ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.095.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 95

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. april 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 291/2009 af 8. april 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 292/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 i forbindelse med delkontingent III inden for rammerne af det EF-toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 293/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 294/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 295/2009 af 18 marts 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 296/2009 af 8. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrativ bistand ved eksport af visse oste, der er omfattet af en kontingentordning, og som kan komme ind under en særlig ordning ved import til USA (omarbejdning)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 297/2009 af 8. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1277/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 298/2009 af 8. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet ( 1 )

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 299/2009 af 8. april 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 300/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005 for ris med oprindelse i Egypten

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den anden særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

40

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/320/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. marts 2009 om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR)

41

 

 

Kommissionen

 

 

2009/321/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. april 2009 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det ti-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2009) 2564)  ( 1 )

42

 

 

2009/322/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. april 2009 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2009) 2593)  ( 1 )

44

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/323/RIA af 6. april 2009 om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 291/2009

af 8. april 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

88,9

MA

58,0

SN

208,5

TN

129,8

TR

109,6

ZZ

119,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

125,0

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

220,7

MA

64,6

TR

104,7

ZZ

130,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

42,7

IL

60,9

MA

47,0

TN

57,2

TR

70,5

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

48,3

ZZ

48,3

0808 10 80

AR

98,0

BR

78,3

CA

110,7

CL

85,8

CN

75,3

MK

24,7

NZ

118,5

US

130,5

UY

69,8

ZA

81,0

ZZ

87,3

0808 20 50

AR

80,5

CL

73,4

CN

59,2

UY

46,7

ZA

96,3

ZZ

71,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 292/2009

af 8. april 2009

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 i forbindelse med delkontingent III inden for rammerne af det EF-toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 (3) har åbnet et samlet årligt importtoldkontingent på 2 989 240 tons blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet. Kontingentet er opdelt i tre delkontingenter.

(2)

I artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008 er delkontingent III (løbenummer 09.4125) opdelt i fire kvartalsperioder og fastsat til 594 597 tons for delperiode 2, for perioden fra 1. april til 30. juni 2009.

(3)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008, at de ansøgninger, der blev indgivet fra den 27. marts 2009 kl. 13.00 til den 3. april 2009, kl. 13, Bruxelles-tid, jf. artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte mængde.

(4)

Der bør ligeledes ikke længere udstedes importlicenser i forbindelse med delkontingent III omhandlet i forordning (EF) nr. 1067/2008 for indeværende kontingentdelperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens vedrørende delkontingent III omhandlet i forordning (EF) nr. 1067/2008, der blev indgivet fra den 27. marts 2009 kl. 13.00 til den 3. april 2009, kl. 13.00, Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 18,527184 %

2.   Udstedelsen af licenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 3. april 2009, kl. 13.00, Bruxelles-tid, vedrørende delkontingent III omhandlet i forordning (EF) nr. 1067/2008, suspenderes for indeværende kontingentdelperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 293/2009

af 8. april 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om åbning af en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 7. april 2009.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og artikel 2 for den licitationsperiode, der udløber den 7. april 2009, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


BILAG

(EUR/100 kg)

Produkt

Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de destinationer, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 619/2008

Smør

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 294/2009

af 8. april 2009

om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 7. april 2009.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for de produkter og destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra c), og artikel 2 til 22,00 EUR/100 kg for den licitationsperiode, der udløber den 7. april 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 295/2009

af 18 marts 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et sæt til detailsalg, bestående af et digitalt apparat i eget kabinet, til optagelse og gengivelse af lyd og billeder i forskellige formater, egnet til modtagelse af data fra forskellige kilder (fx. satellitfjernsynsmodtagere, automatiske databehandlingsmaskiner, videokameraer), og forskellige dele såsom forbindelsesledninger, en cd-rom, en brugsanvisning, skruer og en skruetrækker.

Apparatet indeholder et trykt kredsløb med aktive og passive elementer (nødvendige for optagelse og gengivelse af lyd og billeder), herunder en mikroprocessor.

Det er forsynet med følgende grænseflader:

en USB-port

VGA og

audio- og videoporte.

Det er også forsynet med kontrolknapper (tænd/sluk, spille, pause, lydstyrke) og en infrarødmodtager til fjernbetjening.

Apparatet er udformet til at indeholde en harddisk.

8521 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 2 a), 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 1 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8521 og 8521 90 00.

Da apparatet indeholder al den elektronik, der er nødvendig for at udføre funktionerne omfattet af pos. 8521, med undtagelse af harddisken, og da disse komponenter, selv i mangel af en harddisk, ikke kan anvendes til andre funktioner end optagelse og gengivelse af lyd og billeder, skal apparatet i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 2 a), anses for at fremtræde som et i det væsentlige komplet eller færdigt produkt henhørende under pos. 8521. Det forhold, at apparatet ikke indeholder en harddisk, forhindrer ikke, at det skal tariferes som et komplet eller færdigt produkt.

Tarifering under pos. 8522 som en del, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes sammen med et apparat henhørende under pos. 8521, er derfor udelukket.

Apparatet skal derfor tariferes under pos. 8521 som et apparat til optagelse eller gengivelse af video.

Skruetrækkeren skal tariferes sammen med apparatet og er bestemt til at samle eller vedligeholde apparatet, jf. supplerende bestemmelse 1 til afsnit XVI.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 296/2009

af 8. april 2009

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrativ bistand ved eksport af visse oste, der er omfattet af en kontingentordning, og som kan komme ind under en særlig ordning ved import til USA

(omarbejdning)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 172, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2248/85 af 25. juli 1985 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrativ bistand ved udførsel af visse oste, der er underlagt kontingentordningen, og som kan komme ind under en særlig ordning ved indførsel i USA (2), er blevet ændret væsentligt flere gange (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør den af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Fællesskabet og USA blev inden for rammerne af GATT enige om at tillade import til USA af ost med oprindelse i Fællesskabet inden for en kontingentordning med virkning fra den 1. januar 1980. Denne aftale blev godkendt ved Rådets afgørelse 80/272/EØF (4).

(3)

USA har forpligtet sig til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at kontingentet kan forvaltes på en sådan måde, at det udnyttes fuldt ud. Erfaringerne viser, at det administrative samarbejde med USA bør udvides for at sikre, at kontingenterne for visse oste med oprindelse i Fællesskabet udnyttes fuldt ud. Derfor bør de pågældende oste ledsages af en attest, der udstedes af de ansvarlige myndigheder i Fællesskabet.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved eksport til USA (inklusive Puerto Rico og Hawaii) af »Swiss or Emmentaler cheese with eye formation«, der henhører under pos. 04069044 til 04069048 i Harmonised Tariff Schedule of the United States, og som er omfattet af en kontingentordning, udsteder den ansvarlige myndighed i eksportmedlemsstaten på eksportørens anmodning en attest på en blanket som vist i bilag I.

Artikel 2

1.   De attestblanketter, der er omhandlet i artikel 1, trykkes på engelsk på hvidt papir i formatet 210 × 296 mm. Hver attest forsynes af den udstedende myndighed med et løbenummer. Eksportmedlemsstaterne kan kræve, at de attester, der udstedes på deres område, ikke blot affattes på engelsk, men også på det eller de officielle sprog i den pågældende stat.

2.   Attesterne udstedes med et originaleksemplar og mindst to kopier. Kopierne forsynes med samme løbenummer som originaleksemplaret. Originaleksemplaret og kopierne udfyldes på skrivemaskine eller i hånden; i sidstnævnte tilfælde skal der bruges blæk og blokbogstaver.

Artikel 3

1.   Attesten og kopien udstedes af den myndighed, som udpeges hertil af eksportmedlemsstaten.

2.   Den udstedende myndighed opbevarer en kopi af attesten. Originaleksemplaret og den anden kopi forelægges det toldsted i Fællesskabet, hvor udførselsangivelsen indgives.

3.   Det i stk. 2 nævnte toldsted udfylder den dertil beregnede rubrik i originaleksemplaret og overdrager dette til eksportøren eller dennes repræsentant. Kopien opbevares af dette toldsted.

Artikel 4

Attesten er kun gyldig, hvis den er behørigt påtegnet af toldstedet. Den gælder for den mængde ost, der er angivet derpå, og skal forelægges toldmyndighederne i USA. Attesten anses dog for at gælde for en mængde, der er indtil 5 % større end den mængde, der er angivet på attesten.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger med henblik på kontrol af oprindelse, type, sammensætning og kvalitet af de oste, som der udstedes attester for.

Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 2248/85 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 210 af 7.8.1985, s. 9.

(3)  Se bilag II.

(4)  EFT L 71 af 17.3.1980, s. 129.


BILAG I

EUROPEAN COMMUNITY

Image


BILAG II

Den ophævede forordning med senere ændringer heraf

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2248/85

(EFT L 210 af 7.8.1985, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2651/85

(EFT L 251 af 20.9.1985, s. 40)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88

(EFT L 28 af 1.2.1988, s. 1)

Kun artikel 29

Kommissionens forordning (EF) nr. 3450/93

(EFT L 316 af 17.12.1993, s. 4)

Kun artikel 2


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 2248/85

Denne forordning

Artikel 1-5

Artikel 1-5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Bilag I

Bilag II

Bilag I

Bilag II

Bilag III


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 297/2009

af 8. april 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1277/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (1), særlig artikel 11, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (2) fastsættes en liste over tredjelande, som er bestemmelseslande, og for hvilke der kræves særlige overvågningsforanstaltninger ved eksport af narkotikaprækursorer fra Fællesskabet. Bilag IV i denne forordning indeholder for hvert af de registrerede stoffer i kategori 2 og 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/205 en liste over de lande, for hvilke der kræves en forudgående eksportanmeldelse. Listerne omfatter tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser i overensstemmelse med artikel 12, stk. 10, i De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988.

(2)

Rumænien er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1277/2005. Eftersom Rumænien er blevet medlem af EU, er det nødvendigt at fjerne landet fra listerne.

(3)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1277/2005 indeholder ikke alle tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser, siden forordning (EF) nr. 1277/2005 trådte i kraft. Siden 2005 har Canada, Maldiverne, Oman og Republikken Korea fremsat sådanne anmodninger og bør derfor tilføjes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1277/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1277/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

(2)  EUT L 202 af 3.8.2005, s. 7.


BILAG

»BILAG IV

1.

Liste over lande, der henvises til i artikel 20, og for hvilke der kræves en forudgående eksportanmeldelse i forbindelse med eksport af registrerede stoffer i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

Stof

Anvendelse

Eddikesyreanhydrid

Kaliumpermanganat

Alle tredjelande

Anthranilsyre

Antigua og Barbuda

Benin

Bolivia

Brasilien

Canada

Caymanøerne

Chile

Colombia

Costa Rica

Den Dominikanske Republik

Ecuador

Etiopien

Haiti

Indien

Indonesien

Jordan

Kasakhstan

Libanon

Madagaskar

Malaysia

Maldiverne

Mexico

Nigeria

Oman

Paraguay

Peru

Filippinerne

Republikken Moldova

Den Russiske Føderation

Saudi-Arabien

Sydafrika

Tadsjikistan

Tyrkiet

De Forenede Arabiske Emirater

Den Forenede Republik Tanzania

Venezuela

Phenyleddikesyre

Piperidin

Antigua og Barbuda

Benin

Bolivia

Brasilien

Canada

Caymanøerne

Chile

Colombia

Costa Rica

Den Dominikanske Republik

Ecuador

Etiopien

Haiti

Indien

Indonesien

Jordan

Kasakhstan

Libanon

Madagaskar

Malaysia

Maldiverne

Mexico

Nigeria

Oman

Paraguay

Peru

Filippinerne

Republikken Moldova

Den Russiske Føderation

Saudi-Arabien

Tadsjikistan

Tyrkiet

De Forenede Arabiske Emirater

Den Forenede Republik Tanzania

USA

Venezuela

2.

Liste over lande, der henvises til i artikel 20 og 22, og for hvilke der kræves en forudgående eksportanmeldelse og en eksporttilladelse i forbindelse med eksport af registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

Stof

Anvendelse

Methylethylketon (MEK)  (1)

Toluen  (1)

Acetone  (1)

Ethylether  (1)

Antigua og Barbuda

Argentina

Benin

Bolivia

Brasilien

Canada

Caymanøerne

Chile

Colombia

Costa Rica

Den Dominikanske Republik

Ecuador

Egypten

El Salvador

Etiopien

Guatemala

Haiti

Honduras

Indien

Jordan

Kasakhstan

Libanon

Madagaskar

Malaysia

Maldiverne

Mexico

Nigeria

Oman

Pakistan

Paraguay

Peru

Filippinerne

Republikken Moldova

Republikken Korea

Den Russiske Føderation

Saudi-Arabien

Tadsjikistan

Tyrkiet

De Forenede Arabiske Emirater

Den Forenede Republik Tanzania

Uruguay

Venezuela

Saltsyre

Svovlsyre

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Peru

Tyrkiet

Venezuela


(1)  Også salte af disse stoffer, hvor sådanne salte kan opnås.«


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 298/2009

af 8. april 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2)

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3).

(5)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i særlige tilfælde også af nogle medlemsstater.

(6)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres.

(7)

På baggrund af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer fra visse EF-luftfartsselskaber og områdespecifikke inspektioner og audits, som er udført af deres nationale luftfartsmyndigheder, har nogle medlemsstater truffet visse håndhævelsesforanstaltninger. De oplyste Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om disse foranstaltninger: Sveriges kompetente myndigheder tilbagekaldte luftfartsselskabet Nordic Regionals Air Operator Certificate (AOC), og luftfartsselskaberne Fly Excellent og Aero Syncro har fået suspenderet deres AOC. Spaniens kompetente myndigheder tilbagekaldte luftfartsselskabet Bravo Airlines’ AOC og dets licens. Portugals kompetente myndigheder hævede suspensionen af luftfartsselskabet Luzair's AOC den 22. januar 2009 efter en verifikation af luftfartsselskabets korrekte gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Grækenlands kompetente myndigheder hævede suspensionen af luftfartsselskabet Hellenic Imperial Airways’ AOC den 18. december 2008 efter en verifikation af luftfartsselskabets korrekte gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, og den 28. januar 2009 suspenderede de luftfartsselskabet Euroair Ltd's AOC efter dette luftfartsselskabs anmodning og suspensionen af godkendelsen af luftfartsselskabets organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.

(8)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Starline KZ, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af Bulgarien og andre ECAC-stater i forbindelse med rampeinspektioner i SAFA-programmets (4) regi. Den gentagne forekomst af denne manglende overensstemmelse tyder på systemiske sikkerhedsmangler på området operationer og vedligeholdelse.

(9)

Starline KZ reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile bulgarske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et fyldestgørende svar på brevet fra denne medlemsstat. Starline KZ udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(10)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen den 27. januar 2009 drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af Starline KZ, og anmodede i medfør af artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005 om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet, og anmodede luftfartsselskabet om at følge op på disse mangler.

(11)

Disse myndigheder reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med Starline KZ, idet Kommissionen ikke inden for fristen modtog de ønskede oplysninger, bl.a. luftfartsselskabets AOC tillige med fyldestgørende driftsspecifikationer, krav og begrænsninger i tilknytning hertil.

(12)

Starline KZ anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009. Ved høringen blev der dog ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at afhjælpende foranstaltninger var gennemført på en tilfredsstillende måde. Under høringen forelagde Kasakhstans kompetente myndigheder Kommissionen deres afgørelse af 4. februar 2009 om at pålægge Starline KZ driftsmæssige begrænsninger, så det ikke må beflyve europæisk luftrum.

(13)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at Starline KZ ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(14)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos East Wing, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af Frankrig og Rumænien under rampeinspektioner i SAFA-programmets (5) regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler.

(15)

East Wing reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra den civile franske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et fyldestgørende svar på brevet fra denne medlemsstat. East Wing udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(16)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af East Wing, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder og luftfartsselskabet har truffet for at følge op på disse mangler.

(17)

De foreliggende oplysninger viser, at East Wing har overtaget driften fra luftfartsselskabet GST Aero, et luftfartsselskab, som blev opført i bilag A den 22. marts 2006 (6), og som indstillede sine aktiviteter, efter at Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at de havde trukket selskabets AOC tilbage i marts 2007 (7).

(18)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at de den 4. februar 2009 havde pålagt Eastwing driftsmæssige begrænsninger, så det ikke må beflyve europæisk luftrum. Disse myndigheder reagerede imidlertid ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med East Wing, idet de ikke forelagde dokumentation vedrørende luftfartsselskabets AOC tillige med fyldestgørende driftsspecifikationer, krav og begrænsninger i tilknytning hertil.

(19)

East Wing anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009. Ved høringen blev der dog ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at afhjælpende foranstaltninger var gennemført på en tilfredsstillende måde, og det blev afsløret, at luftfartsselskabet ikke er bekendt med de driftsmæssige begrænsninger af dets operationer i EU's luftrum. Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at East Wing ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(20)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos ATMA Airlines, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af Tyskland, Norge og Tyrkiet under rampeinspektioner i SAFA-programmets (8) regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler.

(21)

ATMA Airlines reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra de civile tyske og norske luftfartsmyndigheder vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et fyldestgørende svar på brevet fra disse stater. ATMA Airlines udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(22)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af ATMA Airlines, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet, og anmodede luftfartsselskabet om at følge op på disse mangler.

(23)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at de den 4. februar 2009 havde pålagt ATMA Airlines driftsmæssige begrænsninger, så det ikke må beflyve europæisk luftrum. Disse myndigheder reagerede imidlertid ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med ATMA Airlines, idet de ikke forelagde dokumentation vedrørende luftfartsselskabets AOC tillige med fyldestgørende driftsspecifikationer, krav og begrænsninger i tilknytning hertil.

(24)

ATMA Airlines anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009. Ved høringen blev der dog ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at afhjælpende foranstaltninger var gennemført på en tilfredsstillende måde.

(25)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at ATMA Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(26)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Berkut Air, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af Frankrig og Rumænien under rampeinspektioner i SAFA-programmets (9) regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler.

(27)

Berkut Air reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile rumænske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et fyldestgørende svar på brevet fra denne medlemsstat. Berkut Air udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(28)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af Berkut Air, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet for at følge op på disse mangler.

(29)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste, at de i februar 2009 havde suspenderet AOC for BEK Air, det tidligere Berkut Air. Disse myndigheder reagerede imidlertid ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med Berkut Air, idet de ikke forelagde den ønskede dokumentation og ikke forelagde dokumentation for gennemførte håndhævelsesforanstaltninger.

(30)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at Berkut Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(31)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Air Company Kokshetau, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af Italien under rampeinspektioner i SAFA-programmets (10) regi. Disse mangler vedrører luftfartøjer af typen IL-62, der ikke er udstyret med TAWS (E-GPWS), ikke er udstyret med sikkerhedsseler, ikke er udstyret med en iltmasketype til hurtig iførelse for flyvemaskiner, som opererer over FL 250, og ikke er udstyret med et egnet system til belysning af gulvmarkeringer, som viser hen til nødudgangene.

(32)

Air Company Kokshetau reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile italienske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et fyldestgørende svar på brevet fra denne medlemsstat. Air Company Kokshetau udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(33)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af Air Company Kokshetau, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet for at følge op på disse mangler.

(34)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at de den 13. februar 2009 besluttede at slette luftfartøjerne af typen IL-62M med serienumre 1138234 og 1748445 fra Air Company Kokshetau's AOC, og at de desuden havde til hensigt at tilbagekalde dette luftfartsselskabs AOC med virkning fra den 24. marts grundet konkurs. Disse myndigheder reagerede imidlertid ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra Kommissionen om at få forelagt dokumentation for tilbagekaldelsen af selskabets AOC.

(35)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at Air Company Kokshetau ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(36)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Sayat Air, der er certificeret i Kasakhstan. Disse mangler er konstateret af en ECAC-stat under rampeinspektioner i SAFA-programmets (11) regi. Disse mangler vedrører luftfartøjer af typen IL-62, som ikke er udstyret med: a) TAWS (E-GPWS) b) en iltmasketype til hurtig iførelse til besætningen, c) flydeanordninger og d) et egnet system til belysning af gulvmarkeringer, som viser hen til nødudgangene. Derudover opererede luftfartøjet uden nødchecklister om bord, med en NAV-database, som var mere end 2 år for gammel, og uden vedligeholdelsesattest om bord.

(37)

Sayat Air udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler, som endnu ikke er afhjulpet.

(38)

Kasakhstans kompetente myndigheder reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med Sayat Air og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved manglen på et passende svar på Kommissionens brev vedrørende forelæggelse af luftfartsselskabets AOC tillige med fyldestgørende driftsspecifikationer, krav og begrænsninger i tilknytning hertil.

(39)

Kasakhstans kompetente myndigheder har ikke påvist, at de udøver et tilstrækkeligt tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(40)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at Sayat Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(41)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Scat, der er certificeret i Kasakhstan. Blandt andet er luftfartøjet af typen Yak-42 med registreringsmærke UP-Y4205 ikke udstyret med TAWS (E-GPWS) som det ellers kræves i ICAO-bestemmelserne. Disse mangler er konstateret af en ECAC-stat under rampeinspektioner i SAFA-programmets (12) regi.

(42)

På baggrund af ovennævnte mangler indledte Kommissionen drøftelser med Kasakhstans kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af Scat, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet for at følge op på disse mangler.

(43)

Kasakhstans kompetente myndigheder forelagde Kommissionen dokumentation for, at de fjernede luftfartøjet af typen Yak-42 med registreringsmærke UP-Y4205 fra registret.

(44)

Scat anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, det blev hørt den 24. marts 2009 og bekræftede, at dette luftfartøj ikke længere opererede.

(45)

På denne baggrund vurderer Kommissionen, at der ikke er behov for yderligere foranstaltninger for dette luftfartsselskab.

(46)

Kommissionen henledte Kasakhstans kompetente myndigheders opmærksomhed på, at kontrolovervågningen af en række andre luftfartsselskaber med licens fra Kasakhstan fortsat viser foruroligende resultater i forbindelse med rampeinspektioner. Kasakhstans kompetente myndigheder blev opfordret til at afklare dette spørgsmål og om nødvendigt træffe foranstaltninger.

(47)

Kasakhstans kompetente myndigheder meddelte en række håndhævelsesforanstaltninger, som er truffet over for en række kazakhstanske luftfartsselskaber. Myndighederne oplyste bl.a., at de den 4. februar 2009 pålagde driftsmæssige begrænsninger på Investavia, Skybus og Aytirau Aye Zholy så de ikke må beflyve europæisk luftrum. Kommissionen vil indlede hastende drøftelser med de kazakhstanske myndigheder og indlede proceduren efter artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005 for disse luftfartsselskaber.

(48)

Kommissionen anbefaler på det kraftigste, at Kasakhstans kompetente myndigheder øger deres indsats for at reformere det civile luftfartssystem og styrker tilsynet med sikkerheden generelt hos alle luftfartsselskaber, som er certificeret i dette land. Kommissionen vil videreføre konsultationerne med disse myndigheder for at evaluere situationen hos kazakhstanske luftfartsselskaber, og Kommissionen er rede til sammen med medlemsstaterne at vurdere dokumentation i den henseende, hvis det forelægges rettidigt.

(49)

Efter at One Two Go's flyvning OG 269 forulykkede i Phuket den 16. september 2007, hvilket resulterede i et totalskadet luftfartøj, en MD-80, og 90 dødsofre, herunder mange europæiske passagerer, indledte Kommissionen drøftelser med Thailands kompetente myndigheder, som har ansvaret for tilsynet med dette luftfartsselskab.

(50)

Den 5. marts 2009 sendte Kommissionen et brev til disse luftfartsselskaber i medfør af artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(51)

Thailands kompetente myndigheder (Thai Department of Civil Aviation — Thai DCA) oplyste Kommissionen om, at undersøgelser efter ulykken afslørede, at både Orient Thai og dettes datterselskab One Two Go overtrådte lovgivningen på luftfartsområdet, bl.a. ved at forfalske pilotduelighedsprøver for ni af luftfartselskabernes piloter. Derfor suspenderede Thai DCA One Two Go's og Orient Thai's operationer med MD-80 og anmodede disse luftfartsselskaber om at gennemføre en række afhjælpende foranstaltninger.

(52)

Thai DCA oplyste også Kommissionen om, at det den 25. november 2008 blev besluttet at hæve suspensionen af One Two Go's AOC. Dets moderselskab Orient Thai havde allerede fået tilladelse til på ny at operere med luftfartøjer af typen MD-80 fra den 7. oktober 2008.

(53)

En gruppe europæiske eksperter rejste til Kongeriget Thailand den 10.-13. marts 2009 for at undersøge forholdene på områderne flyvetjeneste og certificering af flybesætninger og verificere, at luftfartsselskaberne havde gennemført de afhjælpende foranstaltninger med henblik på at imødegå de sikkerhedsmangler, som Thai DCA havde konstateret tidligere. Besøgsholdet kunne konstatere, at One Two Go ikke udfører luftfartøjsoperationer. One Two Go udbyder pladser i detailsalg på flyvninger, som reelt opereres af Orient Thai i henhold til en wet-lease aftale, idet One Two Go er indlejeren, og Orient Thai er udlejeren. Orient Thai stiller luftfartøjer til rådighed for One Two Go med komplet besætning, vedligeholdelse og forsikring. Al personale, som deltager i Orient Thai's operationer på vegne af One Two Go, er ansat hos Orient Thai.

(54)

Rapporten fra ekspertholdets besøg viser også, at Orient Thai har foretaget afhjælpende foranstaltninger, og Thai DCA har truffet andre foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de tidligere afslørede sikkerhedsmangler. Kommissionen vil følge sikkerhedsforholdene hos Orient Thai på tæt hold. Thai DCA bør til dette formål inden for en frist på to måneder forelægge Kommissionen alle nødvendige oplysninger vedrørende de omhandlede foranstaltningers effektivitet.

(55)

Den 19. marts 2009 oplyste Thai DCA Kommissionen om, at One Two Go påtænker at udføre egne luftfartsoperationer i løbet af juli 2009. Imidlertid viser rapporten fra EU's eksperthold, at Thai DCA udstedte AOC til One Two Go på trods af, at myndigheden ikke var i stand til at vurdere selskabets evne til at gennemføre luftfartøjsoperationer på sikker vis, eftersom dette luftfartsselskab aldrig forelagde den udførlige sikkerhedsdokumentation i henhold til thailandske forskrifter til gennemførelse af ICAO's standarder. Thai DCA meddelte også, at den havde til hensigt at tilbagekalde One Two Go's AOC den 29. marts 2009; selskabet ville dog fortsat chartre ruteflyvninger fra Orient Thai i kraft af dets licens.

(56)

På denne baggrund og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at luftfartsselskabet One Two Go ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder. Dette luftfartsselskab bør pålægges et driftsforbud og derfor optages i bilag A.

(57)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at tilsynsmyndighederne for luftfartsselskaber med licenser fra Benin har udvist manglende evne til at imødegå sikkerhedsmangler, hvilket fremgik af resultaterne af den audit af Benin, som ICAO gennemførte inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP) i marts 2007. I forbindelse med denne audit er der rapporteret et stort antal alvorlige sikkerhedsmangler med hensyn til Benins civilluftfartsmyndigheds evne til at varetage sit ansvar for tilsynet med luftfartssikkerheden. På det tidspunkt, hvor ICAO's audit blev afsluttet, var 80,22 % af ICAO's standarder ikke gennemført. Blandt de kritiske elementer, såsom bestemmelsen om kvalificeret teknisk personale, blev mere end 98 % af ICAO's standarder ikke gennemført fuldt ud. Med hensyn til afhjælpning af sikkerhedsproblemer var mere end 93 % af ICAO's standarder ikke gennemført fuldt ud.

(58)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at Benins kompetente myndigheder har utilstrækkelig evne til fuldt ud at afhjælpe ICAO's konstateringer af manglende overensstemmelse, hvilket fremgår af, at ICAO ifølge sin afsluttende rapport af december 2007 er af den opfattelse, at en betydelig del af myndighedernes foreslåede eller gennemførte afhjælpende foranstaltninger ikke reelt imødegår de konstaterede mangler. Bl.a. på området luftfartøjsoperationer betragtede ICAO 50 % af Benins foreslåede tiltag som ikke fuldt acceptable.

(59)

På baggrund af ICAO's afsluttende rapport indledte Kommissionen drøftelser med Benins kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af luftfartsselskaber med licens fra dette land, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som Benins kompetente myndigheder har truffet for at følge op på ICAO's konstateringer og bemærkninger vedrørende acceptabiliteten af disse afhjælpende foranstaltninger.

(60)

I forbindelse med høringen hos Udvalget for Luftfartssikkerhed den 25. marts 2009 bemærkede Benins kompetente myndigheder, at gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger, som forventedes afsluttet i 2008, reelt set er udskudt til august/december 2009.

(61)

Af dokumentationen, som Benins kompetente myndigheder forelagde, fremgår det, at AOC udstedt til luftfartsselskaber, som er certificeret i Benin, ikke opfylder ICAO's standarder for internationale flyvninger, og dette bekræfter, at ICAO's konstateringer endnu ikke er afhjulpet fuldt ud. En gennemgang af situationen med hensyn til AOC og de tilknyttede driftsspecifikationer for luftfartsselskaberne Aero Benin, Africa Airways, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair, Royal Air og Trans Air Benin afslører alvorlige betænkeligheder. Der blev ikke forelagt AOC for Africa Airways. I de øvrige AOC nævnes ikke de gældende bestemmelser, der ligger til grund for certificeringen, og de tillader drift i hele verden, selvom Benins kompetente myndigheder bekræfter, at de er begrænset til Benin og/eller delregionen. Endvidere forekommer operationerne hos Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair og Trans Air Benin kun at være underlagt visuelflyvereglerne (VFR), hvilket er utilstrækkeligt til at garantere sikker flyvning i Europa, og de har ikke de nødvendige specifikke tilladelser RVSM, RNAV og RNP med henblik på at beflyve europæisk luftrum. Benins kompetente myndigheder erklærer, at de har begrænset gyldigheden af AOC til seks måneder og har til hensigt at afklare situationen hurtigt. Kommissionen er af den opfattelse, at i afventning af den ventede fornyede certificering af disse luftfartsselskaber i fuld overensstemmelse med ICAO's standarder på grundlag af de fælles kriterier bør luftfartsselskaberne pålægges et driftsforbud og derfor optages i bilag A.

(62)

Luftfartsselskabet Alafia Jet anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed; det fik derfor lejlighed til at forelægge en mundtlig redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed den 24. marts 2009, og det fremsendte skriftlig dokumentation for sine operationer. I forbindelse med redegørelsen erklærede luftfartsselskabet, at det opererer flyvninger til Den Europæiske Union, men disse er begrænset til akutmedicinske tjenester efter anmodning, og det forelagde oplysninger om en række foranstaltninger, det har truffet for at imødegå de mangler, som Frankrig konstaterede i forbindelse med rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (13). Men gentagne forekomster af alvorlige sikkerhedsmangler i forbindelse med rampeinspektioner af luftfartøjer, som beflyver Fællesskabet tyder på systemiske sikkerhedsmangler i forbindelse med dette luftfartsselskabs operationer. De foranstaltninger, som luftfartsselskabet hidtil har truffet, har ikke kunnet afhjælpe disse mangler.

(63)

I betragtning af de talrige og gentagne sikkerhedsmangler, der er afsløret i forbindelse med rampeinspektioner af luftfartøjer, som opereres af Alafia Jet, og Benins kompetente myndigheders utilstrækkelige evne til at føre et passende tilsyn med luftfartsselskaber, der er certificeret i Benin, vurderer Kommissionen, at det ikke bør tillades at lade luftfartsselskabet Alafia Jet fortsætte sine operationer i Fællesskabet. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at Alafia Jet bør optages i bilag A.

(64)

Kommissionen støtter helt og fuldt Benins kompetente myndigheders indsats for at forbedre det sikkerhedsmæssige tilsyn med sine luftfartsselskaber og finder, at den betydelige gavebistand, som Verdensbanken har meddelt at ville give Republikken Benin, vil bane vejen for betydelige fremskridt med hensyn til opfyldelsen af ICAO's standarder.

(65)

Gabon Airlines har siden juli 2008 haft tilladelse til at operere i EU med ét luftfartøj af typen Boeing 767-200 med registreringsmærke TR-LHP på de betingelser, der er redegjort for i 15. betragtning i forordning (EF) Nr. 715/2008 (14).

(66)

Siden da er der fremkommet bekræftede oplysninger om sikkerhedsmangler hos Gabon Airlines, der er certificeret i Gabon. Disse mangler er konstateret af Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets (15) regi.

(67)

Gabon Airlines har imidlertid reageret hensigtsmæssigt og rettidigt på forespørgsler fra den civile franske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift.

(68)

Gabon Airlines anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 25. marts 2009. Kommissionen tog til efterretning, at Gabon Airlines i februar 2009 var genstand for en audit med henblik på en fornyet certificering af Gabons kompetente myndigheder, som afslørede visse konstateringer af manglende overensstemmelse, og at der på høringstidspunktet ikke forelå tilfredsstillende dokumentation for, at de var afhjulpet. Gabons kompetente myndigheder erklærede, at luftfartøjet pt. har fået pålagt startforbud med henblik på grundlæggende vedligeholdelse, og at myndighederne har til hensigt at verificere, at disse konstateringer er afhjulpet på tilfredsstillende vis, inden luftfartøjet med registreringsmærke TR-LHP eventuelt på ny sættes i drift.

(69)

På baggrund af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at Gabon Airlines fortsat bør optages i bilag B, og at dette bilag bør ændres, så det afspejler situationen for luftfartøjet med registreringsmærke TR-LHP og sikrer, at det nuværende niveau for operationer til Fællesskabet fastholdes.

(70)

Afrijet, der er certificeret i Gabon, har siden juli 2008 fået tilladelse til at operere i Fællesskabet med to luftfartøjer af typen Falcon 50 med registreringsmærke TR-LGV og TR-LGY og et luftfartøj af typen Falcon 900 med registreringsmærke TR-AFJ på de betingelser, der er redegjort for i 15. betragtning i forordning (EF) Nr. 715/2008 (16).

(71)

Siden da er der fremkommet bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Afrijet. Disse mangler er konstateret af Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets (17) regi.

(72)

Afrijet har imidlertid reageret hensigtsmæssigt og rettidigt på forespørgsler fra den civile franske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift.

(73)

Kommissionen tog til efterretning, at Afrijet i januar 2009 var genstand for en audit med henblik på en fornyet certificering af Gabons kompetente myndigheder. Efter verifikation af, at alle konstateringer i forbindelse med denne audit er afhjulpet, fik luftfartsselskabet i februar 2009 på ny udstedt et nyt AOC, som omfatter et andet luftfartøj af typen Falcon 900 med registreringsmærke TR-AFR.

(74)

På baggrund af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at Afrijet fortsat bør optages i bilag B, og at dette bilag bør ændres, så det afspejler ændringen af selskabets AOC og sikrer, at det nuværende niveau for operationer til Fællesskabet fastholdes.

(75)

SN2AG anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 25. marts 2009. Kommissionen tog til efterretning, at dette luftfartsselskab har foretaget en yderligere omstrukturering, og at det havde iværksat en række afhjælpende foranstaltninger med henblik på at skabe fremskridt med hensyn til at opfylde de internationale standarder. Kommissionen tog også til efterretning, at SN2AG i februar 2009 var genstand for en audit med henblik på en fornyet certificering af Gabons kompetente myndigheder. Efter verifikation af, at alle konstateringer i forbindelse med denne audit er afhjulpet, fik luftfartsselskabet i februar 2009 på ny udstedt et nyt AOC.

(76)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at visse af ICAO's sikkerhedskrav endnu ikke er opfyldt. Eksempelvis havde luftfartsselskabet på høringstidspunktet endnu ikke fuldt ud gennemført den påkrævede flyvedataovervågning for luftfartøjet af typen Fokker 28-0100 (Fokker 100).

(77)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at SN2AG udviste mangel på gennemsigtighed og rettidig kommunikation som svar på Kommissionens forespørgsler. SN2AG fremførte, at det ikke har været genstand for rapporter, hvori der påpeges alvorlige mangler i forbindelse med rampeinspektioner, som udføres i henhold til programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (SAFA-programmet), selv om adskillige mangler allerede var blevet konstateret af Frankrig i forbindelse med rampeinspektioner i SAFA-programmets (18) regi.

(78)

På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at SN2AG stadig bør opføres i bilag A.

(79)

Kommissionen er dog rede til en fornyet undersøgelse af situationen for dette luftfartsselskab i lyset af eventuelle nye ændringer, hvis der skabes tilstrækkeligt belæg for, at manglerne er afhjulpet.

(80)

Kommissionen tager til efterretning, at Gabons nye kompetente myndigheder (»Agence Nationale de l’Aviation Civile«, i det følgende benævnt ANAC), der er nedsat af Republikken Gabon i juli 2008, har indledt sit virke den 23. januar 2009. ANAC befinder sig i begyndelsen af en vækstperiode og arbejder pt. med at tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer og ansætte tilstrækkeligt kvalificeret personale for at opfylde sine kontrolforpligtelser over for ICAO på tilfredsstillende vis.

(81)

Kommissionen henledte de gabonesiske kompetente myndigheders opmærksomhed på, at trods disse myndigheders intensiverede tilsynsaktiviteter viser kontrolovervågningen af luftfartsselskaber med licens fra Gabon fortsat foruroligende resultater i forbindelse med rampeinspektioner. Gabons kompetente myndigheder blev opfordret til at afklare dette spørgsmål og om nødvendigt træffe foranstaltninger.

(82)

Kommissionen ser med tilfredshed på Gabons kompetente myndigheders indsats for at reformere det civile luftfartssystem og navnlig den igangværende fornyede certificering af alle luftfartsselskaber med henblik på at sikre fuld overensstemmelse med ICAO's sikkerhedsstandarder. Kommissionen er rede til at overveje at aflægge et besøg på et passende tidspunkt for at verificere de reelt opnåede fremskridt.

(83)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Motor Sich, der er certificeret i Ukraine. Disse mangler er konstateret af Frankrig og en ECAC-stat (Tyrkiet) i forbindelse med rampeinspektioner i SAFA-programmets (19) regi. Den gentagne forekomst af disse inspektionsresultater tyder på systemiske sikkerhedsmangler.

(84)

Tyrkiets kompetente myndigheder besluttede at nedlægge et øjeblikkeligt driftsforbud for dette luftfartsselskab den 27. november 2008.

(85)

Motor Sich besvarede den tyrkiske civile luftfartsmyndigheds forespørgsel ved at tilkendegive deres beslutning om at indstille driften af luftfartøjer af typen AN-24 til denne stat, og beslutningen er ført ud i livet.

(86)

Motor Sich reagerede rettidigt på en forespørgsel fra den civile franske luftfartsmyndighed og angav, hvilke afhjælpende foranstaltninger, selskabet har foretaget efter de rampeinspektioner, som blev udført den 12. marts 2008 i Frankrig. Men svaret var utilstrækkeligt, og luftfartsselskabet forelagde intet dokumentationsmateriale.

(87)

Kommissionen modtog oplysninger fra Tyrkiets kompetente myndigheder om, at Ukraines kompetente myndigheder efter en uanmeldt inspektion hos operatøren havde truffet en beslutning om at tilbagekalde denne operatørs AOC. Disse myndigheder besluttede efterfølgende at tillade en videreførelse af Motor Sich's operationer til dette land med forbehold af nogle driftsmæssige begrænsninger for AN-24's operationer.

(88)

Ukraines kompetente myndigheder reagerede den 16. marts 2009 på en forespørgsel fra Kommissionen vedrørende sikkerhedstilsynet med Motor Sich og erklærede, at dette luftfartsselskabs AOC var tilbagekaldt den 22. januar, og at statens luftfartsstyrelse, efter at luftfartsselskabet havde afsluttet sine afhjælpende foranstaltninger, tillod en videreførelse af operationerne undtagen for luftfartøjer i dennes flåde af typen AN-24. Det er ikke oplyst, på hvilken dato et sådant AOC med begrænsninger er udstedt, og der er heller ingen dokumentation for, at selskabet er inspiceret med henblik på at sikre, at de relevante sikkerhedskrav opfyldes for nogen del af flåden. Endelig fornyede disse myndigheder ifølge den førnævnte brevveksling med statens luftfartsstyrelse luftfartsselskabets AOC og tillod det at operere med AN-24 efter at have udført inspektioner med positive resultater, der dokumenterer, at luftfartsselskabet havde elimineret dette luftfartøjs mangler.

(89)

Oplysningerne i denne brevveksling betragtes ikke som et fyldestgørende svar, idet de forelagte oplysninger ikke stemmer overens med de oplysninger, som Ukraines kompetente myndigheder forelagde den 2. februar 2009, hvoraf det fremgik, at Motor Sich Airlines AOC er udstedt den 8. november 2008 og er gyldig indtil den 8. november 2010, og driftsspecifikationerne er udstedt den 23. december 2008 og er gyldige indtil den 8. november 2010.

(90)

Motor Sich anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009. I forbindelse med sin redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed udviste Motor Sich manglende evne til at imødegå de afslørede sikkerhedsmangler på grund af manglende åbenhed og utilstrækkelig kommunikation, for så vidt angår dets operationer til Fællesskabet.

(91)

I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at Ukraines kompetente myndigheder har udvist utilstrækkelig evne til at føre tilsyn med luftfartsselskabets operationer i overensstemmelse med deres forpligtelser i medfør af Chicago-konventionen.

(92)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Motor Sich ikke har vist evne til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og derfor bør optages i bilag A.

(93)

Luftfartsselskabet Ukraine Cargo Airways (UCA) anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009.

(94)

På grundlag af dokumentation, som selskabet forelagde for Kommissionen den 16. marts 2009, er det bevist, at selskabet havde truffet foranstaltninger for at afhjælpe tidligere afslørede mangler på dets luftfartøjer, som opererede i Fællesskabet. Ifølge selskabets oplysninger foretog Ukraines statslige luftfartsstyrelse en audit af UCA i november 2008. Efter denne audit blev selskabets AOC fornyet for en periode på to år frem til november 2010. Kommissionen har imidlertid ikke modtaget oplysninger fra Ukraines kompetente myndigheder om den audit, de gennemførte, eller om resultaterne heraf, inden de fornyede luftfartsselskabets AOC.

(95)

Desuden erklærede luftfartsselskabet i sin redegørelse til Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at det har modtaget en skriftlig bekræftelse fra forskellige medlemsstater om, at UCA har afhjulpet de sikkerhedsmangler, som blev afsløret af disse medlemsstaters inspektionsmyndigheder. Men med undtagelse af én medlemsstat, for så vidt angår driften af et luftfartøj af typen AN-12, som er udgået af selskabets AOC, kunne UCA’s erklæringer ikke bekræftes af de øvrige berørte medlemsstater.

(96)

Kommissionen er af den opfattelse, at for til fulde at kunne vurdere luftfartsselskabets evne til at iværksætte en fyldestgørende plan for afhjælpende foranstaltninger og reelt gennemføre den er det nødvendigt at aflægge selskabet et besøg. Uheldigvis kunne et sådant besøg ikke finde sted forud for mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 24. marts 2009 på grund af manglende samarbejde fra Ukraines kompetente myndigheders side. I forbindelse med mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 24. marts 2009 erklærede Ukraines statslige luftfartsstyrelse sig villig til at modtage dette besøg af Kommissionen og medlemsstater. Kommissionen vil træffe beslutning om en eventuel ændring af det driftsforbud, der er pålagt luftfartsselskabet, ud fra den dokumentation, som indsamles i løbet af dette kommende besøg.

(97)

Det vurderes på grundlag af de fælles kriterier, at dette luftfartsselskab derfor på nuværende tidspunkt ikke kan udgå af bilag A.

(98)

Luftfartsselskabet Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 24. marts 2009.

(99)

På grundlag af dokumentation, som selskabet forelagde for Kommissionen den 16. oktober 2008, er det bevist, at selskabet havde truffet foranstaltninger for at afhjælpe tidligere afslørede mangler på dets luftfartøjer, som opererede i Fællesskabet.

(100)

Ukraines kompetente myndigheder sendte den 5. november 2008 et brev til Kommissionen med en erklæring om, at gyldigheden af luftfartsselskabets AOC var blevet forlænget til den 15. december 2008 i afventning af, at proceduren med henblik på fornyelse efter denne dato for en periode på to år frem til den 15. december 2010 blev afsluttet. Sammen med dette brev forelagde de endvidere et dokument indeholdende certificeringsbeviset for UMAir efter en audit, som er udført den 31. oktober 2008. Men hverken selskabet eller Ukraines kompetente myndigheder forelagde den auditrapport, som lå til grund for udstedelsen af luftfartsselskabets AOC.

(101)

Luftfartsselskabet erklærede desuden i sin redegørelse til Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, at det har gennemført de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe alle sikkerhedsmangler, som førte til udstedelsen af et driftsforbud i september 2007.

(102)

Kommissionen er af den opfattelse, at for til fulde at kunne vurdere luftfartsselskabets evne til at iværksætte en fyldestgørende plan for afhjælpende foranstaltninger og reelt gennemføre den er det nødvendigt at aflægge selskabet et besøg. Uheldigvis kunne et sådant besøg ikke finde sted forud for mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 24. marts 2009 på grund af manglende samarbejde fra Ukraines kompetente myndigheders side. I forbindelse med mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 24. marts 2009 erklærede Ukraines statslige luftfartsstyrelse sig villig til at modtage dette besøg af Kommissionen og medlemsstater. Kommissionen vil træffe beslutning om en eventuel ændring af det driftsforbud, der er pålagt luftfartsselskabet, ud fra den dokumentation, som indsamles i løbet af dette besøg.

(103)

Det vurderes på grundlag af de fælles kriterier, at dette luftfartsselskab derfor på nuværende tidspunkt ikke kan udgå af bilag A.

(104)

Kommissionen henledte de ukrainske kompetente myndigheders opmærksomhed på, at trods disse myndigheders intensiverede tilsynsaktiviteter viser kontrolovervågningen af luftfartsselskaber med licens fra Ukraine fortsat foruroligende resultater i forbindelse med rampeinspektioner. På mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed i november 2008 blev Ukraines kompetente myndigheder opfordret til at afklare dette spørgsmål og træffe foranstaltninger. Myndighederne havde også indvilget i at få foretaget en sikkerhedsvurdering, som Kommissionen skulle tilrettelægge i samarbejde med medlemsstater. Men Ukraines statslige luftfartsstyrelse forelagde ikke Kommissionen en rapport over de opnåede fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger, der er iværksat for at forbedre og styrke udøvelsen af tilsynet med luftfartssikkerheden i Ukraine, som den ellers er forpligtet til at forelægge Kommissionen hver tredje måned, jf. forordning (EF) nr. 715/2008 (20).

(105)

De kompetente myndigheder udviste også manglende samarbejde med hensyn til forberedelsen af kontrolbesøget, i og med at den krævede dokumentation af luftdygtighed ikke blev forelagt, og Kommissionens forslag til besøgsprogram blev afvist. Kommissionen måtte derfor aflyse sikkerhedskontrolbesøget, som var planlagt til den 9.-13. februar 2009.

(106)

Kommissionen tager til efterretning, at Ukraines statslige luftfartsstyrelse erklærer sig villig til at tage imod et fælles besøg fra Kommissionen, medlemsstater og EASA, og de stadfæster deres samarbejdsvilje med henblik på en vellykket tilrettelæggelse af en sådan sikkerhedsvurdering for at demonstrere deres evne til at føre tilsyn med alle luftfartsselskaber med licens fra Ukraine i fuld overensstemmelse med de gældende ICAO-krav.

(107)

En gruppe af europæiske eksperter rejste den 10.-13. marts 2009 til Kongeriget Thailand for at undersøge forholdene og modtage faktuelle oplysninger om det aktuelle sikkerhedsniveau for luftfartsselskabet Bangkok Airways’ driftsstandarder og om de tilsynsaktiviteter, som er udført for selskabets vedkommende af Thai Department of Civil Aviation (Thai DCA). Formålet med besøget har bl.a. været at fastslå, om et eller flere af luftfartsselskabets luftfartøjer opereres af luftfartsselskabet Siem Reap Airways International med licens fra Kongeriget Cambodjas kompetente myndigheder, som er optaget på fællesskabslistens bilag A i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 (21).

(108)

Af rapporten fremgår det, at luftfartsselskabet på nuværende tidspunkt har den reelle kontrol over sine operationer, og at alle medlemmer af personalet har de nødvendige licenser fra Thailands kompetente myndigheder. Det fremgår desuden af rapporten, at Thai DCA udfører passende tilsynsaktiviteter for luftfartsselskabet. På grundlag af de fælles kriterier er Kommissionen derfor af den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere foranstaltninger.

(109)

Cambodjas kompetente myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de gør fremskridt med hensyn til at gennemføre handlingsplanen for afhjælpning af de mangler, som blev påpeget af ICAO i den seneste USOAP-rapport, og indsatsen er navnlig rettet mod manglerne i henseende til luftfartsoperationer for at sikre, at tilsynet med sikkerheden hos luftfartsselskaber i Cambodja opfylder ICAO’s standarder.

(110)

Cambodjas kompetente myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har suspenderet AOC for følgende luftfartsselskaber: Siem Reap Airways International i december 2008 og Cambodja Angkor Airways i februar 2009. De bekræftede endvidere, at alle udstedte AOC i mellemtiden er enten tilbagekaldt eller suspenderet med undtagelse af Helicopter Cambodja og Sokha Airlines.

(111)

Siem Reap Airways International har ansøgt om at få hævet suspensionen af dets AOC. Men eftersom Cambodjas kompetente myndigheder har erklæret, at de endnu ikke har afsluttet evalueringen af overensstemmelsen med de gældende krav, bør luftfartsselskabet fortsat optages i bilag A.

(112)

Ved brev af 4. marts 2009 oplyste Den Demokratiske Republik Congos generaldirektør for civil luftfart Kommissionen om, at visse luftfartsselskaber, der er opført i bilag A til Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008, ikke længere opererer, og at der er udstedt AOC til følgende luftfartsselskaber: Air Katanga, Busy Bee Congo, Entreprise World Airways (EWA), Gilembe Air Soutenance (Gisair), Kin Avia og Swala Aviation. Der vil blive foretaget en evaluering af disse luftfartsselskaber, som stadig udfører trafikflyvning, med henblik på at forny deres AOC.

(113)

På den baggrund bør fællesskabslisten i bilag A ajourføres i overensstemmelse hermed, således at de luftfartsselskaber, som har fået udstedt AOC af Den Demokratiske Republik Congos kompetente myndigheder, optages i bilag A. Men da der ikke foreligger bevis for, at AOC for de luftfartsselskaber, som ikke længere opererer, er tilbagekaldt, annulleret eller afleveret, kan ingen af luftfartsselskaberne udgå af fællesskabslisten.

(114)

Derudover anmodede Den Demokratiske Republik Congos generaldirektør for civil luftfart også Kommissionen om, at luftfartsselskabet Hewa Bora optages i bilag B i stedet for bilag A, så selskabet får tilladelse til at genoptage beflyvningen af ruten mellem Kinshasa og Bruxelles med et luftfartøj af typen Boeing 767 med registreringsmærke 9Q-CJD. Idet der ikke blev forelagt dokumentation for, at de relevante sikkerhedsstandarder er opfyldt af operatøren og myndigheden med ansvar for det lovpligtige tilsyn og sikkerhedstilsynet, kan der ikke træffes nogen beslutning på nuværende tidspunkt, og Hewa Bora Airways bør som følge heraf fortsat være opført i bilag A.

(115)

Angolas kompetente myndigheder har anmodet om at måtte forelægge en rapport over deres fremskridt for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed angående gennemførelsen af den plan for afhjælpende foranstaltninger, som de har udarbejdet for at imødegå sikkerhedsmangler, som ICAO afslørede inden for rammerne af sit verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP). I deres redegørelse den 26. marts 2009 forelagde Angolas kompetente myndigheder bl.a. oplysninger om ændringer af primær lovgivning og lovgivning for den civile luftfart, organisation, myndighedens struktur og personale, udstedelse af standarder angående udstedelse af licenser til og uddannelse af personale, luftfartøjsoperationer og luftdygtighed. De har i den henseende allerede iværksat en proces med henblik på fornyet certificering af alle luftfartsselskaber, som er etableret i Angola. De kompetente myndigheder oplyste desuden om ændringer i deres lovgivning angående efterforskning af ulykker og hændelser.

(116)

Angolas kompetente myndigheder erklærede også, at luftfartsselskabet TAAG fortsat gennemgår betydelige ændringer på forskellige niveauer: det operationelle, ledelsesmæssige, kvalitetsmæssige og omkostningsrelaterede.

(117)

Kommissionen tager rapporten over fremskridt, som blev forelagt af Angolas kompetente myndigheder, til efterretning og vil undersøge situationen hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, på et kommende møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(118)

Efter vedtagelsen af den nye luftfartslov den 12. januar 2009 sendte Indonesiens kompetente myndigheder Kommissionen den gældende bekendtgørelse vedrørende civil luftfartsikkerhed (Civil Aviation Safety Regulations — CASRs) og oplysningsmateriale samt en udførlig ajourføring med hensyn til fremskridt ved gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger, der har til formål at imødegå de konstaterede sikkerhedsmangler, som ICAO påpegede inden for rammerne af sit verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP).

(119)

Efter anmodning fra det indonesiske generaldirektorat for civilluftfart (DGCA) aflagde en gruppe europæiske eksperter et besøg fra den 23. til den 27. februar 2009 i Indonesien for at undersøge forholdene. I den forbindelse er der også aflagt besøg hos fire luftfartsselskaber (Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast Indonesia og Ekspres Transportasi Antarbenua) med henblik på at verificere DGCA's evne til at varetage tilsynet med sikkerheden i overensstemmelse med de relevante standarder.

(120)

Rapporten over besøgene peger på betydelige forbedringer med hensyn til DGCA's struktur og personale, hvilket øjensynligt sætter DGCA i stand til at udføre sine regeludstedende og tilsynsførende opgaver. Men det fremgår også af rapporten, at tilsynsaktiviteterne trods disse forbedringer ikke gennemføres fuldt ud på nuværende tidspunkt. Det aktuelle system for tilsynsaktiviteter rummer ikke mulighed for en passende opfølgning af konstateringer, som DGCA påpeger over for et indonesisk luftfartsselskab. Det ser bl.a. ud til, at DGCA pt. ikke er i stand til at følge op på den forventede dato for afslutning af en konstatering, datoen, hvor konstateringen reelt afsluttes, og om der i givet fald er indrømmet en fristforlængelse. Dette har til følge, at DGCA's nuværende effektivitetsniveau med hensyn til overvågningen af indonesiske luftfartsselskaber på dette stadium stadig betragtes som utilfredsstillende, og at der er behov for en forbedring.

(121)

Kommissionen tager indholdet af afvigelserne i forhold til bilag 6 til Chicago-konventionen, som Indonesien underrettede ICAO om den 20. februar 2009, til efterretning. Blandt afvigelserne er en manglende gennemførelse af en række ICAO-krav angående bilag 6, hvilket i nogle tilfælde får direkte virkning for de indonesiske luftfartsselskabers driftssikkerhed. Kommissionen tager dog også til efterretning, at de luftfartsselskaber, som blev besøgt af den europæiske ekspertgruppe (med enkelte undtagelser for specifikke luftfartøjer), på frivillig basis er udstyret i overensstemmelse med ICAO's krav.

(122)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at effektivitetsniveauet i DGCA's nuværende overvågningsaktiviteter ikke muliggør en tilstrækkelig håndhævelse og overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien. Dette har til følge, at ingen af de indonesiske luftfartsselskaber på dette stadium kan slettes af fællesskabslisten. Kommissionen vil holde tæt forbindelse med Indonesiens kompetente myndigheder med henblik på en fornyet vurdering af overvågningsaktiviteternes effektivitet på det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(123)

Indonesiens kompetente myndigheder har endvidere forelagt Kommissionen en ajourført liste over luftfartsselskaber, som har fået udstedt AOC. På nuværende tidspunkt er følgende luftfartsselskaber certificeret i Indonesien: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Airlines, Ekspress Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Cardig Air, Travel Ekspress Aviation Service, Republic Expres Airlines, KAL Star, Airfast Indonesia, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Delta Satya, Pura Wisata Baruna, Penerbangan Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air, Balai Kalibrasi Penerbangan, Sampoerna Air Nusantara, Mimika Air, Alfa Trans Dirgantara og Eastindo. Fællesskabets liste bør tilsvarende ajourføres, og disse luftfartsselskaber bør optages bilag A.

(124)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 14. november 2008, og hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter tilfældet.

(125)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.

2.

Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(4)  DGCATR-2007-357, DGCATR-2007-359, DGCATR-2008-166, BUL-2008-8 og BUL-2008-9.

(5)  DGAC/F-2007-2509, RCAARO-2008-36 og RCAARO-2008-54.

(6)  38. til 43. betragtning i forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006, EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(7)  17. betragtning i forordning (EF) nr. 235/2007 af 5. marts 2007, EUT L 66 af 6.3.2007, s. 3.

(8)  LBA/D-2008-13, CAA-N-2007-137 og DGCATR-2008-25.

(9)  RCAARO-2008-35, RCAARO-2008-37 og RCAARO-2008-75.

(10)  ENAC-IT-2007-785.

(11)  SDAT-2007-36.

(12)  GDCA-2008-10.

(13)  DGAC/F-2008-2143, DGAC/F-2009-368, DGAC/F-2009-434 og DGAC/F-2009-582.

(14)  Forordning (EF) nr. 715/2008 af 24. juli 2008, EUT L 197 af 25.7.2008, s. 36.

(15)  DGAC/F-2008-1757, DGAC/F-2008-2126, DGAC/F-2008-2127, DGAC/F-2008-2451, DGAC/F-2009-140 og DGAC/F-2009-161.

(16)  Forordning (EF) nr. 715/2008 af 24. juli 2008, EUT L 197 af 25.7.2008, s. 36.

(17)  DGAC/F-2008-564 og DGATR-2008-572.

(18)  DGAC/F-2007-1325 og DGAC/F-2008-174.

(19)  DGAC/F-2008-564 og DGCATR-2008-512.

(20)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 36.

(21)  EUT L 306 af 15.11.2008, s. 47.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AAAIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republikken Kasakhstan

Air Koryo

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Republikken Sudan

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republikken Kasakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republikken Kasakhstan

MOTOR SICH

025

MSI

Ukraine

ONE TWO GO AIRLINES COMPANY LIMITED

15/2549

OTG

Kongeriget Thailand

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Republikken Kasakhstan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kongeriget Cambodja

Silverback Cargo Freighters

Ukendt

VRB

Republikken Rwanda

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Republikken Kasakhstan

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

AIR GEMINI

02/2008

Ukendt

Republikken Angola

Air Gicango

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

AIR NAVE

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

ALADA

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

Diexim

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

HELIANG

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

11/2008

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

RUI & CONCEICAO

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

SAL

Ukendt

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

14/2008

Ukendt

Republikken Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

IGA

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Ukendt

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Ukendt

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Ministeriets underskrift (anordning 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Thom’s airways

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorial-guinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorial-guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorial-guinea

EGAMS

Ukendt

EGM

Ækvatorial-guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorial-guinea

General work aviacion

002/ANAC

ikke oplyst

Ækvatorial-guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

739

GET

Ækvatorial-guinea

GUINEA AIRWAYS

738

ikke oplyst

Ækvatorial-guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorial-guinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

737

UTG

Ækvatorial-guinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

ATLAS DELTA SATYA

135-023

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ukendt

Republikken Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Ukendt

Republikken Indonesien

DABI AIR

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ukendt

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

EKSPRESS

TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ukendt

Republikken Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

Ukendt

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ukendt

Republikken Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

LINUS AIRWAYS

121-029

Ukendt

Republikken Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ukendt

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

REPUBLIC EKSPRESS

121-040

RPH

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Republikken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

Ukendt

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EKSPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

Avia Traffic Company

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek)

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

Click Airways

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

Golden Rule Airlines

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

ITEK Air

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

Kyrgyzstan

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MAX Avia

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

Sky Way air

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

Tenir Airlines

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

Trast Aero

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines og Afrijet, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

NRT

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

 

 

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

Jet Africa Swaziland

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer eller numre og serienummer eller numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50; 1 luftfartøj af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Den Gabonesiske Republik

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (3)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonenesiske Republik


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 299/2009

af 8. april 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et sæt til detailsalg i en papæske, bestående af:

forskellige plastperler og similismykker beregnet til at blive trukket på snor

en rulle syntetisk snor

magnetterninger

vejledning og

en stofpose med snoretrækslukning.

Sættet er beregnet til børn, der laver bijouterivarer, som kan ændres ved hjælp af magnetterningerne.

Posen kan anvendes til at opbevare såvel de forskellige dele som bijouterivarerne.

9503 00 70

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 9503 00 og 9503 00 70.

Den form, hvori produktet præsenteres, og værdien af de enkelte komponenter viser tydeligt, at sættet skal anvendes som legetøj (se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 9503, næstsidste stykke).

Tarifering som bijouterivarer under pos. 7117 er udelukket, fordi det samlede produkt har et legetøjsudseende og karakteristika.

Sættet skal derfor tariferes som andet legetøj i sæt under KN-kode 9503 00 70.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 300/2009

af 8. april 2009

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005 for ris med oprindelse i Egypten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 (3) import af 5 605 tons ris henhørende under KN-kode 1006 med oprindelse i Egypten (løbenummer 09.4097).

(2)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 955/2005, at de ansøgninger, der var indgivet fra den 27. marts kl. 13.00 til den 3. april 2009 kl. 13.00 Bruxelles-tid, jf. artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte mængder.

(3)

Ligeledes bør indgivelsen af nye importlicensansøgninger i forbindelse med forordning (EF) nr. 955/2005 suspenderes indtil udgangen af indeværende kontingentperiode, jf. artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens for ris med oprindelse i Egypten og henhørende under toldkontingentet i forordning (EF) nr. 955/2005, der er indgivet fra den 27. marts kl. 13.00 til den 3. april 2009 kl. 13.00 Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 23,68421 %.

2.   Indgivelse af nye importlicensansøgninger fra fredag den 3. april 2009 kl. 13.00 Bruxelles-tid suspenderes indtil udgangen af indeværende kontingentperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  JO L 164 af 24.6.2005, s. 5.


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 301/2009

af 8. april 2009

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den anden særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2009 (2) blev der fastsat bestemmelser om opkøb af smør ved en licitationsprocedure for den periode, der udløber den 31. august 2009, på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2008 af 5. februar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør (3).

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 105/2008 skal der på grundlag af de bud, der indgives til særlige licitationer, fastsættes en maksimumsopkøbspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På grundlag af de bud, der er indgivet til den anden særlige licitation, bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den anden særlige licitation for opkøb af smør i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 7. april 2009, fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 64 af 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 32 af 6.2.2008, s. 3.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/41


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. marts 2009

om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR)

(2009/320/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets resolution af 30. marts 2009 om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR), og

Den første version af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen, der er resultatet af SESAR-projektets definitionsfase med væsentlige bidrag fra relevante private interessenter, er grundlaget for udarbejdelsen af SESAR-fællesforetagendets arbejdsprogram og SESAR-projektets udviklingsfase, med forbehold af indgåelsen af et tilstrækkeligt antal medlemskabsaftaler —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR) godkendes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2009.

På Rådets vegne

P. BENDL

Formand


(1)  EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.


Kommissionen

9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. april 2009

om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det ti-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer K(2009) 2564)

(EØS-relevant tekst)

(2009/321/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på denne liste, enten at alle deltagere er trådt ud, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget dossier inden for den frist, der er anført i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 18. januar 2008.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne er der tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for nogle af de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Der bør derfor fastsættes en ny frist for indsendelse af dossierer for disse stoffer og produkttyper, jf. artikel 12, stk. 3, andet afsnit, i samme forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nye frist for indsendelse af dossierer for de stoffer og produkttyper, der er nævnt i bilaget, er den 31. maj 2010.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

STOFFER OG PRODUKTTYPER, FOR HVILKE DEN NYE FRIST FOR INDSENDELSE AF DOSSIERER ER DEN 31. MAJ 2010

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

Margosa, ekstrakt

283-644-7

84696-25-3

19

DE

Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

4

HU


9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. april 2009

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2009) 2593)

(EØS-relevant tekst)

(2009/322/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stof/produkttype på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 18. januar 2008.

(4)

Inden for tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne har ingen person eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer og produkttyper optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 finder denne beslutning anvendelse fra den 1. marts 2009.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nr.

Produkttype

RMS

ethanol

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

6

IT

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

6

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

13

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

1

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

2

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

3

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

4

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

6

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

13

EL

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

3

HU

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

2

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

6

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

13

EL

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

2

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

4

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

5

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

6

SE


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

9.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/46


RÅDETS AFGØRELSE 2009/323/RIA

af 6. april 2009

om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtagelse af vedtægten for Europols personale (1) (i det følgende benævnt »vedtægten«), særlig artikel 44,

under henvisning til initiativ fra Den Franske Republik,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til styrelsesrådets undersøgelse af Europol-ansattes vederlag, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Styrelsesrådet har i undersøgelsen af Europol-ansattes vederlag medregnet ændringer i leveomkostningerne i Nederlandene og ændringer af lønningerne for offentligt ansatte i medlemsstaterne.

(2)

Revisionsperioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007 berettiger til en stigning på 1,7 % i vederlagene for perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

(3)

Rådet træffer på grundlag af denne undersøgelse enstemmig afgørelse om tilpasning af vederlag og tillæg —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der foretages følgende ændringer i vedtægten:

Med virkning fra 1. juli 2007:

a)

I artikel 45 erstattes tabellen over den månedlige grundløn af denne tabel:

 

»1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 394,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 823,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 487,89

9 732,93

9 977,99

10 241,90

10 505,80

10 782,24

11 057,44

11 347,77

11 639,94

11 947,84

12 252,56

4

8 262,62

8 482,54

8 699,33

8 928,67

9 158,01

9 399,91

9 638,68

9 893,17

10 147,63

10 414,69

10 681,73

5

6 808,03

6 987,10

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7 741,11

7 939,03

8 149,53

8 356,88

8 576,79

8 796,72

6

5 834,13

5 988,03

6 142,00

6 305,37

6 465,58

6 635,24

6 804,89

6 983,97

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7

4 863,32

4 992,14

5 117,80

5 252,90

5 387,97

5 529,37

5 670,73

5 821,54

5 969,20

6 126,29

6 283,37

8

4 134,46

4 244,42

4 351,22

4 467,48

4 580,56

4 699,96

4 819,34

4 948,16

5 073,82

5 208,91

5 340,85

9

3 644,36

3 741,74

3 839,15

3 939,65

4 040,21

4 147,02

4 253,84

4 366,94

4 476,94

4 596,29

4 712,53

10

3 160,54

3 245,38

3 327,04

3 414,99

3 499,84

3 594,09

3 688,33

3 785,72

3 879,97

3 983,66

4 084,19

11

3 063,15

3 144,84

3 223,36

3 308,20

3 393,01

3 484,12

3 572,10

3 666,35

3 760,60

3 861,15

3 958,50

12

2 431,69

2 497,62

2 560,45

2 626,45

2 692,43

2 764,67

2 836,94

2 912,34

2 984,59

3 063,15

3 141,69

13

2 089,21

2 145,77

2 199,18

2 258,88

2 315,43

2 378,25

2 437,95

2 503,92

2 566,78

2 635,88

2 701,84«

b)

I artikel 59, stk. 3, ændres »1 019,43 EUR« til »1 036,76 EUR«.

c)

I artikel 59, stk. 3, ændres »2 038,85 EUR« til »2 073,51 EUR«.

d)

I artikel 60, stk. 1, ændres »271,86 EUR« til »276,48 EUR«.

e)

I tillæg 5, artikel 2, stk. 1, ændres »284,20 EUR« til »289,03 EUR«.

f)

I tillæg 5, artikel 3, stk. 1, ændres »12 356,67 EUR« til »12 566,73 EUR«.

g)

I tillæg 5, artikel 3, stk. 1, ændres »2 780,26 EUR« til »2 827,52 EUR«.

h)

I tillæg 5, artikel 3, stk. 2, ændres »16 681,50 EUR« til »16 965,09 EUR«.

i)

I tillæg 5, artikel 4, stk. 1, ændres »1 235,67 EUR« til »1 256,68 EUR«.

j)

I tillæg 5, artikel 4, stk. 1, ændres »926,77 EUR« til »942,53 EUR«.

k)

I tillæg 5, artikel 4, stk. 1, ændres »617,83 EUR« til »628,33 EUR«.

l)

I tillæg 5, artikel 4, stk. 1, ændres »494,26 EUR« til »502,66 EUR«.

m)

I tillæg 5, artikel 5, stk. 3, ændres »1 743,78 EUR« til »1 773,42 EUR«.

n)

I tillæg 5, artikel 5, stk. 3, ændres »2 325,04 EUR« til »2 364,57 EUR«.

o)

I tillæg 5, artikel 5, stk. 3, ændres »2 906,29 EUR« til »2 955,70 EUR«.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. april 2009.

På Rådets vegne

J. POSPÍŠIL

Formand


(1)  EUT C 26 af 30.1.1999, s. 23.