ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.197.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 197

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 679/2009 af 7. juli 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1386/2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 680/2009 af 27. juli 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

17

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 681/2009 af 27. juli 2009 om afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Malaysia, om genindførelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om ophævelse af registreringen af denne import

18

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 682/2009 af 27. juli 2009 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 683/2009 af 28. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 685/2009 af 28. juli 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

65

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/84/EF af 28. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

67

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/567/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (meddelt under nummer K(2009) 4595)  ( 1 )

70

 

 

2009/568/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissuepapir (meddelt under nummer K(2009) 4596)  ( 1 )

87

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/569/FUSP af 27. juli 2009 om støtte til OPCW's aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

96

 

*

Rådets afgørelse 2009/570/FUSP af 27. juli 2009 om ændring og forlængelse af afgørelse 2008/901/FUSP om en uafhængig international undersøgelsesmission vedrørende konflikten i Georgien

108

 

*

Rådets fælles aktion 2009/571/FUSP af 27. juli 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for krisen i Georgien

109

 

*

Rådets fælles aktion 2009/572/FUSP af 27. juli 2009 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/736/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

110

 

*

Rådets fælles holdning 2009/573/FUSP af 27. juli 2009 om ændring af fælles holdning 2006/795/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

111

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 679/2009

af 7. juli 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1386/2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 af 22. oktober 2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (1), særlig artikel 70,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1386/2007 gennemføres der en række bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger vedtaget af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (i det følgende benævnt »NAFO«). Denne forordning er senere blevet ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 538/2008 (2). Endvidere er der konstateret uoverensstemmelser mellem forordning (EF) nr. 1386/2007 og NAFO-bestemmelser om bevarelse og håndhævelse.

(2)

NAFO vedtog på sit 30. årsmøde i september 2008 en række ændringer af sine bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger. Disse ændringer vedrører bestemmelser om bundfiskeri, lukkede områder for at beskytte undersøiske bjerge, mærkningskrav og yderligere havnestatsforanstaltninger.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (3), finder anvendelse fra den 1. januar 2010.

(4)

Forordning (EF) nr. 1386/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1386/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 indsættes som nr. 21), 22) og 23):

»21)

»bundfiskeri«: fiskeri med redskaber, der rører ved eller sandsynligvis kommer til at røre ved havbunden ved normalt fiskeri

22)

»eksisterende bundfiskeriområder«: områder, hvor der ifølge FOS-data og/eller andre tilgængelige georeferencedata har fundet bundfiskeri sted i mindst to år i referenceperioden 1987-2007

23)

»nye bundfiskeriområder«: ethvert område, bortset fra de eksisterende bundfiskeriområder, hvor der udøves bundfiskeri.«

2)

I artikel 6 indsættes som stk. 4:

»4.   Førere af EF-fartøjer skal registrere koordinaterne for start- og slutstedet for ethvert prøvetræk i henhold til stk. 3.«

3)

I artikel 7 indsættes som stk. 5:

»5.   Fartøjer, der udøver direkte fiskeri efter andre arter end dem, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, må fange regulerede arter med redskaber med en mindre maskestørrelse end den, der er omhandlet i disse stykker, forudsat at kravene til bifangster i bilag 4 overholdes.«

4)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   EF-fartøjer, der driver fiskeri i områder uden for det NAFO-regulerede område, kan dog medføre redskaber med en maskestørrelse, der er mindre end den, der er fastsat i artikel 7, forudsat at disse redskaber er forsvarligt fastsurret og stuvet og ikke er umiddelbart tilgængelige til brug.«

5)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Særlige bestemmelser for rejefiskeri i afsnit 3 L

Fiskeri efter rejer i afsnit 3L skal finde sted på en dybde på over 200 m.«

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Områder med fiskeribegrænsninger

1.   Bundfiskeri er forbudt i følgende områder:

Område

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 V

51.00.30 N

45.00.30 V

51.00.30 N

47.00.30 V

50.00.30 N

47.00.30 V

Corner

Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 V

36.00.00 N

48.00.00 V

36.00.00 N

52.00.00 V

35.00.00 N

52.00.00 V

Newfoundland

Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 V

44.00.00 N

43.20.00 V

44.00.00 N

46.40.00 V

43.29.00 N

46.40.00 V

New England

Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 V

39.00.00 N

57.00.00 V

39.00.00 N

64.00.00 V

35.00.00 N

64.00.00 V

Fogo

Seamount 1

42.31.33 N

53.23.17 V

42.31.33 N

52.33.37 V

41.55.48 N

53.23.17 V

41.55.48 N

52.33.37 V

Fogo

Seamount 2

41.07.22 N

52.27.49 V

41.07.22 N

51.38.10 V

40.31.37 N

52.27.49 V

40.31.37 N

51.38.10 V

2.   Det område i NAFO-afsnit 3O, som afgrænses af en linje, der forbinder følgende koordinater (i nummerorden og tilbage til koordinat 1), lukkes for alt bundfiskeri:

Koordinat

Breddegrad

Længdegrad

1

42°53′02″ N

51°00′00″ V

2

42°52′04″ N

51°31′44″ V

3

43°24′13″ N

51°58′12″ V

4

43°24′20″ N

51°58′18″ V

5

43°39′38″ N

52°13′10″ V

6

43°40′59″ N

52°27′52″ V

7

43°56′19″ N

52°39′48″ V

8

44°04′53″ N

52°58′12″ V

9

44°18′38″ N

53°06′00″ V

10

44°18′36″ N

53°24′07″ V

11

44°49′59″ N

54°30′00″ V

12

44°29′55″ N

54°30′00″ V

13

43°26′59″ N

52°55′59″ V

14

42°48′00″ N

51°41′06″ V

15

42°33′02″ N

51°00′00″ V«

7)

Som kapitel IIa indsættes:

»KAPITEL IIa

BESKYTTELSE AF SÅRBARE MARINE ØKOSYSTEMER

Artikel 12a

Definition af sårbare marine økosystemer

I dette kapitel forstås ved »sårbare marine økosystemer«:

a)

marine økosystemer, der er unikke eller indeholder sjældne arter, og som, hvis de går tabt, ikke kan opvejes af lignende områder eller økosystemer. De omfatter:

i)

levesteder med endemiske arter

ii)

levesteder med sjældne eller truede arter, der kun lever i visse afgrænsede områder

iii)

opvækstområder eller visse afgrænsede føde-, yngle- eller gydeområder

b)

marine økosystemer, der er nødvendige for, at fiskebestande eller sjældne eller truede marine arter kan overleve, fungere, gyde/yngle eller genoprettes, og for specifikke livshistorietrin (f.eks. opvækst- eller opdrætsområder)

c)

marine økosystemer, som er særligt udsatte for at blive ødelagt af menneskelige aktiviteter

d)

marine økosystemer, der er kendetegnet ved populationer eller artsgrupper med mindst ét af følgende kendetegn:

i)

langsom vækst

ii)

sen kønsmodning

iii)

lav eller uforudsigelig rekruttering, eller

iv)

lang levetid

e)

marine økosystemer, der er kendetegnet ved komplekse fysiske strukturer skabt gennem store koncentrationer af biotiske og abiotiske elementer. I sådanne økosystemer er de økologiske processer sædvanligvis stærkt afhængige af disse strukturerede systemer. Sådanne økosystemer er desuden ofte kendetegnet ved stor diversitet, som er afhængig af de strukturskabende organismer.

Artikel 12b

Definition af betydelige skadelige virkninger

I dette kapitel forstås ved »betydelige skadelige virkninger« virkninger, der bringer økosystemets struktur eller virkemåde i fare på en sådan måde:

a)

at de berørte populationers reproduktionsmuligheder hæmmes

b)

at levesteders naturlige produktivitet forringes på lang sigt, eller

c)

at der opstår et mere end blot forbigående betydeligt tab af artsrigdom, levesteder eller fiskesamfundstyper.

Artikel 12c

Definition af indikatorarter for sårbare marine økosystemer

I dette kapitel forstås ved »indikatorarter for sårbare marine økosystemer« sortkoraller, hornkoraller, cylinderrosebanker, øjekoraller eller søfjerbanker.

Artikel 12d

Definition af kontakt med sårbare marine økosystemer

I dette kapitel forstås ved »kontakt med sårbare marine økosystemer« fangst af indikatorarter for sårbare marine økosystemer på over 100 kg levende koraller og/eller 1 000 kg levende svampe pr. træk.

Artikel 12e

Vurdering af bundfiskeri

1.   Medlemsstater, hvis fartøjer agter at udøve bundfiskeri i det NAFO-regulerede område, skal foretage en vurdering i 2009 af de virkninger, som sådant fiskeri har eller forventes at få for sårbare marine økosystemer. Medlemsstaterne må kun give tilladelse til bundfiskeri i de tilfælde, hvor det i vurderingen konkluderes, at sådant fiskeri sandsynligvis ikke får betydelige skadelige virkninger for sårbare marine økosystemer.

2.   Når medlemsstaterne foretager den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, skal de basere sig på de bedste videnskabelige og tekniske oplysninger, der foreligger om, hvor der er sårbare marine økosystemer i de områder, hvor deres fiskerfartøjer agter at fiske. Disse oplysninger skal i givet fald omfatte videnskabelige data, på basis af hvilke det er muligt at vurdere sandsynligheden for, at der forekommer sådanne økosystemer.

3.   Ved evalueringen af risikoen for betydelige skadelige virkninger for sårbare marine økosystemer som led i vurderingen omhandlet i stk. 1 skal der i givet fald tages hensyn til, at betingelserne kan være forskellige i nye bundfiskeriområder og i de eksisterende bundfiskeriområder.

4.   Medlemsstaterne skal sende vurderingen omhandlet i stk. 1 til Kommissionen hurtigst muligt og senest den 30. juni 2009. Sammen med vurderingen skal der også indsendes en beskrivelse af de risikobegrænsningsforanstaltninger, der er truffet til forebyggelse af betydelige skadelige virkninger for sårbare marine økosystemer. Kommissionen videresender straks disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

Artikel 12f

Bundfiskeri i nye bundfiskeriområder

1.   Alt fiskeri i nye bundfiskeriområder eller med bundredskaber, der ikke tidligere har været anvendt i det pågældende område, betragtes som forsøgsfiskeri og skal udøves i overensstemmelse med en forsøgsfiskeriprotokol som omhandlet i stk. 2.

2.   Medlemsstater, hvis fartøjer agter at fiske i nye bundfiskeriområder eller fiske med bundredskaber, der ikke tidligere har været anvendt i det pågældende område, skal udarbejde en forsøgsfiskeriprotokol efter forlægget i bilag XVI.

3.   Forsøgsfiskeriprotokollen skal indeholde følgende:

a)

en høstplan med angivelse af målarter, datoer og områder. Det skal overvejes at indføre område- og indsatsbegrænsninger for at sikre, at fiskeriet udøves successivt i et begrænset geografisk område

b)

en risikobegrænsningsplan, der indeholder foranstaltninger til forebyggelse af betydelige skadelige virkninger for sårbare marine økosystemer, som fartøjerne måtte støde på under fiskeri

c)

en fangstovervågningsplan, der omfatter registrering og rapportering af alle fangede arter, 100 % satellitovervågning og 100 % observatørdækning. Rapporteringen og registreringen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at der om nødvendigt kan foretages en vurdering af fiskeriet

d)

en dataindsamlingsplan, der skal gøre det lettere at identificere sårbare marine økosystemer og arter i det pågældende fiskeriområde.

4.   Medlemsstaterne skal sørge for, at førsøgsbundfiskeriet vurderes efter proceduren i artikel 12e.

5.   Medlemsstaterne skal sende den forsøgsfiskeriprotokol, der er omhandlet i stk. 2, og den vurdering, der er omhandlet i artikel 12e, stk. 1, til Kommissionen, som videresender dem til NAFO's sekretariat. Medlemsstaterne skal sørge for, at der ikke gives tilladelse til forsøgsfiskeri, før NAFO's sekretariat har modtaget disse oplysninger.

Artikel 12g

Uforudset kontakt med sårbare marine økosystemer i eksisterende bundfiskeriområder

1.   Hvis et fiskerfartøj under fiskeri i eksisterende bundfiskeriområder støder på indikatorer for sårbare marine økosystemer, skal fartøjsføreren vurdere, hvor stor en mængde indikatorarter for sårbare marine økosystemer fartøjet har fanget.

2.   Hvis mængden af indikatorarter for sårbare marine økosystemer fanget pr. trawltræk eller net- eller langlinesæt overstiger tærsklen i artikel 12d, anvendes denne artikels stk. 3 og 4.

3.   Fartøjsføreren rapporterer hændelsen til flagmedlemsstaten, der via Kommissionen straks videresender oplysningerne til eksekutivsekretariatet. Kommissionen advarer straks andre medlemsstater, der har fartøjer, som fisker i området. De pågældende medlemsstater advarer straks alle fiskerfartøjer i området, der fører deres flag.

4.   Fartøjsføreren skal indstille fiskeriet og sejle mindst 2 sømil væk fra det sted, hvor trækket/sættet slutter, i den retning, hvor der er mindst sandsynlighed for igen at støde på sårbare marine økosystemer. Fartøjsføreren handler efter bedste overbevisning på basis af de foreliggende informationskilder.

Artikel 12h

Uforudset kontakt med sårbare marine økosystemer i nye bundfiskeriområder

1.   Hvis et fiskerfartøj under fiskeri i nye bundfiskeriområder støder på indikatorer for sårbare marine økosystemer, skal fartøjsføreren vurdere, hvor stor en mængde indikatorarter for sårbare marine økosystemer fartøjet har fanget. De udsendte observatører skal identificere koraller, svampe og andre organismer så taksonomisk detaljeret som muligt.

2.   Hvis mængden af sådanne arter fanget pr. trawltræk eller net- eller langlinesæt overstiger tærsklen i artikel 12d, anvendes denne artikels stk. 3, 4 og 5.

3.   Fartøjsføreren rapporterer hændelsen til flagmedlemsstaten, der via Kommissionen straks videresender oplysningerne til eksekutivsekretariatet. Kommissionen advarer straks andre medlemsstater, der har fartøjer, som fisker i området. De pågældende medlemsstater advarer straks alle fiskerfartøjer i området, der fører deres flag.

4.   Området i en radius af to sømil omkring den position, hvor et fartøj, der fører en NAFO-kontrahents flag, har rapporteret at være stødt på sårbare marine økosystemer, lukkes midlertidigt. Rapporteringspositionen er den position, som fartøjet opgiver, og som enten kan være positionen for det sted, hvor trækket/sættet slutter, eller en anden position, som det tyder på er den position, der er tættest på det nøjagtige sted, hvor fartøjet stødte på sårbare marine økosystemer. Denne midlertidige lukning gælder, indtil NAFO's sekretariat meddeler, at området kan åbnes igen.

5.   Fartøjet skal indstille fiskeriet og sejle mindst 2 sømil væk fra det sted, hvor trækket/sættet slutter, i den retning, hvor der er mindst sandsynlighed for igen at støde på sårbare marine økosystemer. Fartøjsføreren handler efter bedste overbevisning på basis af de foreliggende informationskilder.«

8)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Al forarbejdet fisk fra det NAFO-regulerede område skal mærkes på en sådan måde, at hver art og produktkategori, jf. artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (4), og for rejers vedkommende også fangstdatoen kan identificeres under anvendelse af henholdsvis 3-alfa-koden i nævnte forordnings bilag I og koderne for produkttyper i nærværende forordnings bilag XIVb.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Alle rejer, der fanges i afsnit 3L og 3M, og alle hellefisk, der fanges i underområde 2 og afsnit 3 KLMNO, skal mærkes således, at det fremgår, at de er fanget i de respektive områder.«

9)

I artikel 47 indsættes som litra g):

»g)

oplyser på anmodning af en kontrollør denne om koordinaterne for start- og slutpositionen for ethvert prøvetræk i henhold til artikel 6, stk. 4.«

10)

Kapitel V affattes således:

»KAPITEL V

HAVNESTATSKONTROL AF FARTØJER, DER FØRER EN ANDEN KONTRAHERENDE PARTS FLAG

Artikel 62

Anvendelsesområde

1.   Dette kapitel gælder for landinger eller omladninger i medlemsstaternes havne foretaget af fiskerfartøjer, der fører en anden NAFO-kontrahents flag, af fisk fanget i det NAFO-regulerede område eller fiskevarer fremstillet på basis af sådanne fisk, der ikke tidligere har været landet eller omladet i en havn.

2.   Dette kapitel anvendes, uden at det indskrænker anvendelsen af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1005/2008.

Artikel 63

Udpegede havne

Medlemsstaterne udpeger havne, som fiskerfartøjer kan få tilladelse til at anløbe med henblik på landing eller omladning. Medlemsstaterne sender en liste over de havne, de har udpeget, til Kommissionen, som videresender havnelisten til NAFO's sekretariat. Enhver senere ændring af listen skal meddeles NAFO's sekretariat senest 15 dage, før ændringen træder i kraft.

Artikel 63a

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne udpeger den kompetente myndighed, der skal fungere som kontaktpunkt for modtagelse af meddelelser i henhold til artikel 63b og modtagelse af bekræftelser og udstedelse af tilladelser i henhold til artikel 63c.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den kompetente myndigheds navn og kontaktoplysninger. Kommissionen videresender disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

Artikel 63b

Forudgående meddelelse om anløb af havn

1.   Uanset artikel 28e, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal førerne af fiskerfartøjer som omhandlet i nærværende forordnings artikel 62, stk. 1, der agter at anløbe havn for at lande eller omlade deres fangst, eller førernes repræsentant meddele dette til de kompetente myndigheder i havnemedlemsstaten, jf. nærværende forordnings artikel 63a, mindst tre arbejdsdage før det forventede ankomsttidspunkt.

2.   Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte en anden frist for forudgående meddelelse under hensyntagen bl.a. til afstanden mellem fiskepladserne og deres havn. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eller et organ udpeget af denne fristen for forudgående meddelelse. Kommissionen videresender disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

3.   Den forudgående meddelelse skal ledsages af følgende formularer med del A behørigt udfyldt:

a)

formular PSC 1 som omhandlet i bilag XV (A), hvis fartøjet agter at lande eller omlade egen fangst

b)

formular PSC 2 som omhandlet i bilag XV (B), hvis fartøjet agter at lande eller omlade fangst modtaget gennem omladning. Der udfyldes en særskilt formular for hvert donorfartøj

c)

både formular PSC 1 og PSC 2, hvis fartøjet agter at lande eller omlade både egen fangst og fangst modtaget gennem omladning.

4.   Fartøjsførere eller deres repræsentant kan annullere en forudgående meddelelse ved at meddele de kompetente myndigheder i den havn, de ønsker at benytte, dette senest 24 timer før det tidspunkt, som fartøjerne har meddelt, at de forventer at være i havn. Havnemedlemsstaten kan imidlertid fastsætte en anden meddelelsesfrist. Meddelelsen skal ledsages af en kopi af den originale PSC 1- eller PSC 2-formular, hvorpå der tværs hen over er skrevet »annulleret«.

5.   Havnemedlemsstatens kompetente myndighed sender straks en kopi af den forudgående meddelelse, der er omhandlet i stk. 3 og 4, til den kontraherende flagstat for det fiskerfartøj, der agter at lande eller omlade, og, hvis fartøjet har deltaget i omladning, til donorfartøjernes kontraherende flagstat.

6.   Der sendes også en kopi af formularen til Kommissionen eller et organ udpeget af denne, som straks videresender den til NAFO's sekretariat.

Artikel 63c

Tilladelse til landing eller omladning

1.   Landing eller omladning må først påbegyndes, når havnemedlemsstatens kompetente myndighed har givet sin tilladelse. Sådan tilladelse gives først, når flagstaten har tilbagesendt kopien af PSC 1-formularen og/eller PSC 2-formularen, jf. artikel 63b, stk. 5, hvor del B er behørigt udfyldt, og hvori det bekræftes:

a)

at det fiskerfartøj, som angives at have fanget fiskene, havde tilstrækkelig kvote for de angivne arter

b)

at den angivne mængde fisk om bord er blevet behørigt rapporteret pr. art og medtaget ved beregning af eventuelle fangst- eller indsatsbegrænsninger

c)

at det fiskerfartøj, som angives at have fanget fiskene, havde tilladelse til at fiske i de angivne områder, og

d)

at fartøjets tilstedeværelse i det område, som det har angivet, at det har taget fangsten i, er blevet kontrolleret ved hjælp af FOS-data.

2.   Uanset stk. 1 kan den havnemedlemsstatens kompetente myndighed give tilladelse til hel eller delvis landing, selv om bekræftelsen omhandlet i stk. 1 ikke foreligger. I sådanne tilfælde skal de pågældende fisk oplagres under den kompetente myndigheds kontrol. Fiskene frigives først til salg, overtagelse eller transport, når bekræftelsen omhandlet i stk. 1 er modtaget og kontrolleret af den kompetente myndighed. Hvis bekræftelsen ikke er modtaget senest 14 dage efter landing, kan havnemedlemsstatens kompetente myndighed konfiskere og disponere over fiskene efter de nationale regler.

3.   Havnemedlemsstatens kompetente myndighed meddeler straks fartøjsføreren sin beslutning om at tillade eller forbyde landing eller omladning ved at tilbagesende en kopi af PSC 1-formularen og/eller PSC 2-formularen med del C behørigt udfyldt. Der sendes også straks en kopi til Kommissionen eller et organ udpeget af denne, som videresender oplysningerne til NAFO's sekretariat.

Artikel 63d

Inspektion

1.   Medmindre andet er fastsat i en genopretningsplan, skal havnemedlemsstaten foretage inspektion af mindst 15 % af alle sådanne landinger eller omladninger i hvert rapporteringsår.

2.   Inspektion skal foretages af godkendte nationale kontrollører, som skal legitimere sig over for fartøjsføreren inden inspektion.

3.   Havnemedlemsstaten kan anmode kontrollører fra andre kontraherende parter om sammen med dens egne kontrollører at observere inspektionen af landinger eller omladninger som omhandlet i dette kapitel.

4.   Inspektion omfatter overvågning af hele landingen eller omladningen i den pågældende havn, og de nationale kontrollører skal som et minimum:

a)

krydstjekke de landede eller omladede mængder af hver art med:

i)

mængden af de enkelte arter registreret i logbogen

ii)

fangst- og aktivitetsrapporter, og

iii)

alle fangstoplysninger i den forudgående meddelelse (PSC 1 eller PSC 2)

b)

kontrollere og registrere den resterende ombordværende fangstmængde af hver art efter afsluttet landing eller omladning

c)

kontrollere alle oplysninger fra inspektion på havet

d)

kontrollere alle net om bord og registrere maskestørrelsesmålinger

e)

kontrollere, om fiskene overholder mindstemålene.

5.   De nationale kontrollører undgår i videst muligt omfang at forsinke fiskerfartøjet unødigt og sørger for, at inspektionen er til mindst mulig gene og ulejlighed for fartøjet og ikke går unødigt ud over fiskens kvalitet.

6.   Føreren af et fiskerfartøj skal:

a)

samarbejde med havnestatskontrollørerne og bistå dem med inspektion af fiskerfartøjet efter disse procedurer og må ikke hindre dem i at varetage deres opgaver eller true eller forstyrre dem under arbejdet

b)

sørge for adgang til alle områder, dæk, rum, fangster, net eller andre redskaber eller andet udstyr og give havnestatskontrollørerne eventuelle relevante oplysninger, som disse måtte anmode om, herunder eventuelle relevante dokumenter.

Artikel 63e

Alvorlige overtrædelser

1.   Følgende overtrædelser betragtes som alvorlige:

a)

hindring af inspektører i at udføre deres opgaver

b)

landing eller omladning i en ikke-udpeget havn

c)

overtrædelse af bestemmelserne for forudgående meddelelse om ankomst i havn

d)

landing eller omladning uden tilladelse fra havnemedlemsstaten.

2.   Hver havnemedlemsstat skal iværksætte håndhævelsesforanstaltninger over for et fiskerfartøj, hvis det efter dens lovgivning er blevet fastslået, at det pågældende fartøj har begået en alvorlig overtrædelse som omhandlet i stk. 1. Foranstaltningerne kan alt efter, hvor alvorlig overtrædelsen er, og efter de gældende bestemmelser i den nationale lovgivning omfatte:

a)

bøder

b)

beslaglæggelse af ulovlige fiskeredskaber og fangster

c)

beslaglæggelse af fartøj.

Artikel 63f

Inspektionsrapporter

1.   Hver inspektion skal dokumenteres ved udfyldelse af en inspektionsrapportformular som vist i bilag XII.

2.   Føreren kan fremsætte bemærkninger til inspektionsrapporten, som underskrives af kontrolløren og føreren ved inspektionens afslutning. Der udleveres en kopi af inspektionsrapporten til fiskerfartøjets fører.

3.   Der sendes straks en kopi af hver inspektionsrapport til det inspicerede fartøjs flagstat og til donorfartøjets flagstat, hvis fartøjet har deltaget i omladning. Der sendes også straks en kopi til Kommissionen eller et organ udpeget af denne, som videresender oplysningerne til NAFO's sekretariat. På anmodning sendes originalen eller en bekræftet kopi af hver inspektionsrapport til det inspicerede fartøjs flagstat.«

11)

Følgende indsættes som artikel 68:

»Artikel 68

Anløb af havn

1.   Medlemsstaterne skal sørge for, at førere af ikke-kontraherende parters fartøjer kun får lov til at anløbe havne, der er udpeget efter artikel 63, jf. dog forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1005/2008. Førere, der agter at anløbe en udpeget havn, skal meddele dette til havnemedlemsstatens kompetente myndighed, jf. artikel 63b. Den pågældende havnemedlemsstat videresender straks disse oplysninger til fartøjets flagstat og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som straks videresender oplysningerne til NAFO's sekretariat.

2.   Artikel 63b og 63c anvendes tilsvarende. Havnemedlemsstaten skal forbyde fartøjer, der ikke har givet forudgående meddelelse, jf. stk. 1, og for hvilke der ikke er modtaget nogen bekræftelse fra flagmedlemsstaten, jf. artikel 63c, stk. 1, at anløbe sine havne.

3.   En medlemsstat, der nægter et fartøj tilladelse til at lande eller omlade, meddeler fartøjsføreren sin beslutning.«

12)

Følgende indsættes som artikel 68a:

»Artikel 68a

Inspektion i havn

1.   Medlemsstaterne sørger for, at alle ikke-kontraherende parters fartøjer, der anløber en af deres havne, inspiceres af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Fartøjet må ikke lande eller omlade, før der er foretaget en sådan inspektion. Inspektionen skal omfatte fartøjets dokumenter, logbøger, fiskeredskaber, fangst om bord og andet, der vedrører fartøjets aktivitet i det NAFO-regulerede område.

2.   Hvis myndighederne under inspektionen har konstateret, at den ikke-kontraherende parts fartøj har fisk om bord af de bestande eller grupper af bestande, der reguleres af NAFO eller er omhandlet i bilag II til denne forordning, skal den pågældende medlemsstat forbyde al landing og/eller omladning af fangster fra det pågældende fartøj.

3.   Et sådant forbud gælder dog ikke, hvis føreren af det inspicerede fartøj eller dennes repræsentant over for den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder på tilfredsstillende måde kan godtgøre:

a)

at de arter, der er beholdt om bord, er fanget uden for det NAFO-regulerede område, eller

b)

at de arter, der er beholdt om bord, og som er opført i bilag II, er fanget i overensstemmelse med NAFO's bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger.

4.   En medlemsstat, der nægter et fartøj tilladelse til at lande eller omlade, meddeler fartøjsføreren sin beslutning.

5.   Hver inspektion skal dokumenteres ved, at der som et minimum udfyldes en inspektionsrapportformular som vist i bilag XII.

6.   Oplysninger om resultaterne af alle inspektioner af en ikke-kontraherende parts fartøjer, der foretages i medlemsstaternes havne, og om eventuelle efterfølgende foranstaltninger sendes straks til fartøjets flagstat og til Kommissionen eller et af denne udpeget organ, som straks videresender oplysningerne til NAFO's sekretariat.«

13)

I bilag V udgår punkt 3.

14)

I bilag XII erstattes afsnit A af teksten i bilag I til nærværende forordning.

15)

Teksten i bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag XV.

16)

Teksten i bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag XVI.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2009.

På Rådets vegne

A. BORG

Formand


(1)  EUT L 318 af 5.12.2007, s. 1.

(2)  Rådets forordning ((EF) nr. 538/2008 af 29.5.2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1386/2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 1).

(3)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.

(4)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22


BILAG I

»A.   FORMULAR TIL »HAVNEINSPEKTIONSRAPPORT«

Image

Image

Image


BILAG II

»BILAG XV

FORMULARER FOR MEDDELELSE AF HAVNESTATSKONTROL

Image

Image


BILAG III

»BILAG XVI

FORLÆG TIL FORSØGSFISKERIPROTOKOL FOR NYE FISKERIOMRÅDER, HVOR DET ER SANDSYNLIGT, AT FISKEREDSKABER KOMMER I BERØRING MED HAVBUNDEN

I.   Medlemsstaterne meddeler via Kommissionen NAFO's sekretariat, at de agter at indlede forsøgsfiskeri

Fiskeriplan

Risikobegrænsningsplan

Fangstovervågning

Dataindsamling

Målarter

foranstaltninger til forebyggelse af betydelige skadelige virkninger for sårbare marine økosystemer

identificering og registrering af alle arter, der tages om bord, så taksonomisk detaljeret som muligt

data indsamles og rapporteres i et standardiseret format

Fiskeridatoer

 

100 % satellitdækning

 

Beskrivelse af fiskeriområdet

 

100 % observatørdækning

 

Forventet indsats

 

 

 

Bundfiskeredskabstype(r)

 

 

 

II.   Medlemsstaterne sender via Kommissionen fangstrejserapporter til NAFO's sekretariat

Forudgående meddelelse om påtænkt forsøgsfiskeri (1)

Fartøjets navn:

Fartøjets flagstat:

Sted, hvor forsøgsfiskeriet forventes udøvet (inkl. bredde/længdegrad):

Forventede datoer for forsøgsfiskeri:

Er der tidligere blevet fisket i tilstødende områder? (i bekræftende fald angives informationskilde):

Dybde, der kan forventes under forsøgsfiskeri:

Findes der kort over levesteder i området? (i bekræftende fald angives kilde):

Findes der takonomiske nøgler til identificering af potentielt sårbare arter? (i bekræftende fald angives kilde):

Kendte sårbare marineøkosystemer (2) på fiskestederne:

Risikobegrænsende foranstaltninger til forebyggelse af betydelige skadelige virkninger for eventuelle sårbare marine økosystemer:

Findes der batymetriske kort over forsøgsfiskeriområdet? (i bekræftende fald angives kilde):

Findes der videnskabelige fiskeridata for forsøgsfiskeriområdet? (i bekræftende fald angives kilde):

Målarter:

Hvilken eller hvilke redskabstyper der foreslås anvendt (præciseres) i hvilke områder (inkl. bredde/længdegrad)

III.   Medlemsstaternes fangstrejserapporter om forsøgsfiskeri  (3) til NAFO's videnskabelige råd

Fartøjets navn:

Fartøjets flagstat:

Fiskeriområde(r) (inkl. bredde/længdegrad):

Fiskeridatoer:

Dybder registreret under fiskeriet (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad):

Samlet antal fiskeritimer/områder (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad):

Hvilken eller hvilke redskabstyper, der er anvendt (præciseres) i hvilke områder (inkl. bredde/længdegrad):

Opdagede sårbare marine økosystemer (4) (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegrad):

Risikobegrænsende foranstaltninger til forebyggelse af betydelige skadelige virkninger for eventuelle sårbare marine økosystemer:

Liste over alle organismer (beholdt om bord, bifangst), der er taget om bord (identificeret så taksonomisk detaljeret som muligt):

Liste over potentielt sårbare indikatorarter (5), der er taget om bord, pr. fangstplads (inkl. bredde/længdegrad):

Liste over eventuelle organismer, der er beholdt om bord med henblik på biologisk prøveudtagning (f.eks. længde/vægt, køn, alder):

Bemærk: Dataindberetningen bør ske efter en standardspecifikation, f.eks. som vedtaget i programmerne for videnskabelige observatører.


(1)  Forsøgsfiskeri defineres som alt bundfiskeri i nye områder eller med bundfiskeredskaber, der ikke tidligere har været anvendt i det pågældende område.

(2)  Der henvises til »FAO International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas« (FAO's internationale retningslinjer for forvaltning af dybhavsfiskeri på åbent hav).

(3)  Forsøgsfiskeri defineres som alt bundfiskeri i nye områder eller med bundfiskeredskaber, der ikke tidligere har været anvendt i det pågældende område.

(4)  Der henvises til »FAO International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas« (FAO's internationale retningslinjer for forvaltning af dybhavsfiskeri på åbent hav).

(5)  Der henvises til bilag 1 til »FAO International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas« (FAO's internationale retningslinjer for forvaltning af dybhavsfiskeri på åbent hav).«


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/17


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 680/2009

af 27. juli 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Rådets forordning (EF) nr. 1110/2008 (2) om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 (3) indførtes supplerende restriktive foranstaltninger i henhold til fælles holdning 2008/652/FUSP og især pligt til forudgående underretning i forbindelse med visse forsendelser til og fra Iran.

(2)

Af tekniske årsager blev der givet mulighed for fravigelser af bestemmelserne om gennemførelsen af denne pligt til forudgående underretning i en overgangsperiode. Da kompleksiteten af gennemførelsesbestemmelserne for denne foranstaltning har medført uforudsete forsinkelser i gennemførelsen, bør overgangsperioden forlænges indtil den 31. december 2010.

(3)

Forordning (EF) nr. 423/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4a, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 423/2007 affattes således:

»Indtil den 31. december 2010 kan summariske angivelser ved indførsel og udførsel og de fornødne supplerende angivelser som omhandlet i denne artikel fremsendes skriftligt ved benyttelse af handels-, havne- eller transportoplysninger, forudsat at de indeholder de nødvendige oplysninger.

Fra den 1. januar 2011 fremsendes de fornødne supplerende angivelser som omhandlet i denne artikel enten skriftligt eller i forbindelse med de summariske angivelser ved indførsel og udførsel, alt efter hvad der er mest relevant.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 103 af 20.4.2007, s. 1.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/18


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 681/2009

af 27. juli 2009

om afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Malaysia, om genindførelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om ophævelse af registreringen af denne import

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 4,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Efter en udløbsundersøgelse indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 192/2007 (2) en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af visse typer polyethylenterephthalat (herefter benævnt »PET«) med oprindelse i bl.a. Malaysia. De gældende foranstaltninger består af en told på 160,1 EUR/t undtagen for udtrykkeligt nævnte virksomheder, for hvilke der er fastsat individuelle toldsatser. Ved samme forordning blev der også indført antidumpingtold på importen af PET med oprindelse i Indien, Indonesien, Republikken Korea, Thailand og Taiwan. De oprindelige foranstaltninger blev indført efter en undersøgelse (herefter benævnt »den oprindelige undersøgelse«) ved forordning (EF) nr. 2604/2000 (3).

B.   NÆRVÆRENDE PROCEDURE

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(2)

Derefter modtog Kommissionen en anmodning om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af forordning (EF) nr. 192/2007, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4, fra Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (herefter benævnt »ansøgeren«). Ansøgeren hævdede ikke at have eksporteret visse typer PET til EF i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra den 1. oktober 1998 til den 30. september 1999 (herefter benævnt »den oprindelige undersøgelsesperiode«), og ikke at være forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter af visse typer PET, som er omfattet af ovenstående antidumpingforanstaltninger. Ansøgeren hævdede desuden først at have eksporteret visse typer PET til Fællesskabet efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

2.   Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør)

(3)

Kommissionen undersøgte de umiddelbare beviser, der var fremlagt af ansøgeren, og fandt dem tilstrækkelige til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4. Efter høring af det rådgivende udvalg og efter at have givet den pågældende EF-erhvervsgren mulighed for at fremsætte bemærkninger indledte Kommissionen ved forordning (EF) nr. 1082/2008 (4) en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 192/2007 for så vidt angår ansøgeren.

(4)

Den antidumpingtold på 160,1 EUR/t, der indførtes ved forordning (EF) nr. 192/2007 på importen af visse typer PET fremstillet og solgt af ansøgeren med henblik på eksport til Fællesskabet, blev ophævet i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1082/2008. Samtidig blev det i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, pålagt toldmyndighederne at træffe passende foranstaltninger til at registrere denne import.

3.   Den pågældende vare

(5)

Den pågældende vare i denne fornyede undersøgelse er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. PET med viskositetsindeks på 78 ml/g og derover ifølge ISO-standard 1628-5 henhørende under KN-kode 3907 60 20.

4.   De berørte parter

(6)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, EF-erhvervsgrenen og repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at blive hørt.

(7)

Kommissionen sendte ansøgeren et spørgeskema og modtog en besvarelse inden for den fastsatte frist. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om der fandt dumping sted, og der blev aflagt kontrolbesøg hos ansøgeren.

5.   Den fornyede undersøgelsesperiode

(8)

Den fornyede undersøgelse (ny eksportør) omfattede perioden fra den 1. oktober 2007 til den 30. september 2008.

C.   TILBAGETRÆKNING AF ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE (NY EKSPORTØR)

(9)

Ved brev af 22. april 2009 til Kommissionen trak ansøgeren formelt sin anmodning om fornyet undersøgelse (ny eksportør) tilbage uden nogen særlig begrundelse.

(10)

Under disse omstændigheder kunne Kommissionen ikke fastsætte ansøgerens individuelle dumpingmargen og toldsats. Det blev derfor konkluderet, at importen til Fællesskabet af PET med viskositetsindeks på 78 ml/g og derover ifølge ISO-standard 1628-5 henhørende under KN-kode 3907 60 20 med oprindelse i Malaysia, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, bør gøres til genstand for den landsdækkende told, der gælder for »alle andre virksomheder« i Malaysia (160,1 EUR/t), og som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 192/2007, og at denne toldsats derfor bør genindføres.

D.   OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLD MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(11)

I betragtning af ovenstående opkræves antidumpingtolden for Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor den fornyede undersøgelse blev indledt på importen af den pågældende vare, der har været genstand for registrering i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1082/2008.

E.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OM FORANSTALTNINGERNE OG DERES VARIGHED

(12)

Ansøgeren og de øvrige berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at genindføre en endelig antidumpingtold på import af visse typer PET med oprindelse i bl.a. Malaysia, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, og at opkræve denne told med tilbagevirkende kraft for den import, der var gjort til genstand for registrering. Deres bemærkninger blev overvejet og taget i betragtning i det omfang, det var relevant.

(13)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den dato, hvor de foranstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 192/2004 udløber i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den fornyede undersøgelse (ny eksportør), som blev indledt ved forordning (EF) nr. 1082/2008, afsluttes, og den antidumpingtold, der jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 192/2007 gælder for »alle andre virksomheder« i Malaysia, pålægges på ny den i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1082/2008 omhandlede import.

2.   Den antidumpingtold, der i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 192/2007 gælder for »alle andre virksomheder« i Malaysia, opkræves hermed med virkning fra den 6. november 2008 på importen af visse typer polyethylenterephthalat, som er blevet registreret i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1082/2008.

3.   Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1082/2008.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 59 af 27.2.2007, s. 1.

(3)  EFT L 301 af 30.11.2000, s. 21.

(4)  EUT L 296 af 5.11.2008, s. 5.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/20


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 682/2009

af 27. juli 2009

om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1425/2006 (2) indførte Rådet i september 2006 en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina. Forordningen blev senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 189/2009 (3). For de otte virksomheder med individuel told varierer den gældende told fra 4,3 % til 12,8 %. For samarbejdsvillige virksomheder uden individuel told er tolden fastsat til 8,4 %, og resttolden er på 28,8 %.

2.   Anmodning om fornyet undersøgelse

(2)

Den 25. marts 2008 modtog Kommissionen en anmodning fra en eksporterende producent af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(3)

Anmodningen blev indgivet af CeDo Shanghai Limited (herefter benævnt »CeDo Shanghai« eller »ansøgeren«).

(4)

Ansøgeren hævdede bl.a., at virksomhedens eksportpriser for visse sække og poser af plast ved salg til Fællesskabet var steget betydeligt og væsentlig mere end den beregnede normale værdi baseret på ansøgerens egne produktionsomkostninger i Folkerepublikken Kina, og at dette havde betydet, at dumpingen var faldet eller ophørt. Det var derfor ikke længere nødvendigt at opretholde foranstaltninger på det nuværende niveau, som var blevet fastsat på grundlag af den tidligere konstaterede dumping, for at afhjælpe dumpingen.

3.   Indledning

(5)

Efter høring af det rådgivende udvalg fastslog Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og offentliggjorde en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4) om indledning af en delvis interimsundersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, begrænset til en undersøgelse af dumping for så vidt angår CeDo Shanghai.

(6)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

(7)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for EF-erhvervsgrenen samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for fristen i indledningsmeddelelsen.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(8)

Den pågældende vare var den samme som i Rådets forordning (EF) nr. 1425/2006 som ændret, nemlig sække og poser af plast med indhold af mindst 20 vægtprocent polyethylen og af folie af tykkelse ikke over 100 mikrometer (μm), med oprindelse i Folkerepublikken Kina, henhørende under KN-kode ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 og ex 3923 29 90 (Taric-kode 3923210020, 3923291020 og 3923299020).

C.   TILBAGETRÆKNING AF ANMODNINGEN OG AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(9)

Ved brev til Kommissionen dateret den 24. marts 2009 trak CeDo Shanghai formelt sin anmodning om en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina tilbage.

(10)

Det blev overvejet, hvorvidt undersøgelsen automatisk skulle fortsætte. Kommissionen var af den opfattelse, at afslutningen af undersøgelsen ikke påvirkede den allerede indførte antidumpingforanstaltning, og at en sådan afslutning ikke ville være i modstrid med Fællesskabets interesser. På den baggrund bør undersøgelsen afsluttes.

(11)

De interesserede parter blev underrettet om hensigten om at afslutte undersøgelsen og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev imidlertid ikke modtaget nogen bemærkninger, der kunne ændre denne afgørelse.

(12)

Det konkluderes derfor, at undersøgelsen vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina bør afsluttes uden ændring af de gældende antidumpingforanstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina, som blev indledt i medfør af artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, afsluttes hermed uden ændring af de gældende antidumpingforanstaltninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270 af 29.9.2006, s. 4.

(3)  EUT L 67 af 12.3.2009, s. 5.

(4)  EUT C 176 af 11.7.2008, s. 9.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 683/2009

af 28. juli 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 684/2009

af 24. juli 2009

om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bevægelser af punktafgiftspligtige varer under punktafgiftssuspension skal foregå på grundlag af et elektronisk administrativt dokument, som angivet i artikel 21, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF, for hvilke det edb-system, der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (2), skal anvendes.

(2)

Da edb-systemet har til formål at give mulighed for at registrere og kontrollere bevægelser af punktafgiftspligtige varer under punktafgiftssuspension, er det nødvendigt at fastsætte strukturen og indholdet af de elektroniske meddelelser, der skal anvendes i forbindelse med disse bevægelser.

(3)

Da bevægelser skal foregå på grundlag af et elektronisk administrativt dokument, er det især vigtigt at fastsætte strukturen for og indholdet af de meddelelser, der udgør dette dokument. Det er også nødvendigt at fastlægge strukturen for og indholdet af de meddelelser, der udgør modtagelsesrapporten og udførselsrapporten.

(4)

I henhold til direktiv 2008/118/EF kan et elektronisk administrativt dokument blive annulleret, varers bestemmelsessted blive ændret og en bevægelse af punktafgiftspligtige varer blive opsplittet. Det er derfor nødvendigt at fastlægge strukturen for og indholdet af meddelelser vedrørende annullering af det elektroniske administrative dokument, ændring af bestemmelsessted og opsplitning af en bevægelse samt at fastsætte de regler og procedurer, der skal finde anvendelse i forbindelse med udveksling af meddelelser vedrørende en sådan annullering, ændring af bestemmelsessted og opsplitning.

(5)

Det er nødvendigt at fastlægge strukturen for de i artikel 26 og 27 i direktiv 2008/118/EF nævnte papirdokumenter, der skal anvendes, hvis edb-systemet ikke er tilgængeligt.

(6)

Da de bestemmelser, der fastsættes i denne forordning, skal erstatte bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92 af 11. september 1992 om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger (3), bør denne forordning ophæves.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes foranstaltninger vedrørende følgende:

a)

struktur for og indhold af de elektroniske meddelelser, der udveksles via det edb-system, der henvises til i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, i overensstemmelse med artikel 21 til 25 i dette direktiv

b)

regler og procedurer for udveksling af de i litra a) omhandlede meddelelser

c)

struktur for de papirdokumenter, der er nævnt i artikel 26 og 27 i direktiv 2008/118/EF.

Artikel 2

Forpligtelser med hensyn til meddelelser, der udveksles via edb-systemet

Hvad angår struktur og indhold, skal de meddelelser, der udveksles i overensstemmelse med artikel 21 til 25 i direktiv 2008/118/EF, overholde bestemmelserne i bilag I til denne forordning. Såfremt der skal anvendes koder ved udfyldning af visse datafelter i disse meddelelser, anvendes de koder, der er anført i bilag II.

Artikel 3

Formaliteter inden påbegyndelsen af bevægelsen af punktafgiftspligtige varer

1.   Det udkast til det elektroniske administrative dokument, der skal indsendes i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, og det elektroniske administrative dokument, til hvilket der i overensstemmelse med ovennævnte direktivs artikel 21, stk. 3, tredje afsnit, er tildelt en administrativ referencekode, skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 1 i bilag I til denne forordning.

2.   Udkastet til det elektroniske administrative dokument skal indsendes senest syv dage før den på dette dokument angivne afgangsdato for de pågældende punktafgiftspligtige varer.

Artikel 4

Annullering af det elektroniske administrative dokument

1.   En afsender, der ønsker at annullere det elektroniske administrative dokument, som nævnt i artikel 21, stk. 7, i direktiv 2008/118/EF, skal udfylde felterne på udkastet til annulleringsmeddelelse og indsende det til de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten. Udkastet til annulleringsmeddelelse skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 2 i bilag I til denne forordning.

2.   De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten foretager en elektronisk kontrol af dataene i udkastet til annulleringsmeddelelse.

Hvis dataene er gyldige, tilføjer ovennævnte myndigheder dato og tidspunkt for kontrollen til annulleringsmeddelelsen, sender dataene til afsenderen og sender annulleringsmeddelelsen til de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten. Hvis dataene ikke er gyldige, underrettes afsenderen straks.

3.   Efter at have modtaget annulleringsmeddelelsen sender de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten annulleringsmeddelelsen til modtageren, hvis modtageren er en godkendt oplagshaver eller en registreret modtager.

Artikel 5

Meddelelser vedrørende ændring af bestemmelsessted for punktafgiftspligtige varers bestemmelsessted

1.   En afsender, der ønsker at ændre bestemmelsesstedet i artikel 21, stk. 8, i direktiv 2008/118/EF eller at udfylde bestemmelsesstedet som fastsat i artikel 22, stk. 2, i det nævnte direktiv, skal udfylde felterne på udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted og sende det til de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten. Udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 3 i bilag I til denne forordning.

2.   De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten foretager en elektronisk kontrol af dataene i udkastet til meddelelsen om ændring af bestemmelsessted.

Hvis dataene er gyldige, skal de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten:

a)

tilføje dato og tidspunkt for kontrollen, sekvensnummer for meddelelsen om ændring af bestemmelsessted og underrette afsenderen herom

b)

opdatere det originale elektroniske administrative dokument i henhold til oplysningerne i meddelelsen om ændring af bestemmelsessted.

Hvis opdateringen inkluderer en ændring af bestemmelsesmedlemsstaten eller en ændring af afsender, finder artikel 21, stk. 4, og stk. 5, i direktiv 2008/118/EF anvendelse, for så vidt angår det opdaterede elektroniske administrative dokument.

3.   Hvis den opdatering, der henvises til i stk. 2, litra b), inkluderer en ændring af bestemmelsesmedlemsstaten, skal de kompetente myndigheder i afsendelsesstaten fremsende meddelelsen om ændring af bestemmelsessted til de kompetente myndigheder i den bestemmelsesmedlemsstat, der er angivet i det originale elektroniske administrative dokument.

Sidstnævnte myndigheder underretter modtageren, som er angivet i det originale elektroniske administrative dokument om ændring af bestemmelsessted, via »meddelelsen om ændring af bestemmelsessted«, som skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 4 i bilag I.

4.   Hvis den opdatering, der henvises til i stk. 2, litra b), inkluderer en ændring af det leveringssted, som angives i datagruppe 7 i det elektroniske administrative dokument, men ikke en ændring af bestemmelsessted eller modtager, skal de kompetente myndigheder i afsendelsesstaten fremsende meddelelsen om ændring af bestemmelsessted til de kompetente myndigheder i den bestemmelsesmedlemsstat, der er angivet i det originale elektroniske administrative dokument.

Sidstnævnte myndigheder fremsender meddelelsen om ændring af bestemmelsessted til modtageren.

5.   Hvis dataene i udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted ikke er gyldige, underrettes afsenderen straks.

6.   Hvis det opdaterede elektroniske administrative dokument inkluderer en ny modtager i den bestemmelsesmedlemsstat, som er angivet i det originale administrative dokument, underretter de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat den modtager, der angives i det originale elektroniske administrative dokument, om ændring af bestemmelsessted via »meddelelsen om ændring af bestemmelsessted«, som skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 4 i bilag I.

Artikel 6

Meddelelser vedrørende opsplitning af punktafgiftspligtige varers bevægelser

1.   En afsender, der ønsker at opsplitte bevægelsen af punktafgiftspligtige varer, som fastsat i artikel 23 i direktiv 2008/118/EF, skal udfylde felterne på udkastet til meddelelse om opsplitning af en forsendelse for hvert enkelt bestemmelsessted og indsende det til de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten. Udkastet til meddelelse om opsplitning af en forsendelse skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 5 i bilag I til denne forordning.

2.   De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten foretager en elektronisk kontrol af dataene i udkastet til meddelelse om opsplitning af forsendelsen.

Hvis dataene er gyldige, skal de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten:

a)

oprette et nyt elektronisk administrativt dokument for hvert enkelt bestemmelsessted, som erstatter det originale elektroniske administrative dokument

b)

oprette en »meddelelse om opsplitning« for det originale elektroniske administrative dokument, som skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 4 i bilag I til denne forordning

c)

sende meddelelsen om opsplitning til afsenderen og til de kompetente myndigheder i den bestemmelsesmedlemsstat, der er angivet i det originale elektroniske administrative dokument.

Artikel 21, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 21, stk. 4, stk. 5, og stk. 6, i direktiv 2008/118/EF finder anvendelse på alle nye elektroniske administrative dokumenter nævnt i litra a).

3.   De kompetente myndigheder i den bestemmelsesmedlemsstat, der er angivet i det originale elektroniske dokument, fremsender meddelelsen om opsplitning til den modtager, der er angivet i det originale elektroniske dokument, hvis modtageren er en godkendt oplagshaver eller en registreret modtager.

4.   Hvis dataene i udkastet til meddelelse om opsplitning af forsendelsen ikke er gyldige, underrettes afsenderen straks.

Artikel 7

Formaliteter ved ophør af punktafgiftspligtige varers bevægelser

Modtagelsesrapporten, der skal indsendes i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2008/118/EF, og udførselsrapporten, der skal indsendes i overensstemmelse med artikel 25 i det nævnte direktiv, skal overholde de krav, der fastsættes i tabel 6 i bilag I til denne forordning.

Artikel 8

Reserveprocedurer

1.   Det papirdokument, der henvises til i artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF, skal være påført betegnelsen »Reserveledsagedokument for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension«. De påkrævede data skal vises i form af dataelementer og anføres på samme måde som i det elektroniske administrative dokument. Alle dataelementer samt de datagrupper og dataundergrupper, de henhører under, skal identificeres med tal og bogstaver i kolonne A og kolonne B i tabel 1 i bilag I til denne forordning.

2.   Oplysninger, som afsenderen i henhold til artikel 26, stk. 5, i direktiv 2008/118/EF skal fremsende til de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten, skal vises i form af dataelementer og anføres på samme måde som i meddelelsen om henholdsvis ændring af bestemmelsessted eller om opsplitning. Alle dataelementer samt de datagrupper og dataundergrupper, de henhører under, skal identificeres med tal og bogstaver i kolonne A og kolonne B i tabel 3 eller tabel 5 i bilag I til denne forordning.

3.   De papirdokumenter, der henvises til i artikel 27, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/118/EF, skal være påført betegnelsen »Reservemodtagelsesrapport/Reserveudførselsrapport for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension«. De påkrævede data skal vises i form af dataelementer og anføres på samme måde som i henholdsvis modtagelsesrapporten eller udførselsrapporten. Alle dataelementer samt de datagrupper og dataundergrupper, de henhører under, skal identificeres med tal og bogstaver i kolonne A og kolonne B i tabel 6 i bilag I til denne forordning.

Artikel 9

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 2719/92 ophæves med virkning fra den 1. april 2010. Det anvendes dog fortsat inden for de grænser og til de formål, der er fastlagt i artikel 46 i direktiv 2008/118/EF.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. april 2010, bortset fra artikel 6, som finder anvendelse fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5.

(3)  EFT L 276 af 19.9.1992, s. 1.


BILAG I

ELEKTRONISKE MEDDELELSER ANVENDT I FORBINDELSE MED PUNKTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSER UNDER PUNKTAFGIFTSSUSPENSION

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1.

Dataelementerne i de elektroniske meddelelser, der udveksles via det edb-system, der henvises til i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, er struktureret i datagrupper og, hvor det er relevant, i dataundergrupper. Dataene og anvendelsen heraf angives nærmere i tabel 1 til 6, hvor:

a)

kolonne A indeholder den numeriske kode (tal) for hver datagruppe og dataundergruppe. Hver undergruppe følger sekvensnummeret for den data(under)gruppe, den henhører under (f.eks.: hvis datagruppens nummer er 1, er nummeret for en af denne gruppes dataundergrupper 1.1, og nummeret for denne undergruppes dataundergruppe 1.1.1)

b)

kolonne B indeholder den alfabetiske kode (bogstav) for hvert dataelement i en data(under)gruppe

c)

kolonne C angiver data(under)gruppen eller dataelementet

d)

kolonne D indeholder en værdi for hver data(under)gruppe eller hvert dataelement, som angiver, om indføjelsen af de tilsvarende data er:

obligatorisk og skal angives (R=required). Selv om en data(under)gruppe er ikke-obligatorisk (O=optional) eller betinget (C=conditional), kan dataelementerne i denne gruppe stadig være obligatoriske (R=required), hvis de kompetente myndigheder i medlemsstaten har besluttet, at dataene i denne (under)gruppe skal angives, eller hvis betingelsen er gældende

ikke-obligatoriske (O=optional), hvilket betyder, at indsættelsen af dataene er valgfri for den person, der sender meddelelsen (afsender eller modtager), undtagen hvis medlemsstaten har fastsat, at dataene er påkrævet i overensstemmelse med de i kolonne E angivne krav for visse af de ikke-obligatoriske data(under)grupper eller dataelementer

betingede (C=conditional), hvilket betyder, at anvendelsen af data(under)gruppen eller dataelementet er betinget af andre data(under)grupper eller dataelementer i den samme meddelelse

afhængig (D=dependent), hvilket betyder, at anvendelsen af data(under)gruppen eller dataelementet afhænger af en betingelse, som ikke kan kontrolleres i edb-systemet, og som er angivet i kolonne E og F.

e)

kolonne E indeholder betingelserne for data, hvor indsættelsen er betinget, og angiver, hvis det er relevant, anvendelsen af de betingede og afhængige data, samt hvilke data de kompetente myndigheder skal stille til rådighed.

f)

kolonne F indeholder, hvor det er relevant, forklaringer vedrørende udfyldelsen af meddelelsen

g)

kolonne G indeholder:

et nummer for visse data(under)grupper efterfulgt af et »x«, der angiver det antal gange, data(under)gruppen kan gentages i meddelelsen (standard=1) samt

karakteristikaene for den pågældende datatype og datalængde for hvert dataelement, undtagen ved dataelementer, der angiver tidspunkt og/eller dato. Koderne for datatyperne er følgende:

a alfabetisk

n numerisk

an alfanumerisk.

Tallet efter koden angiver den tilladte datalængde for det pågældende dataelement. Er der anbragt to punktummer foran tallet, angiver dette, at datalængden ikke er fast, men kan være op til den anførte længde. Et komma inden for attributtens længde betyder, at attributten kan indeholde decimaler; tallene foran kommaet indikerer den totale længde af attributten, mens tallene efter kommaet indikerer det maksimale antal cifre efter decimalkommaet.

ved dataelementer, der angiver tidspunkt og/eller dato, betyder angivelsen »dato«, »tidspunkt« eller »dato/tidspunkt«, at dato, tidspunkt eller dato og tidspunkt skal udtrykkes i overensstemmelse med ISO 8601-standarden for angivelse af datoer og tidspunkter.

2.

Følgende forkortelser anvendes i tabel 1 til 6:

e-AD: elektronisk administrativt dokument

ARC: administrativ referencekode

SEED: Systemet for udveksling af punktafgiftsoplysninger SEED (System for the Exchange of Excise Data) (den elektroniske database, som der henvises til i artikel 22, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2073/2004 (1)

KN-kode: Den kombinerede nomenklatur-kode

Tabel 1

(jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 8, stk. 1)

Udkast til elektronisk administrativt dokument og elektronisk administrativt dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Meddelelsestype

R

 

De mulige værdier er:

1

=

standardiseret formular (skal anvendes i alle tilfælde, undtagen hvis ansøgningen vedrører eksport under en hjemstedsordning)

2

=

formular for eksport under en hjemstedsordning (anvendelse af artikel 283 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2))

Meddelelsestypen må ikke forekomme i et e-AD, hvortil der er tildelt en administrativ referencekode, eller i det i artikel 8, stk. 1, i denne forordning nævnte papirdokument.

n1

1

e-AD overskrift

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv bestemmelsessted for bevægelsen ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (nr. i), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret modtager (nr. ii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret modtager (nr. ii), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

5

=

Fritaget modtager (nr. iv), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (nr. iii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

8

=

Ukendt bestemmelsessted (modtager ukendt; artikel 22 i direktiv 2008/118/EF)

n1

 

b

Forsendelsestid

R

 

Angiv den normale forsendelsestid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

c

Transportordning

R

 

Angiv den ansvarlige for planlægningen af den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

ejeren af varerne

4

=

andre

n1

 

d

ARC

R

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter validering af udkastet til e-AD

Jf. bilag II, kodeliste 2

an21

 

e

Dato og tidspunkt for godkendelse af e-AD

R

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter validering af udkastet til e-AD

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

 

f

Sekvensnummer

R

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til e-AD samt ved enhver ændring af bestemmelsessted

Angives som 1 ved den indledende godkendelse og øges derefter med 1 for hvert e-AD, der oprettes af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter enhver ændring af bestemmelsessted

n..5

 

g

Dato og tidspunkt for godkendelse af opdatering

C

Dato og tidspunkt for godkendelse af meddelelsen om ændring af bestemmelsessted i tabel 3; angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten i tilfælde af ændringer af bestemmelsessted

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

 

h

Markering for udsat indsendelse

D

»R« for indsendelse af et e-AD for en bevægelse, der er påbegyndt på grundlag af det papirdokument, der nævnes i artikel 8, stk. 1

Mulige værdier:

0

=

falsk

1

=

sandt

Standardværdien er »falsk«.

Dataelementet må ikke forekomme i et e-AD, hvortil der er tildelt en administrativ referencekode, eller i det i artikel 8, stk. 1, nævnte papirdokument.

n1

2

ERHVERVSDRIVENDE afsender

R

 

 

 

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

R

 

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede afsender

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe.

a2

3

ERHVERVSDRIVENDE afgangssted

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »1«

 

 

 

a

Reference for afgiftsoplag

R

 

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvorfra varerne afsendes

an13

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

O

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

O

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

O

 

an..10

 

f

By

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

4

Afgangssted — import

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »2«

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for indførselstoldstedet. Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

5

ERHVERVSDRIVENDE modtager

C

»R«, undtagen for type 2-meddelelser »Ansøgning om eksport under hjemstedsordning« samt bestemmelsessteder med typekode 8

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

Dette dataelement er ikke gældende for destinationstypekode 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsidentifikationsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe.

a2

6

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM ERHVERVSDRIVENDE modtager

C

»R« for destinationstypekode 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskode

R

 

Angiv bestemmelsesmedlemsstaten med medlemsstatskode, jf. bilag II, kodeliste 3

a2

 

b

Serienummer for fritagelsesattest

D

»R«, hvis der er angivet et serienummer på den attest for punktafgiftsfritagelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 31/96 af 10. januar 1996 om attest for punktafgiftsfritagelse (3)

 

an..255

7

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

Angiv leveringssted for de punktafgiftspligtige varer

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2, 3 og 5: Angiv momsidentifikationsnummer eller andet id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 5

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 7c, 7e og 7f:

»R« for destinationstypekode 2, 3, 4 og 5

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

8

Bestemmelsestoldsted

C

»R« ved eksport (ændret destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det toldsted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (4). Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referencenummer

R

 

Et unikt serienummer, der identificerer forsendelsen i afsenderens regnskabsbøger

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Angiv fakturanummeret vedrørende varerne. Hvis der endnu ikke er udarbejdet en faktura, anføres nummeret på leveringsbeviset eller et andet transportdokument

an..35

 

c

Fakturadato

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Datoen for dokumentet i rubrik 9b

Dato

 

d

Kode for destinationstype

R

 

De mulige værdier for varebevægelsens oprindelse er:

1

=

Oprindelse — Afgiftsoplag (i de situationer, der nævnes i artikel 17, stk. 1, litra a) i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Oprindelse — import (i de situationer, der nævnes i artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/118/EF)

n1

 

e

Afgangsdato

R

 

Datoen for bevægelsens påbegyndelse, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF. Denne dato kan højst være syv dage efter indsendelsesdatoen for udkastet til e-AD. Afgangsdatoen kan være en tidligere dato, som nævnt i artikel 26 i direktiv 2008/118/EF.

Dato

 

f

Afsendelsestidspunkt

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Tidspunktet for bevægelsens påbegyndelse, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF. Tidspunktet angives i lokal tid

Tid

 

g

Upstream ARC

D

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af nye e-AD'er som følge af godkendelse af meddelelse om opsplitning af en forsendelse (Tabel 5)

Den ARC, der skal angives, er ARC'en for den tidligere e-AD

an21

9.1

IMPORT SAD

C

»R«, hvis typekoden for oprindelse i rubrik 9d er »2« (import)

 

9X

 

a

Import SAD-nummer

R

SAD-nummeret tildeles enten af afsenderen på tidspunktet for indsendelse af udkastet til e-AD eller af de kompetente myndigheder i afsendelsesstaten efter godkendelse af udkastet til e-AD

Angiv nummer/numre for det administrative enhedsdokument/de administrative enhedsdokumenter, der benyttes ved overgang til fri omsætning af de pågældende varer

an..21

10

Kompetent myndighed på afgangstoldsted

R

 

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for de kompetente myndigheders toldsted i den afsendelsesmedlemsstat, der er ansvarlig for kontrol af afgangssted. Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

11

SIKKERHEDSSTILLELSE I FORBINDELSE MED VAREBEVÆGELSER

R

 

 

 

 

a

Typekode for kautionist

R

 

Identificer den person/de personer, der er ansvarlige for at ordne garantien, ved hjælp af typekoden for kautionister i bilag II, kodeliste 6

n..4

12

ERHVERVSDRIVENDE Kautionist

C

»R« hvis en af følgende typekoder for kautionister er gældende: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Jf. typekoder for kautionister i bilag II, kodeliste 6)

Identificer transportøren og/eller ejeren af varerne, hvis de er sikkerhedsstillere

2X

 

a

Den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer eller momsidentifikationsnummer for transportøren eller ejeren af de punktafgiftspligtige varer

an13

 

b

Momsregistreringsnummer

O

an..35

 

c

Den erhvervsdrivendes navn

C

For 12c, d, f og g: »O« hvis den erhvervsdrivendes punktafgiftsnummer, ellers »R«

 

an..182

 

d

Vejnavn

C

 

an..65

 

e

Vejnummer

O

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

By

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kode for transportform

R

 

Angiv den transportform, der anvendes på tidspunktet for bevægelsens påbegyndelse, ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 7

n..2

14

ERHVERVSDRIVENDE Transportarrangør

C

»R« for at identificere den person, der er ansvarlig for den første transport, hvis værdien i rubrik 1c er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

15

ERHVERVSDRIVENDE Den første transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

Identificering af den person, der udfører den første transport

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

 

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

16

TRANSPORTOPLYSNINGER

R

 

 

99X

 

a

Kode for transportenhed

R

 

Angiv de koder for transportenhed, der er gældende for den transportform, der er angivet i rubrik 13a. Jf. bilag II, kodeliste 8.

n..2

 

b

Identificering af transportenheder

R

 

Indtast registreringsnummer for transportenhed(er)

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportenheden

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportenheder

an..350

 

g

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17

e-AD Body

R

 

Der skal anvendes en separat datagruppe for hvert enkelt produkt i forsendelsen

999x

 

a

Entydigt referencenummer for Body Record

R

 

Angiv et entydigt fortløbende nummer, startende med 1

n..3

 

b

Kode for den punktafgiftspligtige vare

R

 

Angiv koden for den punktafgiftspligtige vare, jf. bilag II, kodeliste 11

an4

 

c

KN-kode

R

 

Angiv den KN-kode, der er gældende på afgangsdatoen

n8

 

d

Mængde

R

 

Angiv mængde (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

Ved en varebevægelse til en registreret modtager, som nævnt i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, modtageren er godkendt til at modtage.

Ved en varebevægelse til en fritaget organisation, som nævnt i artikel 12 i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, der er angivet i attesten for punktafgiftsfritagelse.

n..15,3

 

e

Bruttovægt

R

 

Angiv forsendelsens bruttovægt (de punktafgiftspligtige varer plus emballering)

n..15,2

 

f

Nettovægt

R

 

Angiv de punktafgiftspligtige varers vægt minus emballage (for alkohol og alkoholholdige varer, energiprodukter og for alle tobaksvarer undtagen cigaretter)

n..15,2

 

g

Alkoholstyrke

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv alkoholstyrken (i % vol. ved 20° C), hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

h

Platograd

D

»R« hvis afsendelsesmedlemsstaten og/eller bestemmelsesmedlemsstaten beskatter øl på grundlag af platograden

Angiv platograden for øl, hvis afsendelsesmedlemsstaten og/eller bestemmelsesmedlemsstaten beskatter øl på grundlag af platograden. Jf. bilag II, kodeliste 11.

n..5,2

 

i

Afgiftsmærke

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende de afgiftsmærker, der er påkrævede i bestemmelsesmedlemsstaten

an..350

 

j

Afgiftsmærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Markering for anvendelse af afgiftsmærke

D

»R«, hvis der anvendes afgiftsmærker

Angiv »1«, hvis varerne er forsynet med eller indeholder afgiftsmærker, og »0«, hvis dette ikke er tilfældet

n1

 

l

Oprindelsesbetegnelse

O

 

Denne rubrik kan bruges til at angive certificering:

1)

Hvad angår visse vine angives certificeringen vedrørende den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse, som påkrævet i den relevante fællesskabslovgivning

2)

Hvad angår visse former for spiritus angives certificering vedrørende produktionsstedet som påkrævet i den relevante fællesskabslovgivning

3)

Øl, der er brygget af en lille selvstændig virksomhed, som defineret i Rådets direktiv 92/83/EØF (5), og for hvilket det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i bestemmelseslandet, skal ledsages af følgende erklæring: »Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af en lille virksomhed«.

4)

Ethylalkohol, der fremstilles af et lille destilleri, som defineret i Rådets direktiv 92/83/EØF, og for hvilken det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i bestemmelseslandet, skal ledsages af følgende erklæring: »Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er fremstillet af en lille virksomhed«.

an..350

 

m

Oprindelsesbetegnelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

n

Producentens størrelse

O

 

For øl og spirituosa, hvor certificeringen er angivet i rubrik 17l (oprindelsesbetegnelse), angives den årlige produktion i det foregående år i henholdsvis hektoliter øl og hektoliter ren alkohol

n..15

 

o

Massefylde

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv massefylden ved 15 °C., hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

p

Handelsmæssig varebeskrivelse

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske.

»R« for bulktransport af de vine, der henvises til i stk. 1-9, 15 og 16, i bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (6), for, og for hvilke produktbeskrivelsen skal indeholde de fakultative angivelser, der fastsættes i artikel 60 i den nævnte forordning, forudsat de er anført på etiketten eller det er hensigten at anføre dem på etiketten.

Angiv den handelsmæssige varebeskrivelse for varerne med henblik på at identificere de transporterede varer

an..350

 

q

Handelsmæssig varebeskrivelse _ LNG

C

»R« hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

r

Produkternes varemærke

D

»R« hvis de punktafgiftspligtige varer har et varemærke. Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte, at de transporterede produkters varemærke ikke skal anføres, hvis det er anført på fakturaen eller andre handelsdokumenter nævnt i rubrik 9b.

Angiv, hvis relevant, varernes varemærke

an..350

 

s

Produkternes varemærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kode for art af kolli

R

 

Angiv arten af kolli ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 9

a2

 

b

Antal kolli

C

»R«, hvis kolli er forsynet med mærket »Tællelig«

Angiv antal kolli, hvis de er tællelige, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 9

n..15

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle kolli

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.2

VINPRODUKTER

D

»R« for vinprodukter, der er omfattet af del XII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Vinkategorier

R

 

Angiv en af følgende værdier for vinprodukter, der er omfattet af del XII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007:

1

=

vine uden BOB/BGB

2

=

sortsvine uden BOB/BGB

3

=

vine med BOB/BGB

4

=

importerede vine

5

=

andre

n1

 

b

Kode for vindyrkningszone

D

»R« for vinprodukter i bulk (en nominel mængde på over 60 liter)

Angiv den vindyrkningszone, det transporterede produkt stammer fra, i overensstemmelse med bilag IX til forordning (EF) nr. 479/2008

n..2

 

c

Oprindelse i et tredjeland

C

»R«, hvis vinkategorien i rubrik 17.2a er »4« (importeret vin)

Angive en »landekode«, jf. bilag II, kodeliste 4

a2

 

d

Andre oplysninger

O

 

 

an..350

 

e

Andre oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

17.2.1

FORSENDELSE AF VIN Kode

D

»R« for vinprodukter i bulk (en nominel mængde på over 60 liter)

 

99x

 

a

Kode for forsendelse af vin

R

 

Angiv en eller flere koder for forsendelse af vin i overensstemmelse med liste 1.4.b) i punkt B i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 (8)

n..2

18

DOKUMENT Certifikat

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivelse

C

»R«, medmindre datafelt 18c benyttes

Vedlæg en beskrivelse af alle certifikater vedrørende de transporterede varer, f.eks. certifikater vedrørende oprindelsesbetegnelse som nævnt i rubrik 17l.l

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

c

Dokumentreference

C

»R«, medmindre datafelt 18c benyttes

Angiv en reference for alle certifikater vedrørende de transporterede varer

an..350

 

d

Dokumentreference _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2


Tabel 2

(jf. artikel 4, stk. 1)

Annullering

A

B

C

D

E

F

G

1

PUNTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, hvor der er anmodet om annullering

an21

2

ANNULLERING

R

 

 

 

 

a

Årsag til for annullering

R

 

Angiv årsagen til annullering ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 10

n1

3

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Dato og tidspunkt for godkendelse af annullering

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til annulleringsmeddelelse

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid


Tabel 3

(jf. artikel 5, stk. 1 og artikel 8, stk. 2)

Ændring af bestemmelsessted

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Dato og tidspunkt for godkendelse af ændring af bestemmelsessted

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

2

Opdatering af e-AD

R

 

 

 

 

a

Sekvensnummer

C

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten efter godkendelse af udkastet til meddelelse om ændring af bestemmelsessted

Angives som 1 ved den indledende godkendelse af e-AD'et og øges derefter med 1 for hver ændring af bestemmelsessted

n..5

 

b

ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, hvor bestemmelsesstedet er ændringer

an21

 

c

Forsendelsestid

D

»R« når forsendelsestiden ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv den normale forsendelsestid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

d

Ændring af transportordning

D

»R« når den person, der er ansvarlig for transporten, udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv den ansvarlige for den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

ejeren af varerne

4

=

andre

N1

 

e

Fakturanummer

D

»R« når fakturaen ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv fakturanummeret vedrørende varerne. Hvis der endnu ikke er udarbejdet en faktura, anføres nummeret på leveringsbeviset eller et andet transportdokument

an..35

 

f

Fakturadato

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis fakturanummeret ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Datoen for dokumentet i rubrik 2e

dato

 

g

Kode for transportform

D

»R« når transportformen ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

Angiv transportformen ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 7

n..2

3

ÆNDRET bestemmelsessted

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv det nye bestemmelsessted for varebevægelsen ved hjælp af en af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (nr. (i), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret modtager (nr. (ii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret modtager (nr. (ii), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (nr. (iii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF

n1

4

ERHVERVSDRIVENDE Ny modtager

D

»R« når modtageren udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsidentifikationsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

Angiv leveringssted for de punktafgiftspligtige varer

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

For destinationstypekode:

Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2 og 3: Angiv momsidentifikationsnummer eller andet id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2 og 3

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 5c, 5e og 5f:

»R« for destinationstypekode 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

6

Bestemmelsestoldsted

C

»R« ved eksport (ændret destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 3a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det udførselssted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92. Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

7

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportarrangør

C

»R« for at identificere den ansvarlige for transporten, hvis værdien i rubrik 2d er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

8

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis transportøren udskiftes som følge af ændringen af bestemmelsessted

Identificering af den nye person, der udfører transporten

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

 

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

9

TRANSPORTOPLYSNINGER

D

»R« når transportoplysningerne ændres som følge af ændringen af bestemmelsessted

 

99x

 

a

Kode for transportenhed

R

 

Angiv de koder for transportenhed, der er gældende for den transportform, der er angivet i rubrik 2g, jf. bilag II, kodeliste 8

n..2

 

b

Identificering af transportenheder

R

 

Indtast registreringsnummer for transportenhed(er)

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportenheden

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportenheder

an..350

 

g

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2


Tabel 4

(jf. artikel 5, stk. 3, andet afsnit, artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 2, litra b))

Meddelelse om ændring af bestemmelsessted/meddelelse om opsplitning

A

B

C

D

E

F

G

1

 

MEDDELELSE OM PUNKTAFGIFT

R

 

 

 

 

a

Meddelelsestype

R

Angives af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om ændring af bestemmelsessted) eller i afsendelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om opsplitning)

Angiv årsagen til meddelelsen ved hjælp af en af følgende værdier:

1

=

ændring af bestemmelsessted

2

=

opsplitning

n1

 

b

Dato og tidspunkt for meddelelsen

R

Angives af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om ændring af bestemmelsessted) eller i afsendelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om opsplitning)

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

 

c

ARC

R

Angives af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om ændring af bestemmelsessted) eller i afsendelsesmedlemsstaten (i tilfælde af en meddelelse om opsplitning)

Angiv ARC for det e-AD, for hvilket meddelelsen er gældende

an21

2

 

DOWNSTREAM ARC

C

»R« hvis meddelelsestypen er 2 i rubrik 1a.

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten

 

9x

 

a

ARC

R

Angives af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten

 

an21


Tabel 5

(jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 8, stk. 2)

Opsplitning

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Opsplitning

R

 

 

 

 

a

Upstream ARC

R

 

Angiv ARC for det e-AD, for hvilket der skal foretages en opsplitning

Jf. bilag II, kodeliste 2

an21

2

ÆNDRET bestemmelsessted

R

 

 

 

 

a

Kode for destinationstype

R

 

Angiv bestemmelsessted for bevægelsen ved hjælp af følgende værdier:

1

=

Afgiftsoplag (nr. i), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

2

=

Registreret modtager (nr. ii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

3

=

Midlertidig registreret modtager (nr. ii), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF)

4

=

Direkte leveringssted (artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF)

6

=

Eksport (nr. iii), artikel 17, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF)

8

=

Ukendt bestemmelsessted (modtager ukendt; artikel 22 i direktiv 2008/118/EF)

n1

3

e-AD Oplysninger om opsplitning

R

 

 

9x

 

a

Lokalt referencenummer

R

 

Et unikt serienummer, der identificerer forsendelsen i afsenderens regnskabsbøger

an..22

 

b

Forsendelsestid

D

»R« når forsendelsestiden ændres som følge af opsplitningen

Angiv den normale forsendelsestid under hensyntagen til transportmiddel og afstand, udtrykt i timer (H) eller dage (D) efterfulgt af et tocifret nummer. (Eksempler: H12 eller D04). Tallet for »H« skal være mindre end eller lig med 24. Tallet for »D« skal være mindre end eller lig med 92.

an3

 

c

Ændring af transportordning

D

»R« når den person, der er ansvarlig for transporten, udskiftes som følge af opsplitningen

Angiv den ansvarlige for planlægningen af den første transport ved hjælp af følgende værdier:

1

=

afsender

2

=

modtager

3

=

ejeren af varerne

4

=

andre

n1

4

ERHVERVSDRIVENDE Ny modtager

D

»R« når modtageren udskiftes som følge af opsplitningen

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsidentifikationsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2 og 3

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2 og 3: Angiv momsidentifikationsnummer eller andet id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2 og 3

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 5c, 5e and 5f:

»R« for destinationstypekode 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

6

Bestemmelsestoldsted

C

»R« ved eksport (ny destinationstypekode 6)

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 2a)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for det udførselssted, hvortil udførselsangivelsen vil blive indgivet i overensstemmelse med artikel 161, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

7

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportarrangør

C

»R« for at identificere den ansvarlige for transporten, hvis værdien i rubrik 3c er »3« eller »4«

 

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«)

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

8

ERHVERVSDRIVENDE Ny transportør

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske (»R«), hvis transportøren udskiftes som følge af opsplitningen

Identificering af den person, der udfører den nye transport

 

 

a

Momsregistreringsnummer

O

 

 

an..35

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

9

TRANSPORTOPLYSNINGER

D

»R« når transportoplysningerne ændres som følge af opsplitningen

 

99X

 

a

Kode for transportenhed

R

 

Angive kode(r) for transportenhed. Jf. bilag II, kodeliste 8.

n..2

 

b

Identificering af transportenheder

R

 

Indtast registreringsnummer for transportenhed(er)

an..35

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle transportenheden

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

f

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende transporten, f.eks. navnet på alle efterfølgende transportører samt oplysninger om efterfølgende transportenheder

an..350

 

g

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

10

E-AD Body

R

 

Der skal anvendes en separat datagruppe for hvert enkelt produkt i forsendelsen

999x

 

a

Entydigt referencenummer for Body Record

R

 

Angiv et entydigt fortløbende nummer, startende med 1

n..3

 

b

Kode for den punktafgiftspligtige vare

R

 

Angiv koden for den punktafgiftspligtige vare, jf. bilag II, kodeliste 11

an..4

 

c

KN-kode

R

 

Angiv den KN-kode, der er gældende på datoen for indsendelse af meddelelsen om opsplitning

n8

 

d

Mængde

R

 

Angiv mængde (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

Ved en varebevægelse til en registreret modtager, som nævnt i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, modtageren er godkendt til at modtage.

Ved en varebevægelse til en fritaget organisation, som nævnt i artikel 12 i direktiv 2008/118/EF, må mængden ikke overstige den mængde, der er angivet i attesten for punktafgiftsfritagelse.

n..15,3

 

e

Bruttovægt

R

 

Angiv forsendelsens bruttovægt (de punktafgiftspligtige varer plus emballering)

n..15,2

 

f

Nettovægt

R

 

Angiv de punktafgiftspligtige varers vægt minus emballage

n..15,2

 

i

Afgiftsmærke

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende de afgiftsmærker, der er påkrævede i bestemmelsesmedlemsstaten

an..350

 

j

Afgiftsmærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

k

Markering for anvendelse af afgiftsmærke

D

»R«, hvis der anvendes afgiftsmærker

Angiv »1«, hvis varerne er forsynet med eller indeholder afgiftsmærker, og »0«, hvis dette ikke er tilfældet

n1

 

o

Massefylde

C

»R«, hvis relevant for den pågældende punktafgiftspligtige vare

Angiv massefylden ved 15 °C., hvis det er relevant, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 11

n..5,2

 

p

Handelsmæssig varebeskrivelse

O

Afsendelsesmedlemsstaten kan beslutte at gøre disse data obligatoriske

Angiv den handelsmæssige varebeskrivelse for varerne med henblik på at identificere de transporterede varer

an..350

 

q

Handelsmæssig varebeskrivelse _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

 

r

Produkternes varemærke

D

»R« hvis de punktafgiftspligtige varer har et varemærke

Angiv, hvis relevant, varernes varemærke

an..350

 

s

Produkternes varemærke _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

11

KOLLI

 

 

 

99x

 

a

Kode for art af kolli

R

 

Angiv arten af kolli ved hjælp af koderne i bilag II, kodeliste 9

a2

 

b

Antal kolli

C

»R«, hvis kolli er forsynet med mærket »Tællelig«

Angiv antal kolli, hvis de er tællelige, i overensstemmelse med bilag II, kodeliste 9

n..15

 

c

Identificering af handelsmæssig forsegling

D

»R«, hvis der anvendes handelsmæssige forseglinger

Identificer handelsmæssige forseglinger, der anvendes til at forsegle kolli

an..35

 

d

Forseglingsoplysninger

O

 

Angiv eventuelle supplerende oplysninger vedrørende disse handelsmæssige forseglinger (f.eks. hvilke former for forsegling der er anvendt)

an..350

 

e

Forseglingsoplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2


Tabel 6

(jf. artikel 7 og artikel 8, stk. 3)

Modtagelsesrapport/udførselsrapport

A

B

C

D

E

F

G

1

EGENSKAB

R

 

 

 

 

a

Dato og tidspunkt for godkendelse af modtagelses-/udførselsrapporten

C

Angives af de kompetente myndigheder i bestemmelses-/eksportmedlemsstaten efter godkendelse af modtagelsesrapporten/udførselsrapporten

Tidspunktet angives i lokal tid

DatoTid

2

PUNTAFGIFTSPLIGTIGE VARERS BEVÆGELSE e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Angiv ARC for e-AD'et.

Jf. bilag II, kodeliste 2

an21

 

b

Sekvensnummer

R

 

Angiv sekvensnummeret for e-AD'et.

n..5

3

ERHVERVSDRIVENDE modtager

R

 

 

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 4

»O« for destinationstypekode 6

er ikke gældende for destinationstypekode 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

For destinationstypekode:

1, 2, 3 og 4: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for den godkendte oplagshaver eller registrerede modtager

6: Angiv momsidentifikationsnummer for afsenders eller udførselsstedets repræsentant

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

R

 

 

an..182

 

c

Vejnavn

R

 

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

By

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

4

ERHVERVSDRIVENDE Leveringssted

C

»R« for destinationstypekode 1 og 4

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

Angiv leveringssted for de punktafgiftspligtige varer

 

 

a

Identificering af den erhvervsdrivende

C

»R« for destinationstypekode 1

»O« for destinationstypekode 2, 3 og 5

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

For destinationstypekode:

1: Angiv et gyldigt SEED-registreringsnummer for det afgiftsoplag, hvortil varerne leveres

2, 3 og 5: Angiv momsidentifikationsnummer eller andet id

an..16

 

b

Den erhvervsdrivendes navn

C

»R« for destinationstypekode 1, 2, 3 og 5

»O« for destinationstypekode 4

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

 

an..182

 

c

Vejnavn

C

For rubrik 4c, 4e og 4f:

»R« for destinationstypekode 2, 3, 4 og 5

»O« for destinationstypekode 1

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

 

an..65

 

d

Vejnummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

By

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

5

Bestemmelsestoldsted

C

— »R« for destinationstypekode 1, 2, 3, 4, 5 og 8

(Jf. destinationstypekoder i rubrik 1a i tabel 1)

 

 

 

a

Referencenummer for toldsted

R

 

Angiv koden for de kompetente myndigheders toldsted i den bestemmelsesmedlemsstat, der er ansvarlig for kontrol af afgangssted. Jf. bilag II, kodeliste 5.

an8

6

Modtagelses-/udførselsrapport

R

 

 

 

 

a

Ankomstdato for de punktafgiftspligtige varer

R

 

Datoen for varebevægelsens ophør, jf. artikel 20, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF.

Dato

 

b

Samlet konklusion på modtagelse

R

 

De mulige værdier er:

1

=

modtagelse accepteret og tilfredsstillende

2

=

modtagelse accepteret, men utilfredsstillende

3

=

modtagelse nægtet

4

=

modtagelse delvist nægtet

21

=

udførsel accepteret og tilfredsstillende

22

=

udførsel accepteret, men utilfredsstillende

23

=

udførsel nægtet

n..2

 

c

Supplerende oplysninger

O

 

Angiv alle eventuelle supplerende oplysninger vedrørende modtagelsen af de punktafgiftspligtige varer

an..350

 

d

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2

7

Modtagelses-/udførselsrapport BODY

C

»R« hvis værdien for den samlede konklusion på modtagelsen ikke er 1 og 21 (jf. rubrik 6b)

 

999X

 

a

Entydigt referencenummer for Body Record

R

 

Angiv det entydige referencenummer for Body Record for det tilknyttede e-AD (rubrik 17a i tabel 1) vedrørende den punktafgiftspligtige vare, hvor hverken kode 1 eller 21 er gældende

n..3

 

b

Tegn på mangler eller overskydende mængder

D

»R« hvis der er konstateret en mangel eller overskydende mængde for den pågældende Body Record

De mulige værdier er følgende:

M

=

Mangel

O

=

Overskydende mængde

a1

 

c

Konstaterede mangler eller overskydende mængder

C

»R«, hvis indikatoren i rubrik 7b er angivet

Angiv mængde (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

n..15,3

 

d

Kode for den punktafgiftspligtige vare

R

 

Angiv koden for den punktafgiftspligtige vare, jf. bilag II, kodeliste 11

an4

 

e

Afvist mængde

C

»R« hvis koden for den samlede konklusion på modtagelsen er 4 (jf. rubrik 6b)

Angiv mængde for hver body record, for hvilken der er afvist afgiftspligtige varer (udtrykt i den måleenhed, der er knyttet til varekoden, jf. bilag II, tabel 11 og 12).

n..15,3

7.1

ÅRSAG TIL UTILFREDSHED

D

»R« for hver body record, for hvilken koden for den samlede konklusion på modtagelsen er 2, 3, 4, 22 eller 23 (jf. rubrik 6b)

 

9X

 

a

Årsag til utilfredshed

R

 

De mulige værdier er følgende:

0

=

andre

1

=

overskydende mængde

2

=

mangel

3

=

beskadigede varer

4

=

brudt forsegling

5

=

rapporteret af ECS (Export Control System)

6

=

en eller flere body records med ukorrekte værdier

n1

 

b

Supplerende oplysninger

C

»R« hvis koden for årsagen til utilfredshed er 0

»O« hvis koden for årsagen til utilfredshed er 3, 4 eller 5

(jf. rubrik 7.1a)

Angiv alle eventuelle supplerende oplysninger vedrørende modtagelsen af de punktafgiftspligtige varer

an..350

 

c

Supplerende oplysninger _ LNG

C

»R«, hvis det tilknyttede tekstfelt benyttes

Angiv sprogkode, jf. bilag II, kodeliste 1, for at definere det sprog, der anvendes i denne datagruppe

a2


(1)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EFT L 8 af 11.1.1996, s. 11.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(5)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21.

(6)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(8)  EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15.


BILAG II

(jf. artikel 2)

Kodelister

1.   SPROGKODER

Disse koder er taget fra ISO 639.1-standarden (alfa-2 koder). Derudover er der tilføjet to koder, som ligger uden for standarden. Disse koder skal anvendes i forbindelse med sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, men som er gengivet ved hjælp af det latinske tegnsæt.

bt – bulgarsk (latinske tegnsæt)

gr – græsk (latinske tegnsæt)

Kode

Beskrivelse

bg

Bulgarsk

bt

Bulgarsk (latinske tegnsæt)

cs

Tjekkisk

da

Dansk

nl

Hollandsk

en

Engelsk

et

Estisk

fi

Finsk

fr

Fransk

ga

Gælisk

gr

Græsk (latinske tegnsæt)

de

Tysk

el

Græsk

hu

Ungarsk

it

Italiensk

lv

Lettisk

lt

Litauisk

mt

Maltesisk

pl

Polsk

pt

Portugisisk

ro

Rumænsk

sk

Slovakisk

sl

Slovensk

es

Spansk

sv

Svensk

2.   ADMINISTRATIV REFERENCEKODE

Felt

Indhold

Felttype

Eksempler

1

År

Numerisk 2

05

2

Identificering af den medlemsstat, hvortil e-AD'et først blev indsendt

Alfabetisk 2

ES

3

Nationalt tildelt unik kode

Alfanumerisk 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontroltal

Numerisk 1

9

Felt 1 er de sidste to cifre i året for den formelle accept af varebevægelsen.

Felt 3 skal udfyldes med en entydig identifikator for hver enkelt EMCS-varebevægelse. Anvendelsen af dette felt henhører under medlemsstaternes ansvarsområde, men hver enkelt EMCS-varebevægelse skal tildeles et entydigt nummer.

Felt 4 indeholder kontroltallet for den administrative referencekode, som registrerer fejl, når referencekoden indtastes.

3.   MEDLEMSSTATER

Skal være identisk med alfa-2 koderne i ISO 3166-standarden (1) for medlemsstaterne, med undtagelse af:

Grækenland, hvor der anvendes EL i stedet for GR.

Det Forenede Kongerige, hvor der anvendes GB i stedet for UK.

4.   LANDEKODER

Koderne i ISO 3166-standarden for alfa-2 koder anvendes.

5.   REFERENCENUMMER FOR TOLDSTED (COR)

COR består af en identifikator for medlemsstaten (jf. kodeliste 3) efterfulgt af et 6-cifret alfanumerisk nationalt nummer, f.eks. IT0830AB.

6.   TYPEKODE FOR KAUTIONIST:

Kode

Beskrivelse

1

Afsender

2

Transportør

3

Ejer af de punktafgiftspligtige varer

4

Modtager

12

Fælles garanti fra afsenderen og transportøren

13

Fælles garanti fra afsenderen og ejeren af de punktafgiftspligtige varer

14

Fælles garanti fra afsenderen og modtageren

23

Fælles garanti fra transportøren og ejeren af de punktafgiftspligtige varer

24

Fælles garanti fra transportøren og modtageren

34

Fælles garanti fra ejeren af de punktafgiftspligtige varer og modtageren

123

Fælles garanti fra afsenderen, transportøren og ejeren af de punktafgiftspligtige varer

124

Fælles garanti fra afsenderen, transportøren og modtageren

134

Fælles garanti fra afsenderen, ejeren af de punktafgiftspligtige varer og modtageren

234

Fælles garanti fra transportøren, ejeren af de punktafgiftspligtige varer og modtageren

1234

Fælles garanti fra afsenderen, transportøren, ejeren af de punktafgiftspligtige varer og modtageren

7.   KODE FOR TRANSPORTFORM

Kode

Beskrivelse

0

Andet

1

Søtransport

2

Jernbanetransport

3

Vejtransport

4

Lufttransport

5

Postforsendelse

7

Transport i faste installationer

8

Varetransport ad indre vandveje

8.   KODE FOR TRANSPORTENHED

Kode

Beskrivelse

1

Container

2

Køretøj

3

Anhænger

4

Traktor

9.   EMBALLAGEKODER

Benyt koderne i bilag 38, rubrik 31, i forordning 2454/93

10.   KODE FOR ANNULLERINGSÅRSAG

Kode

Beskrivelse

0

Andet

1

Indtastningsfejl

2

Handelstransaktion afbrudt

3

Kopi af e-AD

4

Bevægelsen blev ikke påbegyndt på afgangsdatoen

11.   PUNKTAFGIFTSPLIGTIG VARE

EPC

KAT

ENHED

Beskrivelse

A

P

D

T200

T

4

Cigaretter, som defineret i artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 95/59/EF (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigarer og cigarillos som defineret i artikel 3 og artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 95/59/EF

N

N

N

T400

T

1

Fintskåret tobak til rulning af cigaretter som defineret i artikel 6 i direktiv 95/59/EF

N

N

N

T500

T

1

Anden røgtobak som defineret i artikel 5 og artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 95/59/EF

N

N

N

B000

B

3

Øl som defineret i artikel 2 i direktiv 92/83/EØF

J

J

N

W200

W

3

Ikke-mousserende vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end vin og øl som defineret i artikel 8, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i direktiv 92/83/EØF

J

N

N

W300

W

3

Mousserende vin og andre mousserende gærede drikkevarer end vin og øl som defineret i artikel 8, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, i direktiv 92/83/EØF

J

N

N

I000

I

3

Mellemklasseprodukter som defineret i artikel 17 i direktiv 92/83/EØF

J

N

N

S200

S

3

Spiritus som defineret i artikel 20, første, andet og tredje led, i direktiv 92/83/EØF

J

N

N

S300

S

3

Ethanol som defineret i artikel 20, første led, i direktiv 92/83/EØF, som henhører under KN-kode 2207 og 2208, bortset fra spiritus (S200)

J

N

N

S400

S

3

Delvist denatureret alkohol, som henhører under artikel 20 i direktiv 92/83/EØF, og som er alkohol, der er denatureret, men som endnu ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af den fritagelse, der fastsættes i artikel 27, stk. 1, litra a) eller b), i ovennævnte direktiv, bortset fra spiritus (S200)

J

N

N

S500

S

3

Varer med ethanol som defineret i artikel 20, første led, i direktiv 92/83/EØF, som henhører under andre KN-koder end 2207 og 2208

J

N

N

E200

E

2

Vegetabilske og animalske olier - varer under KN-kode 1507 – 1518, når de er beregnet til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof (artikel 20, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2003/96/EF (3))

N

N

J

E300

E

2

Mineralolier (energiprodukter) – varer under KN-kode 2707 10, 2707 20, 2707 30 og 2707 50 (artikel 20, stk. 1, litra b), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E410

E

2

Blyholdig benzin, som henhører under KN-kode 2710 11 31, 2710 11 51 og 2710 11 59 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E420

E

2

Blyfri benzin, som henhører under KN-kode 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 og 2710 49 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E430

E

2

Dieselolie, umærket, som henhører under KN-kode 2710 19 41 til 2710 19 49 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E440

E

2

Dieselolie, mærket, som henhører under KN-kode 2710 19 41 til 2710 19 49 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E450

E

2

Petroleum, umærket, som henhører under KN-kode 2710 19 21 og 2710 19 25 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E460

E

2

Petroleum, mærket, som henhører under KN-kode 2710 19 21 og 2710 19 25 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E470

E

1

Svær brændselsolie, som henhører under KN-kode 2710 19 61 til 2710 19 69 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

N

E480

E

2

Varer under KN-kode 2710 11 21, 2710 11 25 og 2710 19 29 (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF) ved store kommercielle transporter (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E490

E

2

Varer under KN-kode 2710 11 til 2710 19 69, som ikke er nævnt i det ovenstående, bortset fra varer under 2710 11 21, 2710 11 25 og 2710 19 29, undtagen store kommercielle transporter (artikel 20, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E500

E

1

Flydende gas og andre gasformige kulbrinter (LPG) under KN-kode 2711 12 11 til 2711 19 00 (artikel 20, stk. 1, litra d), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

N

E600

E

1

Mættede acycliske carbonhydrider, som henhører under KN-kode 2901 10 (artikel 20, stk. 1, litra e), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

N

E700

E

2

Cycliske carbonhybrider, som henhører under KN-kode 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 og 2902 44 (artikel 20, stk. 1, litra f), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E800

E

2

Varer under KN-kode 2905 11 (methanol (methylalkohol)), som er ikke-syntetiske varer, når de er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof (artikel 20, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E910

E

2

Fedtsyremonoalkylestere med et volumenindhold af estere på 96,5 % eller derover (FAMAE), som henhører under KN-kode 3824 90 99 (artikel 20, stk. 1, litra h), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

E920

E

2

Varer under KN-kode 3824 90 99, når disse er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, undtagen fedtsyremonoalkylestere med et volumenindhold af estere på 96,5 % eller derover (FAMAE) (artikel 20, stk. 1, litra h), i direktiv 2003/96/EF)

N

N

J

Bemærk:

De KN-koder, der benyttes i tabellen for energiprodukter, findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (EFT L 279 af 23.10.2001)

Tegnforklaring til kolonner:

EPC Kode for den punktafgiftspligtige vare

KAT Kategori for den punktafgiftspligtige vare

ENHED Måleenhed (jf. liste 12)

A: Alkoholindholdet skal angives (Ja/Nej)

P: Platograden kan angives (Ja/Nej)

D: Massefylden ved 15 °C skal angives (Ja/Nej)

12.   MÅLEENHEDER

Kode for måleenhed

Beskrivelse

1

Kg

2

Liter (ved 15 °C)

3

Liter (ved 20 °C)

4

1 000 genstande


(1)  Trade Facilitation Recommendation no 3, tredje udgave, vedtaget af arbejdsgruppen om fremme af internationale handelsprocedurer, Genève, januar 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 40.

(3)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/65


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 685/2009

af 28. juli 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 29. juli 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/67


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/84/EF

af 28. juli 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Den liste omfatter sulfurylfluorid.

(2)

Ved Kommissionens direktiv 2006/140/EF (3) er sulfurylfluorid optaget som aktivt stof i bilag I til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er sulfurylfluorid vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18, insekticider, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(4)

Sverige blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 19. juni 2007 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 20. februar 2009.

(6)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som insekticider og indeholder sulfurylfluorid, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Sulfurylfluorid bør derfor optages i bilag I for at sikre, at der i alle medlemsstater kan gives, ændres eller tilbagekaldes godkendelser af biocidholdige produkter, der anvendes som insekticider og indeholder sulfurylfluorid, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(7)

I lyset af konklusionerne i vurderingsrapporten bør der stilles krav om, at produkter, som indeholder sulfurylfluorid og anvendes som insekticider, kun må anvendes af uddannede fagfolk i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, nr. i), litra e), i direktiv 98/8/EF, og at der af hensyn til personalets og andre tilstedeværendes sikkerhed træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med produktgodkendelsen.

(8)

Det bør desuden kræves, at mængden af sulfurylfluorid i troposfæren fjernt fra forureningskilder overvåges, og at Kommissionen regelmæssigt underrettes om overvågningsresultaterne.

(9)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof sulfurylfluorid på markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(10)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og for at sikre, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 98/8/EF indledes på datoen for optagelsen.

(11)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF og især til at give, ændre eller tilbagekalde godkendelser af biocidholdige produkter i produkttype 18 indeholdende sulfurylfluorid med henblik på at sikre, at direktiv 98/8/EF er opfyldt.

(12)

Direktiv 98/8/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2011.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 414 af 30.12.2006, s. 78.


BILAG

Følgende tilføjes til »nr. 1« i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

(undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof — her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse angående dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

 

 

 

»994 g/kg

1. juli 2011

30. juni 2013

30. juni 2021

18

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser gives på følgende betingelser:

1)

Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er uddannet i brugen af dem.

2)

Der skal træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte desinfektionspersonale og andre tilstedeværende under desinfektion og udluftning af behandlede bygninger og andre lukkede rum.

3)

Det skal af etiketter og/eller sikkerhedsdatablade fremgå, at alle levnedsmidler skal fjernes fra rummet, inden desinfektionen påbegyndes.

4)

Koncentrationer af sulfurylfluorid i troposfæren langt fra forureningskilder overvåges.

5)

Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at indehavere af godkendelser indsender rapporter om den i punkt 4 omhandlede overvågning direkte til Kommissionen hvert femte år, første gang senest fem år efter udstedelse af godkendelsen. Analysen skal have en påvisningsgrænse på ikke under 0,5 ppt (svarende til 2,1 ng sulfurylfluorid pr. m3 troposfærisk luft).«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/70


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 2009

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter

(meddelt under nummer K(2009) 4595)

(EØS-relevant tekst)

(2009/567/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3)

Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 1999/178/EF af 17. februar 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (2), som ændret ved Kommissionens beslutning 2002/371/EF af 15. maj 2002 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (3). Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation er højst gyldige til den 31. december 2009.

(5)

På baggrund af gennemgangen bør definitionen af produktgruppen ændres, og der bør fastsættes nye miljøkriterier, idet der tages hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet.

(6)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7)

Beslutning 1999/178/EF bør derfor erstattes.

(8)

Der bør gælde en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for tekstilprodukter på grundlag af kriterierne i beslutning 1999/178/EF, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter i overensstemmelse med de reviderede kriterier og krav. Producenterne bør også kunne vælge at indgive ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning 1999/178/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil førstnævnte beslutning ophører med at være gyldig.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved produktgruppen »tekstilprodukter« forstås:

a)

beklædningstekstiler og tilbehør: beklædning og tilbehør (som f.eks. lommetørklæder, halstørklæder, tasker, indkøbstasker, rygsække, bælter osv.), som består af mindst 90 vægtprocent tekstilfibre

b)

boligtekstiler: tekstilprodukter til boligindretning, som består af mindst 90 vægtprocent tekstilfibre. Dette omfatter måtter og løse tæpper. Det omfatter ikke væg til væg-gulvbelægninger og vægbeklædninger

c)

fibre, garn og metervarer (herunder varige non-woven produkter), som anvendes til beklædningstekstiler og tilbehør eller boligtekstiler.

Denne produktgruppe omfatter ikke tekstilprodukter, der er behandlet med biocidholdige produkter, undtagen hvor de pågældende biocidholdige produkter er optaget i bilag IA til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (4), hvor det pågældende stof tilføjer tekstilprodukterne yderligere egenskaber med det direkte formål at beskytte menneskers sundhed (f.eks. biocidholdige produkter, der tilsættes tekstilnet og beklædning for at frastøde myg, lopper, mider eller allergener), og hvor det aktive stof er godkendt til den pågældende brug i overensstemmelse med bilag V til direktiv 98/8/EF.

For »beklædningstekstiler og tilbehør« og for »boligtekstiler«: Dun, fjer, membraner og coatings skal ikke medregnes ved beregning af tekstilfiberandelen.

Artikel 2

For at få tildelt EF-miljømærket for produkter, der tilhører produktgruppen »tekstilprodukter«, i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal et tekstilprodukt opfylde kriterierne i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tekstilprodukter« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 4

Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen »tekstilprodukter«»016«.

Artikel 5

Beslutning 1999/178/EF ophæves.

Artikel 6

1.   Ansøgninger om tildeling af miljømærket for produkter i produktgruppen »tekstilprodukter«, der indgives før vedtagelsesdatoen for denne beslutning, vurderes i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 1999/178/EF.

2.   Ansøgninger om tildeling af miljømærket for produkter i produktgruppen »tekstilprodukter«, der indgives efter vedtagelsesdatoen for denne beslutning men senest den 31. december 2009, kan enten baseres på kriterierne i beslutning 1999/178/EF eller på kriterierne i nærværende beslutning.

Disse ansøgninger vurderes ud fra de kriterier, de er baseret på.

3.   Hvis miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er vurderet i henhold til kriterierne i beslutning 1999/178/EF, kan det anvendes i 12 måneder efter vedtagelsen af nærværende beslutning.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 57 af 5.3.1999, s. 21.

(3)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 29.

(4)  EFT L 123 af 4.4.1998, s. 1.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Disse kriterier har navnlig til formål at begrænse vandforureningen i forbindelse med tekstilproduktionskædens centrale processer, inklusive fiberfremstilling, spinding, vævning, strikning, blegning, indfarvning og efterbehandling.

Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af tekstilprodukter med en lavere miljøbelastning.

Vurderings- og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, er det underforstået, at dette kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. alt efter omstændighederne.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen.

Den funktionelle enhed, som input og output sættes i relation til, er 1 kg af tekstilproduktet ved standardbetingelser (65 % RF ± 4 % og 20 °C ± 2 °C; disse standardbetingelser er specificeret i ISO 139 Tekstiler — standardatmosfærer til konditionering og prøvning).

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve underbyggende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales, at de ansvarlige organer ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med opfyldelsen af kriterierne i dette bilag tager hensyn til, om der er implementeret en anerkendt miljøstyringsordning som f.eks. EMAS eller ISO 14001 (NB: Der stilles ikke krav om anvendelse af sådanne styringsordninger).

MILJØKRITERIER

Kriterierne er opdelt i tre hovedkategorier: tekstilfibre, processer og kemikalier samt brugsegnethed.

KRITERIER FOR TEKSTILFIBRE

I denne afdeling fastsættes fiberspecifikke kriterier for akryl, bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre, elastan, hør og andre bastfibre, uvasket uld og andre keratinfibre, regenererede cellulosefibre, polyamid, polyester og polypropylen.

Det er også tilladt at anvende andre fibre, for hvilke der ikke er opstillet fiberspecifikke kriterier, bortset fra mineralfibre, glasfibre, metalfibre, kulfibre og andre uorganiske fibre.

For en given fibertype skal kriterierne i denne afdeling ikke opfyldes, hvis indholdet af denne fiber udgør under 5 vægtprocent af produktets samlede tekstilfiberindhold. Genvundne fibre skal heller ikke opfylde kriterierne. I denne sammenhæng defineres genvundne fibre som fibre, der stammer fra udskæringsrester fra tekstil- og beklædningsfremstilling eller affald fra forbrug (tekstiler og lignende). Mindst 85 vægtprocent af fibrene i produktet skal dog enten opfylde de tilhørende fiberspecifikke kriterier, hvis sådanne findes, eller være genvundne fibre.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal give detaljerede oplysninger om tekstilproduktets materialesammensætning.

1.   Akryl

1.1.

Restindholdet af akrylnitril i råfibre fra fiberfremstillingsanlægget skal være mindre end 1,5 mg/kg.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport på baggrund af følgende testmetode: ekstraktion med kogende vand og kvantificering med kapillar gasvæskekromatografi.

1.2.

Akrylnitril-emissionen til luft (under polymerisation og frem til den spindeklare opløsning) skal være mindre end 1 g pr. kg producerede fibre udtrykt som et årligt gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium eftervises, samt en overensstemmelseserklæring.

2.   Bomuld og andre naturlige cellulosefrøfibre (inklusive kapok)

Bomuldsfibre og andre naturlige cellulosefrøfibre (herefter benævnt bomuld) må højst indeholde 0,05 ppm (forudsat at testmetoden er tilstrækkelig følsom) af hvert af de følgende stoffer: aldrin, captafol, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyclohexan (alle isomere), 2,4,5-T, chlordimeform, chlorbenzilat, dinoseb og salte deraf, monocrotophos, pentachlorphenol, toxaphen, methamidophos, methylparathion, parathion og phosphamidon. Testen skal udføres på rå bomuld inden vådbehandling for hvert parti bomuld eller to gange om året, hvis der modtages mere end to partier bomuld om året.

Dette krav finder ikke anvendelse, hvis mere end 50 % af bomulden er økologisk dyrket eller dyrket i en omlægningsfase, dvs. at en uafhængig organisation har certificeret, at det er produceret i henhold til produktions- og inspektionskravene i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1).

Kravet finder heller ikke anvendelse, hvis det kan dokumenteres, hvilke landmænd der har produceret mindst 75 % af den bomuld, der medgår i det endelige produkt, og disse landmænd erklærer, at de ovennævnte stoffer ikke har været anvendt på markerne, hvor bomulden er dyrket, på bomuldsplanterne eller på selve bomulden.

Hvis mindst 95 % af bomulden i et produkt er økologisk, dvs. at en uafhængig organisation har certificeret, at den er produceret i henhold til produktions- og inspektionskravene i forordning (EF) nr. 834/2007, må ansøgeren påføre produktet betegnelsen »økologisk bomuld« sammen med miljømærket. Hvis mellem 70 % og 95 % af bomulden i et produkt er økologisk, må produktet påføres betegnelsen »fremstillet af xy % økologisk bomuld«.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge bevis for økologisk certificering eller dokumentation for, at landmændene ikke har anvendt ovennævnte stoffer, eller en testrapport, hvor den mest relevante af følgende testmetoder er anvendt: US EPA 8081 A (organiske chlorpesticider med ultralyds- eller Soxhlet-ekstration og ikke-polære opløsningsmidler (isooktan eller hexan)), 8151 A (chlorerede herbicider med anvendelse af methanol), 8141 A (organiske phosphorforbindelser) eller 8270 C (delvis flygtige organiske forbindelser).

På årsbasis skal der anvendes mindst 3 % økologisk bomuld, dvs. bomuld, om hvilken en uafhængig organisation har certificeret, at den er produceret i henhold til produktions- og inspektionskravene i forordning (EF) nr. 834/2007.

Ansøgeren skal fremlægge:

oplysninger om certificeringsorganet

en erklæring om, hvor stor en andel af certificeret økologisk bomuld der anvendes i den samlede produktion af miljømærkede tekstilprodukter på årsbasis.

Det ansvarlige organ kan anmode om yderligere dokumentation, for at det kan vurdere, om standardens og certificeringsordningens krav er opfyldt.

3.   Elastan

3.1.

Organiske tinforbindelser må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse forbindelser ikke anvendes.

3.2.

Emissionen til luft af aromatiske diisocyanater under polymerisation og fiberproduktion, målt på de procestrin, hvor den forekommer, herunder også diffus emission, skal være mindre end 5 mg pr. kg producerede fibre udtrykt som et årligt gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium eftervises, samt en overensstemmelseserklæring.

4.   Hør og andre bastfibre (inklusive hamp, jute og ramie)

Hør og andre bastfibre må ikke fremstilles ved vandrødning, medmindre spildevandet fra processen behandles, så COD og TOC begrænses med mindst 75 % for hampfibre og mindst 95 % for hør og andre bastfibre.

Vurdering og verifikation: Hvis der anvendes vandrødning, skal ansøgeren fremlægge en testrapport på baggrund af følgende testmetode: ISO 6060 (COD).

5.   Uvasket uld og andre keratinfibre (inklusive uld fra får, kameler, lamaer og geder)

5.1.

Det samlede indhold af følgende stoffer må ikke overstige 0,5 ppm: γ-hexachlorcyclohexan (lindan), α-hexachlorcyclohexan, β-hexachlorcyclohexan, δ-hexachlorcyclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p′-DDT og p,p′-DDD.

5.2.

Det samlede indhold af følgende stoffer må ikke overstige 2 ppm: diazinon, propetamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos og fenchlorphos, ethion og pirimphos-methyl.

5.3.

Det samlede indhold af følgende stoffer må ikke overstige 0,5 ppm: cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, cyhalothrin og flumethrin.

5.4.

Det samlede indhold af følgende stoffer må ikke overstige 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron og dicyclanil.

Testen skal udføres på råuld inden vådbehandling for hvert parti råuld eller to gange om året, hvis der modtages mere end to partier uld om året.

Kravene (som anført i punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 og opfyldt hver for sig) finder ikke anvendelse, hvis det kan dokumenteres, hvilke landmænd der har produceret mindst 75 % af de pågældende uld- eller keratinfibre, og disse landmænd erklærer, at de ovennævnte stoffer ikke har været anvendt på de pågældende marker eller dyr.

Vurdering og verifikation for punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4: Ansøgeren skal enten fremlægge den ovennævnte dokumentation eller en testrapport på baggrund af følgende testmetode: IWTO Draft Test Method 59.

5.5.

COD i spildevand fra uldvask, som udledes til kloaksystemet, må ikke overstige 60 g pr. kg uvasket uld, og spildevandet skal renses uden for anlægget, så COD-indholdet mindskes yderligere med mindst 75 % udtrykt som et årligt gennemsnit.

Spildevand fra uldvask, som renses i anlægget og udledes til overfladevand, må ikke indeholde mere end 45 g COD pr. kg uvasket uld. Spildevand, der udledes til overfladevand, skal have en pH-værdi mellem 6 og 9 (medmindre recipientens pH-værdi ligger uden for dette interval), og temperaturen skal være under 40 °C (medmindre recipientens temperatur ligger over denne værdi). Uldvaskeanlægget skal beskrive i detaljer, hvordan spildevand fra uldvask behandles, og løbende overvåge COD-niveauet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge relevante data og testrapporter vedrørende dette kriterium på baggrund af følgende testmetode: ISO 6060.

6.   Regenererede cellulosefibre (inklusive viskose-, lyocell-, acetat-, cupro- og triacetatfibre)

6.1.

AOX-indholdet i fibrene må ikke overstige 250 ppm.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport på baggrund af følgende testmetode: ISO 11480.97 (kontrolleret forbrænding og mikrocoulometri).

6.2.

Under fremstillingen af viskosefibre må svovlindholdet i emissionerne til luft ikke overstige 120 g pr. kg filamentfibre fremstillet og 30 g pr. kg stapelfibre udtrykt som et årligt gennemsnit. Fremstilles begge fibertyper i et givet anlæg, må den samlede emission ikke overstige det tilsvarende vægtede gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

6.3.

Udledningen af zink til vand fra anlæg, som fremstiller viskosefibre, må ikke overstige 0,3 g pr. kg fibre udtrykt som et årligt gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

6.4.

Kobberindholdet i spildevandet fra anlæg, som fremstiller cuprofibre, må ikke overstige 0,1 ppm udtrykt som et årligt gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

7.   Polyamid

N2O-emissionen til luft fra monomer-fremstilling må ikke overstige 10 g pr. kg fremstillede polyamid 6-fibre, og 50 g pr. kg fremstillede polyamid 6,6-fibre, udtrykt som et årligt gennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

8.   Polyester

8.1.

Mængden af antimon i polyesterfibrene må ikke overstige 260 ppm. Når der ikke er anvendt antimon, kan ansøgeren anføre »indeholder ikke antimon« (eller tilsvarende tekst) ved siden af miljømærket.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at stoffet ikke er anvendt, eller en testrapport på baggrund af følgende testmetode: direkte bestemmelse ved atomabsorptionsspektrometri. Denne test skal udføres på de rå fibre inden vådbehandling.

8.2.

VOC-emissionen ved polymerisation og fiberproduktion af polyester, målt på de procestrin, hvor den forekommer, herunder også diffus emission, må ikke overstige 1,2 g pr. kg produceret polyestermasse udtrykt som et årligt gennemsnit (Ved VOC forstås organiske forbindelser med et damptryk på 0,01 kPa eller derover ved 293,15 K eller en tilsvarende flygtighed under anvendelsesbetingelserne).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlig dokumentation og/eller testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

9.   Polypropylen

Pigmenter baseret på bly må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse forbindelser ikke anvendes.

PROCESSER OG KRITERIER FOR KEMIKALIER

Kriterierne i denne afdeling gælder alle produktets fremstillingsfaser, hvor de er relevante, inklusive fiberfremstillingen. Dog kan det accepteres, at genvundne fibre indeholder farve eller andre stoffer, som ellers er udelukket ifølge kriterierne, men kun hvis stofferne er tilført i fibrenes tidligere livscyklus.

10.   Hjælpekemikalier og efterbehandlingsmidler til fibre og garn

10.1.

Slette: Mindst 95 % (tørvægt) af slettepræparaters bestanddele, som anvendes til garn, skal være tilstrækkeligt bionedbrydelige; ellers skal de genanvendes.

Beregningen baseres på summen af de enkelte bestanddele.

Vurdering og verifikation: Stoffer betragtes i denne sammenhæng som »tilstrækkeligt bionedbrydelige«:

hvis der med en af testmetoderne OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 70 % i løbet af 28 dage

hvis der med en af testmetoderne OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 60 % i løbet af 28 dage

hvis der med en af testmetoderne OECD 303 eller ISO 11733 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 80 % i løbet af 28 dage, eller

hvis tilsvarende nedbrydningsprocenter kan påvises for stoffer, for hvilke ovennævnte testmetoder ikke kan anvendes.

Ansøgeren skal fremlægge relevant dokumentation, sikkerhedsdatablade, testrapporter og/eller erklæringer med angivelse af testmetoder og -resultater som anført ovenfor, og overensstemmelsen med dette kriterium skal påvises for alle anvendte slettepræparater.

10.2.

Additiver til spindeopløsninger, additiver til spinding og præparationer til primær spinding (inklusive karteolier, spinfinish og smøremidler): Mindst 90 % (tørvægt) af de anvendte præparaters bestanddele skal enten være tilstrækkeligt bionedbrydelige eller eliminerbare i spildevandsrensningsanlæg.

Dette krav gælder ikke præparationer til sekundær spinding (smøremidler og konditioneringsmidler) spoleolier, kædeskærings- og tvindeolier, voks, strikkeolier, silikoneolier og uorganiske stoffer. Beregningen baseres på summen af de enkelte bestanddele.

Vurdering og verifikation: Stoffer betragtes i denne sammenhæng som »tilstrækkeligt bionedbrydelige eller eliminerbare i rensningsanlæg«:

hvis der med en af testmetoderne OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 70 % i løbet af 28 dage

hvis der med en af testmetoderne OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 60 % i løbet af 28 dage

hvis der med en af testmetoderne OECD 303 eller ISO 11733 påvises en nedbrydningsprocent på mindst 80 % i løbet af 28 dage, eller

hvis et tilsvarende niveau af nedbrydning eller fjernelse kan påvises for stoffer, for hvilke ovennævnte testmetoder ikke kan anvendes.

Ansøgeren skal fremlægge relevant dokumentation, sikkerhedsdatablade, testrapporter og/eller erklæringer med angivelse af testmetoder og -resultater som anført ovenfor, og overensstemmelsen med dette kriterium skal eftervises for alle anvendte tilsætningsstoffer eller præparater af den art.

10.3.

Indholdet af polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH) i mineralolieandelen af et produkt skal være mindre end 3,0 vægtprocent.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge relevant dokumentation, sikkerhedsdatablade, produktdatablade eller erklæringer med angivelse af enten indholdet af polycykliske aromatiske carbonhydrider, eller at der ikke er anvendt mineralolieholdige produkter.

11.   Biocidprodukter eller biostatiske produkter

Chlorphenoler (og salte og estere heraf), PCB og organiske tinforbindelser må ikke anvendes i forbindelse med transport eller oplagring af produkter og halvfabrikata.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse stoffer eller forbindelser ikke er anvendt i garnet, metervaren og slutproduktet. Hvis denne erklæring skal verificeres, anvendes følgende testmetode og grænseværdi: ekstraktion, derivatisering med eddikesyreanhydrid, bestemmelse med kapillar gas-væskekromatografi med elektronindfangningsdetektion; grænseværdien er 0,05 ppm.

12.   Farveaftrækning eller depigmentering

Salte af tungmetaller (undtagen jern) eller formaldehyd må ikke anvendes til farveaftrækning eller depigmentering.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse produkter ikke anvendes.

13.   Betyngning

Garn og metervarer må ikke betynges med ceriumforbindelser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse forbindelser ikke anvendes.

14.   Alle kemikalier og kemiske præparater

Alkylphenolethoxylater (APEO), lineære alkylbenzensulfonater (LAS), bis(hydrogeneret talgalkyl)dimenthylammoniumchlorid (DTDMAC), distearyldimethylammoniumchlorid (DSDMAC), di(hærdet talg) dimethylammoniumchlorid (DHTDMAC), ethylendiamintetraacetat (EDTA) og diethylentriaminpentaacetat (DTPA) må ikke anvendes og må ikke indgå som en bestanddel af de anvendte præparater eller blandinger.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse kemikalier og kemiske præparater ikke anvendes.

15.   Detergenter, blødgøringsmidler og kompleksdannere

Ved hvert vådbehandlingsanlæg skal mindst 95 vægtprocent af de anvendte blødgøringsmidler, kompleksdannere og detergenter være tilstrækkeligt bionedbrydelige eller eliminerbare i rensningsanlæg.

Dog skal overfladeaktive stoffer i detergenter og blødgøringsmidler ved hvert vådbehandlingsanlæg være fuldstændig aerobt bionedbrydelige.

Vurdering og verifikation:»Tilstrækkeligt bionedbrydelige eller eliminerbare« er defineret ovenfor i forbindelse med kriteriet for hjælpekemikalier og efterbehandlingsmidler til fibre og garn. Ansøgeren skal fremlægge relevant dokumentation, sikkerhedsdatablade, testrapporter og/eller erklæringer med angivelse af testmetoder og -resultater som anført ovenfor, og overensstemmelsen med dette kriterium skal påvises for alle anvendte detergenter, blødgøringsmidler og kompleksdannere.

»Fuldstændig aerob bionedbrydning« skal fortolkes som fastlagt i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (2). Ansøgeren skal fremlægge relevant dokumentation, sikkerhedsdatablade, testrapporter og/eller erklæringer med angivelse af testmetoder og -resultater som anført ovenfor, og overensstemmelsen med dette kriterium skal påvises for alle anvendte overfladeaktive stoffer i detergenter og blødgøringsmidler.

16.   Blegemidler: Chlorholdige stoffer må ikke anvendes som blegemiddel til garn, metervarer og færdigvarer

Dette krav gælder ikke fremstillingen af regenererede cellulosefibre (se kriterium 6.1).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes chlorholdige blegemidler.

17.   Urenheder i farvestoffer: Farvestof med fiberaffinitet (opløseligt eller uopløseligt)

Koncentrationsniveauerne for ionformige urenheder i farvestofferne må ikke overstige følgende værdier: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm og Zn 1 500 ppm.

Der ses bort fra metaller, som er en integreret del af farvestofmolekylet (f.eks. metalkompleksfarvestoffer og visse reaktive farvestoffer), ved vurdering af, om disse værdier er opfyldt, idet de kun vedrører urenheder.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring.

18.   Urenheder i pigmenter: uopløseligt farvestof uden fiberaffinitet

Koncentrationsniveauerne for ionformige urenheder i pigmenter må ikke overstige følgende værdier: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm og Zn 1 000 ppm.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring.

19.   Chrombejdsefarvning

Chrombejdsefarvning er ikke tilladt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes chrombejdsefarvning.

20.   Metalkomplexfarvestoffer

Hvis metalkompleksfarvestoffet er baseret på kobber, chrom eller nikkel, gælder følgende:

20.1.

Ved cellulosefarvning, hvor metalkompleksfarvestoffer indgår som en del af farvningsrecepten, må højst 20 % af hvert af de anvendte metalkompleksfarvestoffer (procesinput) udledes til spildevandsrensning (uanset om det renses på eller uden for anlægget).

Ved alle øvrige farvningsprocesser, hvor metalkompleksfarvestoffer indgår som en del af farvningsrecepten, må højst 7 % af hvert af de anvendte metalkompleksfarvestoffer (procesinput) udledes til spildevandsrensning (uanset om det renses på eller uden for anlægget).

Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes metalkompleksfarvestoffer, eller dokumentation og testrapporter på baggrund af følgende testmetoder: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

20.2.

Udledningen til vand efter behandling må ikke overstige: Cu 75 mg/kg (fibre, garn eller metervare), Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/kg.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes metalkompleksfarvestoffer, eller dokumentation og testrapporter på baggrund af følgende testmetoder: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

21.   Azofarvestoffer

Der må ikke benyttes azofarvestoffer, der kan spaltes til nogen af følgende aromatiske aminer:

4-aminodiphenyl

(92-67-1)

Benzidin

(92-87-5)

4-chlor-o-toluidin

(95-69-2)

2-naphthylamin

(91-59-8)

o-amino-azotoluen

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8)

p-chloranilin

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphenylmethan

(101-77-9)

3,3′-dichlorbenzidin

(91-94-1)

3,3′-dimethoxybenzidin

(119-90-4)

3,3′-dimethylbenzidin

(119-93-7)

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

(838-88-0)

p-cresidin

(120-71-8)

4,4′-oxydianilin

(101-80-4)

4,4′-thiodianilin

(139-65-1)

o-toluidin

(95-53-4)

2,4-diaminotoluen

(95-80-7)

2,4,5-trimethylanilin

(137-17-7)

4-aminoazobenzen

(60-09-3)

o-anisidin

(90-04-0)

2,4-xylidin

 

2,6-xylidin

 

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse farvestoffer ikke anvendes. Hvis denne erklæring skal verificeres, anvendes følgende standard: EN 14 362-1 og 2. (Bemærk: Der er risiko for falske positive resultater for 4-aminoazobenzen, og derfor anbefales bekræftelse).

22.   Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske farvestoffer

22.1.

Følgende farvestoffer må ikke anvendes:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C. I. Direct Black 38

C. I. Direct Blue 6

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at sådanne farvestoffer ikke anvendes.

22.2.

Der er forbud mod alle farvestoffer eller -blandinger, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent stoffer, som har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger:

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF (3).

Som alternativ kan klassificeringen ske i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4). I så fald må råmaterialerne ikke tilsættes stoffer eller præparater, som på ansøgningstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en eller flere af følgende risikosætninger: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at sådanne farvestoffer ikke anvendes.

23.   Potentielt sensibiliserende farvestoffer

Følgende farvestoffer må ikke anvendes:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(tidligere benævnt Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at disse farvestoffer ikke anvendes.

24.   Halogenerede carriers til polyester

Halogenerede carriers må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes halogenerede carriers.

25.   Trykning

25.1.

Trykpasta må ikke indeholde mere end 5 % flygtige organiske forbindelser — VOC (ved VOC forstås organiske forbindelser med et damptryk på 0,01 kPa eller derover ved 293,15 K eller en tilsvarende flygtighed under anvendelsesbetingelserne) som f.eks. mineralsk terpentin.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt trykning, eller passende dokumentation for overensstemmelse med dette kriterium samt en overensstemmelseserklæring.

25.2.

Plastisolbaseret trykning er ikke tilladt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt trykning, eller passende dokumentation for overensstemmelse med dette kriterium samt en overensstemmelseserklæring.

26.   Formaldehyd

Mængden af fri og delvis hydroliserbar formaldehyd i det færdige stof må ikke overstige 20 ppm i produkter til babyer og småbørn under 3 år, 30 ppm for produkter, som er i direkte berøring med huden, og 75 ppm i alle andre produkter.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt formaldehydholdige produkter, eller fremlægge en testrapport på baggrund af følgende testmetode: EN ISO 14184-1.

27.   Udledning af spildevand fra vådbehandling

27.1.

Spildevand fra vådbehandlingsanlæg (undtagen uldvaskeanlæg og hørudrødningsanlæg), som udledes efter rensning (uanset om rensningen foregår på eller uden for anlægget), skal indeholde mindre end 20 g COD pr. kg udtrykt som årsgennemsnit.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge udførlig dokumentation og testrapporter på grundlag af ISO 6060, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

27.2.

Renses spildevandet på anlægget, og udledes det direkte i vand, skal det desuden have en pH-værdi mellem 6 og 9 (medmindre recipientens pH-værdi ligger uden for dette interval), og temperaturen skal være under 40 °C (medmindre recipientens temperatur ligger over denne værdi).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation og testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

28.   Flammehæmmere

Kun flammehæmmere, der er kemisk bundet i polymerfibrene eller til fiberoverfladen (reaktive flammehæmmere), må benyttes i produktet. Hvis de anvendte flammehæmmere har fået tildelt en eller flere af nedenstående R-sætninger, skal disse reaktive flammehæmmere ved anvendelsen ændre deres kemiske struktur, så de ikke længere bør klassificeres med nogen af disse R-sætninger. (Højst 0,1 % af flammehæmmeren må bibeholde sine oprindelige egenskaber i det behandlede garn eller stof.)

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i direktiv 67/548/EØF.

Flammehæmmere, der kun fysisk er blandet i polymerfibrene eller i tekstilcoating (additive flammehæmmere), må ikke anvendes.

Som alternativ kan klassificeringen ske i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fald må råmaterialerne ikke tilsættes stoffer eller præparater, som på ansøgningstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en eller flere af følgende risikosætninger: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt additive flammehæmmere, samt anføre de reaktive flammehæmmere, der er anvendt, og dokumentere (f.eks. med sikkerhedsdatablade) og/eller afgive erklæringer om, at de anvendte flammehæmmere opfylder ovennævnte kriterium.

29.   Efterbehandling mod filtning

Halogenerede midler eller præparater må kun anvendes på kartet uld og løs, vasket uld.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke anvendes halogenerede midler og præparater (undtagen på kartet uld og løs, vasket uld).

30.   Efterbehandling af stoffer

Ved »efterbehandling« forstås enhver fysisk eller kemisk behandling, der giver tekstilstoffet bestemte egenskaber, så det for eksempel bliver blødt, vandtæt eller strygelet/strygefrit.

Der er forbud mod brug af alle efterbehandlingsmidler eller præparater, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent stoffer, som har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger:

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i direktiv 67/548/EØF.

Som alternativ kan klassificeringen ske i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fald må råmaterialerne ikke tilsættes stoffer eller præparater, som på ansøgningstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en eller flere af følgende risikosætninger: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt efterbehandlingsmidler, eller anføre de efterbehandlingsmidler, der er anvendt, og dokumentere (f.eks. med sikkerhedsdatablade) og/eller afgive erklæringer om, at de anvendte efterbehandlingsmidler opfylder ovennævnte kriterium.

31.   Fyldmaterialer

31.1.

Fyldmaterialer bestående af tekstilfibre skal opfylde de relevante kriterier for tekstilfibre (1-9).

31.2.

Fyldmaterialer skal opfylde kriterium 11 om »biocidprodukter eller biostatiske produkter« og kriterium 26 om »formaldehyd«.

31.3.

Detergenter og andre kemikalier, som anvendes til vask af fyldmaterialer (dun og fjer samt naturlige eller syntetiske fibre), skal opfylde kriterium 14 om »diverse kemikalier« og kriterium 15 om »detergenter, blødgøringsmidler og kompleksdannere«.

Vurdering og verifikation: Som anført i de tilsvarende kriterier.

32.   Belægninger, laminater og membraner

32.1.

Produkter af polyurethan skal opfylde kriteriet i punkt 3.1 vedrørende organiske tinforbindelser og kriteriet i punkt 3.2 vedrørende emission af aromatiske diisocyanater til luften.

Vurdering og verifikation: Som anført i de tilsvarende kriterier.

32.2.

Produkter af polyester skal opfylde kriteriet i punkt 8.1 vedrørende mængden af antimon og kriteriet i punkt 8.2 vedrørende VOC-emission ved polymerisation.

Vurdering og verifikation: Som anført i de tilsvarende kriterier.

32.3.

Belægninger, laminater og membraner må ikke fremstilles med brug af blødgøringsmidler eller opløsningsmidler, som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger:

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i direktiv 67/548/EØF.

Som alternativ kan klassificeringen ske i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fald må råmaterialerne ikke tilsættes stoffer eller præparater, som på ansøgningstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en eller flere af følgende risikosætninger: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at sådanne blødgøringsmidler eller opløsningsmidler ikke anvendes.

32.4.

VOC-emissionerne til luft må ikke overstige 10 g C/kg.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation og testrapporter, hvormed overensstemmelse med dette kriterium påvises, samt en overensstemmelseserklæring.

33.   Energi- og vandforbrug

Ansøgeren skal forelægge oplysninger om vand- og energiforbruget til vådbehandling i fremstillingsanlæggene.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge ovennævnte oplysninger.

BRUGSEGNETHEDSKRITERIER

De følgende kriterier gælder for det farvede garn, den færdige metervare eller det færdige produkt, og de relevante prøvninger skal udføres.

34.   Dimensionsændring under vask og tørring

Dimensionsændringerne under vask og tørring må ikke overstige:

plus eller minus 2 % for gardiner og møbelstof, der kan tages af og vaskes

mere end minus 8 % eller plus 4 % for andre vævede produkter og varige non-woven produkter, andre strikvarer og frottéhåndklæder.

Dette kriterium finder ikke anvendelse på:

fibre eller garn

produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende (for så vidt det pågældende produkt normalt mærkes på denne måde)

møbelstoffer, som ikke kan tages af og vaskes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter baseret på brug af følgende standarder: EN ISO 6330, ISO 5077, og følgende procedure: Vask tre gange ved den temperatur, der angives på produktet, med efterfølgende tumbletørring, medmindre en anden tørreproces er angivet på produktet.

35.   Vaskeægthed

Vaskeægtheden skal være mindst note 3-4 (farveændring) og mindst note 3-4 (afsmitning).

Dette kriterium gælder ikke for produkter, der tydeligt er mærket »kun kemisk rensning« eller tilsvarende (for så vidt det pågældende produkt normalt mærkes på denne måde), for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for ikke-vaskbare møbelstoffer.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport baseret på brug af følgende standard: ISO 105 C06 (en enkelt vask ved den temperatur, der er angivet på produktet, med perborat vaskemiddel).

36.   Svedægthed (sur og basisk)

Svedægtheden (sur og basisk) skal være mindst note 3-4 (farveændring og afsmitning).

Note 3 er dog tilladt, når stoffet både er mørkt farvet (standarddybde > 1/1) og fremstillet af genvundet uld eller mere end 20 % silke.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, møbelstoffer, gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport baseret på brug af følgende standard: EN ISO 105 E04 (sur og basisk, sammenligning med multifiberstof).

37.   Våd gnideægthed

Våd gnideægthed skal mindst være note 2-3. Note 2 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter eller for produkter, der hverken er farvede eller trykte.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport baseret på brug af følgende standard: ISO 105 X12.

38.   Tør gnideægthed

Tør gnideægthed skal mindst være note 4.

Note 3-4 tillades dog for indigofarvet denim.

Dette kriterium gælder ikke for hvide produkter, for produkter, der hverken er farvede eller trykte, eller for gardiner eller tilsvarende tekstiler bestemt til boligindretning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport baseret på brug af følgende standard: EN ISO 105 X12.

39.   Lysægthed

Lysægtheden skal være mindst note 5 for stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng. For alle andre produkter skal lysægtheden mindst være note 4.

Note 4 tillades dog, når stoffer, der er bestemt til møbler, gardiner eller forhæng, både er let farvede (standarddybde < 1/12) og består af blandinger med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre, af blandinger med mere end 20 % silke, eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.

Dette krav gælder ikke for madrasbolstre, madrasovertræk og undertøj.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport baseret på brug af følgende standard: EN ISO 105 B02.

40.   Oplysninger på miljømærket

Miljømærkets rubrik 2 skal indeholde følgende tekst:

fremmer brug af bæredygtige fibre

varig og høj kvalitet

restriktioner for brug af farlige stoffer.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(3)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.


29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/87


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 2009

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissuepapir

(meddelt under nummer K(2009) 4596)

(EØS-relevant tekst)

(2009/568/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabets miljømærke kan i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3)

Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2001/405/EF af 4. maj 2001 om miljøkriterier for tildeling af EF-miljømærket til tissue-papirprodukter (2). Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 4. januar 2010.

(5)

Gennemgangen har vist, at den videnskabelige og markedsmæssige udvikling gør det hensigtsmæssigt at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier.

(6)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7)

For endvidere at præcisere, at visse produkter omfattet af Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (3) bør udelukkes fra den pågældende produktgruppes anvendelsesområde, er det nødvendigt at ændre definitionen af produktgruppen i beslutning 2001/405/EF.

(8)

Beslutning 2001/405/EF bør derfor erstattes.

(9)

Producenter, hvis produkter er blevet tildelt miljømærket for tissuepapir på basis af kriterierne i beslutning 2001/405/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, således at de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav. Producenterne bør også kunne vælge at forelægge ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning 2001/405/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldigheden af førstnævnte beslutning ophører.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Produktgruppen »tissuepapir« omfatter ark eller ruller af tissuepapir, der egner sig til personlig hygiejne, opsugning af væsker og/eller rengøring af snavsede overflader. Tissueproduktet består af kreppet eller præget papir i ét eller flere lag. Produktets fiberindhold skal mindst udgøre 90 %.

Produktgruppen omfatter ikke følgende:

a)

vådservietter og hygiejneartikler

b)

tissueprodukter, der er laminerede med andre materialer end tissuepapir

c)

produkter omhandlet i direktiv 76/768/EØF.

Artikel 2

For at få tildelt et EF-miljømærke for produkter, der tilhører produktgruppen »tissuepapir«, i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal tissuepapir opfylde kriterierne i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tissuepapir« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 4

Det administrative kodenummer for produktgruppen »tissuepapir« er »004«.

Artikel 5

Beslutning 2001/405/EF ophæves.

Artikel 6

1.   Ansøgninger om tildeling af miljømærket for produkter i produktgruppen »tissuepapir«, der indgives før datoen for vedtagelsen af denne beslutning, vurderes i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2001/405/EF.

2.   Ansøgninger om tildeling af miljømærket for produkter i produktgruppen »tissuepapir«, der indgives efter datoen for vedtagelsen af denne beslutning, men senest den 4. januar 2010, kan baseres på enten kriterierne i beslutning 2001/405/EF eller kriterierne i denne beslutning.

Sådanne ansøgninger bedømmes ud fra de kriterier, som de bygger på.

3.   Hvis miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er vurderet i henhold til kriterierne i beslutning 2001/405/EF, kan det anvendes i en periode på 12 måneder fra vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 142 af 29.5.2001, s. 10.

(3)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.


BILAG

GENERELT

Sigtet med kriterierne

Disse kriterier tager især sigte på at:

reducere udledningerne af giftige eller eutrofierende stoffer i vandmiljøet

reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (global opvarmning, forsuring, nedbrydning af ozonlaget, udtømning af ikke-vedvarende ressourcer) ved at nedbringe energiforbruget og de dermed forbundne emissioner til luften

reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af farlige kemikalier

tilskynde til at anvende bæredygtige fibre

der anvendes bæredygtige forvaltningsprincipper med henblik på at bevare skove.

Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkningen af tissuepapirprodukter med en lavere miljøbelastning.

Vurderings- og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal forelægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, er det underforstået, at belægget efter forholdene kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller disses leverandør(er) osv.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen.

Prøvning udføres så vidt muligt af behørigt akkrediterede laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve underbyggende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til, om der anvendes anerkendte miljøledelsesordninger, f.eks. EMAS eller ISO 14001, når de bedømmer ansøgningerne og kontrollerer, om kriterierne overholdes (NB: Der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger).

MILJØKRITERIER

Miljøkriterierne omfatter produktionen af papirmasse, herunder alle delprocesser fra det punkt, hvor fiberråmaterialet/returpapiret passerer anlæggets porte til det punkt, hvor papirmassen forlader papirmøllen. Hvad angår papirproduktionsprocesserne, omfattes alle delprocesser fra bankning af massen (opløsning af returpapiret) til oprulning af papiret på ruller.

Transport, forarbejdning og emballering af papirmassen, papiret eller råmaterialer er ikke omfattet.

Genbrugsfibre defineres som fibre fra genanvendelse af returpapir og -pap fra trykkerier og forbrugere. Indkøbt og eget udskudspapir fra produktion af nye fibre omfattes ikke af definitionen.

1.   Udledninger til vand og luft

a)   Kemisk iltforbrug (COD), phosphor (P), svovl (S), nitrogenoxider (NO x )

For hver af disse parametre skal udledningen til luft og/eller i vandmiljøet fra papirmasse- og papirproduktionen udtrykkes i point (PCOD, PP, PS, PNOx), som det er angivet nedenfor.

Ingen af de point, der gives individuelt til PCOD, PP, PS eller PNOx, må overstige 1,5.

Det samlede antal point (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) må ikke overstige 4,0.

PCOD beregnes som beskrevet i det følgende (PP, PS og PNOx beregnes præcis på samme måde med de tilsvarende referenceværdier).

For hver anvendt papirmasse »i« skal de dermed forbundne COD-emissioner (CODpapirmasse,i udtrykt i kg/ton lufttørret papirmasse — ADT) vægtes i henhold til deres relative andele af hver mængde anvendt papirmasse (papirmasse,i for så vidt angår lufttørret tissuepapir). Den vægtede COD-emission for papirmasserne lægges derefter sammen med den målte COD-emission fra papirproduktionen for at give en samlet COD-emission, CODtotal..

Den vægtede COD-referenceværdi for papirmasseproduktion beregnes på samme måde som summen af de vægtede referenceværdier for hver anvendt papirmasse og sammenlægges med referenceværdien for papirproduktion for at give en samlet COD-referenceværdi, CODreftotal. Referenceværdierne for hver anvendt papirmassetype og for papirproduktionen er anført i tabel 1.

Til sidst divideres den samlede COD-emission med den samlede COD-referenceværdi således:

Formula

Tabel 1

Referenceværdier for emissioner fra forskellige papirmassetyper og papirproduktion

(kg/ADT)

Papirmassetype/papir

Emissioner

CODreference

Preference

Sreference

NOx reference

Kemisk papirmasse (undtagen sulfit)

18,0

0,045

0,6

1,6

Kemisk papirmasse (sulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

Ubleget kemisk papirmasse

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Papirmasse af genvundne fibre

3,0

0,01

0,03

0,3

Tissuepapir

2,0

0,01

0,03

0,5

I tilfælde af kraftvarmeproduktion på samme anlæg tildeles og beregnes NOx- og S-emissionerne efter følgende ligning:

Andelen af emissioner fra kraftproduktion = 2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(varme)]

I denne beregning beregnes nettoelektriciteten, dvs. kun den del, der leveres fra kraftværket til papirmasse-/papirproduktionen, medregnes; den el, der anvendes på kraftværket til at producere energien, indgår ikke i beregningen.

I denne beregning beregnes nettovarmen, dvs. kun den del, der leveres fra kraftværket til papirmasse-/papirproduktionen, medregnes; den varme, der anvendes på kraftværket til at producere energien, indgår ikke i beregningen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, tillige med tilhørende dokumentation, bl.a. testrapporter på grundlag af følgende testmetoder, for hver enkelt parameter eller tilsvarende som anført nedenfor:

COD: ISO 6060, DIN 38409 del 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lange LCK 114, Hack eller WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oxid.): EPA nr. 8

S(red.): EPA nr. 16A

svovlindholdet i olie: ISO 8754

svovlindholdet i kul: ISO 351.

Dokumentationen skal omfatte en angivelse af målehyppigheden og en beregning af point for COD, P, S og NOx. Den skal inddrage alle emissioner af S og NOx, som forekommer i forbindelse med produktionen af papirmasse og papir, herunder damp, der genereres uden for produktionsstedet, med undtagelse af emissioner i forbindelse med elproduktionen. Målingerne skal omfatte genvindingskedler, kalkovne, dampkedler og afbrændingsovne til stærkt ildelugtende gasser. Emissioner fra diffuse kilder skal også inddrages. De indrapporterede emissionsmængder af svovl til luften skal omfatte emissioner af såvel oxiderede som reducerede svovlforbindelser (dimethylsulphid, methylmercaptan, hydrogensulphid og lignende). Svovlemissionerne fra kraftvarmeproduktionen fra olie, kul og andre brændselstyper, hvor svovlindholdet er kendt, kan beregnes i stedet for at måles, og de skal indregnes.

Prøver af udledninger i vandmiljøet skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver, der udtages enten efter behandling ved produktionsanlægget eller efter behandling i et offentligt rensningsanlæg. Perioden for målingerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, hvor der ikke foreligger emissionsmålinger for en periode på tolv måneder, baseres resultaterne på emissionsmålinger foretaget en gang om dagen i mindst 45 på hinanden følgende dage, efter at anlæggets emissionsværdier har stabiliseret sig.

b)   AOX

Den vægtede gennemsnitsværdi for AOX fra produktionen af papirmasse anvendt til miljømærkede tissueprodukter må ikke overstige 0,12 kg/ADT papir. AOX-emissioner fra hver enkelt papirmasse anvendt i papiret må ikke overstige 0,25 kg/ADT papirmasse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport, hvor følgende testmetode er anvendt: AOX ISO 9562 (1989) fra papirmasseleverandøren sammen med detaljerede beregninger, der viser, at kriteriet er opfyldt, tillige med tilhørende dokumentation.

Målehyppigheden skal oplyses i den underbyggende dokumentation. AOX måles kun under processer, hvor der anvendes chlorforbindelser til blegning af papirmassen. Det er ikke nødvendigt at måle AOX i spildevandet fra ikke-integreret papirproduktion eller i spildevandet fra papirmasseproduktion, hvor der ikke anvendes chlorblegning, eller hvor blegningen udføres med chlorfrie stoffer.

Målingerne foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver, der udtages enten efter behandling ved produktionsanlægget eller efter behandling i et offentligt rensningsanlæg. Perioden for målingerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, hvor der ikke foreligger emissionsmålinger for en periode på 12 måneder, baseres resultaterne på emissionsmålinger foretaget en gang om dagen i mindst 45 på hinanden følgende dage, efter at anlæggets emissionsværdier har stabiliseret sig.

c)   CO2

Emissionerne af kuldioxid fra ikke-vedvarende energikilder må ikke overstige 1 500 kg pr. ADT fremstillet papir, inklusive emissioner fra elproduktionen (uanset om den finder sted i eller uden for produktionsanlægget).

Brændsler anvendt til forarbejdning af tissuepapir til et produkt og transport i forbindelse med levering af dette produkt, papirmasser eller andre råmaterialer indgår ikke i beregningerne.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, tillige med tilhørende dokumentation.

Ansøgeren skal aflevere data over emission af kuldioxid til luften. Disse skal omfatte alle konventionelle brændsler, der benyttes under papirmasse- og papirproduktionen, herunder emissioner fra elproduktionen (uanset om den produceres i eller uden for anlægget).

Følgende emissionsfaktorer anvendes til beregning af CO2-emissioner fra brændsler:

Tabel 2

Brændsel

CO2-emission

Enhed

Kul

95

g CO2 fossil/MJ

Råolie

73

g CO2 fossil/MJ

Brændselsolie 1

74

g CO2 fossil/MJ

Brændselsolie 2-5

77

g CO2 fossil/MJ

LPG

62,40

g CO2 fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2 fossil/MJ

Elektricitet fra forsyningsnettet

400

g CO2 fossil/kWh

Hvad angår el fra forsyningsnettet, anvendes værdien i ovenstående tabel (europæisk gennemsnit), medmindre ansøgeren forelægger dokumentation for, at der anvendes el fra vedvarende energikilder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF (2); i så fald kan ansøgeren udelukke el fra vedvarende energikilder fra beregningen.

2.   Energiforbrug

Det samlede elforbrug til produktion af det pågældende tissuepapirprodukt beregnes som summen af den elektricitet, der forbruges på de forskellige trin i papirmasse- og tissuepapirproduktionen; det må ikke overstige 2 200 kWh electricitet pr. ADT produceret papir.

Ansøgeren skal beregne hele elektricitetsforbruget under produktionen af papirmasse og tissuepapir, inklusive den elektricitet, der bruges til at fjerne tryksværte fra affaldspapir til produktion af genbrugspapir.

Elektricitetsberegningen omfatter ikke den energi, der er brugt til transport af råmaterialer eller til forarbejdning og emballering.

Ved elektricitet forstås nettoforbruget af indgående elektricitet fra forsyningsnettet og intern elproduktion målt som elektrisk effekt. Der skal dog ikke redegøres for elektricitet, der anvendes til spildevandsbehandling og luftrensning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, tillige med al tilhørende dokumentation. De afgivne oplysninger bør derfor omfatte det samlede elforbrug.

3.   Fibre — bæredygtig skovforvaltning

a)