ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.111.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
5. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 361/2009 af 4. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2009 af 4. maj 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2009 af 4. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2009 af 4. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 360/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

13

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) ( 1 )

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/364/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. oktober 2008 om foranstaltning C 33/07 (ex N 339/06 og N 729/06) som Tyskland har planer om at gennemføre via IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (meddelt under nummer K(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2009 om tilladelse til omsætning af lycopen fra Blakeslea trispora som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet over de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbrug (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. maj 2009 om fastsættelse for produktionsåret 2009/10 af den diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte, der ydes i henhold til den midlertidige ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i EF (meddelt under nummer K(2009) 3158)

50

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/113/EF af 8. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række mikroorganismer som aktivstoffer ( EUT L 330 af 9.12.2008 )

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 361/2009

af 4. maj 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 362/2009

af 4. maj 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 348/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 106 af 28.4.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 5. maj 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 363/2009

af 4. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1698/2005, der fastsætter retsgrundlaget for støtte til udvikling af landdistrikterne fra ELFUL i hele Fællesskabet, er blevet ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2009 af 19. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (2). Derfor bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (3) suppleres med yderligere gennemførelsesbestemmelser.

(2)

Udløbet af mælkekvoteordningen under Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (4) kræver en særlig indsats af mælkeproducenterne. Det er derfor hensigtsmæssigt med virkning fra programmeringsperiodens begyndelse at ophæve den begrænsning af investeringsstøtten til mælkeproducenter, der betyder, at hver enkelt bedrift skal holde sig inden for de produktionskvoter, den har fået tildelt.

(3)

Forordning (EF) nr. 74/2009 indførte kravet om revision af de nationale strategiplaner. Revisionens minimumsindhold bør defineres.

(4)

På grund af vigtigheden af prioriteterne i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal revisionerne af landdistriktsprogrammerne som følge af den første gennemførelse af denne artikel betragtes som revisioner i henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 og gøres til genstand for en beslutning truffet af Kommissionen.

(5)

Forordning (EF) nr. 74/2009 har identificeret en liste over potentielle virkninger, det er hensigten at opnå med aktioner rettet mod de prioriteter, der omhandles i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005. Da denne liste ikke er udtømmende, kan medlemsstaterne foreslå yderligere potentielle virkninger, som ovennævnte aktioner tager sigte på at opnå. For at sikre overensstemmelse med de potentielle virkninger, der allerede er identificeret, og med den generelle målsætning om at styrke aktioner, der vedrører nye udfordringer, bør medlemsstaternes muligheder for at foreslå sådanne yderligere potentielle virkninger imidlertid være betinget af, at de revideres af Kommissionen, og at Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne afgiver en udtalelse. Derfor bør ændringer, der indfører en ny potentiel virkning, gøres til genstand for en kommissionsbeslutning.

(6)

I betragtning af det store antal tilfælde, hvor revisionerne vedrører en mindre undtagelse fra afgrænsningsprincipperne mellem fælles markedsordninger og landdistriktsudvikling, og for at begrænse den administrative byrde, bør Kommissionen ikke længere vedtage beslutninger om revisioner vedrørende ændringer i forbindelse med den undtagelse, der omhandles i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005. Tilsvarende bør en sådan revisionskategori slettes af listen i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1974/2006.

(7)

Indholdet og kriterierne i forretningsplanerne vedrørende støtte til bedrifter, der er under omstrukturering på grund af en reform af en fælles markedsordning, bør specificeres.

(8)

Efter afskaffelsen af jordudtagningsforanstaltningen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (5) bør de bestemmelser, der henviser til denne foranstaltning, tilpasses.

(9)

For at lette gennemførelsen af investeringsprojekter under den nuværende økonomiske og finansielle krise bør lofterne for forskudsbetalinger forhøjes i 2009 og 2010.

(10)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse statsstøttebestemmelserne for visse foranstaltninger, der medfinansieres af ELFUL, og for yderligere national finansiering for at præcisere deres anvendelsesområde og for at tage hensyn til den ved forordning (EF) nr. 74/2009 indførte nye foranstaltning vedrørende bedrifter under omstrukturering på grund af en reform af en fælles markedsordning.

(11)

Der er behov for at definere udtrykket »større ændringer« som omhandlet i artikel 78, litra f), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(12)

For at gøre det muligt at overvåge aktioner med henblik på prioriteter, der er fastsat i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør output-indikatorer og tilknyttede mål, der indgår i den fælles overvågnings- og evalueringsramme omhandlet i artikel 80 i nævnte forordning, specificeres efter aktionstype.

(13)

Medlemsstaterne skal i deres reviderede programmer medtage oplysninger om de typer af aktioner, der vedrører prioriteter nævnt i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005, og det skal af disse oplysninger fremgå, hvilke af disse aktioner der er baseret på nye foranstaltninger, dvs. foranstaltninger, som endnu ikke er godkendt med programmet for udvikling af landdistrikterne. Endvidere skal den vejledende tildeling fra ELFUL for 2010-2013 angives. Til dette formål bør bilagene til forordning (EF) nr. 1974/2006 ændres.

(14)

For at være i overensstemmelse med datoen for anvendelsen af forordning (EF) nr. 74/2009, som bestemmelserne i nærværende forordning supplerer, bør nærværende forordning anvendes fra 1. januar 2009. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft bør ikke anfægte princippet om de berørte støttemodtageres retssikkerhed.

(15)

Forordning (EF) nr. 1974/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis der inden for rammerne af en fælles markedsordning uden for mejerisektoren, herunder ordninger for direkte støtte finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), pålægges produktionsrestriktioner eller begrænsninger af støtten fra Fællesskabet for den enkelte landbruger, bedrift eller forarbejdningsvirksomhed, kan der ikke ydes støtte i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 til investeringer, der vil øge produktionen ud over disse restriktioner eller begrænsninger.«

2)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Revisioner af nationale strategiplaner, jf. artikel 12a i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal omfatte en revision af de relevante elementer, der er angivet i artikel 11, stk. 3, i nævnte forordning, som vedrører de prioriteter, der er fastsat i artikel 16a, stk. 1, i nævnte forordning, og specielt af de vigtigste kvantificerede mål.

Den nationale strategi skal identificere det anslåede og vejledende bidrag fra ELFUL, jf. artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005, der tildeles til hver enkelt af prioriteterne i artikel 16a, stk. 1, i nævnte forordning i medlemsstaten, og skal indeholde en passende forklaring vedrørende tildelingen.«

3)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Indholdet af landdistriktsudviklingsprogrammerne, jf. artikel 16 og 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.«

4)

I artikel 7, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra d) affattes således:

»d)

Revisionen vedrører den første gennemførelse af artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005.«

b)

Som litra e) tilføjes:

»e)

Revisionen indfører en ekstra potentiel virkning, der ikke er angivet i bilag II til forordning (EF) nr. 1698/2005, i forbindelse med de prioriteter, der er nævnt i artikel 16a i samme forordning.«

5)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaternes ændringer i programmer omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), kan indebære ændringer i den finansielle fordeling pr. foranstaltning inden for en akse og ikke-finansielle ændringer i form af indførelse af nye foranstaltninger og aktionstyper, tilbagetrækning af eksisterende foranstaltninger og aktionstyper, ændringer vedrørende den undtagelse, der omhandles i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005, eller oplysninger om og beskrivelse af eksisterende foranstaltninger i programmet.«

6)

Som artikel 24a indsættes:

»Artikel 24a

Forretningsplanen, der er omhandlet i artikel 35a i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal:

a)

beskrive de vigtigste aspekter af den påtænkte omstrukturering, herunder diversificering uden for landbrugsaktiviteter

b)

identificere specifikke målsætninger.«

7)

I artikel 27, stk. 6, udgår første afsnit.

8)

I artikel 46 tilføjes følgende stykke:

»Denne artikel anvendes også for forpligtelser, der er berørt af jordudtagningsforanstaltningens afskaffelse som følge af ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 73/2009. Støttemodtageren kan efter anmodning få tilpasset sådanne forpligtelser, også selv om der ikke er fastsat en revisionsklausul.«

9)

I artikel 56, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»I tilfælde af investeringer, for hvilke den enkelte beslutning om støtte træffes i 2009 eller i 2010, kan forskuddet forhøjes indtil 50 % af den offentlige støtte i relation til investeringen.«

10)

Artikel 57, stk. 2, affattes således:

»2.   Landdistriktsudviklingsprogrammer kan kun omfatte medlemsstaternes betalinger til landdistriktsudvikling, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36, til foranstaltninger i medfør af artikel 25, 43 til 49 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og til operationer under foranstaltninger i medfør af nævnte forordnings artikel 21, 24, 28, 29, 30 og 35a eller yderligere national finansiering, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36, til foranstaltninger i medfør af artikel 25, 27, 43 til 49 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og til operationer under foranstaltninger i medfør af nævnte forordnings artikel 21, 24, 28, 29, 30 og 35a, hvis den pågældende statsstøtte er angivet i overensstemmelse med punkt 9.B i bilag II til nærværende forordning.«

11)

I afdeling 4 »Overvågning og evaluering« indsættes som artikel 59a:

»Artikel 59a

Med henblik på artikel 78, litra f), i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal »eventuelle større ændringer« omfatte de ændringer, hvortil der kræves en kommissionsbeslutning, og ændringer omhandlet i artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning, undtagen ændringer vedrørende den undtagelse, der omhandles i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og oplysningerne om og beskrivelsen af programmets eksisterende foranstaltninger.«;

12)

I artikel 62, stk. 1, tilføjes følgende stykke:

»For foranstaltninger, der indeholder aktionstyper som specificeret i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal output-indikatorer og vejledende mål for output-indikatorerne opdeles efter aktionstype.«

13)

Artikel 63, stk. 8, første afsnit, affattes således:

»I tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder, herunder navnlig funktionsfejl i systemet eller afbrydelser af forbindelsen, kan medlemsstaterne sende Kommissionen dokumenterne i papirform eller ad anden elektronisk vej. Fremsendelse i papirform eller ad anden elektronisk vej kræver en forhåndsmeddelelse til Kommissionen.«

14)

Bilag I, II, VII og VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009. Artikel 1, nr. 1), anvendes dog fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 100.

(3)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(5)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Støtteordninger omhandlet i artikel 2, stk. 2

Frugt og grøntsager (del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling IVa, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (1))

Vin (afsnit II, kapitel I, i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (2))

Tobak (del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling V, i forordning (EF) nr. 1234/2007)

Olivenolie (del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling IV, i forordning (EF) nr. 1234/2007)

Humle (Artikel 68a i forordning (EF) nr. 1782/2003)

Får og geder (artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (3))

Biavl (afsnit I, kapitel IV, afdeling VI, i forordning (EF) nr. 1234/2007)

Sukker (Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 (4))

Særlige foranstaltninger til fordel for landbruget i fjernområderne (afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (5)) og de mindre øer i Det Ægæiske Hav (kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (6))

Direkte betalinger (artikel 41, stk. 3, og artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009).

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 5.2, andet led, affattes således:

»—

Bekræftelse af, at overholdelse af statsstøtteprocedurerne og af kriterierne for materiel forenelighed, navnlig lofterne for samlet statsstøtte under traktatens artikel 87 til 89, er sikret for foranstaltninger i medfør af artikel 25, 43 til 49 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og for operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 21, 24, 28, 29, 30 og 35a, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36.«

b)

Punkt 5.3 affattes således:

»5.3.   Oplysninger om akser og foranstaltninger

For foranstaltningerne kræves følgende specifikke oplysninger, herunder oplysninger om de særlige aktionstyper, der omhandles i artikel 16a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005:«

c)

Punkt 5.3.1.4 affattes således:

d)

Følgende indsættes som punkt 5.3.1.4.4:

»5.3.1.4.4.   Bedrifter under omstrukturering på grund af en reform af en fælles markedsordning;

angivelse af den pågældende reform af den fælles markedsordning

resumé af kravene i forretningsplanen

støttebeløb og støttens varighed.«

e)

Følgende indsættes som punkt 5.3.6:

»5.3.6.    Liste over aktionstyper omhandlet i artikel 16a, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005 op til de beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 5a, i nævnte forordning.

Akse/foranstaltning

Aktionstype

Potentielle virkninger

»Eksisterende« eller »ny« aktionstype

Reference til aktionstypens beskrivelse i landdistriktsprogrammet

Output-indikator — mål

Akse 1

Foranstaltning 111

 

 

 

Foranstaltning …

 

 

 

Akse 2

Foranstaltning 211

 

 

 

Foranstaltning …

 

 

 

Akse 3

Foranstaltning 311

 

 

 

Foranstaltning …

 

 

 

 

 

Akse 4

Foranstaltning 411

 

 

 

Foranstaltning …

 

 

 

 

 

NB: Kolonnen »eksisterende eller ny aktionstype« skal vise, hvorvidt den aktionstype, der vedrører prioriteter omhandlet i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005, allerede var medtaget i det program for udvikling af landdistrikterne, der var gældende pr. 31. december 2008, eller ej. I den forbindelse anses ændringer af eksisterende aktionstyper også for at være »nye aktionstyper«.«

f)

6.1 affattes således:

»6.1.   Årlige bidrag fra ELFUL (i EUR);

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ikke-konvergensregioner

 

 

 

 

 

 

 

Konvergensregioner (7)

 

 

 

 

 

 

 

Fjerntliggende regioner og mindre øer i Det Ægæiske Hav (8)

 

 

 

 

 

 

 

Frivillig graduering (9)

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere bidrag til Portugal

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra midler fra artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 — ikke-konvergensregion

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra midler fra artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 — konvergensregion (10)

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

g)

Fodnote (1), hvortil henvisning findes sidst i titlen til tabel 6.2, affattes således:

»(1)

Tabel 6.2 skal gentages for hvert delbeløb af det ELFUL-bidrag, der vises i en række i tabel 6.1.«

h)

Følgende indsættes som punkt 6.3:

»6.3.   Vejledende budget for aktioner omhandlet i artikel 16a i forordning (EF) nr. 1698/2005 mellem 1. januar 2010 og 31. december 2013 (Artikel 16a, stk. 3, litra b), op til de beløb, der er specificeret i artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005)

Akse/foranstaltning

ELFUL-bidrag for 2010-2013

Akse 1

Foranstaltning 111

Foranstaltning …

Akse 2

Foranstaltning 211

Foranstaltning …

Akse 3

Foranstaltning 311

Foranstaltning …

 

Akse 4

Foranstaltning 411

Foranstaltning …

 

Akse 1, 2, 3 og 4, i alt

…«

i)

Følgende indsættes i punkt 7 som kode (144):

»(144)

Bedrifter under omstrukturering på grund af en reform af en fælles markedsordning«.

j)

I punkt 9.B affattes indledningen til første afsnit således:

»For foranstaltninger i medfør af artikel 25, 27 (for sidstnævnte kun for yderligere national finansiering, jf. artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005), 43 til 49 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og operationer under foranstaltningerne i medfør af samme forordnings artikel 21, 24, 28, 29, 30 og 35a, som ikke er omfattet af traktatens artikel 36, enten:«

3)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

Følgende nye afsnit tilføjes til punkt 2:

»Hver medlemsstat, der efter Rådets forordning (EF) nr. 74/2009 (11) modtager ekstra finansielle midler, der er en følge af en graduering i henhold til nævnte forordning, sammen med — fra og med 2011 — uudnyttede midler, bør fra og med 2011 medtage et separat kapitel, der indeholder mindst samme analyse som nævnt i foregående afsnit for så vidt angår de aktioner med henblik på nye prioriteter, der er nævnt i artikel 16a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005. For nye medlemsstater, undtagen Bulgarien og Rumænien, får dette krav virkning fra og med 2014.

Medlemsstater, der anvender den nye foranstaltning »144 Bedrifter under omstrukturering« bør rapportere om resultaterne sammenholdt med foranstaltningens mål.

b)

Følgende indsættes som punkt 3a:

»3a.

Den økonomiske gennemførelse af programmet for så vidt angår de aktioner, der tager sigte på de nye udfordringer, med angivelse for hver enkelt foranstaltning af de beløb, som modtagerne har fået udbetalt for de udgifter, de har haft, efter den 1. januar 2010 for de aktionstyper, der omhandles i artikel 16a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og de beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 5a, i nævnte forordning.

Tabellen over den økonomiske gennemførelse af disse aktionstyper skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

Akse/foranstaltning

Årlige betalinger — år N

Samlede betalinger fra år 2010 til år N

Foranstaltning 111

Foranstaltning …

 

 

Akse 1 i alt

Foranstaltning 211

Foranstaltning …

 

 

Akse 2 i alt

Foranstaltning 311

Foranstaltning …

 

 

Akse 3 i alt

Foranstaltning 411

Foranstaltning …

 

 

Akse 4 i alt

Programmet i alt

…«

4)

I bilag VIII indsættes følgende række under punkt II. Fælles indikatorer for output sidst i listen vedrørende akse 1:

Kode

Foranstaltning

Output-indikatorer (*)

»144

Bedrifter under omstrukturering på grund af en reform af en fælles markedsordning

— Antal støttemodtagende bedrifter«


(1)  EUT L 299 af 2.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(3)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(4)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(5)  EUT L 42, af 14.2.2006, s. 1.

(6)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1

(7)  For medlemsstater med konvergensregioner.

(8)  For medlemsstater med fjerntliggende regioner eller mindre øer i Det Ægæiske Hav.

(9)  For de medlemsstater, der anvender frivillig graduering i medfør af forordning (EF) nr. 378/2007.

(10)  For de medlemsstater, der modtager ekstra midler som omhandlet artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 med konvergensregioner.«

(11)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 100


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 364/2009

af 4. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 360/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 1. maj 2009 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2009 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 360/2009.

(3)

Forordning (EF) nr. 360/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 360/2009 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 110 af 1.5.2009, s. 27.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 5. maj 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

37,15

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

12,61

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

12,61

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

37,15


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.5.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

197,12

122,70

Pris fob USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Præmie for Golfen

11,64

Præmie for The Great Lakes

12,66

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

15,07 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

16,57 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/16


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF

af 23. april 2009

om retlig beskyttelse af edb-programmer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indholdet af Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer (3) er blevet ændret (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Udviklingen af edb-programmer forudsætter en investering af betydelige menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, mens edb-programmer kan kopieres til en brøkdel af de omkostninger, der er forbundet med en selvstændig udvikling af dem.

(3)

Edb-programmer spiller en stadig større rolle inden for en lang række industrier, og edb-programteknologi kan derfor betragtes som værende af fundamental betydning for Fællesskabets industrielle udvikling.

(4)

Visse forskelle i den retlige beskyttelse, som edb-programmer nyder i henhold til medlemsstaternes lovgivning, har en direkte og negativ indvirkning på det indre markeds funktion for så vidt angår edb-programmer.

(5)

Eksisterende forskelle med en sådan negativ virkning bør fjernes og nye forskelle undgås, mens forskelle uden mærkbar negativ virkning på det indre markeds funktion ikke behøver at blive fjernet eller forhindret i at opstå.

(6)

Fællesskabets retlige ramme for beskyttelsen af edb-programmer kan derfor i første omgang begrænses til fastsættelse af, at medlemsstaterne skal give edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litterære værker, samt til fastsættelse af, hvem og hvad der skal beskyttes, hvilke enerettigheder de beskyttede personer kan påberåbe sig som hjemmel for at tillade eller forbyde visse handlinger, samt hvor lang tid beskyttelsen skal vare.

(7)

I dette direktiv omfatter betegnelsen »edb-program« programmer i enhver form, herunder programmer inkorporeret i datamater. Betegnelsen omfatter også forberedende designarbejde, der fører til udviklingen af et edb-program, under forudsætning af at det forberedende arbejde er af en sådan karakter, at et edb-program på et senere stadium kan være resultatet heraf.

(8)

De kriterier, der skal lægges til grund for at afgøre, om et edb-program er et originalt værk eller ej, bør ikke omfatte afprøvning af edb-programmets kvalitetsmæssige eller æstetiske værdi.

(9)

Fællesskabet går fuldt ud ind for at fremme international standardisering.

(10)

Edb-programmets funktion er at kommunikere og arbejde sammen med andre komponenter i et edb-system og med brugere, og med henblik herpå er en logisk og i givet fald en fysisk sammenkobling og interaktion nødvendig, for at alle programmel- og maskineldele kan arbejde sammen med andet programmel og maskinel samt med brugerne på den måde, det er hensigten, det skal fungere. De dele af et edb-program, som tilvejebringer denne sammenkobling og interaktion mellem komponenterne i et system, benævnes normalt »grænseflader«. Denne funktionelle sammenkobling og interaktion benævnes normalt »interoperabilitet«; driftskompatibilitet kan defineres som evnen til at udveksle data og gensidigt gøre brug af de udvekslede data.

(11)

For at undgå tvivl skal det præciseres, at det kun er et edb-programs udtryksform, der er beskyttet, og at de idéer og principper, som ligger til grund for elementerne i et edb-program, herunder dem, der ligger til grund for grænsefladerne, ikke nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til dette direktiv. I overensstemmelse med dette ophavsretsprincip er idéer og principper, i det omfang logik, algoritmer og programmeringssprog omfatter disse idéer og principper, ikke beskyttet i henhold til dette direktiv. I henhold til medlemsstaternes lovgivning og retspraksis og de internationale ophavsretskonventioner skal sådanne idéers og princippers udtryksform beskyttes ophavsretligt.

(12)

I dette direktiv forstås ved udtrykket »udlejning«, at et edb-program eller en kopi heraf bliver stillet til rådighed til benyttelse i et begrænset tidsrum med henblik på fortjeneste; udtrykket omfatter ikke offentligt udlån, som dermed falder uden for direktivets rækkevidde.

(13)

Ophavsmandens eneret til at hindre uretmæssig reproduktion af sit værk bør, når der er tale om edb-programmer, underlægges en begrænset undtagelse med henblik på at tillade reproduktion, der er teknisk nødvendig for, at det pågældende program kan benyttes af den, der lovligt har erhvervet det. Dette betyder, at handlinger som indlæsning og kørsel, der er nødvendige for anvendelsen af en kopi af et program, som er lovligt erhvervet, herunder rettelse af fejl deri, ikke må forbydes ved aftale. Når intet særligt er aftalt, herunder når en kopi af et program er solgt, må enhver anden handling, der er nødvendig for anvendelsen af kopien af et program, udføres i overensstemmelse med dens formål af den, der lovligt har erhvervet kopien.

(14)

En person, der har ret til at benytte et edb-program, bør ikke hindres i at udføre handlinger, der er nødvendige for at besigtige, undersøge eller afprøve, hvordan edb-programmet fungerer, forudsat at sådanne handlinger ikke krænker ophavsretten til edb-programmet.

(15)

Uretmæssig reproduktion, oversættelse, bearbejdelse eller omarbejdelse af formen af den kode, hvori en kopi af et edb-program er gjort tilgængelig, udgør en krænkelse af ophavsmandens enerettigheder. Imidlertid kan der forekomme situationer, hvor en sådan reproduktion af et edb-programs kode og oversættelse af kodens form er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet edb-program og andre edb-programmer. Under disse ganske bestemte omstændigheder skal det derfor betragtes som lovligt og i overensstemmelse med god forretningsskik, at en person, der har ret til at benytte et edb-program, eller en person, der handler på dennes vegne, foretager reproduktion og oversættelse, og dette skal derfor anses for ikke at kræve rettighedshaverens tilladelse. Formålet med denne undtagelse er at gøre det muligt at forbinde alle komponenter i et edb-system, herunder komponenter af forskellige fabrikater, således at de kan arbejde sammen. Denne undtagelse fra ophavsmandens eneret må ikke benyttes på en måde, som gør indgreb i rettighedshaverens legitime interesser eller er i modstrid med den normale udnyttelse af edb-programmet.

(16)

En ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer bør ikke være til hinder for, at andre beskyttelsesformer kan finde anvendelse, når omstændighederne taler herfor. Dog bør aftalemæssige bestemmelser, der strider mod dette direktivs bestemmelser om dekompilering eller mod undtagelserne i dette direktiv med hensyn til sikkerhedskopiering og besigtigelse, undersøgelse og afprøvning af et edb-program, være ugyldige.

(17)

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anvendelsen af konkurrencereglerne i artikel 81 og 82 i traktaten, når en leverandør med en dominerende stilling afslår at gøre oplysninger, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet som defineret i dette direktiv, tilgængelige.

(18)

Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke berøre allerede vedtagne fællesskabsretlige særbestemmelser om offentliggørelse af grænseflader inden for telekommunikationssektoren eller for Rådets beslutninger om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation.

(19)

Dette direktiv berører ikke de undtagelser, der i medfør af Berner-konventionen er fastsat i de nationale lovgivninger, vedrørende spørgsmål, som direktivet ikke dækker.

(20)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Beskyttelsens genstand

1.   I henhold til bestemmelserne i dette direktiv skal medlemsstaterne give edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litterære værker efter Berner-konventionen til værn for litterære og kunstneriske værker. I dette direktiv omfatter udtrykket »edb-program« forberedende designmateriale hertil.

2.   Beskyttelsen i henhold til dette direktiv finder anvendelse på enhver form, hvori et edb-program udtrykkes. Idéer og principper, som ligger til grund for de enkelte elementer i et edb-program, herunder sådanne idéer og principper, som ligger til grund for dets grænseflader, nyder ikke ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv.

3.   Et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse.

4.   Bestemmelserne i dette direktiv finder også anvendelse på edb-programmer, der er udviklet før den 1. januar 1993, men berører ikke handlinger, der er afsluttet, og rettigheder, der er erhvervet, inden denne dato.

Artikel 2

Ophavsmanden til et program

1.   Ophavsmanden til et edb-program er den fysiske person eller den gruppe af fysiske personer, der har udviklet edb-programmet, eller, hvis medlemsstatens lovgivning tillader det, den juridiske person, der i henhold til denne lovgivning anerkendes som rettighedshaver.

Hvis en medlemsstats lovgivning anerkender kollektive værker, betragtes den person, som i henhold til medlemsstatens lovgivning anses for at have frembragt værket, som ophavsmand hertil.

2.   Er et edb-program udviklet af flere fysiske personer i fællesskab, besidder disse personer enerettighederne i fællesskab.

3.   Er et edb-program udviklet af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, er arbejdsgiveren eneberettiget til at udøve alle de økonomiske rettigheder, der er knyttet til det således udviklede edb-program, medmindre andet fastsættes ved aftale.

Artikel 3

Den beskyttede personkreds

Beskyttelse skal indrømmes alle fysiske og juridiske personer, der er beskyttelsesberettigede i henhold til den nationale ophavsretslovgivning, der finder anvendelse på litterære værker.

Artikel 4

De enkelte enerettigheder

1.   Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 5 og 6, skal den eneret, som tilkommer rettighedshaveren som defineret i artikel 2, omfatte ret til at foretage eller tillade:

a)

varig eller midlertidig, hel eller delvis reproduktion af et edb-program på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form; hvis indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel eller lagring af edb-programmet nødvendiggør reproduktion af edb-programmet, forudsætter en sådan reproduktion rettighedshaverens tilladelse

b)

oversættelse, bearbejdelse, arrangement og enhver anden omformet gengivelse af et edb-program samt reproduktion af resultaterne heraf, uden at dette berører de rettigheder, som tilkommer den person, som omformer programmet

c)

enhver form for offentlig spredning, herunder udlejning, af det originale edb-program eller kopier deraf.

2.   Første gang en kopi af et edb-program sælges i Fællesskabet af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at sprede den pågældende kopi inden for Fællesskabet udtømt, med undtagelse af retten til at udøve kontrol med yderligere udlejning af edb-programmet eller af en kopi deraf.

Artikel 5

Undtagelser fra enerettighederne

1.   Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat ved aftale, kræver de i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), nævnte handlinger ikke tilladelse fra rettighedshaveren, når de er nødvendige for, at den, der retmæssigt har erhvervet edb-programmet, kan benytte det efter dets formål, herunder til korrektion af fejl.

2.   Det kan ikke ved aftale forhindres, at en person, der har ret til at benytte et edb-program, laver en sikkerhedskopi, for så vidt det er nødvendigt for denne benyttelse.

3.   Den, der har ret til at benytte en kopi af et edb-program, kan uden rettighedshaverens tilladelse besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke idéer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer af edb-programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådanne handlinger som indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel eller lagring af edb-programmet, som han er berettiget til at udføre.

Artikel 6

Dekompilering

1.   Rettighedshaverens tilladelse kræves ikke, når reproduktion af koden eller oversættelse af kodens form som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet edb-program og andre edb-programmer, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

handlingerne udføres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte en kopi af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil

b)

de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet, har ikke tidligere været let og hurtigt tilgængelige for de i litra a) nævnte personer

c)

handlingerne er begrænset til de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 må ikke åbne mulighed for, at oplysninger indhentet i forbindelse med anvendelse heraf:

a)

benyttes til andre formål end at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt

b)

videregives til tredjemand, undtagen når dette er nødvendigt for at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt, eller

c)

benyttes til udvikling, fremstilling eller markedsføring af et edb-program, der i sin udtryksform i vid udstrækning svarer til det oprindelige, eller til nogen som helst anden handling, som krænker ophavsretten.

3.   I overensstemmelse med bestemmelserne i Berner-konventionen til værn for litterære og kunstneriske værker må bestemmelserne i denne artikel ikke fortolkes således, at de finder anvendelse på en måde, som på urimelig måde gør indgreb i rettighedshaverens legitime interesser eller er i modstrid med den normale udnyttelse af edb-programmet.

Artikel 7

Særlige beskyttelsesforanstaltninger

1.   Uden at det berører artikel 4, 5 og 6, træffer medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale lovgivning passende foranstaltninger over for en person, som foretager en af de følgende handlinger:

a)

enhver form for omsætning af en kopi af et edb-program, når den pågældende ved eller har grund til at tro, at det er en ulovlig kopi

b)

besiddelse i kommercielt øjemed af en kopi af et edb-program, når den pågældende ved eller har grund til at tro, at det er en ulovlig kopi

c)

enhver form for omsætning eller besiddelse i kommercielt øjemed af et hvilket som helst middel, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som måtte være blevet anvendt til at beskytte et edb-program.

2.   En ulovlig kopi af et edb-program skal beslaglægges i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at de i stk. 1, litra c), omhandlede midler skal beslaglægges.

Artikel 8

Fortsat anvendelse af andre retsforskrifter

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anvendelsen af andre retsforskrifter vedrørende f.eks. patenter, varemærker, illoyal konkurrence, forretningshemmeligheder, beskyttelse af halvlederprodukter eller aftalelovgivningen.

Aftalemæssige bestemmelser, som strider mod artikel 6 eller mod undtagelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, er ugyldige.

Artikel 9

Meddelelse

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de nationale bestemmelser, som er udstedt på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Ophævelse

Direktiv 91/250/EØF, som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves hermed, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

P. NEČAS

Formand


(1)  EUT C 204 af 9.8.2008, s. 24.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.3.2009.

(3)  EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42.

(4)  Jf. bilag I, del A.


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med ændring

(jf. artikel 10)

Rådets direktiv 91/250/EØF

(EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42)

 

Rådets direktiv 93/98/EØF

(EFT L 290 af 24.11.1993, s. 9)

Udelukkende artikel 11, stk. 1

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 10)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

91/250/EØF

31. december 1992

93/98/EØF

30. juni 1995


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 91/250/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1, 2 og 3

Artikel 1, stk. 1, 2 og 3

Artikel 2, stk. 1, første punktum

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1, andet punktum

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2 og 3

Artikel 2, stk. 2 og 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, indledning

Artikel 4, stk. 1, indledning

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, litra c), første punktum

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, litra c), andet punktum

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 9, stk. 1, første punktum

Artikel 8, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, andet punktum

Artikel 8, andet afsnit

Artikel 9, stk. 2

Artikel 1, stk. 4

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Bilag I

Bilag II


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. oktober 2008

om foranstaltning C 33/07 (ex N 339/06 og N 729/06) som Tyskland har planer om at gennemføre via IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

(meddelt under nummer K(2008) 5581)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/364/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse bestemmelser (1),

under henvisning til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev dateret den 30. maj 2006, der blev registreret i Kommissionen samme dag, anmeldte de tyske myndigheder i overensstemmelse med artikel 88, stk. 3, i EF-traktaten første del af ovennævnte foranstaltning til Kommissionen, der registrerede den som sag N 339/06.

(2)

Ved brev af 22. juni 2006 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger. Tyskland svarede ved brev af 13. juli 2006. Ved brev af 31. august 2006 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som Tyskland fremsendte ved brev af 22. september 2006. Den 11. oktober 2006 bad Kommissionen om flere oplysninger, som Tyskland fremsendte ved brev af 6. november 2006.

(3)

Ved brev af 9. november 2006, der blev registreret i Kommissionen samme dag, anmeldte Tyskland anden del af foranstaltningen, der af Kommissionen blev registreret som statsstøtte N 729/06. Da begge anmeldelser (N 339/06 og N 729/06) vedrører samme foranstaltning, foreslog Kommissionen ved brev af 6. december 2006, at de to sager slås sammen, og at hele brevvekslingen behandles, som om den vedrører begge sager. Den anmodede om supplerende oplysninger vedrørende begge sager. Tyskland svarede ved brev af 23. januar 2007.

(4)

Den 28. februar 2007 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger. Efter en forlængelse af fristen svarede Tyskland ved brev af 11. april 2007. Den 4. maj 2007 bad Kommissionen om yderligere oplysninger. Efter en fristforlængelse svarede Tyskland ved brev af 29. juni 2007.

(5)

Ved brev af 30. august 2007 underrettede Kommissionen Tyskland om sin beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende ovennævnte støtte. Beslutningen om procedurens indledning blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen opfordrede Tyskland og interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den omhandlede foranstaltning.

(6)

Ved brev af 19. oktober 2007 fremsendte Tyskland sine bemærkninger til procedurens indledning. Efter en forlængelse af fristen modtog Kommissionen ved brev af 10. december 2007 bemærkninger fra en interesseret part, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (herefter »IBG-fonden«). Disse bemærkninger blev videresendt til Tyskland ved brev af 21. januar 2008. Tyskland svarede ved brev af 14. februar 2008.

(7)

Kommissionen anmodede ved brev af 18. april 2008 og ved e-mail af 28. april 2008 og 11. juni 2008 om yderligere oplysninger. Tyskland fremsendte ved brev af 5. juni 2008 og ved e-mail af 13. juni 2008 de ønskede oplysninger.

2.   BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN

(8)

IBG-fonden er en offentlig risikokapitalfond, som er oprettet og finansieres af delstaten Sachsen-Anhalt. Formålet med fonden er at stille risikovillig kapital til rådighed for teknologiorienterede, innovative SMV i Sachsen-Anhalt, der befinder sig i start- og vækstfasen. Sachsen-Anhalt er et støtteområde efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) (3).

(9)

Siden 1. juli 2007 er IBG-fonden forvaltet af GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (herefter fondsforvalteren), der er udpeget efter et offentligt ikke-diskriminerende udbud. Statstilskuddet andrager i alt ca. 130 mio. EUR. Foranstaltningen gælder indtil 31. december 2013.

(10)

IBG-fonden tilbyder følgende investeringer:

a)

aktive indskud (offene Beteiligungen) på op til 1,5 mio. EUR pr. SMV over en 12-månedersperiode, hvoraf mindst 30 % af midlerne stilles til rådighed af private uafhængige investorer på vilkår, der svarer til IBG-fondens vilkår

b)

aktive indskud på op til 10 mio. EUR pr. SMV, herunder konverteringsoptioner som f.eks. konverteringsobligationslån og obligationer med warranties, som gennemføres med private investorer til samme beløb, på samme betingelser og med samme risiko (pari passu)

c)

passive indskud (herefter IBG-fondens passive indskud) på op til 5 mio. EUR pr. virksomhed i højst ti år, som IBG-fonden gennemfører alene, uafhængigt af private investorer

d)

konvertering af IBG-fondens eksisterende passive indskud til aktive indskud, som gennemføres på lige fod med private investorer.

(11)

Med hensyn til de aktive indskud og konverteringsforanstaltningerne fastslog Kommissionen i beslutningen om procedurens indledning, at der ikke foreligger statsstøtte i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, anførte betydning til fordel for investorerne (4) eller IBG-fondsforvaltningen (5). Det kunne dog ikke udelukkes, at der var tale om statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1, til fordel for IBG-fonden (6) eller målvirksomhederne. Kommissionen konkluderede imidlertid, at foranstaltningen var i overensstemmelse med EF-retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder (7) (herefter »retningslinjerne«) og var forenelig med fællesmarkedet efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

(12)

IBG-fondens passive indskud blev vurderet separat i beslutningen om procedurens indledning, da der efter tysk opfattelse var tale om markedskonforme gældsinstrumenter og derfor ikke om statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen nærede imidlertid tvivl om, hvorvidt fondens passive indskud ud fra en økonomisk synsvinkel skulle betragtes som gældsinstrumenter eller som egenkapitalinstrumenter.

3.   BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF DEN FORMELLE PROCEDURE

(13)

Kommissionen indledte den formelle undersøgelse for at få klarhed over, om IBG-fondens passive indskud ud fra en økonomisk synsvinkel skal betragtes som gældsinstrumenter — i overensstemmelse med tysk opfattelse — eller som egenkapitalinstrumenter. Hvis der i forbindelse med IBG-fondens passive indskud virkelig er tale om gældsinstrumenter, skal spørgsmålet om, hvorvidt de omfattede statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, til fordel for målvirksomhederne, afgøres ved anvendelse af Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (8) (herefter meddelelsen fra 1997), som skal danne grundlag for fastlæggelse af markedsrenten (9).

(14)

I sin beslutning om procedurens indledning fandt Kommissionen, at de passive indskud, hvis de skulle betragtes som gældsinstrumenter, ikke indebar nogen fordel for den begunstigede virksomhed som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, da de ifølge meddelelsen fra 1997 var i overensstemmelse med fællesmarkedet. Hvis fondens passive indskud derimod skulle klassificeres som egenkapital, kunne det ikke udelukkes, at der forelå statsstøtte til fordel for målvirksomhederne, da foranstaltningen muligvis ville afhjælpe et markedssvigt på markedet for risikovillig kapital.

(15)

For at afklare spørgsmålet om, hvorvidt IBG-fondens passive indskud ville betragtes som gældsinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter, undersøgtes i forbindelse med beslutningen om procedurens indledning instrumenternes økonomiske indhold i overensstemmelse med punkt 4.3.3 i retningslinjerne, idet der blev taget hensyn til, i hvilket omfang investor er med til at bære risikoen, hvilke tab han i givet fald overtager, om der indrømmes fortrinsret til overskudsafhængigt afkast frem for fastforrentet afkast, investors plads i kreditorrangfølgen i tilfælde af konkurs, og hvordan det pågældende investeringsinstrument behandles i henhold til de gældende nationale love samt administrative, finansielle og regnskabsmæssige bestemmelser.

(16)

I forbindelse med undersøgelsen af den økonomiske karakter af IBG-fondens passive indskud konstaterede Kommissionen følgende mulige forskelle mellem standardgældsinstrumenter og IBG-fondens passive indskud:

a)   Efterstillede fordringer: I tilfælde af målvirksomhedens konkurs har IBG-fondens passive indskud forrang for egenkapitalen, men er efterstillet gæld og andre gældsforpligtelser.

b)   Sikkerhed: IBG-fondens passive indskud er til dels sikrede (minimum 10 %); denne sikkerhed ligger dog langt under det niveau, der kræves for gældsfinansiering.

c)   Tilbagebetaling: IBG-fondens passive indskud tilbagebetales to gange årligt, medens hovedstol og renter i forbindelse med standardgældsinstrumenter normalt tilbagebetales på månedlig basis.

d)   Informations- og kontrolrettigheder: Der konstateredes forskelle hvad angår informations- og kontrolrettigheder, selv om standardgældsaftaler undertiden indeholder ejer- og kontrolændringsklausuler.

e)   Opsigelsesret: Der var tilsyneladende visse forskelle ved opsigelse af aftaler.

f)   Afkast: I betragtning af det overskudsbaserede engangs-exit-afkast (Exitvergütung) kunne det ikke fastslås med 100 % sikkerhed, om det fastforrentede afkast (Festvergütung) er vigtigste komponent.

(17)

Kommissionen var derfor i tvivl om, hvorvidt IBG-fondens passive indskud skulle klassificeres som gældsinstrumenter og anmodede interesserede om at fremsætte bemærkninger vedrørende dette spørgsmål.

4.   BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(18)

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelse af EF-traktatens artikel 93 (10) modtog Kommissionen efter meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende  (11) bemærkninger fra en interesseret part, IBG-fonden, som fremlagde detaljerede argumenter for, at IBG-fondens passive indskud skal klassificeres som gældsinstrumenter.

a)   Efterstillede fordringer

(19)

IBG-fonden forklarer, at de passive indskud er efterstillede fordringer. Der er frivilligt indgået aftale herom, og det følger ikke af lovgivningen. Det er principielt ikke usædvanligt, at gældsinstrumenter har forskellig rang. I forbindelse med finansiering af virksomhedskøb opdeles fordringer næsten altid i fordringer med forrang og efterstillede fordringer. I bemærkningerne understreges det, at de passive indskud ganske vist er efterstillet i forhold til gældsfordringer og andre fremmede gældsforpligtelser, men altid har forrang i forhold til egenkapitalen og under ingen omstændigheder deltager i målvirksomhedernes tab.

b)   Sikkerhed

(20)

IBG-fonden forklarer, at mellem 10 % og 30 % af de passive indskud er sikret ved garantier afgivet af målvirksomhedernes aktionærer. Sikkerhedens nøjagtige størrelse afhænger af det enkelte tilfælde, især af de aktiver, som aktionærerne tidligere har overført til virksomheden, f.eks. i form af egenkapital eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Gældsinstrumenterne kan antage forskellige former. I praksis kan der endog være tale om en sikkerhed på 0 % (ved en såkaldt blankokredit). Det betyder ikke automatisk, at gældsinstrumentet bliver til et egenkapitalinstrument.

c)   Tilbagebetaling

(21)

Ifølge fondens oplysninger er bestemmelserne for tilbagebetaling i forbindelse med de passive indskud de samme som dem, der gælder ved gældsinstrumenter. Ved standardlån tilbagebetales hovedstol med tillæg af renter ikke nødvendigvis hver måned. Det afhænger af virksomhedens likviditet. Tilbagebetaling på halvårs- eller kvartalsbasis er lige så normalt som månedlige afdrag. Ifølge den tyske civilret (BGB) skal der betales renter efter et års forløb, men der kan være aftalt en anden ordning.

(22)

Med hensyn til tilbagebetaling af kapital henviser IBG-fonden til BGB, ifølge hvilken tilbagebetaling skal ske ved opsigelse af lånet, medmindre andet er aftalt. IBG-fondens passive indskud er forenelige med bestemmelserne i BGB og omfatter ikke kontraktmæssige bestemmelser, der afviger herfra.

d)   Informations- og kontrolrettigheder

(23)

IBG-fonden anfører flere argumenter for at dokumentere de ligheder, der er mellem IBG-fondens ejer- og kontrolændringsklausuler og de tilsvarende klausuler for gældsinstrumenter. Det er normal praksis, at der i forbindelse med gældsinstrumenter aftales ejer- og kontrolændringsklausuler. Især i forbindelse med banklån og ved finansiering af projekter og virksomhedskøb vil kreditorerne insistere herpå. Disse kreditformer og fondens passive indskud har det til fælles, at de har en lang løbetid og først forfalder ved opsigelse. Kreditorerne har som modydelse krævet ret omfattende aftaler, som giver dem ret til at opsige aftalerne på et tidligere tidspunkt i tilfælde af misligholdelse.

(24)

Paraplyorganisationen for de tyske private banker, Bundesverband deutscher Banken, har for banklån udarbejdet en særlig model med en detaljeret ejer- og kontrolændringsklausul. Med hensyn til finansiering af projekter og virksomhedskøb henviser IBG-fonden til flere relevante tyske kommentarer, hvor detaljerede kontrolklausuler for kreditorerne drøftes og anerkendes.

e)   Opsigelsesret

(25)

IGB-fonden anfører andre argumenter for lighederne mellem IGB-fondens passive indskud og gældsinstrumenter, hvad angår betingelser for opsigelse af aftaler. I tilfælde af kontraktbrud, misligholdelse, urigtige oplysninger eller kontrolændring kan såvel målvirksomhed som IBG-fonden opsige aftalen. Hvis den særlige terminologi for aftalens ophør i forbindelse med IBG-fondens passive indskud afviger fra den terminologi, der anvendes ved standardlån, afspejler det blot instrumentets særlige karakteristika i forhold til standardlån.

f)   Afkast

(26)

IBG-fonden forklarer afkastsystemet for IBG-fondens passive indskud, hvor det fastforrentede afkast er den vigtigste komponent i det årlige samlede afkast på 13 %. Det består af en komponent med en fast rente, som beregnes på grundlag af en kreditrisikovurdering af målvirksomheden og udbetales uafhængigt af investeringens rentabilitet, samt en overskudsbaseret komponent, som betales, hvis en bestemt rentabilitetsbenchmark overskrides. Den overskudsbaserede komponent ligger altid mindst 250 basispoint under komponenten med fast forrentning. Oveni det årlige samlede afkast på 13 % betales et fast engangs-exit-afkast (Exitvergütung), der beregnes som procent af det passive indskuds nominelle værdi, og som ikke er afhængig af investeringens rentabilitet.

g)   Regnskabsmæssig og skattemæssig behandling

(27)

IBG-fonden forklarer detaljeret, at IBG-fondens passive indskud ifølge tysk lovgivning (civilret, regnskabsret og skatteret) og efter de internationale regnskabsregler (IFRS, IAS) betragtes som typiske passive indskud og derfor som gældsinstrumenter.

5.   TYSKLANDS BEMÆRKNINGER

5.1.   Bemærkninger til procedurens indledning

(28)

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 modtog Kommissionen efter meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende  (12) bemærkninger fra Tyskland. Efter tysk opfattelse skal IBG-fondens passive indskud betragtes som typiske passive indskud og dermed som gældsinstrumenter af følgende grunde:

a)

Ifølge civilretten, regnskabsretten og skatteretten behandles disse investeringsinstrumenter som lånekapital (Fremdkapital).

b)

Informations- og kontrolrettighederne samt bestemmelserne om investeringens ophør er de samme som for gældsinstrumenter.

c)

Som ved gældsinstrumenter tilbagebetales hovedstol med tillæg af renter fuldt ud ved indskuddets ophør.

d)

Komponenten med fast forrentning er den vigtigste afkastkomponent, hvilket tyder på, at IBG-fondens passive indskud skal behandles som gældsinstrumenter.

e)

Det er nødvendigt, at IBG-fondens passive indskud efterstilles gæld og andre fremmede gældsforpligtelser for at undgå en umiddelbar bogføringsmæssig insolvens på grund af låntagers svage økonomiske stilling.

f)

Det er typisk, at banker og kreditinstitutter behandler Mezzanin-kapital som gældsinstrument, også selv om der ikke er nogen sikkerhed.

5.2.   Kommentar til bemærkningerne fra den interesserede part

(29)

I sin kommentar til de fremsatte bemærkninger tilslutter Tyskland sig IBG-fondens opfattelse og gentager konklusionerne fra sine oprindelige bemærkninger til procedurens indledning. Tyskland understreger endvidere, at IBG-fondens passive indskud gennemføres på markedsvilkår og ikke omfatter statsstøtte, da de er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (13) (herefter meddelelsen fra 2008).

(30)

I den videre brevveksling med Kommissionen redegjorde Tyskland for IBG-fondens kredit-ratingsystem, der er undersøgt af PricewaterhouseCoopers, hvorefter målvirksomhederne klassificeres mellem »meget godt« (AAA) og »dårlig/finansielle problemer« (CCC). Efter dette system stilles der ikke kapital til rådighed for CCC-virksomheder. Ved vurderingen af målvirksomhedernes kreditværdighed tages der hensyn til IBG-fondens passive indskuds lave sikkerhedsgrad og plads i kreditorrangfølgen.

(31)

Kredit-ratingsystemet danner grundlag for fastsættelse af risikojusterede rentesatser. De passive indskud forrentes altid med en fast rente, der fastlægges på basis af IBOR og en passende margin. Den kan afhængig af virksomhedens rating ligge mellem 100 og 650 basispoint. Med hensyn til de virksomheder, der ikke klassificeres efter IBG-fondens kredit-ratingsystem, anvendes en margin på mindst 400 basispoint, som under ingen omstændigheder er lavere end den, der anvendes på moderselskabet.

6.   VURDERING

6.1.   Lovlighed

(32)

Tyskland har anmeldt foranstaltningen, inden den gennemføres, og har derfor opfyldt sin forpligtelse i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3. Foranstaltningen træder først i kraft, når den er godkendt af Kommissionen.

6.2.   Retsgrundlag for vurderingen

6.2.1.   Klassificering af IBG-fondens passive indskud

(33)

For at afklare spørgsmålet om, hvorvidt IBG-fondens passive indskud i økonomisk henseende skal betragtes som gælds- eller egenkapitalinstrumenter, må de analyseres på basis af retningslinjerne. I punkt 2.2 i retningslinjerne defineres kvasi-egenkapitalinstrumenter og gældsinvesteringsinstrumenter således:

Ved »kvasi-egenkapitalinstrumenter« forstås instrumenter, hvis afkast for indehaveren (investor/långiver) overvejende er baseret på overskud eller tab i målvirksomheden, og som er usikrede i tilfælde af misligholdelse. Denne definition baseres på indhold over form.

Ved »gældsinvesteringsinstrumenter« forstås lån og andre finansieringsinstrumenter, som giver långiver/investor en overvejende komponent af fast minimumsafkast, og som i det mindste er delvis sikret. Denne definition baseres på indhold over form.

(34)

Ifølge punkt 4.3.3 i retningslinjerne »vil Kommissionen snarere se på instrumentets økonomiske indhold end på dets betegnelse og den klassificering, som investorerne har tildelt det [og især tage hensyn til], graden af den risiko, som investoren påtager sig i målvirksomheden, hans potentielle tab, fordelingen mellem overskudsafhængigt og fastforrentet afkast samt endelig investors plads i kreditorrangfølgen i tilfælde af konkurs. Kommissionen kan også tage hensyn til, hvordan investeringsinstrumentet behandles i henhold til de gældende nationale love samt administrative, finansielle og regnskabsmæssige bestemmelser, hvis disse er konsekvente og relevante for klassificeringen«.

(35)

Efter en gennemgang af argumenterne fra de tyske myndigheder og oplysningerne fra den interesserede part (IBG-fonden) konkluderes følgende:

a)   Risiko for investor

(36)

På basis af retningslinjerne vurderede Kommissionen graden af den risiko og de underliggende potentielle tab, som IBG-fonden påtager sig. I den forbindelse blev der taget hensyn til, at IBG-fondens passive indskud, i lighed med gældsinstrumenter, ikke bærer den fulde Exit-Risiko, som investorer gør (14). IBG-fondens passive indskud deltager under ingen omstændigheder i målvirksomhedens tab, som det er tilfældet med kapitalinvesteringer. I punkt 4.3.3 i retningslinjerne anføres det udtrykkeligt som kriterium for at sondre mellem egenkapital- og gældsinstrumenter. Som det er tilfældet med gældsinstrumenter kræver de kontraktlige bestemmelser for IBG-fondens passive indskud, at hovedstol med renter, inkl. de overskudsafhængige komponenter, tilbagebetales af virksomhedens cashflow. Med hensyn til den grad af risiko og de potentielle tab, som investor påtager sig, kan IBG-fondens passive indskud derfor betragtes som gældsinvesteringsinstrumenter.

b)   Efterstillede fordringer

(37)

I overensstemmelse med retningslinjerne skal der tages hensyn til investors plads i kreditorrangfølgen i tilfælde af konkurs. IBG-fondens passive indskud er efterstillet gæld og andre fremmede fordringer, men har forrang for egenkapitalen og deltager under ingen omstændigheder i målvirksomhedens tab, hvilket er et typisk træk ved gældsinstrumenter. Det forhold, at usikrede eller delvis sikrede fordringer er efterstillet fordringer med forrang, er normal praksis. IBG-fondens passive indskud, der er efterstillet, er ganske vist forbundet med en højere risiko end de foranstillede fordringer, men det afspejler sig i den risikojusterede forrentning. Den efterstillede plads i kreditorrangfølgen i forhold til de andre kreditorer medfører derfor ikke i sig selv, at IBG-fondens passive indskud skal klassificeres som »kvasi-egenkapitalsinstrumenter«.

c)   Sikkerhedsstillelse

(38)

Et gældsinstrument skal ifølge retningslinjerne i det mindste være delvis sikret. Der skal tages hensyn til, at IBG-fondens passive indskud er sikret med fra 10 % op til 30 % af deres værdi gennem garantier afgivet af målvirksomhedernes aktionærer. De lave krav til sikkerhedsstillelsen skyldes, at hurtigtvoksende teknologiorienterede SMV ikke råder over tilstrækkelig sikkerhed. Denne delvise sikkerhed forekommer rimelig, når der tages hensyn til den lave placering, IBG-fondens passive indskud har i kreditorrangfølgen. Det forhold, at IBG-fondens passive indskud er efterstillede og kun til dels sikrede, tilgodeses i afkastets størrelse. Det fastslås derfor, at IBG-fondens passive indskud er delvis sikrede i overensstemmelse med retningslinjerne.

d)   Afkast

(39)

Ifølge retningslinjerne skal den vigtigste afkastkomponent ved et gældsinstrument bestå af en fast forrentning. I forbindelse med IBG-fondens passive indskud ligger den overskudsbaserede komponent altid mindst 250 basispoint under komponenten med fast forrentning. At der oveni det samlede afkast på 13 % betales et engangs-exit-afkast betyder, at det fastforrentede afkast forhøjes. Komponenten med fast forrentning i IBG-fondens passive indskud er derfor vigtigste afkastkomponent i overensstemmelse med retningslinjerne.

e)   Klausuler om ejerforhold og kontrolændring

(40)

Efter en gennemgang af det omfattende informationsmateriale, der var fremlagt af den interesserede part, nåede Kommissionen til den konklusion, at klausulerne om information, ejerforhold og kontrolændring for IBG-fondens passive indskud ligner de klausuler, der gælder for usikrede/delvis sikrede efterstillede gældsinstrumenter, hvor der normalt er behov for en intensiv kontrol samt udførlige og hurtige informationer om virksomhedens økonomiske udvikling, og hvor der fastlægges særlige finansielle indikatorer og aftaler, som virksomheden skal rette sig efter. Hvad angår klausulerne om information, ejerforhold og kontrolændring skal IBG-fondens passive indskud derfor betragtes som gældsinstrumenter.

f)   Opsigelsesret

(41)

I beslutningen om procedurens indledning erkendte Kommissionen, at IBG-fondens betingelser for at opsige aftalen om passive indskud tilsyneladende ligner de betingelser, der gælder for gældsinstrumenter, da investeringen kan bringes til ophør i tilfælde af kontraktbrud, misligholdelse, urigtige oplysninger eller kontrolændring. Kommissionen tog hensyn til, at forskellene i terminologien kun var udtryk for, at IBG-fondens passive indskud har nogle særlige karakteristika i forhold til standardgældsinstrumenter. Opsigelsesbestemmelserne for IBG-fondens passive indskud ligner derfor i princippet opsigelsesbestemmelserne for standardgældsinstrumenter, når der ses bort fra de terminologiske forskelle.

g)   Retlig, regnskabsmæssig og skattemæssig behandling

(42)

Kommissionen fastslår, at Tyskland og IBG-fonden har dokumenteret, at IBG-fondens passive indskud ifølge den relevante tyske lovgivning (civilret, regnskabsret og skatteret) og de internationale regnskabsstandarder (IAS) er typiske passive indskud og derfor skal betragtes som gældsinstrumenter.

h)   Konklusion

(43)

Efter at have undersøgt det økonomiske indhold af IBG-fondens passive indskud må det under hensyntagen til den retlige, regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af disse instrumenter fastslås, at IBG-fondens passive indskud ud fra en økonomisk betragtning skal klassificeres som gældsinstrumenter.

6.2.2.   IBG-fondens passive indskuds karakter af støtte

(44)

Kommissionen undersøgte IBG-fondens passive indskud på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. I henhold til artikel 87, stk. 1, »er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«. En foranstaltning er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, hvis følgende fire kriterier er opfyldt:

a)

foranstaltningen ydes ved hjælp af statsmidler

b)

foranstaltningen fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at give den begunstigede virksomhed en fordel

c)

fordelen skal være selektiv, dvs. være begrænset til visse virksomheder eller visse sektorer

d)

foranstaltningen påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

(45)

I sin beslutning om procedurens indledning konkluderede Kommissionen, at IBG-fondens passive indskud, hvis de kan klassificeres som gældsinstrumenter, skal anses for at være i overensstemmelse med fællesmarkedet efter meddelelsen fra 1997. Instrumentet er også i overensstemmelse med fællesmarkedet efter meddelelsen fra 2008, da IBG-fonden i forbindelse med hver enkelt virksomhed undersøger kreditrisikoen, herunder fordringens plads i kreditorrangfølgen ved konkurs og graden af sikkerhed, og anvender risikojusterede rentesatser.

(46)

På baggrund heraf konkluderes det, at IBG-fondens passive indskud ikke indebærer statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1, til fordel for målvirksomhederne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den foranstaltning, som Tyskland har planer om at gennemføre via IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, udgør ikke støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1, hvad angår de passive indskud.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 246 af 20.10.2007, s. 20.

(2)  Se fodnote 1.

(3)  N 459/06 — Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 — Tyskland, regionalstøttekort (EUT C 295 af 5.12.2006, s. 6).

(4)  Kommissionen begrundede dette med, at IBG-fonden og de private investorer bærer samme risici, har samme fordele og deres krav har samme stilling i kreditorrækkefølgen i tilfælde af konkurs. I tilfælde af konvertering til aktive indskud vurderes IBG-fondens aktive indskud, idet det samlede afkast (nominel værdi, forfaldne faste og variable renter og exit-afkast) konverteres til aktive indskud.

(5)  Kommissionen begrundede dette resultat med indsættelsen af et særskilt forvaltningsselskab, som blev udpeget efter offentligt udbud.

(6)  Kommissionen betragtede IBG-fonden som en statslig virksomhed, der formentlig kan rejse kapital på betingelser, som markedsøkonomiske investorer ikke kan opnå.

(7)  EUT C 194 af 18.8.2006, s. 2.

(8)  EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3.

(9)  Denne argumentation findes også i Kommissionens tidligere beslutninger: statsstøtte 344/06 — Tyskland: SBG (EUT C 157 af 10.7.2007, s. 8), statsstøtte 104/05 — Tyskland: Regio MIT Regionalfonds Mittelhessen (EUT C 295 af 26.11.2005, s. 8), statsstøtte 212/04 — Tyskland: EFRE-Risikokapitalfonds Berlin (EUT C 95 af 20.4.2005, s. 8), statsstøtte N 213/04 — Tyskland: EFRE-Risikokapitalfond Schleswig-Holstein (EUT C 72 af 24.3.2006, s. 2), statsstøtte 266/04 — Tyskland: EFRE-Risikokapitalfond Thüringen (EUT C 95 af 20.4.2005, s. 9), statsstøtte 310/04 — Tyskland EFRE-Risikokapitalfond Brandenburg (EUT C 79 af 1.4.2006, s. 25).

(10)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(11)  Se fodnote 1.

(12)  Se fodnote 1.

(13)  EUT C 14 af 19.1.2008, s. 6.

(14)  Kapitalinvestorer stiller normalt langsigtet kapital til rådighed uden krav på tilbagebetaling eller sikkerhed. Som modydelse erhverver de en andel af egenkapitalen og modtager en forrentning, når de ved investeringsperiodens ophør bringer deres investering til afslutning.


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. april 2009

om tilladelse til omsætning af lycopen fra Blakeslea trispora som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2009) 3039)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2009/365/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden Vitatene indgav den 30. august 2007 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om tilladelse til at bringe lycopen fra Blakeslea trispora i omsætning som en ny levnedsmiddelingrediens; Det Forenede Kongeriges kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 17. oktober 2007 den første vurderingsrapport. I denne rapport konkluderedes det, at der — i lyset af at der var indgivet andre ansøgninger vedrørende lycopen — var behov for yderligere vurdering for at sikre, at tilladelserne til at anvende de forskellige lycopener som nye levnedsmiddelingredienser gives på de samme betingelser.

(2)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 11. februar 2008.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev hørt i 2008 og afgav sin udtalelse den 4. december 2008.

(4)

EFSA konkluderede i udtalelsen, at da lycopen kan undergå forandringer pga. iltning, er det nødvendigt at formulere stoffet som suspensioner i spiseolier eller direkte sammenpresselige eller vandopløselige pulvere. Det er nødvendigt at sikre en tilstrækkelig antioxidativ beskyttelse.

(5)

EFSA konkluderede desuden, at gennemsnitsbrugerens indtag af lycopen fortsat vil ligge under det acceptable daglige indtag (ADI), men at ADI vil kunne overskrides hos visse brugere. Det må af samme grund også være hensigtsmæssigt at indsamle data om indtaget i nogle år, efter at godkendelsen er givet, så denne kan revurderes på baggrund af eventuelle nye oplysninger vedrørende sikkerheden ved lycopen og indtaget heraf. Der bør især lægges vægt på indsamling af data om lycopenindholdet i morgenmadscerealier. Dette krav gælder imidlertid i henhold til nærværende beslutning anvendelsen af lycopen som ny levnedsmiddelingrediens og ikke brugen af lycopen som farvestof i fødevarer, idet sidstnævnte anvendelse falder ind under anvendelsesområdet for Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (2).

(6)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at lycopen fra Blakeslea trispora opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(7)

Virksomheden Vitatene har erklæret sig indforstået med, at Kommissionens beslutning 2006/721/EF (3) ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Lycopen fra Blakeslea trispora (i det følgende benævnt »produktet«), jf. bilag I, kan bringes i omsætning i Fællesskabet som en ny levnedsmiddelingrediens i de fødevarer, der er opført i bilag II.

Artikel 2

Den nye levnedsmiddelingrediens, der godkendes ved denne beslutning, betegnes »lycopen« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Artikel 3

Virksomheden Vitatene udarbejder et overvågningsprogram, som skal gennemføres sideløbende med markedsføringen af produktet. Med dette program skal der blandt andet tilvejebringes oplysninger om mængden af lycopen, der anvendes i fødevarer, jf. bilag III.

De indsamlede data gøres tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne. Senest i 2014 tages anvendelsen af lycopen som ingrediens i fødevarer op til fornyet vurdering på grundlag af de nye oplysninger, der måtte foreligge, og en rapport fra EFSA.

Artikel 4

Beslutning 2006/721/EF ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Vitatene S.A.U., Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.

(3)  EUT L 296 af 26.10.2006, s. 13.


BILAG I

Specifikationer for lycopen fra Blakeslea trispora

BESKRIVELSE

Det oprensede lycopen fra Blakeslea trispora består af ≥ 95 % lycopen og ≤ 5 % andre carotenoider. Det sælges enten i pulverform i en passende matrice eller som en oliedispersion. Farven er mørkerød eller rødviolet. Der skal sikres antioxidativ beskyttelse.

SPECIFIKATION

Kemisk navn

:

Lycopen

CAS-nr.

:

502-65-8 (all-trans-lycopen)

Kemisk formel

:

C40H56

Strukturformel

:

Image

Molekylmasse

:

536,85


BILAG II

Liste over fødevarer, som må tilsættes lycopen fra Blakeslea trispora

Fødevarekategori

Maksimumsindhold af lycopen

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab

8 mg pr. måltidserstatning

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Diætpræparater til særlige medicinske formål

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav

Kosttilskud

15 mg pr. daglig dosis som anbefalet af producenten


BILAG III

Overvågning af lycopen fra Blakeslea trispora efter lanceringen

OPLYSNINGER, DER SKAL INDSAMLES

Mængden af lycopen fra Blakeslea trispora, som Vitatene leverer til sine kunder til fremstilling af endelige fødevareprodukter bestemt til omsætning i Den Europæiske Union.

Resultaterne af databasesøgninger på lancerede fødevarer tilsat lycopen fra Blakeslea trispora, herunder tilsætningsniveauer og portionsstørrelser pr. fødevare, der er bragt i omsætning, for hver enkelt medlemsstat.

INDBERETNING AF RESULTATER

Ovennævnte oplysninger indberettes hvert år til Europa-Kommissionen for årene 2009-2012. Oplysningerne indberettes første gang den 31. oktober 2010 for referenceperioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 og derefter med samme referenceperiode for de følgende to år.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Hvor det er relevant, fremlægger Vitatene de samme oplysninger for indtaget af lycopen anvendt som farvestof i fødevarer, i det omfang disse oplysninger er tilgængelige for virksomheden.

Vitatene fremlægger eventuelle nye videnskabelige oplysninger med henblik på revurdering af de sikre maksimumsgrænser for indtaget af lycopen.

VURDERING AF INDTAGET AF LYCOPEN

Vitatene foretager på grundlag af ovennævnte indsamlede og indberettede oplysninger en opdateret vurdering af indtaget.

REVURDERING

Kommissionen hører EFSA i 2013 med henblik på at revurdere de oplysninger, der er fremlagt af branchen.


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2009

om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet over de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbrug (EGFL), for regnskabsåret 2008

(meddelt under nummer K(2009) 3199)

(Kun den engelske, den estiske, den græske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den polske, den slovakiske, den slovenske, den tjekkiske og den ungarske udgave er autentiske)

(2009/366/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 30 og 39,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af årsregnskaberne forelagt af Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet om udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, ledsaget af de nødvendige oplysninger, skal regnskaberne for de i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 omhandlede betalingsorganer afsluttes. Regnskabsafslutningen omfatter attester om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige på baggrund af godkendelsesorganernes rapporter.

(2)

Fristerne for Tjekkiet, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets indgivelse, jf. artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (2), til Kommissionen af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 885/2006, er udløbet.

(3)

Kommissionen har kontrolleret de fremsendte oplysninger og inden den 31. marts 2009 meddelt Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet resultaterne af sin kontrol af oplysningerne, vedlagt de nødvendige ændringer.

(4)

For de udgifter til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2004 af 5. januar 2004 om overgangsbestemmelser for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 for så vidt angår finansiering gennem EUGFL, Garantisektionen, af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (3) skal resultatet af beslutningen om regnskabsafslutning trækkes fra eller lægges til betalinger, som Kommissionen foretager senere.

(5)

På grundlag af de foretagne kontroller, årsregnskaberne og ledsagedokumenterne kan Kommissionen for visse betalingsorganer træffe afgørelse om, hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. Disse beløb er nærmere beskrevet i den sammenfattende rapport, som er forelagt Fondskomitéen på samme tidspunkt som denne beslutning.

(6)

Kontrollen viste også, at de af visse betalingsorganer fremsendte oplysninger skal undersøges yderligere, og at deres regnskaber derfor ikke kan afsluttes ved denne beslutning.

(7)

For de udgifter til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af forordning (EF) nr. 27/2004, skal de beløb, der skal tilbagebetales eller udbetales i henhold til denne beslutning om regnskabsafslutning, trækkes fra eller lægges til senere betalinger.

(8)

Efter artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber denne beslutning ikke Kommissionens senere beslutninger om afvisning af EF-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt i henhold til EF-bestemmelserne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hermed afsluttes regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer for de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008, jf. dog artikel 2.

De beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til denne beslutning for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, er anført i bilag I og bilag II.

Artikel 2

Regnskaberne for betalingsorganerne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet for de udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for regnskabsåret 2008, som er anført i bilag III, udskilles fra denne beslutning og vil blive omfattet af en senere beslutning om regnskabsafslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.

(3)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 36.


BILAG I

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERNES REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2008 — EGFL'S UDGIFTER TIL FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE I DE NYE MEDLEMSSTATER

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten

MS

 

2008 — betalingsorganernes udgifter, for hvilke regnskaberne er

a + b i alt

Nedsættelser

I alt

I alt

Beløb, der skal tilbagebetales af (–) eller udbetales til (+) medlemsstaten (1)

afsluttede

udskilte

= udgifter, der er anmeldt i den årlige anmeldelse

= samlede mellemliggende betalinger tilbagebetalt til medlemsstaten for regnskabsåret

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


MS

Forskud, der er udbetalt, men endnu ikke regnskabsafsluttet i forbindelse med gennemførelse af programmet (artikel 32 i forordning (EF) nr. 1260/1999).

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Da betalingerne er nået op på 95 % af finansieringsplanen for alle medlemsstater, vil restbeløbene blive udbetalt ved programmets afslutning.

Note: Hvad angår Tjekkiet, overstiger det regnskabsafsluttede beløb for regnskabsåret 2008 sammenlagt med de regnskabsafsluttede beløb for tidligere år det maksimale EUGFL-bidrag, jf. Kommissionens beslutning vedrørende godkendelse af programmet. Den endelige EUGFL-saldo, der skal betales i forbindelse med programmet, beregnes i overensstemmelse med det samlede EUGFL-bidrag.


BILAG II

REGNSKABSAFSLUTTEDE UDGIFTER FOR EGFL TIL FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE I DE NYE MEDLEMSSTATER FOR REGNSKABSÅRET 2008

Forskelle mellem årsregnskaber og anmeldte udgifter

TJEKKIET

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Førtidspensionering

486 177,10

 

486 177,10

2

Ugunstigt stillede områder

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Miljøvenligt landbrug

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Skovbrug

768 151,81

 

768 151,81

5

Producentgrupper

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Teknisk bistand

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Investeringer i landbrugsbedrifter efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

701

Forarbejdning og afsætning efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Beskadigelser efter oversvømmelser 1

0,00

 

0,00

703

Forbedring af kvalitetsstrukturer

0,00

 

0,00

704

Grundforbedring og jordomfordeling

0,00

 

0,00

705

Renovering og udvikling af landsbyer

0,00

 

0,00

706

Beskadigelser efter oversvømmelser 2

0,00

 

0,00

707

Udvikling af infrastrukturer i landdistrikter

0,00

 

0,00

708

Udvikling og diversificering af aktiviteter

0,00

 

0,00

709

Miljøbeskyttende produktionsmetoder i landbruget

0,00

 

0,00

710

Forbedring af erhvervsuddannelse

0,00

 

0,00

711

Teknisk bistand Sapard

0,00

 

0,00

 

I alt

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTLAND

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ugunstigt stillede områder

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Miljøvenligt landbrug

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Skovrejsning på landbrugsjord

125 877,94

 

125 877,94

4

Støtte til semisubsistenslandbrug

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Overholdelse af normer

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Supplerende støtte til direkte betalinger

4 570,72

 

4 570,72

7

Teknisk bistand

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Støtte til områder med miljørestriktioner

3 517,30

 

3 517,30

 

I alt

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CYPERN

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investeringsstøtte til forvaltning af affald fra husdyrhold

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Opmuntring til forbedringer og teknologisk udvikling

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Opmuntring til etablering af producentgrupper

391 894,08

 

391 894,08

4

Fremme af praktisk uddannelse af landbrugere

0,00

 

0,00

5

Tekniske tjenester og rådgivning til landbrugere

58 475,17

 

58 475,17

6

Førtidspensionering

500 463,80

 

500 463,80

7

Etableringsstøtte til unge landbrugere

710 000,00

 

710 000,00

8

Overholdelse af EU-normer

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Vedtagelse af miljøvenlige landbrugsforanstaltninger

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Miljøvenlig landbrugsindsats for at beskytte naturværdier

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Skovrejsning

40 915,05

 

40 915,05

12

Forbedrede infrastrukturer til husdyravlsudvikling

490 532,61

 

490 532,61

13

Ugunstigt stillede områder

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Støtte til kvalitetsordninger

673 718,97

 

673 718,97

15

Støtte til mindre, traditionel produktion

584 241,84

 

584 241,84

16

Bevarelse af landbrugsområder og traditionelle landskaber

282 638,86

 

282 638,86

17

Beskyttelse mod skovbrande og andre naturkatastrofer

123 163,39

 

123 163,39

18

Skovrejsning på ikkelandbrugsjord

396 079,52

 

396 079,52

19

Forbedring af høstmetoder

0,00

 

0,00

20

Teknisk støtte til gennemførelse og monitorering

70 039,46

 

70 039,46

21

Teknisk støtte til kollektive lokalinitiativer

32 463,43

 

32 463,43

 

I alt

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LETLAND

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Førtidspensionering

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Producentgrupper

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Støtte til semisubsistenslandbrug

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Overholdelse af normer

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Miljøvenligt landbrug

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Miljøvenligt landbrug

34 948,53

 

34 948,53

7

Teknisk bistand

258 913,87

 

258 913,87

8

Forpligtelser overført fra foregående programmeringsperiode

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Overførsel af ressourcer til enkeltbetalingsordningen

0,00

 

0,00

 

I alt

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITAUEN

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne»d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne»e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Miljøvenligt landbrug

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner

48 234,08

 

48 234,08

3

Overholdelse af normer

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Skovrejsning på landbrugsjord

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Førtidspensionering

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Støtte til delvis selvforsynende landbrug under omstrukturering

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Andre foranstaltninger

447 848,76

 

447 848,76

8

Teknisk bistand

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Supplerende støtte til direkte betalinger

10 739,70

 

10 739,70

 

I alt

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


UNGARN

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Miljøvenligt landbrug

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Overholdelse af normer

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Skovrejsning

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Støtte til semisubsistenslandbrug

322 737,06

 

322 737,06

5

Producentgrupper

– 233,15

 

– 233,15

6

Førtidspensionering

0,00

 

0,00

7

Ugunstigt stillede områder

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Teknisk bistand

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Projekter godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Supplerende støtte til direkte betalinger

0,00

 

0,00

 

I alt

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLEN

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne»e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Førtidspensionering

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Støtte til semisubsistenslandbrug

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Ugunstigt stillede områder

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Skovrejsning

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Overholdelse af EU-normer

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Producentgrupper

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Teknisk bistand

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Supplering af direkte betalinger

140 155,01

 

140 155,01

10

Projekter godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

I alt

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVENIEN

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ugunstigt stillede områder

78 615,04

 

78 615,04

2

Miljøvenligt landbrug

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Førtidspensionering

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Overholdelse af normer

199 761,17

 

199 761,17

5

Teknisk bistand

101 777,75

 

101 777,75

6

Sapard-programmet

34 856,75

 

34 856,75

7

Supplering af direkte betalinger

–3 820,92

 

–3 820,92

 

I alt

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVAKIET

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttede beløb for 2008

Bilag I, kolonne »e«

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investeringer i landbrugsbedrifter

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Uddannelse

0,00

 

0,00

3

Ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner

317 367,06

 

317 367,06

4

Overholdelse af normer

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Betalinger for miljøvenligt landbrug

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Forbedret forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

942 660,39

 

942 660,39

7

Skovbrugsforvaltning

4 564,40

 

4 564,40

8

Skovrejsning på landbrugsjord

106 689,23

 

106 689,23

9

Jordkonsolidering

465 593,60

 

465 593,60

10

Diversificering af landbrugsaktiviteter

34 451,27

 

34 451,27

11

Støtte til semisubsistenslandbrug

414 691,29

 

414 691,29

12

Producentgrupper

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Teknisk bistand, inkl. evaluering

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Supplering af direkte betalinger

– 234,40

 

– 234,40

901

Investeringer i landbrugsbedrifter efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Støtte til miljøvenligt landbrug — projekter godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Skovbrugsforvaltning — projekter godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Producentgrupper — projekter godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

 

I alt

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


BILAG III

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERNES REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2008 — EGFL'S UDGIFTER TIL FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE I DE NYE MEDLEMSSTATER

Betalingsorganer, hvis regnskaber er udskilt og vil blive omfattet af en senere beslutning om regnskabsafslutning

Medlemsstat

Betalingsorgan

Malta

MRRA


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2009

om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008

(meddelt under nummer K(2009) 3217)

(2009/367/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 30 og 32,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005 afslutter Kommissionen regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, på grundlag af medlemsstaternes årsregnskaber ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabernes afslutning, og af en attest om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og af de attesterende organers rapporter.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (2) tages der for regnskabsåret 2008 hensyn til udgifter, der er afholdt af medlemsstaterne i perioden 16. oktober 2007-15. oktober 2008.

(3)

Kommissionen har kontrolleret de fremsendte oplysninger og har inden den 31. marts 2009 meddelt medlemsstaterne resultaterne af kontrollen af disse oplysninger, vedlagt de nødvendige ændringer.

(4)

Kommissionen kan på grundlag af årsregnskaberne og ledsagedokumenterne for nogle af betalingsorganernes vedkommende træffe afgørelse om, hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige. I bilag I er anført de beløb, som medlemsstater har afsluttet, og de beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaterne.

(5)

De oplysninger, som visse andre betalingsorganer har fremsendt, kræver yderligere undersøgelser, og deres regnskaber kan derfor ikke afsluttes ved nærværende beslutning. De pågældende betalingsorganer er anført i bilag II.

(6)

Ifølge artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2006 tages eventuelle overskridelser, der finder sted i august, september og oktober, i betragtning ved beslutningen om regnskabsafslutning. Nogle af de udgifter, som visse medlemsstater anmeldte i disse måneder af 2008, blev afholdt efter udløbet af de gældende frister. De relevante nedsættelser bør derfor fastsættes i nærværende beslutning.

(7)

Kommissionen har i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 883/2006 allerede reduceret eller suspenderet visse månedlige forskud på bogføring af udgifter for regnskabsåret 2008. For at undgå en forhastet eller midlertidig tilbagebetaling af de pågældende beløb bør de ikke godkendes i forbindelse med nærværende beslutning, men bør undersøges yderligere i henhold til proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(8)

I henhold til artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005 bærer den pågældende medlemsstat 50 % af de finansielle konsekvenser af manglende inddrivelse af beløb, der er udbetalt som følge af uregelmæssigheder, hvis inddrivelsen af disse beløb ikke har fundet sted inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole. Artikel 32, stk. 3, i nævnte forordning forpligter medlemsstaterne til sammen med årsregnskaberne at tilsende Kommissionen en sammenfattende oversigt over de inddrivelsesprocedurer, der er iværksat som følge af uregelmæssigheder. I Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL pg ELFUL (3) er der fastsat nærmere bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelse til at indberette beløb, der skal inddrives. I bilag III til nævnte forordning er der fastsat en tabel, som medlemsstaterne skal fremlægge i 2009. Kommissionen bør på basis af de tabeller, som medlemsstaterne har udfyldt, træffe beslutning om de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse af beløb, der er udbetalt som følge af uregelmæssigheder, der er mere end henholdsvis fire eller otte år gamle. Denne beslutning foregriber ikke kommende overensstemmelsesbeslutninger efter artikel 32, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

(9)

Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1290/2005 beslutte ikke at fortsætte inddrivelsen. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen vil være større end det beløb, der skal inddrives, eller hvis inddrivelse ikke er mulig på grund af, at debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis denne beslutning er truffet inden for en frist på fire år efter datoen for den første administrative eller retslige konstatering eller på otte år, hvis inddrivelsen er genstand for søgsmål ved de nationale domstole, bør de finansielle konsekvenser af den manglende inddrivelse bæres fuldt ud af EU-budgettet. I den sammenfattende oversigt, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, angives de beløb, for hvilke medlemsstaten har besluttet ikke at fortsætte inddrivelsesprocedurerne, samt begrundelsen for beslutningen herom. Disse beløb betales ikke af de pågældende medlemsstater, men derimod af EU-budgettet. Denne beslutning foregriber ikke fremtidige overensstemmelsesbeslutninger, der træffes i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 8.

(10)

Ifølge artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber nærværende beslutning ikke eventuelle senere beslutninger truffet af Kommissionen om udelukkelse fra EF-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt efter EF-bestemmelserne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hermed afsluttes regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende udgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008, dog med undtagelse af de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 2.

De beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte medlemsstat i henhold til nærværende beslutning, herunder dem, der følger af anvendelsen af artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005, er angivet i bilag I.

Artikel 2

For de af medlemsstaternes betalingsorganer, der er opført i bilag II, udskilles regnskaberne vedrørende udgifter, der finansieres af EGFL, for regnskabsåret 2008 fra nærværende beslutning og vil blive omfattet af en senere beslutning om regnskabsafslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.


BILAG I

AFSLUTNING AF BETALLINGSORGANERNES REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2008

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten

Medlemsstat

 

2008 - Udgifter/Formålsbestemte indtægter for de betalingsorganer, hvis regnskaber

I alt a + b

Nedsættelser og suspensioner for hele regnskabsåret (1)

Nedsættelser i henhold til artikel 32 i forord. (EF) nr. 1290/2005

I alt inklusive nedsættelser og suspensioner

Udbetalt til medlemsstaten for hele regnskabsåret

Beløb, der skal tilbagebetales af (-) eller udbetales til (+) medlemsstaten (2)

afsluttes

udskilles

= udgifter/formålsbestemte indtægter som angivet i årsregnskabet

= udgifter/formålsbestemte indtægter i alt som angivet i månedsregnskabet

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


Medlemsstat

 

Udgifter (3)

Formålsbestemte indtægter (3)

Sukkerfonden

Artikel 32 (= e)

I alt (= h)

Udgifter (4)

Formålsbestemte indtægter (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Nedsættelserne og suspensionerne er indregnet i betalingssystemet, hvortil der bl.a. lægges korrektioner for manglende overholdelse af betalingsfrister i august, september og oktober 2008.

(2)  Til beregning af det beløb, der skal tilbagebetales af eller konteres medlemsstaten, er der anvendt de samlede angivelser af afsluttede udgifter, der er opført i årsregnskabet (kolonne a), eller de samlede månedlige angivelser af udskilte udgifter (kolonne b).

Gældende valutakurs: Artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2006.

(3)  Hvis den formålsbestemte indtægtsdel er i medlemsstatens favør, skal den opføres under 05 07 01 06.

(4)  Hvis den formålsbestemte indtægtsdel fra sukkerfonden er i medlemsstatens favør, skal den opføres under 05 02 16 02.

NB: Nomenklatur 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


BILAG II

AFSLUTNING AF BETALINGSORGANERNES REGNSKABER

REGNSKABSÅRET 2008 — EGFL

Liste over betalingsorganer, for hvilke regnskaberne er udskilt og genstand for en senere beslutning

Medlemsstat

Betalingsorgan

Belgien

ALV

Tyskland

Baden-Württemberg

Grækenland

OPEKEPE

Italien

ARBEA

Malta

MRRA

Portugal

IFAP

Rumænien

PIAA


5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. maj 2009

om fastsættelse for produktionsåret 2009/10 af den diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte, der ydes i henhold til den midlertidige ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i EF

(meddelt under nummer K(2009) 3158)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2009/368/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2006 af 27. juni 2006 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Det Europæiske Fællesskab (2), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal fastsætte den diversificeringsstøtte, der skal ydes til de pågældende medlemsstater i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 320/2006, og den supplerende diversificeringsstøtte, der skal ydes i henhold til forordningens artikel 7.

(2)

Diversificeringsstøtten og den supplerende diversificeringsstøtte beregnes på grundlag af den sukkerkvotemængde i ton, der er givet afkald på i produktionsåret 2009/10 i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 968/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte, der ydes til de pågældende medlemsstater i henhold til henholdsvis artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 320/2006, og som er fastsat på grundlag af de kvotemængder, der er givet afkald på i produktionsåret 2009/10, er anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 32.


BILAG

Diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte pr. medlemsstat for produktionsåret 2009/10

(EUR)

Medlemsstat

Diversificeringsstøtte

Supplerende diversificeringsstøtte

Spanien

10 304 268,00

23 197 020,93


Berigtigelser

5.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/51


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/113/EF af 8. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række mikroorganismer som aktivstoffer

( Den Europæiske Unions Tidende L 330 af 9. december 2008 )

Side 14, bilaget, række 213, kolonnen »Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.«:

I stedet for:

»T11«

læses:

»T25«.

Side 14, bilaget, række 213, kolonnen »Særlige bestemmelser«:

I stedet for:

»T11«

læses:

»T25«.