ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.134.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 134

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 134/1


RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009

af 5. maj 2009

om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

(omarbejdning)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (1) er ved flere lejligheder blevet ændret væsentligt. Da der er behov for flere ændringer, bør den af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) bør underkastes en effektiv kontrol ved deres udførsel fra Det Europæiske Fællesskab.

(3)

Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning, samt Den Europæiske Unions internationale forpligtelser og ansvar.

(4)

Tilstedeværelsen af et fælles kontrolsystem og harmoniserede politikker med hensyn til håndhævelse og overvågning i alle medlemsstater er en forudsætning for at etablere fri bevægelighed for produkter med dobbelt anvendelse inden for Fællesskabet.

(5)

Ansvaret for afgørelserne om individuelle, globale eller nationale generelle udførselstilladelser, om tilladelser til mæglervirksomhed, om transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse eller om tilladelser til overførsel af de i bilag IV opførte produkter med dobbelt anvendelse inden for Fællesskabet ligger hos de nationale myndigheder. Nationale bestemmelser og afgørelser, der påvirker udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, træffes inden for rammerne af den fælles handelspolitik, herunder navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 2603/69 af 20. december 1969 om fastlæggelse af en fælles udførselsordning (2).

(6)

Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, skal være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater.

(7)

Fælles lister over produkter med dobbelt anvendelse, bestemmelsessteder og retningslinjer er afgørende elementer i en effektiv ordning for kontrol med udførsel.

(8)

Overførsel af software og teknologi ved hjælp af elektroniske medier, telefax eller telefon til bestemmelsessteder uden for Fællesskabet bør også kontrolleres.

(9)

Der bør lægges særlig vægt på spørgsmål om genudførsel og endelig anvendelse.

(10)

Den 22. september 1998 undertegnede repræsentanter for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen tillægsprotokoller til de respektive aftaler om kontrol mellem medlemsstaterne, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, der blandt andre foranstaltninger forpligter medlemsstaterne til at oplyse om overførslen af specificeret udstyr og ikke-nukleart materiale.

(11)

Fællesskabet har vedtaget et sæt toldbestemmelser, der er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) (i det følgende benævnt EF-toldkodeksen) og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4) om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92, hvori der bl.a. er bestemmelser for udførsel og genudførsel af varer. Intet i denne forordning indskrænker de beføjelser, der gælder i henhold til og i kraft af den gældende kodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(12)

I henhold til og inden for rammerne af traktatens artikel 30 og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Fællesskabet for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Såfremt effektiviteten af kontrollen med udførsler fra Fællesskabet er afhængig af denne kontrol, bør den med mellemrum tages op til fornyet behandling af Rådet.

(13)

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, skal hver medlemsstat træffe foranstaltninger, der giver de kompetente myndigheder passende beføjelser.

(14)

EU's stats- og regeringschefer vedtog i juni 2003 en handlingsplan om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (Thessalonikihandlingsplanen). Denne handlingsplan blev suppleret med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som Det Europæiske Råd vedtog den 12.december 2003. I henhold til kapitel III i denne strategi skal Den Europæiske Union anvende alle sine instrumenter til at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer, der giver anledning til bekymring i hele verden. Punkt 30, afsnit A, nr. 4, i dette kapitel omtaler specifikt en styrkelse af eksportkontrolpolitikker og -praksis.

(15)

I FN's Sikkerhedsråds resolution 1540, der blev vedtaget den 28. april 2004, fastsættes det, at alle stater skal træffe og håndhæve effektive foranstaltninger til indførelse af indenlandsk kontrol for at hindre spredning af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder ved at indføre passende kontrol med relaterede materialer, og med henblik herpå bl.a. indføre kontrol med transit og mæglervirksomhed. Relaterede materialer er materialer, udstyr og teknologi, der er omfattet af relevante multilaterale traktater og regimer, eller som er omfattet af nationale kontrollister, og som kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler.

(16)

Denne forordning omfatter produkter, der kun passerer gennem Fællesskabets område, dvs. produkter, der ikke tildeles nogen anden toldgodkendt behandling eller anvendelse end proceduren for ekstern forsendelse, eller som blot tilføres til en frizone eller et frilager, og for hvilke der ikke skal opbevares optegnelser i et godkendt lagerregnskab. Medlemsstaternes myndigheder bør derfor have mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler.

(17)

Der bør også indføres kontrol med mæglervirksomhed, når mægleren er blevet underrettet af de kompetente nationale myndigheder om eller er bekendt med, at produkterne kan bruges til fremstilling eller fremføring af masseødelæggelsesvåben i et tredjeland.

(18)

Der bør sikres en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen i hele EU for at fremme sikkerheden i EU og internationalt og føre til lige vilkår for EU-eksportører. Det er derfor hensigtsmæssigt i overensstemmelse med henstillingerne i Thessalonikihandlingsplanen og opfordringerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben at udvide omfanget af høring mellem medlemsstaterne, inden der gives en udførselstilladelse. En af fordelene ved en sådan tilgang kan f.eks. være sikkerhed for, at en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser ikke vil blive truet af en udførsel fra en anden medlemsstat. Større overensstemmelse mellem betingelserne for gennemførelse af den nationale kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i denne forordning, og harmonisering af betingelserne for anvendelse af de forskellige typer tilladelser, der kan gives i henhold til denne forordning, vil give en mere ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen. Forbedring af definitionen af immaterielle teknologioverførsler, så den kommer til at omfatte tilrådighedsstillelse af teknologi, der er underlagt kontrol, for personer uden for EU vil støtte bestræbelsen på at fremme sikkerhed ligesom en yderligere tilpasning af bestemmelserne for udveksling af følsomme oplysninger mellem medlemsstaterne til bestemmelserne i de internationale eksportkontrolregimer, særlig ved at åbne mulighed for at oprette et sikkert elektronisk system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne.

(19)

Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved denne forordning indføres en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

2)

»udførsel«:

i)

en udførselsprocedure, jf. artikel 161 i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EF-toldkodeksen)

ii)

en genudførsel, jf. artikel 182 i nævnte kodeks, dog ikke produkter i transit, og

iii)

overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Det Europæiske Fællesskab; dette omfatter tilrådighedsstillelse i elektronisk form af sådan software og teknologi for juridiske og fysiske personer og partnerskaber uden for Fællesskabet. Udførsel gælder også for mundtlig overførsel af teknologi, hvis teknologien beskrives pr. telefon

3)

»eksportør«: en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab:

i)

for hvis regning der foretages udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Fællesskabets toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen udførselskontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, betragtes den person, der har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Fællesskabets toldområde, som eksportør

ii)

der beslutter at overføre eller stille software eller teknologi til rådighed ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektroniskmedium, til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet

Når retten til at disponere over produktet med dobbelt anvendelse ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken udførslen finder sted, indehaves af en person, der har hjemsted uden for Fællesskabet, betragtes den kontrahent, der har hjemsted i Fællesskabet, som eksportør

4)

»udførselsangivelse«: den handling, ved hvilken en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville angive et produkt med dobbelt anvendelse til toldproceduren for udførsel

5)

»mæglervirksomhed«:

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

I forbindelse med denne forordning er det kun bestemmelsen om sekundære tjenester, der er undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

6)

»mægler«: en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en af Fællesskabets medlemsstater, og som leverer tjenester, der er defineret i artikel 5, fra Fællesskabet på et tredjelands område

7)

»transit«: transport af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, som indføres i og passerer gennem Fællesskabets toldområde med et bestemmelsessted uden for Fællesskabet

8)

»individuel udførselstilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en enkelt slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for et eller flere produkter med dobbelt anvendelse

9)

»generel fællesskabsudførselstilladelse«: en udførselstilladelse, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne for anvendelse i bilag II, for udførsel til visse bestemmelseslande

10)

»global udførselstilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere og/eller i et eller flere angivne tredjelande

11)

»generel national udførselstilladelse«: en udførselstilladelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og fastlægges i national lovgivning i overensstemmelse med artikel 9 og bilag IIIc i denne forordning

12)

»De Europæiske Fællesskabers toldområde«: område i henhold til artikel 3 i EF-toldkodeksen

13)

»ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse«: produkter, der har status af ikke-fællesskabsvarer i henhold til artikel 4, stk. 8, i EF-toldkodeksen.

KAPITEL II

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 3

1.   Der kræves tilladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I.

2.   Der kan i henhold til artikel 4 eller 8 også kræves tilladelse til at udføre visse produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, til alle eller visse bestemmelsessteder.

Artikel 4

1.   Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

2.   Der kræves også tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, og hvis eksportøren af de i stk. 1 omhandlede myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse. Med henblik på dette stykke forstås ved »militær endelig anvendelse«:

a)

inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

b)

anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste

c)

anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste.

3.   Der kræves ligeledes tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis de i stk. 1 omhandlede myndigheder har meddelt eksportøren, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

4.   Hvis en eksportør har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1-3 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til de i stk. 1 omhandlede myndigheder, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

5.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser.

6.   En medlemsstat, der ved anvendelse af stk. 1-5 kræver tilladelse til udførsel for et produkt med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, underretter om nødvendigt de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder.

7.   Artikel 13, stk. 1 og 2 samt stk. 5-7, finder anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

8.   Denne forordning anfægter ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 11 i forordning (EØF) nr. 2603/69.

Artikel 5

1.   Der kræves en tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis mægleren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser. Hvis en mægler har kendskab til, at de i bilag I omhandlede produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han meddele dette til de kompetente myndigheder, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.

2.   En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

3.   En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

4.   Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2-4, finder anvendelse på de nationale foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3.

Artikel 6

1.   Transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, kan forbydes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor transitten finder sted, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser. I forbindelse med afgørelser om et sådant forbud tager medlemsstaterne hensyn til de forpligtelser og tilsagn, de har indgået som parter i internationale traktater eller som medlemmer i internationale ikke-spredningsregimer.

2.   Inden en medlemsstat afgør, om den vil forbyde en transit, kan den foreskrive, at dens kompetente myndigheder i individuelle tilfælde kan kræve en tilladelse til specifik transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

3.   En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

4.   Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2-4, finder anvendelse på de i stk. 2 og 3 i denne artikel omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 7

Denne forordning gælder ikke for levering af tjenesteydelser eller overførsel af teknologi, hvis denne levering eller overførsel indebærer grænseoverskridende bevægelse af personer.

Artikel 8

1.   En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om foranstaltninger, som de har vedtaget i henhold til stk. 1, så snart de er vedtaget, og angiver de nøjagtige årsager til disse foranstaltninger.

3.   Medlemsstaterne underretter også straks Kommissionen om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1.

4.   Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som der er givet underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

KAPITEL III

UDFØRSELSTILLADELSE OG TILLADELSE TIL MÆGLERVIRKSOMHED

Artikel 9

1.   Med denne forordning indføres en generel fællesskabsudførselstilladelse for visse udførsler, som omhandlet i bilag II.

2.   For al anden udførsel, som der kræves tilladelse til i henhold til denne forordning, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted. Med forbehold af begrænsningerne i stk. 4 kan tilladelsen være en individuel, global eller generel tilladelse.

Alle tilladelserne er gyldige i hele Fællesskabet.

Eksportører skal give de kompetente myndigheder alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give de nationale kompetente myndigheder fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Tilladelsen kan, hvis det er hensigtsmæssigt, være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

3.   Medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis.

4.   Generelle nationale udførselstilladelser:

a)

omfatter ikke produkter, der er opført på listen i bilag II, del 2

b)

fastlægges i medfør af national lov eller praksis. De kan anvendes af alle eksportører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den medlemsstat, der udsteder disse tilladelser, hvis de opfylder kravene i denne forordning og i den supplerende nationale lovgivning. De udstedes i overensstemmelse med angivelserne i bilag IIIc. De udstedes i overensstemmelse med national lov og praksis

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver generel national udførselstilladelse, de har udstedt eller ændret. Kommissionen offentliggør disse underretninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende

c)

må ikke anvendes, hvis eksportøren af sine myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de anvendelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 3, eller i artikel 4, stk. 2, i et land, der er genstand for en våbenembargo i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller hvis eksportøren har kendskab til, at produkterne er bestemt til de ovennævnte anvendelser.

5.   I deres respektive nationale lovgivninger opretholder eller indfører medlemsstaterne mulighed for at udstede en global udførselstilladelse.

6.   Medlemsstaterne giver Kommissionen en liste over de myndigheder, der har beføjelse til:

a)

at udstede udførselstilladelser for produkter med dobbelt anvendelse

b)

at beslutte at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse i henhold til denne forordning.

Kommissionen offentliggør listen over disse myndigheder i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

1.   Tilladelser til mæglervirksomhed i henhold til denne forordning udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor mægleren er hjemmehørende eller har hjemsted. Disse tilladelser udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter, der transporteres mellem to eller flere tredjelande. Placeringen af produkterne i oprindelsestredjelandet, slutbrugeren og dennes nøjagtige placering skal klart angives. Tilladelserne skal være gyldige i hele Fællesskabet.

2.   Mæglerne skal give de kompetente myndigheder alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgning om tilladelse i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed, navnlig detaljer om placeringen af produkterne med dobbelt anvendelse i oprindelsestredjelandet, en klar beskrivelse af produkterne og den pågældende mængde, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, bestemmelsestredjelandet, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering.

3.   Medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om tilladelser til mæglervirksomhed inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis.

4.   Medlemsstaterne giver Kommissionen en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed. Kommissionen offentliggør listen over disse myndigheder i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

1.   Hvis de produkter med dobbelt anvendelse, for hvilke der er ansøgt om en individuel udførselstilladelse til et bestemmelsessted, der ikke er opført på listen i bilag II, eller, i tilfælde af produkter med dobbelt anvendelse opført på listen i bilag IV, til ethvert bestemmelsessted, befinder sig eller vil befinde sig i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor ansøgningen er indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet, skal straks høre de kompetente myndigheder i den eller de pågældende medlemsstater og give dem alle relevante oplysninger. Den eller de medlemsstater, der høres, tilkendegiver inden for en frist på 10 arbejdsdage deres eventuelle indsigelser mod udstedelsen af tilladelsen, som er bindende for den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Såfremt der ikke foreligger noget svar inden for 10 arbejdsdage, anses den eller de medlemsstater, der høres, for ikke at have indvendinger.

I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat, der høres, anmode om forlængelse af fristen på 10 dage. Denne forlængelse kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

2.   Hvis udførsel vil være til skade for en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, kan denne anmode en anden medlemsstat om ikke at udstede udførselstilladelse, eller hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse, anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes. En medlemsstat, som modtager en sådan anmodning, indleder straks høringer af ikke-bindende karakter, som skal afsluttes inden for 10 arbejdsdage, af den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. Beslutter den medlemsstat, som har modtaget en sådan anmodning, at udstede tilladelsen, bør Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes herom ved hjælp af det i artikel 13, stk. 6, omhandlede elektroniske system

Artikel 12

1.   Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed i henhold til denne forordning, skal de tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder:

a)

de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b)

deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en fælles holdning eller en fælles aktion vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

c)

den nationale udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder hensyn, der er omfattet af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (5)

d)

den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering.

2.   Når medlemsstaterne behandler en ansøgning om en global udførselstilladelse, tager de ud over de i stk. 1 omhandlede kriterier hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne forordnings bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes.

Artikel 13

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med denne forordning afslå at udstede en udførselstilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en udførselstilladelse, de allerede har udstedt. I tilfælde af afslag, annullation, suspension, væsentlig begrænsning eller tilbagekaldelse af en udførselstilladelse eller beslutning om, at den påtænkte udførsel ikke skal tillades, skal de give meddelelse herom til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen og videregive relevante oplysninger til dem. Såfremt en medlemsstats kompetente myndigheder har suspenderet en udførselstilladelse, skal den endelige vurdering meddeles medlemsstaterne og Kommissionen ved suspensionens ophør.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemgår på ny afslag, der er meddelt i henhold til stk. 1, inden for tre år efter meddelelsen og tilbagekalder, ændrer eller forlænger dem. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler snarest muligt resultaterne af gennemgangen til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen. Afslag, der ikke tilbagekaldes, forbliver gyldige.

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler straks medlemsstaterne og Kommissionen deres afgørelse i henhold til artikel 6 om at forbyde transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I. Disse meddelelser indeholder alle relevante oplysninger, herunder om klassificeringen af produktet, dets tekniske parametre, bestemmelseslandet og slutbrugeren.

4.   Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på tilladelser til mæglervirksomhed.

5.   Inden en medlemsstats kompetente myndigheder i henhold til denne forordning udsteder en tilladelse til udførsel eller mæglervirksomhed eller træffer afgørelse om en transit, skal de gennemgå alle gyldige afslag eller afgørelser om at forbyde en transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, som er meddelt i henhold til denne forordning, for at fastslå, om en tilladelse eller transit er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en eller flere andre medlemsstater til en i alt væsentligt identisk transaktion (dvs. et produkt med i alt væsentligt identiske parametre eller tekniske egenskaber til samme slutbruger eller modtager). De skal først høre de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, der har meddelt sådanne afslag eller truffet afgørelse om at forbyde transitten som omhandlet i stk. 1 og 3. Hvis medlemsstatens kompetente myndigheder efter den pågældende høring beslutter at udstede en tilladelse eller tillade transitten, meddeler den det til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til at forklare afgørelsen.

6.   Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af et sikkert system, der kan etableres i henhold til artikel 19, stk. 4.

7.   Alle givne oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 3, 4 og 6, vedrørende disse oplysningers fortrolighed.

Artikel 14

1.   Alle individuelle og globale udførselstilladelser og tilladelser til mæglervirksomhed skal udstedes skriftligt eller ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne i bilag IIIa og IIIb i den der angivne rækkefølge.

2.   På anmodning af eksportørerne skal globale udførselstilladelser, der indeholder kvantitative begrænsninger, opdeles.

KAPITEL IV

AJOURFØRING AF LISTER OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Artikel 15

1.   Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som medlemmer i de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater.

2.   Bilag IV, der udgør en delmængde af bilag I, ajourføres under hensyn til artikel 30 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed.

KAPITEL V

TOLDPROCEDURER

Artikel 16

1.   Ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende udførsel af produkter med dobbelt anvendelse på det toldsted, der er ansvarligt for behandling af udførselsangivelsen, skal eksportøren føre bevis for, at der foreligger behørig udførselstilladelse.

2.   Det kan kræves af eksportøren, at han lader de dokumenter, der forelægges som bevis, oversætte til et officielt sprog i den medlemsstat, hvor udførselsangivelsen indgives.

3.   Ud over de beføjelser, som tilkommer den i medfør af EF-toldkodeksen, kan en medlemsstat desuden i en periode, som ikke overstiger de perioder, der er omhandlet i stk. 4, udsætte udførsel fra sit område eller, hvis det er nødvendigt, på anden måde hindre, at produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og som er omfattet af en behørig udførselstilladelse, udføres fra Fællesskabet fra den pågældende medlemsstats område, når den har mistanke om, at:

a)

der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller

b)

omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse.

4.   I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 ovenfor, skal de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har udstedt udførselstilladelsen, straks høres, således at de kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 13, stk. 1. Hvis disse myndigheder beslutter at opretholde tilladelsen, skal de svare inden for 10 arbejdsdage, hvilket, hvis de anmoder herom, i undtagelsestilfælde kan forlænges til 30 arbejdsdage. I så fald, eller hvis der ikke er modtaget noget svar inden for 10 eller 30 arbejdsdage, alt efter omstændighederne, frigives produkterne med dobbelt anvendelse straks. Den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne kan bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse kun kan opfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.

2.   Når medlemsstaterne anvender muligheden i stk. 1, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse. Kommissionen offentliggør sådanne meddelelser i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18

Artikel 843 og artikel 912a-912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 gælder også for de begrænsninger, der vedrører udførsel og genudførsel fra toldområdet af produkter med dobbelt anvendelse, hvortil der i henhold til denne forordning kræves tilladelse til udførsel.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 19

1.   Medlemsstaterne træffer i samarbejde med Kommissionen alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, navnlig for at fjerne risikoen for, at eventuelle forskelle i udførselskontrollen af produkter med dobbelt anvendelse kan give anledning til omdirigering af handelen, som kunne skabe vanskeligheder for en eller flere medlemsstater.

2.   Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder med henblik på at øge effektiviteten af Fællesskabets eksportkontrolordning. Disse oplysninger kan omfatte:

a)

detaljer vedrørende eksportører, der ved nationale sanktioner er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller generelle fællesskabsudførselstilladelser

b)

oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

3.   Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (6) finder tilsvarende anvendelse, navnlig bestemmelserne om oplysningernes fortrolighed, jf. dog artikel 23 i denne forordning.

4.   Kommissionen kan i samråd med Koordinationsgruppen vedrørende Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 23 oprette et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og om nødvendigt med Kommissionen.

5.   Vejledning til eksportører og mæglere påhviler de medlemsstater, hvor de er hjemmehørende eller har hjemsted. Kommissionen og Rådet kan også komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning.

6.   Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8).

KAPITEL VII

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 20

1.   Eksportører af produkter med dobbelt anvendelse skal føre detaljerede registre eller optegnelser vedrørende deres udførsler i overensstemmelse med gældende national lov eller praksis i de pågældende medlemsstater. De pågældende registre eller optegnelser skal navnlig indeholde handelsdokumenter såsom fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere følgende:

a)

beskrivelsen af produkterne med dobbelt anvendelse

b)

mængden af produkterne med dobbelt anvendelse

c)

eksportørens og modtagerens navn og adresse

d)

den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

2.   Mæglere skal føre registre eller optegnelser vedrørende mæglervirksomhed, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 5 for på forlangende at kunne gøre rede for beskrivelsen af de produkter med dobbelt anvendelse, der var genstand for mæglervirksomhed, den periode, hvor produkterne var genstand for sådan mæglervirksomhed, deres bestemmelsessted og de lande, der var genstand for sådan mæglervirksomhed, i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller praksis i de pågældende medlemsstater.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst tre år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden fandt sted. De skal forevises på de kompetente myndigheders forlangende i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted eller mægleren har hjemsted eller er hjemmehørende.

Artikel 21

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt for deres kompetente myndigheder at:

a)

indsamle oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende produkter med dobbelt anvendelse

b)

fastslå, om kontrolforanstaltningerne vedrørende udførsel anvendes korrekt, hvilket bl.a. kan indebære adgang til forretningssteder, der anvendes af personer, der er involveret i en udførselstransaktion, eller mæglere, der er involveret i mæglervirksomhed under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 5.

KAPITEL VIII

ØVRIGE BESTEMMELSER

Artikel 22

1.   Der kræves tilladelse til overførsel inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV. Produkter, der er opført på listen i bilag IV, del 2, omfattes ikke af en generel tilladelse.

2.   En medlemsstat kan kræve tilladelse til overførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse fra sit område til en anden medlemsstat, hvis det på tidspunktet for overførslen forholder sig sådan, at

operatøren er bekendt med, at de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ligger uden for Fællesskabet

udførsel af disse produkter til dette endelige bestemmelsessted er underkastet krav om tilladelse i henhold til artikel 3, 4 eller 8 i den medlemsstat, fra hvilken produkterne skal overføres, og en sådan udførsel direkte fra dens område ikke er tilladt i henhold til en generel tilladelse eller en global tilladelse

produkterne ikke er bestemt til at undergå nogen bearbejdning eller forarbejdning som defineret i artikel 24 i EF-toldkodeksen i den medlemsstat, som de skal overføres til.

3.   Der skal ansøges om tilladelse til overførsel i den medlemsstat, som produkterne med dobbelt anvendelse skal overføres fra.

4.   I tilfælde, hvor den efterfølgende udførsel af produkterne med dobbelt anvendelse allerede er blevet godkendt efter høringsprocedurerne som omhandlet i artikel 11 af den medlemsstat, som produkterne skal overføres fra, udstedes der straks overførselstilladelse til operatøren, medmindre omstændighederne har ændret sig væsentligt.

5.   En medlemsstat, der vedtager lovgivning med sådanne krav, underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, den har truffet. Kommissionen offentliggør dette i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Foranstaltninger i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre kontrol ved Fællesskabets indre grænser, men kun kontrol, der foretages som led i de normale kontrolprocedurer, der anvendes uden forskelsbehandling på hele Fællesskabets område.

7.   Anvendelse af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må i intet tilfælde medføre, at overførsel fra en medlemsstat til en anden underkastes mere restriktive betingelser end dem, der gælder for udførsel af samme produkter til ikke-medlemsstater.

8.   Dokumenter og optegnelser vedrørende overførsler inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal opbevares i mindst tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor en overførsel fandt sted, og skal forevises på forlangende af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som disse produkter er overført fra.

9.   En medlemsstat kan ifølge national lovgivning ved overførsler inden for Fællesskabet fra medlemsstaten af produkter, der er opført på listen i bilag I under kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i bilag IV, kræve, at yderligere oplysninger om disse produkter skal afgives til medlemsstatens kompetente myndigheder.

10.   De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Fællesskabet. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

Artikel 23

1.   Der oprettes en koordinationsgruppe for produkter med dobbelt anvendelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe.

Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

2.   Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse eller koordinationsgruppen skal, hvis den pågældende eller gruppen finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

Artikel 24

Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 25

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 24. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Hvert tredje år undersøger Kommissionen gennemførelsen af forordningen og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne beretning.

Artikel 26

Bestemmelserne i denne forordning berører ikke:

anvendelsen af artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

anvendelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 27

Forordning (EF) nr. 1334/2000 ophæves med virkning fra den 27. august 2009.

For så vidt angår ansøgninger om udførselstilladelser, der er indgivet før den 27. august 2009, gælder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1334/2000 dog fortsat.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 28

Denne forordning træder i kraft halvfems dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1.

(2)  EFT L 324 af 27.12.1969, s. 25.

(3)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(5)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

(6)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(7)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(8)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG I

Liste som omhandlet i artikel 3

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLD

Noter

Definitioner

Akronymer og forkortelser

Kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2

Materialebehandling

Kategori 3

Elektronik

Kategori 4

Computere

Kategori 5

Telekommunikation og "informationssikkerhed"

Kategori 6

Sensorer og lasere

Kategori 7

Styring af fly og skibe

Kategori 8

Skibsteknologi

Kategori 9

Rumfart og fremdrift

GENERELLE NOTER TIL BILAG 1

1.

Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent, de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3.

Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i disse kategorier.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

NB: "Teknologi", der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9.)

Kategori 0-9 omfatter ikke "software", som:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a.

Salg over disken;

b.

Postordresalg;

c.

Elektronisk salg; eller

d.

Telefonsalg; og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden særlig hjælp fra leverandøren; eller

NB: Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

b.

Er til "fri, offentlig anvendelse".

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i pkt. 101 på s. 86 i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer (1997-udgaven) for tekster på engelsk offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

anføres tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum.

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i ’enkelt anførselstegn’ defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB: Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

 

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser"med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

 

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par.5.63).

 

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller af strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

 

"Aktiv pixel" (6, 8): Et minimalt (enkelt) element i et faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

 

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine.

 

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB: Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

 

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden. (IEEE STD 528-2001).

 

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

 

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

 

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende kædereaktion. Omfatter hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

 

"Automatisk målfølgning" (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

 

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitisk integrerede kredsløb". Den kan for en ’familie’ af "monolitisk integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende ’familie’ eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende ’familie’.

NB 1: "Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB 2: ’Familie’ består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.

Fælles hardware- og softwarearkitektur;

b.

Fælles design og procesteknologi; og

c.

Fælles basale karakteristika.

 

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001]. (Mikro-g lig med 1x10–6 g).

 

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

 

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

 

"Billedplansystem" (6): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB: En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

 

"Blandet" (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre for at fremstille fiberforstærknings/"matrix"-mix i total fiberform.

 

"Blår" (tow) (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

 

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

 

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a.

Fysisk ændring i ledninger eller forbindelser; eller

b.

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

 

"Carbonfiberpreforms" (1): Ordnet arrangement af ikke-coatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

 

"CE" er lig med "regneenhed".

 

"CEP — (circle of equal probability)" (7): Et udtryk for nøjagtighed, der defineres som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i hvilken 50 % af nyttelasterne rammer.

 

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

 

"Civile fly" (1,7,9): De "fly", som er opført med typeangivelse i lister over fly med godkendt luftdygtighed, som er offentliggjort af de civile luftfartsmyndigheder, til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB: Se også "fly".

 

"CTP" er lig med "sammensat teoretisk ydeevne".

 

"CW-laser" (6): en "laser" som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

 

"Databaserede referencenavigationssystemer" (Data-Based Referenced Navigation — "DBRN") (7): Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

 

"Deformerbare spejle" (6): (også betegnet spejle med adaptiv optik)

Spejle med:

a.

En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet; eller

b.

Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

 

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet. (jf. www.wassenaar.org)

 

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

 

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof molekylær samling af mindst to forskellige metaller til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke.

 

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data;

b.

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder;

c.

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres; og

d.

Levere dataoutput.

NB: Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

 

"Digital overføringshastighed" (5): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB: Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

 

"Direkte hydraulisk presning"(2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

 

"Drift-hastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

 

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering" (5): Automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

NB: Dette omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

 

"Dynamiske signalanalysatorer" (3): "Signalanalysatorer" som bruger digital sampling- og transformeringsteknik til at danne en Fourier-spektrumsvisning af den givne bølgeform, inklusive amplitude- og faseinformation.

NB: Se også "signalanalysatorer".

 

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a.

For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram;

b.

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk;

c.

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

 

"Effektorer" (2): Gribere, ’aktive værktøjsenheder’ og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB: ’Aktiv værktøjsenhed’: En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

 

"Ekspertsystemer" (7): Systemer, der giver resultater ved anvendelse af regler på data, der er lagret uafhængigt af "programmet", og i stand til noget af følgende:

a.

Automatisk modificere den "kildekode", som brugeren indfører;

b.

Tilvejebringe oplysninger, der er knyttet til en klasse af problemer i kvasinaturligt sprog; eller

c.

Indsamle de oplysninger, der kræves til deres udvikling (symbolsk træning).

 

"Elektronisk styrbare fasesystemantenner" (5,6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

 

"FADEC" er lig med "full authority digital engine control".

 

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og luftskibe, der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

 

"Fast" (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

 

"Fejltolerance" (4): Et computersystems evne til, efter at der har været funktionssvigt i nogen af dets hardware- eller "software"-komponenter, at fortsætte driften uden menneskelig indgriben på et givet serviceniveau, der omfatter uafbrudt drift, dataintegritet og genoptagelse af driften inden for en given tid.

 

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,2,8): Omfatter:

a.

Kontinuerlige "monofilamenter";

b.

Kontinuerlige "garner" og "forgarner";

c.

"Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd;

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper;

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde;

f.

Aromatisk polyamidmasse.

 

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af ’kredsløbselementer’ og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB: ’Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Findeling" (Comminution) (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

 

"Flight control optical sensor array" (7): Et net af fordelte optiske sensorer med "laser"-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

 

"Fly" (1,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB: Se også "civile fly".

 

"Flyvelinjeoptimering" (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid), ønsket bane på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

 

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid, osv.).

 

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle ’strenge’.

NB: ’Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Frekvenshop" (5): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

 

"Frekvensskiftetid" (3,5): Den maksimale tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, når det kobles fra én valgt udgangsfrekvens til en anden valgt udgangsfrekvens, at nå:

a.

En frekvens inden for 100 Hz fra den endelige frekvens; eller

b.

Et udgangsniveau inden for 1 dB fra det endelige udgangsniveau.

 

"Frekvenssynthesizer" (3): Enhver form for frekvenskilde eller signalgenerator uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

 

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN,NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse. (Begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknolog"i eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse".)

 

"Full Authority Digital Engine Control" ("FADEC") (7,9): Et elektronisk kontrolsystem for gasturbine eller motorsystemer med lukkede kredsløb, der anvender en digital computer til kontrol af de variabler, der kræves til regulering af motordrivkraft eller akseleffektoutput over hele motorsystemets funktionsområde fra påbegyndelse af brændstofdosering til brændstofspærring.

 

"Fælleskanalsignalering" (5): En signalmetode, hvor en enkelt kanal mellem centraler ved hjælp af adresserede meddelelser sender signalmeddelelser med forbindelse til en række forskellige kredsløb eller opkald og anden information af den art, der bruges til styring af net.

 

"Garn" (1): Et bundt snoede ’strenge’.

NB: ’Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Gasatomisering" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 µm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

 

"Geografisk spredt" (6): Sensorer anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile sensorer anses altid for at være geografisk spredt.

 

"Hovedelement" (4): Et element er et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til fremmede købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

 

"Hovedlager" (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital computers" interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikke-sekventiel tilgang.

 

"Hybrid computer" (4): Udstyr som kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data;

b.

Behandle data, både i analog og digitale fremstillinger; og

c.

Levere dataoutput.

 

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med ’kredsløbselementer’ eller ’diskrete komponenter’, der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a.

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning;

b.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder;

c.

Udskiftelige som en enhed; og

d.

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1: ’Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2: ’Diskret komponent’: Et separat pakket ’kredsløbselement’ mod egne eksterne forbindelser.

 

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et monospecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

 

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

 

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

 

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser-impuls målt på fuld halvværdi-intensitets-(FWHI)-niveau.

 

"Indbyrdes forbundne radarer"(6): To eller flere radarer er indbyrdes forbundne, når de indbyrdes udveksler data i realtid.

 

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

 

"Informationssikkerhed" (4,5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", ’kryptoanalyse’, beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

NB: ’Kryptoanalyse’: Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

 

"Instrumenteret rækkevidde" (6): En radars specificerede, entydige skærmrækkevidde.

 

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Magnetisk gradiometer".

 

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter også levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

 

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

 

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

 

"Justeret spidsydeevne" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB: Se kategori 4, teknisk note.

 

"Kemikalier til oprørskontrol" (1) Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere kemikalier til oprørskontrol.

 

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller luftformigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

 

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

 

"Kildekode" (eller "kildesprog") (4,6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

 

"Kombineret drejebord" (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikke-parallelle akser, som samtidigt kan koordineres til "profilstyring".

 

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at give adgang til kommunikation.

 

"Kompensationssystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektormagnetometere) sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

 

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

 

"Konverteringstid" (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

 

"Kritisk temperatur" (1,3,6): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

 

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem.

 

"Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere ’hemmelige parametre’ (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

NB: ’Hemmelig parameter’: En konstant eller nøgle, der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

 

"Krævet" (GTN, 1-9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet""teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

 

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

 

"Laser" (0,2,3,5,6,7,8,9): En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

NB: Jf. ligeledes:

"Kemisk laser";

 

"Q-switched laser";

 

"Superhøjeffekt-laser";

 

"Transfer-laser".

 

"Laservarighed" (6): Den tid, hvor en "laser" udsender "laser" stråling, som for "impulslasere" svarer til den tid, i hvilken en enkelt impuls eller serier af på hinanden følgende impulser udsendes.

 

"Linearitet" (2): (Normalt målt som ulinearitet) Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

 

"Lokalnet" (LAN) (4, 5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige ’dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden; og

b.

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB: ’Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

 

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

 

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

 

"Matrix" (1,2,8,9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

 

"Mekanisk legering" (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og gentagen bonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

 

"Middeludgangseffekt" (6): den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med "laser-varigheden" i sekunder.

 

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB: Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

 

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1: Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2: Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

 

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

 

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

 

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

 

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere µm i diameter.

 

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive ’kredsløbselementer’ eller begge disse som:

a.

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt ’chip’;

b.

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende; og

c.

Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB: ’Kredsløbselement’: En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

 

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

 

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end tyve diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

 

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (Ref.: ISO 10360-2 eller VDI/VDE 2617).

 

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

 

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer generelt med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

 

"Neural computer" (4): En computerindretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en computerindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række computerkomponenter, baseret på tidligere data.

 

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382).

 

"Nøjagtighed" (2,6): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

 

"Objektkode" (9): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

 

"Opløsning" (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindst betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

 

"Optisk forstærkning" (5): I optisk kommunikation en forstærkerteknik, der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

 

"Optisk computer" (4): En computer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis computer-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

 

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotosensor eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

 

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

 

"Personligt chipkort" (5): Et identifikationskort eller et maskinlæsbart personligt dokument (f.eks. et e-pas), der indeholder et mikrokredsløb, som er programmeret til en specifik anvendelse, og som ikke kan omprogrammeres af brugeren til nogen anden anvendelse.

 

"Personligt netværk (PAN)" (5) Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne ’dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden; og

b.

Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, eller en bil).

Teknisk note:

’Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

 

"Planprofiler med variabel geometri" (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

 

"Power management" (7): Ændring af højdemålersignalets transmitterede effekt, således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

 

"Primær flyvekontrol" (7): En "fly"-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmomentgeneratorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækkraftvektorisering.

 

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

 

"Produktionsfaciliteter" (7,9): Udstyr og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

 

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, lærer, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

 

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden, således at der dannes en ønsket profil (Ref.: ISO/DIS 2806-1980).

 

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

 

"Q-switched laser" (6): En "laser", i hvilken energien lagres i populationsinversionen eller i den optiske resonator og derefter afgives i en impuls.

 

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

 

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

 

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1-1986, par. 5.61).

 

"Realtidsbåndbredde" (3): For "dynamiske signalanalysatorer" det bredeste frekvensområde, som analysatoren kan afgive til display eller masselager uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data. Ved analysatorer med mere end én kanal skal den kanalkonfiguration, der giver den bredeste "realtidsbåndbredde", bruges til udregningen.

 

"Regneenhed" (CE)(4): Den mindste regnende enhed, der giver et aritmetisk eller logisk resultat.

 

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

 

"Repeterbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne.

(Reference: IEEE STD 528-2001 (en standardafvigelse på 1 sigma))

 

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel;

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum;

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer; og

d.

Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB: Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening;

2.

Mekanismer med fast-sekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis;

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer;

4.

Ikke-servostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger;

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

 

"Roterende atomisering" (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 µm ved hjælp af centrifugalkraft.

 

"Rumfartøj" (7,9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

 

"Rumkvalificeret" (3,6): Produkter, der er konstrueret, fremstillet og prøvet med det formål at overholde de specielle elektriske, mekaniske eller omgivelsesmæssige krav ved opsendelse og placering af satellitter eller til fartøjer til store højder, der opererer i en højde af 100 km eller derover.

 

"Samling" (Electronic assembly)(2,3,4,5): Et antal elektroniske komponenter (dvs. ’kredsløbselementer’, ’diskrete komponenter’, integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1: ’Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2: Diskret komponent' Et separat pakket ’kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

 

"SHPL er lig med" superhøjeffektlaser.

 

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

 

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

 

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer)(7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes normalt som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input/output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

 

"Smelteekstraktion" (1): En proces til ’hurtigstørkning’ og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB: ’Hurtigstørkning’: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Smeltelig" (1): som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

 

"Smeltespinding" (1): En proces til ’hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB: ’Hurtigstørkning’: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller ’mikroprogrammer’, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB: "Mikroprogram"

En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

 

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

 

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

 

"Specifikt modul" (0,1,9): Young's modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

 

"Spidseffekt" (6): Det højeste effektniveau, der opnås i laservarigheden.

 

"Splat Quenching" (1): En proces til ’hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

NB: ’Hurtigstørkning’: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

 

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

 

"Spredt spektrum" radar (6) — se "Radar spredt-spektrum".

 

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

 

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

 

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft. (jf. www.opcw.org)

 

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

 

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket ’diskrete komponenter’ eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1: ’Diskret komponent’: Et separat pakket ’kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

NB 2: ’Kredsløbselement’: En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

 

"Substratblanketter" (6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

 

"Superhøjeffektlaser" (SHPL) (6): En "laser", der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

 

"Superledende" (1,3,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB: Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

 

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C.) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

 

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

 

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

 

"System tracks" (6): Den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport, der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

 

"Systolisk array computer" (4): En computer, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

 

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", ’strenge’, "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB: ’Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

 

"Teknologi" (GTN,NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af ’tekniske data’ eller ’teknisk assistance’.

NB 1: ’Teknisk assistance’

Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af ’tekniske data’.

NB 2: ’Tekniske data’

Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

 

"Tidligere separeret" (0,1): Anvendelsen af en proces med det formål af forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

 

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

 

"Tidstro behandling" (6,7): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning af en ekstern hændelse.

 

"Til krigsbrug" (1): Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

 

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af mikroorganismer.

 

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB: Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

 

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

 

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler, osv.).

 

"Transfer-laser" (6): En "laser", i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikke-strålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

 

"Tryktransducere" (2): Anordninger, som omdanner trykmålinger til et elektrisk signal.

 

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

 

"Udvikling" (GTN,NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

 

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og UF6-bestandige fluorerede kulbrintepolymerer alt efter separationsprocestypen.

 

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

 

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

 

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

 

"Vakuumatomisering" (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500µm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

 

"Varm isostatisk densifikation" (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C.) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler, osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

 

"Videnskabelig grundforskning" (GTN,NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

 

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling. (Ref.: VDI/VDE 2617, Udkast: "Roterende borde på koordinatmålemaskiner".)

 

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

 

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når det/den anvendes som et defineret udtryk, findes under "Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag".

Akronym eller forkortelse

Betydning

ABC

atomvåben og biologiske og kemiske våben

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

AVLIS

isotopisk separation med atom-damp-"laser"

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité)

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CNTD

styret nukleær, termisk nedbrydning

CRISLA

kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmålingsradar)

DS

retningsbestemt størkning

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBU

European Broadcasting Union

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

ECR

electron cyclotron resonance (elektroncyklotronresonans)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)

EEPROM

electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse)

EIA

Electronic Industries Association

EMC

electromagnetic compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)

ETSI

European Telecommunications Standards Institute (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation)

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

GLONASS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDDR

high density digital recording ("high density"-digitaloptagelse)

HEMT

high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japansk industristandard

JT

Joule-Thomsom

LIDA

light detection og ranging

LRU

line replaceable unit

MAC

message authentication code

Mach

forholdet mellem et legemes og lydens hastighed (efter Ernst Mach)

MLIS

molecular laser isotopic separation (isotopisk separation med molekylær laser)

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

Mtops

million theoretical operations per second (millioner teoretiske operationer i sekundet)

MTTF

mean-time-to-failure

NDT

non-destructive test (ikke-destruktiv prøvning)

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)

PIN

personidentifikationsnummer

ppm

parts per million (dele pr. million)

PSD

power spectral density (kraftspektertæthed)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

RF

radiofrekvens

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SC

enkeltkrystal

SLAR

sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne"-radarmode)

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SRM

SACMA Recommended Methods (af SACMA anbefalede metoder)

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

UTS

trækbrudspænding

UV

ultraviolet

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

YAG

yttrium/aluminium garnet (yttrium/aluminium-granat)

KATEGORI 0

NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A
Systemer, udstyr og komponenter

0A001
"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

"Atomreaktorer";

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor";

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor";

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger;

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor" ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa;

f.

Metallisk zirconium eller legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500;

g.

Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer";

h.

’Atomreaktorers interne dele’, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader;

Note: I OAOO1.h er ’atomreaktorers interne dele’ enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølemiddelkredsløb;

j.

Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne.

0B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001
Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation;

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation;

3.

Anlæg til aerodynamisk separation;

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling;

5.

Anlæg til separation ved ionbytning;

6.

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser" (AVLIS);

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær "laser" (MLIS);

8.

Plasmaudskilleranlæg;

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg.

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Note: I 0B001.b). er materialer med højt styrke/densitetsforhold:

a.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 2 050 MPa;

b.

Aluminiumlegeringer med en maksimal trækstyrke på mindst 460 MPa;

c.

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 76,2 × 103 m.

1.

Gascentrifuger;

2.

Komplette rotorsamlinger;

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 400 mm, fremstillet af ’materialer med højt styrke/densitetsforhold’;

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 400 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal, fremstillet af ’materialer med højt styrke/densitetsforhold’;

5.

Baffler med 75 mm til 400 mm diameter til montering inde i rotorrøret, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold;

6.

Top- og bundkapsler med 75 mm til 400 mm diameter konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af ’materialer med højt styrke/densitetsforhold’;

7.

Magnetisk ophængte lejer bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel;

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper;

9.

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger;

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese(reluktans)motorer til synkrondrift i vakuum i frekvensområdet 600 til 2 000 Hz og et effektområde fra 50 til 1 000 VA;

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

12.

Gasudtagningsrør med en indvendig diameter på højst 12 mm til udtagning af UF6-gas fra centrifugerotoren efter Pitotrørsprincippet, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Flerfaset udgangseffekt ved 600 Hz til 2 kHz;

b.

Frekvensstyring bedre end 0,1 %;

c.

Harmonisk forvrængning mindre end 2 %; og

d.

Virkningsgrad højere end 80 %;

14.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" med en diameter på 10-160 mm.

c.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6 korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre;

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6 korrosionsbestandigt materiale";

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og gasblæsere med en sugekapacitet på mindst 1 m3 UF6 pr. minut og et afgangstryk på højst 666,7 kPa, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min.;

5.

Varmevekslere fremstillet af aluminium, kobber, nikkel eller legeringer indeholdende mere end 60 procent nikkel, eller kombinationer af disse metaller som forede rør, beregnet til drift ved underatmosfærisk tryk med en lækhastighed som begrænser trykstigningen til mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa;

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en diameter på 40-1 500 mm.

d.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme;

2.

Cylindriske eller koniske rør, der drives af en tangentielt indgående strøm, (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på 0,5-4 cm og et længde/diameterforhold på højst 20:1 og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger;

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og gasblæsere med en sugekapacitet på mindst 2 m3/min, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil;

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

5.

Aerodynamiske separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser;

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en diameter på 40-1 500 mm;

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder;

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder;

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas;

d.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253 K (–20 °C) eller derunder.

e.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1.

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbonpolymer eller glas);

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbonpolymer eller glas);

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden;

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U4+ fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymere, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit);

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U6+ eller U4+ til U3+;

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U3+ til U4+.

f.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1.

Hurtigtreagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærerstruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C)-473 K (200 °C);

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) -473 K (200 °C) og et tryk på over 0,7 MPa;

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader.

g.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med atomdamp"laser" (AVLIS) som følger:

1.

Højeffektbånd- eller skanningelektronstrålekanoner med en afgiven effekt på mere end 2,5 kW/cm til brug i uranfordampningssystemer;

2.

Systemer til håndtering af flydende uranmetal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxidbelagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne;

NB: JF. LIGELEDES 2A225

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller foret med materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal;

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester;

5.

"Lasere" eller "laser"systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB: JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205

h.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med molekyl"laser" (MLIS) eller kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering (CRISLA) som følger:

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale";

2.

Uranpentafluorid (UF5) produktkollektorer bestående af udskillere af filter-, kollisions- eller cyklontypen eller kombinationer heraf, fremstillet af "UF5/UF6-korrosionsbestandigt materiale";

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil;

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart);

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen eller argon), herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153K (– 120 °C) eller derunder;

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153K (– 120 °C) eller derunder;

c.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253K (–20 °C) eller derunder;

6.

"Lasere" eller "laser"systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB: JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205

i.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW;

2.

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW;

3.

Systemer til generering af uranplasma;

4.

Systemer til håndtering af flydende metal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxidbelagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne;

NB: JF. LIGELEDES 2A225

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal;

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål).

j.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover;

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål);

3.

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder;

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m;

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift;

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover;

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover; og

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer;

NB: JF. LIGELEDES 3A227

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover; og

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB: JF. LIGELEDES 3A226

0B002
Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen;

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning;

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere;

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form;

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader;

f.

1.

Vakuumgrenrør eller vakuumrørsamlekasser med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover; eller

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære;

g.

UF6-massespektrometre eller ionkilder specielt konstrueret eller forberedt til at tage online prøver af tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

En opløsningsevne på 1 for masser over 320 amu;

2.

Ionkilder, der er fremstillet af eller foret med nichrom eller monel, eller er forniklet;

3.

Ioniseringskilder med ionbeskydning; og

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003
Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3;

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6;

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2;

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4;

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6;

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal;

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2;

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4;

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004
Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg;

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg;

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne fremstillet af fint kulstofstål (f.eks. ASTM A516) med diametre på 6-9 m til drift ved tryk på 2 MPa eller derover og med en korrosionstolerance på 6 mm eller derover;

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse;

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa;

4.

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

5.

Ammoniakcrackere med drifttryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %;

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen;

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration.

0B005
Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer"og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Note: Et anlæg til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr som:

a.

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrerproduktstrømmen af kernematerialer;

b.

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling;

c.

Kontrollerer at indkapslingen og dens pakninger er intakte; eller

d.

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel.

0B006
Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note: 0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter;

b.

Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge, sønderdele eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer";

c.

Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor"brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening;

d.

Udstyr til modstrømsudtrækning og ionbytningsudstyr specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer";

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre;

Note: Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %;

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke; eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Instrumentering til processtyring specielt beregnet til eller forberedt for overvågning eller styring af oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007
Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid;

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C
Materialer

0C001
"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note: 0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter;

b.

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikke-nukleare formål:

1.

Afskærmning;

2.

Emballage;

3.

Ballast med en masse på ikke over 100 kg;

4.

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg;

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium;

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikke-nukleare formål.

0C002
"Specielle, fissile materialer"

Note: 0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004
Grafit af nuklear kvalitet, dvs. grafit af en renhedsgrad på mindre end 5 ppm ’borækvivalent’ og med en densitet, der er større end 1,5 g/cm3.

NB: JF. LIGELEDES 1C107

Note 1: 0C004 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Enheder af grafit med masse på under 1 kg bortset fra sådanne, der er specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en atomreaktor;

b.

Grafitpulver.

Note 2: I 0C004 defineres ’borækvivalent’ (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm;

hvor CF er omdannelsesfaktoren = Formula

og σB og σZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005
Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en gennemsnitlig kornstørrelse af mindre end 10 µm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D
Software

0D001
"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E
Teknologi

0E001
"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

KATEGORI 1

SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1A
Systemer, udstyr og komponenter

1A001
Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i fly eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af noget af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c;

b.

Piezoelektriske polymerer og copolymerer, fremstillet af vinylidenfluoridmaterialer, der er specificeret i 1C009.a:

1.

I form af plader eller film; og

2.

Med en tykkelse af mere end 200 μm;

c.

Tætninger, pakninger, ventilsæder, blærer eller membraner, som har alle følgende egenskaber:

1.

fremstillet af fluorelastomerer indeholdende mindst én vinylætergruppe som en enhed, der indgår i komponenten, og

2.

specielt udviklet til brug i "fly", rumfart eller "missiler".

Note: Med "missil" menes i 1A001.c komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

1A002
"Kompositte" strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 1A2O2, 9A010 OG 9A110

a.

Bestående af en organisk "matrix" og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e; eller

b.

Bestående af en metal- eller carbon"matrix", og et eller flere af følgende:

1.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a.

"Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m; og

b.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m; eller

2.

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul"fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, under forudsætning af at de ikke er større end 100 cm × 100 cm.

Note 2: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter eller halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler;

b.

Automobilindustrien;

c.

Værktøjsmaskinindustrien;

d.

Medicinske anvendelser.

Note 3: 1A002.b.1. lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter eller halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

1A003
Produkter af ikke-"smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En tykkelse på mere end 0,254 mm; eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note: 1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB: Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004
Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

NB: JF. LIGELEDES 2B351 OG 2B352

a.

Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug";

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug";

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW); eller

4.

"Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[2-chlorphenyl) metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug";

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug"; eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW);

c.

Nukleare, biologiske og kemiske (ABC) detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler "til krigsbrug";

2.

Radioaktive materialer "til krigsbrug"; eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW);

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender ’trace detection’-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note: ’Trace detection’ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1: 1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2: 1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note: 1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning;

b.

Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer og for ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

Tekniske noter:

1.

1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer "til krigsbrug", biologiske kampmidler "til krigsbrug", kampmidler til kemisk krigsførelse, ’simulatorer’ eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikke-militære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

2.

’Simulator’ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

1A005
Armerede beskyttelsesdragter og specielt udviklede komponenter hertil ud over dem, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der i ydeevne svarer hertil.

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

NB: Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikke-militære sprængstofanordninger.

1A006
Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller ændret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

a.

Fjernbetjente køretøjer;

b.

’Afbrydere’.

Teknisk note:

’Afbrydere’ er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note: 1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007
Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder energimaterialer, til sprængning:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 og 3A232.

a.

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.;

b.

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1.

Eksplosive broer (EB);

2.

Tråd til eksplosive broer (EBW);

3.

Tændere med slapper;

4.

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.

Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.

1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008
Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a.

’Retningsbestemte ladninger’, som har alle følgende egenskaber:

1.

netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g; og

2.

hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b.

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt særligt udformede komponenter hertil:

1.

sprængladningen overstiger 40 g/m; og

2.

bredden er 10 mm eller mere

c.

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d.

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

’Retningsbestemte ladninger’ er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202
Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm; og

b.

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225
Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226
Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed); og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227
Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et ’inaktivt område’ målende mere end 0,09 m2 på en side;

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3; og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved ’inaktivt område’ det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001
Udstyr til fremstilling af fibre, prepregs, preforms eller "kompositter", som er specificeret i 1A002 eller 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit"strukturer eller -laminater, af "fiber- eller trådmaterialer";

b.

"Tape"- eller "blår"pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af "tape", "blår" eller duge koordineres eller programmeres i to eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og "missiler".

Note: Med "missiler" menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

c.

Multidirektionale, multidimensionale vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til fremstilling af "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

Note: 1B001.c lægger ikke eksportkontrol på tekstilmaskiner, der ikke er modificeret til ovennævnte, endelige anvendelser.

d.

Udstyr, specielt udviklet eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning;

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre;

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. aluminiumoxid);

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling;

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden;

f.

Ikke-destruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer.

1.

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol;

2.

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres.

1B002
Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB: JF. LIGELEDES 1B102

1B003
Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart;

b.

Motorer til fly eller rumfart; eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b..

1B101
Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktions"kompositter" som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 1B201

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af "komposit"strukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentviklemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit"struktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil;

b.

"Tape"pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af "tape" og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af "kompositte" flykroppe og "missil"konstruktioner;

c.

Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning;

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater;

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid);

d.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note: 1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102
Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1B115.b

a.

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note: 1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø;

b.

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø;

c.

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115
Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note: 1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1: For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2: 1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116
Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C.) til 3 173 K (2 900 °C.) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117
Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover; og

b.

Mindst en excentrisk monteret blande/ælteaksel.

1B118
Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

To eller flere blande/ælteaksler; eller

b.

En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119
Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201
Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser;

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer"; og

3.

I stand til at vikle cylindriske rotorer med en diameter på mellem 75 mm og 400 mm og længder på 600 mm eller derover;

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a;

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225
Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226
Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Noter: 1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper;

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B227
Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, i hvilke syntesegassen (nitrogen og hydrogen) trækkes ud af en ammoniak/hydrogen højtryksudvekslingskolonne, og den syntetiserede ammoniak returneres til den nævnte kolonne.

1B228
Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C.);

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa;

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard); eller

2.

Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer; og

d.

Med indvendig diameter på mindst 1 m og effektive længder på mindst 5 m.

1B229
Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og ’interne kontaktorer’ som følger:

NB: Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

a.

Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa;

2.

Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard); og

3.

Med en diameter på mindst 1,8 m;

b.

’Interne kontaktorer’ til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, som er specificeret i B229.a.

Teknisk note:

’Interne kontaktorer’ i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde.

1B230
Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet);

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h; og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231
Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium;

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C.) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232
Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C.); og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233
Indretninger eller anlæg og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper.

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

1.

Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer;

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper;

3.

Lithiumamalgamelektrolyseceller;

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

1C
Materialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

 

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene ’metaller’ og ’legeringer’ i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

 

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede metaller, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd;

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikke-opførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001
Materialer specielt udviklet for brug til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C101

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz.

Note 1:. 1C001.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption;

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikke-plan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader;

c.

Plane, absorberende materialer med samtlige følgende:

1.

Fremstillet af en eller flere af følgende:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C.); eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C.).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder (midtfrekvens) og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2; og

3.

Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2;

d.

Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.

Massefylde på mere end 4,4; og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C.);

Note 2: Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer til absorptionsfrekvenser på mere end 1,5 × 1014 Hz, men mindre end 3,7 × 1014 Hz, og ikke-gennemskinnelige med synligt lys;

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en ’samlet specifik elektrisk ledningsevne’ på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en ’specifik overflademodstand’ på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1.

Polyanilin;

2.

Polypyrrol;

3.

Polythiophen;

4.

Polyphenylenvinylen; eller

5.

Polythienylenvinylen.

Teknisk note:

’Samlet elektrisk ledningsevne’ og ’specifik overflademodstand’ skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002
Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C202

Note: 1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

Tekniske noter:

1.

Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

’Spændingsbrudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

’Lavfrekvent brudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-606 ’Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent;

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent;

b.

Metallegeringer som følger fremstillet af materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

’Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C.) og en belastning på 676 MPa; eller

b.

’Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C.) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa;

2.

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

’Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C.) og en belastning på 400 MPa; eller

b.

’Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C.) ved en maksimal belastning på 700 MPa;

3.

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

’Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C.) og en belastning på 200 MPa; eller

b.

’Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C.) ved en maksimal belastning på 400 MPa;

4.

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C.); eller

b.

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C.);

5.

Magnesiumlegeringer med samtlige følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa; og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer;

c.

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikke-metalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler;

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti);

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al);

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe); eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al);

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Vakuumatomisering";

b.

"Gasatomisering";

c.

"Roterende atomisering";

d.

"Splat quenching";

e.

"Smeltespinding" og "findeling";

f.

"Smelteekstraktion" og "findeling"; eller

g.

"Mekanisk legering"; og

3.

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b;

d.

Legerede materialer med samtlige følgende:

1.

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1;

2.

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger; og

3.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

"Splat quenching";

b.

"Smeltespinding"; eller

c.

"Smelteekstraktion".

1C003
Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende:

a.

Initial, relativ permeabilitet 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b.

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende:

1.

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4; eller

2.

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8; eller

c.

Amorfe eller ’nanokrystallinske’ legeringsstrimler med samtlige følgende:

1.

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel;

2.

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere; og

3.

En eller flere af følgende:

a.

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre; eller

b.

Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

’Nanokrystallinske’ materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004
Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a.

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3;

b.

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa;

c.

Brudstyrke på mere end 1 270 MPa; og

d.

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005
"Superledende""kompositter" i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a.

"Superledende""kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-’filamenter’ med samtlige følgende egenskaber:

1.

Indlagt i en "matrix", som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet "matrix"; og

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (dvs. 6 μm i diameter for cirkulære ’filamenter’);

b.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"’filamenter’ af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (– 263,31 °C.); og

2.

Som forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C.), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"’filamenter’, som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med 1C005 kan ’filamenter’ være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006
Væsker og smøremidler som følger:

a.

Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, en eller flere af følgende:

1.

Syntetiske ’silakulbrinteolier’ med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.1 indeholder ’silakulbrinteolier’ kun silicium, hydrogen og carbon.

a.

’Flammepunkt’ på over 477 K (204 °C.);

b.

’Flydepunkt’ på 239 K (–34 °C.) eller mindre;

c.

’Viskositetsindeks’ på 75 eller mere; og

d.

’Termisk stabilitet’ ved 616 K (343 °C.); eller

2.

’Chlorfluorcarboner’ med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder ’chlorfluorcarboner’ udelukkende carbon, fluor og chlor.

a.

Intet ’flammepunkt’;

b.

’Selvantændelsestemperatur’ på mere end 977 K (704 °C.);

c.

’Flydepunkt’ på 219 K (–54 °C.) eller mindre;

d.

’Viskositetsindeks’ på 80 eller mere; og

e.

Kogepunkt på 473 K (200 °C.) eller mere;

b.

Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1.

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf; eller

2.

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C.);

c.

Dæmpnings- eller flotationsvæsker, med en renhed på over 99,8 %, indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og fremstillet af mindst 85 % af en eller flere af følgende:

1.

Dibromtetrafluorethan;

2.

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer); eller

3.

Polybromtrifluorethylen;

d.

Fluorcarbon elektroniske kølevæsker med samtlige følgende:

1.

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a.

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere;

b.

Perfluoralkylaminer;

c.

Perfluorcycloalkaner; eller

d.

Perfluoralkaner;

2.

Massefylde ved 298 K (25 °C.) på 1,5 g/ml eller mere;

3.

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C.); og

4.

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Teknisk note:

I forbindelse med 1C006:

1.

’Flammepunktet’ bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende national standard;

2.

’Flydepunkt’ bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende national standard;

3.

’Viskositetsindeks’ bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende national standard;

4.

’Termisk stabilitet’ bestemmes ved hjælp af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende national metode:

 

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10 værktøjstål, en af 52 100 stål og en af marinebronze (60 % Cu, 39 Zn, 0,75 Sn);

 

Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 644 K ±6 K (371 ± 6 °C.) i 6 timer;

Prøven vil blive betragtet som termisk stabil, hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

a.

Hver kugles vægttab er mindre end 10 mg/mm2 af kugleoverfladen;

b.

Ændringen i oprindelig viskositet ved 311 K (38 °C.) bestemmes til at være mindre end 25 %; og

c.

Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40;

5.

’Selvantændelsestemperatur’ bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

1C007
Keramiske basismaterialer, ikke-"kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer eller prækursormaterialer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C107

a.

Basismaterialer af enkelte eller komplekse titanborider, med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm;

b.

Ikke-"kompositte" keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den teoretiske massefylde;

Note: 1C007.b. lægger ikke eksportkontrol på slibemidler.

c.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; eller

d.

Si-O-N; og

2.

Med en "specifik trækstyrke" på mere end 12,7 × 103 m;

d.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner "matrix";

e.

Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1.

Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid);

2.

Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid);

3.

Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter);

f.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en oxid- eller glas-"matrix", forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer:

1.

Al2O3; eller

2.

Si-C-N.

Note: 1C007.f lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 1 273 K (1 000 °C.) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

1C008
Ikke-fluorerede polymere substanser som følger:

a.

1.

Bismaleimider;

2.

Aromatiske polyamidimider;

3.

Aromatiske polyimider;

4.

Aromatiske polyetherimider med en ’glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 513 K (240 °C);

Note: 1C008.a omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB: For så vidt angår ikke-"smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b.

Termoplastiske flydende krystalcopolymerer med en varmedistorsionstemperatur på mere end 523 K (250 °C.) målt efter ISO 75-2 (2004), metode A eller tilsvarende nationale standarder, med en belastning på 1,80 N/mm2 og sammensat af:

1.

Et eller flere af følgende stoffer:

a.

Phenyl, biphenyl, eller naphtalen; eller

b.

Methyl, tertiærbutyl eller phenylsubstitueret phenylen, biphenyl eller naphtalen; og

2.

En eller flere af følgende:

a.

Terephtalsyre;

b.

6-hydroxy-2 naphtasyre; eller

c.

4-hydroxybenzoesyre;

c.

Anvendes ikke;

d.

Polyarylenketoner;

e.

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf;

f.

Polybiphenylenethersulfon med en ’glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 513 K (240 °C).

Teknisk note:

’Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for materialer under 1C008 bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2 (1999) eller tilsvarende nationale standarder.

1C009
Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a.

Copolymere af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning;

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor;

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010
"Fiber- og trådmaterialer", som kan bruges i organiske "matrix"-, metalliske "matrix"- eller carbon-"matrix"-"kompositte" strukturer eller laminater som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

a.

Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 12,7 × 106 m; og

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 23,5 × 104 m;

Note: 1C010.a lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 12,7 × 106 m; og

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 23,5 × 104 m;

Note: 1C010.b lægger ikke eksportkontrol på tekstiler, der er fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" til reparation af civile flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte duges størrelse ikke overstiger 100 cm × 100 cm.

Teknisk note:

Materialeegenskaber beskrevet i 1C010.b bestemmes ved hjælp af de af SACMA anbefalede metoder SRM 12 til 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 metode A eller tilsvarende nationale fiberprøver og baseres på partigennemsnit.

c.

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" på mere end 2,54 × 106 m; og

2.

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C.) i et inaktivt miljø;

Note: 1C010.c lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10 × 106 m;

b.

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre;

c.

Borfibre;

d.

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C.) i et inaktivt miljø.

d.

"Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende:

1.

Sammensat af en eller flere af følgende:

a.

Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a; eller

b.

Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f; eller

2.

Sammensat af materialer, der specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og "blandet" med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c;

e.

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller "carbonfiberpreforms" som følger:

1.

Fremstillet af "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010.a., 1C010.b. eller 1C010.c;

2.

Fremstillet af organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a.

En "specifik trækstyrke" på mere end 17,7 × 104 m;

b.

Et "specifikt modul" på mere end 10,15 × 106 m;

c.

Ikke specificeret i 1C010.a eller 1C010.b; og

d.

Når de er fremstillet med materialer, der er specificeret i 1C008 eller 1C009.b med en ’glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 383 K (110 °C.) eller med phenol- eller epoxyharpikser med en ’glasomdannelsestemperatur (Tg)’ lig med eller mere end 418 K (145 °C.).

Note: 1C010.e lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), til reparation af civile flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 100 cm × 100 cm;

b.

Prepregs, imprægneret med phenol- eller epoxyharpikser med en ’glasomdannelsestemperatur (Tg)’ lavere end 433 K (160 °C.) og en hærdningstemperatur lavere end ’glasomdannelsestemperaturen’.

Teknisk note:

’Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for materialer under 1C010.e bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 3418 under anvendelse af tørmetoden. ’Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for phenol- og epoxyharpikser bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 4065 ved en frekvens på 1 Hz og en opvarmningshastighed på 2 K (°C) pr. minut under anvendelse af tørmetoden.

1C011
Metaller og forbindelser som følger:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C111

a.

Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirkonium, magnesium og legeringer heraf;

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

Note: De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

b.

Bor eller borcarbider af mindst 85 % renhed og en kornstørrelse på højst 60 μm;

Note: De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

c.

Guanidinnitrat;

d.

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012
Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a.

Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent;

Note: 1C012.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g;

b.

Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

b.

"Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note: 1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101
Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i "missiler", "missil"undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012.

Note 1: 1C101 omfatter:

a.

Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet;

b.

Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2: 1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

Teknisk note:

Ved missil forstås i 1C101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107
Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

a.

Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C.) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:

1.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover;

2.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover; eller

3.

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover;

NB: SE OGSÅ 0C004.

b.

Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104;

NB: SE OGSÅ 0C004.

c.

Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104;

d.

Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104;

e.

Forstærkede keramiske "kompositter" af siliciumcarbid, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

1C111
Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

a.

Drivstoffer:

1.

Sfærisk aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikler af ensartet diameter på mindre end 200 µm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 µm iflg. ISO 2591: 1988 eller tilsvarende nationale standarder;

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2.

Metalbrændstoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med kornstørrelser på mindre end 60 µm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

a.

Zirkonium;

b.

Beryllium;

c.

Magnesium; eller

d.

Legeringer af stofferne i a-c;

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

3.

Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:

a.

Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7);

b.

Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6);

c.

Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1);

d.

Blandede nitrogenoxider (MON);

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA);

f.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen;

4.

Følgende hydrazinderivater:

N.B.: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1);

b.

Tetramethylhydrazin (CAS 6415-12-9);

c.

N,N diallylhydrazin;

d.

Allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

e.

Ethylendihydrazin;

f.

Monomethylhydrazindinitrat;

g.

Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat;

h.

Hydrazinazid (CAS 14546-44-2);

i.

Dimethylhydrazinazid;

j.

Hydrazindinitrat

k.

Diimido-oxalsyredihydrazin;

l.

2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN);

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — hydrazinperklorat;

n.

Hydrazindiperklorat;

o.

Methylhydrazinnitrat (MHN);

p.

Diethylhydrazinnitrat (DEHN);

q.

3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN);

b.

Polymere stoffer:

1.

Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB);

2.

Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

3.

Polybutadienakrylsyre (PBAA);

4.

Polybutadienakrylsyreakrylonitril (PBAN);

5.

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG);

Teknisk note:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol og polyethylenglykol (PEG).

c.

Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — Carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf;

2.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5);

4.

Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

Følgende ferrocenderivater:

a.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — catocen;

b.

Ethylferrocen (CAS 1273-89-8);

c.

Propylferrocen;

d.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — n-butylferrocen;

e.

Pentylferrocen (CAS 1274-00-6);

f.

Dicyclopentylferrocen;

g.

Dicyclohexylferrocen;

h.

Diethylferrocen;

i.

Dipropylferrocen;

j.

Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4);

k.

Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8);

l.

Acetylferrocener;

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — ferrocencarboxylsyrer;

n.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — butacen;

o.

Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

7.

4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note: For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116
Martensitisk stål med en trækbrudstyrke på mindst 1 500 MPa, målt ved 293 K (20 °C.), i form af plade eller rør, med en væg- eller godstykkelse på højst 5 mm.

NB: JF. LIGELEDES 1C216

Teknisk note:

Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen.

1C117
Wolfram, molybdæn og legeringer af disse metaller i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på højst 500 μm af en renhed på mindst 97 % til fremstilling af raketmotorkomponenter, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104 (dvs. varmeskjolde, dysesubstrater, dyseforsnævringer og trykvektorstyreflader).

1C118
Titaniumstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a.

Som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel;

2.

Har et titaniumindhold på mindst 0,10 vægtprocent; og

3.

Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder); og

b.

Som har en eller flere af følgende former:

1.

Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension;

2.

Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre; eller

3.

Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202
Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a.

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

’Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C.); og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.;

b.

Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

’Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C.); og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket ’Kan belastes med’ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210
’Fiber- eller trådmateriale’ eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

a.

’Fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mindst 12,7 × 106 m; eller

2.

En "specifik trækstyrke" på mindst 235 × 103 m;

Note: 1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på ’fiber- eller trådmaterialer’ af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b.

’Fiber- eller trådmaterialer’ af glas med begge af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mindst 3,18 × 106 m; og

2.

En "specifik trækstyrke" på mindst 76,2 × 103 m;

c.

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af ’fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note: 1C210 er ’fiber eller trådmaterialer’ begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216
’Martensitisk ældende stål’ ud over det, der er specificeret i 1C116, ’med en’ maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C.).

Note: 1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket ’martensitisk ældende stål … med en’ omfatter martensitisk ældnende stål før eller efter varmebehandling.

1C225
Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note: 1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226
Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm; og

b.

En masse på mere end 20 kg.

Note: 1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227
Calcium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium; og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228
Magnesium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af andre metalliske urenheder end calcium; og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229
Bismuth med begge følgende egenskaber:

a.

En renhed på mindst 99,99 vægtprocent; og

b.

Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 dele pr. million.

1C230
Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte.

Note: 1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:.

a.

Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger;

b.

Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb;

c.

Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231
Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af nogen af ovennævnte.

1C232
Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note: 1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233
Lithium beriget til lithium-6 (6Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogen af ovennævnte.

Note: 1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234
Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af nogen af ovennævnte.

Note: 1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235
Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note: 1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236
Alfa-emitterende radionuklider med en alfa-halveringstid på mindst 10 dage, men mindre end 200 år, i følgende former:

a.

Elementar;

b.

Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c.

Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d.

Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

Note: 1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

1C237
Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

Note: 1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Medicinske apparater eller applikatorer;

b.

Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238
Chlortrifluorid (CiF3).

1C239
Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240
Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

a.

Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent; og

2.

En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard;

b.

Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

Note: 1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Trådformet nikkelpulver

b.

Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. plade.

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C350
Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450

1.

Thiodiglycol (111-48-8);

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3);

3.

Dimethyl methylphosphonat (756-79-6);

4.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL methylphosphonyldifluorid (676-99-3);

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1);

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9);

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2);

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9);

9.

Thionylchlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3);

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9);

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7);

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3);

15.

2-chloroethanol (107-07-3);

16.

Dimethylamin (124-40-3);

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6);

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7);

19.

Diethylphosphit (762-04-9);

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2);

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4);

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8);

23.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL ethylphosphonyldifluorid (753-98-0);

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3);

25.

Methylbenzilat (76-89-1);

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0);

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3);

29.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8);

30.

Triethylphosphit (122-52-1);

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1);

32.

Benzilsyre (76-93-7);

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0);

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3);

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4);

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-quinuclidon (3731-38-2);

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8);

39.

Pinacolon (75-97-8);

40.

Kaliumcyanid (151-50-8);

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9);

42.

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7);

43.

Natriumfluorid (7681-49-4);

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1);

45.

Natriumcyanid (143-33-9);

46.

Triethanolamin (102-71-6);

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3);

48.

Diisopropylamin (108-18-9);

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8);

50.

Natriumsulfid (1313-82-2);

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9);

52.

Svovldichlorid (10545-99-0);

53.

Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8);

54.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1);

55.

Methylphosphonsyre (993-13-5);

56.

Diethylmethylphosphonat (683-08-9);

57.

N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0);

58.

Triisopropy lphosphit (116-17-6);

59.

Ethyldiethanolamin (139-87-7);

60.

O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8);

61.

O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6);

62.

Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9);

63.

Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1C351
Humane patogener, zoonoser og "toksiner" som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Chikungunyavirus;

2.

Congovirus (Krim hæmorragisk feber);

3.

Denguesfebervirus;

4.

Østlig hesteencephalitisvirus;

5.

Ebolavirus;

6.

Hantaanvirus;

7.

Juninvirus;

8.

Lassafebervirus;

9.

Lymphocytær choriomeningitisvirus;

10.

Machupovirus;

11.

Marburgvirus;

12.

Monkeypoxvirus;

13.

Rift Valley fever-virus;

14.

Encephalitisvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis);

15.

Variolavirus;

16.

Venezuelansk hesteencephalitisvirus;

17.

Vestlig hesteencephalitisvirus;

18.

Hvide kopper;

19.

Gul feber-virus;

20.

Japansk encephalitisvirus;

21.

Kyasanur Forest-virus;

22.

Louping ill-virus;

23.

Murray Valley encephalitisvirus;

24.

Omsk hæmorragisk febervirus;

25.

Oropouchevirus;

26.

Powassanvirus;

27.

Rociovirus;

28.

St Louis encephalitis-virus;

29.

Hendravirus (Equine morbillivirus);

30.

Sydamerikansk hæmorragisk feber (Sabia, Flexal, Guanarito);

31.

Lunge- og nyresyndrom — hæmorragisk febervirus; (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32.

Nipahvirus;

b.

Rickettsier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætlig er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowazekii;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriæ;

12.

Vibrio choleræ;

13.

Yersinia pestis;

14.

Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens;

15.

Enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157 og andre verotoksinproducerende serotyper;

d.

Følgende "toksiner" og "underenheder af toksiner" af disse:

1.

Botulinumtoksin;

2.

Clostridium perfringens-toksin;

3.

Conotoksin;

4.

Ricin;

5.

Saxitoksin;

6.

Shigatoksin;

7.

Staphylococcus aureus-toksin;

8.

Tetrodotoksin;

9.

Verotoksin og shigalignende ribosominaktiverende proteiner;

10.

Microcystin (Cyanginosin);

11.

Aflatoksiner;

12.

Abrin;

13.

Choleratoksin;

14.

Diacetoxyscirpenoltoksin;

15.

T-2-toksin;

16.

HT-2-toksin;

17.

Modeccin;

18.

Volkensin;

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Note: 1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1.

Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling;

2.

Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler;

3.

Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

e)

Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Coccidioides immitis.

2.

Coccidioides posadsii.

Note: 1C351 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner" eller "immunotoksiner".

1C352
Animalske patogener som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Afrikansk svinepestvirus;

2.

Aviært influenzavirus, der:

a.

er ukarakteriseret; eller

b.

er defineret i bilag I, pkt. 2, til direktiv 2005/94/EF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16) som værende stærkt patogene som følger:

1.

Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2; eller

2.

Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten;

3.

Bluetonguevirus;

4.

Mund- og klovesyge-virus;

5.

Gedekoppevirus;

6.

Aujeszkys sygdomvirus;

7.

Svinepestvirus (Hog Choleravirus);

8.

Lysavirus (rabies);

9.

Newcastlediseasevirus;

10.

Fåre- og gedepestvirus;

11.

Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin);

12.

Kvægpestvirus;

13.

Fårekoppevirus;

14.

Teschenersygevirus;

15.

Vesikulær stomatitisvirus;

16.

Lumpy Skin Diseasevirus;

17.

Afrikansk hestepestvirus;

b.

Mycoplasma, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note: 1C352 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner".

1C353
Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

a.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 eller 1C354;

b.

Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der koder for nogen af de "toksiner", der er specificeret i 1C351.d, eller "underenheder af toksiner" af disse.

Teknisk noter:

1.

Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej.

2.

Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:

a.

I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed; eller

b.

Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Note: 1C353 finder ikke anvendelse på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

1C354
Plantepatogener som følger:

a.

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Potato Andean latent tymovirus;

2.

Potato spindle tuber viroid;

b.

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Xanthomonas albilineans

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, herunder stammer, der betegnes Xanthomonas campestris pv. citri, type A, B, C, D eller E eller i øvrigt er klassificeret som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 og 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 og 3 eller Burkholderia solanacearum Races 2 og 3);

c.

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450
Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL

a.

Toksiske kemiske stoffer som følger:

1.

Amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8);

3.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2);

4.

Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5);

5.

Cyanogenchlorid (506-77-4);

6.

Hydrogencyanid (74-90-8);

7.

Klorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2);

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b.

Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1.

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer;

Note: 1C450.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-ethyl-S-phenyl-ethylphosphonothiolothionat (944-22-9).

2.

Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid:

NB: Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350;

4.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350;

5.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350;

Note: 1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf;

b.

Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).

6.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350;