ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.145.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 145

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
10. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 af om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave)

1

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave)

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2009 af 9. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2009 af 8. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 483/2009 af 9. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 820/2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 484/2009 af 9. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1975/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 485/2009 af 9. juni 2009 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår tiludronsyre og jernfumarat ( 1 )

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2009 af 9. juni 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2009/55/EF af 25. maj 2009 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave)

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/435/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2009 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 16. februar 2009 om udnævnelse af direktøren for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

42

 

 

2009/436/EF

 

*

Rådets beslutning af 5. maj 2009 om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område

43

 

 

Kommissionen

 

 

2009/437/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om ændring af beslutning 2007/268/EF om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af orangeolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2009) 4232)  ( 1 )

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 479/2009

af 25. maj 2009

af om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 14, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Definitionen af ordene offentlig, underskud og investering er fastlagt i protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud med henvisning til det europæiske nationalregnskabssystem (ENS), som er erstattet af det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Fællesskabet (vedtaget ved Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »ENS-95« (5). Det er nødvendigt med præcise definitioner med henvisning til klassifikationskoderne i ENS-95. Disse definitioner kan revideres i forbindelse med den nødvendige harmonisering af de nationale statistikker eller af andre grunde. Revisioner af ENS besluttes af Rådet efter traktatens kompetence- og procedureregler.

(3)

I ENS-95 skal rentestrømme som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (FRA'er) klassificeres som finansielle derivater og kræver en særlig behandling af de oplysninger, der indsendes i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

(4)

Den definition af gæld, der er fastlagt i protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, bør specificeres ved henvisning til klassifikationskoderne i ENS-95.

(5)

For så vidt angår finansielle derivater, således som de er defineret i ENS-95, eksisterer der ikke en nominel værdi, der er identisk med den værdi, som observeres for de andre gældsinstrumenter. Det er derfor nødvendigt, at finansielle derivater ikke indgår i de forpligtelser, der udgør den offentlige gæld med henblik på protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. For forpligtelser, der er omfattet af aftaler om fastsættelse af valutakursen, bør der endvidere tages hensyn til denne kurs ved omregningen til national valuta.

(6)

ENS-95 giver en detaljeret definition af bruttonationalproduktet i markedspriser, der er hensigtsmæssig med henblik på beregningen af de procentdele, som det offentlige underskud udgør af bruttonationalproduktet og den offentlige gæld af bruttonationalproduktet, og som er nævnt i traktatens artikel 104.

(7)

De offentlige konsoliderede renteudgifter er en væsentlig indikator i forbindelse med overvågningen af budgetsituationen i medlemsstaterne. Renteudgifterne hænger nøje sammen med den offentlige gæld. Den offentlige gæld, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen, skal være konsolideret for den samlede offentlige sektor. Niveauerne for offentlig gæld og renteudgifterne bør indbyrdes gøres sammenhængende. Det fremgår af metodologien i ENS-95 (punkt 1.58), at konsoliderede aggregater for visse analyser er vigtigere end de globale bruttotal.

(8)

I henhold til protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud skal Kommissionen tilvejebringe de statistiske data, der skal benyttes i forbindelse med denne procedure.

(9)

Kommissionens rolle som statistisk myndighed i den forbindelse udøves specifikt af Eurostat på Kommissionens vegne. Som den tjenestegren i Kommissionen, der er ansvarlig for at udføre de opgaver, der påhviler Kommissionen med hensyn til udarbejdelse af EF-statistikker, skal Eurostat udføre sine opgaver i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed og gennemsigtighed, jf. Kommissionens afgørelse 97/281/EF af 21. april 1997 om Eurostats rolle ved udarbejdelse af EF-statistikker (6). Medlemsstaternes og Fællesskabets statistiske myndigheders gennemførelse af Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed bør styrke princippet om faglig uafhængighed, tilstrækkelige ressourcer og de statistiske datas kvalitet.

(10)

Eurostat er på Kommissionens vegne ansvarlig for at vurdere kvaliteten af dataene og for at tilvejebringe de data, der skal benyttes som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, jf. Kommissionens afgørelse 97/281/EF.

(11)

Der bør etableres en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistiske myndigheder for at sikre kvaliteten af såvel de data, der indberettes af medlemsstaterne, som de tilgrundliggende regnskaber for det offentlige udarbejdet efter ENS-95.

(12)

Det er nødvendigt med detaljerede regler, således at medlemsstaterne straks og regelmæssigt kan underrette Kommissionen (Eurostat) om deres forventede og faktiske underskud og om niveauerne for deres gæld.

(13)

I henhold til traktatens artikel 104 C, stk. 2 og 3, overvåger Kommissionen udviklingen i medlemsstaternes budgetsituation og i deres offentlige gæld og undersøger, om budgetdisciplinen overholdes på grundlag af kriterierne for det offentlige underskud og den offentlige gæld. Hvis en medlemsstat ikke opfylder kravene i forbindelse med et af eller begge disse kriterier, er det nødvendigt, at Kommissionen tager hensyn til alle relevante forhold. Kommissionen skal undersøge, om der er risiko for et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Med henblik på protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og denne forordning defineres begreberne i stk. 2-6 i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »ENS-95«), der blev indført ved forordning (EF) nr. 2223/96. Koderne i parentes henviser til ENS-95.

2.   »Offentlig« betyder »offentlig forvaltning og service« (S.13) (i det følgende benævnt »den offentlige sektor«), der er underopdelt i undersektorerne »statslig forvaltning og service« (S.1311), »offentlig forvaltning og service på delstatsniveau« (S.1312), »kommunal forvaltning og service« (S.1313) og »sociale kasser og fonde« (S.1314), med undtagelse af kommercielle transaktioner som defineret i ENS-95.

Udelukkelsen af kommercielle transaktioner indebærer, at den »offentlige sektor« (S.13) alene omfatter de institutionelle enheder, hvis væsentligste funktion er at frembringe ikke-markedsmæssige tjenester.

3.   »Det offentlige underskud (overskud)« er den »offentlige sektors« (S.13) nettofordringserhvervelse (EDP B.9) som defineret i ENS-95. Det rentebeløb, der indgår i det offentlige underskud, er renterne (EDP D.41) som defineret i ENS-95.

4.   »Offentlige investeringer« er den »offentlige sektors« (S.13) faste bruttoinvesteringer (P.51) som defineret i ENS-95.

5.   »Den offentlige gæld« er den samlede nominelle værdi af den »offentlige sektors« (S.13) udestående forpligtelser pr. 31. december med undtagelse af de forpligtelser, for hvilke de hertil svarende aktiver holdes af den »offentlige sektor« (S.13).

Den offentlige gæld består af den offentlige sektors forpligtelser af følgende art: sedler og mønt samt indskud (AF.2), værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater (AF.33) og lån (AF.4) som defineret i ENS-95.

Den nominelle værdi af en forpligtelse, der er udestående pr. 31. december, er den pålydende værdi.

En indeksreguleret forpligtelses nominelle værdi svarer til den pålydende værdi justeret med den indeksregulerede kapitalændring pr. 31. december.

Forpligtelser i udenlandsk valuta eller forpligtelser, der veksles fra en udenlandsk valuta til en eller flere andre udenlandske valutaer efter kontraktlige aftaler, omregnes til de andre udenlandske valutaer til den kurs, der er fastsat i aftalerne, og omregnes til national valuta til den repræsentative markedskurs på årets sidste arbejdsdag.

Forpligtelser i national valuta, der veksles til en udenlandsk valuta efter kontraktlige aftaler, omregnes til den udenlandske valuta til den kurs, der er fastsat i aftalerne, og omregnes til national valuta til den repræsentative markedskurs på årets sidste arbejdsdag.

Forpligtelser i udenlandsk valuta, som veksles til national valuta efter kontraktlige aftaler, omregnes til national valuta til den kurs, der er fastsat i aftalerne.

6.   »Bruttonationalprodukt« er bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP mp) (B.1*g) som defineret i ENS-95.

Artikel 2

1.   Tallene for det forventede offentlige underskud og for niveauet for den forventede offentlige gæld er de tal, som medlemsstaterne udarbejder for det indeværende år. De skal bygge på de seneste officielle prognoser under hensyntagen til de seneste budgetmæssige beslutninger, den økonomiske udvikling og de økonomiske udsigter. Beregning af tallene bør ske så tæt som muligt på indberetningsfristen.

2.   Tallene for det faktiske offentlige underskud og for niveauet for den faktiske offentlige gæld er de anslåede, foreløbige eller endelige resultater for et afsluttet år. De forventede data skal for så vidt angår definitioner og begreber udarbejdes efter samme metode som de faktiske data uden afbrydelser i serierne.

KAPITEL II

FREMSENDELSE AF OPLYSNINGER

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne underretter to gange om året Kommissionen (Eurostat) om deres forventede og faktiske offentlige underskud og om niveauet for deres faktiske offentlige gæld, første gang inden den 1. april i det indeværende år (år n) og anden gang inden den 1. oktober i år n.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke nationale myndigheder der er ansvarlige for indberetning af data som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

2.   Inden den 1. april i år n skal medlemsstaterne:

a)

underrette Kommissionen (Eurostat) om deres forventede offentlige underskud i år n, om det seneste skøn over deres faktiske offentlige underskud i år n-1 og om deres faktiske offentlige underskud i årene n-2, n-3 og n-4

b)

samtidig for år n underrette Kommissionen (Eurostat) om de forventede data og for årene n-1, n-2, n-3 og n-4 om de faktiske data for det tilsvarende budgetunderskud, opgjort efter den definition, som er mest anvendt i hver enkelt medlemsstat, og om de tal, som forklarer sammenhængen mellem budgetunderskuddet og det offentlige underskud i undersektoren S.1311

c)

samtidig for årene n-1, n-2, n-3 og n-4 underrette Kommissionen (Eurostat) om de faktiske data for deres tilsvarende almindelige afregningskonti (»working balances«) og om de tal, som forklarer sammenhængen mellem de almindelige afregningskonti for hver offentlig undersektor og det offentlige underskud i undersektorerne S.1312, S.1313 og S.1314

d)

underrette Kommissionen (Eurostat) om det forventede niveau for deres offentlige gæld ved udgangen af år n og niveauet for deres faktiske offentlige gæld ved udgangen af årene n-1, n-2, n-3 og n-4

e)

samtidig for årene n-1, n-2, n-3 og n-4 underrette Kommissionen (Eurostat) om de tal, der forklarer, hvorledes det offentlige underskud og andre relevante faktorer har bidraget til variationen i niveauet for deres offentlige gæld, opdelt efter undersektor.

3.   Inden den 1. oktober i år n skal medlemsstaterne:

a)

underrette Kommissionen (Eurostat) om deres ajourførte forventede offentlige underskud i år n og om deres faktiske offentlige underskud i årene n-1, n-2, n-3 og n-4 samt opfylde kravene i stk. 2, litra b) og c)

b)

underrette Kommissionen (Eurostat) om det ajourførte forventede niveau for deres offentlige gæld ved udgangen af år n og om niveauet for deres faktiske offentlige gæld ved udgangen af år n-1, n-2, n-3 og n-4 samt opfylde kravene i stk. 2, litra e).

4.   De tal for det forventede offentlige underskud, der meddeles Kommissionen (Eurostat) efter stk. 2 og 3, angives i national valuta og i finansår.

Tallene for det faktiske offentlige underskud og for niveauet for den faktiske offentlige gæld, der meddeles Kommissionen (Eurostat) efter stk. 2 og 3, anføres i national valuta og i kalenderår bortset fra de ajourførte skøn for år n-1, som kan anføres i finansår.

Hvis finansåret ikke er sammenfaldende med kalenderåret, meddeler medlemsstaterne også Kommissionen (Eurostat) tallene for deres faktiske offentlige underskud og for niveauet for deres faktiske offentlige gæld i finansår for de to finansår, der er gået forud for det indeværende finansår.

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen (Eurostat) tallene for deres offentlige investeringer og (konsoliderede) renteudgifter i overensstemmelse med procedurerne i artikel 3, stk. 1, 2 og 3.

Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen (Eurostat) en prognose vedrørende deres bruttonationalprodukt for år n og de faktiske tal for deres bruttonationalprodukt for år n-1, n-2, n-3 og n-4 efter samme tidsfrister som fastsat i artikel 3, stk. 1.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om alle væsentlige ændringer i de allerede indberettede tal for deres faktiske og forventede offentlige underskud og gæld, så snart disse foreligger.

2.   Væsentlige ændringer i de allerede indberettede tal for det faktiske underskud og den faktiske gæld skal ledsages af behørig dokumentation. Under alle omstændigheder skal ændringer, der medfører en overskridelse af referenceværdierne i protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, eller ændringer, der betyder, at data fra en medlemsstat ikke længere overskrider referenceværdierne, indberettes og behørigt dokumenteres.

Artikel 7

Medlemsstaterne offentliggør dataene for det faktiske underskud og den faktiske gæld og andre data for afsluttede år, som er indberettet til Kommissionen (Eurostat) efter artikel 3 til 6.

KAPITEL III

DATAENES KVALITET

Artikel 8

1.   Kommissionen (Eurostat) vurderer regelmæssigt kvaliteten af såvel de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, som de tilgrundliggende regnskaber for det offentlige udarbejdet efter ENS-95 (i det følgende benævnt »offentlige regnskaber«). Ved de faktiske datas kvalitet forstås de statistiske datas overensstemmelse med regnskabsreglerne og deres fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og konsistens. Der fokuseres i vurderingen på områder, der er specificeret i medlemsstaternes oversigter, som f.eks. afgrænsning af den offentlige sektor, klassificering af de offentlige transaktioner og forpligtelser samt registreringstidspunktet.

2.   Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) adgang til de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere dataenes kvalitet, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (7).

De statistiske oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal begrænses til kun at omfatte de data, der er absolut nødvendige for at kontrollere, at ENS-reglerne overholdes. De statistiske oplysninger omfatter især:

a)

data fra de nationale regnskaber

b)

oversigter

c)

EDP-indberetningsskemaer

d)

supplerende spørgeskemaer og beretninger i forbindelse med indberetningerne.

Spørgeskemaernes udformning fastlægges af Kommissionen (Eurostat) efter høring af Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (i det følgende benævnt »CMFB«).

3.   Kommissionen (Eurostat) aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne. Rapporten skal omhandle den generelle vurdering af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, for så vidt angår disses overensstemmelse med regnskabsreglerne og deres fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og konsistens.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) en detaljeret oversigt over de metoder, procedurer og kilder, der anvendes ved udarbejdelsen af dataene om det faktiske underskud og den faktiske gæld og de tilgrundliggende offentlige regnskaber.

2.   Medlemsstaterne udarbejder disse oversigter efter retningslinjer, der vedtages af Kommissionen (Eurostat) efter høring af CMFB.

3.   Medlemsstaterne ajourfører disse oversigter, når de foretager ændringer i de metoder, procedurer og kilder, de anvender ved udarbejdelsen af deres statistiske data.

4.   Medlemsstaterne offentliggør deres oversigter.

5.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede emner kan tages op i forbindelse med de i artikel 11 nævnte besøg.

Artikel 10

1.   I tilfælde af tvivl om den korrekte anvendelse af regnskabsreglerne efter ENS-95 anmoder den berørte medlemsstat Kommissionen (Eurostat) om en præcisering. Kommissionen (Eurostat) behandler spørgsmålet straks og sender sin præcisering til den berørte medlemsstat og, hvis relevant, tillige til CMFB.

2.   I tilfælde, som efter Kommissionens eller den berørte medlemsstats opfattelse er særlig vanskelige eller af almen interesse, træffer Kommissionen (Eurostat) en beslutning efter høring af CMFB. Kommissionen (Eurostat) offentliggør disse beslutninger sammen med udtalelsen fra CMFB, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 322/97.

Artikel 11

1.   Kommissionen (Eurostat) sørger for løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder. I dette øjemed gennemfører Kommissionen (Eurostat) regelmæssige dialogbesøg og eventuelle metodologiske besøg i alle medlemsstaterne.

2.   Formålet med dialogbesøgene er at gennemgå de indberettede data, behandle metodespørgsmål, drøfte de statistiske procedurer og kilder, der er beskrevet i oversigterne, og vurdere, hvorvidt regnskabsreglerne er overholdt. Dialogbesøgene skal tjene til at klarlægge, om der er risici ved eller potentielle problemer i forbindelse med kvaliteten af de indberettede data.

3.   Metodologiske besøg skal begrænses til det rent statistiske område. Dette skal komme til udtryk i sammensætningen af de delegationer, der er omhandlet i artikel 12.

De metodologiske besøg tager sigte på at overvåge de procedurer og de offentlige regnskaber, der ligger til grund for de indberettede faktiske data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas kvalitet, jf. artikel 8, stk. 1.

Metodologiske besøg skal kun foretages, når der er konstateret betydelige risici eller potentielle problemer i forbindelse med dataenes kvalitet, navnlig hvad angår de metoder, begreber og klassificeringer, der er anvendt på de data, som medlemsstaterne har pligt til at indberette.

4.   I forbindelse med tilrettelæggelsen af dialogbesøg og metodologiske besøg forelægger Kommissionen (Eurostat) sine foreløbige undersøgelsesresultater for de berørte medlemsstater, således at disse kan fremsætte bemærkninger hertil.

Artikel 12

1.   Ved gennemførelsen af metodologiske besøg i medlemsstaterne kan Kommissionen (Eurostat) anmode om bistand fra nationale regnskabseksperter, som foreslås af andre medlemsstater på frivilligt grundlag, og fra tjenestemænd i andre af Kommissionens tjenestegrene.

Listen over nationale regnskabseksperter, som Kommissionen (Eurostat) kan anmode om bistand, udarbejdes på grundlag af indstillinger til Kommissionen (Eurostat) fra de nationale myndigheder, der er ansvarlige for indberetning af uforholdsmæssigt store underskud.

2.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at lette de metodologiske besøg. Disse besøg bør begrænses til de nationale myndigheder, der er involveret i indberetningen med henblik på proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Medlemsstaterne sikrer dog, at de tjenester, som direkte eller indirekte er involveret i udarbejdelsen af offentlige regnskaber og gældsopgørelser, og om nødvendigt de nationale myndigheder, der har et løbende ansvar for kontrollen af de offentlige regnskaber, yder Kommissionens tjenestemænd og andre eksperter omhandlet i stk. 1, den bistand, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver, bl.a. ved at stille dokumenter til rådighed, som underbygger de indberettede data om det faktiske underskud og den faktiske gæld og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Kun Kommissionen (Eurostat) skal gives adgang til fortrolige akter i det nationale statistiske system.

Uden at dette anfægter medlemsstaternes generelle pligt til at træffe alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige med henblik på at lette de metodologiske besøg, er Kommissionens (Eurostats) samtalepartnere i forbindelse med de metodologiske besøg, der er omhandlet i første afsnit, de tjenestegrene i hver medlemsstat, der er ansvarlige for indberetninger vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

3.   Kommissionen (Eurostat) sikrer, at tjenestemænd og eksperter, der deltager i besøgene, opfylder alle garantier med hensyn til teknisk kompetence, faglig uafhængighed og overholdelse af tavshedspligten.

Artikel 13

Kommissionen (Eurostat) aflægger rapport til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om resultaterne af dialogbesøgene og de metodologiske besøg ledsaget af eventuelle bemærkninger, som den berørte medlemsstat har fremsat til disse resultater. Efter at være blevet forelagt for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg offentliggøres disse rapporter sammen med den berørte medlemsstats eventuelle bemærkninger, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 322/97.

KAPITEL IV

KOMMISSIONENS (EUROSTATS) FREMLÆGGELSE AF DATA

Artikel 14

1.   Kommissionen (Eurostat) fremlægger dataene om det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld med henblik på anvendelsen af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud senest tre uger efter udløbet af de indberetningsfrister, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, eller efter eventuelle ændringer som omhandlet i artikel 6, stk. 1. Fremlæggelsen af dataene sker ved offentliggørelse.

2.   Kommissionen (Eurostat) udskyder ikke fremlæggelsen af dataene om medlemsstaternes faktiske offentlige underskud og gæld, hvis en medlemsstat ikke har indberettet sine data.

Artikel 15

1.   Kommissionen (Eurostat) kan tage forbehold for kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den berørte medlemsstat og formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg det forbehold, den agter at tage og offentliggøre. Hvis situationen løses efter offentliggørelsen af dataene og forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, og der offentliggøres straks en meddelelse herom.

2.   Kommissionen (Eurostat) kan ændre de faktiske data, medlemsstaterne har indberettet, og fremlægge de ændrede data sammen med en begrundelse for ændringen, hvis de indberettede faktiske data klart ikke opfylder kravene i artikel 8, stk. 1. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den berørte medlemsstat og formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg de ændrede data og begrundelsen for ændringen.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97. Det er i den forbindelse de nationale statistiske myndigheder, der har ansvaret for at sikre overensstemmelse mellem de indberettede data og artikel 1 i denne forordning samt de tilgrundliggende regnskabsregler efter ENS-95.

2.   Medlemsstaterne træffer alle relevante foranstaltninger for at sikre, at de embedsmænd, der er ansvarlige for indberetningen af de faktiske data til Kommissionen (Eurostat) og de tilgrundliggende offentlige regnskaber, handler i overensstemmelse med principperne i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97.

Artikel 17

I tilfælde af en revision af ENS-95 eller en ændring af metodologien i ENS-95, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet eller Kommissionen efter kompetence- og procedurereglerne i traktaten og forordning (EF) nr. 2223/96, indsætter Kommissionen de nye henvisninger til ENS-95 i artikel 1 og 3 i denne forordning.

Artikel 18

Forordning (EF) nr. 3605/93 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 21. oktober 2008 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).

(2)  EUT C 88 af 9.4.2008, s. 1.

(3)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7.

(4)  Se bilag I.

(5)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

(6)  EFT L 112 af 29.4.1997, s. 56.

(7)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 3605/93

(EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7)

Rådets forordning (EF) nr. 475/2000

(EFT L 58 af 3.3.2000, s. 1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002

(EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23)

Rådets forordning (EF) nr. 2103/2005

(EUT L 337 af 22.12.2005, s. 1)


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 3605/93

Nærværende forordning

Afsnit 1

Kapitel I

Artikel 1, stk. 1 til 5

Artikel 1, stk. 1 til 5

Artikel 2

Artikel 1, stk. 6

Artikel 3

Artikel 2

Afsnit 2

Kapitel II

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, første til femte led

Artikel 3, stk. 2, litra a) — e)

Artikel 4, stk. 3, første og andet led

Artikel 3, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 3, stk. 4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Afsnit 2a

Kapitel III

Artikel 8a, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8a, stk. 2, første afsnit

Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Artikel 8a, stk. 2, andet afsnit, første til fjerde led

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, litra a) til d)

Artikel 8a, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 8a, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8b

Artikel 9

Artikel 8c

Artikel 10

Artikel 8d, stk. 1, første og andet punktum

Artikel 11, stk. 1

Artikel 8d, stk. 1, tredje punktum

Artikel 11, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 8d, stk. 2, første og andet punktum

Artikel 11, stk. 2

Artikel 8d, stk. 2, tredje punktum

Artikel 11, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8d, stk. 2, fjerde og femte punktum

Artikel 11, stk. 3, første afsnit

Artikel 8d, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 8e

Artikel 12

Artikel 8f

Artikel 13

Afsnit 2b

Kapitel IV

Artikel 8g

Artikel 14

Artikel 8h

Artikel 15

Afsnit 2c

Kapitel V

Artikel 8i

Artikel 16

Artikel 8j

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bilag I

Bilag II


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/10


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 480/2009

af 25. maj 2009

om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De garantier, der ydes i forbindelse med lån til tredjelande, medfører en øget finansiel risiko for Den Europæiske Unions almindelige budget.

(3)

Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde den 11. og 12. december 1992, at nødvendigheden af forsigtig budgetforvaltning og finansiel disciplin tilsagde, at der blev indført en ny finansieringsordning, og at der med henblik herpå burde oprettes en garantifond til at dække risici i forbindelse med lån og lånegarantier til tredjelande eller projekter i tredjelande. Dette mål kan nås ved, at der oprettes en garantifond til direkte betaling af Fællesskabernes kreditorer.

(4)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (4) skal garantifonden tilføres midler fra Den Europæiske Unions almindelige budget som en obligatorisk udgift i perioden 2007-2013.

(5)

Der findes ordninger til dækning af indfrielse af garantiforpligtelser, bl.a. kan der midlertidigt anvendes likvide midler i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (5).

(6)

Garantifonden bør etableres ved gradvis tilførsel af midler. Siden skal den have tilført renteafkastet fra anbringelsen af dens midler samt inddrevne forfaldne fordringer, som den har måttet indfri.

(7)

Erfaring med garantifondens drift viser, at et forhold på 9 % mellem fondens midler og dens garantiforpligtelser (hovedstol og skyldige, ikke-betalte renter) vil være tilstrækkeligt.

(8)

For at nå op på målbeløbet synes tilførsler til garantifonden på 9 % af beløbet af hver transaktion at være tilstrækkeligt. Det bør fastsættes, hvorledes disse tilførsler skal foretages.

(9)

Hvis garantifondens midler når op over målbeløbet, bør overskudsbeløbet tilbageføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

(10)

Den finansielle forvaltning af garantifonden bør overlades til Den Europæiske Investeringsbank (i det følgende benævnt EIB). Revisionsretten bør føre kontrol med fondens finansielle forvaltning efter procedurer aftalt mellem Revisionsretten, Kommissionen og EIB.

(11)

Fællesskaberne har ydet lån og lånegarantier til tiltrædelseslandene eller til projekter i disse lande. Disse lån og lånegarantier er dækket af garantifonden og vil være udestående eller i kraft efter tiltrædelsesdatoen. Fra og med denne dato ophører de med at være eksterne aktioner i forhold til Fællesskaberne og bør derfor dækkes direkte af Den Europæiske Unions almindelige budget og ikke længere af garantifonden.

(12)

Garantifonden dækker misligholdelser af lån, der ydes af EIB, og som Fællesskaberne garanterer for i henhold til EIB's mandat over for tredjelande. I henhold til EIB's mandat over for tredjelande, som fik virkning den 1. februar 2007, bør fonden også dække misligholdelser af lånegarantier, der ydes af EIB, og som Fællesskaberne garanterer for.

(13)

Traktaterne indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne forordning end EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes en garantifond (i det følgende benævnt »fonden«), hvis midler skal anvendes til at betale Fællesskabernes kreditorer, såfremt modtageren af et lån, der er ydet eller garanteret af Fællesskaberne, eller af en lånegaranti, der er ydet af Den Europæiske Investeringsbank, og som Fællesskaberne garanterer for, ikke opfylder sine forpligtelser.

De låne- og garantitransaktioner, der er omhandlet i stk. 1, i det følgende benævnt »transaktioner«, er sådanne, som gennemføres til fordel for et tredjeland eller er bestemt til finansiering af projekter i tredjelande.

Alle transaktioner, der gennemføres til fordel for et tredjeland eller med henblik på finansiering af projekter i et tredjeland, falder uden for denne forordnings anvendelsesområde med virkning fra datoen for dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Artikel 2

Fonden tilføres midler:

ved én årlig betaling fra Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 5 og 6

ved renteafkastet fra anbringelsen af fondens midler

ved inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer, som fonden har indfriet.

Artikel 3

Fondens midler skal være af en passende størrelse (i det følgende benævnt »målbeløbet«).

Målbeløbet fastsættes til 9 % af Fællesskabernes samlede forpligtelser (hovedstol og forfaldne, betalte renter) i forbindelse med hver enkelt transaktion.

På grundlag af forskellen ved udgangen af år »n–1« mellem målbeløbet og værdien af fondens nettoaktiver beregnet ved begyndelsen af år »n« tilbageføres et eventuelt overskudsbeløb i én transaktion til en særlig konto i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige budget i år »n + 1«.

Artikel 4

Ved en ny medlemsstats tiltrædelse af Den Europæiske Union nedsættes målbeløbet med et beløb, der beregnes på grundlag af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

Med henblik på beregning af denne nedsættelse anvendes den procentsats, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og som er gældende på tiltrædelsesdatoen, på størrelsen af de udestående transaktioner på denne dato.

Overskudsbeløbet tilbageføres til en særlig konto i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 5

På grundlag af forskellen ved udgangen af år »n–1« mellem målbeløbet og værdien af fondens nettoaktiver beregnet ved begyndelsen af år »n« indbetales det krævede tilførselsbeløb til fonden i én transaktion i år »n + 1« fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 6

1.   Overstiger indfrielsen af garantiforpligtelser i løbet af år »n–1« som følge af en eller flere misligholdelser 100 mio. EUR, tilbagebetales det beløb, der overstiger 100 mio. EUR, til fonden i årlige rater, der begynder i år »n + 1« og fortsætter i de efterfølgende år, indtil der er sket fuld tilbagebetaling (stødpudemekanisme). De årlige rater skal være det mindste af følgende beløb:

enten 100 mio. EUR, eller

det resterende skyldige beløb i henhold til stødpudemekanismen.

Ethvert beløb, der skyldes indfrielsen af garantiforpligtelser i årene forud for »n–1«, og som endnu ikke er fuldt tilbagebetalt på grund af stødpudemekanismen, tilbagebetales, før stødpudemekanismen for misligholdelser, der indtræffer i år »n–1« eller i de efterfølgende år, kan få virkning. Sådanne restbeløb trækkes fortsat fra det maksimale årlige beløb, der hentes fra Den Europæiske Unions almindelige budget under stødpudemekanismen, indtil det fulde beløb er betalt tilbage til fonden.

2.   De beregninger, denne stødpudemekanisme er baseret på, skal foretages uafhængigt af de beregninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 5. De skal dog tilsammen kun give anledning til én årlig overførsel. Beløb, der betales fra Den Europæiske Unions almindelige budget under stødpudemekanismen, skal betragtes som nettoaktiver i fonden med henblik på beregningen i henhold til artikel 3 og 5.

3.   Falder fondens midler som følge af indfrielse af garantiforpligtelser i tilfælde af en eller flere større misligholdelser til under 80 % af målbeløbet, underretter Kommissionen budgetmyndigheden herom.

4.   Falder fondens midler som følge af indfrielse af garantiforpligtelser i tilfælde af en eller flere større misligholdelser til under 70 % af målbeløbet, forelægger Kommissionen en rapport om, hvilke ekstraordinære foranstaltninger det kan blive nødvendigt at træffe for at tilføre fonden ny kapital.

Artikel 7

Kommissionen overdrager den finansielle forvaltning af fonden til Den Europæiske Investeringsbank i kraft af en bemyndigelse fra Fællesskaberne.

Artikel 8

Kommissionen forelægger senest den 31. maj hvert år Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten en beretning om garantifondens situation og om forvaltningen af fonden i det foregående regnskabsår.

Artikel 9

Fondens forvaltningsregnskab og balance vedlægges Fællesskabernes forvaltningsregnskab og balance.

Artikel 10

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 18. november 2008 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).

(2)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 1.

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(5)  EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94

(EFT L 293 af 12.11.1994, s. 1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999

(EFT L 139 af 2.6.1999, s. 1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2273/2004

(EFT L 396 af 31.12.2004, s. 28)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 89/2007

(EFT L 22 af 31.1.2007, s. 1)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94

Nærværende forordning

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11

Artikel 10, stk. 2

Bilag I

Bilag II


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 481/2009

af 9. juni 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 482/2009

af 8. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1698/2005, der fastsætter den retlige ramme for ELFUL-støtten til landdistriktsudvikling i hele EF, er blevet ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 473/2009 af 25. maj 2009 [om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (Rådets forordning om bredbånd)] (3) for at tage hensyn til den europæiske økonomiske genopretningsplan, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 11. og 12. december 2008.

(2)

Derfor bør der indsættes yderligere gennemførelsesbestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (4).

(3)

Ifølge artikel 70, stk. 4b, i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan medlemsstaterne forhøje ELFUL's bidrag i 2009, forudsat at lofterne over ELFUL's bidrag, jf. nævnte forordnings artikel 70, stk. 3, overholdes i hele programmeringsperioden. Den procedure, medlemsstaterne skal følge for at udnytte denne mulighed, og den mekanisme, der sikrer, at lofterne over ELFUL's bidrag overholdes i hele programmeringsperioden, bør fastsættes.

(4)

For at lette gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier og især de lokale aktionsgruppers arbejdsgang, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør der indføres mulighed for at yde forskud til dækning af deres driftsomkostninger.

(5)

Medlemsstaterne bør i betragtning af den generelle miljøfordel, der er forbundet med, at en bedrift eller en del af den overdrages til en naturbeskyttelsesorganisation, bemyndiges til at kunne give afkald på at kræve tilbagebetaling fra støttemodtageren, hvis organisationen ikke overtager den forpligtelse, der er indgået som en betingelse for at modtage støtten.

(6)

Det bør gøres lettere at gennemføre operationer vedrørende investeringer i bevarelse, genopretning og opgradering af naturarven og udvikling af områder med høj naturværdi, jf. artikel 57, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Derfor bør medlemsstaterne bemyndiges til at fastsætte støtten til disse operationer på grundlag af tariffer og standardantagelser om indkomsttab som allerede fastsat for operationer af tilsvarende art, jf. artikel 53 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(7)

For at give medlemsstaterne mulighed for at udnytte artikel 70, stk. 4b, i forordning (EF) nr. 1698/2005 bør reglerne for beregning af EF-bidraget i forbindelse med ELFUL-regnskaberne i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (5) tilpasses.

(8)

Forordning (EF) nr. 1974/2006 og (EF) nr. 883/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 1. januar 2009 for at være i overensstemmelse med datoen for anvendelsen af forordning (EF) nr. 473/2009, Rådets forordning om bredbånd, som bestemmelserne i nærværende forordning supplerer. Anvendelsen med tilbagevirkende kraft bør ikke krænke princippet om de berørte støttemodtageres retssikkerhed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne og Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Efter litra b) indsættes som litra ba):

»ba)

ændringer af finansieringsplanen for gennemførelsen af artikel 70, stk. 4b), i forordning (EF) nr. 1698/2005.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

andre ændringer, der ikke er omfattet af litra a), b) og ba).«

2)

Efter artikel 8 indsættes som artikel 8a:

»Artikel 8a

1.   Medlemsstater, der har til hensigt at foretage ændringer i forbindelse med gennemførelsen af artikel 70, stk. 4b, i forordning (EF) nr. 1698/2005, sender Kommissionen en ændret finansieringsplan med de forhøjede ELFUL-bidragssatser for 2009.

Ændringer som omhandlet i første afsnit gennemføres efter proceduren i artikel 9 i nærværende forordning.

2.   Når Kommissionen har modtaget den sidste udgiftsanmeldelse for 2009, som skal sendes senest den 31. januar 2010, jf. artikel 16, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (6), beregner den de maksimale ELFUL-bidragssatser, der kan anvendes for den resterende del af programmeringsperioden, uden at de samlede maksimale ELFUL-bidragssatser, der er fastsat i artikel 70, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005, overskrides. De nærmere enkeltheder vedrørende beregningen og resultatet heraf meddeles medlemsstaterne senest den 15. februar 2010.

3.   Medlemsstaterne sender senest den 15. marts 2010 Kommissionen en ny finansieringsplan med de nye ELFUL-bidragssatser for den resterende programmeringsperiode, der svarer til de maksimumssatser, som Kommissionen har beregnet i henhold til stk. 2.

Har en medlemsstat ikke sendt den nye finansieringsplan inden for denne frist, eller er finansieringsplanen ikke i overensstemmelse med Kommissionens beregning af maksimumssatserne, gælder sidstnævnte automatisk for den pågældende medlemsstats landdistriktsprogram fra anmeldelsen af de udgifter, som betalingsorganet har afholdt i første kvartal af 2010, indtil der foreligger en revideret finansieringsplan, som er forenelig med de medfinansieringssatser, som Kommissionen har beregnet.

3)

Artikel 38 affattes således:

»Artikel 38

1.   De lokale aktionsgruppers driftsomkostninger, jf. artikel 63, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005, er berettigede til EF-støtte svarende til højst 20 % af de samlede offentlige udgifter til den lokale udviklingsstrategi.

2.   De lokale aktionsgrupper kan anmode om udbetaling af et forskud fra betalingsorganerne, hvis der ifølge landdistriktsprogrammet er mulighed for dette. Forskuddet må ikke overstige 20 % af den offentlige støtte til driftsomkostningerne, og udbetalingen af det er betinget af, at der er stillet en bankgaranti eller en tilsvarende sikkerhed for 110 % af forskuddet. Sikkerheden frigives senest ved afslutningen af den lokale udviklingsstrategi.

Artikel 26, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 (7) finder ikke anvendelse på den udbetaling, der er nævnt i første afsnit.

4)

I artikel 44, stk. 2, indsættes som litra c):

»c)

hvis hele eller en del af en modtagers bedrift overdrages til en organisation, der har naturforvaltning som hovedformål for at bevare miljøet, forudsat at hensigten med overdragelsen er at gennemføre en vedvarende ændring af arealanvendelsen med henblik på naturbevaring, og den samtidig indebærer en betydelig miljøfordel.«

5)

Artikel 53, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne kan i givet fald fastsætte støttens størrelse, jf. artikel 31, artikel 37-41 og artikel 43-49 i forordning (EF) nr. 1698/2005, på grundlag af tariffer og standardantagelser om indkomsttab.

Medmindre andet er fastsat i de gældende materielle regler og procedureregler for statsstøtte, gælder første afsnit også for investeringer i forbindelse med bevarelse, genopretning og opgradering af naturarven og udvikling af områder med høj naturværdi, jf. artikel 57, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005.«

6)

Bilag II og VII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2006 indsættes følgende som andet afsnit:

»EF-bidraget til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt fra den 1. april til den 31. december 2009, beregnes uanset første afsnit på grundlag af den finansieringsplan, der gælder på referenceperiodens sidste dag.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(3)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 3.

(4)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(5)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(6)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1

(7)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 74


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 6.3 i bilag II, del A, affattes således:

»6.3.

Vejledende budget for operationer omhandlet i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005 for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 (artikel 16a, stk. 3, litra b), op til de beløb, der er specificeret i artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005).

Akse/foranstaltning

ELFUL-bidrag for 2009-2013

Akse 1

Foranstaltning 111

Foranstaltning …

Akse 1 i alt

Akse 2

Foranstaltning 211

Foranstaltning …

Akse 2 i alt

Akse 3

Foranstaltning 311

Foranstaltning 321

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Foranstaltning …

Akse 3 i alt

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Akse 4

Foranstaltning 411

Foranstaltning 413

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Foranstaltning …

Akse 4 i alt

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Programmet i alt

 

Akse 1, 2, 3 og 4 i alt — vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Akse 3 og 4 i alt — vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005«

 

2)

I Bilag VII, del A, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2, andet afsnit, affattes således:

»Hver medlemsstat, der ifølge artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 modtager ekstra finansielle midler, medtager første gang i den årlige rapport, der fremlægges i 2010, et separat kapitel, der mindst indeholder samme analyse som nævnt i første afsnit for de operationer, der vedrører de prioriteter, som er nævnt i artikel 16a, stk. 1, i nævnte forordning.«

b)

Punkt 3a affattes således:

»3a.

Den finansielle gennemførelse af programmet for så vidt angår de operationer, der tager sigte på de nye udfordringer og bredbåndsinfrastruktur, med angivelse for hver enkelt foranstaltning af de beløb, som modtagerne har fået udbetalt efter den 1. januar 2009 for de udgifter, de har afholdt til de operationstyper, som er nævnt i artikel 16a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, op til de beløb, som er nævnt i artikel 69, stk. 5a, i nævnte forordning.

Tabellen over den finansielle gennemførelse af disse aktionstyper skal mindst indeholde følgende oplysninger:

Akse/foranstaltning

Årlige betaling — år N

Samlede betalinger fra år 2009 til år N

Foranstaltning 111

Foranstaltning …

 

 

Akse 1 i alt

Foranstaltning 211

Foranstaltning …

 

 

Akse 2 i alt

Foranstaltning 311

Foranstaltning 321

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

 

 

Foranstaltning …

 

 

Akse 3 i alt

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

 

Foranstaltning 411

 

Foranstaltning 413

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

 

 

Foranstaltning …

 

 

Akse 4 i alt

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Programmet i alt

Akse 1, 2, 3 og 4 i alt — vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005

Akse 3 og 4 i alt — vedrørende prioriteter omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1698/2005

…«


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 483/2009

af 9. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 820/2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal Kommissionen, når det er nødvendigt, vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Fællesskabet. Sådanne udførlige foranstaltninger er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2008 (2).

(2)

Foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 820/2008 angående begrænsning af de væsker, som passagerer må medbringe om bord på flyvninger fra tredjelande i transfer i Fællesskabets lufthavne, tages op til fornyet vurdering i lyset af den tekniske udvikling og følgerne for driften af lufthavnene og for passagererne.

(3)

En sådan fornyet vurdering har vist, at begrænsningerne af de væsker, som passagerer må medbringe om bord på flyvninger fra tredjelande i transfer i Fællesskabets lufthavne, skaber visse vanskeligheder for driften af lufthavnene og ulemper for de pågældende passagerer.

(4)

Kommissionen har kontrolleret visse sikkerhedsnormer i specifikke tredjelandes lufthavne og fundet disse tilfredsstillende, og disse tredjelande har hidtil haft et godt samarbejde med Fællesskabet og dets medlemsstater. Kommissionen har på dette grundlag besluttet at tage skridt til at afbøde de ovennævnte problemer for passagerer, der medbringer væsker fra lufthavne i disse lande.

(5)

Forordning (EF) nr. 820/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Tillæg 1 til forordning (EF) nr. 820/2008 ændres som beskrevet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.

(2)  EUT L 221 af 19.8.2008, s. 8.


BILAG

Følgende tilføjes i tillæg 1:

»—

Republikken Korea:

Seoul Incheon (ICN) lufthavn

Pusan Gimhae (PUS) lufthavn.«


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 484/2009

af 9. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1975/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 51, stk. 4, artikel 74, stk. 4, og artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser for krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 73/2009 og for krydsoverensstemmelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (2) er ændret, bør henvisningerne til nævnte forordning i Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 (3) ajourføres.

(2)

Endvidere anvendes Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (4) fra den 1. januar 2009. Forordning (EF) nr. 1975/2006 bør derfor tilpasses for at tage hensyn til henvisningerne til forordning (EF) nr. 73/2009.

(3)

Erfaringen har vist, at der er huller og forældede bestemmelser i forordning (EF) nr. 1975/2006, som bør henholdsvis lukkes og slettes for at sikre, at teksten kan forstås korrekt og er konsistent.

(4)

Visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 796/2004, såsom bestemmelserne i artikel 23a, der giver mulighed for forudgående varsling af kontrol på stedet, bestemmelserne i artikel 68 om fastlæggelse af undtagelser fra nedsættelser og udelukkelser og bestemmelserne i artikel 71, stk. 2, bør være almindeligt gældende med henblik på forordning (EF) nr. 1698/2005.

(5)

Af hensyn til klarheden bør der, når kontrolbestemmelserne anvendes på støtte til visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne under akse 2 og akse 4, jf. del II, afsnit I, i forordning (EF) nr. 1975/2006, henvises til definitionen af og principperne for landbrugsparceller som fastsat i forordning (EF) nr. 796/2004.

(6)

Hvad angår kontrol på stedet i forbindelse med foranstaltningen i artikel 36, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør det præciseres, at minimumskravet på 5 % skal gælde på foranstaltningsniveau.

(7)

Erfaringen har vist, at det er nødvendigt at præcisere visse bestemmelser, specielt hvad angår nedsættelser i tilfælde af overanmeldelse i forbindelse med visse areal- og dyrerelaterede foranstaltninger og kumulering af nedsættelser.

(8)

Af hensyn til klarheden bør visse henvisninger til ELFUL-året ændres, så der henvises til kalenderåret.

(9)

Den bestemmelse i forordning (EF) nr. 1975/2006, der vedrører udvælgelse af stikprøve med henblik på kontrol af krydsoverensstemmelse, bør omformuleres under hensyn til den ændrede artikel 45 i forordning (EF) nr. 796/2004, og der bør indføres en ny mekanisme, der gør kontrolsystemet mere effektivt.

(10)

Med henblik på ensartet anvendelse af nedsættelser i tilfælde af uagtsomhed eller forsætlig overtrædelse bør det præciseres, hvilket område i krydsoverensstemmelsesreglerne minimumskravet til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 39, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal henføres under.

(11)

Rækkefølgen for de nedsættelser, der skal anvendes i tilfælde af kumulation af nedsættelser i forbindelse med kontrol af krydsoverensstemmelse, bør ændres for at sikre en mere ensartet rækkefølge.

(12)

For at også andre foranstaltninger end areal- eller dyrerelaterede foranstaltninger kan være dækket, bør der også fastsættes krav om en kontrolrapport, når der er tale om kontrol på stedet af støtte under akse 1 og akse 3 og visse foranstaltninger under akse 2 og akse 4.

(13)

Erfaringen har vist, at det er nødvendigt at præcisere de årlige anmeldelseskrav.

(14)

Der bør stilles oplysninger om resultaterne af enhver form for kontrol til rådighed for alle betalingsorganer, der er ansvarlige for forvaltningen af de forskellige støtteordninger, således at de, hvis resultaterne berettiger det, kan anvende nedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse og som følge af kontrol af støtteberettigelse på samme tid.

(15)

Forordning (EF) nr. 1975/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

For at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at justere deres kontrolprocedurer og undgå de regnskabsmæssige problemer, der kan opstå, hvis denne forordning anvendes fra midt på året, bør forordningen anvendes fra den 1. januar 2010. For at bevare retssikkerheden bør de nedsættelser, der følger af artikel 138, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (5), og som gælder for støttemodtagere i de medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, fortsat fraviges for støtteansøgninger, der vedrører kalenderåret 2009.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1975/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Anvendelse af forordning (EF) nr. 796/2004

Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i nærværende forordning, anvendes artikel 5, 22 og 23, artikel 23a, stk. 1, artikel 68 og 69, artikel 71, stk.2, og artikel 73 i forordning (EF) nr. 796/2004 med de fornødne ændringer.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Anvendelse af forordning (EF) nr. 796/2004

Ved anvendelsen af dette afsnit anvendes artikel 2, nr. 10), 22) og 23), og artikel 9, artikel 14, stk. 1a, artikel 18 og artikel 21 i forordning (EF) nr. 796/2004 med de fornødne ændringer.

Artikel 2, stk.1a, artikel 6, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes også med de fornødne ændringer. For de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b), nr. iii), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne dog indføre alternative ordninger til entydig identifikation af den jord, som støtten vedrører.«

3)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Artikel 11, stk. 3, og artikel 12, 15 og 20 i forordning (EF) nr. 796/2004 finder tilsvarende anvendelse på betalingsanmodninger, der er omfattet af dette afsnit. De oplysninger, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra d), i samme forordning, skal også angives på betalingsanmodninger, der vedrører arealer, der ikke er landbrugsarealer, men som der anmodes om støtte til.«

4)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Det samlede antal kontrolbesøg på stedet vedrørende de betalingsanmodninger, der er indsendt hvert kalenderår, skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der er omfattet af en forpligtelse i henhold til en eller flere af de foranstaltninger, som henhører under dette afsnit. For foranstaltningen i artikel 36, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal dette minimumskrav gennemføres på foranstaltningsniveau.

Ansøgere, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, indgår ikke i det samlede antal støttemodtagere som nævnt i første afsnit.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den stikprøve, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, udvælges i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 796/2004.«

5)

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Grundlaget for beregning af støtten til arealrelaterede foranstaltninger fastsættes i henhold til artikel 50, stk. 1, 3 og 7, i forordning (EF) nr. 796/2004.

Ved anvendelsen af denne artikel betragtes arealer, som en modtager har anmeldt, og hvortil der ydes samme støttesats under en bestemt arealrelateret foranstaltning, som én afgrødegruppe. Hvis der anvendes degressive støttebeløb, skal der dog tages hensyn til gennemsnittet af disse værdier i relation til de respektive anmeldte arealer.

Hvis der er fastsat en maksimumsgrænse eller et loft for det støtteberettigede areal, skal antallet af hektar i støtteansøgningen nedsættes til den grænse eller det loft, der er fastsat.

2.   Overstiger det areal, der er anmeldt med henblik på at opnå støtte for den pågældende afgrødegruppe, det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal minus det dobbelte af forskellen, hvis forskellen enten er på over 3 % eller to hektar, men ikke udgør mere end 20 % af det fastslåede areal.

Hvis forskellen udgør over 20 % af det fastslåede areal, ydes der ingen arealstøtte for den pågældende afgrødegruppe.

Hvis forskellen udgør over 50 %, skal modtageren endnu engang udelukkes fra at modtage støtte på et beløb, der højst svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004.«

b)

Stk. 3 udgår.

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Uanset stk. 2 og stk. 3, første afsnit, skal det beløb, der ydes modtagere i medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 122 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (6), hvis forskellen mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal er mere end 3 %, men ikke over 30 % af det fastslåede areal, nedsættes med det dobbelte af den konstaterede forskel, når der er tale om støtteansøgninger for kalenderåret 2009.

Hvis forskellen udgør over 30 % af det fastslåede areal, ydes der ingen støtte for kalenderåret 2009.

d)

Stk. 5 og 6 affattes således:

»5.   Skyldes forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004, forsætlige uregelmæssigheder, udelukkes modtageren fra at modtage den støtte, han ville have været berettiget til i henhold til nævnte artikel for det pågældende kalenderår og den pågældende arealrelaterede foranstaltning, hvis forskellen udgør over 0,5 % af det fastslåede areal eller over en hektar.

Hvis forskellen er over 20 % af det fastslåede areal, udelukkes modtageren endnu engang fra at modtage støtte på et beløb, der højst svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 796/2004.

6.   Det beløb, som støttemodtageren i henhold til stk. 2, tredje afsnit, og stk. 5 i nærværende artikel udelukkes fra at modtage, modregnes i de støttebetalinger, som den pågældende modtager har ret til i henhold til de støtteordninger, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller forordning (EF) nr. 73/2009, idet modregningen foretages i forbindelse med ansøgninger, som han indsender i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret, hvor forholdet konstateres. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.«

6)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Grundlaget for beregning af støtten til dyrerelaterede foranstaltninger fastsættes i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. 796/2004.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset artikel 59, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 59, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 796/2004 modregnes det beløb, som støttemodtageren udelukkes fra at modtage, i de støttebetalinger, som den pågældende støttemodtager har ret til i henhold til de støtteordninger, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller forordning (EF) nr. 73/2009, idet modregningen foretages i forbindelse med ansøgninger, som han indsender i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret, hvor forholdet konstateres. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.«

7)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis der er tale om forsætlige uregelmæssigheder, udelukkes støttemodtageren fra den pågældende foranstaltning for både det pågældende kalenderår og for det følgende kalenderår.«

b)

Stk. 4 udgår.

8)

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

»2.   Artikel 4, stk. 2, og artikel 22 i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 2, nr. 2), 2a) og 31) til 36), og artikel 41, 42, 43, 46, 47 og 48 i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes ved kontrollen af, at krydsoverensstemmelseskravene overholdes.«

9)

Artikel 20 og 21 affattes således:

»Artikel 20

Kontrol på stedet

1.   For så vidt angår de krav og normer, som kontrolmyndigheden er ansvarlig for, udfører den kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle modtagere, der har indsendt betalingsanmodninger i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Artikel 44, stk. 1, andet og tredje afsnit, og artikel 44, stk. 1a og 2, i forordning (EF) nr. 796/2004 finder anvendelse.

Artikel 21

Udvælgelse af stikprøven

1.   Artikel 45, stk. 1, 1a og 1b, i forordning (EF) nr. 796/2004 finder anvendelse, når der udvælges stikprøve i forbindelse med udførelsen af den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 20 i nærværende forordning.

2.   Stikprøven af de støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 20, skal udvælges af den stikprøve af støttemodtagere, der allerede er udvalgt efter artikel 12, og som de pågældende krav eller normer gælder for.

3.   Stikprøven af de støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 20 i nærværende forordning, kan dog udvælges af den population af støttemodtagere, der har indsendt betalingsanmodninger i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, og som er forpligtet til at overholde de respektive krav eller normer.

4.   Det er tilladt at kombinere fremgangsmåderne i stk. 2 og stk. 3, hvis dette gør kontrolsystemet mere effektivt.«

10)

Artikel 22, stk. 1, affattes således:

»1.   Artikel 22 i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 2, nr. 2), 2a) og 31) til 36), artikel 41 og artikel 65, stk. 4, i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes, hvis der som følge af en konstateret misligholdelse skal foretages nedsættelser og udelukkelser.«

11)

Artikel 23 og 24 affattes således:

»Artikel 23

Beregning af nedsættelser og udelukkelser

1.   Konstateres der misligholdelse, nedsættes den samlede støtte, som i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005 er ydet eller skal ydes til den pågældende støttemodtager ifølge de betalingsanmodninger, han har indsendt eller vil indsende i løbet af det kalenderår, hvor forholdet konstateres, jf. dog artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Skyldes misligholdelsen støttemodtagerens uagtsomhed, beregnes nedsættelsen i henhold til artikel 66 i forordning (EF) nr. 796/2004.

Ved forsætlig misligholdelse beregnes nedsættelsen i henhold til artikel 67, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004.

2.   Ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede nedsættelse skal minimumskravet til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler som defineret i artikel 39, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 betragtes som del af henholdsvis området »miljø« og området »folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed« som defineret i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009. De er begge ligestillet med en »retsakt« som defineret i artikel 2, nr. 32), i forordning (EF) nr. 796/2004.

Artikel 24

Kumulering af nedsættelser

Skal der foretages flere nedsættelser, foretages der først nedsættelser i henhold til artikel 16 eller 17 i nærværende forordning, dernæst i henhold til artikel 18 i nærværende forordning, dernæst for forsinket indsendelse i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 796/2004, dernæst i henhold til artikel 14, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 796/2004 og endelig i henhold til artikel 22 og 23 i nærværende forordning.«

12)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De udgifter, der kontrolleres, skal tegne sig for mindst 4 % af de støtteberettigede offentlige udgifter, der er anmeldt til Kommissionen hvert kalenderår, og mindst 5 % af de støtteberettigede offentlige udgifter, der er anmeldt til Kommissionen i hele programmeringsperioden.«

b)

Stk. 5 udgår.

13)

Artikel 28, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

at der kan fremlægges belæg for de betalingsanmodninger, som støttemodtageren har indsendt, i form af regnskabsbilag eller andre dokumenter, som de organisationer eller virksomheder, der gennemfører de støttede operationer, ligger inde med«.

14)

Følgende indsættes som artikel 28a:

»Artikel 28a

Kontrolrapport

Der udarbejdes en kontrolrapport over den kontrol på stedet, som foretages i henhold til denne afdeling. Artikel 28 finder anvendelse med de fornødne ændringer.«

15)

Artikel 30, stk. 3, affattes således:

»3.   Den efterfølgende kontrol skal hvert kalenderår omfatte mindst 1 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til operationer, jf. stk. 1, hvortil den endelige betaling er foretaget af ELFUL. Kontrollen skal gennemføres senest 12 måneder efter udgangen af det pågældende kalenderår.«

16)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

»Der foretages dog ingen nedsættelse, hvis støttemodtagerne kan begrunde, at de ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført.

Der gælder tilsvarende nedsættelsesregler for ikke-støtteberettigede udgifter, der konstateres ved kontrol i henhold til artikel 27 og 30.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Konstateres det, at en støttemodtager forsætligt har indsendt en urigtig anmeldelse, udelukkes den pågældende operation fra at modtage støtte fra ELFUL, og beløb, der allerede er udbetalt til operationen, skal tilbagebetales. Endvidere udelukkes støttemodtageren fra at modtage støtte i forbindelse med den samme foranstaltning for det pågældende kalenderår og det efterfølgende kalenderår.«

c)

Stk. 3 udgår.

17)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Meddelelser

Medlemsstaterne sender senest den 15. juli hvert år Kommissionen en rapport med:

a)

resultaterne af kontrollen af de betalingsanmodninger, der i henhold til afsnit I er indgivet i det foregående kalenderår, idet der navnlig oplyses følgende:

i)

antallet af betalingsanmodninger pr. foranstaltning, det samlede antal, der er kontrolleret for disse anmodninger, og det samlede areal og det samlede antal dyr, der er blevet kontrolleret på stedet i henhold til artikel 12 og 20

ii)

for arealrelateret støtte, en angivelse af det samlede areal, opdelt efter støtteordning

iii)

for dyrerelaterede foranstaltninger, en angivelse af det samlede antal dyr, opdelt efter støtteordning

iv)

resultatet af den udførte kontrol, med angivelse af de nedsættelser og udelukkelser, der har fundet sted i henhold til artikel 16, 17, 18 og 23

b)

resultaterne af de administrative kontroller, der i henhold til artikel 26 er gennemført for foranstaltninger henhørende under afsnit II i det foregående kalenderår, og de nedsættelser og udelukkelser, der er anvendt efter artikel 31

c)

resultaterne af den kontrol på stedet, der i henhold til artikel 27 er gennemført for foranstaltninger henhørende under afsnit II, og som skal vedrøre mindst 4 % af de offentlige udgifter, der er blevet anmeldt til Kommissionen i det foregående kalenderår, og de nedsættelser og udelukkelser, der er anvendt efter artikel 31

d)

resultaterne af de efterfølgende kontroller, der i henhold til artikel 30 er gennemført i det foregående kalenderår, med angivelse af antallet af udførte kontroller, det kontrollerede udgiftsbeløb og de nedsættelser og udelukkelser, der er anvendt efter artikel 31.«

18)

Artikel 36 affattes således:

»Artikel 36

Kontroloplysninger til betalingsorganet

1.   Hvis der for en støttemodtager er flere end et betalingsorgan, der har ansvaret for forvaltningen af de forskellige betalinger, der foretages i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 11, 12 og 98 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (7), skal medlemsstaterne sikre, at konstaterede misligholdelser og eventuelle nedsættelser og udelukkelser indberettes til alle betalingsorganer, der er involveret i disse betalinger.

2.   Er det ikke betalingsorganet, der foretager kontrollen, sørger medlemsstaten for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for.

De oplysninger, der er nævnt i første afsnit, kan gives i form af en rapport om hver enkelt kontrol eller også i form af en sammenfattende rapport.

3.   Der skal være et tilstrækkeligt revisionsspor. Bilaget indeholder en vejledende beskrivelse af kravene til et tilfredsstillende revisionsspor.

4.   Betalingsorganet har ret til at kontrollere kvaliteten af andre organers kontrol og til at få alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre sine opgaver.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010 med undtagelse af artikel 1, nr. 5), litra c), som anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(3)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 74.

(4)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.

(6)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16

(7)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 485/2009

af 9. juni 2009

om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår tiludronsyre og jernfumarat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Stoffet tiludronsyre i form af dinatriumsalt er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 og må i henhold hertil kun anvendes intravenøst til heste.

(3)

Udvalget for Veterinærlægemidler (i det følgende benævnt »udvalget«) har modtaget en ansøgning om at få udvidet den eksisterende bestemmelse om tiludronsyre i form af dinatriumsalt til også at omfatte fjerkræ. Efter at have gennemgået de foreliggende data om undersøgelserne af restkoncentrationer i fjerkræ konkluderede udvalget, at der ikke er behov for at fastsætte maksimalgrænseværdier for tiludronsyre i form af dinatriumsalt, der gives til fjerkræ.

(4)

Da undersøgelserne af restkoncentrationerne først blev udført efter subkutan indgift, og i betragtning af, at indtaget af restkoncentrationer fra væv, herunder injektionsstedet, ville udgøre 88 % af det skønnede acceptable daglige indtag inden for 12-24 timer efter indgiften, konkluderede udvalget imidlertid, at det kun var muligt at udvide anvendelsesformålene til at omfatte parenteral indgift og anvendelse i æglæggende fugle og avlsfugle. Derfor bør den nuværende bestemmelse i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 om tiludronsyre i form af dinatriumsalt ændres således, at dette stof kan indgives parenteralt i fjerkræarter (æglæggende fugle og avlsfugle).

(5)

Stoffet jernfumarat er ikke opført i bilagene til forordning (EØF) nr. 2377/90.

(6)

Udvalget har modtaget en anmodning om at overveje, om stoffet jernfumarat bør være omfattet af de vurderinger, der udføres vedrørende andre jernsalte, der allerede er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 og godkendt til anvendelse i alle dyrearter bestemt til levnedsmiddelproduktion.

(7)

Efter at have gennemgået de udførte vurderinger, og i betragtning af, at fumarsyre er et godkendt fødevaretilsætningsstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF (2), konkluderede udvalget, at de vurderinger, der er udført vedrørende stoffer, som der allerede findes bestemmelser om i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90, også bør finde anvendelse på jernfumarat. Udvalget mente, at det er unødvendigt at gennemføre en yderligere vurdering af jernfumarat, og at det ikke er nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for jernfumarat. Udvalget anbefalede, at stoffet optages i bilag II til anvendelse til alle dyrearter bestemt til levnedsmiddelproduktion. Derfor bør dette stof indsættes i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 for alle dyrearter bestemt til levnedsmiddelproduktion.

(8)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (3), at foretage de tilpasninger, som på baggrund af denne forordning måtte være nødvendige.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.

(2)  EFT L 61 af 18.3.1995, s.1.

(3)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.


BILAG

Bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres således:

a)

Bestemmelsen om »Tiludronsyre, dinatriumsalt« i punkt 2 affattes således:

2.   Organiske forbindelser

Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

Andre bestemmelser

»Tiludronsyre (i form af dinatriumsalt)

Heste

Kun til intravenøs anvendelse

Fjerkræ

Kun til parenteral indgift og kun til æglæggende fugle og til avlsfugle«

b)

Den nye bestemmelse om »Jernfumarat« indsættes i punkt 3 efter bestemmelsen om jerndextran:

3.   Stoffer, som generelt anses for sikre

Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

Andre bestemmelser

»Jernfumarat

Alle arter bestemt til konsum«

 


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 486/2009

af 9. juni 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 139 af 5.6.2009, s. 22.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 10. juni 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/36


RÅDETS DIREKTIV 2009/55/EF

af 25. maj 2009

om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 83/183/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

For at befolkningerne i medlemsstaterne kan blive mere bevidste om Det Europæiske Fællesskabs arbejde, synes det belejligt til fordel for privatpersoner at fastholde bestræbelserne på inden for Fællesskabet at sikre vilkårene for det indre marked.

(3)

På grund af de afgiftsmæssige hindringer ved privatpersoners indførsel i en medlemsstat af personlige ejendele, der befinder sig i en anden medlemsstat, besværliggøres ikke mindst den frie bevægelighed for personer i Fællesskabet. Det er derfor vigtigt i videst muligt omfang at fjerne sådanne hindringer med indførelse af afgiftsfritagelse.

(4)

Afgiftsfritagelse kan kun indrømmes ved indførsel af ejendele, som ikke har nogen kommerciel eller spekulationsmæssig karakter, og der bør derfor fastsættes begrænsninger og betingelser for anvendelsen af denne afgiftsfritagelse.

(5)

På grund af de harmoniseringsbestemmelser, der er vedtaget om punktafgifter og merværdiafgift, har bestemmelserne om afgiftsfritagelser ved indførsel mistet deres relevans på disse områder.

(6)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Medlemsstaterne indrømmer på de betingelser og i de tilfælde, der er anført nedenfor, fritagelse for de forbrugsafgifter, der normalt opkræves ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en anden medlemsstat.

2.   Dette direktiv omfatter ikke:

a)

merværdiafgift

b)

punktafgifter

c)

særlige og/eller periodiske skatter og afgifter vedrørende brugen af de i stk. 1 nævnte ejendele inden for landets grænser, såsom for eksempel afgifter, der opkræves ved registrering af motorkøretøjer, vejafgifter og fjernsynsafgifter.

Artikel 2

Betingelser vedrørende ejendele

1.   Ved »personlige ejendele« forstås i dette direktiv ejendele til de pågældendes personlige brug eller til brug i deres husholdning. Disse ejendele må hverken efter deres beskaffenhed eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed, og de må ikke være bestemt til økonomisk virksomhed i henhold til artikel 9, stk. 1, og artikel 10-13 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (5). Som personlige ejendele anses dog også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.

2.   Afgiftsfritagelse i henhold til artikel 1 indrømmes for personlige ejendele, der

a)

er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige beskatningsregler, som gælder for en medlemsstats hjemmemarked, og for hvilke der i forbindelse med udførsel fra oprindelsesmedlemsstaten ikke indrømmes nogen fritagelse for eller godtgørelse af forbrugsafgifter. Med henblik på dette direktiv anses ejendele, der er erhvervet på betingelserne i artikel 151 i direktiv 2006/112/EF, dog med undtagelse af artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra e), for at opfylde disse betingelser

b)

rent faktisk har været benyttet af den pågældende inden overflytning af bopælen eller oprettelse af en sekundær bopæl. Medlemsstaterne kan kræve, at motorkøretøjer (herunder påhængsvogne hertil), campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly har været benyttet af den pågældende i mindst seks måneder inden overflytningen af bopælen.

For de i litra a), andet punktum, omhandlede ejendele kan medlemsstaterne:

i)

for så vidt angår motorkøretøjer (herunder påhængsvogne hertil), campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly kræve, at de har været benyttet af den pågældende i mindst tolv måneder inden overflytning af bopælen

ii)

for så vidt angår andre ejendele kræve, at de har været benyttet i mindst seks måneder inden overflytning af bopælen.

3.   De kompetente myndigheder kræver bevis for, at de i stk. 2 anførte betingelser er opfyldt for så vidt angår motorkøretøjer (herunder påhængsvogne hertil), campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly. Med hensyn til andre ejendele kræver de kun et sådant bevis, hvis der foreligger alvorlig mistanke om svig.

Artikel 3

Indførselsbetingelser

Indførsel af ejendelene kan ske ad en eller flere gange inden for de frister, der er fastsat i henholdsvis artikel 7-10.

Artikel 4

Forpligtelser efter indførslen

De indførte motorkøretøjer (herunder påhængsvogne hertil), campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly må i 12 måneder efter den afgiftsfri indførsel ikke overdrages, udlejes eller udlånes, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der godkendes af de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten.

Artikel 5

Særlige betingelser for visse ejendele

Afgiftsfritagelse ved indførsel af rideheste, motorkøretøjer (herunder påhængsvogne hertil), campingvogne, mobile homes, lystfartøjer og privatfly indrømmes kun, hvis privatpersonen overflytter sit sædvanlige opholdssted til indførselsmedlemsstaten.

Artikel 6

Almindelige regler for fastlæggelse af bopæl

1.   Med henblik på dette direktiv forstås ved »sædvanligt opholdssted« det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage pr. kalenderår, på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller — hvis der er tale om en person uden erhvervsmæssigt tilhørsforhold — på grund af et privat tilhørsforhold hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor.

En person, som ikke har erhvervsmæssigt og privat tilhørsforhold til samme sted, og som derfor er nødsaget til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere medlemsstater, anses dog for at have sædvanligt opholdssted på stedet for det private tilhørsforhold på betingelse af, at den pågældende regelmæssigt vender tilbage hertil. Sidstnævnte betingelse kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på udførelse af en arbejdsopgave af bestemt varighed. At følge undervisningen på et universitet eller en skole medfører ikke overflytning af det sædvanlige opholdssted.

2.   Privatpersoner fører bevis for deres sædvanlige opholdssted ved ethvert egnet middel, navnlig identitetskort eller ethvert andet gyldigt dokument.

3.   I tilfælde hvor de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten nærer tvivl om gyldigheden af den erklæring om sædvanligt opholdssted, der er afgivet på grundlag af de i stk. 2 anførte bevismidler, eller med henblik på visse specifikke kontrolforanstaltninger, kan de pågældende myndigheder kræve yderligere oplysninger eller beviser.

KAPITEL II

INDFØRSEL AF PERSONLIGE EJENDELE VED OVERFLYTNING AF DET SÆDVANLIGE OPHOLDSSTED

Artikel 7

1.   Der indrømmes afgiftsfritagelse i henhold til artikel 1 på de i artikel 2-5 fastsatte betingelser ved privatpersoners indførsel af personlige ejendele i forbindelse med overflytning af det sædvanlige opholdssted.

Med forbehold af de bestemmelser, der eventuelt finder anvendelse vedrørende fællesskabsforsendelse, indrømmes afgiftsfritagelsen mod udarbejdelse af en liste over de pågældende ejendele, udfærdiget på ustemplet papir og, hvis staten kræver det, ledsaget af en erklæring, hvis model og indhold er fastlagt i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 248a, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (6). Der kan ikke kræves værdiangivelse på listen over ejendele.

2.   Sidste indførsel skal finde sted senest tolv måneder efter overflytningen af det sædvanlige opholdssted. Såfremt indførslen af ejendele i henhold til artikel 3 sker ad flere gange inden for nævnte frist, kan medlemsstaterne kun ved den første indførsel kræve forelagt en samlet liste, hvortil der ligeledes kan henvises i forbindelse med de efterfølgende flytninger gennem et andet toldsted. Denne samlede liste kan suppleres efter overenskomst med de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten.

KAPITEL III

INDFØRSEL AF PERSONLIGE EJENDELE VED MØBLERING AF EN SEKUNDÆR BOPÆL ELLER VED OPGIVELSE AF EN SÅDAN

Artikel 8

1.   Der indrømmes afgiftsfritagelse i henhold til artikel 1 på de i artikel 2-5 fastsatte betingelser ved privatpersoners indførsel af personlige ejendele til møblering af en sekundær bolig.

Fritagelsen indrømmes kun, hvis

a)

den pågældende person er ejer af den sekundære bolig eller har lejet denne for et tidsrum af mindst 12 måneder

b)

de indførte ejendele svarer til det normale bohave i den sekundære bolig.

2.   Afgiftsfritagelse indrømmes ligeledes på de i stk. 1 anførte betingelser ved indførsel af ejendele til det sædvanlige opholdssted eller til en ny sekundær bopæl ved opgivelse af en tidligere sekundær bopæl, såfremt de pågældende ejendele reelt har været i vedkommendes besiddelse og været benyttet af denne inden oprettelsen af en ny bolig.

Sidste indførsel skal finde sted senest 12 måneder efter opgivelsen af den sekundære bopæl.

KAPITEL IV

INDFØRSEL AF EJENDELE VED INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

Artikel 9

1.   Med forbehold af artikel 2-5 kan enhver person i forbindelse med indgåelse af ægteskab, under fritagelse for de i artikel 1, stk. 1, anførte afgifter, til den medlemsstat, hvortil den pågældende agter at overflytte sit sædvanlige opholdssted, indføre personlige ejendele, som den pågældende mindre end tre måneder forinden enten har erhvervet eller benyttet, såfremt

a)

indførslen foretages inden for et tidsrum, der begynder to måneder før den for ægteskabets indgåelse fastsatte dato, og som slutter fire måneder efter nævnte dato

b)

den pågældende fremlægger bevis for, at ægteskabet er indgået, eller at de officielle foranstaltninger med henblik på ægteskabets indgåelse er indledt.

2.   Der indrømmes ligeledes afgiftsfritagelse for gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, og som af personer, der har deres sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvortil indførslen sker, foræres en person, der opfylder betingelserne i stk. 1. Fritagelsen gælder for gaver, hvis enhedsværdi ikke overstiger 350 EUR. Medlemsstaterne kan dog indrømme fritagelse i tilfælde af større beløb end 350 EUR, for så vidt den enkelte gaves værdi ikke overstiger 1 400 EUR.

3.   Medlemsstaterne kan gøre afgiftsfritagelsen betinget af, at der stilles en passende sikkerhed, hvis indførslen finder sted inden ægteskabets indgåelse.

4.   Fremlægger privatpersonen ikke bevis for indgåelse af ægteskab inden for en frist på fire måneder fra den for ægteskabets indgåelse meddelte dato, beregnes afgifterne fra indførselstidspunktet.

KAPITEL V

INDFØRSEL AF EN AFDØDS PERSONLIGE EJENDELE ERHVERVET VED ARV

Artikel 10

Uanset artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4 og artikel 5, stk. 2, men med forbehold af de øvrige bestemmelser i artikel 2, 3 og 5, kan enhver privatperson, som ved arv erhverver ejendomsretten eller brugsretten til en afdøds personlige ejendele, der befinder sig i en medlemsstat, indføre disse ejendele til en anden medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, under fritagelse for de i artikel 1, stk. 1, nævnte afgifter, såfremt

a)

den pågældende til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken indførslen finder sted, indgiver en attest, der er udstedt af en notar eller en anden kompetent myndighed i den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, hvoraf det fremgår, at de indførte ejendele er erhvervet ved arv

b)

indførslen finder sted inden for en frist på to år, efter at den pågældende har fået ejendelene i sin besiddelse.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne bestræber sig på mest muligt at begrænse formaliteterne ved indførsel, som af privatpersoner foretages i overensstemmelse med begrænsningerne og betingelserne i dette direktiv, ligesom de bestræber sig på at undgå formaliteter, der indebærer kontrol med deraf følgende væsentlige indgreb i vognladningerne ved indførslen.

2.   Medlemsstaterne kan opretholde og/eller indføre betingelser for afgiftsfritagelse, der er lempeligere end de i dette direktiv fastsatte; dette gælder dog ikke betingelserne fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a).

3.   Med forbehold af artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne ikke i medfør af dette direktiv gennemføre mindre fordelagtige afgiftsfritagelser inden for Fællesskabet end dem, de indrømmer, når privatpersoner importerer personlige ejendele fra et tredjeland.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, navnlig forskrifter i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 11, stk. 2 og 3. Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater disse forskrifter.

2.   Kommissionen aflægger efter høring af medlemsstaterne hvert andet år beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om direktivets anvendelse i medlemsstaterne.

Artikel 13

Direktiv 83/183/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 16. december 2008 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).

(2)  Udtalelse af 17. september 2008 (EUT C 77 af 31.3.2009, s. 148).

(3)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 64.

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  EFT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(6)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 13)

Rådets direktiv 83/183/EØF

(EFT L 105 af 23.4.1983, s. 64)

 

Rådets direktiv 89/604/EØF

(EFT L 348 af 29.11.1989, s. 28)

 

Rådets direktiv 91/680/EØF

(EFT L 376 af 31.12.1991, s. 1)

Udelukkende artikel 2, stk. 2, tredje led

Rådets direktiv 92/12/EØF

(EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1)

Udelukkende artikel 23, stk. 3, andet led

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 13)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

83/183/EØF

1. januar 1984

89/604/EØF

1. juli 1990

91/680/EØF

1. januar 1993 (1)

92/12/EØF

1. januar 1993 (2)


(1)  Medlemsstaterne vedtager de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for, at deres ordning, der således er tilpasset til bestemmelserne i artikel 1, nr. 1-20 og nr. 22, 23 og 24, samt artikel 2 i direktiv 91/680/EØF, træder i kraft den 1. januar 1993.

(2)  For så vidt angår artikel 9, stk. 3, kan Kongeriget Danmark dog sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme denne bestemmelse i kraft senest den 1. januar 1993.


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 83/183/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, nr. i)

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, nr. ii)

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, afslutning

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit

Artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, nr. i) og ii)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, litra a) og b)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, 10 og 11

Artikel 9, 10 og 11

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 3

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Bilag I

Bilag II


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/42


AFGØRELSE Nr. 2/2009 TRUFFET AF AVS-EF-AMBASSADØRUDVALGET

den 16. februar 2009

om udnævnelse af direktøren for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

(2009/435/EF)

AVS-EF-AMBASSADØRUDVALGET HAR —

under henvisning til den AVS-EF-partnerskabsaftale, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) og revideret ved aftalen om ændring af nævnte partnerskabsaftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (2), særlig artikel 2, stk. 7, i bilag III, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tidligere direktør for CVU, der den 1. marts 2005 blev udnævnt for en mandatperiode, der slutter den 28. februar 2010, opsagde sin stilling med virkning pr. 23. august 2007.

(2)

Et paritetisk udvælgelsesudvalg, som de to parter har nedsat, har ved afslutningen af sine drøftelser foreslået, at Mabousso THIAM (Senegal) udnævnes til direktør for Centret for Virksomhedsudvikling for den resterende del af mandatperioden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Med forbehold af senere afgørelser, som udvalget måtte træffe inden for rammerne af sine beføjelser, udnævnes Mabousso THIAM til direktør for Centret for Virksomhedsudvikling med virkning fra den 1. marts 2009 og for en mandatperiode, der slutter den 28. februar 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2009.

På vegne af AVS-EF-Ambassadørudvalget

M. VICENOVÁ

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/43


RÅDETS BESLUTNING

af 5. maj 2009

om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område

(2009/436/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2008/73/EF (2) ændredes i alt 23 retsakter fra Rådet for bl.a. at fastsætte forenklede procedurer for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område.

(2)

Direktiv 2008/73/EF trådte i kraft den 3. september 2008. Medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2010. Direktivet foreskriver imidlertid ikke, at medlemsstaterne skal anvende disse bestemmelser fra denne dato.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør direktiv 2008/73/EF berigtiges for at sikre, at de ændringer, der ved dette direktiv foretages af de forskellige retsakter fra Rådet med henblik på forenklingen af disse procedurer, anvendes ensartet i medlemsstaterne fra den 1. januar 2010. Direktiv 2008/73/EF bør derfor berigtiges, således at det også finder anvendelse fra denne dato. Dette direktiv bør ligeledes berigtiges for at sikre, at medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra denne dato.

(4)

Visse andre ændringer af direktiv 64/432/EØF (3) og 90/426/EØF (4) i henhold til direktiv 2008/73/EF vedrører imidlertid ikke den forenklede procedure, og det er derfor ikke nødvendigt, at medlemsstaterne udsætter datoen for deres anvendelse til den 1. januar 2010. Disse ændringer vedrører henholdsvis vedtagelsen af særlige dyresundhedsforanstaltninger efter proceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5), og berigtigelse af en forældet reference.

(5)

Med henblik på en gnidningsfri overgang til de nye forenklede procedurer for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område bør det fastsættes, at der kan vedtages overgangsbestemmelser efter proceduren i afgørelse 1999/468/EF.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre kontinuiteten bør denne beslutning anvendes fra den 3. september 2008, som er datoen for ikrafttrædelse af direktiv 2008/73/EF.

(7)

Direktiv 2008/73/EF bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Direktiv 2008/73/EF berigtiges således:

1)

Artikel 20, stk. 2, udgår.

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 23a

Overgangsbestemmelser

Der kan vedtages overgangsbestemmelser efter proceduren i artikel 23b, stk. 2.

Artikel 23b

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002 (6).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3)

Artikel 24, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2010. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.«

4)

Artikel 25 affattes således:

»Artikel 25

Ikrafttrædelse og anvendelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2010 med undtagelse af artikel 1, stk. 1 og 5, og artikel 7, 23a og 23b.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 3. september 2008.

Artikel 3

Denne beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  Udtalelse af 2.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 219 af 14.8.2008, s. 40.

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Den danske specialudgave: serie I kapitel 1963-1964 s. 0154.

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).«


Kommissionen

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/45


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juni 2009

om ændring af beslutning 2007/268/EF om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne

(meddelt under nummer K(2009) 4228)

(EØS-relevant tekst)

(2009/437/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 2, fjerde afsnit, og artikel 24, stk. 10,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (2), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/268/EF (3) er der fastsat retningslinjer for undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, som medlemsstaterne skal gennemføre. Retningslinjerne omfatter bl.a. bestemmelser om indsendelse af laboratorieresultater til EF-referencelaboratoriet for aviær influenza.

(2)

Siden beslutning 2007/268/EF blev vedtaget, har Kommissionen indført et onlinesystem til indberetning af laboratorieresultater tilvejebragt i forbindelse med overvågning af fjerkræ og vilde fugle. Onlinesystemet bør anvendes i forbindelse de indberetningsforpligtelser, der er foreskrevet i beslutning 2007/268/EF.

(3)

Det er endvidere fastsat i beslutning 2007/268/EF, at alle positive serologiske resultater skal bekræftes af de nationale laboratorier for aviær influenza med en hæmagglutinations-inhibitionstest af dertil udvalgte stammer, som leveres af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza. De stammer, der anvendes til bekræftelse af aviær influenza af subtype H5, bør erstattes af andre stammer, der gør det muligt at opnå samme diagnosticeringsparametre hurtigere og mere omkostningseffektivt.

(4)

Beslutning 2007/268/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2007/268/EF ændres således:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Del A, afsnit A.2, punkt 4, affattes således:

»4.

Den kompetente myndighed sikrer, at alle positive og negative resultater af både serologiske og virologiske laboratorieundersøgelser tilvejebragt i forbindelse med overvågning indberettes til Kommissionen via Kommissionens onlinesystem. Resultaterne skal indberettes hver tredje måned og indlæses i onlinesystemet senest fire uger efter udgangen af tremånedersperioden.«

b)

Del B, punkt 2, affattes således:

»2.

Særlige protokoller, som skal ledsage prøver og diagnosticeringsmateriale, der sendes til EF-referencelaboratoriet, stilles til rådighed af EF-referencelaboratoriet. Der skal sikres en god informationsudveksling mellem EF-referencelaboratoriet og de nationale laboratorier for aviær influenza. EF-referencelaboratoriet yder teknisk bistand og fører et udvidet lager af diagnosereagenser.«

c)

Del D, punkt 3, affattes således:

»3.

Alle positive serologiske resultater skal bekræftes af de nationale laboratorier for aviær influenza med en hæmagglutinations-inhibitionstest af dertil udvalgte stammer, som leveres af EF-referencelaboratoriet:

a)

for subtype H5 :

i)

En første test med teal/England/7894/06 (H5N3)

ii)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med chicken/Scotland/59(H5N1) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N3

b)

for subtype H7 :

i)

En første test med Turkey/England/647/77 (H7N7)

ii)

Test af alle dyr, som reagerer positivt, med African Starling/983/79 (H7N1) for at udelukke antistoffer, som krydsreagerer med N7.«

2)

Bilag II, del A, afsnit A2, punkt 3, affattes således:

»3.

Den kompetente myndighed sikrer, at alle positive og negative resultater af både serologiske og virologiske laboratorieundersøgelser tilvejebragt i forbindelse med overvågning indberettes til Kommissionen via Kommissionens onlinesystem. Resultaterne skal indberettes hver tredje måned og indlæses i onlinesystemet senest fire uger efter udgangen af tremånedersperioden.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(3)  EUT L 115 af 3.5.2007, s. 3.


10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juni 2009

om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af orangeolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt

(meddelt under nummer K(2009) 4232)

(EØS-relevant tekst)

(2009/438/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EF-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

VIVAGRO Sarl indgav den 22. februar 2008 et dossier om aktivstoffet orangeolie til de franske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De franske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossieret om det pågældende aktivstof efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag II til direktiv 91/414/EØF. Det indgivne dossier synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossieret til Kommissionen og de andre medlemsstater, ligesom dossieret blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossieret anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder det dossier om det i bilaget til denne beslutning anførte aktivstof, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stoffet optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossieret opfylder også kravene til data og oplysninger i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelsesformål.

Artikel 2

Den rapporterende medlemsstat fortsætter den detaljerede gennemgang af det i artikel 1 omhandlede dossier og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med en henstilling om, hvorvidt det i artikel 1 omhandlede aktivstof skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

Orangeolie CIPAC-nr.: foreligger ikke

VIVAGRO Sarl

22. februar 2008

FR