ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.107.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 107

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
28. april 2009


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/330/EF

 

*

Rådets afgørelse af 15. september 2008 om undertegnelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

Rådet og Kommissionen

 

 

2009/331/EF, Euratom

 

*

Rådets og Kommissionens afgørelse af 26. februar 2009 om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

164

 

 

2009/332/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af Rådet og Kommissionen den 26. februar 2009 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

165

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

166

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

28.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 15. september 2008

om undertegnelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2009/330/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med Republikken Albanien om at indgå en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Disse forhandlinger er blevet afsluttet med et godt resultat, og protokollen bør med forbehold af dens indgåelse undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af nævnte aftales indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen med forbehold af dens indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


PROTOKOL

til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskaberne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side og

REPUBLIKKEN ALBANIEN,

på den anden side,

som henviser til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side, i det følgende benævnt »SAA«, blev undertegnet i Luxemburg den 12. juni 2006.

(2)

Republikken Bulgarien og Rumænien (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

(3)

SAA bør ændres for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(4)

Der er i henhold til artikel 36, stk. 3, i SAA afholdt konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Albaniens gensidige interesser som fastlagt i nævnte aftale,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

KONTRAHERENDE PARTER

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien er parter i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side, som blev undertegnet i Luxembourg den 12. juni 2006, og godkender og noterer sig på samme måde som de andre af Fællesskabets medlemsstater teksten til aftalen såvel som de fælleserklæringer og de ensidige erklæringer, der er knyttet til slutakten, undertegnet samme dato.

ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL SAA MED TILHØRENDE BILAG OG PROTOKOLLER

AFDELING II

INDUSTRIVARER

Artikel 2

Bilag I til SAA erstattes af teksten i bilag I til denne protokol.

AFDELING III

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 3

Landbrugsprodukter i snæver forstand

1.   Bilag II (a) til SAA erstattes af teksten i bilag II til denne protokol.

2.   Bilag II (b) til SAA erstattes af teksten i bilag III til denne protokol.

3.   Bilag II (c) til SAA erstattes af teksten i bilag IV til denne protokol.

Artikel 4

Fiskevarer

Bilag III til SAA erstattes af teksten i bilag V til denne protokol.

Artikel 5

Forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 2 til SAA erstattes af teksten i bilag VI til denne protokol.

AFDELING IV

OPRINDELSESREGLER

Artikel 6

Protokol 4 til SAA erstattes af teksten i bilag VII til denne protokol.

OVERGANGSBESTEMMELSER

AFDELING V

Artikel 7

WTO

Republikken Albanien forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT 1994), artikel XXIV.6 og XXVIII, vedrørende denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 8

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Republikken Albanien eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i SAA

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Republikken Albanien eller i en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Republikken Albanien og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Republikken Albanien og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler og autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Republikken Albanien og Fællesskabet, og

b)

de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Ovennævnte tilladelser skal senest 1. januar 2008 erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i SAA.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler og autonome ordninger, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Republikken Albanien eller medlemsstaterne i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i tre år efter, at oprindelsesbeviset er godkendt som støtte for en indførselsangivelse.

Artikel 9

Varer under forsendelse

1.   Bestemmelserne i SAA kan finde anvendelse på varer, som udføres enten fra Republikken Albanien til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Republikken Albanien, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 4 til SAA, og som på tiltrædelsesdatoen er under transport eller midlertidigt oplagret, i et toldlager eller en frizone i Republikken Albanien eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFDELING VI

Artikel 10

Denne protokol og bilagene hertil indgår som en integrerende del af SAA.

Artikel 11

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Republikken Albanien i overensstemmelse med deres egne procedurer.

2.   Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 12

1.   Denne protokol træder i kraft samme dag som stabiliserings- og associeringsaftalen, forudsat at alle godkendelsesinstrumenter vedrørende denne protokol er blevet deponeret før denne dato.

2.   Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før nævnte dato, træder denne protokol i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

Artikel 13

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og albansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 14

Teksten til SAA, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Det blandede udvalg godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

BILAG I

»BILAG I

ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

(jf. artikel 19)

Toldsatserne nedsættes som følger:

den 1. januar 2007 nedsættes importafgiften til 60 % af basistolden

den 1. januar 2008 nedsættes importafgiften til 40 % af basistolden

den 1. januar 2009 nedsættes importafgiften til 20 % af basistolden

den 1. januar 2010 nedsættes importafgiften til 10 % af basistolden

den 1. januar 2011 afskaffes de resterende importafgifter.

KN-kode

Varebeskrivelse

2501 00

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand:

– Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;

– – Andet

– – – Andet

2501 00 91

– – – – Salt egnet til menneskeføde

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; Affaldsolier:

– Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen affaldsolier

2710 11

– – Lette olier og præparater deraf:

– – – Til anden brug:

– – – – Specialbenzin:

2710 11 25

– – – – – Andet

– – – – Andet:

– – – – Motorbenzin:

– – – – – – Andre varer, med blyindhold:

– – – – – – – Ikke over 0,013 g pr. liter:

2710 11 41

– – – – – – – – Med oktantal (RON) under 95

2710 11 70

– – – – – Jetbenzin

2710 19

– – Andet:

– – – Middelsvære olier

– – – – Til anden brug:

– – – – – Petroleum

2710 19 21

– – – – – – Jetbenzin

2710 19 25

– – – – – – Andet

2710 19 29

– – – – – Andet

– – – Tunge olier

– – – – Gasolier

2710 19 31

– – – – – Til behandling ved en bestemt proces

2710 19 35

– – – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt under underposition 2710 19 31

– – – – – Til anden brug:

2710 19 41

– – – – – – Med indhold af svovl ikke over 0,05 vægtprocent

2710 19 45

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent

2710 19 49

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,2 vægtprocent

– – – – Brændselsolier:

– – – – – Til anden brug:

2710 19 69

– – – – – – Med indhold af svovl over 2,8 vægtprocent

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler:

– Jordoliekoks:

2713 12 00

– – Brændt

2713 20 00

– Kunstig asfaltbitumen

2713 90

– Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3103

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

3103 10

– Superphosphater

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater:

– Andet:

3304 91 00

– – Pudder, herunder fast pudder

3304 99 00

– – Andre varer

3305

Hårplejemidler

3305 10 00

– Hårvaskemidler

3305 30 00

– Hårlak

3305 90

– Andet

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg:

3306 10 00

– Tandplejemidler

3307

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber:

3307 10 00

– Præparater til brug før, under og efter barbering

3307 20 00

– Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

– Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

3401 11 00

– – Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)

3401 19 00

– – Andre varer

3401 20

– Sæbe i anden form

3402

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401:

3402 20

– Præparater i pakninger til detailsalg

3402 90

– Andet:

3402 90 10

– – Overfladeaktive præparater

3405

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, karrosserier, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404:

3405 20 00

– Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk

3405 30 00

– Polermidler og lignende præparater til karrosserier, undtagen polermidler til metalvarer

3405 90

– Andet:

3405 90 90

– – Andet

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast:

3923 10 00

– Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande

– Sække og poser (herunder kræmmerhuse):

3923 21 00

– – Af polymerer af ethylen

3923 29

– – Af anden plast:

3923 29 10

– – – poly(vinylchlorid)

3923 29 90

– – – Andet

3924

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast

3925

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet:

3925 10 00

– Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter

3926

Andre varer af plast samt varer af andre materialer henhørende under pos. 3901-3914

4012

Dæk af gummi, regummierede eller brugte; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

– – Regummierede dæk:

4012 11 00

– – Af den art der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler)

4012 12 00

– – Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler

4012 13 00

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer:

ex 4012 13 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

4012 20 00

– Brugte dæk:

ex 4012 20 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

4012 90

– Andet:

4012 90 20

– – Massive og hule ringe

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.

6402

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast:

– Andet fodtøj:

6402 99

– – Andet:

– – – Andet:

– – – – Med overdel af plast:

6402 99 50

– – – – – Hjemmefodtøj

6404

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer:

– Fodtøj med ydersål af gummi eller plast:

6404 19

– – Andet:

6404 19 90

– – – Andet

6404 20

– Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

6405

Andet fodtøj

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil:

6406 10

– Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtagen forstærkninger:

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

6907

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag

6908

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag

7213

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

7213 10 00

– Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen

– Andet:

7213 91

– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm

7213 99

– – Andet:

7213 99 10

– – – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7214

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:

7214 10 00

– Smedede

7214 20 00

– Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen

– Andet:

7214 91

– – Firkantrør (rektangulære, undtagen kvadratiske):

7214 99

– – Andre varer

7306

Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål:

– Andre svejsede rør, med ikke-cirkulært tværsnit:

7306 61

– – Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske)

7306 69

– – Rør med andre ikke-cirkulære tværsnit

7306 90 00

– Andet

7326

Andre varer af jern og stål:

7326 90

– Andet:

– – Andre varer af jern og stål:

7326 90 98

– – – Andet

7408

Tråd af kobber:

– Af raffineret kobber:

7408 11 00

– – Med største tværmål over 6 mm

7408 19

– – Andre varer

7413 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug:

7413 00 20

– Af raffineret kobber:

ex 7413 00 20

– – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele:

– Beviklingstråd:

8544 11

– – Af kobber

8544 19

– – Andre varer

8544 20 00

– Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere

– Andre elektriske ledere, til spænding 1 000 volt og derunder:

8544 49

– – Andet:

– – – Andet:

8544 49 91

– – – – Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm

– – – – Andet:

8544 49 95

– – – – – Til spænding over 80 volt, men under 1 000 volt

8544 49 99

– – – – – Til spænding af 1 000 volt

8544 60

– Andre elektriske ledere, til spænding over 1 000 volt

9403

Andre møbler og dele dertil:

9403 30

– Møbler af træ, til kontorbrug

9403 40

– Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener

9403 60

– Andre møbler af træ

9403 60 30

– – Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger«

BILAG II

»BILAG II (a)

ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 3, litra a))

Toldfrihed for ubegrænsede mængder

KN-kode

Varebeskrivelse

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:

0101 10

– Racerene avlsdyr

0102

Hornkvæg, levende:

0102 10

– Racerene avlsdyr

0102 90

– Andet:

– – Tamsvin:

– – – Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg:

0102 90 29

– – – – Andet

0103

Svin, levende

0104

Får og geder, levende

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

– Af vægt 185 g og derunder:

0105 11

– – Høns af arten Gallus domesticus:

0105 12 00

– – Kalkuner

0105 19

– – Andet

– Andet

0105 94 00

– – Høns af arten Gallus domesticus

ex 0105 94 00

– – – Af vægt 2 000 g og derunder

0106

Andre dyr, levende:

– Pattedyr:

0106 11 00

– – Primater

0106 19

– – Andre varer

0106 20 00

– Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

– Fugle:

0106 31 00

– – Rovfugle

0106 32 00

– – Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

0106 39

– – Andet

0106 90 00

– Andet

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0206 10

– Af hornkvæg, fersk eller kølet:

0206 10 10

– – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

– Af hornkvæg, frosset:

0206 29

– – Andet:

0206 29 10

– – – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0206 30 00

– Af svin, fersk eller kølet

– Af svin, frosset:

0206 41 00

– – Lever

0206 80

– Andre varer, ferske eller kølede:

0206 80 10

– – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0206 90

– Andre varer, frosset:

0206 90 10

– – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet:

0404 10

– Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler:

– – I pulverform, som granulat eller i anden fast form:

– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 02

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 04

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 06

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 12

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 14

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 16

– – – – – Over 27 vægtprocent

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

– Æg af fjerkræ:

– – Til udrugning:

0407 00 11

– – – Af kalkuner eller gæs

0407 00 19

– – – Andet

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0601

Løg, rod-og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium:

0602 10

– Stiklinger uden rod samt podekviste:

0602 10 90

– – Andet

0602 20

– Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder:

0602 20 90

– – Andet

0602 30 00

– Rhododendron og azalea, også podede

0602 40

– Rosenplanter, også podede

0602 90

– Andet

0701

Kartofler, friske eller kølede:

0701 10 00

– Læggekartofler

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede:

0703 20 00

– Hvidløg

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede:

– Cikorie:

0705 21 00

– – Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

0706

Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede:

0706 90

– Andet:

0706 90 30

– – Peberrod (Cochlearia armoracia)

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede:

0708 20 00

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede:

– Svampe og trøfler:

0709 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

0709 59

– – Andet:

0709 59 10

– – – Kantareller

0709 59 30

– – – Rørhatte

0709 59 90

– – – Andet

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

– Svampe og trøfler:

0711 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

0711 90

– Andre grøntsager: blandinger af grøntsager:

– – Grøntsager:

0711 90 10

– – – Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber

0711 90 50

– – – Løg

0711 90 80

– – – Andet

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte:

– Svampe, judasøre (Auricularia spp.), bævresvamp (Tremella spp.) og trøfler:

0712 31 00

– – Svampe af slægten Agaricus

0712 32 00

– – Judasøre (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Bævresvamp (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Andre varer

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713 10

– Ærter (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Til udsæd

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):

0713 31 00

– – Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Havebønner (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Til udsæd

0713 40 00

– Linser

0713 50 00

– Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Andet

0714

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

0801

Kokosnødder, paranødder og akajonødder, friske eller tørrede, også afskallede

– Paranødder:

0801 22 00

– – Afskallede

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede:

– Mandler:

0802 11

– – Med skal

0802 12

– – Afskallede

– Valnødder:

0802 31 00

– – Med skal

0802 32 00

– – Afskallede

0802 60 00

– Macadamianødder (queenslandnødder)

0802 90

– Andet:

0802 90 20

– – Arecanødder (betelnødder), kolanødder og pekannødder

0802 90 50

– – Pinjefrø

0803 00

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede:

0803 00 90

– Tørrede:

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede:

0804 40 00

– Avocadoer

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 40 00

– Grapefrugter, herunder pomeloer

0805 90 00

– Andet

0806

Druer, friske eller tørrede:

0806 20

– Tørrede

0810

Andre frugter, friske:

0810 40

– Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium:

0810 40 10

– – Tyttebær (frugter af arten Vaccinium vitis-idaea)

0810 60 00

– Durianfrugter

0810 90

– Andet:

– – Ribs, solbær og stikkelsbær

0810 90 60

– – – Røde ribs

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 20

– Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær:

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 20 11

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 20 19

– – – Andet

– – Andet:

0811 20 39

– – – Solbær

0811 90

– Andet:

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler:

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:

0811 90 11

– – – – Tropiske frugter og tropiske nødder

– – – Andet:

0811 90 31

– – – – Tropiske frugter og tropiske nødder

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0812 90

– Andet:

0812 90 10

– – Abrikoser

0812 90 30

– – Melontræsfrugter (papaya)

0812 90 40

– – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0812 90 70

– – Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya og tropiske nødder

0812 90 98

– – Andet:

ex 0812 90 98

– – – Solbær

ex 0812 90 98

– – – Hindbær

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806; blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:

0813 50

– Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:

– – Blandet tørret frugt, undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806:

0813 50 19

– – – Med indhold af svesker

– – Blandinger udelukkende af tørret frugt henhørende under pos. 0801 og 0802:

0813 50 31

– – – Af tropiske nødder

0813 50 39

– – – Andet

– – Andre blandinger:

0813 50 91

– – – Uden indhold af svesker eller figner

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

0901 90

– Andet:

0901 90 10

– – Skaller og hinder af kaffe

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme:

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug:

1001 90

– Andet:

1001 90 10

– – Spelt til udsæd

1006

Ris

1007 00

Sorghum

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

1102 90

– Andet:

1102 90 30

– – Havremel

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

– Gryn og groft mel:

1103 19

– – Af andre kornsorter:

1103 19 10

– – – Af rug

1103 19 30

– – – Af byg

1103 19 40

– – – Af havre

1103 19 50

– – – Af ris

1103 20

– Pellets

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

– Korn, valset eller i flager:

1104 12

– – Af havre:

1104 12 10

– – – Valset

1104 19

– – Af andre kornsorter:

1104 19 30

– – – Af rug

– – – Af byg:

1104 19 61

– – – – Valset

1104 19 69

– – – – Flager

– – – Andet:

1104 19 91

– – – – Flager af ris

– Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust):

1104 22

– – Af havre

1104 23

– – Af majs:

1104 23 30

– – – Afrundet (perlegryn)

1104 23 90

– – – Kun knust

1104 29

– – Af andre kornsorter:

– – – Af byg:

1104 29 01

– – – – Kun afskallet

1104 29 03

– – – – Afskallet og skåret eller knust

1104 29 05

– – – – Afrundet (perlegryn)

1104 29 07

– – – – Kun knust

1104 29 09

– – – – Andet

– – – Andet

– – – – Afskallet, også skåret eller knust:

1104 29 11

– – – – – Af hvede

1104 29 18

– – – – – Andet

1104 29 30

– – – – Afrundet (perlegryn):

ex 1104 29 30

– – – – – Af hvede

ex 1104 29 30

– – – – – Af rug

– – – – Kun knust:

1104 29 51

– – – – – Af hvede

1104 29 55

– – – – – Af rug

1104 29 59

– – – – – Andet

 

– – – – Andet:

1104 29 81

– – – – – Af hvede

1104 29 85

– – – – – Af rug

1104 30

– Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

1104 30 10

– – Af hvede

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8

1107

Malt, også brændt

1108

Stivelse; inulin:

– Stivelse:

1108 19

– – Anden stivelse:

1108 19 10

– – – Risstivelse

1108 20 00

– Inulin

1109 00 00

Hvedegluten, også tørret

1201 00

Sojabønner, også knuste

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste:

1202 10

– Med skal:

1202 10 10

– – Til udsæd

1203 00 00

Kopra

1204 00

Hørfrø, også knuste

1205

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste

1206 00

Solsikkefrø, også knuste

1207

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste

1208

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede:

1211 90

– Andet:

1211 90 85

– – Andet:

ex 1211 90 85

– – – Andet, undtagen lakridsrod

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:

– Andet:

1212 91

– – Sukkerroer:

1212 99

– – Andet:

1213 00 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets

1301

Schellak og lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

– Plantesafter og planteekstrakter:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – Andre varer

– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

1302 32

– – Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø:

1302 32 90

– – – Af guarfrø

1302 39 00

– – Andre varer

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

– Fedt af svin:

1501 00 11

– – Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1501 00 90

– Fedt af fjerkræ

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1508 10

– Rå olie:

1508 10 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1508 90

– Andet:

1508 90 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

– Linolie og fraktioner deraf:

1515 11 00

– – Rå olie

1515 19

– – Andre varer

– Majskimolie og fraktioner deraf:

1515 21

– – Rå olie

1515 29

– – Andre varer

1515 30

– Ricinusolie og fraktioner deraf

1515 50

– Sesamolie og fraktioner deraf

1515 90

– Andet:

1515 90 11

– – Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks;

ex 1515 90 11

– – – Træolie (tungolie) og fraktioner deraf

– – Tobaksfrøolie og fraktioner deraf:

– – – Rå olie:

1515 90 21

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1515 90 29

– – – – Andet

– – – Andet:

1515 90 31

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1515 90 39

– – – – Andet

– – Andre olier og fraktioner deraf:

– – – Rå olie:

1515 90 40

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

– – – – Andet:

1515 90 51

– – – – – I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1515 90 59

– – – – – I fast form, i andre pakninger; i flydende form

– – – Andet:

1515 90 60

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

– – – – Andet:

1515 90 91

– – – – – I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1515 90 99

– – – – – I fast form, i andre pakninger; i flydende form

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516 10

– Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

1516 20

– Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

– – Andet:

1516 20 91

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

– – – Andet:

1516 20 95

– – – – Rybsolie, rapsolie, linolie, solsikkeolie, illipefedt, karitefedt, makorefedt, tulucunaolie eller babassuolie, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

– – – – Andet:

1516 20 96

– – – – – Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie eller solsikkeolie; andre olier med et indhold af frie fedtsyrer på under 50 vægtprocent, bortset fra palmeolie, illipefedt, kokosolie, rybs- og rapsolie eller kopaivaolie

1516 20 98

– – – – – Andet

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

1517 10

– Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 90

– – Andet

1517 90

– Andet:

– – Andet:

1517 90 91

– – – Blandinger af vegetabilske olier

1517 90 99

– – – Andet

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

– Blandinger af vegetabilsk olie, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler:

1518 00 31

– – Rå olie

1518 00 39

– – Andet

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

– Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

– – Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie:

1522 00 31

– – – Sæbefod (soap-stock)

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede:

– Af svin:

1602 49

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – Af tamsvin:

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på 80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse):

1602 49 11

– – – – – Kam (uden nakke) og stykker deraf, herunder blandinger af kam og skinke

1602 49 15

– – – – – Andre blandinger med indhold af skinke, bov, kam eller nakke, og stykker deraf

1602 49 50

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på under 40 vægtprocent (herunder fedt af enhver art eller oprindelse)

1602 50

– Af hornkvæg:

1602 50 10

– – Ikke kogt: blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

1602 90

– Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

1602 90 10

– – Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form:

– Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer:

1701 11

– – Rørsukker

1701 12

– – Roesukker

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 20

– Ahornsukker og ahornsirup:

1702 20 10

– – Ahornsukker i fast form med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer

1702 30

– Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent:

1702 40

– Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

1702 60

– Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

1702 90 30

– – Isoglucose

1702 90 50

– – Maltodextrin og maltodextrinsirup

1702 90 80

– – Inulinsirup

1702 90 99

– – Andet

1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

1802 00 00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

1902 20

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

1902 20 30

– – Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

– Andet:

2001 90 99

– – Andet:

2003

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2006 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede):

2006 00 10

– Ingefær

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 19

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 19 91

– – – – Tropiske nødder blandinger med indhold af tropiske nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

2008 20

– Ananas:

– – Tilsat alkohol:

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 20 11

– – – – Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 20 31

– – – – Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

2008 20 39

– – – – Andet

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 20 59

– – – – Andet

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 20 79

– – – – Andet

2008 20 90

– – – Ikke tilsat sukker

2008 40

– Pærer:

– – Ikke tilsat alkohol:

2008 40 90

– – – Ikke tilsat sukker

2008 70

– Ferskner, herunder nektariner:

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt:

2008 70 98

– – – – Under 5 kg:

2008 80

– Jordbær:

– – Tilsat alkohol:

2008 80 90

– – – Ikke tilsat sukker

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 92

– – Blandinger:

– – – Tilsat alkohol:

– – – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent:

– – – – – Andet:

2008 92 16

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

– – – – Andet:

 

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder:

2008 92 32

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

2008 92 34

– – – – – – Andet

– – – – – Andet:

2008 92 36

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

– – – Ikke tilsat alkohol:

– – – – Tilsat sukker:

– – – – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

– – – – – Andet:

– – – – – – Frugtblandinger, der indeholder 50 vægtprocent og derunder af en enkelt frugt (beregnet af frugternes vægt):

2008 92 72

– – – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

– – – – – – Andet:

2008 92 76

– – – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

2008 92 78

– – – – – – – Andet

– – – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt:

– – – – – 5 kg og derover

2008 92 92

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

2008 92 93

– – – – – – Andet

– – – – – På 4,5 kg eller mere, men mindre end 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

2008 92 96

– – – – – – Andet

– – – – – Under 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover)

2008 99

– – Andet:

– – – Tilsat alkohol:

– – – – Ingefær:

2008 99 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – – – Andet:

– – – – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent:

– – – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder:

2008 99 24

– – – – – – – Tropiske frugter:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mango, mangostaner, melontræsfrugter (papaya), tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya

– – – – – – Andet:

2008 99 31

– – – – – – – Tropiske frugter

2008 99 34

– – – – – – – Andet

– – – – – Andet:

– – – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder:

2008 99 37

– – – – – – – Andet

– – – – – – Andet

2008 99 38

– – – – – – – Tropiske frugter

2008 99 40

– – – – – – – Andet

– – – Ikke tilsat alkohol:

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Ingefær

2008 99 46

– – – – – Passionsfrugter, guavabær og tamarinder

2008 99 47

– – – – – Mango, mangostaner, melontræsfrugter (papaya), akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 99 51

– – – – – Ingefær

2008 99 61

– – – – – Passionsfrugter og guavabær

2008 99 62

– – – – – Mango, mangostaner, melontræsfrugter (papaya), tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya

2008 99 67

– – – – – Andet

2009

Frugt-og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

– Saft af grapefrugt (herunder pomelo):

2009 29

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 29 91

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder, og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– Saft af andre citrusfrugter:

2009 31

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:

– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR:

2009 31 11

– – – – Tilsat sukker

2009 39

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 67:

2009 39 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR:

2009 39 31

– – – – – Tilsat sukker

2009 39 39

– – – – – Ikke tilsat sukker

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

– – – – – Citronsaft:

2009 39 51

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 55

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 39 59

– – – – – – Ikke tilsat sukker

– – – – – Saft af andre citrusfrugter:

2009 39 91

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 95

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

– Ananassaft:

2009 41

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:

2009 41 10

– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR og tilsat sukker

– – – Andet:

2009 41 91

– – – – Tilsat sukker

2009 49

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 67:

2009 49 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 49 30

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR og tilsat sukker

– – – – Andet:

2009 49 91

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 49 93

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 90

– Andet:

– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

2106 90 30

– – – Af isoglucose

– – – Andet:

2106 90 51

– – – – Af lactose

2106 90 55

– – – – Af glucose eller maltodekstrin

2106 90 59

– – – – Andet

2206 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet:

2206 00 10

– »Piquettevin«

– Andet:

– – Mousserende varer:

2206 00 31

– – – Æblecider og pærecider

– – Ikke-mousserende varer, i beholdere med indhold af:

– – – 2 liter eller derunder:

2206 00 51

– – – – Æblecider og pærecider

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever:

2301 10 00

– Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; fedtegrever

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets

2304 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller »pellets«

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest-og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet:

2308 00 40

– Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end vindruer

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:

2309 10

– Hunde-og kattefoder, i pakninger til detailsalg:

– – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger:

– – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder:

2309 10 13

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 19

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover

– – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 10 33

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 39

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

– – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent:

2309 10 53

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 70

– – – Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter

2309 90

– Andet:

2309 90 10

– – »Solubles« af fisk eller havpattedy

2309 90 20

– – Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

– – – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

– – – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder:

2309 90 31

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 33

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

– – – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 90 43

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 49

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

– – – Andet:

– – – – Andet:

2309 90 99

– – – – – Andet:

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald:

2401 10

– Tobak, ikke strippet:

– – »Flue cured« Virginia, »light air cured« Burley (herunder Burley-hybrider); »light air cured« Maryland og »fire cured« tobak:

2401 10 10

– – – »Flue-cured« Virginia

2401 10 20

– – – »Light air-cured« Burley (herunder Burley-hybrider)

2401 10 30

– – – »Light air-cured« Maryland

– – – »Fire-cured« tobak:

2401 10 41

– – – – Kentucky

2401 10 49

– – – – Andet

– – Andet:

2401 10 50

– – – »Light air-cured« tobak

2401 10 70

– – – »Dark air-cured« tobak

2401 10 80

– – – »Flue-cured« tobak

2401 10 90

– – – Anden tobak

2401 20

– Tobak, delvis eller helt strippet:

– – »Flue cured« Virginia, »light air cured« Burley (herunder Burley-hybrider); »light air cured« Maryland og »fire cured« tobak:

2401 20 10

– – – »Flue-cured« Virginia

2401 20 20

– – – »Light air-cured« Burley (herunder Burley-hybrider)

2401 20 30

– – – »Light air-cured« Maryland

– – – »Fire-cured« tobak:

2401 20 41

– – – – Kentucky

2401 20 49

– – – – Andet

– – Andet

2401 20 50

– – – »Light air-cured« tobak

2401 20 70

– – – »Dark air-cured« tobak

2401 20 80

– – – »Flue-cured« tobak

2401 20 90

– – – Anden tobak

2401 30 00

– Tobaksaffald

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier;

– Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter:

3301 12

– – Af appelsin eller pomerans

3301 13

– – Af citron

3301 19

– – Andre varer

– Andre flygtige vegetabilske olier:

3301 24

– – Af pebermynte (Mentha piperita)

3301 25

– – Af anden mynte

3301 29

– – Andre varer

3301 30 00

– Resinoider

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

– Af den art der anvendes i næringsmiddel-eller drikkevareindustrien:

– – Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:

3302 10 40

– – – Andet

3302 10 90

– – Af den art der anvendes i næringsmiddelindustrien

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 90

– Andet:

3501 90 10

– – Caseinlim

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos.3501

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

– Dextrin og anden modificeret stivelse:

– – Anden modificeret stivelse:

3505 10 50

– – – Stivelse, esterificeret eller etherificeret

4101

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede

4102

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel

4103

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel

4301

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101, 4102 eller 4103

5001 00 00

Kokoner, anvendelige til afhaspning

5002 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5003 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

5101

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5102

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5103

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5201 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5202

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5203 00 00

Drejervævet stof af bomuld

5301

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5302

Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale«

BILAG III

»BILAG II (b)

ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 3, litra b))

Toldsatserne for varer i dette bilag skal sættes ned og afskaffes i overensstemmelse med følgende tidsplan:

den 1. januar 2007 nedsættes importafgiften til 80 % af basistolden

den 1. januar 2008 nedsættes importafgiften til 60 % af basistolden

den 1. januar 2009 nedsættes importafgiften til 40 % af basistolden

den 1. januar 2010 nedsættes importafgiften til 0 % af basistolden.

KN-kode

Varebeskrivelse

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:

0101 90

– Andet

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0206 10

– Af hornkvæg, fersk eller kølet:

– – Andet:

0206 10 91

– – – Lever

0206 10 95

– – – Nyretapp

0206 10 99

– – – Andet

– Af hornkvæg, frosset:

0206 21 00

– – Tunger

0206 22 00

– – Lever

0206 29

– – Andet:

– – – Andet:

0206 29 91

– – – – Nyretapp

0206 29 99

– – – – Andet

– Af svin, frosset:

0206 49

– – Andet

0206 80

– Andre varer, ferske eller kølede:

– – Andet:

0206 80 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 80 99

– – – Kød af får og geder

0206 90

– Andre varer, frosset:

– – Andet:

0206 90 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 90 99

– – – Kød af får og geder

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset:

0208 10

– Af kaniner eller harer

0208 40

– Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); Af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia):

0208 40 10

– – Kød af hvaler

0208 90

– Andet

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 90

– Andet:

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form:

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på:

0403 90 11

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 13

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 90 19

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på:

0403 90 31

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 33

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 90 39

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – Andet:

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på:

0403 90 51

– – – – – 3 vægtprocent og derunder:

0403 90 53

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 59

– – – – – Over 6 vægtprocent

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på:

0403 90 61

– – – – – 3 vægtprocent og derunder:

0403 90 63

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 69

– – – – – Over 6 vægtprocent

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet:

0404 10

– Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler:

– – I pulverform, som granulat eller i anden fast form:

– – – I anden form, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 26

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 28

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 32

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 34

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 36

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 38

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – Andet:

– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 48

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 52

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 54

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 56

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 58

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 62

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – I anden form, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 72

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 74

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 76

– – – – – Over 27 vægtprocent

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 78

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 82

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0404 10 84

– – – – – Over 27 vægtprocent

0404 90

– Andet

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 90

– – Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent

0405 90

– Andet

0406

Ost og ostemasse:

0406 10

– Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

0406 20

– Ost af enhver art, revet eller i pulverform

0406 30

– Smelteost, ikke revet eller i pulverform

0406 40

– Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti

0406 90

– Anden ost:

0406 90 01

– – Til forarbejdning

– – Andet:

0406 90 13

– – – Emmentaler

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse og Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or og Tête de Moine

0406 90 19

– – – Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk og tilsat fint formalede urter

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalotyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Andet:

0406 90 50

– – – – Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind

– – – – Andet:

– – – – – Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på:

– – – – – – 47 vægtprocent og derunder:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano og Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Andet

– – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera og Kasseri

– – – – – – – Anden ost, med vandindhold i den fedtfri ostemasse på:

0406 90 86

– – – – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent

0406 90 87

– – – – – – – – Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent

0406 90 88

– – – – – – – – Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

0406 90 93

– – – – – – Over 72 vægtprocent

0406 90 99

– – – – – Andet

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

0511 10 00

– Tyresæd

– Andet:

0511 99

– – Andet:

0511 99 10

– – – Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind

0511 99 85

– – – Andet:

ex 0511 99 85

– – – – Andre varer end hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde:

0604 10

– Mos og lav:

0604 10 10

– – Rensdyrlav

– Andet:

0604 91

– – Friske:

0604 91 40

– – – Grene af nåletræer:

ex 0604 91 40

– – – – Af nordmannsgran (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) og nobilisgran (Abies procera Rehd.)

0701

Kartofler, friske eller kølede:

0701 90

– Andet:

0701 90 10

– – Til fremstilling af stivelse

– – Andet:

0701 90 90

– – – Andet

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede:

0703 10

– Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg):

0703 10 90

– – Skalotteløg

0703 90 00

– Porrer og andre Allium-arter

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede:

– Salat:

0705 11 00

– – Hovedsalat

0705 19 00

– – Andre varer

– Cikorie:

0705 29 00

– – Andre varer

0706

Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede:

0706 90

– Andet:

0706 90 10

– – Knoldselleri

0706 90 90

– – Andet

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede:

0707 00 90

– Drueagurker

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede:

0708 10 00

– Ærter (Pisum sativum)

0708 90 00

– Andre bælgfrugter

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede:

0709 20 00

– Asparges

0709 30 00

– Auberginer

0709 40 00

– Selleri, undtagen knoldselleri

– Svampe og trøfler:

0709 59

– – Andet:

0709 59 50

– – – Trøfler

0709 60

– Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta

0709 70 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

0709 90

– Andet

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 10 00

– Kartofler

– Bælgfrugter, også udbælgede:

0710 21 00

– – Ærter (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0710 29 00

– – Andre varer

0710 30 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

0710 80

– Andre grøntsager:

0710 90 00

– Blandinger af grøntsager

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 20

– Oliven

0711 40 00

– Agurker og asier

– Svampe og trøfler:

0711 59 00

– – Andre varer

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

– – Grøntsager:

0711 90 70

– – – Kapers

0711 90 90

– – Blandinger af grøntsager

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte:

0712 20 00

– Løg

0712 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713 10

– Ærter (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Andet

0713 20 00

– Kikerærter

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):

0713 32 00

– – Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

0713 33

– – Havebønner (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Andet

0713 39 00

– – Andre varer

0801

Kokosnødder, paranødder og akajonødder, friske eller tørrede, også afskallede

– Kokosnødder:

0801 11 00

– – Tørrede

0801 19 00

– – Andre varer

– Paranødder:

0801 21 00

– – Med skal

– Akajounødder:

0801 31 00

– – Med skal

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede:

– Hasselnødder (Corylus-arter):

0802 21 00

– – Med skal

0802 22 00

– – Afskallede

0802 40 00

– Spiselige kastanjer (Castanea-arter)

0802 50 00

– Pistacienødder

0802 90

– Andet:

0802 90 85

– – Andet

0803 00

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede:

– Friske:

0803 00 11

– – Pisang

0803 00 19

– – Andet

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede:

0804 20

– Figner:

0804 20 10

– – Friske

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Guavabær, mango og mangostaner

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 10

– Appelsiner og pomeranser

0805 20

– Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

0805 50

– Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Druer, friske eller tørrede:

0806 10

– Friske:

0806 10 10

– – Druer til spisebrug

0807

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske:

0807 20 00

– Melontræsfrugter (papaya)

0808

Æbler, pærer og kvæder, friske

0809

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen, friske:

0810

Andre frugter, friske:

0810 20

– Hindbær, brombær, morbær og loganbær:

0810 40

– Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium:

0810 40 30

– – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– – Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – Andet

0810 50 00

– Kiwifrugter

0810 90

– Andet:

0810 90 30

– – Tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi og sapotiller

0810 90 40

– – Passionsfrugter, caramboler og pitahaya

– – Ribs, solbær og stikkelsbær

0810 90 50

– – – Solbær

0810 90 70

– – – Andet

0810 90 95

– – Andet

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 10

– Jordbær

0811 20

– Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær:

– – Andet:

0811 20 31

– – – Hindbær

0811 20 51

– – – Røde ribs

0811 20 59

– – – Brombær og morbær

0811 20 90

– – – Andet

0811 90

– Andet:

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler:

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:

0811 90 19

– – – – Andet

– – – Andet:

0811 90 39

– – – – Andet

– – Andet:

0811 90 50

– – – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – – Frugter af arterne Vaccinium myrtilloides og Vaccinium angustifolium

– – – Kirsebær:

0811 90 75

– – – – Surkirsebær (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Andet

0811 90 85

– – – Tropiske frugter og tropiske nødder

0811 90 95

– – – Andet

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0812 10 00

– Kirsebær

0812 90

– Andet:

0812 90 20

– – Appelsiner og pomeranser

0812 90 98

– – Andet

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 - 0806; blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:

0813 10 00

– Abrikoser

0813 20 00

– Svesker

0813 30 00

– Æbler

0813 40

– Andre frugter:

0813 50

– Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:

– – Blandet tørret frugt, undtagen frugt henhørende under pos. 0801 - 0806:

– – – Uden indhold af svesker:

0813 50 12

– – – – Af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya

0813 50 15

– – – – Andet

– – Andre blandinger:

0813 50 99

– – – Andet

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

– Rå kaffe:

0901 11 00

– – Med koffeinindhold

0901 12 00

– – Koffeinfri

– Brændt kaffe:

0901 21 00

– – Med koffeinindhold

0901 22 00

– – Koffeinfri

0901 90

– Andet:

0901 90 90

– – Kaffeerstatning med indhold af kaffe

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

0904 20

– Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

– – Ikke knust eller formalet:

0904 20 30

– – – Andet

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

1102 10 00

– Rugmel

1102 20

– Majsmel

1102 90

– Andet:

1102 90 10

– – Bygmel

1102 90 50

– – Risstivelse

1102 90 90

– – Andet

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

– Gryn og groft mel:

1103 11

– – Af hvede

1103 13

– – Af majs

1103 19

– – Af andre kornsorter:

1103 19 90

– – – Andet

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

– Korn, valset eller i flager:

1104 12

– – Af havre:

1104 12 90

– – – Flager

1104 19

– – Af andre kornsorter:

1104 19 10

– – – Af hvede

1104 19 50

– – – Af majs

– – – Andet:

1104 19 99

– – – – Andet

– Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust):

1104 23

– – Af majs:

1104 23 10

– – – Afskallet, også skåret eller knust:

1104 23 99

– – – Andet

1104 29

– – Af andre kornsorter:

– – – Andet:

1104 29 30

– – – – Afrundet (perlegryn):

ex 1104 29 30

– – – – – Undtagen hvedemel og rugmel

– – – – Andet:

1104 29 89

– – – – – Andet

1104 30

– Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

1104 30 90

– – Af andre kornsorter

1108

Stivelse; inulin:

– Stivelse:

1108 11 00

– – Hvedestivelse

1108 12 00

– – Majsstivelse

1108 13 00

– – Kartoffelstivelse

1108 14 00

– – Maniokstivelse

1108 19

– – Anden stivelse:

1108 19 90

– – – Andet

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste:

1202 10

– Med skal:

1202 10 90

– – Andet

1202 20 00

– Afskallede, også knuste

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede:

1211 20 00

– Ginsengrod

1211 30 00

– Kokablade

1211 40 00

– Valmuestrå eller -stængler

1211 90

– Andet:

1211 90 85

– – Andet:

ex 1211 90 85

– – – Lakridsrod

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

– Fedt af svin:

1501 00 19

– – Andet

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1508 10

– Rå olie:

1508 10 90

– – Andet

1508 90

– Andet:

1508 90 90

– – Andet

1510 00

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

– Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

– – Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie:

1522 00 39

– – – Andet

– – Andet:

1522 00 91

– – – Oliefod og sæbefod (soap-stock)

1522 00 99

– – – Andet

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede:

1602 10 00

– Homogeniserede tilberedninger

– Af fjerkræ henhørende under pos. 0105:

1602 31

– – Af kalkun:

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover:

1602 31 11

– – – – Udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

1602 31 19

– – – – Andet

1602 31 90

– – – Andet

1602 32

– – Af høns af arten Gallus domesticus:

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover:

1602 32 11

– – – – Ikke kogt

1602 32 19

– – – – Andet

1602 32 90

– – – Andet

1602 39

– – Andet:

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57 vægtprocent og derover:

1602 39 21

– – – – Ikke kogt

1602 39 29

– – – – Andet

1602 39 80

– – – Andet

– Af svin:

1602 41

– – Skinke og stykker deraf

1602 42

– – Bov og stykker deraf

1602 49

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – Af tamsvin:

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på 80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse):

1602 49 13

– – – – – Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og bov

1602 49 19

– – – – – Andet

1602 49 90

– – – Andet

1602 50

– Af hornkvæg:

– – Andet:

– – – I hermetisk lukkede pakninger:

1602 50 31

– – – – Corned beef

1602 50 39

– – – – Andet

1602 50 80

– – – Andet

1602 90

– Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

– – Andet:

1602 90 31

– – – Af vildt eller kanin

1602 90 41

– – – Af rensdyr

– – – Andet:

1602 90 51

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin

– – – – Andet:

– – – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg:

1602 90 61

– – – – – – Ikke kogt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

– – – – – Andet:

– – – – – – Kød af får eller geder:

– – – – – – – Ikke kogt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter:

1602 90 72

– – – – – – – – Af får

1602 90 74

– – – – – – – – Af geder:

– – – – – – – Andet:

1602 90 76

– – – – – – – – Af får

1602 90 78

– – – – – – – – Af geder:

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form:

– Andet:

1701 91 00

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

1701 99

– – Andet

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

– Lactose og lactosesirup:

1702 11 00

– – Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

1702 19 00

– – Andre varer

1702 20

– Ahornsukker og ahornsirup:

1702 20 90

– – Andet

1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

1702 90 60

– – Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

– – Karamel:

1702 90 71

– – – Med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

– – – Andet:

1702 90 75

– – – – I form af pulver, også agglomereret

1702 90 79

– – – – Andet

1801 00 00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

– Kartofler:

2004 10 10

– – Kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt

– – Andet:

2004 10 99

– – – Andet

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2005 20

– Kartofler:

– – Andet:

2005 20 20

– – – I tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

2005 20 80

– – – Andet

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 11

– – Jordnødder:

– – – Andre varer, i pakninger af nettovægt:

– – – – Over 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Ristede

2008 11 94

– – – – – Andet

– – – – 1 kg og derunder:

2008 11 96

– – – – – Ristede

2008 11 98

– – – – – Andet

2008 19

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 19 11

– – – – Tropiske nødder; blandinger med indhold af tropiske nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

– – – – Andet:

2008 19 13

– – – – – Mandler og pistacienødder, ristede

2008 19 19

– – – – – Andet

– – – II pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 19 91

– – – – Tropiske nødder blandinger med indhold af tropiske nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

ex 2008 19 91

– – – – – Tropiske nødder, ikke ristede

– – – – Andet:

– – – – – Ristede nødder:

2008 19 93

– – – – – – Mandler og pistacienødder

2008 19 95

– – – – – – Andet

2008 19 99

– – – – – Andet

2008 20

– Ananas:

– – Tilsat alkohol:

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 20 19

– – – – Andet

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 20 51

– – – – Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 20 71

– – – – Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

2008 30

– Citrusfrugter:

– – Tilsat alkohol:

– – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent:

2008 30 11

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 30 51

– – – – Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 30 71

– – – – Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

2008 30 75

– – – – Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

2008 30 90

– – – Ikke tilsat sukker

2008 40

– Pærer:

– – Tilsat alkohol:

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:

2008 40 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – – – Andet:

2008 40 21

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 40 31

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 40 51

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

2008 40 71

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 40 79

– – – – Andet

2008 50

– Abrikoser:

– – Tilsat alkohol:

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg:

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:

2008 50 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – – – Andet:

2008 50 31

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 50 39

– – – – – Andet

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 50 69

– – – – Andet

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg eller mere, men mindre end 5 kg

2008 50 99

– – – – Under 4,5 kg:

2008 60

– Kirsebær:

– – Tilsat alkohol:

– – – Andet:

2008 60 31

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – Ikke tilsat alkohol:

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt:

2008 60 50

– – – – Over 1 kg

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg og derover

2008 60 90

– – – – Under 4,5 kg:

ex 2008 60 90

– – – – – Surkirsebær (Prunus cerasus)

2008 80

– Jordbær:

– – Tilsat alkohol:

– – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent:

2008 80 11

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 80 19

– – – – Andet

– – – Andet:

2008 80 31

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

– – Ikke tilsat alkohol:

2008 80 50

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 99

– – Andet:

– – – Ikke tilsat alkohol:

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Blommer og svesker:

– – – – Ikke tilsat sukker:

– – – – – Blommer og svesker, i pakninger af nettovægt:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg og derover

2008 99 78

– – – – – – Under 5 kg

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

– Appelsinsaft:

2009 11

– – Frosset

2009 19

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 19 98

– – – – Andet

– Druesaft (herunder druemost):

2009 69

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 67:

2009 69 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

– – – Med en Brix-værdi på over 30, men ikke over 67:

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR:

2009 69 51

– – – – – Koncentreret

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent:

2009 69 71

– – – – – – Koncentreret

2009 69 79

– – – – – – Andet

– Æblesaft:

2009 79

– – Andet:

– – – Med en Brix-værdi på over 67:

2009 79 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

– – – – Andet:

2009 79 91

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 79 99

– – – – – Ikke tilsat sukker

2009 90

– Blandinger af safter:

– – Med en Brix-værdi på over 67:

– – – Blandinger af safter af æbler og pærer:

2009 90 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

2009 90 19

– – – – Andet

– – Med en Brix-værdi på 67 eller derunder:

– – – Blandinger af safter af æbler og pærer:

2009 90 31

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder, og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– – – Andet:

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR:

– – – – – Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas:

2009 90 41

– – – – – – Tilsat sukker

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

– – – – – Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas:

2009 90 79

– – – – – – Ikke tilsat sukker

2305 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2307 00

Vinbærme; rå vinsten

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet:

– Presserester fra vindruer:

2308 00 11

– – Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og derunder og et tørstofindhold på 40 vægtprocent og derover

2308 00 19

– – Andet

2308 00 90

– Andet

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:

2309 90

– Andet:

– – Andre varer, herunder blandinger:

– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

– – – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

– – – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder:

2309 90 35

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent

2309 90 39

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover

– – – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 90 41

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

– – – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent:

2309 90 51

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 53

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 59

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

2309 90 70

– – – – Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter

– – – Andet:

2309 90 91

– – – – Roeaffald tilsat melasse

– – – – Andet:

2309 90 95

– – – – – Med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof«

BILAG IV

»BILAG II (c)

ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 3, litra c))

Toldfrihed inden for et kontingent fra datoen for aftalens ikrafttræden:

KN-kode

Varebeskrivelse

Kontingent (tons)

1001 90 91

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug samt spelt, undtagen spelt til udsæd

20 000«

1001 90 99

BILAG V

»BILAG III

FÆLLESSKABETS TOLDINDRØMMELSER FOR ALBANSKE FISK OG FISKEVARER

Importen til Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i Albanien er omfattet af nedenfor anførte indrømmelser:

KN-kode

Varebeskrivelse

Fra den 1. januar 2007:

Fra den 1. januar 2008 og følgende år

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 50 t til 0 %

Over TK:

80 % af MFN-toldsats

TK: 50 t til 0 %

Over TK:

70 % af MFN-toldsats

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karper: levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 20 t til 0 %

Over TK:

80 % af MFN-toldsats

TK: 20 t til 0 %

Over TK:

70 % af MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 20 t til 0 %

Over TK:

55 % af MFN-toldsats

TK: 20 t til 0 %

Over TK:

30 % af MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havaborre (Dicentrarchus labrax): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 20 t til 0 %

Over TK:

55 % af MFN-toldsats

20 t til 0 %.

Over TK:

30 % af MFN-toldsats


KN-kode

Varebeskrivelse

Indledende kontingenmængde

Toldsats

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardin, tilberedt eller konserveret

100 tons

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Ansjos, tilberedt eller konserveret

1 000 tons (2)

0 % (1)

Den gældende told på alle produkter i HS-pos. 1604, med undtagelse af tilberedte eller konserverede sardiner og ansjoser, nedsættes således:

År

1. december 2006

1. januar 2007

Den 1. januar 2008 og følgende år

Told

80 % af MFN

65 % af MFN

50 % af MFN«


(1)  Overstiges kontingentmængden, anvendes den fulde MFN-toldsats.

(2)  Fra den 1. januar i det første år efter datoen for aftalens ikrafttræden øges den årlige kontingentmængde med 200 tons, forudsat at mindst 80 % af det foregående års kontingent er udnyttet pr. 31. december i nævnte år. Denne ordning gælder, indtil den årlige kontingentmængde udgør 1 600 tons, eller indtil parterne aftaler andre ordning.

BILAG VI

»

PROTOKOL 2

OM HANDEL MELLEM ALBANIEN OG FÆLLESSKABET INDEN FOR SEKTOREN FOR FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER

(SAA protokol 2)

Artikel 1

1.   Fællesskabet og Albanien anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser, der er omhandlet i henholdsvis bilag I og bilag II (a), II (b) og II (d), på de deri fastsatte betingelser, uanset om der er fastsat kontingenter.

2.   Stabiliserings- og Associeringsrådet træffer afgørelse om:

udvidelse af listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter

ændringer af de toldsatser, der er angivet i bilag I og II (b), II (c) og II (d)

forhøjelse eller afskaffelse af toldkontingenter.

Artikel 2

De i henhold til artikel 1 anvendte toldsatser kan ved afgørelse truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet nedsættes:

når de toldsatser, der gælder for basisprodukter i samhandelen mellem Fællesskabet og Albanien, nedsættes, eller

som reaktion på nedsættelser, der følger af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter.

Nedsættelserne i henhold til første led beregnes på basis af den del af tolden, der betegnes som landbrugselementet, som svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk medgår ved fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og fratrækkes den told, disse produkter pålægges ved indførsel i uforandret stand.

Artikel 3

Fællesskabet og Albanien meddeler hinanden de administrative ordninger, der vedtages for varer omfattet af denne protokol. Disse ordninger skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så enkle og smidige som muligt.

Bilag I

Told ved indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Albanien

Toldsatsen er nul for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Albanien som angivet nedenfor.

KN-kode

Varebeskrivelse

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 51

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 10 53

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 10 59

– – – – Over 27 vægtprocent

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 10 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 10 99

– – – – Over 6 vægtprocent

0403 90

– Andre varer:

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 71

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 73

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 90 79

– – – – Over 27 vægtprocent

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 90 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 99

– – – – Over 6 vægtprocent

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

– – Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

0405 20 30

– – Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

– Andre varer:

0511 99

– – Andre varer

– – – Naturlige animalske vaskesvampe:

0511 99 31

– – – – Rå varer

0511 99 39

– – – – I andre tilfælde

0511 99 85

– – – Andre varer:

ex 0511 99 85

– – – – Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

– Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

– – Grøntsager:

0711 90 30

– – – Sukkermajs

0903 00 00

Maté

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:

1212 20 00

– Tang og andre alger

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

– Plantesafter og planteekstrakter:

1302 12 00

– – Af lakrids

1302 13 00

– – Af humle

1302 19

– – Andre varer:

1302 19 80

– – – Andre varer

1302 20

– Pectinstoffer, pectinater og pectater

– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø:

1302 32 10

– – – Af johannesbrød eller frø af johannesbrød

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1515 90

– Andre varer:

1515 90 11

– – Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf:

ex 1515 90 11

– – – Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516 20

– Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

– – Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

1517 10

– Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1517 90

– Andre varer:

1517 90 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

– – Andre varer:

1517 90 93

– – – Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

1518 00 10

– Linoxyn

– Andre varer:

1518 00 91

– – Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516;

– – Andre varer:

1518 00 95

– – – Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

1518 00 99

– – – Andre varer

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

1522 00 10

– Degras

1704

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

– Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

– – Med indhold af æg

1902 19

– – I andre tilfælde

1902 20

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

– – Andre varer:

1902 20 91

– – – Kogte

1902 20 99

– – – Andre varer

1902 30

– Andre pastaprodukter:

1902 40

– Couscous

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler, af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

– Andre varer:

2001 90 30

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2001 90 60

– – Palmehjerter

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

– Kartofler:

– – I andre tilfælde

2004 10 91

– – – I form af mel eller flager

2004 90

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2005 20

– Kartofler:

2005 20 10

– – I form af mel eller flager

2005 80 00

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

2008 11

– – Jordnødder:

2008 11 10

– – – Jordnøddesmør

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 91 00

– – Palmehjerter

2008 99

– – Andre varer:

– – – Ikke tilsat alkohol:

– – – – Ikke tilsat sukker:

2008 99 85

– – – – – Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater;sennepsmel og tilberedt sennep

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

– Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer

2106 90

– Andre varer:

2106 90 20

– – Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

– – Andre varer:

2106 90 92

– – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

– – – Andre varer

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

2203 00

Øl

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

– Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier:

3301 90

– Andre varer

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

– Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

– – Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:

– – – Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

3302 10 10

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.

– – – – Andet:

3302 10 21

– – – – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – – Andre varer

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

– Casein

3501 90

– Andre varer:

3501 90 90

– – I andre tilfælde

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

– Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

– – Dextrin

– – Anden modificeret stivelse:

3505 10 90

– – – Andre varer

3505 20

– Lim

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 60

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Bilag II (a)

Told ved indførsel i Albanien af forarbejdede landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet

Importtolden fastsættes til nul for indførsel i Albanien af varer med oprindelse i Fællesskabet som angivet nedenfor.

KN-kode

Varebeskrivelse

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf:

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

– Andre varer:

0511 99

– – Andre varer:

– – – Naturlige animalske vaskesvampe:

0511 99 31

– – – – Rå varer

0511 99 39

– – – – I andre tilfælde

0511 99 85

– – – Andre varer:

ex 0511 99 85

– – – – Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0903 00 00

Maté

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

– Plantesafter og planteekstrakter:

1302 12 00

– – Af lakrids

1302 13 00

– – Af humle

1302 19

– – Andre varer:

1302 19 80

– – – Andre varer

1302 20

– Pectinstoffer, pectinater og pectater:

– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø:

1302 32 10

– – – Af johannesbrød eller frø af johannesbrød

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1515 90

– Andre varer:

1515 90 11

– – Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf:

ex 1515 90 11

– – – Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516 20

– Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

– – Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

1517 10

– Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1517 90

– Andre varer:

1517 90 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

– – Andre varer:

1517 90 93

– – – Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

1518 00 10

– Linoxyn

– Andre varer:

1518 00 91

– – Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516;

– – Andre varer:

1518 00 95

– – – Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

1518 00 99

– – – Andre varer

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

1522 00 10

– Degras

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 50 00

– Kemisk ren fructose

1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

1702 90 10

– – Kemisk ren maltose

1704

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler, af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

2101 20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

– – Tilberedte varer:

2101 20 92

– – – På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 30

– Sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 30 10

– – Sennepsmel

2103 30 90

– – Tilberedt sennep

2103 90

– Andre varer:

2103 90 10

– – Flydende mangochutney

2103 90 30

– – Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol. eller derover, men ikke over 49,2 % vol., tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

– Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer

2106 90

– Andre varer:

2106 90 20

– – Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

– – Andre varer:

2106 90 92

– – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

– – – Andre varer

2203 00

Øl

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

2403 10

– Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet:

2403 10 90

– – I andre tilfælde

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

– Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier:

3301 90

– Andre varer

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

– Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

– – Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:

– – – Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

3302 10 10

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.

– – – – Andet:

3302 10 21

– – – – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – – Andre varer

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

– Casein

3501 90

– Andre varer:

3501 90 90

– – I andre tilfælde

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

– Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

– – Dextrin

– – Anden modificeret stivelse:

3505 10 90

– – – Andre varer

3505 20

– Lim

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 60

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Bilag II (b)

Albanske toldindrømmelser for forarbejdede landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet

Toldsatserne for varer i dette bilag sættes ned og afskaffes i overensstemmelse med følgende tidsplan:

den 1. januar 2007 nedsættes importafgiften til 80 % af basistolden

den 1. januar 2008, nedsættes importafgiften til 60 % af basistolden

den 1. januar 2009, nedsættes importafgiften til 40 % af basistolden

den 1. januar 2010, afskaffes den resterende told.

KN-kode

Varebeskrivelse

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

– Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

– – Grøntsager:

0711 90 30

– – – Sukkermajs

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

– Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

– – Med indhold af æg

1902 19

– – I andre tilfælde

1902 20

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

– – Andre varer:

1902 20 91

– – – Kogte

1902 20 99

– – – Andre varer

1902 30

– Andre pastaprodukter:

1902 40

– Couscous

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet:

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

– Andre varer:

2001 90 30

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2001 90 60

– – Palmehjerter

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos.2006:

2004 10

– Kartofler:

– – Andre varer:

2004 10 91

– – – I form af mel eller flager

2004 90

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2005 20

– Kartofler:

2005 20 10

– – I form af mel eller flager

2005 80 00

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

2008 11

– – Jordnødder:

2008 11 10

– – – Jordnøddesmør

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 91 00

– – Palmehjerter

2008 99

– – Andre varer:

– – – Ikke tilsat alkohol:

– – – – Ikke tilsat sukker:

2008 99 85

– – – – – Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 11

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater:

2101 12

– – Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

2101 20 20

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater

– – Tilberedte varer:

2101 20 98

– – – Andre varer

2101 30

– Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2103 10 00

– Sojasauce

2103 90

– Andre varer:

2103 90 90

– – I andre tilfælde

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

2403 10

– Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet:

2403 10 10

– – I pakninger af nettovægt 500 g og derunder

– Andre varer:

2403 91 00

– – Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

2403 99

– – I andre tilfælde

Bilag II (c)

For forarbejdede landbrugsvarer, der er angivet i dette bilag, finder MFN-toldsatserne fortsat anvendelse på datoen for aftalens ikrafttrædelse

KN-kode

Varebeskrivelse

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 51

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 10 53

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 10 59

– – – – Over 27 vægtprocent

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 10 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 10 99

– – – – Over 6 vægtprocent

0403 90

– Andre varer:

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 71

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 73

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 90 79

– – – – Over 27 vægtprocent

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 90 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 99

– – – – Over 6 vægtprocent

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

– – Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

0405 20 30

– – Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2103 20 00

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

Bilag II (d)

Gældende årlige toldsatser ved indførsel i Albanien af forarbejdede landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet

Ved indførsel i Albanien af følgende produkter med oprindelse i Fællesskabet gælder der en nulsats inden for nedenfor anførte kontingenter. For mængder, der overstiger disse kontingenter, gælder de betingelser, der er anført i bilag II (a), bilag II (b) og bilag II (c).

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt toldfrit kontingent

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

150 tons

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

100 tons

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

60 tons

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

100 tons

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

3 700 hl

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

«

BILAG VII

»

PROTOKOL 4

OM DEFINITIONEN AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ ANVENDELSE AF BESTEMMELSERNE I DENNE AFTALE MELLEM FÆLLESSKABET OG REPUBLIKKEN ALBANIEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

Artikel 4

Kumulation i Albanien

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 8

Kvalificerende enhed

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 10

Sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Artikel 13

Direkte transport

Artikel 14

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

Artikel 23

Godkendte eksportører

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindelse

Artikel 28

Støttedokumenter

Artikel 29

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 31

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

Artikel 33

Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Artikel 35

Sanktioner

Artikel 36

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Anvendelse af protokollen

Artikel 38

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39

Ændringer til protokollen

LISTE OVER BILAG

Bilag I:

Indledende noter til listen i bilag II

Bilag II:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

Bilag III:

Model til varecertifikat EUR.1 og anmodning om varecertifikat EUR.1

Bilag IV:

Fakturaerklæring

Bilag V:

Produkter, der ikke er omfattet af kumulation, jf. artikel 3 og 4

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a)

»fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)

»materialer«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)

»produkt«: det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d)

»varer«: både materialer og produkter

e)

»toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f)

»prisen ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Albanien, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g)

»materialernes værdi«: toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller Albanien

h)

»værdien af materialer med oprindelsesstatus«: toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i)

»merværdi«: prisen ab fabrik minus toldværdien af hvert materiale, der er medgået ved fremstillingen af produktet, og som har oprindelse i de øvrige lande, som der henvises til i artikel 3 og 4, eller, såfremt denne ikke er kendt eller kan opgøres, den første verificerbare pris for materialerne i Fællesskabet eller Albanien

j)

»kapitler« og »positioner«: de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k)

»tariferet«: et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l)

»sending«: produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m)

»territorier«: også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

1.   Med henblik på anvendelsen af denne aftale anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 fastlagte betydning.

2.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Albanien:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Albanien i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Albanien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Albanien, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Albanien i den i artikel 6 fastlagte betydning.

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

1.   Varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer med oprindelse i Albanien, i Fællesskabet eller i et land eller territorium, som deltager i Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (1) eller som indeholder materialer med oprindelse i Tyrkiet, hvorpå afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 (2) finder anvendelse, betragtes som havende oprindelsesstatus, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end den, der er omhandlet i artikel 7, jf. dog artikel 2, stk. 1. Der er ikke krav om, at sådanne varer skal have undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Hvis bearbejdningen eller forarbejdningen i Fællesskabet ikke er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 7, anses den fremstillede vare kun som havende oprindelsesstatus i Fællesskabet, hvis merværdien er større en værdien af de anvendte materialer, som har oprindelse i et af de andre lande eller territorier, som der henvises til i stk. 1. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Fællesskabet.

3.   Varer, der har oprindelse i et af de lande eller territorier, som der henvises til i stk. 1, og som ikke undergår en bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet, beholder deres oprindelse, hvis de indføres til et af disse lande eller territorier.

4.   Den i denne artikel omhandlede kumulation kan kun anvendes hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande eller territorier, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialer og varer har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler, der er identiske med dem i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) og i Albanien efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven).

Fællesskabet meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Albanien de nærmere detaljer om aftaler og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de øvrige af de i stk. 1 omhandlede lande eller territorier.

Varerne i bilag V udelukkes fra den i denne artikel omhandlede kumulation.

Artikel 4

Kumulation i Albanien

1.   Varer, der er fremstillet i Albanien, og som indeholder materialer med oprindelse i Albanien, i Fællesskabet eller i et land eller territorium, som deltager i Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (3), eller som indeholder materialer med oprindelse i Tyrkiet, hvorpå afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 (4) finder anvendelse, betragtes som havende oprindelsesstatus, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Albanien end den, der er omhandlet i artikel 7, jf. dog artikel 2, stk. 2. Der er ikke krav om, at sådanne varer skal have undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Hvis bearbejdningen eller forarbejdningen i Albanien ikke er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 7, anses den fremstillede vare kun som havende oprindelsesstatus i Albanien, hvis merværdien er større en værdien af de anvendte materialer, som har oprindelse i et af de andre lande eller territorier, som der henvises til i stk. 1. I modsat fald anses den fremstillede vare som havende oprindelsesstatus i det land, som tegner sig for de oprindelige materialer med den højeste værdi, som er anvendt i fremstillingen i Albanien.

3.   Varer, der har oprindelse i et af de lande eller territorier, som der henvises til i stk. 1, og som ikke undergår en bearbejdning eller forarbejdning i Albanien, beholder deres oprindelse, hvis de indføres til et af disse lande eller territorier.

4.   Den i denne artikel omhandlede kumulation kan kun anvendes hvis:

a)

der foreligger en præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) mellem de lande eller territorier, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, og bestemmelseslandet

b)

materialer og varer har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler, der er identiske med dem i denne protokol

og

c)

der i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) og i Albanien efter egne procedurer er offentliggjort en meddelelse om, at de nødvendige betingelser for anvendelse af kumulation er opfyldt.

Kumulationen i henhold til denne artikel gælder fra den angivne dato i meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven).

Albanien sørger gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber for, at Fællesskabet får nærmere oplysning om de aftaler, der er indgået med de øvrige lande og territorier omhandlet i stk. 1, herunder om deres ikrafttrædelsesdato og oprindelsesregler.

Varerne i bilag V udelukkes fra den i denne artikel omhandlede kumulation.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Albanien, anses følgende:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Albaniens søterritorier

g)

produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte varer

h)

brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k)

produkter, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

a)

som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller Albanien

b)

som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Albaniens flag

c)

som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Albanien eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Albanien, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentselskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d)

hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Albanien

og

e)

og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i medlemsstaterne eller Albanien.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter listens betingelser ikke bør anvendes ved fremstillingen af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a)

deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b)

ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af bestemmelserne i artikel 7.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt:

a)

behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel bemaling eller polering

f)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering eller glasering af korn og ris

g)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art; blanding af sukker med ethvert andet materiale

n)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

o)

kombination af to eller flere af de i litra a) til n) nævnte arbejdsprocesser

p)

slagtning af dyr.

2.   Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i Fællesskabet eller Albanien på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1.   Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 10

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne for at opnå oprindelsesstatus i afsnit II skal til enhver tid være opfyldt i Fællesskabet og i Albanien, jf. dog artikel 3 og artikel 4, stk. 3.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Albanien til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 og 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført

og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

3.   Erhvervelse af oprindelsesstatus under de vilkår, der er anført under afsnit II, påvirkes ikke gennem en bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for Fællesskabet eller Albanien på materialer, der er udført fra Fællesskabet eller Albanien og senere genindført, forudsat at:

a)

de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i Fællesskabet eller i Albanien, eller de dér inden udførslen har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7

og

b)

det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

i)

de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer

og

ii)

at den samlede merværdi, der er erhvervet uden for Fællesskabet eller Albanien ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, der har fået anført oprindelsesstatus.

4.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 finder de betingelser, der er anført i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus, ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for Fællesskabet eller Albanien. Anvendes der imidlertid i listen i bilag II en regel, som bygger på en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, til at fastlægge oprindelsesstatus for det pågældende færdige produkt, må den samlede værdi af de på den pågældende parts område benyttede materialer uden oprindelsesstatus sammenlagt med den samlede merværdi, der er opnået uden for Fællesskabet eller Albanien under anvendelse af nærværende artikel, ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet merværdi« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for Fællesskabet eller Albanien, herunder værdien af de materialer, der er tilføjet dér.

6.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, som ikke opfylder betingelserne i listen i bilag II, og som kun kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede under anvendelse af den generelle tolerance i artikel 6, stk. 2.

7.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

8.   Forarbejdninger eller bearbejdninger, der omfattes af denne artikel og foretages uden for Fællesskabet eller Albanien, finder sted under ordningen for passiv forædling eller et lignende system.

Artikel 13

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Albanien eller gennem de andre lande eller territorier, der henvises til i artikel 3 og 4. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Albaniens territorier.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b)

en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og ladning, og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler

og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

eller

c)

i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land end dem, der henvises til i artikel 3 og 4, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Albanien, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Albanien til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Albanien

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen

og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1.   For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Albanien eller i et af de i artikel 3 og 4 omhandlede lande eller territorier, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Albanien.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Albanien på materialer, der anvendes ved fremstilling, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 8, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 9 fastlagte betydning og for varer i sæt i den i artikel 10 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5.   Stk. 1 til 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som denne aftale gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

1.   Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Albanien, og produkter med oprindelsesstatus i Albanien er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der forelægges enten:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III, eller

b)

i de i artikel 22, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, i det følgende benævnt »fakturaerklæring«, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, og som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Teksten til fakturaerklæringen findes i bilag IV.

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 27 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i denne aftale, uden at der skal forelægges nogen af de i dette stykke nævnte dokumenter.

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i eksportlandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3.   Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Albanien, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Albanien eller i et af de i artikel 3 og 4 omhandlede lande eller territorier og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5.   Toldmyndighederne, som udsteder varecertifikat EUR.1, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1.   Uanset artikel 17, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4.   På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres følgende påtegning på engelsk: »ISSUED RETROSPECTIVELY«.

5.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2.   På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres følgende påtegning på engelsk: »DUPLICATE«.

3.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4.   Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Albanien, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et andet eller flere varecertifikater EUR.1, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Albanien. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 21

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   I de tilfælde, hvor der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af materialer med og uden oprindelse, som er identiske og indbyrdes ombyttelige, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de pågældende give tilladelse til, at metoden med såkaldt »regnskabsmæssig adskillelse« benyttes til styringen af sådanne lagre.

2.   Det skal under denne metode kunne sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelse, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3.   Toldmyndighederne kan give en sådan tilladelse på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4.   Denne metode registreres og anvendes i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder for det land, hvor produktet blev fremstillet.

5.   Indehaveren af denne tilladelse kan alt efter omstændighederne udstede eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelse. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6.   Toldmyndighederne overvåger brugen af tilladelsen og kan til enhver tid tilbagekalde den, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1.   En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23

eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Albanien eller i et af de andre lande eller territorier, der henvises til i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3.   En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet, i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5.   Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6.   Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 23

Godkendte eksportører

1.   Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 28

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, og artikel 22, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Albanien eller i et af de andre lande eller territorier omhandlet i artikel 3 og 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Albanien, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Albanien, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Albanien i overensstemmelse med indenlandsk lovgivning

d)

varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Albanien i overensstemmelse med denne protokol, eller i et af de andre lande eller territorier, som der henvises til i artikel 3 og 4, i overensstemmelse med oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol.

e)

passende dokumentation for bearbejdning eller forarbejdning uden for Fællesskabet eller Albanien i medfør af artikel 12, som beviser, at kravene i nævnte artikel er opfyldt.