ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.146.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 146

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
10. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer ( 1 )

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

DIREKTIVER

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/43/EF

af 6. maj 2009

om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten indeholder bestemmelser om oprettelse af et indre marked med fjernelse af hindringerne for den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser mellem medlemsstaterne samt om gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen indenfor det indre marked ikke fordrejes.

(2)

Traktatens bestemmelser om etablering af det indre marked finder anvendelse på alle varer og tjenesteydelser, der leveres mod vederlag, herunder forsvarsrelaterede produkter, men de forhindrer ikke medlemsstaterne i under visse omstændigheder at træffe andre foranstaltninger i individuelle tilfælde, når de anser det for nødvendigt at beskytte deres væsentlige sikkerhedsinteresser.

(3)

Medlemsstaternes love og administrative forskrifter om overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet afviger fra hinanden, hvilket kan forhindre bevægeligheden for sådanne produkter og kan fordreje konkurrencen indenfor det indre marked, hvorved innovation, industrielt samarbejde og forsvarsindustriens konkurrenceevne i Den Europæiske Union hæmmes.

(4)

De målsætninger, der generelt søges opnået med medlemsstaternes love og administrative forskrifter, omfatter beskyttelse af menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten gennem systemer til streng kontrol med og begrænsning af eksport og spredning af forsvarsrelaterede produkter til tredjelande og andre medlemsstater.

(5)

Sådanne begrænsninger af bevægeligheden af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet kan ikke afskaffes generelt ved en direkte anvendelse af traktatens principper om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, da disse begrænsninger i hvert enkelt tilfælde kan være begrundet i henhold til traktatens artikel 30 eller 296, som fortsat gælder for medlemsstaterne, forudsat at betingelserne herfor er opfyldt.

(6)

De relevante love og administrative forskrifter i medlemsstaterne bør derfor harmoniseres på en måde, der forenkler overførslen af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet og således sikrer, at det indre marked fungerer korrekt. Dette direktiv vedrører udelukkede regler og procedurer i forbindelse med forsvarsrelaterede produkter og berører derfor ikke medlemsstaternes politikker vedrørende overførsel af forsvarsrelaterede produkter.

(7)

Harmoniseringen af de relevante love og administrative forskrifter i medlemsstaterne bør ikke berøre medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn eller deres skønsbeføjelse angående deres politik vedrørende eksport af forsvarsrelaterede produkter.

(8)

Medlemsstaterne bør fortsat have beføjelse til at fortsætte og yderligere udvikle mellemstatsligt samarbejde under overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv.

(9)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på forsvarsrelaterede produkter, der kun passerer gennem Fællesskabets område, dvs. produkter, der ikke tildeles nogen anden toldgodkendt behandling eller anvendelse end proceduren for ekstern forsendelse, eller som blot tilføres til en frizone eller et frilager, og hvor der ikke skal opbevares optegnelser i et godkendt lagerregister.

(10)

Dette direktiv bør omfatte alle de forsvarsrelaterede produkter, der svarer til dem, der er fastsat i EU’s fælles liste over militært udstyr (3), herunder deres komponenter og teknologier.

(11)

Dette direktiv bør ikke berøre gennemførelsen af fælles aktion 97/817/FUSP af 28. november 1997 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende personelminer (4) eller medlemsstaternes ratifikation og gennemførelse af konventionen mod klyngebomber, der blev undertegnet i Oslo den 3. december 2008.

(12)

Målsætningerne med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten, som generelt søges opnået gennem medlemsstaternes love og administrative forskrifter, der begrænser overførslen af forsvarsrelaterede produkter, kræver, at overførslen af disse produkter inden for Fællesskabet fortsat er underlagt tilladelse fra de pågældende oprindelsesmedlemsstater, og at der gives garantier fra modtagelsesmedlemsstaterne.

(13)

Det vil på grund af direktivets foranstaltninger til beskyttelse af disse målsætninger ikke længere være nødvendigt for medlemsstaterne at indføre eller opretholde andre begrænsninger af hensyn til samme målsætninger, jf. dog traktatens artikel 30 og 296.

(14)

Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af de bestemmelser, der er nødvendige af hensyn til den offentlige orden eller offentlige sikkerhed. I lyset af forsvarsrelaterede produkters karakter og beskaffenhed er hensynet til den offentlige orden, herunder transportsikkerhed, oplagringssikkerhed, risikoen for utilsigtet anvendelse og forebyggelse af kriminalitet, af særlig betydning med henblik på dette direktiv.

(15)

Dette direktiv berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (5), navnlig formaliteterne i forbindelse med bevægelse af våben inden for Fællesskabet. Dette direktiv berører heller ikke anvendelsen af Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (6), navnlig bestemmelserne om overførsel af ammunition.

(16)

Enhver overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet bør kræve forudgående tilladelse gennem generelle, globale eller individuelle overførselslicenser, der udstedes eller offentliggøres af den medlemsstat, fra hvis område leverandøren ønsker at overføre forsvarsrelaterede produkter. Medlemsstaterne bør kunne fritage overførsler af forsvarsrelaterede produkter for forpligtelsen til forudgående tilladelse i specifikke tilfælde anført i dette direktiv.

(17)

Medlemsstaterne bør frit kunne nægte eller give forudgående tilladelse. Tilladelsen bør i overensstemmelse med de principper, der danner grundlag for det indre marked, være gyldig i hele Fællesskabet, og der bør ikke kræves yderligere tilladelser for transit gennem andre medlemsstater eller for adgang til andre medlemsstaters område.

(18)

Medlemsstaterne bør fastsætte den type overførselslicens for forsvarsrelaterede produkter eller kategorier af forsvarsrelaterede produkter, der er passende for de forskellige typer overførsel, samt hvilke vilkår og betingelser der bør knyttes til de enkelte overførselslicenser, under hensyntagen til eventuelle kritiske forhold, der gør sig gældende for overførslen.

(19)

Medlemsstaterne bør med hensyn til komponenter så vidt muligt undgå at fastsætte eksportbegrænsninger, men i stedet acceptere modtagernes erklæring om anvendelse under hensyntagen til, i hvilket omfang disse komponenter integreres i modtagernes egne produkter.

(20)

Medlemsstaterne bør udpege modtagerne af overførselslicenser på ikke-diskriminatorisk vis, medmindre det er nødvendigt for at beskytte deres væsentlige sikkerhedsinteresser.

(21)

For at fremme overførslen af forsvarsrelaterede produkter bør generelle overførselslicenser offentliggøres af medlemsstaterne, der giver tilladelse til overførsel af forsvarsrelaterede produkter til enhver virksomhed, der opfylder de vilkår og betingelser, der er defineret i hver generel overførselslicens.

(22)

Der bør offentliggøres en generel overførselslicens for overførslen af forsvarsrelaterede produkter til de væbnede styrker for således i videst muligt omfang at øge forsyningssikkerheden for alle medlemsstater, der vælger at foretage indkøb af sådanne produkter i Fællesskabet.

(23)

Der bør offentliggøres en generel overførselslicens for overførslen af komponenter til certificerede europæiske forsvarsvirksomheder for at fremme samarbejde og integration mellem disse virksomheder, særlig ved at optimere forsyningskæderne og opnå stordriftsfordele.

(24)

Medlemsstater, der deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram, kan offentliggøre en generel overførselslicens for overførsler af forsvarsrelaterede produkter til modtagere i andre deltagende medlemsstater, når disse overførsler er nødvendige for gennemførelsen af dette samarbejdsprogram. Dette skulle forbedre betingelserne for deltagelse i mellemstatslige samarbejdsprogrammer for de virksomheder, der er etableret i de deltagende medlemsstater.

(25)

Medlemsstaterne bør kunne offentliggøre yderligere generelle overførselslicenser i de tilfælde, hvor der i betragtning af arten af de pågældende produkter og modtagere er en meget lille risiko for beskyttelsen af menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten.

(26)

Medlemsstaterne bør i de tilfælde, hvor der ikke kan offentliggøres en generel overførselslicens, efter ansøgning udstede globale overførselslicenser til individuelle virksomheder, undtagen i de i dette direktiv anførte tilfælde. Medlemsstaterne bør kunne udstede globale overførselslicenser, der kan fornyes.

(27)

Virksomhederne bør underrette de kompetente myndigheder om anvendelsen af generelle overførselslicenser med henblik på at beskytte menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten og for at give mulighed for gennemsigtig rapportering om overførsler af forsvarsrelaterede produkter med henblik på demokratisk kontrol.

(28)

Medlemsstaternes råderum ved fastsættelsen af de gældende vilkår og betingelser for generelle, globale og individuelle overførselslicenser bør give tilstrækkelig fleksibilitet for det igangværende samarbejde under de eksisterende internationale bestemmelser om eksportkontrol. Da beslutningen om at tillade eller nægte en eksport er og bør forblive underlagt hver medlemsstats kompetence, bør et sådan samarbejde kun bygge på en frivillig koordinering af eksportpolitikker.

(29)

For at kompensere for den gradvise erstatning af individuel forudgående kontrol med generel efterfølgende kontrol i de forsvarsrelaterede produkters oprindelsesmedlemsstat bør der skabes betingelser for gensidig tillid i kraft af garantier med hensyn til, at forsvarsrelaterede produkter ikke i strid med eksportbegrænsninger eksporteres til tredjelande. Dette princip bør også følges i tilfælde, hvor forsvarsrelaterede produkter overføres flere gange mellem medlemsstater, før de eksporteres til et tredjeland.

(30)

Medlemsstaterne bør samarbejde inden for rammerne af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (7), gennem anvendelse af fælles kriterier samt meddelelse om afslag og konsultationsprocedurer med henblik på at opnå en øget konvergens i deres anvendelse af eksportpolitikker for forsvarsrelaterede produkter til tredjelande. Dette direktiv bør ikke være til hinder for medlemsstaternes mulighed for at fastsætte vilkår og betingelser for overførselslicenser for forsvarsrelaterede produkter, herunder mulige eksportbegrænsninger, navnlig når dette er nødvendigt af hensyn til samarbejdet inden for rammerne af nævnte fælles holdning.

(31)

Leverandører bør underrette modtagerne om enhver begrænsning, der er knyttet til overførselslicenser, for således at gøre det muligt at opbygge gensidig tillid med hensyn til, at modtagerne er i stand til at overholde sådanne begrænsninger efter overførslen, særlig i tilfælde af ansøgning om eksport til tredjelande.

(32)

Det bør være op til virksomhederne selv at beslutte på grundlag af en vurdering af fordelene ved muligheden for at modtage forsvarsrelaterede produkter i henhold til en generel overførselslicens, hvorvidt de ønsker at ansøge om certificering. Overførsler inden for den samme gruppe af virksomheder bør være omfattet af en generel overførselslicens, når gruppens medlemmer er certificerede i de respektive medlemsstater, de er etablerede i.

(33)

Det er nødvendigt med fælles kriterier for certificering for at gøre det muligt at opbygge gensidig tillid, særlig med hensyn til, hvorvidt modtagerne er i stand til at overholde de pågældende eksportbegrænsninger for forsvarsrelaterede produkter, der modtages i henhold til en overførselslicens fra en anden medlemsstat.

(34)

For at fremme gensidig tillid bør modtagere af overførte forsvarsrelaterede produkter afholde sig fra at eksportere sådanne produkter, når overførselslicensen indeholder eksportbegrænsninger.

(35)

Virksomhederne bør i forbindelse med ansøgningen om eksportlicens til tredjelande oplyse de kompetente myndigheder om, hvorvidt de har overholdt eventuelle eksportbegrænsninger, der er knyttet til overførslen af forsvarsrelaterede produkter af den medlemsstat, der har udstedt overførselslicensen. Der erindres i denne forbindelse om, at den procedure for konsultation mellem medlemsstaterne, som indgår i fælles holdning 2008/944/FUSP, er af særlig relevans.

(36)

Virksomhederne bør fremlægge dokumentation for eksportlicensen til de kompetente toldmyndigheder ved Fællesskabets fælles ydre grænse, når der sker eksport til et tredjeland af forsvarsrelaterede produkter, der er modtaget i henhold til en overførselslicens.

(37)

Listen over forsvarsrelaterede produkter i bilaget bør regelmæssigt ajourføres i nøje overensstemmelse med EU's fælles liste over militært udstyr.

(38)

Det er nødvendigt for den gradvise opbygning af gensidig tillid, at medlemsstaterne fastsætter effektive foranstaltninger, herunder sanktioner, der er tilstrækkelige til at sikre håndhævelse af bestemmelserne i dette direktiv og især bestemmelserne om, at virksomhederne skal overholde fælles kriterier for certificering og begrænsninger for videre anvendelse af forsvarsrelaterede produkter efter en overførsel.

(39)

Når en oprindelsesmedlemsstat har en begrundet mistanke om, at en certificeret modtager ikke vil overholde en betingelse, der er knyttet til en generel overførselslicens, eller hvis en licensudstedende medlemsstat skønner, at den offentlige orden eller offentlige sikkerhed eller dens væsentlige sikkerhedsinteresser kunne blive berørt, bør den ikke alene underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, men den bør også som følge af sit ansvar for at beskytte menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten have mulighed for midlertidigt at suspendere virkningen af overførselslicenser for så vidt angår den pågældende virksomhed.

(40)

For at fremme gensidig tillid bør anvendelsen af love og administrative forskrifter, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv, udsættes. Dette vil gøre det muligt, inden disse bestemmelser bringes i anvendelse, at evaluere udviklingen på grundlag af en rapport, som Kommissionen udarbejder på baggrund af medlemsstaternes oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet.

(41)

Kommissionen bør regelmæssigt offentliggøre en rapport om gennemførelsen af dette direktiv eventuelt ledsaget af lovgivningsforslag.

(42)

Dette direktiv berører ikke eksistensen eller gennemførelsen af regionale unioner mellem Belgien og Luxembourg eller mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene som omtalt i traktatens artikel 306.

(43)

Målet med dette direktiv, nemlig forenkling af de regler og procedurer, der gælder for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, for at sikre, at det indre marked fungerer korrekt, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de store forskelle mellem de eksisterende licensprocedurer og overførslernes grænseoverskridende karakter og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(44)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8).

(45)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse bilaget. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(46)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (9) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

1.   Formålet med dette direktiv er at forenkle de regler og procedurer, der gælder for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, for at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

2.   Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik på området for eksport af forsvarsrelaterede produkter.

3.   Anvendelsen af dette direktiv er underlagt traktatens artikel 30 og 296.

4.   Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at fortsætte og yderligere udvikle mellemstatsligt samarbejde, samtidig med at de overholder bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på forsvarsrelaterede produkter, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»forsvarsrelateret produkt«: ethvert produkt, der er anført i bilaget

2)

»overførsel«: enhver overdragelse eller flytning af et forsvarsrelateret produkt fra en leverandør til en modtager i en anden medlemsstat

3)

»leverandør«: en juridisk eller fysisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som er juridisk ansvarlig for en overførsel

4)

»modtager«: en juridisk eller fysisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som er juridisk ansvarlig for modtagelsen af en overførsel

5)

»overførselslicens«: en tilladelse udstedt af en national myndighed i en medlemsstat til leverandører med henblik på overførsel af forsvarsrelaterede produkter til en modtager i en anden medlemsstat

6)

»eksportlicens«: en tilladelse til at levere forsvarsrelaterede produkter til en juridisk eller fysisk person i et tredjeland

7)

»transit«: transport af forsvarsrelaterede produkter gennem en eller flere medlemsstater ud over oprindelsesmedlemsstaten og modtagelsesmedlemsstaten.

KAPITEL II

OVERFØRSELSLICENSER

Artikel 4

Generelle bestemmelser

1.   Overførsel af forsvarsrelaterede produkter mellem medlemsstater er underlagt forudgående tilladelse. Der kræves ingen anden tilladelse fra andre medlemsstater for forsvarsrelaterede produkters transit gennem medlemsstater eller adgang til den medlemsstats område, hvor modtageren befinder sig, uden at dette berører anvendelsen af de bestemmelser, der er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed eller offentlige orden, herunder transportsikkerheden.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fritage overførsler af forsvarsrelaterede produkter for den i dette stykke nævnte forpligtelse til forudgående tilladelse, når:

a)

leverandøren eller modtageren er et regeringsorgan eller en del af de væbnede styrker

b)

leveringen foretages af Den Europæiske Union, NATO, IAEA eller andre mellemstatslige organisationer med henblik på udførelse af deres opgaver

c)

overførslen er nødvendig for gennemførelse af et våbensamarbejdsprogram mellem medlemsstater

d)

overførslen er knyttet til humanitær bistand i tilfælde af katastrofer eller som donation i en nødsituation, eller

e)

overførslen er nødvendig til eller efter reparation, vedligeholdelse, udstilling eller demonstration.

3.   Kommissionen kan efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ ændre stk. 2 for at inddrage tilfælde, når:

a)

overførslen finder sted på en sådan måde, at den offentlige orden eller offentlige sikkerhed ikke berøres

b)

forpligtelsen til forudgående tilladelse er blevet uforenelig med medlemsstatens internationale forpligtelser efter vedtagelse af dette direktiv, eller

c)

det er nødvendigt af hensyn til det mellemstatslige samarbejde som nævnt i artikel 1, stk. 4.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at leverandører, der ønsker at overføre forsvarsrelaterede produkter fra deres område, kan anvende generelle overførselslicenser eller ansøge om globale eller individuelle overførselslicenser i henhold til artikel 5, 6 og 7.

5.   Medlemsstaterne fastsætter typen af overførselslicens for de pågældende forsvarsrelaterede produkter eller de pågældende kategorier af forsvarsrelaterede produkter i overensstemmelse med denne artikel og artikel 5, 6 og 7.

6.   Medlemsstaterne fastsætter alle de vilkår og betingelser, der skal gælde for overførselslicenser, herunder enhver begrænsning af eksporten af forsvarsrelaterede produkter til juridiske eller fysiske personer i tredjelande, under hensyntagen til bl.a. risici for beskyttelsen af menneskerettighederne, freden, sikkerheden og stabiliteten som følge af overførslen. Medlemsstaterne kan under overholdelse af fællesskabsretten benytte sig af muligheden for at forlange forsikringer om slutanvendelsen, herunder slutbrugercertifikater.

7.   Medlemsstaterne fastsætter de vilkår og betingelser, der skal gælde for overførselslicenser for komponenter på grundlag af en vurdering af eventuelle kritiske forhold i forbindelse med overførslen på grundlag af bl.a. følgende kriterier:

a)

arten af de pågældende komponenter i forhold til de produkter, som de skal indgå i, og i forhold til enhver slutbrug af de færdige produkter, der måtte give anledning til bekymring

b)

betydningen af de pågældende komponenter i forhold til de produkter, som de skal indgå i.

8.   Bortset fra de tilfælde, hvor medlemsstaterne vurderer, at overførslen af komponenter er kritisk, indfører medlemsstaterne ikke eksportbegrænsninger for komponenter, når modtageren fremlægger et anvendelsescertifikat, hvori det erklæres, at de komponenter, der er genstand for overførselslicensen, er integreret eller skal integreres i modtagerens egne produkter og derfor ikke efterfølgende kan genoverføres eller eksporteres som sådanne undtagen til vedligeholdelse eller reparation.

9.   Medlemsstaterne kan til enhver tid tilbagetrække, suspendere eller begrænse anvendelsen af overførselslicenser, de har udstedt, under henvisning til beskyttelsen af deres væsentlige sikkerhedsinteresser, af hensyn til den offentlige orden eller offentlige sikkerhed eller på grund af manglende overholdelse af de vilkår og betingelser, der er knyttet til overførselslicensen.

Artikel 5

Generelle overførselslicenser

1.   Medlemsstaterne offentliggør generelle overførselslicenser, der giver direkte tilladelse til leverandører, som er etableret på deres respektive områder, og som opfylder de vilkår og betingelser, der er knyttet til overførselslicensen, til at foretage overførsler af forsvarsrelaterede produkter, som specificeres i overførselslicensen, til en kategori eller flere kategorier af modtagere, der er etableret i en anden medlemsstat.

2.   Med forbehold af artikel 4, stk. 2, offentliggøres generelle overførselslicenser i det mindste når:

a)

modtageren er del af en medlemsstats væbnede styrker eller en ordregivende myndighed på forsvarsområdet, der foretager indkøb, som udelukkende er til brug for en medlemsstats væbnede styrker

b)

modtageren er en virksomhed, der er certificeret i overensstemmelse med artikel 9

c)

formålet med overførslen er demonstration, vurdering eller udstilling

d)

formålet med overførslen er vedligeholdelse eller reparation, og modtageren er den oprindelige leverandør af de forsvarsrelaterede produkter.

3.   Medlemsstater, der deltager i et mellemstatslig samarbejdsprogram mellem to eller flere medlemsstater vedrørende udvikling, produktion eller anvendelse af et eller flere forsvarsrelaterede produkter, kan offentliggøre en generel overførselslicens for overførsler, der er nødvendige for gennemførelsen af dette samarbejdsprogram, til andre medlemsstater, der deltager i dette program.

4.   Medlemsstaterne kan fastsætte de betingelser, der gælder for registrering forud for den første anvendelse af en generel overførselslicens, uden at dette er til hinder for anvendelsen af andre bestemmelser i dette direktiv.

Artikel 6

Globale overførselslicenser

1.   Medlemsstaterne beslutter at udstede globale overførselslicenser til en individuel leverandør på dennes anmodning, og disse giver tilladelse til overførsler af forsvarsrelaterede produkter til modtagere i en eller flere andre medlemsstater.

2.   Medlemsstaterne fastsætter i hver global overførselslicens de forsvarsrelaterede produkter eller kategorier af forsvarsrelaterede produkter, der er omfattet af den globale overførselslicens, og de godkendte modtagere eller kategorier af modtagere.

Enhver global tilladelse gives for en periode på tre år, der kan forlænges af medlemsstaterne.

Artikel 7

Individuelle overførselslicenser

Medlemsstaterne beslutter at udstede individuelle overførselslicenser til en individuel leverandør på dennes anmodning, og disse overførselslicenser giver tilladelse til en enkelt overførsel af en specificeret mængde specifikke forsvarsrelaterede produkter, der skal overføres i en eller flere ladninger til en enkelt modtager når:

a)

anmodningen om overførselslicens er begrænset til en enkelt overførsel

b)

det er nødvendigt for at beskytte landets væsentlige sikkerhedsinteresser eller af hensyn til den offentlige orden

c)

det er nødvendigt for at overholde medlemsstatens internationale forpligtelser og tilsagn eller

d)

en medlemsstat har god grund til at tro, at leverandøren ikke vil være i stand til at opfylde alle de nødvendige vilkår og betingelser for at opnå en global overførselslicens.

KAPITEL III

OPLYSNINGSPLIGT, CERTIFICERING OG EKSPORT EFTER OVERFØRSEL

Artikel 8

Leverandørers oplysningspligt

1.   Medlemsstaterne sikrer, at leverandører af forsvarsrelaterede produkter oplyser modtagerne om de gældende vilkår og betingelser i overførselslicensen, herunder begrænsninger, i forbindelse med slutbrug eller eksport af de forsvarsrelaterede produkter.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at leverandører inden for et rimeligt tidsrum oplyser de kompetente myndigheder i den medlemsstat, fra hvis område de ønsker at overføre forsvarsrelaterede produkter, om, at de har til hensigt at anvende en generel tilladelse for første gang. Medlemsstaterne kan fastsætte, hvilke yderligere oplysninger der kan kræves om forsvarsrelaterede produkter, der overføres på grundlag af en overførselslicens.

3.   Medlemsstaterne sikrer og kontrollerer regelmæssigt, at leverandører fører detaljerede og fuldstændige registre over deres overførsler i overensstemmelse med den gældende lovgivning i de pågældende medlemsstater, og fastsætter, hvilke indberetningskrav der er knyttet til anvendelse af en generel, global eller individuel overførselslicens. Sådanne registre omfatter handelsdokumenter indeholdende følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af det forsvarsrelaterede produkt og dets reference efter bilaget

b)

mængden og værdien af det forsvarsrelaterede produkt

c)

datoen for overførsel

d)

leverandørens og modtagerens navn og adresse

e)

det forsvarsrelaterede produkts slutbrug og slutbruger, når disse kendes, og

f)

dokumentation for, at oplysningerne vedrørende en eksportbegrænsning, der er knyttet til overførselslicensen, er givet til modtageren af de pågældende forsvarsrelaterede produkter.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at leverandører fører de i stk. 3 omhandlede registre i en periode, der mindst svarer til, hvad der er fastsat i den relevante nationale lovgivning om opbevaringskrav for erhvervsdrivende, som er gældende i den respektive medlemsstat, og under alle omstændigheder i mindst tre år regnet fra afslutningen af det kalenderår, hvor overførslen fandt sted. De skal forevises på de kompetente myndigheders forlangende i den medlemsstat, fra hvis område leverandøren har overført de forsvarsrelaterede produkter.

Artikel 9

Certificering

1.   Medlemsstaterne udpeger kompetente myndigheder til at udføre certificering af modtagere, der er etableret på deres respektive områder, af forsvarsrelaterede produkter i medfør af overførselslicenser, der er offentliggjort af andre medlemsstater, jf. artikel 5, stk. 2, litra b).

2.   Certificeringen er en konstatering af, at modtagervirksomheden er pålidelig, især for så vidt angår dens evne til at overholde eksportbegrænsningerne vedrørende forsvarsrelaterede produkter, der i henhold til en overførselslicens modtages fra en anden medlemsstat. Modtagervirksomhedens pålidelighed vurderes efter følgende kriterier:

a)

dokumenteret erfaring inden for forsvarsaktiviteter, under særlig hensyntagen til virksomhedens hidtidige overholdelse af eksportbegrænsninger, eventuelle retsafgørelser herom, tilladelse til produktion eller markedsføring af forsvarsrelaterede produkter og beskæftigelse af kvalificeret overordnet personale

b)

relevant industriel aktivitet vedrørende forsvarsrelaterede produkter i Fællesskabet, særligt kapacitet til system/subsystemintegration

c)

udnævnelse af en ledende medarbejder som personlig ansvarlig for overførsler og eksport

d)

en skriftlig erklæring fra virksomheden, underskrevet af den i litra c) omhandlede ledende medarbejder, hvorved virksomheden forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at overholde og håndhæve alle specifikke betingelser for slutbrug og eksport af specifikke komponenter eller produkter, der er modtaget

e)

en skriftlig erklæring fra virksomheden, underskrevet af den i litra c) omhandlede ledende medarbejder, med henblik på rettidigt at give de kompetente myndigheder detaljerede oplysninger som svar på anmodninger og forespørgsler vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af alle de eksporterede produkter, som virksomheden overfører eller modtager i henhold til en overførselslicens fra en anden medlemsstat

f)

en beskrivelse, der bekræftes af den i litra c) omhandlede ledende medarbejder, af virksomhedens interne program til sikring af overholdelse af de gældende regler eller system til overførsels- og eksportforvaltning. Denne beskrivelse skal indeholde detaljerede oplysninger om de organisatoriske, menneskelige og tekniske ressourcer, der er afsat til forvaltningen af overførsler og eksport, ansvarskæden i virksomheden, interne kontrolprocedurer, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, registrering og sporbarhed af overførsler og eksport.

3.   Certifikaterne skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den kompetente myndighed, der har udstedt certifikatet

b)

modtagerens navn og adresse

c)

er erklæring om, at modtageren opfylder de i stk. 2 omhandlede kriterier, og

d)

certifikatets udstedelsesdato og gyldighedsperiode.

Det i litra d) omhandlede certifikats gyldighedsperiode må under ingen omstændigheder overstige fem år.

4.   Der kan i certifikater fastsættes yderligere betingelser om følgende:

a)

formidling af oplysninger, der kræves med henblik på at kontrollere, at de i stk. 2 omhandlede kriterier er opfyldt

b)

tilbagekaldelse eller suspension af certifikatet.

5.   De kompetente myndigheder kontrollerer mindst hvert tredje år, at modtageren opfylder de i stk. 2 omhandlede kriterier og alle andre betingelser, der er knyttet til de i stk. 4 omhandlede certifikater.

6.   En medlemsstat anerkender certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv i en anden medlemsstat.

7.   De kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger, hvis de konstaterer, at en certifikatindehaver, der er etableret på den pågældende medlemsstats område, ikke længere opfylder de i stk. 2 omhandlede kriterier og de i stk. 4 omhandlede betingelser. Sådanne foranstaltninger kan omfatte tilbagekaldelse af certifikatet. Den kompetente myndighed underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sin beslutning.

8.   Medlemsstaterne offentliggør og ajourfører regelmæssigt en liste over certificerede modtagere og underretter Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater herom.

Kommissionen gør et centralt register over modtagere, der er certificeret af medlemsstaterne, offentligt tilgængeligt på sit websted.

Artikel 10

Eksportbegrænsninger

Medlemsstaterne sikrer, at modtagere af forsvarsrelaterede produkter i forbindelse med ansøgningen om eksportlicens erklærer over for de kompetente myndigheder at have overholdt eventuelle eksportbegrænsninger, som i forbindelse med modtagelsen af forsvarsrelaterede produkter var knyttet til en overførselslicens fra en anden medlemsstat, herunder eventuelt at de har opnået den krævede tilladelse fra oprindelsesmedlemsstaten.

KAPITEL IV

TOLDPROCEDURER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 11

Toldprocedurer

1.   Medlemsstaterne sikrer, at eksportøren ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende eksport af forsvarsrelaterede produkter på det toldsted, der er ansvarligt for behandling af eksportangivelsen, fremlægger dokumentation for at have opnået enhver nødvendig eksportlicens.

2.   En medlemsstat kan med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (10) desuden i en periode på højst 30 arbejdsdage suspendere eksporten fra sit område af forsvarsrelaterede produkter, som er modtaget fra en anden medlemsstat i henhold til en overførselslicens og inkorporeret i et andet forsvarsrelateret produkt, eller, hvis det er nødvendigt, på anden måde hindre, at sådanne produkter forlader Fællesskabet via dens område, når den vurderer:

a)

at der ved eksportlicensens udstedelse ikke blev taget behørigt hensyn til relevante oplysninger, eller

b)

omstændighederne har ændret sig væsentligt, siden eksportlicensens udstedelse.

3.   Medlemsstaterne kan bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med eksport af forsvarsrelaterede produkter kun kan opfyldes ved bestemte toldsteder.

4.   Når medlemsstaterne anvender muligheden i stk. 3, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse. Kommissionen offentliggør disse oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Informationsudveksling

Medlemsstaterne træffer sammen med Kommissionen alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem deres nationale kompetente myndigheder.

KAPITEL V

AJOURFØRING AF LISTEN OVER FORSVARSRELATEREDE PRODUKTER

Artikel 13

Tilpasning af bilaget

1.   Kommissionen ajourfører listen over forsvarsrelaterede produkter, der er fastsat i bilaget, således at det er i nøje overensstemmelse med EU's fælles liste over militært udstyr.

2.   Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

Artikel 14

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   Hvis en licensudstedende medlemsstat skønner, at der er en alvorlig risiko for, at en modtager, der er certificeret i overensstemmelse med artikel 9 i en anden medlemsstat ikke vil overholde en betingelse, der er knyttet til en generel overførselslicens, eller hvis en licensudstedende medlemsstat skønner, at den offentlige orden eller offentlige sikkerhed eller medlemsstatens væsentlige sikkerhedsinteresser kan blive berørt, underretter den licensudstedende medlemsstat den anden medlemsstat og anmoder om en undersøgelse af situationen.

2.   Såfremt den i stk. 1 omtalte tvivl fortsat består, kan den licensudstedende medlemsstat midlertidigt suspendere den generelle overførselslicens, for så vidt angår sådanne modtagere. Den underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om årsagerne til denne beskyttelsesforanstaltning. Medlemsstaten, der har truffet beskyttelsesforanstaltningen, kan beslutte at ophæve foranstaltningen, hvis den vurderer, at den ikke længere er berettiget.

Artikel 16

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de bestemmelser, der vedtages med henblik på gennemførelse af dette direktiv, særlig i tilfælde af, at de oplysninger, der forelægges i henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 10, om overholdelse af eksportbegrænsninger, der er knyttet til en overførselslicens, er forkerte eller ikke er udtømmende. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse regler gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 17

Revisionsklausul og rapportering

1.   Kommissionen aflægger rapport om sådanne foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer med henblik på gennemførelsen af dette direktiv, særlig artikel 9-12 og artikel 15, senest 30. juni 2012.

2.   Kommissionen tager gennemførelsen af dette direktiv op til revision og orienterer Europa-Parlamentet og Rådet herom senest 30. juni 2016. Den vurderer navnlig, om og i hvilket omfang målsætningerne for dette direktiv er blevet opfyldt, bl.a. med hensyn til det indre markeds funktion. I sin rapport vurderer Kommissionen anvendelsen af artikel 9-12 og artikel 15 i dette direktiv, og den evaluerer direktivets indvirkning på udviklingen af et europæisk marked for forsvarsprodukter og et fundament for en europæisk forsvarsteknologi og -industri, bl.a. med hensyn til små og mellemstore virksomheders situation. Om nødvendigt ledsages rapporten af et forslag til retsakt.

Artikel 18

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 30. juni 2012.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  Udtalelse af 23.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 16.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.4.2009.

(3)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 58.

(4)  EFT L 338 af 9.12.1997, s. 1.

(5)  EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51.

(6)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(7)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(10)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

LISTE OVER FORSVARSRELATEREDE PRODUKTER

ML1
Glatløbede våben med en kaliber på under 20 mm, andre våben og automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm (0,50 tommer) eller herunder samt følgende tilbehør og specielt designede komponenter hertil:

a.

Rifler, karabiner, revolvere, pistoler, maskinpistoler og maskingeværer:

Note: Følgende er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML1.a.:

1.

Musketgeværer, rifler og karabiner fremstillet før 1938

2.

Kopier af musketgeværer, rifler og karabiner, der i den oprindelige udgave blev fremstillet før 1890

3.

Revolvere, pistoler og maskingeværer fremstillet før 1890, og kopier heraf

b.

Følgende glatløbede våben:

1.

Glatløbede våben specielt designet til militær anvendelse

2.

Følgende andre glatløbede våben:

a.

Fuldautomatiske våben

b.

Halvautomatiske våben eller våben af »pumpgun«-typen

c.

Våben til ammunition uden hylster

d.

Lyddæmpere, specielle affutager, clips, sigteanordninger og flammeskjulere til våben, som er underlagt eksportkontrol i henhold til underpunkt ML1.a., ML1.b. eller ML1.c.

Note 1: Glatløbede våben, der anvendes til jagt eller idræt, er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML1. Disse våben må ikke være specielt designet til militær anvendelse eller være fuldautomatiske.

Note 2: Skydevåben, der er specielt designet til løs ammunition, og som ikke kan affyre kontrolleret ammunition, er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML1.

Note 3: Våben, der anvender ikke-centreret ammunition i hylstre, og som ikke er fuldautomatiske, er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML1.

Note 4: Optiske sigteanordninger til våben uden elektronisk billedbehandling med en forstørrelse på 4 gange eller mindre er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML.1.d., medmindre de er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

ML2
Glatløbede våben med en kaliber på 20 mm eller derover, andre våben eller andet forsvarsmateriel med en kaliber på over 12,7 mm (0,50 tommer), lavetter samt følgende tilbehør og specielt designede komponenter hertil:

a.

Kanoner, haubitsere, skyts, morterer, antitankvåben, affyringsanordninger (launchers), militære flammekastere, rifler, rekylfri rifler, glatløbede våben og sløringsanordninger (signature reduction devices) hertil

Note 1: ML2.a. omfatter indsprøjtnings- og måleanordninger, opbevaringstanke og andre komponenter, der er specielt designet til anvendelse med flydende brændstof til alle de former for udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML2.a.

Note 2: Følgende er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML2.a.:

1.

Musketgeværer, rifler og karabiner fremstillet før 1938

2.

Kopier af musketgeværer, rifler og karabiner, der i den oprindelige udgave blev fremstillet før 1890

b.

Militære røg- og gaslavetter, militære pyrotekniske lavetter eller generatorer

Note: Signalpistoler er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML2.b.

c.

Sigteanordninger til våben

ML3
Følgende ammunition og tempereringsanordninger samt specielt designede komponenter hertil:

a.

Ammunition til våben, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML1, ML2 eller ML12

b.

Tempereringsanordninger, der er specielt designede til ammunition, der er omfattet af eksportkontrol i henhold til ML3.a.

Note 1: Specielt designede komponenter omfatter:

a.

Metal- eller plastikdele, f.eks. tændsatser, projektilkapper, forbindelsesled til patroner, roterende bånd og metaldele til ammunition

b.

Sikrings- og armeringsanordninger, tændere, sensorer og tændingsanordninger

c.

Strømforsyningsanordninger med høj engangseffekt

d.

Brændbare hylstre til sprængladninger

e.

Submunition, herunder små bomber og små miner samt målstyrede projektiler.

Note 2: ML3.a lægger ikke eksportkontrol på ammunition uden projektil (blankstar) og løs ammunition med perforeret sprængstofkammer.

Note 3: ML3.a. lægger ikke eksportkontrol på patroner specielt designet til følgende formål:

a.

Signalering

b.

Bortjagning af fugle eller

c.

Antændelse af gas ved olieboringer.

ML4
Bomber, torpedoer, raketter, missiler, andre eksplosive anordninger og ladninger samt tilhørende udstyr og følgende tilbehør, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter specielt designet hertil

NB: Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11, note 7.

a.

Bomber, torpedoer, granater, røggeneratorer, raketter, miner, missiler, dybvandsbomber, sprænganordninger og sprængudstyr, »pyrotekniske« anordninger, hylstre og simulatorer (dvs. udstyr, der simulerer nogen af disse genstande)

Note: ML4.a. omfatter:

1.

Røggranater, ildbomber, brandbomber og eksplosionsanordninger

2.

dyser til raketdrevne missiler og næser til fartøjer, der kan vende tilbage til jorden.

b.

Udstyr specielt designet til håndtering, kontrol, aktivering, kraftoverførsel med operationel engangseffekt, opsendelse, udlægning, strygning, affyring, vildledning, støjsending (jamming), detonation eller detektion af genstande, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML4.a.

Note: ML4.b. omfatter:

1.

Mobile anlæg til fremstilling af over 1 000 kg flydende gas dagligt

2.

Flydende elkabler til strygning af magnetminer.

Teknisk note:

Håndholdt udstyr, der udelukkende er designet til at detektere metalgenstande, og som ikke kan skelne mellem miner og andre metalgenstande, anses ikke for at være specielt designet til detektion af genstande, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML4.a.

ML5
Ildkontrol og tilhørende advarsels- og alarmudstyr samt følgende tilhørende systemer, prøve-og indstillingsudstyr samt og udstyr til modforanstaltninger, der er specielt designet til militær anvendelse, og specielt designede komponenter og specielt designet tilbehør hertil

a.

Sigteanordninger til våben, bombecomputere, kanonopstillingsudstyr og våbenkontrolsystemer

b.

Målsøgnings-, designations-, afstandsmålings-, overvågnings- eller sporingssystemer; detekterings-, datafusions-, rekognoscerings- eller identifikationsudstyr samt sensorintegrationsudstyr

c.

Udstyr til modforanstaltninger til varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML5.a. eller ML5.b.

d.

Feltprøve- og indstillingsudstyr, der er specielt designet til varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML5.a. eller ML5.b.

ML6
Følgende landkøretøjer og komponenter:

NB: Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11, note 7.

a.

Landkøretøjer og komponenter hertil, der specielt er designet eller modificeret til militær anvendelse

Teknisk note:

Med henblik på ML6.a. er påhængsvogne omfattet af betegnelsen landkøretøjer.

b.

Køretøjer med træk på alle hjul, der kan anvendes i terræn, og som er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.

NB: Se også ML13.a.

Note 1: ML6.a. omfatter:

a.

Kampvogne og andre pansrede militærkøretøjer samt militærkøretøjer påmonteret ophæng til våben eller udstyr til minelægning eller affyring af ammunition, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML4

b.

Pansrede køretøjer

c.

Amfibiekøretøjer og køretøjer til kørsel på dybt vand

d.

Bjærgningskøretøjer og køretøjer til at trække eller transportere ammunition eller våbensystemer samt dertil hørende lasthåndteringsudstyr.

Note 2: Ændring af et landkøretøj til militær anvendelse, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML6.a., medfører en strukturel, elektrisk eller mekanisk ændring omfattende en eller flere specifikt udformede militære komponenter. Disse komponenter omfatter:

a.

Dækkarkasser, der er skudsikre, eller som kan køre, når de er punkterede

b.

Dæktrykskontrolsystemer, der betjenes indefra i et køretøj i fart

c.

Pansring af vitale dele (f.eks. brændstoftanke eller køretøjets førerhus)

d.

Specielle forstærkninger eller våbenmonteringsanordninger

e.

Mørklægningslygter.

Note 3: Civile køretøjer eller lastvogne, der er armerede eller forsynet med ballistisk beskyttelse, og som er designet til eller modificeret til transport af penge eller værdigenstande, er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML6.

ML7
Følgende kemiske eller biologiske toksiske midler (agents), »kemikalier til oprørskontrol«, radioaktivt materiale, beslægtet udstyr, komponenter, og materialer:

a.

Biologiske midler (agents) og radioaktivt materiale, der er »modificeret til krigsbrug« for at forvolde tab blandt mennesker og dyr, beskadige udstyr eller volde skade på afgrøder eller miljø

b.

Kemiske kampmidler, herunder:

1.

kemiske nervekampmidler:

a.

O-alkyl (lig med eller mindre end C10, herunder cycloalkyl) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) — phosphonfluoridater, som f.eks.:

Sarin (GB): O-Isopropylmethylphosphonfluoridat(CAS 107-44-8) og

Soman (GD): O-Pinacolyl-methylphosphonfluoridat (CAS 96-64-0)

b.

O-alkyl (lig med eller mindre end C10, inkl. cycloalkyl)-N,N-dialkyl-(Me, Et;n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidocyanidater, som f.eks.:

Tabun (GA): O-Ethyl-N,N-dimethyl-phosphoramidocyanidat (CAS 77-81-6)

c.

O-Alkyl (H eller lig med eller mindre end C10, inkl. cycloalkyl) og S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonthioater og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte som f.eks.:

VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonthioat (CAS 50782-69-9)

2.

Blæretrækkende kemiske kampmidler:

a.

Svovl-sennepsgasser som f.eks.:

1.

2-Chlorethylchlormethylsulfid (CAS 2625-76-5)

2.

Bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2)

3.

Bis(2-chlorethylthio)methan (CAS 63869-13-6)

4.

1,2-Bis(2-chorethylthio)ethan (CAS 3563-36-8)

5.

1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan (CAS 63905-10-2)

6.

1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan (CAS 142868-93-7)

7.

1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan (CAS 142868-94-8)

8.

Bis(2-chlorethylthioethyl)ether (CAS 63918-90-1)

9.

Bis(2-chlorethylthioethyl)ether (CAS 63918-89-8)

b.

Lewisiter, som f.eks.:

1.

2-chlorvinyldichlorarsin (CAS 541-25-3)

2.

Tris(2-chlorvinyl)arsin (CAS 40334-70-1)

3.

Bis(2-chlorvinyl)chlorarsin (CAS 40334-69-8)

c.

Kvælstof-sennepsgasser, som f.eks.:

1.

HN1: Bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-08)

2.

HN2: Bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2)

3.

HN3: Tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1)

3.

Kemiske kampmidler, der forårsager ukampdygtighed, som f.eks.:

a.

3-Quinuclindinylbenzilat (BZ) (CAS 6581-06-2)

4.

Kemiske kampmidler til afløvning, som f.eks.:

a.

Butyl 2-chlor-4-fluorphenoxiacetat (LNF)

b.

2,4,5-trichlorphenoxeddikesyre blandet med 2,4-dichlorphenoxeddikesyre (Agent Orange).

c.

Følgende binære prækursorer og nøgleprækursorer til kemiske kampmidler:

1.

Alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl)phosphonyldifluorider, som f.eks.:

DF: methylphosphonyldifluorid (CAS 676-99-3)

2.

O-alkyl (H eller ≤ C10, herunder cycloalkyl) O-2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) aminoethyl-alkyl (methyl, ethyl, n-propyl eller isopropyl) phosphoniter og tilsvarende alkylerede og protonerede salte, som f.eks.:

QL: O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoethylmethylphosphoniter (CAS 57856-11-8)

3.

Chlorsarin: O-Isopropylmethylphosphonchloridat (CAS 1445-76-7)

4.

Chlorsoman: O-Pinacolylmethylphosphonchloridat (CAS 7040-57-5)

d.

»Kemikalier til oprørskontrol«, kemiske aktivstoffer og blandinger heraf, herunder:

1.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

2.

[2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

3.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (α-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

4.

Dibenz-(b,F)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

5.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

6.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

Note 1: ML7.d. lægger ikke eksportkontrol på »kemikalier til oprørskontrol«, der er individuelt emballeret til selvforsvarsformål.

Note 2: ML7.d. lægger ikke eksportkontrol på kemiske aktivstoffer og blandinger heraf, som er bestemt og pakket til fødevareproduktion eller medicinske formål.

e.

Udstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, til spredning af følgende materialer eller midler og specielt designede komponenter hertil:

1.

Materialer eller midler (agents), der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.a., ML7.b. eller ML7.d., eller

2.

kemiske kampmidler fremstillet med prækursorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.c.

f.

Følgende beskyttelses- og dekontamineringsudstyr, specielt designede komponenter hertil og specielt formulerede kemiske blandinger:

1.

Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, til forsvar mod materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til punkt ML7.a., ML7.b. eller ML7.d., samt særligt designede komponenter hertil

2.

Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.a. eller ML7.b., samt særligt designede komponenter hertil

3.

Kemiske blandinger, der er specielt udviklet/formuleret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.a. eller ML7.b.

Note: ML7.f.1. omfatter:

a.

Luftkonditioneringsanlæg, der er specielt designet eller modificeret til nuklear, biologisk og kemisk filtrering.

b.

Beskyttelsesdragter.

NB: Med hensyn til gasmasker samt beskyttelses- og dekontamineringsudstyr til ikke militær anvendelse henvises til 1A004 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

g.

Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, detektering eller bestemmelse af materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.a. eller ML7.b. eller ML7.d., samt særligt designede komponenter hertil

Note: Personlige strålingsdosimetre er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.g.

NB: Jf. 1A004 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

h.

»Biopolymerer«, der er specielt designet eller oparbejdet til detektion eller bestemmelse af kemiske kampmidler, der er underlagt eksportkontrol i henhold til punkt ML7.b., samt specifikke cellekulturer, der bruges til at fremstille dem

i.

Følgende »biokatalysatorer« til dekontaminering eller nedbrydning af kemiske kampmidler samt biologiske systemer hertil:

1.

»Biokatalysatorer«, der er specielt designet til dekontaminering eller nedbrydning af kemiske kampmidler, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.b., og som er fremstillet gennem målrettet laboratorieudvælgelse eller genetisk manipulation af biologiske systemer

2.

Følgende biologiske systemer: »Ekspressionsvektorer«, vira eller cellekulturer, der indeholder genetisk information, der er specifik for fremstillingen af »biokatalysatorer«, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.i.1.

Note 1: ML7.b. og ML7.d. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Cyanogenchlorid (CAS 506-77-4). Jf. 1C450.a.5. på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

b.

Hydrogencyanid (CAS 74-90-8)

c.

Chlor (CAS 7782-50-5)

d.

Carbonylchlorid (phosgen) (CAS 75-44-5). Jf. 1C450.a.4. på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

e.

Diphosgen (trichlormethyl-chlorformiat) (CAS 503-38-8)

f.

udgår

g.

Xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4)

h.

Benzylbromid (CAS 100-39-0)

i.

Benzyljodid (CAS 620-05-3)

j.

Bromacetone (CAS 598-31-2)

k.

Cyanogenbromid (CAS 506-68-3)

l.

Brommethylethylketon (CAS 816-40-0)

m.

Chloracetone (CAS 78-95-5)

n.

Ethyl-iodacetat (CAS 623-48-3)

o.

Iodacetone (CAS 3019-04-3)

p.

Chlorpicrin (CAS 76-06-2). Jf. 1C450.a.7. på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

Note 2: De cellekulturer og biologiske systemer, der er opført i ML7.h. og ML7.i.2., er udtømmende, og disse underpunkter lægger ikke eksportkontrol på celler eller biologiske systemer til civile formål, som f.eks. landbrugsformål, farmaceutiske, medicinske og veterinære formål, miljø- og affaldshåndteringsformål eller i fødevareindustrien.

ML8
Følgende »energimaterialer« samt beslægtede stoffer:

NB: Jf. 1C011 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

Tekniske noter:

1.

Ved blanding forstås her en sammensætning af to eller flere stoffer, hvoraf mindst et stof er opført under underpunkterne i ML8.

2.

Ethvert stof, der er opført under underpunkterne i ML8, pålægges eksportkontrol i henhold til denne liste, også hvis det anvendes til et andet formål end det anførte. (f.eks. anvendes TAGN hovedsagelig som sprængstof, men kan også anvendes som brændstof eller som iltningsmiddel).

a.

Følgende »sprængstoffer« og blandinger heraf:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1)

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraaminkobolt (III) perchlorat (CAS 117412-28-9)

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzfurozan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzfurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1)

4.

CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS 135285-90-4); chlathrater af CL-20 (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.3. og g.4.)

5.

CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaaminkobolt (III) perchlorat) (CAS 70247-32-4)

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7)

7.

DATB (diamintrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6)

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazin)

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6)

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2,4,4,6,6′-hexanitrobiphenyl eller dipicramid) (CAS 17215-44-0)

11.

DNGU (DINGU eller dinitroglycoluril (CAS 55510-04-8)

12.

Følgende furazaner:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazan)

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3)

13.

Følgende HMX og derivater heraf (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.5.):

a.

HMX (Cyclotetramethylentetranitramin, octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyclooctan, octogen (CAS 2691-41-0)

b.

difluoraminerede HMX-analoger

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo-[3,3,0]-octanon-3, tetranitrosemiglycouril eller keto-bicyklisk HMX) (CAS 130256-72-3)

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9)

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0)

16.

Følgende imidazoler:

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol)

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0)

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol)

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol)

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol)

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylenhydrazin)

18.

NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (CAS 932-64-9)

19.

Polynitrocubaner med flere end fire nitrogrupper

20.

PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2)

21.

Følgende RDX og derivater heraf:

a.

RDX (cyclotrimethylentrinitramin, cyclonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexan, hexogen) (CAS 121-82-4)

b.

Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyclohexanon) (CAS 115029-35-1)

22.

TAGN (triaminguanidinenitrat) (CAS 4000-16-2)

23.

TATB (triamintrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.7.)

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin)

25.

Følgende tetrazoler:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol)

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol)

26.

Tetryl (trinitrophenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8)

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.6.)

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.2.)

29.

TNGU (SORGUYL eller tetranitroglycoluril (CAS 55510-03-7)

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9)

31.

Følgende triaziner:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0)

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4)

32.

Følgende triazoler:

a.

5-azido-2-nitrotriazol

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazoldinitramid) (CAS 1614-08-0)

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol)

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin)

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4)

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9)

g.

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid (CAS 75393-84-9)

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol)

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol)

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1)

33.

Ethvert sprængstof med en detonationshastighed på over 8 700 m/s eller et detonationstryk på over 34 GPa (340 kbar), der ikke er opført andre steder i ML8.a.

34.

Andre organiske sprængstoffer, som ikke er opført andre steder i ML8.a., med detonationstryk på 25 GPa (250 kbar) eller derover, som forbliver stabile ved temperaturer på 523 K (250 °C) eller derover i perioder på 5 minutter eller længere.

b.

Følgende »drivmidler«:

1.

Ethvert fast »drivmiddel« i FN-klasse 1.1 med en teoretisk specifik impuls (under standardbetingelser) på mere end 250 s i forbindelse med metalfrie blandinger og på mere end 270 s i forbindelse med aluminiumholdige blandinger

2.

Ethvert fast »drivmiddel« i FN-klasse 1.3 med en teoretisk specifik impuls på mere end 230 s i forbindelse med halogenfrie blandinger, 250 s i forbindelse med metalfrie blandinger og 266 s i forbindelse med metalholdige blandinger

3.

»Drivmidler« med en kraftkonstant på over 1 200 kJ/kg

4.

»Drivmidler«, som kan modstå en stabil forbrændingshastighed på over 38 mm/s under standardbetingelser (målt ved en inhiberet enkeltstreng) ved 6,89 MPa (68,9 bar) og 294 K (21 °C)

5.

Elastomermodificerede støbte dobbeltbaserede »drivmidler« (EMCBD) med en strækbarhed ved maksimal belastning på mere end 5 % ved 233 K (–40 °C)

6.

Ethvert »drivmiddel«, som indeholder stoffer, der er opført i ML8.a.

c.

Følgende »pyrotekniske stoffer«, brændstoffer beslægtede stoffer samt blandinger heraf:

1.

Flybrændstoffer, der er specielt fremstillet til militær anvendelse

2.

Alan (aluminiumhydrid) (CAS 7784-21-6)

3.

Carboraner; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaboraner (CAS 19624-22-7 og 18433-84-6) og derivater heraf

4.

Følgende hydraziner og derivater heraf (vedr. oxyderende hydrazinderivater, jf. ML8.d.8. og d.9.):

a.

Hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mere

b.

Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4)

c.

Symmetrisk dimethylhydrazin (CAS 540-73-8)

d.

Asymmetrisk dimethylhydrazin (CAS 57-14-7)

5.

Metalbrændstoffer i partikelform, hvad enten de er sfæriske, forstøvede, kugle- eller flageformede eller formalede, når de er fremstillet af materiale, der med en renhed på 99 % eller derover består af et af følgende materialer:

a.

Følgende »metaller« og blandinger heraf:

1.

Beryllium (CAS 7440-41-7) med en partikelstørrelse på mindre end 60 μm

2.

Jernpulver (CAS 7439-89-6) med en partikelstørrelse på 3 μm eller mindre fremstillet ved reduktion af jernoxid med brint

b.

Blandinger, der indeholder et af følgende stoffer:

1.

Zirconium (CAS 7440-67-7), magnesium (CAS 7439-95-4) eller legeringer af disse med en partikelstørrelse på mindre end 60 μm

2.

Bor- (CAS 7440-42-8) eller borcarbid (CAS 12069-32-8)-brændstoffer med en renhed på 85 % eller mere og en partikelstørrelse på mindre end 60 μm

6.

Militære materialer, som indeholder fortykningsmidler til kulbrintebrændstoffer, der er specielt fremstillet til brug i flammekastere eller brandammunition, som f.eks. metalstearater eller palmitater (f.eks. oktal) (CAS 637-12-7) og M1-, M2- og M3-fortykningsmidler

7.

Perchlorater, chlorater og chromater sammensat med pulverformigt metal eller andre højenergibrændstofelementer

8.

Sfærisk aluminiumspulver (CAS 7429-90-5) med en partikelstørrelse på 60 μm eller mindre, fremstillet af materiale med et aluminiumsindhold på 99 % eller mere

9.

Titaniumsubhydrid med en støkiometrisk ækvivalens på n = 0,65-1,68.

Note 1: Flybrændstoffer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.c.1., er færdige produkter og ikke bestanddele heraf.

Note 2: Hydrazinblandinger, der er specielt formuleret til korrosionsbekæmpelse, er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.c.4.a.

Note 3: Eksplosivstoffer og brændstoffer, som indeholder metaller eller legeringer, der er opført på listen i ML8.c.5., er underlagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium eller ej.

Note 4: Bor og borcarbid beriget med bor-10 (20 % eller mere af det samlede indhold af bor-10) er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.c.5.b.2.

d.

Følgende iltningsmidler og blandinger heraf:

1.

ADN (ammoniumdinitramid eller SR12) (CAS 140456-78-6)

2.

AP (ammoniumperchlorat) (CAS 7790-98-9)

3.

Forbindelser bestående af fluor og et af følgende stoffer:

a.

andre halogener

b.

oxygen eller

c.

nitrogen

Note 1: Chlortrifluorid er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.d.3. Jf. 1C238 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

Note 2: Gasformigt nitrogentrifluorid er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.d.3.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7)

5.

HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS 13465-08-2)

6.

HAP (hydroxylammoniumperchlorat) (CAS 15588-62-2)

7.

HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8)

8.

Hydrazinnitrat (CAS 37836-27-4)

9.

Hydrazinperchlorat (CAS 27978-54-7)

10.

Flydende iltningsmidler, som består af eller indeholder inhiberet rødt rygende salpetersyre (IRFNA) (CAS 8007-58-7) eller oxygendifluorid

Note: Ikke-inhiberet rygende salpetersyre er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8.d.10.

e.

Følgende bindemidler, blødgørere, monomerer og polymerer:

1.

AMMO (azidomethylmethyloxetan og -polymerer) (CAS 90683-29-7) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.1.)

2.

BAMO (bisadzidomethyloxetan og -polymerer) (CAS 17607-20-4) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.1.)

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0)

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3)

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (vedr. »prækursorer« hertil, jf. ML8.g.8.)

6.

Energetiske monomerer, plastificeringsmidler og polymerer, som indeholder nitro-, azido-, nitrat-, nitraza- eller difluoraminogrupper, der er specielt fremstillet til militær anvendelse.

7.

FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyloxetan) og -polymerer

8.

FEFO (bis-(2-fluor-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1)

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS 376-90-9)

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormethyl-3-oxaheptan-1,7-diolformal)

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) og derivater heraf

12.

HTPB (hydroxyltermineret polybutadien) med en hydoxylfunktionalitet på eller større end 2,2 og mindre end eller på 2,4, en hydroxylværdi på under 0,77 meq/g, og en viskositet ved 30 °C på under 47 poise (CAS 69102-90-5)

13.

Alkoholfunktionaliseret poly(epichlorhydrin) med lav molekylær vægt (under 10 000; poly(epichlorhydrindiol) og triol

14.

NENA (nitratoethylnitraminforbindelser) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 og 85954-06-9)

15.

PGN (poly-GLYN), polyglycidnylnitrat eller poly(nitratmethyloxiran) (CAS 27814-48-8)

16.

Poly-NIMMO (polynitratmethylmethyloxetan) eller poly-NMMO (poly[3-nitratmethyl-3-methyloxetan]) (CAS 84051-81-0)

17.

Polynitroorthocarbonater

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)ethoxy]propan eller trisvinoxypropanaddukt CAS 53159-39-0).

f.

Følgende tilsætningsstoffer:

1.

Basisk kobbersalicylat (CAS 62320-94-9)

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl)glycolamid) (CAS 17409-41-5)

3.

BNO (butoadiennitrileoxid) (CAS 9003-18-3)

4.

Følgende ferrocenderivater:

a.

butacen (CAS 125856-62-4)

b.

catocen (2,2-bis-ethylferrocenylpropan) (CAS 37206-42-1)

c.

ferrocencarboxylsyrer

d.

n-butylferrocen (CAS 31904-29-7)

e.

andre adducerede polymere ferrocenderivater

5.

Bly-beta-resorcylat (CAS 20936-32-7)

6.

Blycitrat (CAS 14450-60-3)

7.

Bly-kobberchelater af beta-resorcylat eller salicylater (CAS 68411-07-4)

8.

Blymaleat (CAS 19136-34-6)

9.

Blysalicylat (CAS 15748-73-9)

10.

Blystannat (CAS 12036-31-6)

11.

MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylphosphinoxid) (CAS 57-39-6) BOBBA 8 (bis(2-methylaziri-dinyl)2-(2-hydroxypropanoxy) propylaminphosphinoxid) og andre MAPO-derivater

12.

Methyl BAPO (bis(2-methylaziridinyl)methylaminphosphinoxid) (CAS 85068-72-0)

13.

N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2)

14.

3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS 7406-61-9)

15.

Følgende metalorganiske bindemidler:

a.

neopentyl[diallyl]oxy, tri[dioctyl]phosphattitanat (CAS 103850-22-2), også kendt som titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-methyl, butanolat, tris(dioctyl) phosphat] (CAS 110438-25-0), eller LICA 12 (CAS 103850-22-2)

b.

titan IV, [(2-propenolat-1)methyl, n-propanolatmethyl] butanolat-1, tris[dioctyl]pyrophosphat eller KR 3538

c.

titan IV, [(2-propenolat-1)methyl, n-propanoltomethyl] butanolat-1, tris(dioctyl)phosphat

16.

Polycyandifluoraminoethylenoxid

17.

Polyfunktionelle aziridinamider med isophtal, trimesin- (BITA eller butylenimintrimesamid), isocyanur- eller trimethyladipingrundstrukturer og 2-methyl- eller 2-ethylerstatninger ved aziridinringen

18.

Propylenimin (2-methylaziridin) (CAS 75-55-8)

19.

Superfin jernoxid (Fe203) med en specifik overflade på over 250 m2/g og en gennemsnitlig partikelstørrelse på 3,0 nm eller derunder

20.

TEPAN (tetraethylenpentaaminacrylnitril) (CAS 68412-45-3) cyanethylerede polyaminer og deres salte

21.

TEPANOL (tetraethylenpentaaminacrylnitrilglycidol) (CAS 68412-46-4) og cyanethylerede polyaminer adduceret med glycidol og deres salte

22.

TPB (triphenylbismut) (CAS 603-33-8).

g.

Følgende »prækursorer«:

NB: Henvisningerne i ML8.g. vedrører eksportkontrolbelagte »energimaterialer«, der er fremstillet af disse stoffer.

1.

BCMO (bischlormethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (se også ML8.e.1. og e.2.)

2.

Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS 125735-38-8) (se også ML8.a.28.)

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (se også ML8.a.4.)

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (se også ML8.a.4.)

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7-tretraazacyclooctan) (CAS 41378-98-7) (se også ML8.a.13.)

6.

1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (se også ML8.a.27.)

7.

1,3,5-trichlorbenzen (CAS 108-70-3) (se også ML8.a.23.)

8.

1,2,4 trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (se også ML8.e.5.).

Note 5: Vedrørende eksplosive ladninger og anordninger se ML4.

Note 6: Følgende stoffer er ikke underlagt eksportkontrol i henhold til ML8, hvis de ikke indgår i forbindelser eller blandinger med »energimaterialer« som omhandlet i ML8.a. eller pulveriserede metaller som omhandlet i ML8.c.:

a.

Ammoniumpicrat

b.

Sortkrudt

c.

Hexanitrodiphenylamin

d.

Difluoramin

e.

Nitrostivelse

f.

Kaliumnitrat

g.

Tetranitronaphthalen

h.

Trinitroanisol.

i.

Trinitronaphthalen

j.

Trinitroxylen

k.

N-pyrrolidinon, 1-methyl-2-pyrrolidinon

l.

Dioctylmaleat

m.

Ethylhexylacrylat

n.

Triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) og andre pyrophore metalalkyler og -aryler af lithium, natrium, magnesium, zink eller bor

o.

Nitrocellulose

p.

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG)

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

r.

Ethylendiaminodinitrat (EDDN)

s.

Pentaerytritoltetranitrat (PETN)

t.

Blyazid, normalt og basisk blystyphnat og primærsprængstoffer eller tændladningsblandinger, som indeholder azider eller azidkomplekser

u.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN)

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (styphninsyre)

w.

Diethyldiphenylurea, dimethyldiphenylurea, methylethyldiphenylurea [centraliter]

x.

N,N-diphenylurea (asymmetrisk diphenylurea)

y.

Methyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk methyldiphenylurea)

z.

Ethyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk ethyldiphenylurea)

aa.

2-nitrodiphenylamin (2-NDPA)

bb.

4-nitrodiphenylamin (4-NDPA)

cc.

2,2-dinitropropanol

dd.

Nitroguanidin (jf. 1C011.d. på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse).

ML9
Krigsskibe og følgende særlige udstyr og tilbehør til skibe og komponenter hertil, som er specielt designet til militær anvendelse:

NB: Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11, note 7.

a.

Kampskibe og skibe, der er specielt designet eller modificeret til at kunne indgå i offensive eller defensive aktioner (over eller under vandet), uanset om de er ombygget til ikke-militær anvendelse, uanset om de på det pågældende tidspunkt er i en sådan stand, at de kan anvendes i aktioner, og uanset om de er udstyret med våbenfremføringsmidler eller panser og skrog eller skrogdele til sådanne skibe.

b.

Motorer og fremdriftssystemer som følger:

1.

Dieselmotorer, der er specielt designet til ubåde med begge følgende karakteristika:

a.

en effekt på 1,12 MW (1 500 hk) eller derover, og

b.

en omdrejningshastighed på 700 omdrejninger i minuttet eller derover.

2.

Elektromotorer, der er specielt designet til ubåde med alle følgende karakteristika:

a.

en effekt på over 0,75 MW (1 000 hk)

b.

hurtigt omstyrbar

c.

væskekølet og

d.

fuldstændig afskærmet.

3.

Ikke-magnetiske dieselmotorer, der er specielt designet til militær anvendelse, med en effekt på 37,3 kW (50 hk) eller derover og en ikke-magnetisk del på over 75 % af den samlede masse.

4.

Luftuafhængige fremdriftssystemer, der er specielt designet til ubåde

Teknisk note:

»Luftuafhængig fremdrift« gør det muligt for en neddykket ubåd at anvende sit fremdriftssystem uden adgang til atmosfærisk ilt i længere tid, end det ville have været muligt ved anvendelse af batterierne. Dette omfatter ikke atomenergi.

c.

Undervandsdetektionsudstyr, der er specielt designet til militær anvendelse, og styreanordninger hertil.

d.

Ubåds- og torpedonet.

e.

Anvendes ikke.

f.

Skibsskrogspenetratorer og konnektorer, der er specielt designet til militær anvendelse, og som muliggør forbindelse med udstyr uden for et skib.

Note: ML9.f. omfatter konnektorer til skibe af enleder-, multileder-, koaksial- eller bølgeledertypen og skibsskrogspenetratorer, som begge kan forblive uigennemtrængelige for lækagevand udefra og bevare de krævede karakteristika på havdybder på over 100 m, samt fiberoptiske konnektorer og optiske skibsskrogspenetratorer, der er specielt designet til laserstråletransmission uanset dybde. Punktet omfatter ikke almindelige skibsskrogspenetratorer til drivaksler og hydrodynamiske rorstænger.

g.

Lydløse lejer med gasophæng eller magnetisk ophæng, aktiv signatur- eller vibrationsfjernelses-kontrol samt udstyr, der indeholder sådanne lejer, og som er specielt designet til militær anvendelse.

ML10
»Fly«, »lettere end luft-fartøjer«, ubemandede luftfartøjer, flymotorer og udstyr til »fly« samt hermed beslægtet udstyr og komponenter, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, som følger:

NB: Vedrørende styre- og navigationsudstyr se ML11, note 7.

a.

Kampfly og specielt designede komponenter dertil.

b.

Andre »fly« og »lettere end luft-fartøjer«, som er specielt designet eller modificeret til militæranvendelse, herunder militær rekognoscering, angreb, militær uddannelse, transport og nedkastning af tropper eller militært udstyr fra fly, logistisk støtte og komponenter, som er specielt designet hertil.

c.

Ubemandede luftfartøjer og hermed beslægtet udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse:

1.

Ubemandede luftfartøjer, herunder droner (RPV’er), autonome programmerbare fartøjer og »lettere end luft-fartøjer«.

2.

Tilhørende raketstyr og opsendelsesudstyr.

3.

Tilhørende styrings- og kontroludstyr.

d.

Flymotorer, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og specielt designede komponenter hertil.

e.

Luftbåret udstyr, herunder luftbåret brændstofpåfyldningsudstyr, der er specielt designet til anvendelse i forbindelse med de »fly«, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML10.a. og ML10.b., eller flymotorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML10.d., og komponenter, som er specielt designet hertil.

f.

Tankvogne til tryktankning, herunder udstyr til tryktankning, udstyr, som er specielt designet til at muliggøre operationer i afgrænsede områder, og jordbaseret udstyr, som er specielt udviklet til »fly«, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML10.a. og ML10.b., eller til flymotorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML10.d.

g.

Militære styrthjelme og beskyttelsesmasker samt specielt designede komponenter hertil, tryksat åndedrætsudstyr og partielle trykdragter beregnet til anvendelse i »fly«, anti-G dragter, konvertere til flydende oxygen, der anvendes til »fly« eller missiler, og katapulter og patronstartere til evakuering af personel fra »fly«.

h.

Faldskærme og hermed beslægtet udstyr, der anvendes til kamptropper, nedkastning af last eller opbremsning af »fly« samt specielt designede komponenter hertil:

1.

Faldskærme til:

a.

Nøjagtig nedkastning af elitetropper.

b.

Nedkastning af faldskærmstropper.

2.

Lastfaldskærme.

3.

Drageglidere, bremseskærme, skærme til stabilisering og højdekontrol af nedkastede genstande (f.eks. bjærgningskapsler, katapultsæder, bomber).

4.

Stabiliseringsskærme til brug i forbindelse med katapultsædesystemer med henblik på regulering af nødfaldskærmes udfoldnings- og udspilingssekvens.

5.

Bjærgningsfaldskærme til styrede missiler, droner og rumfartøjer.

6.

Indflyvningsfaldskærme og bremseskærme til brug ved landing.

7.

Andre militære faldskærme.

8.

Udstyr, der er specielt designet til faldskærmsudspring fra stor højde (f.eks. dragter, specielle hjelme, åndedrætsudstyr, navigationsudstyr).

i.

Automatiske styresystemer til laster, som kastes ned med faldskærm, udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse i forbindelse med kontrollerede åbningsudspring ved enhver højde, herunder iltanlæg.

Note 1: ML10.b. lægger ikke eksportkontrol på »fly« eller varianter af disse »fly«, der er specielt designet til militær anvendelse, og som:

a.

ikke er konfigureret til militær anvendelse og ikke er monteret med udstyr eller indretninger, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og som

b.

er godkendt til civil anvendelse af den civile luftfartsmyndighed i en stat, der deltager i Wassenaararrangementet.

Note 2: ML10.d. lægger ikke eksportkontrol på:

a.

flymotorer, der er designet eller modificeret til militær anvendelse, og som er godkendt af de civile luftfartsmyndigheder i en stat, der deltager i Wassenaararrangementet, til anvendelse i civile fly, eller komponenter, som er specielt designet hertil

b.

stempelmotorer eller komponenter, som er specielt designet hertil, undtagen hvis de er specielt designet til ubemandede luftfartøjer.

Note 3: Eksportkontrollen ifølge ML10.b. og ML10.d. på specielt designede komponenter og hermed beslægtet udstyr til ikke-militære »fly« eller flymotorer, som er modificeret til militær anvendelse, gælder kun for militære komponenter og militært relateret udstyr, som er nødvendige for ændringen til militær anvendelse.

ML11
Følgende elektroniske udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til andre punkter på eu’s fælles liste over militært udstyr, og komponenter, som er specielt designet hertil:

a.

Elektronisk udstyr, som er specielt designet til militær anvendelse.

Note: ML11 omfatter:

1.

Udstyr til elektroniske modforanstaltninger(ECM) og forholdsregler mod fjendtlig anvendelse af elektroniske modforanstaltninger (ECCM) (dvs. udstyr designet til at indføre vildledende eller fejlbehæftede signaler i radarer eller radiomodtagere eller på anden måde hindre modtagelse, drift eller effektivitet i forbindelse med fjendtlige elektroniske modtagere og tilhørende udstyr til modforanstaltninger), herunder udstyr til støjsending (jamming) og beskyttelse mod støjsending.

2.

Frekvensagile rør (frequency agile tubes).

3.

Elektroniske systemer eller udstyr, som enten er designet til overvågning og kontrol af det elektromagnetiske spektrum med militær efterretning eller sikkerhed for øje eller til foranstaltninger mod sådan overvågning og kontrol.

4.

Udstyr til modforanstaltninger under vandet, herunder støjsending (jamming) og magnetisk interferens og vildledning, udstyr, der er designet til at indføre fremmedstøj eller fejlbehæftede signaler i sonarmodtagere.

5.

Udstyr til sikring af edb-anlæg, edb-sikkerhedsudstyr og udstyr til sikring af transmissions- og signallinjer, som er baseret på kryptograferingsprocedurer.

6.

Identifikations-, autentificerings- og nøgleindlæsningsudstyr og nøgleadministration, fremstillings- og distributionsudstyr.

7.

Styre- og navigationsudstyr.

8.

Udstyr til digital troposcatter-radiokommunikation

9.

Digitale demodulatorer specielt designet til signalefterretninger.

b.

Støjsenderudstyr til globale satellitnavigationssystemer (GNSS).

ML12
Våbensystemer med høj kinetisk energi og dermed beslægtet udstyr og komponenter, som er specielt designet hertil, som følger:

a.

Våbensystem med høj kinetisk energi, der er specielt designet til ødelæggelse af et fjendtligt mål eller afbrydelse af angreb fra et sådant.

b.

Specielt designede test- og evaluering af faciliteter og testmodeller, herunder diagnoseinstrumenter og diagnosemål, med henblik på dynamisk afprøvning af projektiler og systemer med kinetisk energi.

NB: For våbensystemer, der benytter underkaliberammunition eller udelukkende kemisk fremdrift samt ammunition hertil henvises til ML1-ML4.

Note 1: ML12 omfatter følgende udstyr, når det er specielt designet til våbensystemer med kinetisk energi:

a.

Startfremdriftssystemer, som kan accelerere masser på over 0,1 g til hastigheder på over 1,6 km/s i enkelt- eller hurtigskydningsmodus.

b.

Udstyr til frembringelse af primæreffekt, elektrobeskyttelse, energilagring, varmekontrol, konditionering, omskiftning eller håndtering af brændstof og elektriske interfaces mellem energiforsyning og elektriske funktioner til bevægelse af kanoner eller skydetårne.

c.

Målsøgnings-, målsporings-, ildkontrol- eller skadevurderingssystemer.

d.

Systemer til hjempejling, styring eller omdestinering (sideværts acceleration) af projektiler.

Note 2: ML12 lægger eksportkontrol på våbensystemer, som benytter en af følgende fremdriftsmetoder:

a.

Elektromagnetisk.

b.

Elektrotermisk.

c.

Plasma.

d.

Let gas eller

e.

Kemisk (ved anvendelse sammen med en af ovenstående fremdriftsmetoder).

ML13
Panser- eller beskyttelsesudstyr samt konstruktioner og komponenter som følger:

a.

Panserplader, der er:

1.

fremstillet efter militær standard eller specifikation eller

2.

egnet til militær anvendelse.

b.

Konstruktioner af metalliske eller ikke-metalliske materialer eller kombinationer heraf, der er specielt designet til ballistisk beskyttelse af militære systemer, og komponenter, som er specielt designet hertil.

c.

Hjelme, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller tilsvarende nationale standarder, og komponenter, som er specielt designet hertil, dvs. hjelmskal, polstring og komfortpuder.

d.

Armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer, og komponenter, som er specielt designet hertil.

Note 1: ML13.b. lægger eksportkontrol på materialer, der er specielt designet til at danne et eksplosionsreaktivt panser eller til bygning af militære beskyttelsesrum.

Note 2: ML13.c. lægger ikke eksportkontrol på konventionelle stålhjelme, der ikke er designet eller modificeret til påsætning af nogen form for tilbehør, og som heller ikke er udstyret hermed.

Note 3: ML13.c. og d. lægger ikke eksportkontrol på hjelme, armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, når de ledsager brugerne med henblik på personlig beskyttelse.

Note 4: De eneste hjelme, der er specielt designet til ammunitionsrydningspersonel, og som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 13., er hjelme, der er specielt designet til militær anvendelse

NB 1: Jf. 1A005 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

NB 2: Med hensyn til »fiber- eller trådmaterialer«, der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter og hjelme, henvises til 1C010 på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

ML14
Specialudstyr til militær træning eller til simulering af militære scenarier, simulatorer, der er specielt designet til oplæring i brugen af skydevåben eller våben, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ml1 eller ml2, samt komponenter og tilbehør, som er specielt designet hertil.

Teknisk note:

Udtrykket »specialudstyr til militær træning« omfatter militære udgaver af angrebssimulatorer, operationelt flyvetræningsudstyr, radarmålssimulatorer, radarmålsgeneratorer, udstyr til træning i artilleriskydning, simulatorer til antiubådskrigsførelse, flyvesimulatorer (herunder centrifuger til træning af piloter og astronauter), udstyr til træning i radarbetjening, instrumentflyvningstrænere, navigationtræningsudstyr, øvelsesudstyr til missilaffyring, målsøgningsudstyr, droner, våbenøvelsesudstyr, udstyr til øvelser med ubemandede »fly«, mobile øvelsesenheder og udstyr til træning i landmilitære operationer.

Note 1: ML14 omfatter systemer til billedfremstilling og interaktive miljøsystemer for simulatorer, når de er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

Note 2: ML14 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt designet til oplæring i brugen af jagt- eller sportsvåben.

ML15
Billedudstyr eller udstyr til modforanstaltninger, der er specielt designet til militær anvendelse, og specielt designede komponenter og tilbehør hertil, som følger:

a.

Optagere og udstyr til billedforarbejdning.

b.

Kameraer, fotografisk udstyr og filmfremkaldelsesudstyr.

c.

Billedforstærkningsudstyr.

d.

Infrarødt eller termisk observationsudstyr.

e.

Billeddannende radarsensorudstyr.

f.

Udstyr til modmidler (ECM) eller forholdsregler mod modmidler (ECCM) designet til det udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til underpunkt ML15.a.-ML15.e.

Note: ML15.f. omfatter udstyr, der er designet til at forringe driften eller effektiviteten af militært billedudstyr eller til at mindske sådanne forringelser.

Note 1: Udtrykket »specielt designede komponenter« omfatter følgende, når de er specielt designet til militær anvendelse:

a.

Infrarøde billedomformerrør.

b.

Billedforstærkerrør (dog ikke af 1. generation).

c.

Mikrokanalplader.

d.

Tv-kamerarør til lavt lysniveau.

e.

Detektorsystemer (herunder elektroniske sammenkoblings- eller displaysystemer).

f.

Pyroelektriske tv-kamerarør.

g.

Kølesystemer til billedsystemer.

h.

Elektriske »lukkere« til fotokromisk eller elektrooptisk udstyr med en lukkehastighed på mindre end 100 μs bortset fra lukkere, der er en væsentlig del af et ultrahurtigt kamera.

i.

Fiberoptiske billedinvertere.

j.

Sammensatte halvlederfotokatoder.

Note 2: ML15 lægger ikke eksportkontrol på »billedforstærkerrør af 1. generation« eller udstyr, der er specielt designet til at indeholde »billedforstærkerrør af 1. generation«.

NB: Med hensyn til våbensigter, som indeholder »billedforstærkerrør af 1. generation«, henvises til ML1., ML2. og ML5.a.

NB: Jf. 6A002.a.2. og 6A002.b. på EU’s liste over produkter med dobbelt anvendelse.

ML16
Smedede, støbte eller andre ufærdige produkter, hvis anvendelse i et produkt, som er underlagt eksportkontrol, kan påvises ved materialets sammensætning, form eller funktion, og som er specielt designet til produkter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ml1-ml4, ml6, ml9, ml10, ml12 eller ml19.

ML17
Diverse udstyr, materialer og arkiver, jf. nedenfor, og komponenter specielt designet hertil:

a.

Følgende autonome apparater til dykning og undervandssvømning:

1.

Hel- eller halvlukkede kredsløb (rebreathing) specielt designet til militær anvendelse (f.eks. specielt ikke-magnetisk design).

2.

Komponenter, der er specielt designet til anvendelse i forbindelse med ændring af åbne kredsløb med henblik på militær anvendelse.

3.

Artikler, der udelukkende er designet til militær anvendelse i forbindelse med autonome apparater til dykning og undervandssvømning.

b.

Byggemateriel, der er specielt designet til militær anvendelse.

c.

Beslag, belægninger og behandlinger, der har til formål at fjerne materiellets signatur, og som er specielt designet til militær anvendelse.

d.

Feltmæssigt ingeniørmateriel, som er specielt designet til anvendelse i kampzoner.

e.

»Robotter«, »robotstyremekanismer« og »effektorer«, der har et eller flere af følgende karakteristika:

1.

Specielt designet til militær anvendelse.

2.

Udstyr med en anordning til beskyttelse af hydrauliske rør mod punktering forårsaget af ballistiske fragmenter (f.eks. udstyr med selvforseglende rør), og som er designet til at anvende hydrauliske væsker med antændelsestemperaturer på over 839 K (566 °C), eller

3.

Specielt designet til eller klassificeret til brug i et miljø med elektromagnetiske pulser (EMP).

f.

Arkiver (parametriske tekniske databaser), der er specielt designet til militær anvendelse med udstyr, som er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

g.

Kernekraftproduktionsudstyr eller fremdriftsudstyr, herunder »atomreaktorer«, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

h.

Udstyr og materiale, der er belagt eller behandlet med henblik på at fjerne materialets signatur, og som ikke andetsteds er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

i.

Simulatorer, der er specielt designet til militære »atomreaktorer«.

j.

Mobile reparationsværksteder, der er specielt designet eller modificeret til vedligeholdelse af militært udstyr.

k.

Feltgeneratorer, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

l.

Beholdere, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse.

m.

Færger, der ikke andetsteds er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr, broer og pontoner, der er specielt designet til militær anvendelse.

n.

Testmodeller, der er specielt designet til »udvikling« af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o.

Laserbeskyttelsesudstyr (f.eks. øjen- og sensorbeskyttelse), der er specielt designet til militær anvendelse.

Tekniske noter:

1.

I forbindelse med ML17 forstås der ved »arkiv« (parametrisk teknisk database) en samling tekniske oplysninger af militær karakter, hvis udnyttelse kan forbedre militært udstyrs eller militære systemers ydeevne.

2.

I forbindelse med ML17 forstås der ved »modificeret« enhver strukturel, elektrisk, mekanisk eller anden form for ændring, der giver en ikke-militær vare militær kapacitet svarende til en vare, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML18
Udstyr til fremstilling af produkter, som er underlagt eksportkontrol i henhold til eu’s fælles liste over militært udstyr som følger:

a.

Specielt designet eller modificeret produktionsudstyr til fremstilling af produkter, som er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr, og specielt designede komponenter hertil.

b.

Specielt designede miljøtestanlæg og specielt designet udstyr hertil til certificering, godkendelse eller prøvning af produkter, som er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

Teknisk note:

I forbindelse med ML18 omfatter udtrykket »produktion« udvikling, undersøgelse, fabrikation, afprøvning og kontrol.

Note: ML18.a. og ML18.b. omfatter følgende udstyr:

a.

Kontinuerligt arbejdende nitreringsapparater.

b.

Centrifugalafprøvningsapparat eller -udstyr med et af følgende karakteristika:

1.

drives af en motor eller motorer med en samlet nominel hestekraft på over 298 kW (400 hk)

2.

kan bære en nyttelast på 113 kg eller mere, eller

3.

kan udøve en centrifugalacceleration på 8 g eller mere på en nyttelast på 91 kg eller mere.

c.

Dehydreringspresser.

d.

Snekkeekstruderere, der er specielt designet eller modificeret til militær sprængekstrudering.

e.

Skæremaskiner til størrelsessortering af ekstruderede drivladninger.

f.

Dragémaskiner (tumblere) på 1,85 m eller mere i diameter og med en produktkapacitet på over 227 kg.

g.

Kontinuerligt arbejdende blandingsmaskiner til faste drivladninger.

h.

Strålekværn til grov- eller finmaling af ingredienserne i militære sprængstoffer.

i.

Udstyr til frembringelse af både kugleform og ensartet partikelstørrelse i metalpulver opført under ML8.c.8.

j.

Konvektionsstrømkonvertere til omdannelse af materialer opført under ML8.c.3.

ML19
Dirigerede energivåbensystemer, tilhørende udstyr, udstyr til modforanstaltninger og testmodeller som angivet i det følgende samt komponenter specielt designet dertil:

a.

»Laser«-systemer specielt designet til at ødelægge et mål eller afbryde dets mission.

b.

Partikelstrålesystemer, der kan ødelægge et mål eller afbryde dets mission.

c.

HF-systemer med høj effekt, der kan ødelægge et mål eller afbryde dets mission.

d.

Udstyr specielt designet til at spore, identificere eller yde forsvar mod systemer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML19.a til ML19.c.

e.

Fysiske testmodeller vedrørende systemer, udstyr og komponenter omfattet af dette punkt.

f.

»Laser«-systemer med kontinuert bølge- eller impulseffekt, der er specifikt designet til at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne, dvs. det blotte øje eller øjne med korrigerende syns hjælpemidler.

Note 1: Dirigerede energivåbensystemer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML19, indbefatter systemer, hvis kapacitet er afledt af den kontrollerede anvendelse af:

a.

»Lasere« med tilstrækkelig kontinuert bølge eller impulseffekt til at forårsage ødelæggelse svarende til konventionel ammunition.

b.

Partikelacceleratorer, der udsender en ladet eller neutral partikelstråle med ødelæggende effekt.

c.

HF-sendere med høj impuls- eller middeludgangseffekt, der frembringer tilstrækkelig feltstyrke til at lamme elektronisk udstyr i et mål på afstand.

Note 2: ML19 omfatter følgende, når det er specielt designet til dirigerede energivåbensystemer:

a.

Udstyr til primæreffektfrembringelse, energilagring, omskiftning, energikonditionering eller håndtering af brændstof.

b.

Målsøgnings- og sporingssystemer.

c.

Systemer, der kan evaluere skaderne på eller ødelæggelsen af et mål eller afbrydelsen af dets mission.

d.

Udstyr til strålestyring, -udbredelse eller -retning.

e.

Udstyr med hurtig stråledrejning til hurtige operationer med flere mål.

f.

Adaptiv optik og fasekonjugatorer.

g.

Strøminjektorer til negative hydrogen-ionstråler.

h.

»Rumkvalificerede« acceleratorkomponenter.

i.

Udstyr til negativ ionstråleudvidelse.

j.

Udstyr til styring og drejning af ionstråler med høj effekt.

k.

»Rumkvalificerede« folier til neutralisering af negative hydrogenisotopstråler.

ML20
Kryogenisk og »superledende« udstyr som angivet i det følgende samt komponenter og tilbehør specielt designet dertil:

a.

Udstyr specielt designet eller konfigureret til installation i et køretøj/fartøj til militær anvendelse på landjorden, til søs, i luften eller i rummet, og som kan fungere i bevægelse og frembringe eller opretholde temperaturer under 103 K (– 170 °C).

Note: ML20.a. omfatter mobile systemer, der indeholder eller anvender tilbehør eller komponenter fremstillet af ikke-metalliske eller ikke-elektrisk ledende materialer, såsom plast eller epoxybehandlede materialer.

b.

»Superledende« elektrisk udstyr (roterende maskiner og transformatorer) specielt designet eller konfigureret til installation i et køretøj/fartøj til militær anvendelse på landjorden, til søs, i luften eller i rummet, og som kan fungere i bevægelse.

Note: ML20.b. lægger ikke eksportkontrol på hybride homopolære jævnstrømsgeneratorer udstyret med enpolet anker af almindeligt metal, der roterer i et magnetfelt frembragt af superledende viklinger, forudsat at disse viklinger er den eneste superledende komponent i generatoren.

ML21
»Software«, som angivet i det følgende:

a.

»Software« specielt designet eller modificeret til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr eller materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

b.

Speciel »software«, som angivet i det følgende:

1.

»Software« specielt designet til:

a.

Modellering, simulation eller evaluering af militære våbensystemer.

b.

»Udvikling«, overvågning, vedligeholdelse eller ajourføring af »software« indeholdt i militære våbensystemer.

c.

Modellering eller simulation af scenarier for militære operationer.

d.

Applikationer til kommando, kommunikation, kontrol og efterretning (C3I) eller applikationer til kommando, kommunikation, kontrol, edb og efterretning (C4I).

2.

»Software« til bestemmelse af virkningerne af konventionelle, nukleare, kemiske eller biologiske kampmidler.

3.

»Software«, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til ML21.a., b.1. eller b.2., og som er specifikt designet eller modificeret til at gøre det muligt for udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr, at udøve de samme militære funktioner som udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

ML22
Følgende »teknologi«:

a.

»Teknologi« bortset fra den teknologi, der er omhandlet i ML22.b., som er »krævet« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr.

b.

Følgende »teknologi«:

1.

»Teknologi«, der er »krævet« for design af, samling af komponenter til, og drift, vedligeholdelse og reparation af komplette produktionsanlæg til produkter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr, selv om komponenterne til sådanne produktionsanlæg ikke er underlagt eksportkontrol.

2.

»Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling« og »produktion« af håndvåben, selv når den anvendes til fremstilling af kopier af antikke håndvåben.

3.

»Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af toksikologiske midler (agents), beslægtet udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.a.-ML7.g.

4.

»Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af »biopolymerer« eller kulturer af specifikke celler, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.h.

5.

»Teknologi«, der udelukkende er »krævet« til inkorporering af »biokatalysatorer«, der er underlagt eksportkontrol i henhold til ML7.i.1., i militære bærestoffer eller militært materiale.

Note 1: »Teknologi«, som er »krævet« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til EU’s fælles liste over militært udstyr, forbliver eksportkontrolbelagt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er eksportkontrolbelagt.

Note 2: ML22 lægger ikke eksportkontrol på følgende »teknologi«:

a.

»teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke er underlagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse

b.

»teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger

c.

»teknologi« til magnetisk induktion til kontinuerlig fremdrift af civile transportmidler.


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/37


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/44/EF

af 6. maj 2009

om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (4) indførtes regler, som både over for indenlandske og udenlandske deltagere i betalings- og værdipapirafviklingssystemer sikrer, at overførselsordrer og netting af fordringer og forpligtelser, der følger af sådanne ordrer, er endelige, og at sikkerhedsstillelse er eksigibel.

(2)

I Kommissionens evalueringsrapport af 7. april 2006 om direktiv 98/26/EF om endelig afregning konkluderedes det, at direktiv 98/26/EF generelt fungerer godt. Rapporten påpegede, at der inden for betalings- og værdipapirafviklingssystemer kan være væsentlige ændringer på vej, og at der er et vist behov for at præcisere og forenkle direktiv 98/26/EF.

(3)

Den vigtigste ændring er imidlertid det stigende omfang af forbindelser mellem systemerne, som på det tidspunkt, da direktiv 98/26/EF blev udarbejdet, næsten udelukkende opererede på et nationalt og uafhængigt grundlag. Denne ændring er et af resultaterne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (5) og den europæiske adfærdskodeks for clearing og afvikling. For at følge op på denne udvikling bør begrebet interoperabelt system og systemoperatørernes ansvar præciseres.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF (6) indførtes et sæt ensartede fællesskabsregler for grænseoverskridende anvendelse af finansiel sikkerhed, og dermed ophævedes de fleste formelle krav, der traditionelt er forbundet med aftaler om sikkerhedsstillelse.

(5)

Den Europæiske Centralbank besluttede at godkende anvendelsen af gældsfordringer som sikkerhed i eurosystemets kreditoperationer fra 1. januar 2007. For at få størst mulig økonomisk virkning af anvendelsen af gældsfordringer anbefalede Den Europæiske Centralbank at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2002/47/EF. I Kommissionens evalueringsrapport af 20. december 2006 om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) behandledes dette emne, og der blev givet udtryk for samme opfattelse som Den Europæiske Centralbank. Anvendelsen af gældsfordringer vil øge omfanget af instrumenter til sikkerhedsstillelse. Desuden vil yderligere harmonisering på området for betalings- og værdipapirafviklingssystemer yderligere bidrage til at skabe ensartede betingelser for kreditinstitutter i alle medlemsstater. Hvis det kan gøres lettere at anvende gældsfordringer som sikkerhed, vil det også være en fordel for forbrugere og debitorer, da anvendelsen af gældsfordringer som sikkerhed i sidste instans kan føre til en mere intens konkurrence og bedre lånemuligheder.

(6)

For at lette anvendelsen af gældsfordringer er det vigtigt at afskaffe eller forbyde administrative regler som anmeldelses- og registreringskrav, som ville gøre det praktisk umuligt at overdrage gældsfordringer. Tilsvarende bør debitorer for ikke at bringe sikkerhedshaverne i en vanskelig situation have mulighed for gyldigt at give afkald på deres modregningsret over for kreditorerne. Med samme begrundelse bør debitoren have mulighed for at give afkald på sine rettigheder i henhold til bankhemmelighedsreglerne, idet det ellers kan være vanskeligt for sikkerhedshaveren at få tilstrækkelige oplysninger til at foretage en rimelig vurdering af værdien af de underliggende gældsfordringer. Disse bestemmelser bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler (7).

(7)

Medlemsstaterne har ikke benyttet sig af muligheden i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2002/47/EF for ikke at anerkende tilegnelse for sikkerhedshaver. Bestemmelsen bør derfor udgå.

(8)

Direktiv 98/26/EF og 2002/47/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (8) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 98/26/EF

I direktiv 98/26/EF foretages følgende ændringer:

1)

Betragtning 8 udgår.

2)

Følgende betragtning indsættes:

»(14a)

Nationale kompetente myndigheder eller tilsynsmyndigheder bør sikre, at operatørerne af de systemer, der opretter de interoperable systemer, så vidt muligt er nået til enighed om fælles regler om tidspunktet for overførselsordrers indgang i de interoperable systemer. Nationale kompetente myndigheder eller tilsynsmyndigheder bør sikre, at reglerne om tidspunktet for overførselsordrers indgang i et interoperabelt system, er samordnet i det omfang, det er muligt og nødvendigt, således at der ikke opstår retsusikkerhed i tilfælde af et deltagende systems misligholdelse.«.

3)

Følgende betragtning indsættes:

»(22a)

Er der tale om interoperable systemer, kan manglende samordning af, hvilke regler der er gældende om tidspunktet for overførselsordrers indgang og uigenkaldelighed, udsætte deltagerne i et system eller endog systemoperatøren som sådan for afsmittende virkninger af en misligholdelse i et andet system. For at begrænse den systembetingede risiko er det ønskeligt at fastsætte, at systemoperatører af interoperable systemer samordner reglerne om tidspunktet for overførselsordrers indgang og uigenkaldelighed i deres systemer.«.

4)

Artikel 1 ændres således:

a)

i litra a) ændres ordet »ecu« til »euro«

b)

litra c), andet led, affattes således:

»—

transaktioner foretaget af medlemsstaternes centralbanker eller Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af centralbank.«.

5)

Artikel 2 ændres således:

a)

litra a) ændres således:

i)

første led affattes således:

»—

mellem tre eller flere deltagere, ikke indbefattet dette systems systemoperatør, et eventuelt afregningsfirma, en eventuel central medkontrahent, et eventuelt clearinginstitut eller en eventuel indirekte deltager, med fælles regler og standardiserede ordninger for clearing, gennem en central medkontrahent eller ikke, eller udførelse af overførselsordrer mellem deltagerne«

ii)

følgende afsnit tilføjes:

»Et arrangement, der aftales mellem interoperable systemer, udgør ikke et system.«

b)

litra b), første og andet led, affattes således:

»—

et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (9), herunder de institutter, der er opført på listen i artikel 2 i nævnte direktiv

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (10), bortset fra de institutter, der er opført på listen i artikel 2, stk. 1, i nævnte direktiv,

c)

i litra f) foretages følgende ændringer:

i)

første afsnit affattes således:

»f)

»deltager«: et institut, en central medkontrahent, et afregningsfirma et clearinginstitut eller en systemoperatør«

ii)

tredje afsnit affattes således:

»En medlemsstat kan beslutte, at en indirekte deltager ved anvendelsen af dette direktiv kan betragtes som deltager, hvis den systembetingede risiko berettiger dertil. Betragtes en indirekte deltager som deltager på grund af den systembetingede risiko, begrænser det ikke ansvaret for den deltager, gennem hvilken den indirekte deltager sender overførselsordrer gennem systemet«

d)

litra g) affattes således:

»g)

»indirekte deltager«: et institut, en central medkontrahent, et afregningsfirma, et clearinginstitut eller en systemoperatør, som har indgået en aftale med en deltager i et system, der udfører overførselsordrer, hvorved den indirekte deltager bliver i stand til at sende overførselsordrer gennem systemet, forudsat at den indirekte deltager er kendt af systemoperatøren.«

e)

litra h) affattes således:

»h)

»værdipapirer«: alle de instrumenter, der er nævnt i afsnit C i bilag I til direktiv 2004/39/EF«

f)

litra i), første led, affattes således:

»—

en instruks fra en deltager om at stille et pengebeløb til rådighed for en modtager ved en postering på et kreditinstituts, en centralbanks, en central medkontrahents eller et afregningsfirmas konto, eller en instruks, som indebærer overtagelse eller indfrielse af en betalingsforpligtelse som defineret i systemets regler, eller«

g)

litra l) affattes således:

»l)

»afregningskonto«: en konto i en centralbank, hos et afregningsfirma eller hos en central medkontrahent, der anvendes til anbringelse af midler eller værdipapirer samt til afregning af transaktioner mellem deltagerne i et system«

h)

litra m) affattes således:

»m)

»sikkerhed«: alle realiserbare aktiver, herunder uden begrænsninger finansiel sikkerhed, jf. artikel 1, stk. 4, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (11), der som pant (herunder penge som pant) eller som led i en genkøbsaftale eller lignende aftale eller på anden måde stilles som sikkerhed for rettigheder og forpligtelser, der kan opstå i forbindelse med et system, eller som stilles som sikkerhed for medlemsstaternes centralbanker eller Den Europæiske Centralbank

i)

følgende litraer tilføjes:

»n)

»forretningsdag«: både dag- og natafvikling omfattende alle hændelser, der forekommer i løbet af et systems forretningsmæssige cyklus

o)

»interoperable systemer«: to eller flere systemer, hvis systemoperatører har indgået en indbyrdes aftale, der omfatter udførelse af overførselsordrer på tværs af systemerne

p)

»systemoperatør«: den enhed eller de enheder, som har det retlige ansvar for driften af et system. En systemoperatør kan også handle som afregningsfirma, central medkontrahent eller clearinginstitut.«.

6)

Artikel 3 ændres således:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Overførselsordrer og netting har retsvirkning og er bindende for tredjeparter, selv i tilfælde af insolvensbehandling mod en deltager, såfremt overførselsordrerne var indgået i systemet inden tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning, jf. artikel 6, stk. 1. Dette gælder selv i tilfælde af insolvensbehandling mod en deltager (i det pågældende system eller i et interoperabelt system) eller mod systemoperatøren af et interoperabelt system, der ikke er deltager.

Indgår overførselsordrer i et system efter tidspunktet for indledningen af insolvensbehandlingen og udføres på den forretningsdag, som defineret i systemets regler, hvor denne behandling indledes, kan de kun gøres retligt gældende over for og er kun retligt bindende for tredjeparter, hvis systemoperatøren kan bevise, at denne på det tidspunkt, hvor sådanne overførselsordrer blev uigenkaldelige, hverken var vidende om eller burde have været vidende om indledningen af insolvensbehandlingen.«

b)

følgende stykke tilføjes:

»4.   Er der tale om interoperable systemer, fastsætter hvert system selv i sine regler tidspunktet for overførselsordrers indgang i systemet, på en sådan måde at det så vidt muligt sikres, at alle de pågældende interoperable systemers regler samordnes i så henseende. Medmindre det er udtrykkeligt fastsat i alle de pågældende interoperable systemers regler, berøres et systems regler om tidspunktet for en overførselsordres indgang ikke af reglerne i andre systemer, hvormed det er interoperabelt.«.

7)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne kan fastsætte, at indledning af insolvensbehandling mod en deltager eller en systemoperatør af et interoperabelt system ikke må være til hinder for, at midler eller værdipapirer, der er disponible på den pågældende deltagers afregningskonto, anvendes til at indfri deltagerens forpligtelser inden for systemet eller inden for et interoperabelt system på forretningsdagen for insolvensbehandlingens indledning. Medlemsstaterne kan endvidere fastsætte, at en kreditfacilitet, der er bevilget en sådan deltager i forbindelse med deltagelse i systemet, anvendes til at indfri vedkommendes forpligtelser inden for systemet eller inden for et interoperabelt system mod fyldestgørelse i en disponibel, reel sikkerhed.«.

8)

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

»Er der tale om interoperable systemer, fastsætter hvert system i sine regler tidspunktet for overførselsordrers uigenkaldelighed på en sådan måde at det så vidt muligt sikres, at alle de pågældende interoperable systemers regler samordnes i så henseende. Medmindre det er udtrykkeligt fastsat i alle de pågældende interoperable systemers regler, berøres et systems regler om tidspunktet for en overførselsordres uigenkaldelighed ikke af reglerne i andre systemer, hvormed det er interoperabelt.«.

9)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Insolvensbehandling har ikke tilbagevirkende kraft for de rettigheder og forpligtelser for en deltager, der følger af eller har forbindelse med den pågældendes deltagelse i et system inden tidspunktet for en sådan behandlings indledning, jf. artikel 6, stk. 1. Dette gælder bl.a. for så vidt angår rettigheder og forpligtelser for en deltager i et interoperabelt system eller for en systemoperatør af et interoperabelt system, der ikke er deltager.«.

10)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Den ret til fyldestgørelse i stillet sikkerhed, som tilkommer en systemoperatør eller deltager, der har fået sikkerheden stillet i forbindelse med et system eller interoperabelt system, og den ret til fyldestgørelse i stillet sikkerhed, som tilkommer medlemsstaternes centralbanker eller Den Europæiske Centralbank, berøres ikke af insolvensbehandling mod:

a)

en deltager (i det berørte system eller i et interoperabelt system),

b)

en systemoperatør af et interoperabelt system, der ikke er deltager,

c)

en medkontrahent for medlemsstaternes centralbanker eller Den Europæiske Centralbank eller

d)

enhver tredjepart, der stillede sikkerheden.

Den stillede sikkerhed kan realiseres med henblik på fyldestgørelse af sådanne rettigheder.

2.   Stilles værdipapirer, herunder rettigheder til værdipapirer, som sikkerhed for deltagere, systemoperatører eller medlemsstaternes centralbanker eller Den Europæiske Centralbank, jf. stk. 1, og disses rettigheder med hensyn til de pågældende værdipapirer, eller rettigheder, der tilkommer en forvalter (nominee), mandatar eller tredjemand, der handler på deres vegne, som fastsat i loven er noteret i et register, på en konto eller i en værdipapircentral i en medlemsstat, afgøres sådanne enheders rettigheder som sikkerhedshavere med hensyn til de pågældende værdipapirer efter denne medlemsstats lovgivning.«.

11)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Medlemsstaterne angiver, hvilke systemer og respektive systemoperatører der skal omfattes af dette direktiv, og anmelder disse til Kommissionen, idet de også meddeler Kommissionen, hvilken myndighed de har gjort ansvarlig, jf. artikel 6, stk. 2.

Systemoperatøren skal over for den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, angive, hvem deltagerne i systemet er, herunder eventuelle indirekte deltagere, og skal meddele enhver ændring med hensyn til deltagerne.

Foruden den i andet afsnit omhandlede angivelse kan medlemsstaterne bestemme, at der skal føres tilsyn med eller ske godkendelse af systemer, der henhører under deres kompetence.

Et institut skal på anmodning af enhver, der har en begrundet interesse, informere om, hvilke systemer det deltager i, samt om de væsentligste bestemmelser, der gælder for disse systemers virkemåde.

2.   Et system, der er betegnet som et system inden ikrafttrædelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer, fortsætter med at være omfattet af dette direktiv (12).

En overførselsordre, der indgår i et system, inden nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2009/44/EF træder i kraft, men som afvikles efter dette tidspunkt, anses som en overførselsordre med henblik på dette direktiv.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2002/47/EF

I direktiv 2002/47/EF foretages følgende ændringer:

1)

Betragtning 9 affattes således:

»(9)

For at begrænse de administrative byrder for parter, der benytter sig af finansiel sikkerhedsstillelse inden for dette direktivs anvendelsesområde, bør den eneste sikringsakt, som i henhold til national lovgivning kan kræves af parterne ved finansiel sikkerhedsstillelse, være, at den finansielle sikkerhed er under sikkerhedshaverens eller en på dennes vegne handlende persons kontrol, hvilket dog ikke bør udelukke sikkerhedsstillelsesmetoder, der giver sikkerhedsstilleren lov til at substituere finansiel sikkerhed eller trække overskydende sikkerhed tilbage. Dette direktiv bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan kræve, at en gældsfordring gøres gældende ved opførelse på en liste over fordringer.«.

2)

Betragtning 20 affattes således:

»(20)

Dette direktiv berører ikke anvendelsen eller virkningen af aftalevilkårene for finansielle instrumenter eller gældsfordringer, der stilles som finansiel sikkerhed, såsom rettigheder, forpligtelser eller andre betingelser, der er fastsat i udstedelsesvilkårene for sådanne instrumenter, og eventuelle andre rettigheder og forpligtelser og andre betingelser, som måtte gælde i forholdet mellem udstederne og indehaverne af sådanne instrumenter eller mellem debitoren og kreditoren for sådanne gældsfordringer.«.

3)

Følgende betragtning tilføjes:

»(23)

Dette direktiv berører ikke en medlemsstats ret til at indføre regler, som skal sikre effektiviteten af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse i forhold til tredjeparter for så vidt angår gældsfordringer.«.

4)

Artikel 1 ændres således:

a)

stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

en centralbank, Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Betalingsbank, en multilateral udviklingsbank som omhandlet i bilag VI, del 1, afsnit 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (13), Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Investeringsbank

b)

stk. 2, litra c, nr. i)-iv) affattes således:

»i)

et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2006/48/EF, herunder institutterne på listen i direktivets artikel 2

ii)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1. i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (14)

iii)

et finansieringsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 5, i direktiv 2006/48/EF

iv)

et forsikringsselskab som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (15) og et forsikringsselskab som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (16)

c)

stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

Den finansielle sikkerhed, der stilles, skal bestå af kontanter, finansielle instrumenter eller gældsfordringer.«

d)

i stk. 4 tilføjes følgende litra:

»c)

Medlemsstaterne kan bestemme, at gældsfordringer, når debitor er en forbruger som defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler (17), eller en mikrovirksomhed eller lille virksomhed som defineret i artikel 1 og artikel 2, stk. 2 og 3, i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (18), ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, medmindre sikkerhedshaveren eller sikkerhedsstilleren i forbindelse med sådanne gældsfordringer er en af de institutioner, der er omhandlet i dette direktivs artikel 1, stk. 2, litra b).

e)

stk. 5 ændres således:

i)

i andet afsnit tilføjes følgende:

»For gældsfordringer er det til identificeringen af og dokumentationen for en gældsfordring, der stilles som finansiel sikkerhed mellem parterne, tilstrækkeligt at opføre denne på en liste over fordringer, som sendes skriftligt eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed, til sikkerhedshaveren.«

ii)

følgende indsættes efter andet afsnit:

»Med forbehold af andet afsnit kan medlemsstaterne bestemme, at opførelsen på en liste over fordringer, som sendes skriftligt eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed, til sikkerhedshaveren, også er tilstrækkeligt til identificeringen af og dokumentationen for en gældsfordring, der stilles som finansiel sikkerhed, over for en debitor eller tredjepart.«.

5)

Artikel 2 ændres således:

a)

stk. 1 ændres således:

i)

litra b) og c) affattes således:

»b)

»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret«: en aftale, herunder genkøbsaftaler, ifølge hvilken en sikkerhedsstiller overdrager fuld ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed til en sikkerhedshaver med det formål at sikre eller på anden vis dække indfrielsen af relevante finansielle forpligtelser

c)

»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning«: en aftale, ifølge hvilken en sikkerhedsstiller stiller finansiel sikkerhed som pant til eller til fordel for en sikkerhedshaver, og hvor sikkerhedsstilleren bevarer den fulde eller kvalificerede ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed, når panteretten er etableret«

ii)

følgende litra tilføjes:

»o)

»gældsfordringer«: pengekrav på grundlag af en aftale, ifølge hvilken et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2006/48/EF, herunder institutterne på listen i direktivets artikel 2, yder kredit i form af et lån.«

b)

stk. 2, andet punktum, affattes således:

»En eventuel ret for sikkerhedsstilleren til at substituere finansiel sikkerhed, ret til at trække overskydende finansiel sikkerhed tilbage, eller, når der er tale om gældsfordringer, ret til indtil videre at oppebære provenuet heraf, berører ikke det forhold, at den finansielle sikkerhed anses som stillet til sikkerhedshaveren i overensstemmelse med dette direktiv.«.

6)

Artikel 3 ændres således:

a)

i stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Når gældsfordringer stilles som finansiel sikkerhed, må medlemsstaterne ikke kræve, at indgåelse, gyldighed, sikring mod tredjemand, prioritet, eksigibilitet eller lovlighed som bevismateriale gøres betinget af, at der udføres en formel handling som registrering eller anmeldelse til debitoren for den gældsfordring, der er stillet som sikkerhed, jf. dog artikel 1, stk. 5. Medlemsstaterne kan dog kræve, at der udføres en formel handling som registrering eller anmeldelse med henblik på sikring, prioritet eller eksigibilitet eller lovlighed som bevismateriale over for debitoren eller tredjemand.

Kommissionen aflægger senest den 30. juni 2014 beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt bestemmelsen i dette stykke stadig er relevant.«

b)

følgende stykke tilføjes:

»3.   Med forbehold af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (19) og nationale bestemmelser om urimelige kontraktvilkår sikrer medlemsstaterne, at gældsfordringens debitor skriftligt eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed, gyldigt kan give afkald på:

i)

sin modregningsret over for gældsfordringens kreditorer og over for personer, til hvem kreditor har overdraget, pantsat eller på anden måde anvendt fordringen som sikkerhed, og

ii)

sine rettigheder, der udspringer af bankhemmelighedsregler, og som ellers vil udelukke eller begrænse fordringskreditors muligheder for at formidle oplysninger om gældsfordringen eller dennes debitor med henblik på anvendelse af gældsfordringen som sikkerhed.

7)

Artikel 4 ændres således:

a)

i stk. 1 tilføjes følgende litra:

»c)

gældsfordringer, gennem salg eller ved tilegnelse eller ved at modregne deres værdi i eller anvende denne værdi til at indfri de relevante finansielle forpligtelser.«

b)

stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

parterne har aftalt værdiansættelsen af de finansielle instrumenter og gældsfordringerne i aftalen om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning.«

c)

stk. 3 udgår.

8)

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

»6.   Denne artikel finder ikke anvendelse på gældsfordringer.«.

9)

Følgende artikel indsættes efter artikel 9:

»Artikel 9a

Direktiv 2008/48/EF

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke direktiv 2008/48/EF.«.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 30. december 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra 30. juni 2011.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  EUT C 216 af 23.8.2008, s. 1.

(2)  Udtalelse af 3.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 18.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.4.2009.

(4)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(6)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43.

(7)  EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.

(8)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(9)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(10)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1

(11)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43

(12)  EUT L 146 af 10.6.2009, s. 37«.

(13)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1

(14)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(15)  EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1.

(16)  EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1

(17)  EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.

(18)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36

(19)  EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.«.