ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.110.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 110

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
1. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2009 af 30. april 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2009 af 30. april 2009 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2009 af 30. april 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

27

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ( 1 )

30

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/357/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. april 2009 om ændring af afgørelse 2007/134/EF om oprettelse af et europæisk forskningsråd ( 1 )

37

 

 

2009/358/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om tilladelse til finsk støtte til frø og sædekorn i høståret 2009 (meddelt under nummer K(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om tilladelse til omsætning af lycopen som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om ændring af beslutning 2002/253/EF om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (meddelt under nummer K(2009) 3517)  ( 1 )

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 358/2009

af 30. april 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 359/2009

af 30. april 2009

om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen kan ifølge artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 fastsætte restriktioner for indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter i overensstemmelse med betingelserne fastsat i litra a) til d). Der er endvidere fastsat gennemførelsesforanstaltninger for sådanne restriktioner i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

En liste over arter, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet, er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2008 af 13. august 2008 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (3).

(3)

Ud fra nye oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at bevaringsstatus for visse arter opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97 vil blive bragt i alvorlig fare, hvis indførslen af disse i Fællesskabet fra visse oprindelseslande ikke suspenderes. Indførsel af følgende arter bør derfor suspenderes:

Psittacus erithacus fra Ækvatorialguinea

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi og Furcifer nicosiai fra Madagaskar

Chamaeleo camerunensis fra Cameroun

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo og Phelsuma masohoala fra Madagaskar.

(4)

Ud fra de seneste oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at der ikke længere bør kræves suspension af indførsel i Fællesskabet af følgende arter:

Lynx lynx fra Republikken Moldova og Ukraine

Lama guanicoe (nu kendt som Lama glama guanicoe) fra Argentina

Hippopotamus amphibius fra Rwanda

Aratinga erythrogenys fra Peru

Dendrobates auratus og Dendrobates pumilio fra Nicaragua

Dendrobates tinctorius fra Surinam

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida og Blastomussa wellsi fra Fiji

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (bortset fra Acanthastrea hemprichii) og Cynarina lacrymalis fra Tonga.

(5)

Der er foretaget en høring af alle oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af de nye restriktioner for indførsel, som er omhandlet i denne forordning.

(6)

Visse uoverensstemmelser mellem listerne til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og de videnskabelige navne i nomenklaturreferencerne for dyr vedtaget på den 14. CITES-partskonference bør korrigeres.

(7)

Listen over arter, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet, bør derfor ændres, og af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 811/2008 udskiftes.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Indførsel i Fællesskabet af enheder af de arter af vilde dyr og planter, der er opført i bilaget til denne forordning, suspenderes herved, jf. dog artikel 71 i forordning (EF) nr. 865/2006.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 811/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 219 af 14.8.2008, s. 17.


BILAG

Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Vilde

Jagttrofæer

Usbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Vilde

Jagttrofæer

Kasakhstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vilde

Jagttrofæer

Belarus, Kirgisistan, Tyrkiet

a

Felidae

Lynx lynx

Vilde

Jagttrofæer

Aserbajdsjan

a

Ursidae

Ursus arctos

Vilde

Jagttrofæer

Canada (British Columbia)

a

Ursus thibetanus

Vilde

Jagttrofæer

Rusland

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vilde

Alle

Ecuador, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Vilde

Alle

Armenien, Bahrain, Irak, Mauritanien, Tadsjikistan

a


Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Art

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grundlag af artikel 4, stk. 6, litra:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Vilde

Alle

Usbekistan

b

Saiga borealis

Vilde

Alle

Rusland

b

Saiga tatarica

Vilde

Alle

Kazakhstan, Rusland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vilde

Alle

Usbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (syn. Choeropsis liberiensis)

Vilde

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Vilde

Alle

Kina

b

Moschus berezovskii

Vilde

Alle

Kina

b

Moschus chrysogaster

Vilde

Alle

Kina

b

Moschus fuscus

Vilde

Alle

Kina

b

Moschus moschiferus

Vilde

Alle

Kina, Rusland

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vilde

Alle

Bolivia, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Vilde

Alle

Chile

b

Leopardus pajeros

Vilde

Alle

Chile

b

Leptailurus serval

Vilde

Alle

Algeriet

b

Panthera leo

Vilde

Alle

Etiopien

b

Prionailurus bengalensis

Vilde

Alle

Kina (Macao)

b

Profelis aurata

Vilde

Alle

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Vilde

Alle

Tanzania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Vilde

Alle

Grønland

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Vilde

Alle

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Vilde

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

b

Zaglossus bruijni

Vilde

Alle

Indonesien

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vilde

Alle

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vilde

Alle

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Vilde

Alle

Alle

b

Alouatta macconnelli

Vilde

Alle

Trinidad og Tobago

b

Ateles belzebuth

Vilde

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Vilde

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Vilde

Alle

Alle

b

Ateles hybridus

Vilde

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Vilde

Alle

Peru

b

Lagothrix cana

Vilde

Alle

Alle

b

Lagothrix lagotricha

Vilde

Alle

Alle

b

Lagothrix lugens

Vilde

Alle

Alle

b

Lagothrix poeppigii

Vilde

Alle

Alle

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (syn. C. jacchus geoffroyi)

Vilde

Alle

Brasilien

b

Cebus capucinus

Vilde

Alle

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Vilde

Alle

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vilde

Alle

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vilde

Alle

Den Centralafrikanske Republik

b

Cercopithecus dryas (inkl. C. salongo)

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vilde

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Vilde

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Vilde

Alle

Alle

b

Cercopithecus mona

Vilde

Alle

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vilde

Alle

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vilde

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (syn. C. lhoesti preussi)

Vilde

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Vilde

Alle

Côte d'Ivoire

b

Colobus vellerosus

Vilde

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (syn. Cercocebus albigena)

Vilde

Alle

Nigeria

b

Macaca arctoides

Vilde

Alle

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vilde

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vilde

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Vilde

Alle

Bangladesh, Indien

b

Macaca leonina

Vilde

Alle

Kina

b

Macaca maura

Vilde

Alle

Indonesien

b

Macaca nigra

Vilde

Alle

Indonesien

b

Macaca nigrescens

Vilde

Alle

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vilde

Alle

Indonesien

b

Macaca pagensis

Vilde

Alle

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vilde

Alle

Algeriet, Marokko

b

Papio anubis

Vilde

Alle

Libyen

b

Papio papio

Vilde

Alle

Guinea-Bissau

b

Piliocolobus badius (syn. Colobus badius)

Vilde

Alle

Alle

b

Procolobus verus (syn. Colobus verus)

Vilde

Alle

Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (syn. Presbytis phayrei)

Vilde

Alle

Cambodja, Kina, Indien

b

Trachypithecus vetulus (syn. Presbytis senex)

Vilde

Alle

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (syn. Galago elegantulus pallidus)

Vilde

Alle

Nigeria

b

Galago demidoff (syn. Galago demidovii)

Vilde

Alle

Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik

b

Galago granti

Vilde

Alle

Malawi

b

Galago matschiei (syn. G. inustus)

Vilde

Alle

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Vilde

Alle

Den Centralafrikanske Republik, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vilde

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vilde

Alle

Cambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vilde

Alle

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Vilde

Alle

Brasilien, Guyana

b

Chiropotes israelita

Vilde

Alle

Brasilien

b

Chiropotes satanas

Vilde

Alle

Brasilien

b

Chiropotes utahickae

Vilde

Alle

Brasilien

b

Pithecia pithecia

Vilde

Alle

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vilde

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vilde

Alle

Kina

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alle

Levende

Alle

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vilde

Alle

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vilde

Alle

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vilde

Alle

Tanzania, Zambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vilde

Alle

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vilde

Alle

Indonesien

b

Goura victoria

Vilde

Alle

Indonesien

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vilde

Alle

Thailand

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Vilde

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Vilde

Alle

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vilde

Alle

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

Vilde

Alle

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea

b

Accipiter erythropus

Vilde

Alle

Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vilde

Alle

Cuba

b

Accipiter imitator

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Accipiter melanoleucus

Vilde

Alle

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Vilde

Alle

Guinea

b

Aquila rapax

Vilde

Alle

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Vilde

Alle

Guinea

b

Buteo albonotatus

Vilde

Alle

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vilde

Alle

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vilde

Alle

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vilde

Alle

Den Dominikanske Republik, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vilde

Alle

Australien

b

Gyps africanus

Vilde

Alle

Guinea

b

Gyps bengalensis

Vilde

Alle

Alle

b

Gyps coprotheres

Vilde

Alle

Mozambique, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Vilde

Alle

Alle

b

Gyps rueppellii

Vilde

Alle

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Vilde

Alle

Alle

b

Harpyopsis novaeguineae

Vilde

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Vilde

Alle

Brasilien

b

Lophaetus occipitalis

Vilde

Alle

Guinea

b

Lophoictinia isura

Vilde

Alle

Australien

b

Macheiramphus alcinus

Vilde

Alle

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

Vilde

Alle

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vilde

Alle

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vilde

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Vilde

Alle

Guinea

b

Torgos tracheliotus

Vilde

Alle

Cameroun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Vilde

Alle

Côte d’Ivoire, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Vilde

Alle

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Vilde

Alle

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

Vilde

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vilde

Alle

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vilde

Alle

Australien, Papua Ny Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vilde

Alle

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vilde

Alle

Indonesien, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Vilde

Alle

Sudan

b

Balearica pavonina

Vilde

Alle

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vilde

Alle

Angola, Botswana, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Vilde

Alle

Sydafrika, Tanzania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vilde

Alle

Alle (undtagen Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vilde

Alle

Malaysia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Vilde

Alle

Indonesien

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Vilde

Alle

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vilde

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Vilde

Alle

Indonesien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vilde

Alle

Tanzania

b

 

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Vilde

Alle

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vilde

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Vilde

Alle

Angola, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'Ivoire, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Amazona agilis

Vilde

Alle

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vilde

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Vilde

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vilde

Alle

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vilde

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Vilde

Alle

Argentina, Panama

b

Ara severus

Vilde

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vilde

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vilde

Alle

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Vilde

Alle

Alle

b

Aratinga euops

Vilde

Alle

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vilde

Alle

Colombia

b

Coracopsis vasa

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

Vilde

Alle

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vilde

Alle

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Forpus xanthops

Vilde

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vilde

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vilde

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vilde

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Vilde

Alle

Alle

b

Nannopsittaca panychlora

Vilde

Alle

Brasilien

b

Pionus chalcopterus

Vilde

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vilde

Alle

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vilde

Alle

Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

Vilde

Alle

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vilde

Alle

Botswana, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vilde

Alle

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vilde

Alle

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Psittacula alexandri

Vilde

Alle

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vilde

Alle

Bangladesh, Cambodia

b

Psittacula roseata

Vilde

Alle

Kina

b

Psittacus erithacus

Vilde

Alle

Benin, Burundi, Ækvatorialguinea, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Vilde

Alle

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vilde

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Vilde

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Vilde

Alle

Colombia

b

Pyrrhura calliptera

Vilde

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vilde

Alle

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vilde

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Vilde

Alle

Brasilien

b

Pyrrhura subandina

Vilde

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vilde

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Touit melanonotus

Vilde

Alle

Brasilien

b

Touit surdus

Vilde

Alle

Brasilien

b

Triclaria malachitacea

Vilde

Alle

Argentina, Brasilien

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Vilde

Alle

Guinea

b

Bubo blakistoni

Vilde

Alle

Kina, Japan, Rusland

b

Bubo lacteus

Vilde

Alle

Guinea

b

Bubo philippensis

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Bubo poensis

Vilde

Alle

Guinea

b

Bubo vosseleri

Vilde

Alle

Tanzania

b

Glaucidium capense

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Vilde

Alle

Cameroun, Guinea

b

Ketupa ketupu

Vilde

Alle

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Ninox affinis

Vilde

Alle

Indien

b

Ninox rudolfi

Vilde

Alle

Indonesien

b

Otus angelinae

Vilde

Alle

Indonesien

b

Otus capnodes

Vilde

Alle

Comorerne

b

Otus fuliginosus

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Otus insularis

Vilde

Alle

Seychellerne

b

Otus longicornis

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Otus mindorensis

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Otus mirus

Vilde

Alle

Filippinerne

b

Otus pauliani

Vilde

Alle

Comorerne

b

Otus roboratus

Vilde

Alle

Peru

b

Pseudoscops clamator

Vilde

Alle

Peru

b

Ptilopsis leucotis

Vilde

Alle

Guinea

b

Pulsatrix melanota

Vilde

Alle

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Vilde

Alle

Cameroun

b

Scotopelia peli

Vilde

Alle

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Vilde

Alle

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Vilde

Alle

Kina

b

Strix woodfordii

Vilde

Alle

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Tyto aurantia

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto inexspectata

Vilde

Alle

Indonesien

b

Tyto manusi

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vilde

Alle

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vilde

Alle

Indonesien

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Vilde

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Palaeosuchus trigonatus

Vilde

Alle

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Oprindelse»F« (1)

Alle

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vilde

Alle

Algeriet, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Vilde

Alle

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma andringitraensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma gallus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma glawi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma guillaumeti

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma linota

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma marojezensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma vatosoa

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Calumma vencesi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo camerunensis

Vilde

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo deremensis

Vilde

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vilde

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo ellioti

Vilde

Alle

Burundi

b

Chamaeleo feae

Vilde

Alle

Ækvatorialguinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Vilde

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Vilde

Alle

Benin

b

 

Opdrættet

Alle

Benin

b

 

Opdrættet

Længde fra snude til kloak over 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Vilde

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo pfefferi

Vilde

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo senegalensis

Opdrættet

Længde fra snude til kloak over 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Vilde

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vilde

Alle

Cameroun

b

Furcifer angeli

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer nicosiai

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vilde

Alle

Mozambique

b

Cordylus tropidosternum

Vilde

Alle

Mozambique

b

Cordylus vittifer

Vilde

Alle

Mozambique

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma berghofi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vilde

Alle

Comorerne

b

Phelsuma dubia

Vilde

Alle

Comorerne, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma hielscheri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vilde

Alle

Comorerne

b

Phelsuma malamakibo

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma masohoala

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vilde

Alle

Comorerne

b

Uroplatus ebenaui

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus malama

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vilde

Alle

Guatemala, Mexico

b

Heloderma suspectum

Vilde

Alle

Mexico, USA

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vilde

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vilde

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Vilde

Alle

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Vilde

Alle

Salomonøerne

b

Varanidae

Varanus bogerti

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus dumerilii

Vilde

Alle

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vilde

Alle

Benin, Togo

b

 

Opdrættet

Alle

Benin

b

 

Opdrættet

Længde over 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilde

Alle

Indonesien

b

Varanus keithhornei

Vilde

Alle

Australien

b

Varanus niloticus

Vilde

Alle

Benin, Burundi, Mozambique, Togo

b

 

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Vilde

Alle

Togo

b

 

Opdrættet

Alle

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Vilde

Alle

Indonesien

b

Varanus salvadorii

Vilde

Alle

Indonesien

b

Varanus salvator

Vilde

Alle

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vilde

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus yemenensis

Vilde

Alle

Alle

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Vilde

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Vilde

Alle

Togo

b

 

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Vilde

Alle

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vilde

Alle

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Vilde

Alle

Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Vilde

Alle

Laos

b

Naja kaouthia

Vilde

Alle

Laos

b

Naja siamensis

Vilde

Alle

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Morelia boeleni

Vilde

Alle

Indonesien

b

Python molurus

Vilde

Alle

Kina

b

Python regius

Vilde

Alle

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

Vilde

Alle

Indien, Malaysia (halvøen), Singapore

b

Python sebae

Vilde

Alle

Mauretanien, Mozambique

b

 

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Alle

Levende

Alle

d

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Vilde

Alle

Alle

b

Cuora amboinensis

Vilde

Alle

Indonesien, Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Vilde

Alle

Kina

b

Heosemys spinosa

Vilde

Alle

Indonesien

b

Leucocephalon yuwonoi

Vilde

Alle

Indonesien

b

Malayemys subtrijuga

Vilde

Alle

Indonesien

b

Notochelys platynota

Vilde

Alle

Indonesien

b

Siebenrockiella crassicollis

Vilde

Alle

Indonesien

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Vilde

Alle

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Vilde

Alle

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vilde

Alle

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad og Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vilde

Alle

Alle

b

Podocnemis sextuberculata

Vilde

Alle

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vilde

Alle

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Vilde

Alle

Seychellerne

b

Chelonoidis denticulata

Vilde

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Vilde

Alle

Pakistan

b

Geochelone platynota

Vilde

Alle

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Opdrættet

Alle

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Vilde

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Vilde

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Vilde

Alle

USA

b

Indotestudo elongata

Vilde

Alle

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vilde

Alle

Alle

b

Indotestudo travancorica

Vilde

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Vilde

Alle

Mozambique

b

 

Opdrættet

Alle

Benin

b

Kinixys homeana

Vilde

Alle

Benin, Togo

b

 

Opdrættet

Alle

Benin

b

Kinixys spekii

Vilde

Alle

Mozambique

b

Manouria emys

Vilde

Alle

Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand

b

Manouria impressa

Vilde

Alle

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Vilde

Alle

Den Demokratiske Republik Congo, Mozambique, Uganda, Tanzania

b

 

Opdrættet

Alle

Mozambique, Zambia

b

 

Oprindelse»F« (1)

Alle

Zambia

b

Testudo horsfieldii

Vilde

Alle

Kina, Kazakhstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Vilde

Alle

Indonesien

b

Chitra chitra

Vilde

Alle

Malaysia

b

Pelochelys cantorii

Vilde

Alle

Indonesien

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Vilde

Alle

Peru

b

Dendrobates variabilis

Vilde

Alle

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Vilde

Alle

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella cowanii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella manery

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Vilde

Alle

Cameroun

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Vilde

Alle

Indonesien

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Vilde

Alle

Indonesien

b

Hippocampus comes

Vilde

Alle

Indonesien

b

Hippocampus histrix

Vilde

Alle

Indonesien

b

Hippocampus kelloggi

Vilde

Alle

Indonesien

b

Hippocampus kuda

Vilde

Alle

Indonesien, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Vilde

Alle

Indonesien

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vilde

Alle

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Opdrættet

Alle

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vilde

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vilde

Alle

Salomonøerne

b

 

Opdrættet

Alle

Salomonøerne

b

Ornithoptera victoriae

Vilde

Alle

Salomonøerne

b

 

Opdrættet

Alle

Salomonøerne

b

Troides andromache

Vilde

Alle

Indonesien

b

 

Opdrættet

Alle

Indonesien

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vilde

Alle

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vilde

Alle

Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Vilde

Alle

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Vilde

Alle

Fiji, Ny Kaledonien, Filippinerne, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Vilde

Alle

Fiji, Indonesien, Marshalløerne, Mikronesien, Palau, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Vilde

Alle

Mikronesien, Fiji, Marshalløerne, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Vilde

Alle

Mozambique

b

Tridacna squamosa

Vilde

Alle

Fiji, Mozambique, Ny Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Vilde

Alle

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Vilde

Alle

Salomonøerne

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vilde

Alle

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Vilde

Alle

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Catalaphyllia jardinei

Vilde

Alle

Salomonøerne

b

Euphyllia cristata

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Euphyllia divisa

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Euphyllia fimbriata

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Plerogyra spp.

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Faviidae

Favites halicora

Vilde

Alle

Tonga

b

Platygyra sinensis

Vilde

Alle

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Vilde

Alle

Tonga

b

Blastomussa spp.

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Scolymia vitiensis

Vilde

Alle

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Vilde

Alle

Indonesien

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vilde

Alle

Fiji

b

Trachyphyllia geoffroyi

Vilde

Alle bortset fra enheder opdrættet på kunstige substrater i havet

Indonesien

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vilde

Alle

Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Ukraine

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Vilde

Alle

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Barlia robertiana

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Cephalanthera rubra

Vilde

Alle

Norge

b

Cypripedium japonicum

Vilde

Alle

Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea

b

Cypripedium macranthos

Vilde

Alle

Sydkorea, Rusland

b

Cypripedium margaritaceum

Vilde

Alle

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vilde

Alle

Kina

b

Dactylorhiza latifolia

Vilde

Alle

Norge

b

Dactylorhiza romana

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vilde

Alle

Norge

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vilde

Alle

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Vilde

Alle

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Vilde

Alle

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Vilde

Alle

Schweiz

b

Nigritella nigra

Vilde

Alle

Norge

b

Ophrys holoserica

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Ophrys insectifera

Vilde

Alle

Liechtenstein, Norge

b

Ophrys pallida

Vilde

Alle

Algeriet

b

Ophrys sphegodes

Vilde

Alle

Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Ophrys umbilicata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Orchis coriophora

Vilde

Alle

Rusland, Schweiz

b

Orchis italica

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Orchis laxiflora

Vilde

Alle

Schweiz

b

Orchis mascula

Vilde/Opdrættet

Alle

Albanien

b

Orchis morio

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Orchis pallens

Vilde

Alle

Rusland

b

Orchis provincialis

Vilde

Alle

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Orchis purpurea

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis simia

Vilde

Alle

Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis tridentata

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Orchis ustulata

Vilde

Alle

Rusland

b

Phalaenopsis parishii

Vilde

Alle

Vietnam

b

Serapias cordigera

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Serapias parviflora

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Serapias vomeracea

Vilde

Alle

Schweiz, Tyrkiet

b

Spiranthes spiralis

Vilde

Alle

Liechtenstein, Schweiz

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen mirabile

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vilde

Alle

Tyrkiet

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Vilde

Alle

Madagaskar, Mozambique, Vietnam

b


(1)  Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 360/2009

af 30. april 2009

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. maj 2009 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. maj 2009 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. maj 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

37,15

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

18,95

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

18,95

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

37,15


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

16.4.2009-29.4.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

197,12

113,72

Pris fob USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Præmie for Golfen

14,13

Præmie for The Great Lakes

12,66

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

15,22 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

15,98 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/30


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/22/EF

af 23. april 2009

om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I visse fællesskabsdirektiver, som er opført på listen i bilag I, fastsættes der regler for beskyttelse af forbrugernes interesser.

(3)

De eksisterende mekanismer til sikring af overholdelsen af disse direktiver såvel på nationalt plan som på fællesskabsplan gør det ikke altid muligt at bringe overtrædelser, der skader forbrugernes kollektive interesser, til ophør hurtigt nok. Ved kollektive interesser forstås interesser, som ikke er en akkumulering af interesser hos enkeltpersoner, der har lidt skade ved en overtrædelse. Dette berører ikke individuelle søgsmål anlagt af enkeltpersoner, som har lidt skade ved en overtrædelse.

(4)

Virkningen af nationale foranstaltninger, som omsætter ovennævnte direktiver til national lovgivning, og som skal bringe praksis, der er ulovlig i henhold til de gældende nationale bestemmelser, til ophør, herunder beskyttelsesforanstaltninger, som går ud over, hvad der kræves i disse direktiver, såfremt disse foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten og godkendt i henhold til disse direktiver, kan blive forringet, når en sådan praksis har konsekvenser i en anden medlemsstat end den, hvor den har sin oprindelse.

(5)

Disse vanskeligheder skader det indre markeds funktion, idet de betyder, at det er tilstrækkeligt at flytte udgangspunktet for en ulovlig praksis til et andet land for at unddrage sig enhver form for retshåndhævelse. Dette indebærer konkurrenceforvridning.

(6)

Disse vanskeligheder er af en sådan art, at de kan forringe forbrugernes tillid til det indre marked, og de kan begrænse aktionsområdet for de organisationer, der repræsenterer forbrugernes kollektive interesser, eller de uafhængige offentlige organer, der har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser, og som lider skade som følge af en praksis, som er ulovlig i henhold til fællesskabsretten.

(7)

De nævnte former for praksis går ofte på tværs af medlemsstaternes grænser. Det er nødvendigt, at der hurtigt i et vist omfang sker en indbyrdes tilnærmelse af de nationale bestemmelser, der gør det muligt at bringe disse former for ulovlig praksis til ophør, uanset i hvilken medlemsstat den ulovlige praksis har haft virkninger. Dette berører for så vidt angår jurisdiktionen ikke den internationale privatrets bestemmelser eller konventioner, der gælder mellem medlemsstaterne, idet der tages hensyn til medlemsstaternes generelle forpligtelser i henhold til traktaten, navnlig forpligtelserne i forbindelse med det indre markeds rette funktion.

(8)

Målet for det påtænkte initiativ kan kun nås af Fællesskabet. Det påhviler derfor Fællesskabet at handle.

(9)

I henhold til traktatens artikel 5, stk. 3, kan Fællesskabet kun handle i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. I overensstemmelse med denne artikel skal der så vidt muligt tages hensyn til de nationale retssystemers særegenheder ved at give medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger med virkninger, der svarer til hinanden. De domstole eller administrative myndigheder, der har kompetence til at træffe afgørelse i sager som omhandlet i dette direktiv, har ret til at undersøge virkningerne af tidligere afgørelser.

(10)

En af disse løsninger bør gå ud på, at et eller flere uafhængige offentlige organer, der har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser, udøver den ret til at indlede søgsmål, der er omhandlet i dette direktiv. En anden løsning bør gå ud på, at denne ret udøves af organisationer, der har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser efter de kriterier, der er fastsat i den nationale lovgivning.

(11)

Medlemsstaterne bør kunne vælge frit mellem disse to løsninger eller kunne anvende begge løsninger, når de på nationalt plan udpeger de organer og/eller organisationer, der er godkendt i henhold til dette direktiv.

(12)

I forbindelse med overtrædelser inden for Fællesskabet bør princippet om gensidig anerkendelse gælde for disse organer og/eller organisationer. Medlemsstaterne bør på deres nationale organers/organisationers foranledning meddele Kommissionen navnet på og formålet med de nationale organer/organisationer, som er beføjet til at indlede søgsmål i deres eget land i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

(13)

Det påhviler Kommissionen at sørge for offentliggørelse af en liste over disse godkendte organer/organisationer i Den Europæiske Unions Tidende. Indtil der er offentliggjort en meddelelse om det modsatte, formodes et godkendt organ/en godkendt organisation at have rets- og handleevne, hvis organets/organisationens navn er optaget på denne liste.

(14)

Medlemsstaterne bør kunne indføre bestemmelser om, at den part, der har til hensigt at indlede et søgsmål med påstand om forbud, skal foretage en forudgående konsultation herom, således at den indklagede part får mulighed for selv at bringe den ulovlige praksis til ophør. Medlemsstaterne bør kunne kræve, at den forudgående konsultation foretages sammen med en uafhængig offentlig instans, der udpeges af de pågældende medlemsstater.

(15)

Når medlemsstaterne har fastslået, at der skal være forudgående konsultation, bør der fastsættes en frist på to uger fra modtagelsen af anmodningen om konsultation, hvorefter anmoderen kan indlede et søgsmål ved den kompetente domstol eller myndighed uden yderligere forsinkelse, hvis overtrædelsen ikke er bragt til ophør.

(16)

Kommissionen bør aflægge rapport om direktivets anvendelse, især om anvendelsesområdet og forudgående konsultation.

(17)

Anvendelsen af dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af Fællesskabets konkurrencebestemmelser.

(18)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Formålet med dette direktiv er en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende søgsmål med påstand om forbud som omhandlet i artikel 2 til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser som omhandlet i direktiverne i bilag I, således at det sikres, at det indre marked fungerer korrekt.

2.   I dette direktiv forstås ved overtrædelse enhver handling, som skader de i stk. 1 nævnte kollektive interesser, og som er i modstrid med de i bilag I anførte direktiver som gennemført i medlemsstaternes nationale ret.

Artikel 2

Søgsmål med påstand om forbud

1.   Medlemsstaterne udpeger de domstole eller administrative myndigheder, der har kompetence til at træffe afgørelse i sager, der er indbragt af de i medfør af artikel 3 godkendte organer/organisationer, med henblik på:

a)

hurtigst muligt og efter omstændighederne gennem en foreløbig afgørelse at kræve, at overtrædelsen bringes til ophør, eller at der nedlægges forbud mod den

b)

hvor det er relevant, at der træffes foranstaltninger såsom offentliggørelse af afgørelsen, enten helt eller delvis, i en form, der skønnes hensigtsmæssig, og/eller offentliggørelse af en berigtigelse med henblik på at fjerne overtrædelsens fortsatte virkninger

c)

for så vidt den pågældende medlemsstats retssystem hjemler mulighed for det, at pålægge sagsøgte, hvis han taber sagen, at betale tvangsbøder eller en anden form for bøde som fastsat i national ret til statskassen eller en anden myndighed, der er udpeget i eller i henhold til national ret, hvis vedkommende ikke efterkommer afgørelsen inden for den af domstolene eller de administrative myndigheder fastsatte frist, for at sikre, at afgørelsen fuldbyrdes.

2.   Dette direktiv berører ikke den internationale privatret med hensyn til lovvalg, hvilket betyder, at normalt enten lovgivningen i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er begået, eller lovgivningen i den medlemsstat, hvor overtrædelsen har virkning, finder anvendelse.

Artikel 3

Organer/organisationer, der kan indlede søgsmål

I dette direktiv forstås ved »godkendt organ/organisation« ethvert organ eller enhver organisation, som er retmæssigt oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og som har en legitim interesse i at sikre overholdelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 1, herunder navnlig:

a)

et eller flere uafhængige offentlige organer, som specielt har fået til opgave at beskytte de i artikel 1 nævnte interesser, i de medlemsstater, hvor der findes sådanne organer, og/eller

b)

organisationer, der har til formål at beskytte de i artikel 1 nævnte interesser, i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning.

Artikel 4

Overtrædelser inden for Fællesskabet

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at godkendte organer/organisationer fra en anden medlemsstat kan indbringe en overtrædelse, der er begået i førstnævnte medlemsstat, for den i artikel 2 omhandlede domstol eller administrative myndighed efter forelæggelse af den i stk. 3 i nærværende artikel nævnte liste, hvis de interesser, der beskyttes af det godkendte organ/den godkendte organisation, berøres af overtrædelsen. Domstolene eller de administrative myndigheder skal acceptere denne liste som bevis for det godkendte organs/den godkendte organisations rets- og handleevne, men dette berører ikke deres ret til at undersøge, om det ud fra det godkendte organs/den godkendte organisations formål er berettiget, at det/den indbringer en sag i et konkret tilfælde.

2.   I forbindelse med overtrædelser inden for Fællesskabet, og uden at dette berører andre organers/organisationers rettigheder i henhold til national lovgivning, skal medlemsstaterne på anmodning af deres godkendte organer/organisationer meddele Kommissionen, at disse organer/organisationer er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse godkendte organers/organisationers navn og formål.

3.   Kommissionen udarbejder en liste over de i stk. 2 nævnte godkendte organer/organisationer tillige med en beskrivelse af deres formål. Denne liste offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; ændringer offentliggøres straks, og en ajourført liste offentliggøres hver sjette måned.

Artikel 5

Forudgående konsultation

1.   Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser om, at den part, som agter at indlede søgsmål med påstand om forbud, først kan indlede søgsmålet, efter at den ved konsultation enten af sagsøgte eller af både sagsøgte og et godkendt organ/en godkendt organisation i henhold til artikel 3, litra a), i den medlemsstat, hvor søgsmålet søges indledt, har forsøgt at bringe overtrædelsen til ophør. Den enkelte medlemsstat afgør, om den part, der indleder søgsmål med påstand om forbud, skal konsultere det godkendte organ/den godkendte organisation. Hvis overtrædelsen ikke er bragt til ophør inden to uger efter modtagelsen af anmodningen om konsultationen, kan den berørte part uden yderligere forsinkelse indlede søgsmål med påstand om forbud.

2.   De betingelser for forudgående konsultation, som medlemsstaterne vedtager, meddeles Kommissionen og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Beretninger

1.   Hvert tredje år, første gang senest den 2. juli 2003, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen af dette direktiv.

2.   I sin første beretning gennemgår Kommissionen især:

a)

direktivets anvendelsesområde for så vidt angår beskyttelsen af de kollektive interesser hos personer, der udøver kommerciel, industriel eller håndværksmæssig virksomhed eller liberale erhverv

b)

direktivets anvendelsesområde som fastlagt af de direktiver, der er opført i bilag I

c)

spørgsmålet om, hvorvidt den i artikel 5 omhandlede forudgående konsultation har bidraget til en effektiv beskyttelse af forbrugerne.

Beretningen ledsages om nødvendigt af forslag til ændring af dette direktiv.

Artikel 7

Bestemmelser, der sikrer større handlefrihed

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører eller opretholder bestemmelser, der på nationalt plan sikrer de godkendte organer/organisationer samt alle andre berørte personer større handlefrihed.

Artikel 8

Gennemførelse

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Ophævelse

Direktiv 98/27/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft den 29. december 2009.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

P. NEČAS

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 39.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 19.6.2007 (EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 73) og Rådets afgørelse af 23.3.2009.

(3)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.

(4)  Jf. bilag II, del A.


BILAG I

LISTE OVER DIREKTIVER, DER ER OMFATTET AF ARTIKEL 1  (1)

1.

Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted (EFT L 372 af 31.12.1985, s. 31).

2.

Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48) (2).

3.

Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed: artikel 10-21 (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23).

4.

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59).

5.

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).

6.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19).

7.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

8.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

9.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler: artikel 86-100 (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

10.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).

11.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).

12.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

13.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10).


(1)  Direktiverne omhandlet i punkt 5, 6, 9 og 11 indeholder særlige bestemmelser om søgsmål med påstand om forbud.

(2)  Nævnte direktiv er ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66) med virkning fra 12.5.2010.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 9)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF

(EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51).

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF

(EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

Udelukkende for så vidt angår artikel 10

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF

(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Udelukkende for så vidt angår artikel 18, stk. 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF

(EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16)

Udelukkende for så vidt angår artikel 19

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF

(EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22)

Udelukkende for så vidt angår artikel 16, stk. 1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF

(EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36)

Udelukkende for så vidt angår artikel 42

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 9)

Direktiv

Seneste gennemførelsesdato

Anvendelsesdato

Direktiv 98/27/EF

1. januar 2001

Direktiv 1999/44/EF

1. januar 2002

Direktiv 2000/31/EF

16. januar 2002

Direktiv 2002/65/EF

9. oktober 2004

Direktiv 2005/29/EF

12. juni 2007

12. december 2007

Direktiv 2006/123/EF

28. december 2009


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 98/27/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1-5

Artikel 1-5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, første led

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, andet led

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, tredje led

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, litra c)

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/37


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. april 2009

om ændring af afgørelse 2007/134/EF om oprettelse af et europæisk forskningsråd

(EØS-relevant tekst)

(2009/357/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (1), særlig artikel 2 og 3,

under henvisning til Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Idéer« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (2), særlig artikel 4, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Særprogrammet »Idéer« under syvende rammeprogram har til formål at støtte forskerinitieret frontlinjeforskning på alle felter inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab udført af forskere i emner efter eget valg.

(2)

Kommissionen har ved afgørelse 2007/134/EF (3) oprettet et europæisk forskningsråd (herefter »EFR«) til at forvalte gennemførelsen af særprogrammet »Idéer«.

(3)

Ifølge artikel 1 i afgørelse 2007/134/EF består EFR af et uafhængigt videnskabeligt råd, der støttes af en specifik gennemførelsesstruktur.

(4)

Det Videnskabelige Råd sammensættes af højtrenommerede forskere inden for naturvidenskab, teknik, humaniora og samfundsvidenskab, der udpeges personligt af Kommissionen og handler uafhængigt af enhver ydre påvirkning. Det handler i overensstemmelse med det mandat, der henvises til i artikel 3 i afgørelse 2007/134/EF.

(5)

Ifølge artikel 4, stk. 1, i afgørelse 2007/134/EF sammensættes Det Videnskabelige Råd af op til 22 medlemmer.

(6)

Tre medlemmer af Det Videnskabelige Råd er fratrådt af personlige årsager: prof. Manuel CASTELLS, Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia), prof. Paul J. CRUTZEN, Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz, og prof. Lord MAY, University of Oxford.

(7)

Ifølge artikel 4, stk. 7, i afgørelse 2007/134/EF udnævner Kommissionen et nyt medlem, hvis et medlem træder tilbage, eller mandatet udløber og ikke kan fornys.

(8)

Ifølge artikel 4, stk. 6, i afgørelse 2007/134/EF udnævnes medlemmerne med et fireårigt mandat, der kan fornys én gang i et rotationssystem, der skal sikre kontinuiteten i Det Videnskabelige Råds arbejde.

(9)

Ifølge artikel 4, stk. 4, i afgørelse 2007/134/EF udnævnes fremtidige medlemmer af Kommissionen på grundlag af de faktorer og kriterier, der er anført i nævnte afgørelses bilag I, efter en uafhængig og åben indstillingsprocedure, som der er enighed om med Det Videnskabelige Råd, og som omfatter en høring af forskersamfundet og en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne procedure er gennemført af et uafhængigt indstillingsudvalg, hvis rapport er sendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Indstillingsudvalget har indstillet tre nye medlemmer, som er blevet godkendt.

(10)

Ifølge artikel 4, stk. 4, i afgørelse 2007/134/EF skal udnævnelsen af fremtidige medlemmer offentliggøres efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Personerne i bilaget til denne afgørelse udnævnes hermed til medlemmer af Det Europæiske Forskningsråds Videnskabelige Råd for en periode på fire år.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2009.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 81.

(3)  EUT L 57 af 24.2.2007, s. 14.

(4)  EFT L 8 af 12.1 2001, s. 1.


BILAG

NYE MEDLEMMER AF EFR'S VIDENSKABELIGE RÅD

Prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Amsterdams Frie Universitet

Prof. Carlos M. DUARTE, Spaniens Videnskabelige Forskningsråd, Mallorca

Prof. Henrietta L. MOORE, University of Cambridge


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2009

om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien

(meddelt under nummer K(2009) 3011)

(2009/358/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (1), særlig artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne beslutning er at fastsætte minimumskrav for at sikre harmoniseret, rettidig og hensigtsmæssig indsamling og, om nødvendigt, fremsendelse af de i artikel 7, stk. 5, artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, i direktiv 2006/21/EF omhandlede oplysninger og tilvejebringe grundlaget for det i samme direktivs artikel 18, stk. 1, omhandlede spørgeskema.

(2)

Den årlige fremsendelse af de i artikel 7, stk. 5, artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, i direktiv 2006/21/EF omhandlede oplysninger bør dække perioden fra 1. maj til 30. april i det følgende år.

(3)

Den i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2006/21/EF omhandlede beretning bør første gang omfatte perioden fra 1. maj 2008 til 30. april 2011 og bør fremsendes til Kommissionen senest 1. februar 2012.

(4)

For at mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af denne beslutning bør listen over krævede oplysninger begrænses til data, som kan bidrage til at forbedre direktivets gennemførelse. På samme måde bør fremsendelsen af de årlige oplysninger om de i artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, i direktiv 2006/21/EF omhandlede hændelser begrænses til medlemsstater, hvor disse hændelser har fundet sted i den pågældende periode.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 23, stk. 2, i direktiv 2006/21/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I indeholder nærmere bestemmelse om, hvilke oplysninger i de tilladelser, som gives i medfør af artikel 7 i direktiv 2006/21/EF, der skal indgives til Fællesskabets statistiske myndigheder, når der anmodes herom til statistiske formål.

Artikel 2

Hvis én eller flere af de hændelser, som er omhandlet i artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, i direktiv 2006/21/EF, finder sted i en medlemsstat, skal denne medlemsstat hvert år og for hver hændelse forelægge Kommissionen de oplysninger, som er nærmere angivet i bilag II. Disse oplysninger skal dække perioden fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år og fremsendes til Kommissionen senest 1. juli i det pågældende år.

Artikel 3

Spørgeskemaet i bilag III anvendes af medlemsstaterne til den artikel 18, stk. 1, i direktiv 2006/21/EF omhandlede indberetning om direktivets gennemførelse.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.


BILAG I

Oplysninger, som skal indgå i listen over tilladelser, som udstedes i henhold til direktiv 2006/21/EF

1.

Navn og adresse på anlægget, den kompetente myndighed, der udsteder tilladelsen, og den kompetente myndighed, der foretager inspektion.

2.

Grundlæggende oplysninger om den udstedte tilladelse, herunder udstedelsesdato, gyldighedsperiode, affaldsanlæggets kategori i henhold til direktivets artikel 9, beskrivelse af anlæggets driftsfase (i drift, lukningsfase, fase efter lukning).

3.

Om nødvendigt, oplysninger om affaldstype og en kort beskrivelse af installationerne og af procedurerne for overvågning og kontrol.


BILAG II

Oplysninger, der skal forelægges Kommissionen om de i artikel 11, stk. 3, og artikel 12, stk. 6, omhandlede hændelser i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2006/621/EF

For hver hændelse skal følgende oplysninger indsamles og fremsendes:

1.

Navn og adresse på anlægget, den kompetente myndighed, der udsteder tilladelsen, og den kompetente myndighed, der foretager inspektion.

2.

Oplysninger om den udstedte tilladelse, herunder udstedelsesdato, gyldighedsperiode, affaldsanlæggets kategori i henhold til direktivets artikel 9, affaldstype og en kort beskrivelse af anlæggene og af procedurerne for overvågning og kontrol. Beskrivelse af anlæggets driftsfase (i drift, lukningsfase, fase efter lukning).

3.

Beskrivelse af hændelsen, herunder:

a)

beskrivelse af hændelsen og dens art; beskrivelse af hvorledes hændelsen blev konstateret; dato og sted for hændelsen

b)

tidspunkt for og beskrivelse af de oplysninger, som driftsherren har fremsendt til de kompetente myndigheder, og beskrivelse af de oplysninger, som er blevet givet til offentligheden, og hvis relevant, til andre potentielt berørte medlemsstater i tilfælde af mulige grænseoverskridende virkninger

c)

vurdering af mulige indvirkninger på miljøet og den offentlige sundhed og mulige konsekvenser for affaldsanlæggets stabilitet

d)

analyse af mulige årsager til hændelsen.

4.

Beskrivelse af afhjælpende foranstaltninger, herunder især:

a)

beskrivelse af hvorledes beredskabsplanen er blevet gennemført, hvis relevant

b)

arten af instruktioner fra de kompetente myndigheder

c)

andre foranstaltninger (specificeres).

5.

Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet for at afværge nye hændelser af samme art, herunder især:

a)

nye betingelser, som er indføjet i tilladelsen

b)

tilpasning af overvågnings- og kontrolsystemerne

c)

forbedring af videregivelsen af oplysninger

d)

andre foranstaltninger (specificeres).

6.

Yderligere oplysninger, som kan være nyttige for andre medlemsstater og for Kommissionen med henblik på at forbedre direktivets gennemførelse.


BILAG III

»Spørgeskema til medlemsstaternes indberetning om gennemførelse af direktiv 2006/21/EF

Del A.   SPØRGSMÅL, SOM KUN SKAL BESVARES FOR FØRSTE INDBERETNINGSPERIODE

1.   Administrative forholdsregler og generel information

Navn på den kompetente myndighed med ansvar for:

a)

kontrol og godkendelse af den af driftsherrerne foreslåede affaldshåndteringsplan

b)

opstilling af eksterne beredskabsplaner for affaldsanlæg i kategori »A«

c)

udstedelse og ajourføring af tilladelser og udstedelse og ajourføring af den finansielle sikkerhed

d)

inspektion af affaldsanlæggene.

2.   Affaldshåndteringsplaner og forebyggelse af større uheld og information

a)

Kort beskrivelse af procedurerne for godkendelse af de i direktivets artikel 5, stk. 6, omhandlede affaldshåndteringsplaner.

b)

For anlæg i kategori »A«, som ikke er omfattet af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (1), beskrives foranstaltninger, som er truffet for at:

identificere risikoen for større uheld

inddrage de nødvendige elementer i konstruktionen, driften og lukningen af anlægget og

begrænse de negative indvirkninger på menneskers sundhed og/eller miljøet.

3.   Tilladelse og finansiel garanti

a)

Angiv foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at alle anlæg i drift vil være omfattet af en tilladelse i overensstemmelse med direktivet inden 1. maj 2012.

b)

Beskriv kort foranstaltninger, der er truffet for at gøre de myndigheder, som har ansvaret for udstedelse og kontrol med tilladelser, bekendt med de bedst tilgængelige teknikker.

c)

Angiv, om den i direktivets artikel 2, stk. 3, omhandlede mulighed for at reducere eller frafalde kravene til deponering af ikke-farligt affald (inert og ikke-inert), uforurenet jord eller tørv er blevet anvendt

d)

Angiv, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at tilladelser regelmæssigt ajourføres, jf. direktivets artikel 7, stk. 4.

e)

Redegør nærmere for den i direktivets artikel 14, stk. 1, omhandlede procedure for etablering af finansiel sikkerhed og den regelmæssige ajourføring heraf. Angiv antallet af anlæg, som allerede er omfattet af en sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. Angiv, hvorledes det er sikret, at alle anlæg vil være omfattet af en sikkerhedsstillelse inden 1. maj 2014.

4.   Offentlig deltagelse, grænseoverskridende virkninger

a)

Anfør, hvorledes den offentlige mening og kommentarer fra offentligheden analyseres og tages i betragtning, før der træffes beslutning om tilladelser, og ved udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner

b)

Angiv, hvorledes det for anlæg med en potentiel grænseoverskridende virkning er sikret, at de nødvendige oplysninger gøres tilgængelige for en anden medlemsstat eller berørt offentlig myndighed i et passende tidsrum

c)

For affaldsanlæg i kategori »A« og i tilfælde af større uheld, angiv de praktiske foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at

de nødvendige oplysninger fremsendes øjeblikkeligt af driftsherren til den kompetente myndighed

offentligheden modtager oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og påkrævede forholdsregler

oplysninger fra driftsherren fremsendes til den anden medlemsstat i tilfælde af affaldsanlæg med en potentiel grænseoverskridende virkning.

5.   Opførelse og forvaltning af affaldsanlæg

a)

Angiv nærmere, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at affaldsanlæg forvaltes af en »kompetent person«, jf. direktivets artikel 11, stk. 1, og at personalet er uddannet hensigtsmæssigt

b)

Beskriv nærmere den procedure, som er fastlagt for at give en kompetent myndighed meddelelse inden 48 timer om hændelser, der forventes at kunne påvirke affaldsanlæggets stabilitet, og om betydende miljøskader, som afsløres af kontrollen.

c)

Beskriv, hvorledes den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 11 kontrollerer, at de regelmæssige indberetninger om overvågningsresultater:

fremsendes af driftsherren til myndigheden

indeholder bevis for, at betingelserne for tilladelsen er overholdt.

6.   Lukning og procedurer efter lukning, fortegnelse

a)

Angiv kort den procedure, som er fastlagt for at sikre, at der efter anlæggets lukning, og når en myndighed finder det nødvendigt, føres regelmæssig kontrol med stabiliteten, og at der træffes foranstaltninger for at mindske miljøvirkningerne.

b)

Angiv nærmere de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at der udarbejdes en fortegnelse over lukkede anlæg inden 1. maj 2012.

7.   Tilsyn

a)

Angiv kort om og i bekræftende fald, hvorledes der er taget hensyn til mindstekravene for miljøtilsyn (2) i forbindelse med kontrollen med affaldsanlæg, som er omfattet af dette direktiv.

b)

Beskriv kort, hvorledes tilsynet tænkes planlagt. Er der fastlagt en prioritering af tilsyn af anlæg og efter hvilke kriterier? Er tilsynets hyppighed og art tilpasset de risici, som er forbundet med affaldsanlægget og miljøet?

c)

Redegør for de udførte tilsyn, herunder eventuelle besøgsrutiner på affaldsanlæggene, prøvetagning, kontrol af data fremkommet ved egenkontrol, kontrol af aktuelle journaloptegnelser over affaldshåndteringsoperationer.

d)

Redegør for de foranstaltninger, som træffes for at sikre, at godkendte affaldshåndteringsplaner ajourføres og overvåges regelmæssigt.

e)

Hvilke sanktionsbestemmelser gælder ved overtrædelse af de nationale bestemmelser i henhold til direktivets artikel 19?

Del B.   SPØRGSMÅL, DER SKAL BESVARES FOR ALLE INDBERETNINGSPERIODER

1.   Administrative forholdsregler og generel information

a)

Anfør oplysninger om den administrative myndighed, som har ansvaret for koordineringen af svarene på dette spørgeskema (navn, adresse, kontaktperson, e-mail).

b)

Om muligt, angiv i tabellen i bilaget et overslag over antallet af affaldsanlæg til affald fra udvindingsindustrien på medlemsstatens territorium.

c)

Angiv antallet af idriftværende affaldsanlæg i kategori »A«, som kan have indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed i en anden medlemsstat.

2.   Affaldshåndteringsplaner — forebyggelse af større uheld og information

a)

Kort beskrivelse af:

antallet af affaldshåndteringsplaner, som er godkendt henholdsvis midlertidigt eller definitivt afvist i indberetningsperioden, og

hvis relevant og muligt, hovedårsagerne til en definitiv afvisning af en affaldshåndteringsplan.

b)

Angiv en liste over de i direktivets artikel 6, stk. 3, omhandlede eksterne beredskabsplaner. Hvis ikke alle affaldsanlæg i kategori »A« endnu er omfattet af en beredskabsplan, anføres antallet heraf og tidsplanen for opstilling af disse planer.

c)

Hvis en medlemsstat har opstillet en liste over inert affald som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens beslutning 2009/359/EU af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af »inert affald« med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (3) vedlægges en kopi af denne liste ledsaget af en kort beskrivelse af de oplysninger og data, som er blevet anvendt til at afgøre, om det pågældende affald kan defineres som inert.

3.   Tilladelse og sikkerhedsstillelse

Om muligt anvendes tabellen i bilaget til at angive antallet af anlæg, for hvilke der er udstedt en tilladelse i overensstemmelse med direktivet.

4.   Lukning og procedurer efter lukning, fortegnelse

a)

Anfør antallet af lukningsprocedurer som nærmere omhandlet i direktivets artikel 12, der er blevet gennemført og/eller godkendt i indberetningsperioden.

b)

Angiv antallet af anlæg, der er lukket, og som overvåges regelmæssigt.

5.   Tilsyn

a)

Anfør antallet af tilsyn, som er gennemført i indberetningsperioden og om muligt fordelt på:

affaldsanlæg i kategori »A« og andre installationer

installationer til inert affald, og

installationer til ikke-inert, ikke-farligt affald.

Hvis et tilsynsprogram er blevet opstillet på et passende geografisk niveau (nationalt, regionalt, lokalt), vedlægges en kopi af dette eller disse programmer som bilag til denne beretning

b)

Angiv antallet af tilfælde, hvor direktivets bestemmelser ikke er blevet overholdt. Angiv hovedårsagerne til den manglende overholdelse og de foranstaltninger, som er truffet for at sikre overholdelse af direktivet.

6.   Andre relevante oplysninger

a)

Angiv de vigtigste vanskeligheder ved at gennemføre direktivet. Angiv, hvorledes disse vanskeligheder blev overvundet.

b)

Angiv eventuelle yderligere bemærkninger, forslag eller oplysninger i forbindelse med direktivets gennemførelse.

BILAG (4)

 

I drift

I drift med tilladelse (5)

Under overgang til anden status (6)

Under lukning (7)

Lukkede eller forladte (8)

Kategori A (9)

 

 

 

 

 

Heraf »Seveso-anlæg« (10)

 

 

 

 

 

Ikke kategori A

 

 

 

 

 

Inert affald (11)

 

 

 

 

 

Ikke-farligt, ikke-inert affald

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 


(1)  EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 4.4.2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (EFT L 118 af 27.4.2001, s. 41).

(3)  EUT L 110 af 1.5.2009, s. 46.

(4)  Hvis muligt, anføres en opdeling pr. sektor for byggemineraler, metalholdige mineraler, industrimineraler, energimineraler og for andre sektorer.

(5)  Antallet af anlæg med tilladelse, som allerede opfylder kravene i direktivet.

(6)  Antallet af anlæg, som vil blive lukket før 2010, og som er omfattet af artikel 24, stk. 4.

(7)  Antallet af anlæg, for hvilke lukningsprocedurerne endnu ikke er afsluttet (artikel 12).

(8)  Hvis muligt, anføres et overslag over antallet af forladte og lukkede anlæg, som er potentielt farlige og omfattet af direktivets artikel 20.

(9)  Anlæg klassificeret som kategori »A« i henhold til direktivets artikel 9.

(10)  Anlæg, som er omfattet af direktiv 96/82/EF.

(11)  Anlæg, der udelukkende behandler inert affald som defineret i direktivet.«


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/46


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2009

om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien

(meddelt under nummer K(2009) 3012)

(2009/359/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (1), særlig artikel 22, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, nr. 3, i direktiv 2006/21/EF indeholder en definition af inert affald.

(2)

Formålet med at færdiggøre definitionen af inert affald er at fastlægge klare kriterier og betingelser for, hvornår affald fra udvindingsindustrien kan betragtes som inert affald.

(3)

For at mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af denne beslutning er det hensigtsmæssigt ud fra et teknisk synspunkt at fritage affald, for hvilket der allerede foreligger relevante oplysninger, fra specifik testning og tillade medlemsstaterne at opstille lister over affald, der kan betragtes som inert i overensstemmelse med de i denne beslutning fastlagte kriterier.

(4)

For at sikre de anvendte oplysningers kvalitet og repræsentativitet anvendes denne beslutning i forbindelse med den affaldskarakterisering, som gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2009/360/EF (2), og den bør være baseret på de samme oplysninger.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (3) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Affald betragtes som inert efter artikel 3, nr. 3, i direktiv 2006/21/EF, når alle nedenstående kriterier er opfyldt på kort såvel som på lang sigt:

a)

affaldet forventes ikke at ville blive udsat for væsentlig nedbrydning eller opløsning eller anden væsentlig ændring, der kan forventes at forårsage negative miljømæssige virkninger eller skade på menneskers sundhed

b)

affaldet har et maksimalt indhold af svovl på sulfidform på 0,1 % eller det har et maksimalt indhold af svovl på sulfidform på 1 % og et neutraliseringspotentialeforhold, defineret som forholdet mellem neutraliseringspotentialet og syredannelsespotentialet og bestemt ved hjælp af en statisk test prEN 15875, større end 3

c)

affaldet frembyder ikke risiko for selvantændelse og er ikke brændbart

d)

indholdet af stoffer i affaldet, som er potentielt skadelige for miljøet eller menneskers sundhed, og især As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V og Zn, herunder hvis de er til stede alene i fine partikler i affaldet, er tilstrækkelig lavt til ikke at udgøre en væsentlig risiko for mennesker og miljøet, på kort såvel som på lang sigt. For at indholdet af disse stoffer skal anses for at være tilstrækkelig lavt til ikke at udgøre en væsentlig risiko for mennesker og miljøet, må indholdet af disse stoffer ikke overstige de nationale grænseværdier for grunde eller anlæg, der defineres som uforurenede, eller relevante naturlige baggrundsniveauer

e)

affaldet indeholder stort set ikke de produkter, der anvendes ved udvinding eller forarbejdning, og som kan skade miljøet eller menneskers sundhed.

2.   Affald kan betragtes som inert uden specifik testning, hvis det kan påvises til den kompetente myndigheds tilfredshed, at de i stk. 1 anførte kriterier er taget behørigt i betragtning og er opfyldt på baggrund af eksisterende oplysninger eller gældende procedurer eller fremgangsmåder.

3.   Medlemsstaterne kan opstille lister over affaldstyper, der skal betragtes som inerte i overensstemmelse med kriterierne i stk.

Artikel 2

Vurderingen af det inerte affalds egenskaber i overensstemmelse med denne beslutning skal gennemføres inden for rammerne af den affaldskarakterisering, som er omhandlet i beslutning 2009/360/EF, og skal baseres på de samme oplysninger, som ligger til grund for affaldskarakteriseringen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(2)  Se side 48 i denne EUT.

(3)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2009

om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien

(meddelt under nummer K(2009) 3013)

(2009/360/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (1), særlig artikel 22, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2006/21/EF fastsætter bestemmelser om karakterisering af affald som en del af den affaldshåndteringsplan, som skal opstilles af driftsherrer i udvindingsindustrien og godkendes af den kompetente myndighed. Direktivets bilag II indeholder en liste over elementer, som skal indgå i karakteriseringen af affald.

(2)

Formålet med karakterisering af udvindingsaffald er at tilvejebringe de relevante oplysninger om det affald, som skal håndteres, for at kunne vurdere og overvåge dets egenskaber og opførsel og herved sikre, at det håndteres under miljømæssigt sikre forhold på lang sigt. Karakteriseringen af udvindingsaffald skal desuden gøre det lettere at identificere mulighederne for håndtering af sådant affald og de relevante risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

(3)

De oplysninger og data, som er nødvendige for at kunne karakterisere udvindingsaffald, bør indsamles på grundlag af eksisterende relevante og hensigtsmæssige oplysninger og, om nødvendigt, ved udtagning og testning af prøver. Det bør sikres, at oplysninger og data med henblik på affaldskarakterisering er hensigtsmæssige, af pålidelig kvalitet og er repræsentative. Oplysningerne bør begrundes behørigt i affaldshåndteringsplanen til den kompetente myndigheds fulde tilfredshed.

(4)

Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indsamles, og de hermed forbundne behov for prøvetagning og testning bør være tilpasset affaldstypen, de potentielle miljørisici og det relevante affaldsanlæg. Set ud fra et teknisk synspunkt bør det være muligt at vælge en iterativ strategi for at sikre en hensigtsmæssig affaldskarakterisering.

(5)

Set ud fra et teknisk synspunkt er det hensigtsmæssigt at fritage affald, der er defineret som inert i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens beslutning 2009/359/EF (2), for en del af de geokemiske forsøg.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (3) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Affaldskarakterisering

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at den karakterisering af affald, som skal foretages af driftsherrer i udvindingsindustrien, er i overensstemmelse med denne beslutning.

2.   Karakterisering af affald skal omfatte følgende kategorier af oplysninger som angivet i bilaget:

a)

baggrundsoplysninger

b)

geologiske oplysninger om den forekomst, som skal udvindes

c)

affaldets art og den påtænkte håndtering

d)

affaldets geotekniske egenskaber og opførsel

e)

affaldets geokemiske egenskaber og opførsel.

3.   Kriterierne for at definere affald som inert som fastlagt i beslutning 2009/359/EF skal tages i betragtning med henblik på vurdering af affaldets geokemiske opførsel. Når affaldet på grundlag af disse kriterier anses for at være »inert«, skal det kun være omfattet af den relevante del af den i punkt 5 i bilaget beskrevne geokemiske testning.

Artikel 2

Indsamling og evaluering af oplysninger

1.   De oplysninger og data, som er nødvendige for at karakterisere affaldet, indsamles i den i stk. 2-5 fastsatte rækkefølge.

2.   Der skal anvendes eksisterende undersøgelser, herunder eksisterende tilladelser, geologiske undersøgelser, lignende forekomster og indvindingsområder, lister over inert affald, relevante certificeringsordninger, europæiske eller internationale standarder for tilsvarende materialer, som opfylder de tekniske krav i bilaget.

3.   Kvaliteten og repræsentativiteten af alle oplysninger skal vurderes, og eventuelle manglende oplysninger skal identificeres.

4.   Hvis oplysninger, som er nødvendige for at karakterisere affaldet, ikke foreligger, opstilles en prøvetagningsplan i overensstemmelse med EN 14899, og der udtages prøver i overensstemmelse med denne plan. Prøvetagningsplaner skal være baseret på de oplysninger, som er identificeret som nødvendige, herunder:

a)

formålet med dataindsamlingen

b)

testningsprogram og krav til prøvetagning

c)

prøvetagningssituationer, såsom udtagning fra borekerner, brydningsfront, transportbånd, bunker, damme eller andre relevante steder

d)

procedurer og anbefalinger vedrørende antal, størrelse, masse, beskrivelse og håndtering af prøver.

Prøvetagningsresultaternes pålidelighed og kvalitet skal vurderes.

5.   Resultaterne af karakteriseringsprocessen vurderes. Om nødvendigt indsamles yderligere oplysninger under anvendelse af samme metode. Det samlede resultat skal indgå i affaldshåndteringsplanen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(2)  Se 46 i denne EUT.

(3)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

TEKNISKE KRAV TIL AFFALDSKARAKTERISERING

1.   Baggrundsoplysninger

Gennemgang og forståelse af den generelle baggrund for og formålet med udvindingen.

Indsamling af generelle oplysninger om:

efterforsknings-, udvindings- og forarbejdningsaktiviteter

type og beskrivelse af udvindingsmetode og anvendt proces

karakteren af det tilstræbte produkt.

2.   Geologiske baggrundsoplysninger om forekomsten

Identifikation af de affaldstyper som vil blive eksponeret ved udvinding og forarbejdning, gennem tilvejebringelse af relevante oplysninger om:

karakteren af de omgivende formationer, deres kemi og mineralogi, herunder hydrothermale ændringer af mineraliserede formationer og formationer uden væsentlige mineralindhold

forekomstens karakter, herunder mineraliserede bjergarter eller bjergartsholdige mineraliseringer

mineraliseringstypologi, kemisk sammensætning og mineralogi, herunder fysiske egenskaber såsom densitet, porøsitet, partikelstørrelsesfordeling, vandindhold, omfattende udvundne mineraler, mineraler i hovedformationen, hydrotermalt nydannede mineraler

forekomstens størrelse og geometri

klimaskabt og supergen kemisk og mineralogisk omdannelse.

3.   Affaldet og den påtænkte håndtering

Beskrivelse af karakteren af alt affald, der fremkommer i forbindelse med hver enkelt eftersøgnings-, udvindings- og behandlingssoperation, herunder overjord, bjergartsaffald og tailings, med angivelse af oplysninger om følgende forhold:

affaldets oprindelse på udvindingsstedet og den proces, som frembringer affaldet, f.eks. eftersøgning, udvinding, formaling og opkoncentrering

mængden af affaldet

beskrivelse af affaldstransportsystemet

beskrivelse af de kemiske stoffer, som skal anvendes under behandlingen

klassificering af affaldet i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF (1), med angivelse af farlige egenskaber

planlagt affaldsanlægstype, den endelige eksponering af affaldet samt den måde, hvorpå affaldet deponeres i affaldsanlægget.

4.   Affaldets geotekniske opførsel

Fastlæggelse af passende parametre til vurdering af affaldets iboende fysiske egenskaber under hensyntagen til typen af affaldsanlæg.

Følgende parametre skal overvejes som relevante: kornstørrelse, plasticitet, densitet og vandindhold, komprimeringsgrad, forskydningsstyrke og friktionsvinkel, permeabilitet og porevolumen, komprimeringsegenskaber og konsolidering.

5.   Affaldets geokemiske karakteristika og opførsel

Specificering af de kemiske og mineralogiske egenskaber af affaldet og af alle tilbageværende tilsætningsstoffer eller reststoffer i affaldet.

Forudsigelse af udvaskningskemien som funktion af tiden for hver type affald under hensyntagen til den planlagte håndtering, herunder især:

evaluering af udvaskningen af metaller, oxyanioner og salte over tid ved hjælp af en test til beskrivelse af udvaskningens pH-afhængighed, og/eller en kolonneudvaskningstest og/eller udvaskning som funktion af tiden og/eller andre passende testmetoder

for sulfidholdigt affald skal der udføres statiske eller kinetiske tests for at bestemme dannelse af syreholdigt perkolat og udvaskning af metaller over tid.


(1)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/52


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2009

om tilladelse til finsk støtte til frø og sædekorn i høståret 2009

(meddelt under nummer K(2009) 3078)

(Kun den finske og den svenske udgave er autentiske)

(2009/361/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 182, stk. 2, første afsnit, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De finske myndigheder har i brev af 10. december 2008 anmodet om tilladelse til i perioden 2009-2010 at yde producentstøtte for visse mængder frø og sædekorn af arter, der udelukkende produceres i Finland på grund af landets særlige klimaforhold.

(2)

I henhold til artikel 182, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 har Finland sendt Kommissionen en tilfredsstillende rapport om resultaterne af den godkendte støtte. Derfor kan der ydes national støtte for frø og sædekorn i 2009.

(3)

Finland har anmodet om tilladelse til at yde hektarstøtte for visse arealer, der er tilsået med frø af sorter af Gramineae (græs) og Leguminosae (bælgplanter), der er opført i bilag XIII til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), med undtagelse af Phleum pratense L. (Timothy), og for visse arealer, der er tilsået med sædekorn.

(4)

Den foreslåede støtte bør opfylde betingelserne i artikel 182, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007. Der er tale om sorter af frø og sædekorn, der anvendes til dyrkning i Finland, som er tilpasset landets vejrforhold, og som ikke dyrkes i andre medlemsstater. Kommissionens tilladelse bør kun omfatte de sorter, der er registreret i listen over de sorter, der udelukkende produceres i Finland.

(5)

Det bør fastsættes, at Kommissionen skal informeres om de foranstaltninger, der træffes i Finland for at overholde de maksimumsbeløb, der er fastsat ved denne beslutning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Finland må i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 yde støtte inden for de maksimumsbeløb, der er angivet i bilaget, til producenter, der er etableret i Finland, og som producerer de sorter af certificerede frø og sædekorn, der er anført i bilaget.

Tilladelsen gælder kun for sorter, der er registreret i Finlands nationale sortsliste, og som udelukkende dyrkes i Finland.

Artikel 2

Finland sikrer ved hjælp af en passende kontrolordning, at der kun ydes støtte for de sorter, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Finland tilsender Kommissionen en liste over de certificerede sorter, der er tale om, og meddeler enhver ændring af denne liste og meddeler, hvilke arealer og mængder frø og sædekorn, der ydes støtte for.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2009.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.


BILAG

Frø

Støtteberettiget

:

Areal, der er tilsået med certificerede frø af Gramineae (græs) og Leguminosae (bælgplanter), der er opført i bilag XIII til forordning (EF) nr. 73/2009, med undtagelse af Phleum pratense L. (Timothy).

Maksimumsstøtte pr. hektar

:

220 EUR

Budgetloft

:

442 200 EUR

Sædekorn

Støtteberettiget

:

Areal, der er tilsået med certificerede sædekorn af hvede, havre, byg og rug.

Maksimumsstøtte pr. hektar

:

73 EUR

Budgetloft

:

2 190 000 EUR


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/54


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2009

om tilladelse til omsætning af lycopen som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2009) 3149)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2009/362/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden DSM Nutritional Products Ltd. indgav den 18. juli 2008 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Irland om tilladelse til at bringe syntetisk lycopen i omsætning som en ny levnedsmiddelingrediens; Irlands kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 6. oktober 2008 den første vurderingsrapport. I denne rapport konkluderedes det, at der — i lyset af at der var indgivet andre ansøgninger vedrørende lycopen — var behov for yderligere vurdering af syntetisk lycopen for at sikre, at tilladelserne til at anvende de forskellige lycopener som nye levnedsmiddelingredienser gives på de samme betingelser.

(2)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 22. oktober 2008.

(3)

Den 4. december 2008 vedtog EFSA udtalelsen »Scientific Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of lycopene from Blakeslea trispora Cold Water Dispersion (CWD)«. I denne udtalelse konkluderedes det, at lycopenpræparater bestemt til anvendelse i fødevarer og kosttilskud formuleres som suspensioner i spiseolier eller direkte sammenpresselige eller vandopløselige pulvere. Da lycopen kan undergå forandringer pga. iltning i disse formuleringer, er det nødvendigt at sikre en tilstrækkelig antioxidativ beskyttelse.

(4)

EFSA konkluderede desuden, at gennemsnitsbrugerens indtag af lycopen fortsat vil ligge under det acceptable daglige indtag (ADI), men at ADI vil kunne overskrides hos visse brugere. Det må af samme grund være hensigtsmæssigt at indsamle data om indtaget i nogle år, efter at godkendelsen er givet, så denne kan revurderes på baggrund af eventuelle nye oplysninger vedrørende sikkerheden ved lycopen og indtaget heraf. Der bør især lægges vægt på indsamling af data om lycopenindholdet i morgenmadscerealier. Dette krav gælder imidlertid i henhold til nærværende beslutning anvendelsen af lycopen som ny levnedsmiddelingrediens og ikke brugen af lycopen som farvestof i fødevarer, idet sidstnævnte anvendelse falder ind under anvendelsesområdet for Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (2).

(5)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at syntetisk lycopen opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Syntetisk lycopen (i det følgende benævnt »produktet«), jf. bilag I, kan bringes i omsætning i Fællesskabet som en ny levnedsmiddelingrediens i de fødevarer, der er opført i bilag II.

Artikel 2

Den nye levnedsmiddelingrediens, der godkendes ved denne beslutning, betegnes »lycopen« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Artikel 3

Virksomheden DSM Nutritional Products Ltd. udarbejder et overvågningsprogram, som skal gennemføres sideløbende med markedsføringen af produktet. Med dette program skal der blandt andet tilvejebringes oplysninger om mængden af lycopen, der anvendes i fødevarer, jf. bilag III.

De indsamlede data gøres tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne. Senest i 2014 tages anvendelsen af lycopen som ingrediens i fødevarer op til fornyet vurdering på grundlag af de nye oplysninger, der måtte foreligge, og en rapport fra EFSA.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til DSM Nutritional Products Ltd., Wurmis 576, CH-4363 Kaiseraugst, Schweiz.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.


BILAG I

Specifikationer for syntetisk lycopen

BESKRIVELSE

Syntetisk lycopen fremstilles ved Wittig-kondensation af syntetiske mellemprodukter, der er almindeligt anvendt i fremstillingen af andre carotenoider, der anvendes i fødevarer. Syntetisk lycopen består af ≥ 96 % lycopen og mindre mængder af andre, beslægtede carotenoidbestanddele. Lycopen sælges enten i pulverform i en passende matrice eller som en oliedispersion. Farven er mørkerød eller rødviolet. Der skal sikres antioxidativ beskyttelse.

SPECIFIKATION

Kemisk navn

:

Lycopen

CAS-nr.

:

502-65-8 (all-trans-lycopen)

Kemisk formel

:

C40H56

Strukturformel

:

Image

Molekylmasse

:

536,85


BILAG II

Liste over fødevarer, som må tilsættes syntetisk lycopen

Fødevarekategori

Maksimumsindhold af lycopen

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab

8 mg pr. måltidserstatning

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Diætpræparater til særlige medicinske formål

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav

Kosttilskud

15 mg pr. daglig dosis som anbefalet af producenten


BILAG III

Overvågning af syntetisk lycopen efter lanceringen

OPLYSNINGER, DER SKAL INDSAMLES

Mængden af syntetisk lycopen, som DSM Nutritional Products Ltd. leverer til sine kunder til fremstilling af endelige fødevareprodukter bestemt til omsætning i Den Europæiske Union.

Resultaterne af databasesøgninger på lancerede fødevarer tilsat lycopen, herunder tilsætningsniveauer og portionsstørrelser pr. fødevare, der er bragt i omsætning, for hver enkelt medlemsstat.

INDBERETNING AF RESULTATER

Ovennævnte oplysninger indberettes hvert år til Europa-Kommissionen for årene 2009-2012. Oplysningerne indberettes første gang den 31. oktober 2010 for referenceperioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 og derefter med samme referenceperiode for de følgende to år.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Hvor det er relevant, fremlægger DSM Nutritional Products Ltd. de samme oplysninger for indtaget af lycopen anvendt som farvestof i fødevarer, i det omfang disse oplysninger er tilgængelige for virksomheden.

DSM Nutritional Products Ltd. fremlægger eventuelle nye videnskabelige oplysninger med henblik på revurdering af de sikre maksimumsgrænser for indtaget af lycopen.

VURDERING AF INDTAGET AF LYCOPEN

DSM Nutritional Products Ltd. foretager på grundlag af ovennævnte indsamlede og indberettede oplysninger en opdateret vurdering af indtaget.

REVURDERING

Kommissionen hører EFSA i 2013 med henblik på at revurdere de oplysninger, der er fremlagt af branchen.


1.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/58


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2009

om ændring af beslutning 2002/253/EF om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF

(meddelt under nummer K(2009) 3517)

(EØS-relevant tekst)

(2009/363/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet (1), særlig artikel 3, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til punkt 2.1 i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvist skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (2), er »sygdomme, som kan forebygges ved vaccination«, bl.a. »influenza«, dækket af den epidemiologiske overvågning under EF-nettet, der er oprettet i henhold til beslutning nr. 2119/98/EF.

(2)

I henhold til artikel 2 i Kommissionens beslutning 2002/253/EF af 19. marts 2002 om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (3) skal de definitioner, der er angivet i bilaget til nævnte beslutning, ændres i det omfang, det er nødvendigt, på baggrund af de seneste videnskabelige oplysninger.

(3)

Der er rapporteret om adskillige tilfælde af et nyt influenzavirus i Nordamerika og på det seneste i en række medlemsstater. Dette virus er en af de mange former, sygdommen »influenza«, jf. listen i bilag I til beslutning 2000/96/EF, kan forekomme i. Da dette nye virus imidlertid indebærer en risiko for pandemisk influenza og kræver øjeblikkelig koordinering mellem Fællesskabet og de nationale kompetente myndigheder, er det nødvendigt at fastsætte en særskilt tilfældedefinition, som adskiller sygdommen fra den mere generelle tilfældedefinition, der gælder for influenza, hvorved de nationale kompetente myndigheder vil blive i stand til at sende relevante oplysninger til EF-nettet, jf. artikel 4 i beslutning nr. 2119/98/EF.

(4)

I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (4) (ECDC), fremlagde ECDC, på Kommissionens anmodning, et teknisk dokument om tilfældedefinitionen for denne overførbare sygdom, der skal være en hjælp for Kommissionen og medlemsstaterne ved udarbejdelsen af interventionsstrategier på området for overvågning og reaktion. De definitioner af tilfælde, der er angivet i bilaget til beslutning 2002/253/EF, bør ajourføres på grundlag af dette bidrag.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den supplerende definition af tilfælde i bilaget til nærværende beslutning indsættes i bilaget til beslutning 2002/253/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.

(2)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 50.

(3)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 44.

(4)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

Følgende tekst indsættes i bilaget til beslutning 2002/253/EF:

»NY INFLUENZA-VIRUS A (H1N1) (OGSÅ KALDET SVINEINFLUENZAVIRUS A (H1N1) OG MEXICANSK INFLUENZAVIRUS) (1)

Symptomer og kliniske fund

Enhver person med mindst et af følgende tre:

Feber > 38 °C OG symptomer på akut luftvejsinfektion

Lungebetændelse (alvorlig luftvejssygdom)

Dødsfald som følge af uforklarlig akut luftvejssygdom.

Kriterier for laboratoriediagnose

Mindst et af følgende:

RT-PCR

Dyrkning af virus (forudsætter BSL 3-faciliteter)

Firdobling af ny influenza-virus A (H1N1)-specifikke neutraliserende antistoffer (dvs. at der er behov for parrede sera, fra sygdom i akut fase og senere i rekonvalescensfasen mindst 10-14 dage senere).

Epidemiologiske kriterier

Mindst et af følgende tre inden for de seneste syv dage før sygdommens udbrud:

en person, som var i tæt kontakt med en bekræftet ny influenza A (H1N1)-virusinfektion, mens vedkommende var syg

en person, der har rejst til et område, hvor der er dokumentation for fortsat smitte mellem mennesker med ny influenza A (H1N1)

En person, der arbejder på et laboratorium, hvor prøver af det nye influenza A (H1N1)-virus testes.

Kategorisering af tilfælde

A.   Muligt tilfælde

Enhver person, der opfylder kriterierne for symptomer og kliniske fund og epidemiologiske kriterier.

B.   Sandsynligt tilfælde

Enhver person, der opfylder kriterierne for symptomer og kliniske fund OG de epidemiologiske kriterier, OG for hvem der foreligger et laboratorieresultat, der viser en positiv influenza A-infektion af en type, hvis subtype ikke kan bestemmes.

C.   Bekræftet tilfælde

Enhver person, der opfylder kriterierne for laboratoriediagnose for bekræftelse.


(1)  Navnet vil blive ændret i overensstemmelse med den definition, der fastlægges af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).«