ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.156.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
19. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2009 af 18. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den 7. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 5. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2009 af 18. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2009 af 18. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2009 af 18. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 531/2009 af 18. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 532/2009 af 18. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Tyrkiet, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for mælk og mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 534/2009 af 18. juni 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

24

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/472/EF

 

*

Rådets afgørelse af 6. april 2009 om afslutning af konsultationsproceduren med Den Islamiske Republik Mauretanien i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

26

 

 

2009/473/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. maj 2009 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

31

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

33

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab

35

 

 

2009/474/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 9. juni 2009 om udnævnelse af en dommer ved Retten for EU-Personalesager

56

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2009/475/FUSP af 11. juni 2009 om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

57

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 522/2009

af 18. juni 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er omhandlet i del XVI i bilag I til nævnte forordning, og priserne for disse produkter i EF udlignes ved hjælp af en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan restitutionen differentieres alt efter bestemmelsesstedet, navnlig når det kræves som følge af situationen på verdensmarkedet, de særlige behov på visse markeder eller de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(4)

Eksportrestitutioner for produkter, der eksporteres til Den Dominikanske Republik, er blevet differentieret under hensyn til de nedsatte toldsatser, der gælder for import under importtoldkontingentet i henhold til aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik om importbeskyttelse for mælkepulver i Den Dominikanske Republik (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF (3). Som følge af en ændret markedssituation i Den Dominikanske Republik, der er præget af en stigende konkurrence inden for mælkepulver, udnyttes kontingentet ikke længere fuldt ud. For at maksimere kontingentudnyttelsen mest muligt bør de differentierede eksportrestitutioner for Den Dominikanske Republik afskaffes.

(5)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 (4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 46.

(3)  EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.

(4)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 19. juni 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L20

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: Andorra, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein og USA

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

d)

de destinationer, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, artikel 44, stk. 1, og artikel 45, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og Sydafrika

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

d)

de destinationer, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, artikel 44, stk. 1, og artikel 45, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 524/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om åbning af en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 16. juni 2009.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og artikel 2 for den licitationsperiode, der udløber den 16. juni 2009, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 619/2008

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 16. juni 2009.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra c), og artikel 2 til 25,80 EUR/100 kg for den licitationsperiode, der udløber den 16. juni 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den 7. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2009 (2) blev der fastsat bestemmelser om opkøb af smør ved en licitationsprocedure for den periode, der udløber den 31. august 2009, på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2008 af 5. februar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør (3).

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 105/2008 skal der på grundlag af de bud, der indgives til særlige licitationer, fastsættes en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er indgivet til den 7. særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 7. særlige licitation for opkøb af smør i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 16. juni 2009, fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 64 af 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 32 af 6.2.2008, s. 3.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 527/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 5. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 310/2009 (2) blev der fastsat bestemmelser om opkøb af skummetmælkspulver ved en licitationsprocedure for den periode, der udløber den 31. august 2009, på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger for skummetmælkspulver (3).

(2)

Ifølge artikel 17 i forordning (EF) nr. 214/2001 skal der på grundlag af de bud, der indgives til særlige licitationer, fastsættes en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er indgivet til den 5. særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 5. særlige licitation for opkøb af skummetmælkspulver i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 16. juni 2009, fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 97 af 16.4.2009, s. 13.

(3)  EUT L 37 af 7.2.2001, s. 100.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 528/2009

af 18. juni 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2007 af 14. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 533/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli-30. september 2009, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. juli-30. september 2009, jf. forordning (EF) nr. 533/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 15.5.2007, s. 9.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 529/2009

af 18. juni 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 539/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af æg og ægalbumin.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli til 30. september 2009, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. juli til 30. september 2009, jf. forordning (EF) nr. 539/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 530/2009

af 18. juni 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse EF-toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli-30. september 2009, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli-30. september 2009, er for visse kontingenter mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. juli-30. september 2009, jf. forordning (EF) nr. 1385/2007, multipliceres med de tildelingskoefficienter, som er anført i bilaget.

2.   De mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. oktober-31. december 2009, er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 47.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for import-licensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for delperioden 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Intet: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgninger.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 531/2009

af 18. juni 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli-30. september 2009, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. oktober-31. december 2009, er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 40.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for delperioden 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Intet: De mængder, der er ansøgt om, er mindre end de disponible mængder.

(2)  Intet: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgninger.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 532/2009

af 18. juni 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Tyrkiet, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1383/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 for så vidt angår åbning og fordeling af visse toldkontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Tyrkiet (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1383/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 for delperioden 1. juli-30. september 2009, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licenser for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicenser inden for rammerne af kontingentet med løbenummer 09.4103, jf. forordning (EF) nr. 1383/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. oktober-31. december 2009, er på 750 000 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 34.


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 533/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af restitutionssatserne for mælk og mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i international handel for de i artikel 1, stk. 1, litra p), omhandlede produkter, der er anført i del XVI i bilag I til forordningen, og priserne i Fællesskabet udlignes ved eksportrestitutioner, hvis disse produkter eksporteres i form af produkter anført i del IV i bilag XX til forordningen.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del IV i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af de pågældende basisprodukter for et tidsrum, der er lig med det tidsrum, for hvilket restitutionerne fastsættes for de samme produkter, der udføres i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguayrunden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der imidlertid, hvis der på forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at forpligtelserne i tilknytning til disse restitutioner ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende forebyggende foranstaltninger, men uden at udelukke indgåelsen af langvarige kontrakter. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(6)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1043/2005 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til produktionsrestitutioner, støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

(7)

I henhold til artikel 100, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(8)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked (3) bør der leveres smør og fløde til nedsatte priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i del XVI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del IV i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.

(3)  EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1.


BILAG

Restitutionssatser fra 19. juni 2009 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I  (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

37,48

37,48

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

35,00

35,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

65,00

65,00

b)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

66,52

66,52

c)

for så vidt angår udførsel af andre varer

65,00

65,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein og Amerikas Forenede Stater, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

d)

de destinationer der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, artikel 44, stk. 1, og artikel 45, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 534/2009

af 18. juni 2009

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin, særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. juni 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

191,9

6

BR

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

223,4

0

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

368,7

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

348,3

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

257,7

9

BR

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

555,5

0

AR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/26


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. april 2009

om afslutning af konsultationsproceduren med Den Islamiske Republik Mauretanien i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

(2009/472/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (i det følgende benævnt »AVS-EF-aftalen«), særlig artikel 96,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelsen af AVS-EF-aftalen (1), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De væsentlige elementer, der er omhandlet i AVS-EF-aftalens artikel 9, er blevet tilsidesat.

(2)

I henhold til AVS-EF-aftalens artikel 96 blev der den 20. oktober 2008 indledt konsultationer med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og Den Islamiske Republik Mauretanien, og repræsentanterne for den militærjunta, der er ved magten, har i den anledning hverken formuleret tilfredsstillende forslag eller tilsagn. På trods af en forlængelse af fristen med en måned, er der ikke fremkommet nye elementer —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De konsultationer, der blev indledt med Den Islamiske Republik Mauretanien i henhold til artikel 96 i AVS-EF-aftalen, er afsluttet.

Artikel 2

De foranstaltninger, der er omhandlet i brevet i bilaget, vedtages som relevante foranstaltninger i henhold til AVS-EF-aftalens artikel 96, stk. 2, litra c).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Denne afgørelse udløber den 6. april 2011. Den tages op til fornyet overvejelse mindst hver sjette måned på grundlag af tilsynsbesøg, der gennemføres i fællesskab af formandskabet for Den Europæiske Union og Kommissionen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. april 2009.

På Rådets vegne

J. POSPÍŠIL

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.


BILAG

Hr. General,

Den Europæiske Union lægger stor vægt på de væsentlige elementer i artikel 9 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, (i det følgende benævnt AVS-EF-aftalen) om respekt for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet, som AVS-EF-partnerskabet er baseret på.

Efter det militære statskup den 6. august 2008 fordømte Den Europæiske Union derfor øjeblikkeligt kuppet og har gentagne gange appelleret til respekt for demokratiet og de lovlige institutioner, der blev oprettet i 2007. Under henvisning til artikel 96 i AVS-EF-aftalen og ud fra den opfattelse, at statskuppet udgør en alvorlig krænkelse af de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9 i den nævnte aftale, indledte Den Europæiske Union en dialog med de siddende magthavere, og den førte til indledning af konsultationer med henblik på at undersøge situationen og mulige konsensusløsninger med sigte på en hurtig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden.

Efter det indledende konsultationsmøde, der fandt sted i Paris den 20. oktober 2008, har Den Europæiske Union ikke modtaget tilfredsstillende forslag fra den mauretanske part. Den Europæiske Union har i et ønske om åbenhed og dialog og i fuld erkendelse af den komplekse politiske situation i Mauretanien i første omgang foreslået, at konsultationerne forlænges med en måned og samtidigt ladet forstå, at et eventuelt tilfredsstillende løsningsforslag fra den mauretanske part ville åbne mulighed for afholdelse af et nyt konsultationsmøde. Den meddelte også AVS-staterne og den mauretanske part, at hvis der ikke fremkom nye elementer, ville konsultationerne blive afsluttet, og der ville blive vedtaget relevante foranstaltninger.

I forbindelse med flere møder under Den Afrikanske Unions ledelse har Den Europæiske Union samt de fem internationale organisationer, som har dannet en international kontaktgruppe vedrørende Mauretanien, tydeligt identificeret de elementer, der er væsentlige med henblik på en politisk konsensusløsning på krisen.

Den internationale kontaktgruppe holdt et nyt møde den 28. januar 2009, som var dagen før den effektive iværksættelse af de individuelle sanktioner, som Den Afrikanske Union har truffet beslutning om, og den 20. februar 2009, hvor den konstaterede, at der foreligger flere forslag til en løsning på krisen, bl.a. forslaget fra de siddende magthavere, som anses for at være utilstrækkeligt. Den internationale kontaktgruppe opfordrede de mauretanske parter til at indlede en bred national politisk dialog under ledelse af formanden for Den Afrikanske Union med henblik på en konsensusorienteret tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden.

Relevante ledsageforanstaltninger med henblik på en tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden

Den Europæiske Union har derfor besluttet at afslutte konsultationerne og i medfør af artikel 96, stk. 2, litra c), i AVS-EF-aftalen at træffe de nedenfor beskrevne relevante foranstaltninger. I betragtning af den nuværende utilfredsstillende situation og det faktum, at en stor del af samarbejdet allerede er suspenderet, tager foranstaltningerne sigte på en gradvis genåbning af samarbejdet som svar på følgende benchmarks på vejen mod en konsensusorienteret tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden:

1)

Den nuværende situation og omgående foranstaltninger.

2)

Konsensusorienteret kriseløsning, der er i overensstemmelse med de væsentlige elementer, som det internationale samfund har foreslået, herunder navnlig etablering — på baggrund af en bred og åben politisk dialog — af vilkår, der gør det muligt at afholde et frit, gennemsigtigt og repræsentativt præsidentvalg, som tilrettelægges af troværdige institutioner under ledelse af en neutral regering.

3)

Faktuel og uigenkaldelig iværksættelse af ovennævnte kriseløsning.

4)

Mauretaniens fuldstændige tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden. Denne situation foreligger, når en lovlig valgt statsleder er ved magten, og når forfatningen er i kraft og overholdes.

1)   Den nuværende situation og omgående foranstaltninger

Nedennævnte foranstaltninger vedtages. De foranstaltninger, som begrænser samarbejdet, berører hverken den humanitære bistand eller den direkte støtte til Mauretaniens befolkning og civilsamfund.

Den politiske dialog i henhold til artikel 8 i AVS-EF-aftalen fortsættes med alle de mauretanske parter sideløbende med de passende foranstaltninger som er anført i artikel 2, stk. 5, i bilag VII til AVS-EF-aftalen. Denne dialog føres i samråd med Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Mauretanien og vil kunne intensiveres, når der accepteres en konsensusorienteret løsning på en tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden.

A.

Gennemførelse af de igangværende projekter og det vejledende program under 10. EUF med de nedennævnte undtagelser og ændringer afhænger af en eventuel gradvis genoptagelse af samarbejdet på grundlag af de nedennævnte betingelser.

B.

Europa-Kommissionen forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning selv at overtage funktionen som national EUF-anvisningsberettiget.

C.

I det omfang opfølgningen af udviklingen og de sektorpolitiske beslutninger, der iværksættes af de faktiske men ikke legitime magthavere, berører det stadigt eksisterende samarbejde, og i håbet om en eventuel genoptagelse af samarbejdet efter at der er fundet en løsning på krisen, der er acceptabel for det internationale samfund, vil Kommissionens tjenestegrene fortsætte med at deltage i en dialog, der gennemføres på det tekniske plan, om sektorpolitikkerne i Mauretanien. Det betyder imidlertid ikke, at en sådan dialog kan betragtes som en anerkendelse af lovligheden for de magthavere, der overtog magten ved statskuppet den 6. august 2008.

D.

Betalinger vedrørende igangværende kontrakter vil blive foretaget i overensstemmelse med de tilhørende finansieringsafgørelser. Dette vedrører bl.a. følgende projekter:

Vejforbindelser mellem Rosso og Boghé og mellem Kaedi og Gouaraye samt teknisk bistand til transportministeriet.

Projektet vedrørende arbejder i Adrar-oasen: deltagelsen i projektet nærmer sig sin afslutning.

Vandfacilitet: fortsættelse af tre igangværende kontrakter.

Energifacilitet: fortsættelse af de igangværende kontrakter.

Program til støtte for den nationale anvisningsberettigede: nødvendige foranstaltninger til afslutning af programmet.

Det regionale solenergiprogram: de igangværende kontrakter i Mauretanien fortsættes.

Program til støtte for civilsamfundet: fortsat gennemførelse af aktiviteter vedrørende regeringsførelse inden for rammerne af forslagsindkaldelser, der forvaltes direkte af Europa-Kommissionen.

Program til støtte for national vedligeholdelse af vejnettet: fortsættelse af kontrakter begrænset til igangværende kontraktforpligtelser.

Kontrakt vedrørende støtte under regionalområde B til retablering af oversvømmede områder ved Senegal-floden.

Støtte til lokalmyndigheder (uden for EUF): projekt til forbedring af kommunal vandforvaltning i Nouakchott og partnerskab vedrørende støtte til skolesystemet i Boustilla kommune.

Zazou-kloakeringsprojektet (uden for EUF, ngo-samfinansiering).

E.

Der vil kunne undertegnes nye kontrakter i henhold til finansieringsaftalerne for følgende programmer:

Iværksættelse af lokale indkaldelser af forslag på området »Ikke-statslige aktører og demokrati og menneskerettigheder« (uden for EUF). Indkaldelser af forslag til fordel for lokale myndigheder forbliver suspenderet.

Iværksættelse af projektet til støtte for forvaltning af migration finansieret med regionale AVS-midler under 9. EUF.

Iværksættelse af projektet »Støtte til flygtninges tilbagevenden« koordineret med og tilpasset Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand (ECHO), hvis forholdene i Mauretanien muliggør dette, og de kontraktlige betingelser opfyldes.

F.

Der kan forberedes nye projekter på følgende områder:

Inden for rammerne af de foranstaltninger over for fødevarekrisen, der er foreslået i forbindelse med mobiliseringen af det regionale rammebeløb B under 10. EUF, kan der programmeres en målrettet intervention for befolkningen med et beløb på 2 080 000 EUR, der skal gennemføres af en international organisation og/eller en ngo, uden at aktiviteten omfatter direkte støtte til administrationen eller staten eller dens organer.

Programmering af det rammebeløb, der er afsat til Mauretanien under den nye »Fødevarefacilitet« og kontoen »Fødevaresikkerhed«, gennem projekter til støtte for landbruget, som kan gennemføres af internationale organisationer eller ngo′er.

Der var i det vejledende nationale program under 10. EUF afsat et vejledende beløb på 40 mio. EUR til budgetstøtte. Dette projekt kan først forberedes efter en fuldstændig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden som beskrevet i punkt 4, og kun hvis de generelle betingelser for støtteberettigelse, der gælder for iværksættelse af denne type program, er opfyldt.

Det vejledende beløb for dette program er reduceret til 25 mio. EUR. Ud af de 15 mio. EUR, der er afsat, holdes 10 mio. EUR i reserve til eventuel støtte for valg i forbindelse med en forfatningsmæssig løsning på krisen i overensstemmelse med det internationale samfunds krav. De resterende 5 mio. EUR vil blive reserveret med henblik på bl.a. eventuelle humanitære kriser som følge af den krise, der opstod i forbindelse med militærkuppet den 6. august 2008.

Støtteprogrammet til forvaltning af migrationsstrømme, som indgår i det vejledende nationale program og tegner sig for et beløb på 8 mio. EUR, forberedes undtagelsesvis inden en eventuel genoptagelse af samarbejdet på grundlag af mål og prioriteter, der skal fastlægges.

2)   Den konsensusorienterede løsning, der accepteres

Denne situation indebærer, at der opnås en effektiv aftale med de mauretanske parter, jf. punkt 2 i indledningen.

G.

Følgende projekter deblokeres:

Mineraludførselshavn i Nouadhibou: forhandling og underskrivelse af kontrakt om renovering af havn i det omfang de gældende bestemmelser og resultaterne af udbuddet muliggør dette. Fristen for dette projekt er den 31. december 2011 og kan ikke forlænges, og der er derfor en reel risiko for, at finansieringen af projektet ophører (45 mio. EUR). Kommissionen vil undersøge alle mulighederne for at mindske denne risiko, som øges med tiden.

Omprogrammering af et projekt vedrørende fjernelse af skibsvrag fra Nouadhibou havn efter overførsel, fra den 31. december 2008, til 10. EUF af STABEX-midler, der er afsat til dette formål (23 mio. EUR). Hvis statskuppet ikke havde fundet sted, skulle der have været undertegnet en kontrakt herom inden udgangen af 2008. Omprogrammeringsprocedurerne og forberedelsen af det nye projekt indledes omgående for hurtigst muligt at gå over til gennemførelsesfasen, når den politiske situation tillader det (den konsensusorienterede løsning, der accepteres).

Iværksættelse af ellers suspenderede lokale indkaldelser af tilbud til fordel for de lokale myndigheder.

3)   Iværksættelse af kriseløsningen

Denne situation indebærer en uigenkaldelig iværksættelse af kriseløsningen som beskrevet i punkt 3 i indledningen.

H.

Samarbejdet vil blive genoptaget. Dette kan omfatte:

eventuel støtte til og observation af nye valg

fortsættelse af iværksættelsen af programmet til støtte for retsvæsenet

iværksættelse af EU-programmet til styrkelse af lokale institutioner og den service, de yder

iværksættelse af alle de programmer og projekter, der er undertegnet eller planlagt under 8. og 9. EUF, men som der endnu ikke er indgået kontrakt om.

4)   Fuldstændig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden

I.

En fuldstændig tilbagevenden til Mauretaniens forfatningsmæssige orden vil gøre det muligt at fjerne alle de ovennævnte restriktioner efter artikel 96, stk. 2, litra a), fjerde afsnit, i AVS-EF-aftalen. Det vil bl.a. gøre det muligt at iværksætte hele det vejledende program under 10. EUF (156 mio. EUR) under hensyntagen til eventuelle behov for at revidere dette program på grund af negative sociale, økonomiske og politiske konsekvenser af statskuppet den 6. august 2008.

Opfølgning af de passende foranstaltninger

Den Europæiske Union vil fortsat følge udviklingen i situationen i Mauretanien på nært hold og vil eventuelt kunne støtte gennemførelse af en politisk konsensusorienteret løsning på krisen, der tager udgangspunkt i de tidligere nævnte væsentlige elementer i overensstemmelse med det internationale samfunds krav. Med henblik herpå vil der blive organiseret regelmæssige opfølgende missioner.

Den Europæiske Union forbeholder sig retten til gennemgå og revidere de ovennævnte foranstaltninger for at tage hensyn til en eventuel udvikling af situationen i Mauretanien.

Med venlig hilsen

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

På Rådets vegne

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. maj 2009

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

(2009/473/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Republikken Guinea har forhandlet en fiskeripartnerskabsaftale på plads, der giver EF-fiskerfartøjer mulighed for at fiske i farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Guineas højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Som følge heraf paraferedes en ny fiskeripartnerskabsaftale den 20. december 2008.

(3)

Fiskeriaftalen af 28. marts 1983 mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Guineas regering på den anden side bør ophæves ved den nye fiskeripartnerskabsaftale.

(4)

Af hensyn til videreførelsen af EF-fartøjernes fiskeri er det afgørende, at den nye fiskeripartnerskabsaftale anvendes hurtigst muligt. De to parter har derfor paraferet en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af den nye fiskeripartnerskabsaftale, med virkning fra den 1. januar 2009.

(5)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen.

(6)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea om fiskeri ud for Guinea for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 godkendes på Fællesskabets vegne, forudsat at Rådet træffer afgørelse om indgåelse af aftalen.

Teksten til nævnte aftale i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

a)

notfartøjer til tunfiskeri

Spanien

15 fartøjer

Frankrig

11 fartøjer

Italien

2 fartøjer

b)

stangfiskerfartøjer:

Spanien

8 fartøjer

Frankrig

4 fartøjer

2.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om tilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om tilladelse fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til den i artikel 1 omhandlede aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Republikken Guineas fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1) indtil den forordning, som fastlægger de detaljerede regler, jf. artikel 30 i forordning (EF) nr. 1006/2008 (2), er trådt i kraft, og efterfølgende i henhold til de sidstnævnte regler.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2009.

På Rådets vegne

V. TOŠOVSKÝ

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/94 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33)


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

Hr.,

Det glæder mig, at Republikken Guineas og Det Europæiske Fællesskabs forhandlere er blevet enige om en fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab samt en protokol med bilag om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse.

Resultatet af disse forhandlinger må betragtes som en positiv udvikling i forhold til den foregående aftale, og det vil styrke vore fiskeriforbindelser og skabe en ægte partnerskabsramme for udvikling af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Guineas farvande. I denne forbindelse foreslår jeg, at der indledes samtidige godkendelses- og ratifikationsprocedurer for aftalen og protokollen med bilag, jf. de gældende procedurer i Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab, som er nødvendige for deres ikrafttræden.

For ikke at afbryde EF-fartøjernes fiskeriaktiviteter i de guineanske farvande og under henvisning til aftalen og protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. januar 2008-31. december 2012, der blev paraferet den 20. december 2008, kan jeg oplyse Dem om, at Republikken Guinea er rede til at anvende aftalen og protokollen midlertidigt fra den 1. januar 2009 i afventning af deres ikrafttræden i henhold til aftalens artikel 19, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

I så fald skal den første del af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 30. november 2009.

De bedes over for mig bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

 

Hr.,

Jeg anerkender hermed modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Det glæder mig, at Republikken Guineas og Det Europæiske Fællesskabs forhandlere er blevet enige om en fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab samt en protokol med bilag om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse.

Resultatet af disse forhandlinger må betragtes som en positiv udvikling i forhold til den foregående aftale, og det vil styrke vore fiskeriforbindelser og skabe en ægte partnerskabsramme for udvikling af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Guineas farvande. I denne forbindelse foreslår jeg, at der indledes samtidige godkendelses- og ratifikationsprocedurer for aftalen og protokollen med bilag, jf. de gældende procedurer i Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab, som er nødvendige for deres ikrafttræden.

For ikke at afbryde EF-fartøjernes fiskeriaktiviteter i de guineanske farvande og under henvisning til aftalen og protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. januar 2008-31. december 2012, der blev paraferet den 20. december 2008, kan jeg oplyse Dem om, at Republikken Guinea er rede til at anvende aftalen og protokollen midlertidigt fra den 1. januar 2009 i afventning af deres ikrafttræden i henhold til aftalens artikel 19, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

I så fald skal den første del af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 30. november 2009.

De bedes over for mig bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.«

Jeg skal hermed bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

 


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Republikken Guinea og Det Europæiske Fællesskab

REPUBLIKKEN GUINEA,

i det følgende benævnt »Guinea«,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Fællesskabet og Guinea, bl.a. som led i Cotonouaftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af deres fiskeressourcer gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt ICCAT,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de biologiske ressourcer i havet bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, skal supplere hinanden, være forenelige med den fastlagte politik og skabe en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den fiskeripolitik, som Guineas regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i Guineas farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu snævrere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

I denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i Guineas fiskerizone, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle Guineas fiskerierhverv

EF-fartøjers adgang til Guineas fiskerizoner

samarbejde om fiskerikontrol i Guineas fiskerizoner med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomisk virksomhed inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »Guineas myndigheder«: fiskeriministeriet

b)   »EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)   »Guineas fiskerizone«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under Guineas jurisdiktion. EF-fartøjers fiskeriaktiviteter i medfør af denne aftale udøves kun i de zoner, hvor fiskeri er tilladt i henhold til guineansk lovgivning

d)   »fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til erhvervsmæssig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer

e)   »EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

f)   »Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Guinea, jf. artikel 10 i denne aftale

g)   »omladning«: overførsel på havet og/eller i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fartøj

h)   »unormale omstændigheder«: begivenheder bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne kan siges at have nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i Guineas fiskerizone

i)   »AVS-sømand«: en sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonouaftalen. En guineansk sømand er således en AVS-sømand

j)   »overvågningsmyndighed«: Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP)

k)   »delegationen«: Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Guinea

l)   »reder«: enhver person, der er juridisk ansvarlig for et fiskerfartøj

m)   »fiskeritilladelse«: ret til at udøve fiskeri i en bestemt periode, i et givet område eller inden for et givet fiskeri i overensstemmelse med nærværende aftales bestemmelser.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de guineanske farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Parterne forpligter sig til at følge principperne om dialog og forudgående samråd, navnlig i forbindelse med gennemførelse dels af sektorpolitikken for fiskeriet, dels af EF-politikker og -foranstaltninger, som kan få indvirkning på det guineanske fiskerierhverv.

3.   Parterne skal også samarbejde om såvel fælles som unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring på en sådan måde, at der skabes beskæftigelse i Guinea, og med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5.   Påmønstringen af AVS-søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og Guinea sig for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Guineas fiskerizone.

2.   På basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af alle internationale, kompetente organisationer til udnyttelse og forvaltning af fiskeressourcerne og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning rådfører de to parter sig med hinanden i Den Blandede Komité, jf. artikel 10, for eventuelt efter et videnskabeligt møde i fællesskab at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, der har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

3.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte, herunder på underområdeniveau, eller gennem internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i Guineas farvande

1.   Guinea forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i dets fiskerizone i henhold til denne aftale, herunder protokollen med bilag.

2.   Fiskeriet i henhold til denne aftale er undergivet guineansk lovgivning. Guineas myndigheder meddeler Kommissionen enhver ændring af nævnte lovgivning. EF-fartøjer skal iagttage lovgivningen inden én måned efter, at denne er meddelt, jf. dog eventuelle bestemmelser, som parterne måtte aftale.

3.   Guinea forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de guineanske myndigheder, der er ansvarlige for en sådan overvågning.

4.   Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at fartøjerne overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der hører under Guineas jurisdiktion, i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention.

Artikel 6

Fiskeribetingelser — eksklusivitetsklausul

1.   EF-fartøjer må kun fiske i Guineas fiskerizone, hvis de har fået udstedt fiskeritilladelse af Guinea i henhold til denne aftale og protokollen hertil.

2.   Ministeriet med ansvar for fiskeri kan udstede fiskeritilladelser til EF-fartøjer for fiskerityper, der ikke er omfattet af den gældende protokol, samt forsøgsfiskeri. Begge parter skal dog først godkende udstedelsen af sådanne tilladelser.

3.   Proceduren for ansøgning om fiskeritilladelse for et fartøj, den gældende afgift og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af denne afgift er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Fællesskabet giver Guinea en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokollen med bilag. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

EF-fartøjernes adgang til at fiske i Guineas farvande, og

b)

finansiel støtte fra Fællesskabet til gennemførelse af en national fiskeripolitik, der skal bygge på ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i de guineanske farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter protokollens bestemmelser, og som skal nås som led i den guineanske regerings fiskeripolitik og den årlige og flerårige programmering i forbindelse med politikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt efter protokollens nærmere bestemmelser, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel ændring af beløbet på grund af:

a)

unormale omstændigheder

b)

begrænsning, på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

udvidelse, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

fælles revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet i Guinea, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 15

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 14.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, bevarelsesmetoder og metoder til forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at tilstræbe et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne tilskynder især til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af såvel guineansk lovgivning som EF-lovgivning.

Artikel 9

Administrativt samarbejde

De kontraherende parter, der ønsker at sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne til regulering og bevarelse af fiskeressourcerne:

udvikler et administrativt samarbejde for at sikre, at deres respektive fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og Guineas havfiskerilovgivning

samarbejder om forebyggelse og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, navnlig ved at udveksle oplysninger og etablere et nært administrativt samarbejde.

Artikel 10

Den blandede komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge og kontrollere, at aftalens anvendes korrekt. Den blandede komité har til opgave:

a)

at overvåge denne aftales gennemførelse, fortolkning og funktion samt bilæggelsen af tvister

b)

at overvåge og evaluere gennemførelsen af aftalens bidrag til gennemførelsen af Guineas sektorpolitik for fiskerisektoren

c)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

d)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

e)

eventuelt at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse

f)

at definere betingelserne for fiskeriet i overensstemmelse med protokollens bestemmelser

g)

at fastlægge de praktiske rammer for det administrative samarbejde, der er omhandlet i denne aftales artikel 9

h)

at udføre andre opgaver, som parterne aftaler, at den skal udføre, herunder opgaver inden for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og inden for administrativt samarbejde.

2.   Den blandede komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Guinea og i Fællesskabet under formandskab af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 11

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, dels for Guineas område og de farvande, der hører under Guineas jurisdiktion.

Artikel 12

Gyldighedsperiode

Denne aftale gælder i fire år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende for yderligere seks år ad gangen, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 15.

Artikel 13

Bilæggelse af tvister

De kontraherende parter konsulterer hinanden i tilfælde af tvister vedrørende fortolkningen og/eller anvendelsen af denne aftale.

Artikel 14

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om anvendelsen af dens bestemmelser. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal, mindst tre måneder før suspensionen får virkning, skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Når meddelelsen er modtaget, holder parterne samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens længde.

Artikel 15

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder, såsom at de berørte bestande decimeres, at de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt af Guinea, må reduceres, eller at parternes ikke opfylder deres forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter opsigelsen, jf. stk. 2, holder parterne samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 16

Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 17

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjerne fisker i de guineanske farvande efter gældende guineansk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen, protokollen eller dens bilag og tillæg.

Artikel 18

Ophævelse

Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea om fiskeri ud for Guinea, som trådte i kraft den 28. marts 1983.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden skriftlig meddelelse om, at deres respektive procedurer, som er nødvendige i forbindelse hermed, er afsluttet.

PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes således for en periode på fire år fra den 1. januar 2009: Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982):

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 28 fartøjer

stangfiskerfartøjer: 12 fartøjer.

2.   Fra denne protokols andet anvendelsesår og efter en fælles evaluering af rejebestandens tilstand og Guineas fiskeriforvaltning i denne kategori kan rejetrawlere for et år ad gangen tildeles fiskerimuligheder på 800 bruttoregistertons (BRT) pr. kvartal på følgende betingelser:

der gennemføres en gennemsigtig forvaltning med hensyn til adgangen til rejefiskeriet og navnlig den nationale og tredjelandes flådes fiskeriindsats efter denne art. Til dette formål forelægger Guinea hvert år inden den 31. oktober en sammenfattende tabel over fiskeriindsatsen efter denne art i Guineas farvande

gennemførelsen af en plan for overvågning, opfølgning og kontrol i de guineanske farvande

en videnskabelig analyse af ressourcens tilstand og resultaterne af videnskabelige togter, og disse resultater meddeles Kommissionen hvert år samtidig med forelæggelsen af oplysningerne om fiskeriindsatsen.

Betingelserne for fiskeriet inden for denne kategori vil blive defineret efter fælles aftale hvert år, inden tilladelserne til fiskeriet gives, og under alle omstændigheder inden udbetalingen af den ekstra, årlige, finansielle modydelse, som er proportional med forøgelsen af fiskerimulighederne, jf. denne protokols artikel 2.

3.   Stk. 1 og 2 anvendes, medmindre andet fastsættes i denne protokols artikel 4 og 5.

4.   Fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, må kun fiske i Guineas fiskerizone, hvis de har en gyldig fiskeritilladelse, der er udstedt af Guinea i henhold til denne protokol og efter reglerne i bilaget til denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1, stk. 1, dels af et årligt beløb på 325 000 EUR svarende til en referencemængde på 5 000 tons pr. år, dels af et specifikt beløb på 125 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte og gennemføre Guineas fiskeripolitik. Det specifikke beløb udgør en integrerende del af den finansielle modydelse (1), der er fastsat i aftalens artikel 7.

Hvis der tildeles ekstra fiskerimuligheder efter bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, omfatter den i aftalens artikel 7 omhandlede finansielle modydelse ligeledes for perioden, jf. artikel 1, stk. 2, et beløb på 300 000 EUR pr. år forholdsmæssigt med de udvidede fiskerimuligheder.

Til de ovennævnte beløb føjes et specifikt bidrag fra Fællesskabet på 600 000 EUR i det første år, 400 000 EUR i det andet år og 300 000 EUR i de efterfølgende år, som afsættes til opbygningen af opfølgnings-, kontrol- og overvågningssystemet i Guineas fiskerizoner og for at sætte Guinea i stand til at erhverve et satellitovervågningssystem inden den 30. juni 2010. Dette bidrag forvaltes efter bestemmelserne i protokollens artikel 7.

2.   Stk. 1 anvendes, medmindre andet fastsættes ifølge protokollens artikel 4, 5, 6 og 7.

3.   Fællesskabet udbetaler hvert år det i stk. 1 fastsatte, samlede beløb (dvs. 1 050 000 EUR for det første år, og i givet fald 1 150 000 EUR for det andet år og 1 050 000 EUR for de efterfølgende år), i protokollens anvendelsesperiode (2). Disse beløb foregriber ikke ændringer af fiskerimuligheder eller inddragelse af nye fiskerimuligheder, som der kan træffes beslutning om efter protokollens artikel 4 og 5.

4.   Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i de guineanske farvande overstiger referencemængden, forhøjes den årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Fællesskabet skal udbetale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 3 (dvs. 1 050 000 EUR for det første år, og i givet fald 1 150 000 EUR for det andet år og 1 050 000 EUR for de efterfølgende år). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 skal for det første år betales senest den 30. november 2009 og for de følgende år senest den 1. februar.

6.   Der træffes beslutning om anvendelsen af disse midler inden for rammerne af Guineas finanslov, jf. dog artikel 6, undtagen for så vidt angår det specifikke bidrag som omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, og henhører derved under Guineas myndigheders enekompetence.

7.   De i denne artikel fastsatte betalinger indsættes på en fælles statskassekonto hos Guineas centralbank, og ministeriet meddeler hvert år disse bankoplysninger; dette gælder dog ikke det særlige bidrag, jf. artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, der indsættes direkte på Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches' konto; det første år dog først efter, at de to parter har godkendt programmeringen af disse midler.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri — Videnskabeligt samarbejde

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de guineanske farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og de guineanske myndigheder sig på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Guineas fiskerizone.

3.   Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet i underområdet om et ansvarligt fiskeri bl.a. gennem Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og alle andre berørte subregionale eller internationale organisationer.

4.   Efter aftalens artikel 4 rådfører parterne sig, i lyset af den bedste videnskabelige rådgivning, med hinanden i den blandede komité, jf. aftalens artikel 10, for i givet fald og eventuelt efter et videnskabeligt møde på subregionalt plan i fællesskab at træffe foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri. Disse foranstaltninger vil tage henstillinger og afgørelser fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) i betragtning.

Artikel 4

Revision af fiskerimuligheder efter fælles aftale

1.   Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det videnskabelige møde, der er omhandlet i protokollens artikel 3, stk. 4, ikke er til hinder for en bæredygtig udnyttelse af Guineas fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis.

2.   Hvis parterne til gengæld bliver enige om at træffe foranstaltninger, der medfører, at fiskerimulighederne i artikel 1 begrænses, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Parterne kan efter samråd også aftale, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier skal revideres, og tager i den forbindelse hensyn til eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, jf. protokollens artikel 3, stk. 4, for så vidt angår forvaltning af de bestande, der ville kunne blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen berettiger det.

Artikel 5

Andre fiskerimuligheder

1.   Hvis EF-fartøjerne er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, rådfører Fællesskabet sig med Guinea om eventuel tilladelse til et sådant nyt fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

2.   Parterne kan i fællesskab gennemføre forsøgsfiskeri i de guineanske farvande i henhold til rådgivning fra det videnskabelige møde, jf. protokollens artikel 3, stk. 4. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder herom, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om nye ressourcer, betingelser og andre relevante parametre.

3.   Parterne iværksætter forsøgsfiskeriet i overensstemmelse med de i fællesskab fastlagte videnskabelige, administrative og finansielle parametre. Tilladelserne til forsøgsfiskeri tildeles til forskningsformål for højst to fangsttogter på seks måneder at regne fra en dato, som parterne fastsætter i fællesskab.

4.   Kommer parterne frem til, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater samtidig med, at økosystemer og biologiske maritime ressourcer bevares, kan EF-fartøjer frem til protokollens udløb få tildelt nye fiskemuligheder efter samrådsproceduren i protokollens artikel 4, og i forhold til den tilladelige fiskeriindsats. I så fald forhøjes den finansielle modydelse.

Artikel 6

Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af usædvanlige omstændigheder

1.   Hvis unormale hændelser, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Guineas eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Fællesskabet suspendere betalingen af den i protokollens artikel 2, stk. 1, fastsatte finansielle modydelse.

2.   Beslutningen om suspension i de i ovennævnte stk. 1 omhandlede tilfælde træffes efter samråd mellem parterne senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat, at Fællesskabet har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd fastslår, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere foreligger, og/eller at forholdene igen tillader fiskeri.

4.   Gyldigheden af de tilladelser til fiskeri, som EF-fartøjerne har fået udstedt, og som blev suspenderet sammen med betalingen af den finansielle modydelse, forlænges med en periode svarende til den periode, hvor fiskeriet har været suspenderet.

Artikel 7

Fremme af ansvarligt fiskeri i Guineas farvande

1.   Den finansielle modydelse og det specifikke bidrag, der er fastsat i protokollens artikel 2, stk. 1, bidrager hvert år til at støtte og gennemføre initiativer som led i sektorpolitikken for fiskeriet, som Guineas regering har udformet, og som begge parter er blevet enige om på grundlag af de nedenstående bestemmelser.

Guineas forvaltning af det pågældende beløb baseres på, at parterne i fællesskab og i overensstemmelse med den nuværende prioritering i Guineas fiskeripolitik med henblik på at sikre bæredygtig og ansvarlig forvaltning af sektoren opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed, jf. stk. 2, især hvad angår kontrol og overvågning, forvaltning af ressourcerne, forbedring af hygiejnen i forbindelse med produktion af fiskevarer og udvidelse af myndighedernes kontrolkapacitet.

2.   På forslag af Guinea og med henblik på gennemførelsen af stk. 1 aftaler Fællesskabet og Guinea i den blandede komité, jf. aftalens artikel 10, senest tre måneder efter protokollens ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 og de specifikke beløb til de årlige initiativer vil blive anvendt

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Guineas nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på fremme af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3.   De to parter aftaler imidlertid at lægge særlig vægt på samtlige støtteforanstaltninger i forbindelse med fiskerikontrol og -overvågning, herunder overvågning af Guineas farvande til havs og fra luften, indførelse af et satellitovervågningssystem for fiskerfartøjer (FOS) samt forbedring af den retlige ramme og dens anvendelse ved overtrædelser.

4.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de årlige initiativer skal godkendes af de to parter i den blandede komité.

5.   Guinea anvender hvert år et beløb svarende til beløbene omhandlet i stk. 1 til gennemførelse af det flerårige program. For det første år af protokollens gyldighedsperiode skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, snarest muligt og senest før det flerårige sektorprogram godkendes i den blandede komité. For hvert af de følgende år skal Guinea underrette Fællesskabet om bidragets anvendelse senest den 31. januar året før.

6.   Hvis den fælles, årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Fællesskabet foretage en tilpasning af det beløb, der er afsat til gennemførelsen af Guineas fiskeripolitik, og som indgår i den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1, for at bringe de faktiske midler, der anvendes til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

7.   Fællesskabet forbeholder sig ret til at suspendere betalingen af det specifikke bidrag, der er fastsat i protokollens artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, hvis Den Blandede Komités evaluering viser, at de opnåede resultater efter protokollens første anvendelsesår ikke svarer til programmeringen, medmindre der er tale om ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde.

Artikel 8

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og anvendelse holder parterne samråd i den blandede komité, jf. aftalens artikel 10, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem de to parter betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i den blandede komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning, jf. dog artikel 9.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Hvis der findes en mindelig løsning, anvendes protokollen straks på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 9

Suspension af protokollens anvendelse på grund af udebleven betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a)

De guineanske myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 2, stk. 5, ikke er betalt eller givet en behørig begrundelse for den manglende betaling, har de kompetente guineanske myndigheder ret til at suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjerne fisker i de guineanske farvande efter gældende guineansk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen, protokollen eller dens bilag og tillæg.

Artikel 11

Revisionsklausul

1.   Hvis der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen af denne protokol, kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse bestemmelser med henblik på eventuelt at foretage ændringer heraf.

2.   Den interesserede part meddeler skriftligt den anden part sin hensigt om at indlede en gennemgang af protokollens bestemmelser.

3.   Senest 60 arbejdsdage efter meddelelsen påbegynder de to parter samråd med dette formål. I tilfælde af, at der ikke kan nås til enighed om en ændring af bestemmelserne, kan den interesserede part opsige protokollen i henhold til dennes artikel 14.

Artikel 12

Ophævelse

Denne protokol med bilag ophæver og erstatter den nuværende protokol og rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Guinea om fiskeri ud for Guinea.

Artikel 13

Gyldighedsperiode

Denne protokol og dens bilag anvendes i fire år fra den 1. januar 2009, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 14.

Artikel 14

Opsigelse

Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden sin hensigt om at opsige protokollen. Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i stk. 2 skal parterne hold samråd.

Artikel 15

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   De anvendes fra den 1. januar 2009.


(1)  Foruden den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 1, første afsnit, ydes et bidrag til overvågning og forskning, som er fastsat i kapitel II til nærværende bilag, som udbetales direkte til Guinea, og som anslås til 118 000 EUR pr. år før skat.

(2)  Foruden den finansielle modydelse, som er omhandlet i artikel 1, første afsnit, ydes et bidrag til overvågning og forskning, som er fastsat i kapitel II til nærværende bilag, som udbetales direkte til Guinea, og som anslås til 118 000 EUR pr. år før skat.

BILAG

Betingelser for EF-fartøjers tunfiskeri i Guineas fiskerizone

KAPITEL I

BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF FISKERITILLADELSER

AFSNIT 1

Udstedelse af fiskeritilladelser

1.

Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt fiskeritilladelser i Guineas fiskerizone.

2.

For at et fartøj er berettiget til fiskeri, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske i Guinea. De må ikke have noget mellemværende med Guineas myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Guinea i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Fællesskabet, bl.a. vedrørende påmønstring af søfolk.

3.

Fællesskabets kompetente myndigheder sender senest 30 arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse elektronisk en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Guineas ministerium med ansvar for fiskeri.

4.

Ansøgninger sendes til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg I. De guineanske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med ansøgninger om fiskeritilladelser behandles fortroligt. Dataene anvendes udelukkende som led i fiskeriaftalens gennemførelse.

5.

Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:

bevis for betaling af standardforskuddet for tilladelsens gyldighedsperiode

enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol.

6.

Afgiften indbetales på en konto anvist af Guineas myndigheder, jf. protokollens artikel 2, stk. 7.

7.

Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter bortset fra skatten på bidraget til overvågningen af fiskeriet, skatten på bidraget til forskning inden for fiskeri og udgifter til serviceydelser. For så vidt angår skatterne på overvågning af fiskeriet og forskningen gælder sidstnævnte pro rata efter den faktiske tilstedeværelse i Guineas fiskerizone, og operatørerne vil indbetale disse i forbindelse med den endelige afregning af afgifter i henhold til bestemmelserne i dette bilags afsnit 2.

I afventning af undertegnelsen af en FOS-protokol med Fællesskabet leverer Fællesskabet efter anmodning Guinea satellitdata for tilstedeværelsesperioder i Guineas fiskerizone, for at det skal være muligt at beregne de afgifter, rederne skal betale som bidrag til overvågningen.

8.

Fiskeritilladelserne for alle fartøjer udstedes af Guineas ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Guinea senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 5.

9.

En tilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

10.

I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs fiskeritilladelse på anmodning af Fællesskabet dog erstattes med en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj af samme kategori, jf. protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

11.

For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede fiskeritilladelse til Guineas ministerium med ansvar for fiskeri via Europa-Kommissionens delegation.

12.

Den nye fiskeritilladelse får virkning fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede fiskeritilladelse til Guineas ministerium med ansvar for fiskeri. Europa-Kommissionens delegation i Guinea underrettes om overdragelsen af fiskeritilladelsen.

13.

Fiskeritilladelsen skal altid medføres om bord. Europa-Kommissionen fører et ajourført udkast til liste over de fartøjer, som har ansøgt om at få udstedt fiskeritilladelse efter protokollens bestemmelser. Udkastet fremsendes til de guineanske myndigheder, når listen er oprettet, og hver gang, den ajourføres. Så snart de guineanske myndigheder har modtaget udkastet til listen og den meddelelse om betaling af forskuddet, som Europa-Kommissionen sender kyststatens myndigheder, opfører de guineanske myndigheder det pågældende fartøj på en liste over fartøjer med tilladelse til fiskeri, der sendes til fiskerikontrolmyndighederne. I dette tilfælde tilsendes rederen en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskeritilladelsen, indtil der er blevet udstedt en fiskeritilladelse.

14.

Parterne enes om at fremme et fiskeritilladelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af papirfiskeritilladelser med en tilsvarende elektronisk ækvivalent og ligeledes listen over fartøjer, som har tilladelse til at fiske i Guineas fiskerizone.

15.

Parterne forpligter sig til i den blandede komité at ændre alle henvisninger i protokollen fra BRT til GT og at justere alle relevante bestemmelser tilsvarende. Inden ændringen vil der blive foretaget tekniske høringer blandt parterne.

AFSNIT 2

Betingelser for fiskeritilladelser — afgifter og forskud

1.

Fiskeritilladelserne gælder ét år. De kan fornys.

2.

Afgiften pr. ton fangst i Guineas fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og 25 EUR for stangfiskerfartøjer.

3.

Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til de ansvarlige nationale myndigheder af følgende faste beløb:

4 025 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en årlig fangst på 115 tons

500 EUR pr. stangfiskerfartøj svarende til afgiften for en årlig fangst på 20 tons.

4.

Medlemsstaterne giver inden den 15. juni hvert år Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år, som bekræftet af de videnskabelige institutter, jf. stk. 5.

5.

Europa-Kommissionen udarbejder senest den 31. juli i år n + 1 en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år n, på grundlag af de enkelte rederes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) og Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB). Den sendes via Europa-Kommissionens delegation.

6.

Opgørelsen meddeles Guineas ministerium med ansvar for fiskeri og rederne på samme tid.

7.

Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb for fangster ud over 115 tons for notfartøjer til tunfiskeri og 20 tons for stangfiskerfartøjer baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton for notfartøjer og 25 EUR pr. ton for stangfiskerfartøjer til de guineanske myndigheder senest den 31. august i år n + 1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 6, i dette kapitel.

8.

Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

EF-fartøjerne kan fiske i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjerne eller i givet fald uden for 20 m-dybdekurven for notfartøjerne til tunfiskeri og stangfiskerfartøjerne.

KAPITEL III

FANGSTRAPPORTERING

1.

Med henblik på dette bilags anvendelse defineres varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse i Guineas fiskerizone således:

perioden mellem indsejling i og udsejling af Guineas fiskerizone, eller

perioden mellem indsejling i Guineas fiskerizone og en omladning og/eller landing i Guinea.

2.

Alle fartøjer, der har tilladelse til at fiske i de guineanske farvande i henhold til aftalen, skal rapportere deres fangster til Guineas ministerium med ansvar for fiskeri, så myndighederne kan kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 5, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere bestemmelser for rapportering af fangster:

2.1.

I fiskeritilladelsens gyldighedsperiode på ét år, jf. kapitel I, afsnit 2, i dette bilag, anføres det i fangstopgørelserne, hvilke fangster fartøjet har taget på hver fangstrejse. De originale fangstopgørelser i papirudgave sendes til Guineas ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i nævnte periode. Opgørelserne kan også sendes pr. fax (+224 30 41 36 60) eller med e-post (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Fartøjer anfører deres fangster på en logbogsformular som vist i tillæg 3. For de perioder, hvor fartøjet ikke har befundet sig i Guineas farvande, anfører fartøjsføreren i logbogen »Uden for Guineas fiskerizone«.

2.3.

Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

2.4.

Fangstopgørelserne skal være pålidelige, for at de kan bruges til at følge udviklingen i bestandene.

3.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Guineas regering sig ret til at suspendere fiskeritilladelsen for det fartøj, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme sanktioner efter gældende guineansk lovgivning. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes herom.

4.

Parterne enes om at fremme et fangstopgørelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af den skriftlige opgørelse (logbog) med en elektronisk ækvivalent.

KAPITEL IV

OMLADNING OG LANDING

De to parter samarbejder om at forbedre omladnings- og landingsmulighederne Republikken Guineas havne.

1.

Landinger

For EF-tunfiskerfartøjer, der frivilligt lander i en havn i Republikken Guinea, nedsættes afgiften i kapitel I, afsnit 2, punkt 2, i dette bilag med 5 EUR pr. tons landet fangst fra Republikken Guineas fiskerizone.

Der gives en yderligere nedsættelse på 5 EUR for fangst, der afsættes til en forarbejdningsvirksomhed i Republikken Guinea.

Denne ordning, der gælder for alle EF-fartøjer for højst 50 % af den endelige fangstopgørelse (jf. kapitel III i dette bilag), anvendes fra det første år af denne protokols gyldighedsperiode.

2.

De nærmere bestemmelser for kontrol af de landede eller omladede mængder fastsættes på det første møde i den blandede komité.

3.

Evaluering

De finansielle incitamenter og den maksimale procentdel af den endelige fangstopgørelse justeres i den blandede komité efter den socioøkonomiske virkning af landingerne i det pågældende år.

KAPITEL V

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.

Rederne forpligter sig til i tunsæsonen i Guineas fiskerizone at påmønstre mindst 20 % AVS-søfolk, heraf først og fremmest søfolk fra Guinea. Ved manglende overholdelse af disse bestemmelser vil de pågældende redere kunne anses for ikke at være berettigede til at opnå fiskeritilladelse fra Guinea i henhold til bestemmelserne i dette bilags afsnit 1.

2.

Rederne skal tilstræbe at påmønstre yderligere guineanske søfolk.

3.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.

AVS-søfolkenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene er medlem den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5.

Søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter på den ene side og fagforeningerne eller disses repræsentanter på den anden side. AVS-søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne. Den garanterede bruttoløn for tredjelandesøfolk, som påmønstrer notfartøjer til tunfiskeri med fryseanlæg, der fisker inden for rammerne af fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og et tredjeland, svarer til den mindste grundløn, som er fastsat i ILO's resolution for handelsflåden i konventionen om søfarendes arbejdsstandarder. Denne løngaranti skal være en del af ansættelseskontrakterne. I det tilfælde, hvor der i konventionen for fiskerisektoren fastsættes mere gunstige bestemmelser for mindsteløn og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder end i konventionen om søfarendes arbejdsstandarder, finder førstnævnte imidlertid anvendelse.

6.

Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

KAPITEL VI

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Fartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget for området med hensyn til fiskeredskaber og disses tekniske specifikationer samt alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fiskeri.

KAPITEL VII

OBSERVATØRER

1.

Fartøjer, der har lov til at fiske i de guineanske farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af den kompetente regionale fiskeriorganisation (RFO) om bord på følgende vilkår:

1.1.

EF-fartøjerne skal på anmodning af de kompetente myndigheder tage en observatør om bord, der er udpeget af disse myndigheder, og som har til opgave at kontrollere fangster taget i Guineas farvande.

1.2.

Den kompetente myndighed opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

1.3.

Den kompetente myndighed meddeler de berørte redere eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

2.

Observatøren skal være om bord, så længe fangstrejsen varer. På udtrykkelig anmodning af Guineas kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.

Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

4.

Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i Guineas fiskerizoner efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.

De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i underregionen observatøren tages om bord.

6.

Tages observatøren om bord i et land uden for underregionen, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en regional observatør om bord forlader den regionale fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren for reders regning kommer tilbage så hurtigt som muligt.

7.

Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.

Observatøren behandles om bord som officer. Mens fartøjet befinder sig i Guineas farvande, har observatøren til opgave:

8.1.

at observere fartøjernes fiskeri

8.2.

at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3.

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

8.4.

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.5.

at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i de guineanske farvande

8.6.

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

8.7.

på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

9.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske og psykiske sikkerhed under arbejdet.

10.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11.

Under sit ophold om bord skal observatøren:

11.1.

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2.

behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige.

12.

Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning, og inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når den videnskabelige observatør går fra borde.

13.

Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14.

Observatørens løn og sociale bidrag afholdes af fiskeriministeriet. Rederen indbetaler 15 EUR til Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches for hver dag, en observatør befinder sig om bord på hvert fartøj.

15.

Parterne holder hurtigst muligt samråd med de relevante tredjelande om oprettelse af en ordning med regionale observatører og om valg af den kompetente RFO. Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i Guineas farvande i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af de kompetente guineanske myndigheder efter ovennævnte regler, i stedet for regionale observatører.

KAPITEL VIII

KONTROL

1.

I overensstemmelse med afsnit 1, punkt 13, i dette bilag sørger Fællesskabet for at holde et udkast til en liste over fartøjer, som har fået udstedt fiskeritilladelse i henhold til denne protokol, ajour. Denne liste meddeles Guineas fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.

Så snart de guineanske myndigheder har modtaget udkastet til listen og den meddelelse om betaling af forskuddet, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette bilag, som Europa-Kommissionen sender kyststatens myndigheder, opfører de guineanske myndigheder det pågældende fartøj på en liste over fartøjer med tilladelse til fiskeri, der sendes til fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskeritilladelsen, indtil denne udstedes.

3.

Indsejling i og udsejling af zone

3.1.

EF-fartøjerne skal mindst tre timer i forvejen give Guineas kompetente fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af Guineas fiskerizone, og samtidig meddeler de, hvor store mængder i alt, og hvilke arter de har om bord.

3.2.

Når et fartøj giver meddelelse om udsejling, oplyser det også sin position. Opgørelserne sendes fortrinsvis pr. fax (+ 224 30 41 36 60), med e-mail (cnspkaly@yahoo.fr) eller hvis dette ikke lader sig gøre, pr. radio (kaldesignal for Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches).

3.3.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet Guineas kompetente myndigheder herom, betragtes det som et fartøj, der fisker ulovligt.

3.4.

Ved fiskeritilladelsens udstedelse meddeles også faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

4.

Kontrolprocedurer

4.1.

Førerne af EF-fartøjer, der fisker i Guineas fiskerizoner, skal tillade, at guineanske tjenestemænd, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger kontrolbesøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

4.3.

Efter hver inspektion og kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører.

5.

Satellitovervågning

Alle EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, vil blive satellitovervåget efter bestemmelserne i tillæg 2. Disse bestemmelser træder i kraft på tiendedagen efter, at Guineas regering har meddelt Fællesskabets delegation i Guinea, at Guineas nationale fiskeriovervågningscenter (FOC) har påbegyndt sit arbejde.

6.

Opbringning

6.1.

Hvis et EF-fartøj opbringes i Guineas fiskerizone, eller hvis det idømmes sanktioner, underretter Guineas kompetente myndigheder flagstaten og Europa-Kommissionens delegation herom inden 36 timer.

6.2.

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

7.

Opbringningsrapport

7.1.

Efter at Guineas kompetente myndigheder har optaget rapport, underskriver fartøjets fører rapporten.

7.2.

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den formodede overtrædelse. Nægter han at underskrive dokumentet, skal han skriftligt præcisere hvorfor, og inspektøren anfører »underskrift nægtet«.

7.3.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som Guineas myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan Guineas kompetente myndigheder give det opbragte fartøj lov til at fortsætte fiskeriet.

8.

Samråd i tilfælde af opbringning

8.1.

Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, undtagen foranstaltninger, som skal sikre beviserne for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og Guineas kompetente myndigheder, hvori der eventuelt også deltager en repræsentant for den berørte medlemsstat.

8.2.

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger, som opbringelsen kan medføre.

9.

Behandling af opbringningssager

9.1.

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.

9.2.

I tilfælde af en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter guineansk lovgivning.

9.3.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen i en af Guineas kompetente myndigheder anvist bank stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan idømmes.

9.4.

Bankgarantien kan først frigives, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender med frifindelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver Guineas kompetente myndigheder saldoen.

9.5.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at den bankgaranti, der er nævnt i punkt 9.3, er stillet, og Guineas kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

10.

Omladning

10.1.

EF-fartøjer, som ønsker at foretage omladning af fangster fra Guineas fiskerizone, gør dette i en guineansk havn og/eller på en guineansk havns red.

10.2.

Sådanne fartøjers redere skal senest 24 timer i forvejen meddele Guineas kompetente myndigheder følgende oplysninger:

de omladende fiskerfartøjers navne

transportfartøjets navn, IMO-nummer og flagstat

omladningsmængde pr. art

omladningsdato og -sted.

10.3.

Omladning betragtes som udsejling af Guineas fiskerizone. Fartøjerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til Guineas kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade Guineas fiskerizone.

10.4.

Al anden omladning af fangster end nævnt i ovenstående punkter er forbudt i Guineas fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan overtræderen idømmes sanktioner efter Guineas gældende lovgivning.

11.

Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i guineansk havn, skal tillade, at inspektører fra Guinea kontrollerer sådan landing eller omladning og lette dem kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn udstedes der en attest til fartøjsføreren.

Tillæg

1.

Skema til ansøgning om fiskeritilladelse.

2.

Bestemmelser for satellitovervågning af fartøjer (FOS) og koordinater for Guineas fiskerizone.

3.

ICCAT-logbog.

Tillæg 1

Image

Image

Tillæg 2

Parterne holder på et senere tidspunkt samråd i den blandede komité for at fastlægge bestemmelser for satellitovervågning af fartøjer (FOS) og koordinater for Guineas fiskerizone.

Tillæg 3

Image


19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/56


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. juni 2009

om udnævnelse af en dommer ved Retten for EU-Personalesager

(2009/474/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 225 A,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140 B, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retten for EU-Personalesager, i det følgende benævnt »EU-Personaleretten«, blev oprettet ved Rådets afgørelse 2004/752/EF, Euratom (1). Nævnte afgørelse tilføjer med henblik herpå et bilag til protokollen vedrørende statutten for Domstolen (i det følgende benævnt »bilag I til statutten for Domstolen«).

(2)

Rådet har ved sin afgørelse 2005/150/EF, Euratom (2) fastsat betingelserne og de nærmere bestemmelser vedrørende indgivelse og behandling af ansøgningerne med henblik på udnævnelse af dommerne ved EU-Personaleretten, som fastsat i artikel 3, stk. 2, i bilag I til statutten for Domstolen.

(3)

Rådet har ved sin afgørelse 2005/49/EF, Euratom (3) fastsat forretningsordenen for det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 3, stk. 3, i bilag I til statutten for Domstolen (i det følgende benævnt »udvalget«).

(4)

Efter at en af dommerne ved EU-Personaleretten er trådt tilbage, blev en offentlig indkaldelse af ansøgninger med henblik på udnævnelse af en dommer ved EU-Personaleretten for perioden fra den 1. september 2009 til den 31. august 2015 offentliggjort den 6. marts 2009 (4).

(5)

Udvalget holdt møde den 26. marts, den 7. maj samt den 25. og 26. maj 2009. Som afslutning på sit arbejde udarbejdede det den udtalelse og den liste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, i bilag I til statutten for Domstolen.

(6)

I henhold til EF-traktatens artikel 225 A, stk. 4, og Euratomtraktatens artikel 140 B, stk. 4, udnævnes dommerne ved EU-Personaleretten af Rådet.

(7)

Retten skal således udnævne en af de personer, der er opført på listen i artikel 3, stk. 4, i bilag I til statutten for Domstolen, til dommer og samtidig påse, at retten får en afbalanceret sammensætning på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt medlemsstaternes statsborgere og for så vidt angår de repræsenterede nationale retssystemer, jf. artikel 3, stk. 1, i bilag I til statutten for Domstolen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Maria Isabel ROFES i PUJOL udnævnes til dommer ved Retten for EU-personalesager for en periode på seks år fra den 1. september 2009 til den 31. august 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. juni 2009.

På Rådets vegne

E. JANOTA

Formand


(1)  EUT L 333 af 9.11.2004, s. 7.

(2)  EUT L 50 af 23.2.2005, s. 7.

(3)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 13.

(4)  EUT C 53 af 6.3.2009, s. 15.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

19.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/57


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/475/FUSP

af 11. juni 2009

om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. marts 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX (1). Denne fælles aktion, som senere ændret og forlænget, udløber den 30. juni 2009.

(2)

Den 24. marts 2009 besluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, at EUJUST LEX bør forlænges med yderligere 12 måneder indtil den 30. juni 2010. I denne periode bør EUJUST LEX ud over at fortsætte sin kerneaktivitet gennemføre en pilotfase, der omfatter aktiviteter i Irak.

(3)

Det finansielle referencegrundlag på 10 mio. EUR, der blev fastsat i fælles aktion 2005/190/FUSP, blev suppleret med 11,2 mio. EUR i Rådets fælles aktion 2006/708/FUSP (2) og med 7,2 mio. EUR i Rådets fælles aktion 2008/304/FUSP (3) til dækning af de udgifter, der afholdes i forbindelse med EUJUST LEX indtil den 30. juni 2009. Der bør fastsættes endnu et finansielt referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den nye mission for perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2010.

(4)

Missionens mandat gennemføres i en sikkerhedssituation, der kan blive forværret, og som vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), jf. traktatens artikel 11.

(5)

Missionens kommando- og kontrolstruktur bør ikke berøre missionschefens kontraktmæssige ansvar over for Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af missionens budget.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Missionen

1.   Den Europæiske Union iværksætter herved den integrerede EU-retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX skal operere i overensstemmelse med de mål og andre bestemmelser, der er indeholdt i missionsbeskrivelsen i artikel 2.

Artikel 2

Missionsbeskrivelse

1.   EUJUST LEX skal bidrage til at opfylde de presserende behov i Iraks strafferetssystem ved at uddanne ledere på top- og mellemniveau med hensyn til forvaltningsledelse og strafferetlig efterforskning. Uddannelsen skal tage sigte på at forbedre kapaciteten, koordineringen og samarbejdet inden for de forskellige dele af det irakiske strafferetssystem.

2.   EUJUST LEX skal fremme et tættere samarbejde mellem de forskellige aktører i hele det irakiske strafferetssystem og, under fuld iagttagelse af retsstatsprincippet og menneskerettighederne, styrke forvaltningskapaciteten hos højtstående embedsmænd og embedsmænd med stort potentiale, primært inden for politiet, retsvæsenet og fængselsvæsenet samt forbedre kvalifikationer og procedurer inden for den strafferetlige efterforskning.

3.   Uddannelsesaktiviteterne skal foregå i EU og i Irak eller i regionen, og EUJUST LEX skal have et forbindelseskontor i Bagdad. I perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2010 skal EUJUST LEX indlede en pilotfase for aktiviteter i Irak, herunder ydelse af strategisk rådgivning, opfølgende mentoring og uddannelsesaktiviteter, når og hvor sikkerhedsforholdene og ressourcerne tillader det.

Under hensyn til, hvorledes sikkerhedsforholdene i Irak udvikler sig, samt til, om der er passende infrastrukturer til rådighed, undersøger Rådet resultaterne af pilotfasen og træffer afgørelse om missionens fremtid efter den 30. juni 2010.

4.   Der skal under hele missionen udvikles et effektivt strategisk og teknisk partnerskab med irakerne, navnlig for så vidt angår udformningen af uddannelsesplanerne i planlægningsfasen. Der vil også, for at irakerne hurtigt kan overtage ansvaret selv, blive brug for koordinering i forbindelse med udvælgelse, sikkerhedsundersøgelse, vurdering, opfølgning og koordinering af det personale, der deltager i uddannelsen. Endvidere er der brug for nøje koordinering, i planlægningsfasen og den operative fase, mellem EUJUST LEX og de medlemsstater, der står for uddannelsen. Dette omfatter inddragelse af de berørte medlemsstaters diplomatiske missioner i Irak og kontakt med de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt har erfaringer med den form for uddannelse, der er relevant for missionen.

5.   EUJUST LEX skal være sikker, uafhængig og selvstændig, men skal samtidig være komplementær i forhold til Iraks regerings og det internationale samfunds indsats, navnlig FN's og USA's, tilføre denne en merværdi og også udvikle synergier med Fællesskabets og medlemsstaternes relevante aktiviteter. EUJUST LEX tager i denne forbindelse kontakt med de relevante irakiske myndigheder og de medlemsstater, der i øjeblikket gennemfører uddannelsesprojekter.

Artikel 3

Struktur

EUJUST LEX har i princippet følgende struktur:

a)

missionschefen

b)

et koordineringskontor i Bruxelles

c)

et forbindelseskontor i Bagdad

d)

uddannelsesfaciliteter, undervisere og eksperter, som medlemsstaterne stiller til rådighed, og som EUJUST LEX koordinerer.

Disse elementer beskrives nærmere i operationskonceptet (CONOPS) og i operationsplanen (OPLAN).

Artikel 4

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation under EUJUST LEX.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation udøver, under politisk kontrol og strategisk ledelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og under generalsekretæren/den højtstående repræsentants (GS/HR) overordnede myndighed, kommandoen over og kontrollen med EUJUST LEX på strategisk niveau.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau.

4.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udsendende stats nationale myndigheders eller EU-institutions kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

5.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar for at sikre, at EU opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.

Artikel 5

Missionschefen

1.   Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med missionen i indsatsområdet.

2.   Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som missionen har til rådighed.

3.   Missionschefen giver instrukser til hele missionens personale, herunder koordineringskontoret i Bruxelles og forbindelseskontoret i Bagdad, med henblik på en effektiv gennemførelse af EUJUST LEX, idet vedkommende varetager koordinationen og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af missionens budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

6.   Missionschefen repræsenterer EUJUST LEX og sikrer, at missionen er tilstrækkelig synlig.

Artikel 6

Personale

1.   Antallet af EUJUST LEX-medarbejdere og disses kvalifikationer skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2 og strukturen i artikel 3.

2.   EUJUST LEX' personale udstationeres af EU-medlemsstaterne eller EU-institutionerne. Den enkelte medlemsstat afholder udgifterne til det EUJUST LEX-personale, den udstationerer, inkl. løn, sygesikring, andre godtgørelser end dagpenge samt rejseudgifter, som fastlagt i finansieringsoversigten.

3.   Internationalt og lokalt personale kan også kontraktansættes efter behov.

4.   Personalet udfører deres arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (4).

Artikel 7

Personalets status

1.   I nødvendigt omfang aftales EUJUST LEX-personalets status, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige, for at EUJUST LEX kan gennemføres og fungere efter hensigten, efter proceduren i traktatens artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle en sådan aftale på dettes vegne.

2.   Den EU-medlemsstat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende EU-medlemsstat eller EU-institution har ansvaret for at tage eventuelle skridt mod den udstationerede.

Artikel 8

Kommandovej

1.   EUJUST LEX skal som krisestyringsoperation have én fælles kommandovej.

2.   PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUJUST LEX.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation er, under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under GS/HR's overordnede myndighed, den øverstbefalende for EUJUST LEX på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til missionschefen og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via GS/HR.

5.   Missionschefen har kommando over og kontrol med EUJUST LEX i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

Artikel 9

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af missionen. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe relevante afgørelser med henblik herpå i overensstemmelse med traktatens artikel 25.

2.   Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til at ændre CONOPS og OPLAN. Den omfatter også beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende udnævnelsen af missionschefen. Beslutningskompetencen med hensyn til missionens mål og afslutning forbliver hos Rådet.

3.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

4.   PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

Artikel 10

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUJUST LEX gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 4 og 8 og i samråd med Rådets Sikkerhedskontor.

2.   Missionschefen er ansvarlig for operationens sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for operationen, overholdes i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politik vedrørende sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for EU i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union og dokumenter i tilknytning hertil.

3.   For så vidt angår de dele af missionen, som foregår i medlemsstaterne, træffer værtsmedlemsstaten alle de foranstaltninger, som måtte være påkrævede til sikring af deltagernes og undervisernes sikkerhed på dens område.

4.   For så vidt angår koordineringskontoret i Bruxelles træffes de foranstaltninger, som måtte være påkrævede, af Rådets Sikkerhedskontor i samarbejde med værtmedlemsstatens myndigheder.

5.   Såfremt uddannelsen finder sted i et tredjeland, anmoder EU sammen med de berørte medlemsstater tredjelandets myndigheder om at træffe passende forholdsregler for så vidt angår deltagernes og undervisernes eller eksperternes sikkerhed på tredjelandets område.

6.   EUJUST LEX skal have en særlig missionssikkerhedsmedarbejder, som refererer til missionschefen.

7.   Missionschefen rådslår med PSC om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører missionens iværksættelse som bestemt af GS/HR.

8.   EUJUST LEX-personale, undervisere og eksperter skal deltage i obligatoriske sikkerhedskurser, som tilrettelægges af Rådets Sikkerhedskontor og, hvis det er relevant, underkastes en helbredsundersøgelse inden aktiv tjeneste eller udsendelse til Irak.

9.   Medlemsstaterne bestræber sig på at skaffe EUJUST LEX, navnlig forbindelseskontoret, personale, undervisere og eksperter, der rejser til og i Irak, sikker indkvartering og forsyner dem med skudsikre veste, sørger for tæt beskyttelse og opfylder eventuelle andre sikkerhedskrav i Irak. Med henblik herpå kan missionschefen indgå passende ordninger med medlemsstaterne eller de lokale myndigheder, i det omfang det er nødvendigt.

Artikel 11

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen mellem den 1. juli 2009 og den 30. juni 2010 udgør 10,8 mio. EUR.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk.1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget, bortset fra at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Det Europæiske Fællesskabs ejendom. Såfremt en del af uddannelsen gennemføres i tredjelande, skal det være tilladt tredjelandsstatsborgere at byde på kontrakter. Varer og tjenesteydelser til EUJUST LEX kan i så fald også have deres oprindelse i tredjelande.

3.   I betragtning af den særlige sikkerhedssituation i Irak leveres serviceydelser i Bagdad og eventuelt andre dele af landet gennem de kontrakter, som Det Forenede Kongerige og eventuelt andre medlemsstater har indgået eller gennem ordninger, der er indgået med de irakiske myndigheder, med de selskaber, der leverer og fakturerer disse ydelser. EUJUST LEX' budget dækker disse udgifter. Det Forenede Kongerige eller andre berørte medlemsstater aflægger i samråd med missionschefen rapport til Rådet med relevante oplysninger om disse udgifter.

4.   Missionschefen refererer fuldt ud til og er under tilsyn af Kommissionen for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

5.   De finansielle ordninger skal opfylde EUJUST LEX' operative krav, herunder kompatibelt udstyr.

6.   Udgifter er støtteberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion får virkning.

7.   Udstyr og leverancer til koordineringskontoret i Bruxelles indkøbes eller lejes på EU's vegne.

Artikel 12

Koordinering

1.   Med forbehold af kommandovejen handler missionschefen i nøje koordinering med Kommissionens delegation for at sikre konsekvens i EU's indsats til støtte for Irak.

2.   Missionschefen koordinerer nøje med det lokale EU-formandskab og andre EU-missionschefer.

3.   Missionschefen samarbejder med de andre internationale aktører i landet, især FN.

Artikel 13

Videregivelse af klassificerede oplysninger

GS/HR har, i det omfang det er relevant og i overensstemmelse med missionens operative behov, bemyndigelse til, under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter, at videregive klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til værtslandet og FN. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

Artikel 14

Vagt

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUJUST LEX.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne fælles aktion har virkning fra den 1. juli 2009.

Den udløber den 30. juni 2010.

Artikel 16

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2009.

På Rådets vegne

G. SLAMEČKA

Formand


(1)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 37.

(2)  EUT L 291 af 21.10.2006, s. 43.

(3)  EUT L 105 af 15.4.2008, s. 10.

(4)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.