observatører uden stemmeret på de betingelser, der er fastsat i vedtægten. Yderligere associerede lande og tredjelande, der ikke er associerede lande, samt mellemstatslige organisationer kan ligeledes deltage i et ERIC med forbehold af tilslutning fra deltagerforsamlingen, jf. artikel 12, litra a), på de betingelser og efter de procedurer for opnåelse af status som deltager, der er fastsat i vedtægten.

3.   Medlemsstaterne har tilsammen flertallet af stemmerettighederne i deltagerforsamlingen.

4.   En medlemsstat, et associeret land eller et tredjeland kan repræsenteres af én eller flere offentlige enheder, herunder regioner, eller én eller flere private enheder, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver, for så vidt angår udøvelse af specifikke rettigheder og overholdelse af specifikke forpligtelser som deltager i det pågældende ERIC.

5.   Associerede lande, tredjelande og mellemstatslige organisationer, der ønsker at etablere eller deltage i et ERIC, skal anerkende, at det pågældende ERIC har status som juridisk person og rets- og handleevne i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, og at det er underlagt regler, som er fastsat i medfør af artikel 15.

6.   Associerede lande og tredjelande, der ønsker at etablere eller deltage i et ERIC, skal indrømme dette ERIC samme behandling som den, der følger af artikel 5, stk. 1, litra d), og artikel 7, stk. 3.

Artikel 10

Vedtægt

Vedtægten for et ERIC skal mindst omfatte følgende:

a)

en liste over deltagerne, observatørerne og i givet fald de enheder, der repræsenterer deltagerne, samt betingelser og procedurer for ændring af ERIC'ets sammensætning og repræsentationen heri, jf. artikel 9

b)

ERIC'ets opgaver og aktiviteter

c)

vedtægtsmæssigt hjemsted, jf. artikel 8, stk. 1

d)

ERIC'ets navn, jf. artikel 8, stk. 2

e)

varighed og procedure for afvikling, jf. artikel 16

f)

ansvarsordning, jf. artikel 14, stk. 2.

g)

grundlæggende principper for:

i)

adgangspolitik for brugere

ii)

politik for videnskabelig evaluering

iii)

formidlingspolitik

iv)

politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

v)

beskæftigelsespolitik, herunder lige muligheder

vi)

politik for offentlige indkøb under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og konkurrence

vii)

eventuel nedlæggelse

viii)

datapolitik

h)

deltagernes rettigheder og forpligtelser, herunder forpligtelsen til at yde bidrag til et balanceret budget og stemmeret

i)

ERIC'ets organer med angivelse af deres rolle, ansvarsområder, sammensætning og beslutningsprocedurer, herunder beslutningsproceduren for ændring af vedtægten, jf. artikel 11 og 12

j)

arbejdssprog

k)

henvisninger til gennemførelsesbestemmelser for vedtægten.

Vedtægten skal være offentligt tilgængelig på ERIC'ets websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 11

Ændringer af vedtægterne

1.   ERIC'et tilsender Kommissionen enhver vedtægtsændring vedrørende spørgsmål, der er omhandlet i artikel 10, litra b)- f), og litra g), nr. i-vi), til godkendelse. En sådan ændring får først virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen om godkendelse af ændringen træder i kraft. Kommissionen anvender artikel 5, stk. 2, og artikel 6 tilsvarende.

2.   ERIC'et sender alle vedtægtsændringer, der ikke er omhandlet i stk. 1, til Kommissionen senest ti dage efter deres vedtagelse.

3.   Kommissionen kan gøre indsigelse mod en sådan ændring indtil tres dage efter indsendelsen, idet den skal begrunde, hvorfor ændringen ikke opfylder betingelserne i denne forordning.

4.   Ændringen får først virkning, når indsigelsesfristen er udløbet eller ophævet af Kommissionen, eller når en indsigelse er frafaldet.

5.   En anmodning om ændring skal indeholde følgende:

a)

teksten til den foreslåede eller eventuelt vedtagne ændring, inkl. datoen for dens ikrafttræden

b)

den ændrede konsoliderede udgave af vedtægten.

Artikel 12

ERIC'ets organisation

I henhold til vedtægten oprettes mindst følgende organer med følgende kompetencer:

a)

en deltagerforsamling som det organ, der har fuld kompetence med hensyn til beslutningstagning, herunder vedtagelse af budgettet

b)

en direktør eller en bestyrelse, der udpeges af deltagerforsamlingen, og som er ERIC'ets forvaltningsorgan og retlige repræsentant.

Det er fastsat i vedtægten, hvordan bestyrelsesmedlemmerne retligt repræsenterer ERIC'et.

Artikel 13

Budgetprincipper, regnskab og revision

1.   Alle ERIC'ets indtægter og udgifter tages i betragtning, når der udarbejdes overslag for hvert regnskabsår, og de opføres på budgettet. Der skal være ligevægt mellem indtægter og udgifter på budgettet.

2.   ERIC-deltagerne sørger for, at bevillingerne anvendes efter principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

3.   Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskaberne aflægges, under overholdelse af princippet om klarhed og åbenhed.

4.   ERIC'ets årsregnskab ledsages af en beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning af regnskabsåret.

5.   ERIC'et er underlagt gældende lovkrav om opstilling, fremlæggelse, revision og offentliggørelse af regnskaber.

Artikel 14

Ansvar og forsikringer

1.   ERIC'et hæfter for sin gæld.

2.   Deltagernes finansielle ansvar for ERIC'ets gæld er begrænset til deres respektive bidrag til ERIC'et. Deltagerne kan i vedtægten fastsætte, at de hæfter for et forudfastsat beløb ud over deres respektive bidrag, eller at de har ubegrænset ansvar.

3.   Hvis deltagernes finansielle ansvar ikke er ubegrænset, tegner ERIC'et de relevante forsikringer til dækning af risiciene i forbindelse med etablering og drift af infrastrukturen.

4.   Fællesskabet hæfter ikke for et ERIC's eventuelle gæld.

Artikel 15

Lovvalg og jurisdiktion

1.   Oprettelsen af et ERIC og dets interne funktion er underlagt følgende:

a)

fællesskabsretten, især denne forordning og afgørelserne omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 11, stk. 1

b)

lovgivningen i den stat, hvor det pågældende ERIC har sit vedtægtsmæssige hjemsted for så vidt angår spørgsmål, der ikke eller kun delvis er reguleret af de retsakter, der er omhandlet i litra a)

c)

vedtægten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

2.   De Europæiske Fællesskabers Domstol er den kompetente instans for retstvister vedrørende ERIC'et mellem deltagerne indbyrdes, for tvister mellem deltagerne og ERIC'et og for tvister, som Fællesskabet er part i.

3.   Ved tvister mellem et ERIC og tredjeparter gælder fællesskabslovgivningens jurisdiktionsbestemmelser. I tilfælde, der ikke er omfattet af fællesskabsbestemmelserne, er det lovgivningen i den stat, hvor ERIC'et har sit vedtægtsmæssige hjemsted, der afgør, hvilken instans bilæggelse af sådanne tvister henhører under.

Artikel 16

Afvikling og insolvens

1.   Proceduren for afvikling af et ERIC på grundlag af en beslutning truffet af deltagerforsamlingen fastlægges i vedtægten. Afviklingen kan indebære overførsel af aktiviteterne til en anden retlig enhed.

2.   Når deltagerforsamlingen har truffet beslutning om at afvikle et ERIC, underretter ERIC'et hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest ti dage efter en sådan beslutning Kommissionen derom. Kommissionen offentliggør en bekendtgørelse derom i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

3.   Når afviklingen er afsluttet, underretter ERIC'et hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest ti dage efter afslutningen Kommissionen derom. Kommissionen offentliggør en bekendtgørelse derom i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. ERIC'et ophører med at bestå fra den dag, hvor bekendtgørelsen offentliggøres.

4.   Hvis et ERIC ikke er i stand til at indfri sin gæld, underretter det straks Kommissionen derom. Kommissionen offentliggør en bekendtgørelse derom i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Artikel 17

Rapportering og kontrol

1.   ERIC'et udarbejder en årlig aktivitetsrapport, der navnlig redegør for dets videnskabelige, driftsmæssige og finansielle aktiviteter, jf. artikel 3. Rapporten godkendes af deltagerforsamlingen og sendes til Kommissionen og de berørte offentlige myndigheder senest seks måneder efter det pågældende regnskabsårs udgang. Rapporten offentliggøres.

2.   ERIC'et og de berørte medlemsstater underretter Kommissionen om eventuelle omstændigheder, der kan bevirke, at der opstår alvorlig fare for, at ERIC'et ikke kan udføre sine opgaver på tilfredsstillende vis, eller som kan hindre det i at overholde de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

3.   Hvis Kommissionen får mistanke om, at et ERIC groft misligholder denne forordning, afgørelserne truffet i medfør heraf eller andre gældende bestemmelser, anmoder den det pågældende ERIC og/eller dens deltagere om at forklare sig.

4.   Hvis Kommissionen, efter at den har givet ERIC'et og/eller dets deltagere en rimelig frist til at fremsætte bemærkninger, konkluderer, at ERIC'et groft misligholder denne forordning, afgørelserne truffet i medfør heraf eller andre gældende bestemmelser, kan den foreslå ERIC'et og dets deltagere afhjælpende foranstaltninger.

5.   Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, kan Kommissionen ophæve afgørelsen om oprettelse af det pågældende ERIC efter proceduren i artikel 20. En sådan beslutning meddeles ERIC'et og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, L-udgaven. Den indebærer, at ERIC'et afvikles.

Artikel 18

Fornødne bestemmelser

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at forordningen anvendes effektivt.

Artikel 19

Rapportering og revision

Senest 27. juli 2014 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om forordningens anvendelse og eventuelle forslag til ændringer.

Artikel 20

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2009.

På Rådets vegne

L. MIKO

Formand


(1)  Udtalelse af 19.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 14.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 76 af 31.3.2009, s. 6.

(4)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 54 af 22.2.2007, s. 101.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(8)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1.

(9)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 724/2009

af 7. august 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 725/2009

af 7. august 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pan de Cruz de Ciudad Real (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 510/2006 er Spaniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Pan de Cruz de Ciudad Real« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 324 af 19.12.2008, s. 26.


BILAG

Fødevarer omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 510/2006:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

SPANIEN

Pan de Cruz de Ciudad Real (BGB)


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. august 2009

om betingelserne for registrering af producenter af batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

(meddelt under nummer K(2009) 6054)

(EØS-relevant tekst)

(2009/603/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2006/66/EF skal producenter af batterier og akkumulatorer registreres. For at undgå unødvendige administrative byrder for sådanne producenter bør der opstilles procedurebetingelser, som gælder for hele EF.

(2)

Det bør fastlægges nærmere, hvilke oplysninger producenter af batterier og akkumulatorer skal meddele, når de ansøger om registrering, idet sammenfald med betingelserne for andre registreringsprocedurer bør undgås.

(3)

Eventuelle registreringsgebyrer bør være rimelige og omkostningsbaserede for at undgå unødvendige administrative omkostninger for de pågældende producenter.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Registreringskrav

Producenter af batterier og akkumulatorer registreres enten på papir eller elektronisk hos de nationale myndigheder eller hos de af medlemsstaterne udpegede nationale producentansvarsorganisationer (i det følgende benævnt »registreringsorganer«).

Registreringsproceduren kan være en del af en anden producentregistreringsprocedure.

Producenter af batterier og akkumulatorer skal kun registreres én gang i en medlemsstat, når de første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier og akkumulatorer på denne medlemsstats marked, og de tildeles ved registrering et registreringsnummer.

Artikel 2

Oplysninger fra producenterne

Producenter af batterier og akkumulatorer meddeler registreringsorganerne de i bilaget anførte oplysninger.

Ved registrering efter artikel 1, stk. 2, kan producenter af batterier og akkumulatorer ikke forpligtes til at forelægge andre end de i bilaget anførte oplysninger.

Artikel 3

Registreringsgebyrer

Registreringsorganer må kun opkræve registreringsgebyrer, der er omkostningsbaserede og rimelige.

Registreringsorganer, der opkræver registreringsgebyrer, skal underrette de ansvarlige nationale myndigheder om, hvordan de beregner gebyrerne.

Artikel 4

Ændring af registreringsoplysninger

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne, hvis de oplysninger, som de har meddelt i henhold til bilaget til denne beslutning, ændres, underretter det relevante registreringsorgan herom senest en måned efter ændringen.

Artikel 5

Afregistrering

Hvis en producent ophører med at være producent i en medlemsstat, skal producenten underrette det relevante registreringsorgan herom og afregistreres.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

OPLYSNINGER, DER INDGIVES MED HENBLIK PÅ REGISTRERING

1.

Producentens navn og eventuelle beskyttede varenavne, som producenten benytter i den pågældende medlemsstat.

2.

Producentens adresse(r): postnummer og sted, gadenavn og -nummer, land, URL-adresse, telefonnummer, samt i givet fald producentens kontaktperson, telefaxnummer og e-mail-adresse.

3.

Angivelse af den type batterier og akkumulatorer, som producenten markedsfører: bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer eller automobilbatterier og -akkumulatorer.

4.

Oplysninger om, hvordan producenten opfylder betingelserne: individuelt eller kollektivt.

5.

Registreringsansøgningens dato.

6.

Producentens nationale identifikationskode, inkl. producentens europæiske momsnummer eller nationale momsnummer (fakultativt).

7.

Erklæring om, at de meddelte oplysninger er sandfærdige.


8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. august 2009

om EF-tilskud for 2009 til et toårigt pilotprojekt vedrørende luftkvaliteten på skoler

(2009/604/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 49, stk. 6, litra a) og b), og artikel 75, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 90, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 indeholder budgetpost 17 03 09: pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs.

(2)

I henhold til artikel 49, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende benævnt »finansforordningen«) skal der vedtages en basisretsakt forud for anvendelsen af bevillingerne på budgettet til foranstaltninger, som gennemføres af Fællesskaberne eller af Den Europæiske Union.

(3)

I henhold til finansforordningens artikel 49, stk. 6, litra a) og b), kan bevillinger til pilotprojekter af eksperimentel art, der skal vise, om en foranstaltning er gennemførlig og nyttig, samt bevillinger til forberedende foranstaltninger inden for anvendelsesområderne for EF-traktaten, der skal forberede forslag med henblik på vedtagelse af fremtidige foranstaltninger, som en undtagelse fra artikel 49, stk. 1, anvendes uden en basisretsakt, forudsat at de foranstaltninger, der skal finansieres, falder ind under Fællesskabernes eller Den Europæiske Unions beføjelser.

(4)

I henhold til finansforordningens artikel 75, stk. 2, skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(5)

Artikel 90, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen«) foreskriver, at når gennemførelsen af de relevante bevillinger er fastlagt i et årligt arbejdsprogram, som udgør en tilstrækkeligt detaljeret ramme, anses arbejdsprogrammet for at udgøre finansieringsafgørelsen for de pågældende tilskud og indkøbsaftaler.

(6)

Budgetmyndigheden har øremærket specifikke finansieringsmidler på EU-budgettet for 2009, nemlig under budgetpost 17 03 09, til et pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs.

(7)

Det årlige arbejdsprogram for pilotprojektet vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs, som vil udgøre finansieringsafgørelsen for dette projekt efter betydningen i artikel 75 i finansforordningen og artikel 90 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, bør vedtages —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Arbejdsprogrammet i bilaget godkendes og finansieres med højst 4 000 000 EUR over budgetpost 17 03 09 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009.

Artikel 2

Denne afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter betydningen i artikel 75 i finansforordningen og artikel 90 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere er ansvarlig for gennemførelsen heraf.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


BILAG

Pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs (budgetpost 17 03 09)

1.   INDLEDNING

1.1.   Budgetpost: 17 03 09

1.2.   Basisretsakt

Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (2).

1.3.   Overordnede mål med pilotprojektet

Budgetmyndigheden har tildelt Kommissionen bevillinger til finansiering af et pilotprojekt, der har til formål at øge vores viden om luftkvaliteten indendørs på skoler og børnepasningsinstitutioner.

Der er hidtil blevet forsket mindre i luftkvaliteten indendørs end i luftkvaliteten udendørs, om end forskningsresultaterne vedrørende sidstnævnte i visse tilfælde kan overføres til den indendørs luftkvalitet. Der eksisterer desuden allerede en omfattende lovramme for udeluft, mens lovgivningen vedrørende indeluft består af løsrevne initiativer og lovbestemmelser. Dertil kommer, at luftkvaliteten indendørs på skoler ikke er blevet undersøgt nær så grundigt som luftkvaliteten i andre indemiljøer. Med udgangspunkt i at ca. 20 % af EU's borgere tilbringer en stor del af deres dag i en skole, og antallet af tilfælde af astma og andre luftvejssygdomme er i hastig stigning i Europa — især hos børn — har projektet til formål at:

identificere og analysere problemer med indeluften på skoler, med fokus på ventilation, bygningskonstruktioner, vedligeholdelse og rengøring

evaluere effektiviteten af god udluftning som middel til at nedbringe mængden af forurenende stoffer i luften på skoler

vurdere virkningerne af de klimatiske ændringer på skolerne (øget hyppighed af hedebølger og kuldebølger samt større mængder luftforurenende stoffer) på børnenes helbred

vurdere effekten af foranstaltninger — også kortsigtede initiativer — til bekæmpelse af luftforurening udendørs på luftkvaliteten indendørs på skoler og på eksponeringen af børn i skolemiljøer

udarbejde hensigtsmæssige anbefalinger til, hvordan man bedst tackler problemer med kvaliteten af indeluften i skolemiljøer.

1.4.   Specifikke prioriteringer for 2009

1)

Målinger indendørs på skoler med henblik på tilvejebringelse af nye data for koncentrationerne af de vigtigste forurenende stoffer i indeluften på skoler.

2)

Vurdering af de samlede virkninger af transportaktiviteter (trafik) og klimaændringer på skolemiljøer.

3)

Vurdering af de sundhedsmæssige virkninger hos børn af udsættelse for forurenende stoffer i indeluften og udarbejdelse af anbefalinger vedrørende forebyggelse af og nedbringelse af antallet af tilfælde af luftvejssygdomme via forbedring af kvaliteten af skolemiljøer og andre relevante foranstaltninger.

4)

Systematisk, kvantitativ inddeling af de forurenende stoffer (kilderne) i indeluften i skolemiljøer. Identificeres hovedkilderne, vil det være lettere at reducere dem. I denne forbindelse er det en prioriteret opgave at øge vores viden om afgivelsen af kemiske stoffer fra forbrugervarer og byggematerialer.

5)

Undersøgelse af de kemiske og biokemiske vekselvirkninger, der finder sted i de blandinger af indendørs luft, der typisk findes på skoler, og på forskellige breddegrader, samt udvikling af den rette metodologi til tilvejebringelse af en større vidensbase, der kan danne udgangspunkt for vurderingen af sundhedsrisikoen, med hensyn til hvordan disse vekselvirkninger influerer på den samlede sundhedsrisiko.

6)

Udvikling af europæiske retningslinjer for sunde europæiske skoler på grundlag af ovenstående.

Kommissionen og Europa-Parlamentet har allerede støttet to projekter vedrørende samme emne:

I 2001 ydede Kommissionen støtte til et projekt vedrørende luftvejssygdomme på skoler i fem europæiske byer i Danmark, Frankrig, Italien, Norge og Sverige. Projektet afdækkede visse fælles problemer såsom dårlig udluftning og en høj forekomst af partikler, svamp og allergener. Man konkluderede, at det ville være særdeles nyttigt at gennemføre en tilsvarende undersøgelse, der omfattede alle medlemsstaterne (3).

I 2008 fremlagde man officielt et pilotprojekt finansieret af Europa-Parlamentet vedrørende udsættelse for kemiske stoffer i indeluften og potentielle sundhedsrisici. Analysen omfattede også skoler og børnehaver i byer rundt om i udvalgte EU-medlemsstater. I beskrivelsen af de vigtigste resultater understreges behovet for yderligere forskning som udgangspunkt for at lette den byrde, forurenet indeluft udgør i folkesundhedsmæssig henseende (navnlig i indemiljøer, hvor børn opholder sig regelmæssigt, f.eks. skoler og børnehaver) i Den Europæiske Union (4).

I 2009 har man på baggrund af størrelsen af de disponible budgetmidler konkluderet, at pilotprojektet skal dække et større geografisk område på tværs af EU's medlemsstater, med særligt fokus på de nye medlemsstater. Kandidatlandene og de central- og østeuropæiske lande vil også være omfattet. Målet er at udarbejde retningslinjer vedrørende afhjælpende foranstaltninger, der dækker en bredere vifte af situationer i Europa.

Pilotprojektet skal bygge videre på tidligere projekter og skabe synergi med igangværende projekter på dette område (f.eks. HITEA) (5).

2.   TYPE TILSKUD: UDBUD

2.1.   Midlernes fordeling på de strenge/foranstaltninger, der skal gennemføres (jf. nedenfor)

Beløb til rådighed i alt: 4 000 000 EUR. Der tildeles én enkelt, samlet servicekontrakt på grundlag af et offentligt udbud.

2.2.   Forventede resultater af de foranstaltninger, der ydes tilskud til

Formålet med udbuddet er at opnå større viden om luftkvaliteten indendørs på skoler, med udgangspunkt i at børn, som er særlig sårbare over for forurenende stoffer, tilbringer størstedelen af deres tid i skolemiljøer. Undersøgelsen skal endvidere tilvejebringe viden om de mange forskellige situationer, der kan gøre sig gældende på skolerne rundt om i Europa. Efterfølgende vil undersøgelsen danne udgangspunkt for et sæt retningslinjer, der skal dække forskellige situationer, med henblik på at sikre sunde skolemiljøer.

2.3.   Vejledende tidsplan

Udbud

Inden udgangen af 1. halvår 2009

Udvælgelse og underskrivelse af kontrakt

Inden udgangen af 2009


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/20


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/605/FUSP

af 7. august 2009

om ændring af fælles aktion 2009/137/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo (1)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. februar 2009 fælles aktion 2009/137/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Kosovo.

(2)

Artikel 5, stk. 1, i fælles aktion 2009/137/FUSP fastsætter et finansielt referencegrundlag på 645 000 EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat indtil den 28. februar 2010. Det finansielle referencegrundlag bør forhøjes med 102 000 EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med den styrkede tilstedeværelse af forbindelsespersonale i Beograd.

(3)

Fælles aktion 2009/137/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 1, i fælles aktion 2009/137/FUSP affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat er for perioden fra den 1. marts 2009 til den 28. februar 2010 på 747 000 EUR.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  I henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 46 af 17.2.2009, s. 69.