ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 87

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
31. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning)  ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning)  ( 1 )

42

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning)  ( 1 )

70

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del To

109

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 220/2009 af 11. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

155

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 221/2009 af 11. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen  ( 1 )

157

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 222/2009 af 11. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

160

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program  ( 2 )

164

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 af 13. november 2007 om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 af 10.12.2007)

174

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 216/2009

af 11. marts 2009

om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Det Europæiske Fællesskab har tiltrådt De Forenede Nationers Organisation for Ernæring og Landbrug (FAO).

(3)

Kommissionen skal i henhold til protokollen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne FAO med de fornødne statistikker.

(4)

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan målene for den foreslåede handling kun opfyldes ved hjælp af en fællesskabsretsakt, da kun Kommissionen kan koordinere den nødvendige harmonisering af statistiske oplysninger på fællesskabsplan, mens det først og fremmest er medlemsstaternes ansvar at indsamle fiskeristatistikker og drage omsorg for den nødvendige infrastruktur til at bearbejde og kontrollere pålideligheden af disse statistikker.

(5)

Flere medlemsstater har anmodet om tilladelse til at fremsende data i en anden form eller ved hjælp af et andet medium end det i bilag V anførte (som svarer til Statlantspørgeskemaerne).

(6)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(7)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav, under behørig hensyntagen til Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (5).

I fangstdataene indgår alle fiskevarer, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1.   Der fremsendes data om fangster for hvert af de i bilag I anførte, i bilag II afgrænsede og i bilag III illustrerede overordnede fiskeriområder og underområder. De fiskearter, for hvilke der for hvert af de overordnede fiskeriområder skal fremsendes data, er anført i bilag IV.

2.   Dataene for det enkelte kalenderår indberettes senest seks måneder efter årets udgang.

3.   Medlemsstaten skal, såfremt dens fartøjer som omhandlet i artikel 1 ikke har drevet fiskeri i et af de overordnede fiskeriområder i et kalenderår, underrette Kommissionen herom. Såfremt der er drevet fiskeri i et overordnet fiskeriområde, kræves der dog kun indberetninger for de kombinationer af arter og underområder, for hvilke der er registreret fangster i indberetningsåret.

4.   Data vedrørende arter af mindre betydning fanget af en medlemsstats fartøjer behøver ikke at anføres særskilt i opgørelserne, men kan indgå under en samlepost, såfremt vægten af disse produkter ikke overstiger 5 % af de samlede årlige fangster i det pågældende overordnede fiskeriområde.

5.   Kommissionen kan ændre listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af flåden, hvor en totaltælling ville medføre en for stor administrativ byrde, at anvende stikprøvemetoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som skal forelægges efter artikel 6, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser ved at indberette data på et magnetmedium, hvis format er angivet i bilag V.

Medlemsstaterne kan fremsende data i det format, der er beskrevet i bilag VI.

Medlemsstaterne kan med Kommissionens forudgående godkendelse fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (6) (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 6

1.   Senest den 14. november 1996 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder et sammendrag af disse rapporter til drøftelse i den kompetente arbejdsgruppe under komitéen.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3.   Metodologiske rapporter, datatilgængelighed, og datapålidelighed som omhandlet i stk. 1 og andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelse af denne forordning behandles én gang om året i den kompetente arbejdsgruppe under komitéen.

Artikel 7

1.   Forordning (EF) nr. 2597/95 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.2.2009.

(2)  EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1.

(3)  Se bilag VII.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

(6)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER OVERORDNEDE FAO-FISKERIOMRÅDER OG -UNDEROMRÅDER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES DATA

(Beskrivelserne af disse områder og underområder findes i bilag II)

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

34.1.1.

Marokkanske kystafsnit

34.1.2.

De Kanariske Øer/Madeira ø-afsnittet

34.1.3.

Sahariske kystafsnit

34.2.

Nordoceaniske underområde

34.3.1.

Kap Verde-kystafsnittet

34.3.2.

Kap Verde ø-afsnittet

34.3.3.

Sherbro-afsnittet

34.3.4.

Vestlige Guineabugt-afsnittet

34.3.5.

Centrale Guineabugt-afsnittet

34.3.6.

Sydlige Guineabugt-afsnittet

34.4.1.

Sydvestlige Guineabugt-afsnittet

34.4.2.

Sydvestlige oceaniske afsnit

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

37.1.1.

Baleariske afsnit

37.1.2.

Lionbugt-afsnittet

37.1.3.

Sardinien-afsnittet

37.2.1.

Adriatiske afsnit

37.2.2.

Joniske afsnit

37.3.1.

Ægæiske afsnit

37.3.2.

Levanten-afsnittet

37.4.1.

Marmarahavs-afsnittet

37.4.2.

Sortehavs-afsnittet

37.4.3.

Det Azovske Hav-afsnittet

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

41.1.1.

Amazon-afsnittet

41.1.2.

Natal-afsnittet

41.1.3.

Salvador-afsnittet

41.1.4.

Nordlige oceaniske afsnit

41.2.1.

Santos-afsnittet

41.2.2.

Rio Grande-afsnittet

41.2.3.

Platense-afsnittet

41.2.4.

Centrale oceaniske afsnit

41.3.1.

Nordlige patagonske afsnit

41.3.2.

Sydlige patagonske afsnit

41.3.3.

Sydlige oceaniske afsnit

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

47.1.1.

Kap Palmeirinhas-afsnittet

47.1.2.

Kap Salinas-afsnittet

47.1.3.

Cunene-afsnittet

47.1.4.

Kap Cross-afsnittet

47.1.5.

Orange River-afsnittet

47.1.6.

Kap Det Gode Håb-afsnittet

47.2.1.

Mellemste Agulhas-afsnit

47.2.2.

Østlige Agulhas-afsnit

47.3.

Sydlige oceaniske underområde

47.4.

Tristan da Cunha-underområdet

47.5.

St. Helena og Ascension-underområdet

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

51.1.

Det Røde Hav-underområdet

51.2.

Golf-underområdet

51.3.

Vestlige Arabiske Hav-underområdet

51.4.

Østlige Arabiske Hav, Laccadiverne og Sri Lanka-underområdet

51.5.

Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet

51.6.

Madagaskar og Mozambiquekanalen-underområdet

51.7.

Oceaniske underområde

51.8.1.

Marion-Edward-afsnittet

51.8.2.

Zambesi-afsnittet


BILAG II

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Bilag III A viser grænselinjerne samt underområder, afsnit og underafsnit for det østlige centrale Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 34 (østlige centrale Atlanterhav)). En beskrivelse af området og dets underområder, afsnit og underafsnit følger. Det østlige centrale Atlanterhav omfatter alle Atlanterhavets farvande afgrænset af en linje, der trækkes som følger:

Fra et punkt på Nordafrikas højvandslinje på 5o36′ vestlig længde i sydøstlig retning følgende højvandslinjen langs denne kyst til et punkt på Ponta do Padrão (6o04′36″ sydlig bredde og 12o19′48″ østlig længde); derfra langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6o00′ sydlig bredde og 12o00′ østlig længde; derfra ret vest langs 6o00′ sydlig bredde til 20o00′ vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 30o00′ vestlig længde; derfra ret nord til 5o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 40o00′ vestlig længde, derfra ret nord til 36o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til Punta Marroqui på 5o36′ vestlig længde; derfra ret syd til begyndelsespunktet på den afrikanske kyst.

Det østlige centrale Atlanterhav er underinddelt på følgende måde:

Nordlige kyst-underområde (underområde 34.1)

a)   Marokkanske kystafsnit (afsnit 34.1.1)

Farvandet mellem 36o00′ nordlig bredde og 26o00′ nordlig bredde og øst for en linje trukket ret syd fra 36o00′ nordlig bredde langs 13o00′ vestlig længde til 29o00′ nordlig bredde og derfra i sydvestlig retning langs en kompaslinje til punktet 26o00′ nordlig bredde og 16o00′ vestlig længde.

b)   De Kanariske Øer/Madeira ø-afsnit (afsnit 34.1.2)

Farvandet mellem 36o00′ nordlig bredde og 26o00′ nordlig bredde og mellem 20o00′ vestlig længde og en linje trukket fra 36o00′ nordlig bredde langs 13o00′ vestlig længde til 29o00′ nordlig bredde og derfra langs en kompaslinje til punktet 26o00′ nordlig bredde og 16o00′ vestlig længde.

c)   Sahariske kystafsnit (afsnit 34.1.3)

Farvandet mellem 26o00′ nordlig bredde og 19o00′ nordlig bredde og øst for 20o00′ vestlig længde.

Nordoceaniske underområde (underområde 34.2)

Farvandet mellem 36o00′ nordlig bredde og 20o00′ nordlig bredde og mellem 40o00′ vestlig længde og 20o00′ vestlig længde.

Sydlige kyst-underområde (underområde 34.3)

a)   Kap Verde-kystafsnittet (afsnit 34.3.1)

Farvandet mellem 19o00′ og 9o00′ nordlig bredde og øst for 20o00′ vestlig længde.

b)   Kap Verde ø-afsnittet (afsnit 34.3.2)

Farvandet mellem 20o00′ nordlig bredde og 10o00′ nordlig bredde og mellem 30o00′ vestlig længde og 20o00′ vestlig længde.

c)   Sherbro-afsnittet (afsnit 34.3.3)

Farvandet mellem 9o00′ nordlig bredde og ækvator og mellem 20o00′ vestlig længde og 8o00′ vestlig længde.

d)   Vestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.4)

Farvandet nord for ækvator og mellem 8o00′ vestlig længde og 3o00′ østlig længde.

e)   Centrale Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.5)

Farvandet nord for ækvator og øst for 3o00′ østlig længde.

f)   Sydlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.6)

Farvandet mellem ækvator og 6o00′ sydlig bredde og øst for 3o00′ østlig længde. Dette afsnit omfatter også farvandet ved Congoflodens udmunding syd for 6o00′ sydlig bredde inden for en linje trukket fra et punkt på Ponta do Padrão (6o04′36″ sydlig bredde og 12o19′48″ østlig længde) langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6o00′ sydlig bredde og 12o00′ østlig længde, derfra ret øst langs 6o00′ sydlig bredde til den afrikanske kyst og derfra langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet ved Ponta do Padrão.

Sydlige oceaniske underområde (underområde 34.4)

a)   Sydvestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.4.1)

Farvandet mellem ækvator og 6o00′ sydlig bredde og mellem 20o00′ vestlig længde og 3o00′ østlig længde.

b)   Sydvestlige oceaniske afsnit (afsnit 34.4.2)

Farvandet mellem 20o00′ nordlig bredde og 5o00′ nordlig bredde og mellem 40o00′ vestlig længde og 30o00′ vestlig længde; farvandet mellem 10o00′ nordlig bredde og ækvator og mellem 30o00′ vestlig længde og 20o00′ vestlig længde.

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Bilag III B viser grænselinjerne og underområderne og afsnittene i Middelhavet og Sortehavet (overordnet fiskeriområde 37). En beskrivelse af dette område og dets underinddelinger følger.

Det statistiske område for Middelhavet og Sortehavet indbefatter alle havområder i a) Middelhavet, b) Marmarahavet, c) Sortehavet og d) Det Azovske Hav. Havområderne omfatter brakvandslaguner og alle andre områder, hvor fisk og andre havorganismer er fremherskende. Grænserne mod vest og sydøst defineres som følger:

a)

vestlig grænse: en linje, som løber ret syd langs 5o36′ vestlig længde fra Punta Marroqui til Afrikas kyst

b)

sydøstlig grænse: den nordlige indsejling (gennem Middelhavet) til Suezkanalen.

UNDEROMRÅDER OG AFSNIT I DET STATISTISKE OMRÅDE FOR MIDDELHAVET

Det vestlige Middelhav (underområde 37.1) omfatter følgende afsnit:

a)   Balearerne (afsnit 37.1.1)

Farvandet i det vestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 8o00′ østlig længde; derfra ret nord til 41o20′ nordlig bredde; derfra vestpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien; derfra langs den spanske kyst til Punta Marroqui; derfra ret syd langs 5o36′ vestlig længde til den afrikanske kyst; derfra i østlig retning langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet.

b)   Lionbugten (afsnit 37.1.2)

Farvandet i det nordvestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien og fortsætter mod øst langs en kompaslinje til 8o00′ østlig længde 41o20′ nordlig bredde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra i sydvestlig retning langs den franske kyst til begyndelsespunktet.

c)   Sardinien (afsnit 37.1.3)

Farvandet i Det Tyrrhenske Hav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 8o00′ østlig længde; derfra ret nord til 41o20′ nordlig bredde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra langs Italiens kyst til 38o00′ nordlig bredde; derfra ret vest langs 38o00′ nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs nordkysten af Sicilien til Trapani; derfra langs en kompaslinje til Kap Bon; derfra vestpå langs den tunesiske kyst til begyndelsespunktet.

Det centrale Middelhav (underområde 37.2) omfatter følgende afsnit:

a)   Adriatiske (afsnit 37.2.1)

Farvandet i Adriaterhavet nord for en linje, som fra grænsen mellem Albanien og Montenegro på østkysten af Adriaterhavet løber ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst.

b)   Ioniske (afsnit 37.2.2)

Farvandet i det centrale Middelhav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 25o00′ østlig længde på den nordafrikanske kyst og fortsætter ret nord til 34o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 23o00′ østlig længde; derfra ret nord til den græske kyst; derfra langs Grækenlands vestkyst samt Albaniens kyst til grænsen mellem Albanien og Montenegro; derfra ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst; derfra langs den italienske kyst til 38o00′ nordlig bredde; derfra ret vest langs 38o00′ nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs Siciliens nordkyst til Trapani; derfra langs en kompaslinje fra Trapani til Kap Bon; derfra østpå langs Nordafrikas kyst til begyndelsespunktet.

Det østlige Middelhav (underområde 37.3) omfatter følgende afsnit:

a)   Ægæiske (afsnit 37.3.1)

Farvandet i Ægæerhavet og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Grækenlands sydkyst på 23o00′ østlig længde og fortsætter ret syd til 34o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 29o00′ østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs den tyrkiske vestkyst til Kum Kale; derfra langs en kompaslinje fra Kum Kale til Kap Hellas; derfra langs Tyrkiets og Grækenlands kyster til begyndelsespunktet.

b)   Levanten (afsnit 37.3.2)

Farvandet i Middelhavet øst for en linje, som udgår fra et punkt på den nordafrikanske kyst på 25o00′ østlig længde og fortsætter ret nord til 34o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 29o00′ østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs kysten af Tyrkiet og andre lande ved det østlige Middelhav til begyndelsespunktet.

Sortehavet (afsnit 37.4) omfatter følgende afsnit:

a)   Marmarahavet (afsnit 37.4.1)

Farvandet i Marmarahavet mod vest afgrænset af en linje, som går fra Kap Hellas til Kum Kale ved indsejlingen til Dardanellerne; og mod øst af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere.

b)   Sortehavet (afsnit 37.4.2)

Farvandet i Sortehavet og tilstødende farvande mod sydvest afgrænset af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere, og mod nordøst afgrænset ved en linje, som går fra Takil-odden på Kerch-halvøen til Panagija-odden på Taman-halvøen.

c)   Det Azovske Hav (afsnit 37.4.3)

Farvandet i Det Azovske Hav nord for en linje, som løber langs den sydlige indsejling til Kerch-Strædet, og som udgår fra Takil-odden på 45o06′N og 36o27′Ø på Kerch-halvøen og løber tværs over strædet til Panagija-odden på 45o08′N og 36o38′Ø på Taman-halvøen.

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Bilag III C viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41).

En beskrivelse af disse områder følger.

Det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41) defineres som de farvande, der er afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Sydamerikas kyst og fortsætter langs 5o00′ nordlig bredde til 30o00′ vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 50o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 50o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 60o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 67o16′ vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56o22′S 67o16′V; derfra ret øst langs 56o22′S til punktet 65o43′V; derfra langs den linje, som går igennem punkterne 55o22′S 65o43′V, 55o11′S 66o04′V og 55o07′S 66o25′V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Det sydvestlige Atlanterhav er underinddelt i følgende underområder:

Amazon-afsnittet (afsnit 41.1.1)

Alle farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 5o00′ nordlig bredde og følger denne breddegrad, indtil den møder 40o00′ vestlig længde; derfra ret syd til punktet, hvor denne længdegrad skærer Brasiliens kyst; derfra i nordvestlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Natal-afsnittet (afsnit 41.1.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår ret nord fra et punkt på den brasilianske kyst langs 40o00′ vestlig længde, indtil den møder ækvator; derfra ret øst langs ækvator til 32o00′V; derfra ret syd til 10o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til punktet, hvor 10o00′S møder den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs Sydamerikas kyst til begyndelsespunktet.

Salvador-afsnittet (afsnit 41.1.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 10o00′ sydlig bredde til punktet, hvor den møder 35o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 20o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Nordlige oceaniske afsnit (afsnit 41.1.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra 5o00′N 40o00′V; derfra ret øst til 30o00′ vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 20o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 35o00′ vestlig længde; derfra ret nord til 10o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 32o00′ vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 40o00′ vestlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Santos-afsnittet (afsnit 41.2.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 20o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til punktet, hvor den møder 39o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 29o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Rio Grande-afsnittet (afsnit 41.2.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 29o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 45o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 34o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Platanse-afsnittet (afsnit 41.2.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 34o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 50o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 40o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Central oceaniske afsnit (afsnit 41.2.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 20o00′S 39o00′V; derfra ret øst til 20o00′ vestlig bredde; derfra ret syd til 40o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 50o00′ vestlig bredde; derfra ret nord til 34o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 45o00′ vestlig længde; derfra ret nord til 29o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 39o00′ vestlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Nordlige patagonske afsnit (afsnit 41.3.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 40o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 50o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 48o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlige patagonske afsnit (afsnit 41.3.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 48o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 50o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 60o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til 67o16′ vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56o22′S 67o16′V; derfra langs en kompaslinje, som forbinder punkterne 56o22′S 65o43′V, 55o22′S 65o43′V, 55o11′S 66o04′V og 55o07′S 66o25′V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlige oceaniske afsnit (afsnit 41.3.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 40o00′S 50o00′V; derfra ret øst til 20o00′ vestlig længde; derfra ret syd til 50o00′ sydlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Bilag III D viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydøstlige Atlanterhav. En beskrivelse af området i henhold til ICSEAF-konventionen følger.

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) omfatter farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 6o04′36″ sydlig bredde og 12o19′48″ østlig længde; derfra i nordvestlig retning langs en kompaslinje til punktet, hvor 12o00′ østlig længde skærer 6o00′ sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til 20o00′ vestlig længde; derfra ret syd langs denne længdegrad til 50o00′ sydlig bredde; derfra ret øst langs denne breddegrad til 30o00′ østlig længde; derfra ret nord langs denne længdegrad til kysten af det afrikanske kontinent; derfra i vestlig retning langs denne kyst til begyndelsespunktet.

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) er underinddelt på følgende måde:

Vestlige kyst-underområde (underområde 47.1)

a)   Kap Palmeirinhas-afsnittet (afsnit 47.1.1)

Farvandet mellem 6o00′ sydlig bredde og 10o00′ sydlig bredde og øst for 10o00′ østlig længde. Heri medregnes ikke farvandet ved Congoflodens udmunding, dvs. farvandet nordøst for en linje trukket fra Ponta do Padrão (6o04′36″S og 12o19′48″Ø) til punktet 6o00′S og 12o00′Ø.

b)   Kap Salinas-afsnittet (afsnit 47.1.2)

Farvandet mellem 10o00′ sydlig bredde og 15o00′ sydlig bredde og øst for 10o00′ østlig længde.

c)   Cunene-afsnittet (afsnit 47.1.3)

Farvandet mellem 15o00′ sydlig bredde og 20o00′ sydlig bredde og øst for 10o00′ østlig længde.

d)   Kap Cross-afsnittet (afsnit 47.1.4)

Farvandet mellem 20o00′ sydlig bredde og 25o00′ sydlig bredde og øst for 10o00′ østlig længde.

e)   Orange River-afsnittet (afsnit 47.1.5)

Farvandet mellem 25o00′ sydlig bredde og 30o00′ sydlig bredde og øst for 10o00′ østlig længde.

f)   Kap Det Gode Håb-afsnittet (afsnit 47.1.6)

Farvandet mellem 30o00′ sydlig bredde og 40o00′ sydlig bredde og mellem 10o00′ østlig længde og 20o00′ østlig længde.

Agulhas kyst-underområde (underområde 47.2)

a)   Mellemste Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.1)

Farvandet nord for 40o00′ sydlig bredde og mellem 20o00′ østlig længde og 25o00′ østlig længde.

b)   Østlige Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.2)

Farvandet nord for 40o00′ sydlig bredde og mellem 25o00′ østlig længde og 30o00′ østlig længde.

Sydlige oceaniske underområde (underområde 47.3)

Farvandet mellem 40o00′ sydlig bredde og 50o00′ sydlig bredde og mellem 10o00′ østlig længde og 30o00′ østlig længde.

Tristan da Cunha-underområdet (underområde 47.4)

Farvandet mellem 20o00′ sydlig bredde og 50o00′ sydlig bredde og mellem 20o00′ vestlig længde og 10o00′ østlig længde.

St. Helena og Ascension-underområdet (underområde 47.5)

Farvandet mellem 6o00′ sydlig bredde og 20o00′ sydlig bredde og mellem 20o00′ vestlig længde og 10o00′ østlig længde.

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Det vestlige Indiske Ocean omfatter:

a)

Det Røde Hav

b)

Adenbugten

c)

Den Persiske Bugt

d)

Det Arabiske Hav

e)

den del af Det Indiske Ocean, inklusive Mozambiquekanalen, som ligger mellem 30o00′ østlig længde og 80o00′ østlig længde og nord for den antarktiske konvergens samt farvandet omkring Sri Lanka.

Bilag III E viser grænselinjerne og underområderne for det vestlige Indiske Ocean (overordnet fiskeriområde 51).

Det vestlige Indiske Ocean har følgende grænselinjer:

grænselinjen til Middelhavet: den nordlige indsejling til Suezkanalen

vestlig havgrænselinje: en linje, som udgår fra Afrikas østkyst på 30o00′ østlig længde og løber ret syd til 45o00′ sydlig bredde

østlig havgrænselinje: en kompaslinje, som udgår fra Indiens sydøstkyst (Calimere-odden) og løber i nordøstlig retning indtil punktet 82o00′ østlig længde 11o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 85o00′ østlig længde; derfra ret syd til 3o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 80o00′ østlig længde; derfra ret syd til 45o00′ sydlig bredde

sydlig grænselinje: en linje, som løber langs 45o00′ sydlig bredde fra 30o00′ østlig længde til 80o00′ østlig længde.

Det vestlige Indiske Ocean er underinddelt på følgende måde:

Det Røde Hav-underområdet (underområde 51.1)

nordlig grænse: den nordlige indsejling til Suezkanalen

sydlig grænse: en kompaslinje fra grænsen mellem Etiopien og Republikken Djibouti på den afrikanske kyst tværs over Det Røde Havs udmunding til grænsen mellem den tidligere Arabiske Republik Yemen og den tidligere Demokratiske Folkerepublik Yemen på Den Arabiske Halvø.

Golf-underområdet (underområde 51.2)

Golfens udmunding afgrænses af en linje, som udgår fra Ras Musandams nordligste spids og løber ret øst til den iranske kyst.

Vestlige Arabiske Hav-underområdet (underområde 51.3)

De østlige og sydlige grænselinjer udgøres af en linje, som fra grænsen mellem Iran og Pakistan på den asiatiske kyst løber ret syd til 20o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 65o00′ østlig længde; derfra ret syd til 10o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til Afrikas kyst; andre havgrænselinjer er fælles med underområderne 51.1 og 51.2 (se ovenfor).

Østlige Arabiske Hav, Laccadiverne og Sri Lanka-underområdet (underområde 51.4)

Afgrænset af en linje, som udgår fra den asiatiske kyst ved grænsen mellem Iran og Pakistan og fortsætter ret syd til 20o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 65o00′ østlig længde; derfra ret syd til 10o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 80o00′ østlig længde; derfra ret nord til 3o00′ nordlig bredde; derfra ret øst til 85o00′ østlig længde; derfra ret nord til 11o00′ nordlig bredde; derfra ret vest til 82o00′ østlig længde; derfra langs en kompaslinje i sydvestlig retning til den indiske sydøstkyst.

Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet (underområde 51.5)

En linje, som udgår fra den somaliske kyst på 10o00′ nordlig bredde og løber ret øst til 65o00′ østlig længde; derfra ret syd til 10o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 45o00′ østlig længde; derfra ret syd til 10o28′ sydlig bredde; derfra ret vest til den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd).

Madagaskar og Mozambiquekanal-underområdet (underområde 51.6)

En linje, som udgår fra den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd) på 10o28′ sydlig bredde og løber ret øst til 45o00′ østlig længde; derfra ret nord til 10o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 55o00′ østlig længde; derfra ret syd til 30o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 40o00′ østlig længde; derfra ret nord til kysten af Mozambique.

Oceaniske underområde (vestlige Indiske Ocean) (underområde 51.7)

En linje, som udgår fra punktet 10o00′ sydlig bredde og 55o00′ østlig længde og løber ret øst til 80o00′ østlig længde; derfra ret syd til 45o00′ sydlig bredde; derfra ret vest til 40o00′ østlig længde; derfra ret nord til 30o00′ sydlig bredde; derfra ret øst til 55o00′ østlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet på 10o00′ sydlig bredde.

Mozambique-underområdet (underområde 51.8)

Underområdet omfatter farvandet nord for 45o00′ sydlig bredde og mellem 30o00′ østlig længde og 40o00′ østlig længde. Der er endvidere en underinddeling i to afsnit.

Marion-Edward-afsnittet (afsnit 51.8.1)

Farvandet mellem 40o00′ sydlig bredde og 50o00′ sydlig bredde og 30o00′ østlig længde og 40o00′ østlig længde.

Zambesi-afsnittet (afsnit 51.8.2)

Farvandet nord for 40o00′ sydlig bredde og mellem 30o00′ østlig længde og 40o00′ østlig længde.


BILAG III

A: DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Image

B: MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Image

C: DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Image

D: DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Image

E: DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Image


BILAG IV

LISTE OVER FISKEARTER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES OPLYSNINGER FOR HVERT OVERORDNET FISKERIOMRÅDE

De nedenfor anførte fiskearter er de arter, for hvilke der er indberettet fangstdata til udarbejdelse af de officielle statistikker. Medlemsstaterne skal indberette data for hver af de specificerede arter, såfremt der foreligger data. Hvis det ikke er muligt at specificere de enkelte arter, skal dataene aggregeres og indberettes under den post, der repræsenterer den højest mulige detaljeringsgrad.

Note: i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Dansk betegnelse

Bogstavkode

Latinsk betegnelse

Engelsk betegnelse

Europæisk ål

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Stamsildarter i.a.n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Vestafrikansk stamsild

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Hvarrer i.a.n.

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Tunge

SOL

Solea solea

Common sole

Senegaltunge

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Tunger i.a.n.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Hundetunger

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Glashvarre

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Glashvarrearter i.a.n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Skælbrosme

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Skægtorsk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Sortmund

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Europæisk kulmule

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegalesisk kulmule

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Kulmulearter i.a.n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Havmaller i.a.n.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Almindelig havål

COE

Conger conger

European conger

Havål osv. i.a.n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Sneppefisk

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beryxfiskarter i.a.n.

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Sanktpetersfisk

JOD

Zeus faber

John Dory

Amerikansk sanktpetersfisk

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Havgalte i.a.n.

BOR

Caproidae

Boar fishes

Demersale aborrefisk i.a.n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Kæmpeaborre

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Hvid havaborre

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Havaborrearter i.a.n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vragfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Havaborrer, havbarser i.a.n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Plettet bars

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Havbars

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Catalufaarter i.a.n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinalfisk i.a.n.

APO

Apogonidee

Cardinal fishes n.e.i.

Teglfisk i.a.n.

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Huefisk i.a.n.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snapperarter i.a.n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snappere i.a.n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Middelhavsgryntefisk

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Bastardgryntefisk

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Sompatgryntefisk

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Storøjet gryntefisk

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae (Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Trommefiskarter i.a.n.

DRU

Sciaena spp.

Drums

Almindelig trommefisk

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Almindelig ørnefisk

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Boetrommefisk

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Dronningetrommefisk

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Senegaltrommefisk

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Bobotrommefisk

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Trommefiskarter i.a.n.

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Trommefisk i.a.n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Rød blankesten

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Akarnanisk blankesten

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Rød blankesten

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Blankestenarter i.a.n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Havrudearter i.a.n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Storøjet havrude

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbrasen

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolansk havrude

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongolesisk havrude

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Almindelig havrude

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Saddelhavrude

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Blåplettet havrude

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Guldbrasen

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Havrudearter i.a.n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Okseøjefisk

BOG

Boops boops

Bogue

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pikarelarter i.a.n.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullearter i.a.n.

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Vestafrikansk mulle

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Muller i.a.n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Afrikansk spadefisk

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Spadefisk i.a.n.

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Aborrer i.a.n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Skægget brotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Kirurgfisk i.a.n.

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Knurhaner i.a.n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Aftrækkerfisk i.a.n.

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Havtaske

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Havtasker i.a.n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Hornfisk i.a.n.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Flyvefisk i.a.n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracudaarter i.a.n.

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Stribet multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Firstrålet trådfinnefisk

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Lille afrikansk trådfinnefisk

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Kongetrådfinnefisk

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Trådfinnefisk i.a.n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Sergentfisk

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Hestemakrel

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Hestemakrelarter i.a.n.

SDX

Decapterus spp.

Scads

Crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Falsk hestemakrel

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Hestemakrelarter i.a.n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Afrikansk hestehoved

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanoarter i.a.n.

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Stor gaffelmakrel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantisk bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Guldmakrel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Blå smørfisk

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Smørfisk i.a.n.

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Damefisk

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Rund sardinel

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeirasardinel

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinelarter i.a.n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bongastamsild

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Europæisk ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ustribet pelamide

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Vestafrikansk kongemakrel

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Auxide og fregatmakrel

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunfisk i.a.n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Savrokker

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marliner, sejlfisk, spydfisk i.a.n.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Hårhale

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Strømpebåndsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sort sabelfisk

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Hårhaler, sabelfisk i.a.n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Spansk makrel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Almindelig makrel

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelfiskarter i.a.n.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrellignende fisk i.a.n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Almindelig rævehaj

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Storøjet rævehaj

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Makrelhajer, makohajer

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Silkehaj

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Almindelig hammerhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Indopacifisk hammerhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Hammerhajer osv. i.a.n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Guitarfisk osv. i.a.n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i

Glathajarter i.a.n.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rokker, pigrokker, djævlerokker i.a.n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Havfisk i.a.n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusterarter i.a.n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langusterarter i.a.n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Hummer

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Rynket reje

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Sydlig rosenreje

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Dybvandsrosenreje

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Guineareje

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Skarlagenreje

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Rejer i.a.n.

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snegle i.a.n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Østersarter i.a.n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Blåmuslinger i.a.n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Cephalopoder i.a.n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepiablæksprutte

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Loligoarter i.a.n.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Almindelig ottearmet blæksprutte

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Havskildpadder i.a.n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Dansk betegnelse

Bogstavkode

Latinsk betegnelse

Engelsk betegnelse

Støre i.a.n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Europæisk ål

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Kaspisk stamsild

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Stamsildarter i.a.n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Kaspisk sild

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Rødspætte

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Skrubbe

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Tunge

SOL

Solea solea

Common sole

Tungearter i.a.n.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Glashvarre

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Glashvarrearter i.a.n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Pighvar

TUR

Psetta maxima

Turbot

Sortehavspighvar

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Skælbrosme

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Glyse

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Skægtorsk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Sortmund

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Hvilling

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Europæisk kulmule

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Guldlaksarter

ARG

Argentina spp.

Argentines

Storskællet øglefisk

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Øglefisk i.a.n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Almindelig havål

COE

Conger conger

European conger

Havål osv. i.a.n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Sanktpetersfisk

JOD

Zeus faber

John Dory

Demersale aborrefisk i.a.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Kæmpeaborre

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Hvid havaborre

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Havaborrearter i.a.n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vragfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Gedebars

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Havaborrer, havbarser i.a.n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Havbars

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Havbarsarter i.a.n.

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Middelhavsgryntefisk

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Trommefiskarter i.a.n.

DRU

Sciaena spp.

Drums

Almindelig trommefisk

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Almindelig ørnefisk

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Trommefisk i.a.n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Rød blankesten

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Akarnanisk blankesten

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Blankestenarter i.a.n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sorthale

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Havrudearter i.a.n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Storøjet havrude

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbrasen

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Almindelig havrude

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Saddelhavrude

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Guldbrasen

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Havrudearter i.a.n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Okseøjefisk

BOG

Boops boops

Bogue

Stribet blankesten

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Guldstribet havrude

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Sortplettet pikarel

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikarelarter i.a.n.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Stribet mulle

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Rød mulle

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Mullearter i.a.n.

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Stor fjæsing

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Aborrer i.a.n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Tobisarter i.a.n.

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Kaninfiskarter i.a.n.

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Atlantiske kutlingarter i.a.n.

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Kutlinger i.a.n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Dragehovedfisk i.a.n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Langpigget knurhane

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Knurhaner i.a.n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Havtaske

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Havtasker i.a.n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Almindelig hornfisk

GAR

Belone belone

Garfish

Barracudaarter i.a.n.

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Stribet multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Stribefisk

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Hestemakrel

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Middelhavshestemakrel

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Hestemakrelarter i.a.n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Stor ravfisk

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Stor gaffelmakrel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Hestemakreller i.a.n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Havbrasen

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Guldmakrel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinelarter i.a.n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Brisling

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Europæisk ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ustribet pelamide

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Auxide og fregatmakrel

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thunnin

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bugstribet bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunfisk i.a.n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marliner, sejlfisk, spydfisk i.a.n.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Strømpebåndsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spansk makrel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Almindelig makrel

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelfiskarter i.a.n.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrellignende fisk i.a.n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Brugde

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Almindelig rævehaj

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Ringhaj

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Brunhaj

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Almindelig hammerhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Indopacifisk hammerhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Blainvilles pighaj

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Ru pighaj

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Sorthaj

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Sømrokke

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Europæisk pilrokke

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Almindelig sildehaj

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Rødhajarter i.a.n.

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Glathajarter i.a.n.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Pighajer i.a.n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Havengel

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Havengle i.a.n.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Pighajer i.a.n

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Guitarfisk osv. i.a.n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Rokkearter i.a.n.

SKA

Raja spp.

Skates

Rokker, pigrokker, djævlerokker i.a.n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Havfisk i.a.n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Almindelig taskekrabbe

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Middelhavsstrandkrabbe

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Edderkopkrabbe

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Mauretansk languster

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Europæisk languster

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Langusterarter i.a.n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Europæisk hummer

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Rynket reje

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Dybvandsrosenreje

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Skarlagenreje

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

En art reje

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Savreje

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Hestereje

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Søknæler

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snegle i.a.n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Strandsnegl

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Østers

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Portugisisk østers

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Middelhavsblåmusling

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Jacobsmusling

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Pigsneglearter

MUE

Murex spp.

Murex

Hjertemusling

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Stribet venusmusling

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Stor tæppemusling

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Tæppemusling

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Tæppemuslingarter i.a.n.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Kilemuslingarter

DON

Donax spp.

Donax clams

Knivmuslingarter i.a.n.

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Muslinger osv. i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cephalopoder i.a.n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepiablæksprutte

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Loligoarter i.a.n.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Flyveblæksprutte

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Almindelig ottearmet blæksprutte

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ottearmede blækspruttearter

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Havskildpadder i.a.n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Violet søpung

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Stensøpindsvin

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Medusearter

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Dansk betegnelse

Bogstavkode

Latinsk betegnelse

Engelsk betegnelse

Stamsildarter i.a.n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Hvarrearter

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Hundetunger

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

En art dybhavstorsk

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Dybhavstorsk

MOR

Moridae

Moras

Brasiliansk skægbrosme

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Sydlig sortmund

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Sydvestatlantisk kulmule

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

En kulmule

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Kulmulearter i.a.n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Patagonisk langhale

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Langhalearter

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Langhalearter i.a.n.

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Havmaller i.a.n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Stor øglefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentinsk havål

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Demersale aborrefisk i.a.n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Robaloarter i.a.n.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Havaborrearter i.a.n.

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Rød havaborre

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Havaborrearter i.a.n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Argentinsk havaborre

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Havaborrer, havbarser i.a.n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Sydlig snapper

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Gulhalet snapper

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Snappere i.a.n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Stribet gryntefisk

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae (Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Stribet trommefisk

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Trommefiskarter i.a.n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Atlantisk trommefisk

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Amerikansk trommefisk

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentinsk trommefisk

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Sydamerikansk trommefisk

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Sort trommefisk

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Trommefisk i.a.n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Havrudearter i.a.n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mullearter i.a.n.

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Bergs falkefisk

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Brasilianske sandaborrearter

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Brasiliansk fladhoved

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Patagonisk isfisk

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Sort patagonisk isfisk

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Pukkelisfisk

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Grå isfisk

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Patagonisk stentorsk

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Ramsays isfisk

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Antarktiske torsk, isfisk i.a.n.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Scotiaisfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Båndet isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Isfisk i.a.n.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Aborrer i.a.n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Rosa kingklip

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Sortfisk i.a.n.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Blåkæft

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Dragehovedfisk i.a.n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Knurhanearter

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Brasiliansk halvnæb

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Flyvefisk i.a.n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barracudaarter i.a.n.

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Stribefisk

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåbars

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Blå hestemakrel

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Hestemakrelarter i.a.n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Hestemakreller i.a.n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Guldmakrel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Smørfiskarter osv. i.a.n.

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Smørfisk i.a.n.

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Tipunder

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Atlantisk tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Brasiliansk sardinel

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinelarter i.a.n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Brasiliansk menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Argentinsk menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Sildearter

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Falklandbrisling

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentinsk ansjos

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ansjoser osv. i.a.n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Atlantisk kongemakrel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Plettet kongemakrel

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Kongemakrelarter i.a.n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Auxide og fregatmakrel

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thunnin

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bugstribet bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Sortfinnet tun

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunfisk i.a.n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marliner, sejlfisk, spydfisk i.a.n.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Hvid slangemakrel

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Hårhale

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Spansk makrel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Storøjet rævehaj

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Silkehaj

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kobberhaj

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Almindelig hammerhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Indopacifisk hammerhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Havengle i.a.n.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Sydlig guitarfisk

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Savrokker

SAW

Pristidae

Sawfishes

Elefantfisk osv. i.a.n.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Patagonisk glathaj

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Glathajarter i.a.n.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Gråhajarter

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rokker, pigrokker, djævlerokker i.a.n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Havfisk i.a.n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Danas svømmekrabbe

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Antarktisk troldkrabbe

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Troldkrabbe

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Dybvandskrabbearter i.a.n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Karaibisk languster

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Langusterarter i.a.n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Aztekerreje

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Rødplettet reje

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Atlantisk reje

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentinsk stiletreje

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentinsk rødreje

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Antarktisk lyskrebs i.a.n.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snegle i.a.n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Østersarter i.a.n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

La Platablåmusling

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Magellanmusling

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Kammuslinger i.a.n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Kilemuslingarter

DON

Donax spp.

Donax clams

Muslinger osv. i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Patagonisk loligo

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Loligoarter i.a.n.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentinsk blæksprutte

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Syvstjernet flyveblæksprutte

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Havskildpadder i.a.n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Dansk betegnelse

Bogstavkode

Latinsk betegnelse

Engelsk betegnelse

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sydafrikansk tunge

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sydafrikansk tunge

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Tungearter i.a.n.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Hundetunger

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Benguelakulmule

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Sydafrikansk kulmule

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Dybvandskulmule

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Sydafrikansk kulmule

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Kulmuler

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Sølvøkser

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Laksesildarter i.a.n.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Laksesild

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Grønøjer

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Hvid havmalle

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Glatmundet havmalle

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Havmaller i.a.n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Stor øglefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Øglefisk i.a.n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Havål osv. i.a.n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Sneppefisk

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Sneppefisk i.a.n.

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beryxfiskarter i.a.n.

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Beryxfisk osv. i.a.n.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Sanktpetersfisk

JOD

Zeus faber

John Dory

Amerikansk sanktpetersfisk

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Sanktpetersfisk i.a.n.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Havgalte i.a.n.

BOR

Caproidae

Boarfishes

Havgalt

BOC

Capros aper

Boarfish

Demersale aborrefisk i.a.n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Havaborrearter i.a.n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vragfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Havaborrer, havbarser i.a.n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Catalufaarter i.a.n.

BIG

Priacanthus spp.

Big-eyes n.e.i.

Storøjefisk

PRI

Priacanthidae

Big-eyes, glasseyes, bulleyes

Kardinalfisk i.a.n.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Glødebugfisk i.a.n.

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Japansk kardinalfisk

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Kardinalfiskarter i.a.n.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Kaphuefisk

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Huefisk i.a.n.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snappere i.a.n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Trådfinnebrasenarter i.a.n.

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Trådfinnebrasener og monokelbrasenarter i.a.n.

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Storøjet gryntefisk

GRB

Brachydeuterus auratus

Big-eye grunt

Middelhavsgryntefisk

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Sompatgryntefisk

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Afrikansk ørnefisk

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Afrikansk trommefisk

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Stortandet trommefisk

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Trommefiskarter i.a.n.

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Trommefisk i.a.n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Kanarisk trommefisk

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Trommefiskarter i.a.n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natalblankesten

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Blankestenarter i.a.n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Havrudearter i.a.n

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Storøjet havrude

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolansk havrude

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanarisk havrude

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Almindelig havrude

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Tømrerhavrude

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Nufarhavrude

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Rød stenbrasen

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pangahavrude

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Sydlig havrude

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Havrudearter i.a.n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Okseøjefisk

BOG

Boops boops

Bogue

Havrudearter i.a.n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Hvid stenbrasen

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Havrudearter i.a.n.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Stribet blankesten

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Havrudearter i.a.n.

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Gulstribet havrude

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Havrudearter i.a.n.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Natalhavrude

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Plettet havrude

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

En havrude

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarelarter i.a.n.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Muller i.a.n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Mullearter i.a.n.

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galeonsfisk i.a.n.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Kapgaleonsfisk

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Spadefisk i.a.n.

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikansk spadefisk

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Kingklippere, brotulaer i.a.n.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Sydafrikansk kingklip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Kutlinger i.a.n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Sydafrikansk rødfisk

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Blåkæftarter i.a.n.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Blåkæft

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Dragehovedfisk i.a.n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Langpigget knurhane

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kapknurhane

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Knurhaner i.a.n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Knurhanearter

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Aftrækkerfisk i.a.n.

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Vestafrikansk havtaske

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Havtasker i.a.n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Hektors prikfisk

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Prikfisk

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Hornfisk i.a.n.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Hornfisk i.a.n.

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Makrelgedder i.a.n.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrelgedde

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barracudaarter

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barracudaer

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Trådfinnefisk i.a.n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Lille afrikansk trådfinnefisk

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Pomatomider i.a.n.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Sergentfisk

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Sergentfisk i.a.n.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Sydafrikansk hestemakrel

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Cunenehestemakrel

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Hestemakrelarter i.a.n.

SDX

Decapterus spp.

Scads

Crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Falsk hestemakrel

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Hestemakrelarter i.a.n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Afrikansk hestehoved

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanoarter i.a.n.

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Australsk ravfisk

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Stor gaffelmakrel

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantisk bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Hestemakreller i.a.n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Havbrasener i.a.n.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Havbrasen

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Guldmakrel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Guldmakreller i.a.n.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Blå smørfisk

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Smørfisk i.a.n.

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Damefisk i.a.n.

ALU

Albulidae

Bonefishes

Langfinnet damefisk

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Rund sardinel

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeirasardinel

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sydafrikansk sardin

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Whiteheads rundsild

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Kapansjos

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ansjoser osv. i.a.n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sild, sardiner i.a.n.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinelarter i.a.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Auxide

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Auxide og fregatmakrel

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Indisk kongemakrel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Plettet kongemakrel

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Vestafrikansk kongemakrel

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Mangestribet kongemakrel

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Kongemakrelarter i.a.n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Thunnin

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Lille thunnin

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bugstribet bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Sort marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marliner, sejlfisk, spydfisk i.a.n.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Sværdfisk

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Slangemakreller i.a.n.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Almindelig slangemakrel

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Hårhale

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Hårhaler, sabelfisk i.a.n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Strømpebåndsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spansk makrel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrelfisk i.a.n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makrellignende fisk i.a.n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Almindelig hammerhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Glathajarter i.a.n.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Havengle i.a.n.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Rokkearter i.a.n.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rokker, pigrokker, djævlerokker i.a.n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Kapelefantfisk

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Sildehajer, makrelhajer

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Rødhajer

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Blinkhindehajer

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Hammerhajer osv. i.a.n.

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Almindelig glathaj

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Pighajer i.a.n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Storøjet pighaj

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Guitarfisk osv. i.a.n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Savrokker

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rokker i.a.n.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Rokkearter i.a.n.

SKA

Raja spp.

Skates

Pilrokker

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Ørnerokker

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Djævlerokker

MAN

Mobulidae

Mantas

Elektriske rokker i.a.n.

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Elefantfisk osv. i.a.n.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Rokker i.a.n

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Diverse hajer i.a.n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Bruskfisk i.a.n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Havmus i.a.n.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Havfisk i.a.n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Almindelig taskekrabbe

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Taskekrabber i.a.n.

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Svømmekrabber i.a.n.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Troldkrabber i.a.n.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Antarktisk troldkrabbe

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Troldkrabbe

KCA

Lithodes ferox

King crab

Femtandet dybvandskrabbe

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Dybvandskrabbearter i.a.n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Dybvandskrabber i.a.n.

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusterarter i.a.n

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Grøn languster

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Transkeilanguster

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Kaplanguster

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristanlanguster

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natallanguster

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Sydlig languster

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Langustere i.a.n.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Bjørnekrebs i.a.n.

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Indisk dybvandshummer

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Ægte hummere

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Rynket reje

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Indisk hvidreje

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Sydlig rosenreje

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Dybvandsrosenreje

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Rejer i.a.n.

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Rødstribet reje

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Dybhavsrejer i.a.n.

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Savreje

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Rejer i.a.n.

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Knivrejearter i.a.n.

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

En art knivreje

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

En art knivreje

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Midas søøre

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Sydafrikansk turbansnegl

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Østersarter i.a.n.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Tandet østers

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Stillehavsøsters

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Østersarter i.a.n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Sydamerikansk blåmusling

MSL

Perna perna

Rock mussel

Blåmuslinger i.a.n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Ribbet kammusling

PSU

Pecten sulcicostatus

Kammuslinger i.a.n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Glat trugmusling

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Trugmuslinger i.a.n.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Venusmuslinger i.a.n.

CLV

Veneridae

Venus clams

Afrikansk venusmusling

DOR

Dosinia orbignyi

Kilemuslingarter

DON

Donax spp.

Donax clams

Kapknivmusling

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Knivmuslinger i.a.n.

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Muslinger osv. i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kaploligo

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Angolaflyveblæksprutte

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Loligoarter i.a.n.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Sydafrikansk søbjørn

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

En art søpung

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

En art søpindsvin

URR

Parechinus angulosus

Søpølser i.a.n.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Hvirvelløse vanddyr i.a.n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Dansk betegnelse

Bogstavkode

Latinsk betegnelse

Engelsk betegnelse

Keleestamsild

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Hilsastamsild

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Mælkefisk

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Indopacifisk pigflynder

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Hundetunger

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Næsehornstorsk

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bombayand

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Havmaller i.a.n.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Stor øglefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Storskællet øglefisk

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Øglefisk i.a.n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Geddemurænearter i.a.n.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Havål osv. i.a.n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beryxfiskarter i.a.n.

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Sanktpetersfisk

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Demersale aborrefisk i.a.n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Havaborrearter i.a.n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Havaborrer, havbarser i.a.n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Catalufaarter i.a.n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillagoer

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Hvidfisk

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Huefisk i.a.n.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrovesnapper

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Snapperarter i.a.n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Snappere i.a.n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Trådfinnebransenarter i.a.n.

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Trådfinnebrasener og monokelbrasenarter i.a.n.

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Ponyfiskarter

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Afrikansk ørnefisk

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Afrikansk trommefisk

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Trommefisk i.a.n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Kejserbrasener i.a.n.

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Blankestenarter i.a.n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Langpigget havrude

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Nufarhavrude

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Rød stenbrasen

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Havrudearter i.a.n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Havruder i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mullearter i.a.n.

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Mullearter

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Muller i.a.n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Plettet spadefisk

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Læbefisk osv. i.a.n.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Gerridarter i.a.n.

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Aborrer i.a.n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Kaninfiskarter i.a.n.

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Dragehovedfisk i.a.n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Fladhovedulke i.a.n.

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Aftrækkerfisk i.a.n.

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Prikfisk i.a.n.

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Hornfiskarter i.a.n.

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Halvnæbarter i.a.n.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Flyvefisk i.a.n.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barracudaarter i.a.n.

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Stribet multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Indopacifisk trådfinnefisk

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Trådfinnefisk i.a.n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Sergentfisk

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Sergentfisk i.a.n.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Indisk hestemakrel

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Hestemakrelarter i.a.n.

SDX

Decapterus spp.

Scads

Hestemakrelarter i.a.n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompanoarter i.a.n.

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Australsk ravfisk

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Regnbuehestemakrel

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Gul hestemakrel

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Torpedohestemakrel

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Dronningefiskarter

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Storøjet selar

BIS

Selar crumenophthalmus

Big-eye scad

Guldstribet selar

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Hestemakreller i.a.n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Sort pomfret

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Guldmakrel

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sølvsmørfisk

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Smørfisk i.a.n.

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Guldstribet sardinel

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Storhovedet sardinel

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardinelarter i.a.n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sydafrikansk sardin

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Rødøjet rundsild

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Ansjosarter

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ansjoser osv. i.a.n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Indisk rovsild

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Rovsildarter i.a.n.

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Indisk kongemakrel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Indopacifisk kongemakrel

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Stribet kongemakrel

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Kongemakrelarter i.a.n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Auxide og fregatmakrel

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Lille thunnin

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bugstribet bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonggoltun

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Stillehavssejlfisk

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Indopacifisk blå marlin

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Sort marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Stribet marlin

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Marliner, sejlfisk, spydfisk i.a.n.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Almindelig slangemakrel

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Almindelig hårhale

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Strømpebåndsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Hårhaler, sabelfisk i.a.n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spansk makrel

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Indisk dværgmakrel

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Dværgmakrelarter i.a.n.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makrellignende fisk i.a.n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Hvidtippet haj

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Plethalet haj

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Mørkhaj

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Silkehaj

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Mælkehaj

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Blinkhindehajer i.a.n.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Hammerhajer osv. i.a.n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Guitarfisk osv. i.a.n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Savrokker

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rokker, pigrokker, djævlerokker i.a.n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Hajer, rokker osv. i.a.n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Havfisk i.a.n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Svømmekrabbearter i.a.n.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Mangrovekrabbe

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Dybvandskrabbearter i.a.n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusterarter i.a.n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natallanguster

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Bjørnekrebs i.a.n.

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Andamanhummer

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Kæmpe tigerreje

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Grøn tigerreje

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Indisk hvidreje

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Rejearter i.a.n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

En art knivreje

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

En art knivreje

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Knivrejearter i.a.n.

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Søørearter i.a.n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

En art østers

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Østersarter i.a.n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Cephalopoder i.a.n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Loligoarter i.a.n.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Suppeskildpadde

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Havskildpadder i.a.n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Søpølser i.a.n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Hvirvelløse vanddyr i.a.n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


BILAG V

FORMATER VED INDBERETNING AF FANGSTDATA FOR OMRÅDER UDEN FOR NORDATLANTEN

Magnetiske medier

Magnetbånd: ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst uden label. Hvis de er forsynet med label, skal der angives en end-of-file-kode.

Disketter: MS-DOS formaterede, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

Recordformat

Byte nr.

Indberetningsbetegnelse

Bemærkninger

1-4

Land (ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver)

F.eks. FRA = Frankrig

5-6

År

F.eks. 93 = 1993

7-8

Overordnet fiskeriområde

34 = østlige centrale Atlanterhav

9-15

Afsnit

3.3 = afsnit 3.3

16-18

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

19-26

Fangst

Ton

Anmærkninger:

a)

Fangstfeltet (byte 19–26) skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle andre felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.

b)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.

c)

Mængder (byte 19–26) på under en halv enhed registreres som »– 1«.

d)

Ukendte mængder (byte 19–26) registreres som »– 2«.


BILAG VI

FORMAT VED INDBERETNING AF FANGSTDATA FOR FISKERI I VISSE OMRÅDER UDEN FOR DET NORDLIGE ATLANTERHAV PÅ MAGNETISKE MEDIER

A.   KODNINGSFORMAT

Dataene indberettes som poster af variabel længde med et kolon (:) mellem postens felter. Følgende felter skal indgå i hver post:

Felt

Bemærkninger

Land

Bogstavkode bestående af tre bogstaver (f.eks. FRA = Frankrig)

År

F.eks. 2001 eller 01

Overordnet FAO-fiskeriområde

F.eks. 34 = det østlige centrale Atlanterhav

Afsnit

F.eks. 3.3 = afsnit 3.3

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

Fangst

Ton

a)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.

b)

Mængder på under en halv enhed registreres som »– 1«.

c)

Landekoder:

Østrig

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjekkiet

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrig

FRA

Det Forenede Kongerige

GBR

England og Wales

GBRA

Skotland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grækenland

GRC

Ungarn

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxembourg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederlandene

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumænien

ROU

Slovakiet

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Tyrkiet

TUR

B.   FREMSENDELSE AF DATA TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

Dataene skal så vidt muligt fremsendes elektronisk (f.eks. som bilag til e-post). Er dette ikke muligt, kan dataene fremsendes på en 3,5" HD-diskette.


BILAG VII

Ophævet forordning med liste over ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 2597/95

(EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1638/2001

(EFT L 222 af 17.8.2001, s. 29)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Udelukkende bilag III, nr. 57


BILAG VIII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2597/95

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilag 1

Bilag I

Bilag 2

Bilag II

Bilag 3

Bilag III

Bilag 4

Bilag IV

Bilag 5

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VIII


31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 217/2009

af 11. marts 2009

om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I henhold til konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, godkendt ved Rådets forordning (EØF) nr. 3179/78 (4), og hvorved Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) oprettedes, skal Fællesskabet på anmodning forsyne NAFO's Videnskabelige Råd med de statistiske og videnskabelige oplysninger, som det råder over.

(3)

NAFO's Videnskabelige Råd har vurderet, at ajourførte statistikker over fangster og fiskeriaktiviteter er af stor betydning for dets udførelse af sin virksomhed i forbindelse med opgørelse af fiskebestanden i det nordvestlige Atlanterhav.

(4)

Flere medlemsstater har anmodet om tilladelse til at fremsende data i en anden form eller på et andet medium end det i bilag V anførte (som svarer til Statlant-spørgeskemaerne).

(5)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(6)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder samt beskrivelserne af disse områder og målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav, under overholdelse af Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (6).

I fangstdataene indgår alle fiskevarer, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Akvakulturproduktion medregnes ikke. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1.   Der indberettes to former for data:

a)

data om den årlige fangst angivet i landede mængder, beregnet som levende vægt i ton, af hver enkelt af de i bilag I opførte fiskearter inden for hvert af de i bilag II opførte og i bilag III afgrænsede fiskeristatistiske områder i det nordvestlige Atlanterhav

b)

data om fangster som nærmere angivet i litra a) og den tilsvarende fiskeriaktivitet opdelt efter den kalendermåned, hvor fangsten fandt sted, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og de vigtigste arter, der er fisket efter.

2.   De i stk. 1, litra a), omhandlede data indberettes senest den 31. maj i det år, der følger efter referenceåret, og kan være foreløbige data. De i stk. 1, litra b), omhandlede data indberettes senest den 31. august i det år, der følger efter referenceåret, og skal være endelige data.

De i stk. 1, litra a), omhandlede data, der indberettes som foreløbige data, angives klart som sådanne.

Der kræves ikke indberetninger for kombinationer af arter/fiskeriområder, for hvilke der ikke er registreret fangster i referenceperioden for indberetningen.

Har den pågældende medlemsstat ikke drevet fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav i det foregående kalenderår, indberettes dette til Kommissionen senest den 31. maj det følgende år.

3.   De definitioner og koder, der skal anvendes ved indberetning af oplysninger om fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fiskerimetoder og fartøjsstørrelse, er anført i bilag IV.

4.   Kommissionen kan ændre listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder samt beskrivelserne af disse områder og målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af fiskerflåden, hvor en totaltælling ville medføre for stor en administrativ byrde, at anvende stikprøvemetoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som skal forelægges efter artikel 7, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser over for Kommissionen ved at indberette data i det format, der er beskrevet i bilag V.

Medlemsstaterne kan fremsende data i det format, der er beskrevet i bilag VI.

Efter Kommissionens forudgående godkendelse kan medlemsstaterne fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

Kommissionen sender, om muligt senest 24 timer efter modtagelsen, oplysningerne i rapporterne til NAFO's sekretariatschef.

Artikel 6

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (7) (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 7

1.   Senest den 28. juli 1994 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene og dataene for fiskeriaktiviteterne er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne et sammendrag af disse rapporter.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3.   Metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed som omhandlet i stk. 1 og andre relevante spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning skal én gang om året behandles i den kompetente arbejdsgruppe under komitéen.

Artikel 8

1.   Forordning (EØF) nr. 2018/93 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.2.2009.

(2)  EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1.

(3)  Se bilag VI.

(4)  EFT L 378 af 30.12.1978, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

(7)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER FISKEARTER, SOM INDGÅR I FANGSTSTATISTIKKERNE FOR ERHVERVSFISKERIET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

Medlemsstaterne skal indberette fangstdata for de fiskearter, der i nedenstående liste er mærket med en asterisk (*). Det er frivilligt, om medlemsstaterne ved indberetning af fangster af de øvrige arter specificerer arten nærmere. I tilfælde, hvor der ikke indberettes data for de enkelte arter, skal dataene dog indberettes som aggregerede kategorier. Medlemsstaterne kan indberette data for arter, som ikke er opført på listen, forudsat at arterne er klart specificerede.

Anmærkning

:

i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

Dansk navn

Bogstavkode

Latinsk navn

Engelsk navn

BUNDFISK

Atlantisk torsk

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kuller

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Atlantiske rødfiskarter i.a.n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Nordvestatlantisk kulmule

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Rød skægbrosme

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Sej

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Stor rødfisk

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Dybhavsrødfisk

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Almindelig håising

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Almindelig skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Gulhalet ising

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Almindelig hellefisk

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Atlantisk helleflynder

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Vinterflynder

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Sommerhvarre

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Amerikansk slethvar

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikansk havtaske

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Atlantiske knurhanearter

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantisk tomcod

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Sortmund

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Amerikansk læbefisk

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Brosme

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Uvak

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Byrkelange

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Almindelig lange

LIN (*)

Molva molva

Ling

Stenbider

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Nordlig kongetrommefisk

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Nordlig kuglefisk

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Ålebrosmearter

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Vestatlantisk ålekvabbe

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Almindelig skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Nordlig skolæst

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tobisarter i.a.n.

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Ulkearter

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Nordlig skælfisk

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoglæbefisk

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Vestatlantisk teglfisk

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Hvid skægbrosme

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Havkatarter i.a.n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Havkat

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Plettet havkat

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Bundfisk i.a.n.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISKE FISK

Atlantisk sild

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Almindelig makrel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Dollarfisk

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlantisk menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Almindelig makrelgedde

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Nordvestatlantisk ansjos

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Auxide

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Atlantisk kongemakrel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Plettet kongemakrel

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Thunnin

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Bugstribet bonnit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tunfisk i.a.n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagiske fisk i.a.n.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ANDRE BENFISK

Flodsild

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikansk havål

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikansk ål

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikansk stamsild

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Guldlaksarter

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Atlantisk trommefisk

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantisk hornfisk

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantisk trådsild

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Bairds glathovedfisk

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Sort trommefisk

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Sort havaborre

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Blårygget stamsild

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Røddingarter i.a.n.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Sergentfisk

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Atlantisk pampano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Amerikansk kråsesild

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Vestatlantisk stamsild

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Prikfiskarter

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Amerikansk smørfisk

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Gulfinnet gryntefisk

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikansk smelt

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Rød trommefisk

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ru hestemakrel

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Sandhavaborre

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Fårehovedhavrude

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Punkttrommefisk

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Plettet trommefisk

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Kongetrommefisk

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Stribet bars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Støre i.a.n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Ørredarter i.a.n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikansk bars

PEW

Morone americana

White perch

Beryxfiskarter i.a.n.

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Almindelig pighaj

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Pighajer osv. i.a.n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Almindelig sildehaj

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Pighajer i.a.n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantisk spidssnudet haj

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Fabricius' sorthaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Grønlandshaj

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Brugde

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Pindsvinerokke

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Ladeportsrokke

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Vinterrokke

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Tærbe

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Glatrokke

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Tornhalet rokke

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Arktisk rokke

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Rokkearter i.a.n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Egentlige benfisk i.a.n.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

HVIRVELLØSE DYR

Langfinnet loligo

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Nordlig blæksprutte

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Amerikansk knivmusling

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Quahogvenusmusling

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Molboøsters

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Sandmusling

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Tykskallet trugmusling

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Muslinger i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Amerikansk kammusling

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Calicokammusling

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islandsk kammusling

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Atlantisk dybhavsmusling

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Kammuslinger i.a.n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikansk østers

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Almindelig blåmusling

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Sneglearter

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Strandsneglearter i.a.n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Østamerikansk taskekrabbe

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Blå svømmekrabbe

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Almindelig strandkrabbe

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Jonaskrabbe

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Arktisk krabbe

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Rød dybvandskrabbe

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Kongetroldkrabbe

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikansk hummer

LBA

Homarus americanus

American lobster

Dybhavsreje

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Rejekonge

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rejearter i.a.n.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Søpindsvin i.a.n.

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Havbørsteorme

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Dolkhale

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Hvirvelløse vanddyr i.a.n.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ALGER

Brunalger

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Rødalger

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Alger i.a.n.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

SÆLER

Grønlandssæl

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Klapmyds

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


BILAG II

FISKERISTATISTISKE OMRÅDER I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES OPLYSNINGER

Underområde 0

 

Afsnit 0 A

 

Afsnit 0 B

Underområde 1

 

Afsnit 1 A

 

Afsnit 1 B

 

Afsnit 1 C

 

Afsnit 1 D

 

Afsnit 1 E

 

Afsnit 1 F

 

Afsnit 1 NK (ukendt)

Underområde 2

 

Afsnit 2 G

 

Afsnit 2 H

 

Afsnit 2 J

 

Afsnit 2 NK (ukendt)

Underområde 3

 

Afsnit 3 K

 

Afsnit 3 L

 

Afsnit 3 M

 

Afsnit 3 N

 

Afsnit 3 O

 

Afsnit 3 P

 

Underafsnit 3 P n

 

Underafsnit 3 P s

 

Afsnit 3 NK (ukendt)

Underområde 4

 

Afsnit 4 R

 

Afsnit 4 S

 

Afsnit 4 T

 

Afsnit 4 V

 

Underafsnit 4 V n