ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.137.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 137

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
3. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 454/2009 af 2. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 455/2009/EF af 6. maj 2009 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af dichlormethan ( 1 )

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/421/EF

 

*

Afgørelse nr. 3/2008 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico den 15. december 2008 om ændring af Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001 som ændret ved afgørelse nr. 4/2004

7

 

 

Kommissionen

 

 

2009/422/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. maj 2009 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår planerne for udryddelse af og nødvaccination mod klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse dele af Tyskland (meddelt under nummer K(2009) 3953)

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

3.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 454/2009

af 2. juni 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

3.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 455/2009/EF

af 6. maj 2009

om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af dichlormethan

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De risici, som dichlormethan (DCM) i malingfjerner udgør for menneskers sundhed, er blevet vurderet i adskillige undersøgelser (3), hvori det konkluderes, at der er behov for risikobegrænsende foranstaltninger i hele Fællesskabet for at mindske denne sundhedsrisiko i forbindelse med industriel, erhvervsmæssig og forbrugermæssig anvendelse af DCM. Resultaterne af disse undersøgelser er blevet evalueret af Kommissionens Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE — senere omdøbt til Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM)), som har bekræftet, at eksponering for DCM fra malingfjernere udgør en risiko for menneskers sundhed.

(2)

For at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse for alle anvendelseskategorier (industriel anvendelse, erhvervsmæssig anvendelse og offentlighedens anvendelse) bør der indføres begrænsninger for, hvorledes DCM-holdige malingfjernere markedsføres og anvendes.

(3)

DCM-holdige malingfjernere anvendes af offentligheden i hjemmet til at fjerne maling, fernis og lak både indendørs og udendørs. Det er ikke muligt gennem uddannelse eller overvågning at skabe vished for, at offentlighedens anvendelse af DCM er sikker. Derfor er den eneste effektive foranstaltning til at eliminere risikoen hidrørende fra DCM-holdige malingfjernere for offentligheden et forbud mod markedsføring, levering og brug af sådanne malingfjernere i forhold til offentligheden.

(4)

For at sikre proportionalitet i udfasningen i hele leverandørkæden af DCM-holdige malingfjernere bør der fastsættes forskellige datoer for, hvornår det forbydes at markedsføre sådanne produkter for første gang, og for den sidste levering til offentligheden eller erhvervsmæssige brugere.

(5)

Eftersom offentligheden på trods af forbuddet kan få adgang til DCM-holdige malingfjernere gennem leverandørkæden for industrielle og erhvervsmæssige brugere, bør produktet forsynes med en advarsel.

(6)

De ulykker med dødelig udgang ved industriel og erhvervsmæssig anvendelse, der er registreret i Europa i de seneste 18 år, tilskrives hovedsageligt utilstrækkelig udluftning, uhensigtsmæssige personlige værnemidler, anvendelse af uegnede beholdere og overeksponering for DCM. Derfor bør der indføres begrænsninger for at kontrollere og mindske risikoen ved industriel og erhvervsmæssig anvendelse.

(7)

Erhvervsmæssige brugere er generelt omfattet af lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere. Imidlertid udføres mange erhvervsmæssige aktiviteter ofte på kundernes område, hvor der i mange tilfælde ikke forefindes hensigtsmæssige foranstaltninger til at styre, kontrollere og mindske sundhedsrisikoen. Desuden er selvstændige ikke omfattet af Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af arbejdstagere og vil have brug for tilstrækkelig efteruddannelse, før de fjerner maling ved brug af DCM-holdige malingfjernere.

(8)

Der bør derfor indføres forbud mod at markedsføre DCM-holdige malingfjernere og mod erhvervsmæssige brugeres anvendelse heraf for at beskytte deres helbred og mindske antallet af ulykker med og uden dødelig udgang. Imidlertid bør medlemsstaterne, når erstatning af DCM skønnes at være særligt vanskelig eller uhensigtsmæssig, kunne give godkendte erhvervsmæssige brugere mulighed for fortsat at anvende DCM. Medlemsstaterne bør være ansvarlige for at udstede og overvåge sådanne undtagelser, som bør være betinget af en obligatorisk uddannelse med en række specifikke krav. Imidlertid bør arbejdsgivere og selvstændige så vidt muligt undgå at bruge DCM ved at erstatte det med en kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er farlig eller er mindre farlig for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

(9)

Antallet af ulykker med og uden dødelig udgang, som er registreret i forbindelse med industrielle aktiviteter, indikerer en utilstrækkelig overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen for arbejdstagere, der bruger DCM. Eksponering for DCM er fortsat høj, og der bør indføres yderligere risikobegrænsende foranstaltninger for arbejdstagere i industrianlæg. Der bør vedtages forebyggende foranstaltninger for at minimere eksponeringen og, når det er teknisk muligt, sikre overholdelse af relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som f.eks. effektiv udluftning på arbejdspladsen, foranstaltninger til minimering af fordampningen af DCM fra beholdere til malingfjerner, sikker håndtering af DCM i beholdere til malingfjerner, hensigtsmæssige personlige værnemidler og tilstrækkelig information og uddannelse.

(10)

De personlige værnemidler bør opfylde kravene i Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (4).

(11)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (5) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Denne beslutning berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (6) og særdirektiver baseret herpå, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (7) og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (8)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  EUT C 77 af 31.3.2009, s. 29.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.4.2009.

(3)  Methylenechloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU, TNO-STB-undersøgelse afsluttet i november 1999. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, ETVAREAD-ekspertgruppen: endelig rapport offentliggjort i april 2004. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Konsekvensanalyse af potentielle begrænsninger på markedsføring og anvendelse af dichlormethan i malingfjerner. RPA-undersøgelse afsluttet i april 2007. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.

(5)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(6)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(7)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.

(8)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.


BILAG

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:

»58.

Dichlormethan

CAS nr. 75-09-2

EF-nr. 200-838-9

1.

Malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, må ikke

a)

markedsføres for første gang med henblik på levering til offentligheden eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2010

b)

markedsføres med henblik på levering til offentligheden eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2011

c)

anvendes af erhvervsmæssige brugere efter den 6. juni 2012.

I dette punkt forstås ved

i)   »erhvervsmæssige brugere«: alle fysiske eller juridiske personer, herunder arbejdstagere og selvstændige, der som led i deres erhvervsaktivitet anvender malingfjernere uden for industrianlæg

ii)   »industrianlæg«: et anlæg, der anvendes til fjernelse af maling.

2.

Som en undtagelse fra afsnit 1, kan medlemsstaterne på deres område og til visse aktiviteter tillade anvendelse af malingfjernere, som indeholder dichlormethan, såfremt arbejdet udføres af specialuddannede erhvervsmæssige brugere, og de kan tillade markedsføring af sådanne malingfjernere med henblik på levering til sådanne erhvervsmæssige brugere.

Medlemsstater, der gør brug af denne undtagelse, fastsætter hensigtsmæssige bestemmelser til beskyttelse af sundheden og sikkerheden for erhvervsmæssige brugere, som anvender malingfjernere, der indeholder dichlormethan, og giver Kommissionen meddelelse herom.

Disse bestemmelser skal indeholde krav om, at erhvervsmæssige brugere skal være i besiddelse af et certifikat, som er godkendt i den medlemsstat, i hvilken de udøver erhvervsaktivitet, eller forelægge anden dokumentation i dette øjemed eller på anden vis være godkendt af denne medlemsstat som bevis på, at de er korrekt uddannede og kvalificerede til på sikker vis at anvende malingfjernere, der indeholder dichlormethan.

Kommissionen udarbejder en liste over medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse, og gør den offentligt tilgængelig på internettet.

3.

Erhvervsmæssige brugere, der er omfattet af den i afsnit 2 nævnte undtagelse, udøver kun erhvervsaktivitet i medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse.

Den i afsnit 2 nævnte uddannelse skal mindst omfatte:

a)

viden om, evaluering og håndtering af sundhedsrisici, herunder information om eksisterende alternativer eller processer, som under de pågældende anvendelsesbetingelser er mindre farlige for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

b)

anvendelse af tilstrækkelig udluftning

c)

anvendelse af tilstrækkelige personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF.

Arbejdsgivere og selvstændige erstatter så vidt muligt dichlormethan med en kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er farlig eller er mindre farlig for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Den erhvervsmæssige bruger anvender i praksis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af personlige værnemidler.

4.

Uden at det berører anden fællesskabslovgivning vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, må malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, kun anvendes i industrianlæg, hvis mindst følgende betingelser er opfyldt:

a)

effektiv udluftning i alle forarbejdningsområder, navnlig ved vådbehandling og tørring af genstande, der er behandlet med malingfjerner: lokal udsugning ved beholdere med malingfjerner suppleret med mekanisk ventilation i disse områder for at minimere eksponeringen og, når det er teknisk muligt, sikre overholdelse af de relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

b)

foranstaltninger for at minimere fordampningen fra beholdere med malingfjerner, herunder: låg til tildækning af beholdere til malingfjernere, undtagen ved påfyldning og tømning, hensigtsmæssige fremgangsmåder ved påfyldning og tømning af beholdere til malingfjernere samt vask af beholdere med vand eller saltlage for at fjerne overskydende opløsningsmidler efter tømning

c)

foranstaltninger til sikker håndtering af dichlormethan i beholdere til malingfjerner, herunder: pumper og rør til overførsel af malingfjerner til og fra beholdere og hensigtsmæssige fremgangsmåder for sikker rengøring af beholdere og fjernelse af slam

d)

personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF, herunder hensigtsmæssige beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt samt passende åndedrætsværn, når det ikke er muligt på anden vis at sikre, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes

e)

tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse til brugerne i brug af sådant udstyr.

5.

Uden at dette berører andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, skal malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, fra den 6. december 2011 forsynes med følgende synlige, læselige og ikke-sletbare tekst:

»Må kun anvendes til industriel brug og af erhvervsmæssige brugere, der er godkendt i visse EU-medlemsstater — undersøg, hvor anvendelse er tilladt.««


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

3.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/7


AFGØRELSE Nr. 3/2008 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD EU-MEXICO

den 15. december 2008

om ændring af Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001 som ændret ved afgørelse nr. 4/2004

(2009/421/EF)

DET FÆLLES RÅD HAR —

under henvisning til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), undertegnet i Bruxelles den 8. december 1997, særlig artikel 6 sammenholdt med artikel 47, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007 blev der den 29. november 2006 i Mexico undertegnet en anden tillægsprotokol til aftalen, som trådte i kraft den 1. marts 2007 (2).

(2)

Følgelig er det nødvendigt med virkning fra den dato, hvor de nye medlemsstater tiltrådte aftalen, at tilpasse bilag I til Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001 af 27. februar 2001, som ændret ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 4/2004 af 18. maj 2005, med henblik på heri at tilføje de myndigheder i de nye medlemsstater, der er ansvarlige for finansielle tjenesteydelser, samt de foranstaltninger, der er uforenelige med artikel 12-16 i afgørelse nr. 2/2001, som de vil opretholde, indtil artikel 17, stk. 3, i afgørelse nr. 2/2001 er gennemført. Der skal ligeledes ske en ajourføring af listen over myndigheder med ansvar for finansielle tjenesteydelser, som er opført i bilag II til Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001, som ændret ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 4/2004 af 18. maj 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I, del A, til Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001 af 27. februar 2001, som ændret ved Det Fælles Råds afgørelse nr. 4/2004 af 18. maj 2005, affattes som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag II, del A og B, til Det Fælles Råds afgørelse nr. 2/2001, som ændret ved afgørelse nr. 4/2004, affattes som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen. Den anvendes fra den dato, hvor de nye medlemsstater tiltræder aftalen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Det Fælles Råds vegne

P. ESPINOSA CANTELLANO

Formand


(1)  EFT L 276 af 28.10.2000, s. 45.

(2)  For at tydeliggøre dette punkt kan det oplyses, at den anden tillægsprotokol blev underskrevet af parterne i Bruxelles den 21.2.2007 efter den officielle parafering af teksten i Mexico City den 29.11.2006. Den blev anvendt fra den 1.3.2007 og trådte i kraft den 1.3.2008 efter parternes gennemførelse af de nødvendige interne procedurer.


BILAG I

»BILAG I

DEL A

FÆLLESSKABET OG DETS MEDLEMSSTATER

1.

Anvendelsen af kapitel III på Fællesskabet og dets medlemsstater er undergivet de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, som De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne har fastsat i sektionerne vedrørende »alle sektorer« i deres GATS-ordninger, og dem, der angår de nedenfor anførte subsektorer.

2.

Følgende forkortelser er benyttet til angivelse af medlemsstaterne:

AT

Østrig

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Den Tjekkiske Republik

DE

Tyskland

DK

Danmark

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrig

EL

Grækenland

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumænien

SK

Slovakiet

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige

3.

Markedsadgangsforpligtelserne vedrørende leveringsmåde 1 og 2 finder kun anvendelse på:

de transaktioner, der for alle medlemsstaterne er anført i henholdsvis punkt B.3 og B.4 i markedsadgangssektionen i forståelsen vedrørende forpligtelser på området finansielle tjenesteydelser

de transaktioner, der for hver af de pågældende medlemsstater er angivet nedenfor, med henvisning til definitionerne i artikel 11:

BG: A.1.(a) (livsforsikring) og den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og søfarts-, luftfarts- og transportforsikring (MAT-forsikring)) under leveringsmåde (1) og (2)

CY: A.1.(a) (livsforsikring) og den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og søfarts-, luftfarts- og transportforsikring (MAT-forsikring)) under leveringsmåde (2), B.6.(e) (handel med omsættelige værdipapirer) under leveringsmåde (1)

EE: A.1.(a) (livsforsikring), den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og MAT-forsikring) og den resterende del af A.3. (forsikringsmægling af andre forsikringer end MAT-forsikring) under leveringsmåde (1) og (2), B.1. til B.10. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser, handel med værdipapirer, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver) under leveringsmåde (1)

LV: A.1.(a) (livsforsikring), den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og MAT-forsikring) og den resterende del af A.3. (forsikringsmægling af andre forsikringer end MAT-forsikring) under leveringsmåde (2), B.7. (deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer) under leveringsmåde (1)

LT: A.1.(a) (livsforsikring), den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og MAT-forsikring) og den resterende del af A.3. (forsikringsmægling af andre forsikringer end MAT-forsikring) under leveringsmåde (2), B.1. til B.10. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser, handel med værdipapirer, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver) under leveringsmåde (1)

MT: A.1.(a) (livsforsikring) og den resterende del af A.1.(b) (anden forsikring end livsforsikring og MAT-forsikring) under leveringsmåde (2), B.1. og B.2. (modtagelse af indlån og långivning af alle typer) under leveringsmåde (1)

RO: B.1. (modtagelse af indlån) B.2. (långivning af alle typer), B.4. (alle betalings- og pengeoverførselstjenester) B.5. (garantier og forpligtelser) og B.8 (låneformidling) under leveringsmåde (1).

SI: B.1. til B.10. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser, handel med værdipapirer, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver) under leveringsmåde (1).

4.

Modsat hvad der er tilfældet for udenlandske datterselskaber, er filialer, der direkte er etableret i en medlemsstat af en mexicansk finansiel institution med visse mindre undtagelser ikke omfattet af de tilsynsregler, der er harmoniseret på fællesskabsplan, og som gør det muligt for sådanne datterselskaber at nyde godt af udvidede faciliteter ved oprettelse af nye kontorer og levere grænseoverskridende tjenesteydelser overalt i Fællesskabet. Sådanne filialer får derfor tilladelse til at drive virksomhed på en medlemsstats område på betingelser svarende til dem, der gælder for indenlandske finansielle institutioner i den pågældende medlemsstat, og skal eventuelt opfylde en række særlige forsigtighedskrav såsom, for så vidt angår bankvirksomhed og værdipapirer, krav om særskilt kapital og andre solvenskrav og krav om regnskabsaflæggelse og -offentliggørelse eller, for så vidt angår forsikring, særlige garanti- og indlånskrav, særskilt kapital og placering i den pågældende medlemsstat af de aktiver, der repræsenterer de tekniske reserver og mindst en tredjedel af solvensmargenen. Medlemsstaterne må kun anvende de restriktioner, der er anført i denne ordning, på en mexicaners direkte etablering af en handelsmæssig tilstedeværelse eller på levering af grænseoverskridende tjenesteydelser fra Mexico; en medlemsstat må således ikke anvende disse restriktioner, herunder restriktionerne på etablering, på mexicanske datterselskaber etableret i andre af Fællesskabets medlemsstater, medmindre disse restriktioner i henhold til fællesskabsretten også kan anvendes på virksomheder eller statsborgere fra andre medlemsstater.

5.

BG: Adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser eller produkter kan være underlagt krav om, at der findes og er overensstemmelse med forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

6.

BG: Forsikrings- og bankvirksomhed samt handel med værdipapirer og virksomhed i forbindelse hermed varetages særskilt af virksomheder, som har tilladelse til at levere de pågældende tjenesteydelser.

7.

BG: Som hovedregel og uden forskelsbehandling skal finansielle institutioner, der er registreret i Bulgarien, have retlig form som aktieselskab.

8.

CY: Der gælder følgende generelle betingelser og krav, også selv om der ikke er angivet nogen begrænsninger eller betingelser i ordningen:

i)

Hensyntagen til nationale sikkerhedspolitiske og offentligt politiske målsætninger

ii)

Denne ordning vedrører på ingen måde tjenesteydelser, der leveres som led i udøvelsen af offentlige funktioner. Den vedrører heller ikke foranstaltninger inden for handel med varer, som kan udgøre input til en af ordningen omfattet tjenesteydelse eller andre tjenesteydelser. Desuden finder markedsadgangsbegrænsninger eller national behandling med hensyn til tjenesteydelser, der kan udgøre input til eller anvendes til at levere en af ordningen omfattet tjenesteydelse, fortsat anvendelse.

9.

CY: De love og forskrifter, der er anført i denne ordning, skal ikke opfattes som en udtømmende henvisning til alle love og forskrifter for den finansielle sektor. F.eks. er videregivelse af oplysninger, der er indeholdt i persondata, hemmelige bankoplysninger eller enhver form for hemmelige forretningsoplysninger, ikke tilladt. En sådan videregivelse er underlagt bestemmelserne i de nationale love om beskyttelse af fortrolige oplysninger om bankkunder. Desuden skal det bemærkes, at ikke-diskriminerende kvalitative foranstaltninger vedrørende tekniske standarder, folkesundhed og miljøhensyn, licenser, tilsynsmæssige hensyn, erhvervsfaglige kvalifikationer og kompetencekrav ikke er opført som betingelser eller begrænsninger for markedsadgang og national behandling.

10.

CY: Uregulerede finansielle tjenesteydelser og produkter og adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser og produkter kan være underlagt krav om, at der findes eller indføres forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

11.

CY: På grund af den valutakontrol, der gælder i Cypern:

må residenter ikke købe banktjenesteydelser, som kan omfatte overførsel af midler i udlandet, mens de fysisk befinder sig i udlandet

skal lån til ikke-residenter/udlændinge eller ikke-residente kontrollerede selskaber godkendes af nationalbanken

kræves der til ikke-residenters erhvervelse af værdipapirer også en tilladelse fra nationalbanken

kan transaktioner i udenlandsk valuta kun gennemføres via en bank, som af nationalbanken er blevet bemyndiget til at være »autoriseret valutahandler«.

12.

CZ: Adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser og instrumenter kan være underlagt krav om, at der findes og er overensstemmelse med nationale forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

13.

CZ: Som hovedregel og uden forskelsbehandling skal finansielle institutioner, der er registreret i Den Tjekkiske Republik, have en bestemt retlig form.

14.

CZ: Obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer tegnes hos en eneleverandør. Når monopolrettighederne vedrørende obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer afskaffes, vil denne tjenesteydelse være åben på et ikke-diskriminerende grundlag for tjenesteydere, der er etableret i Tjekkiet. Obligatorisk sygeforsikring leveres kun af tjekkisk ejede leverandører med licens.

15.

EE: Der er ikke forpligtelse til nogen obligatoriske socialsikringstjenester.

16.

HU: Adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser eller produkter kan være underlagt krav om, at der findes og er overensstemmelse med forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

17.

HU: Videregivelse af oplysninger, der indeholder persondata, hemmelige bankoplysninger, hemmelige værdipapiroplysninger og/eller hemmelige forretningsoplysninger, er ikke tilladt.

18.

HU: Som hovedregel og uden forskelsbehandling skal finansielle institutioner, der er registreret i Ungarn, have en bestemt retlig form.

19.

HU: Forvaltningen af forsikrings- og bankvirksomhed, værdipapirer og kollektive investeringer bør varetages af juridisk adskilte og uafhængigt finansierede leverandører af finansielle tjenesteydelser.

20.

MT: Hvad angår forpligtelser under leveringsmåde (3) kan ikke-residenter, som ønsker at levere tjenesteydelser gennem registreringen af et lokalt selskab, i henhold til valutakontrollovgivningen gøre dette med forudgående tilladelse fra Maltas nationalbank. For selskaber bestående af ikke-residente juridiske eller fysiske personer kræves der en minimumsaktiekapital på 10 000 MTL, hvoraf 50 % skal være indbetalt. Den procentdel af egenkapitalen, som ejes af ikke-residente personer, skal betales med midler, der stammer fra udlandet. Selskaber med deltagelse af ikke-residente personer skal anmode finansministeriet om tilladelse til at erhverve forretningslokaler i henhold til den relevante lovgivning.

21.

MT: Hvad angår forpligtelser under leveringsmåde (4) gælder kravene i Maltas lovgivning og bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, køb af fast ejendom, arbejde og socialsikringsforanstaltninger fortsat, herunder bestemmelser om opholdsperiode, mindsteløn og kollektive lønoverenskomster. Maltas regering træffer afgørelse om tilståelse af indrejse-, arbejds- og opholdstilladelser.

22.

MT: Hvad angår forpligtelser under leveringsmåde (1) og (2) kan en resident i henhold til valutakontrollovgivningen årligt overføre op til 5 000 MTL til porteføljeinvesteringer til udlandet. For beløb over 5 000 MTL skal der indhentes en valutakontroltilladelse.

23.

MT: Residenter kan optage lån i udlandet uden at skulle indhente en valutakontrolgodkendelse, hvis lånet strækker sig over en periode på over tre år. Sådanne lån skal imidlertid registreres hos nationalbanken.

24.

PL: Polen er ved at udarbejde tilsynsbestemmelserne for den finansielle sektor. Det kan kræve ændringer af de eksisterende regler samt udarbejdelse af nye love.

25.

RO: For forsikrings- og genforsikringsselskaber kræves der i forbindelse med deres etablering og aktiviteter en autorisation fra tilsynsorganet for forsikrings- og genforsikringsvirksomhed. For bankvirksomhed kræves der i forbindelse med deres etablering og aktiviteter en autorisation fra Rumæniens nationalbank. For enheder tilknyttet værdipapirmarkedet (fysiske eller juridiske personer alt efter tilfældet) kræves der i forbindelse med deres etablering og aktiviteter en autorisation fra Rumæniens statslige værdipapirkommission (NSC). Efter at der er etableret en handelsmæssig tilstedeværelse, skal de finansielle institutioner udelukkende gennemføre deres transaktioner med residenter i Rumæniens nationale valuta.

26.

SK: Adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser og instrumenter kan være underlagt krav om, at der findes og er overensstemmelse med nationale forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

27.

SK: Følgende forsikringstjenesteydelser leveres af eneleverandører: Obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer, obligatorisk flyforsikring og arbejdstagernes obligatoriske forsikring mod skader eller erhvervssygdomme skal tegnes gennem det statsejede slovakiske forsikringsselskab. Grundliggende sygeforsikring varetages af de slovakiske sygeforsikringsselskaber, som af det slovakiske sundhedsministerium har fået licens til at levere sygeforsikringstjenesteydelser i henhold til lov 273/1994 i lovsamlingen. Pensionsforsikringsordninger og sygeforsikringsvirksomhed varetages af socialforsikringsselskabet.

28.

SI: Adgangen til markedet for nye finansielle tjenesteydelser eller produkter kan være underlagt krav om, at der findes og er overensstemmelse med forskriftsmæssige rammer med henblik på at nå de mål, der er anført i artikel 19 i afgørelse nr. 2/2001 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico.

29.

SI: Som hovedregel og uden forskelsbehandling skal finansielle institutioner, der er registreret i Slovenien, have en bestemt retlig form.

30.

SI: Forsikrings- og bankvirksomhed bør varetages af juridisk adskilte leverandører af finansielle tjenesteydelser.

31.

SI: Investeringstjenesteydelser kan kun leveres gennem banker og investeringsfirmaer.

A.

Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

1)

Grænseoverskridende levering

AT: Erhvervsfremme og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i Fællesskabet, eller på vegne af en filial, der ikke er etableret i Østrig (undtagen genforsikring og retrocession), er forbudt.

AT: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der er etableret i Østrig.

AT: Der erlægges højere præmieafgift for forsikringskontrakter (undtagen kontrakter om genforsikring og retrocession), der er indgået af et datterselskab, som ikke er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der ikke er etableret i Østrig. Der kan indrømmes fritagelse for den højere afgift.

BG: Subsektor A.1. (direkte forsikring). Ubundet, undtagen for tjenesteydelser, der leveres af udenlandske leverandører til udenlandske personer på Bulgariens område. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici beliggende i Bulgarien må ikke indgås direkte af udenlandske forsikringsselskaber. Et udenlandsk forsikringsselskab må kun indgå forsikringskontrakter gennem en filial. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger. Ubundet for national behandling.

BG: Subsektor A.2. (genforsikring og retrocession). Ubundet for retrocessionstjenesteydelser.

BG: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet

CY: Udenlandske genforsikringsselskaber, der er godkendt af forsikringsovertilsynet (på grundlag af forsigtighedskriterier), kan tilbyde genforsikrings- og retrocessionstjenesteydelser til forsikringsselskaber, som er registreret og har licens i Cypern.

CY: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

Udenlandske leverandører af finansielle tjenesteydelser kan etablere et forsikringsselskab med sæde i Den Tjekkiske Republik i form af et aktieselskab eller kan udøve forsikringsvirksomhed gennem deres filialer med hjemsted i Den Tjekkiske Republik på de betingelser, der er fastlagt i loven om forsikringsbranchen.

Der kræves handelsmæssig tilstedeværelse og autorisation, for at en leverandør af forsikringstjenesteydelser kan:

levere sådanne tjenesteydelser, også inden for genforsikring, og

indgå mæglingskontrakter med en mægler med henblik på indgåelse af forsikringskontrakt mellem leverandøren af forsikringstjenesteydelser og tredjepart.

Der kræves autorisation for mægleren i tilfælde af, at dennes mæglingsvirksomhed udøves for en filial med hjemsted i Den Tjekkiske Republik.

DK: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af virksomheder, der er etableret i Fællesskabet.

DK: Ingen andre personer eller virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end forsikringsselskaber med særlig tilladelse efter dansk lovgivning eller udstedt af kompetente danske myndigheder må i Danmark erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af direkte forsikring af personer med residens i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i Danmark.

DE: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der er etableret i Tyskland.

DE: Hvis et udenlandsk forsikringsselskab har etableret en filial i Tyskland, må det kun tegne forsikringskontrakter i Tyskland vedrørende international transport gennem den filial, der er etableret i Tyskland.

FI: Kun forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller filial i Finland må tilbyde forsikringstjenesteydelser i henhold til stk. 3, litra a), i forståelsen.

FI: Leveringen af forsikringsmæglertjenesteydelser er betinget af et fast forretningssted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FR: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med landtransport må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet.

HU: Subsektor A.1. (direkte forsikring): Kun erhvervsdrivende, som udøver en international forretningsvirksomhed som specificeret i valutaretsreglerne, kan købe tjenesteydelser. Kun forsikringsbegivenheder, der indtræffer i udlandet, kan forsikres.

IT: Ubundet for aktuarerhvervet.

IT: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med cif-eksport foretaget af residenter i Italien må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet.

IT: Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici beliggende i Italien må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import til Italien.

LV: Ubundet for subsektor B.3 (a) i forståelsen.

MT: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

PL: Ubundet, undtagen for genforsikring, retrocession og forsikring af varer i international handel.

RO: Ubundet for subsektor B.3 (a) og (c) i forståelsen. For subsektor A.2. (genforsikring og retrocession): Genforsikring på det internationale marked er kun tilladt, hvis den genforsikrede risiko ikke kan placeres på hjemmemarkedet.

PT: Kontrakter om forsikring af luft- og søtransport af gods samt fly-, skrog- og ansvarsforsikring må kun tegnes af virksomheder, der er etableret i Fællesskabet; kun personer eller virksomheder etableret i Fællesskabet kan optræde som mæglere for en sådan forsikringsvirksomhed i Portugal.

SK: Der kræves handelsmæssig tilstedeværelse for levering:

livsforsikring af personer med fast bopæl i Slovakiet

forsikring af ejendom på Slovakiets område

ansvarsforsikring for tab eller skade forårsaget af fysiske og juridiske personers virksomhed på Slovakiets område

forsikring af luft- og søtransport, herunder gods-, fly-, skrog- og ansvarsforsikring.

SI: Søfarts-, luftfarts og transportforsikring: Forsikringsvirksomhed, der udøves af gensidige forsikringsselskaber, er begrænset til selskaber, der er registreret i Slovenien.

SI: Subsektor A.2., A.3. og A.4. (genforsikring og retrocession, forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

SE: Levering af direkte forsikring er kun tilladt gennem en leverandør af forsikringstjenesteydelser, der har særlig tilladelse i Sverige, forudsat at den udenlandske leverandør af tjenesteydelser og det svenske forsikringsselskab tilhører samme virksomhedskoncern eller har indgået en samarbejdsaftale.

2)

Forbrug i udlandet

AT: Erhvervsfremme og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i Fællesskabet, eller på vegne af en filial, der ikke er etableret i Østrig (undtagen genforsikring og retrocession), er forbudt.

AT: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der er etableret i Østrig.

AT: Der erlægges højere præmieafgift for forsikringskontrakter (undtagen kontrakter om genforsikring og retrocession), der er indgået af et datterselskab, som ikke er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der ikke er etableret i Østrig. Der kan indrømmes fritagelse for den højere afgift.

BG: Subsektor A.1. (direkte forsikring): Bulgarske fysiske og juridiske personer samt udlændinge, der udøver forretningsvirksomhed på Bulgariens område, må vedrørende deres virksomhed i Bulgarien kun tegne forsikringskontrakter med leverandører, som har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Bulgarien. Forsikringsgodtgørelse som følge af disse kontrakter udbetales i Bulgarien. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger.

BG: Subsektor A.2., A.3. og A.4. (genforsikring og retrocession, forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

CY: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

Forsikringstjenesteydelser som defineret nedenfor kan ikke købes i udlandet:

livsforsikring af personer med fast bopæl i Den Tjekkiske Republik

forsikring af ejendom på Den Tjekkiske Republiks område

ansvarsforsikring for tab eller skade forårsaget af fysiske og juridiske personers virksomhed på Den Tjekkiske Republiks område.

DK: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af virksomheder, der er etableret i Fællesskabet.

DK: Ingen andre personer eller virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end forsikringsselskaber med særlig tilladelse efter dansk lovgivning eller udstedt af kompetente danske myndigheder må i Danmark erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af direkte forsikring af personer med residens i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i Danmark.

DE: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i Fællesskabet, eller af en filial, der er etableret i Tyskland.

DE: Hvis et udenlandsk forsikringsselskab har etableret en filial i Tyskland, må det kun tegne forsikringskontrakter i Tyskland vedrørende international transport gennem den filial, der er etableret i Tyskland.

FR: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med landtransport må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet.

HU: Subsektor A.1. (direkte forsikring): Kun erhvervsdrivende, som udøver en international forretningsvirksomhed som specificeret i valutaretsreglerne, kan købe tjenesteydelser. Kun forsikringsbegivenheder, der indtræffer i udlandet, kan forsikres.

IT: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med cif-eksport foretaget af residenter i Italien må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet.

IT: Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici beliggende i Italien må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i Fællesskabet. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import til Italien.

MT: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

PL: Ubundet, undtagen for genforsikring, retrocession og forsikring af varer i international handel.

PT: Kontrakter om forsikring af luft- og søtransport af gods samt fly-, skrog- og ansvarsforsikring må kun tegnes af virksomheder, der er etableret i Fællesskabet; kun personer eller virksomheder etableret i Fællesskabet kan optræde som mæglere for en sådan forsikringsvirksomhed i Portugal.

RO: Ubundet for subsektor B.3 (a) og (c) i forståelsen. For subsektor A.2. (genforsikring og retrocession): overdragelse af risici i form af genforsikring på det internationale marked er kun tilladt, hvis den genforsikrede risiko ikke kan placeres på hjemmemarkedet.

SK: Forsikringstjenesteydelser, der er omfattet af leveringsmåde (1), undtagen forsikring af luft- og søtransport, herunder gods-, fly-, skrog- og ansvarsforsikring, må ikke købes i udlandet.

SI: Søfarts-, luftfarts- og transportforsikring: Forsikringsvirksomhed, der udøves af gensidige forsikringsselskaber, er begrænset til selskaber, der er registreret i Slovenien.

SI: Genforsikringsselskaber i Slovenien har prioritet ved opkrævning af forsikringspræmier. Er disse selskaber ikke i stand til at udligne alle risici, kan disse genforsikres og gøres til genstand for retrocession i udlandet. (Intet ved vedtagelsen af den nye lov om forsikringsselskaber).

3)

Handelsmæssig tilstedeværelse

AT: Den særlige tilladelse til filialer af udenlandske forsikringsselskaber skal nægtes, hvis forsikringsselskabet ikke i hjemlandet har en retlig form, der svarer til eller er sammenlignelig med et aktieselskab eller en gensidig forsikringsforening.

BE: Ethvert offentligt bud afgivet af eller på vegne af en person, virksomhed eller institution uden for en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstaters område med henblik på erhvervelse af belgiske værdipapirer skal forelægges finansministeren til godkendelse.

BG: Subsektor A.1. (direkte forsikring):

Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger.

Leverandører af forsikringstjenesteydelser kan ikke etableres med henblik på levering af både livsforsikringsvirksomhed og anden forsikringsvirksomhed. Udlændinge kan kun levere forsikringstjenesteydelser ved at deltage i bulgarske forsikringsselskaber uden begrænsning af aktieandelene og direkte gennem en filial med hjemsted i Bulgarien. Der kræves tilladelse fra finanstilsynskommissionen for at etablere filialer af udenlandske forsikringsselskaber. Før der må etableres en filial i Bulgarien til levering af visse forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab i mindst fem år have haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser. Filialer af udenlandske forsikringsselskaber bør opfylde følgende krav: særlige garanti- og indlånskrav, særskilt kapital og placering i Bulgarien af de aktiver, der repræsenterer de tekniske reserver.

Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici beliggende i Bulgarien må ikke indgås direkte af udenlandske forsikringsselskaber. Et udenlandsk forsikringsselskab må kun tegne forsikringskontrakter gennem en filial.

Forsikringsmidler, der stammer fra forsikringskontrakter, samt egenkapital skal investeres i Bulgarien og må kun overføres til udlandet med tilladelse fra finanstilsynskommissionen.

Udenlandske leverandører kan ikke indgå forsikringskontrakter med lokale fysiske og juridiske personer gennem mæglere.

BG: Subsektor A.2. (genforsikring og retrocession):

Leverandører af genforsikringstjenesteydelser kan ikke etableres med henblik på levering af både livsforsikringsvirksomhed og anden forsikringsvirksomhed.

Udlændinge kan kun levere forsikringstjenesteydelser ved at deltage i bulgarske forsikringsselskaber uden begrænsning af aktieandelene. Udenlandske genforsikringsselskaber må levere genforsikringsvirksomhed direkte gennem en filial med hjemsted i Bulgarien. Der kræves tilladelse fra finanstilsynskommissionen for at etablere filialer af udenlandske forsikringsselskaber.

Genforsikringsmidler, der stammer fra genforsikringskontrakter, samt egenkapital skal investeres i Bulgarien og må kun overføres til udlandet med tilladelse fra finanstilsynskommissionen.

Udenlandske leverandører kan ikke tegne genforsikringskontrakter med lokale fysiske og juridiske personer gennem mæglere.

Ubundet for retrocessionstjenesteydelser.

BG: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed):

Kun handelsvirksomheder, der er registreret i Bulgarien efter handelslovgivningen, og som har tilladelse fra finanstilsynskommissionen, må udøve mæglingsvirksomhed.

Tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed skal vedrøre forsikring.

Ubundet for aktuarvirksomhed.

CY: Subsektor A.1. (direkte forsikring):

Intet forsikringsselskab kan udøve virksomhed i eller fra Cypern, medmindre forsikringsovertilsynet har givet tilladelse hertil i overensstemmelse med bestemmelserne i lovene om forsikringsselskaber.

Udenlandske forsikringsselskaber kan udøve virksomhed i Cypern ved at etablere en filial eller et agentur. Det udenlandske forsikringsselskab skal have autorisation til at udøve virksomhed i sit oprindelsesland, før det kan få tilladelse til at etablere en filial eller et agentur.

For at ikke-residenter kan deltage i forsikringsselskaber, der er registreret i Cypern, kræves der en forudgående godkendelse fra nationalbanken. Omfanget af udenlandsk deltagelse fastlægges for hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de økonomiske behov.

CY: Subsektor A.2. (genforsikring og retrocession):

Intet selskab kan udøve genforsikringsvirksomhed i Cypern, medmindre forsikringsovertilsynet har givet tilladelse hertil.

For at ikke-residenter kan investere i genforsikringsselskaber, kræves der forudgående godkendelse fra nationalbanken. Omfanget af udenlandsk deltagelse i lokale genforsikringsselskabers kapital fastlægges for hvert enkelt tilfælde. I øjeblikket findes der ikke noget lokalt genforsikringsselskab.

CY: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

Udenlandske leverandører af finansielle tjenesteydelser kan etablere et forsikringsselskab med sæde i Den Tjekkiske Republik i form af et aktieselskab eller kan udøve forsikringsvirksomhed gennem deres filialer med hjemsted i Den Tjekkiske Republik på de betingelser, der er fastlagt i loven om forsikringsbranchen.

Der kræves handelsmæssig tilstedeværelse og autorisation, for at en leverandør af forsikringstjenesteydelser kan:

levere sådanne tjenesteydelser, også inden for genforsikring, og

indgå mæglingskontrakter med en mægler med henblik på indgåelse af forsikringskontrakt mellem leverandøren af forsikringstjenesteydelser og tredjepart.

Der kræves autorisation for mægleren i tilfælde af, at dennes mæglingsvirksomhed udøves for en filial med hjemsted i Den Tjekkiske Republik.

ES: Før der må etableres en filial eller et agentur i Spanien til levering af visse forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab i mindst fem år have haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser.

ES, EL: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer eller anden permanent tilstedeværelse for forsikringsselskaber, medmindre de pågældende kontorer etableres som agenturer, filialer eller hovedsæder.

EE: Subsektor A.1. (direkte forsikring): Intet, bortset fra at udenlandske statsborgere kan deltage i det organ, der forvalter et forsikringsaktieselskab med udenlandsk kapitaldeltagelse, i forhold til den udenlandske kapitaldeltagelse, men de må ikke udgøre over halvdelen af forvaltningsgruppen; lederen af forvaltningsorganet for en filial eller et uafhængigt selskab skal have fast bopæl i Estland.

FI: Den administrerende direktør, mindst én revisor og mindst halvdelen af et forsikringsselskabs garanter, direktion og tilsynsråd skal være bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre Social- og sundhedsministeriet har indrømmet en undtagelse.

FI: Der kan ikke gives filialer af udenlandske forsikringsselskaber i Finland tilladelse til at tilbyde lovpligtige sociale forsikringer (lovpligtig pensionsforsikring, lovpligtig ulykkesforsikring).

FI: Det udenlandske forsikringsselskabs generalagent skal være bosiddende i Finland, medmindre selskabet har hovedsæde i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FR: Etablering af filialer kræver en særlig tilladelse til filialens repræsentant.

HU: Det er hensigten at gøre direkte filialer bundne, når dette er bundet i GATS og på de deri fastlagte betingelser.

HU: Bestyrelsen for en finansiel institution bør indbefatte mindst to medlemmer, som er ungarske statsborgere, residenter i den betydning, der er fastlagt i de relevante valutaforskrifter, og har haft fast bopæl i Ungarn i mindst et år.

IE: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer.

IT: Adgang til aktuarerhvervet kun via fysiske personer. Erhvervssammenslutninger (ikke som selskab) blandt fysiske personer er tilladt.

IT: Tilladelsen til etablering af filialer beror i sidste instans på en vurdering fra tilsynsmyndighedernes side.

LV: Subsektor A.1. og A.2. (direkte forsikring og genforsikring og retrocession): Som hovedregel og uden forskelsbehandling skal udenlandske forsikringsselskaber have en bestemt retlig form.

LV: Subsektor A.3. (forsikringsmægling): En mægler kan kun være en fysisk person (ingen nationalitetskrav) og kan kun levere tjenesteydelser på vegne af et forsikringsselskab, der har autorisation fra forsikringstilsynsmyndigheden i Letland.

LT: Forsikringsselskaber må ikke tegne kontrakter om både livsforsikring og skadesforsikring. Der kræves særskilt registrering for de to typer (a) og (b).

MT: Kan gøres til genstand for en økonomisk behovstest.

PL: Subsektor A.1. til A.3. (direkte forsikring, genforsikring og retrocession samt forsikringsmægling):

Etablering kun i form af aktieselskab eller filial efter indhentelse af en licens. Højst 5 % af forsikringsmidlerne kan investeres i udlandet. En person, der udøver forsikringsmæglingsvirksomhed, skal have en licens. Der kræves optagelse i det lokale register for forsikringsmæglere.

PL: Subsektor A.4. (tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

PT: Udenlandske virksomheder må kun foretage forsikringsmægling i Portugal via en virksomhed, der er oprettet i henhold til en EF-medlemsstats lovgivning.

PT: For at kunne oprette en filial i Portugal skal udenlandske virksomheder kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring.

RO: Etablering af selskaber og mæglingsagenturer med udenlandsk deltagelse er kun tilladt via partnerskab med rumænske juridiske eller fysiske personer. Repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber og for sammenslutninger af udenlandske forsikringsselskaber har kun ret til at tegne følgende former for forsikringskontrakter: 1) forsikrings- og genforsikringskontrakter med udenlandske juridiske og fysiske personer eller vedrørende disses gods, 2) genforsikringskontrakter med rumænske forsikringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsselskaber samt genforsikringsselskaber. Mæglingsagenturer må ikke på vegne af udenlandske forsikringsselskaber tegne forsikringskontrakter med rumænske juridiske eller fysiske personer eller vedrørende disses gods.

SK: Flertallet af medlemmerne af bestyrelsen for et forsikringsselskab skal have fast bopæl i Slovakiet.

Der kræves licens til levering af forsikringstjenesteydelser. Udlændinge kan etablere et forsikringsselskab med sæde i Slovakiet i form af et aktieselskab eller kan udøve forsikringsvirksomhed gennem deres filialer med hjemsted i Slovakiet på de generelle betingelser, der er fastlagt i forsikringsloven. Forsikringsvirksomhed omfatter også mæglings- og genforsikringsvirksomhed.

Mæglingsvirksomhed med henblik på indgåelse af forsikringskontrakt mellem tredjepart og forsikringsselskabet kan leveres af fysiske eller juridiske personer, som har fast bopæl i Slovakiet, til fordel for et forsikringsselskab, som har indhentet licens fra forsikringstilsynsmyndigheden.

Mæglingskontrakt med henblik på indgåelse af forsikringskontrakt mellem tredjepart og forsikringsselskabet kan kun indgås af indenlandske eller udenlandske forsikringsselskaber, hvis de forudgående har indhentet en licens fra overtilsynsmyndigheden.

De finansielle ressourcer, der indgår i forsikringsmidler tilhørende forsikringsoperatører med licens, og som stammer fra forsikrings- eller genforsikringstagere med fast bopæl eller hjemsted i Slovakiet, skal indsættes i en resident bank i Slovakiet og må ikke overføres til udlandet.

SI: Subsektor A.1. (direkte forsikring):

Til etablering kræves der en licens fra finansministeriet. Udlændinge kan kun etablere et forsikringsselskab som et joint venture sammen med en indenlandsk person, idet udlændingenes deltagelse er begrænset til op til 99 %.

Begrænsningen af maksimalt udenlandsk ejerskab vil blive afskaffet ved vedtagelsen af den nye lov om forsikringsselskaber.

Udlændinge kan erhverve eller øge aktierne i et indenlandsk forsikringsselskab efter forudgående godkendelse fra finansministeriet.

Finansministeriet tager, når det udsteder en licens eller godkendelse af køb af aktier i et indenlandsk forsikringsselskab, hensyn til følgende kriterier:

spredningen af ejerskabet til aktierne og af aktionærer fra forskellige lande

leveringen af nye forsikringsprodukter og overførsel af dertil knyttet knowhow, hvis den udenlandske investor er et forsikringsselskab.

Ubundet for udenlandsk deltagelse i et forsikringsselskab, der er ved at blive privatiseret.

Kun selskaber, som er etableret i Slovenien, og indenlandske fysiske personer kan være medlemmer af det gensidige forsikringsselskab.

SI: Subsektor A.2. (genforsikring og retrocession): Udenlandsk deltagelse i genforsikringsselskaber er begrænset op til en kontrollerende andel af kapitalen. (Intet, undtagen for filialer, ved vedtagelsen af den nye lov om forsikringsselskaber).

SI: Subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed):

Til levering af tjenesteydelser inden for rådgivning og skadesgodtgørelse kræves det, at selskabet er registreret som en retlig enhed med forsikringsbureauets samtykke.

I forbindelse med aktuar- og risikovurderingsaktiviteter kan levering af tjenesteydelser kun finde sted gennem et erhvervsforetagende.

Disse tjenesteydelser må kun vedrøre direkte forsikring og genforsikring.

For eneejere kræves der bopæl i Slovenien.

SE: Forsikringsmæglingsvirksomheder, der ikke er registreret i Sverige, må kun etablere en handelsmæssig tilstedeværelse gennem en filial.

SE: Skadesforsikringsvirksomheder, der ikke er registreret i Sverige, underkastes — i stedet for at blive beskattet af nettoresultatet — beskatning baseret på præmieindtægterne af den direkte forsikringsvirksomhed.

SE: Stifteren af et forsikringsselskab skal være en fysisk person med bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller en retlig enhed registreret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

4)

Fysiske personers tilstedeværelse

CY: Ubundet.

PL: Subsektor A.1. til A.3. (direkte forsikring, genforsikring og retrocession samt forsikringsmægling): Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit, og undergivet følgende begrænsning: Bopælskrav for forsikringsmæglere.

Subsektor A.4. (tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed): Ubundet.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet, medmindre andet er angivet i de respektive horisontale afsnit og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT: En filial skal forvaltes af to fysiske personer med bopæl i Østrig.

BG: Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger. Ubundet for retrocessionstjenesteydelser. Ubundet for subsektor A.3. og A.4. (forsikringsmægling og tjenesteydelser i tilknytning til forsikringsvirksomhed).

DK: En forsikringsfilials generalagent skal have været bosiddende i Danmark i de seneste to år, medmindre vedkommende er statsborger i en af EF-medlemsstaterne Erhvervs- og industriministeren kan indrømme en undtagelse.

DK: Bopælskrav for et selskabs ledere og bestyrelsesmedlemmer. Erhvervs- og industriministeren kan dog indrømme en undtagelse fra dette krav. Undtagelser skal indrømmes på et ikke-diskriminerende grundlag.

ES, IT: Der foreligger et bopælskrav til aktuarerhvervet.

EL: Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et selskab etableret i Grækenland skal være statsborgere i en af EF-medlemsstaterne.

SI: For aktuar- og risikovurdering er der bopælskrav samt krav om et kvalificerende eksamensbevis, medlemskab af Sloveniens aktuarsammenslutning og sprogfærdighed i slovensk.

B.

Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser(undtagen forsikring)

1)

Grænseoverskridende levering

BE: Levering af investeringsrådgivningstjenesteydelser kræver etablering i Belgien.

BG: Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivningsvirksomhed): Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net i tilfælde af grænseoverskridende levering af sådanne tjenesteydelser. Ubundet for formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser.

CY: Ubundet.

CZ: Valutatjenesteydelser, som ikke hører under nationalbanken, handel med derivater, omsættelige værdipapirer og andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver, afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver, rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser i forbindelse med disse aktiviteter: Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

kun banker etableret i Den Tjekkiske Republik og filialer af udenlandske banker med en behørig licens kan:

yde tjenesteydelser i forbindelse med indlån

handle med aktiver i udenlandsk valuta

gennemføre grænseoverskridende betalinger, der ikke foretages i kontanter.

For tjekkiske ikke-bankmæssige residenter kræves der udenlandsk valutatilladelse fra den tjekkiske nationalbank eller finansministeriet til at:

a)åbne og finansiere en konto i udlandet på vegne af tjekkiske residenterb)foretage kapitalbetalinger i udlandet (undtagen UDI)c)yde finansielle kreditter og garantierd)foretage transaktioner med finansielle derivatere)købe udenlandske værdipapirer, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i valutalovenf)udstede udenlandske værdipapirer til offentlig og privat handel i Den Tjekkiske Republik eller til indførelse heraf på det nationale marked.

EE: Subsektor B.1. (modtagelse af indlån): Krav om tilladelse fra Eesti Pank og registrering i henhold til estisk lov som aktieselskab, datterselskab eller filial.

EE, LT: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber, og kun virksomheder med hjemsted i Fællesskabet kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver.

HU: Ubundet.

IE: Levering af investeringsservice eller investeringsrådgivning kræver enten 1) tilladelse i Irland, hvilket normalt forudsætter, at enheden er registreret eller er et partnerskab eller en eneforhandler, i begge tilfælde med hovedsæde/hjemsted i Irland (i visse tilfælde er det ikke nødvendigt med en tilladelse, f.eks. når en tjenesteyder fra et tredjeland ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i Irland, og tjenesteydelsen ikke leveres til privatpersoner), eller 2) tilladelse i en anden medlemsstat i henhold til EF-direktivet om investeringsservice.

IT: Ubundet for »promotori di servizi finanziari« (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

LT: Administration af pensionsfonde: Der kræves handelsmæssig tilstedeværelse.

MT: Subsektor B.1. og B.2. (modtagelse af indlån og långivning af alle typer): Ingen.

Subsektor B.11. (levering og overførsel af finansiel information): Ubundet, undtagen for levering af finansiel information fra internationale leverandører).

Subsektor B.12. (rådgivning og andre finansielle hjælpetjenesteydelser): Ubundet.

PL: Subsektor B.11. (levering og overførsel af finansiel information): Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net i tilfælde af grænseoverskridende levering af sådanne tjenesteydelser.

Subsektor B.12. (rådgivning og andre finansielle hjælpetjenesteydelser): Ubundet.

RO: Subsektor B.4 (alle betalings- og pengeoverførselstjenester): Kun tilladt gennem en resident bank.

SK: Handel med derivater, omsættelige værdipapirer og andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver: Ubundet.

SK:

i)

Tjenesteydelser i forbindelse med indlån varetages af indenlandske banker og filialer af udenlandske banker i Slovakiet.

ii)

Kun autoriserede indenlandske banker, filialer af udenlandske banker i Slovakiet og personer, som er indehavere af en valutalicens, kan handle med aktiver i udenlandsk valuta. Kun fondsbørsmedlemmer må handle på Bratislavas fondsbørs. Residenter kan handle på RM-System Slovakia uden nogen begrænsninger, mens ikke-residenter kun kan handle gennem værdipapirforhandlere.

iii)

Grænseoverskridende betalinger, der ikke foretages i kontanter, kan kun gennemføres af autoriserede indenlandske banker og filialer af udenlandske banker i Slovakiet.

iv)

Der kræves valutalicens fra den slovakiske nationalbank til:

a)

slovakiske ikke-bankmæssige residenters åbning af en konto i udlandet, undtagen hvis der er tale om fysiske personer under disses ophold i udlandet

b)

kapitalbetalinger i udlandet

c)

indhentning af finansiel kredit fra en valutaudlænding, undtagen for kreditter fra udlandet, der accepteres af residenter, med en tilbagebetalingsperiode på over tre år og lån mellem fysiske personer til ikke-erhvervsmæssige aktiviteter.

v)

Eksport og import af slovakisk valuta og udenlandsk valuta i kontanter til en værdi over 150 000 SKK og umøntet ædelmetal er underlagt indberetningskrav.

vi)

Der kræves valutatilladelse eller -licens fra valutamyndighederne til, at residenter i udlandet kan indsætte finansielle aktiver.

vii)

Kun valutaenheder, der er etableret i Slovakiet, kan tilstå og indhente garantier og fremmedkapital i overensstemmelse med bestemte begrænsninger og bestemmelser fastsat af den slovakiske nationalbank.

SI: Deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration og dertil knyttet rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester: Ubundet.

Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester, undtagen tjenesteydelser vedrørende deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration): Ingen.

Alle andre subsektorer:

Ubundet, undtagen med hensyn til indenlandske juridiske enheders og eneejeres accept af kreditter (alle former for lån) og af garantier og forpligtelser fra udenlandske kreditinstitutioner. (NB: forbrugerkreditter frigives efter vedtagelsen af den nye valutalov).

Alle ovennævnte kreditarrangementer skal registreres hos Sloveniens nationalbank. (NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)

Udenlandske personer kan kun tilbyde udenlandske værdipapirer gennem indenlandske banker og børsmæglervirksomheder. Medlemmer af den slovenske fondsbørs skal være registreret i Slovenien.

2)

Forbrug i udlandet

BG: Subsektor B.1. til B.10. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser, handel med værdipapirer, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, låneformidling, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver): Ubundet.

Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivningsvirksomhed): Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net i tilfælde af forbrug i udlandet af sådanne tjenesteydelser. Ubundet for formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser.

CY: Ubundet, undtagen for subsektor B.6.(e) (handel med omsættelige værdipapirer): Ingen.

CZ: Valutatjenesteydelser, som ikke hører under nationalbanken, handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling, forvaltning af aktiver, afregnings- og clearingtjenester for derivater samt rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester i forbindelse med disse aktiviteter: Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

kun banker etableret i Den Tjekkiske Republik og filialer af udenlandske banker med en behørig licens kan:

yde tjenesteydelser i forbindelse med indlån

handle med aktiver i udenlandsk valuta

gennemføre grænseoverskridende betalinger, der ikke foretages i kontanter.

For tjekkiske ikke-bankmæssige residenter kræves der udenlandsk valutatilladelse fra den tjekkiske nationalbank eller finansministeriet til at:

a)åbne og finansiere en konto i udlandet på vegne af tjekkiske residenterb)foretage kapitalbetalinger i udlandet (undtagen UDI)c)yde finansielle kreditter og garantierd)foretage transaktioner med finansielle derivatere)købe udenlandske værdipapirer, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i valutalovenf)udstede udenlandske værdipapirer til offentlig og privat handel i Den Tjekkiske Republik eller til indførelse heraf på det nationale marked.

DE: Emission af værdipapirer udtrykt i tyske mark må kun have et kreditinstitut, et datterselskab eller en filial, der er etableret i Tyskland, som ledende emissionsgarant.

FI: Betalinger fra offentlige enheder (udgifter) skal foregå gennem det finske postgirosystem, som forvaltes af Postipankki Ltd. Finansministeriet kan i visse særlige tilfælde indrømme en undtagelse fra dette krav.

EL: Der kræves etablering i forbindelse med levering af deponeringsservice, som omfatter forvaltning af rente- og afdragsbetalinger på værdipapirer emitteret i Grækenland.

HU: Ubundet.

MT: Subsektor B.1. og B.2. (modtagelse af indlån og långivning af alle typer): Ingen.

Subsektor B.11. (levering og overførsel af finansiel information): Ubundet, undtagen for levering af finansiel information fra internationale leverandører.

Subsektor B.3. til B.10. og B.12.: Ubundet.

PL: Subsektor B.11. (levering og overførsel af finansiel information): Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net i tilfælde af forbrug i udlandet af sådanne tjenesteydelser.

Subsektor B.1. til B.10. og B.12.: Ubundet.

RO: Åbning af konti og brug af ressourcer i udenlandsk valuta i udlandet af rumænske fysiske og juridiske personer er kun tilladt med forudgående tilladelse fra den rumænske nationalbank. Ubundet for subsektor B.3. (finansiel leasing), B.7. (deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer), B.9. (forvaltning af aktiver) og B.10. (afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver).

SK: Handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling, forvaltning af aktiver og formidling: Ubundet.

SK:

i)

Tjenesteydelser i forbindelse med indlån varetages af indenlandske banker og filialer af udenlandske banker i Slovakiet.

ii)

Kun autoriserede indenlandske banker, filialer af udenlandske banker i Slovakiet og personer, som er indehavere af en valutalicens, kan handle med aktiver i udenlandsk valuta. Kun fondsbørsmedlemmer må handle på Bratislavas fondsbørs. Residenter kan handle på RM-System Slovakia uden nogen begrænsninger, mens ikke-residenter kun kan handle gennem værdipapirforhandlere.

iii)

Grænseoverskridende betalinger, der ikke foretages i kontanter, kan kun gennemføres af autoriserede indenlandske banker og filialer af udenlandske banker i Slovakiet.

iv)

Der kræves valutalicens fra den slovakiske nationalbank til:

a)

slovakiske ikke-bankmæssige residenters åbning af en konto i udlandet, undtagen hvis der er tale om fysiske personer under disses ophold i udlandet

b)

kapitalbetalinger i udlandet

c)

indhentning af finansiel kredit fra en valutaudlænding, undtagen for kreditter fra udlandet, der accepteres af residenter, med en tilbagebetalingsperiode på over tre år og lån mellem fysiske personer til ikke-erhvervsmæssige aktiviteter.

v)

Eksport og import af slovakisk valuta og udenlandsk valuta i kontanter til en værdi over 150 000 SKK og umøntet ædelmetal er underlagt indberetningskrav.

vi)

Der kræves valutatilladelse eller -licens fra valutamyndighederne til, at residenter i udlandet kan indsætte finansielle aktiver.

vii)

Kun valutaenheder, der er etableret i Slovakiet, kan tilstå og indhente garantier og fremmedkapital i overensstemmelse med bestemte begrænsninger og bestemmelser fastsat af den slovakiske nationalbank.

SI: Deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration og dertil knyttet rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester: Ubundet.

Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester, undtagen tjenesteydelser vedrørende deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration): Ingen.

Alle andre subsektorer:

Ubundet, undtagen med hensyn til indenlandske juridiske enheders og eneejeres accept af kreditter (alle former for lån) og af garantier og forpligtelser fra udenlandske kreditinstitutioner. (NB: forbrugerkreditter frigives efter vedtagelsen af den nye valutalov)

Alle ovennævnte kreditarrangementer skal registreres hos den slovenske nationalbank. (NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)

Juridiske enheder, der er etableret i Slovenien, kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver.

UK: Sterlingemissioner, herunder emissioner med privat ledende emissionsgarant, må kun have en virksomhed, der er etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ledende emissionsgarant.

3)

Handelsmæssig tilstedeværelse

Alle medlemsstater:

Det er nødvendigt at etablere et særligt administrationsselskab for at kunne forvalte investeringsfonde og investeringsselskaber (artikel 6 og 13 i direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer).

Kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i Fællesskabet kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver (artikel 8, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, i direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer).

AT: Kun medlemmer af den østrigske fondsbørs må handle med værdipapirer på børsen.AT: Handel med fremmed valuta kræver særlig tilladelse fra den østrigske nationalbank.

AT: Handel med fremmed valuta kræver særlig tilladelse fra den østrigske nationalbank.

AT: Realkredit og kommunale lån må emitteres af banker, der er specialiseret i denne aktivitet og har særlig tilladelse dertil.

AT: Til udførelse af pensionsfondsforvaltning kræves der en specialiseret virksomhed, som kun beskæftiger sig med dette og er registreret som aktieselskab i Østrig.

BE: Ethvert offentligt bud afgivet af eller på vegne af en person, virksomhed eller institution uden for en af EF-medlemsstaternes område med henblik på erhvervelse af belgiske værdipapirer skal forelægges finansministeren til godkendelse.

BG: Subsektor B.1. til B.5. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser):

Udenlandske banker, der ønsker at etablere sig i Bulgarien, skal have behørig tilladelse efter deres nationale lovgivning og må ikke være pålagt forbud mod at udøve bankvirksomhed i deres oprindelsesland og i de lande, hvor de driver virksomhed. Ubundet for almindelige sparekasser.

Direkte eller indirekte erhvervelse af aktier, der udgør 5 % eller mere af stemmerettighederne i en etableret bank, kræver en tilladelse fra den bulgarske nationalbank. Kriterierne for at opnå tilladelse er forsigtighedskriteriet og er forenelige med forpligtelserne i henhold til artikel XVI og XVII i GATS.

Der kræves tilladelse fra den bulgarske nationalbank til en banks direkte eller indirekte erhvervelse af deltagelse i et selskab, der ikke er en bank, i form af over 10 % af det pågældende selskabs kapital.

Der kan indrømmes status som eneleverandør af tjenesteydelser i forbindelse med indlån og pengeoverførsler, der leveres til finanslovsfinansierede offentlige institutioner.

Krav om fast bopæl for de af forvaltningsorganets bestyrelsesmedlemmer, der handler i en banks navn og for dennes regning

Ubundet for garantier fra statskassen.

Subsektor B.6., B.7. og B.9. (handel med værdipapirer, deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, forvaltning af aktiver):

Bundet for investeringsformidlere, investeringsselskaber og fondsbørser, der er etableret som aktieselskaber og har tilladelse fra finanstilsynskommissionen. Udstedelsen af den relevante tilladelse er underlagt administrative og tekniske krav samt krav til beskyttelse af investorer.

Fondsbørs AS: Krav om minimumskapital (BGN 100 000); mindst 2/3 af kapitalen fordelt mellem finansielle institutioner (forsikringsselskaber, finansieringsselskaber og investeringsformidlere); højst 5 % af fondsbørsens kapital til direkte eller indirekte deltagelse fra en aktionærs side.

Investeringsformidlere:Ingen for investeringsformidling, der udøves på Bulgariens område, medmindre andet er fastsat af finanstilsynskommissionen.

Krav om fondsbørsmedlemskab for handel med værdipapirer på en fondsbørs. En investeringsformidler kan kun være medlem af en enkelt fondsbørs i Bulgarien.

Investeringsselskaber: Et investeringsselskab kan ikke udøve bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed eller investeringsformidling.

Ubundet for handel for egen eller kunders regning med andre omsætningspapirer og finansielle aktiver end omsættelige værdipapirer. Ubundet for deltagelse i emission af statsobligationer. Ubundet for pensionsfondsadministration.

Subsektor B.8. og B.10 (låneformidling, afregnings og clearingtjenester for finansielle aktiver): Ubundet.

Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivningsvirksomhed): Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net. Ubundet for formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser.

CY: Det er et lovbestemt krav, som anvendes uden forskelsbehandling, at banker, som tilbyder tjenesteydelser i Cypern, skal være juridiske enheder. Juridiske enheder omfatter filialer af udenlandske banker/finansielle institutioner, som er registreret i Cypern.

CY: En person og hans/hendes partnere må ikke have over 10 % direkte eller indirekte ejerskab eller stemmerettigheder i en bank, medmindre nationalbanken forudgående skriftligt har godkendt dette.

CY: Derudover er udlændinges direkte eller indirekte ejerskab af aktier eller erhvervelse af en del af kapitalen i de tre eksisterende lokale banker, der er noteret på fondsbørsen, begrænset til 0,5 % pr. enkeltperson eller organisation og til 6,0 % samlet.

CY: Subsektor B.1. til B.5. og B.6.(b) (modtagelse af indlån, långivning af alle typer, finansiel leasing, alle betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og forpligtelser og handel med fremmedvaluta):

For nye banker gælder følgende krav:

a)Der kræves licens fra nationalbanken til at udøve bankvirksomhed. Nationalbanken kan ved udstedelsen af en licens gennemføre en økonomisk behovstest.b)Filialer af udenlandske banker skal være registreret i Cypern i henhold til selskabsloven og have licens i henhold til bankloven.

Subsektor B.6.(e) (handel med omsættelige værdipapirer):

Kun medlemmer af Cyperns fondsbørs (fondsbørsmæglere) kan gennemføre transaktioner som led i børsmæglervirksomhed i Cypern. Firmaer, der optræder som mæglere, må kun beskæftige enkeltpersoner, som kan handle som mæglere under forudsætning af, at de er behørigt bemyndiget hertil. Banker og forsikringsselskaber må ikke udøve sådan virksomhed.

Et mæglerfirma kan kun registreres som medlem af Cyperns fondsbørs, hvis det er etableret i Cypern og er registreret i overensstemmelse med landets selskabslov.

Subsektor B.6. (a), (c), (d) og (f), og B.7. til B.12.: Ubundet.

CZ: Valutatjenesteydelser, som ikke hører under nationalbanken, handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling, afregnings- og clearingtjenester for derivater samt rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester i forbindelse med disse aktiviteter: Ubundet.

CZ: Intet bortset fra:

Banktjenesteydelser kan kun leveres af banker etableret i Den Tjekkiske Republik eller filialer af udenlandske banker, som har en licens fra den tjekkiske nationalbank med finansministeriets samtykke.

Indrømmelsen af licensen er baseret på kriterier, som anvendes i overensstemmelse med GATS. Kun banker etableret i Den Tjekkiske Republik kan levere tjenesteydelser i forbindelse med realkreditlån.

Banker kan kun etableres som aktieselskaber. Køb af aktier i eksisterende banker skal forudgående godkendes af den tjekkiske nationalbank.

Der kan kun handles med værdipapirer offentligt, hvis der er indhentet en behørig autorisation, og prospektet for de pågældende værdipapirer er godkendt.

Der gives ikke autorisation, hvis den offentlige handel med værdipapirer er i strid med investorernes interesser, er uforenelig med regeringens finanspolitik eller ikke er i overensstemmelse med finansmarkedskravene (1)

For værdipapirforhandlere og børsmæglere på fondsbørsen eller organisatorer af et marked for unoterede værdipapirer, investeringsselskaber og investeringsfonde kræves der i forbindelse med deres etablering og aktiviteter en autorisation, som tilstås på grundlag af kvalifikationer, personlig integritet, forvaltning og materielle krav.

Afregnings- og clearingtjenesteydelser for alle former for betalinger kontrolleres og revideres af den tjekkiske nationalbank for at sikre, at de forløber gnidningsløst og effektivt.

DK: Finansielle institutioner må kun beskæftige sig med værdipapirhandel på Københavns fondsbørs via datterselskaber, der er registreret i Danmark.

FI: Mindst halvdelen af stifterne, medlemmerne af direktionen, tilsynsrådet og de delegerede, den administrerende direktør, prokuraindehaveren og den person, der er bemyndiget til at underskrive i kreditinstituttets navn, skal være bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre finansministeriet indrømmer en undtagelse. Mindst én revisor skal være bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FI: Mæglere (enkeltpersoner) for afledte børsinstrumenter skal være bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Undtagelser fra dette krav kan indrømmes på betingelser, der fastsættes af finansministeriet.

FI: Betalinger fra offentlige enheder (udgifter) skal foregå gennem det finske postgirosystem, som forvaltes af Postipankki Ltd. Finansministeriet kan i visse særlige tilfælde indrømme en undtagelse fra dette krav.

FR: Ud over franske kreditinstitutter må emissioner i franske francs kun have franske datterselskaber (under fransk lovgivning) af ikke-franske banker, der har særlig tilladelse dertil, som ledende emissionsgarant på grundlag af dokumentation for tilstrækkelige midler og forpligtelser afgivet i Paris af det ansøgende franske datterselskab af en ikke-fransk bank. Disse betingelser finder anvendelse på ledende banker, der fører regnskaberne. En ikke-fransk bank må uden restriktioner eller etableringskrav være medvirkende ledende emissionsgarant for emissioner i eurofrancs.

EL: Finansielle institutioner må kun beskæftige sig med handel med værdipapirer optaget til notering på Athens fondsbørs via børsvekselerere, der er registreret i Grækenland.

EL: I forbindelse med etablering og drift af filialer skal der importeres et bestemt minimumsbeløb i fremmed valuta, som skal omregnes til drakmer og bevares i Grækenland, så længe den udenlandske bank driver virksomhed i Grækenland:

Hvis der er tale om op til fire filialer, andrager dette minimumsbeløb i øjeblikket halvdelen af den minimale aktiekapital, der er nødvendig, for at et kreditinstitut kan blive registreret i Grækenland

Hvis der er tale om flere filialer, andrager minimumskapitalen et beløb svarende til den minimale aktiekapital, der er nødvendig, for at et kreditinstitut kan blive registreret i Grækenland.

HU: Det er hensigten at gøre direkte filialer bundne, når dette er bundet i GATS og på de deri fastlagte betingelser.

HU: En enkelt aktionær må ikke have over 15 % direkte eller indirekte ejerskab eller stemmerettigheder i en kreditinstitution, medmindre den pågældende aktionær er en kreditinstitution, et forsikringsselskab eller et investeringsfirma.

HU: Bestyrelsen for en finansiel institution bør indbefatte mindst to medlemmer, som er ungarske statsborgere, residenter i den betydning, der er fastlagt i de relevante valutaforskrifter, og har haft fast bopæl i Ungarn i mindst et år.

HU: Der opretholdes et langsigtet statsligt ejerskab på mindst 25 % + 1 stemme i Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger i form af investeringsfonde og virksomheder med variabel kapital (bortset fra institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (investeringsinstitutter)), skal:formueadministratoren/depositaren og administrationsselskabet være registreret i Irland eller en anden EF-medlemsstat. Hvis der er tale om et investeringskommanditselskab, skal mindst en af komplementarerne være registreret i Irland.

IE: For at blive medlem af en fondsbørs i Irland skal en enhed enten 1) have særlig tilladelse i Irland, hvilket forudsætter, at den er registreret eller er et partnerskab med hovedsæde/forretningssted i Irland, eller 2) have særlig tilladelse i en anden medlemsstat i henhold til EF-direktivet om investeringsservice.

IE: Levering af investeringsservice eller investeringsrådgivning kræver enten 1) tilladelse i Irland, hvilket normalt forudsætter, at enheden er registreret eller er et partnerskab eller en eneforhandler, i begge tilfælde med hovedsæde/forretningssted i Irland (tilsynsmyndigheden kan også tillade filialer af enheder i tredjelande), eller 2) tilladelse i en anden medlemsstat i henhold til EF-direktivet om investeringsservice.

IT: Offentlig emission af værdipapirer (jf. artikel 18 i lov 216/74) bortset fra aktier og gældsbeviser (inkl. konvertible gældsbeviser) må kun foretages af italienske aktie- og anpartsselskaber, udenlandske virksomheder med behørig tilladelse dertil, offentlige organer eller virksomheder tilhørende lokale myndigheder og med en tegningskapital på mindst 2 mia. LIT.

IT: Centraliserede deponerings- og forvaltningstjenesteydelser må kun leveres af den italienske nationalbank, når der er tale om statspapirer, og af Monte Titoli SpA, når der er tale om aktier, andelsbeviser og andre værdipapirer, der handles på et reguleret marked.

IT: Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger bortset fra harmoniserede investeringsinstitutter i henhold til direktiv 85/611/EØF, skal formueadministratoren/depositaren være registreret i Italien eller en anden EF-medlemsstat og være etableret via en filial i Italien. Kun banker, forsikringsvirksomheder og værdipapirinvesteringsselskaber med retligt hovedsæde i Fællesskabet må administrere pensionsfondsmidler. Administrationsselskaber (lukkede investeringsselskaber og realkreditfonde) skal også være registreret i Italien.

IT: Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser med residens i en EF-medlemsstat.

IT: Clearing og indfrielse af værdipapirer må kun finde sted inden for det officielle clearingsystem. Det kan overdrages til en virksomhed med særlig tilladelse fra den italienske nationalbank i samråd med Consob at forestå clearingaktiviteten indtil den endelige indfrielse af værdipapirerne.

IT: Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på investeringsområdet.

LV: Subsektor B.7. (deltagelse i emission af alle former for værdipapirer): Letlands nationalbank er finansiel agent for det offentlige på markedet for statsgældsbeviser.

Subsektor B.9. (forvaltning af aktiver): Pensionsfondsadministration varetages af statsmonopol.

LT: Subsektor B.1. til B.12.: Mindst en administrator skal være litauisk statsborger.

Subsektor B.3. (finansiel leasing): Finansiel leasing kan forbeholdes særlige finansielle institutioner (f.eks. banker og forsikringsselskaber). Intet pr. 1. januar 2001, undtagen som angivet i den horisontale del af afsnittet »Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser«.

Subsektor B.9. (forvaltning af aktiver): Etablering kun i form af offentlige aktieselskaber (AB) og lukkede aktieselskaber (UAB), som bør stiftes på lukket vis (når alle de oprindelige aktier er erhvervet af stifterne). Til forvaltningen af aktiver skal der etableres et specialiseret administrationsselskab. Kun firmaer med forretningssted i Litauen kan optræde som depositarer for aktiver.

MT: Subsektor B.1. og B.2. (modtagelse af indlån og långivning af alle typer): Udenlandsk ejede kreditinstitutter eller andre finansielle institutioner kan udøve virksomhed enten i form af en filial eller et lokalt datterselskab. Autorisationen hertil kan gøres til genstand for en økonomisk behovstest.

Subsektor B.3. til B.12.: Ubundet.

PL: Subsektor B.1., B.2., B.4. og B.5. (eksklusive garantier og forpligtelser fra statskassen): Etablering af en bank kun i form af aktieselskab eller filial med licens. System med tilladelser i forbindelse med etablering af alle banker baseret på forsigtighedsmæssige hensyn. Krav om statsborgerskab for nogle (mindst én) af bankcheferne.

Subsektor B.6.(e), B.7. (undtagen deltagelse i emission af statsgældsbeviser), B.9. (kun tjenesteydelser vedrørende porteføljeadministration) og B.12. (rådgivning og andre finansielle hjælpetjenesteydelser udelukkende i forbindelse med aktiviteter i Polen): Etablering (efter indhentning af licens) kun i form af et aktieselskab eller en filial af en udenlandsk juridisk enhed, som leverer værdipapirtjenesteydelser.

Subsektor B.11.: Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net i tilfælde af grænseoverskridende levering og/eller forbrug i udlandet af sådanne tjenesteydelser.

Alle andre subsektorer: Ubundet.

PT: Etablering af banker fra tredjelande er betinget af særlig tilladelse, som på et individuelt grundlag gives af finansministeren. Etableringen skal bidrage til at effektivisere det nationale banksystem eller øve mærkbar indflydelse på internationaliseringen af den portugisiske økonomi.

PT: Tjenesteydelser i forbindelse med risikovillig kapital må ikke leveres af filialer af ventureselskaber med hovedsæde i et tredjeland. Mægler- og forhandlertjenesteydelser på Lissabons fondsbørs må leveres af mægler- og forhandlervirksomheder, der er registreret i Portugal, eller af filialer af investeringsvirksomheder, der har fået særlig tilladelse i en anden EF-medlemsstat og i hjemlandet har tilladelse til at levere sådanne tjenesteydelser. Mægler- og forhandlertjenesteydelser på børsen for afledte instrumenter i Porto og på OTC-markedet må ikke leveres af filialer af mægler- og forhandlervirksomheder i tredjelande.

Administration af pensionsfonde må kun varetages af selskaber, der er registreret i Portugal, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed.

RO: Værdipapirselskabet (mægleren) skal være en rumænsk retlig enhed, der er etableret som aktieselskab i henhold til rumænsk lovgivning, og hvis eneste formål er formidling af værdipapirer. Offentlig emission af værdipapirer kræver en autorisation fra Rumæniens statslige værdipapirkommission inden offentliggørelse af prospektet. Selskaber, der forvalter aktiver, skal være etableret som aktieselskaber i henhold til rumænsk lovgivning; investeringsforeninger skal være etableret i henhold til rumænsk civilret. Ubundet for finansiel leasing. Ubundet for handel for egen eller kunders regning med andre omsætningspapirer og finansielle aktiver end omsættelige værdipapirer.

SK: Handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling og formidling: Ubundet.

SK: Banktjenesteydelser kan kun leveres af indenlandske banker eller filialer af udenlandske banker med autorisation fra Slovakiets nationalbank og med finansministeriets samtykke. Tilståelsen af autorisation er baseret på hensyntagen til kriterier vedrørende især kapitalforsyning (finansiel styrke), faglige kvalifikationer, integritet og kompetence med hensyn til forvaltningen af de projekterede bankaktiviteter. Banker er juridiske enheder registreret i Slovakiet, etableret som aktieselskaber eller offentlige (statsejede) finansielle institutioner.

Køb af andele, der udtrykker interesser i en eksisterende forretningsbanks egenkapital, og som går ud over den fastlagte begrænsning, skal først godkendes af Slovakiets nationalbank. Investeringstjenesteydelser i Slovakiet kan leveres af banker, investeringsselskaber, investeringsfonde og værdipapirforhandlere, som har retlig status som et aktieselskab med en egenkapital i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Udenlandske investeringsselskaber eller investeringsfonde skal indhente en autorisation fra finansministeriet til at sælge deres værdipapirer eller investeringscertifikatenheder på Slovakiets område i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Det er nødvendigt at indhente finansministeriets tilladelse til emission af gældsbeviser (både indenlands og udenlands).

Værdipapirer kan ikke udstedes eller handles, før finansministeriet har givet en tilladelse til offentlig handel i henhold til værdipapirloven. Til at udøve erhvervet som værdipapirforhandler, børsmægler eller organisator af et marked for unoterede værdipapirer kræves der en autorisation fra finansministeriet. Afregnings- og clearingtjenesteydelser for alle former for betalinger reguleres af Slovakiets nationalbank.

Afregnings- og clearingtjenesteydelser vedrørende ændringer af det fysiske ejerskab til værdipapirer registreres i værdipapircentret (clearing- og afregningskontoret for værdipapirer). Værdipapircentret kan kun foretage overførsler af ejendomsforhold for værdipapirejere. En delvis clearing og afregning i kontanter går gennem clearing- og afregningskontoret for bankvirksomhed (hvor Slovakiets nationalbank er hovedaktionær) for Bratislavas fondsbørs, gennem et aktieselskab eller gennem Jumbo-kontoen for RM-System Slovakia.

SI: Deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration og dertil knyttet rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester: Ubundet.

Subsektor B.11. og B.12. (levering og overførsel af finansiel information og rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester, undtagen tjenesteydelser vedrørende deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration): Ingen.

Alle andre subsektorer:

Til etablering af alle typer banker kræves der en licens fra Sloveniens nationalbank.

Udlændinge kan kun blive aktionærer i banker eller købe yderligere aktier i banker, hvis dette forinden er godkendt af Sloveniens nationalbank.

(NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)

Banker og datterselskaber og filialer af udenlandske banker med licens fra Sloveniens nationalbank har ret til at levere alle former for eller nogle begrænsede banktjenesteydelser, alt efter hvor stor deres kapital er.

Sloveniens nationalbank skal, når den overvejer at udstede en licens til etableringen af en bank som fuldstændigt selvejet eller med flertal af udenlandske investorer eller at godkende erhvervelse af yderligere aktier i en bank, tage hensyn til følgende retningslinjer (2):

tilstedeværelse af investorer fra forskellige lande

det standpunkt, der indtages af den udenlandske institution, der varetager banktilsyn.

(NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)

Ubundet i forhold til udenlandsk deltagelse i banker under privatisering.

Filialer af udenlandske banker skal være registreret i Slovenien og have status som juridisk person.

(NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.) Ubundet med hensyn til alle typer realkreditbanker, spare- og låneinstitutioner.

Ubundet med hensyn til etablering af private pensionsfonde (frivillige pensionsfonde).

Administrationsselskaber er kommercielle selskaber, der udelukkende oprettes for at administrere investeringsfonde.

Udlændinge kan direkte eller indirekte erhverve op til højst 20 % af aktierne eller stemmerettighederne i administrationsselskaber; til erhvervelse af en større andel kræves der godkendelse fra værdipapirmarkedsmyndigheden.

Et autoriseret (privatisering) investeringsselskab er et investeringsselskab, som udelukkende er oprettet med henblik på at samle ejerskabscertifikater (kvitteringer) og købe aktier, der er udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne om ejerskabsændringer. Et autoriseret administrationsselskab oprettes udelukkende for at administrere autoriserede investeringsselskaber.

Udenlandske personer kan direkte eller indirekte erhverve op til højst 10 % af aktierne eller stemmerettighederne i autoriserede (privatisering) administrationsselskaber; til erhvervelse af en større andel kræves der godkendelse fra værdipapirmarkedsmyndigheden med samtykke fra ministeriet for økonomiske forbindelser og udvikling.

Investeringsfondes investeringer i udenlandske emittenters værdipapirer er begrænset til 10 % af investeringsfondenes investeringer. Sådanne værdipapirer opføres i de fondsbørser, som værdipapirmarkedsmyndigheden forudgående har fastlagt.

Udlændinge kan blive aktionærer eller partnere i en børsmæglervirksomhed for op til 24 % af børsmæglervirksomhedens kapital, såfremt værdipapirmarkedsmyndigheder forudgående har godkendt dette. (NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye værdipapirmarkedslov.)

En udenlandsk emittents værdipapirer, som endnu er blevet udbudt på Sloveniens område, kan kun udbydes af en børsmæglervirksomhed eller en bank med licens til at gennemføre sådanne transaktioner. Forud for lanceringen af udbuddet skal børsmæglervirksomheden eller en bank indhente tilladelse fra værdipapirmarkedsmyndigheden.

Anmodningen om en sådan tilladelse til at udbyde en udenlandsk emittents værdipapirer i Slovenien skal ledsages af et udkast til prospekt og dokumentation for, at garanten for udstedelsen af den udenlandske emittents værdipapirer er en bank eller en børsmæglervirksomhed, undtagen i tilfælde af en udenlandsk emittents udstedelse af aktier.

SE: Virksomheder, der ikke er registreret i Sverige, må kun etablere en handelsmæssig tilstedeværelse via en filial og — for bankers vedkommende — via et repræsentationskontor.

SE: En stifter af en bankvirksomhed skal være en fysisk person med bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller en udenlandsk bank. En stifter af en sparekasse skal være en fysisk person med bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

UK: »Inter-dealer brokers«, der er en kategori af finansielle institutioner, som beskæftiger sig med statsgæld, skal være etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og have separat kapitaldækning.

4)

Fysiske personers tilstedeværelse

CY: Subsektor B.6.(e) (handel med omsættelige værdipapirer): Enkeltpersoner skal, uanset om de handler alene som mæglere eller er ansat af et mæglerfirma som mæglere, opfylde kriterierne for licens til dette formål.

Subsektor B.1. til B.12., undtagen B.6.(e): Ubundet.

CZ: Valutatjenesteydelser, som ikke hører under nationalbanken, handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling, afregnings- og clearingtjenester for derivater samt rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester i forbindelse med disse aktiviteter: Ubundet.

Alle andre subsektorer: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

MT: Subsektor B.1., B.2. og B.11. (modtagelse af indlån, långivning af alle typer og levering og overførsel af finansiel information): Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

Subsektor B.3. til B.10. og B.12.: Ubundet.

PL: Subsektor B.1., B.2., B.4. og B.5. (eksklusive garantier og forpligtelser fra statskassen): Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit, og undergivet følgende begrænsning: Krav om statsborgerskab for nogle (mindst én) af bankcheferne.

Subsektor B.6.(e), B.7. (undtagen deltagelse i emission af statsgældsbeviser), B.9. (kun tjenesteydelser vedrørende porteføljeadministration), B.11. og B.12. (rådgivning og andre finansielle hjælpetjenesteydelser udelukkende i forbindelse med aktiviteter i Polen): Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

Alle andre subsektorer: Ubundet.

SK: Handel med derivater og umøntet ædelmetal, låneformidling og formidling: Ubundet.

Alle andre subsektorer: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

SI: Deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration og dertil knyttet rådgivning og andre finansielle hjælpetjenester: Ubundet.

Alle andre subsektorer: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Ubundet, medmindre andet er angivet i de respektive horisontale afsnit og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BG: Ubundet for garantier fra statskassen. Ubundet for handel for egen eller kunders regning med andre omsætningspapirer og finansielle aktiver end omsættelige værdipapirer. Ubundet for deltagelse i emission af statsobligationer. Ubundet for låneformidling. Ubundet for pensionsfondsadministration. Ubundet for afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver. Ubundet for formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser.

FR: Sociétés d'investissement à capital fixe: Nationalitetsbetingelse for bestyrelsesformanden, generaldirektørerne og mindst to tredjedele af administratorerne samt, når værdipapirvirksomhederne har et tilsynsorgan eller -råd, for dettes bestyrelsesmedlemmer eller generaldirektør og mindst to tredjedele af dets medlemmer.

EL: Kreditinstitutioner bør udnævne mindst to personer, som er ansvarlige for institutionens drift. Disse personer er underlagt et bopælskrav.

IT: Krav om bopæl på en EF-medlemsstats område for »promotori di servizi finanziari« (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

LV: Lederen af en filial eller et datterselskab skal være lettisk skatteyder (resident).

RO: Ubundet for finansiel leasing. Ubundet for handel for egen eller kunders regning med andre omsætningspapirer og finansielle aktiver end omsættelige værdipapirer.«


(1)  CZ: Lovgivningen om afskaffelse af kriteriet om finansmarkedskrav er i øjeblikket til drøftelse i parlamentet.

(2)  Foruden kapitalbeløbet skal Sloveniens nationalbank, når den overvejer at udstede en ubegrænset eller en begrænset banklicens, også tage hensyn til følgende retningslinjer (for både indenlandske og udenlandske ansøgere)

de nationaløkonomiske præferencer for visse bankaktiviteter

bankernes aktuelle regionale dækning af Slovenien

bankens faktiske varetagelse af aktiviteter sammenlignet med det, der er angivet i den eksisterende licens.

(NB: denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)


BILAG II

»BILAG II

MYNDIGHEDER MED ANSVAR FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

DEL A

For Fællesskabet og dets medlemsstater

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Generaldirektoratet for det Indre Marked

B-1049 Bruxelles

Østrig

Finansministeriet

Direktion Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgien

Økonomiministeriet

Rue de Bréderode 7

1000 Bruxelles

Finansministeriet

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulgarien

Økonomi- og handelsministeriet

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Finansministeriet

G.S.Rakovski str.102

Sofia 1000

Bulgariens nationalbank

Al.Batenberg sq.1

Sofia 1000

Finanstilsynskommissionen

33 Shar Planina

Sofia 1303

Cypern

Finansministeriet

CY-1439 Nicosia

Den Tjekkiske Republik

Finansministeriet

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Danmark

Økonomiministeriet

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Estland

Finansministeriet

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finland

Finansministeriet

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Frankrig

Økonomi-, finans- og industriministeriet

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Tyskland

Finansministeriet

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grækenland

Bank of Greece

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Ungarn

Finansministeriet

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irland

Den irske tilsynsmyndighed for finansielle tjenesteydelser

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Italien

Finansministeriet

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Letland

Kommissionen for finans- og kapitalmarkedet

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Litauen

Finansministeriet

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luxembourg

Finansministeriet

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malta

Myndigheden for finansielle tjenesteydelser

Notabile Road

MT-Attard

Nederlandene

Finansministeriet

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Polen

Finansministeriet

12 Świętokrzyska Street

PL-00-916 Warsaw

Portugal

Finansministeriet

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

Rumænien

Rumæniens nationalbank

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031

Rumæniens statslige værdipapirkommission

(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Forsikringstilsynet

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954

Tilsynskommissionen for private pensionsordninger

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Slovakiet

Finansministeriet

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovenien

Økonomiministeriet

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spanien

Finansdirektoratet

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Sverige

Finanstilsynet

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Den svenske nationalbank

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Den svenske forbrugerorganisation

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Det Forenede Kongerige

H. M. Treasury

1 Horse Guards Road

UK-London SW1A 2HQ


DEL B

For Mexico, Secretaría de Hacienda y Crédito público

Mexico

Unidad de Banca y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4 piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Valores y Pensiones

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitucion, Delegacion Cuauhthemoc, C.P.06000

México, D.F.«


Kommissionen

3.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. maj 2009

om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår planerne for udryddelse af og nødvaccination mod klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse dele af Tyskland

(meddelt under nummer K(2009) 3953)

(Kun den franske og den tyske udgave er autentiske)

(2009/422/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som en af en række foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest vedtog Kommissionen beslutning 2003/135/EF af 27. februar 2003 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Tyskland i delstaterne Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (2).

(2)

Tyskland har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til nævnte sygdom hos vildtlevende svin i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz.

(3)

Der er indberettet nye tilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i den sydlige del af Rheinland-Pfalz. Der er således behov for at anvende planerne for udryddelse af og nødvaccination mod klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det pågældende område.

(4)

Beslutning 2003/135/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2003/135/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(2)  EUT L 53 af 28.2.2003, s. 47.


BILAG

»BILAG

1.   OMRÅDER, HVOR DER GENNEMFØRES UDRYDDELSESPLANER

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

i Landkreis Vulkaneifel: i Gemeinde Obere Kyll Ortschaft Birgel, Esch, Feusdorf og Jünkerath, i Gemeinde Hillesheim Ortschaft Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf og Wiesbaum, i Gemeinde Daun Ortschaft Dreis-Brück, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath

c)

Kreis Altenkirchen og Neuwied

d)

i Kreis Westerwald: Gemeinde Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod og Westerburg, Gemeinde Höhr-Grenzhausen nord for motorvej A48, Gemeinde Montabaur nord for motorvej A3 og Gemeinde Wirges nord for motorvej A48 og A3

e)

i Landkreis Südwestpfalz: i Gemeinde Pirmasens-Land Ortschaft Kröppen sydøst for L 483, Vinningen sydøst for L 478 og L 484, Schweix, Hilst, Trulben og Eppenbrunn, i Gemeinde Dahner Felsenland Ortschaft Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach og Schönau (Pfalz)

f)

i Landkreis Südwestpfalz Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben og Wallhalben

g)

i Kreis Kaiserslautern Gemeinde Bruchmühlbach-Miesau syd for motorvej A6, Kaiserslautern-Süd og Landstuhl

h)

Kaiserslautern by syd for motorvej A6.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

i Kreis Euskirchen: Bad Münstereifel by, i Mechernich by Ortschaft Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf og Weiler am Berge, i Euskirchen by Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim og Stotzheim, i Gemeinde Nettersheim Ortschaft Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf og Roderath, i Gemeinde Dahlem Ortschaft Dahlem samt Gemeinde Blankenheim, bortset fra Ortschaft Blankenheimer Wald

b)

i Rhein-Sieg-Kreis: i Meckenheim by Ortschaft Ersdorf og Altendorf, i Rheinbach by Ortschaft Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen og Kurtenberg, i Gemeinde Swisttal Ortschaft Miel og Odendorf, byerne Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg og Lohmar samt Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck og Much

c)

i Kreis Siegen-Wittgenstein i Gemeinde Kreuztal Ortschaft Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees og Mittelhees, i Siegen by Ortschaft Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern og Eiserfeld, Gemeinde Freudenberg, Neunkirchen og Burbach, i Gemeinde Wilnsdorf Ortschaft Rinsdorf og Wilden

d)

i Kreis Olpe i Drolshagen by Ortschaft Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth og Buchhagen, i Olpe by Ortschaft Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen og Rüblinghausen, Gemeinde Wenden

e)

i Märkische Kreis byerne Halver, Kierspe og Meinerzhagen

f)

i Remscheid by Ortschaft Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld og Bergisch Born

g)

i byerne Köln og Bonn de Gemeinde, der ligger på højre side af Rhinen

h)

Leverkusen by

i)

Rheinisch-Bergische Kreis

j)

Oberbergische Kreis.

2.   OMRÅDER, HVOR DER FORETAGES NØDVACCINATION

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

i Landkreis Vulkaneifel: i Gemeinde Obere Kyll Ortschaft Birgel, Esch, Feusdorf og Jünkerath, i Gemeinde Hillesheim Ortschaft Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf og Wiesbaum, i Gemeinde Daun Ortschaft Dreis-Brück, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath

c)

Kreis Altenkirchen og Neuwied

d)

i Kreis Westerwald: Gemeinde Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod og Westerburg, Gemeinde Höhr-Grenzhausen nord for motorvej A48, Gemeinde Montabaur nord for motorvej A3 og Gemeinde Wirges nord for motorvej A48 og A3

e)

i Landkreis Südwestpfalz: i Gemeinde Pirmasens-Land Ortschaft Kröppen sydøst for L 483, Vinningen sydøst for L 478 og L 484, Schweix, Hilst, Trulben og Eppenbrunn, i Gemeinde Dahner Felsenland Ortschaft Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach og Schönau (Pfalz)

f)

i Landkreis Südwestpfalz Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben og Wallhalben

g)

i Kreis Kaiserslautern Gemeinde Bruchmühlbach-Miesau syd for motorvej A6, Kaiserslautern-Süd og Landstuhl

h)

Kaiserslautern by syd for motorvej A6.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

i Kreis Euskirchen: Bad Münstereifel by, i Mechernich by Ortschaft Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf og Weiler am Berge, i Euskirchen by Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim og Stotzheim, i Gemeinde Nettersheim Ortschaft Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf og Roderath, i Gemeinde Dahlem Ortschaft Dahlem samt Gemeinde Blankenheim, bortset fra Ortschaft Blankenheimer Wald

b)

i Rhein-Sieg-Kreis: i Meckenheim by Ortschaft Ersdorf og Altendorf, i Rheinbach by Ortschaft Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen og Kurtenberg, i Gemeinde Swisttal Ortschaft Miel og Odendorf, byerne Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg og Lohmar samt Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck og Much

c)

i Kreis Siegen-Wittgenstein i Gemeinde Kreuztal Ortschaft Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees og Mittelhees, i Siegen by Ortschaft Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern og Eiserfeld, Gemeinde Freudenberg, Neunkirchen og Burbach, i Gemeinde Wilnsdorf Ortschaft Rinsdorf og Wilden

d)

i Kreis Olpe i Drolshagen by Ortschaft Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth og Buchhagen, i Olpe by Ortschaft Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen og Rüblinghausen, Gemeinde Wenden

e)

i Märkische Kreis byerne Halver, Kierspe og Meinerzhagen

f)

i Remscheid by Ortschaft Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld og Bergisch Born

g)

i byerne Köln og Bonn de Gemeinde, der ligger på højre side af Rhinen

h)

Leverkusen by

i)

Rheinisch-Bergische Kreis

j)

Oberbergische Kreis.«