ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.181.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 181

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
14. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 613/2009 af 6. juli 2009 om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2008 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte i De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave)

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 615/2009 af 13. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2009 af 13. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2005/94/EF for så vidt angår godkendelse af fjerkræsegmenter og segmenter af andre fugle i fangenskab med hensyn til aviær influenza og supplerende forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger i sådanne segmenter ( 1 )

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2009/541/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 2009 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

25

 

 

2009/542/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 2009 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

26

 

 

Kommissionen

 

 

2009/543/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer K(2008) 4452)  ( 1 )

27

 

 

2009/544/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker (meddelt under nummer K(2008) 4453)  ( 1 )

39

 

 

2009/545/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. juli 2009 om den årlige fordeling på medlemsstaterne af det beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 2a, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 vedrørende støtte til landdistriktsudvikling, og om ændring af Kommissionens beslutning 2006/636/EF (meddelt under nummer K(2009) 5307)

49

 

 

2009/546/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juli 2009 om undtagelse af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Nederlandene fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2009) 5381)  ( 1 )

53

 

 

2009/547/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juli 2009 om ændring af beslutning 2000/57/EF om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(2009) 5515)  ( 1 )

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 613/2009

af 6. juli 2009

om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2008 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte i De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 13, første afsnit, i bilag X,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør tages hensyn til udviklingen i leveomkostningerne i landene uden for Fællesskabet og fastsættes deraf følgende nye justeringskoefficienter med virkning fra den 1. juli 2008 for vederlag, som udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte i De Europæiske Fællesskaber, der gør tjeneste i tredjelande.

(2)

Justeringskoefficienter anvendt i forbindelse med udbetalinger på basis af forordning (EF) nr. 624/2008 (2) kan medføre tilpasninger af vederlaget i opadgående eller nedadgående retning med tilbagevirkende kraft.

(3)

Der bør foretages efterbetaling, hvis vederlagene forhøjes som følge af de nye justeringskoefficienter.

(4)

Der bør foretages tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, hvis vederlagene nedsættes som følge af de nye justeringskoefficienter, for perioden mellem den 1. juli 2008 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(5)

En eventuel tilbagesøgning kan dog højst vedrøre de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden, og virkningerne af tilbagesøgningen bør fordeles over en periode på højst tolv måneder at regne fra nævnte dato i lighed med, hvad der gælder for justeringskoefficienterne inden for Fællesskabet for vederlag og pensioner til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. juli 2008 for vederlag til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, og hvis vederlag udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i bilaget til denne forordning.

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 2

1.   Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en forhøjelse af vederlagene, foretager institutionerne de nødvendige efterbetalinger.

2.   Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en nedsættelse af vederlagene, foretager institutionerne en tilpasning i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft for perioden mellem den 1. juli 2008 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Tilpasninger med tilbagevirkende kraft, som indebærer tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, vedrører dog højst de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden. Tilbagesøgningen vil foregå over en periode på højst tolv måneder at regne fra samme dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 2.7.2008, s. 1.


BILAG

 

TJENESTESTED

Justeringskoefficient

juli 2008

 (1)

Afghanistan

0

 

Sydafrika

46,9

 

Albanien

78,5

 

Algeriet

87,5

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

71,1

 

Angola

112,8

 

Saudi-Arabien

79,1

 

Argentina

54,7

 

Armenien

71,1

 

Australien

108,5

 

Aserbajdsjan

72,9

 

Bangladesh

45,4

 

Barbados

105,5

 

Belarus

62,7

 

Benin

92,9

 

Bolivia

49,5

 

Bosnien-Hercegovina (Sarajevo)

78,6

 

Bosnien-Hercegovina (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brasilien

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Cambodja

62,7

 

Cameroun

109,7

 

Canada

78,9

 

Kap Verde

74,4

 

Chile

57,7

 

Kina

74,6

 

Vestbredden — Gazastriben

103,1

 

Colombia

79,2

 

Congo (Brazzaville)

129,1

 

Sydkorea

90,7

 

Costa Rica

68,7

 

Côte d’Ivoire

99,9

 

Kroatien

106,3

 

Cuba

73,5

 

Djibouti

85,4

 

Egypten

33,8

 

El Salvador

63,6

 

Ecuador

57,9

 

Eritrea

41,9

 

USA (New York)

91,5

 

USA (Washington)

85

 

Etiopien

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambia

70,3

 

Georgien

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guinea (Conakry)

55,7

 

Guinea-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haiti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hongkong

83,4

 

Fiji

72,2

 

Salomonøerne

85,6

 

Indien

50,9

 

Indonesien (Banda Aceh)

49,5

 

Indonesien (Djakarta)

69,1

 (1)

Irak

0

 

Israel

118,9

 

Jamaica

86,1

 

Japan (Tokyo)

105

 

Jordan

70

 

Kasakhstan (Almaty)

75,6

 

Kasakhstan (Astana)

71

 

Kenya

73,8

 

Kirgisistan

86,7

 

Kosovo (Pristina)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesotho

47,3

 

Lebanon

80

 (1)

Liberia

0

 

Madagaskar

84,2

 

Malaysia

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Marokko

86,9

 

Mauritius

72,6

 

Mauretanien

61,2

 

Mexico

69,7

 

Moldova

67,1

 

Montenegro

68,9

 

Mozambique

71,9

 

Namibia

57,5

 

Nepal

66

 

Nicaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigeria

93

 

Norge

131,2

 

Ny Kaledonien

140,4

 

New Zealand

89,8

 

Uganda

69,9

 

Usbekistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papua Ny Guinea

73,5

 

Paraguay

83,6

 

Peru

67,4

 

Filippinerne

61

 

Den Centralafrikanske Republik

113,1

 

Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa)

112,3

 

Den Dominikanske Republik

58,2

 

Rusland

121,8

 

Rwanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Senegal

88,1

 

Serbien (Beograd)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapore

95,8

 

Sudan

50

 

Sri Lanka

58,1

 

Sydsudan (Juba)

87,6

 

Schweiz (Genève)

112,2

 

Schweiz (Bern)

108

 

Surinam

39,7

 

Swaziland

46,4

 

Syrien

66,8

 

Tadsjikistan

61,2

 

Taiwan

77,3

 

Tanzania

61,4

 

Tchad

129,3

 

Thailand

52,4

 

Østtimor

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad og Tobago

61,6

 

Tunesien

68,7

 

Tyrkiet

80,7

 

Ukraine

109,4

 

Uruguay

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Vietnam

40,2

 

Yemen

57

 

Zambia

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Foreligger ikke.


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 614/2009

af 7. juli 2009

om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26, 87, 88, 89, 132, 133 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ægalbumin, som ikke er anført i bilag I til traktaten, er — i modsætning til æggeblommer — ikke undergivet traktatens bestemmelser om landbrugsvarer.

(3)

Derved opstår en situation, som kan bringe den fælles landbrugspolitiks effektivitet inden for ægsektoren i fare.

(4)

For at opnå en afbalanceret løsning bør der indføres en fælles handelsordning for ægalbumin svarende til handelsordningen for æg. Denne ordning bør også gælde for mælkealbumin, idet dette produkt i vid udstrækning kan erstatte ægalbumin.

(5)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (4) er der fastsat bestemmelser om et enhedsmarked for æg inden for Fællesskabet.

(6)

Handelsordningen for albuminer bør følge ordningen for æg, da de førstnævnte produkter er afhængige af de sidstnævnte.

(7)

Under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi har Fællesskabet forhandlet en række aftaler. Flere af disse aftaler gælder landbruget, navnlig aftalen om landbrug (5).

(8)

I henhold til aftalen om landbrug skal de variable importafgifter og de øvrige foranstaltninger og belastninger ved import, der for øjeblikket er fastsat i de fælles markedsordninger, afskaffes. De toldsatser, der ifølge aftalen om landbrug skal anvendes for landbrugsprodukter, skal fastsættes i den fælles toldtarif.

(9)

Prisdannelsen for ægalbumin følger principielt ægpriserne, som er forskellige inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet. På verdensmarkedet er ægprisen ikke den eneste faktor, der — ud over forarbejdningsomkostningerne — påvirker albuminprisen. For at der kan opretholdes et minimum af beskyttelse mod de skadelige virkninger, som ovennævnte tarifikation kan medføre for markedet, tillader aftalen om landbrug, at der anvendes tillægstold på nøje fastlagte betingelser, men alene for de produkter, der er omfattet af tarifikationen.

(10)

Aftalen om landbrug fastsætter en lang række toldkontingenter under ordningerne med »aktuel adgang« og »minimumsadgang«. Aftalen om landbrug indeholder i vid udstrækning nærmere betingelser for disse kontingenters anvendelse. Eftersom der således er mange kontingenter, og disse skal iværksættes så effektivt som muligt, bør det overdrages Kommissionen at åbne og forvalte dem efter forvaltningskomitéproceduren.

(11)

Som følge af den nære økonomiske forbindelse mellem de forskellige ægprodukter er det nødvendigt for ægalbumins og mælkealbumins vedkommende at give mulighed for at indføre handelsnormer, der så vidt muligt skal svare til handelsnormerne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede produkter.

(12)

I den fælles markedsordning for æg er kun Rådet kompetent til at træffe afgørelse om, at proceduren for aktiv forædling ikke kan anvendes. Under de økonomiske vilkår, der følger af aftalen om landbrug, kan det vise sig nødvendigt at reagere hurtigt på markedsproblemer, der måtte opstå ved anvendelsen af nævnte procedure. I den forbindelse bør Kommissionen have bemyndigelse til at træffe hasteforanstaltninger af begrænset varighed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Medmindre andet er bestemt i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fælles toldtarif for følgende produkter:

KN-kode

Varebeskrivelse

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:

– Ægalbumin:

ex 3502 11

– – Tørret:

3502 11 90

– – – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

ex 3502 19

– – I andre tilfælde:

3502 19 90

– – – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

ex 3502 20

– Mælkealbumin, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner:

– – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

3502 20 91

– – – Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)

3502 20 99

– – – I andre tilfælde

KAPITEL II

SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 2

1.   Ved import til Fællesskabet af de i artikel 1 omhandlede produkter kan der kræves fremlagt en importlicens.

2.   Importlicenser udstedes af medlemsstaterne til enhver, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet han er etableret, uden at dette i øvrigt anfægter anvendelsen af artikel 4.

3.   Importlicenser gælder for hele Fællesskabet. Licensudstedelsen er betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes, undtagen i tilfælde af force majeure, helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist.

4.   Importlicensernes gyldighedsperiode og de øvrige gennemførelsesbestemmelser til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 3

1.   For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger for markedet i Fællesskabet af import af nogle af de i artikel 1 nævnte produkter pålægges importen til toldsatsen i den fælles toldtarif af et eller flere af disse produkter en tillægsimporttold, hvis betingelserne i artikel 5 i aftalen om landbrug er opfyldt, medmindre importen ikke risikerer at skabe forstyrrelser på EF-markedet, eller virkningerne ikke står i forhold til det mål, der søges opnået.

2.   De udløsningspriser, under hvilke der kan pålægges en tillægsimporttold, er dem, Fællesskabet meddeler Verdenshandelsorganisationen.

De mængder, der skal overskrides, for at der pålægges en tillægsimporttold, fastlægges navnlig på grundlag af importen til Fællesskabet i de tre år, der går forud for det år, hvori de i stk. 1 nævnte skadelige virkninger opstår eller vil kunne opstå.

3.   De importpriser, der tages i betragtning ved pålæggelse af en tillægsimporttold, fastlægges på grundlag af cif-importpriserne for den pågældende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet eller EF-importmarkedet.

4.   Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser for anvendelse af stk. 1, 2 og 3 efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007. De omfatter navnlig:

a)

en fastlæggelse af de produkter, for hvilke der kan anvendes tillægsimporttold i henhold til artikel 5 i aftalen om landbrug

b)

de øvrige kriterier, som er nødvendige for at sikre, at stk. 1 anvendes i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte aftale.

Artikel 4

1.   De toldkontingenter for de i artikel 1 nævnte produkter, der følger af aftaler indgået inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi, åbnes og forvaltes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Forvaltningen af kontingenterne kan gennemføres efter en af følgende metoder eller ved en kombination af disse metoder:

a)

en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge af indgivelsen af ansøgninger (efter »først til mølle«-princippet)

b)

en metode, der går ud på fordeling i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning for (efter den såkaldte metode med »samtidig behandling«)

c)

en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrømme (efter den såkaldte »traditionelle/nye mønstre«-metode).

Der kan fastsættes andre hensigtsmæssige metoder.

De må ikke medføre forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende.

3.   Forvaltningsmetoden skal i givet fald tage hensyn til forsyningsbehovene på EF-markedet og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked, idet der dog kan tages udgangspunkt i metoder, der eventuelt tidligere er blevet anvendt til forvaltning af kontingenter svarende til dem, der er omhandlet i stk. 1, jf. dog de rettigheder, der følger af de aftaler, der er indgået inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden.

4.   De i stk. 1 omhandlede nærmere bestemmelser fastsætter åbning af årlige kontingenter og fastlægger, om nødvendigt med en hensigtsmæssig tidsfordeling:

a)

bestemmelser, der giver sikkerhed for produktets art, afsendelsessted og oprindelse

b)

bestemmelser om anerkendelse af det dokument, der muliggør kontrol af garantierne med henblik på den i litra a) nævnte sikkerhed, og

c)

betingelserne for udstedelse af importlicenser og licensernes gyldighedsperiode.

Artikel 5

Hvis der på EF-markedet konstateres en mærkbar prisstigning, og denne situation kan forventes at vedvare, således at markedet af den grund forstyrres eller trues af forstyrrelse, kan der træffes foranstaltninger i fornødent omfang.

Rådet, der træffer afgørelse efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, vedtager om nødvendigt de nærmere gennemførelsesbestemmelser til denne artikels stk. 1.

Artikel 6

For de i artikel 1 nævnte produkter kan der fastsættes handelsnormer, som — med forbehold af de for disse produkter gældende særlige forhold, som skal tages i betragtning i denne forbindelse — svarer til de i artikel 116 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsatte handelsnormer for de i del XIX i bilag I til samme forordning nævnte produkter. Normerne kan særlig vedrøre inddeling i kvalitetsklasser, emballering, oplagring, transport, præsentation og mærkning.

Normerne, deres anvendelsesområde samt de almindelige regler for deres anvendelse vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Artikel 7

1.   I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for æg og denne forordning kan fungere bedst muligt, kan Rådet på forslag af Kommissionen efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, i særlige tilfælde helt eller delvis udelukke anvendelsen af proceduren for aktiv forædling for de i denne forordnings artikel 1 nævnte produkter, når de er bestemt til fremstilling af produkter, der ligeledes er nævnt i artikel 1.

2.   Uanset stk. 1 træffer Kommissionen, hvis den i det pågældende stykke omhandlede situation er af særlig hastende karakter, og EF-markedet bliver udsat for forstyrrelse eller truet af forstyrrelse på grund af ordningen for aktiv forædling, på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ de nødvendige foranstaltninger, som meddeles Rådet og medlemsstaterne; de pågældende foranstaltninger kan ikke anvendes i mere end seks måneder, og de gælder umiddelbart. Har Kommissionen fået forelagt en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest en uge efter begæringens modtagelse.

3.   Enhver medlemsstat kan inden for en frist på en uge efter meddelelsesdagen indbringe den af Kommissionen trufne afgørelse for Rådet. Rådet kan med kvalificeret flertal bekræfte, ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse. Har Rådet ikke truffet afgørelse inden for en frist på tre måneder, betragtes Kommissionens afgørelse som ophævet.

Artikel 8

1.   De almindelige regler for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur og de særlige regler for dens anvendelse gælder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fælles toldtarif.

2.   Medmindre andet er bestemt i denne forordning eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a)

opkrævning af afgifter med en virkning svarende til told

b)

anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

De i artikel 1 nævnte varer, som er fremstillet eller forarbejdet på basis af produkter, som ikke omfattes af artikel 23, stk. 2, og artikel 24 i traktaten, kan ikke frit omsættes inden for Fællesskabet.

Artikel 10

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige til gennemførelsen af denne forordning. De nærmere bestemmelser vedrørende meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastsættes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2207.

Artikel 11

Forordning (EØF) nr. 2783/75 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2009.

På Rådets vegne

A. BORG

Formand


(1)  Udtalelse af 13.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(5)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG I

OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75

(EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4001/87

(EFT L 377 af 31.12.1987, s. 44)

 

Rådets forordning (EF) nr. 3290/94

(EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105)

Udelukkende del B i bilag XII

Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95

(EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49)

Udelukkende artikel 1, stk. 6


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2783/75

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, indledning

Artikel 4, stk. 2, indledning

Artikel 4, stk. 2, første, andet og tredje led

Artikel 4, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 4, stk. 3 og 4

Artikel 4, stk. 3 og 4

Artikel 5 til 7

Artikel 5 til 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, indledning

Artikel 8, stk. 2, indledning

Artikel 8, stk. 2, første og andet led

Artikel 8, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 9 og 10

Artikel 9 og 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 12

Bilag

Bilag I

Bilag II


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 615/2009

af 13. juli 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 616/2009

af 13. juli 2009

om gennemførelse af Rådets direktiv 2005/94/EF for så vidt angår godkendelse af fjerkræsegmenter og segmenter af andre fugle i fangenskab med hensyn til aviær influenza og supplerende forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger i sådanne segmenter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (1), særlig artikel 3, artikel 34, stk. 4, og artikel 63, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2004 indførte Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) i terrestriske dyrs sundhedskodeks (2) (i det følgende benævnt »sundhedskodeksen«) begrebet segmenter i kapitlet om afgrænsning af zoner og regionalisering.

(2)

Afgrænsning af zoner og segmenter beskrives i sundhedskodeksens kapitel 4.3 som procedurer, der gennemføres af et land i overensstemmelse med samme kapitel med henblik på at definere delpopulationer med forskellig sundhedsstatus på landets område i sygdomsbekæmpelsesøjemed og/eller af hensyn til international samhandel. Regionale forhold og god forvaltning er af stor betydning for anvendelsen af begge begreber, men afgrænsning af zoner anvendes for en delpopulation af dyr, som primært afgrænses ud fra geografiske faktorer (idet der tages udgangspunkt i naturlige, kunstige eller juridisk/administrativt fastsatte grænser), mens afgrænsning af segmenter finder anvendelse på en delpopulation af dyr, som primært afgrænses på grundlag af forvaltnings- og driftsmetoder vedrørende biosikkerhed.

(3)

I kapitel 4.4 om afgrænsning af segmenter beskrives desuden en struktureret ramme for afgrænsning og anerkendelse af segmenter inden for de enkelte landes grænser. Et segment kan udgøres af flere virksomheder og kan godkendes med hensyn til en eller flere nærmere bestemte dyresygdomme på grundlag af en detaljeret og veldokumenteret biosikkerhedsplan, som udarbejdes og gennemføres for den eller de pågældende sygdomme. Den første godkendelse af et segment bør om muligt ske i et/en sygdomsfri(t) land, område eller zone, inden der konstateres udbrud af den eller de pågældende sygdomme. Dette er særlig vigtigt i tilfælde af meget smitsomme sygdomme såsom højpatogen aviær influenza. I forbindelse med et udbrud kan afgrænsning af segmenter anvendes som en handelsfremmende foranstaltning.

(4)

Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013) — »Det er bedre at forebygge end at helbrede« (3) (i det følgende benævnt »den nye dyresundhedsstrategi«) er en rettesnor for udviklingen af en dyresundhedspolitik for perioden 2007-2013. Den nye dyresundhedsstrategi sigter mod at sætte større fokus på forsigtighedsforanstaltninger, sygdomsovervågning, bekæmpelse og forskning, idet formålet er at reducere forekomsten af dyresygdomme og at begrænse virkningerne af ethvert udbrud mest muligt.

(5)

På den baggrund bør der ved denne forordning fastsættes bestemmelser om godkendelse af samt suspension og tilbagekaldelse af godkendelser af segmenter med hensyn til aviær influenza. Der bør med bestemmelserne tages hensyn til sundhedskoden af hensyn til en sammenhængende indsats for bekæmpelse af spredningen af aviær influenza, samtidig med at der tages hensyn til hvert enkelt godkendt segments sundhedsstatus.

(6)

På den baggrund bør der ved denne forordning fastsættes bestemmelser om godkendelse af samt suspension og tilbagekaldelse af godkendelser af segmenter med hensyn til aviær influenza. Der bør med bestemmelserne tages hensyn til sundhedskoden af hensyn til en sammenhængende indsats for bekæmpelse af spredningen af aviær influenza, samtidig med at der tages hensyn til hvert enkelt godkendt segments sundhedsstatus.

(7)

Direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger og restriktioner for flytninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Nogle af disse foranstaltninger skal gennemføres i fjerkræsegmenter eller i segmenter af andre fugle i fangenskab, jf. definitionerne i samme direktiv.

(8)

Direktiv 2005/94/EF indeholder en definition af fjerkræsegmenter og segmenter af andre fugle i fangenskab, og direktivet foreskriver, at der kan gennemføres supplerende biosikkerhedsforanstaltninger i disse segmenter for at forhindre spredning af aviær influenza.

(9)

I henhold til direktiv 2005/94/EF skal medlemsstaterne iværksætte overvågningsprogrammer med henblik på at påvise infektioner med aviær influenzavirus af subtype H5 og H7 hos forskellige fjerkræarter. I det øjemed godkendes de obligatoriske overvågningsprogrammer for aviær influenza hvert år i medlemsstaterne. Godkendelsen af segmenter i en medlemsstat bør derfor være betinget af, at den pågældende medlemsstats nationale overvågningsprogram er blevet godkendt.

(10)

Ved Kommissionens beslutning 2006/437/EF af 4. august 2006 om godkendelse af en diagnosticeringsmanual for aviær influenza, jf. Rådets direktiv 2005/94/EF (4), er der fastsat diagnosticeringsprocedurer, prøveudtagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieundersøgelser til bekræftelse af udbrud af aviær influenza. Af hensyn til sammenhængen i EF-lovgivningen på dette område bør disse procedurer og metoder anvendes inden for de enkelte segmenter.

(11)

For at lette anvendelsen af elektroniske procedurer på tværs af medlemsstaterne og for at sikre gennemsigtigheden og forståelsen er det vigtigt, at oplysninger om de godkendte segmenter og om enhver udstedelse, suspension eller tilbagekaldelse af en godkendelse så effektivt som muligt gøres tilgængelige i hele Fællesskabet. Medlemsstaterne bør derfor oprette internetbaserede informationssider med disse oplysninger, ligesom der bør linkes til de pågældende sider på Kommissionens hjemmeside.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

EMNE, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om godkendelse i medlemsstaterne af fjerkræsegmenter og segmenter af andre fugle i fangenskab med hensyn til aviær influenza (i det følgende benævnt »segmenter«) samt om gennemførelse af supplerende forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger i sådanne segmenter som forudsætning for opnåelse af en særlig sundhedsstatus med hensyn til aviær influenza.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »biosikkerhedsplan«: alle de biosikkerhedsforanstaltninger, der gennemføres på bedriftsniveau

2)   »fælles biosikkerhedsforvaltningssystem«:

a)

de fælles regler, der gælder for et givet segment, og

b)

de generelle biosikkerhedsforanstaltninger, som gennemføres på alle de bedrifter, der udgør segmentet, i overensstemmelse med disses biosikkerhedsplaner

3)   »segmentleder«: den person, der har det formelle ansvar for segmentet, navnlig med hensyn til artikel 3, 4 og 5, og følgende:

4)   »afsendelsesbedrift«: en bedrift, hvorfra fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller daggamle kyllinger, rugeæg eller konsumæg heraf (i det følgende benævnt »varer«) er bestemt til at blive flyttet ud af segmentet

5)   »leverandørbedrift«: en bedrift, hvorfra varerne er bestemt til at blive flyttet til en afsendelsesbedrift eller en anden bedrift inden for et segment

6)   »alle berørte parter«: segmentledere, virksomhedsledere, herunder ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder som defineret i artikel 3, nr. 3) og 6), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (5), dyreejere og -brugere, lægemiddelproducenter eller andre erhvervsgrene, der leverer varer til eller yder tjenester til segmentet.

KAPITEL II

GODKENDELSE AF SEGMENTER

Artikel 3

Ansøgning om godkendelse af segmenter

1.   Frivillige ansøgninger om godkendelse af segmenter (i det følgende benævnt »ansøgninger«) indgives af segmentlederen til den kompetente myndighed.

2.   Frivillige ansøgninger om godkendelse af segmenter (i det følgende benævnt »ansøgninger«) indgives af segmentlederen til den kompetente myndighed.

a)

segmentlederens navn, titel og stilling, kontaktoplysninger og segmentets adresse

b)

en detaljeret beskrivelse af segmentet, jf. del 1 i bilaget

c)

en beskrivelse af det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem og af biosikkerhedsplanerne for de bedrifter, der udgør segmentet, jf. del 2 i bilaget

d)

nærmere oplysninger om særlige foranstaltninger, kriterier og krav vedrørende sygdomsovervågning, navnlig særlig beskyttelse mod og overvågning af aviær influenza, jf. del 3 i bilaget.

Artikel 4

Udstedelse af godkendelse af segmenter

1.   Den kompetente myndighed må kun udstede den første godkendelse af et segment for segmenter, der ligger i et område eller en del af et område i en medlemsstat, hvor der ikke gælder restriktioner i henhold til EF-lovgivningen på grund af aviær influenza.

Den første godkendelse af et segment må kun udstedes i en medlemsstat med et godkendt nationalt overvågningsprogram med henblik på påvisning af infektioner med aviær influenzavirus af subtype H5 og H7 hos forskellige fjerkræarter.

2.   Inden den kompetente myndighed udsteder en godkendelse af et segment, sikrer den, at:

a)

der i segmentet er blevet gennemført særlig beskyttelse mod og overvågning af aviær influenza i mindst seks måneder forud for ansøgningsdatoen, jf. del 3 i bilaget (herunder mindst én testprocedure, jf. del 3, punkt 4, i bilaget), og at der i den pågældende periode ikke er påvist aviær influenza på nogen af de bedrifter, der udgør segmentet

b)

der i segmentet, hvis det er relevant, gennemføres vaccinationsplaner i overensstemmelse med EF-lovgivningen

c)

der i segmentet, hvis det er relevant, gennemføres vaccinationsplaner i overensstemmelse med EF-lovgivningen

d)

der i segmentet er gennemført et fælles biosikkerhedsforvaltningssystem, jf. del 2, punkt 1, i bilaget, som har vist sig at være tilstrækkeligt til at sikre en særlig sundhedsstatus med hensyn til aviær influenza for segmentets population af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab

e)

der i segmentet er gennemført en offentlig kontrol på stedet, som har givet gunstige resultater for så vidt angår litra a)-d).

3.   Segmentet må kun have ét navn og kun være omfattet af ét godkendelsesnummer.

4.   Den kompetente myndighed sikrer, at et segment hurtigst muligt efter udstedelsen af godkendelsen af det opføres på listen over godkendte segmenter på den internetbaserede informationsside, jf. artikel 9, stk. 1, med nærmere oplysninger om beliggenheden af de bedrifter, der udgør segmentet, og om, hvorvidt de er afsendelsesbedrifter eller leverandørbedrifter (i det følgende benævnt »listen over godkendte segmenter«).

KAPITEL III

BETINGELSER FOR FORTSAT GODKENDELSE AF SEGMENTER

Artikel 5

Segmentlederens ansvarsområder og forpligtelser

Når der er udstedt en godkendelse af et segment, skal segmentlederen:

1)

føre tilsyn med og overvåge segmentet for at sikre, at det fortsat er i overensstemmelse med de oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 2, og med kriterierne og kravene i bilaget; de pågældende oplysninger skal være ajourførte og efter anmodning stilles til rådighed for den kompetente myndighed

2)

sikre, at sygdomsovervågningsaktiviteterne, navnlig overvågningen af aviær influenza, gennemføres i overensstemmelse med det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem og de enkelte biosikkerhedsplaner for de bedrifter, der udgør segmentet, og at:

a)

der er etableret et system for tidlig varsling vedrørende påvisning af aviær influenza, og at der foretages prøveudtagning og diagnosticeringstest i overensstemmelse med beslutning 2006/437/EF og del 3 i bilaget til denne forordning

b)

overvågningsplanerne, jf. del 3, punkt 4, i bilaget, ajourføres i tilfælde af identifikation af en forhøjet risiko for indslæbning af aviær influenza

c)

alle diagnosticeringstest for aviær influenza udføres i laboratorier, der er officielt godkendt hertil af den kompetente myndighed; oplysninger om overvågningen og resultaterne heraf stilles til rådighed for den kompetente myndighed

d)

inkonklusive eller positive resultater af overvågningen i segmentet straks indberettes til den kompetente myndighed, så de relevante prøver kan sendes med henblik på bekræftelse til det nationale referencelaboratorium eller EF-referencelaboratoriet for aviær influenza

3)

sikre, at eventuel vaccination gennemføres i overensstemmelse med det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem og de enkelte biosikkerhedsplaner for de bedrifter, der udgør segmentet, og at vaccinationsplanerne og -procedurerne efter anmodning stilles til rådighed for den kompetente myndighed

4)

foranstalte regelmæssig intern eller ekstern audit for at garantere, at alle biosikkerhedsforanstaltninger, overvågningsaktiviteter og sporbarhedssystemet er gennemført effektivt i segmentet, og opbevare resultaterne af sådan audit, herunder audit foretaget som led i et kvalitetssikringssystem, så de efter anmodning stilles til rådighed for den kompetente myndighed

5)

straks underrette den kompetente myndighed, hvis:

a)

segmentet ikke længere er i overensstemmelse med de oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 2, eller med kriterierne og kravene i bilaget

b)

det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem eller en biosikkerhedsplan er blevet ændret eller tilpasset den epidemiologiske situation, herunder når en bedrift tilføjes til eller udgår af segmentet.

Artikel 6

Den kompetente myndigheds ansvarsområder og forpligtelser

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at der i segmenterne gennemføres risikobaseret offentlig kontrol på stedet for at verificere, om de fortsat er i overensstemmelse med de oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 2, og med kriterierne og kravene i bilaget (i det følgende benævnt »kontrol«).

2.   Kontrol foretages med en frekvens, der beror på:

a)

den epidemiologiske situation i og uden for segmentet, navnlig med hensyn til aviær influenza

b)

oplysninger om eventuelle ændringer eller tilpasninger af det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem eller biosikkerhedsplanerne for de bedrifter, der udgør segmentet, jf. artikel 5, nr. 5), litra b).

3.   Den kompetente myndighed er ansvarlig for udstedelse af certifikater, der attesterer, at varerne kommer fra et godkendt segment.

KAPITEL IV

SUSPENSION ELLER TILBAGEKALDELSE AF GODKENDELSER AF SEGMENTER

Artikel 7

Suspension af godkendelser af segmenter

1.   Hvis en kontrol eller de epidemiologiske oplysninger om segmentet viser, at segmentet ikke længere er i overensstemmelse med de oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 2, eller med kriterierne og kravene i bilaget, suspenderer den kompetente myndighed straks godkendelsen af det pågældende segment, og segmentlederen sikrer, at der straks træffes foranstaltninger til at korrigere alle uoverensstemmelser.

2.   Efter suspension af godkendelsen af et segment suspenderer den kompetente myndighed al udstedelse af certifikater, der attesterer, at varerne kommer fra et godkendt segment.

3.   Når godkendelsen af et segment er blevet suspenderet, må den kompetente myndighed først ophæve suspensionen, når den har verificeret, at der er iværksat korrigerende foranstaltninger senest 30 dage efter suspensionsdatoen, og en efterfølgende kontrol er blevet gennemført med gunstige resultater.

Artikel 8

Tilbagekaldelse af godkendelser af segmenter

1.   Den kompetente myndighed tilbagekalder godkendelsen af et segment, hvis det efter suspensionen af godkendelsen af segmentet i henhold til artikel 7, stk. 1, ved den efterfølgende kontrol i henhold til artikel 7, stk. 3, dokumenteres, at:

a)

segmentet fortsat ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 2, eller med kriterierne og kravene i bilaget, eller

b)

der var udbrud af aviær influenza i segmentet.

2.   Når en godkendelse af et segment er tilbagekaldt, skal den kompetente myndighed:

a)

standse al udstedelse af certifikater, der attesterer, at varerne kommer fra et godkendt segment

b)

fjerne segmentets navn fra listen over godkendte segmenter.

3.   Når segmentets navn er fjernet fra listen over godkendte segmenter, kan det først optages på listen igen efter en ny ansøgning, jf. kapitel II.

KAPITEL V

DEN INTERNETBASEREDE INFORMATIONSSIDE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Den internetbaserede informationsside

1.   Medlemsstaterne:

a)

opretter en liste over godkendte segmenter med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 4, stk. 3 og 4

b)

opretter en internetbaseret informationsside for at gøre listen over godkendte segmenter tilgængelig i elektronisk form

c)

meddeler Kommissionen internetadressen for den internetbaserede informationsside

d)

holder deres internetbaserede informationsside ajour med henblik på hurtigst muligt at tage hensyn til nye godkendelser eller tilbagekaldelser af godkendelser af segmenter.

2.   Kommissionen hjælper medlemsstaterne med at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden ved at oplyse sit websteds internetadresse, hvor nationale links til internetbaserede informationssider vises.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (terrestriske dyrs sundhedskodeks 2008).

(3)  KOM(2007) 539 endelig.

(4)  EUT L 237 af 31.8.2006, s. 1.

(5)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.


BILAG

KRITERIER OG KRAV GÆLDENDE FOR SEGMENTER

DEL 1

Beskrivelse af segmentet, jf. artikel 3, stk. 2, litra b)

Beskrivelsen af segmentet, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), skal baseres på et eller flere kort over segmentet med gengivelse af segmentets afgrænsning og oplysninger om den nøjagtige beliggenhed af alle komponenterne, herunder bedrifterne med tilhørende bygninger/udenomsarealer samt alle relevante funktionelle enheder, herunder anlæg til forarbejdning eller oplagring af foder og andre anlæg til oplagring af materialer.

Ansøgningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at give en nærmere beskrivelse af segmentet, navnlig følgende:

1.

Oplysninger om infrastrukturfaktorerne og deres bidrag til en epidemiologisk adskillelse mellem fjerkræ og andre fugle i fangenskab i segmentet og dyrepopulationer med en anden sundhedsstatus, herunder:

a)

en beskrivelse af aktivitetstypen og de varer, der produceres i segmentet, bl.a. bygningernes/udenomsarealernes samlede kapacitet og antallet af tilstedeværende stykker fjerkræ og andre fugle i fangenskab

b)

et flowdiagram, som klart og detaljeret viser alle aktiviteter, der gennemføres i segmentet, samt ansvars- og rollefordeling og forbindelser mellem alle berørte parter

c)

en beskrivelse af de funktionelle interaktioner mellem de bedrifter, der udgør segmentet, med et diagram, der viser alle bedrifternes bygninger/udenomsarealer med deres indbyrdes forbindelser

d)

en beskrivelse af transportmidler til transport af dyr og animalske produkter, deres sædvanlige ruter samt steder til rengøring og parkering.

2.

Oplysninger om den epidemiologiske status med hensyn til aviær influenza og om risikofaktorerne, herunder følgende elementer:

a)

den epidemiologiske historik for de bedrifter, der udgør segmentet, og navnlig deres sundhedsstatus og øvrige oplysninger vedrørende aviær influenza

b)

flytninger til, ud af og indenfor segmentet (til- og fraførsler), f.eks. flytninger af personer, varer, andre dyr, animalske produkter eller andre produkter i kontakt med dyr, transportkøretøjer, udstyr, foder samt tilførsel og bortledning af vand

c)

tilstedeværelse af andre bedrifter med fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i nærheden af segmentet, herunder koncentrationsgrad (f.eks. bedrifter med avl eller opdræt, hobbybesætninger, markeder, samlesteder, slagterier og zoologiske haver)

d)

miljømæssige risikofaktorer, f.eks. vandveje, steder, hvor vildtlevende dyr raster og færdes blandt hinanden (herunder vilde fugles trækruter), forekomst af gnavere og historisk forekomst af aviær influenza-agensen i miljøet

e)

risikofaktorer og potentielle indslæbningskanaler med hensyn til aviær influenzas adgang til og spredning i segmentet i overensstemmelse med EF-lovgivningen og/eller standarder og retningslinjer fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)

f)

det etablerede system for tidlig varsling med henblik på at underrette den kompetente myndighed om fund af risikofaktorer og potentielle indslæbningskanaler som nævnt i litra e).

DEL 2

Beskrivelse af det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem og af biosikkerhedsplanerne, jf. artikel 3, stk. 2, litra c)

1.

Det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem skal mindst omfatte følgende:

a)

god dyrehygiejnepraksis

b)

et sporbarhedssystem for alle flytninger mellem de bedrifter, der udgør segmentet, og for alle til- og fraførsler; sporbarhedssystemet skal være løbende dokumenteret og altid være til rådighed for den kompetente myndighed

c)

en fælles HACCP-plan (HACCP = risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)

d)

biosikkerhedsplan(er) for de bedrifter, der udgør segmentet, og en evaluering af planens/planernes effektivitet i forhold til et bestemt risikoniveau.

2.

Biosikkerhedsplanerne for bedrifterne under det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem skal mindst omfatte følgende:

a)

et dokumenteret system for gennemførelse af en personalehygiejneplan, herunder generel og specifik hygiejnepraksis, generel og specifik uddannelse af fastansat og midlertidigt ansat personale og proceduren for kontrol af hygiejneplanen, herunder en regel om, at personalet ikke i) selv må holde fjerkræ eller andre fugle eller ii) i mindst 72 timer, inden de kommer ind på bedriften, må have haft nær kontakt med fjerkræ eller andre fugle, bortset fra fjerkræ og andre fugle i segmentet; det kan være nødvendigt med en kortere periode, hvis der er presserende behov for særligt personale, men perioden må under ingen omstændigheder være mindre end 24 timer, og den risikobegrænsende procedure skal være beskrevet i biosikkerhedsplanen

b)

produkt- og personalestrømme beskrevet i et diagram, der viser alle bedriftens bygninger/udenomsarealer med farvekoder, der angiver biosikkerhedsniveau; der skal være en hygiejnebarriere med et område til omklædning, hvis relevant med brusefaciliteter, med adskilte rene og snavsede arealer ved alle indgange til bygningerne/udenomsarealerne

c)

en plan, der regulerer bevægelsesmønstret for alle personer, der kommer til eller forlader bedriften, med en sondring mellem personer med fast adgangstilladelse og personer uden fast adgangstilladelse eller gæster, herunder en beskrivelse af de fysiske barrierer (f.eks. hække, hegn eller andre barrierer, som klart markerer afgrænsningen af bedriftens bygninger/udenomsarealer), skilte, aflåste led og indgange til bygninger; gæster udefra (herunder kontrollører eller inspektører) må ikke have haft kontakt med fjerkræ eller andre fugle, i mindst 72 timer inden de kommer ind på bedriften; det kan være nødvendigt med en længere periode afhængigt af risikofaktorer (f.eks. gæster, der kommer fra en beskyttelses- eller overvågningszone); det kan være nødvendigt med en kortere periode for embedsdyrlæger, eller hvis der er presserende behov for særlig intervention udefra (f.eks. en konsulent eller dyrlæge), men perioden må under ingen omstændigheder være mindre end 24 timer, og den risikobegrænsende procedure skal være beskrevet i biosikkerhedsplanen

d)

en plan, der regulerer og registrerer bevægelsesmønstret for køretøjer til, fra og mellem bedrifterne, herunder privat- og leverandørkøretøjer (f.eks. til foder, dyr eller andre leverancer); der skal foreligge et register over alle køretøjsbevægelser

e)

et sporbarhedssystem for dyr og produkter, der gør det muligt at spore alle flytninger til, ud af og mellem bedrifterne (til- og fraførsler)

f)

en protokol vedrørende forebyggelse af kontaminering, herunder kontaminering via forsyning, transport, oplagring, levering og bortskaffelse af:

i)

emballeringsmaterialer (f.eks. anvendelse af nye eller desinficerede emballeringsmaterialer)

ii)

strøelse (f.eks. en passende oplagringstid i karantæne eller desinfektion af strøelse)

iii)

foder (f.eks. anvendelse af lukkede fodringssystemer)

iv)

vand (f.eks. internt vandrensningssystem)

v)

animalske biprodukter (f.eks. dyrekroppe, gødning, snavsede æg/knækæg eller kyllinger, der er døde i ægget)

g)

en plan for rengøring og desinfektion af bedriften og af udstyr og materialer, der anvendes; der skal foreligge en særlig protokol for rengøring og desinfektion af køretøjer

h)

en plan for bekæmpelse af skadedyr, bl.a. gnavere og andre vilde dyr, som omfatter fysiske barrierer og foranstaltninger, for det tilfælde at der konstateres skadedyrsaktivitet

i)

en HACCP-plan vedrørende aviær influenza, som er udformet i overensstemmelse med de syv trin (dvs. risikoanalyse, liste over kritiske kontrolpunkter (CCP), kritiske grænser, overvågningsprocedurer, korrigerende foranstaltninger, verifikation og dokumentation), og som mindst indeholder følgende elementer:

i)

data om produktionen af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og andre data, der vedrører bestemte perioder (sygeligheds- og dødelighedshistorie, nærmere oplysninger om anvendte lægemidler, udrugede fugle samt data om foder og vandforbrug)

ii)

oplysninger om klinisk kontrol og prøveudtagningsplaner med henblik på aktiv og passiv overvågning og screeningsanalyser (frekvenser, metoder og resultater)

iii)

en fortegnelse over bedriftens gæster med tilstrækkelige detaljer til, at alle gæster kan opspores og kontaktes

iv)

oplysninger om eventuelle anvendte vaccinationsprogrammer, herunder type vaccine, der er anvendt, frekvens og vaccinationsdatoer

v)

nærmere oplysninger om gennemførte korrigerende foranstaltninger og de pågældende kritiske kontrolpunkter, der var problemer med.

Alle berørte parter skal have fuldt kendskab til og overholde reglerne i HACCP-planen, som er segmentets styringsredskab, der er garant for biosikkerhedsforanstaltninger og forvaltningspraksis.

HACCP-planen skal tage hensyn til listen over risici og indslæbningskanaler, som skal være identificeret på forhånd. Den skal kunne tilpasses risikoniveauet og omfatte beskrivelser af foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af forhøjet risiko, f.eks. ændret prøveudtagningsfrekvens.

3.

Korrigerende foranstaltninger og ajourføring

Det fælles biosikkerhedsforvaltningssystem og biosikkerhedsplanerne skal indeholde beskrivelser af, om en given mangel skal betragtes som en mindre eller en alvorlig mangel, og hvilke korrigerende foranstaltninger der skal træffes.

Biosikkerhedsplanerne skal ajourføres under hensyntagen til risikoniveauet, navnlig når der er officiel mistanke om et udbrud eller en bekræftelse af aviær influenza i den medlemsstat eller i den region eller zone, hvor segmentet ligger (f.eks. indførelse af flytningsrestriktioner for køretøjer, materialer, dyr og/eller personale eller gennemførelse af supplerende desinfektionsprocedurer).

DEL 3

Særlig beskyttelse mod og overvågning af aviær influenza

1.

Der skal være et passende fysisk fuglebeskyttelsessystem, der forhindrer kontakt med vilde fugle og forhindrer kontaminering af foder, vand og strøelse. Bedrifternes umiddelbare omgivelser må ikke virke tiltrækkende på vilde fugle.

2.

Kontrol af input og output

a)

Diagrammet omhandlet i del 1, punkt 1, litra a), skal vise placeringen af alle typer fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, herunder racerene avlsfugle, oldeforældre, bedsteforældre, forældre og produktionsfugle samt flokke, rugerier, steder med opdræt, steder med æglæggere, forsøgssteder, æglagre og alle steder, hvor der opbevares æg eller holdes fugle; diagrammet skal vise varestrømmene mellem disse steder.

b)

Der skal være en detaljeret protokol med regler for flytning af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, æg heraf og andre produkter i forbindelse hermed; fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, æg heraf og andre produkter i forbindelse hermed, der kommer ind på en bedrift i segmentet, skal komme fra en bedrift med samme sundhedsstatus med hensyn til aviær influenza og/eller skal kontrolleres for at sikre, at de ikke indebærer en risiko for indslæbning af aviær influenza.

c)

Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og rugeæg, der flyttes til eller indenfor segmentet, skal være identificeret, så deres historik kan efterprøves; flokke og/eller æg skal være omfattet af behørigt dokumenteret identifikation.

d)

Hvis der på et sted er fugle i forskellige aldersgrupper, skal der være en skriftlig protokol med regler om indsættelse og fjernelse af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, herunder rengøring og desinfektion af transportkasser.

3.

Et og samme segment kan ikke omfatte bedrifter med fjerkræ og bedrifter med andre fugle i fangenskab. En og samme bedrift kan ikke omfatte forskellige fjerkræarter; dette gælder dog ikke rugerier.

4.

I segmentet skal overvågningsplanen under segmentlederens ansvar omfatte løbende aktiv overvågning, som gennemføres på 20 tilfældigt udtagne blodprøver fra fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i samme produktionsenhed med henblik på serologisk undersøgelse for aviær influenza; prøverne udtages:

a)

mindst hver sjette måned i løbet af produktionsperioden, når der ikke har været bekræftede udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i de foregående seks måneder på medlemsstatens område

b)

mindst hver tredje måned, når der har været et bekræftet udbrud af HPAI hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i de foregående seks måneder på medlemsstatens område

c)

senest en uge efter udbruddet og mindst hver 21. dag, når segmentet ligger i et område, der er omfattet af flytningsrestriktioner i henhold til fællesskabsbestemmelserne som følge af et udbrud af aviær influenza; medmindre andet er fastsat i særlige fællesskabsbestemmelser, skal overvågningsplanen desuden ajourføres og omfatte intensiveret klinisk overvågning og aktiv virologisk overvågning, som skal gennemføres senest en uge efter udbruddet og efterfølgende mindst hver 21. dag på:

i)

en prøve bestående af 20 svaberprøver fra luftrør/svælg og 20 kloaksvaberprøver udtaget tilfældigt fra fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på samme produktionsenhed

ii)

prøver udtaget fra fem syge eller døde fugle, hvis sådanne findes.

5.

Systemet for tidlig varsling, jf. artikel 5, nr. 2), litra a), skal være baseret på en skriftlig protokol, som beskriver indberetningsprocedurerne. Det skal navnlig være tilpasset til de forskellige arter af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab og deres respektive modtagelighed over for aviær influenza, og det skal:

a)

foreskrive indsatsniveauer, f.eks. dødelighed, der svarer til eller overskrider en given grænse, markante fald i foder- og/eller vandforbrug og/eller i ægproduktion, adfærdsændringer eller andre relevante indikatorer

b)

beskrive, hvilke foranstaltninger der skal træffes

c)

omfatte en liste over ansvarligt personale, som skal underrettes.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/25


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 8. juli 2009

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

(2009/541/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140,

betragtning af, at der i henhold til artikel 5 og 7 sammenholdt med artikel 47 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen efter Daniel iŠVÁBYs fratræden skal udnævnes en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for resten af Daniel ŠVÁBYs embedsperiode, dvs. indtil den 31. august 2010 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Juraj SCHWARCZ udnævnes til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for perioden fra den 7. oktober 2009 til den 31. august 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2009.

C. DANIELSSON

Formand


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/26


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 8. juli 2009

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

(2009/542/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139,

i betragtning af, at der i henhold til artikel 5 og 7 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen efter Peter JANN's fratræden skal udnævnes en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for resten af Peter JANN's embedsperiode, dvs. indtil den 6. oktober 2012 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Maria BERGER udnævnes til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for perioden fra den 7. oktober 2009 til den 6. oktober 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2009.

C. DANIELSSON

Formand


Kommissionen

14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer K(2008) 4452)

(EØS-relevant tekst)

(2009/543/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Der bør vedtages en ny beslutning om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker.

(4)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i en periode på fire år.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning bygger på et udkast til kriterier, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »udendørs malinger og lakker« omfatter udendørs dekorative malinger og lakker, træbejdse og tilsvarende produkter til brug på bygninger og udendørs møbler, gulve og hegn, jf. stk. 2, som er beregnet til gør-det-selv eller professionelle brugere, og som primært er udviklet til udendørs brug og markedsføres som sådan.

Den omfatter bl.a. gulvlakker og -malinger; produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra private kunder eller professionelle dekoratører; tonesystemer; dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder malinger til træ, bejdser til træ og træterrasser, facademalinger og malinger til metal (dog ikke rustbeskyttende grundmalinger og færdigmalinger) samt grundmalinger (og mellemstrygningsmalinger) til disse produktsystemer.

2.   Ved »maling« forstås et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Ved »lak« forstås et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende gennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Efter påføring tørrer malingen eller lakken og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag.

Ved »dekorative malinger og lakker« forstås malinger og lakker, der anvendes på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering samt udendørs møbler, gulve og hegn til dekorativt og beskyttende formål. De påføres på stedet. Deres formål er dekorativt, men de har også en beskyttende funktion.

Ved »træbejdse (lasur)« forstås et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde.

Ved »facademaling« forstås et overfladebehandlingsmiddel, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er til brug på beton, murværk, puds, calciumsilikat og fibercement. De er primært beregnet til udendørs brug, men kan også bruge indendørs og på undersiden af tagudhæng og altaner.

Ved »tonesystemer« forstås en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en »base« og kulørte tonefarver.

3.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

rustbeskyttelsesmidler

b)

antifouling-malinger

c)

træbeskyttelsesprodukter

d)

overfladebelægninger til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings)

e)

produkter, som hovedsagelig er udviklet til indendørs brug og i omsætning som sådanne.

Artikel 2

1.   For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal malinger og lakker tilhøre produktgruppen »udendørs malinger og lakker« som defineret i artikel 1 og opfylde miljøkriterierne i bilaget, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Tokomponentprodukter til særlige formål skal opfylde følgende betingelser:

a)

begge komponenter skal hver for sig opfylde miljøkriterierne i bilaget (undtagen kravet til flygtige organiske forbindelser)

b)

de skal ledsages af en oplysning om, at de enkelte komponenter hverken må bruges hver for sig eller blandes med andre produkter

c)

det færdigblandede produkt skal også opfylde miljøkriterierne, herunder kravet til flygtige organiske forbindelser.

3.   Overfladebehandlingsmidler, der bringes i omsætning til såvel indendørs som udendørs brug, skal opfylde både denne beslutnings kriterier for udendørs malinger og lakker og kriterierne i Kommissionens beslutning 2009/544/EF (2) for indendørs malinger og lakker.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »udendørs malinger og lakker« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder fire år efter datoen for denne beslutnings ikrafttræden.

Artikel 4

Til administrative formål tildeles kodenummeret »33« til produktgruppen »udendørs malinger og lakker«.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  Se side 39 i denne EUT.


BILAG

A.   GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Disse kriterier tager især sigte på:

at fremme effektiv anvendelse af produktet og reducere affaldsmængden til et minimum

at mindske miljørisikoen og andre risici (som f.eks. ozon i troposfæren) ved at mindske emissionerne af opløsningsmidler

at mindske udledninger af giftige og på anden måde forurenende stoffer til vandområder. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af udendørs malinger og lakker med en lavere miljøbelastning.

Vurderings- og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, menes der, at materialet kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv., alt efter omstændighederne.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til, om der anvendes anerkendte miljøledelsesordninger, f.eks. EMAS eller EN ISO 14001, når de bedømmer ansøgningerne og kontrollerer, om kriterierne overholdes (NB: der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger).

Når der i kriterierne henvises til ingredienser, omfatter dette både stoffer og kemiske produkter. Definitionerne af »stof« og »kemisk produkt« findes i REACH-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1)).

Produktets nøjagtige formulering skal oplyses til det ansvarlige organ for så vidt angår alle de stoffer, ansøgeren benytter deri. Alle stoffer, herunder urenheder, der forekommer i en koncentration på mere end 0,01 % (m/m), skal anføres, medmindre der i kriterierne er angivet en lavere koncentration.

B.   MILJØKRITERIER

Alle kriterier undtagen kriterium 3, der vedrører indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC), gælder for malingen eller lakken, som den forefindes i emballagen. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (2) anvendes grænsen for VOC-indholdet på produktet i brugsklar tilstand, således at det maksimale VOC-indhold beregnes under hensyntagen til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder. Til beregningen er der brug for data fra råvareleverandører om tørstofindhold, VOC-indhold og densitet.

Kriterium 1 og 2 anvendes kun på hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.).

For tonesystemer anvendes kriterium 1 og 2 kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den rækkeevne på 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, som kræves i kriterium 7.a), skal kriteriet være opfyldt efter toning til standardfarven RAL 9010.

Kriterium 1 og 2 anvendes ikke på transparente overfladebehandlingsmidler.

1.   Hvide pigmenter

Indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8): Malinger skal have et indhold af hvide pigmenter på 38 g eller derunder pr. m2 tør film med 98 % opacitet. Dette krav gælder ikke lakker og træbejdse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller oplyse indholdet af hvide pigmenter og rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

2.   Titandioxid

Titandioxid: Emissioner og udledning af affald fra fremstillingen af det anvendte titandioxidpigment må ikke overskride følgende værdier (jf. referencedokumentet om bedste tilgængelige teknik (BREF) om uorganiske kemikalier i storskalaproduktion, august 2007):

SOx-emissioner (udtrykt som SO2): 266 mg pr. m2 tør film (98 % opacitet)

sulfataffald: 19 g pr. m2 tør film (98 % opacitet)

chloridaffald: 3,9, 6,8 og 12,5 g m2 tør film (98 % opacitet) for henholdsvis naturlig rutil, syntetisk rutil og slagge.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller dokumentation for henholdsvis emissionsniveauerne og udledningen af affald for så vidt angår disse parametre, produktets titandioxidindhold, rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

3.   Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC-indholdet må ikke overstige:

Produktkategori (direktiv 2004/42/EF)

VOC-grænse (g/l inkl. vand)

Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs

40

Maling til udendørs træværk og beklædning (træ og metal), inkl. grunder og mellemstrygning

90

Udendørs lak og træbejdse, inkl. dækkende træbejdse

90

Udendørs træbejdse med minimal lagtykkelse

75

Grundere (til udendørs brug)

15

Hæftegrundere (til udendørs brug)

15

Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler

100

Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler, f.eks. til gulve

100

I denne forbindelse forstås der ved flygtige organiske forbindelser (VOC) alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF. Underkategorierne af maling og lak i direktivet benyttes til definering af VOC-grænser. Kun de kategorier, der er relevante for udendørs overfladebehandlingsmidler, er vist her.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Ansøgeren skal angive VOC-indholdet for alle produkter.

4.   Flygtige aromatiske kulbrinter (VAH)

Flygtige aromatiske kulbrinter må ikke tilsættes direkte til produktet før eller ved toning (når det er relevant); der kan dog tilsættes VAH-holdige ingredienser, så længe VAH-indholdet i slutproduktet bliver højst 0,1 % (m/m).

I denne forbindelse forstås der ved flygtige aromatiske kulbrinter (VAH) alle organiske forbindelser, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF, med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, hvis strukturformel indeholder mindst én aromatisk ring.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og hvoraf det fremgår, at VAH kun er tilsat med præfabrikerede ingredienser, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser om deres VAH-indhold.

5.   Tungmetaller

Følgende tungmetaller og forbindelser heraf må ikke anvendes som ingredienser i produktet eller en eventuel tonefarve (hverken som stof eller som del af et anvendt kemisk produkt): cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen, barium (undtagen bariumsulfat), selen og antimon.

Heller ikke cobalt må være tilsat som ingrediens, bortset fra cobaltsalte, der anvendes som sikkativ i alkydmalinger. De må anvendes i en koncentration på op til 0,05 % (m/m) i slutproduktet, målt som Co. Cobalt i pigmenter er også undtaget fra dette krav.

Det accepteres, at ingredienserne kan indeholde spor af disse metaller på op til 0,01 % (m/m), som stammer fra urenheder i råmaterialerne.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser.

6.   Farlige stoffer

a)

Produktet: Produktet må ikke være klassificeret som meget giftigt, giftigt, miljøfarligt, kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk, sundhedsskadeligt, ætsende, mutagent eller lokalirriterende (kun hvis det skyldes en ingrediens, som skal mærkes med R 43) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (3), hverken før eller efter eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen (forordning (EF) nr. 1907/2006).

b)

Ingredienser (meget giftige, giftige, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske): Der må ikke anvendes ingredienser (stoffer eller præparater), som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf):

R23 (giftig ved indånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved indtagelse)

R26 (meget giftig ved indånding)

R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved indtagelse)

R33 (kan ophobes i kroppen efter gentagen brug)

R39 (fare for varig alvorlig skade på helbred)

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R42 (kan give overfølsomhed ved indånding)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R48 (alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF (4), med senere ændringer. Aktive ingredienser, der anvendes som konserveringsmiddel i formuleringen, og som har fået tildelt risikosætning R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 eller R48 (eller en kombination deraf), må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (5) tages i anvendelse. I så fald må der ikke anvendes ingredienser, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som er klassificeret i følgende kategorier (eller kombinationer deraf):

akut toksicitet (oral) — kategori I, II, III

akut toksicitet (dermal) — kategori I, II, III

akut toksicitet (indånding) — kategori I, II, III

sensibilisering – åndedrætssystemet, kategori I

mutagener — kategori I, II

carcinogener — kategori I, II

reproduktionstoksicitet — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) — kategori I, II

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 (6) og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. Aktive ingredienser, der benyttes som konserveringsmidler i formuleringen og er klassificeret i en af nedenstående GHS-kategorier, må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt:

akut toksicitet (oral, dermal, indånding) — I, II, III (kun oral og dermal)

specifik målorgantoksicitet (enkelt og/eller gentagen eksponering) — kategori I, II (eller kombinationer heraf)

carcinogen, kategori II.

Methylethylketoxim kan anvendes i alkydmalinger med op til 0,3 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

c)

Ingredienser (miljøfarlige): Indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf), må ikke være højere end 2 % (m/m):

N R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

N R50/53 (meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R51/53 (giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R52/53 (skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (7) tages i anvendelse. I så fald må indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres i en af følgende kategorier, ikke være højere end 2 % (m/m):

Toksicitetskategorier for vandmiljøet (og kombinationer heraf):

akut I, II, III

kronisk I, II, III, IV

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.

I ingen af tilfældene må det samlede indhold af alle ingredienser, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres med en af ovenstående risikosætninger (eller en kombination heraf) eller i ovenstående GHS-kategorier, ikke overstige 4 % (m/m).

Dette krav gælder ikke ammoniak og alkylammoniak.

Dette krav berører ikke pligten til at opfylde kravet i kriterium 6.a).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, en ingrediensliste og et sikkerhedsdatablad for hver ingrediens, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

d)

Alkylphenolethoxylater (APEO): APEO må ikke anvendes i produktet, hverken før eller ved en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

e)

Isothiazolinonforbindelser: Indholdet af isothiazolinonforbindelser i produktet må ikke overstige 0,05 % (m/m), hverken før eller efter en eventuel toning. Indholdet af isothiazolinonforbindelser i overfladebehandlingsmidler til træ må ikke overstige 0,2 % (m/m). Ligeledes må indholdet af blandingen af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6) (3:1) ikke overstige 0,0015 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og angive en eventuelt anvendt mængde.

f)

Perfluorerede alkylsulfonater (PFAS), perfluorerede carboxylsyrer (PFCA), inkl. perfluoroctansyre (PFOA), og hermed beslægtede stoffer, der er opført på listen i OECD's »Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007)«, er ikke tilladt i produktet. OECD-listen er anført i bilaget til dette kriteriedokument.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

g)

Formaldehyd: Der må ikke tilsættes fri formaldehyd. Formaldehyddannende forbindelser må kun anvendes i en sådan mængde, at det samlede indhold af fri formaldehyd efter en eventuel toning ikke overstiger 0,001 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Derudover skal ansøgeren forelægge testresultater, som råvareleverandører har opnået ved anvendelse af testmetode VdL-RL 03 (VdL Guide-line03) »In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method«, og beregninger, som ud fra testdataene viser, at den endelige koncentration af formaldehyd fra formaldehyddannende forbindelser i det endelige produkt højst kan blive 0,001 % (m/m). Alternativt kan formaldehyd, der stammer fra formaldehyddannende forbindelser, måles i det endelige produkt ved HPLC ifølge en national standardmetode eller valideret metode som omhandlet i ISO/IEC 17025.

h)

Halogenerede organiske opløsningsmidler: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun halogenerede forbindelser, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 og R59 ifølge direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

i)

Phthalater: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun phthalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 og R52/53 ifølge direktiv 67/548/EØF som ændret, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning. Derudover er DNOP (di-n-octylphthalat), DINP (di-isononylphthalat), DIDP (di-isodecylphthalat) ikke tilladt i produktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

7.   Brugsegnethed

a)

Hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.) skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 6 m2 pr. liter af produktet.

For tonesystemer anvendes dette kriterium kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den krævede rækkeevne på 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, skal kriteriet være opfyldt efter toning af den hvide base til standardfarven RAL 9010. For alle andre baser, der bruges til tonede produkter, dvs. baser, der som hovedregel har mindre indhold af TiO2 og ikke kan opfylde kravet om mindst 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, anvendes kriteriet ikke. For malinger, der indgår i et tonesystem, skal ansøgeren på produktemballagen og/eller salgsstedet oplyse slutbrugeren om, hvilken farve grunder/mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) der bør benyttes som underlag for en mørk maling.

Grundere med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings/bindingsegenskaber og grundere med særlig vedhæftning på aluminium og galvaniserede overflader skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 6 m2 pr. liter af produktet.

Elastomermalinger skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 4 m2 pr. liter af produktet.

Dette krav gælder ikke for lakker, træbejdse, gulvlakker og -malinger, mellemstrygningsmalinger, hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport, hvori følgende metode er anvendt: ISO 6504/1 (Malinger og lakker — Bestemmelse af dækkeevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode til hvide og lyse malinger) eller 6504/3 (del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne) eller (for så vidt angår malinger, der er udviklet med henblik på en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag) NF T 30 073-metoden (eller tilsvarende). For baser, der bruges til tonede produkter og ikke er vurderet efter ovenstående krav, skal ansøgeren godtgøre, at slutbrugeren bliver rådet til at benytte en grunder og/eller en grå (eller en anden relevant farve) mellemstrygning, inden påføring af produktet.

b)

Modstandsdygtighed over for vand: Lakkers, gulvlakkers og gulvmalingers modstandsdygtighed over for vand skal bestemmes efter ISO 2812-3, således at der efter 24 timers eksponering og 16 timers restitution ikke kan konstateres nogen ændring i glans eller farve.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til ISO 2812-3 (Malinger og lakker — Bestemmelse af modstandsevne mod væsker — del 3: Metode med absorberende medium).

c)

Vedhæftning: Malinger til murværk (undtagen transparente grundere) skal bestå prøven i EN 24624 (ISO 4624) for vedhæftning, og gulvlakker og -malinger og mellemstrygningsmalinger til beton, træ og metal skal opnå en pointsum på mindst 2 ved bestemmelse af gittersnitværdi ifølge EN 2409. Hvis underlagets sammenhængskraft er mindre end malingens vedhæftning ved udførelse af testen efter EN 24624, anses det for bestået; ellers skal malingens vedhæftning mindst bestå testen med en værdi på 1,5 MPa.

Ansøgeren skal vurdere grunder og/eller færdigmaling hver for sig eller begge som komponenter i et system (det afprøvede system skal om muligt bestå af produkter, der har fået tildelt EF-miljømærket) (systemer, der er beregnet til brug på metalflader, er dog undtaget). Test af færdigmaling alene skal betragtes som det værst tænkelige tilfælde med hensyn til vedhæftning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN ISO 2409 eller EN 24624 (ISO 4624), alt efter tilfældet.

d)

Slidstyrke: Gulvlakker og -malinger skal have en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og CS10-hjul efter EN ISO 7784-2:2006.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport, der viser, at kriteriet er opfyldt i henhold til metoden i EN ISO 7784-2:2006.

e)

Vejrbestandighed: Færdigmalinger til murværk og færdigmalinger til træ og metal, herunder lakker, skal udsættes for kunstig vejrpåvirkning i apparatur med UV-belysning og kondensation eller oversprøjtning med vand ifølge EN ISO 11507:2007. Malinger til murværk udsættes for testbetingelserne i 1 000 timer, mens færdigmalinger til træ og metal (herunder lakker) udsættes i 500 timer. Testbetingelserne er UVA 4h/60 °C + vand 4h/50 °C.

Som alternativ kan færdigmalinger og lakker til træ udsættes for vejrpåvirkning i 500 timer i QUV-apparat til accelereret vejrældning med cyklisk udsættelse for UV(A)-bestråling og oversprøjtning med vand ifølge EN 927-6.

Efter at have været udsat for påvirkningen må prøverne ikke udvise en farveændring på mere end ΔΕ * = 4, og for lakker må glanstabet ikke være større end 30 % af startværdien. Glansen måles efter ISO 2813. Kriteriet for farveændring anvendes ikke på transparente lakker og baser.

Kridtningen testes ifølge EN ISO 4628-6:2007 på færdigbehandlinger til murværk og færdigbehandlinger til træ og metal (hvis relevant), når prøverne har været udsat for vejrpåvirkning. De skal opnå en pointsum på 1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0) ved testen. Der er illustrerede referencer i standarden.

Følgende parametre skal ligeledes vurderes på færdigmalinger til murværk og færdigbehandlinger til træ og metal, når de har været udsat for vejrpåvirkning:

revningsgrad ifølge ISO 4628-5:2003; en revnetæthed på 2 eller derunder og en revnestørrelse på 2 eller derunder

krakeleringsgrad ifølge ISO 4628-4:2003; en krakeleringstæthed på 2 eller derunder og en krakeleringsstørrelse på 3 eller derunder

grad af blærer ifølge ISO 4628-2:2003; en blæretæthed på 3 eller derunder og en blærestørrelse på 3 eller derunder.

På grund af de mange mulige tonede farver udføres testen kun på malingbasen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter i henhold til enten ISO 11507:2007 for så vidt angår de specificerede parametre eller EN 927-6 eller begge (hvis relevant). Derudover skal ansøgeren fremlægge testrapporter i henhold til EN ISO 4628-2, -4, -5 og -6, når det er relevant. Ansøgeren skal tillige fremlægge en erklæring om, at en eventuel farveændring ligger inden for den værdi for denne parameter, som er fastsat i dette dokument.

f)

Permeabilitet for vanddamp: Hvis det hævdes, at en maling til udvendigt murværk og beton kan ånde, skal malingen være klassificeret i klasse II (middel permeabilitet for vanddamp) eller bedre ifølge testmetoden i EN ISO 7783-2. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser, og kravet gælder ikke for transparente grundere.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i EN ISO 7783-2.

g)

Permeabilitet for væskeformigt vand: Hvis det hævdes, at en maling til udendørs murværk og beton er vandafvisende eller elastomer, skal produktet være klassificeret i klasse III (lav væskepermeabilitet) ifølge DIN EN 1062-3:1999. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser. Alle andre facademalinger skal være klassificeret i klasse II (middel væskepermeabilitet) eller bedre ifølge DIN EN 1062-3:1999.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i DIN EN 1062-3:1999.

h)

Bestandighed over for skimmel: Hvis det hævdes, at en facademaling hindrer skimmel, skal produktet opnå en pointsum på 2 eller bedre (mindre end 10 % dækket af skimmel) ifølge metoden i BS 3900:G6. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i BS 3900:G6.

i)

Dækning over revner: Hvis det hævdes, at en maling til murværk (eller træværk) har elastomere egenskaber, skal den mindst være klassificeret som A1 ved 23 °C ifølge DIN EN 1062-7:2004. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i DIN EN 1062-7:2004.

j)

Alkalibestandighed: Malinger og grundere til murværk må ikke udvise synlige skader, når de har været udsat for en 10 % NaOH-opløsning i 24 timer ifølge ISO 2812-4:2007. Vurderingen finder sted efter 24 timers tørring/restitution.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i ISO EN 2812-4:2007.

8.   Forbrugeroplysninger

Følgende oplysninger skal påføres emballagen eller vedlægges denne:

Hvilket formål, underlag og anvendelsesbetingelser produktet er beregnet til. Dette skal omfatte rådgivning om forberedende arbejde osv. som f.eks. korrekt forberedelse af underlaget, udendørs anvendelse (hvis dette er relevant) eller temperatur.

Henstillinger til, hvordan malerværktøj renses, og hvordan affaldet bortskaffes mest hensigtsmæssigt (for at begrænse vandforurening). Disse henstillinger skal tilpasses de pågældende produkttyper og anvendelsesområder, og der anvendes piktogrammer, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Henstillinger til, hvordan produktet opbevares efter åbningen (for at mindske mængden af fast affald), herunder sikkerhedsanvisninger, hvis dette er relevant.

Henstillinger til, hvilken grunder eller mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) det er korrekt at bruge til mørke malinger, som kriterium 7.a) ikke anvendes på.

En advarsel om, at miljørigtig bortskaffelse af malingrester kræver specialiseret håndtering, at rester derfor ikke bør smides ud sammen med husholdningsaffald eller hældes i kloakafløb, og at de lokale myndigheder bør spørges til råds om bortskaffelse og afhentning.

Henstillinger om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger for maleren. Følgende (eller tilsvarende) tekst skal anføres på produktets emballage eller vedlægges denne:

»Der er yderligere oplysninger om, hvorfor dette produkt har fået tildelt Blomsten, på webstedethttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel.«.

Vurdering og verifikation: Sammen med ansøgningen skal der indleveres et eksemplar af produktemballagen og en erklæring om, at produktet opfylder disse kriterier (hvis de er relevante).

9.   Oplysninger på miljømærket

Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst:

egnet til udendørs brug

restriktioner for brug af farlige stoffer

lavt indhold af opløsningsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.

(3)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(5)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007) 355 endelig). Der er yderligere oplysninger om overlapningen mellem det eksisterende system og GHS i bind III, bilag VII, i det færdige forslag: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  FN's Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Se fodnote 5.


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer K(2008) 4453)

(EØS-relevant tekst)

(2009/544/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3)

Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4)

Der er i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som er fastsat ved Kommissionens beslutning 2002/739/EF af 3. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker og om ændring af beslutning 1999/10/EF (2). Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 28. februar 2009.

(5)

På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet ved at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier.

(6)

Beslutning 2002/739/EF bør derfor erstattes.

(7)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde til fire år efter meddelelse af denne beslutning.

(8)

Der bør gælde en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for indendøres malinger og lakker inden den 18. august 2008 eller som har ansøgt om tildeling af et sådant miljømærke inden den 18. august 2008, således at de får tid nok til at tilpasse deres produkter til at opfylde de reviderede kriterier og krav. Af hensyn til sikkerheden om retstilstanden bør det tillades producenter at indgive ansøgninger i henhold til kriterierne i beslutning 2002/739/EF eller kriterierne i nærværende beslutning indtil den 28. februar 2009. Efter den dato bør kun kriterierne i nærværende beslutning anvendes.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »indendørs malinger og lakker« omfatter indendørs dekorative malinger og lakker, træbejdse og tilsvarende produkter, jf. stk. 2, som er beregnet til gør-det-selv eller professionelle brugere, og som primært er udviklet til indendørs brug og i omsætning som sådanne.

Den omfatter bl.a. gulvlakker og -malinger; produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra private kunder eller professionelle dekoratører; tonesystemer; dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder grundmalinger og mellemstrygningsmalinger til disse produktsystemer.

2.   Ved »maling« forstås et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Ved »lak« forstås et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende gennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Ved »dekorative malinger og lakker« forstås malinger og lakker, der anvendes i og på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering til dekorativt og beskyttende formål. De påføres på stedet. Deres formål er hovedsagelig dekorativt, men de har også en beskyttende funktion.

Ved »træbejdse (lasur)« forstås et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde.

Ved »tonesystemer« forstås en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en »base« og kulørte tonefarver.

3.   Produktgruppen omfatter ikke

a)

rustbeskyttelsesmidler

b)

antifouling-malinger

c)

træbeskyttelsesprodukter

d)

overfladebelægninger til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings)

e)

facademalinger

f)

produkter, som hovedsagelig er udviklet til udendørs brug og i omsætning som sådanne.

Artikel 2

1.   For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal malinger og lakker tilhøre produktgruppen »indendørs malinger og lakker« som defineret i artikel 1 og opfylde miljøkriterierne i bilaget, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Tokomponentprodukter til særlige formål skal opfylde følgende betingelser:

a)

begge komponenter skal hver for sig opfylde miljøkriterierne i bilaget (undtagen kravet til flygtige organiske forbindelser)

b)

de skal ledsages af en oplysning om, at de enkelte komponenter hverken må bruges hver for sig eller blandes med andre produkter

c)

det færdigblandede produkt skal også opfylde miljøkriterierne, herunder kravet til flygtige organiske forbindelser.

3.   Overfladebehandlingsmidler, der bringes i omsætning til såvel indendørs som udendørs brug, skal opfylde både denne beslutnings kriterier for indendørs malinger og lakker og kriterierne i Kommissionens beslutning 2009/543/EF (3) for udendørs malinger og lakker.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »indendørs malinger og lakker« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder til fire år efter datoen for denne beslutnings ikrafttræden.

Artikel 4

Til administrative formål tildeles kodenummeret »07« til produktgruppen »indendørs malinger og lakker«.

Artikel 5

Beslutning 2002/739/EF ophæves.

Artikel 6

1.   Et miljømærke, der er tildelt produkter i produktgruppen »indendørs malinger og lakker« før den 18. august 2008, må fortsat benyttes til den 28. februar 2009.

2.   Er der indgivet en ansøgning om tildeling af miljømærket til produkter i produktgruppen »indendørs malinger og lakker« før den 18. august 2008 kan sådanne produkter få tildelt miljømærket i henhold til kriterierne i beslutning 2002/739/EF. I disse tilfælde må miljømærket benyttes til den 28. februar 2009.

3.   Ansøgninger om tildeling af miljømærket til produkter i produktgruppen »indendørs malinger og lakker«, som indgives efter den 18. august 2008, men før den 1. marts 2009, kan bygge på enten kriterierne i beslutning 2002/739/EF eller kriterierne i nærværende beslutning.

Bygger ansøgningen på kriterierne i beslutning 2002/739/EF, må miljømærket benyttes til den 28. februar 2009.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 236 af 4.9.2002, s. 4.

(3)  Se side 27 i denne EUT.


BILAG

A.   GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Disse kriterier tager især sigte på:

at fremme effektiv anvendelse af produktet og reducere affaldsmængden til et minimum

at mindske miljørisikoen og andre risici (som f.eks. ozon i troposfæren) ved at mindske emissionerne af opløsningsmidler

at mindske udledninger af giftige og på anden måde forurenende stoffer til vandområder. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af indendørs malinger og lakker med en lavere miljøbelastning.

Vurderings- og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, menes der, at materialet kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv., alt efter omstændighederne.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til, om der anvendes anerkendte miljøledelsesordninger, f.eks. EMAS eller EN ISO 14001, når de bedømmer ansøgningerne og kontrollerer, om kriterierne overholdes (NB: der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger).

Når der i kriterierne henvises til ingredienser, omfatter dette både stoffer og kemiske produkter. Definitionerne af »stof« og »kemisk produkt« findes i REACH-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1)).

Produktets nøjagtige formulering skal oplyses til det ansvarlige organ for så vidt angår alle de stoffer, ansøgeren benytter deri. Alle stoffer, herunder urenheder, der forekommer i en koncentration på mere end 0,01 % (m/m), skal anføres, medmindre der i kriterierne er angivet en lavere koncentration.

B.   MILJØKRITERIER

Alle kriterier undtagen kriterium 3, der vedrører indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC), gælder for malingen eller lakken, som den forefindes i emballagen. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (2) anvendes grænsen for VOC-indholdet på produktet i brugsklar tilstand, således at det maksimale VOC-indhold beregnes under hensyntagen til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder. Til beregningen er der brug for data fra råvareleverandører om tørstofindhold, VOC-indhold og densitet.

Kriterium 1 og 2 anvendes kun på hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.).

For tonesystemer anvendes kriterium 1 og 2 kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den rækkeevne på 8 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, som kræves i kriterium 7.a), skal kriteriet være opfyldt efter toning til standardfarven RAL 9010.

Kriterium 1 og 2 anvendes ikke på transparente overfladebehandlingsmidler.

1.   Hvide pigmenter

Indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8): Malinger skal have et indhold af hvide pigmenter på 36 g eller derunder pr. m2 tør film med 98 % opacitet. Dette krav gælder ikke lakker og træbejdse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller dokumentation for indholdet af hvide pigmenter og rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

2.   Titandioxid

Titandioxid: Emissioner og udledning af affald fra fremstillingen af det anvendte titandioxidpigment må ikke overskride følgende værdier (jf. referencedokumentet om bedste tilgængelige teknik (BREF) om uorganiske kemikalier i storskalaproduktion, august 2007):

SOx-emissioner (udtrykt som SO2): 252 mg pr. m2 tør film (98 % opacitet)

sulfataffald: 18 g pr. m2 tør film (98 % opacitet)

chloridaffald: 3,7, 6,4 og 11,9 g m2 tør film (98 % opacitet) for henholdsvis naturlig rutil, syntetisk rutil og slagge.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller dokumentation for henholdsvis emissionsniveauerne og udledningen af affald for så vidt angår disse parametre, produktets titandioxidindhold, rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

3.   Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC-indholdet må ikke overstige:

Produktkategori (direktiv 2004/42/EF)

VOC-grænse (g/l inkl. vand)

Indendørs mat (vægge og lofter) (glans < 25@60 °)

15

Indendørs blank (vægge og lofter) (glans > 25@60 °)

60

Maling til indendørs træværk og beklædning (træ og metal), inkl. grunder og mellemstrygning

90

Indendørs lak og træbejdse, inkl. dækkende træbejdse

75

Indendørs træbejdse med minimal lagtykkelse

75

Grundere

15

Hæftegrundere

15

Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler

100

Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler, f.eks. til gulve

100

Effektmalinger

90

I denne forbindelse forstås der ved flygtige organiske forbindelser (VOC) alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF. Underkategorierne af maling og lak i direktivet benyttes til definering af VOC-grænser. Kun de kategorier, der er relevante for indendørs overfladebehandlingsmidler, er vist her.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Ansøgeren skal angive VOC-indholdet for alle produkter.

4.   Flygtige aromatiske kulbrinter (VAH)

Flygtige aromatiske kulbrinter må ikke tilsættes direkte til produktet før eller ved toning (når det er relevant); der kan dog tilsættes VAH-holdige ingredienser, så længe VAH-indholdet i slutproduktet bliver højst 0,1 % (m/m).

I denne forbindelse forstås der ved flygtige aromatiske kulbrinter (VAH) alle organiske forbindelser, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF, med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, hvis strukturformel indeholder mindst én aromatisk ring.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og hvoraf det fremgår, at VAH kun er tilsat med præfabrikerede ingredienser, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser om deres VAH-indhold.

5.   Tungmetaller

Følgende tungmetaller og forbindelser heraf må ikke anvendes som ingredienser i produktet eller en eventuel tonefarve (hverken som stof eller som del af et anvendt kemisk produkt): cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen, barium (undtagen bariumsulfat), selen og antimon.

Heller ikke cobalt må være tilsat som ingrediens, bortset fra cobaltsalte, der anvendes som sikkativ i alkydmalinger. De må anvendes i en koncentration på op til 0,05 % (m/m) i slutproduktet, målt som Co. Cobalt i pigmenter er også undtaget fra dette krav.

Det accepteres, at ingredienserne kan indeholde spor af disse metaller på op til 0,01 % (m/m), som stammer fra urenheder i råmaterialerne.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser.

6.   Farlige stoffer

a)

Produktet: Produktet må ikke været klassificeret som meget giftigt, giftigt, miljøfarligt, kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk, sundhedsskadeligt, ætsende, mutagent eller lokalirriterende (kun hvis det skyldes en ingrediens, som skal mærkes med R 43) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (3), hverken før eller efter eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

b)

Ingredienser (meget giftige, giftige, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske): Der må ikke anvendes ingredienser, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet opfylder kriterierne for klassificering med en af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf):

R23 (giftig ved indånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved indtagelse)

R26 (meget giftig ved indånding)

R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved indtagelse)

R33 (kan ophobes i kroppen efter gentagen brug)

R39 (fare for varig alvorlig skade på helbred)

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R42 (kan give overfølsomhed ved indånding)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R48 (alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF (4) eller direktiv 1999/45/EF. Aktive ingredienser, der anvendes som konserveringsmiddel i formuleringen, og som er forsynet med risikosætning R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 eller R48 (eller en kombination deraf), må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (5) tages i anvendelse. I så fald må der ikke anvendes ingredienser, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som er klassificeret i følgende kategorier (eller kombinationer deraf):

akut toksicitet (oral) — kategori I, II, III

akut toksicitet (dermal) — kategori I, II, III

akut toksicitet (indånding) — kategori I, II, III

sensibilisering – åndedrætssystemet, kategori I

mutagener — kategori I, II

carcinogener — kategori I, II

reproduktionstoksicitet — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) — kategori I, II

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 (6) og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. Aktive ingredienser, der benyttes som konserveringsmidler i formuleringen og er klassificeret i en af nedenstående GHS-kategorier, må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt:

akut toksicitet (oral, dermal, indånding) — I, II, III (kun oral og dermal)

specifik målorgantoksicitet (enkelt og/eller gentagen eksponering) — kategori I, II (eller kombinationer heraf)

carcinogen, kategori II.

Methylethylketoxim kan anvendes i alkydmalinger med op til 0,3 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

c)

Ingredienser (miljøfarlige): Indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet opfylder kriterierne for klassificering med en af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf), må ikke være højere end 2 % (m/m):

N R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

N R50/53 (meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R51/53 (giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R52/53 (skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

som fastsat i direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (7) tages i anvendelse. I så fald må indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres i en af følgende kategorier, ikke være højere end 2 % (m/m):

Toksicitetskategorier for vandmiljøet (og kombinationer heraf):

akut I, II, III

kronisk I, II, III, IV

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.

I ingen af tilfældene må det samlede indhold af alle ingredienser, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres med en af ovenstående risikosætninger (eller en kombination heraf) eller i ovenstående GHS-kategorier, overstige 4 % (m/m).

Dette krav gælder ikke ammoniak og alkylammoniak.

Dette krav berører ikke pligten til at opfylde kravet i kriterium 6.a).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, en ingrediensliste og et sikkerhedsdatablad for hver ingrediens, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

d)

Alkylphenolethoxylater (APEO): APEO må ikke anvendes i produktet, hverken før eller ved en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

e)

Isothiazolinonforbindelser: Indholdet af isothiazolinonforbindelser i produktet må ikke overstige 0,05 % (m/m), hverken før eller efter en eventuel toning. Ligeledes må indholdet af blandingen af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6) (3:1) ikke overstige 0,0015 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og angive en eventuelt anvendt mængde.

f)

Perfluorerede alkylsulfonater (PFAS), perfluorerede carboxylsyrer (PFCA), inkl. perfluoroctansyre (PFOA), og hermed beslægtede stoffer, der er opført på listen i OECD's »Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007)«, er ikke tilladt i produktet. OECD-listen er anført i bilaget til dette kriteriedokument.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

g)

Formaldehyd: Der må ikke tilsættes fri formaldehyd. Formaldehyddannende forbindelser må kun anvendes i en sådan mængde, at det samlede indhold af fri formaldehyd efter en eventuel toning ikke overstiger 0,001 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Derudover skal ansøgeren forelægge testresultater, som råvareleverandører har opnået ved anvendelse af testmetode VdL-RL 03 (VdL Guide-line03) »In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method«, og beregninger, som ud fra testdataene viser, at den endelige koncentration af formaldehyd fra formaldehyddannende forbindelser i det endelige produkt højst kan blive 0,001 % (m/m). Alternativt kan formaldehyd, der stammer fra formaldehyddannende forbindelser, måles i det endelige produkt efter en HPLC-baseret standard.

h)

Halogenerede organiske opløsningsmidler: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun halogenerede forbindelser, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 og R59 ifølge direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

i)

Phthalater: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun phthalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 og R52/53 ifølge direktiv 67/548/EØF som ændret, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning. Derudover er DNOP (di-n-octylphthalat), DINP (di-isononylphthalat), DIDP (di-isodecylphthalat) ikke tilladt i produktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

7.   Brugsegnethed

a)

Rækkeevne: Hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.) skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 8 m2 pr. liter af produktet.

For tonesystemer anvendes dette kriterium kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den krævede rækkeevne på 8 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, skal kriteriet være opfyldt efter toning af den hvide base til standardfarven RAL 9010. For alle andre baser, der bruges til tonede produkter, dvs. baser, der som hovedregel har mindre indhold af TiO2 og ikke kan opfylde kravet om mindst 8 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, anvendes kriteriet ikke. For malinger, der indgår i et tonesystem, skal ansøgeren på produktemballagen og/eller salgsstedet oplyse slutbrugeren om, hvilken farve grunder/mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) der bør benyttes som underlag for en mørk maling.

Grundere med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings/bindingsegenskaber og grundere med særlig vedhæftning på aluminium og galvaniserede overflader skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 6 m2 pr. liter af produktet.

Alternativt skal tykke, dekorative overfladebehandlinger (malinger, som er specielt udviklet til at give en tredimensional, dekorativ effekt, og som derfor er karakteriseret ved et meget tykt lag) have en rækkeevne på 1m2 pr. kg af produktet.

Dette krav gælder ikke for lakker, træbejdse, gulvlakker og -malinger, mellemstrygningsmalinger, hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport, hvori følgende metode er anvendt: ISO 6504/1 (Malinger og lakker — Bestemmelse af dækkeevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode til hvide og lyse malinger) eller 6504/3 (Del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne) eller for så vidt angår malinger, der er udviklet med henblik på en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag, NF T 30073-metoden (eller tilsvarende). For baser, der bruges til tonede produkter og ikke er vurderet efter ovenstående krav, skal ansøgeren godtgøre, hvordan slutbrugeren bliver rådet til at benytte en grunder og/eller en grå (eller en anden relevant farve) mellemstrygning, inden påføring af produktet.

b)

Skuremodstandsdygtighed i våd tilstand: Vægmalinger (jf. EN 13300), hvorom det hævdes (uanset om det er på produktet eller i materiale til markedsføringen af produktet), at de kan vaskes, renses eller børstes, skal have en skuremodstandsdygtighed målt efter EN 13300 og EN ISO 11998 svarende til klasse 2 eller bedre (ikke over 20 μm efter 200 cykler).

På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN 13300, hvor metoden i EN ISO 11998 (Bestemmelse af belægningers rensbarhed og modstandsevne mod vådskuring) er anvendt, og bevis for (på produktemballagen eller i markedsføringsmateriale), at slutbrugeren får oplyst, at produktet ikke er testet for modstandsdygtighed mod vådskuring, når der er tale om loftsmalinger.

c)

Modstandsdygtighed over for vand: Lakkers, gulvlakkers og gulvmalingers modstandsdygtighed over for vand skal bestemmes efter ISO 2812-3, således at der efter 24 timers eksponering og 16 timers restitution ikke kan konstateres nogen ændring i glans eller farve.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til ISO 2812-3 (Malinger og lakker — Bestemmelse af modstandsevne mod væsker — Del 3: Metode med absorberende medium).

d)

Vedhæftning: Gulvlakker, gulvmalinger, mellemstrygninger til gulve og mellemstrygninger til metal og træ skal opnå en pointsum på mindst 2 i vedhæftningstesten i EN 2409. Pigmenterede grundere til murværk skal bestå afrivningstesten i EN 24624 (ISO 4624), når underlagets sammenhængskraft er mindre end malingens vedhæftning, og i andre tilfælde skal malingens vedhæftning mindst bestå testen med en værdi på 1,5 MPa.

Transparente grundere er ikke omfattet af dette krav.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN ISO 2409 eller EN 24624 (ISO 4624), alt efter tilfældet.

e)

Slidstyrke: Gulvlakker og -malinger skal have en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og CS10-hjul efter EN ISO 7784-2:2006.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport, der viser, at kriteriet er opfyldt i henhold til metoden i EN ISO 7784-2:2006.

8.   Forbrugeroplysninger

Følgende oplysninger skal påføres emballagen eller vedlægges denne:

Hvilket formål, underlag og anvendelsesbetingelser produktet er beregnet til. Dette skal omfatte rådgivning om forberedende arbejde osv. som f.eks. korrekt forberedelse af underlaget, indendørs anvendelse (hvis dette er relevant) eller temperatur.

Henstillinger til, hvordan malerværktøj renses, og hvordan affaldet bortskaffes mest hensigtsmæssigt (for at begrænse vandforurening). Disse henstillinger skal tilpasses de pågældende produkttyper og anvendelsesområder, og der anvendes piktogrammer, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Henstillinger til, hvordan produktet opbevares efter åbningen (for at mindske mængden af fast affald), herunder sikkerhedsanvisninger, hvis dette er relevant.

Henstillinger til, hvilken grunder eller mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) det er korrekt at bruge til mørke malinger, som kriterium 7.a) ikke anvendes på.

For tykke, dekorative overfladebehandlinger oplysning om, at disse malinger er specielt udviklet til at give en tredimensional, dekorativ effekt.

En advarsel om, at miljørigtig bortskaffelse af malingrester kræver specialiseret håndtering, at rester derfor ikke bør smides ud sammen med husholdningsaffald, og at de lokale myndigheder bør spørges til råds om bortskaffelse og afhentning.

Henstillinger om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger for maleren. Følgende (eller tilsvarende) tekst skal anføres på produktets emballage eller vedlægges denne:

»Der er yderligere oplysninger om, hvorfor dette produkt har fået tildelt Blomsten, på webstedet http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.«

Vurdering og verifikation: Sammen med ansøgningen skal der indleveres et eksemplar af produktemballagen og en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.

9.   Oplysninger på miljømærket

Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst:

Egnet til indendørs brug

Begrænset brug af farlige stoffer

Lavt indhold af opløsningsmidler

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.

(3)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(5)  Den 27. juni 2007 vedtog Kommissionen »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006« (KOM(2007) 355 endelig). Der er yderligere oplysninger om overlapningen mellem det eksisterende system og GHS i Bind III, bilag VII, i det færdige forslag: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf.

(6)  FN's Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html.

(7)  Se fodnote 5.


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. juli 2009

om den årlige fordeling på medlemsstaterne af det beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 2a, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 vedrørende støtte til landdistriktsudvikling, og om ændring af Kommissionens beslutning 2006/636/EF

(meddelt under nummer K(2009) 5307)

(2009/545/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 69, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da der ved Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2) er indført nye regler for graduering, er Kommissionens afgørelse 2006/410/EF (3) afløst af Kommissionens afgørelse 2009/379/EF af 11. maj 2009 om fastsættelse af de beløb, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 378/2007, (EF) nr. 479/2008 og (EF) nr. 73/2009 stilles til rådighed for ELFUL og EGFL (4).

(2)

Som følge af de forhøjelser af de samlede forpligtelsesbevillinger på 600 mio. EUR og 420 mio. EUR for henholdsvis 2009 og 2010, der blev besluttet inden for rammerne af aftalen om en europæisk økonomisk genopretningsplan (genopretningsplanen), blev Rådets afgørelse 2006/493/EF (5) ændret ved Rådets afgørelse 2009/434/EF (6). For at sikre sammenhængen bør disse beløb fordeles på medlemsstaterne efter de gældende fordelingskriterier.

(3)

Som følge af vedtagelsen af afgørelse 2009/379/EF og afgørelse 2009/434/EF bør de beløb, der stilles til rådighed for ELFUL, tilpasses, og disse beløb bør indsættes i den årlige fordeling af EF-støtten til landdistriktsudvikling.

(4)

Kommissionens beslutning 2006/636/EF af 12. september 2006 om fastsættelse af den årlige fordeling pr. medlemsstat af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (7) bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1698/2005, fordeles på år og medlemsstater som angivet i bilag I til denne beslutning.

Artikel 2

Bilaget til beslutning 2006/636/EF erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra regnskabsåret 2009.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(3)  EUT L 163 af 15.6.2006, s. 10.

(4)  EUT L 117 af 12.5.2009, s. 10.

(5)  EUT L 195 af 15.7.2006, s. 22.

(6)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 25.

(7)  EUT L 261 af 22.9.2006, s. 32.


BILAG I

Fordeling på medlemsstater af de beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1698/2005:

(løbende priser (EUR))

 

2009

2010

Belgien

2 220 000

1 554 000

Bulgarien

19 500 000

13 650 000

Tjekkiet

21 000 000

14 700 000

Danmark

1 740 000

1 218 000

Tyskland

50 340 000

35 238 000

Estland

5 340 000

3 738 000

Irland

15 780 000

11 046 000

Grækenland

24 720 000

17 304 000

Spanien

44 880 000

31 416 000

Frankrig

35 520 000

24 864 000

Italien

56 520 000

39 564 000

Cypern

1 200 000

840 000

Letland

7 800 000

5 460 000

Litauen

13 020 000

9 114 000

Luxembourg

600 000

420 000

Ungarn

28 440 000

19 908 000

Malta

600 000

420 000

Nederlandene

2 280 000

1 596 000

Østrig

27 180 000

19 026 000

Polen

98 700 000

69 090 000

Portugal

26 940 000

18 858 000

Rumænien

59 820 000

41 874 000

Slovenien

6 780 000

4 746 000

Slovakiet

14 700 000

10 290 000

Finland

14 580 000

10 206 000

Sverige

12 420 000

8 694 000

Det Forenede Kongerige

7 380 000

5 166 000

I alt

600 000 000

420 000 000


BILAG II

»BILAG

Fordeling pr. medlemsstat af EF-støtten til landdistriktsudvikling 2007-2013

(løbende priser (EUR))

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt 2007-2013

Heraf det minimumsbeløb, der er forbeholdt regioner, der er omfattet af konvergensmålet (i alt)

Belgien

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulgarien (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Tjekkiet

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Danmark

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Tyskland

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Estland

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Irland

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grækenland

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Spanien

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Frankrig

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Italien

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Cypern

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Letland

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Litauen

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Luxembourg

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Ungarn

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Nederlandene

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Østrig

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Polen

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portugal

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Rumænien (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovenien

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovakiet

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Finland

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Sverige

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Det Forenede Kongerige

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

I alt

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  For 2007, 2008 og 2009 beløber bevillingerne fra EUGFL, Garantisektionen, sig til henholdsvis 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR og 337 004 104 EUR.

(2)  For 2007, 2008 og 2009 beløber bevillingerne fra EUGFL, Garantisektionen, sig til henholdsvis 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR og 1 058 369 098 EUR.«


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juli 2009

om undtagelse af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Nederlandene fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

(meddelt under nummer K(2009) 5381)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/546/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 30, stk. 5 og 6,

under henvisning til anmodning indgivet af Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (i det følgende benævnt »NAM«) pr. e-mail af 26. februar 2009,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFREMSTILLING

(1)

Ved Kommissionens beslutning 93/676/EØF (2) bemyndigedes de foretagender, der er beskæftiget med efterforskning eller udvinding af olie eller gas i Nederlandene, til at anvende en anden ordning i stedet for reglerne i det dengang gældende direktiv. Den alternative ordning medførte visse statistiske forpligtelser samt en forpligtelse til at overholde principperne om ikkeforskelsbehandling og iværksættelse af udbud ved tildeling af vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, navnlig hvad angår de oplysninger om deres hensigter om indgåelse af kontrakter, som de stiller til de økonomiske aktørers rådighed. Virkningerne af denne beslutning blev stadfæstet ved artikel 27 — uden at det berørte bestemmelserne i artikel 30 — i direktiv 2004/17/EF, da det afløste det foregående direktiv.

(2)

Den 26. februar 2009 indgav NAM pr. e-mail en anmodning til Kommissionen i henhold til artikel 30, stk. 5, i direktiv 2004/17/EF. I henhold til artikel 30, stk. 5, første afsnit, informerede Kommissionen de nederlandske myndigheder herom pr. brev af 5. marts 2009, som de nederlandske myndigheder besvarede pr. e-mail af 26. marts 2009. Kommissionen anmodede endvidere NAM om yderligere oplysninger pr. e-mail af 9. marts 2009, og disse oplysninger blev fremsendt af NAM pr. e-mail af 23. marts 2009.

(3)

Anmodningen indgivet af NAM vedrører efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Nederlandene. I tråd med Kommissionens tidligere fusionsbeslutninger (3) er tre forskellige aktiviteter, som udøves af NAM, beskrevet i anmodningen:

a)

efterforskning af olie og naturgas

b)

produktion af olie

c)

produktion af naturgas.

I overensstemmelse med Kommissionens ovennævnte beslutninger gælder for denne beslutning, at termen »produktion« også omfatter »udvikling«, dvs. opførelse af egnet infrastruktur til fremtidig produktion (boreplatforme, rørledninger, terminaler osv.).

II.   RETSGRUNDLAG

(4)

I henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF er kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udøvelse af en af de aktiviteter, som direktivet finder anvendelse på, ikke underlagt direktivet, hvis den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri. Om en aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, afgøres på grundlag af objektive kriterier under hensyntagen til den pågældende sektors særlige kendetegn. Adgangen til et marked betragtes som fri, hvis medlemsstaten har gennemført og anvender bestemmelserne i den relevante fællesskabslovgivning, som åbner en given sektor eller en del af den for konkurrence.

(5)

Da Nederlandene har gennemført og anvender Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (4), må markedsadgangen anses for at være fri, jf. artikel 30, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2004/17/EF. Om en aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, bør afgøres på grundlag af en række forskellige kriterier, hvoraf intet alene er afgørende.

(6)

Hvad angår de markeder, der er omfattet af denne beslutning, er hovedaktørernes markedsandel på et givet marked et af de kriterier, som bør tages i betragtning. Et andet kriterium er koncentrationsgraden på disse markeder. Da de forskellige aktiviteter, der er omfattet af denne beslutning, ikke er underlagt samme betingelser, bør der ved undersøgelsen af konkurrencesituationen tages hensyn til de forskellige forhold på de forskellige markeder.

(7)

Denne beslutning indskrænker ikke anvendelsen af konkurrencereglerne.

III.   VURDERING

(8)

Hver af de tre aktiviteter, som anmodningen gælder (efterforskning af olie og naturgas, produktion af olie, og produktion af naturgas), er blevet betragtet som særskilte produktmarkeder i Kommissionens tidligere beslutninger, der er nævnt i betragtning 3. De bør derfor behandles særskilt.

(9)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis (5) udgør efterforskning af olie og naturgas ét relevant produktmarked, da det ikke er muligt fra begyndelsen at afgøre, om efterforskningen vil føre til fund af olie eller naturgas. Det er endvidere fastslået gennem denne Kommissionens mangeårige praksis, at det relevante geografiske marked er verdensomspændende.

(10)

Der skelnes mellem tre metoder til at måle fordelingen af markedsandele blandt aktive aktører inden for efterforskning: kapitaludgifter, påviste reserver og forventet produktion. Det har flere gange været oppe til overvejelse at bruge kapitaludgifterne som et parameter til evaluering af markedsandele blandt aktører på markedet for efterforskning (6). Kapitaludgifterne er dog fundet uhensigtsmæssige til formålet, bl.a. på grund af de meget varierende investeringsomkostninger i forskellige geografiske områder. Således er større investeringer nødvendige for at udføre olie- og gasefterforskning i Nordsøen end i f.eks. Mellemøsten. To andre parametre er på den anden side blevet anvendt til at vurdere markedsandelene for de økonomiske aktører inden for denne sektor, nemlig deres andel af påviste reserver og af den forventede produktion. (7)

(11)

Pr. 31. december 2007 var de samlede påviste olie- og gasreserver på i alt 378,6 mia. standardkubikmeter olieækvivalent (i det følgende benævnt Sm3 o.e.) på verdensplan ifølge de foreliggende oplysninger (8). Pr. 1. januar 2008 androg de samlede påviste olie- og gasreserver i Nederlandene lidt mere end 1,426 mia. Sm3 o.e. (9) eller lidt mere end 3,7 ‰. NAM's andel heraf er mindre endnu. Ifølge de foreliggende oplysninger ville NAM's markedsandel også være at betragte som ubetydelig, hvis den forventede produktion blev brugt som målestok. Selv om NAM's nuværende olieproduktion på 0,04 mio. tønder olie pr. dag forventes at stige til 0,06 mio. tønder olie pr. dag efter den fuldstændige ibrugtagning af Schoonebeek-oliefeltet i det østlige Nederlandene, skal dette ses i forhold til en daglig, global olieproduktion på 81 533 mio. tønder olie, og det vil derfor kun svare til en andel på ca. 0,7 ‰. Set i lyset af koncentrationsgraden på markedet for efterforskning, som, bortset fra statsejede virksomheder, præges af tre internationale vertikalt integrerede private aktører, kaldet »super majors« (BP, ExxonMobil og Shell), samt et antal aktører, kaldet »majors«, bør disse faktorer opfattes som en indikator for, at markedet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår.

(12)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis (10) udgør udvikling og produktion af (rå)olie et særskilt produktmarked, der geografisk set er verdensomspændende. Ifølge de foreliggende oplysninger (11) udgjorde den samlede, daglige produktion af olie 81 533 mio. tønder på verdensplan i 2007. Samme år producerede NAM samlet 0,04 mio. tønder pr. dag, svarende til en markedsandel på 0,49 ‰. Set i lyset af koncentrationsgraden på markedet for produktion af råolie, som, bortset fra statsejede virksomheder, præges af tre internationale vertikalt integrerede private aktører, kaldet »super majors« (BP, ExxonMobil og Shell), hvis respektive andele af produktionen af olie i 2007 udgjorde 3,08 %, 2,32 % og 2,96 % ifølge de foreliggende oplysninger, samt et antal aktører, kaldet »majors« (12), bør disse faktorer opfattes som en indikator for, at markedet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår.

(13)

En tidligere kommissionsbeslutning (13) vedrørende levering af gas til slutbrugere skelner mellem gas med lav brændværdi (LCV) og gas med høj brændværdi (HCV). Kommissionen har også overvejet, om der bør skelnes mellem forsyning af flydende naturgas (LNG) og naturgas, der distribueres gennem rørledninger (14). En senere beslutning truffet af Kommissionen (15) vedrørende bl.a. udvikling og produktion af naturgas lod det stå åbent, om der i forbindelse med denne beslutning fandtes særskilte markeder for gas med lav brændværdi (LCV), gas med høj brændværdi (HCV) og flydende naturgas (LNG), eftersom det var irrelevant for den endelige vurdering. Spørgsmålet kan også hvad angår denne beslutning forblive åbent af følgende årsager:

NAM producerer ikke LNG

NAM opererer udelukkende i Nederlandene, hvor der på spotmarkedet for gas, det såkaldte Title Transfer Facility, (i det følgende benævnt »TTF«), ikke længere pr. 1. juli 2008 skelnes mellem LCV og HCV. Desuden har Gas Transport Services (det nationale nederlandske gastransmissionsnetværk) fuld kontrol over kvalitetsomdannelse. Det er derfor ikke nødvendigt for speditører at booke omdannelseskapacitet.

(14)

I forbindelse med denne beslutning kan det relevante produktmarked derfor stå åbent, og dermed omfatte produktion af naturgas generelt uden at skelne mellem LCV, HCV og LNG. For så vidt angår det geografiske marked har Kommissionens tidligere beslutninger (16) fundet, at det omfatter Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og muligvis også Rusland og Algeriet.

(15)

Ifølge de foreliggende oplysninger (17) udgjorde den samlede produktion af gas i EU i 2007 191,9 mia. Sm3, mens EØS's produktion det samme år udgjorde 281,6 mia. Sm3. NAM's produktion i 2007 udgjorde 50 mia. Sm3, svarende til en markedsandel på 17,76 %. I 2007 udgjorde Ruslands og Algeriets produktion henholdsvis 607,4 og 83,0 mia. Sm3. Den samlede produktion for EØS samt Rusland og Algeriet udgjorde derfor i alt 972 mia. Sm3, hvoraf NAM's andel udgjorde 5,14 %. Set i lyset af koncentrationsgraden på markedet for produktion af naturgas, som præges af de tre »super majors« (BP, ExxonMobil og Shell) samt andre »majors« som Russian Gazprom bør disse faktorer opfattes som en indikator for, at markedet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår.

IV.   KONKLUSION

(16)

På baggrund af de faktorer, der er gennemgået i betragtning 3-15, bør betingelsen om, at den pågældende aktivitet skal være direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, jf. artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF, anses for at være opfyldt, hvad angår leveringen af følgende tjenester i Nederlandene:

a)

efterforskning af olie og naturgas

b)

produktion af olie

c)

produktion af naturgas.

(17)

Da betingelsen om fri adgang til markedet må anses for at være opfyldt, bør direktiv 2004/17/EF ikke finde anvendelse, når ordregivere indgår kontrakter, hvis formål er at udøve de tjenester, der er anført i betragtning 16, litra a), b) og c), i Nederlandene, eller når der afholdes projektkonkurrencer med henblik på udøvelsen af en sådan aktivitet i Nederlandene.

(18)

Denne beslutning bygger på den retlige og faktuelle situation i perioden fra februar til marts 2009, som den fremgår af de oplysninger, som er indgivet af NAM og Kongeriget Nederlandene. Den kan ændres, hvis betydelige ændringer af de retlige eller faktiske forhold medfører, at betingelserne for at anvende artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF ikke længere er opfyldt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EF finder ikke anvendelse, når ordregivere indgår kontrakter med henblik på at muliggøre levering af følgende tjenester i Nederlandene:

a)

efterforskning af olie og naturgas

b)

produktion af olie

c)

produktion af naturgas.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 93/676/EF af 10.12.1993 om konstatering af, at udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie eller gas i Nederlandene ikke udgør virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets direktiv 90/531/EØF, og at de foretagender, der driver denne virksomhed, ikke i Nederlandene anses for at have særlige eller eksklusive rettigheder i henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i dette direktiv (EFT L 316 af 17.12.1993, s. 41).

(3)  Se navnlig Kommissionens beslutning 2004/284/EF af 29.9.1999 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag nr. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) og senere beslutninger, bl.a. Kommissionens beslutning af 3.5.2007 om en fusions forenelighed med det fælles marked (Sag COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

(4)  EFT L 79 af 29.3.1996, s. 30.

(5)  Se navnlig ovennævnte Exxon/Mobil-beslutning og senere Kommissionens beslutning af 19.11.2007 om en fusions forenelighed med det fælles marked (COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

(6)  Se særlig ovennævnte Exxon/Mobil-beslutning (betragtning 23-24).

(7)  Se særlig ovennævnte Exxon/Mobil-beslutning (betragtning 25 og 27).

(8)  Se punkt 5.2.1 i anmodningen og de deri nævnte kilder, navnlig BP Statistical Review of World Energy, juni 2008, der er vedlagt som bilag.

(9)  Dvs. 1 390 mia. Sm3 gas, svarende til 1 390 mio. Sm3 o.e., og 36,6 mio. Sm3 olie, dvs. i alt 1 426 600 000 Sm3.

(10)  Se navnlig ovennævnte Exxon/Mobil-beslutning og senere Kommissionens beslutning af 19.11.2007 om en fusions forenelighed med det fælles marked (COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

(11)  Se side 8 i »BP Statistical Review of World Energy, Juni 2008«, der kan findes som bilag til anmodningen, i det følgende benævnt »BP statistics«.

(12)  Hvis markedsandele er mindre end »super majors« markedsandele.

(13)  Kommissionens beslutning 2007/194/EF af 14.11.2006 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 47).

(14)  Se navnlig ovennævnte Gaz de France/Suez-beslutning.

(15)  Jf. ovennævnte sag M4545, punkt 12.

(16)  Se f.eks. de beslutninger, der nævnes i betragtning 3 ovenfor.

(17)  Se navnlig BP Statistics, s. 24.


14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. juli 2009

om ændring af beslutning 2000/57/EF om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme

(meddelt under nummer K(2009) 5515)

(EØS-relevant tekst)

(2009/547/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 5,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme (2) er det fastlagt, hvilke begivenheder vedrørende overførbare sygdomme de enkelte medlemsstaters kompetente sundhedsmyndigheder skal indberette til den del af EF-nettet, der består af systemet for tidlig varsling og reaktion, ligesom der ved beslutningen er fastlagt generelle procedurer for udveksling af oplysninger om sådanne begivenheder, for samråd og for koordinering af foranstaltninger medlemsstaterne imellem i kontakt med Kommissionen.

(2)

Beslutning 2000/57/EF pålægger desuden de enkelte medlemsstaters kompetente sundhedsmyndigheder at indsamle og udveksle alle nødvendige oplysninger om begivenheder vedrørende overførbare sygdomme, f.eks. ved at benytte det nationale overvågningssystem, den del af EF-nettet, der vedrører epidemiologisk overvågning, eller andre fællesskabssystemer til indsamling af data.

(3)

Forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme er i beslutning nr. 2119/98/EF defineret som samtlige de foranstaltninger, herunder epidemiologiske undersøgelser, som medlemsstaternes kompetente sundhedsmyndigheder træffer med henblik på at forebygge og standse spredningen af overførbare sygdomme. Disse foranstaltninger omfatter kontaktopsporingsaktiviteter og meddeles straks, sammen med alle andre relevante oplysninger om en begivenhed vedrørende overførbare sygdomme, som den nationale kompetente sundhedsmyndighed er i besiddelse af, til alle de øvrige medlemsstater og til Kommissionen. En medlemsstat, der agter at træffe foranstaltninger, skal desuden principielt via EF-nettet forinden informere om foranstaltningernes art og omfang samt rådføre sig med og koordinere de pågældende foranstaltninger med de øvrige medlemsstater i kontakt med Kommissionen.

(4)

Beslutning 2000/57/EF bør tydeligt afspejle bestemmelserne i beslutning nr. 2119/98/EF vedrørende foranstaltninger, der vedtages eller påtænkes vedtaget med henblik på at forebygge og standse spredning af overførbare sygdomme.

(5)

Dertil kommer, at det internationale samfund med ikrafttrædelsen af det internationale sundhedsregulativ (2005) er blevet forpligtet til at sørge for folkesundhedsmæssig reaktion på international sygdomsspredning på en måde, som står i rimeligt forhold til og er begrænset til de folkesundhedsmæssige risici, og som undgår unødvendige indgreb i international trafik og handel.

(6)

I tilfælde af en begivenhed vedrørende en overførbar sygdom af potentielle EU-dimensioner, som nødvendiggør kontaktopsporingsforanstaltninger, samarbejder medlemsstaterne med hinanden i kontakt med Kommissionen via systemet for tidlig varsling og reaktion om at få identificeret personer, der er smittet eller kan være i fare for at blive smittet. Dette samarbejde kan omfatte udveksling mellem medlemsstater, som kontaktopsporingsproceduren berører, af følsomme personoplysninger vedrørende bekræftede tilfælde eller mistanke om tilfælde af smitte hos mennesker.

(7)

Behandling af personoplysninger vedrørende sundhed er principielt forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4). Endvidere hedder det i artikel 11 i beslutning nr. 2119/98/EF blandt andet, at samme beslutning finder anvendelse med forbehold af direktiv 95/46/EF.

(8)

Af hensyn til folkesundheden er behandling af sådanne oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelsen i henholdsvis artikel 8, stk. 3, i direktiv 95/46/EF og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 45/2001, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig med henblik på forebyggende medicin, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og hvis behandlingen af disse oplysninger foretages af en erhvervsudøvende i sundhedssektoren, der i henhold til den nationale lovgivning eller til regler, der er fastsat af kompetente nationale organer, har tavshedspligt, eller af en anden person med tilsvarende tavshedspligt. Endvidere foreskriver artikel 23, stk. 1, i det internationale sundhedsregulativ (2005), som trådte i kraft den 15. juni 2007, at stater, der er medlem af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), af hensyn til folkesundheden — herunder i kontaktopsporingsøjemed — kan udbede sig visse oplysninger om rejsende ved ankomst og afrejse.

(9)

Dertil kommer, at behandling af personoplysninger i kontaktopsporingsøjemed betragtes som lovlig, hvis den er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, jf. artikel 7, litra d), i direktiv 95/46/EF og artikel 5, litra e), i forordning (EF) nr. 45/2001, samt i forbindelse med udførelsen af en opgave i samfundets interesse, jf. henholdsvis artikel 7, litra e), og artikel 5, litra a), i samme fællesskabsretsakter.

(10)

Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og medlemsstaterne bør indføre passende sikkerhedsmekanismer for behandling af personoplysninger i kontaktopsporingsøjemed, navnlig vedrørende dispensation fra direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001, idet de bør sikre, at de behandler personoplysninger i systemet for tidlig varsling og reaktion i overensstemmelse med henholdsvis forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF.

(11)

Frem for alt bør medlemsstaternes kompetente sundhedsmyndigheder og Kommissionen, når de formidler personoplysninger i systemet for tidlig varsling og reaktion med henblik på at forebygge og standse spredningen af overførbare sygdomme, sikre, at de pågældende personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til dette formål, og at de ikke behandles med andre formål for øje, samt at oplysningerne er korrekte, om nødvendigt ajourføres og ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til dette formål; de bør ligeledes sikre, at personer, der er genstand for kontaktopsporing, informeres behørigt om, hvilke oplysninger der behandles og hvordan, og om retten til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, medmindre dette viser sig at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt, ligesom de bør sikre, at der indføres passende fortroligheds- og sikkerhedsniveauer i systemet for tidlig varsling og reaktion med henblik på beskyttelse af behandlingen af sådanne oplysninger.

(12)

I sin rapport fra 2007 om anvendelsen af systemet for tidlig varsling og reaktion (5) understregede Kommissionen, hvor vigtigt det var i dette system at få indført et »selective messaging«-meddelelsessystem, der sikrer en eksklusiv kommunikationskanal udelukkende til kommunikation mellem medlemsstater, der er berørt af bestemte begivenheder vedrørende blandt andet kontaktopsporingsaktiviteter. Brugen af denne selektive funktionalitet giver et passende sikkerhedsniveau, hvor personoplysninger kommunikeres via systemet for tidlig varsling og reaktion, og bør — med henblik på gennemførelsen af denne beslutning — sikre, at kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til formålet, rundsendes i systemet for tidlig varsling og reaktion, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 95/46/EF. Af disse årsager bør brugen af den selektive meddelelsesfunktionalitet begrænses til meddelelser, der omfatter formidling af relevante personoplysninger, så den er forenelig med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 4, 5 og 6 i beslutning nr. 2119/98/EF.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2000/57/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, ændres »oplysninger om sådanne begivenheder« til »oplysninger om sådanne begivenheder og om foranstaltninger, der træffes eller påtænkes truffet som reaktion på de pågældende begivenheder eller indikationer på sådanne begivenheder«.

2)

Følgende indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

1.   Denne artikel finder anvendelse på foranstaltninger, der gennemføres for at opspore personer, der har været udsat for en smitstofkilde, og som potentielt er i fare for at udvikle eller har udviklet en overførbar sygdom af betydning for hele Fællesskabet, jf. kriterierne i bilag I (i det følgende benævnt »kontaktopsporing«).

2.   En medlemsstats kompetente sundhedsmyndigheder, der formidler relevante personoplysninger i kontaktopsporingsøjemed via systemet for tidlig varsling og reaktion, for så vidt sådanne oplysninger er nødvendige og tilgængelige, benytter den selektive meddelelsesfunktionalitet, som giver passende databeskyttelsesgarantier. Denne kommunikationskanal må kun benyttes af de medlemsstater, kontaktopsporingen berører.

3.   Når den pågældende medlemsstats kompetente sundhedsmyndigheder rundsender de pågældende oplysninger via den selektive meddelelsesfunktionalitet, henviser de til den relevante begivenhed eller til den foranstaltning, der forinden er meddelt til EF-nettet.

4.   Med henblik på anvendelsen af stk. 2 indeholder bilag III en vejledende liste over de relevante personoplysninger.

5.   Når medlemsstaternes kompetente sundhedsmyndigheder og Kommissionen formidler og rundsender personoplysninger via den selektive meddelelsesfunktionalitet, sørger de for, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) er overholdt.

3)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder sender hvert år senest den 31. marts Kommissionen en analyserapport om alle begivenheder og påtænkte og trufne foranstaltninger vedrørende sådanne begivenheder samt om de procedurer, de har anvendt som led i systemet for tidlig varsling og reaktion. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan desuden, når de finder det hensigtsmæssigt, rapportere om specifikke begivenheder af særlig betydning.«

4)

Teksten i bilaget til nærværende beslutning indsættes som bilag III.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.

(2)  EFT L 21 af 26.1.2000, s. 32.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(5)  Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af systemet for tidlig varsling og reaktion (EWRS) under fællesskabsnettet til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i 2004 og 2005 (beslutning 2000/57/EF) af 20. marts 2007 (KOM(2007 121 endelig).

(6)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1


BILAG

Følgende indsættes som bilag III til beslutning 2000/57/EF:

»BILAG III

Vejledende liste over personoplysninger til brug i kontaktopsporingsøjemed

1.

PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger

Nationalitet, fødselsdato og køn

Identitetsbevis (type, nummer og udstedende myndighed)

Nuværende bopæl (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)

2.

SPECIFIKKE REJSEOPLYSNINGER

Transportoplysninger (f.eks. rutenummer, dato for flyvningen, skibsnavn, indregistreringsnummer)

Pladsnummer/-numre

Kahytnummer/-numre

3.

KONTAKTOPLYSNINGER

Navne på besøgte personer/opholdssteder

Opholdssteder — datoer og adresser (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)

4.

OPLYSNINGER OM LEDSAGERE

Efternavn og fornavn(e)

Nationalitet

Personoplysninger, jf. punkt 1, tredje til sjette led.

5.

OPLYSNINGER OM KONTAKT I NØDSTILFÆLDE

Navn på den person, der skal kontaktes

Bopæl (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde).«