ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.194.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
25. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2009 af 24. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2009 af 24. juli 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2009 af 22. juli 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Nocciola Romana (BOB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 for så vidt angår vurdering og certificering af kvalitetsdata og ikke-kliniske data vedrørende lægemidler til avanceret terapi, der er udviklet af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF ( 1 )

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2009 den 24. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår offentlig intervention ved licitation med henblik på opkøb af hård hvede eller uafskallet ris og om ændring af forordning (EF) nr. 428/2008 og (EF) nr. 687/2008

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 671/2009 af 24. juli 2009 om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2009 af 24. juli 2009 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2009

53

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/560/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning (meddelt under nummer K(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om ændring af beslutning 2006/679/EF for så vidt angår gennemførelsen af den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2009) 5607)  ( 1 )

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 665/2009

af 24. juli 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 666/2009

af 24. juli 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 630/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 187 af 18.7.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 25. juli 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 667/2009

af 22. juli 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Nocciola Romana (BOB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Nocciola Romana« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 308 af 3.12.2008, s. 19.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Nocciola Romana (BOB)


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 668/2009

af 24. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 for så vidt angår vurdering og certificering af kvalitetsdata og ikke-kliniske data vedrørende lægemidler til avanceret terapi, der er udviklet af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 af 13. november 2007 om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1394/2007 fastsættes bestemmelser om vurdering og certificering af kvalitetsdata og ikke-kliniske data, som små og mellemstore virksomheder indgiver til Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »agenturet«), for at give disse virksomheder et incitament til at gennemføre kvalitetsundersøgelser og ikke-kliniske undersøgelser vedrørende lægemidler til avanceret terapi.

(2)

For at sikre konsekvens og gennemsigtighed bør definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2) finde anvendelse.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1394/2007 bør certificeringsproceduren være uafhængig af en eventuel ansøgning om markedsføringstilladelse. Den bør imidlertid også have til formål at lette behandlingen af en eventuel senere ansøgning om kliniske forsøg og markedsføringstilladelse, der er baseret på de samme data. Derfor bør vurderingen af en ansøgning om certificering gennemføres i overensstemmelse med de samme videnskabelige og tekniske krav, som gælder for en ansøgning om markedsføringstilladelse, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (3).

(4)

Det bør være muligt for ansøgere af certificering at forelægge alle eller dele af de kvalitetsdata og ikke-kliniske data, der kræves i bilag I til direktiv 2001/83/EF. For at sikre de særlige fordele ved certificeringerne bør det imidlertid fastsættes, hvilke data der som minimum kræves i forbindelse med certificering.

(5)

Under agenturet har Udvalget for Avancerede Terapier den relevante sagkundskab til undersøgelse af kvalitetsdata og ikke-kliniske data vedrørende lægemidler til avanceret terapi. Det bør derfor have ansvaret for vurdering af ansøgninger om certificering.

(6)

Det bør om nødvendigt være muligt for Udvalget for Avancerede Terapier at gøre færdiggørelsen af sin vurdering betinget af besøg på det sted, hvor lægemidlet til avanceret terapi udvikles.

(7)

Ansøgninger om certificering kan vedrøre kombinerede lægemidler til avanceret terapi som defineret i forordning (EF) nr. 1394/2007. I så fald bør der gælde supplerende krav med hensyn til, i hvilket omfang det medicinske udstyr eller det aktive implantable medicinske udstyr, der er indeholdt i det kombinerede lægemiddel, skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i henholdsvis Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (4) og Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt implantabelt medicinsk udstyr (5).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. definitionen i henstilling 2003/361/EF, som udvikler et lægemiddel til avanceret terapi og er etableret i Fællesskabet.

Artikel 2

Vurderings- og certificeringsprocedure

1.   Ansøgninger om videnskabelig vurdering og certificering af kvalitetsdata og ikke-kliniske data vedrørende et lægemiddel til avanceret terapi indgives til agenturet og skal indeholde følgende:

a)

alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, at ansøgeren er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde som fastsat i artikel 1

b)

en angivelse af, om ansøgningen kun vedrører kvalitetsdata, eller om den vedrører både kvalitetsdata og ikke-kliniske data

c)

en henvisning til alle ansøgninger om certificering, der tidligere er indgivet for det samme lægemiddel til avanceret terapi, en angivelse af, om der er udstedt et certifikat eller ej, og en forklaring af fordelen ved den nye ansøgning og af forskellene mellem den nye ansøgning og den tidligere ansøgning

d)

det relevante gebyr, der er fastsat i forordning (EF) nr. 297/95 (6)

e)

de data, der henvises til i modul 3 i del I i bilag I til direktiv 2001/83/EF, og som indgives med henblik på certificering i overensstemmelse med andet afsnit, idet der tages hensyn til de specifikke krav, der er fastsat i del IV i nævnte bilag, og de videnskabelige retningslinjer, der er omhandlet i artikel 5

f)

hvis ansøgningen vedrører både kvalitetsdata og ikke-kliniske data, de data, der henvises til i modul 4 i del I i bilag I til direktiv 2001/83/EF, og som indgives med henblik på certificering i overensstemmelse med tredje afsnit, idet der tages hensyn til de specifikke krav, der er fastsat i del IV i nævnte bilag, og de videnskabelige retningslinjer, der er omhandlet i artikel 5.

For så vidt angår første afsnit, litra e), skal ansøgningen mindst indeholde følgende data:

a)

generelle oplysninger og oplysninger om udgangsmaterialer og råvarer

b)

fremstillingsproces for det eller de virksomme stoffer, med undtagelse af data om procesvalidering

c)

karakterisering af det eller de virksomme stoffer, begrænset til de data, der er nødvendige for en dækkende beskrivelse af det eller de virksomme stoffer

d)

kontrol af det eller de virksomme stoffer, med undtagelse af data om validering af assays

e)

beskrivelse og sammensætning af det færdige lægemiddel.

For så vidt angår første afsnit, litra f), skal ansøgningen mindst indeholde følgende data:

a)

primære farmakodynamiske data som begrundelse for den foreslåede terapeutiske anvendelse

b)

farmakokinetiske data om biodistribution, hvis det er relevant for at underbygge de primære farmakodynamiske data

c)

mindst en toksicitetsundersøgelse.

2.   Opfylder ansøgningen de i stk. 1 anførte betingelser, anerkender agenturet modtagelsen af en gyldig ansøgning.

3.   Udvalget for Avancerede Terapier evaluerer den gyldige ansøgning senest 90 dage efter anerkendelse af modtagelsen.

I denne evaluering afgør Udvalget Avancerede Terapier, navnlig med henblik på behandling af en eventuel senere ansøgning om kliniske forsøg og markedsføringstilladelse, om:

a)

de indgivne kvalitetsdata og den kvalitetstestningsmetode, som ansøgeren har anvendt, opfylder de videnskabelige og tekniske krav, der er fastsat i del I, afsnit 2.3 og 3, i del IV og, hvis det er relevant for kvalitetsdata, i indledningen og de generelle principper i bilag I til direktiv 2001/83/EF

b)

de ikke-kliniske data og den ikke-kliniske testningsmetode, som ansøgeren har anvendt, i givet fald opfylder de videnskabelige og tekniske krav, der er fastsat i del I, afsnit 2.4 og 4, i del IV og, hvis det er relevant for ikke-kliniske data, i indledningen og de generelle principper i bilag I til direktiv 2001/83/EF.

4.   Inden for den i stk. 3 omhandlede tidsfrist kan Udvalget for Avancerede Terapier anmode ansøgeren om at indgive supplerende oplysninger inden for en given frist.

I så fald suspenderes den i stk. 3 omhandlede tidsfrist, indtil de ønskede supplerende oplysninger er tilvejebragt.

5.   Når Udvalget for Avancerede Terapier har afsluttet sin vurdering, oplyser agenturet ansøgeren herom og forelægger ham straks følgende dokumenter:

a)

en vurderingsrapport, hvor navnlig begrundelsen for Udvalget for Avancerede Terapiers konklusioner vedrørende ansøgningen fremgår

b)

hvis det på grundlag af vurderingen er relevant, et certifikat med angivelse af kvaliteten og i givet fald de indgivne ikke-kliniske data og de tilsvarende testningsmetoder, som ansøgeren har anvendt, og som opfylder de videnskabelige og tekniske krav, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit,

c)

hvis Udvalget for Avancerede Terapier finder det nødvendigt, en liste over spørgsmål, som ansøgeren på et senere tidspunkt kan tage op til overvejelse, for så vidt angår opfyldelse af de videnskabelige og tekniske krav i bilag I til direktiv 2001/83/EF, for de indgivne kvalitetsdata og, hvis det er relevant, ikke-kliniske data og de tilsvarende testningsmetoder, som ansøgeren har anvendt.

Artikel 3

Besøg på stedet

Udvalget for Avancerede Terapier kan oplyse ansøgeren om, at det er nødvendigt at besøge det sted, hvor det pågældende lægemiddel til avanceret terapi udvikles, for at kunne færdiggøre dets vurdering i overensstemmelse med artikel 2. Det oplyser ansøgeren om formålene med dette besøg. Hvis ansøgeren accepterer et besøg på stedet, skal det gennemføres af inspektører fra medlemsstater, som er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer.

I så fald suspenderes den tidsfrist, der er fastsat i artikel 2, stk. 3, indtil besøgsrapporten er gjort tilgængelig for Udvalget for Avancerede Terapier og for ansøgeren.

Artikel 4

Kombinerede lægemidler til avanceret terapi

1.   Hvis en ansøgning om certificering vedrører kombinerede lægemidler til avanceret terapi, gælder de supplerende krav i stk. 2 og 3.

2.   En ansøgning om certificering af data vedrørende et kombineret lægemiddel til avanceret terapi kan indeholde bevis for opfyldelse af de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1394/2007 nævnte væsentlige krav.

3.   En ansøgning om certificering af data vedrørende et kombineret lægemiddel til avanceret terapi skal, hvor sådanne foreligger, indeholde resultaterne af den vurdering af den medicinske udstyrsdel eller den aktive implantable medicinske udstyrsdel i lægemidlet, der er foretaget af et bemyndiget organ i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF eller Rådets direktiv 90/385/EØF.

Agenturet anerkender resultaterne af denne vurdering i sin vurdering af dataene vedrørende det pågældende lægemiddel.

Agenturet kan anmode det pågældende bemyndigede organ om at fremsende alle oplysninger vedrørende resultaterne af dets vurdering. Det bemyndigede organ fremsender oplysningerne inden for en måned. I så fald suspenderes den i artikel 2, stk. 3, omhandlede tidsfrist, indtil de ønskede oplysninger er tilvejebragt.

4.   Hvis ansøgningen ikke indeholder resultaterne af vurderingen, kan agenturet

a)

fra et bemyndiget organ udpeget i samråd med ansøgeren indhente udtalelse om udstyrsdelens overensstemmelse med bilag I til direktiv 93/42/EØF eller bilag 1 til direktiv 90/385/EØF, medmindre Udvalget for Avancerede Terapier efter råd fra sine eksperter i medicinsk udstyr beslutter, at det ikke er nødvendigt at inddrage et bemyndiget organ, eller

b)

udelukke kontrollen af, om det medicinske udstyr opfylder de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1394/2007 nævnte væsentlige krav, fra vurderingen.

I det tilfælde, der er omhandlet i litra a), suspenderes den i artikel 2, stk. 3, omhandlede tidsfrist, indtil den ønskede udtalelse er tilvejebragt.

I det tilfælde, der er omhandlet i litra b), skal det i vurderingsrapporten og eventuelle certifikater anføres, at vurderingen ikke omfatter kontrol af, om det medicinske udstyr opfylder de væsentlige krav. Af vurderingsrapporten og eventuelle certifikater kan det også fremgå, at interaktion og kompatibilitet mellem cellerne eller vævene og det medicinske udstyr ikke kan vurderes, da resultaterne af et bemyndiget organs vurdering mangler.

Artikel 5

Videnskabelige retningslinjer

Ved udarbejdelsen af ansøgningsmaterialet vedrørende certificering skal ansøgerne tage hensyn til de videnskabelige retningslinjer, som agenturet har offentliggjort, vedrørende de minimumskvalitetsdata og ikke-kliniske minimumsdata, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, andet og tredje afsnit, for certificeringen af lægemidler til avanceret terapi.

Artikel 6

Rapport

Agenturets årsberetning skal indeholde et afsnit om erfaringerne med anvendelsen af denne forordning. Dette afsnit skal navnlig indeholde statistiske oplysninger om typen og antallet af ansøgninger, der er indgivet i henhold til denne forordning.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 324 af 10.12.2007, s. 121.

(2)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(3)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

(4)  EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.

(5)  EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.

(6)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009

af 24. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (1) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og artikel 63, stk. 1, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat harmoniserede fællesskabsrammer med generelle bestemmelser for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol, herunder offentlig kontrol af foderstoffer og fødevarer, der føres ind fra tredjelande. Desuden skal der i henhold til forordningen udarbejdes en liste over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der på grundlag af kendte eller begyndende risici skal underkastes mere intensiv offentlig kontrol på indgangsstedet til områder anført i bilag I til nævnte forordning (listen). Denne mere intensive kontrol bør gøre det muligt at indføre mere effektive foranstaltninger mod den kendte eller begyndende risiko og at indsamle præcise overvågningsoplysninger om forekomsten og prævalensen af utilfredsstillende resultater af laboratorieundersøgelser.

(2)

For at udarbejde listen bør der tages højde for visse kriterier, som gør det muligt at identificere en kendt eller begyndende risiko vedrørende et bestemt foderstof eller en bestemt fødevare af ikke-animalsk oprindelse.

(3)

Indtil der er vedtaget en standardiseret metode og standardiserede kriterier for udarbejdelsen af listen, bør data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for foder og fødevarer (RASFF) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, rapporter fra tredjelande, informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og videnskabelige vurderinger, anvendes med henblik på udarbejdelse og opdatering af listen.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne med henblik på tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol udpege særlige indgangssteder, hvor der er adgang til de nødvendige kontrolfaciliteter for de forskellige typer fødevarer og foderstoffer. På denne baggrund bør der i nærværende forordning fastsættes mindstekrav for de udpegede indgangssteder for at sikre en vis grad af ensartethed med hensyn kontrollens effektivitet.

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol kræve, at foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne, giver forhåndsmeddelelse om en sendings ankomst og art. På denne baggrund bør der udformes en model for et fælles importdokument (CED) for foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er omfattet af forordningen, for at sikre en ensartet tilgang i hele Fællesskabet. CED-dokumentet bør kunne anvendes af toldmyndighederne, når sendinger klareres med henblik på overgang til fri omsætning.

(6)

For desuden at sikre et vist niveau af ensartethed på fællesskabsplan med hensyn til den mere intensive offentlige kontrol bør det i nærværende forordning bestemmes, at en sådan kontrol skal omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol.

(7)

Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Derfor bør medlemsstaterne opkræve nødvendige gebyrer til dækning af omkostninger i forbindelse med denne kontrol. Beregningen af disse gebyrer bør foretages i overensstemmelse med kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004.

(8)

I henhold til Kommissionens beslutning 2005/402/EF af 23. maj 2005 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (3) skal alle sendinger af sådanne produkter ledsages af en analyserapport, som godtgør, at produktet ikke indeholder nogen af følgende stoffer: Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) eller Sudan IV (85-83-6). Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF faldet, hvilket vidner om en betydelig forbedring med hensyn til forekomsten af Sudan-farvestoffer i de relevante produkter. Kravet om analyserapporter for hver sending af importerede produkter, som er fastsat i beslutning 2005/402//EF, bør derfor afskaffes, og der bør i stedet indføres en ensartet, mere intensiv kontrol af disse sendinger ved EF-indgangsstedet. Beslutning nr. 2005/402/EC bør derfor ophæves.

(9)

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens beslutning 2006/504/EF af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (4) skal kontrolhyppigheden være mere intensiv (50 % af alle sendinger) for at afsløre aflatoksiner i jordnødder med oprindelse i Brasilien. Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF vedrørende aflatoksiner i jordnødder fra Brasilien faldet. Foranstaltningerne i beslutning 2006/504/EF bør derfor afskaffes for sådanne varer, som i stedet bør underkastes et ensartet, mere intensivt kontrolniveau ved indgangsstedet til Fællesskabet. Beslutning 2006/504/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Anvendelsen af mindstekrav til de udpegede indgangssteder kan frembyde praktiske vanskeligheder for medlemsstaterne. Derfor bør der i denne forordning fastsættes en overgangsperiode, i hvilken disse krav gennemføres gradvist. Således bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overgangsperioden have mulighed for at udføre den påkrævede identitetskontrol og fysiske kontrol ved andre kontrolsteder end de udpegede indgangssteder. Sådanne kontrolsteder bør opfylde de i nærværende forordning fastsatte mindstekrav til indgangssteder.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol, der skal udføres i overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004, for indgangsstederne til de områder, der er omhandlet bilag I til nævnte forordning, for så vidt angår import af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Ajourføring af bilag I

I forbindelse med udformningen af listen i bilag I og de regelmæssige ændringer heraf skal der som minimum anvendes følgende informationskilder:

a)

data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem RASFF

b)

rapporter og oplysninger stammende fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets aktiviteter

c)

rapporter og oplysninger fra tredjelande

d)

informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

e)

eventuelle videnskabelige vurderinger.

Listen i bilag I revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»fælles importdokument (CED)«: det dokument, der skal udfyldes af lederen af foderstof- og fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, jf. artikel 6, og som der findes en model for i bilag II, og af den kompetente myndighed, der bekræfter, at der er foretaget offentlig kontrol

b)

»udpeget indgangssted«: det indgangssted, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 882/2004, til et af de i bilag I til nævnte forordning omhandlede områder; for så vidt angår sendinger, der ankommer ad søvejen og omlades til et andet skib, der skal transportere dem til en havn i en anden medlemsstat, er det udpegede indgangssted sidstnævnte havn

c)

»sending«: mængde foderstof eller fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i listen i bilag I til nærværende forordning, af samme klasse eller betegnelse, omfattet af de(t) samme dokument(er), og som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme tredjeland eller del af et tredjeland.

Artikel 4

Mindstekrav til de udpegede indgangssteder

Uden at artikel 19 derved tilsidesættes, skal de udpegede indgangssteder som minimum råde over:

a)

et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaringer til at udføre den foreskrevne kontrol af sendingerne

b)

relevante faciliteter, der gør det muligt for den kompetente myndighed at foretage den fornødne kontrol

c)

detaljerede anvisninger for prøveudtagning med henblik på analyse og forsendelse af sådanne prøver til et laboratorium, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 (det udpegede laboratorium)

d)

faciliteter, hvor tilbageholdte sendinger (og containergods) kan opbevares under de rette betingelser, indtil de i litra c) omhandlede analyseresultater foreligger, og et tilstrækkeligt antal opbevaringsrum, herunder kølerum i de tilfælde, hvor kontrollerede temperaturer er nødvendige på grund af sendingens art

e)

aflæsningsudstyr og passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse

f)

mulighed for at foretage aflæsning og prøveudtagning med henblik på analyse på et afskærmet/overdækket sted, hvis dette er påkrævet

g)

et udpeget laboratorium, som kan foretage de i litra c) nævnte analyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne hurtigt kan fragtes derhen.

Artikel 5

Liste over udpegede indgangssteder

Medlemsstaterne skal for hvert af de i bilag I anførte produkter udarbejde en ajourført liste over de udpegede indgangssteder, som gøres offentligt tilgængelig på internettet. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadresserne for disse lister.

Kommissionen skal angive de nationale links til disse lister på sit websted.

Artikel 6

Forhåndsmeddelelse om sendinger

Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art.

I den forbindelse skal de udfylde del I i det fælles importdokument og sende det til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, mindst en arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst.

Artikel 7

Sproget i det fælles importdokument

Det fælles importdokument affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret.

En medlemsstat kan dog give sit samtykke til, at det fælles importdokument affattes på et andet af Fællesskabets officielle sprog.

Artikel 8

Mere intensiv offentlig kontrol på udpegede indgangssteder

1.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal uden unødig forsinkelse foretage:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter deres ankomst til det udpegede indgangssted, med mindre der opstår særlige og uundgåelige forhold

b)

identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, med de hyppigheder, der er fastlagt i bilag I, på en sådan måde, at ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter ikke kan forudsige, om en bestemt sending vil blive underkastet sådan kontrol; resultaterne af den fysiske kontrol skal være tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt.

2.   Når kontrollen i stk. 1 er gennemført, skal den kompetente myndighed:

a)

udfylde den relevante del i del II af det fælles importdokument; og den ansvarlige embedsmand i den kompetente myndighed skal stemple og underskrive originalen

b)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

Originalen af det fælles importdokument skal ledsage sendingen under den videre transport, indtil den ankommer til bestemmelsesstedet som angivet i CED-dokumentet

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted kan, i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol, give tilladelse til videre transport af sendingen. Hvis en sådan tilladelse gives, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted underrette den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, og der træffes relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders konstante kontrol og på ingen måde kan ændres i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol.

I tilfælde, hvor sendingen transporteres, uden at resultaterne af den fysiske kontrol foreligger, udstedes i stedet en attesteret kopi af det originale CED-dokument

Artikel 9

Særlige omstændigheder

1.   På den pågældende medlemsstats anmodning kan Kommissionen give de kompetente myndigheder på visse udpegede indgangssteder med særlige geografiske forhold tilladelse til at udføre fysisk kontrol ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

effektiviteten af den kontrol, der foretages på det udpegede indgangssted, påvirkes ikke i negativ retning

b)

lokalerne opfylder kravene i artikel 4, i det omfang det er relevant, og er af medlemsstaten godkendt til dette formål

c)

der er truffet relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders og det udpegede indgangssteds konstante kontrol fra det øjeblik, den ankommer til det udpegede indgangssted, og på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, kan det i forbindelse med beslutningen om at medtage et nyt produkt i bilag I under ekstraordinære omstændigheder bestemmes, at identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af det pågældende produkt eventuelt kan udføres af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som anført på CED-dokumentet ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, hvis betingelserne i stk. 1, litra b) og c), er opfyldt, og forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Produktets meget forgængelige art eller emballagens særlige egenskaber betyder, at prøveudtagning på det udpegede indgangssted uundgåeligt ville medføre en alvorlig risiko for fødevaresikkerheden eller beskadigelse af produktet i uacceptabel grad.

b)

De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted og de kompetente myndigheder, der udfører den fysiske kontrol, har indført relevante samarbejdstiltag for at sikre, at

i)

sendingen på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet

ii)

kravene om afrapportering i artikel 15 overholdes fuldt ud.

Artikel 10

Overgang til fri omsætning

Overgangen til fri omsætning er betinget af, at foderstof-og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument eller en elektronisk udgave heraf, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle de i artikel 8, stk. 1, foreskrevne kontroller er udført, og der foreligger gunstige resultater af en eventuel fysisk kontrol.

Artikel 11

Forpligtelser for ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder

Hvor sendingens særlige egenskaber berettiger det, skal foderstof- og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant stille følgende til rådighed for den kompetente myndighed:

a)

tilstrækkelige menneskelige ressourcer og logistik til aflæsning af sendingen med henblik udførelse af den offentlige kontrol

b)

passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse i forbindelse med særtransporter og/eller særlige emballeringsformer, såfremt det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det standardprøveudtagningsudstyr.

Artikel 12

Opdeling af sendinger

Sendinger må ikke opdeles, før den intensiverede offentlige kontrol er fuldendt, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed, jf. artikel 8.

Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en bekræftet kopi af det fælles importdokument, indtil det er overgået til fri omsætning.

Artikel 13

Manglende overholdelse

Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse, skal den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 14

Gebyrer

1.   Medlemsstaterne skal sikre opkrævning af gebyrer, som foranlediges af den i nærværende forordning foreskrevne mere intensive offentlige kontrol, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004 og kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter, som er ansvarlige for sendingen, skal betale de i stk. 1 omhandlede gebyrer.

Artikel 15

Rapportering til Kommissionen

1.   Medlemsstaterne skal til Kommissionen indsende en rapport om sendinger med henblik på en løbende vurdering af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I.

Denne rapport indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter hvert kvartal.

2.   Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om sendingen, herunder:

i)

størrelsen angivet som sendingens nettovægt

ii)

oprindelseslandet for hver sending

b)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse

c)

resultaterne af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede kontrol.

3.   Kommissionen samler de rapporter, der er modtaget i overensstemmelse med stk. 2, og stiller dem til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 16

Ændring af beslutning 2006/504/EF

I beslutning 2006/504/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra a), nr. iii), iv) og v), udgår

2)

Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

alle fødevaresendinger fra Brasilien«.

3)

Artikel 7, stk. 3, udgår.

Artikel 17

Ophævelse af beslutning 2005/402/EF

Kommissionens beslutning 2005/402/EF ophæves.

Artikel 18

Anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 25. januar 2010.

Artikel 19

Overgangsforanstaltninger

1.   Såfremt et udpeget indgangssted ikke råder over de nødvendige faciliteter til at foretage den i artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede fysiske kontrol, kan denne kontrol i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato foretages ved et andet kontrolsted i samme medlemsstat, som af den kompetente myndighed er godkendt hertil, før varerne klareres med henblik på overgang til fri omsætning, forudsat at dette kontrolsted opfylder mindstekravene i artikel 4.

2.   Medlemsstaterne skal på deres websted offentliggøre en liste over de kontrolsteder, der er godkendt i overensstemmelse med stk. 1.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 135 af 28.5.2005, s. 34.

(4)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21.


BILAG I

A.   Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (2)

(%)

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brasilien

Aflatoksiner

50

Sporstoffer (foderstoffer og fødevarer) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kina

Cadmium og bly

50

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer), især jordnøddesmør (fødevarer)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoksiner

50

Krydderier (fødevarer):

Capsicum spp (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

Myristica fragrans (muskatnød)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeje)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indien

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indien

Aflatoksiner

10

Melonfrø (egusi) og deraf afledte produkter (5) (fødevarer)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoksiner

50

Tørrede druer (fødevarer)

0806 20

Usbekistan

Ochratoksin A

50

Chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (fødevarer)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Alle tredjelande

Sudan-farvestoffer

20

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoksiner

10

Basmatiris til direkte konsum (fødevarer)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiner

50

Basmatiris til direkte konsum (fødevarer)

ex 1006 30

Indien

Aflatoksiner

10

Mango, meterbønner (Vigna sesquipedalis), Kavela (Momordica charantia), flaskegræskar (Laganaria siceraria), peberfrugter og auberginer (fødevarer)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (1)

50

Bananer

0803 00 11

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (1)

10

Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (peberfrugter, courgetter og tomater)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Tyrkiet

Pesticider: methomyl og oxamyl

10

Pærer

0808 20 10

Tyrkiet

Pesticid: amitraz

10

Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (fødevarer)

meterbønner (Vigna sesquipedalis)

auberginer

kål (Brassica)

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailand

Fosfororganiske pesticidrester

50

B.   Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a)

»chili«: krydderier af slægten Capsicum, tørrede og knuste eller formalede, henhørende under KN-kode 0904 20 90, uanset form, bestemt til konsum

b)

»chiliprodukter«: karrypulver henhørende under KN-kode 0910 99 60, uanset form, bestemt til konsum

c)

»gurkemeje«: tørret og knust eller formalet gurkemeje henhørende under KN-kode 0910 30 00, uanset form, bestemt til konsum

d)

»palmeolie«: palmeolie henhørende under KN-kode 1511 10 90, uanset form, bestemt til direkte konsum

e)

»Sudan-farvestoffer« henviser til følgende kemiske stoffer:

i)

Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

ii)

Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)

iii)

Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)

iv)

Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).


(1)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoate, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(2)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »Ex« (f.eks. Ex20079997: kun produkter, der indeholder hasselnødder, er omfattet).

(3)  De i dette punkt omhandlede sporstoffer, er sporstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I, punkt 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(4)  De fastsatte grænseværdier for bly og cadmium i tilsætningsstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10), skal danne grundlag for foranstaltninger. Hvis sporstofferne er mærket som kosttilskud, jf. definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10.6.2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51), finder grænseværdierne i forordning (EF) nr. 1881/2006 anvendelse.

(5)  De fastsatte grænseværdier for aflatoksiner i jordnødder og deraf afledte produkter i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5, skal danne grundlag for foranstaltningen.


BILAG II

DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

Image

Image

Vejledning i udfyldelse af CED-dokumentet

Generelt

:

Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre.

Del I

Denne del udfyldes af lederen af foderstof- eller fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, med mindre andet er angivet.

Rubrik I.1.

Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.2.

Denne rubrik udfyldes af myndighederne på det udpegede indgangssted (DPE), jf. artikel 2.

Rubrik I.3.

Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.4.

Den ansvarlige for sendingen (herunder agent, klarerer eller leder af foderstof- og fødevarevirksomhed): Den person, som er ansvarlig for sendingen, når den frembydes på det udpegede indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de ansvarlige myndigheder på importørens vegne. Der angives navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.5.

Oprindelsesland: Det land, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.6.

Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til Fællesskabet.

Rubrik I.7.

Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.8.

Bestemmelsessted: Leveringsadresse i Fællesskabet. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.9.

Ankomst til det udpegede indgangssted: Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det udpegede indgangssted.

Rubrik I.10.

Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på officielle dokumenter, der eventuelt ledsager sendingen.

Rubrik I.11.

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: For fly flynummer, for skibe skibsnavn, for lastbiler registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger, for tog togets og godsvognens nummer. Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konossementnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil.

Rubrik I.12.

Varebeskrivelse: Giv en udførlig beskrivelse af varen (for foderstoffer angives typen).

Rubrik I.13.

Varekode eller HS-kode i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system.

Rubrik I.14.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Nettovægt: Det faktiske produkts vægt i kg uden emballage. Denne defineres som produkternes masse uden container eller emballage.

Rubrik I.15.

Antal kolli.

Rubrik I.16.

Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur.

Rubrik I.17.

Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne.

Rubrik I.18.

Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik afhængigt af, om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i så fald afkrydses rubrikken »konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses rubrikken »yderligere forarbejdning«) eller er beregnet til »foderstoffer« (i så fald afkrydses rubrikken »foderstoffer«).

Rubrik I.19.

Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

Rubrik I.20.

Overførsel til et kontrolsted: I den i artikel 17 nævnte overgangsperiode skal det udpegede indgangssted afkrydse denne rubrik for at tillade videre transport til et andet kontrolsted.

Rubrik I.21.

Ikke relevant.

Rubrik I.22.

Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import (artikel 8).

Rubrik I.23.

Ikke relevant.

Rubrik I.24.

Sæt kryds ved det relevante transportmiddel.

Del II

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik II.1.

Brug samme referencenummer som i rubrik I.2.

Rubrik II.2.

Eventuelt til toldmyndighedernes brug.

Rubrik II.3.

Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik II.4.

Myndigheden på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 17 omhandlede overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted.

Rubrik II.5.

I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, skal myndigheden på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol/identitetskontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på fysisk kontrol.

Rubrik II.6.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen eller identitetskontrollen. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.7.

Rubrik II.7.

I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.6 »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.8.

Til den kompetente DPE-myndigheds officielle stempel.

Rubrik II.9.

Underskrift af den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted.

Rubrik II.10.

Ikke relevant.

Rubrik II.11.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af identitetskontrol.

Rubrik II.12.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af den fysiske kontrol.

Rubrik II.13.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af laboratoriekontrollen. Denne rubrik udfyldes med den stof- eller patogengruppe, for hvilken der skal foretages laboratorieundersøgelse.

Rubrik II.14.

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i Fællesskabet.

Rubrik II.15.

Ikke relevant.

Rubrik II.16.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af den fysiske kontrol. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.18.

Rubrik II.17.

Årsag til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik.

Rubrik II.18.

I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.16 »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.19.

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik II.20.

Her sætter myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel.

Rubrik II.21.

Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedets kompetente myndighed sin underskrift.

Del III

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik III.1.

Oplysninger om videresending: Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og videresendingsdato, så snart disse kendes.

Rubrik III.2.

Opfølgning: Angiv den enhed inden for den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen. Denne kompetente myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst, og om sendingen er i overensstemmelse med angivelserne.

Rubrik III.3.

Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedet, sin underskrift i tilfælde af »videresending«. Underskrift for den tjenestemand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen.


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 670/2009

den 24. juli 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår offentlig intervention ved licitation med henblik på opkøb af hård hvede eller uafskallet ris og om ændring af forordning (EF) nr. 428/2008 og (EF) nr. 687/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a), c) og k), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 72/2009 (2), kan Kommissionen beslutte, at der skal være adgang til offentlig intervention fra den 1. juli 2009 for hård hvede og fra den 1. september 2009 for uafskallet ris, hvis markedssituationen og især udviklingen i markedspriserne kræver det. Det bør fastsættes, på hvilke betingelser der kan gennemføres offentlig intervention, hvis Kommissionen beslutter, at en sådan intervention er nødvendig, og det bør anføres, hvilke myndigheder der er ansvarlige på dette område i medlemsstaten, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring (3), idet det præciseres, at disse myndigheder ved anvendelsen af nærværende forordning fungerer som »interventionsorganer«, også når betalingsorganerne handler direkte.

(2)

For at den offentlige interventionsordning kan fungere så enkelt og effektivt som muligt, bør der fastsættes regler for medlemsstaternes interventionsorganers godkendelse af interventionscentre og vedtages bestemmelser om denne godkendelse. Med henblik herpå bør betingelserne for godkendelse af et interventionscenters lagerrum fastsættes.

(3)

Betingelserne for, at bud vedrørende hård hvede og uafskallet ris, der afgives til interventionsorganerne, kan antages, og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af produkterne bør være så ensartede som muligt i hele EF. For at alle erhvervsdrivende kan blive behandlet ens, bør der derfor fastlægges procedurer for opkøb, og især for antagelse af bud og overtagelse og kontrol i forbindelse hermed.

(4)

Er det forbundet med lavere omkostninger at levere produkter til et godkendt interventionscenters lagerrum i en anden medlemsstat end den, hvor de erhvervsdrivende udøver deres hovedbeskæftigelse, bør de have mulighed for at afgive deres bud i den pågældende medlemsstat. For at undgå at pålægge de erhvervsdrivende yderligere administrative byrder bør de bemyndiges til at gennemføre formaliteterne i forbindelse med buddene med deres momsregistreringsnummer i den medlemsstat, hvor de udøver deres hovedbeskæftigelse, og stille en sikkerhed for deres bud i samme medlemsstat.

(5)

Med henblik på en forenklet og tilfredsstillende forvaltning af interventionen bør de partier, der frembydes, være ensartede, og når det drejer sig om ris, bør hvert parti bestå af ris af samme sort. Der bør også fastsættes en minimumsmængde, som bud skal omfatte for at kunne antages af interventionsorganet, idet det dog bør tages i betragtning, at en større minimumsmængde kan vise sig påkrævet for at tage hensyn til forhold og sædvaner inden for engroshandelen eller de gældende miljøregler i en medlemsstat. For at informere de erhvervsdrivende om de gældende minimumsmængder bør interventionsorganerne anføre disse minimumsmængder i hver licitationsbekendtgørelse, de offentliggør, og om nødvendigt forhøje dem i forhold til de mængder, som er fastsat i denne forordning.

(6)

Hård hvede og uafskallet ris, der på grund af kvaliteten ikke senere kan anvendes eller oplagres på passende måde, bør ikke antages til intervention. I den forbindelse bør metoderne til bestemmelse af kvaliteten af hård hvede og uafskallet ris fastsættes.

(7)

Hård hvede er en kornart, som der er fastsat minimumskvalitetskriterier for til konsum, og som skal opfylde sundhedsnormerne i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (4). Disse normer bør gælde ved overtagelsen af de pågældende produkter i forbindelse med denne interventionsordning.

(8)

Risikoen for, at det maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer overskrides, kan identificeres af betalings- og interventionsorganerne på basis af de oplysninger, de har modtaget fra de bydende, og deres egne analysekriterier. For at begrænse omkostningerne bør der forud for produkternes overtagelse derfor kun kræves analyser under betalings- og interventionsorganernes ansvar på grundlag af en risikoanalyse, som gør det muligt at garantere produkternes kvalitet ved antagelsen til intervention. Har en medlemsstat truffet en uhensigtsmæssig beslutning ved opkøbet af produktet med hensyn til den risikoanalyse, der kræves efter de nuværende bestemmelser, bør det derfor være dens eget ansvar, hvis det senere skulle vise sig, at produktet ikke overholder minimumsnormerne. En sådan beslutning vil nemlig ikke give nogen garanti for produktets kvalitet og dermed en korrekt opbevaring. Det bør derfor præciseres, hvornår medlemsstaten skal holdes ansvarlig.

(9)

Ved fastsættelsen af minimumskvaliteten for uafskallet ris bør der bl.a. tages hensyn til vejrforholdene i EF’s produktionsområder.

(10)

Det bør nøjagtigt fastlægges, hvilken kontrol der skal foretages for at sikre, at de tilbudte produkter reelt er til stede i de lagerrum, som den bydende har udpeget, og at vægt- og kvalitetskravene overholdes. Der bør skelnes mellem på den ene side antagelsen af den tilbudte vare efter kontrol af mængde og minimumskvalitet og på den anden side fastsættelsen af den pris, der skal betales den bydende efter gennemførelsen af de analyser, der er nødvendige for at fastslå hvert partis nøjagtige egenskaber på grundlag af repræsentative prøver.

(11)

Med henblik på en effektiv forvaltning af denne interventionsforanstaltning bør det fastsættes, at de bud, der afgives for hård hvede eller ris, skal være bindende og definitive. De kan altså hverken ændres eller trækkes tilbage, og det bør fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed ved afgivelsen af buddene, og præciseres, hvilke betingelser der gælder for frigivelse og eventuel fortabelse af den til EU-budgettet, hvis betingelserne for, at buddene kan antages, ikke overholdes.

(12)

Ifølge artikel 18, stk. 2, og stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter Kommissionen interventionsprisen for hård hvede ved licitation med forbehold af pristillæg og -fradrag som følge af kvaliteten. Disse prissvingninger, der er knyttet til den hårde hvedes vigtigste kvalitetskriterier, bør fastlægges.

(13)

I henhold til artikel 18, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes interventionsprisen for uafskallet ris af en bestemt standardkvalitet, som er defineret i punkt A i bilag IV til samme forordning, og hvis kvaliteten af den ris, der tilbydes til intervention, afviger fra standardkvaliteten, justeres interventionsprisen med tillæg eller fradrag. Anvendelsen af tillæg og fradrag bør ved intervention afspejle prisforskelle på markedet for uafskallet ris, som skyldes kvalitetsforskelle. Til det formål bør der tages hensyn til de væsentlige egenskaber ved den uafskallede ris, således at kvaliteten kan vurderes objektivt. Dette krav opfyldes ved, at vandindholdet, forarbejdningsudbyttet og indholdet af defekte korn vurderes efter enkle og effektive metoder.

(14)

Af harmoniseringshensyn bør kontrollen af interventionslagrene foregå i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

(15)

For at ordningen kan blive forvaltet effektivt, bør de oplysninger, som Kommissionen kræver, sendes elektronisk efter de metoder, Kommissionen har stillet til medlemsstaternes rådighed.

(16)

Nærværende forordnings bestemmelser om ris afløser bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 489/2005 af 29. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår udpegelse af interventionscentre og interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris (5). For at harmonisere reglerne for ris og hård hvede bør nogle af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 489/2005, ikke overtages.

(17)

Nærværende forordnings bestemmelser om hård hvede afløser bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2008 af 8. maj 2008 om fastsættelse af interventionscentrene for korn (6). Det bør derfor fastsættes, at de ikke længere gælder for hård hvede fra den 1. juli 2009.

(18)

Nærværende forordnings bestemmelser om hård hvede afløser bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2008 af 18. juli 2008 om fastsættelse af procedurer for betalings- og interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (7). Det bør derfor fastsættes, at de ikke længere gælder for hård hvede fra den 1. juli 2009.

(19)

Forordning (EF) nr. 428/2008 og (EF) nr. 687/2008 bør derfor ændres og forordning (EF) nr. 489/2005 ophæves.

(20)

Ifølge artikel 8 i forordning (EF) nr. 72/2009 anvendes de nye bestemmelser om offentlig intervention i forordning (EF) nr. 1234/2007 fra den 1. juli 2009 for hård hvede og fra den 1. september 2009 for ris. Derfor bør gennemførelsesbestemmelserne til disse bestemmelser anvendes fra de samme datoer.

(21)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FÆLLES BESTEMMELSR FOR GODKENDELSE AF INTERVENTIONSCENTRE OG FOR OPKØB OG BUD

AFDELING 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for opkøb af hård hvede og ris ved offentlig intervention, jf. artikel 13, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   De opkøb, der er omhandlet i stk. 1, foretages af betalingsorganerne eller de organer, som betalingsorganerne har bemyndiget hertil, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 884/2006, i det følgende benævnt »interventionsorganer«.

Artikel 2

Udpegning og godkendelse af interventionscentre

1.   De interventionscentre, som Kommissionen skal udpege i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 1234/2007, godkendes på forhånd af interventionsorganerne i henhold til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 884/2006, især med hensyn til ansvar og kontrol, jf. artikel 2 i nævnte forordning.

2.   Før et interventionscenter kan godkendes, sikrer interventionsorganerne sig, at centrets lagerrum mindst opfylder følgende betingelser:

a)

Centrets lagerrum har tilsammen en lagerkapacitet på mindst 20 000 t for hård hvede eller 10 000 t for ris.

b)

Hvert lagerrum har en minimumsudlagringskapacitet, der svarer til en afsætning pr. arbejdsdag på mindst 5 % af den oplagrede mængde eller 1 000 t for hård hvede eller 500 t for ris.

3.   Oplysningerne om listen over interventionscentre og deres lagerrum, som Kommissionen har udpeget i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 1234/2007, ændres og stilles til medlemsstaternes og offentlighedens rådighed i henhold til artikel 23 og 24 i nærværende forordning.

AFDELING 2

PROCEDURE FOR OPKØB AF HÅRD HVEDE ELLER UAFSKALLET RIS VED LICITATION

Artikel 3

Opkøb

1.   Interventionsorganerne foretager ved licitationsbekendtgørelse opkøb af hård hvede eller uafskallet ris efter at have åbnet licitationen ved en kommissionsforordning (i det følgende benævnt »forordning om åbning af licitationsproceduren«), efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Forordningen om åbning af licitationsproceduren indeholder bl.a. oplysning om følgende:

a)

varebeskrivelse med KN-kode

b)

licitationsdatoer

c)

sidste frist for afgivelse af bud (dato og klokkeslæt)

d)

licitationsperiodens slutdato

e)

hvis artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder anvendelse, den/de pågældende medlemsstat(er) eller det/de pågældende område(r) i en medlemsstat.

3.   For uafskallet ris kan licitationen begrænses til en eller flere typer ris som defineret i del I, punkt I.2, i bilag III til forordning (EF) nr. 1234/2007 (»rundkornet ris«, »middelkornet ris«, »langkornet ris af kategori A« eller »langkornet ris af kategori B«).

4.   Fra forordningen om åbning af licitationsproceduren træder i kraft til den dag, hvor første frist for indgivelse af bud udløber, skal der gå mindst seks dage.

5.   I den licitationsbekendtgørelse, som interventionsorganet offentliggør, anføres det bl.a., hvilke minimumsmængder buddene skal omfatte. For hård hvede er minimumsmængden 10 t og for ris 20 t.

Hvis forhold og sædvaner inden for engroshandelen eller de gældende miljøregler i en medlemsstat begrunder anvendelsen af større minimumsmængder end dem, der er fastsat i første afsnit, fastsætter det ansvarlige interventionsorgan disse mængder i licitationsbekendtgørelsen.

6.   Forpligtelser i forbindelse med licitationen kan ikke overdrages.

Artikel 4

Betingelser for afgivelse og antagelse af bud

1.   De opkøb, der er omhandlet i artikel 3, foretages på grundlag af bud, som de erhvervsdrivende afgiver skriftligt eller elektronisk til medlemsstaternes interventionsorganer med kvittering for modtagelsen.

2.   Buddet skal, for at interventionsorganet kan antage det, omfatte:

a)

en blanket, som stilles til rådighed af medlemsstaterne på grundlag af et harmoniseret forlæg udarbejdet af Kommissionen i henhold til artikel 24, og som mindst indeholder følgende oplysninger:

i)

den bydendes navn, adresse og momsregistreringsnummer i den medlemsstat, hvor vedkommende udøver sin hovedbeskæftigelse, eller i mangel af dette vedkommendes nummer i landbrugsregistret

ii)

det produkt, der tilbydes, med angivelse af type og sort for ris

iii)

det sted, produktet er oplagret ved buddets afgivelse

iv)

det interventionscenters lagerrum, som buddet forbundet med de laveste omkostninger afgives for

v)

den tilbudte mængde, det tilbudte produkts høstår, angivelse af dets EF-oprindelse og produktionsområdet i EF

vi)

den pris, der foreslås pr. ton for en vare af minimumskvalitet for hård hvede eller af standardkvalitet for ris, leveret uaflæsset til det udpegede interventionscenters lagerrum, udtrykt i euro med højst to decimaler. Denne pris er højst lig med referenceprisen for hård hvede, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, eller referenceprisen for uafskallet ris, jf. artikel 8, stk. 1, litra b), i samme forordning

vii)

for ris de foretagne behandlinger med plantebeskyttelsesmidler efter høst med angivelse af de benyttede doser

viii)

det tilbudte produkts vigtigste kendetegn

b)

følgende bilag:

i)

bevis for, at den bydende har stillet en sikkerhed på 30 EUR/t hård hvede eller 50 EUR/t uafskallet ris, inden fristen for afgivelse af bud er udløbet; denne sikkerhed kan stilles i den medlemsstat, hvor den bydende udøver sin hovedbeskæftigelse, hvis buddet afgives i en anden medlemsstat

ii)

en erklæring fra den bydende om, at de tilbudte mængder reelt er oplagret på det sted, som er angivet i nærværende stykkes litra a), nr. iii)

iii)

en erklæring fra den bydende om, at buddet gælder et ensartet parti, at partiet, når det drejer sig om ris, består af uafskallet ris af samme sort, og at de minimumsmængder, der er fastsat i interventionsorganets licitationsbekendtgørelse, er overholdt.

3.   Interventionsorganet registrerer de bud, der kan antages, modtagelsesdatoen, og hvor store mængder der er tale om.

4.   Buddene er bindende og definitive.

Artikel 5

Interventionsorganets kontrol af buddene

1.   Interventionsorganerne kontrollerer på grundlag af de krav, der stilles i artikel 4, stk. 2, om buddene kan antages.

Kan et bud ikke antages, underretter interventionsorganet omgående den bydende herom.

2.   Når interventionsorganet har fastslået, at buddene kan antages, kan kontrollen af, om de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii) og iii), er i overensstemmelse med kravene, eventuelt foretages med bistand fra det interventionsorgan, der er ansvarligt for det oplagringssted, som den bydende har udpeget, jf. artikel 22, stk. 3.

Er et af dokumenterne, som er nævnt i første afsnit, ikke i overensstemmelse med kravene, annulleres buddet, og artikel 9, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 6

Fremsendelse af buddene til Kommissionen

1.   Senest kl. 14.00 (Bruxelles-tid) dagen efter sidste frist for afgivelse af bud sender interventionsorganet Kommissionen de bud, der kan antages, jf. artikel 24. De bydende forbliver anonyme.

Er der ikke afgivet nogen bud, som kan antages, giver medlemsstaten Kommissionen meddelelse herom inden for samme frist.

2.   Bud, der kan antages, men som ikke er sendt til Kommissionen, tages ikke i betragtning i forbindelse med licitationen.

Artikel 7

Beslutning på grundlag af buddene

På grundlag af de bud, der er sendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i nærværende forordning, beslutter Kommissionen enten, at licitationen skal være uden virkning, eller fastsætter den maksimale interventionsopkøbspris efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 8

Individuelle beslutninger om buddene

1.   Har Kommissionen fastsat den maksimale interventionsopkøbspris i henhold til stk. 7, giver interventionsorganerne tilslag for de bud, som er lig med eller lavere end maksimumsprisen. Alle de øvrige bud afvises.

2.   Er der ikke fastsat nogen maksimal interventionsopkøbspris, afvises alle bud.

3.   Interventionsorganerne træffer beslutninger i henhold til stk. 1 eller 2 efter offentliggørelsen af forordningen om fastsættelse af den maksimale interventionsopkøbspris, jf. artikel 7, eller meddelelsen af beslutningen om, at licitationen skal være uden virkning.

4.   Det ansvarlige organ underretter de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen senest den første arbejdsdag efter offentliggørelsen eller meddelelsen, jf. stk. 3.

Artikel 9

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelser

1.   Produkternes reelle tilstedeværelse på det oplagringssted, som den bydende har udpeget i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), nr. iii), frembydelsen af et ensartet parti, opretholdelsen af det bud, der er sendt til Kommissionen, og det ansvarlige organs overtagelse af produktet er primære krav, jf. artikel 20, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (8).

2.   Overholdes de primære krav i stk. 1 ikke, fortabes sikkerhedsstillelsen undtagen i tilfælde af force majeure, og den bogføres som formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (9).

3.   Ved anvendelsen af nærværende artikel kontrollerer interventionsorganerne de oplagrede mængder efter de regler og på de betingelser, der ifølge forordning (EF) nr. 884/2006 gælder for kontrol af den fysiske tilstedeværelse af produkter, der er oplagret som led i offentlig oplagring, og navnlig de bestemmelser, der er fastsat i punkt B.III i bilag I til nævnte forordning. Kontrollen skal omfatte mindst 5 % af buddene og 5 % af de tilbudte mængder, som udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

4.   Afvises buddet, frigives sikkerhedsstillelsen, så snart den beslutning, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, er offentliggjort.

5.   Sikkerhedsstillelsen frigives for de bud, der gives tilslag for, senest fem arbejdsdage efter at overtagelsesattesten er udfærdiget, jf. artikel 18, stk. 1, tredje afsnit.

AFDELING 3

PROCEDURE FOR FORSENDELSE AF PRODUKTER

Artikel 10

Levering

1.   Interventionsorganet fastsætter datoen eller datoerne for levering til det godkendte interventionscenters lagerrum, som den bydende har udpeget, og giver hurtigst muligt den bydende meddelelse herom.

Kan produkterne imidlertid ikke leveres til det interventionscentrets lagerrum, som den bydende har udpeget, udpeger interventionsorganet andre lagerrum, som tilhører det samme interventionscenter, eller lagerrum, som tilhører et andet godkendt interventionscenter, hvortil leveringen forbundet med de laveste omkostninger skal finde sted, og fastsætter leveringsdatoen eller -datoerne.

2.   Alle produkterne skal leveres til det godkendte interventionscenters lagerrum senest ved udgangen af den tredje måned, efter at buddet blev modtaget, dog ikke senere end den 30. juni for hård hvede og ikke senere end den 31. august for uafskallet ris.

3.   Interventionsorganets repræsentant modtager leverancen under tilstedeværelse af den bydende eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

4.   Det skal konstateres, hvor stor en mængde der er leveret, ved at den vejes under tilstedeværelse af den bydende eller dennes befuldmægtigede repræsentant og en repræsentant for interventionsorganet, der skal være uafhængig af den bydende.

Interventionsorganets repræsentant kan dog også være lagerholderen. I så fald gælder følgende:

a)

Interventionsorganet foretager selv senest 30 dage efter overtagelsen en kontrol, der mindst omfatter en volumenkontrol; en eventuel difference mellem den vejede mængde og den mængde, der er anslået efter volumenmetoden, må ikke overstige 5 %.

b)

Hvis tolerancen ikke er overskredet, bærer oplagringsvirksomheden alle omkostninger ved eventuelle mankoer, der konstateres ved en senere vejning i forhold til den vægt, der blev bogført ved overtagelsen.

c)

Hvis tolerancen er overskredet, foretages der straks en vejning. Vejningsomkostningerne påhviler oplagringsvirksomheden, hvis den konstaterede vægt er lavere end den bogførte vægt, og i modsat fald medlemsstaten.

Artikel 11

Transportomkostninger

1.   Omkostningerne ved transport af varerne til det interventionscenters lagerrum, som den bydende har udpeget som forbundet med de laveste omkostninger, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), nr. iv), afholdes af den bydende for de første 100 km. Ud over 100 km afholdes transportomkostningerne af interventionsorganet.

2.   Udpeger interventionsorganet et andet lagerrum end det, som den bydende har udpeget, jf. artikel 10, stk. 1, andet afsnit, afholdes de yderligere transportomkostninger af interventionsorganet, dog ikke for de første 20 km. Alle transportomkostninger ud over 100 km afholdes dog af interventionsorganet.

3.   Kommissionen refunderer de omkostninger, som interventionsorganet skal afholde, jf. stk. 1 og 2, på grundlag af ikke-faste beløb, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 884/2006.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR HÅRD HVEDE

Artikel 12

Den tilbudte hårde hvedes kvalitet

1.   Den hårde hvede skal være af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet for at kunne antages til intervention.

2.   Hård hvede skal for at kunne betragtes som værende af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet, være mangelfri. Det vil sige, at den overholder de kvalitetskriterier, der kontrolleres på grundlag af de kendetegn, som er defineret i del A i bilag I, og de minimumskvalitetskriterier for hård hvede, der er fastsat i del B i bilag I.

Artikel 13

Prøveudtagning og analyser af den tilbudte hårde hvede

1.   Af hvert parti hård hvede, der tilbydes, udtages der en repræsentativ prøve for at bestemme hvedens kvalitetsegenskaber, og denne prøve er sammensat af prøver, som udtages af hver levering, idet der dog skal udtages mindst én prøve for hver 60 t.

2.   Interventionsorganet lader under sit ansvar foretage en analyse af de udtagne prøvers egenskaber senest 20 arbejdsdage, efter at den repræsentative prøve blev sammensat.

3.   De referencemetoder, der anvendes til at bestemme, hvilken kvalitet den hårde hvede, der tilbydes til intervention, er af, er fastsat i bilag II:

Del A: Referencemetode til bestemmelse af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn

Del B: Referencemetode til bestemmelse af vandindholdet i hård hvede

Del C: Referencemetode til bestemmelse af hård hvedes indhold af melede kerner

Del D: Andre metoder til bestemmelse af hård hvedes kvalitet.

4.   Medlemsstaterne kontrollerer indholdet af forurenende stoffer, herunder radioaktivitetsniveauet, på basis af en risikoanalyse især under hensyn til oplysningerne fra den bydende og dennes tilsagn om at overholde normerne, især i lyset af de analyseresultater, som den bydende har opnået. Om nødvendigt fastsættes hyppigheden og omfanget af kontrolforanstaltningerne efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, navnlig når markedssituationen kan blive alvorligt forstyrret af de forurenende stoffer.

5.   Den bydende afholder omkostningerne ved følgende undersøgelser:

a)

analyser for forurenende stoffer

b)

test for amylaseaktivitet (Hagberg)

c)

bestemmelse af protein

d)

tilbagetrækning af produkterne, hvis analyserne viser, at den tilbudte hårde hvede ikke svarer til den minimumskvalitet, der kræves ved intervention.

6.   Den bydende informeres om analyseresultaterne, når den overtagelsesattest, der er nævnt i artikel 18, udleveres.

7.   I tilfælde af tvist underkaster interventionsorganet på ny de pågældende produkter den fornødne kontrol, og omkostningerne herved afholdes af den tabende part.

8.   Hvis den tilbudte hårde hvede som følge af analyserne og kontrollen ikke kan antages til intervention, kan den bydende erstatte det pågældende parti senest 20 arbejdsdage derefter, idet leveringsfristen i artikel 10, stk. 2, dog skal overholdes. Uanset artikel 11 afholder den bydende alle transportomkostningerne i forbindelse med erstatningen.

Artikel 14

Overtagelse af den tilbudte hårde hvede

1.   Interventionsorganet overtager den tilbudte hårde hvede, når dets repræsentant i henhold til artikel 13 har konstateret, at betingelserne i artikel 12 er opfyldt for hele partiet leveret til interventionscentret, og hvor stor en mængde der er leveret.

2.   Overtagelsen skal finde sted senest 60 dage efter den sidste levering, jf. artikel 10, stk. 2, dog ikke senere end den 31. juli.

Anvendes bestemmelserne i artikel 13, stk. 8, skal overtagelsen dog finde sted senest den 31. august.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RIS

Artikel 15

Kvaliteten af den tilbudte afskallede ris

1.   Den uafskallede ris skal være af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet for at kunne antages til intervention.

2.   Den uafskallede ris anses for at være af sund og sædvanlig handelskvalitet, når:

a)

den opfylder kriterierne i del A i bilag III for så vidt angår grundudbyttet ved forarbejdning af risen og i del B i bilag III for så vidt angår de maksimalt tilladte procentdele af defekte korn

b)

den har et vandindhold på højst 14,5 %

c)

den er fri for lugt og levende insekter

d)

dens radioaktivitetsniveau ikke overskrider de tilladte maksimumsværdier, der er fastsat i EF-bestemmelserne.

Artikel 16

Prøveudtagning og analyser af den tilbudte uafskallede ris

1.   Med henblik på kontrol af de kvalitetsegenskaber, som varen i henhold til artikel 15 skal opfylde for at kunne antages til intervention, udtager interventionsorganet prøver under tilstedeværelse af den bydende eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Der sammensættes tre lige store repræsentative prøver på mindst 1 kilo. De er beregnet til:

a)

den bydende

b)

det lager, hvor overtagelsen skal finde sted

c)

interventionsorganet.

Det antal stikprøver, der skal udtages til sammensætning af de repræsentative prøver, beregnes, ved at det tilbudte partis mængde divideres med 10 tons. Hver stikprøve skal have samme vægt. De repræsentative prøver sammensættes, ved at stikprøverne lægges sammen og deles i 3.

Kontrollen af de krævede kvalitetsegenskaber foretages ud fra den repræsentative prøve til det lager, hvor overtagelsen skal finde sted.

2.   Der sammensættes repræsentative prøver for hver dellevering (lastvogn, flodpram, godsvogn) på de betingelser, der er fastsat i stk. 1.

Undersøgelsen af hver dellevering inden indlagringen på interventionslageret kan begrænses til kontrol af vandindhold, indhold af urenheder og verifikation af, at varen ikke indeholder levende insekter. Fører det endelige resultat af undersøgelsen senere til konstatering af, at en delleverance ikke opfylder minimumskvalitetskravene, afvises det dog at overtage partiet. Hele partiet trækkes tilbage. Omkostningerne i forbindelse med tilbagetrækningen påhviler den bydende.

Hvis interventionsorganet i en medlemsstat er i stand til inden indlagringen at kontrollere, om hver delleverance opfylder alle minimumskvalitetskravene, skal det afvise at overtage en delleverance, der ikke opfylder disse krav.

3.   Der foretages kun kontrol af radioaktivitetsniveauet i ris, hvis situationen kræver det, og så længe det er nødvendigt. Om nødvendigt fastsættes varigheden og omfanget af kontrolforanstaltningerne efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

4.   Den bydende informeres om analyseresultaterne, når den overtagelsesattest, der er nævnt i artikel 18, udleveres.

5.   I tilfælde af tvist underkaster interventionsorganet på ny de pågældende produkter den fornødne kontrol, og omkostningerne herved afholdes af den tabende part.

Den nye analyse foretages af et laboratorium, som er godkendt af interventionsorganet, på grundlag af en ny repræsentativ prøve, der sammensættes af lige store dele af de repræsentative prøver, som den bydende og interventionsorganet opbevarer. Ved delleveringer af det tilbudte parti opnås resultatet ved beregning af det vægtede gennemsnit af resultaterne af analyserne af de nye repræsentative prøver af hver dellevering.

6.   Hvis den tilbudte uafskallede ris som følge af analyserne ikke kan antages til intervention, kan den bydende erstatte det pågældende parti senest 20 arbejdsdage derefter, idet leveringsfristen i artikel 10, stk. 2, dog skal overholdes. Uanset artikel 11 afholder den bydende alle transportomkostningerne i forbindelse med erstatningen.

Artikel 17

Overtagelse af den tilbudte uafskallede ris

1.   Interventionsorganet overtager den tilbudte ris, når dets repræsentant i henhold til artikel 16 har konstateret, at de minimumsegenskaber, der er fastsat i artikel 3 og 15, er opfyldt for varen leveret til interventionscentret, og hvor stor en mængde der er leveret.

2.   Overtagelsen skal finde sted senest 60 dage efter den sidste levering, jf. artikel 10, stk. 2, dog ikke senere end den 30. september.

Anvendes bestemmelserne i artikel 16, stk. 6, skal overtagelsen dog finde sted senest den 31. oktober.

KAPITEL IV

FÆLLES BESTEMMELSER FOR OVERTAGELSE, KONTROL OG MEDDELELSER

Artikel 18

Overtagelsesattest

1.   Det interventionsorgan, der er ansvarligt for at godkende de lagerrum, som buddet forbundet med de laveste omkostninger er afgivet for, udfærdiger en overtagelsesattest for hvert bud. Den bydende eller dennes repræsentant kan være til stede ved udfærdigelsen af denne attest.

Overtagelsesattesten indeholder mindst oplysninger om:

a)

antal prøver, der er udtaget for at sammensætte den repræsentative prøve

b)

datoerne for kontrollen af partiets mængde og egenskaber

c)

den leverede vægt og sorten, når det drejer sig om ris

d)

partiets egenskaber, som de fremgår af analyserne

e)

det organ, der er ansvarligt for analyserne.

Attesten dateres og underskrives af interventionsorganet og oplagringsvirksomheden.

2.   Overtagelsesattesten kan udfærdiges fra det øjeblik, hvor 95 % af den tilbudte mængde er overtaget.

Artikel 19

Fastlæggelse af den pris, der skal betales den bydende

1.   Den pris, der skal betales den bydende, er den budte pris, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), nr. vi), i nærværende forordning, idet der dog også skal tages hensyn til artikel 11 og eventuelle tillæg eller fradrag, der er omhandlet i bilag IV for hård hvede og i bilag V for uafskallet ris, eller som fastsættes i henhold til artikel 18, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Betalingen sker senest 35 dage efter overtagelsen, jf. henholdsvis artikel 14 og 17.

Anvendes artikel 13, stk. 7, for så vidt angår hård hvede eller artikel 16, stk. 5, for så vidt angår uafskallet ris, sker betalingen hurtigst muligt, efter at den bydende har fået meddelelse om resultatet af den sidste analyse.

Er betalingen betinget af, at den bydende fremlægger en faktura, og fakturaen ikke fremlægges inden for den frist, der er fastsat i første afsnit, skal betalingen ske senest fem arbejdsdage efter fakturaens faktiske fremlæggelse.

Artikel 20

Kontrolforanstaltninger

1.   Ud over den kontrol, der i henhold til nærværende forordning skal foretages med henblik på overtagelse af produkter, foretages der kontrol på interventionslagrene i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

2.   Når kontrollen skal foretages på basis af den risikoanalyse, der er nævnt i artikel 13, stk. 4, i nærværende forordning, er medlemsstaten ansvarlig for de finansielle konsekvenser af, at det maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer ikke er overholdt, efter reglerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

Med hensyn til ochratoksin A og aflatoksin bærer EU-budgettet dog det finansielle ansvar, hvis den pågældende medlemsstat over for Kommissionen kan dokumentere, at normerne er overholdt ved indlagringen, at de normale oplagringsvilkår er overholdt, og at oplagringsvirksomheden har overholdt sine øvrige forpligtelser.

3.   Ligger det oplagringssted, som er udpeget i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), nr. iii), i en anden medlemsstat end den, hvor buddet er afgivet, og beslutter det interventionsorgan, der har modtaget buddet, at det skal kontrolleres på stedet, om produkterne reelt er til stede, sender interventionsorganet det interventionsorgan, der er ansvarligt for oplagringsstedet, en kontrolanmodning, som er vedlagt kopi af buddet. Kontrollen på stedet foretages inden for den frist, som det interventionsorgan, der har modtaget buddet, har fastsat.

Artikel 21

Nationale bestemmelser

Interventionsorganerne vedtager om nødvendigt yderligere procedurer og betingelser for overtagelse, der er forenelige med nærværende forordning, for at tage hensyn til de særlige forhold i den medlemsstat, de henhører under.

Artikel 22

Meddelelse om overtagelse til Kommissionen og interventionsorganerne

1.   Medlemsstaterne giver i henhold til artikel 24 senest hver onsdag kl. 14.00 (Bruxelles-tid) meddelelse om følgende for den foregående uge opdelt pr. produkt og eventuelt produkttype:

a)

de samlede mængder, der svarer til de bud, som er antaget i henhold til artikel 8

b)

de samlede mængder, der svarer til de bud, som er annulleret i henhold til artikel 5, stk. 2, andet afsnit

c)

de samlede mængder, der er antaget, men ikke leveret inden for de frister, som er fastsat i artikel 10

d)

de samlede mængder, der ikke opfylder de minimumsegenskaber, der kræves, for at de kan overtages

e)

de samlede overtagne mængder.

2.   Medlemsstaterne giver i henhold til artikel 24 senest ved udgangen af den måned, der følger efter overtagelsesfristen, jf. artikel 14, stk. 2, i nærværende forordning, for hver enkelt region som fastsat i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornproduktion (10) meddelelse om gennemsnitsresultaterne for egenvægt, vandindhold, knækkede kerner og proteiner, som er konstateret for de overtagne partier af hård hvede.

3.   Udvekslingen af oplysninger mellem interventionsorganerne om den kontrol, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, foregår elektronisk, jf. artikel 24.

Artikel 23

Meddelelse om godkendte interventionsorganer og interventionscentre til Kommissionen

1.   I henhold til artikel 24 giver medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om følgende:

a)

de godkendte interventionsorganer, jf. artikel 1, og

b)

de godkendte interventionscentre, jf. artikel 2, og deres lagerrum.

2.   Kommissionen offentliggør listen over interventionsorganer, jf. artikel 1, stk. 2, i Den Europæiske Unions Tidende i C-udgaven.

3.   Ændringerne i listen over interventionscentre og deres lagerrum, jf. artikel 2, stk. 3, og i listen over interventionsorganer, jf. nærværende artikels stk. 2, gøres tilgængelige for medlemsstaterne og offentligheden ved hjælp af passende tekniske midler via Kommissionens informationssystemer, herunder ved at de offentliggøres på internettet.

Artikel 24

Kommunikationsmetode

1.   De meddelelser og informationsudvekslinger mellem medlemsstaterne og Kommissionen, der er omhandlet i nærværende forordning, sendes og foregår elektronisk via de informationssystemer, Kommissionen eller medlemsstaterne har stillet til myndighedernes rådighed.

2.   De pågældende dokumenter udfærdiges og sendes efter de procedurer, der er fastsat i disse informationssystemer.

3.   Dokumenternes form og indhold defineres på grundlag af standardforlæg eller metoder, der stilles til brugernes rådighed via informationssystemerne. Forlæggene og metoderne tilpasses og ajourføres, efter at Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter er blevet underrettet.

4.   Data om meddelelser indlæses og ajourføres i informationssystemerne under medlemsstatens myndigheders ansvar i overensstemmelse med de adgangsrettigheder, som disse myndigheder har tildelt.

KAPITEL V

ÆNDRINGER, OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Ændring af forordning (EF) nr. 428/2008

I bilag I til forordning (EF) nr. 428/2008 udgår kolonne 4 vedrørende hård hvede.

Artikel 26

Ændring af forordning (EF) nr. 687/2008

I forordning (EØF) nr. 687/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»I de i artikel 11, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede perioder kan enhver, der ligger inde med ensartede partier på mindst 80 tons blød hvede, byg, majs eller sorghum, der er høstet i Fællesskabet, tilbyde dette korn til betalings- eller interventionsorganet (i det følgende begge benævnt »interventionsorganet«)«.

2)

Artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra a), affattes således:

»a)

for blød hvede: dem, der er fastsat i henhold til forordning (EØF) nr. 315/93, inkl. kravene vedrørende det niveau for fusariumtoksiner for blød hvede, der er fastsat i punkt 2.4 til 2.7 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (11)

3)

Artikel 5, litra h), udgår.

4)

Artikel 7, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

bestemmelse af protein i blød hvede«.

5)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

Når andelen af knækkede kerner overstiger 3 % for blød hvede og byg og 4 % for majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

d)

Når andelen af kornbesats (urenheder) overstiger 4 % for majs og sorghum og 5 % for blød hvede og byg, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.«

b)

Litra f) affattes således:

»f)

Når andelen af andre urenheder (Schwarzbesatz) overstiger 1 % for blød hvede, byg, majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,1 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.«

c)

Litra g) udgår.

6)

I bilag I udgår kolonnen »Hård hvede«.

7)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.2 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), første afsnit, affattes således:

»Kerner, der, efter at samtlige andre i dette bilag nævnte bestanddele af kornprøven er fjernet, falder gennem slidssigter med følgende slidsbredder: blød hvede 2,0 mm og byg 2,2 mm.«

ii)

Litra d), andet afsnit, udgår.

b)

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.   Spirede kerner

Ved »spirede kerner« forstås kerner, hvor rod eller bladkimen kan ses med det blotte øje. Ved bedømmelse af prøvens indhold af spirede kerner skal der dog tages hensyn til dens almindelige udseende. Ved nogle kornarter træder kimen stærkt frem, således at den skal, der dækker kimen, brister, når kornpartiet bringes i bevægelse. Disse kerner ligner spirede kerner, men skal ikke henregnes til denne gruppe. Spirede kerner foreligger kun, når kimen har undergået tydelige forandringer, hvorved en spiret kerne let lader sig skelne fra en normal kerne.«

c)

Punkt 2.1 udgår.

8)

I punkt 1 i bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»For blød hvede og byg sigtes en gennemsnitsprøve på 250 g gennem to slidssigter, den ene med en slidsbredde på 3,5 mm og den anden med en slidsbredde på 1,0 mm, i begge tilfælde i et halvt minut.«

b)

Syvende afsnit affattes således:

»Delprøven sigtes i et halvt minut gennem en sigte med en slidsbredde på 2,0 mm for blød hvede og 2,2 mm for byg. De bestanddele, der passerer gennem denne sigte, betragtes som uudviklede kerner. Frostskadede samt umodne grønne kerner henhører under gruppen uudviklede kerner.«

9)

Bilag VI udgår.

Artikel 27

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 489/2005 ophæves med virkning fra den 1. september 2009.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 28

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2009 for hård hvede og fra den 1. september 2009 for ris.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.

(4)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(5)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 26.

(6)  EUT L 129 af 17.5.2008, s. 8.

(7)  EUT L 192 af 19.7.2008, s. 20.

(8)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(9)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(10)  EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1.

(11)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5


BILAG I

(Artikel 12, stk. 2)

DEL A

1.   DEFINITION AF DE EGENSKABER, DER SKAL UNDERSØGES, FOR AT BASISKORN KAN BETRAGTES SOM MANGELFRIT

1.1.   Knækkede kerner

Alle kerner, på hvilke endospermen ligger delvis udækket, betragtes som knækkede kerner. Kerner beskadiget ved tærskning og kerner, hvis kim er slået af, henregnes ligeledes til denne gruppe.

1.2.   Kornbesats (urenheder)

a)

Uudviklede kerner:

Kerner, der, efter at samtlige andre i dette bilag nævnte bestanddele af kornprøven er fjernet, falder gennem slidssigter med følgende slidsbredder: hård hvede 1,9 mm.

Kerner, der, efter at samtlige andre i dette bilag nævnte bestanddele er fjernet, falder gennem slidssigter med en slidsbredde på 2,0 mm.

Endvidere henregnes også frostskadede kerner og alle umodne (grønne) kerner til uudviklede kerner.

b)

Andre kornarter:

Alle kerner, som ikke tilhører den slags kerner, som prøven er udtaget af.

c)

Kerner angrebet af skadedyr:

Kerner, der kan fremvise spor af afgnavning. Væggelusinficerede kerner hører ligeledes til denne gruppe.

d)

Kerner, der fremviser misfarvning af kimen, plettede kerner og skimmelangrebne kerner:

Kerner med misfarvede kim er kerner med brune til sortbrune misfarvninger i skallen omkring ubeskadigede ikke-spirede kim.

For hård hvede forstås ved:

plettede kerner: de kerner, der på andre steder end selve kimen udviser brune til sortbrune pletter

skimmelangrebne kerner: kerner, hvis frøhinde er angrebet af skimmelsvampens mycelium. Disse kerner er lettere uudviklede, krusede og har lyserøde eller hvide diffuse pletter med svagt afgrænsede konturer.

e)

Som varmebeskadigede kerner betragtes kerner, der fremviser ydre tegn på ristning, men som ikke er fordærvede kerner.

1.3.   Spirede kerner

Ved »spirede kerner« forstås kerner, hvor rod eller bladkimen kan ses med det blotte øje. Ved bedømmelse af prøvens indhold af spirede kerner skal der dog tages hensyn til dens almindelige udseende. Ved nogle kornarter, fx hård hvede, træder kimen stærkt frem, således at den skal, der dækker kimen, brister, når kornpartiet bringes i bevægelse. Disse kerner ligner spirede kerner, men skal ikke henregnes til denne gruppe. Spirede kerner foreligger kun, når kimen har undergået tydelige forandringer, hvorved en spiret kerne let lader sig skelne fra en normal kerne.

1.4.   Andre urenheder (Schwarzbesatz)

Kerner af basiskorn, der er fordærvet, angrebet af meldrøje eller brand og rust, klassificeres i kategorien »andre urenheder«, selv om de har beskadigelser, der henhører under andre kategorier.

a)

Fremmede frø:

Fremmede frø er frø af andre planter end korn, hvad enten disse planter er dyrket eller ej. Fremmede frø er frø uden udnyttelsesværdi, frø, der kan anvendes til kvægfoder, og skadelige frø.

Ved skadelige frø forstås frø, der er giftige for mennesker og dyr, frø, der generer eller komplicerer rensningen og formalingen af korn, samt frø, der ændrer kvaliteten af de forarbejdede kornprodukter.

b)

Fordærvede kerner:

Fordærvede kerner er kerner, som ved forrådnelse, skimmel- eller bakterieangreb eller ved anden påvirkning er blevet uanvendelige til menneskeføde og for foderkorns vedkommende til foder.

Kerner, der er fordærvet ved en spontan opvarmning eller ved en for brutal tørring, tilhører også denne gruppe. Disse varmebeskadigede kerner er fuldt udvoksede kerner, hvis skal har en gråbrun til sort farve, og hvis indre ved gennemskæring viser en gullig-grå og sortbrun farvning.

Kerner, der er beskadigede af hvedegalmyg, regnes kun som fordærvede kerner, hvis mere end halvdelen af kernens overflade udviser en grå til sort farve som følge af et sekundært svampeangreb. Hvis misfarvningen dækker mindre end halvdelen af kernens overflade, regnes kernen som angrebet af skadedyr.

c)

Egentlige urenheder:

Alle de bestanddele i en kornprøve, som bliver tilbage ved sigtning gennem en sigte med en slidsbredde på 3,5 mm (undtagen kerner af andre kornarter og meget tykke kerner af basiskornarten), samt de bestanddele, der passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, anses for egentlige urenheder. Sten, sand, dele af halmstrå og andre urenheder, som findes i prøverne, og som passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 3,5 mm, men tilbageholdes af en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, tilhører også denne gruppe.

d)

Avner

e)

Meldrøje

f)

Kerner angrebet af brand og rust

g)

Døde insekter og dele af insekter.

1.5.   Levende skadedyr

1.6.   Melede kerner

Ved melede kerner af hård hvede forstås kerner, hvis indre ikke kan anses for at være helt glasagtigt.

1.7.   Kornets farve

Kornets farve er karakteristisk for denne kornart, der er fri for lugt og levende skadedyr (herunder mider) på alle udviklingsstadier.

1.8.   Forurenende stoffer

Det maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer, herunder radioaktivitetsniveauet, der gælder ifølge EF-bestemmelserne, overstiger ikke de værdier, der er fastsat i henhold til forordning (EØF) nr. 315/93, inklusive kravene i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (1).

2.   BESTANDDELE, SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING VED DEFINITION AF URENHEDER I HÅRD HVEDE

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås uudviklede kerner, kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr, kerner med misfarvede kim, plettede eller skimmelangrebne kerner og varmebeskadigede kerner.

Ved andre urenheder forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, meldrøje, kerner angrebet af brand og rust, døde insekter og dele af insekter.

DEL B

MINIMUMSKVALITETSKRITERIER FOR HÅRD HVEDE

A.

Maksimalt vandindhold

14,5 %

B.

Maksimal andel af bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn: heraf højst:

12 %

1.

Knækkede kerner

6 %

2.

Kornbesats (urenheder) (andre end i punkt 3)

5 %

heraf:

 

a)

uudviklede kerner

 

b)

andre kornarter

3 %

c)

kerner angrebet af skadedyr

 

d)

kerner med misfarvede kim

 

e)

varmebeskadigede kerner

0,50 %

3.

Plettede og/eller skimmelangrebne kerner

5 %

heraf:

 

— skimmelangrebne kerner

1,5 %

4.

Spirede kerner

4 %

5.

Andre urenheder (Schwarzbesatz)

3 %

heraf:

 

a)

fremmede frø

 

— skadelige

0,10 %

— andre

 

b)

fordærvede kerner

 

— kerner, der er fordærvet ved en spontan opvarmning eller ved en for brutal tørring

0,05 %

— andre

 

c)

egentlige urenheder

 

d)

avner

 

e)

meldrøje

0,05 %

f)

kerner angrebet af brand og rust

 

g)

døde insekter og dele af insekter

 

C.

Maksimal andel af melede kerner, også delvist melede

27 %

D.

Maksimalt tanninindhold (2)

E.

Mindste egenvægt (kg/hl)

78

F.

Minimumsproteinindhold (2)

11,5 %

G.

Minimumsfaldtal i sekunder (Hagberg)

220

H.

Minimumszélény-tal (ml)

:

Ikke relevant


(1)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(2)  I % af tørstof.


BILAG II

(Artikel 13, stk. 3)

DEL A

1.   REFERENCEMETODE TIL BESTEMMELSE AF DE BESTANDDELE, SOM IKKE ER MANGELFRIT BASISKORN

Referencemetoden til bestemmelse af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn, er anført i det følgende:

1.1.   For hård hvede sigtes en gennemsnitsprøve på 250 g gennem to slidssigter, den ene med en slidsbredde på 3,5 mm og den anden med en slidsbredde på 1,0 mm, i begge tilfælde i et halvt minut.

For at sikre en konstant sigtning anbefales en mekanisk sigte, fx et vibrationsbord med påmonterede sigter.

De bestanddele, der holdes tilbage af sigten med en slidsbredde på 3,5 mm, og de bestanddele, der passerer gennem sigten med en slidsbredde på 1,0 mm, vejes sammen og betragtes som egentlige urenheder. Omfatter de bestanddele, der holdes tilbage af sigten med en slidsbredde på 3,5 mm, dele af gruppen »andre kornarter« eller meget tykke kerner af basiskornet, skal disse dele eller kerner føres tilbage til den sigtede prøve. Ved sigtning gennem sigten med en slidsbredde på 1,0 mm skal det undersøges, om der i prøven findes levende skadedyr.

Af den sigtede prøve tages der ved hjælp af en prøvedeler en prøve på 50 til 100 g. Denne delprøve vejes.

Derefter spredes denne delprøve ved hjælp af en pincet eller en hornspatel ud på en bordflade, og knækkede kerner, andre kornarter, spirede kerner, kerner angrebet af skadedyr, frostskadede kerner, kerner med misfarvede kim, plettede kerner, fremmede frø, meldrøje, fordærvede kerner, kerner angrebet af brand og rust, avner, levende skadedyr og døde insekter fjernes.

Såfremt delprøven indeholder kerner, som endnu sidder i avnerne, afskalles disse kerner med hånden, idet avnerne betragtes som dele af avner. Sten, sand og dele af halmstrå betragtes som egentlige urenheder.

Delprøven sigtes i et halvt minut gennem en sigte med en slidsbredde på 1,9 mm for hård hvede. De bestanddele, der passerer gennem denne sigte, betragtes som uudviklede kerner. Frostskadede samt umodne grønne kerner henhører under gruppen uudviklede kerner.

1.2.   De grupper bestanddele, der ikke er mangelfrit basiskorn, og som er bestemt i henhold til metoderne i punkt 1, skal vejes med en nøjagtighed på 0,01 g og beregnes i procentvise andele af gennemsnitsprøven. Oplysningerne i analyserapporten angives med en nøjagtighed på 0,1 %. Det konstateres, om der er levende skadedyr til stede.

Principielt skal der ved hver prøve foretages to analyser. De må med hensyn til de samlede ovenfor nævnte bestanddele ikke afvige fra hinanden med mere end 10 %.

1.3.   Ved de i punkt 1 og 2 nævnte metoder skal følgende apparatur anvendes:

a)

prøvedeler, fx en konisk eller en riflet prøvedeler

b)

præcisions- og finvægt

c)

slidssigter med en slidsbredde på 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm og 3,5 mm og rundthulssigter med en huldiameter på 1,8 mm og 4,5 mm. Sigterne monteres eventuelt på et vibrationsbord.

DEL B

2.   REFERENCEMETODE TIL BESTEMMELSE AF VANDINDHOLDET I HÅRD HVEDE

Referencemetoden til bestemmelse af vandindholdet i hård hvede er anført i det følgende. Medlemsstaterne kan dog også benytte andre metoder, der er baseret på det samme princip, eller ISO-metode 712:1998 eller en metode, der er baseret på infrarød teknologi. I tilfælde af tvist har kun metoden i del B i bilag II gyldighed.

2.1.   Princip

Produktet tørres ved en temperatur på 130-133 °C og ved normalt atmosfærisk lufttryk i et i forhold til partiklernes størrelse passende tidsrum.

2.2.   Anvendelsesområde

Denne tørringsmetode gælder for knust korn, hvoraf mindst 50 % passerer gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,5 mm, og højst 10 % holdes tilbage af en sigte med runde masker på 1,0 mm. Metoden gælder også for mel.

2.3.   Apparatur

Præcisionsvægt.

Findelingsapparat af et materiale, som ikke absorberer fugtighed, er let at rense, giver en hurtig og ensartet formaling uden at fremkalde en mærkbar opvarmning, hvor kontakt med den omgivende luft så vidt muligt undgås, og som svarer til de i punkt 2 stillede krav (fx en keglemølle, der kan skilles ad).

Beholder af korrosionsbestandigt metal eller af glas med slebet låg: Nyttefladen må muliggøre en fordeling af prøven med 0,3 g pr. cm2.

Elektrisk opvarmet, termostatstyret tørreskab, som er indstillet på en temperatur mellem 130 og 133 °C (1), og med tilstrækkelig ventilation (2).

Eksikkator med en tyk, perforeret plade af metal eller eventuelt porcelæn, indeholdende et effektivt tørringsmiddel.

2.4.   Fremgangsmåde

Tørring

I den på forhånd tarerede beholder afvejes med en nøjagtighed på ± 1 mg ca. 5 g af den formalede substans af småkernet korn eller ca. 8 g i tilfælde af majs. Beholderen anbringes i et tørreskab, der er opvarmet til 130-133 °C. Anbringelsen foregår så hurtigt som muligt for at undgå, at tørreskabets temperatur falder for meget. Småkernet korn tørres i 2 timer og majs i 4 timer fra det tidspunkt, hvor tørreskabet på ny har nået en temperatur på 130-133 °C. Derefter tages beholderen ud af tørreskabet, låget lægges hurtigt på, og den afkøles i 30 til 45 minutter i en eksikkator, hvorefter den vejes (med en nøjagtighed på ± 1 mg).

2.5.   Beregningsmetode og formler

E

=

prøvens oprindelige vægt i gram

M

=

prøvens vægt i gram efter konditionering

M′

=

prøvens vægt i gram efter formaling

m

=

prøvens vægt i gram efter tørring.

Produktets vandindhold, udtrykt i procent, er lig med:

uden forudgående konditionering (E – m) × 100/E,

med forudgående konditionering ((M′ – m)M/M′ + E – M) × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)

Der foretages mindst to forsøg.

2.6.   Bestemmelsens nøjagtighed

Forskellen mellem de værdier, der opnås ved to bestemmelser foretaget samtidigt eller hurtigt efter hinanden af den samme analytiker, må ikke overstige 0,15 g vand pr.100 g prøvemateriale. Hvis denne værdi er overskredet, skal bestemmelserne gentages.

DEL C

3.   REFERENCEMETODE TIL BESTEMMELSE AF HÅRD HVEDES INDHOLD AF MELEDE KERNER

Referencemetoden til bestemmelse af hård hvedes indhold af melede kerner er anført i det følgende.

3.1.   Princip

Der bruges kun en del af prøven til bestemmelse af indholdet af melede kerner. Kernerne snittes på Pohls kernesnitter eller et tilsvarende instrument.

3.2.   Materiel

Pohls kernesnitter eller et tilsvarende instrument

pincetter, skalpel

skål eller kar.

3.3.   Fremgangsmåde

a)

Undersøgelsen foretages af en prøve på 100 g, efter at bestanddele, der ikke er mangelfrit basiskorn, er frasorteret.

b)

Prøven spredes i en skål og rystes godt sammen.

c)

Efter at en plade er indsat i kernesnitteren, spredes en håndfuld kerner på gitteret. Der bankes kraftigt, således at der kun er én kerne pr. hul. Den bevægelige del sænkes for at holde på kernerne, der derefter snittes.

d)

Der tilberedes plader, så mindst 600 kerner bliver snittet.

e)

Antallet af melede kerner tælles, hvorved også delvist melede kerner tælles med.

f)

Procentdelen af melede kerner, inklusive delvist melede kerner, beregnes.

3.4.   Angivelse af resultater

I

=

masse i gram af bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn.

M

=

procentdel melede kerner, inklusive delvist melede kerner, i de undersøgte kerner.

3.5.   Resultat

Melede kerner, inklusive delvist melede kerner, i procentdel af prøven:

[M × (100 – I)]/100 = …

DEL D

4.   ANDRE METODER TIL BESTEMMELSE AF HÅRD HVEDES KVALITET

4.1.   Referencemetoden til bestemmelse af Hagberg-faldtallet (test for amylaseaktivitet) bestemmes efter ISO-metode 3093:2004

4.2.   Referencemetoden til bestemmelse af egenvægten er ISO-metode 7971/2:1995

4.3.   Prøveudtagningsmetoderne og referenceanalysemetoderne til bestemmelse af mykotoksinindholdet er dem, der er nævnt i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 og fastsat i bilag I og II til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (3).


(1)  Lufttemperaturen i tørreskabets indre.

(2)  Tørreskabet skal have en sådan varmekapacitet, at det med en forhåndsindstilling på 130 til 133 °C når op på denne temperatur senest 45 minutter efter, at det højeste antal prøver, der skal tørres samtidig, er sat ind. Ventilationen skal være af en sådan beskaffenhed, at forskellen mellem de resultater, der opnås efter to timers tørring af småkernet korn (blød hvede, hård hvede, byg og sorghum) eller fire timers tørring af majs for alle de prøver af fine gryn eller majs, som skabet kan rumme, og de resultater, der opnås efter tre timers tørring af småkernet korn og fem timers tørring af majs, er mindre end 0,15 %.

(3)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12.


BILAG III

(Artikel 15, stk. 2, litra a))

DEL A

GRUNDUDBYTTE VED FORARBEJDNING AF RIS

For ris af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet må forarbejdningsudbyttet højst være 5 procentpoint mindre end de grundudbytter, der er anført i det følgende.

Sortsbetegnelse

Udbytte i helt korn

(%)

Samlet udbytte

(%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle »E«, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Ikke benævnte sorter

64

72

DEL B

MAKSIMALT TILLADTE PROCENTDELE AF DEFEKTE KORN

For ris af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet må den procentvise andel af forskellige urenheder, af korn af andre rissorter og af korn, der ikke er af fejlfri kvalitet som defineret i bilag III til forordning (EF) nr. 1234/2007, ikke overstige den maksimale procentsats, der er anført for hver type ris i det følgende.

Ved »forskellige urenheder« forstås alle fremmedlegemer undtagen ris.

Korndefekter

Rundkornet ris

KN-kode 1006 10 92

Middelkornet og langkornet A-ris

KN-kode 1006 10 94 og 1006 10 96

Langkornet B-ris

KN-kode 1006 10 98

Kridtagtige korn

6

4

4

Korn med røde riller

10

5

5

Plettede og skjoldede korn

4

2,75

2,75

Ravfarvede korn

1

0,50

0,50

Gule korn

0,175

0,175

0,175

Forskellige urenheder

1

1

1

Korn af andre rissorter

5

5

5


BILAG IV

(Artikel 19, stk. 1)

PRISTILLÆG OG -FRADRAG FOR HÅRD HVEDE

Pristillæg og -fradrag for hård hvede foretages samlet på grundlag af følgende beløb:

a)

Når vandindholdet i hård hvede, der tilbydes til intervention, er under 14 %, anvendes de tillæg, der er anført i tabel I:

Tabel I

Tillæg for vandindholdet i hård hvede

Vandindhold

(%)

Tillæg

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

b)

Når vandindholdet er over 14 %, anvendes de fradrag, der er anført i tabel II:

Tabel II

Fradrag for vandindholdet i hård hvede

Vandindhold

(%)

Fradrag

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

c)

Når andelen af knækkede kerner overstiger 3 % for hård hvede, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

d)

Når andelen af kornbesats (urenheder) overstiger 2 % for hård hvede, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

e)

Når andelen af spirede kerner overstiger 2,5 %, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

f)

Når andelen af andre urenheder (Schwarzbesatz) overstiger 0,5 % for hård hvede, foretages der et fradrag på 0,1 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

g)

Når andelen af melede kerner for hård hvede overstiger 20 %, foretages der et fradrag på 0,2 EUR for hver yderligere afvigelse på 1 % eller del af 1 %.


BILAG V

(Artikel 19, stk. 1)

PRISTILLÆG OG -FRADRAG FOR RIS

1.

Pristillæg og -fradrag for ris anvendes på interventionsprisen for uafskallet ris, der tilbydes til intervention, idet interventionsprisen ganges med summen af de procentvise fradrag og tillæg, der fastlægges således:

a)

når udbyttet ved forarbejdning af ris afviger fra det grundudbyttet for den pågældende sort, der er fastsat i del A i bilag III til nærværende forordning, er de tillæg og fradrag, der skal anvendes for hver sort, fastlagt i tabel I:

Tabel I

Tillæg og fradrag på grundlag af udbyttet ved forarbejdning af ris

Udbytte ved forarbejdning af uafskallet ris til sleben ris i helt korn

Tillæg og fradrag pr. procentpoint udbytte

Højere end grundudbyttet

Tillæg på 0,75 %

Lavere end grundudbyttet

Fradrag på 1 %


Samlet udbytte ved forarbejdning af uafskallet ris til sleben ris

Tillæg og fradrag pr. procentpoint udbytte

Højere end grundudbyttet

Tillæg på 0,60 %

Lavere end grundudbyttet

Fradrag på 0,80 %

b)

Når andelen af defekte korn i den uafskallede ris overskrider de tolerancer, der gælder for standardkvaliteten af uafskallet ris, er det procentvise fradrag, der skal foretages i interventionsprisen, fastlagt for hver type ris i tabel II:

Tabel II

Fradrag for defekte riskorn

Korndefektekorn

Procentdelen af defekte korn, der medfører fradrag i interventionsprisen

Procentuelt fradrag (1), der anvendes på yderligere afvigelser i forhold til minimumskravet

Rundkornet ris

KN-kode 1006 10 92

Middelkornet og langkornet A-ris

KN-kode 1006 10 94 og 1006 10 96

Langkornet B-ris

KN-kode 1006 10 98

Kridtagtige korn

2 til 6 %

2 til 4 %

1,5 til 4 %

1 % for hver yderligere afvigelse på 0,5 %

Korn med røde riller

1 til 10 %

1 til 5 %

1 til 5 %

1 % for hver yderligere afvigelse på 1 %

Plettede og skjoldede korn

0,50 til 4 %

0,50 til 2,75 %

0,50 til 2,75 %

0,8 % for hver yderligere afvigelse på 0,25 %

Ravfarvede korn

0,05 til 1 %

0,05 til 0,50 %

0,05 til 0,50 %

1,25 % for hver yderligere afvigelse på 0,25 %

Gule korn

0,02 til 0,175 %

0,02 til 0,175 %

0,02 til 0,175 %

6 % for hver yderligere afvigelse på 0,125 %

c)

Når vandindholdet i den uafskallede ris overstiger 13 %, er fradraget i interventionsprisen lig med forskellen mellem vandindholdet i den uafskallede ris, der tilbydes til intervention, angivet i procent med en decimal, og 13 %.

d)

Når andelen af forskellige urenheder i den uafskallede ris overstiger 0,1 %, opkøbes partiet til intervention med et fradrag i interventionsprisen på 0,02 % for hver yderligere afvigelse på 0,01 %.

e)

Når der tilbydes et parti uafskallet ris af en given sort til intervention, og andelen af korn af andre rissorter overstiger 3 %, opkøbes partiet med et fradrag i interventionsprisen på 0,1 % for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

2.

De tillæg og fradrag, der er omhandlet i punkt 1, fastlægges på grundlag af det vægtede gennemsnit af resultaterne af analyserne af de repræsentative prøver, jf. artikel 16.


(1)  For defekte korn beregnes hver afvigelse i procent angivet med to decimaler.


BILAG VI

(Artikel 27, stk. 2)

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 489/2005

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 15, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 15, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Bilag III, del B

Artikel 4

Bilag V

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 4, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 4

Artikel 4, stk. 3

Artikel 6, stk. 5

Artikel 5, stk. 1

Artikel 7

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 2, første afsnit

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 1

Artikel 17, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 4, første afsnit

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 4, andet afsnit

Artikel 11

Artikel 12, stk. 1 og 2

Artikel 16, stk. 1 og 2

Artikel 12, stk. 3

Artikel 13, stk. 1, første afsnit

Artikel 14

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 16, stk. 4

Artikel 13, stk. 2

Artikel 16, stk. 5

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15, stk. 1, første afsnit

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit

Artikel 15, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 19, stk. 2

Artikel 15, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 19, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 16, stk. 3

Artikel 18

Artikel 21

Bilag I

Bilag II, del A

Bilag III, del A

Bilag II, del B

Bilag V

Bilag III

Bilag III, del B

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 671/2009

af 24. juli 2009

om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 171, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til kapitel III, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 af 17. august 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) kan eksportlicenser for ost, der eksporteres til Amerikas Forenede Stater under de kontingenter, der følger af aftaler indgået under multilaterale handelsforhandlinger, tildeles efter en særlig procedure, som gør det muligt at udpege foretrukne importører i USA.

(2)

Proceduren bør åbnes for eksport i 2010, og de supplerende bestemmelser hertil bør fastsættes.

(3)

Ved importforvaltningen skelner myndighederne i USA mellem det supplerende kontingent, som EF blev indrømmet under Uruguay-runden, og de kontingenter, der oprindelig var et resultat af Tokyo-runden. Eksportlicenserne bør tildeles under hensyn til, om produkterne kommer i betragtning for det pågældende USA-kontingent som beskrevet i Harmonised Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

Med henblik på at få eksporteret den størst mulige mængde under de kontingenter, som der er en beskeden interesse for, bør der tillades ansøgninger, der omfatter hele kontingentmængden.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportlicenser for produkter henhørende under KN-kode 0406 og nævnt i bilag I, som i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under de kontingenter, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1282/2006, udstedes i overensstemmelse med kapitel III, afdeling 2, i samme forordning og bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Ansøgning om licens, jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 1282/2006 (i det følgende benævnt »ansøgning«), indgives til myndighederne i perioden 1. -10. september 2009.

2.   En ansøgning tages kun i betragtning, hvis den indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 24 i forordning (EF) nr. 1282/2006, og hvis den ledsages af de deri nævnte dokumenter.

Er de disponible mængder for en gruppe produkter, der er angivet i kolonne 2 i bilag I, fordelt mellem kontingentet efter Uruguay-runden og kontingentet efter Tokyo-runden, kan en ansøgning kun vedrøre et af kontingenterne, idet det pågældende kontingent anføres i kolonnen for gruppe- og kontingentidentifikation, jf. kolonne 3 i samme bilag.

De i artikel 24 i forordning (EF) nr. 1282/2006 omhandlede oplysninger fremlægges efter skemaet i bilag II til nærværende forordning.

3.   Med hensyn til kontingenterne med betegnelserne 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo og 25-Uruguay i kolonne 3 i bilag I skal ansøgningen mindst omfatte 10 tons og må ikke overstige den mængde, der er disponibel under det pågældende kontingent som fastsat i kolonne 4 i samme bilag.

Med hensyn til de andre kontingenter i kolonne 3 i bilag I skal ansøgningen mindst omfatte 10 tons, men højst 40 % af den mængde, der er disponibel under det pågældende kontingent som fastsat i kolonne 4 i samme bilag.

4.   En ansøgning tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han ikke har indgivet og ikke agter at indgive andre ansøgninger for den pågældende gruppe produkter og det pågældende kontingent.

Indgiver en ansøger flere ansøgninger for den samme gruppe produkter og det samme kontingent i en eller flere medlemsstater, tages ingen af ansøgningerne i betragtning.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne meddeler senest fem arbejdsdage efter indgivelsesperiodens udløb Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for hver af produktgrupperne og i givet fald for kontingenterne i bilag I.

Alle meddelelser, herunder også meddelelser om ingen ansøgninger, fremsendes pr. telefax eller e-mail efter skemaet i bilag III.

2.   Meddelelsen omfatter for hver gruppe og i givet fald for hvert kontingent følgende:

a)

en liste over ansøgere

b)

de mængder, som hver ansøger har ansøgt om, opdelt efter produktkode i den kombinerede nomenklatur, samt deres kode i Harmonised Tariff Schedule of the United States of America (2009)

c)

navn og adresse på den af ansøgeren udpegede importør.

Artikel 4

I henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 1282/2006 tildeler Kommissionen hurtigst muligt licenserne og underretter senest den 31. oktober 2009 medlemsstaterne herom.

Medlemsstaterne giver senest fem arbejdsdage efter offentliggørelsen af tildelingskoefficienterne Kommissionen meddelelse om de mængder pr. ansøger, som der er tildelt licenser for efter artikel 25 i forordning (EF) nr. 1282/2006, for hver gruppe og i givet fald for hvert kontingent.

Meddelelsen sendes pr. telefax eller e-mail ifølge skemaet i bilag IV.

Artikel 5

Medlemsstaterne kontrollerer de oplysninger, der er meddelt efter artikel 3 i nærværende forordning og artikel 24 i forordning (EF) nr. 1282/2006, inden licenserne udstedes og senest den 15. december 2009.

Konstateres det, at en erhvervsdrivende, der har fået udstedt en licens, har afgivet urigtige oplysninger, annulleres licensen, og sikkerheden inddrages. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4.


BILAG I

Ost, der skal eksporteres til USA i 2010 under visse GATT-kontingenter

Kapitel III, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 1282/2006 og forordning (EF) nr. 671/2009

Gruppeidentifikation ifølge tillægsbemærkningerne i kapitel 4 i Harmonised Tariff Schedule of the United States

Gruppe- og kontingentidentifikation

Disponibel mængde i 2010

Bemærkning til

Gruppe

 

Tons

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

16 — Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

22 — Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

25 — Uruguay

2 420,000


BILAG II

Fremlæggelse af de oplysninger, der kræves efter artikel 24 i forordning (EF) nr. 1282/2006

Gruppe- og kontingentidentifikation, jf. kolonne 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 671/2009:

 

Navn på gruppe, jf. kolonne 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 671/2009: …

Kontingent efter:

Uruguay-runden: 

Tokyo-runden: 


Ansøgers navn og adresse

Produktkode i den kombinerede nomenklatur

Mængde, der ansøges om i tons

Kode i Harmonised Tariff

Schedule of the USA

Navn og adresse på udpeget importør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 


BILAG III

Fremlæggelse af de oplysninger, der kræves efter artikel 3 i forordning (EF) nr. 671/2009

Sendes til + 32 2 295 3310 eller AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Gruppe- og kontingentidentifikation, jf. kolonne 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 671/2009:

 

Navn på gruppe, jf. kolonne 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 671/2009: …

Kontingent efter:

Uruguay-runden: 

Tokyo-runden: 


Nr.

Ansøgers navn og adresse

Produktkode i den kombinerede nomenklatur

Mængde, der ansøges om i tons

Kode i Harmonised Tariff Schedule of the USA

Navn og adresse på udpeget importør

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

 

 


BILAG IV

Oversigt over licenser, der er udstedt efter artikel 25 i forordning (EF) nr. 1282/2006

Sendes til + 32 2 295 3310 eller AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Gruppe - og kontingentidentifikation, jf. kolonne 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 671/2009

Kontingent efter

Navn og adresse på ansøger

Produktkode i den kombinerede nomenklatur

Mængde, der ansøges om

i tons

Navn og adresse på udpeget importør

Tildelt mængde (1)

i tons

 

Uruguay-runden

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo-runden

 

 

 

I alt:

 

I alt:

 

 

Uruguay-runden

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo-runden

 

 

 

I alt:

 

I alt:

 

 

Uruguay-runden

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo-runden

 

 

 

I alt:

 

I alt:

 


(1)  Mængder tildelt ved lodtrækning skal fordeles på de enkelte KN-koder i forhold til de mængder af produktet pr. KN-kode, der er ansøgt om


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 672/2009

af 24. juli 2009

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 327/98 blev der åbnet en række toldkontingenter og fastsat bestemmelser om forvaltningen heraf for import af ris og brudris, opdelt efter oprindelsesland og fordelt på flere delperioder, jf. bilag IX til nævnte forordning.

(2)

Delperioden juli er tredje delperiode for det kontingent, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, og anden delperiode for de kontingenter, der er fastsat i litra b), c) og d) i nævnte stykke.

(3)

Det fremgår af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingenterne med løbenummer 09.4154-09.4166, omfatter en mængde, der overstiger den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som de mængder, der er ansøgt om under de pågældende kontingenter, skal multipliceres med.

(4)

Det fremgår desuden af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 og 09.4153 omfatter en mængde, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

Derfor bør det for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166 fastsættes, hvor meget de samlede disponible mængder for den følgende delperiode udgør, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009 for kontingenterne med løbenummer 09.4154-09.4166, jf. forordning (EF) nr. 327/98, medfører, at der udstedes importlicenser for de mængder, der er ansøgt om, multipliceret med de tildelingskoefficienter, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

2.   I bilaget til denne forordning fastsættes de samlede disponible mængder for den følgende delperiode under kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166, jf. forordning (EF) nr. 327/98.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5.


BILAG

Mængder, der tildeles for delperioden juli 2009, og disponible mængder for den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 327/98

a)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden september 2009

(kg)

USA

09.4127

 (1)

13 879 202

Thailand

09.4128

 (1)

1 315 205

Australien

09.4129

 (1)

385 000

Andre oprindelser

09.4130

 (2)

0


b)   Kontingent for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden oktober 2009

(kg)

Alle lande

09.4148

 (2)

66 289


c)   Kontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Thailand

09.4149

 (1)

Australien

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

USA

09.4153

 (1)

Andre oprindelser

09.4154

1,561628 %


d)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden september 2009

(kg)

Thailand

09.4112

 (2)

0

USA

09.4116

 (2)

0

Indien

09.4117

 (2)

40 445

Pakistan

09.4118

 (2)

0

Andre oprindelser

09.4119

 (2)

0

Alle lande

09.4166

1,04385 %

0


(1)  De mængder, der er ansøgt om, er mindre end eller svarer til de disponible mængder: alle ansøgningerne kan dermed godkendes.

(2)  Ingen disponible mængder for denne delperiode.

(3)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2009

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning

(meddelt under nummer K(2009) 5475)

(2009/560/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og artikel 25, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2008/897/EF af 28. november 2008 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2009 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (2) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EF-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(3)

Belgien, Danmark, Irland, Spanien, Frankrig, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal og Finland har forelagt ændrede programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue.

(4)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (3). De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(5)

Danmark, Spanien, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Finland og Det Forenede Kongerige har forelagt ændrede programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE).

(6)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(7)

Et flerårigt program for udryddelse af rabies forelagt af Slovenien blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2007/782/EF af 30. november 2007 om godkendelse af årlige og flerårige nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2008 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (4). Programmets andet år blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(8)

Slovenien har forelagt en ændret udgave af programmet for det andet år under sit flerårige program for udryddelse af rabies. Kommissionen har vurderet det ændrede program fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmet opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. Det ændrede program bør derfor godkendes.

(9)

De nationale programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF, omfattede vaccinationskampagner mod bluetongue i 2009. Udgiften til selve vaccinationen var dog ikke en af de udgifter, der kunne ydes EF-tilskud til.

(10)

I betragtning af den epidemiologiske situation i de pågældende medlemsstater bør udgiften til vaccination være en af de udgifter, der kan ydes EF-tilskud til. Der bør derfor tildeles yderligere midler til finansiering af de programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue i de pågældende medlemsstater, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(11)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (5) som ændret for nylig ved Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2009 (6) er der fastsat strengere krav, der skal opfyldes, i tilfælde af at mælkeproducerende bestande er inficeret med klassisk scrapie.

(12)

Den 18. marts 2009 forelagde Cypern et nyt flerårigt program for overvågning og udryddelse af scrapie, der var tilpasset den pågældende nylige ændring af forordning (EF) nr. 999/2001. Det pågældende program erstatter det nationale program for udryddelse af scrapie i Cypern for 2009, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(13)

I betragtning af denne usædvanlige situation anmodede Cypern i programmet om at få tildelt et tilskud på over 50 % af udgifterne til slagtning af dyr, der er inficeret med scrapie. Kommissionen har vurderet det pågældende program fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmet opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. Programmet bør derfor godkendes.

(14)

Da en meget stor andel af fåre- og gedebestanden i Cypern er inficeret med scrapie, er Cypern forpligtet til at slå et usædvanligt stort antal dyr ned i løbet af en kort tidsperiode for at opfylde bestemmelserne i den relevante EF-lovgivning.

(15)

I betragtning af denne usædvanlige situation bør der ydes et højere EF-tilskud til programmet for overvågning og udryddelse af scrapie i Cypern. Desuden bør udgiften til personale, der ansættes specielt med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med programmet, og udgiften til destruktion af dyrekroppene være omfattet af de udgifter, der kan ydes tilskud til i forbindelse med programmet.

(16)

Godkendelse af de ændrede programmer ved nærværende beslutning får betydning for de beløb, der er nødvendige til at gennemføre programmerne som godkendt ved beslutning 2008/897/EF. Det EF-tilskud, der højst kan ydes til visse programmer, bør ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Beslutning 2008/897/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De ændrede programmer for overvågning og udryddelse af bluetongue, der blev forelagt af Belgien den 29. januar 2009, af Danmark den 20. april 2009, af Irland den 16. februar 2009, af Spanien den 6. marts 2009, af Frankrig den 2. februar 2009, af Letland den 20. februar 2009, af Litauen den 20. februar 2009, af Nederlandene den 8. december 2008, af Portugal den 20. februar 2009 og af Finland den 7. januar 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 2

De ændrede programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier, der blev forelagt af Danmark den 18. marts 2009, af Spanien den 7. april 2009, af Italien den 29. januar 2009, af Luxembourg den 16. marts 2009, af Nederlandene den 20. februar 2009, af Portugal den 4. marts 2009, af Finland den 27. februar 2009 og af Det Forenede Kongerige den 26. januar 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 3

Det andet år under det flerårige program for udryddelse af rabies som ændret og forelagt af Slovenien den 23. april 2009 godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 4

I beslutning 2008/897/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   EF-tilskuddet fastsættes til 50 % af hver enkelt af de i stk. 1 nævnte medlemsstaters udgifter til vaccination, laboratorieundersøgelser med henblik på virologisk, serologisk og entomologisk overvågning samt indkøb af fælder og vaccine, dog højst:

a)

4 450 000 EUR til Belgien

b)

5 000 EUR til Bulgarien

c)

2 350 000 EUR til Tjekkiet

d)

50 000 EUR til Danmark

e)

15 700 000 EUR til Tyskland

f)

180 000 EUR til Estland

g)

800 000 EUR til Irland

h)

50 000 EUR til Grækenland

i)

21 000 000 EUR til Spanien

j)

57 000 000 EUR til Frankrig

k)

3 000 000 EUR til Italien

l)

460 000 EUR til Letland

m)

0 EUR til Litauen

n)

510 000 EUR til Luxembourg

o)

1 400 000 EUR til Ungarn

p)

5 000 EUR til Malta

q)

50 000 EUR til Nederlandene

r)

3 350 000 EUR til Østrig

s)

500 000 EUR til Polen

t)

5 300 000 EUR til Portugal

u)

250 000 EUR til Rumænien

v)

910 000 EUR til Slovenien

w)

820 000 EUR til Finland

x)

1 550 000 EUR til Sverige.

3.   De maksimumsbeløb, der godtgøres medlemsstaterne for de programmer, der er omhandlet i stk. 1, må i gennemsnit ikke overstige:

a)

for en ELISA-test 2,5 EUR pr. test

b)

for en PCR-test 10 EUR pr. test

c)

for indkøb af monovalente vacciner 0,3 EUR pr. dosis

d)

for indkøb af bivalente vacciner 0,45 EUR pr. dosis

e)

for vaccination af kvæg: 1,50 EUR per vaccineret kreatur, uanset antallet og typerne af de anvendte doser

f)

for vaccination af får eller geder: 0,75 EUR per vaccineret får eller ged, uanset antallet og typerne af de anvendte doser.«

2)

I artikel 9, stk. 2, litra l), ændres beløbet »1 800 000 EUR« til »50 000 EUR«.

3)

I artikel 13, stk. 2, litra e), ændres beløbet »370 000 EUR« til »530 000 EUR«.

4)

Følgende indsættes som artikel 15a:

»Artikel 15a

Scrapie

1.   Det flerårige program for overvågning og udryddelse af scrapie, som Cypern forelagde den 18. marts 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010.

2.   EF-tilskuddet fastsættes til:

a)

100 % af Cyperns udgifter til hurtige test og indledende molekylære test

b)

75 % af Cyperns udgifter til godtgørelse til ejere for værdien af de dyr, der er slået ned og destrueret i overensstemmelse med Cyperns program for overvågning og udryddelse af scrapie

c)

50 % af udgifterne til:

i)

analyse med henblik på genotypebestemmelse af prøver

ii)

indkøb af præparater til aflivning af dyrene

iii)

personale, der ansættes specielt med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med programmet

iv)

destruktion af dyrekroppene.

3.   De maksimumsbeløb, der kan godtgøres Cypern for det program, der er omhandlet i stk. 1, må i gennemsnit ikke overstige:

a)

30 EUR pr. test for test, der udføres på får og geder, som omhandlet i del II i kapitel A i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

b)

175 EUR pr. test for indledende molekylære test, der udføres i henhold til punkt 3.2, litra c), nr. i), i kapitel C i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001

c)

10 EUR pr. test for genotypebestemmelser

d)

100 EUR pr. dyr for får og geder, der slås ned.

4.   I 2009 indgås der forpligtelser for 5 400 000 EUR.

5.   På baggrund af programgennemførelsen i 2009 afgøres det, hvilket beløb der indgås forpligtelser for i 2010.«

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 322 af 2.12.2008, s. 39.

(3)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44.

(4)  EUT L 314 af 1.12.2007, s. 29.

(5)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(6)  EUT L 34 af 4.2.2009, s. 11.


25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/60


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2009

om ændring af beslutning 2006/679/EF for så vidt angår gennemførelsen af den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

(meddelt under nummer K(2009) 5607)

(EØS-relevant tekst)

(2009/561/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1) (omarbejdning), særlig artikel 6, stk. 1,

Under henvisning til Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling af 23. februar 2009 om den europæiske udbygningsplan (ERA-REC-02-2009-ERTMS), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I hver af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) bør der anføres en strategi for gennemførelse af TSI'en med en præcisering af faserne i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor overensstemmelse med TSI'erne er normen.

(2)

I Kommissionens beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanenet for konventionelle tog (2) fastlægges TSI'en for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

(3)

I overensstemmelse med beslutning 2006/679/EF, artikel 3, har medlemsstaterne udarbejdet nationale implementeringsplaner for TSI'en Togkontrol og signaler og fremsendt disse implementeringsplaner til Kommissionen.

(4)

På grundlag af disse nationale planer udarbejder Kommissionen en EU-helhedsplan efter principperne i kapitel 7 i bilaget til beslutning 2006/679/EF.

(5)

I bilaget til beslutning 2006/679/EF, kapitel 7, fastsættes det, at helhedsplanen for EU, som benævnes »den europæiske udbygningsplan«, vil blive føjet til TSI'en ved en ændringsprocedure.

(6)

Ifølge direktiv 2008/57/EF kan TSI'erne fastlægge de rammer, der er nødvendige for at afgøre, om det bestående delsystem eventuelt skal godkendes på ny, og for at fastsætte de relevante frister.

(7)

Strategien for indførelse af TSI'en Togkontrol og signaler bør ikke udelukkende hvile på, at delsystemerne er i overensstemmelse med TSI'en på det tidspunkt, hvor de sættes i drift, opgraderes eller udskiftes, men også bygge på samordning af indførelsen langs fælleseuropæiske transportkorridorer mellem de vigtigste europæiske godstransportområder. Eftersom interoperabiliteten kun kan realiseres, hvis korridorerne er fuldt udrustede, bør der i en europæisk udbygningsplan fastsættes tidsfrister for udskiftning eller opgradering af delsystemet.

(8)

Medlemsstaterne bør gøre alt, hvad der står i deres magt, for at tilvejebringe et eksternt specifikt transmissionsmodul, der passer til deres nedarvede klasse B-systemer, jf. TSI'ens bilag B.

(9)

Fra TEN-T-programmet eller andre EF-programmer for finansieringsstøtte kan Fællesskabet støtte ERTMS-projekter (European Rail Traffic Management System) i almindelighed og navnlig dem, der er med i den europæiske udbygningsplan.

(10)

Finansieringsstøtte i tilstrækkeligt omfang er et middel til at sikre, at ERTMS-systemet udbygges i det omfang og inden for de frister, der fastsat i den europæiske udbygningsplan. Derfor vil planen eventuelt blive justeret for at tage hensyn til, hvor store midler der står til rådighed.

(11)

Leverandørerne af mobilt ERTMS-udstyr har bekræftet, at de vil kunne levere mobilt udstyr, der lever op til den nye standard (under betegnelsen »basisversion 3«) senest i 2015. Internationale lokomotiver, der leveres fra med den dato, bør således som hovedregel være udrustet med ERTMS.

(12)

Beslutning 2006/679/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Interoperabilitet og Sikkerhed i Jernbanerne, nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2006/679/EF foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit 7.1, 7.2 og 7.3 affattes som i bilaget til denne beslutning.

2)

I afsnit 7.4.2.3 erstattes henvisningen til afsnit 7.2.2.5 af en henvisning til afsnit 7.2.

Artikel 2

Med frist den 31. december 2015 vurderer Kommissionen gennemførelsen af den europæiske udbygningsplan, og efter at have analyseret, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen i tiden frem til 2015, hvor meget af udstyret der lever op til den nye standard (basisversion 3), og hvilke finansieringsmidler der står til rådighed for støtte til udbygningen med ERTMS, afgør den, om det er nødvendigt at ændre beslutningen, særlig med hensyn til, hvilke strækninger der skal være udrustet i 2020. Medlemsstaterne inddrages i dette analysearbejde.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2009.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 16.10.2006, s. 1.


BILAG

Afsnit 7.1, 7.2 og 7.3 i bilaget til beslutning 2006/679/EF erstattes af følgende tekst:

"7.   GENNEMFØRELSE AF TSI’EN FOR TOGKONTROL

Dette kapitel gennemgår hovedtrækkene i strategien for TSI’ens gennemførelse (den europæiske udbygningsplan for ERTMS) og præciserer, hvilke faser der skal gennemløbes for at sikre en gradvis overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor efterlevelse af TSI’erne er normen.

Den europæiske udbygningsplan for ERTMS finder ikke anvendelse på strækninger inden for en medlemsstats område, når havet eller særlige geografiske forhold afskærer eller isolerer dennes jernbanenet fra resten af Fællesskabets banenet. Denne strategi finder ikke anvendelse på lokomotiver, der udelukkende kører på sådanne strækninger.

7.1.    Installation af ERTMS-udstyr på infrastrukturen

Formålet med den europæiske udbygningsplan for ERTMS er at sikre, at ERTMS-udrustede lokomotiver, motorvogne og andre jernbanekøretøjer efterhånden kan få adgang til et stigende antal strækninger, havne, terminaler og rangerbanegårde, uden at de oven i ERTMS-udstyret også skal have nationalt udstyr.

Det betyder ikke, at udbygningsplanen kræver bestående klasse B-systemer fjernet på de strækninger, den omfatter. Men senest på den dato, der er anført i gennemførelsesplanen, må det ikke være en betingelse for, at ERTMS-udrustede lokomotiver, motorvogne og andre jernbanekøretøjer kan få adgang til strækninger, der er med i udbygningsplanen, at de er udrustet med et klasse B-system.

Når terminalområder, f.eks. havne eller bestemte strækninger i et havneområde, ikke er udrustet med noget klasse B-system, betyder kravene vedrørende »tilslutning« af disse terminalområder ikke nødvendigvis, at sådanne terminaler eller strækninger skal udrustes med ERTMS, når blot adgang til sporanlæggene ikke forudsætter, at det rullende materiel er udrustet med et klasse B-system.

To- eller flersporede strækninger anses for udrustede, når et dobbeltspor er udrustet. Når der er mere end én strækning på et korridorafsnit, skal mindst én strækning på afsnittet være udrustet, og hele korridoren anses for udrustet, når mindst en strækning er udrustet i hele korridorens længde.

7.1.1.   Korridorer

De seks korridorer, der er beskrevet i tillæg I, skal udrustes med ERTMS efter tidsplanen i tillægget (1).

7.1.2.   Tilslutning til de vigtigste europæiske havne, rangerbanegårde, godsterminaler og godstransportområder

De havne, rangérbanegårde, godsterminaler og godstransportområder, der er anført i tillæg II, skal være forbundet med mindst en af de seks korridorer, der er anført i tillæg I, på den dato og de vilkår, der er specificeret i tillæg II.

7.1.3.   EU-finansierede projekter

I forbindelse med jernbaneinfrastrukturprojekter, der får finansieringsstøtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og/eller Samhørighedsfonden (Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (2)) og/eller TEN-T-midlerne (Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF (3)), skal der installeres ERTMS/ETCS i følgende tilfælde, jf. dog afsnit 7.1.1 og 7.1.2:

Når der foretages nyinstallation af togsikringsdelen i en togkontrolenhed.

Når togsikringsdelen i en idriftværende togkontrolenhed opgraderes således, at delsystemets funktioner eller ydeevne forandres.

Fornys signalanlæggene på korte (under 150 km) og usammenhængende strækningsafsnit, kan Kommissionen dispensere fra denne regel, hvis der installeres ERTMS inden det tidligste af følgende to tidspunkter:

fem år efter projektets afslutning

det tidspunkt, på hvilket strækningsafsnittet forbindes med en anden ERTMS-udrustet strækning.

I dette afsnit kaldes det tidligste af disse to tidspunkter »senere udrustningstidspunkt«.

Den berørte medlemsstat sender Kommissionen et dossier om sagen. Dossieret skal indeholde en økonomisk analyse, der viser, at der ligger en væsentlig økonomisk og/eller teknisk fordel i at tage ERTMS i drift på det senere udrustningstidspunkt i stedet for under gennemførelsen af det EU-finansierede projekt.

En sådan klausul kan en medlemsstat kun påberåbe sig, hvis udbuddet om fornyelse eller opgradering af togkontrolsystemet klart opererer med den mulighed, at strækningen udrustes med ERTMS enten i projektets forløb eller på det senere udrustningstidspunkt.

Kommissionen analyserer det forelagte dossier og de foranstaltninger, medlemsstaten foreslår, og underretter det i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF, artikel 29, omhandlede udvalg (4) om resultaterne af sin analyse. Når der gives dispensation, skal medlemsstaten sørge for, at der installeres ERTMS inden det senere udrustningstidspunkt.

7.1.4.   Forhold, som forudsætter valgfrie funktioner

Alt efter de faste togkontrolenheders egenskaber og deres grænseflader til andre delsystemer kan det blive nødvendigt at implementere infrastrukturfunktioner, der ellers ikke er klassificeret som obligatoriske, i visse anvendelser for at sikre, at de væsentlige krav overholdes.

Hvis der etableres nationale eller valgfrie funktioner i fast udstyr, må det ikke forhindre adgangen til det pågældende infrastrukturanlæg for et tog, der kun opfylder de obligatoriske krav for mobile klasse A-systemer, medmindre det er påkrævet for følgende mobile valgfrie funktioner:

Anvendelse af en fast enhed på ETCS-niveau 3, der forudsætter mobil overvågning af togintegriteten.

Anvendelse af en fast enhed på ETCS-niveau 1 med infill, der forudsætter tilsvarende mobile infill-funktioner, hvis aktiveringshastigheden af sikkerhedsgrunde er sat til nul (f.eks. beskyttelse af farlige punkter).

Når ETCS forudsætter datatransmission via radio, skal GSM-R-datatransmissionstjenesterne opfylde kravene til ETCS-datatransmission.

Ved anvendelse af en mobil enhed, der omfatter en KER STM, kan det være nødvendigt at etablere K-grænseflade.

7.1.5.   Nedarvede systemer

Medlemsstaterne skal sikre, at funktionerne i de nedarvede systemer, der omhandles i TSI’ens bilag B, samt disses grænseflader holder sig inden for de nuværende specifikationer, medmindre der er tale om ændringer, der kan vurderes som nødvendige for at afhjælpe sikkerhedsrelaterede mangler i systemerne. Medlemsstaterne fremlægger de oplysninger om deres nedarvede systemer, som måtte være nødvendige med henblik på udvikling og certificering af apparatur for at sikre interoperabiliteten mellem klasse A-udstyr og medlemsstaternes klasse B-faciliteter.

7.1.6.   Underretning

For hvert afsnit af en korridor som beskrevet i tillæg I skal medlemsstaterne enten sende Kommissionen en detaljeret tidsplan for udrustningen af korridorafsnittet med ERTMS eller bekræfte, at korridorafsnittet allerede er udrustet. Disse oplysninger skal fremsendes til Kommissionen senest tre år inden det tidspunkt, hvor korridorafsnittet skal være udrustet ifølge tillæg I.

For hver af de havne, rangerbanegårde, godsterminaler eller godstransportområder, der er opført i tillæg II, skal medlemsstaterne indsende underretning om de specifikke strækninger, der skal anvendes for at sikre tilslutningen til en af de korridorer, der er opført i tillæg I. Disse oplysninger skal fremsendes til Kommissionen senest tre år inden det tidspunkt, der er anført i tillæg II, med angivelse af det seneste udrustningstidspunkt for den pågældende havn, rangerbanegård, godsterminal eller det pågældende godstransportområde. Europa-Kommissionen kan i nødvendigt omfang anmode om, der foretages ændringer, navnlig for at sikre overensstemmelsen mellem udrustede strækninger ved grænserne. Medlemsstaterne skal enten forelægge Kommissionen en detaljeret tidsplan for ERTMS-udrustningen af disse specifikke strækninger eller bekræfte, at de allerede er udrustet med ERTMS. Disse oplysninger skal fremsendes til Kommissionen senest tre år inden det tidspunkt, der er anført i tillæg II, med angivelse af det seneste udrustningstidspunkt for den pågældende havn, rangerbanegård, godsterminal eller det pågældende godstransportområde.

De detaljerede tidsplaner skal bl.a. oplyse, hvornår udbudsforretningen for udrustningen af strækningen vil blive afsluttet, hvilke fremgangsmåder der vil blive fulgt for at sikre interoperabiliteten med nabolandene på korridoren, samt de vigtigste milepæle for projektet. Med 12 måneders mellemrum underretter medlemsstaterne Kommissionen om, hvordan gennemførelsen skrider frem på disse strækninger, ved at fremsende en ajourført tidsplan.

7.1.7.   Forsinkelser

Når en medlemsstat med rimelighed kan forvente forsinkelser i forhold til de frister, der er fastlagt i denne beslutning, underretter den omgående Kommissionen herom. Den sender Kommissionen et dossier med en teknisk beskrivelse af projektet og en ajourført arbejdsplan. Dossieret skal også redegøre for, hvad forsinkelsen skyldes, hvad medlemsstaten har gjort for at afhjælpe problemet.

Der kan indrømmes en medlemsstat en yderligere fristforlængelse på højst tre år, når forsinkelsen skyldes forhold, som medlemsstaten ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, som f.eks. leverandørsvigt eller problemer med en godkendelsesproces på grund af manglende rådighed over egnede testkøretøjer. En medlemsstat kan kun påberåbe sig en sådan klausul, når følgende betingelser er opfyldt:

De i afsnit 7.1.6 omhandlede underretninger skal være fremkommet i rette tid og være dækkende.

Det i afsnit 7.1.7, første underafsnit, omhandlede dossier skal indeholde klart belæg for, at årsagerne til forsinkelsen lå uden for medlemsstatens kontrol.

En kompetent myndighed skal være ansvarlig for samordningen mellem leverandører af mobilt og fast udstyr og med hensyn til installation og prøvning af produkterne.

Der skal være gjort passende brug af eksisterende laboratorier.

Der skal forelægges dokumentation for, at der er truffet passende foranstaltninger for at minimere den yderligere forsinkelse.

Kommissionen analyserer det forelagte dossier og de foranstaltninger, medlemsstaten foreslår, og underretter det i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, omhandlede udvalg om resultaterne af sin analyse.

7.2.    Installation af ETCS-udstyr på det rullende materiel

Nye lokomotiver, nye motorvogne og andre nye selvkørende jernbanekøretøjer med førerrum, som bestilles efter 1. januar 2012 eller sættes i drift efter 1. januar 2015, skal være udrustet med ERTMS.

Dette krav gælder ikke for nye rangerlokomotiver eller for andre nye lokomotiver, nye motorvogne eller andre nye jernbanekøretøjer med førerrum, hvis de fra starten udelukkende er konstrueret til indenlandsk eller regional grænsekrydsende trafik. Medlemsstaterne kan imidlertid indføre yderligere krav på nationalt plan, navnlig med henblik på:

at begrænse adgangen til ERTMS-udrustede strækninger til ERTMS-udrustede lokomotiver, således at bestående nationale systemer kan afvikles

at stille krav om, at nye rangerlokomotiver og/eller andre nye jernbanekøretøjer med førerrum skal udrustes med ERTMS, og selv om de udelukkende er konstrueret med henblik på indenlandsk eller regional grænsekrydsende trafik.

7.3.    Særlige regler for installation af GSM-R

Disse regler gælder i tillæg til reglerne i afsnit 7.1 og 7.2.

7.3.1.   Faste anlæg:

Der skal installeres GSM-R i følgende tilfælde:

Når der foretages nyinstallation af radiodelen i en togkontrolenhed.

Når radiodelen af en idriftværende togkontrolenhed opgraderes således, at delsystemets funktioner eller ydeevne forandres.

7.3.2.   Mobile anlæg

Der skal installeres GSM-R i rullende materiel, som forudsættes anvendt på en strækning, der indeholder mindst ét afsnit, der er udstyret med klasse A-grænseflader (selvom det overlapper et klasse B-system) i følgende tilfælde:

Når der foretages nyinstallation af radiodelen i en togkontrolenhed.

Når radiodelen af en idriftværende togkontrolenhed opgraderes således, at delsystemets funktioner eller ydeevne forandres.

7.3.3.   Nedarvede systemer

Medlemsstaterne skal sikre, at funktionerne i de nedarvede systemer, der omhandles i TSI’ens bilag B, samt disses grænseflader holder sig inden for de nuværende specifikationer, medmindre der er tale om ændringer, der kan vurderes som nødvendige for at afhjælpe sikkerhedsrelaterede mangler i systemerne. Medlemsstaterne fremlægger de oplysninger om deres nedarvede systemer, som måtte være nødvendige med henblik på udvikling og certificering af apparatur for at sikre interoperabiliteten mellem klasse A-udstyr og medlemsstaternes klasse B-faciliteter.


(1)  Tillæg I anviser, hvornår udstyret senest skal være installeret, hvis der skridt for skridt skal opbygges et sammenhængende ERTMS-net. I nogle tilfælde foreligger der frivillige aftaler om tidligere frister.

(2)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(3)  EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(4)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

Tillæg I

Korridorernes enkelte strækninger

Korridor A — Skal være udrustet i 2015

Image

Korridor B (1)

Image

Korridor C (2)

Image

Korridor D (3)

Image

Korridor E

Image

Korridor F

Image


(1)  Hvis ikke andet gælder ifølge forskrifterne vedrørende det transeuropæiske banenet for højhastighedstog, kan der etableres forbindelser ved hjælp af afsnit af højhastighedsstrækninger, forudsat at der tildeles kanaler til godstog. Der vil i 2020 være mindst en ERTMS-udrustet forbindelse mellem Danmark og Tyskland (Flensburg-Hamburg eller Rødby-Puttgarden), men ikke nødvendigvis to. Basistunnelen under Brenner vil blive udrustet med ERTMS, når infrastrukturarbejdet er afsluttet (måldato 2020).

(2)  Der vil blive etableret en forbindelse mellem Nancy og Reding senest i 2020.

(3)  Yderligere to grene vil blive udrustet frem til 2020: Montmélian — Grenoble — Valence og Lyon — Valence — Arles — Miramas (venstre Rhône-bred).

Tillæg II

De vigtigste europæiske havne, rangerbanegårde, godsterminaler og godstransportområder  (1)

Land

Godstransportområde

Date

Bemærkning

Belgien

Antwerpen

31.12.2015

Der skal også etableres en forbindelse til Rotterdam i tiden frem til 2020.

Gent

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgarien

Burgas

31.12.2020

Tilslutningen til korridor E kræver udrustning af afsnittene Bourgas-Sofia og Sofia-Vidin-Calafat samt Calafat-Curtici i Rumænien (PP22).

Tjekkiet

Praha

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Danmark

Taulov

31.12.2020

Tilslutning af denne terminal forudsætter, at strækningen Flensburg-Padborg vælges som ERTMS-udrustet forbindelse — e fodnote 1i tillæg 1 til bilaget.

Tyskland

Dresden (2)

31.12.2020

I 2020 vil der også være en direkte forbindelse mellem korridor E og korridorer F (fra Dresden til Hannover).

Lübeck

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Hamburg (3)

31.12.2020

 

Köln

31.12.2015

 

München

31.12.2015

 

Hannover

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Nürnberg

31.12.2020

 

Grækenland

Pireás

31.12.2020

Tilslutningen til korridor E forudsætter, at afsnittet Kulata-Sofia i Bulgarien udrustes.

Spanien

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Der anmodes om tre tilslutninger. En tilslutning til Paris via Hendaye, en tilslutning fra Pamplona til Madrid og tilslutning fra Pamplona til korridor D via Zaragoza.

Zaragoza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcelona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Frankrig

Marseille

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Paris

31.12.2020

I 2020 vil der være følgende tilslutninger: i) Hendaye, ii) kanaltunnelen, iii) Dijon, iv) Metz via Epernay og Châlons-en-Champagne.

Italien

La Spezia

31.12.2020

 

Genova

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milano

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Bologna

31.12.2020

 

Roma

31.12.2020

 

Luxembourg

Bettembourg

31.12.2015

 

Ungarn

Budapest

31.12.2015

 

Nederlandene

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Der etableres også en forbindelse til Antwerpen i tiden frem til 2020.

Østrig

Graz

31.12.2020

 

Wien

31.12.2020

 

Polen

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

I tiden frem til 2020 udrustes strækningen Wrocław-Legnica, således at der opstår en direkte forbindelse til den tyske grænse (Gorlitz).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Warszawa

31.12.2015

 

Portugal

Sines

31.12.2020

 

Lisboa

31.12.2020

 

Rumænien

Constanța

31.12.2015

 

Slovenien

Koper

31.12.2015

 

Ljubljana

31.12.2015

 

Slovakiet

Bratislava

31.12.2015

 

Det Forenede Kongerige

Bristol

Denne terminal vil blive tilsluttet, når korridor C forlænges til kanaltunnelen.


(1)  Listen over knudepunkter i dette tillæg kan ændres, når blot en eventuel ændring ikke mindsker godstrafikken eller i væsentlig grad påvirker projekter i andre medlemsstater."

(2)  Tyskland vil bestræbe sig på at udruste afsnittet mellem Dresden og den tjekkiske grænse i korridor E på et tidligere tidspunkt.

(3)  Tyskland vil sørge for udrustning af en jernbaneforbindelse til Hamburg, men havneområdet vil måske kun være delvis udrustet i 2020.