ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.192.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 192

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
24. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 645/2009 af 23. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2009 den 23. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling af husstandens ressourcer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 647/2009 af 23. juli 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (BGB))

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 648/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse for produktionsåret 2008/09 af den endelige støtte for tørret foder

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 649/2009 af 23. juli 2009 om justering af visse fiskekvoter for 2009 som led i forvaltningen af fiskekvoter fra år til år

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 652/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 655/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den 9. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2009 af 23. juli 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 7. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2009 af 23. juli 2009 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i område VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

61

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/558/FUSP af 16. marts 2009 om indgåelse af aftalen om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger mellem Den Europæiske Union og Israel

63

Aftale om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger mellem Den Europæiske Union og Israel

64

 

 

2009/559/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/6/2009 af 22. juli 2009 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

68

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 645/2009

af 23. juli 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 646/2009

den 23. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling af husstandens ressourcer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for en systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår omfattende sammenlignelige og aktuelle tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gennemførelsesforanstaltninger nødvendige for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som hvert år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. For 2010 bør listen over de sekundære målvariabler, der skal indgå i modulet om fordeling af husstandens ressourcer, fastlægges sammen med de tilsvarende variabelkoder og definitioner.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler, variabelkoderne og definitionerne til modulet for 2010 angående fordeling af husstandens ressourcer, der skal indgå i tværsnitskomponenten i EF-statistikkerne over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC), er indeholdt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

I statistikker omfattet af denne forordning anvendes følgende enheder, dataindsamlingsmetoder, referenceperiode og indberetning af data.

1.   Enheder

De syv obligatoriske målvariabler angående husstandenes behandling og forvaltning af indkomsterne skal besvares for hver enkelt husstand.

De øvrige variabler, der skal indgå i dette modul, besvares for hver enkelt person, og referenceperioden er den aktuelle situation. Målvariablerne vedrører to typer enheder:

Målvariablerne vedrørende bidraget til det fælles husstandsbudget, adgangen til en bankkonto, muligheden for at træffe beslutninger om udgifter, tidsforbrug og udgiftsbeløb indberettes for hvert enkelt medlem af den aktuelle husstand eller eventuelt alle udvalgte respondenter på 16 år og derover, som bor i en husstand med mindst to personer på 16 år og derover.

Målvariablerne vedrørende beslutninger i husstanden (både specifikke og generelle) og varigheden af partnernes samliv indberettes for hvert enkelt medlem af den aktuelle husstand eller eventuelt til alle udvalgte respondenter på 16 år og derover, som bor sammen med en partner.

2.   Dataindsamlingsmetoder

For variabler, som vedrører husstanden (afsnit 1 i listen nedenfor), indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

For variabler, som vedrører de enkelte medlemmer af husstanden (afsnit 2 og 3 i listen nedenfor), indsamles dataene på grundlag af personlige interview med alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller eventuelt med den udvalgte respondent for husstanden.

På grund af arten af de data, som skal indsamles, er kun personlige interview (undtagelsesvis interview af stedfortrædere, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) tilladt.

3.   Referenceperiode

Referenceperioden for samtlige målvariabler er den aktuelle situation.

4.   Indberetning af data til Eurostat

De sekundære målvariabler om »fordeling af husstandens ressourcer« indberettes til Eurostat enten i husstandsdatafilen (H) eller i persondatafilen (P) efter de primære målvariabler.

EMNEOMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Modul 2010

Fordeling af husstandens ressourcer

Variabel

Kode

Målvariabel

1.    Spørgsmål til husstanden — obligatorisk

HA010

 

Rådighed over husstandens pengemidler

1

Vi betragter alle indkomster som fælles ressourcer

2

Vi betragter visse indkomster som fælles ressourcer og resten som private ressourcer

3

Vi betragter alle indkomster som private ressourcer for den person, som modtager dem

4

Vi modtager ingen indkomster i husstanden

HA010_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

HA020

 

Forvaltning af husstandens fælles pengemidler

1

Et eller flere husstandsmedlemmer

2

Mindst en person i husstanden og mindst en person uden for husstanden deltager i forvaltningen af husstandens fælles pengemidler

3

Ingen i husstanden og mindst en person uden for husstanden deltager i forvaltningen af husstandens fælles pengemidler

4

Husstanden har ingen fælles pengemidler

HA020_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

HA030

 

Id-nummer for person 1, der forvalter husstandens pengemidler

Id-nummer

Personidentifikationsnummer for person 1

HA030_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Id-nummer for person 2, der forvalter husstandens pengemidler

Id-nummer

Personidentifikationsnummer for person 2

HA040_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

HA020≠1,2 eller mindre end 2 personer i husstanden deltager i forvaltningen af husstandens pengemidler

HA050

 

Id-nummer for person 3, der forvalter husstandens pengemidler

Id-nummer

Personidentifikationsnummer for person 3

HA050_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

HA020≠1,2 eller mindre end 3 personer i husstanden deltager i forvaltningen af husstandens pengemidler

HA060

 

Id-nummer for person 4, der forvalter husstandens pengemidler

Id-nummer

Personidentifikationsnummer for person 4

HA060_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

HA020≠1,2 eller mindre end 4 personer i husstanden deltager i forvaltningen af husstandens pengemidler

HA070

 

Id-nummer for person 5, der forvalter husstandens pengemidler

Id-nummer

Personidentifikationsnummer for person 5

HA070_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

HA020≠1,2 eller mindre end 5 personer i husstanden deltager i forvaltningen af husstandens pengemidler

2.    Spørgsmål til de enkelte husstandsmedlemmer — obligatorisk

PA010

 

Andel af den personlige indkomst, der holdes adskilt fra det fælles husstandsbudget

1

Hele min personlige indkomst

2

Over halvdelen af min personlige indkomst

3

Ca. halvdelen af min personlige indkomst

4

Under halvdelen af min personlige indkomst

5

Ingen

6

Respondenten har ingen personlig indkomst

PA010_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA020

 

Adgang til en bankkonto

1

Ja

2

Nej

PA020_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA030

 

Beslutninger om hverdagsindkøb

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

PA030_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA040

 

Beslutninger om store udgifter til børn/barn

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

PA040_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2) eller et par, som ikke har ansvar for børnene (bedsteforældre, enlig forælder, der bor sammen med et par)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person, husstand uden børn under 16 år eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA050

 

Beslutninger om indkøb af dyre varige forbrugsgoder og møbler

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

4

Aldrig forekommet

PA050_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA060

 

Beslutninger om låntagning

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

4

Aldrig forekommet

PA060_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA070

 

Beslutninger om brug af opsparing

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

4

Vi har ingen (fælles) opsparing

5

Aldrig forekommet

PA070_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA080

 

Beslutninger — generelt

1

Overvejende mig

2

Fælles

3

Overvejende min partner

PA080_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Respondenten indgår ikke i et par, der bor i husstanden (RB240_F=-2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA090

 

Mulighed for at træffe beslutning om udgifter til eget forbrug, egne fritidsaktiviteter og hobbyer

1

Ja, altid eller næsten altid

2

Ja, sommetider

3

Aldrig eller næsten aldrig

PA090_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA100

 

Mulighed for at træffe beslutning om indkøb til at dække børnenes behov (inkl. lommepenge)

1

Ja, altid eller næsten altid

2

Ja, sommetider

3

Aldrig eller næsten aldrig

PA100_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person, husstand uden børn under 16 år eller husstand med under to personer på 16 år og derover

PA110

 

Varigheden af partnernes samliv

0-99

Antal år

PA110_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (ingen partner eller partner indgår ikke i husstanden)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

3.    Spørgsmål til de enkelte husstandsmedlemmer — frivilligt

PA120

 

Transporttid til og fra arbejde

0-99

Antal timer pr. uge

PA120_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-2

Ikke relevant (PL030 ≠1,2)

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

-5

Ikke adspurgt

PA130

 

Tid til fritidsaktiviteter

0-99

Antal timer pr. uge

PA130_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

-5

Ikke adspurgt

PA140

 

Tid til huslige pligter, børnepasning og pasning af andre forsørgede

0-99

Antal timer pr. uge

PA140_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

-5

Ikke adspurgt

PA150

 

Udgifter pr. måned til dækning af egne behov

0+

National valuta pr. måned

PA150_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Ikke den udvalgte respondent

-4

Husstand bestående af kun en person eller husstand med under to personer på 16 år og derover

-5

Ikke adspurgt

PA160

 

Respondentens udgifter pr. måned til børn

0+

National valuta pr. måned

PA160_F

1

Variabel udfyldt

-1

Mangler

-3

Respondent ikke udvalgt

-4

Husstand bestående af kun en person, husstand uden børn under 16 år eller husstand med under to personer på 16 år og derover

-5

Ikke adspurgt


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 647/2009

af 23. juli 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, og artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Tjekkiets anmodning om registrering af betegnelsen »Brněnské pivo« eller »Starobrněnské pivo« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 310 af 5.12.2008, s. 25.


BILAG

Fødevarer, der er omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 510/2006:

Kategori 2.1:   Øl

TJEKKIET

Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (BGB)


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 648/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse for produktionsåret 2008/09 af den endelige støtte for tørret foder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 90, litra c), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 88, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes det, hvor stor en støtte der skal udbetales til forarbejdningsvirksomhederne for tørret foder inden for den maksimale garantimængde, der er anført i artikel 89 i nævnte forordning.

(2)

Medlemsstaterne har i overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2005 af 7. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (2) givet Kommissionen meddelelse om de mængder tørret foder, for hvilke der er ansøgt om støtte for produktionsåret 2008/09. Meddelelserne viser, at den maksimale garantimængde ikke er overskredet.

(3)

Støtten for tørret foder udgør derfor 33 EUR/t, jf. artikel 88, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 2008/09 udgør den endelige støtte for tørret foder 33 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 61 af 8.3.2005, s. 4.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 649/2009

af 23. juli 2009

om justering af visse fiskekvoter for 2009 som led i forvaltningen af fiskekvoter fra år til år

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 23, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis Kommissionen fastslår, at en medlemsstat har overskredet de tildelte fiskerimuligheder, foretager Kommissionen fradrag i denne medlemsstats fremtidige fiskerimuligheder, jf. artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(2)

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 fastsættes de kriterier og betingelser, der gælder for Kommissionens fradrag i fiskerimuligheder.

(3)

Ifølge artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 kan medlemsstaterne inden den 31. oktober i det år, som kvoten gælder for, anmode Kommissionen om at tilbageholde op til 10 % af dens kvote til overførsel til det følgende år. Kommissionen forhøjer den relevante kvote med den tilbageholdte mængde.

(4)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008 (3), Rådets forordning (EF) nr. 1404/2007 af 26. november 2007 om fastsættelse af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen for 2008 (4), Rådets forordning (EF) nr. 1579/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (5) og Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 af 16. januar 2008 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (6), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2008, ligesom det deri specificeres, for hvilke bestande der kan træffes foranstaltninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.

(5)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1139/2008 af 10. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (7), Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (8), Rådets forordning (EF) nr. 1322/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen (9) og Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (10), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2009.

(6)

For Det Forenede Kongerige, Irland og Polen er visse af disse kvoter for 2009 blevet justeret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2007 af 15. februar 2007 om justering af visse fiskekvoter fra 2007 til 2012 i henhold til artikel 23, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (11) og Kommissionens forordning (EF) nr. 635/2008 af 3. juli 2008 om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) fra 2008 til 2011 efter Rådets forordning (EF) nr. 338/2008 (12).

(7)

Visse medlemsstater anmodede inden den 31. oktober 2008 om, at en del af deres kvoter for 2008 tilbageholdes og overføres til det følgende år, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96. De tilbageholdte mængder inden for de grænser, som er fastsat i den pågældende forordning, bør lægges til kvoten for 2009.

(8)

Efter artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 847/96 bør medlemsstaternes kvoter for 2009 nedsættes med en mængde svarende til den mængde fisk, der er fanget for meget. Efter artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 bør der foretages vejede fradrag fra medlemsstaternes kvoter for 2009, hvis de tilladte landinger i 2008 af fisk fra visse bestande, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2015/2006, (EF) nr. 1404/2007, (EF) nr. 1579/2007 og (EF) nr. 40/2008, er overskredet.

(9)

For visse medlemsstater er fradragene større end landenes respektive kvoter for 2009. Efter reglerne i artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 bør det af hensyn til ligebehandling af medlemsstaterne, og for effektivt at bidrage til ressourcebevarelsen ved at kompensere mest muligt for tidligere overfiskning, sikres, at der også i sådanne tilfælde foretages fuldt fradrag. Derfor bør de pågældende medlemsstaters fartøjer ikke have lov til at fiske efter de berørte arter i de relevante områder i 2009, og de resterende mængder bør fradrages i efterfølgende år. Kommissionen bør derfor efter proceduren i artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 fradrage restmængden i den relevante kvote for 2010 og i givet fald efterfølgende år.

(10)

Medlemsstaterne bør dog have lov til at kompensere for de mængder, der fortsat skal fradrages, ved i løbet af 2009 at opnå yderligere fiskerimuligheder for de berørte bestande gennem kvoteudveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002, for således at undgå, at disse mængder fradrages i deres fiskerimuligheder for 2010 eller efterfølgende år.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fiskekvoterne fastsat ved forordning (EF) nr. 1139/2008, (EF) nr. 1322/2008, (EF) nr. 1359/2008 og (EF) nr. 43/2009 forhøjes som vist i bilag I eller nedsættes som vist i bilag II.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog nedsættelserne fastsat ved forordning (EF) nr. 147/2007 og (EF) nr. 635/2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28.

(4)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 1.

(5)  EUT L 346 af 29.12.2007, s. 1.

(6)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1.

(7)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 3.

(8)  EUT L 352 af 31.12.2008, s. 1.

(9)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 1.

(10)  EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.

(11)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 10.

(12)  EUT L 176 af 4.7.2008, s. 8.


BILAG I

OVERFØRSLER TIL KVOTER FOR 2009

Medlemsstat

Bestandskode

Art

Område

Endelig kvote 2008

Fangster 2008

SC-fangster 2008

% af endelig kvote

Overført mængde

Oprindelig kvote 2009

Revideret kvote 2009

Ny kode 2009

BEL

ANF/07

Havtaske

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE

Havtaske

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A

Torsk

VII a

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D

BEL

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Kuller

VI b, XII og XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII, EF-farvande i V b samt internationale farvande i XII og XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE

Kulmule

VIII a, b, d og e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07

Glashvarrearter

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIII a, b, d og e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A

Rødspætte

VII a

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG

Rødspætte

VII f og VII g

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A

Almindelig tunge

VII a

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D

Almindelig tunge

VII d

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG

Almindelig tunge

VII f og VII g

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK

Almindelig tunge

VII h, VII j og VII k

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB

Almindelig tunge

VIII a og VIII b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI

Brosme

EF-farvande i III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C

DNK

USK/4EI

Brosme

EF-farvande i IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C

DNK

COD/03AS

Torsk

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kulmule

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2

Lange

EF-farvande og internationale farvande i I og II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03

Lange

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05

Lange

EF-farvande og internationale farvande i V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

III a, EF-farvande i III b, III c og III d

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Almindelig pighaj

EF-farvande i II a og IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e samt EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2

Sild

EF-farvande og internationale farvande i I og II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV og V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Sild

Underområde 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Torsk

Underområde 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Rødspætte

EF-farvande i III b, III c og III d

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07

Havtaske

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS

Torsk

III a Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Almindelig pighaj

EF-farvande og internationale farvande i I, V-VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Almindelig pighaj

EF-farvande i II a og IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Kuller

EF-farvande og internationale farvande i VI b, XII og XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2

Sild

EF-farvande og internationale farvande i I og II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Sild

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K

Sild

VII g, VII h, VII j og VII k

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Hestemakrelarter

EF-farvande og internationale farvande VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e og V b samt internationale farvande i XII og XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03

Lange

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05

Lange

EF-farvande og internationale farvande i V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2

Lange

EF-farvande og internationale farvande i I og II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Rokker

EF-farvande i II a og IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI

Brosme

EF-farvande i III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C

DEU

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I-VII, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Hvilling

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Sild

Underområde 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Torsk

Underområde 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Rødspætte

EF-farvande i III b, III c og III d

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Brisling

EF-farvande i III b, III c og III d

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Ansjos

IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07

Havtaske

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE

Havtaske

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Havtaske

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Kulmule

VI og VII, EF-farvande i V b samt internationale farvande i XII og XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE

Kulmule

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Kulmule

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9

Hestemakrelarter

VIII c og IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07

Glashvarrearter

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Glashvarrearter

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIII c, IX, X og EF-farvande i CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07

Jomfruhummer

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C

Jomfruhummer

VIII c

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI og EF-farvande i V b

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE

Jomfruhummer

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIII c, IX, X og EF-farvande i CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Berycider

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX og X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII og IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII og XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII og VII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07

Havtaske

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE

Havtaske

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Havtaske

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A

Torsk

VII a

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D

FRA

DGS/15X14

Almindelig pighaj

EF-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Almindelig pighaj

EF-farvande i II a og IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Kuller

EF-farvande og internationale farvande i VI b, XII og XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Sild

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K

Sild

VII g, VII h, VII j og VII k

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Kulmule

VI og VII, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE

Kulmule

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9

Hestemakrelarter

VIII c og IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07

Glashvarrearter

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Glashvarrearter

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05

Lange

EF-farvande i V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2

Lange

EF-farvande og internationale farvande i I og II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07

Jomfruhummer

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C

Jomfruhummer

VIII c

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI og EF-farvande i V b

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE

Jomfruhummer

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A

Rødspætte

VII a

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC

Rødspætte

VII b og VII c

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG

Rødspætte

VII f og VII g

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK

Rødspætte

VII h, VII j og VII k

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A

Almindelig tunge

VII a

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D

Almindelig tunge

VII d

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC

Almindelig tunge

VII b og VII c

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG

Almindelig tunge

VII f og VII g

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK

Almindelig tunge

VII h, VII j og VII k

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB

Almindelig tunge

VIII a og VIII b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rokker

EF-farvande i II a og IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI

Brosme

EF-farvande i IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C

FRA

USK/567EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A

Hvilling

VII a

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Hvilling

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Berycider

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV og V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI og VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX og X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII og IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI og VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X og XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C

FRA

ORY/07-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C

FRA

ORY/1X14-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, IV og V a

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI, og VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, XII og XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII og VII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31

Sild

Den Botniske Bugt (underområde 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Brisling

EF-farvande i underområde 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Torsk

EF-farvande i underområde 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Brisling

EF-farvande i III b, III c og III d

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07

Havtaske

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A

Torsk

VII a

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D

NLD

DGS/2AC4-C

Almindelig pighaj

EF-farvande i II a og IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Almindelig pighaj

EF-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2

Sild

EF-farvande og internationale farvande i I og II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB

Sild

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Sild

VI a S, VII b og VII c

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K

Sild

VII g, VII h, VII j og VII k

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A

Rødspætte

VII a

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK

Rødspætte

VII h, VII j og VII k

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK

Almindelig tunge

VII g, VII h, VII j og VII k

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07

Havtaske

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Torsk

VII a

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Kuller

VI b, XII og XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2

Sild

EF-farvande og internationale farvande i I og II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Sild

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Sild

VII a

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Sild

VI a S, VII b og VII c

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K

Sild

VII g, VII h, VII j og VII k

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Glashvarrearter

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07

Glashvarrearter

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI og EF-farvande i V b

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07

Jomfruhummer

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A

Rødspætte

VII a

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Rødspætte

VII b og VII c

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Rødspætte

VII h, VII j og VII k

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A

Almindelig tunge

VII a

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC

Almindelig tunge

VII b og VII c

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG

Almindelig tunge

VII f og VII g

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK

Almindelig tunge

VII h, VII j og VII k

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Almindelig pighaj

EF-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Hvilling

VI, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A

Hvilling

VII a

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII og X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI og VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI og VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XII og XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Sild

EF-farvande i underområde 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Brisling

EF-farvande i underområde 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Rødspætte

EF-farvande i underområde 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Torsk

EF-farvande i underområde 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Sild

EF-farvande i underområde 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31

Sild

Underområde 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Rødspætte

EF-farvande i underområde 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Brisling

EF-farvande i underområde 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI

Brosme

EF-farvande i III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C

SWE

USK/4EI

Brosme

EF-farvande i IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS

Torsk

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Kulmule

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Skolæst

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Berycider

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07

Havtaske

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV og V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Byrkelange

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI og VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A

Torsk

VII a

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Torsk

VI, EF-farvande i V b samt EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Torsk

VII b-k, VIII, IX og X samt CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D

UK

DGS/15X14

Almindelig pighaj

EF-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Almindelig pighaj

EF-farvande i II a og IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Dybhavshajer

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII, VIII og IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X og XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III og IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI og VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A

Kuller

EF-farvande i V b og VI a

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Kuller

EF-farvande og internationale farvande i ICES-område VI b, XII og XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Sild

VII a

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2

Sild

EF-farvande og internationale farvande i I og II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Sild

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Sild

VII g, VII h, VII j og VII k

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Kulmule

VIII a, VIII b, VIII d og VIII e

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Kulmule

EF-farvande i II a og IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Kulmule

VI og VII, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Hestemakrelarter

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EF-farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07

Almindelig glashvarre

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Almindelig glashvarre

VI, EF-farvande i V b samt EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03

Lange

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04

Lange

EF-farvande i IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2

Lange

EF-farvande og internationale farvande i I og II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14

Lange

EF-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07

Jomfruhummer

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EF-farvande i II a og IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI og EF-farvande i V b

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Orange savbug

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A

Rødspætte

VII a

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG

Rødspætte

VII f og VII g

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK

Rødspætte

VII h, VII j og VII k

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V b, VI og VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Skolæst

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII, IX, X, XI og XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VI, VII og VII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A

Almindelig tunge

VII a

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D

Almindelig tunge

VII d

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E

Almindelig tunge

VII e

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24

Almindelig tunge

EF-farvande i II og IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG

Almindelig tunge

VII f og VII g

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK

Almindelig tunge

VII h, VII j og VII k

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Rokker

EF-farvande i II a og IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Pighvar og slethvar

EF-farvande i II a og IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL

Brosme

EF-farvande i IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C

UK

USK/567EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A

Hvilling

VII a

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Hvilling

VI, EF-farvande i V b samt EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


BILAG II

FRADRAG FRA KVOTER FOR 2009

Medlemsstat

Artskode

Områdekode 2008

Art

Område

Straf (artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96)

Endelig kvote 2008

Margin

Justeret mængde i alt 2008

SC-fangster 2008

Fangster 2008

Fangster i alt 2008

%

Fradrag

Oprindelig mængde 2009

Revideret mængde 2009

Restmængde

BEL

SRX

2AC4-C

Rokker

EF-farvande i II a og IV

ja

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Pighvar

Sortehavet

ja

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N

Lange

Norske farvande i IV

ja

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Kulmule

III a og EF-farvande i III b, III c og III d

ja

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B

Torsk

I og II b

ja

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB

Torsk

Norske farvande i I og II

ja

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB

Kuller

Norske farvande i I og II

ja

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI

Brosme

EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

ja

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32

Torsk

EF-farvande i underområde 25-32

ja

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L

Dybhavsrejer

NAFO 3 L

ja

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Hellefisk

NAFO 3 L, M, N og O

ja

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO

Rokker

NAFO 3 L, N og O

ja

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A

Brisling

III a

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Torsk

VI, EF-farvande i V b samt EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV

ja

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Kulmule

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

ja

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Lange

EF-farvande i IV

ja

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E

Almindelig tunge

VII e

ja

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Torsk

VI, EF-farvande i V b samt EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV

ja

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG

Rødspætte

VII f og VII g

ja

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Sort sabelfisk

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

nej

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Spidstandet blankesten

VI, VII, VIII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

nej

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

ja

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Rødspætte

IV, EF-farvande i II a samt den del af III a, der ikke hører med til Skagerrak og Kattegat

ja

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rokker

EF-farvande i II a og IV

ja

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB

Torsk

Norske farvande i I og II

ja

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Rødfiskarter

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4

Kuller

IV og EF-farvande i II a

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Blåhvilling

EF-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34

Makrel

III a og IV samt EF-farvande i II a, III b, III c og III d

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Berycider

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

nej

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Skælbrosmearter

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

nej

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B

Torsk

I og II b

ja

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO

Rokker

NAFO 3 L, N og O

ja

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB

Kuller

Norske farvande i I og II

ja

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB

Sej

Norske farvande i I og II

ja

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Rødfiskarter

EF-farvande og internationale farvande i V samt internationale farvande i XII og XIV

ja

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Havtaske

VIII c, IX og X samt EF-farvande i CECAF 34.1.1

ja

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Storøjet tun

Atlanterhavet

nej

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P — O

 


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 650/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om åbning af en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 21. juli 2009.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og artikel 2 for den licitationsperiode, der udløber den 21. juli 2009, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 619/2008

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 651/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 21. juli 2009.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra c), og artikel 2 til 25,80 EUR/100 kg for den licitationsperiode, der udløber den 21. juli 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 652/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen for verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskravene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 24. juli 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E19

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 653/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for fjerkrækød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen på verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som er forsynet med et identifikationsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de krav om identifikationsmærkning, der er fastsat i bilag II, afsnit I, til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 24. juli 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V03

A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 654/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i Fællesskabet for de produkter, der er anført i del XV i bilag I til nævnte forordning, udlignes ved eksportrestitutioner.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til de bestemmelser og kriterier, der er fastlagt i artikel 162 til 164 og artikel 167 til 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter, at verdensmarkedssituationen, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionerne efter destination.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde, der skal udføres, er mindre end 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra udbeningen, uden dog at være mindre end 85 % af den.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2009 (6) bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ydes for de i bilaget til nærværende forordning anførte produkter og med de anførte beløb på betingelserne i stk. 2 i nærværende artikel.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1359/2007, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 333/2009 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55, berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1, berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206, berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 104 af 24.4.2009, s. 4.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 24. juli 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovægt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovægt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovægt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(3)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7).

(5)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2008 (EUT L 281 af 24.10.2008, s. 3).

(6)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(7)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 655/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i del XVII i bilag I til den pågældende forordning, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for svinekød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162-164, 167, 169 og 170 i forordning (EØF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 164, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1234/2007 kan eksportrestitutioner differentieres efter destination, især hvis verdensmarkedssituationen, specifikke behov på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør dette nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i Fællesskabet, og som er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). De pågældende produkter bør også opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De produkter, som der ydes eksportrestitutioner for som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007, og de pågældende restitutionsbeløb er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i denne artikels stk. 2.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.


BILAG

Eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 24. juli 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/55


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 656/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin, særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juli 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

194,9

5

BR

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

317,6

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

344,6

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

228,9

17

BR

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

555,5

0

AR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 657/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i og del XIX i bilag I til den nævnte forordning omhandlede og anførte produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguayrunden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


BILAG

Restitutionssatser fra 24. juli 2009, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Æg af fjerkræ:

 

 

0407 00 30

– – I andre tilfælde:

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

56,48

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

28,35

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

35,78

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

9,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/59


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 658/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den 9. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2009 (2) blev der fastsat bestemmelser om opkøb af smør ved en licitationsprocedure for den periode, der udløber den 31. august 2009, på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2008 af 5. februar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør (3).

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 105/2008 skal der på grundlag af de bud, der indgives til særlige licitationer, fastsættes en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er indgivet til den 9. særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 9. særlige licitation for opkøb af smør i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 21. juli 2009, fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 64 af 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 32 af 6.2.2008, s. 3.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 659/2009

af 23. juli 2009

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 7. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 310/2009 (2) blev der fastsat bestemmelser om opkøb af skummetmælkspulver ved en licitationsprocedure for den periode, der udløber den 31. august 2009, på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger for skummetmælkspulver (3).

(2)

Ifølge artikel 17 i forordning (EF) nr. 214/2001 skal der på grundlag af de bud, der indgives til særlige licitationer, fastsættes en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er indgivet til den 7. særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 7. særlige licitation for opkøb af skummetmælkspulver i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 21. juli 2009, fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 97 af 16.4.2009, s. 13.

(3)  EUT L 37 af 7.2.2001, s. 100.


24.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 660/2009

af 23. juli 2009

om forbud mod fiskeri efter byrkelange i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i område VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2009.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2009 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2009 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende b