ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.144.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 472/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår de nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 473/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2009 af 8. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 477/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 478/2009 af 8. juni 2009 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monepantel ( 1 )

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/432/EF

 

*

Rådets afgørelse af 4. november 2008 om undertegnelse på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater af en protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

20

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

21

 

 

2009/433/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. maj 2009 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

24

 

 

2009/434/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 472/2009

af 25. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår de nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 1979, særlig stk. 6 i protokol nr. 4 om bomuld (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kapitel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren (2) indeholder bestemmelser om fireårige omstruktureringsprogrammer, som skal vedtages på medlemsstatsplan til finansiering af bl.a. specifikke foranstaltninger til støtte for egreneringsindustrien.

(2)

Som følge af den seneste udvikling i den økonomiske situation for bomuldssektoren i Fællesskabet og behovet for hurtigst muligt at foretage substantielle omstruktureringsforanstaltninger og at omfatte alle berørte egreneringsvirksomheder, er indførelsen af en otteårig programmeringsperiode berettiget. Hvis en medlemsstat indfører et sådant substantielt otteårigt program, bør overførslen til det nationale loft som fastsat i bilag VIII til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (3) ske uopholdeligt.

(3)

Ifølge artikel 7, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 637/2008 er støttemodtagere i henhold til kapitel IV i Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen (4) i produktionsåret 2005/06 støttemodtagere for så vidt angår de foranstaltninger, der omhandles i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EF) nr. 637/2008. Da nogle egreneringsanlæg i referenceproduktionsåret 2005/06 imidlertid ikke blev drevet af deres ejere, og disse ejere ikke var støtteberettigede under kapitel IV i forordning (EF) nr. 1051/2001, var nævnte egreneringsanlæg udelukket fra deltagelse i omstruktureringsprocessen. For at de nationale omstruktureringsprogrammer kan være effektive, bør alle egreneringsanlæg, der var i drift i referenceproduktionsåret og støtteberettigede under kapitel IV i forordning (EF) nr. 1051/2001, omfattes af foranstaltningerne i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EF) nr. 637/2008. Det er derfor hensigtsmæssigt, at ejeren af anlægget for så vidt angår nævnte produktionsår er støtteberettiget under det pågældende omstruktureringsprogram.

(4)

Forordning (EF) nr. 637/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 637/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 1, indsættes følgende afsnit som andet afsnit:

»Uanset første afsnit kan medlemsstaterne senest den 31. december 2009 forelægge Kommissionen et enkelt udkast til ændret omstruktureringsprogram for en periode på otte år.«

2)

I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Hvis en medlemsstat imidlertid vælger at forelægge et udkast til ændret omstruktureringsprogram for en periode på otte år, jf. artikel 4, stk. 1, andet afsnit, overføres dens årsbudget som omhandlet i artikel 5, stk. 1, til dens nationale loft som fastsat i bilag i VIII til forordning (EF) nr. 73/2009 i regnskabsåret 2018, og det anvendes for de direkte betalinger, der finder sted i nævnte år. Den pågældende medlemsstat skal fremsende en meddelelse om gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet og indfrielsen af dets mål inden den 1. januar 2018.«

3)

Artikel 7, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

ejere af egreneringsanlæg, hvortil der var blevet udbetalt støtte i henhold til kapitel IV i Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 (5) i produktionsåret 2005/06 for så vidt angår støtte under de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og d).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  EFT L 291 af 19.11.1979, s. 174.

(2)  EUT L 178 af 5.7.2008, s. 1.

(3)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(4)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(5)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 473/2009

af 25. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd godkendte på sit møde den 11. og 12. december 2008 en europæisk økonomisk genopretningsplan (»genopretningsplanen«), som går ud på at iværksætte prioriterede foranstaltninger, således at medlemsstaternes økonomier hurtigere kan tilpasse sig de nye udfordringer. Genopretningsplanen omfatter en samlet indsats på omkring 200 mia. EUR, dvs. ca. 1,5 % af Den Europæiske Unions BNP.

(2)

Af nævnte beløb bør 1 020 mio. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsinternet i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (2) (i det følgende benævnt »nye udfordringer«).

(3)

En række ændringer af forordning (EF) nr. 1698/2005 er nødvendige for at opstille de retlige rammer, som giver medlemsstaterne mulighed for at anvende ovennævnte beløb på 1 020 mio. EUR, sideløbende med de ændringer, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2009 (3) som gør det muligt for medlemsstaterne at anvende beløbene fra den forhøjede obligatoriske graduering og de ikke-anvendte midler, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (4), til operationer, som er rettet mod de nye udfordringer.

(4)

I betragtning af den særlige vægt, som den indtægt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (5) har i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, bør der fortsat undtagelsesvis åbnes mulighed for, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen kan vedtage den nødvendige afgørelse vedrørende størrelsen af Fællesskabets støtte til landdistriktudvikling i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013, fordelingen på de enkelte år og det minimumsbeløb, der skal forbeholdes regioner, der er berettigede til støtte under konvergensmålet.

(5)

Som følge af de supplerende midler, der skal anvendes som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne ifølge genopretningsplanen, er det nødvendigt, at medlemsstaterne reviderer deres nationale strategiplaner. Da alle medlemsstater vil modtage supplerende midler fra 2009, bør de alle være forpligtet til at revidere deres strategiplaner senest den 15. juli 2009.

(6)

I konklusionerne af 12. december 2008 gav Det Europæiske Råd sin støtte til genopretningsplanen, især med henblik på udbygning af bredbåndsinternet, herunder i dårligt betjente områder. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne, i overensstemmelse med deres behov, senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.

(7)

Da de supplerende midler fra genopretningsplanen vil blive stillet til rådighed for alle medlemsstater i 2009 og 2010, bør alle medlemsstater i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastlægge, hvilke operationstyper der er rettet mod de nye udfordringer allerede fra 2009.

(8)

Forpligtelsen til at forelægge reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne senest den 15. juli 2009 bør derfor gælde for alle medlemsstater.

(9)

Ligevægten mellem målene for støtten til udvikling af landdistrikterne bør ikke påvirkes af den supplerende, specifikke og bindende anvendelse af de finansielle midler, der fremkommer ved anvendelsen af obligatorisk graduering i henhold til forordning (EF) nr. 73/2009, og af de beløb, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i denne forordning, og de beløb, der skal stilles til rådighed som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til genopretningsplanen.

(10)

Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer kan spille en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsidesliggende landdistrikter. For at sikre, at de disponible midler anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.

(11)

Med henblik på at nå de specifikke politikmål for udbygning af operationer vedrørende de nye udfordringer og udvikling af bredbåndsinternetinfrastrukturer bør det fastsættes, at de finansielle midler, der stilles til rådighed som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til genopretningsplanen, skal anvendes til bestemte formål, og at denne forpligtelse skal kombineres med den eksisterende forpligtelse for de beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, og de beløb, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009.

(12)

I betragtning af, hvor vigtige bredbåndsoperationer er på fællesskabsplan, bør forhøjelsen af bidraget fra ELFUL, jf. forordning (EF) nr. 74/2009, også gælde for disse operationstyper for at lette gennemførelsen af dem.

(13)

For at hjælpe de medlemsstater, der er særlig hårdt ramt af den økonomiske krise, og som har vanskeligheder med at fremskaffe nationale finansielle midler til at kunne bruge de disponible ELFUL-midler, bør der undtagelsesvis kunne anvendes højere medfinansieringssatser i 2009.

(14)

Da foranstaltningerne i de foreslåede ændringer ikke foregriber de økonomiske aktørers berettigede forventninger og bør gælde for 2009, bør forordningen anvendes fra den 1. januar 2009.

(15)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 bør derfor ændres.

(16)

For at sikre, at der tages hensyn til genopretningsplanen i forbindelse med budgetdisciplinen, er det nødvendigt at tilpasse bestemmelserne vedrørende det budgetloft over udgifterne under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som er omhandlet i artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (6) ved også at tage hensyn til de beløb, der er fastsat under udgiftsområde 2 til udvikling af landdistrikterne under genopretningspakken i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/434/EF af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (7), og det beløb til projekter på energiområdet, som der vil kunne træffes afgørelse om efter proceduren i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om finansieringen af projekter på energi- og bredbåndsinternetområdet samt sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan (8). Forordning (EF) nr. 1290/2005 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1698/2005 foretages der herved følgende ændringer:

1)

Artikel 12a affattes således:

»Artikel 12a

Revision

1.   Hver medlemsstat skal efter proceduren i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale strategiplan efter den revision af Fællesskabets strategiske retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10.

2.   Den reviderede nationale strategiplan, der er omhandlet i stk. 1, fremsendes til Kommissionen senest den 15. juli 2009.«

2)

Artikel 16a affattes således:

»Artikel 16a

Særlige operationer med henblik på visse prioriteringer

1.   Senest den 31. december 2009 skal medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte operationer, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, som er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:

a)

klimaforandringer

b)

vedvarende energi

c)

vandforvaltning

d)

biodiversitet

e)

foranstaltninger i forbindelse med omstruktureringen af mejerisektoren

f)

innovation i forbindelse med de prioriteringer, der er nævnt i litra a)-d)

g)

bredbåndsinternetinfrastrukturer i landdistrikterne.

De operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er omhandlet i første afsnit, litra a)-f), skal tage sigte på bl.a. at opnå de potentielle virkninger, der er angivet i bilag II. En vejledende liste over sådanne operationstyper og deres potentielle virkninger er anført i bilag II. En liste over de operationstyper, der er knyttet til den prioritering, som er omhandlet i første afsnit, litra g), er anført i bilag III.

De reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører operationer, der er omhandlet i dette stykke, forelægges Kommissionen senest den 15. juli 2009.

2.   Fra den 1. januar 2009 kan de støttesatser, der er fastsat i bilag I, forhøjes med 10 procentpoint for de operationstyper, som er omhandlet i stk. 1, litra a)-f).

3.   Senest den 31. december 2009 skal hvert program for udvikling af landdistrikterne også indeholde følgende:

a)

en liste over operationstyper og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, litra c), om de specifikke operationstyper, som er omhandlet i denne artikels stk. 1

b)

en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede fællesskabsbidrag pr. foranstaltning til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), og Fællesskabets bidrag pr. foranstaltning til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g).«

3)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   I ELFUL's samlede bidrag, som ligger til grund for beregningen af Fællesskabets finansielle minimumsbidrag pr. akse, jf. stk. 1 og 2, tages der ikke højde for de beløb, der svarer til dem, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 69, stk. 5a, samt fra og med 2011 de beløb, der tilvejebringes i medfør af artikel 136 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (9), og det beløb, der er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i denne forordning.

4)

I artikel 56 indsættes følgende punktum:

»Begrænsningen af infrastrukturernes størrelse gælder ikke for de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g).«

5)

I artikel 69 foretages der herved følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF af 19. juni 2006 om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (10), som ændret ved Rådets afgørelse 2009/434/EF (11), skal anvendes til typer af operationer, der vedrører de prioriteter, der er fastsat i artikel 16a, stk. 1, i denne forordning.

b)

Stk. 5a og 5b affattes således:

»5a.   I perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2015 afholder medlemsstaterne udelukkende udgifter svarende til de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 sammen med, fra 2011, de beløb, der fremkommer i henhold til artikel 136 i denne forordning, i form af fællesskabsstøtte inden for rammerne af de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne til de typer operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i denne forordning.

For nye medlemsstater som defineret i artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 73/2009 skal den periode, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke, være fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015.

De to første afsnit finder ikke anvendelse på Bulgarien og Rumænien.

Medlemsstaternes andel af det beløb, der er omhandlet i stk. 2a, anvender medlemsstaterne i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2015 udelukkende som fællesskabsstøtte i forbindelse med de nuværende programmer for udvikling af landdistrikterne til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1.

5b.   Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.

Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), når programmet afsluttes, desuden er mindre end det i stk. 5a, første afsnit, i denne artikel omhandlede beløb, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget op til det beløb, som fællesskabsbidraget til de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), har overskredet bevillingerne i medfør af stk. 5a, fjerde afsnit, i denne artikel med. Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.«

6)

I artikel 70 foretages der herved følgende ændringer:

a)

I stk. 4 affattes andet afsnit således:

»Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 90 % for konvergensområder og til 75 % for ikke-konvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009, det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i denne forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»4b.   Uanset lofterne i stk. 3 og 4 kan ELFUL's bidrag forhøjes med højst 10 procentpoint for de udgifter, som medlemsstaterne afholder i løbet af 2009. Lofterne i stk. 3 og 4 skal dog overholdes, for så vidt angår de samlede offentlige udgifter i løbet af programmeringsperioden.«

7)

I bilag II affattes titlen således:

8)

Teksten i bilaget til denne forordning indsættes som et nyt bilag.

Artikel 2

Artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 affattes således:

»1.   Det årlige loft over udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i den flerårige finansielle ramme, der er omhandlet i den interinstitutionelle aftale, nedsat med de i stk. 2 omhandlede beløb, og

a)

med fradrag af det beløb, som i medfør af Rådets afgørelse 2009/434/EF af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (12), er tilføjet til støtte til udvikling af landdistrikterne, og som ikke er dækket af margenen under udgiftsområde 2 i den interinstitutionelle aftales finansielle ramme, som eksisterer uden for underloftet for EGFL-udgifter

b)

med fradrag af en eventuel nedsættelse af loftet for udgiftsområde 2 i forbindelse med finansiering af projekter på energiområdet, som der vil kunne træffes afgørelse om efter proceduren i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om finansieringen af projekter på energi- og bredbåndsinternetområdet samt sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan (13).

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 100.

(4)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(6)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(7)  Se side 25 i denne EUT.

(8)  EUT C 108 af 12.5.2009, s. 1.

(9)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16

(10)  EUT L 195 af 15.7.2006, s. 22.

(11)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 25

(12)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 25.

(13)  EUT C 108 af 12.5.2009, s. 1


BILAG

»BILAG III

Liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen i artikel 16a, stk. 1, litra g)

Prioritering: Bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikter

Operationstyper

Artikler og foranstaltninger

Oprettelse af og etablering af adgang til bredbåndsinfrastrukturer, inkl. backhaulfaciliteter og jordbaseret udstyr (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af teknologier)

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

Opgradering af eksisterende bredbåndsinfrastrukturer

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

Etablering af passiv bredbåndsinfrastruktur (f.eks. anlægsarbejder såsom rørledninger og andre netværkselementer som ubestykkede lysledere osv.) bl.a. i synergi med andre infrastrukturer (energi, transport, vandforsyning, kloakledninger osv.).

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne«


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/2009

af 8. juni 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 475/2009

af 5. juni 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En plastvare (såkaldt »kabelpakning«) af størrelse ca. 1 cm (diameter) × 0,8 cm (længde) (1).

Varen har et centralt placeret hul og riller på ydersiden.

Den skal anvendes sammen med elektriske konnektorer i motorkøretøjer til at beskytte elektriske forbindelser mod støv, fugt, olie og lignende urenheder, der almindeligvis forekommer i et motorkøretøj.

3926 90 97

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926, 3926 90 og 3926 90 97.

Varen anses ikke for at udgøre en del til et elektrisk apparat i henhold til bestemmelse 2 b) til afsnit XVI, da dens tilstedeværelse ikke er en forudsætning for, at konnektoren kan fungere, men kun forbedrer funktionen. Tarifering under pos. 8538 som en del, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8536, er derfor udelukket.

Varen anses ikke for at være en isolationsdel til elektriske apparater henhørende under pos. 8547, da den ikke er særligt udformet til isoleringsformål, men til at beskytte elektriske forbindelser.

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 3926 90 97 som andre varer af plast.

Image


(1)  Billedet tjener kun til information.


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 476/2009

af 5. juni 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et system bestående af følgende enheder

et højopløseligt fjernsynskamera, der er monteret på et undervandsfartøj (såkaldt »Remote Operated Vehicle (ROV)«)

en kontrolanordning med skærm til fjernbetjening af fartøjet og kameraet (fx med en joystick) og visning af de billeder, som kameraet har optaget

et elektrisk kabel.

Den første enhed vejer omkring 3,6 kg. Systemets samlede vægt er omkring 32 kg.

Systemet anvendes til undervandsoperationer med billedoptagelse og transmission af disse via kablet til skærmen på kontrolanordningen. Det kan anvendes i dybder ned til omkring 90 m.

8525 80 19

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 4 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8525, 8525 80 og 8525 80 19.

Karaktergivende for den enhed, der består af et fjernsynskamera (KN-kode 8525 80 19) monteret på et undervandsfartøj, er kameraet og ikke fartøjet, der blot transporterer kameraet over en begrænset afstand.

Denne enhed skal derfor, hvis den frembydes særskilt, tariferes under KN-kode 8525 80 19.

Da de særskilte enheder er indbyrdes forbundet, og systemet består af særskilte enheder, som er bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion, som er beskrevet i en af positionerne i kapitel 84 eller 85, finder bestemmelse 4 til afsnit XVI anvendelse.

Det er systemets funktion at optage billeder uden at lagre dem. Hele systemet skal derfor tariferes under KN-kode 8525 80 19 som et fjernsynskamera.


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 477/2009

af 5. juni 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

En vare bestående af en rektangulær plade af delvis hærdet glas, der er påklæbet flere antireflekterende og absorberende plastlag.

Varen er ikke indrammet.

Varen anvendes ved fremstillingen af plasmamonitorer.

9001 90 00

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 9001 og 9001 90 00.

Plastlagene giver varen dens karakter af en optisk artikel. Tarifering under pos. 7007 som sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas, er derfor udelukket.

Uindfattede optiske artikler af plast er omfattet af pos. 9001, også optisk bearbejdet (se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 9001, afsnit D).

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 9001 90 00 som andre optiske elementer.

2.

En vare bestående af en rektangulær plade af delvis hærdet glas, der er påklæbet flere antireflekterende og absorberende plastlag.

Varen er indrammet med et metalbånd.

Den anvendes ved fremstillingen af plasmamonitorer.

9002 20 00

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 9002 og 9002 20 00.

Plastlagene giver varen dens karakter af en optisk artikel. Tarifering under pos. 7007 som sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas, er derfor udelukket.

Uindfattede optiske artikler af plast er omfattet af pos. 9002, også optisk bearbejdet (se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 9001, afsnit D, og 9002).

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 9002 20 00 som et optisk filter.


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 478/2009

af 8. juni 2009

om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monepantel

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2 og artikel 4, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion, bør evalueres i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Det Europæiske Lægemiddelagentur har modtaget en ansøgning om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af monepantel, et middel mod endoparasitter. På grundlag af henstillingen fra Udvalget for Veterinærlægemidler bør dette stof opføres i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for får, for så vidt angår muskel, fedt, nyre og lever, med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(3)

Samme stof bør opføres i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90 for geder, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum. Den midlertidige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af dette stof som fastsat i bilaget bør udløbe den 1. januar 2011.

(4)

Af klarhedshensyn bør der tilføjes en ny underopdeling »Andre midler« i bilag I og III, da monepantel er en ny forbindelse, der ikke passer ind i de eksisterende underopdelinger. De eksisterende underopdelinger af »Midler mod endoparasitter« er baseret på forbindelsernes kemiske struktur, og flere af disse underopdelinger indeholder kun et enkelt stof. Det er bedre at oprette en underopdeling »Andre midler« end en ny kemisk underopdeling for hver ny kategori af stoffer, så der ikke bliver stadig flere underopdelinger med kun et enkelt stof. For monepantel er det uklart, hvilken del af molekylet der bestemmer den farmakologiske virkning, og følgelig er det også uklart, hvad man passende kunne kalde en ny underopdeling for monepantel.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fristen for, hvornår ændringerne i denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som måtte være nødvendige på baggrund af denne forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.


BILAG

1)

I bilag I (Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer) indsættes et nyt punkt 2.1.8 »Andre midler«, der indeholder det nye stof »Monepantel«, som følger:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.1.   Midler mod endoparasitter

»2.1.8.   Andre midler

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

Monepantel

Monepantel-sulfon

Får

700 μg/kg

Muskel

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum«

7 000 μg/kg

Fedt

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Nyre

2)

I bilag III (Liste over farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veterinærlægemidler, og for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier) indsættes et nyt punkt 2.1.8 »Andre midler«, der indeholder det nye stof »Monepantel«, som følger:

2.   Antiparasitære lægemidler

2.1.   Midler mod endoparasitter

»2.1.8.   Andre midler

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

Monepantel

Monepantel-sulfon

Geder

700 μg/kg

Muskel

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Den midlertidige maksimalgrænseværdi udløber den 1. januar 2011«

7 000 μg/kg

Fedt

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Nyre


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/20


RÅDETS AFGØRELSE

af 4. november 2008

om undertegnelse på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater af en protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

(2009/432/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side (1) (i det følgende benævnt »aftalen«) blev undertegnet den 6. december 2002 i Bruxelles og trådte i kraft den 1. marts 2008.

(2)

Rådet bemyndigede den 23. oktober 2006 Kommissionen til at forhandle med Kina om en protokol om ændring af aftalen for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(3)

Protokollen blev paraferet af begge parter den 28. februar 2008.

(4)

Protokollen bør derfor undertegnes, med forbehold af dens indgåelse efter at de nødvendige forfatningsmæssige og institutionelle procedurer er afsluttet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side godkendes hermed på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne, med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af nævnte protokol.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der har beføjelse til at undertegne protokollen på vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater med forbehold af dens indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2008.

På Rådets vegne

C. LAGARDE

Formand


(1)  EUT L 46 af 21.2.2008, s. 25.


PROTOKOL

om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIC OF LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

på den ene side, og

REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINA

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien er parter i aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 6. december 2002 og trådte i kraft den 1. marts 2008 (i det følgende benævnt »aftalen«).

Artikel 2

Teksten til aftalen på bulgarsk og rumænsk, der er knyttet til denne protokol, får gyldighed på samme vilkår som de andre sproglige udgaver, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 14 i aftalen.

Artikel 3

De kontraherende parter meddeler hinanden, at de har afsluttet deres interne lovgivningsmæssige procedurer med henblik på protokollens ikrafttræden. Protokollen træder kraft på datoen for modtagelse af den sidste skriftlige notifikation.

Artikel 4

Denne protokol er udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte marts to tusind og ni i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og kinesisk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/24


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. maj 2009

om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

(2009/433/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (Overenskomst af 1958 som revideret) (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, andet led,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ensartede forskrifter i regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse (regulativ nr. 61) tilsigter at fjerne de tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter og at opnå en høj grad af sikkerhed og beskyttelse ved anvendelse af sådanne køretøjer.

(2)

De kontraherende parter er blevet underrettet om regulativ nr. 61, og regulativet er trådt i kraft for alle de kontraherende parter, som ikke meddelte deres uenighed inden for de tidsfrister, som er angivet i regulativet, som et bilag til den reviderede overenskomst af 1958.

(3)

Regulativ nr. 61 bør integreres i systemet for godkendelse af motorkøretøjer og således tilføjes til den gældende fællesskabslovgivning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det Europæiske Fællesskab tiltræder regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse.

2.   Teksten til regulativet er knyttet til denne afgørelse (2).

Artikel 2

I henhold til bestemmelserne i artikel 35 og 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (3) anerkendes ækvivalensen mellem forskrifterne i regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa og i Rådets direktiv 92/114/EØF af 17. december 1992 om udragende dele foran bagpanelet på førerhuse til motorkøretøjer i klasse N (4).

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  EUT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(2)  Regulativet offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(4)  EFT L 409 af 31.12.1992, s. 17.


9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. maj 2009

om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet

(2009/434/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 69, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2006/493/EF (2) fastsættes fællesskabsstøtten til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dens årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet.

(2)

Det Europæiske Råd godkendte på sit møde den 11. og 12. december 2008 en europæisk økonomisk genopretningsplan (genopretningsplanen), som går ud på at iværksætte prioriterede foranstaltninger, således at medlemsstaternes økonomier hurtigere kan tilpasse sig de nye udfordringer.

(3)

Genopretningsplanen er baseret på en indsats svarende til i alt ca. 1,5 % af Den Europæiske Unions BNP (dvs. ca. 200 mia. EUR). Af dette beløb bør 1 020 mia. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med henblik på at udvikle bredbåndsinternet i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 1698/2005. I henhold til erklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af om finansieringen af projekter på energi- og bredbåndsinternetområdet samt sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan (3) skulle der være 600 mio. EUR til rådighed i 2009, mens 420 mio. EUR skulle blive sikret gennem en udligningsmekanisme ved samrådet under Fællesskabets budgetprocedure for 2010 og være til rådighed i 2010.

(4)

Afgørelse 2006/493/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2006/493/EF affattes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 195 af 15.7.2006, s. 22.

(3)  EUT C 108 af 12.5.2009, s. 1.


BILAG

»BILAG

De samlede forpligtelsesbevillinger for 2007-2013 (i faste 2004-priser), deres årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (1)

2004-priser i EUR (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Samlet beløb for EU-25, plus Bulgarien og Rumænien

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Minimumsbeløb for regioner, som er omfattet af konvergensmålet

27 676 975 284


De samlede forpligtelsesbevillinger for 2007-2013 (i løbende priser), deres årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (3)

Løbende priser i EUR (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Samlet beløb for EU-25, plus Bulgarien og Rumænien

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Minimumsbeløb for regioner, som er omfattet af konvergensmålet

31 232 644 963


(1)  Før graduering og andre overførsler fra markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik til landdistriktsudvikling.

(2)  Beløbene er afrundet til nærmeste hele euro.

(3)  Før graduering og andre overførsler fra markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik til landdistriktsudvikling.

(4)  Beløbene er afrundet til nærmeste hele euro.«