ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.164.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
26. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 550/2009 af 25. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2009 af 25. juni 2009 om åbning af en særlig licitation med henblik på videresalg på EF's marked af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, fra det ungarske interventionsorgan

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 554/2009 af 25. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2597/2001 om toldkontingenter for visse vine med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2009 af 25. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor ( 1 )

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 556/2009 af 25. juni 2009 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 431/2008

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2009 af 25. juni 2009 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 412/2008

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2009 af 25. juni 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

40

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/49/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber ( 1 )

42

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) ( 1 )

45

 

*

Kommissionens direktiv 2009/70/EF af 25. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som aktivstoffer ( 1 )

59

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/492/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. juni 2009 om Fællesskabets finansielle bidrag til trustfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) til bekæmpelse af mund- og klovesyge uden for Fællesskabet

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 550/2009

af 25. juni 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 551/2009

af 25. juni 2009

om ændring af bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 648/2004 sikrer fri bevægelighed for vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler i det indre marked og giver samtidig bl.a. et højt miljøbeskyttelsesniveau, idet der i forordningen er fastsat bestemmelser for fuldstændig bionedbrydelighed af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler.

(2)

Desuden fastsætter forordningens artikel 5, 6 og 9 bestemmelser om en ordning, der indebærer, at overfladeaktive stoffer, som ikke opfylder ovennævnte krav om fuldstændig bionedbrydelighed, ikke desto mindre kan gives dispensation til specifik erhvervsmæssig og/eller institutionel anvendelse, såfremt der er tale om snæver anvendelse, og at de dermed forbundne miljørisici er begrænsede i forhold til de socioøkonomiske fordele.

(3)

Forordningen bestemmer, at miljørisikoen skal vurderes ved hjælp af den i bilag IV omhandlede supplerende risikovurdering, som skal foretages af producenten af det overfladeaktive stof og evalueres af en medlemsstats kompetente myndigheder.

(4)

Overfladeaktive stoffer, der har fået dispensation, skal opføres i bilag V til forordningen. De stoffer, for hvilke dispensation afslås, skal opføres i bilag VI til forordningen.

(5)

Dispensationer bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2).

(6)

Der blev anmodet om dispensation for det overfladeaktive stof med IUPAC-navnet (3)»alcohols, Guerbet, C16-20, ethoxylated, n-butyl ether (7-8EO)«, som også kendes under handelsnavnet »Dehypon G 2084« med CAS-nummer (4) 147993-59-7, og som har tre erhvervsmæssige anvendelsesformål: flaskerengøring, CIP-rengøring (Cleaning-In-Place) og metalrensning.

(7)

Anmodningen om dispensation blev evalueret af de kompetente myndigheder i Tyskland i overensstemmelse med proceduren i forordningens artikel 5. Det blev konstateret, at anmodningen opfyldte de tre betingelser i artikel 6. For det første er der i forbindelse med de tre nævnte anvendelsesformål tale om snæver anvendelse. For det andet er der tale om specifik erhvervsmæssig anvendelse. For det tredje er der ingen miljørisiko, da det overfladeaktive stof som sådan ikke udgør en risiko, og metabolitterne ikke er persistente.

(8)

De tre nævnte anvendelsesformål blev anset for at være snævre, erhvervsmæssige anvendelsesformål på baggrund af det samlede årlige forbrug af det overfladeaktive stof, og fordi det overfladeaktive stof udelukkende anvendes i særlige typer industrianlæg.

(9)

Konklusionen vedrørende fraværet af miljørisici er baseret på det overfladeaktive stofs hurtige opnåelse af en høj grad af primær bionedbrydelighed og den fuldstændige nedbrydelighed af metabolitterne i det overfladeaktive stof. Metabolitterne opfylder således samme betingelser som de overfladeaktive stoffer, som forordningen sikrer fri bevægelighed i det indre marked.

(10)

Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Vaske- og Rengøringsmidler besluttede ikke desto mindre at begrænse dispensationen til en periode på ti år for at tilskynde til udvikling af overfladeaktive stoffer af tilsvarende kvalitet, som opfylder betingelserne vedrørende fuldstændig nedbrydelighed, og som derfor ikke har behov for en dispensation.

(11)

Tidligere blev stoffer i Fællesskabet tildelt enten et EINECS- eller et ELINCS-nummer. Desuden er ca. 700 stoffer, som tidligere blev anset for at være polymerer, blevet anerkendt som ikke-polymerer og er blevet tildelt NLP-numre (NLP = No-Longer Polymer). EINECS-, ELINCS- og NLP-numre betegnes nu samlet som EF-numre, og de relevante overskrifter i bilag V og VI bør ændres således, at de afspejler den nye nomenklatur.

(12)

Bilag V og VI til forordning (EF) nr. 648/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Vaske- og Rengøringsmidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 648/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag V erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi).

(4)  Chemical Abstracts Service.


BILAG I

»BILAG V

LISTE OVER OVERFLADEAKTIVE STOFFER, DER HAR FÅET DISPENSATION

Følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der har bestået test som anført i bilag II, men ikke bestået test som anført i bilag III, kan markedsføres og anvendes ved dispensation, jf. artikel 4-6, og i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, med nedennævnte begrænsninger.

Navn i IUPAC-nomenklaturen

EF-nummer

CAS-nummer

Begrænsninger

Alcohols, Guerbet, C16-20, ethoxylated, n-butyl ether (7-8EO)

Ingen (polymer)

147993-59-7

Kan anvendes til følgende erhvervsmæssige anvendelsesformål indtil den 27. juni 2019:

flaskerengøring

CIP-rengøring (Cleaning-In-Place)

metalrensning

»EF-nummer« betyder EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret og er stoffets officielle nummer i Den Europæiske Union.

»EINECS« er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances (på dansk: den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer). Fortegnelsen indeholder en endelig liste over samtlige stoffer, der var på fællesskabsmarkedet den 18. september 1981. EINECS-nummeret kan findes i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (1).

»ELINCS« er forkortelsen for European List of Notified Chemical Substances (på dansk: den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer). ELINCS-nummeret kan findes i European List of Notified Substances (2), som ændret.

»NLP« betyder No-Longer Polymer (på dansk: ikke længere polymer). »Polymer« er defineret i artikel 3, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1907/2006 (3). NLP-nummeret kan findes i listen over »No-Longer Polymers« (4), som ændret.


(1)  EFT C 146 A af 15.6.1990, s. 1.

(2)  Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

(4)  Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.«


BILAG II

»BILAG VI

LISTE OVER DE OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, DER ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER

Det er konstateret, at følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning:

Navn i IUPAC-nomenklaturen

EF-nummer

CAS-nummer

Begrænsninger

 

 

 

 

»EF-nummer« betyder EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummeret og er stoffets officielle nummer i EU.«


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 552/2009

af 22. juni 2009

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (2) indeholder i bilag I bestemmelser om begrænsninger med hensyn til visse farlige stoffer og præparater. Forordning (EF) nr. 1907/2006 ophæver og erstatter direktiv 76/769/EØF med virkning fra den 1. juni 2009. Bilag XVII til nævnte forordning erstatter bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(2)

I henhold til artikel 67 i forordning (EF) nr. 1907/2006 må stoffer, blandinger eller artikler ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre de opfylder betingelserne i eventuelle begrænsninger fastlagt for dem i bilag XVII.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/122/EF af 12. december 2006 om 30. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF (perfluoroktansulfonater) (3) og Kommissionens direktiv 2006/139/EF af 20. december 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser (4), hvorved bilag I til direktiv 76/769/EØF blev ændret, blev vedtaget kort tid før vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1907/2006 i december 2006, men de relevante begrænsninger er endnu ikke blevet optaget i bilag XVII til nævnte forordning. Bilag XVII bør derfor ændres for at omfatte de begrænsninger, der svarer til direktiv 2006/122/EF og 2006/139/EF, da de pågældende begrænsninger ellers vil blive ophævet den 1. juni 2009.

(4)

I henhold til artikel 137, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal alle ændringer til de begrænsninger, der vedtages under direktiv 76/769/EØF fra 1. juni 2007, inkorporeres i bilag XVII til nævnte forordning med virkning fra den 1. juni 2009.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF (5) om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv blev vedtaget den 25. september 2007. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1348/2008/EF (6) om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat blev vedtaget den 16. december 2008. De pågældende begrænsninger er endnu ikke optaget i bilag XVII til nævnte forordning. Bilag XVII bør ændres for at inkorporere de begrænsninger med hensyn til bestemte måleanordninger indeholdende kviksølv, der er vedtaget i henhold til direktiv 2007/51/EF, og de begrænsninger med hensyn til 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylen-diphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat, der er vedtaget i henhold til beslutning nr. 1348/2008/EF.

(6)

Der bør tages hensyn til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (7).

(7)

Da bestemmelserne i afsnit VIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 og navnlig i bilag XVII finder direkte anvendelse fra 1. juni 2009, bør begrænsningerne formuleres klart, så operatørerne og håndhævelsesmyndighederne kan anvende dem korrekt. Derfor bør formuleringen af begrænsningerne revideres. Terminologien for de enkelte punkter bør harmoniseres og bringes i bedre overensstemmelse med definitionerne i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(8)

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (8) indeholder krav om, at apparater, der indeholder PCB og PCT, skal dekontamineres og bortskaffes så hurtigt som muligt, og det fastlægger betingelserne for dekontaminering af apparater, der indeholder disse stoffer. Derfor bør det punkt i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, der vedrører PCT, ikke omfatte bestemmelser vedrørende apparater indeholdende PCT, da disse er fuldt ud reguleret under direktiv 96/59/EF.

(9)

De nuværende begrænsninger vedrørende stofferne 2-naphthylamin, benzidin, 4-nitrobiphenyl og 4-aminobiphenyl er tvetydige, da det ikke er klart, om forbuddet kun gælder levering til privat brug eller også levering til erhvervsmæssige brugere. Disse begrænsninger bør præciseres. Da Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (9) forbyder produktion, fremstilling og brug af disse stoffer under arbejdet, bør begrænsningerne for disse stoffer i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 være i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF.

(10)

Stofferne tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan er underlagt strenge begrænsninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (10). I henhold til forordning (EF) nr. 2037/2000 er tetrachlormethan underlagt et forbud med forbehold, mens 1,1,1-trichlorethan er underlagt et totalt forbud. Begrænsningerne for tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er derfor overflødige og bør slettes.

(11)

Da kviksølv i batterier er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (11), er de nuværende bestemmelser om kviksølvbatterier i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 overflødige og bør derfor slettes.

(12)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 betragtes affald ikke som et stof, en blanding eller en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Da affald ikke er omfattet af begrænsningerne i nævnte forordning, er bestemmelserne i bilag XVII til denne om udelukkelse af affald overflødige og bør slettes.

(13)

Visse begrænsninger i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør ændres for at tage hensyn til definitionerne af »anvendelse« og »markedsføring« i artikel 3 i nævnte forordning.

(14)

Punktet om asbestfibre i bilag I til direktiv 76/769/EØF omfattede en undtagelse for diafragmer indeholdende chrysotil. Det bør specificeres, at denne undtagelse vil blive taget op til fornyet vurdering efter modtagelse af de rapporter, som de medlemsstater, der gør brug af denne undtagelse, skal indsende. Set i lyset af definitionen af »markedsføring« i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør medlemsstaterne desuden kunne tillade markedsføringen af visse artikler indeholdende sådanne fibre, hvis artiklerne allerede var monteret eller i brug før den 1. januar 2005, under særlige betingelser, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.

(15)

Det skal gøres klart, at for stoffer, som er inkorporeret i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 som følge af begrænsninger vedtaget inden for rammerne af direktiv 76/769/EØF (punkt 1 til 58), gælder begrænsningerne ikke for lagring, opbevaring, behandling, påfyldning i beholdere eller overførsel fra en beholder til en anden af stofferne med henblik på eksport, medmindre fremstillingen af stofferne er forbudt.

(16)

I modsætning til i direktiv 76/769/EØF defineres begrebet »artikel« i forordning (EF) nr. 1907/2006. For at dække de samme ting, som den oprindelige begrænsning for cadmium dækkede, bør betegnelsen »blanding« tilføjes i nogle af bestemmelserne.

(17)

Det bør gøres klart, at de begrænsninger, der er indarbejdet i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende markedsføring af visse måleinstrumenter, der indeholder kviksølv, ikke gælder for instrumenter, der allerede var i brug på tidspunktet for begrænsningens ikrafttrædelse.

(18)

I punkterne i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende stofferne pentabromderivat af diphenylether og octabromderivat af diphenylether bør det bestemmes, at begrænsningerne ikke gælder for artikler allerede i anvendelse på den dato, fra hvilken begrænsningen skulle finde anvendelse, idet disse stoffer var indbygget i artikler, der har en lang livscyklus og sælges på brugtmarkedet, som f.eks. flyvemaskiner og køretøjer. Da anvendelsen af stofferne i elektrisk og elektronisk udstyr desuden er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (12), bør dette udstyr ikke være underlagt de pågældende begrænsninger.

(19)

Det bør med hensyn til begrænsningerne for nonylphenol og nonylphenolethoxylat gøres klart, at disse ikke berører gyldigheden af eksisterende nationale godkendelser af pesticider og biocider indeholdende nonylphenolethoxylat som hjælpestof, således som det er fastlagt i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (13).

(20)

Det bør gøres klart, at de begrænsninger, der er indarbejdet i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til perfluoroktansulfonater, ikke gælder for produkter, der allerede var i anvendelse i Fællesskabet ved begrænsningens ikrafttrædelse.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 32.

(4)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 94.

(5)  EUT L 257 af 3.10.2007, s. 13.

(6)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 108.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.

(9)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(10)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(11)  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1.

(12)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(13)  EUT L 178 af 17.7.2003, s. 24.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften affattes således:

2)

Tabellen med betegnelse for stoffer, stofgrupper og blandinger samt begrænsningerne affattes således:

»For stoffer, som er inkorporeret i dette bilag som følge af begrænsninger vedtaget inden for rammerne af direktiv 76/769/EØF (punkt 1 til 58), gælder begrænsningerne ikke for lagring, opbevaring, behandling, påfyldning i beholdere eller overførsel fra en beholder til en anden af stofferne med henblik på eksport, medmindre fremstillingen af stofferne er forbudt.


Kolonne 1

Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen

Kolonne 2

Begrænsninger

1.

Polychlorerede triphenyler (PCT)

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

i blandinger, herunder olieaffald, eller i udstyr i koncentrationer på over 50 mg/kg (0,005 vægtprocent).

2.

Chlorethen (vinylchlorid)

CAS-nr. 75-01-4

EF-nr. 200-831-0

Må ikke anvendes som drivmiddel i aerosoler, uanset til hvilke formål.

Aerosoler, der indeholder stoffet som drivstof, må ikke markedsføres.

3.

Flydende stoffer eller blandinger, der anses for farlige i henhold til definitionerne i Rådets direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF

1.

Må ikke anvendes i

dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre

spøg og skæmt-artikler

spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume eller begge dele, og hvis de

indebærer fare ved indtagelse og er mærket med R65 eller H304, og

kan anvendes som brændstof i dekorative lamper, og

er emballeret i beholdere med et rumindhold på 15 liter eller derunder.

4.

Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til de stoffer og blandinger, der er omfattet af stk. 3 og beregnet til brug i lamper, er tydeligt, læseligt og uudsletteligt mærket med:

»Hold lamper som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«.

4.

Triphosphat (2,3-dibromopropyl)

CAS-nr. 126-72-7

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

5.

Benzen

CAS-nr. 71-43-2

EF-nr. 200-753-7

1.

Må ikke anvendes i legetøj eller dele af legetøj, når indholdet af benzen i fri form overstiger 5 mg/kg (0,0005 %) af vægten af legetøjet eller legetøjsdelen.

2.

Legetøj og dele af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

4.

Stk. 3 gælder dog ikke for:

a)

motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF

b)

stoffer og blandinger, som er bestemt til anvendelse i industriprocesser, hvor benzenemissioner i større mængder end fastsat i gældende lovgivning ikke er tilladt.

6.

Asbestfibre

a)

Crocidolit

CAS-nr. 12001-28-4

b)

Amosit

CAS-nr. 12172-73-5

c)

CAS-nr. 12172-73-5

CAS-nr. 77536-67-5

d)

Actinolit

CAS-nr. 77536-66-4

e)

Tremolit

CAS-nr. 77536-68-6

f)

Chrysotil

CAS-nr. 12001-29-5

CAS-nr. 132207-32-0

1.

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler med indhold af sådanne tilsatte fibre er forbudt.

Medlemsstaterne kan imidlertid undtage markedsføringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil (punkt 6, litra f)) til eksisterende elektrolyseanlæg, indtil der findes egnede asbestfrie erstatningsprodukter, eller i mangel af sådanne erstatningsprodukter, indtil de er udtjent.

Inden den 1. juni 2011 skal medlemsstater, der gør brug af en sådan undtagelse, indsende en rapport til Kommissionen om tilstedeværelsen af asbestfrie erstatningsprodukter til elektrolyseanlæg og om den indsats, der er gjort for at udvikle sådanne alternativer, om beskyttelse af arbejdstagerens sundhed i forbindelse med sådanne anlæg, om kilderne for og mængden af chrysotil, om kilderne for og mængden af diafragmer indeholdende chrysotil samt om den forventede dato for undtagelsens ophør. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Efter modtagelsen af disse rapporter anmoder Kommissionen agenturet om at udarbejde et dossier i overensstemmelse med artikel 69 med henblik på at forbyde markedsføringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil.

2.

Anvendelse af artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, er fortsat tilladt, indtil indehaveren skiller sig af med dem, eller indtil de er udtjent. Medlemsstaterne kan imidlertid af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed begrænse eller forbyde anvendelsen af sådanne artikler eller underlægge den særlige betingelser, inden de bortskaffes, eller inden de er udtjent.

Medlemsstaterne kan tillade markedsføring af hele artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, under særlige betingelser, der sikrer et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed. Medlemsstaterne skal indberette sådanne nationale foranstaltninger til Kommissionen inden den 1. juni 2011. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

3.

Med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, kan markedsføring og anvendelse af artikler med indhold af disse fibre, som er godkendt i henhold til ovennævnte undtagelsesbestemmelser, kun tillades, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at artiklerne er forsynet med en etiket, der er i overensstemmelse med tillæg 7 til dette bilag.

7.

Tris(aziridinyl)phosphinoxid

CAS-nr. 545-55-1

EF-nr. 208-892-5

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

8.

Polybrombiphenyler Polybromerede biphenyler (PBB)

CAS-nr. 59536-65-1

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

9.

a)

Pulver af kvillajabark

(Quillaja saponaria) og dets forbindelser, som indeholder saponin

CAS-nr. 68990-67-0

EF-nr. 273-620-4

b)

Pulver af henholdsvis Helleborus viridisrod og Helleborus nigerrod

c)

Pulver af henholdsvis hvid og sort nyserod (Veratrum album og Veratrum nigrum)

d)

Benzidin og/eller dets forbindelser

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1

e)

o-Nitrobenzaldehyd

CAS-nr. 552-89-6

EF-nr. 209-025-3

f)

Træstøv

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

10.

a)

Ammoniumsulfid

CAS-nr. 12135-76-1

EF-nr. 235-223-4

b)

Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr. 12124-99-1

EF-nr. 235-184-3

c)

Ammoniumpolysulfid

CAS-nr. 9080-17-5

EF-nr. 232-989-1

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

11.

Flygtige estere af bromacetat:

a)

Methylbromacetat

CAS-nr. 96-32-2

EF-nr. 202-499-2

b)

Ethylbromacetat

CAS-nr. 105-36-2

EF-nr. 203-290-9

c)

Propylbromacetat

CAS-nr. 35223-80-4

d)

CAS-nr. 35223-80-4

CAS-nr. 18991-98-5

EF-nr. 242-729-9

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

12.

2-Naphthylamin

CAS-nr. 91-59-8

EF-nr. 202-080-4 EF-nr. 202-080-4

13.

Benzidin

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1 samt salte heraf

14.

4-nitrobiphenyl

CAS-nr. 92-93-3

Einecs EF-nr. 202-204-7

15.

4-aminodiphenyl xenylamin

CAS-nr. 92-67-1

Einecs EF-nr. 202-177-1 samt salte heraf

Følgende gælder for punkt 12 til 15:

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

16.

Blycarbonater:

a)

Vandfrit neutralt carbonat (PbCO3)

CAS-nr. 598-63-0

CAS-nr. 598-63-0

b)

Tribly-bis(carbonat)-dihydroxid 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6

EF-nr. 215-290-6

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.

Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 om anvendelse af blyhvidt og blysulfater i maling tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse.

17.

Blysulfater

a)

PbSO4

CAS-nr. 7446-14-2

EF-nr. 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7

EF-nr. 239-831-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.

Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 om anvendelse af blyhvidt og blysulfater i maling tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse.

18.

Kviksølvforbindelser

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til:

a)

at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på

skibsskrog

bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand

b)

træbeskyttelse

c)

imprægnering af svære industritekstiler og garn bestemt til fremstilling heraf

d)

behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

18a.

Kviksølv

CAS-nr. 7439-97-6

EF-nr. 231-106-7

1.

Må ikke markedsføres:

a)

i lægetermometre

b)

i andre måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed (f.eks. manometre, barometre, blodtryksmålere, andre termometre end lægetermometre).

2.

Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke måleinstrumenter, der var taget i brug i Fællesskabet før den 3. april 2009. Medlemsstaterne kan dog indføre begrænsninger for eller forbyde markedsføringen af sådanne måleinstrumenter.

3.

Begrænsningen i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på:

a)

måleinstrumenter, der var mere end 50 år gamle den 3. oktober 2007

b)

barometre (undtagen barometre, der er omfattet af litra a)) indtil den 3. oktober 2009.

4.

Inden den 3. oktober 2009 undersøger Kommissionen, om der findes pålidelige og sikrere alternativer, som er teknisk og økonomisk gennemførlige, til kviksølvholdige blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug. På grundlag af denne undersøgelse, eller så snart der foreligger nye oplysninger om pålidelige og sikrere alternativer til blodtryksmålere og andre måleinstrumenter med indhold af kviksølv, fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et forslag til retsakt, der skal udvide restriktionerne i stk. 1 til også at omfatte blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug, så kviksølv i måleinstrumenter udfases, så snart det er teknisk og økonomisk gennemførligt.

19.

Arsenforbindelser

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på

skibsskrog

bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.

2.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

3.

Må ikke anvendes til træbeskyttelse. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.

4.

Som undtagelse fra stk. 3:

a)

hvad angår stoffer og blandinger til træbeskyttelse: stoffer og præparater til træbeskyttelse må kun anvendes i industrianlæg, som anvender vakuum eller tryk ved imprægnering af træ, hvis det drejer sig om opløsninger af uorganiske forbindelser af kobber, chrom og arsen (CCA), af C-typen, og hvis de godkendes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Således behandlet træ må ikke markedsføres, før beskyttelsesmidlet er fuldstændig fikseret

b)

træ behandlet med CCA-opløsninger i overensstemmelse med litra a) kan — forudsat at træets holdbarhed er nødvendig for menneskers eller kvægets sikkerhed, og at det er usandsynligt, at den almene befolkning kommer i hudkontakt hermed i dets levetid — markedsføres til erhvervsmæssig (professionel) og industriel brug

som konstruktionstræ i offentlige bygninger og landbrugsbygninger, kontorbygninger og industribygninger

i broer og brokonstruktioner

som tømmerkonstruktioner i ferskvandsområder og brakvand, f.eks. anløbsbroer og andre broer

som støjvolde

til beskyttelse mod lavineskred

til sikkerhedsrækværk og autoværn på motorveje

som hegnspæle af rundt, afbarket nåletræ til indhegning af kvæg

til konstruktioner til jordafstivning

til pæle til eltransmission og telekommunikation

som sveller i undergrundsjernbaner

c)

med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at alt behandlet træ, der markedsføres, er mærket individuelt med påskriften »Udelukkende til erhvervsmæssig (professionel) og industriel anvendelse, indeholder arsen«. Desuden skal træ, der markedsføres i emballage, være forsynet med en etiket med påskriften »Brug handsker, når træet håndteres. Brug en støvmaske og øjenværn, når træet skæres op eller bearbejdes på anden måde. Affald fra dette træ skal behandles som farligt affald af en virksomhed, som er godkendt til dette«

d)

behandlet træ som anført under litra a) må ikke anvendes

i boligbyggeri, uanset formålet

på steder, hvor der er risiko for gentagen kontakt med huden

i havvand

til landbrugsmæssige formål bortset fra hegnspæle til indhegning af kvæg og anvendelse til konstruktion i overensstemmelse med litra b)

på steder, hvor det behandlede træ kan komme i kontakt med mellemprodukter eller færdigvarer beregnet til føde for mennesker og/eller dyr.

5.

Træ, der er behandlet med arsenforbindelser, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4, kan forblive på markedet og fortsat anvendes, indtil dets levetid udløber.

6.

Træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af C-typen, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)

kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).

7.

Medlemsstaterne kan tillade, at træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af andre typer, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007:

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)

kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).

20.

Organiske tinforbindelser

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen fungerer som biocid i maling, hvor der ikke er nogen kemisk binding mellem malingens forskellige bestanddele (også kaldet »free association paint«).

2.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til fungere som biocid for at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på:

a)

alle fartøjer, uanset længde, bestemt til anvendelse på havet, langs kysterne, i flodmundinger og på indre vandveje og søer

b)

bure, flåd, net samt alle andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

c)

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.

3.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran/ dibutyltinhydrogenborat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0

EF-nr. 401-040-5

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

Stk. 1 gælder dog ikke for dette stof (DBB) eller blandinger med indhold heraf, der udelukkende er beregnet til omdannelse til artikler, hvor stoffet ikke længere vil være til stede i en koncentration på 0,1 procent eller derover.

22.

Pentachlorphenol

CAS-nr. 87-86-5

EF-nr. 201-778-6 samt salte og estere heraf

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover.

23.

Cadmium

CAS-nr. 7440-43-9

EF-nr. 231-152-8 og forbindelser heraf

For så vidt angår dette punkt, henviser de koder og kapitler, der er angivet i firkantede parenteser, til koder og kapitler i told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1).

1.

Må ikke anvendes til farvning af artikler fremstillet på basis af følgende stoffer og blandinger:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyurethaner (PUR) [3909 50]

polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]

celluloseacetat (CA) [3912 11] [3912 12]

celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxiharpikser [3907 30]

melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]

carbamidplast (UF) [3909 10]

umættede polyestere (UP) [3907 91]

polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]

polybutylenterephthalat (PBT)

almindelig/transparent polystyren [3903 11] [3903 19]

acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)

tværbunden polyethylen (VPE)

slagfast polystyren

polypropylen (PP) [3902 10]

b)

malinger og lakker [3208] [3209].

Såfremt malingerne og lakkerne har et højt indhold af zink, skal koncentrationerne af urenheder af cadmium være så lave som muligt og skal under alle omstændigheder være under 0,1 vægtprocent.

Under alle omstændigheder må artikler eller bestanddele heraf, som er fremstillet af ovennævnte stoffer og blandinger, farvet med cadmium, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på over 0,01 vægtprocent af plastmaterialet.

2.

Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på artikler, der farves af sikkerhedsmæssige grunde.

3.

Er ikke tilladt til stabilisering af følgende blandinger eller artikler fremstillet af vinylchloridpolymerer og copolymerer:

emballagegenstande (sække og poser, beholdere, flasker, låg) [3923 29 10]

kontor- og skoleartikler [3926 10]

beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lignende [3926 30]

beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil [3926 20]

gulvbelægning og vægbeklædning [3918 10]

imprægnerede, overtrukne, belagte eller laminerede stoffer [5903 10]

kunstlæder [4202]

grammofonplader

rør og fittings [3917 23]

svingdøre (»saloon«-døre)

køretøjer til vejtransport (indvendig, udvendig, undervogn)

beklædning af stålplader til brug i byggeriet eller i industrien

isolering af elkabler.

Under alle omstændigheder må ovennævnte blandinger, artikler eller bestanddele heraf, som er fremstillet af vinylchloridpolymerer eller copolymerer stabiliseret med cadmiumholdige stoffer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 0,01 vægtprocent af polymeren.

4.

Stk. 3 finder dog ikke anvendelse på blandinger og artikler, hvortil der anvendes cadmiumbaserede stabilisatorer af sikkerhedsmæssige grunde.

5.

I dette punkt forstås ved overfladebehandling med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dækning af en metaloverflade med metallisk cadmium.

Må ikke anvendes til cadmiering af metalartikler eller bestanddele af sådanne artikler, som anvendes i nedennævnte sektorer eller til nedennævnte formål:

a)

udstyr og maskiner til:

levnedsmiddelproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

landbrug [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

køling og frysning [8418]

trykning og bogbinderi [8440] [8442] [8443]

b)

udstyr og maskiner til produktion af:

husholdningsredskaber [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitære installationer [7324]

centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg [7322] [8403] [8404] [8415]

Under alle omstændigheder må cadmierede færdigvarer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er anført i litra a) og b) ovenfor, samt artikler fremstillet i de i litra b) ovenfor omhandlede sektorer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres.

6.

De i stk. 5 omhandlede bestemmelser finder ligeledes anvendelse på cadmierede artikler eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på artikler fremstillet i de i litra b) nedenfor omhandlede sektorer:

a)

udstyr og maskiner til produktion af:

papir og karton [8419 32] [8439] [8441] tekstil og beklædning [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

udstyr og maskiner til produktion af:

redskaber til industriel håndtering [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

landevejs- og landbrugskøretøjer [kapitel 87]

rullende jernbanemateriel [kapitel 86]

skibe [kapitel 89].

7.

Begrænsningerne i stk. 5 og 6 finder dog ikke anvendelse på:

artikler og bestanddele af artikler, som anvendes i luftfarts- og rumfartssektoren, til minedrift, i offshoreindustrien og den nukleare sektor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og landbrugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og i skibe

elektriske kontakter, uanset anvendelsesområde, når dette er nødvendigt for at sikre pålideligheden af det apparatur, hvori de installeres.

24.

Monomethyltetrachloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

2.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

a)

for anlæg og maskiner, som allerede var i brug den 18. juni 1994, indtil disse anlæg og maskiner kasseres

b)

for vedligeholdelse af anlæg og maskiner, som allerede var i brug i en medlemsstat den 18. juni 1994.

For så vidt angår litra a) kan medlemsstaterne dog af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på deres område forbyde anvendelsen af disse anlæg og maskiner, inden de kasseres.

25.

Monomethyldichloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 121

Ugilec 21

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

26.

Monomethyldibromo-diphenylmethan bromobenzylbromotoluen, blanding af isomerer

Handelsnavn: DBBT

CAS-nr. 99688-47-8

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

27.

Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0

EF-nr. 231-111-4 og forbindelser heraf

1.

Må ikke anvendes:

a)

i stikkere, som indsættes i hullede ører og andre piercede legemsdele, medmindre nikkelafgivelsen fra sådanne stikkere er mindre end 0,2 μg/cm2/uge (migrationsgrænse)

b)

i artikler, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, som f.eks.

øreringe

halskæder, armbånd og lænker, fodlænker og fingerringe

bagkapsler på armbåndsure, urremme og spænder

nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse og metalmærker i beklædningsgenstande

såfremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, er større end 0,5 μg/cm2/uge

c)

i de i litra b) omhandlede artikler, hvor disse er forsynet med en nikkelfri belægning, medmindre denne belægning er tilstrækkelig til at sikre, at nikkelafgivelsen fra de dele af disse artikler, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, ikke er større end 0,5 μg/cm2/uge i en periode på mindst to år ved normal anvendelse.

2.

Artikler, som er omfattet af ovenstående stk. 1, må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med kravene i nævnte stykke.

3.

De standarder, der vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), anvendes som analysemetode til kontrol af artiklers overensstemmelse med stk. 1 og 2.

28.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Kræftfremkaldende i kategori 1A (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 1

Kræftfremkaldende i kategori 1B (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 2

29.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller mutagene i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Mutagen i kategori 1A (tabel 3.1)/mutagen i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 3

Mutagen i kategori 1B (tabel 3.1)/mutagen i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 4

30.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 5

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1B, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 2 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 6

Med forbehold for at andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 28-30:

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

som bestanddele i andre stoffer, eller

i blandinger

der leveres til privat brug, når koncentrationen i stoffet eller blandingen er lig med eller større end:

enten den relevante specifikke koncentrationsgrænse fastsat i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller

den relevante koncentration fastsat i direktiv 1999/45/EF.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til erhvervsmæssig brug«.

2.

Som undtagelse gælder stk. 1 ikke for:

a)

lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

b)

kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF

c)

følgende brændstoffer og olieprodukter:

motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF

mineraloliederivater, der er bestemt til at anvendes som brændsel eller brændstof i mobile eller faste fyringsanlæg

brændsel solgt i lukkede systemer (f.eks. gasflasker med flydende gas)

d)

kunstnerfarver, der er omfattet af direktiv 1999/45/EF.

31.

a)

Creosot; vaskeolie

CAS-nr. 8001-58-9

EF-nr. 232-287-5

b)

Creosotolie; vaskeolie

CAS-nr. 61789-28-4

EF-nr. 263-047-8

c)

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier naphtalenolie

CAS-nr. 84650-04-4

EF-nr. 283-484-8

d)

Creosotolie, acenaphthenfraktion; vaskeolie

CAS-nr. 90640-84-9

EF-nr. 292-605-3

e)

Destillater (stenkulstjære), øvre; tung antracenolie

CAS-nr. 65996-91-0

EF-nr. 266-026-1

f)

Anthracenolie

CAS-nr. 90640-80-5

EF-nr. 292-602-7

g)

Tjæresyrer, stenkuls-, rå; råfenol

CAS-nr. 65996-85-2

EF-nr. 266-019-3

h)

Creosot, træ

CAS-nr. 8021-39-4

EF-nr. 232-419-1

i)

Lavtemperaturstjæreolie, alkaliekstraheret; ekstraktionsrester (kul), lavtemperatursstenkulstjære, alkaliekstraheret

CAS-nr. 122384-78-5

EF-nr. 310-191-5

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til træbehandling. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.

2.

Som undtagelse fra stk. 1:

a)

Stoffer og blandinger må kun anvendes til træbeskyttelse i industrianlæg eller til erhvervsmæssig udført behandling af træ, der udføres på stedet, og som er omfattet af Fællesskabets bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere, hvis de indeholder:

i)

en koncentration af benzo[a]pyren på under 50 mg/kg (0,005 vægtprocent) og

ii)

en koncentration af vandekstraherbar tjæresyre på under 3 vægtprocent.

Sådanne stoffer og blandinger til træbehandling i industrianlæg eller til erhvervsmæssigt udført træbehandling

må kun markedsføres i emballager med et rumfang på 20 liter og derover

må ikke sælges til private forbrugere.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til brug i industrianlæg og til erhvervsmæssig brug«.

b)

Træ behandlet i industrianlæg eller erhvervsmæssigt som nævnt i litra a), som markedsføres for første gang, eller som behandles på stedet, må kun anvendes til erhvervsmæssig og industriel brug, f.eks. til jernbaner, i forbindelse med el- og teletransmission, til hegn, til landbrugsformål (f.eks. støttepæle til træer) og i havne og indre vandveje.

c)

Markedsføringsforbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på træ, der inden den 31. december 2002 er blevet behandlet med de under punkt 31, litra a)-i), nævnte stoffer, og som markedsføres på brugtmarkedet til genanvendelse.

3.

Behandlet træ som nævnt i stk. 2, litra b) og c), må ikke anvendes

inde i bygninger, uanset formål

i legetøj

på legepladser

i parker, haver og til udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig hudkontakt

til fremstilling af havemøbler, f.eks. picnicborde

til fremstilling og anvendelse og eventuel genbehandling af:

beholdere, der skal anvendes til dyrkning

emballage, som kan komme i berøring med råvarer, mellemprodukter eller færdigvarer, som er bestemt til føde for mennesker og/eller dyr

andre materialer, der kan kontaminere ovennævnte artikler.

32.

Chloroform

CAS-nr. 67-66-3

EF-nr. 200-663-8

34.

1,1,2-trichlorethan

CAS-nr. 79-00-5

EF-nr. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 79-34-5

EF-nr. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 630-20-6

37.

Pentachlorethan

CAS-nr. 76-01-7

EF-nr. 200-925-1

38.

1,1-dichlorethylen

CAS-nr. 75-35-4

EF-nr. 200-864-0

Medmindre andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 32-38.

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover

hvis stoffet eller blandingen er beregnet til levering til privat brug og/eller til brug i åbne systemer såsom overfladerensning og rensning af vævede stoffer.

2.

Medmindre andet gælder ifølge Fællesskabets bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger, som indeholder dem i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til brug i industrianlæg«.

Som undtagelse gælder denne bestemmelse ikke for:

a)

lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

b)

kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF.

40.

Stoffer, der opfylder antændelighedskriterierne i direktiv 67/548/EØF, og som klassificeres som antændelige, let antændelige eller yderst antændelige, uanset om de optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

1.

Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.

metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug

kunstig sne og is

pruttepuder

spaghettispray

ekskrementimitationer

tågehorn

konfetti og dekorationsskum

kunstigt spindelvæv

stinkbomber.

2.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Kun til erhvervsmæssig brug«.

3.

Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).

4.

De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

41.

Hexachlorethan

CAS-nr. 67-72-1

EF-nr. 200-666-4

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til fremstilling eller forarbejdning af non-ferrometaller.

42.

Alkaner, C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

EF-nr. 287-476-5

CAS-nr. 85535-84-8

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til

metalforarbejdning

indfedtning af læder.

43.

Azofarvestoffer

1.

Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer i tillæg 8 i påviselige koncentrationer, dvs. over 30 mg/kg (0,003 vægtprocent), i artiklerne eller i de farvede dele heraf målt efter de analysemetoder, der er anført i tillæg 10, må ikke benyttes i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule hos mennesker i længere tid, f.eks.

beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toupéer og parykker, hatte, bleer og andre hygiejneartikler, soveposer

fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk, pengekatte

legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori indgår beklædningsgenstande af tekstil eller læder

garn og stoffer bestemt til den endelige forbruger.

2.

Endvidere må tekstil- og lædervarer, der er omhandlet i stk. 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder kravene i samme stykke.

3.

Azofarvestoffer, som er indeholdt i »Liste over azofarvestoffer« i tillæg 9, må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til farvning af tekstil- og lædervarer.

44.

Pentabromderivat af diphenylether

C12H5Br5O

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

2.

Artikler må ikke markedsføres, hvis de eller flammehæmmende dele af dem indeholder dette stof i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.

3.

Som undtagelse gælder stk. 2 ikke

for artikler, der var i brug i Fællesskabet før den 15. august 2004

for elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (3).

45.

Octabromderivat af diphenylether

C12H2Br8O

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

2.

Artikler må ikke markedsføres, hvis de eller flammehæmmende dele af dem indeholder dette stof i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.

3.

Som en undtagelse gælder stk. 2 ikke

for artikler, der var i brug i Fællesskabet før den 15. august 2004

for elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

46.

a)

Nonylphenol

C6H4(OH)C9H19

CAS-nr. 25154-52-3

EF-nr. 246-672-0

b)

Nonylphenolethoxylater

(C2H4O)nC15H24O

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover til følgende formål:

1)

erhvervsmæssig rensning, bortset fra:

kontrollerede lukkede systemer til kemisk rensning, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

rensningssystemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

2)

rensning i private hjem

3)

tekstil- og læderforarbejdning, bortset fra:

forarbejdning uden udledning af spildevand

systemer, hvor procesvandet forbehandles ved en særlig proces, der helt fjerner den organiske del forud for biologisk spildevandsbehandling (affedtning af fåreskind)

4)

emulgator i pattedyp i landbruget

5)

metalforarbejdning, bortset fra:

kontrollerede lukkede systemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

6)

fremstilling af papir og papirmasse

7)

kosmetiske produkter

8)

andre produkter til personlig pleje, bortset fra:

spermicider

9)

hjælpestoffer i pesticider og biocider. Nationale godkendelser af pesticid- og biocidprodukter indeholdende nonylphenolethoxylater som hjælpestof, der er udstedt inden den 17. juli 2003, berøres indtil deres udløbsdato dog ikke af denne begrænsning.

47.

Chrom(VI)-forbindelser

1.

Cement og blandinger, som indeholder cement, må ikke markedsføres eller anvendes, hvis de i hydreret form indeholder mere end 2 mg/kg (0,0002 %) opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen.

2.

Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til cement og præparater, som indeholder cement, med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er mærket med synlige, let læselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om de lagerbetingelser og den lagringsperiode, der er hensigtsmæssige for at sikre, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde indholdet af opløseligt chrom VI under den grænse, der er anført i stk. 1.

3.

Som undtagelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for markedsføring og anvendelse i forbindelse med kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer, hvor cement og blandinger, som indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed for kontakt med huden.

48.

Toluen

CAS-nr. 108-88-3

EF-nr. 203-625-9

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i klæbestoffer eller sprøjtemaling bestemt til levering til privat brug.

49.

Trichlorbenzen

CAS-nr. 120-82-1

EF-nr. 204-428-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til nogen anvendelse, undtagen

som mellemprodukt, der er opstået ved syntese, eller

som opløsningsmiddel til processer i lukkede kemiske systemer med henblik på kloreringsreaktioner, eller

ved fremstilling af 1,3,5-triamino — 2,4,6-trinitrobenzen (TATB).

50.

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

a)

Benzo[a]pyren (BaP)

CAS-nr. 50-32-8

b)

Benzo[e]pyren (BeP)

CAS-nr. 192-97-2

c)

Benzo[a]anthracen (BaA)

CAS-nr. 56-55-3

d)

Chrysen (CHR)

CAS-nr. 218-01-9

e)

Benzo[b]fluoranthen (BbFA)

CAS-nr. 205-99-2

f)

Benzo[j]fluoranthen (BjFA)

CAS-nr. 205-82-3

g)

Benzo[k]fluoranthen (BkFA)

CAS-nr. 207-08-9

h)

Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA)

CAS-nr. 53-70-3

1.

Fra den 1. januar 2010 må blødgøringsolier til gummi hverken markedsføres eller anvendes til fremstilling af dæk eller dækdele, hvis de indeholder:

mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) BaP, eller

mere end 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) af alle opregnede PAH'er tilsammen.

Disse grænser anses for at være overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske aromatiske stoffer (PCA) er på under 3 vægtprocent som målt efter Institute of Petroleum-standard IP346:1998 (Determination of PCA in unused lubrication base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method), forudsat at overholdelsen af grænseværdierne for BaP og de opregnede PAH’er samt korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet kontrolleres af fabrikanten eller importøren hver 6. måned eller efter hver større operationsændring, alt efter hvad der kommer først.

2.

Endvidere må dæk og slidbaner til regummiering, der er fremstillet efter den 1. januar 2010, ikke markedsføres, hvis de indeholder blødgøringsolier, der ligger over grænseværdierne i stk. 1.

Disse grænser anses for at være overholdt, hvis de regummierede gummiforbindelser ikke overstiger grænsen på 0,35 % Bay-protoner som målt og beregnet efter ISO 21461 (Rubber vulcanized — Determination of aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds).

3.

Som undtagelse er regummierede dæk ikke omfattet af stk. 2, hvis deres slidbane ikke indeholder blødgøringsolier ud over de grænser, der er angivet i punkt 1.

4.

Ved »dæk« forstås i dette punkt dæk til køretøjer, der er omfattet af:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (4),

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder (5), og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (6).

51.

Følgende phthalater (eller andre CAS- og EF-numre, der omfatter følgende stoffer):

a)

bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

CAS-nr. 117-81-7

EF-nr. 204-211-0

b)

dibutylphthalat (DBP)

CAS nr. 84-74-2

EF-nr. 201-557-4

c)

butylbenzylphthalat (BBP)

CAS-nr. 85-68-7

EF-nr. 201-622-7

1.

Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler.

2.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse phthalater i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale, må ikke markedsføres.

3.

Kommissionen tager senest den 16. januar 2010 de foranstaltninger, der er fastsat i dette punkt op til fornyet vurdering i lyset af nye videnskabelige oplysninger om disse stoffer og deres substitutionsprodukter, og såfremt der er grundlag herfor, ændres disse foranstaltninger tilsvarende.

4.

I dette punkt betyder »småbørnsartikel« ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan mades med eller kan sutte på.

52.

Følgende phthalater (eller andre CAS- eller EF-numre, der omfatter følgende stoffer):

a)

di-»isononyl«phthalat (DINP)

CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0

EF-nr. 249-079-5 og 271-090-9

b)

di-»isodecyl«phthalat (DIDP)

CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1

EF-nr. 247-977-1 og 271-091-4

c)

di-n-octylphthalat (DNOP)

CAS nr. 117-84-0

EF-nr. 204-214-7

1.

Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler, som børn vil kunne putte i munden.

2.

Sådant legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse phthalater i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale, må ikke markedsføres.

3.

Kommissionen tager senest den 16. januar 2010 de foranstaltninger, der er fastsat i dette punkt, op til fornyet vurdering i lyset af nye videnskabelige oplysninger om disse stoffer og deres substitutionsprodukter, og såfremt der er grundlag herfor, ændres disse foranstaltninger tilsvarende.

4.

I dette punkt betyder »småbørnsartikel« ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan mades med eller kan sutte på.

53.

Perfluoroktansulfonater (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivativer, herunder polymerer)

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 50 mg/kg (0,005 vægtprocent) eller derover.

2.

Må ikke markedsføres i halvforarbejdede produkter eller artikler eller dele heraf, hvis koncentrationen af PFOS udgør 0,1 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS eller, for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør 1 μg/m2 eller derover af det coatede materiale.

3.

Som en undtagelse gælder stk. 1 og 2 ikke for følgende genstande samt stoffer og blandinger, der anvendes til fremstilling deraf:

a)

fotoresister eller antireflektive coatings til fotolitografiske processer

b)

fotografiske coatings til film, papir eller trykplader

c)

midler til forhindring af dugdannelse til brug ved ikke-dekorativ hård forkromning (VI) og befugtningsmidler til brug ved kontrollerede galvaniseringssystemer, hvor mængden af PFOS, der frigives til miljøet, minimeres ved fuldt ud at anvende de relevante bedst tilgængelige teknologier inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF (7)

d)

hydrauliske væsker til luftfartsindustrien.

4.

Som undtagelse fra stk. 1 kan brandslukningsskum, der er markedsført før 27. december 2006, anvendes indtil 27. juni 2011.

5.

Som undtagelse finder stk. 2 ikke anvendelse på artikler, der var i brug i Fællesskabet før 27. juni 2008.

6.

Stk. 1 og 2 anvendes med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (8).

7.

Så snart der foreligger nye oplysninger om detaljer i anvendelser og sikrere alternative stoffer eller teknologier for anvendelserne, tager Kommissionen enhver undtagelse efter stk. 3, litra a)-d), op til vurdering, således at:

a)

anvendelserne af PFOS udfases, så snart det er teknisk og økonomisk muligt at anvende sikrere alternativer

b)

en undtagelse kun kan forlænges for væsentlige anvendelser, hvis der ikke er adgang til sikrere alternativer, og når det er indberettet, hvad der er gjort for at finde sikrere alternativer

c)

frigivelserne af PFOS til miljøet er blevet minimeret ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.

8.

Kommissionen overvåger den løbende risikovurdering og adgangen til sikrere alternative stoffer eller teknologier vedrørende anvendelsen af perfluoroktansyre (PFOA) og beslægtede stoffer og foreslår de nødvendige foranstaltninger med henblik på at reducere identificerede risici, herunder begrænsning af markedsføring og anvendelse, navnlig når der er adgang til sikrere alternative stoffer eller teknologier, som er teknisk og økonomisk mulige.

54.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

CAS-nr. 111-77-3

EF-nr. 203-906-6

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i maling, malingfjerner, rengøringsmidler, selvblankende emulsioner og produkter til overfladebehandling af gulve i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

55.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

CAS-nr. 112-34-5

EF-nr. 203-961-6

1.

Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i sprøjtemaling eller rengøringsspray i aerosolbeholdere i koncentrationer på 3 vægtprocent eller derover.

2.

Sprøjtemaling og rengøringsspray i aerosolbeholdere, der indeholder DEGBE, og som ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.

3.

Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at anden maling end sprøjtemaling med et DEGBE-indhold på 3 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug, senest den 27. december 2010 er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr«.

56.

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr. 26447-40-5

EF-nr. 247-714-0

1.

Må efter den 27. december 2010 kun markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent af MDI eller derover, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at pakningen:

a)

indeholder beskyttelseshandsker, der opfylder kravene i Rådets direktiv 89/686/EØF (9);

b)

med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»—

Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater.

Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt.

Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387).«

2.

Som en undtagelse finder stk. 1), litra a), ikke anvendelse på hotmelt-lime.

57.

Cyclohexan

CAS-nr. 110-82-7

EF-nr. 203-806-2

1.

Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i neoprenbaserede kontaktklæbemidler i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i pakninger over 350 g.

2.

Neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime, der ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.

3.

Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»—

Dette produkt må ikke anvendes under dårlige udluftningsforhold.

Dette produkt må ikke anvendes til pålægning af gulvtæpper.«

58.

Ammoniumnitrat (AN)

CAS-nr. 6484-52-2

EF-nr. 229-347-8

1.

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres for første gang som et stof eller i blandinger indeholdende over 28 vægtprocent nitrogen hidrørende fra ammoniumnitrat, til brug som fast gødning, enkeltgødning eller sammensat gødning, medmindre gødningen opfylder de tekniske forskrifter for ammoniumnitratgødning med højnitrogenindhold i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (10).

2.

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres som et stof eller i blandinger med et indhold på 16 vægtprocent eller derover af kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat, undtagen for levering til:

a)

downstream-brugere og distributører, herunder fysiske eller juridiske personer, der har fået bevilget tilladelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF (11);

b)

landbrugere til brug for landbrugsaktiviteter, enten på fuld tid eller på deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landarealets størrelse

I dette litra forstås ved:

i)

»landbruger«: en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret, hvis bedrift befinder sig på Fællesskabets område, jf. traktatens artikel 299, og som udøver en landbrugsaktivitet

ii)

»landbrugsaktivitet«: produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (12)

c)

fysiske eller juridiske personer med erhvervsmæssig beskæftigelse inden for havebrug, plantedyrkning i drivhus, vedligeholdelse af parker, haver eller sportsanlæg, skovbrug eller lignende aktiviteter.

3.

For så vidt angår de i stk. 2 omtalte begrænsninger kan medlemsstaterne dog af socioøkonomiske årsager indtil den 1. juli 2014 anvende en grænse på op til 20 vægtprocent kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat for stoffer og blandinger, der markedsføres inden for deres eget område. De underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

3.

I tillæg 1-6 affattes forordet således:

»FORORD

Forklarende bemærkninger til kolonnernes overskrifter

Stoffets navn:

Navnet svarer til den internationale kemiske identifikation (International Chemical Identification), der anvendes for stoffet i del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Overalt, hvor det er muligt, er stofferne angivet med deres IUPAC-navne. Stoffer opført i Einecs (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer) eller Elincs (europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer) eller fortegnelsen over »No-longer-polymers« betegnes med navnene i disse fortegnelser. Andre betegnelser som almindelige navne eller trivialnavne er anført i nogle tilfælde. Plantebeskyttelsesmidler og biocider er så vidt muligt angivet med deres ISO-navne.

Punkter omfattende grupper af stoffer:

En række punkter omfattende stofgrupper indgår i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. I disse tilfælde omfatter klassificeringskravene alle stoffer, der falder ind under beskrivelsen.

I visse tilfælde findes der klassificeringskrav for bestemte stoffer, som ellers ville være omfattet af stofgruppen. I sådanne tilfælde vil der være et specifikt punkt i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for det pågældende stof, og under nummeret for stofgruppen vil være anført »bortset fra stoffer specificeret andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008«.

I visse tilfælde kan enkeltstoffer være omfattet af mere end én stofgruppe. I disse tilfælde afspejler klassificeringen af stoffet klassificeringen for hver af de to stofgrupper. I tilfælde, hvor der angives forskellige klassificeringer for samme risiko, anvendes den strengeste klassificering.

Indeksnummer:

Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. I tillægget er stofferne ordnet efter dette indeksnummer.

EF-nummer:

EF-nummeret, dvs. Einecs, Elincs eller NLP (No-longer-polymer) er stoffets officielle nummer i Den Europæiske Union. Einecs-nummeret kan findes i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Elincs-nummeret kan findes i European List of Notified Substances. NLP-nummeret kan findes i listen over »No-longer-polymers«. Disse lister offentliggøres af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.

EF-nummeret er et syvcifret system med formatet XXX-XXX-X, startende fra 200-001-8 (Einecs), 400-010-9 (Elincs) og 500-001-0 (NLP). Dette nummer er angivet i kolonnen »EF-nr«.

CAS-nummer:

Der er fastlagt CAS-numre (CAS = Chemical Abstract Service) for stoffer for at lette deres identifikation.

Noter:

Noternes fuldstændige tekst findes i del 1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

De noter, der har betydning for denne forordning, er følgende:

 

Note A:

Med forbehold af artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal stoffets navn angives på etiketten med en af de betegnelser, hvormed det er optaget i del 3 i bilag VI til nævnte forordning.

I den pågældende del 3 anvendes undertiden en almen betegnelse, f.eks. »… forbindelser« eller »... salte«. I sådanne tilfælde skal leverandøren, der markedsfører dette stof, angive stoffets korrekte navn på etiketten under tilstrækkelig hensyntagen til punkt 1.1.1.4 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

 

Note C:

Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer.

 

Note D:

Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres almindeligvis i stabiliseret form. Det er i denne form, at de er opført i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sådanne stoffer markedsføres dog undertiden i ustabiliseret form. I sådanne tilfælde skal leverandøren, der markedsfører stoffet, angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen »ikke stabiliseret«.

 

Note J:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EF-nr. 200-753-7).

 

Note K:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (EF-nr. 203-450-8).

 

Note L:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.

 

Note M:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,005 vægtprocent benzo[a]-pyren (EF-nr. 200-028-5).

 

Note N:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende.

 

Note P:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EF-nr. 200-753-7).

 

Note R:

Kravet om klassifikation som kræftfremkaldende skal ikke nødvendigvis gælde for fibre med en længdevægtet geometrisk middeldiameter minus to standardafvigelser på over 6 μm.«

4.

I tillæg 1, 2, 3, 5 og 6 udgår henvisningerne til note E, H og S i kolonnen »Noter«.

5.

I tillæg 1 affattes overskriften således: »Punkt 28 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

6.

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således: »Punkt 28 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

b)

I rækkerne med indeksnummer 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 og 650-017-00-8 erstattes »bilag I til direktiv 67/548/EØF« af »bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008«.

c)

Rækkerne med indeksnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 og 649-210-00-X udgår.

7.

I tillæg 3 affattes overskriften således: »Punkt 29 — Mutagene: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

8.

I tillæg 4 affattes overskriften således: »Punkt 29 — Mutagene: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

9.

I tillæg 5 affattes overskriften således: »Punkt 30 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

10.

I tillæg 6 affattes overskriften således: »Punkt 30 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

11.

I tillæg 8 affattes overskriften således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over aromatiske aminer«.

12.

I tillæg 9 affattes overskriften således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over azofarvestoffer«.

13.

I tillæg 10 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over prøvningsmetoder«.

b)

»Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over prøvningsmetoder«

»CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819. (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919. (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)«


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 42.

(2)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(3)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(6)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.

(7)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(8)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(9)  EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.

(10)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(11)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(12)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 553/2009

af 25. juni 2009

om åbning af en særlig licitation med henblik på videresalg på EF's marked af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, fra det ungarske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 127/2009 af 12. februar 2009 om procedurer og betingelser for salg af korn fra betalingsorganerne eller interventionsorganerne (2) er det fastsat, at salg af korn fra interventionsorganerne skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2007 (3) åbnedes der for produktionsåret 2007/08 løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer. For at sikre husdyrbrugerne og foderindustrien forsyninger til konkurrencedygtige priser i de første måneder af produktionsåret 2008/09 blev nævnte forordning ændret således, at der kunne afgives bud i forbindelse med dellicitationer indtil den 17. december 2008.

(3)

I begyndelsen af produktionsåret 2007/08 var EF-interventionslagrene på 2,46 mio. t, heraf 2,23 mio. t majs. I løbet af nævnte produktionsår blev der i forbindelse med den licitation, som er omfattet af forordning (EF) nr. 712/2007, solgt relativt omfattende interventionslagre, især af majs.

(4)

På grund af de markedsbetingelser og navnlig de priser, der har været gældende siden medio september 2008, er der dog ikke blevet afgivet flere bud, og pr. 31. oktober 2008 var der stadig 16 000 t majs på interventionslager. Disse gamle lagre (hovedsagelig fra høsten i 2004 og 2005) kommer til at konkurrere med den store EF-majshøst fra 2008, hvis salgspriser allerede pr. 31. oktober 2008 lå under interventionsprisen. Som følge heraf bør denne beholdning stilles til rådighed til brug på det indre marked.

(5)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 127/2009 kan salget på EF-markedet foregå på basis af særlige licitationer og på særlige betingelser, hvis der i løbet af et høstår indtræder forstyrrelser i den fælles markedsordnings funktion, bl.a. på grund af vanskeligheder med at sælge kornet til priserne efter nævnte artikels stk. 1. Det ungarske interventionsorgans lange oplagring af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, og de aktuelle markedspriser på majs i Ungarn må betragtes som en særlig omstændighed, der retfærdiggør, at der åbnes en særlig licitation med henblik på salg af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, til priser, som kan ligge under interventionsprisen.

(6)

Desuden kan der konstateres store prisudsving på det indre marked. Som følge af disse forskelle vil det kunne ske, at tilslagsmodtagerne ikke afhenter de partier, der er givet tilslag for. Den sikkerhedsstillelse på 5 EUR/t, der er fastsat i artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 127/2009, er derfor ikke tilstrækkeligt stor til at garantere afhentningen. For at undgå denne situation og sørge for en effektiv gennemførelse af den licitation, der er omfattet af nærværende forordning, bør sikkerhedsstillelsen forhøjes for at begrænse risikoen.

(7)

Af hensyn til situationen på EF’s marked bør Kommissionen forvalte licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(8)

Med henblik på en effektiv forvaltning af ordningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal sendes elektronisk. I interventionsorganets meddelelser til Kommissionen er det desuden vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det ungarske interventionsorgan sælger ud af sine beholdninger af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, ved licitation på EF's indre marked.

Artikel 2

1.   Det salg, der er omhandlet i artikel 1, gennemføres på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 127/2009.

2.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 127/2009 kan minimumssalgsprisen være lavere end interventionsprisen, forhøjet med et månedligt tillæg.

3.   Uanset artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 127/2009 fastsættes sikkerhedsstillelsen for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 3

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 30. juni 2009 kl. 13 belgisk tid..

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber følgende onsdage kl. 13 belgisk tid:

den 15. juli 2009

den 5. og 26. august 2009

den 9. og 23. september 2009

den 14. og 28. oktober 2009

den 11. og 25. november 2009

den 2. og 16. december 2009.

2.   Buddene skal indgives til det ungarske interventionsorgan:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tlf.: (36) 1219 62 60

Fax: (36) 1219 89 05

e-mail: ERTEKESITES@MVH.GOV.HU

website: www.mvh.gov.hu

Artikel 4

Senest fire timer efter at fristen for indgivelse af bud er udløbet, jf. artikel 3, stk. 1, giver interventionsorganet Kommissionen meddelelse om de indkomne bud. Er der ikke indgivet nogen bud, giver den pågældende medlemsstat Kommissionen meddelelse herom inden for samme frist. Hvis medlemsstaten ikke sender Kommissionen nogen meddelelse inden for den fastsatte frist, vil det af Kommissionen blive betragtet, som om der ikke er indgivet nogen bud i den pågældende medlemsstat.

De meddelelser, der er fastsat i stk. 1, udformes som vist i bilag og sendes elektronisk. De bydende forbliver anonyme.

Artikel 5

1.   Kommissionen fastsætter minimumssalgsprisen for majsen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Medfører fastsættelsen af en minimumspris, jf. stk. 1, at den disponible maksimumsmængde overskrides, kan der samtidig fastsættes en tildelingskoefficient for de mængder, der tilbydes til minimumsprisen, således at den disponible maksimumsmængde overholdes.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 42 af 13.2.2009, s. 3.

(3)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 7.


BILAG

Meddelelse til Kommissionen om bud, der er indkommet i forbindelse med den særlige licitation med henblik på videresalg på det indre marked af majs, der er høstet før produktionsåret 2007/08, fra det ungarske interventionsorgan

Forlæg (1)

(Artikel 4 i forordning (EF) nr. 553/2009)

1

2

3

4

Nummerering af de bydende

Partiets nr.

Mængde,

(t)

Bud

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 

De samlede budmængder (inkl. afviste bud, der blev afgivet for samme parti) angives: … tons.


(1)  Sendes til GD AGRI (D2):


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 554/2009

af 25. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 2597/2001 om toldkontingenter for visse vine med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, i det følgende benævnt »protokollen«, der skal tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), blev undertegnet den 18. februar 2008. Den er blevet godkendt på Det Europæiske Fællesskabs, Det Europæiske Atomenergifællesskabs og medlemsstaternes vegne ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2008/438/EF, Euratom (3), og er blevet anvendt midlertidigt fra den 1. januar 2007.

(2)

Protokollens artikel 5 og bilag VIII hertil fastsætter ændringer af de eksisterende toldkontingenter for visse vine i beholdere med indhold over 2 liter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med virkning fra den 1. januar 2007.

(3)

For at gennemføre toldkontingenterne for de i protokollen omhandlede vine er det nødvendigt at ændre Kommissionens forordning (EF) nr. 2597/2001 af 28. december 2001 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse vine med oprindelse i Republikken Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4).

(4)

Taric-underopdelingerne for visse underpositioner i den kombinerede nomenklatur (KN) er blevet ændret fra den 1. juli 2007. Taric-underopdelingerne for disse KN-koder i del II i bilaget til forordning (EF) nr. 2597/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Da protokollen anvendes fra den 1. januar 2007 bør denne forordning anvendes fra samme dato og træde i kraft øjeblikkeligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Del II i bilaget til forordning (EF) nr. 2597/2001 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 16.

(2)  EUT L 99 af 10.4.2008, s. 2.

(3)  EUT L 155 af 13.6.2008, s. 15.

(4)  EFT L 345 af 29.12.2001, s. 35.


BILAG

»DEL II:   DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

Løbenummer

KN-kode

Taric-underopdeling

Beskrivelse

Kontingentmængde om året

(hl)

Toldsats

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Mousserende vin, undtagen champagne og Asti spumante

Anden vin af friske druer i beholdere med indhold på 2 liter eller derunder

49 000 (2)

Fri

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Anden vin af friske druer i beholdere med indhold på 2 liter eller derover

350 000 (3)

Fri

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Denne Taric-underopdeling er gældende fra 1. juli 2007.

(2)  Fra 1. januar 2008 hæves denne kontingentmængde med 6 000 hl om året.

(3)  Fra 1. januar 2008 reduceres denne kontingentmængde med 6 000 hl om året.«


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 555/2009

af 25. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 1, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2)

I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3)

Tyskland og Slovakiet har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Blandt linjerne vedrørende Tyskland udgår følgende:

»DE

TYSKLAND

NW-2«.

2)

Efter linjerne vedrørende Portugal indsættes følgende linje vedrørende Slovakiet:

»SK

SLOVAKIET

SK-PO-101«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7.


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 556/2009

af 25. juni 2009

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 431/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (3) er der åbnet et toldkontingent for import af oksekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgte mængder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet inden for rammerne af kontingent 09.4003 for perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010, jf. forordning (EF) nr. 431/2008, fastsættes der en tildelingskoefficient på 29,943487 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 130 af 20.5.2008, s. 3.


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 557/2009

af 25. juni 2009

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 412/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (3) åbnes der toldkontingenter for import af oksekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for perioden 1. juli 2009-30. juni 2010, overstiger de disponible mængder til rettigheder under kontingentet med løbenummer 09.4057. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet for perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 i henhold til forordning (EF) nr. 412/2008, multipliceres med en tildelingskoefficient på 18,957513 % for rettighederne under kontingentet med løbenummer 09.4057.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7.


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 558/2009

af 25. juni 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 26. juni 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/49/EF

af 18. juni 2009

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd understregede den 8. og 9. marts 2007 i sine konklusioner, at reduktion af de administrative byrder er en vigtig foranstaltning for at stimulere Europas økonomi, især set i lyset af de fordele, det kan give små og mellemstore selskaber. Det påpegede, at der er behov for en kraftig fælles indsats fra både Den Europæiske Union og medlemsstaterne for at reducere administrative byrder.

(2)

Regnskabsaflæggelse og revision er udpeget som områder, hvor de administrative byrder kan reduceres for selskaber i Fællesskabet.

(3)

Kommissionens meddelelse af 10. juli 2007 om enklere erhvervsbetingelser inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision indeholder forslag til nødvendige ændringer af Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (3) og Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber (4). Der er især lagt vægt på at lette små og mellemstore selskaber yderligere for byrderne ved at skulle efterkomme regnskabskravene.

(4)

Der er tidligere gennemført forskellige ændringer for at give selskaber, som er omfattet af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, mulighed for at anvende regnskabsmetoder i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (5) skal selskaber, hvis værdipapirer omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat, udarbejde deres konsoliderede regnskab i overensstemmelse med IFRS og er dermed fritaget for at skulle efterkomme hovedparten af kravene fastsat i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. De pågældende direktiver danner dog fortsat grundlag for små og mellemstore selskabers regnskabsaflæggelse i Fællesskabet.

(5)

Små og mellemstore selskaber er ofte undergivet de samme regler som større selskaber, men deres specifikke regnskabsbehov er sjældent blevet vurderet. Særlig det stigende antal oplysningskrav volder problemer for disse selskaber. Omfattende krav til regnskabsaflæggelsen udgør en økonomisk belastning og kan hindre effektiv udnyttelse af et selskabs kapital til produktive formål.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1606/2002 har desuden afsløret et behov for at tydeliggøre forholdet mellem regnskabskravene i direktiv 83/349/EØF og IFRS.

(7)

I de tilfælde, hvor etableringsomkostninger kan behandles som et aktiv på balancen, skal de pågældende udgifter i henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 78/660/EØF forklares i noterne. Små selskaber kan fritages for dette oplysningskrav i medfør af nævnte direktivs artikel 44, stk. 2. For at reducere unødvendige administrative byrder bør det ligeledes være muligt at fritage mellemstore selskaber for dette oplysningskrav.

(8)

Direktiv 83/349/EØF indeholder krav om, at en modervirksomhed skal udarbejde et konsolideret regnskab, også selv om dens eneste dattervirksomhed eller alle dens dattervirksomheder som helhed er af uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, i dette direktiv nævnte formål. Konsekvensen er, at disse virksomheder er omfattet af forordning (EF) nr. 1606/2002 og dermed forpligtede til at udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Dette krav anses for at være en belastning, hvis modervirksomheden kun har dattervirksomheder uden væsentlig betydning. Modervirksomheder bør derfor være fritaget for forpligtelsen til at udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede årsberetninger, hvis de udelukkende har dattervirksomheder, der anses for at være af uvæsentlig betydning både hver for sig og som helhed. Selv om denne lovgivningsmæssige forpligtelse bør ophæves, bør modervirksomheder stadig kunne udarbejde konsoliderede regnskaber og konsoliderede årsberetninger på eget initiativ.

(9)

Målet for dette direktiv, nemlig at reducere administrative byrder for mellemstore selskaber ved at skulle efterkomme visse oplysningskrav og for visse selskaber inden for Fællesskabet ved at efterkomme kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af direktivets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)

Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne tabeller, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 78/660/EØF

Artikel 45, stk. 2, andet afsnit, første punktum, i direktiv 78/660/EØF affattes således:

»Medlemsstaterne kan tillade de i artikel 27 omhandlede selskaber at udelade de i artikel 34, stk. 2, og artikel 43, stk. 1, nr. 8, omtalte oplysninger.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 83/349/EØF

I artikel 13 i direktiv 83/349/EØF indsættes følgende stykke:

»2a.   Med forbehold af artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og 6 fritages alle modervirksomheder, der er undergivet en medlemsstats nationale lovgivning, og som kun har dattervirksomheder, der er af uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 16, stk. 3, nævnte formål, både hver for sig og som helhed, for den i artikel 1, stk. 1, fastsatte forpligtelse.«

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2011. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

Š. FÜLE

Formand


(1)  EUT C 77 af 31.3.2009, s. 37.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 18.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.5.2009.

(3)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(4)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.

(5)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/45


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/54/EF

af 18. juni 2009

om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand

(Omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (3) er flere gange blevet ændret væsentligt (4). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2)

I medlemsstaternes lovgivning defineres naturligt mineralvand. I den nævnte lovgivning er anført vilkårene for naturligt mineralvands anerkendelse som sådant, og den indeholder desuden regler om udnyttelsen af kilder samt særlige regler om markedsføring af mineralvand.

(3)

Forskellen mellem medlemsstaternes lovgivning hindrer den frie omsætning af naturligt mineralvand, skaber uensartede konkurrencevilkår og indvirker derved direkte på det indre markeds funktion.

(4)

Disse hindringer kan i dette særlige tilfælde fjernes ved, at hver medlemsstat forpligtes til at tillade markedsføring på sit område af naturligt mineralvand, der anerkendes som sådant af hver af de øvrige medlemsstater, og ved udstedelse af fælles regler vedrørende især de vilkår, der kræves på det mikrobiologiske område, og vedrørende vilkårene for anvendelse af særlige betegnelser for visse typer naturligt mineralvand.

(5)

De væsentligste formål med enhver bestemmelse om naturligt mineralvand bør være at beskytte forbrugernes sundhed, forhindre at forbrugerne bliver vildledt, samt sikre loyal handel.

(6)

Så længe der ikke mellem Fællesskabet og tredjelande er indgået aftaler om gensidig anerkendelse af naturligt mineralvand, bør der, indtil sådanne aftaler træder i kraft, opstilles regler for, hvorledes tilsvarende produkter fra tredjelande kan indføres i Fællesskabet som naturligt mineralvand.

(7)

Det er vigtigt at påse, at naturligt mineralvand på markedsføringstidspunktet stadig har de egenskaber, som har bevirket, at det er blevet anerkendt som naturligt mineralvand. De beholdere, der er anvendt til aftapningen, bør derfor være forsynet med en passende lukkeanordning.

(8)

Mærkningen af naturligt mineralvand er omfattet af de almindelige regler, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (5). I nærværende direktiv er det derfor kun påkrævet at fastsætte de nødvendige supplerende bestemmelser og undtagelsesbestemmelser til de almindelige regler.

(9)

Angivelse af den analytiske sammensætning af naturligt mineralvand bør være obligatorisk af hensyn til forbrugeroplysningen.

(10)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(11)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at fastsætte grænser for koncentrationerne af bestanddele i naturligt mineralvand, de nødvendige bestemmelser om angivelse i mærkningen af store koncentrationer af visse bestanddele, betingelserne for anvendelse af ozonberiget luft ved behandling af naturligt mineralvand, oplysninger om behandlinger af naturligt mineralvand, analysemetoderne til at fastslå fraværet af forurening i naturligt mineralvand samt de prøveudtagningsprocedurer og analysemetoder, der er nødvendige for at kontrollere naturligt mineralvands mikrobiologiske egenskaber. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(12)

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse til vedtagelse af de ændringer af dette direktiv, der er nødvendige for at sikre beskyttelse af folkesundheden.

(13)

De nye bestemmelser, der indføres ved dette direktiv, vedrører kun udvalgsproceduren. Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre disse bestemmelser i national ret.

(14)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv vedrører vand, der udvindes af jorden i en medlemsstat, og som af den pågældende medlemsstats ansvarlige myndighed anerkendes som naturligt mineralvand, der opfylder bestemmelserne i bilag I, del I.

2.   Dette direktiv vedrører ligeledes vand, der udvindes af jorden i et tredjeland, indføres i Fællesskabet og anerkendes som naturligt mineralvand af en medlemsstats ansvarlige myndighed.

Det i første afsnit omhandlede vand kan ikke anerkendes, medmindre den i udvindingslandet kompetente myndighed har attesteret, at det er i overensstemmelse med bilag I, del I, og at der regelmæssigt føres kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i bilag II, punkt 2.

Gyldigheden af den i andet afsnit nævnte attestation kan ikke overstige fem år. Hvis attestationen fornyes inden udløbet af den nævnte periode, er det ikke nødvendigt på ny at foretage den i første afsnit nævnte anerkendelse.

3.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a)

vand, som er et lægemiddel i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (7)

b)

naturligt mineralvand, der anvendes ved kilden til helbredende formål i kurbade og vandkuranstalter.

4.   Den i stk. 1 og 2 omhandlede anerkendelse begrundes behørigt af medlemsstatens ansvarlige myndighed og bekendtgøres officielt.

5.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de tilfælde, hvor den har givet eller tilbagekaldt den i stk. 1 og 2 nævnte anerkendelse. En fortegnelse over naturligt mineralvand, der anerkendes som sådant, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at kun det i artikel 1 omhandlede vand, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv, kan markedsføres som naturligt mineralvand.

Artikel 3

Udnyttelsen af kilder med naturligt mineralvand og aftapningen af vandet derfra skal finde sted i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 4

1.   Naturligt mineralvand, således som det forekommer ved kildeudspringet, må ikke underkastes nogen anden behandling end:

a)

udskillelse af ubestandige stoffer, såsom jern- og svovlforbindelser, ved filtrering eller dekantering, eventuelt efter forudgående iltning, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber

b)

udskillelse af jern-, mangan- og svovlforbindelser samt af arsen i visse typer naturligt mineralvand ved behandling med ozonberiget luft, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber, og forudsat at behandlingen:

i)

opfylder de betingelser, som fastsættes af Kommissionen efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (8)

ii)

meddeles til og specifikt kontrolleres af de kompetente myndigheder

c)

udskillelse af uønskede bestanddele bortset fra dem, der er anført i litra a) og b), såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber, og forudsat at behandlingen:

i)

opfylder de betingelser, som fastsættes af Kommissionen efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

ii)

meddeles til og specifikt kontrolleres af de kompetente myndigheder

d)

fuldstændig eller delvis fjernelse af fri kulsyre ved udelukkende fysiske processer.

Foranstaltningerne i litra b), nr. i), og litra c), nr. i), der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af naturligt mineralvand og kildevand til fremstilling af alkoholfrie læskedrikke.

2.   Naturligt mineralvand, således som det forekommer ved kildeudspringet, må ikke underkastes nogen anden tilsætning end tilførsel eller gentilførsel af kulsyre på de i bilag I, del III, fastsatte betingelser.

3.   Enhver desinficerende behandling, uanset midlet, og, med forbehold af stk. 2, tilsætning af bakteriostatiske stoffer eller enhver anden behandling, der kan ændre det naturlige mineralvands mikrobevirksomhed, er forbudt.

Artikel 5

1.   Ved udspringet skal et naturligt mineralvands samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer svare til dets normale mikrobevirksomhed og vidne om effektiv beskyttelse af kilden mod enhver kontamination. Det skal fastlægges efter de i bilag I, del II, punkt 1.3.3., fastsatte forskrifter.

Efter aftapning må dette indhold ikke overstige 100 pr. ml ved 20 °C – 22 °C efter 72 timer på agar-agar eller en agargelatineblanding, og 20 pr. ml ved 37 °C efter 24 timer på agar-agar. Dette indhold skal måles inden for 12 timer efter aftapningen, idet vandet i denne 12-timers periode holdes på 4 °C ± 1 °C.

Ved udspringet må disse værdier normalt ikke overstige henholdsvis 20 pr. ml ved 20 °C-22 °C efter 72 timer og 5 pr. ml ved 37 °C efter 24 timer, idet disse værdier dog skal betragtes som vejledende størrelser og ikke som maksimalkoncentrationer.

2.   Ved udspringet og under markedsføringen skal naturligt mineralvand være fri for:

a)

parasitter og patogene mikroorganismer

b)

escherichia coli eller andre colibakterier samt streptococcus faecalis i enhver undersøgt prøve på 250 ml

c)

sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier i enhver undersøgt prøve på 50 ml

d)

pseudomonas aeruginosa i enhver undersøgt prøve på 250 ml.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 samt de i bilag II fastsatte betingelser for udvinding, skal på markedsføringsstadiet:

a)

det samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer i naturligt mineralvand hidrøre alene fra den normale udvikling af dets bakterietal ved udspringet

b)

det naturlige mineralvand være fejlfrit i organoleptisk henseende.

Artikel 6

De beholdere, der anvendes til aftapning af naturligt mineralvand, skal være forsynet med en sådan lukkeanordning, at enhver mulighed for forfalskning og kontamination undgås.

Artikel 7

1.   Salgsbetegnelsen for naturligt mineralvand er »naturligt mineralvand« eller, såfremt det drejer sig om et i bilag I, del III, defineret kulsyreholdigt naturligt mineralvand, alt efter omstændighederne »naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold«, »naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden« eller »naturligt mineralvand tilsat kulsyre«.

Salgsbetegnelsen for naturligt mineralvand, der har undergået en i artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra d), omhandlet behandling, suppleres alt efter omstændighederne af angivelserne »kulsyre fuldstændig fjernet« eller »kulsyre delvis fjernet«.

2.   Mærkningen af naturligt mineralvand skal endvidere indeholde følgende obligatoriske angivelser:

a)

angivelse af den analytiske sammensætning, herunder opregning af de karakteristiske bestanddele

b)

stedet, hvor kilden udnyttes, og kildens navn

c)

oplysning om enhver form for behandling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra b) og c).

3.   Såfremt der ikke foreligger fællesskabsbestemmelser om oplysning om enhver form for behandling, jf. stk. 2, litra c), kan medlemsstaterne opretholde deres nationale bestemmelser.

Artikel 8

1.   Et stednavn, landsby- eller lokalnavn kan indgå i en handelsbetegnelse, såfremt det henviser til naturligt mineralvand, hvis kilde udnyttes på det sted, der angives ved denne handelsbetegnelse, og på betingelse af at anvendelsen af dette navn ikke er vildledende med hensyn til stedet for kildens udnyttelse.

2.   Naturligt mineralvand fra én og samme kilde må ikke markedsføres under flere forskellige handelsbetegnelser.

3.   Såfremt de etiketter eller påskrifter, der anbringes på de beholdere, i hvilke det naturlige mineralvand udbydes til salg, indeholder en handelsbetegnelse, der adskiller sig fra navnet på kilden eller på stedet for dens udnyttelse, skal navnet på stedet for udnyttelsen eller kilden være anført med bogstavtyper, der er mindst halvanden gang så høje og brede som højden og bredden af den største bogstavtype, der er anvendt til angivelse af denne handelsbetegnelse.

Første afsnit finder tilsvarende anvendelse, med de nødvendige ændringer, for så vidt angår den betydning, der tillægges kildens navn eller navnet på stedet for dens udnyttelse i forhold til angivelsen af handelsbetegnelsen i en hvilken som helst form for reklame for det naturlige mineralvand.

Artikel 9

1.   Der må hverken på emballage eller etiketter eller i nogen form for reklame benyttes angivelser, benævnelser, varemærker, handelsnavne, billeder eller andre tegn, figurative eller ej, der:

a)

for så vidt angår naturligt mineralvand antyder en karakteristisk egenskab, som dette ikke har, navnlig for så vidt angår oprindelse, datoen for udvindingstilladelsen, analyseresultater eller alle lignende henvisninger til garantier for ægthed

b)

for så vidt angår aftappet drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne i bilag I, del I, kan give anledning til forveksling med et naturligt mineralvand, og især må angivelsen »mineralvand« ikke benyttes.

2.   Enhver angivelse, der tillægger et naturligt mineralvand egenskaber såsom forebyggelse, behandling eller helbredelse af en sygdom hos mennesket, er forbudt.

Angivelserne i bilag III er imidlertid tilladt, såfremt de overholder de deri fastsatte tilsvarende kriterier eller, i mangel af sådanne, de kriterier, der er fastsat i nationale bestemmelser, og på betingelse af at de er udarbejdet på grundlag af fysiske og kemiske analyser eller om nødvendigt farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøgelser, der er gennemført efter anerkendte videnskabelige metoder i overensstemmelse med bilag I, del I, punkt 2.

Medlemsstaterne kan tillade angivelserne »stimulerer fordøjelsen«, »kan fremme lever- og galdefunktionerne« eller lignende angivelser. De kan desuden tillade angivelser, for så vidt disse ikke strider mod principperne i første afsnit og er forenelige med principperne i andet afsnit.

3.   Medlemsstaterne kan vedtage særlige bestemmelser om angivelser — på såvel emballage og etiketter som i reklamer — vedrørende det naturlige mineralvands egnethed som ernæring for spædbørn. Disse bestemmelser kan ligeledes vedrøre de af vandets egenskaber, som betinger anvendelsen af de nævnte angivelser.

De medlemsstater, som agter at vedtage sådanne bestemmelser, underretter forinden de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

4.   Udtrykket »kildevand« er forbeholdt vand, der er beregnet til konsum i sin naturlige tilstand og tappet på flaske ved kilden, og som:

a)

opfylder udvindingsbetingelserne i bilag II, punkt 2 og 3, som fuldt ud anvendes på kildevand

b)

opfylder de mikrobiologiske krav i artikel 5

c)

opfylder mærkningskravene i artikel 7, stk. 2, litra b) og c), og artikel 8

d)

ikke har været underkastet nogen anden behandling end dem, der er nævnt i artikel 4. Kommissionen kan give tilladelse til andre behandlinger.

Foranstaltningerne i litra d), der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

Derudover skal kildevand overholde bestemmelserne i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (9).

5.   Såfremt der ikke foreligger fællesskabsbestemmelser om behandling af kildevand, jf. første afsnit, litra d), kan medlemsstaterne opretholde deres nationale bestemmelser om behandling.

Artikel 10

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, for at handel med naturligt mineralvand, der er i overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte definitioner og regler, ikke kan hindres ved anvendelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser vedrørende egenskaber, sammensætning, udvindingsbetingelser, aftapning, mærkning af eller reklame for naturligt mineralvand eller levnedsmidler i almindelighed.

Artikel 11

1.   Hvis en medlemsstat ud fra præcise grunde konstaterer, at et naturligt mineralvand ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, eller at det udgør en sundhedsmæssig fare og alligevel omsættes frit i en eller flere medlemsstater, kan medlemsstaten midlertidigt suspendere eller begrænse handelen med den pågældende vare på sit område. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og begrunder sin beslutning.

2.   På begæring af en medlemsstat eller af Kommissionen tilvejebringer den medlemsstat, som har anerkendt dette mineralvand, enhver relevant oplysning vedrørende anerkendelsen af dette vand sammen med resultaterne af den regelmæssige kontrol.

3.   Kommissionen undersøger snarest i den i artikel 14, stk. 1, nævnte stående komité de grunde, som den i stk. 1 nævnte medlemsstat har anført, og afgiver omgående udtalelse og træffer passende foranstaltninger.

4.   Hvis Kommissionen finder, at ændringer til dette direktiv er nødvendige for at sikre beskyttelsen af folkesundheden, vedtager den sådanne ændringer.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 14, stk. 3 i anvendelse.

Den medlemsstat, som har truffet beskyttelsesforanstaltninger, kan i så fald opretholde dem, indtil ændringerne er blevet vedtaget.

Artikel 12

Kommissionen træffer følgende foranstaltninger:

a)

grænser for koncentrationer af bestanddele i naturligt mineralvand

b)

nødvendige bestemmelser om angivelse i mærkningen af store koncentrationer af visse bestanddele

c)

betingelser for anvendelse af ozonberiget luft som omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra b)

d)

oplysninger om behandlinger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra c)

e)

analysemetoder, herunder detektionsgrænser, til at bekræfte fraværet af forurening i naturligt mineralvand

f)

prøveudtagningsprocedurer og analysemetoder, der er nødvendige for at kontrollere naturligt mineralvands mikrobiologiske egenskaber.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

Artikel 13

Enhver afgørelse, der kan få virkninger for folkesundheden, træffes af Kommissionen efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Artikel 14

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 15

Dette direktiv gælder ikke for naturligt mineralvand, der er bestemt til udførsel til tredjelande.

Artikel 16

Direktiv 80/777/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag IV, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 17

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

Š. FÜLE

Formand


(1)  EUT C 162 af 25.6.2008, s. 87.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 28.5.2009.

(3)  EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.

(4)  Jf. bilag IV, del A.

(5)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

(8)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(9)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.


BILAG I

I.   DEFINITION

1.

Ved »naturligt mineralvand« forstås mikrobiologisk sundt vand, jf. artikel 5, der hidrører fra et underjordisk grundvandsspejl eller vandlag, og som kommer fra en kilde, der udnyttes ved et eller flere naturlige eller kunstige udspring.

Naturligt mineralvand adskiller sig klart fra almindeligt drikkevand:

a)

ved sin naturlige beskaffenhed, der er kendetegnet ved dets indhold af mineraler, mikronæringsstoffer eller andre bestanddele samt i givet fald ved at have visse virkninger

b)

ved sin naturlige renhed

idet begge karakteristika er bevaret som følge af den underjordiske oprindelse af dette vand, som har været beskyttet imod enhver risiko for forurening.

2.

De i punkt 1 omhandlede karakteristika, der kan give det naturlige mineralvand sundhedsbefordrende egenskaber, skal være blevet bedømt:

a)

ud fra følgende forhold:

i)

geologiske og hydrologiske

ii)

fysiske, kemiske og fysisk-kemiske

iii)

mikrobiologiske

iv)

om nødvendigt, farmakologiske, fysiologiske og kliniske

b)

efter de i del II anførte kriterier

c)

efter metoder, der er videnskabeligt godkendt af den ansvarlige myndighed.

De i første afsnit, litra a), nr. iv), omhandlede undersøgelser kan være fakultative, når vandet i sin sammensætning udviser karakteristika, på grundlag af hvilke vandet inden den 17. juli 1980 er blevet betragtet som naturligt mineralvand i den medlemsstat, der er oprindelsesland. Dette er navnlig tilfældet, dersom det pågældende vand ved udspringet og efter aftapning pr. kg indeholder i alt mindst 1 000 mg fast stof i opløst form eller mindst 250 mg fri kulsyre.

3.

Det naturlige mineralvands sammensætning, temperatur og øvrige væsentlige karakteristika skal være konstante inden for rammerne af naturlige udsving; de må især ikke kunne påvirkes af eventuelle variationer i vandføringen.

I henhold til artikel 5, stk. 1, forstås ved normal mikrobevirksomhed i naturligt mineralvand den stort set konstante bakterieflora, der er konstateret ved udspringet, inden der er foretaget noget indgreb, og hvis kvalitative og kvantitative sammensætning, som tages i betragtning ved anerkendelsen af dette vand, kontrolleres ved regelmæssige analyser.

II.   FORSKRIFTER OG KRITERIER FOR ANVENDELSE AF DEFINITIONEN

1.1.   Forskrifter for de geologiske og hydrologiske undersøgelser

Der kræves navnlig følgende oplysninger:

1.1.1.

udvindingsstedets nøjagtige beliggenhed bestemt ved dets højde over havet og topografisk ved et kort med en målestok på højst 1: 1 000

1.1.2.

en detaljeret geologisk rapport om jordbundens oprindelse og art

1.1.3.

det hydrologiske lags stratigrafi

1.1.4.

en beskrivelse af udvindingsarbejdet

1.1.5.

bestemmelse af det område eller andre forhold, der beskytter kilden mod forurening.

1.2.   Forskrifter for de fysiske, kemiske og fysisk-kemiske undersøgelser

Disse undersøgelser omfatter navnlig bestemmelse af:

1.2.1.

kildens vandføring

1.2.2.

vandtemperaturen ved udspringet og den omgivende temperatur

1.2.3.

forholdet mellem jordbundens art og mineralindholdets art og type

1.2.4.

tørstof ved 180 °C og 260 °C

1.2.5.

elektrisk ledningsevne eller modstandsevne med angivelse af temperaturen ved målingen

1.2.6.

brintionkoncentration (pH)

1.2.7.

anioner og kationer

1.2.8.

ikke-ioniserede elementer

1.2.9.

mikronæringsstoffer

1.2.10.

radio-aktionologi ved udspringet

1.2.11.

i givet fald, det relative isotopforhold mellem vandets bestanddele, ilt (16O – 18O) og brint (protium, deuterium, tritium)

1.2.12.

toksiciteten af visse af vandets bestanddele under hensyntagen til de for hver af disse bestanddele fastsatte grænser.

1.3.   Kriterier for de mikrobiologiske undersøgelser ved udspringet

Disse undersøgelser skal navnlig omfatte:

1.3.1.

påvisning af, at der ikke er parasitter eller patogene mikroorganismer til stede

1.3.2.

kvantitativ bestemmelse af udviklingsdygtige mikroorganismer som tegn på fækal kontamination:

a)

ingen escherichia coli og andre colibakterier i 250 ml ved 37 °C og 44,5 °C

b)

ingen streptococcus faecalis i 250 ml

c)

ingen sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier i 50 ml

d)

ingen pseudomonas aeruginosa i 250 ml.

1.3.3.

bestemmelse af det samlede antal udviklingsdygtige mikroorganismer pr. ml vand:

a)

ved 20 °C-22 °C efter 72 timer på agar-agar eller en agar/gelatine-blanding

b)

ved 37 °C efter 24 timer på agar-agar.

1.4.   Forskrifter for de kliniske og farmakologiske undersøgelser.

1.4.1.

De undersøgelser, der skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder, skal være tilpasset det naturlige mineralvands særlige karakteristika og dets virkninger på den menneskelige organisme, såsom diurese, mave- og tarmfunktion, kompensation for mangel på mineralstoffer.

1.4.2.

En konstatering af, at et stort antal kliniske observationer har givet konstante og overensstemmende resultater, kan i givet fald erstatte de under punkt 1.4.1 omhandlede undersøgelser. I egnede tilfælde kan kliniske undersøgelser erstatte de under punkt 1.4.1 omhandlede undersøgelser, på betingelse af at regelmæssigheden af og overensstemmelsen mellem et stort antal observationer gør det muligt at nå samme resultater.

III.   YDERLIGERE KVALIFIKATIONER MED HENSYN TIL NATURLIGT KULSYREHOLDIGT MINERALVAND

Naturligt kulsyreholdigt mineralvand frigør ved udspringet eller efter aftapning spontant og klart synligt kulsyre under normale temperatur- og trykforhold. Det kan opdeles i tre kategorier, som forbeholdes følgende benævnelser:

a)

»naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold«, der betegner vand, hvis kulsyreindhold stammer fra kilden og efter en eventuel dekantering og aftapning er det samme som ved udspringet, og i givet fald under hensyntagen til genoptagelse af en mængde kulsyre fra samme vandspejl eller samme vandlag svarende til den mængde kulsyre, der er frigjort under disse processer, og med forbehold af sædvanlige tekniske tolerancer

b)

»naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden«, der betegner vand, hvis kulsyreindhold stammer fra samme vandspejl eller vandlag og som, efter eventuel dekantering og aftapning, er større end det ved udspringet konstaterede indhold

c)

»naturligt mineralvand tilsat kulsyre«, der betegner vand, der er tilsat kulsyre af anden oprindelse end det vandspejl eller det vandlag, hvorfra det hidrører.


BILAG II

BETINGELSER FOR UDVINDING OG MARKEDSFØRING AF NATURLIGT MINERALVAND

1.

Udnyttelsen af en kilde med naturligt mineralvand gøres betinget af en tilladelse fra den ansvarlige myndighed i det land, hvor vandet udvindes, efter at det er konstateret, at det pågældende vand opfylder bestemmelserne i bilag I, del I.

2.

Udvindingsanlæggene skal være konstrueret således, at enhver mulighed for forurening undgås, og at de egenskaber, som vandet besidder ved udspringet, og som svarer til dets betegnelse, bevares.

Med henblik herpå skal i særdeleshed:

a)

kilden eller selve udspringet beskyttes mod fare for forurening

b)

opsamlingsanordninger, rørledninger og beholdere være fremstillet af materialer, som er egnede til vand, og på en sådan måde, at enhver kemisk, fysisk-kemisk og mikrobiologisk ændring af dette vand forhindres

c)

udvindingsforholdene og især rensnings- og aftapningsanlæggene opfylder en række hygiejnekrav. Beholderne skal især være behandlet eller fremstillet således, at de ikke ændrer det naturlige mineralvands mikrobiologiske og kemiske egenskaber

d)

transport af naturligt mineralvand i andre beholdere end dem, der er tilladt til levering til den endelige forbruger, forbydes.

Litra d) behøver dog ikke bringes i anvendelse for mineralvand, der udvindes, udnyttes og markedsføres på en medlemsstats område, såfremt det i den pågældende medlemsstat den 17. juli 1980 var tilladt at transportere naturligt mineralvand i tanke fra kilden til aftapningsvirksomheden.

Litra d) behøver ligeledes ikke bringes i anvendelse for mineralvand, der udvindes, udnyttes og markedsføres på en medlemsstats område, såfremt det i den pågældende medlemsstat den 13. december 1996 var tilladt at transportere naturligt mineralvand i tanke fra kilden til aftapningsvirksomheden.

3.

Såfremt det under udvindingen konstateres, at det naturlige mineralvand er forurenet og ikke længere svarer til de mikrobiologiske karakteristika, der er fastsat i artikel 5, skal den udnyttelsesberettigede straks indstille al virksomhed i forbindelse med udnyttelsen, især aftapningen, indtil årsagen til forureningen er fjernet, og vandet igen er i overensstemmelse med artikel 5.

4.

Den ansvarlige myndighed i oprindelseslandet fører regelmæssig kontrol med:

a)

at det naturlige mineralvand fra den kilde, til hvis udnyttelse der er givet tilladelse, er i overensstemmelse med bilag I, del I

b)

at den udnyttelsesberettigede efterkommer bestemmelserne i punkt 2 og 3.


BILAG III

ANGIVELSER OG KRITERIER FASTSAT I ARTIKEL 9, STK. 2

Angivelser

Kriterier

Let mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte, beregnet som bundfald, er ikke over 500 mg/l

Meget let mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte, beregnet som bundfald, er ikke over 50 mg/l

Stærkt mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte, beregnet som bundfald, er over 1 500 mg/l

Bicarbonatholdigt

Indholdet af bicarbonat er over 600 mg/l

Sulfatholdigt

Indholdet af sulfatet er over 200 mg/l

Chlorholdigt

Indholdet af chlorid er over 200 mg/l

Calciumholdigt

Indholdet af calcium er over 150 mg/l

Magnesiumholdigt

Indholdet af magnesium er over 50 mg/l

Fluorholdigt

Indholdet af fluor er over 1 mg/l

Jernholdigt

Indholdet af bivalent jern er over 1 mg/l

Syreholdigt

Indholdet af kulsyre er over 250 mg/l

Natriumholdigt

Indholdet af natrium er over 200 mg/l

Egnet til tilberedning af mad til spædbørn

Egnet til natriumfattig kost

Indholdet af natrium er under 20 mg/l

Kan virke laktativt

Kan være vanddrivende


BILAG IV

DEL A

Ophævet direktiv med liste over ændringer

(jf. artikel 16)

Rådets direktiv 80/777/EØF

(EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1)

 

Rådets direktiv 80/1276/EØF

(EFT L 375 af 31.12.1980, s. 77)

Udelukkende artikel 1, tredje led

Rådets direktiv 85/7/EØF

(EFT L 2 af 3.1.1985, s. 22)

Udelukkende artikel 1, nr. 10

Pkt. B.1, litra o), i bilag I til tiltrædelsesakten af 1985

(EFT L 302 af 15.11.1985, s. 214)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/70/EF

(EFT L 299 af 23.11.1996, s. 26)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Udelukkende bilag III, punkt 4

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 16)

Retsakt

Frister for gennemførelse

Handelstilladelse for produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i dette direktiv

Handelsforbud for produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i dette direktiv

80/777/EØF

18. juli 1982

18. juli 1984

80/1276/EØF

85/7/EØF

96/70/EF

28. oktober 1997

28. oktober 1998 (1)


(1)  Produkter, der er markedsført eller mærket inden det tidspunkt, og som ikke opfylder direktivets bestemmelser, kan dog omsættes, indtil lagrene er opbrugt.


BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 80/777/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3, første og andet led

Artikel 1, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 5

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra b), første og andet led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra b), nr. i) og ii)

Artikel 4, stk. 1 litra c), første og andet led

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra c), nr. i) og ii)

Artikel 4, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra d)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit,

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3, første og andet led

Artikel 5, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2a)

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 9, stk. 2, første, andet og tredje afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, stk. 4a, første afsnit, første til fjerde led

Artikel 9, stk. 4, første afsnit, litra a) til d)

Artikel 9, stk. 4a, andet afsnit

Artikel 9, stk. 4, andet afsnit

Artikel 9, stk. 4b

Artikel 9, stk. 5

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 11, stk. 1, første til fjerde led

Artikel 12 litra a) til d)

Artikel 11, stk. 2, første og andet led

Artikel 12, litra e) og f)

Artikel 11a

Artikel 13

Artikel 12, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 14, stk. 2 og 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Bilag I, del I, punkt 1

Bilag I, del I, punkt 1

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra a), nr. 1 til 4

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra a), nr. i) til iv)

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra b)

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra b)

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra c)

Bilag I, del I, punkt 2, første afsnit, litra c)

Bilag I, del I, punkt 2, andet afsnit

Bilag I, del I, punkt 2, andet afsnit

Bilag I, del I, punkt 3

Bilag I, del I, punkt 3

Bilag I, del II, punkt 1.1

Bilag I, del II, punkt 1.1

Bilag I, del II, punkt 1.2

Bilag I, del II, punkt 1.2

Bilag I, del II, punkt 1.3

Bilag, del II, punkt 1.3

Bilag I, del II, punkt 1.3.1

Bilag I, del II, punkt 1.3.1

Bilag I, del II, punkt 1.3.2

Bilag I, del II, punkt 1.3.2

Bilag I, del II, punkt 1.3.3, nr. i) og ii)

Bilag I, del II, punkt 1.3.3, litra a) og b)

Bilag I, del II, punkt 1.4

Bilag I, del II, punkt 1.4

Bilag I, del III

Bilag I, del III

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag V


26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/59


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/70/EF

af 25. juni 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) fastsættes de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl.

(2)

Disse aktivstoffers virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 1112/2002 og (EF) nr. 2229/2004 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 2229/2004. For difenacoum var den rapporterende medlemsstat Finland, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 16. juli 2007. For didecyldimethylammoniumchlorid var den rapporterende medlemsstat Nederlandene, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 28. november 2007. For svovl var den rapporterende medlemsstat Frankrig, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 18. oktober 2007.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporterne et peer review, og de blev forelagt Kommissionen den 19. december 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om difenacoum (4), om didecyldimethylammoniumchlorid (5) og om svovl (6). Disse rapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 26. februar 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om difenacoum, og den 12. marts 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om didecyldimethylammoniumchlorid og svovl.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(5)

Uanset denne konklusion bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. Det er i artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF fastsat, at optagelsen af et stof i bilag I kan underlægges betingelser. Derfor bør det for difenacoum kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger om metoderne til bestemmelse af restkoncentrationer i legemsvæsker og om specifikationen af det fremstillede aktivstof. Desuden bør det for didecyldimethylammoniumchlorid kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger om den kemiske specifikation og en risikovurdering for vandorganismer. Endelig bør det for svovl kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger, som bekræfter risikovurderingen for organismer, der ikke er målarter, særlig fugle, pattedyr, sedimentlevende organismer samt leddyr, der ikke er målarter.

(6)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(7)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 3600/92, har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. juni 2010 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som aktivstoffer.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. december 2009, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. juni 2014, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. juni 2014 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2010.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 218, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacoum« (færdigbehandlet den 19.12.2008).

(5)  EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 214, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride« (færdigbehandlet den 19.12.2008).

(6)  EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 221, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur« (færdigbehandlet den 19.12.2008).


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»295

Difenacoum

CAS-nr. 56073-07-5

CIPAC-nr.: 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 905 g/kg

1. januar 2010

30. december 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som rodenticid i form af forud tilberedt lokkemad anbragt i særligt konstruerede, sikrede beholdere, som ikke kan udsættes for manipulation.

Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 50 mg/kg.

Må kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om difenacoum, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2009. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte fugle og pattedyr, der ikke er målarter, mod primær eller sekundær forgiftning. Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger om metoderne til bestemmelse af restkoncentrationer af difenacoum i legemsvæsker.

De sikrer, at anmelderen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. november 2011.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof

De sikrer, at anmelderne fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 31. december 2009.

296

Didecyldimethyl-ammoniumchlorid

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Didecyldimethylam-moniumchlorid er en blanding af alkylkvaternære ammoniumsalte med typiske alkylkædelængder på C8, C10 og C12, indeholdende mere end 90 % C10

≥ 70 % (teknisk koncentrat)

1. januar 2010

31. december 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt inden døre som baktericid, fungicid, herbicid og algicid på prydplanter.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om didecyldimethylammoniumchlorid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 12. marts 2009.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger om specifikationen af det fremstillede aktivstof senest den 1. januar 2010 og om risikoen for vandorganismer senest den 31. december 2011.

297

Svovl

CAS-nr.: 7704-34-9

CIPAC-nr.: 18

Svovl

≥ 990 g/kg

1. januar 2010

31. december 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om svovl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 12. marts 2009.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte fugle, pattedyr, vandorganismer samt leddyr, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere oplysninger, som bekræfter risikovurderingen for fugle, pattedyr, sedimentlevende organismer samt leddyr, der ikke er målarter. De sikrer, at den anmelder, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af svovl i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. juni 2011.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/64


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. juni 2009

om Fællesskabets finansielle bidrag til trustfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) til bekæmpelse af mund- og klovesyge uden for Fællesskabet

(2009/492/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I beslutning 90/424/EØF fastsættes de nærmere vilkår for Fællesskabets finansielle deltagelse i specifikke veterinærforanstaltninger. Heri skal indgå bekæmpelse af mund- og klovesyge. I henhold til beslutningen kan der ydes fællesskabsstøtte til enhver aktion til bekæmpelse af mund- og klovesyge uden for Fællesskabet, som Fællesskabet har truffet beslutning om, herunder navnlig med henblik på at beskytte udsatte områder inden for Fællesskabet.

(2)

I forbindelse med de store mund- og klovesygeepidemier sidst i 1950′erne både i Fællesskabet og i nabolandene oprettedes Den Europæiske Kommission for Bekæmpelse af Mund- og Klovesyge (EUFMD) under De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO).

(3)

I 1960′erne opfordredes EUFMD-medlemslandene på grund af den øgede risiko for indslæbning af eksotiske mund- og klovesygestammer til Europa til at oprette en trustfond for hasteforanstaltninger på Balkan, der var sygdommens vigtigste adgangsvej. Senere blev fonden opdelt i trustfond 911100MTF/003/EEC, som de EUFMD-medlemslande, der også var medlemmer af EF, bidrog til, og trustfond 909700MTF/004/MUL, som de EUFMD-medlemslande, der på det tidspunkt ikke var, eller stadig ikke er medlemmer af EF, henholdsvis bidrog eller bidrager til.

(4)

Artikel 4 i Rådets direktiv 90/423/EØF (2) indeholder bestemmelser vedrørende ophør af profylaktisk vaccination mod mund- og klovesyge i hele Fællesskabet i 1991.

(5)

I Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (3) blev forbuddet mod profylaktisk vaccination atter slået fast, samtidig med at man udvidede muligheden for at anvende nødvaccination mod mund- og klovesyge.

(6)

Siden 1992 er der blevet indberettet en række udbrud af mund- og klovesyge, navnlig i områder i Fællesskabet, der støder op til endemisk inficerede tredjelande, og i 2001 var der en større epidemi i visse medlemsstater, hvilket betyder, at der er behov for et højt informationsniveau om sygdommen og et godt beredskab, herunder internationalt samarbejde.

(7)

Dertil kommer, at der i de seneste år er registreret udbrud og i nogle tilfælde alvorlige epidemier i tredjelande, der grænser op til medlemsstater, hvilket kan true sundhedsstatussen for de husdyr i Fællesskabet, der er modtagelige for sygdommen.

(8)

På grund af forekomsten af nye virustopotyper og stadigt mindre effektive regionale bekæmpelsesforanstaltninger har Fællesskabet i nært samarbejde med EUFMD via trustfond 911100/MTF/INT/003/EEC støttet programmer for nødvaccination i Tyrkiet og i Transkaukasien.

(9)

Fællesskabet og De Forenede Nationer underskrev den 29. april 2003 en rammeaftale for finansiering og administration, som gjorde det muligt at gennemføre den aftale mellem Europa-Kommissionen og FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, der blev underskrevet den 17. juli 2003.

(10)

I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2005/436/EF af 13. juni 2005 om EF's samarbejde med FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, navnlig om Europa-Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (4), indgik Kommissionen aftalen »Implementing Agreement MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129) on EC Funded Permanent Activities carried out by the FAO European Commission for the Control of Foot and Mouth Disease«, som blev underskrevet den 1. september 2005 og løb fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008.

(11)

Den pågældende gennemførelsesaftale bør fornyes, og Fællesskabets bidrag til trustfond 911100MTF/INT/003/EEC bør fastsættes.

(12)

I lyset af de to udvidelser af Den Europæiske Union i 2004 og 2007 bør Fællesskabets bidrag fastsættes til højst 8 000 000 EUR for en fireårsperiode. Trustfondens budget for 2009 bør bestå af fondssaldoen pr. 31. december 2008 og et EF-bidrag, der bringer fondens midler i USD op på, hvad der svarer til 2 000 000 mio. EUR. Derefter bør udgifterne dækkes gennem årlige overførsler.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Saldoen for trustfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) (herefter benævnt »trustfonden«) pr. 31. december 2008 fastsættes til 677 855 EUR.

2.   Fællesskabets finansielle bidrag til trustfonden fastsættes til højst 8 000 000 EUR for en fireårsperiode fra den 1. januar 2009.

3.   Den første rate af det beløb, der er omhandlet i stk. 2, består for 2009 af:

a)

saldoen, som omhandlet i stk. 1

b)

et EF-bidrag, der bringer trustfondens samlede midler i USD op på, hvad der svarer til 2 000 000 EUR.

4.   Trustfondens udgifter i 2009, 2010, 2011 og 2012 dækkes gennem årlige EF-bidrag, der forfalder i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013. Det er dog en forudsætning for disse bidrag, at der er disponible midler på Fællesskabets budget.

5.   De årlige EF-bidrag som omhandlet i stk. 4 baseres på den finansberetning, som Den Europæiske Kommission for Bekæmpelse af Mund- og Klovesyge (EUFMD) fremlægger enten på eksekutivkomitéens årsmøde eller på EUFMD's halvårlige generalforsamling sammen med detaljeret dokumentation i overensstemmelse med FAO-reglerne.

Artikel 2

1.   Der indgås en gennemførelsesaftale mellem Kommissionen og FAO vedrørende anvendelsen og driften af trustfonden for den fireårsperiode, der begynder den 1. januar 2009.

2.   Trustfonden drives af Kommissionen og EUFMD i fællesskab i overensstemmelse med gennemførelsesaftalen som omhandlet i stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 13.

(3)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 151 af 14.6.2005, s. 26.