ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.116.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 116

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2009 af 8. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2009 af 8. maj 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi som tilsætningsstof til foder til hunkaniner til avl (indehaver af godkendelsen er Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2009 af 8. maj 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af 6-phytase EC 3.1.3.26 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2009 af 8. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2009 af 8. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår de nedsatte satser for merværdiafgiften

18

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/373/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2009 om ændring af tillæg B til bilag VII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fjerkrækød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Rumænien (meddelt under nummer K(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. maj 2009 om finansiering af arbejdsprogrammet for 2009 vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

54

 

 

2009/376/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/2009

af 8. maj 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 378/2009

af 8. maj 2009

om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi som tilsætningsstof til foder til hunkaniner til avl (indehaver af godkendelsen er Rubinum S.A.)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 som tilsætningsstof til foder til hunkaniner til avl.

(4)

Der blev givet permanent tilladelse til at anvende dette mikroorganismepræparat til smågrise under 2 måneder og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 (2), til smågrise og slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (3), til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2005 (4), til slagtekaniner og slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (5) og til smågrise (2 måneder) og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2007 (6), og der blev givet tilladelse i ti år til at anvende præparatet til slagtekalkuner ved Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2008 (7).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til hunkaniner til avl. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2008, at mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (8). Ifølge udtalelsen er anvendelsen af præparatet også sikkert for denne dyrekategori, og det frembyder væsentlige fordele for så vidt angår den samlede produktivitet og reduktion af ungernes dødelighed under laktation. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 6.

(3)  EUT L 269 af 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUT L 45 af 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 23.

(7)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 11.

(8)  EFSA Journal (2008) 913, s. 1-13.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus cereus var. toyoi med et indhold på mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analysemetode (1):

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne og identifikation ved PFGE-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Hunkaniner til avl

0,2 × 109

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Sikkerhedsbriller og handsker bæres under håndteringen.

3.

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder det tilladte coccidiostatikum robenidin.

4.

Anvendes til hunkaniner til avl fra parringstidspunktet til slutningen af fravænningsperioden.

29.5.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 379/2009

af 8. maj 2009

om godkendelse af en ny anvendelse af 6-phytase EC 3.1.3.26 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Danisco (UK) Limited)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af 6-phytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer.

(4)

Der blev givet tilladelse uden tidsbegrænsning til at anvende 6-phytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1743/2006 (2), og der blev givet tilladelse i ti år til at anvende tilsætningsstoffet til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 785/2007 (3).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om godkendelse af en ny formulering af 6-phytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) erklærede i sin udtalelse af 10. december 2008 (4), at dens tidligere udtalelse af 17. oktober 2006 (5) finder anvendelse i fuldt omfang på denne nye formulering af 6-phytase EC 3.1.3.26. EFSA konkluderede derfor, at præparatet 6-phytase EC 3.1.3.26 i den nye formulering produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) er effektivt hos målarterne og er sikkert for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet. EFSA anbefaler, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 16.

(3)  EUT L 175 af 5.7.2007, s. 5.

(4)  EFSA Journal (2008) 915, s. 1-10.

(5)  EFSA Journal (2006) 404, s. 1-20.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(juridisk person Danisco (UK) Limited)

6-phytase

EC 3.1.3.26

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af 6-phytase (EC 3.1.3.26)

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

med en aktivitet på mindst:

 

fast coated form: 10 000 FTU (1)/g

 

flydende form: 10 000 FTU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

6-phytase (EC 3.1.3.26)

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysemetode  (2)

Kolorimetri med måling af det uorganiske fosfat, der frigives af enzymet fra fytatsubstrat.

Slagtekyllinger

250 FTU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet fosfor på over 0,23 %.

3.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg kropsvægt.

4.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

slagtekyllinger: 500-750 FTU,

slagtekalkuner: 250-1 000 FTU,

æglæggende høner: 150-900 FTU,

slagteænder: 250-1 000 FTU,

smågrise (fravænnede): 500-1 000 FTU,

slagtesvin: 500-1 000 FTU,

søer: 500 FTU.

5.

Åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker bæres under håndteringen.

29. maj 2019

Slagtekalkuner

250 FTU

Æglæggende høner

150 FTU

Slagteænder

250 FTU

Smågrise (fravænnede)

250 FTU

Slagtesvin

250 FTU

Søer

500 FTU


(1)  1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 380/2009

af 8. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 142, litra b), c), d), e), k) og n), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2) er blevet ophævet og erstattet af forordning (EF) nr. 73/2009. Visse bestemmelser i den ophævede forordning gælder dog fortsat også i 2009. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (3) gælder for begge forordninger. Derfor bør titlen på forordning (EF) nr. 796/2004 ajourføres.

(2)

Henvisninger til diverse artikler i forordning (EF) nr. 1782/2003, som er blevet udskiftet ved forordning (EF) nr. 73/2009, findes i sammenligningstabellen i bilag XVIII til sidstnævnte forordning. Visse henvisninger i forordning (EF) nr. 796/2004 til den ophævede forordning bør dog af klarhedshensyn ajourføres. Endvidere bør bestemmelser, der er blevet overflødige, udgå.

(3)

Kravene i forbindelse med jordudtagning under enkeltbetalingsordningen er blevet ophævet. Derfor bør bestemmelserne herom i forordning (EF) nr. 796/2004 udgå.

(4)

Det system til identificering og registrering af betalingsrettigheder, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 796/2004, skal sikre effektiv sporbarhed og gøre det muligt at foretage krydskontrol af betalingsrettigheder. Der er knyttet særlige betingelser til rettigheder tildelt efter artikel 68, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 73/2009. Derfor bør systemet indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere, om de pågældende særlige betingelser er opfyldt.

(5)

Ifølge artikel 29, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 skal kontrollen af, om støttebetingelserne er overholdt, være afsluttet, før betaling finder sted. Derfor er bestemmelsen herom i forordning (EF) nr. 796/2004 blevet overflødig og bør udgå.

(6)

Artikel 138 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (4) indeholder særlige bestemmelser for nedsættelser og udelukkelser under enkeltbetalingsordningen, men de er blevet ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2009 (5). Henvisninger til den pågældende artikel i forordning (EF) nr. 796/2004 bør derfor udgå. Endvidere bør de artikler i forordning (EF) nr. 796/2004, hvor det på grund af nævnte ændring er nødvendigt at henvise direkte til enkeltbetalingsordningen, ajourføres.

(7)

Der er behov for særlige forvaltnings- og kontrolbestemmelser i forbindelse med den særlige støtte, der skal ydes i tilfælde af valgfri gennemførelse af artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009.

(8)

Ansøgninger om støtte til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter skal også indeholde en kopi af den leveringskontrakt, der er omhandlet i artikel 110r i forordning (EF) nr. 1782/2003. I visse tilfælde er sådanne kontrakter endnu ikke indgået pr. en dato, som medlemsstaterne kan fastsætte som sidste frist for indgivelse af ansøgninger. Det bør derfor være muligt at indsende sådanne oplysninger pr. en senere dato, som fastsættes af medlemsstaten.

(9)

Artikel 20 i forordning (EF) nr. 796/2004 indeholder særlige regler for de tilfælde, hvor sidste frist for indgivelse af en støtteansøgning er en helligdag, en lørdag eller en søndag. Der bør gælde samme regel for indsendelse af ændringer af enkeltansøgninger, jf. artikel 15 i den pågældende forordning.

(10)

I artikel 21a i forordning (EF) nr. 796/2004 fastsættes der bestemmelser for forsinket indgivelse af ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen. Bestemmelserne gældende for det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse bør ajourføres med henvisninger til ordningens gennemførelse i de nye medlemsstater. Ifølge artikel 56 i forordning (EF) nr. 73/2009 fastsætter medlemsstaterne en sidste frist for indgivelse af ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen. Når der inkluderes nye sektorer i enkeltbetalingsordningen, bør bestemmelserne i artikel 21a i forordning (EF) nr. 796/2004 for forsinket indgivelse af ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen også gælde for ansøgninger, som landbrugere indgiver for sådanne nye sektorer. Af hensyn til en effektiv forvaltning er det helt afgørende, at ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen indgives til tiden. Derfor bør medlemsstaterne fastsætte en sidste frist for indgivelse af ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen, når nye sektorer optages i enkeltbetalingsordningen.

(11)

Henvisningen i artikel 31a i forordning (EF) nr. 796/2004 til den skala, der er omhandlet i artikel 110e i forordning (EF) nr. 1782/2003, er overflødig og bør udgå.

(12)

Den største del af de arealrelaterede betalinger er nu afkoblet fra produktion og hører ind under én afgrødegruppe. Det er derfor ikke længere nødvendigt at foretage kontrol af eventuel overanmeldelse af det samlede areal omfattet af enkeltansøgningen. Derfor kan de nedsættelsesbestemmelser, der gælder, hvis det ved sådan kontrol viser sig, at der er anmeldt for store arealer, forenkles.

(13)

For at samordne bestemmelserne for arealrelaterede betalinger, betalinger for dyr og supplerende betalinger for så vidt angår modregning af nedsættelser i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, bør annullering af restbeløbet efter tre år gælde for alle betalinger. Endvidere fastsættes der i artikel 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (6) horisontale bestemmelser for modregning af udestående gæld i fremtidige betalinger. Henvisningen til, hvilke betalinger gælden kan modregnes i, bør derfor erstattes af en henvisning til den pågældende bestemmelse.

(14)

Oplysninger om resultaterne af krydsoverensstemmelseskontrol bør stilles til rådighed for alle betalingsorganer, der er ansvarlige for forvaltning af de forskellige betalinger omfattet af krydsoverensstemmelseskravene, så der kan foretages relevante nedsættelser i de tilfælde, hvor konstateringerne berettiger det.

(15)

Der er blevet indført nye gradueringsbestemmelser. I den forbindelse er bestemmelserne for supplerende betalinger blevet overflødige og bør derfor udgå. Endvidere bør bestemmelserne for, i hvilken rækkefølge de forskellige nedsættelser skal anvendes, og grundlaget for disses beregning ajourføres, og eventuelle nedsættelser for at overholde nettolofterne som fastsat i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 bør indregnes.

(16)

Forordning (EF) nr. 885/2006 indeholder bestemmelser for modregning af udestående beløb og giver mulighed for at beslutte, at beløb på 100 EUR eller derunder ikke skal inddrives. Derfor bør bestemmelserne herom i forordning (EF) nr. 796/2004 udgå.

(17)

Forordning (EF) nr. 796/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Forordning (EF) nr. 73/2009 anvendes fra den 1. januar 2009. De ændringer, der er indført ved denne forordning, bør gælde for støtteansøgninger for år eller præmieperioder, der tidligst begynder den 1. januar 2009. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra den 1. januar 2009.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 796/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen på forordningen affattes således:

2)

I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)   »agerjord«: arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller som holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (7), uanset om arealerne er væksthusarealer eller under fast eller mobilt overdække eller ej

b)

Nr. 2) affattes således:

»2)   »permanente græsarealer«: arealer, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som har været holdt uden for bedriftens omdrift i mindst fem år, eksklusive arealer, der er omfattet af udtagningsordninger i henhold til artikel 107, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003, arealer, der er udtaget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 (8), arealer, der er udtaget i henhold til artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 (9), og arealer, der er udtaget i henhold til artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (10)

3)

Artikel 7, stk. 1, litra f), affattes således:

»f)

rettighedens art, navnlig rettigheder, hvortil der er knyttet særlige betingelser, jf. artikel 44 i forordning (EF) nr. 73/2009, og rettigheder tildelt efter artikel 68, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 73/2009«.

4)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   En landbrugsparcel med træer betragtes i forbindelse med de arealrelaterede støtteordninger som støtteberettiget område, hvis landbrugsaktiviteter eller i givet fald den planlagte produktion kan foregå på lignende måde som på parceller uden træer i samme område, jf. dog artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009.«

5)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 10

Støtteudbetaling i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol«.

b)

Stk. 1 udgår.

6)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»En landbruger, der ikke ansøger om støtte under de arealrelaterede støtteordninger, men ansøger om støtte under en anden af de støtteordninger, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 73/2009, eller om støtte i henhold til artikel 11, 12 eller 98 i forordning (EF) nr. 479/2008, skal, hvis han råder over landbrugsarealer som omhandlet i artikel 2, litra h), i forordning (EF) nr. 73/2009, indgive en enkeltansøgning, hvori han anfører disse arealer i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 14.«

7)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system for identificering og registrering af betalingsrettigheder, der i artikel 7 er fastsat for enkeltbetalingsordningen«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Med henblik på identifikationen af betalingsrettigheder, jf. stk. 1, litra c), skal de på forhånd udarbejdede skemaer, der stilles til rådighed for landbrugeren, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, indeholde identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med systemet for identificering og registrering som fastsat i artikel 7.«

c)

Stk. 3, første afsnit, første punktum, affattes således:

»Med henblik på identifikationen af alle bedriftens landbrugsparceller, stk. 1, litra d), skal de på forhånd udarbejdede skemaer, der stilles til rådighed for landbrugeren, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, indeholde angivelse af det maksimale støtteberettigede areal pr. referenceparcel i forbindelse med enkeltbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning.«

8)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis udtagne arealer anvendes i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, første led, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde det nødvendige bevis, der kræves i henhold til de gældende sektorbestemmelser.«

9)

Artikel 14, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Arealanvendelser som omhandlet i artikel 6, stk. 2, og artikel 38 i og i bilag VI til forordning (EF) nr. 73/2009 og arealer, der anvendes til produktion af hør bestemt til fiberproduktion, eller arealer, der er anmeldt til den særlige støtte i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, skal, hvis det ikke er nødvendigt at anmelde sådanne arealer i henhold til artikel 13 i nærværende forordning, anmeldes under et særskilt punkt i enkeltansøgningen.«

10)

Artikel 15, stk. 2, andet afsnit, udgår.

11)

I artikel 17a, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at kopien af den leveringskontrakt, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, kan indsendes særskilt på et senere tidspunkt, dog senest den 1. december i det år, hvor ansøgningen er indgivet.«

12)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Fravigelse af sidste frist for indgivelse af støtteansøgninger, bilag, kontrakter og erklæringer og sidste frist for ændring af enkeltansøgninger

Uanset artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (11) anses fristen, hvis sidste frist for indgivelse af støtteansøgninger eller bilag, kontrakter eller erklæringer i forbindelse med dette afsnit eller sidste frist for ændring af enkeltansøgninger er en helligdag, en lørdag eller en søndag, for at udløbe den førstfølgende arbejdsdag.

Stk. 1 gælder også for landbrugeres ansøgninger om deltagelse i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 73/2009.

13)

I artikel 21a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 56, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 og uanset artikel 21 i nærværende forordning, skal der — i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse i henhold til afsnit III, kapitel 3, i forordning (EF) nr. 73/2009, hvis landbrugeren i henhold til artikel 56, stk. 3, i nævnte forordning skal indgive ansøgningen om tildeling af rettigheder sammen med enkeltansøgningen for det pågældende år i den pågældende medlemsstat, og hvis landbrugeren indgiver disse ansøgninger efter den relevante frist — foretages en nedsættelse på 4 % pr. arbejdsdag af de beløb, der skal udbetales det pågældende år for de betalingsrettigheder, som landbrugeren skal have tildelt.«

b)

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 56, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, medfører indgivelse efter den relevante frist af en ansøgning om deltagelse i enkeltbetalingsordningen i henhold til nævnte artikel i så fald, at der foretages en nedsættelse på 3 % pr. arbejdsdag af de beløb, der skal betales i enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår for de betalingsrettigheder, som landbrugeren skal have tildelt.«

c)

I stk. 3 indsættes følgende afsnit:

»Ansøgninger om deltagelse som omhandlet i første afsnit skal indgives senest den dato, som medlemsstaterne fastsætter, dog senest den 15. maj i det pågældende år.«

14)

Artikel 24, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

mellem betalingsrettighederne og det fastslåede areal for at efterprøve, om rettighederne er ledsaget af et tilsvarende antal støtteberettigede hektar som defineret i artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009«.

15)

Artikel 31a affattes således:

»Artikel 31a

Kontrol på stedet af godkendte brancheorganisationer

Ved kontrol på stedet af godkendte brancheorganisationer i forbindelse med ansøgninger om afgrødespecifik betaling for bomuld, jf. afsnit IV, kapitel 1, afdeling 6, i forordning (EF) nr. 73/2009, kontrolleres det, om kriterierne for godkendelse af disse organisationer er overholdt, ligesom deres medlemsliste kontrolleres.«

16)

Artikel 38, første punktum, affattes således:

»Hvad angår supplerende betalinger, der skal ydes for særlige typer landbrug og for kvalitetsproduktion, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og den særlige støtte, der er omhandlet i artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, anvender medlemsstaterne bestemmelserne i dette afsnit i det omfang, det er hensigtsmæssigt.«

17)

Artikel 49, stk. 2, andet afsnit, udgår.

18)

Artikel 50, stk. 4, udgår.

19)

I artikel 51 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis det areal, der for en afgrødegruppe er anmeldt i forbindelse med arealrelaterede støtteordninger, dog ikke for stivelseskartofler, frø og tobak som omhandlet i afsnit IV, kapitel 1, afdeling 2 og 5, i forordning (EF) nr. 73/2009 og afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003, overstiger det areal, der er fastslået efter nærværende forordnings artikel 50, stk. 3 og 5, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal reduceret med det dobbelte af den konstaterede forskel, hvis en sådan forskel udgør over 3 % eller to hektar, men ikke over 20 % af det fastslåede areal.

Hvis forskellen udgør over 20 % af det fastslåede areal, ydes der ingen arealstøtte for den pågældende afgrødegruppe.

Er forskellen på over 50 %, udelukkes landbrugeren endnu en gang fra at modtage støtte på indtil et beløb, der er lig med det beløb, der svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er blevet fastslået efter artikel 50, stk. 3 og 5, i denne forordning. Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (12). Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud og i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.

b)

Stk. 2 udgår.

c)

Stk. 2a affattes således:

»2a.   Hvis en landbruger har anmeldt et areal, der er større end betalingsrettighederne, og arealet opfylder alle øvrige betingelser for støtteberettigelse, anvendes nedsættelserne og udelukkelserne i stk. 1 ikke.

Hvis en landbruger har anmeldt et areal, der er større end betalingsrettighederne, og arealet ikke opfylder alle øvrige betingelser for støtteberettigelse, beregnes forskellen i stk. 1 som forskellen mellem det areal, der opfylder alle øvrige betingelser for støtteberettigelse, og de anmeldte betalingsrettigheder.«

d)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en landbruger, der ansøger om støtte til energiafgrøder i henhold til artikel 88 i forordning (EF) nr. 1782/2003 eller anmelder parceller som udtagne i henhold til samme forordnings artikel 107, stk. 3, første led, ikke leverer den påkrævede mængde af en given råvare, anses han, for så vidt angår nærværende artikel, for ikke at have opfyldt sin forpligtelse med hensyn til parceller, der er bestemt til henholdsvis energiformål eller udtagning, for et areal, der beregnes ved at multiplicere det areal, han har dyrket og anvendt til produktion af råvarer, med den procentvise mangel i leverancerne af den pågældende råvare.«

20)

Artikel 52, stk. 3, andet afsnit, andet og tredje punktum, affattes således:

»Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

21)

Artikel 53, stk. 1 og 2, affattes således:

»Hvis der mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået efter artikel 50, stk. 3 og 5, er en forskel på mere end 0,5 % af det fastslåede areal eller 1 ha og den skyldes uregelmæssigheder, der er begået med forsæt, bortfalder den støtte, som landbrugeren efter artikel 50, stk. 3 og 5, ville være berettiget til, for det pågældende kalenderår under den relevante støtteordning.

Er forskellen på over 20 % af det fastslåede areal, udelukkes landbrugeren desuden endnu en gang fra at modtage støtte på indtil et beløb, der er lig med det beløb, som svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået efter artikel 50, stk. 3 og 5. Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

22)

I artikel 59 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, tredje afsnit, andet og tredje punktum, affattes således:

»Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

b)

Stk. 4, andet afsnit, andet og tredje punktum, affattes således:

»Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

23)

I artikel 60, stk. 6, andet afsnit, indsættes i stedet for andet punktum følgende andet og tredje punktum:

»Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

24)

Artikel 63 affattes således:

»Artikel 63

Konstateringer i forbindelse med supplerende betalinger

Hvad angår de supplerende betalinger, der skal ydes for særlige typer landbrug og for kvalitetsproduktion, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og den særlige støtte, jf. artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, fastsætter medlemsstaterne nedsættelser og udelukkelser, der i alt væsentligt svarer til nedsættelserne og udelukkelserne fastsat i dette afsnit. Ved arealrelaterede betalinger eller betalinger for dyr anvendes bestemmelserne i denne del tilsvarende.«

25)

I artikel 64, stk. 2, indsættes i stedet for tredje punktum følgende tredje og fjerde punktum:

»Et beløb svarende til beløbet i den afviste ansøgning vil blive modregnet i overensstemmelse med artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.«

26)

Artikel 65, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis mere end ét betalingsorgan er ansvarligt for forvaltningen af de forskellige ordninger for direkte betaling som defineret i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009 og betalinger som omhandlet i artikel 11, 12 og 98 i forordning (EF) nr. 479/2008, træffer medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i dette kapitel anvendes korrekt, og især at der anvendes én og samme nedsættelsessats for alle direkte betalinger og beløb fastsat efter artikel 66, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 67, stk. 1, tredje afsnit.

Hvis det for en landbruger forholder sig således, at mere end ét betalingsorgan er ansvarligt for forvaltningen af diverse betalinger som fastsat i artikel 36, litra a), nr. i)-v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 11, 12 og 98 i forordning (EF) nr. 479/2008, skal medlemsstaterne sørge for, at alle betalingsorganer, der er involveret i de pågældende betalinger, underrettes om fastslået manglende overholdelse og eventuelle nedsættelser og udelukkelser i den forbindelse.«

27)

Artikel 71, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

anvendes nedsættelserne eller udelukkelserne efter afsnit IV, kapitel II, på det samlede beløb, der skal ydes under enkeltbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning og enhver støtteordning, der ikke er omfattet af nedsættelser eller udelukkelser som omhandlet i litra a).«

28)

I artikel 71a foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 71a

Anvendelse af nedsættelser for hver støtteordning«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

litra a) affattes således:

»a)

De nedsættelser eller udelukkelser, der er fastsat i afsnit IV, kapitel I, anvendes for uregelmæssigheder.«

ii)

litra e) og f) udgår.

29)

Efter artikel 71a indsættes som artikel 71b:

»Artikel 71b

Beregningsgrundlag for nedsættelser i forbindelse med graduering, finansiel disciplin og af krydsoverensstemmelse

1.   Nedsættelser som følge af graduering, jf. artikel 7 og 10 i forordning (EF) nr. 73/2009 og alt efter tilfældet artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 (13), nedsættelse som følge af finansiel disciplin, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 73/2009 og nedsættelse i henhold til samme forordnings artikel 8, stk. 1, anvendes på summen af betalinger fra de forskellige støtteordninger, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 73/2009, og som de enkelte landbrugere kan omfattes af, efter proceduren fastsat i denne forordnings artikel 71a.

2.   Den betaling, der følger af anvendelsen af stk. 1, danner grundlag for beregningen af alle nedsættelser for manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse, jf. afsnit IV, kapitel II, i denne forordning.

30)

Artikel 73, stk. 2 og 8, udgår.

31)

Artikel 78, stk. 1, affattes således:

»Fordelingsnøglen for beløbene svarende til 4 procentpoint som omhandlet i artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastlægges ved at vægte medlemsstaternes andel af landbrugsarealet og landbrugsbeskæftigelsen med henholdsvis 65 % og 35 %.«

32)

Artikel 79 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for støtteansøgninger for år eller præmieperioder, der tidligst begynder den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 100 af 18.4.2009, s. 3.

(6)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.

(7)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16

(8)  EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85.

(9)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(10)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1

(11)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1

(12)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 9

(13)  EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1


9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/2009

af 8. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004 (2) skal der for visse produkter udstedes ægthedscertifikater, som beviser produkternes oprindelse i Schweiz, inden de indføres. Navnet på den myndighed, der har bemyndigelse til at udstede ægthedscertifikater, er anført i bilag III til forordningen. Ifølge forordningens artikel 4, stk. 2, kan bilag III ændres, hvis der udpeges en ny udstedende myndighed.

(2)

Schweiz har meddelt Kommissionen, at det har udpeget et nyt organ, som vil være bemyndiget til at udstede ægthedscertificater.

(3)

Forordning (EF) nr. 2092/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 2092/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 362 af 9.12.2004, s. 4.


BILAG

»BILAG III

Fortegnelse over myndigheder i eksportlandene, der har bemyndigelse til at udstede ægthedscertifikat

SCHWEIZ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.«


DIREKTIVER

9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/18


RÅDETS DIREKTIV 2009/47/EF

af 5. maj 2009

om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår de nedsatte satser for merværdiafgiften

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (3) tillader medlemsstaterne at anvende en eller to nedsatte satser, som ikke må være mindre end 5 %, og som kun gælder for en restriktiv liste over leveringer af varer og ydelser.

(2)

I meddelelsen om andre momssatser end normalsatser for moms, som Kommissionen forelagde for Europa-Parlamentet og Rådet i 2007, blev det konkluderet, at anvendelsen af nedsatte momssatser på tjenesteydelser, der leveres lokalt, ikke udgør nogen reel trussel for det indre markeds funktion og under visse omstændigheder kan tænkes at have positive virkninger med hensyn til jobskabelse og bekæmpelse af sort arbejde. Det er derfor hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for at anvende nedsatte momssatser på arbejdskraftintensive ydelser, der er omfattet af de midlertidige bestemmelser, som gælder indtil udgangen af 2010, samt på restaurations- og cateringydelser.

(3)

For så vidt angår levering af alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikkevarer i forbindelse med restaurations- og cateringydelser kan det være berettiget at give disse drikkevarer en anden behandling end den, der er fastsat i forbindelse med levering af fødevarer, og det er derfor hensigtsmæssigt udtrykkeligt at fastsætte, at en medlemsstat kan lade levering af alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikkevarer være omfattet eller udelukket ved anvendelsen af en nedsat sats på levering af restaurations- og cateringydelser som omhandlet i bilag III i direktiv 2006/112/EF.

(4)

Direktiv 2006/112/EF bør endvidere ændres for at tillade anvendelsen af henholdsvis nedsatte satser eller fritagelser i et begrænset antal specifikke situationer af sociale grunde eller sundhedsgrunde, og for at klarlægge og ajourføre henvisningen til bøger i bilag III til den tekniske udvikling.

(5)

Indholdet af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF vedrørende eksisterende undtagelser og listen i bilag IV hertil vil være omfattet af listen over leveringer af varer og ydelser, som kan belægges med en nedsat sats på grundlag af nærværende direktiv. Af klarhedshensyn bør disse bestemmelser og bilag IV til direktiv 2006/112/EF udgå.

(6)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(7)

Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 104a

Cypern kan anvende en af de to nedsatte satser i artikel 98 på levering af flaskegas.«

2)

Artikel 105 affattes således:

»Artikel 105

1.   Portugal kan anvende en af de to nedsatte satser i artikel 98 på broafgifter i Lissabonområdet.

2.   Portugal kan for transaktioner, der gennemføres i de autonome regioner Azorerne og Madeira, og for indførsler, der foretages direkte til disse regioner, anvende satser, der er lavere end dem, der anvendes for det kontinentale område.«

3)

Kapitel 3 i afsnit VIII udgår.

4)

Følgende litra tilføjes i artikel 111 med virkning fra den 1. januar 2011:

»c)

af Malta for levering af fødevarer og farmaceutiske produkter.«

5)

Artikel 114, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Endvidere kan de i første afsnit omhandlede medlemsstater anvende en sådan sats på børnebeklædning og børnefodtøj samt på boligsektoren.«

6)

Artikel 115 affattes således:

»Artikel 115

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1991 anvendte en nedsat sats på børnebeklædning og børnefodtøj eller på boligsektoren, kan fortsat anvende en sådan sats på levering af disse varer og ydelser.«

7)

Artikel 116 udgår.

8)

Artikel 117, stk. 1, udgår.

9)

Artikel 125, stk. 2, udgår.

10)

Artikel 127 udgår med virkning fra den 1. januar 2011.

11)

Artikel 128, stk. 2, udgår.

12)

Artikel 129, stk. 1, udgår.

13)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

14)

Bilag IV udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på den første dag i den første måned efter måneden for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  Udtalelse af 19.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


BILAG

I bilag III til direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 6 affattes således:

»6)

Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger på alle fysiske medier (herunder brochurer, foldere og lignende tryksager, billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og hydrografiske kort eller tilsvarende), aviser og tidsskrifter, bortset fra materiale, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame«.

2)

Følgende punkter indsættes:

»10a)

Renovering og reparation af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede ydelse

10b)

vinduespudsning og rengøring i private husholdninger«.

3)

Følgende punkt indsættes:

»12a)

restaurations- og cateringydelser, idet det er muligt at udelukke levering af (alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige) drikkevarer«.

4)

Følgende punkter tilføjes:

»19)

småreparationer af cykler, sko og lædervarer, beklædningsgenstande og linned (herunder reparation og ændring)

20)

pleje i hjemmet såsom hjemmehjælp og pleje af børn, ældre, syge eller handicappede

21)

frisørvirksomhed.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

9.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2009

om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2008

(meddelt under nummer K(2009) 3219)

(2009/373/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 30 og 33,

efter høring af Fondskomitéen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 30 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2005 afslutter Kommissionen regnskaberne for de i artikel 6 i nævnte forordning omhandlede betalingsorganer på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber, ledsaget af de for deres regnskabsafslutning nødvendige oplysninger, af attester om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og af godkendelsesorganernes rapporter.

(2)

I henhold til artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL (2) tages der i forbindelse med regnskabsåret 2008 hensyn til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i perioden 16. oktober 2007-15. oktober 2008.

(3)

Kommissionen har kontrolleret de fremsendte oplysninger, og den har inden den 31. marts 2009 meddelt medlemsstaterne resultaterne af sin kontrol af disse oplysninger sammen med de nødvendige ændringer.

(4)

På grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne kan Kommissionen for nogle af betalingsorganernes vedkommende træffe afgørelse om, hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. Bilag I opregner de beløb, der kan anerkendes for hver medlemsstat, og de beløb, som skal betales tilbage af eller udbetales til medlemsstaterne.

(5)

Information fremsendt af visse andre betalingsorganer kræver yderligere undersøgelser, og deres regnskaber kan derfor ikke afsluttes ved nærværende beslutning. Bilag II opregner de pågældende betalingsorganer.

(6)

I henhold til artikel 33, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005 bæres 50 % af de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse som følge af uregelmæssigheder af den pågældende medlemsstat, hvis inddrivelsen ikke har fundet sted før afslutningen af programmet for udvikling af landdistrikterne, enten inden for en frist på fire år efter det første led i en administrativ eller retslig konstatering eller på otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole eller ved afslutningen af programmet, hvis disse frister udløber før afslutningen heraf. I henhold til artikel 33, stk. 4, i nævnte forordning skal medlemsstaterne i forbindelse med fremsendelsen af årsregnskaberne sende en sammenfattende oversigt over inddrivelsesprocedurer, der er iværksat som følge af uregelmæssigheder. I Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette beløb, der skal inddrives. I bilag III til nævnte forordning er der fastsat modeller for de tabeller, som medlemsstaterne skal fremlægge i 2009. Kommissionen skal således på grundlag af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe beslutning om de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse, der skyldes uregelmæssigheder, og som ligger mere end fire henholdsvis otte år tilbage. Denne beslutning foregriber dog ikke eventuelle senere overensstemmelsesbeslutninger, jf. artikel 33, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(7)

Medlemsstaten kan i henhold til artikel 33, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1290/2005 beslutte at indstille inddrivelsesproceduren, efter at programmet for udvikling af landdistrikterne er afsluttet. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen vil være større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig på grund af, at debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis beslutningen er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bæres de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse fuldt ud af EU-budgettet. Den berørte medlemsstat skal i den sammenfattende oversigt, der er omhandlet i artikel 33, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005, angive de beløb, for hvilke det er blevet besluttet ikke at fortsætte inddrivelsesprocedurerne, samt begrundelsen herfor. Disse beløb betales ikke af de pågældende medlemsstater, men derimod af EU-budgettet. Denne beslutning foregriber ikke eventuelle senere overensstemmelsesbeslutninger, jf. artikel 33, stk. 5, i nævnte forordning.

(8)

Ifølge artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber nærværende beslutning ikke eventuelle senere beslutninger, truffet af Kommissionen, om udelukkelse fra EF-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt efter EF-bestemmelserne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For regnskabsåret 2008 afsluttes regnskaberne for betalingsorganerne i medlemsstaterne vedrørende udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), med undtagelse af de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 2.

I bilag I er angivet de beløb, der under hvert program for udvikling af landdistrikterne skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til denne beslutning, herunder også de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 33, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 2

I bilag II er angivet de betalingsorganer i medlemsstaterne, hvis regnskaber over udgifter til de enkelte programmer for udvikling af landdistrikterne, der finansieres af ELFUL, for regnskabsåret 2008, udskilles fra nærværende beslutning og vil blive omfattet af en senere beslutning om regnskabsafslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.


BILAG I

ELFUL AFSLUTTEDE UDGIFTER TIL LANDDISTRIKTSPROGRAMMER OG FORANSTALTNINGER FOR REGNSKABSÅRET 2008

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat pr. program

A.   Godkendte programmer med de udgifter, der er anmeldt for ELFUL

(EUR)

CCI

Udgifter 2008

Korrektioner

I alt

Ikke-genanvendelige beløb

Beløb, der er godkendt og afsluttet for regnskabsåret 2008

Mellemliggende betalinger, som medlemsstaten har fået tilbagebetalt i regnskabsåret

Beløb, som skal betales tilbage af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten i den næste anmeldelse

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

I alt

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

I alt

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

I alt

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

I alt

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

I alt

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

I alt

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

I alt

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

I alt

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

I alt

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

I alt

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

I alt

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

I alt

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

I alt

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

I alt

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

I alt

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

I alt

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

I alt

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

I alt

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

I alt

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

I alt

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

I alt

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

I alt

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

I alt

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

I alt

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

I alt

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

I alt

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

I alt

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

I alt

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

I alt

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

I alt

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

I alt

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

I alt

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

I alt

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

I alt

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

I alt

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

I alt

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

I alt

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

I alt

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

I alt

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

I alt

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

I alt

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

I alt

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

I alt

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

I alt

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

I alt

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

I alt

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

I alt

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

I alt

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

I alt

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

I alt

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

I alt

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

I alt

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05

0,00

112

8 750,00

0,00

8 750,00

0,00

8 750,00

8 750,00

0,00

121

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

1 140 808,77

–0,03

122

1 876,87

0,00

1 876,87

0,00

1 876,87

1 876,87

0,00

123