ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 86

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
31. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår definitionerne af variabler, det tekniske format til indberetning af data, indberetningen af data i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og de undtagelser, der kan indrømmes vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 af 11 marts 2009 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår de dataserier, der skal udarbejdes til statistikken over erhvervsstrukturer, og de nødvendige tilpasninger efter revisionen af den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 250/2009

af 11. marts 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår definitionerne af variabler, det tekniske format til indberetning af data, indberetningen af data i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og de undtagelser, der kan indrømmes vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a), c), d) og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 (2) blev der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet. For at gøre teksten mere klar og overskuelig er forordningen blevet omarbejdet med deraf følgende omfattende ændringer af forskellige bestemmelser.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2700/98 om definitioner af variabler til brug for udarbejdelse af statistik over erhvervsstrukturer (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske format til indberetning af statistik over erhvervsstrukturer (4) bør ændres for at tage højde for disse ændringer. Af hensyn til klarheden bør de erstattes af nærværende forordning.

(3)

Det er nødvendigt at definere variablerne til statistikken over erhvervsstrukturer for at kunne udarbejde harmoniserede data, som er sammenlignelige mellem medlemsstaterne.

(4)

Det er også nødvendigt nærmere at fastlægge det tekniske format og proceduren for indberetning af de erhvervsstrukturdata, der er angivet i bilag I-IX til forordning (EF) nr. 295/2008, for at gøre det muligt at producere data, som er sammenlignelige og harmoniserede medlemsstaterne imellem, at begrænse risikoen for fejl ved dataindberetningen og fremskynde behandlingen af de indsamlede data og hurtigere gøre dem tilgængelige for brugerne.

(5)

Endvidere er det nødvendigt at fastlægge de nærmere krav til indberetning af erhvervsstrukturdata både i henhold til NACE rev. 1.1 og for referenceåret 2008 i henhold til NACE rev. 2.

(6)

I henhold til artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 295/2008 kan der i overgangsperioderne indrømmes undtagelser fra bestemmelserne i bilagene til denne forordning.

(7)

Nogle medlemsstater har anmodet om, at der i overgangsperioderne indrømmes dem undtagelser fra visse bestemmelser i bilag I, II, III, VIII og IX til forordning (EF) nr. 295/2008 med henblik på indførelse af de nødvendige dataindsamlingssystemer eller tilpasning af de eksisterende systemer, således at nævnte forordnings bestemmelser vil være opfyldt ved udløbet af overgangsperioden.

(8)

Det synes berettiget at indrømme disse undtagelser, da medlemsstaternes anmodninger er foranlediget af et legitimt behov for en yderligere tilpasning af deres dataindsamlingssystemer.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De variabler, der er omtalt i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 295/2008, er defineret i bilag I til nærværende forordning.

Når der i disse definitioner henvises til virksomhedsregnskaber, refereres der til benævnelserne i artikel 9 (status), artikel 23 (resultatopgørelse) eller artikel 43 (noter) i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer (5) samt benævnelserne i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (6).

Artikel 2

Det tekniske format til indberetning af data i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 295/2008 er fastlagt i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

De kompetente nationale myndigheder (de nationale statistiske kontorer og de myndigheder, som fører tilsyn med visse finansielle institutioner), fremsender de i henhold til denne forordning udarbejdede data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form. Indberetning skal ske i overensstemmelse med de af Kommissionen (Eurostat) fastlagte udvekslingsstandarder. Data skal fremsendes eller uploades elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal.

Medlemsstaterne anvender de af Kommissionen (Eurostat) fastsatte dataudvekslingsstandarder og retningslinjer i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning.

Artikel 4

Kravene til indberetning af data både i henhold til NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2, jf. afsnit 9, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 295/2008, er fastlagt i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Undtagelserne fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 295/2008, jf. bilag I, afsnit 11, bilag II, afsnit 10, bilag III, afsnit 9, bilag VIII, afsnit 8, og bilag IX, afsnit 13, til nævnte forordning, indrømmes i henhold til bestemmelserne i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 6

Forordning (EF) nr. 2700/98 og (EF) nr. 2702/98 ophæves.

De finder dog fortsat anvendelse på indsamlingen, udarbejdelsen og indberetningen af dataene for referenceårene til og med 2007.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

(2)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1.

(3)  EFT L 344 af 18.12.1998, s. 49.

(4)  EFT L 344 af 18.12.1998, s. 102.

(5)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(6)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1.


BILAG I

DEFINITIONER AF VARIABLER

Kode

:

11 11 0

Titel

:

Antal virksomheder

Bilag

:

I–VIII

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder (jf. definition i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (1), der henregnes til den pågældende population i virksomhedsregisteret efter korrektion af fejl, især fejl i stikprøverammen. Kun aktive enheder, som til enhver tid i referenceperioden enten havde omsætning eller beskæftigelse, bør medregnes. Hvilende (midlertidigt inaktive) enheder og inaktive enheder medregnes ikke. Disse statistiske data skal omfatte samtlige de enheder, der har været aktive i det mindste i en del af referenceperioden. De omfatter også lokale enheder (filialer), som ikke udgør en separat retlig enhed, og som tilhører udenlandske virksomheder undtagen inden for aktiviteterne i bilag V til forordning (EF) nr. 295/2008. I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 295/2008, begrænses denne variabel til antallet af virksomheder, som er etableret efter lovgivningen i det indberettende land, og filialer af virksomheder med hjemsted i lande uden for EØS. For genforsikringsselskabers vedkommende medregnes ikke filialer af selskaber med hjemsted i lande uden for EØS. I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, omfatter denne variabel også pensionskasser uden personale. Den omfatter desuden pensionskasser, der ikke er etableret som retlige enheder, og som administreres af pensionsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber eller andre finansielle institutioner (uden dog at være omfattet af disse institutioners årsregnskaber). Denne variabel omfatter imidlertid ikke pensionskasser, der ikke er etableret uafhængigt af den bidragydende virksomhed/handelsvirksomhed (dvs. ikke-selvstændige pensionskasser eller det regnskabsmæssige hensættelsessystem (book reserve system), der normalt administreres af arbejdsgiveren som en hjælpeaktivitet).

Kode

:

11 11 1

Titel

:

Antal virksomheder efter retlig form

Bilag

:

V og VI

Definition:

Antal virksomheder (jf. variabel 11 11 0) opdelt efter retlig form.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter retlig form er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 2

Titel

:

Antal virksomheder efter bruttopræmiernes størrelsesklasse

Bilag

:

V

Definition:

Antal virksomheder (jf. variabel 11 11 0) opdelt efter bruttopræmiernes størrelsesklasse.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter bruttopræmiernes størrelsesklasse er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 3

Titel

:

Antal virksomheder efter de forsikringsmæssige hensættelsers størrelsesklasse

Bilag

:

V

Definition:

Antal virksomheder (jf. variabel 11 11 0) opdelt efter de forsikringsmæssige hensættelsers størrelsesklasse.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter de forsikringsmæssige hensættelsers størrelsesklasse er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 4

Titel

:

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemsted

Bilag

:

VI

Definition:

Ved »moderselskab« forstås en modervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (2) og enhver virksomhed, som efter den relevante tilsynsmyndigheds opfattelse faktisk udøver en bestemmende indflydelse over kreditinstituttet.

Der skal anvendes følgende geografiske opdeling af moderselskaber: moderselskab beliggende i hjemstedsmedlemsstaten (den pågældende virksomhed kan betragtes som nationalt kontrolleret), moderselskab beliggende i andre lande (den pågældende virksomhed kan betragtes som udenlandsk kontrolleret). Filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et andet land end det indberettende land har ikke noget moderselskab. Sådanne virksomheder medregnes ikke her. Øverste kontrollerende institutionelle enhed, jf. definition i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007 (3), er det begreb, som så vidt muligt bør lægges til grund.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemsted er en del af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 5

Titel

:

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemstedsland

Bilag

:

V

Definition:

Ved »moderselskab« forstås en modervirksomhed som defineret i artikel 1, stk. 1, i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber og enhver virksomhed, som efter den relevante tilsynsmyndigheds opfattelse faktisk udøver en bestemmende indflydelse over forsikringsselskabet.

Der skal anvendes følgende geografiske opdeling af moderselskaber: moderselskab beliggende i hjemstedsmedlemsstaten (den pågældende virksomhed kan betragtes som nationalt kontrolleret), moderselskab beliggende i andre lande (den pågældende virksomhed kan betragtes som udenlandsk kontrolleret). Eftersom gensidige selskaber og filialer af forsikringsselskaber med hjemsted i lande uden for EØS ikke har noget moderselskab, medregnes disse virksomheder ikke her. Øverste kontrollerende institutionelle enhed, jf. definition i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007, er det begreb, som så vidt muligt bør lægges til grund.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter moderselskabets hjemstedsland er en del af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 6

Titel

:

Antal virksomheder i størrelseskategorier efter balancens størrelse

Bilag

:

VI

Definition:

Antal virksomheder (jf. variabel 11 11 0) opdelt i størrelseskategorier efter balancens størrelse. Det er den samlede balance ved regnskabsårets udløb (jf. variabel 43 30 0), der tages i betragtning.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder i størrelseskategorier efter balancens størrelse er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 7

Titel

:

Antal virksomheder efter kategorier af kreditinstitutter

Bilag

:

VI

Definition:

Antal virksomheder (jf. variabel 11 11 0) opdelt efter kategorier af kreditinstitutter som følger: godkendte banker, specialiserede kreditinstitutter og andre kreditinstitutter.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter kategorier af kreditinstitutter er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 8

Titel

:

Antal virksomheder efter investeringernes størrelse

Bilag

:

VII

Definition:

Antal virksomheder som defineret i variabel 11 11 0 opdelt efter investeringernes størrelse. Disse investeringer er omfattet af variabel 48 10 0 eller 48 10 4, dvs. de samlede investeringer i markedspriser.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter investeringernes størrelse (11 11 8) er en yderligere opdeling af antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 11 9

Titel

:

Antal virksomheder efter medlemstal (størrelseskategorier)

Bilag

:

VII

Definition:

Antal virksomheder som defineret i variabel 11 11 0 opdelt efter medlemstal i størrelsesklasser. Disse medlemmer er defineret i variablen antal medlemmer (48 70 0).

Bemærk

:

Det er medlemstallet ved regnskabsårets udløb, der tages i betragtning.

Relation til andre variabler

Antal virksomheder efter medlemstal (størrelseskategorier) (11 11 9) er en yderligere opdeling af variablen antal virksomheder (11 11 0).

Kode

:

11 15 0

Titel

:

Antal virksomheder med ikkeselvstændige pensionskasser

Bilag

:

VII

Definition:

Antal virksomheder, der foretager regnskabsmæssige hensættelser (book reserves) med henblik på udbetaling af pensioner til deres ansatte. Disse virksomheder administrerer den ikkeselvstændige pensionskasse som en hjælpeaktivitet.

Kode

:

11 21 0

Titel

:

Antal lokale enheder

Bilag

:

I–IV og VI

Definition

En opgørelse af det antal lokale enheder (jf. definition i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93), der henregnes til den pågældende population i virksomhedsregisteret efter korrektion af fejl, især fejl i stikprøverammen. Lokale enheder, som ikke har lønnede ansatte, skal også medregnes. Disse statistiske data skal omfatte samtlige de enheder, der har været aktive i det mindste i en del af referenceperioden.

Kode

:

11 31 0

Titel

:

Antal faglige enheder

Bilag

:

II og IV

Definition:

En opgørelse af det antal faglige enheder (jf. Rådets forordning (EØF) nr. 696/93), der henregnes til den pågældende population i virksomhedsregisteret efter korrektion af fejl, især fejl i stikprøverammen, eller en skønsmæssig vurdering af dette antal, hvis denne type enhed ikke er registreret. Disse statistiske data skal omfatte samtlige de enheder, der har været aktive i det mindste i en del af referenceperioden.

Kode

:

11 41 0

Titel

:

Samlet antal filialer i andre lande og disses placering

Bilag

:

V

Definition

Filial som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 92/49/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (4) og artikel 1 i Rådets direktiv 92/96/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) (5). Der skal anvendes følgende geografiske opdeling af antal filialer i udlandet: hver enkelt anden medlemsstat, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan og andre tredjelande (resten af verden).

Kode

:

11 41 1

Titel

:

Samlet antal filialer efter deres beliggenhed i lande uden for EØS

Bilag

:

VI

Definition:

»Filial« er defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 89/646/EØF (6) og nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse om fri udveksling af tjenesteydelser og almene hensyn i andet bankdirektiv (95/C 291/06).

Der anvendes følgende geografiske opdeling af antal filialer i udlandet: Schweiz, USA, Japan og tredjelande (resten af verden).

Bemærk

:

Alle aktive filialer i lande uden for EØS, der er registreret i kreditinstituttets hjemstedsmedlemsstat, tages i betragtning.

Kode

:

11 51 0

Name

:

Samlet antal finansielle datterselskaber efter deres beliggenhed i andre lande

Bilag

:

VI

Definition:

Ved »datterselskab« forstås en dattervirksomhed som defineret i artikel 1 og 2 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber. Alle virksomheder, der falder ind under betegnelsen virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser (som defineret i kapitel 1.3 i den metodologiske manual om statistikker over kreditinstitutter), skal medregnes.

Bemærk

:

Der skal anvendes følgende geografiske opdeling af datterselskaber: hver enkelt anden medlemsstat, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan og tredjelande (resten af verden). Kun datterselskaber med direkte tilknytning til moderselskabet tages i betragtning.

Kode

:

11 61 0

Titel

:

Antal pensionsordninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter det samlede antal pensionsordninger, der administreres af pensionskasser. En pensionsordning er baseret på en aftale, i reglen mellem arbejdsmarkedets parter, i hvilken er fastsat de ydelser, der udbetales ved pensionering, og betingelserne herfor.

Kode

:

11 91 0

Titel

:

Population af aktive virksomheder i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder, som til enhver tid i en given referenceperiode enten havde omsætning eller beskæftigelse.

Kode

:

11 92 0

Name

:

Antal nyoprettede virksomheder i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal nyoprettede markedsmæssige virksomheder, der henregnes til den pågældende population i virksomhedsregisteret efter korrektion af fejl. En nyoprettelse består i etableringen af en kombination af produktionsfaktorer uden nogen anden virksomheds medvirken. Tilgang til populationen som følge af fusioner, opdelinger, udskillelser eller omstrukturering af en gruppe virksomheder betragtes ikke som en nyoprettelse. Tilgang til en delpopulation udelukkende som følge af en aktivitetsændring medregnes heller ikke.

Kode

:

11 93 0

Titel

:

Antal virksomhedslukninger i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal lukkede markedsmæssige virksomheder, der henregnes til den pågældende population i virksomhedsregisteret efter korrektion af fejl. En lukning består i nedlæggelsen af en kombination af produktionsfaktorer uden nogen anden virksomheds medvirken. Afgange fra populationen som følge af fusioner, overtagelser, opdelinger eller omstrukturering af en gruppe virksomheder betragtes ikke som lukninger. Afgange fra en delpopulation udelukkende som følge af en aktivitetsændring medregnes heller ikke.

Kode

:

11 94 1

Titel

:

Antal virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

Kode

:

11 94 2

Titel

:

Antal virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

Kode

:

11 94 3

Titel

:

Antal virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

Kode

:

11 94 4

Titel

:

Antal virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

Kode

:

11 94 5

Titel

:

Antal virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

Bilag

:

IX

Definition:

I disse variabler tales om en virksomheds overlevelse, hvis virksomheden er aktiv i henseende til beskæftigelse og/eller omsætning i oprettelsesåret og de(t) efterfølgende år. Der skelnes mellem to former for overlevelse:

1)

En virksomhed, der er oprettet i t-1, anses for at have overlevet i år t, hvis den er aktiv i henseende til omsætning og/eller beskæftigelse på et hvilket som helst tidspunkt i år t (= overlevelse uden ændringer).

2)

En virksomhed anses også for at have overlevet, hvis de(n) dertil knyttede retlige enhed(er) ikke længere er aktiv(e), men aktiviteten er blevet overtaget af en ny retlig enhed, der er blevet oprettet specielt med det formål at overtage denne virksomheds produktionsfaktorer (= overlevelse som følge af overtagelse).

Kode

:

12 11 0

Titel

:

Omsætning

Bilag

:

I–IV, VII og VIIII

Definition:

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV og VIII i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen aktiviteterne i hovedafdeling K i NACE rev. 2, forstås ved omsætning det samlede beløb, der er faktureret af observationsenheden i referenceperioden, og som svarer til det markedsmæssige salg af varer og tjenesteydelser til tredjemand. Varesalg omfatter både varer produceret af virksomheden og varer indkøbt af en detailhandler eller jord og andre formuegoder erhvervet med henblik på videresalg (jord og andre formuegoder, som oprindeligt blev erhvervet til investeringsformål, bør ikke medregnes i omsætningen). Levering af tjenesteydelser indebærer typisk, at virksomheden i henhold til en kontrakt udfører en aftalt opgave inden for et aftalt tidsrum. Indtægterne af langfristede kontrakter (f.eks. byggekontrakter) opgøres efter de enkelte gennemførelsesfaser og ikke efter den endelige gennemførelse af kontrakten. Varer produceret til eget forbrug eller til investeringsformål medregnes ikke i omsætningen.

Omsætningen omfatter alle afgifter og skatter på varer og tjenesteydelser, som er faktureret af enheden med undtagelse af merværdiafgift (moms) o.l. Moms opkræves successivt af virksomheden og betales fuldt ud af den endelige køber.

Endvidere medregnes alle andre udgifter (transport, emballage osv.), der pålægges kunden, selv om disse udgifter er opført særskilt på fakturaen. Prisnedsættelser, rabatter og værdien af returemballage skal fratrækkes.

Indtægter, der i henhold til det fjerde regnskabsdirektiv henregnes til andre driftsindtægter, finansielle indtægter og ekstraordinære indtægter i virksomhedsregnskaber samt indtægter fra andres brug af virksomhedens aktiver, der giver henholdsvis renter, royalties og udbytte og andre indtægter i henhold til IAS/IFRS, medregnes ikke i omsætningen. Ej heller driftssubsidier fra de offentlige myndigheder eller Den Europæiske Unions institutioner.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 295/2008, er den tilsvarende variabel »bruttopræmier«. Denne variabel er defineret i artikel 35 i direktiv 91/674/EØF (7). Bemærk: Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab) henvises til: Artikel 34, post I 1a), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1a), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, er den tilsvarende variabel »samlede pensionsbidrag«. Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, f.eks. alle obligatoriske bidrag, andre regelmæssige bidrag, frivillige supplerende bidrag, indgående overførsler og andre bidrag.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV og VIII i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen aktiviteterne i hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Omsætning, som defineret ovenfor til brug for udarbejdelse af statistik, omfatter regnskabsposten:

Nettoomsætning herunder også andre produktskatter, der er forbundet med omsætningen, men som ikke er fradragsberettigede.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002  (8) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Omsætning, som defineret ovenfor til brug for udarbejdelse af statistik, omfatter regnskabsposterne:

Indtægter fra varesalg og levering af tjenesteydelser (IAS 18.35). Er indtægter af renter, udbytte og royalties indbefattet heri, bør de fratrækkes.

Relation til andre variabler

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV og VIII i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Omsætning anvendes til beregning af produktionsværdi (12 12 0) samt andre aggregater og saldi.

Omsætning kan opdeles efter aktivitet: omsætning ved i) hovedaktiviteten, ii) industrielle aktiviteter, iii) handelsaktiviteter vedrørende køb og videresalg og formidlingsaktiviteter, iv) formidlingsaktiviteter (agenturer) og v) andre tjenesteydelser (18 11 0–18 16 0).

Omsætning kan opdeles efter produkttype: opdeling af omsætning efter produkttype (18 21 0).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes bruttopræmier (12 11 0) på følgende måde:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1)

+

Modtagne bruttogenforsikringspræmier (12 11 2).

Bruttopræmier anvendes til beregning af bruttopræmieindtægter (32 11 0) og andre aggregater og saldi.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes omsætningen (samlede pensionsbidrag) på følgende måde:

Pensionsbidrag fra medlemmer (48 00 1)

+

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere (48 00 2)

+

Indgående overførsler (48 00 3)

+

Andre pensionsbidrag (48 00 4)

eller:

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger (48 00 5)

+

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger (48 00 6)

+

Pensionsbidrag til blandede ordninger (48 00 7).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VIII til forordning (EF) nr. 295/2008, opdeles omsætningen yderligere i produkter og kundens hjemsted.

Kode

:

12 11 1

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Kun præmier i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed er omfattet.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 1a), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1a), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1)

+

Modtagne bruttogenforsikringspræmier (12 11 2)

=

Bruttopræmier (12 11 0).

Kode

:

12 11 2

Name

:

Modtagne bruttogenforsikringspræmier

Bilag

:

V

Definition

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — modtagne bruttogenforsikringspræmier indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen. Kun modtagne præmier af den overtagne forsikringsvirksomhed er omfattet.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 1a), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1a), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1)

+

Modtagne bruttogenforsikringspræmier (12 11 2)

=

Bruttopræmier (12 11 0).

Kode

:

12 11 3

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, individuelle præmier

Bilag

:

V

Definition

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, individuelle præmier indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen af individuelle præmier: artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, individuelle præmier (12 11 3)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for gruppeforsikringer

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 4

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for gruppeforsikringer (12 11 4)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for gruppeforsikringer indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter præmier for gruppeforsikringer: artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, individuelle præmier (12 11 3)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for gruppeforsikringer (12 11 4)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 5

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, periodiske præmier

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, periodiske præmier indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter periodiske præmier: Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, periodiske præmier (12 11 5)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, engangspræmier (12 11 6)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 6

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, engangspræmier

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, engangspræmier indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter engangspræmier: Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, periodiske præmier (12 11 5)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, engangspræmier (12 11 6)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 7

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer uden bonusordning

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer uden bonusordning indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter præmier for forsikringer uden bonusordning: Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer uden bonusordning (12 11 7)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer med bonusordning (12 11 8)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren (12 11 9)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 8

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer med bonusordning

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer med bonusordning indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter præmier for forsikringer med bonusordning: Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer uden bonusordning (12 11 7)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer med bonusordning (12 11 8)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren (12 11 9)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 11 9

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren, indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opdelingen efter præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren: Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer uden bonusordning (12 11 7)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer med bonusordning (12 11 8)

+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed, præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren (12 11 9)

=

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

12 12 0

Titel

:

Produktionsværdi

Bilag

:

I–IV, VI og VII

Definition:

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Produktionsværdien er et udtryk for den af enheden faktisk producerede mængde baseret på salg, herunder ændringer i lagre og videresalg af varer og tjenesteydelser.

Ved produktionsværdi forstås omsætning eller indtægter fra varesalg og levering af tjenesteydelser plus eller minus ændringer i lagre af færdigvarer, produkter under fremstilling samt varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg, minus køb af varer og tjenesteydelser til videresalg (kun varer og tjenesteydelser, der er solgt i rapporteringsperioden og uden omkostninger til oplagring og transport af varer til videresalg), plus kapitaliseret produktion, plus andre driftsindtægter og ekstraordinære indtægter (ekskl. subsidier). Indtægter og udgifter, der i virksomhedsregnskaber bogføres som finansielle indtægter eller som indtægter i form af renter og udbytte, medregnes ikke i produktionsværdien. Køb af varer og tjenesteydelser til videresalg omfatter også tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videregivelse til tredjemand uden omdannelse.

Bemærk

:

Kapitaliseret produktion omfatter produktion for egen regning af alle varer, som producenten beholder til investeringer. Heri indgår også produktion af materielle anlægsaktiver (bygninger osv.) og immaterielle anlægsaktiver (software osv.). Kapitaliseret produktion er produktion, som ikke sælges; den værdiansættes i kostpriser. Bemærk, at disse kapitalgoder også skal medregnes under investeringer.

Bemærk

:

Andre driftsindtægter og ekstraordinære indtægter er en post i virksomhedsregnskaber. Indholdet af denne post kan variere fra sektor til sektor og over tid og kan derfor ikke defineres præcist til statistiske formål.

I statistikkerne over aktiviteterne i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2 beregnes produktionsværdien som bruttopræmieindtægter plus samlet porteføljeinvesteringsindkomst plus andre producerede tjenester minus bruttoerstatningsudgifter minus skadesbehandlingsomkostninger plus kapitalgevinster og hensættelser.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes produktionsværdien som renteindtægter og lignende indtægter minus renteudgifter og lignende udgifter plus provisionsindtægter plus indtægter af aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer plus resultatet af finansielle transaktioner plus andre driftsindtægter.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes produktionsværdien som omsætning minus skyldige forsikringspræmier plus investeringsindkomst plus anden indkomst plus tilgodehavende forsikringserstatninger minus samlede pensionsudgifter minus nettoændringer i tekniske reserver.

For de af undergruppe 64.11 (centralbanker) i NACE rev. 2 omfattede virksomheder beregnes produktionsværdien som renteindtægter og lignende indtægter minus renteudgifter og lignende udgifter plus provisionsindtægter plus indtægter af aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer plus resultat af finansielle transaktioner plus andre driftsindtægter.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008 undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

De forskellige komponenter i produktionsværdien indgår i følgende regnskabsposter:

Nettoomsætning

En del af andre driftsindtægter — ekskl. subsidier

En del af ekstraordinære indtægter — ekskl. subsidier

Ændring i lagre af færdigvarer, og varer under forarbejdning

En del af udgifter til råvarer og hjælpematerialer i forbindelse med køb og ændringer i lagre af varer til videresalg

Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

De forskellige komponenter i produktionsværdien indgår i følgende regnskabsposter (funktionsopdeling af omkostningerne):

Indtægter fra varesalg og levering af tjenesteydelser, indtægter fra royalties (ekskl. indtægter fra renter og udbytte, hvis de er indbefattet i indtægterne)

Andre indtægter — ekskl. subsidier

+

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

-

En del af udgifter til råvarer og hjælpematerialer i forbindelse med køb og ændringer i lagre af varer til videresalg

+

Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver (medregnes i andre indtægter).

De forskellige komponenter i produktionsværdien indgår i følgende regnskabsposter (artsopdeling af omkostningerne):

Indtægter fra varesalg og levering af tjenesteydelser, indtægter fra royalties (ekskl. indtægter fra renter og udbytte, hvis de er indbefattet i indtægterne)

Andre indtægter — ekskl. subsidier

-

Vareforbrug ekskl. afskrivninger

+

Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver (medregnes i andre indtægter).

Relation til andre variabler

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2, baseres produktionsværdien på:

Omsætning (12 11 0)

+/-

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv (13 21 3)

+/-

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse (13 21 1)

-

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse (13 12 0)

+

Kapitaliseret produktion

+

Andre driftsindtægter (ekskl. subsidier).

Produktionsværdien anvendes til beregning af værditilvækst i faktorpriser (12 15 0) samt andre aggregater og saldi.

I statistikkerne over aktiviteterne i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2 beregnes produktionsværdien på følgende måde:

For livsforsikring:

Bruttopræmier (12 11 0)

+

Bruttoændringer i præmiehensættelserne (32 11 2)

+

Indtægter fra investeringsaktiver (32 22 0)

-

Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5)

-

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6)

+

Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1)

+

[(Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0) — Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1))/Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1)] x (Indtægter fra investeringsaktiver (32 22 0) — Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5) — Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6) — Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+

Andre tekniske indtægter, nettobeløb (32 16 1)

+

Andre indtægter (32 46 0)

-

Udbetalte bruttoerstatninger (32 13 1)

-

Bruttoændring i erstatningshensættelser (32 13 4)

+

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger (32 61 5)

+

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6)

+

Ikkerealiserede gevinster af investeringsaktiver (32 23 0)

-

Tab ved realisation af investeringsaktiver (32 72 3)

-

Ikkerealiserede tab på investeringsaktiver (32 28 0)

-

Bruttoændringer i livsforsikringshensættelser (32 25 0)

-

Bonus og præmierabatter, nettobeløb (32 16 3)

-

Ændring i midlerne til fremtidige allokeringer (del af 32 29 0)

-

Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster (32 16 2).

For skadesforsikring og genforsikring:

Bruttopræmier (12 11 0)

+

Bruttoændringer i præmiehensættelserne (32 11 2)

=

Indtægter fra investeringsaktiver (32 42 0)

-

Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5)

-

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6)

-

Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1)

+

[(Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0) — Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1))/Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1)] x (Indtægter fra investeringsaktiver (32 42 0) — Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5) — Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6) — Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+

Andre tekniske indtægter, nettobeløb (32 16 1)

+

Andre indtægter (32 46 0)

-

Udbetalte bruttoerstatninger (32 13 1)

-

Bruttoændringer i erstatningshensættelser (32 13 4)

+

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger (32 61 5)

+

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6)

-

Tab ved realisation af investeringsaktiver (32 72 3)

-

Bonus og præmierabatter, nettobeløb (32 16 3)

-

Ændring i udjævningshensættelser (32 15 0)

-

Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster (32 16 2).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes produktionsværdien på følgende måde:

Renteindtægter og lignende indtægter (42 11 0)

-

Renteudgifter og lignende udgifter (42 12 0)

+

Provisionsindtægter (42 14 0)

+

Indtægter af kapitalandele og andre værdipapirer med variabelt afkast (42 13 1)

+

Resultat af finansielle transaktioner (42 20 0)

+

Andre driftsindtægter (42 31 0).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes produktionsværdien på følgende måde:

Omsætning (12 11 0)

-

Skyldige forsikringspræmier (48 05 0)

+

Investeringsindkomst (48 01 0)

+

Anden indkomst (48 02 2)

+

Tilgodehavende forsikringserstatninger (48 02 1)

-

Samlede pensionsudgifter (48 03 0)

-

Nettoændringer i tekniske reserver (48 04 0).

Kode

:

12 13 0

Titel

:

Bruttoavance på varer til videresalg

Bilag

:

II–IV

Definition:

Ved bruttoavance på varer til videresalg forstås fortjeneste ved køb og videresalg uden yderligere forarbejdning. Bruttoavancen beregnes på grundlag af omsætning og køb og ændringer i lagre af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse.

Til omsætning og køb og ændringer i lagre af varer og tjenesteydelser til videresalg henregnes salg og køb og ændringer i lagre af tjenesteydelser indkøbt med henblik på videregivelse til tredjemand uden omdannelse.

Også kaldet bruttofortjeneste.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Disse tal anføres ikke særskilt i virksomhedsregnskaber. I henhold til fjerde regnskabsdirektiv (78/660) er de en del af nettoomsætningen og udgifterne til råvarer og hjælpemateriale.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Disse tal anføres ikke særskilt i virksomhedsregnskaber. I henhold til artsopdelingsmetoden er de en del af omsætningen og af råvarer og hjælpematerialer. I henhold til funktionsopdelingsmetoden er de en del af omsætningen og vareforbruget.

Relation til andre variabler

Bruttoavance på varer til videresalg er baseret på:

Omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter (18 16 0)

-

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse (13 12 0)

+/-

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse (13 21 1)

-

Bruttoavance på varer til videresalg er en del af produktionsværdien (12 12 0).

Kode

:

12 15 0

Titel

:

Værditilvækst i faktorpriser

Bilag

:

I–IV, VI og VII

Definition:

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2, er værditilvæksten i faktorpriser bruttoindtægten fra driftsaktiviteter efter justering for driftssubsidier og indirekte skatter.

Værditilvæksten i faktorpriser kan beregnes på grundlag af omsætning plus kapitaliseret produktion, plus andre driftsindtægter (inkl. driftssubsidier), plus eller minus ændringer i lagre, minus køb af varer og tjenesteydelser, minus andre produktskatter, som er forbundet med omsætningen, men som ikke er fradragsberettigede, minus produktionsafgifter og -skatter. Produktionsafgifter og -skatter er obligatoriske, ensidige betalinger i kontanter eller naturalier, som opkræves af de offentlige myndigheder eller Den Europæiske Unions institutioner på produktion og import af varer og tjenester, beskæftigelse af arbejdskraft samt ejendomsret eller brugsret til jord, bygninger eller andre aktiver, der anvendes i produktionen, uanset mængden eller værdien af de producerede eller solgte varer og tjenesteydelser. En anden mulighed er at beregne denne variabel på grundlag af det ordinære driftsresultat før finansiering (brutto) plus personaleudgifter.

Indtægter og udgifter, der i virksomhedsregnskaber i henhold til det fjerde regnskabsdirektiv (78/660) henregnes til finansielle indtægter og udgifter, medregnes ikke i værditilvæksten. Indtægter og udgifter, der henregnes til renteindtægter, udbytte, kursgevinster i forbindelse med renteudgifter på lån i udenlandsk valuta, gevinster ved indfrielse og annullering af gæld eller finansieringsomkostninger i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003, medregnes ikke i værditilvæksten.

Værditilvæksten i faktorpriser beregnes »brutto«, dvs. uden fratrækning af værdijusteringer (såsom afskrivning og værdiforringelse).

I statistikkerne over de aktiviteter, de er omhandlet i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2, beregnes værditilvæksten i faktorpriser som produktionsværdien minus bruttoværdien af modtagne genforsikringstjenester minus provisioner minus andre eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes værditilvæksten i faktorpriser som produktionsværdien minus samlet køb af varer og tjenesteydelser.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes værditilvæksten i faktorpriser som produktionsværdien minus samlet køb af varer og tjenesteydelser.

For virksomhederne i undergruppe 64.11 i NACE rev. 2 beregnes værditilvæksten i faktorpriser som produktionsværdien minus samlet køb af varer og tjenesteydelser.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Værditilvækst i faktorpriser kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter:

Nettoomsætning

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under forarbejdning

Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer

Andre eksterne udgifter

Andre driftsudgifter

Andre driftsindtægter

Ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære indtægter

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Værditilvækst i faktorpriser kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter efter artsopdelingen af omkostningerne:

Omsætning (ekskl. renteindtægter og udbytte hvis indbefattet i omsætningen)

+/-

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

-

Råvarer og hjælpematerialer

-

Andre udgifter

+

Andre indtægter.

Værditilvæksten i faktorpriser kan beregnes direkte ud fra følgende regnskabsposter efter funktionsopdelingsmetoden:

Omsætning (ekskl. renteindtægter og udbytte hvis indbefattet i omsætningen)

-

Vareforbrug (ekskl. personaleydelser og afskrivninger)

-

Distributionsomkostninger (ekskl. personaleydelser)

-

Administrationsomkostninger(ekskl. personaleydelser)

-

Andre udgifter

+

Andre indtægter.

Relation til andre variabler

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Værditilvækst i faktorpriser er baseret på:

Omsætning (12 11 0)

+/-

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser (13 21 0)

+

Kapitaliseret produktion

+

Andre driftsindtægter

-

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0)

-

Andre produktskatter, der er forbundet med omsætningen, men som ikke er fradragsberettigede

-

Produktionsafgifter og -skatter.

Værditilvækst i faktorpriser anvendes ved beregningen af ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) (12 17 0) samt andre aggregater og saldi.

I statistikkerne over aktiviteterne i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2 beregnes værditilvæksten i faktorpriser på følgende måde:

Produktionsværdi (12 12 0)

-

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes værditilvæksten i faktorpriser på følgende måde:

Produktionsværdi (12 12 0)

-

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes værditilvæksten i faktorpriser på følgende måde:

Produktionsværdi (12 12 0)

-

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

12 17 0

Titel

:

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto)

Bilag

:

I–IV

Definition:

Ved ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) forstås overskuddet fra driftsaktiviteterne efter fratrækning af arbejdskraftomkostningerne. Det kan beregnes på grundlag af værditilvæksten i faktorpriser minus personaleudgifter. Det er den saldo, enheden kan anvende til at tilbagebetale kapitalydere (egenkapital og lån), betale skatter samt finansiere alle eller en del af sine investeringer.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) kan beregnes på grundlag af følgende regnskabsposter:

Nettoomsætning

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under forarbejdning

Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer

Andre eksterne udgifter

Andre driftsudgifter

Andre driftsindtægter

Ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære indtægter

Personaleomkostninger

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter efter artsopdelingsmetoden:

Omsætning (ekskl. renteindtægter og udbytte hvis indbefattet i omsætningen)

+/-

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

-

Råvarer og hjælpematerialer

-

Andre udgifter

+

Andre indtægter

-

Personaleydelser

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter efter funktionsopdelingsmetoden:

Omsætning (ekskl. renteindtægter og udbytte hvis indbefattet i omsætningen)

-

Vareforbrug (ekskl. afskrivninger)

-

Distributionsomkostninger (ekskl. afskrivninger)

-

Administrationsomkostninger (ekskl. afskrivninger)

-

Andre udgifter (ekskl. afskrivninger)

+

Andre indtægter.

Relation til andre variabler

Ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) er baseret på:

Værditilvækst i faktorpriser (12 15 0)

-

Personaleudgifter (13 31 0).

Kode

:

13 11 0

Titel

:

Samlet køb af varer og tjenesteydelser

Bilag

:

I–IV, VI og VII

Definition:

Ved køb af varer og tjenesteydelser forstås værdien af alle varer og tjenester, der er indkøbt i regnskabsperioden med henblik på videresalg eller forbrug i produktionsprocessen, ekskl. kapitalgoder, idet forbruget af kapitalgoder registreres som forbrug af fast realkapital. De pågældende varer og tjenesteydelser videresælges med eller uden yderligere omdannelse, forbruges i produktionsprocessen eller oplagres.

Til disse køb henregnes materialer, der indgår direkte i de producerede varer (råvarer, mellemprodukter, komponenter), plus ikkeaktiveret mindre værktøj og udstyr. Værdien af hjælpematerialer (smøremidler, vand, emballage, materialer til vedligeholdelse og reparation, kontormaterialer) samt energiprodukter medregnes også. Denne variabel omfatter desuden køb af materialer med henblik på produktion af kapitalgoder i enheden.

Både industrielle og ikkeindustrielle tjenesteydelser, der er betalt i referenceperioden, medregnes. Det samme gælder betalinger for alt arbejde, som tredjemand har udført for enheden, herunder løbende reparationer og vedligeholdelse, installationsarbejde og tekniske undersøgelser. Betalinger for installation af kapitalgoder og værdien af aktiverede varer medregnes ikke.

Endvidere medregnes betalinger for ikkeindustrielle tjenesteydelser, såsom advokatsalærer og revisionshonorarer, patent- og licensafgifter (som ikke er aktiveret), forsikringspræmier, omkostninger i forbindelse med aktionær- og styrelsesrådsmøder, bidrag til erhvervsorganisationer, udgifter til porto, telefon, elektronisk kommunikation, telegraf og telefax, udgifter til transport af varer og personale, udgifter til reklame, provisioner (som ikke er indbefattet i lønninger), lejeudgifter, bankgebyrer (ekskl. rentebetalinger) og alle andre tjenester, som leveres til virksomheder af tredjemand. Tjenesteydelser, der omdannes og af enheden opføres som egenproduktion, medregnes også.

Finansielle udgifter eller renteindtægter og udbytte medregnes ikke i det samlede køb af varer og tjenesteydelser.

Køb af varer og tjenesteydelser værdiansættes i købspriser, dvs. den pris, køberen reelt betaler for produkterne, inkl. alle skatter på produkterne minus subsidier, dog med fradrag af merværdiafgifter.

Alle andre produktafgifter og -skatter fratrækkes derfor ikke værdiansættelsen af køb af varer og tjenesteydelser. Den måde, hvorpå produktionsskatter behandles, er uden betydning for værdiansættelsen.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2, medregnes udgifter, der i virksomhedsregnskaber betragtes som finansielle udgifter, ikke i det samlede køb af varer og tjenesteydelser.

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2, beregnes det samlede køb af varer og tjenesteydelser som bruttoværdien af modtagne genforsikringstjenester plus de samlede provisioner, jf. artikel 64 i Rådets direktiv 91/674 plus andre eksterne udgifter til varer og tjenesteydelser (ekskl. personaleudgifter).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes det samlede køb af varer og tjenesteydelser som provisionsudgifter plus andre administrationsomkostninger plus andre driftsomkostninger.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Det samlede køb af varer og tjenesteydelser kan beregnes på grundlag af følgende regnskabsposter:

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser)

Andre eksterne udgifter (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser)

En del af andre driftsudgifter — den del, der vedrører betalinger for varer og tjenesteydelser, som ikke er omfattet af de to ovennævnte kategorier (råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne udgifter). Den del af andre driftsudgifter, der ikke er relevant her, vedrører betaling af produktionsskatter.

Ekstraordinære udgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Det samlede køb af varer og tjenesteydelser kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter fra artsopdelingsmetoden:

Råvarer og hjælpematerialer

Andre udgifter (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser)

Det samlede køb af varer og tjenesteydelser kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter fra funktionsopdelingsmetoden:

Vareforbrug (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser og ekskl. personaleydelser, afskrivninger)

Distributionsomkostninger (i regnskabsperioden og ekskl. personaleydelser og afskrivninger)

Administrationsomkostninger (i regnskabsperioden og ekskl. personaleydelser og afskrivninger)

Andre udgifter.

Relation til andre variabler

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008 undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2, anvendes det samlede køb af varer og tjenesteydelser ved beregningen af værditilvæksten i faktorpriser (12 15 0) og andre aggregater og saldi.

Mange af de poster, der indgår i samlet køb af varer og tjenesteydelser, er opført separat:

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse (13 12 0)

Udgifter til aflønning af vikarer (13 13 1)

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer (13 41 1)

Køb af energiprodukter (20 11 0)

I statistikkerne over aktiviteterne i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE rev. 2 beregnes det samlede køb af varer og tjenesteydelser på følgende måde:

For livsforsikring:

Genforsikringsresultat (32 18 0)

+

[(Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0) — Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1))/Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1)] x (Indtægter fra investeringsaktiver (32 22 0) — Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5) — Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6) — Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+

Provisioner (32 61 1)

+

Eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser (32 61 4)

For skadesforsikring og genforsikring:

Genforsikringsresultat (32 18 0)

+

[(Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0) — Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1))/Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt (37 30 1)] x (Indtægter fra investeringsaktiver (32 42 0) — Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5) — Gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6) — Indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+

Provisioner (32 61 1)

+

Eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser (32 61 4).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, beregnes det samlede køb af varer og tjenesteydelser på følgende måde:

Provisionsudgifter (42 15 0)

+

Andre administrationsomkostninger (42 32 2)

+

Andre driftsomkostninger (42 33 0).

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VII til forordning (EF) nr. 295/2008, anvendes variablen samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0) til beregning af variablen samlede driftsudgifter (48 06 0).

Kode

:

13 12 0

Titel

:

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

Bilag

:

I–IV

Definition:

Køb med henblik på videresalg er køb af varer med henblik på videresalg til tredjemand uden yderligere forarbejdning. Hertil henregnes også køb af tjenesteydelser foretaget af servicefirmaer, hvis omsætning ikke kun består af formidlingsgebyrer, som opkræves i forbindelse med en tjenesteydelse (som det er tilfældet med ejendomsmæglere), men også af det beløb, der opkræves for tjenesteydelsen, som det f.eks. er tilfældet med rejsebureauer, der køber billetter. Værdien af varer og tjenesteydelser, der sælges til tredjemand på provisionsbasis, medregnes ikke, eftersom disse produkter hverken sælges eller købes af den formidler, der modtager provisionen.

De tjenesteydelser til videresalg, der her er tale om, er resultatet af servicevirksomhed, brugsretten til bestemte tjenesteydelser eller hjælpeudstyr til brug i forbindelse med tjenesteydelser. Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse værdiansættes i købspriser ekskl. fradragsberettiget moms og andre fradragsberettigede afgifter, der er direkte knyttet til omsætningen. Alle andre produktafgifter og -skatter fratrækkes derfor ikke værdiansættelsen af køb af varer og tjenesteydelser.

Den måde, hvorpå produktionsskatter behandles, er uden betydning for værdiansættelsen.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af:

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer

Andre eksterne udgifter

Andre driftsudgifter

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen indgår i følgende regnskabsposter fra artsopdelingsmetoden:

Råvarer og hjælpematerialer (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser)

Andre omkostninger.

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen indgår i følgende regnskabsposter fra funktionsopdelingsmetoden:

Vareforbrug (inden opgørelse af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser og ekskl. personaleydelser og afskrivninger)

Andre omkostninger.

Relation til andre variabler

Er en del af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0)

Køb af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse anvendes ved beregningen af bruttoavance på varer til videresalg (12 13 0), produktionsværdi (12 12 0) samt andre aggregater og saldi.

Kode

:

13 13 1

Titel

:

Udgifter til aflønning af vikarer

Bilag

:

I–IV

Definition:

Disse udgifter omfatter betalinger til vikarbureauer og lignende virksomheder, som leverer arbejdskraft til kundernes virksomheder i en begrænset periode for at supplere eller midlertidigt erstatte kundens arbejdsstyrke, hvor de enkelte arbejdstagere er ansat af vikarbureauet. Disse bureauer fører imidlertid ikke direkte tilsyn med deres medarbejdere på kundernes arbejdspladser. Hertil henregnes kun betalinger for formidling af arbejdskraft, der ikke er forbundet med ydelsen af en bestemt industriel eller ikkeindustriel tjeneste.

Relation til virksomhedsregnskaber

Vedrørende statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag I-IV i forordning (EF) nr. 295/2008, undtagen virksomheder med aktiviteter, der henhører under hovedafdeling K i NACE rev. 2

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Variablen udgifter til aflønning af vikarer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Den er en del af andre eksterne udgifter og andre driftsudgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Variablen udgifter til aflønning af vikarer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Den er en del af andre omkostninger eller af råvarer og hjælpematerialer (i visse tilfælde, når vikarerne udøver produktionsaktiviteter) fra artsopdelingsmetoden.

Variablen udgifter til aflønning af vikarer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Den er en del af vareforbrug, distributionsomkostninger, administrationsomkostninger og/eller andre omkostninger fra funktionsopdelingsmetoden.

I statistikkerne over aktiviteterne i gruppe 65.1 og 65.2 i NACE 2.

Udgifter til aflønning af vikarer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber, jf. artikel 34, post III 16, i Rådets direktiv 91/674/EØF.

I statistikkerne over kreditinstitutters aktiviteter i undergruppe 64.19 og 64.92 i NACE rev. 2

Udgifter til aflønning af vikarer opføres ikke separat under andre administrationsomkostninger, jf. artikel 27, 8b, og artikel 28, A 4b, i direktiv 86/635/EØF.

Relation til andre variabler

Er en del af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

13 21 0

Titel

:

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser

Bilag

:

III

Definition:

Ved ændringer i beholdninger (positive eller negative) forstås forskellen mellem værdien af beholdningerne ved starten og slutningen af referenceperioden. Ændringerne opgøres som værdien af tilgange til beholdningerne minus værdien af afgange samt eventuelt svind. Hvis beholdningerne er købt hos en anden enhed, opgøres de på grundlag af købspriser, ekskl. moms, ellers på grundlag af kostpriser.

Beholdninger (og ændringer i beholdninger) kan opdeles på følgende måde:

beholdninger af færdigvarer

beholdninger af varer under fremstilling

beholdninger af varer og tjenesteydelser med henblik på videresalg uden omdannelse

beholdninger af råvarer og hjælpematerialer.

Til disse beholdninger henregnes lagre af færdigvarer og produkter under fremstilling, der er produceret af enheden, og som endnu ikke er solgt. Til disse produkter henregnes produkter under fremstilling, der tilhører enheden, selv om de befinder sig hos tredjemand. Produkter, der befinder sig i enheden, men tilhører tredjemand, medregnes således ikke.

Hertil henregnes også beholdninger af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt udelukkende med henblik på videresalg uden omdannelse. Varer og tjenesteydelser, der leveres til tredjemand på provisionsbasis, medregnes ikke. Produkter, der er indkøbt med henblik på videresalg og oplagret af servicefirmaer, kan være varer (produktionsudstyr i forbindelse med aftaler om udførelse af nøglefærdige anlæg, bygninger i forbindelse med byggeprojekter osv.) eller tjenesteydelser (brugsret til annonceplads, transport, indkvartering osv.).

Beholdningerne af tjenesteydelser, der her er tale om, er resultatet af servicevirksomhed, brugsretten til bestemte tjenesteydelser eller hjælpeudstyr til brug i forbindelse med tjenesteydelser.

Denne variabel omfatter også beholdninger af råvarer og hjælpematerialer, mellemprodukter, komponenter, energiprodukter, ikkeaktiveret mindre værktøj og ikkeaktiverede tjenesteydelser, der tilhører enheden.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser kan beregnes på grundlag af følgende regnskabsposter:

Ændringer i lagre af færdigvarer og varer under forarbejdning

En del af råvarer og hjælpematerialer

En del af andre eksterne udgifter

En del af andre driftsudgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser kan beregnes på grundlag af følgende regnskabsposter i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden:

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

En del af råvarer og hjælpematerialer

En del af andre omkostninger.

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser kan beregnes på grundlag af følgende regnskabsposter i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden:

En del af vareforbrug

En del af distributionsomkostninger

En del af administrationsomkostninger

En del af andre omkostninger.

Relation til andre variabler

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser anvendes til beregning af værditilvæksten i faktorpriser (12 15 0) samt andre aggregater og saldi.

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser kan opdeles efter lagertype: i) ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse (13 21 1), ii) ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv (13 21 3) og iii) ændringer i lagre af råvarer og hjælpematerialer.

Kode

:

13 21 1

Titel

:

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse

Bilag

:

III

Definition:

Ved denne variabel forstås ændringer i beholdninger i købspriser, ekskl. moms, mellem starten og slutningen af referenceperioden. Ændringerne opgøres som værdien af tilgange til beholdningerne af produkter indkøbt med henblik på videresalg minus værdien af afgange fra beholdningerne samt eventuelt svind.

Til disse beholdninger henregnes varer og tjenesteydelser, der er indkøbt udelukkende med henblik på videresalg uden omdannelse. Varer og tjenesteydelser, der leveres til tredjemand på provisionsbasis, medregnes ikke.

Produkter, der er indkøbt med henblik på videresalg og oplagret af servicefirmaer, kan være varer (produktionsudstyr i forbindelse med kontrakter om udførelse af nøglefærdige anlæg, bygninger i forbindelse med byggeprojekter osv.) eller tjenesteydelser (brugsret til annonceplads, transport, indkvartering osv.).

Beholdningerne af tjenesteydelser, der her er tale om, er resultatet af servicevirksomhed, brugsret til bestemte tjenesteydelser eller hjælpeudstyr til brug i forbindelse med tjenesteydelser.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne udgifter og andre driftsudgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af råvarer og hjælpematerialer og andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af vareforbrug og andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser indkøbt til videresalg uden omdannelse anvendes til beregning af bruttoavance på varer til videresalg (12 13 0), produktionsværdi (12 12 0) samt andre aggregater og saldi.

En del af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser (13 21 0).

Kode

:

13 21 3

Titel

:

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv

Bilag

:

II og IV

Definition:

Herved forstås ændringer i værdien af lagre af færdigvarer og produkter under fremstilling, der er produceret af enheden, men som endnu ikke er solgt, mellem første og sidste dag i referenceperioden.

Til disse produkter henregnes produkter under fremstilling, der tilhører enheden, selv om de befinder sig hos tredjemand. Produkter, der befinder sig i enheden, men tilhører tredjemand, medregnes således ikke.

Lagre værdiansættes i kostpriser før værdijusteringer (såsom afskrivning).

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder registreres i virksomhedsregnskaber som ændringer i lagre af færdigvarer, og varer under forarbejdning.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder opføres i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden som ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling.

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder er en del af vareforbrug i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Ændringer i lagre af færdigfremstillede produkter og igangværende arbejder fremstillet af enheden selv anvendes til beregning af produktionsværdi (12 12 0) samt andre aggregater og saldi.

En del af ændringer i beholdninger af varer og tjenesteydelser (13 21 0).

Kode

:

13 31 0

Titel

:

Personaleudgifter

Bilag

:

I–VII

Definition:

Ved personaleudgifter forstås de samlede ydelser i kontanter og naturalier, som arbejdsgiverne betaler de ansatte (fastansatte og midlertidigt ansatte såvel som hjemmearbejdende) for det arbejde, de har leveret i referenceperioden. Disse udgifter omfatter også skatter og de ansattes socialsikringsbidrag, som tilbageholdes af enheden, samt arbejdsgivernes obligatoriske og frivillige bidrag til sociale ordninger.

Personaleudgifter består af:

Lønninger og andet vederlag

Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger.

Hertil henregnes alle ydelser, der betales i referenceperioden, uanset om de betales på grundlag af arbejdstid, resultat eller akkordarbejde, eller om de betales regelmæssigt eller ej. De omfatter alle erkendtligheder, bonusordninger baseret på lokale aftaler eller produktivitet, kulancebetalinger, trettende månedsløn (og lignende faste bonusordninger), betalinger til de ansatte i form af fratrædelsesgodtgørelse, boligtilskud, godtgørelse af transportudgifter, dyrtidstillæg, børnetilskud, provisioner, mødehonorarer, tillæg for overtid, natarbejde osv. tillige med skatter, socialsikringsbidrag og andre beløb, der skal betales af de ansatte, og som arbejdsgiverne tilbageholder ved kilden.

Herunder hører også arbejdsgivernes bidrag til sociale ordninger. Disse omfatter arbejdsgivernes bidrag til pensions- og sygesikringsordninger, ordninger i forbindelse med barsel, invaliditet, arbejdsløshed, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, børnetilskud og andre ordninger. Disse udgifter medregnes, uanset om der er tale om lovbefalede, overenskomstmæssige, kontraktmæssige eller frivillige bidrag.

Udgifter til aflønning af vikarer medregnes ikke i personaleudgifterne.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Personaleudgifter kan beregnes direkte på grundlag af følgende regnskabsposter:

Personaleudgifter, der fremkommer ved sammenlægning af lønninger og udgifter til social sikring.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Personaleudgifter kan beregnes direkte på grundlag af regnskabsposten personaleydelser i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Personaleydelser gives som supplerende oplysninger, hvis resultatopgørelsen er opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Personaleudgifter er baseret på:

Lønninger og andet vederlag (13 32 0)

+

Udgifter til socialforsikring (13 33 0).

Personaleudgifter anvendes til beregning af ordinært driftsresultat før finansiering (brutto) (12 17 0) samt andre aggregater og saldi.

Kode

:

13 32 0

Titel

:

Lønninger og andet vederlag

Bilag

:

I–IV

Definition:

Ved lønninger og andet vederlag forstås de samlede ydelser i kontanter og naturalier, der betales til alle de personer, der er opført på lønningslisten (herunder hjemmearbejdende), for det arbejde, de har leveret i regnskabsperioden, uanset om ydelserne betales på grundlag af arbejdstid, resultat eller akkordarbejde, eller om de betales regelmæssigt eller ej.

Til lønninger og andet vederlag henregnes alle bidrag til sociale ordninger, indkomstskat mv., som påhviler de ansatte, selv om de faktisk tilbageholdes af arbejdsgiverne med henblik på direkte indbetaling til sociale forsikringsordninger, skattemyndigheder mv. på de ansattes vegne. Bidrag til sociale ordninger, som betales af arbejdsgiverne, medregnes ikke.

Lønninger og andet vederlag omfatter: alle erkendtligheder, bonusser, gratialer, trettende månedsløn, fratrædelsesgodtgørelse, boligtilskud, godtgørelse af transportudgifter, dyrtidstillæg, børnetilskud, drikkepenge, provisioner, mødehonorarer osv., som de ansatte modtager, tillige med skatter, socialsikringsbidrag og andre beløb, der påhviler de ansatte, og som arbejdsgiverne tilbageholder ved kilden. Lønninger og andet vederlag, som arbejdsgiverne fortsætter med at betale i forbindelse med sygdom, arbejdsulykker, barselsorlov eller korttidsarbejde, kan opføres her eller under udgifter til socialforsikring, afhængigt af enhedens regnskabspraksis.

Udgifter til aflønning af vikarer medregnes ikke i lønninger og andet vederlag.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Lønninger og andet vederlag opføres i virksomhedsregnskaber under lønninger og gager.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Lønninger og andet vederlag er en del af posten personaleydelser i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Lønninger og andet vederlag er en del af posten personaleydelser, der gives som supplerende oplysninger, hvis resultatopgørelsen er opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Lønninger og andet vederlag anvendes til beregning af personaleudgifter (13 31 0).

Kode

:

13 33 0

Titel

:

Udgifter til socialforsikring

Bilag

:

I–IV

Definition:

Arbejdsgivernes udgifter til socialforsikring er de sociale bidrag, det påhviler arbejdsgiverne at betale til sikring af de ansattes ret til sociale ydelser.

Hertil henregnes arbejdsgivernes bidrag til sociale ordninger, herunder pensions- og sygesikringsordninger, ordninger i forbindelse med barsel, invaliditet, arbejdsløshed, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, børnetilskud og andre ordninger.

Udgifterne for alle ansatte, herunder hjemmearbejdende og lærlinge, medregnes.

Udgifterne til alle ordninger medregnes, uanset om der er tale om lovbefalede, overenskomstmæssige, kontraktmæssige eller frivillige bidrag. Lønninger og andet vederlag, som arbejdsgiverne fortsætter med at betale i forbindelse med sygdom, arbejdsulykker, barselsorlov eller korttidsarbejde, kan opføres her eller under lønninger og andet vederlag, afhængigt af enhedens regnskabspraksis.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Udgifter til socialforsikring opføres i virksomhedsregnskaber under udgifter til social sikring.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Udgifter til socialforsikring er en del af posten personaleydelser i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Udgifter til socialforsikring er en del af posten personaleydelser, der gives som supplerende oplysninger, hvis resultatopgørelsen er opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Udgifter til socialforsikring anvendes til beregning af personaleudgifter (13 31 0).

Kode

:

13 41 1

Titel

:

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer

Bilag

:

II og IV

Definition:

Udgifter til langtidsleje omfatter alle udgifter i forbindelse med leje af materielle anlægsaktiver i en periode på over et år.

Ved operationel leasing overføres alle ejendomsrettens risici og fordele ikke til leasingtageren. Leasingtageren erhverver brugsretten til et varigt gode i en bestemt periode, som kan være lang eller kort og ikke nødvendigvis fastsat på forhånd. Når leasingperioden udløber, forventer leasinggiveren at få sit gode tilbage i mere eller mindre samme stand, som da han lejede det ud, bortset fra normal slitage. Således dækker leasingperioden ikke hele, og heller ikke hovedparten af godets økonomiske levetid. Udgifter til operationel leasing af varer er omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af de materielle anlægsaktiver, der stilles til rådighed for enheden via leasingkontrakter.

Hvis alle ejendomsrettens risici og fordele, de facto om ikke de jure, er overført fra leasinggiver til leasingtager, er der tale om finansiel leasing. Ved finansiel leasing dækker leasingperioden hele, eller det meste af det varige godes økonomiske levetid. Ved leasingperiodens udløb har leasingtageren ofte mulighed for at købe godet til en symbolsk pris. Det er ikke nødvendigt, at leasinggiveren har et særligt kendskab til godet. Han påtager sig ikke reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af godet. Almindeligvis udvælges godet af leasingtageren og leveres til ham af producenten eller sælgeren. Leasinggiverens rolle er således udelukkende finansiel. Ingen betalinger vedrørende finansiel leasing medregnes i variabel 13 41 1. Købsprisen for godet opføres under bruttoinvesteringer på det tidspunkt, godet erhverves.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af andre eksterne udgifter og andre driftsudgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Udgifter til langtidsleje og operationel leasing af varer opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber. Variablen er en del af andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Er en del af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

15 11 0

Titel

:

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Bilag

:

I–IV, VI og VII

Definition:

Investeringer i alle materielle anlægsaktiver i referenceperioden. Hertil henregnes nye og eksisterende materielle anlægsaktiver, uanset om de er købt hos tredjemand, erhvervet i henhold til en finansiel leasingkontrakt (dvs. erhvervelse af brugsretten til et varigt gode mod betaling af leasingydelser over en længere forud fastsat periode) eller produceret til eget brug (dvs. egenproduktion af materielle anlægsaktiver), der har en levetid på over et år, herunder også ikkeproducerede materielle anlægsaktiver, som f.eks. grunde. Levetiden for et gode, der kan kapitaliseres, kan forlænges i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis, hvis denne kræver en længere forventet levetid end den ovenfor anførte på et år.

Alle investeringer værdiansættes før værdijusteringer (dvs. brutto) og inden fratrækning af indtægter fra afhændelser. Købte goder værdiansættes i købspriser, dvs. inkl. transport- og installationsudgifter, gebyrer, afgifter og andre omkostninger i forbindelse med overdragelsen af ejendomsretten. Værdien af varer, der erhverves ved finansiel leasing, er varens markedsværdi, men kun hvis den er købt i erhvervelsesåret. Denne værdi er i princippet anført i kontrakten eller kan evalueres ved sammenlægning af den del af afdragene, der dækker kapitalomkostningerne. Den del af afdragene, der svarer til rentebetalingerne, medregnes ikke. Egenproducerede materielle anlægsaktiver værdiansættes i kostpriser. Goder, som er erhvervet ved omstruktureringer (såsom fusioner, overtagelser, opdelinger og udskillelser), medregnes ikke. Køb af mindre værktøj, som ikke kapitaliseres, registreres under løbende udgifter.

Endvidere medregnes alle udvidelser, ombygninger, forbedringer og fornyelser, der forlænger kapitalgodernes brugstid eller øger deres produktionskapacitet.

Løbende vedligeholdelsesomkostninger medregnes ikke og ej heller værdien af og løbende udgifter i forbindelse med kapitalgoder, der anvendes i henhold til leje- og leasingkontrakter. Årlige betalinger for aktiver, der anvendes i henhold til en finansiel leasingkontrakt, skal ikke medregnes. Heller ikke investeringer i immaterielle og finansielle aktiver medregnes.

Finansiel leasing er endvidere karakteriseret ved, at ejendomsrettens risici og fordele, de facto om ikke de jure, overføres fra leasinggiver til leasingtager. Leasingperioden dækker hele eller det meste af det varige godes økonomiske levetid. Ved leasingperiodens udløb har leasingtageren ofte mulighed for at købe godet til en symbolsk pris. Leasinggiverens rolle er udelukkende finansiel.

Ved registrering af investeringer i goder, hvis fakturering, levering, betaling og første ibrugtagning finder sted i forskellige referenceperioder, bør følgende fremgangsmåde anvendes:

Investeringer registreres på det tidspunkt, hvor ejendomsretten overføres til den enhed, der agter at anvende dem. For goder, der erhverves ved finansiel leasing, registreres værdien på det tidspunkt, hvor godet leveres til leasingtageren. Kapitaliseret produktion registreres på produktionstidspunktet. Investeringer, som foretages i flere etaper, registreres i de respektive delinvesteringers referenceperiode.

I praksis vil dette ikke altid være muligt, og på grund af virksomhedens regnskabskonventioner kan det være nødvendigt at anvende følgende tilnærmelser til ovennævnte fremgangsmåde:

i)

Investeringerne registreres i den referenceperiode, i hvilken de leveres.

ii)

Investeringerne registreres i den referenceperiode, i hvilken de indgår i produktionsprocessen.

iii)

Investeringerne registreres i den referenceperiode, i hvilken de faktureres.

iv)

Investeringerne registreres i den referenceperiode, i hvilken de betales.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Materielle anlægsaktiver opføres i virksomhedsregnskaber under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver. Værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet ved finansiel leasing er ikke omtalt i fjerde regnskabsdirektiv. Nogle landes regnskabsstandarder rummer dog mulighed for at kapitalisere disse goder i balancen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Materielle anlægsaktiver opføres i virksomhedsregnskaber under materielle anlægsaktiver. Oplysninger om finansiel leasing opføres separat i virksomhedsregnskaber.

Relation til andre variabler

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver er baseret på:

Bruttoinvestering i grunde (15 12 0)

+

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg (15 13 0)

+

Bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger (15 14 0)

+

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr (15 15 0).

Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver kan være større end summen af 15 12 0+15 13 0+15 14 0+15 15 0, eftersom aktiver som kunstgenstande, skove, frugtplantager, kvæg mv. ikke kan henføres til nogen bestemt kategori af materielle anlægsaktiver.

Kode

:

15 12 0

Titel

:

Bruttoinvestering i grunde

Bilag

:

II–IV

Definition:

Til denne variabel henregnes ud over grunde naturforekomster i undergrunden, skove samt søer og vandløb. Ved køb af en grund med eksisterende bygninger, og såfremt de to komponenter ikke kan værdiansættes hver for sig, opføres det samlede beløb i denne kategori, hvis værdien af grunden skønnes at overstige værdien af de eksisterende bygninger. Hvis værdien af de eksisterende bygninger skønnes at være større end værdien af grunden, opføres det samlede beløb under bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg (15 13 0). Denne variabel omfatter også grunde, som blot er forbedret ved planering, rørlægning eller anlæg af stier og veje. Grunde, som er erhvervet ved omstruktureringer (såsom fusioner, overtagelser, opdelinger og udskillelser), medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Grunde er ikke opført separat i listen over de materielle anlægsaktiver, der i virksomhedsregnskaber er opført under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver — grunde og bygninger. Den del af listen, der vedrører bygninger, skal ikke medregnes. Til gengæld skal den del af acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse, der vedrører grunde, medregnes.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Bruttoinvestering i grunde opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber, men bogføres under materielle anlægsaktiver.

Relation til andre variabler

En del af bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver (15 11 0).

Kode

:

15 13 0

Titel

:

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg

Bilag

:

II–IV

Definition:

Ved bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg forstås værdien af eksisterende (og allerede benyttede) bygninger og anlæg, der er erhvervet i referenceperioden. Ved køb af en grund med eksisterende bygninger, og såfremt de to komponenter ikke kan værdiansættes hver for sig, opføres det samlede beløb i denne kategori, hvis værdien af de eksisterende bygninger skønnes at overstige værdien af grunden. Hvis værdien af grunden skønnes at være større end værdien af de eksisterende bygninger, opføres det samlede beløb under bruttoinvestering i grunde (15 12 0). Køb af nye bygninger, der aldrig har været anvendt, medregnes ikke. Eksisterende bygninger og anlæg, som er erhvervet ved omstruktureringer (såsom fusioner, overtagelser, opdelinger og udskillelser), medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

I virksomhedsregnskaber opføres bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg ikke separat i listen over de materielle anlægsaktiver, der figurerer under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver — grunde og bygninger. Den del af listen, der vedrører grunde samt opførelse og ombygning af bygninger, skal ikke medregnes. Til gengæld skal den del af acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse, der vedrører eksisterende bygninger og anlæg, medregnes.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Bruttoinvestering i eksisterende bygninger og anlæg opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber, men opføres under materielle anlægsaktiver.

Relation til andre variabler

Er en del af bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver (15 11 0).

Kode

:

15 14 0

Titel

:

Bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger

Bilag

:

II–IV

Definition:

Denne variabel omfatter udgifter til opførelse og ombygning af bygninger i referenceperioden. Køb af nye bygninger, der aldrig har været anvendt, medregnes. Endvidere medregnes alle udvidelser, ombygninger, forbedringer og fornyelser, der forlænger kapitalgodernes brugstid eller øger deres produktionskapacitet.

Hertil henregnes faste anlæg, som f.eks. vandforsyning, centralvarme, klimaanlæg, belysning osv., såvel som anlægsudgifter i forbindelse med olieboringer, miner i drift, rørledninger, kraftoverføringsledninger, gasrørledninger, jernbanelinjer, havneanlæg, veje, broer, viadukter, dræn og andre byggemodningsarbejder. Løbende vedligeholdelsesomkostninger medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

I virksomhedsregnskaber opføres bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger ikke separat i listen over de materielle anlægsaktiver, der figurerer under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver — grunde og bygninger. Den del af listen, der vedrører grunde og eksisterende bygninger og anlæg, skal ikke medregnes. Til gengæld skal den del af acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse, der vedrører opførelse og ombygning af bygninger, medregnes.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

I virksomhedsregnskaber opføres bruttoinvestering i opførelse og ombygning af bygninger ikke separat, men opføres under materielle anlægsaktiver.

Relation til andre variabler

Er en del af bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver (15 11 0).

Kode

:

15 15 0

Titel

:

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr

Bilag

:

II–IV

Definition:

Denne variabel omfatter maskiner (kontormaskiner osv.), specialkøretøjer, der anvendes på virksomhedens område, andre maskiner og udstyr, alle køretøjer og både, som anvendes uden for virksomhedens område, dvs. motorkøretøjer, erhvervskøretøjer og alle typer specialkøretøjer, både, jernbanevogne osv., der er erhvervet som nye eller brugte i referenceperioden. Maskiner og udstyr, der er erhvervet ved omstruktureringer (såsom fusioner, overtagelser, opdelinger og udskillelser), medregnes ikke. Variablen omfatter også alle udvidelser, ombygninger, forbedringer og fornyelser, der forlænger disse kapitalgoders brugstid eller øger deres produktionskapacitet. Løbende vedligeholdelsesomkostninger medregnes ikke

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

I virksomhedsregnskaber er bruttoinvestering i maskiner og udstyr omfattet af listen over de materielle anlægsaktiver, der opføres under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver — tekniske anlæg og maskiner og andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse medregnes, når der er tale om maskiner og udstyr.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Bruttoinvestering i maskiner og udstyr opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber, men bogføres under materielle anlægsaktiver. Til gengæld medregnes den del af acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse, der vedrører maskiner og udstyr.

Relation til andre variabler

Er en del af bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver (15 11 0).

Kode

:

15 21 0

Titel

:

Salg af materielle anlægsaktiver

Bilag

:

II–IV

Definition:

Ved salg af materielle anlægsaktiver forstås værdien af eksisterende materielle anlægsaktiver, der er solgt til tredjemand. Salg af materielle anlægsaktiver værdiansættes til den faktisk opnåede salgspris (ekskl. moms), ikke til den bogførte værdi efter fratrækning af sælgerens eventuelle omkostninger ved overdragelse af ejendomsretten. Værdijusteringer og afhændelser i andre sammenhænge end ved salg, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Salg af materielle anlægsaktiver opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Materielle anlægsaktiver er de aktiver, der i virksomhedsregnskaber opføres under anlægsaktiver — materielle anlægsaktiver.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Materielle anlægsaktiver bogføres i virksomhedsregnskaber under materielle anlægsaktiver.

Kode

:

15 42 0

Titel

:

Bruttoinvestering i koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder

Bilag

:

II

Definition:

Investeringer i koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder kan kun betragtes som immaterielle aktiver, hvis der er sandsynlighed for, at de fremtidige økonomiske fordele, der er forbundet med aktivet, tilflyder virksomheden, og hvis aktivets »pris« kan måles pålideligt. Dette gælder, uanset om et immaterielt aktiv erhverves udefra eller skabes internt.

En koncession giver tilladelse til på grundlag af en kontrakt eller licens at drive virksomhed med en vis grad af eneret inden for et bestemt geografisk område. Eksempelvis kan idrætsanlæg og offentlige parker have koncessionerede stadepladser, og offentlige værker som vandværker kan drives som koncessioner. Indehaveren af koncessionen — koncessionshaveren — driver virksomheden som et selvstændigt foretagende og betaler et fast gebyr og/eller en procentdel af indtægterne eller fortjenesten til den enhed, der har kompetence til at tildele enerettigheder til et område eller et anlæg. En koncession kan indebære, at koncessionshaveren får overdraget retten til at benytte en eksisterende infrastruktur, som er nødvendig for at udøve en bestemt virksomhed (f.eks. vandforsyningssystemet i en by).

Et patent er en juridisk adkomst til en industriel ejendomsret, der giver indehaveren eneretten til at udnytte en opfindelse kommercielt inden for et bestemt område og tidsrum. Patentet giver indehaveren ret til at forhindre andre i bl.a. at udnytte, anvende eller sælge en sådan opfindelse uden tilladelse. Til gengæld for eneretten til at udnytte opfindelsen offentliggøres en teknisk beskrivelse af den. For at opfindelsen skal kunne patenteres, skal den være ny, have opfindelseshøjde og skal kunne udnyttes industrielt.

En licensgiver kan meddele en anden licens til at udnytte en intellektuel ejendomsret (f.eks. kopiering af software eller anvendelse af en patenteret opfindelse), uden at der er risiko for, at licensgiveren kan påberåbe sig krænkelse af den intellektuelle ejendomsret. En licens til udnyttelse af en intellektuel ejendomsret består almindeligvis af flere elementer, bl.a. fastlægges gyldighedsperioden, det geografiske område, betingelserne for fornyelse og andre begrænsninger, som anses for at være af afgørende betydning for licensgiveren.

Et varemærke er et kendemærke, som kan gengives grafisk. I dets egenskab af konkurrenceredskab kan det af industrien og andre sektorer anvendes til at tiltrække og holde på kunder, eftersom det giver mulighed for at skelne deres varer og tjenesteydelser fra konkurrenternes.

Formålet med et varemærke er at adskille et produkt eller en tjenesteydelse fra andre. Varemærker kan være to- eller tredimensionale og kan bestå af ord, billeder, farver og/eller lyde mv.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder opføres i virksomhedsregnskaber under anlægsaktiver — immaterielle anlægsaktiver.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder opføres i virksomhedsregnskaber under immaterielle aktiver.

Kode

:

15 44 1

Titel

:

Investeringer i indkøbt software

Bilag

:

II, IV

Definition:

Investeringer i indkøbt software kan kun betragtes som immaterielle aktiver, hvis der er sandsynlighed for, at de fremtidige økonomiske fordele, der er forbundet med aktivet, tilflyder virksomheden, og hvis aktivets »pris« kan måles pålideligt. Hvis indkøbt software ikke opfylder disse betingelser, betragtes det som en udgift, når den opstår og henføres til værdien af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Investeringerne i indkøbt software omfatter dens købspris inkl. importafgifter og ikkerefunderbare afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med forberedelser i forbindelse med softwarens påtænkte anvendelse. Omkostninger, der er direkte forbundet med forberedende arbejde, omfatter f.eks. honorar for installation af softwaren. Eventuelle forhandlerrabatter og dekorter fratrækkes.

Relation til virksomhedsregnskaber

Investeringer opføres ikke i balancen. Alle erhvervelser, afhændelser og overførsler af anlægsaktiver såvel som de værdijusteringer, der vedrører disse anlægsaktiver, opføres derimod i balancen eller i noterne.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Investeringer i software opføres i virksomhedsregnskaber under anlægsaktiver — immaterielle anlægsaktiver.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Investeringer i software opføres i virksomhedsregnskaber under immaterielle anlægsaktiver.

Kode

:

16 11 0

Titel

:

Antal beskæftigede

Bilag

:

I–VII

Definition:

Ved antal beskæftigede forstås det samlede antal personer, der arbejder i observationsenheden (herunder aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt arbejder i enheden, og ulønnede medarbejdende familiemedlemmer, der regelmæssigt arbejder i enheden), samt personer, der arbejder uden for enheden, men er ansat og betalt af denne (f.eks. salgsrepræsentanter, udbringningspersonale, reparations- og vedligeholdelsespersonale). Hertil henregnes også personer, som er fraværende i en kortere periode (f.eks. på grund af sygdom, ferie eller orlov), og arbejdstagere, der strejker, men ikke personer, der er fraværende på ubestemt tid. Denne variabel omfatter også deltidsbeskæftigede, der i det pågældende lands lovgivning har status som deltidsbeskæftigede, og som er opført på lønningslisten, samt sæsonarbejdere, lærlinge og hjemmearbejdende, som er opført på lønningslisten.

Antal beskæftigede omfatter ikke arbejdskraft, som stilles til rådighed for enheden af andre virksomheder, personer, der udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde i enheden for andre virksomheders regning. Personer, der er aftjener deres værnepligt, medregnes heller ikke.

Ulønnede medarbejdende familiemedlemmer er personer, der bor sammen med ejeren af enheden, og som regelmæssigt arbejder for enheden, men uden at der foreligger en tjenesteydelsesaftale, og uden at de modtager fast betaling for det udførte arbejde. Der må dog ikke være tale om personer, som er opført på lønningslisten i en anden enhed, hvor de udøver deres hovedbeskæftigelse.

Bemærk

:

Med henblik på kontrol af dataenes sammenlignelighed skal det anføres, om volontører er registreret i denne kategori eller ej.

Antal beskæftigede er resultatet af en optælling og måles som et årsgennemsnit på grundlag af data mindst for hvert af årets kvartaler undtagen for statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag V, VI og VII til forordning (EF) nr. 295/2008, for hvilke beregningen kan foretages på grundlag af data med mindre hyppighed.

Relation til virksomhedsregnskaber

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Antal beskæftigede anføres i noterne til virksomhedsregnskaberne (artikel 43, stk. 9).

Relation til andre variabler

Antal beskæftigede kan opdeles i antal lønmodtagere (16 13 0) og antal ulønnede beskæftigede (16 12 0).

Kode

:

16 11 1

Name

:

Antal beskæftigede efter kategorier af kreditinstitutter

Bilag

:

VI

Definition:

Antal beskæftigede (jf. variabel 16 11 0) opdelt efter kategorier af kreditinstitutter som følger: godkendte banker, specialiserede kreditinstitutter og andre kreditinstitutter. Denne opdeling gør det muligt at fordele kategorierne af kreditinstitutter på de relevante undergrupper i NACE rev. 2.

Relation til andre variabler

Antal beskæftigede efter kategorier af kreditinstitutter er en yderligere opdeling af antal beskæftigede (16 11 0).

Kode

:

16 11 2

Titel

:

Antal beskæftigede kvinder

Bilag

:

VI

Definition:

Antallet af beskæftigede (jf. variabel 16 11 0), der er kvinder.

Relation til andre variabler

Antal beskæftigede kvinder er en del af antal beskæftigede (16 11 0).

Kode

:

16 12 0

Titel

:

Antal ulønnede beskæftigede

Bilag

:

I–IV og VI

Definition:

Ved antal ulønnede beskæftigede forstås antallet af personer, som arbejder regelmæssigt i observationsenheden, og som ikke modtager betaling i form af løn, honorarer, erkendtligheder, akkordløn eller løn i naturalier (ulønnede medarbejdende familiemedlemmer, aktive virksomhedsejere, som ikke modtager betaling i form af løn, honorarer mv.).

Relation til andre variabler

Antal ulønnede beskæftigede (16 12 0) beregnes som forskellen mellem antal beskæftigede (16 11 0) og antal lønmodtagere (16 13 0).

Kode

:

16 13 0

Titel

:

Antal lønmodtagere

Bilag

:

I–IV og VI

Definition:

Ved antal lønmodtagere forstås personer, der arbejder for en arbejdsgiver, har en arbejdskontrakt og modtager betaling i form af løn, honorarer, erkendtligheder, akkordløn eller løn i naturalier. (Alle personer, for hvilke betalinger bogføres under posten personaleomkostninger i virksomhedens resultatopgørelse, medregnes, selv om der i visse tilfælde ikke foreligger nogen ansættelseskontrakt).

Der er tale om et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold, når der mellem en virksomhed og en person foreligger en formel eller uformel aftale, som normalt indgås frivilligt af begge parter, ifølge hvilken personen arbejder for virksomheden mod betaling i form af penge eller naturalier.

En arbejdstager betragtes som lønmodtager i en enhed, hvis han eller hun modtager løn fra enheden, uanset hvor arbejdet udføres (i eller uden for produktionsenheden). En arbejdstager fra et vikarbureau betragtes som ansat i vikarbureauet, ikke i den enhed, hvor han eller hun arbejder.

Især følgende kategorier betragtes som lønmodtagere:

lønnede aktive virksomhedsejere

studerende, som i henhold til en formel aftale bidrager til enhedens produktion til gengæld for betaling og/eller en uddannelse

lønmodtagere, der er ansat på en kontrakt, som specielt har til formål at fremme beskæftigelsen af arbejdsløse

hjemmearbejdende, hvis der foreligger en eksplicit aftale om, at den hjemmearbejdende modtager betaling for det udførte arbejde, og de er opført på lønningslisten.

Antal lønmodtagere omfatter deltidsbeskæftigede, sæsonarbejdere, strejkende og personer, der er fraværende i en kortere periode, men ikke personer, der er fraværende i en længere periode.

Antal lønmodtagere omfatter ikke volontører.

Antal lønmodtagere beregnes på samme måde som antal beskæftigede: Det er resultatet af en optælling og måles som et årsgennemsnit på grundlag af data mindst for hvert af årets kvartaler undtagen for statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 295/2008, for hvilke beregningen kan foretages på grundlag af data med mindre hyppighed.

Relation til andre variabler

Er en del af antal beskæftigede (16 11 0).

Kode

:

16 13 6

Titel

:

Antal kvindelige lønmodtagere

Bilag

:

VI

Definition:

Antallet af lønmodtagere (jf. variabel 16 13 0), som er kvinder.

Relation til andre variabler

Antal kvindelige lønmodtagere er en del af antal lønmodtagere (16 13 0).

Kode

:

16 14 0

Titel

:

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Bilag

:

I–IV og VI

Definition:

Antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsækvivalenter.

Tallene for de personer, der arbejder mindre end en helårs- og fuldtidsbeskæftiget arbejdstagers normale arbejdstid, omregnes til fuldtidsækvivalenter på grundlag af en helårs- og fuldtidsbeskæftiget arbejdstagers arbejdstid i enheden. Det er det samlede antal udførte arbejdstimer divideret med det gennemsnitlige årlige antal udførte arbejdstimer i fuldtidsjob inden for det økonomiske område. Da antallet af arbejdstimer i fuldtidsjob har ændret sig gennem årene og er forskelligt fra branche til branche, er det nødvendigt for hver jobgruppe at anvende metoder til at beregne den gennemsnitlige andel og det gennemsnitlige antal arbejdstimer for job, hvor der arbejdes i færre timer end på fuld tid. En normal fuldtidsuge skal først bestemmes for hver jobgruppe. Hvis det er muligt, kan en jobgruppe inden for en branche defineres ud fra de beskæftigedes køn og/eller arbejdets art. Kontraktmæssigt fastsatte arbejdstimer kan for lønmodtagere være et passende kriterium for fastlæggelse af disse tal. Fuldtidsækvivalenter beregnes særskilt for hver jobgruppe og lægges herefter sammen.

Denne kategori omfatter personer, der arbejder mindre end en normal arbejdsdag, mindre end det normale ugentlige antal arbejdsdage eller mindre end det normale årlige antal arbejdsuger eller -måneder. Omregningen foretages på grundlag af det udførte antal arbejdsdage, -uger eller -måneder.

Relation til andre variabler

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere (16 15 0) kan anvendes ved omregningen af antal lønmodtagere (16 13 0) til fuldtidsækvivalenter.

Kode

:

16 15 0

Titel

:

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere

Bilag

:

II og IV

Definition:

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere er det samlede antal arbejdstimer, lønmodtagerne faktisk har udført for observationsenheden i referenceperioden.

Denne variabel omfatter ikke arbejdstimer, som betales, men ikke udføres, såsom ferie, helligdage og sygeorlov. Spisepauser og den tid, der går med transport mellem hjem og arbejde, medregnes heller ikke.

Variablen omfatter de faktisk udførte arbejdstimer inden for den normale arbejdstid, yderligere arbejdstimer ud over disse samt den tid, der på arbejdspladsen medgår til f.eks. forberedende arbejder, og korte hvilepauser på arbejdspladsen.

Hvis det nøjagtige antal faktisk udførte arbejdstimer ikke kendes, kan det vurderes skønsmæssigt på grundlag af det teoretiske antal arbejdstimer og det gennemsnitlige antal fraværstimer (sygdom, barsel osv.).

Relation til andre variabler

Antal arbejdstimer udført af lønmodtagere kan anvendes ved omregningen af antal lønmodtagere (16 13 0) til antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigede (16 14 0).

Kode

:

16 91 0

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af aktive virksomheder i t

Bilag

:

IX

Definition:

Ved antal beskæftigede forstås det samlede antal personer, der arbejder i observationsenheden (herunder aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt arbejder i enheden, og ulønnede medarbejdende familiemedlemmer), samt personer, der arbejder uden for enheden, men er ansat og betalt af denne (f.eks. salgsrepræsentanter, udbringningspersonale, reparations- og vedligeholdelsespersonale). Hertil henregnes også personer, som er fraværende i en kortere periode (f.eks. på grund af sygdom, ferie eller orlov), og arbejdstagere, der strejker, men ikke personer, der er fraværende på ubestemt tid. Denne variabel omfatter også deltidsbeskæftigede, der i det pågældende lands lovgivning har status som deltidsbeskæftigede, og som er opført på lønningslisten, samt sæsonarbejdere, lærlinge og hjemmearbejdende, som er opført på lønningslisten.

Antal beskæftigede omfatter ikke arbejdskraft, som stilles til rådighed for enheden af andre virksomheder, personer, der udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde i enheden for andre virksomheders regning, og personer, der er aftjener deres værnepligt, medregnes heller ikke.

Ulønnede medarbejdende familiemedlemmer er personer, der bor sammen med ejeren af enheden, og som regelmæssigt arbejder for enheden, men uden at der foreligger en tjenesteydelsesaftale, og uden at de modtager fast betaling for det udførte arbejde. Der må dog ikke være tale om personer, som er opført på lønningslisten i en anden enhed, hvor de udøver deres hovedbeskæftigelse.

Bemærk

:

Med henblik på kontrol af dataenes sammenlignelighed skal det anføres, om volontører er registreret i denne kategori eller ej.

Kode

:

16 91 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i populationen af aktive virksomheder i t

Bilag

:

IX

Definition:

Ved antal lønmodtagere forstås personer, der arbejder for en arbejdsgiver, har en arbejdskontrakt og modtager betaling i form af løn, honorarer, erkendtligheder, akkordløn eller løn i naturalier.

Der er tale om et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold, når der mellem en virksomhed og en person foreligger en formel eller uformel aftale, som normalt indgås frivilligt af begge parter, ifølge hvilken personen arbejder for virksomheden mod betaling i form af penge eller naturalier.

En arbejdstager betragtes som lønmodtager i en enhed, hvis han eller hun modtager løn fra enheden, uanset hvor arbejdet udføres (i eller uden for produktionsenheden). En arbejdstager fra et vikarbureau betragtes som ansat i vikarbureauet, ikke i den enhed, hvor han eller hun arbejder.

Især følgende kategorier betragtes som lønmodtagere:

lønnede medarbejdende virksomhedsejere

studerende, som i henhold til en formel aftale bidrager til enhedens produktion til gengæld for betaling og/eller en uddannelse

lønmodtagere, der er ansat på en kontrakt, som specielt har til formål at fremme beskæftigelsen af arbejdsløse

hjemmearbejdende, hvis der foreligger en eksplicit aftale om, at den hjemmearbejdende modtager betaling for det udførte arbejde, og de er opført på lønningslisten.

Antal lønmodtagere omfatter deltidsbeskæftigede, sæsonarbejdere, strejkende eller personer, der er fraværende i en kortere periode, men ikke personer, der er fraværende i en længere periode.

Antal lønmodtagere omfatter ikke volontører.

Antal lønmodtagere beregnes på samme måde som antal beskæftigede, nemlig som antal job og opgøres som et årligt gennemsnit.

Kode

:

16 92 0

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af nyoprettede virksomheder i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af nyoprettede virksomheder defineres som i variabel 11 92 0.

Kode

:

16 92 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i populationen af nyoprettede virksomheder i t

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af nyoprettede virksomheder defineres som i variabel 11 92 0.

Kode

:

16 93 0

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomhedslukninger i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af virksomhedslukninger defineres som i variabel 11 93 0.

Kode

:

16 93 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i populationen af virksomhedslukninger i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af virksomhedslukninger defineres som i variabel 11 93 0.

Kode

:

16 94 1

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

Kode

:

16 94 2

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

Kode

:

16 94 3

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

Kode

:

16 94 4

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

Kode

:

16 94 5

Titel

:

Antal beskæftigede i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af nyoprettede virksomheder defineres som i variabel 11 92 0. Overlevelse defineres som i variabel 11 94 1 til 11 94 5.

Kode

:

16 95 1

Titel

:

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-1, og som har overlevet til t

Kode

:

16 95 2

Titel

:

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-2, og som har overlevet til t

Kode

:

16 95 3

Titel

:

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-3, og som har overlevet til t

Kode

:

16 95 4

Titel

:

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-4, og som har overlevet til t

Kode

:

16 95 5

Titel

:

Antal beskæftigede i oprettelsesåret i populationen af virksomheder, der er oprettet i t-5, og som har overlevet til t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af nyoprettede virksomheder defineres som i variabel 11 92 0. Overlevelse defineres som i variabel 11 94 1 til 11 94 5.

Kode

:

17 32 0

Titel

:

Antal detailforretninger

Bilag

:

III

Definition:

Det samlede antal detailforretninger, der drives af virksomheden, uanset om de ejes eller lejes. Ved forretninger forstås faste salgslokaler, som kunderne går ind i for at købe ind. Detailforretninger er klassificeret i gruppe 47.1-47.7 i NACE rev. 2.

Relation til andre variabler

Er en del af antal lokale enheder (11 21 0).

Kode

:

17 33 1

Titel

:

Salgsareal

Bilag

:

III

Definition:

Ved salgsareal forstås det anslåede gulvareal (i m2) af den del af lokalerne, der anvendes til salg og udstilling, dvs.:

det samlede areal, som kunderne har adgang til, herunder prøverum

disk- og vinduesareal

det areal bag ved disken, der anvendes af ekspedienter.

Salgsareal omfatter ikke kontorer, lager- og klargøringsrum, værksteder, trapper, garderober og andre fælles rum.

Kode

:

18 10 0

Titel

:

Omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter

Bilag

:

III

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling A-F i NACE rev. 2.

Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Kode

:

18 11 0

Titel

:

Omsætning ved hovedaktiviteten på trecifret niveau i NACE rev. 2

Bilag

:

II og IV

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af enhedens hovedaktivitet. En enheds hovedaktivitet fastsættes efter de regler, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved hovedaktiviteten på trecifret niveau i NACE rev. 2 opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Kode

:

18 12 0

Titel

:

Omsætning ved industrielle aktiviteter

Bilag

:

II

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling B-F i NACE rev. 2.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved industrielle aktiviteter opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Kode

:

18 12 1

Titel

:

Omsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed

Bilag

:

IV

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling B-E i NACE rev. 2.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved industrielle aktiviteter undtagen bygge- og anlægsvirksomhed opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Er en del af omsætning ved industrielle aktiviteter (18 12 0).

Kode

:

18 12 2

Titel

:

Omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed

Bilag

:

IV

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling F i NACE rev. 2.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Er en del af omsætning ved industrielle aktiviteter (18 12 0).

Kode

:

18 15 0

Titel

:

Omsætning ved tjenesteydelser

Bilag

:

II–IV

Definition:

Indtægter fra alle præsterede tjenesteydelser (bank- og forsikringstjenester samt tjenester, der er udført for virksomheder og enkeltpersoner).

Denne variabel omfatter omsætning ved servicevirksomhed i forbindelse med en hoved- eller biaktivitet; nogle tjenesteydelser kan være udført af industrielle enheder. Disse aktiviteter er klassificeret i NACE rev. 2 i hovedafdeling H-N og P-S samt hovedafdeling G, gruppe 45.2 og 45.4, der vedrører vedligeholdelse og reparation.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved tjenesteydelser opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Kode

:

18 16 0

Titel

:

Omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter

Bilag

:

II–IV

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af enhedens handelsaktiviteter i forbindelse med køb og videresalg samt dens formidlingsaktiviteter. Dette svarer til salg af varer, der er indkøbt af enheden i dennes navn og for dennes regning og videresolgt uden omdannelse eller efter den mærkning, emballering og indpakning, der normalt foretages i distributionsvirksomheder, tillige med alle provisioner af køb og salg i tredjemands navn og på tredjemands vegne samt lignende aktiviteter.

Videresalg kan opdeles i:

videresalg til andre handelsvirksomheder, erhvervskunder osv. (engrossalg)

videresalg til husholdninger eller private brugere (detailsalg).

Disse aktiviteter er klassificeret i hovedafdeling G i NACE rev. 2 (bortset fra gruppe 45.2 og 45.4, der vedrører vedligeholdelse og reparation).

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Kode

:

18 21 0

Titel

:

Opdeling af omsætning efter produkttype (i overensstemmelse med hovedafdeling G i CPA)

Bilag

:

III

Definition:

Den del af omsætningen, der skal opdeles, er enhedens omsætningen ved handels- og formidlingsaktiviteter (jf. definition vedrørende variabel 18 16 0).

Relation til virksomhedsregnskaber

Omsætning opdelt efter produkttype opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Den samlede omsætning for alle produkter skal være lig med omsætning ved handels- og formidlingsaktiviteter (18 16 0).

Kode

:

18 31 0

Titel

:

Omsætning fra bygningsarbejder

Bilag

:

IV

Definition:

Den del af omsætningen, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling F i NACE rev. 2, og som vedrører de konstruktioner, der i nomenklaturen over konstruktioner (CC) er klassificeret som bygninger.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning fra bygningsarbejder opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Er en del af omsætning ved industrielle aktiviteter (18 12 0).

Er en del af omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed (18 12 2).

Kode

:

18 32 0

Titel

:

Omsætning fra anlægsarbejder

Bilag

:

IV

Definition:

Den omsætning, der er resultatet af aktiviteter klassificeret i hovedafdeling F i NACE rev. 2, og som vedrører de konstruktioner, der i nomenklaturen over konstruktioner (CC) er klassificeret som anlægsarbejder.

Til denne variabel henregnes også omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af en underentrepriseaftale. Omsætning ved videresalg af varer og tjenesteydelser, der er indkøbt med henblik på videresalg uden omdannelse, medregnes ikke.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen omsætning fra anlægsarbejder opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af omsætningen.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Er en del af omsætning ved industrielle aktiviteter (18 12 0).

Er en del af omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed (18 12 2).

Kode

:

20 11 0

Titel

:

Køb af energiprodukter (i værdi)

Bilag

:

II og IV

Definition:

Denne variabel omfatter køb af alle energiprodukter i referenceperioden, dog kun med henblik på anvendelse som brændstof. Den omfatter ikke energiprodukter, der er indkøbt som råvarer eller med henblik på videresalg uden omdannelse. Kun værdien af købene skal angives.

Relation til virksomhedsregnskaber

Variablen køb af energiprodukter opføres ikke separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Den er en del af råvarer og hjælpematerialer.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Den er en del af råvarer og hjælpematerialer i artsopdelingsmetoden.

Den er en del af vareforbrug, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger i funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Er en del af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

21 11 0

Titel

:

Investering i udstyr og anlæg til forureningskontrol og hjælpemidler til forureningsbekæmpelse (navnlig »end-of-line-udstyr«)

Bilag

:

II

Definition:

Kapitaludgifter til metoder, teknologier, processer eller udstyr beregnet til at indsamle eksisterende forurenende stoffer og fjerne eksisterende forurening og forurenende stoffer (f.eks. emissioner af luftforurenende stoffer, spildevand eller fast affald), forhindre spredning af forureningen og måle forureningsniveauet samt behandle og bortskaffe forurenende stoffer, der opstår i forbindelse med virksomhedens drift.

Disse udgifter er summen af udgifterne til miljøbeskyttelse inden for områderne beskyttelse af omgivende luft og klima, spildevandshåndtering, affaldshåndtering og anden miljøbeskyttelse. Anden miljøbeskyttelse er bl.a. beskyttelse og restaurering af jord, grundvand og overfladevand, bekæmpelse af støj og vibrationer, beskyttelse af biodiversitet og landskaber, strålingsbeskyttelse, forskning og udvikling, almindelig miljøforvaltning og -styring, uddannelse og oplysning, aktiviteter, der medfører ikkeopdelte udgifter, og aktiviteter i.a.n.

Omfatter:

Investeringer i særskilte, identificerbare komponenter, der supplerer eksisterende udstyr, og som indsættes i slutningen af eller helt uden for produktionen (»end-of-line-udstyr«).

Investeringer i udstyr (f.eks. filtre eller særskilte rensningsetaper), der begrænser eller fjerner forurenende stoffer under produktionen, når der er tale om påmonteret udstyr, som kan fjernes, uden at det berører produktionen væsentligt.

Hovedformålet med og virkningen af disse kapitaludgifter er at beskytte miljøet, og de samlede udgifter til dette formål skal indberettes.

Udgifterne skal indberettes brutto, dvs. inkl. faktorer, der opvejer omkostningerne, såsom fremstilling og salg af omsættelige biprodukter, opnåede besparelser og modtagne tilskud.

Købte varer værdiansættes i købspriser, ekskl. fradragsberettiget moms og andre fradragsberettigede afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen.

Omfatter ikke:

Aktioner og aktiviteter, der gavner miljøet, men som ikke er gennemført af hensyn til miljøet, herunder foranstaltninger, der hovedsagelig vedrører sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og sikring af produktionen.

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse (miljømæssig tilpasning af produkter), medmindre miljøpolitikker og -bestemmelser udvider producentens retlige ansvar til også at omfatte forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse af disse, når de bliver til affald.

Aktiviteter i forbindelse med ressourceanvendelse og ressourcebesparelser (f.eks. vandforsyning og energi- eller råvarebesparelser), medmindre hovedformålet er miljøbeskyttelse, f.eks. når disse aktiviteter har til formål at gennemføre nationale eller internationale miljøpolitikker og ikke iværksættes med henblik på at reducere omkostningerne.

Relation til virksomhedsregnskaber

Definitionen er baseret på de regnskabsstandarder, virksomheden anvender i sin bogføring, i overensstemmelse med EU's regnskabsstandarder, dvs. at der er tale om udgifter, der kan indregnes som et aktiv.

Materielle anlægsaktiver kan anskaffes af sikkerheds- eller miljømæssige årsager. Selv om anskaffelse af sådanne materielle anlægsaktiver ikke direkte øger de fremtidige økonomiske fordele tilknyttet et bestemt eksisterende materielt anlægsaktiv, kan det være nødvendigt, for at virksomheden kan opnå de fremtidige økonomiske fordele fra virksomhedens øvrige aktiver. Sådanne materielle anlægsaktiver opfylder kriterierne for indregning som aktiver, idet de gør det muligt for virksomheden at opnå fremtidige økonomiske fordele fra tilknyttede aktiver, der er større, end hvis disse aktiver ikke var blevet anskaffet. Sådanne aktiver indregnes dog kun, når den regnskabsmæssige værdi af et sådant aktiv og tilknyttede aktiver ikke er større end aktivets og de tilknyttede aktivers samlede genindvindingsværdi. Eksempelvis kan det være nødvendigt for en kemikalieproducent at implementere nye processer til håndtering af kemikalier for at overholde miljøkrav til produktion og opbevaring af farlige kemikalier. Forbedringer af anlæg i denne forbindelse indregnes som et aktiv, hvis deres værdi kan genindvindes, eftersom virksomheden ikke er i stand til at fremstille og sælge kemikalier uden disse forbedringer.

Relation til andre variabler

De samlede investeringer i miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0 og 21 12 0. De samlede udgifter til miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Denne variabel er en del af:

15 11 0 Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Kode

:

21 12 0

Titel

:

Investering i udstyr og anlæg i forbindelse med renere teknologi (»integreret teknologi«)

Bilag

:

II

Definition:

Kapitaludgifter til nye — eller tilpasning af eksisterende — metoder, teknologier, processer, udstyr (eller dele heraf), der er beregnet til at forebygge eller reducere forurening ved kilden (f.eks. emissioner af luftforurenende stoffer, spildevand eller fast affald) og dermed mindske indvirkningen på miljøet af udslip af forurenende stoffer og/eller forurenende aktiviteter.

Disse udgifter er summen af udgifterne til miljøbeskyttelse på områderne beskyttelse af omgivende luft og klima, spildevandshåndtering, affaldshåndtering og anden miljøbeskyttelse. Anden miljøbeskyttelse er bl.a. beskyttelse og restaurering af jord, grundvand og overfladevand, bekæmpelse af støj og vibrationer, beskyttelse af biodiversitet og landskaber, strålingsbeskyttelse, forskning og udvikling, almindelig miljøforvaltning og -styring, uddannelse og oplysning, aktiviteter, der medfører ikkeopdelte udgifter, og aktiviteter i.a.n.

Omfatter:

Kapitaludgifter, der vedrører særskilte, identificerbare (miljørelaterede dele af) metoder, processer, teknologier og udstyr. Hovedformålet eller hovedfunktionen er pr. definition at beskytte miljøet, og de samlede udgifter til disse (miljørelaterede dele af) metoder, processer, teknologier og udstyr skal indberettes.

Kapitaludgifter til metoder, processer, teknologier og udstyr, der er integreret i den samlede drift (produktionsproces/installation) på en sådan måde, at det er vanskeligt at identificere den forureningsbekæmpende komponent. I sådanne tilfælde (»integrerede foranstaltninger«) skal kun miljøbeskyttelsesdelen af de samlede investeringer indberettes.

Det drejer sig om den del af investeringerne, der går ud over de kapitaludgifter, der ville være påløbet, hvis der ikke var taget hensyn til miljøet. Sammenligningsgrundlaget er således virksomhedens billigste alternativ med lignende funktioner og karakteristika bortset fra de funktioner og karakteristika, der vedrører miljøbeskyttelse.

Hvis virksomheden har valgt standardteknologi, og der ikke findes noget billigere, mindre miljøvenligt alternativ, er foranstaltningen pr. definition ikke en miljøbeskyttelsesaktivitet, og udgifterne skal ikke indberettes.

Udgifterne skal indberettes brutto, dvs. inkl. faktorer, der opvejer omkostningerne, såsom fremstilling og salg af omsættelige biprodukter, opnåede besparelser og modtagne tilskud.

Købte varer værdiansættes i købspriser, ekskl. fradragsberettiget moms og andre fradragsberettigede afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen.

Omfatter ikke:

Aktioner og aktiviteter, der gavner miljøet, men som ikke er gennemført af hensyn til miljøet, herunder foranstaltninger, der hovedsagelig vedrører sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og sikring af produktionen.

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse (miljømæssig tilpasning af produkter), medmindre miljøpolitikker og -bestemmelser udvider producentens retlige ansvar til også at omfatte forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse af disse, når de bliver til affald.

Aktiviteter i forbindelse med ressourceanvendelse og ressourcebesparelser (f.eks. vandforsyning og energi- eller råvarebesparelser), medmindre hovedformålet er miljøbeskyttelse, f.eks. når disse aktiviteter har til formål at gennemføre nationale eller internationale miljøpolitikker og ikke iværksættes med henblik på at reducere omkostningerne.

Relation til virksomhedsregnskaber

Definitionen er baseret på de regnskabsstandarder, virksomheden anvender i sin bogføring, i overensstemmelse med EU's regnskabsstandarder, dvs. at der er tale om udgifter, der kan indregnes som et aktiv.

Materielle anlægsaktiver kan anskaffes af sikkerheds- eller miljømæssige årsager. Selv om anskaffelse af sådanne materielle anlægsaktiver ikke direkte øger de fremtidige økonomiske fordele tilknyttet et bestemt eksisterende materielt anlægsaktiv, kan det være nødvendigt, for at virksomheden kan opnå de fremtidige økonomiske fordele fra virksomhedens øvrige aktiver. Sådanne materielle anlægsaktiver opfylder kriterierne for indregning som aktiver, idet de gør det muligt for virksomheden at opnå fremtidige økonomiske fordele fra tilknyttede aktiver, der er større, end hvis disse aktiver ikke var blevet anskaffet. Sådanne aktiver indregnes dog kun, når den regnskabsmæssige værdi af et sådant aktiv og tilknyttede aktiver ikke er større end aktivets og de tilknyttede aktivers samlede genindvindingsværdi. Eksempelvis kan det være nødvendigt for en kemikalieproducent at implementere nye processer til håndtering af kemikalier for at overholde miljøkrav til produktion og opbevaring af farlige kemikalier. Forbedringer af anlæg i denne forbindelse indregnes som et aktiv, hvis deres værdi kan genindvindes, eftersom virksomheden ikke er i stand til at fremstille og sælge kemikalier uden disse forbedringer.

Relation til andre variabler

De samlede investeringer i miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0 og 21 12 0. De samlede udgifter til miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Denne variabel er en del af:

15 11 0 Bruttoinvestering i materielle anlægsaktiver

Kode

:

21 14 0

Titel

:

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse

Bilag

:

II

Definition:

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse er udgifter til drift og vedligeholdelse af aktiviteter, teknologier, processer, udstyr (eller dele heraf), der er beregnet til at forebygge forurening og bekæmpe, begrænse, behandle eller fjerne forurenende stoffer og forurening (f.eks. emissioner af luftforurenende stoffer, spildevand eller fast affald) og andre miljøproblemer, der opstår i forbindelse med virksomhedens drift.

Disse udgifter er summen af udgifterne til miljøbeskyttelse på områderne beskyttelse af omgivende luft og klima, spildevandshåndtering, affaldshåndtering og anden miljøbeskyttelse. Anden miljøbeskyttelse er bl.a. beskyttelse og restaurering af jord, grundvand og overfladevand, bekæmpelse af støj og vibrationer, beskyttelse af biodiversitet og landskaber, strålingsbeskyttelse, forskning og udvikling, almindelig miljøforvaltning og -styring, uddannelse og oplysning, aktiviteter, der medfører ikke-opdelte udgifter, og aktiviteter i.a.n.

Samlede driftsudgifter til miljøbeskyttelse skal indberettes brutto, dvs. inklusive faktorer, der opvejer omkostningerne, såsom salg af omsættelige biprodukter, opnåede besparelser og modtagne tilskud.

Driftsudgifter er summen af »interne udgifter« og »køb af miljøbeskyttelsestjenester«.

Interne udgifter omfatter alle driftsudgifter til miljøbeskyttelse, undtagen køb af miljøbeskyttelsestjenester fra andre enheder. Disse udgifter er summen af lønomkostninger, anvendelse af råvarer og hjælpematerialer; herunder energiomkostninger, og betalinger for operationel leasing. De vedrører f.eks. drift og vedligeholdelse af miljøudstyr, måling og overvågning af forureningsniveauer, miljøstyring, -oplysning og -uddannelse samt miljøforskning og –udvikling.

Køb af miljøbeskyttelsestjenester omfatter alle gebyrer, afgifter og lignende betalinger til andre offentlige eller private organisationer (uden for den indberettende enhed) som modydelse for miljøbeskyttelsestjenester i forbindelse med indvirkningen på miljøet af virksomhedens drift. F.eks. betalinger for indsamling og behandling af affald og spildevand, betalinger i forbindelse med jordsanering, lovbestemte afgifter, betalinger til miljøkonsulenter i forbindelse med f.eks. miljøoplysning samt certificering eller drift af miljøudstyr.

Købte varer og tjenesteydelser værdiansættes i købspriser, ekskl. fradragsberettiget moms og andre fradragsberettigede afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen. Lønudgifter omfatter bruttolønomkostninger, inkl. arbejdsgiverbidrag og udgifter til socialforsikring, men ekskl. generalomkostninger.

Omfatter ikke:

Aktioner og aktiviteter, der gavner miljøet, men som ikke er gennemført af hensyn til miljøet, herunder foranstaltninger, der hovedsagelig vedrører sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og sikring af produktionen.

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse (miljømæssig tilpasning af produkter), medmindre miljøpolitikker og -bestemmelser udvider producentens retlige ansvar til også at omfatte forurening fra produkter under brug eller i forbindelse med bortskaffelse af disse, når de bliver til affald.

Aktiviteter i forbindelse med ressourceanvendelse og ressourcebesparelser (f.eks. vandforsyning og energi- eller råvarebesparelser), medmindre hovedformålet er miljøbeskyttelse, f.eks. når disse aktiviteter har til formål at gennemføre nationale eller internationale miljøpolitikker og ikke iværksættes med henblik på at reducere omkostningerne.

Den indberettende enheds betalinger af afgifter og gebyrer, som ikke er forbundet med køb af miljøtjenester i forbindelse med indvirkningen på miljøet af virksomhedens drift, selv om de offentlige myndigheder har øremærket de pågældende indtægter til finansiering af miljøbeskyttelsesaktiviteter (f.eks. miljøafgifter).

Beregnede udgiftsposter såsom afskrivning af miljøudstyr, kapitaltab, der skyldes tvungen udskiftning, eller generalomkostninger.

Indtægtstab, udligningsafgifter, bøder, strafgebyrer og lignende, som er uden forbindelse med miljøbeskyttelsesaktiviteter.

Relation til virksomhedsregnskaber

Definitionen af driftsudgifter er baseret på de regnskabsstandarder, virksomheden anvender i sin bogføring, i overensstemmelse med EU's regnskabsstandarder, dvs. at driftsudgifter omfatter alle udgifter, der ikke indregnes som aktiv, men opføres i resultatopgørelsen.

Disse udgifter er summen af køb af råvarer og hjælpematerialer, lønomkostninger, offentlige gebyrer og afgifter, udgifter til eksterne tjenester samt leje- og leasingafgifter i forbindelse med miljøbeskyttelsesaktiviteter.

Relation til andre variabler

De samlede investeringer i miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0 og 21 12 0. De samlede udgifter til miljøbeskyttelse er summen af variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Denne variabel er en del af:

13 11 0 Samlet køb af varer og tjenesteydelser

13 31 0 Personaleudgifter.

Kode

:

23 11 0

Titel

:

Betalinger til underentreprenører

Bilag

:

II og IV

Definition:

I statistikkerne over de aktiviteter, som er omhandlet i afsnit 3 i bilag II, er betalinger til underentreprenører enhedens betalinger til tredjemand for industrielle varer og tjenesteydelser, der er leveret som led i et underentrepriseforhold.

Ved et underentrepriseforhold forstås følgende. Der består et underentrepriseforhold mellem to virksomheder, hvis både A og B gælder:

A.

Kundevirksomheden, også kaldet hovedentreprenøren, deltager i udformningen af produktet og leverer alle eller en del af de tekniske specifikationer til leverandørvirksomheden, også kaldet underentreprenøren, og/eller giver denne de materialer, der skal forarbejdes.

B.

Kundevirksomheden sælger det i underentreprise fremstillede produkt, enten særskilt eller som en del af et andet produkt, og påtager sig ansvaret for produktet efter salget.

Bemærk

:

At der angives farve, størrelse eller katalognummer, udgør ikke i sig selv en teknisk specifikation. Fremstillingen af et skræddersyet produkt indebærer ikke nødvendigvis i sig selv, at der foreligger et underentrepriseforhold.

I statistikkerne over de aktiviteter, som er omhandlet i afsnit 3 i bilag IV, er betalinger til underentreprenører enhedens betalinger til tredjemand for bygge- og anlægsarbejder, der er udført som led i et underentrepriseforhold.

Ved et underentrepriseforhold forstås følgende. Der består et underentrepriseforhold mellem to virksomheder, hvis både A, B, C og D gælder:

A.

Kundevirksomheden indgår en aftale med leverandørvirksomheden, herefter benævnt underentreprenør, om udførelse af byggearbejder eller levering af tjenesteydelser, som specifikt indgår i byggeprocessen.

B.

Kundevirksomheden er ansvarlig for byggeprocessens færdige produkt og også for de dele, der udføres af underentreprenører. Underentreprenøren kan dog i visse tilfælde bære en del af ansvaret.

C.

Kundevirksomheden leverer specifikationer til underentreprenøren, der udfører arbejdet eller leverer tjenesteydelserne på en sådan måde, at de nøjagtigt opfylder de specifikke formål i projektet. Der kan således ikke være tale om standardiserede eller katalogbaserede arbejder eller tjenesteydelser.

D.

Den gensidige kontrakt indgår ikke i en fælles aftale om deltagelse i et udbud, konsortium, joint venture mv.

Relation til virksomhedsregnskaber

Betalinger til underentreprenører behandles ikke nødvendigvis separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Variablen er en del af andre eksterne udgifter og andre driftsudgifter.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Variablen er en del af andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Variablen er en del af andre omkostninger i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

En del af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

23 12 0

Titel

:

Indkomst fra underentrepriser

Bilag

:

IV

Definition:

I statistikkerne over de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 3 i bilag IV, er indkomst fra underentrepriser omsætningen ved enhedens egne bygge- og anlægsarbejder, der udføres for en tredjepart som led i et underentrepriseforhold.

Ved et underentrepriseforhold forstås følgende. Der består et underentrepriseforhold mellem to virksomheder, hvis både A, B, C og D gælder:

A.

Kundevirksomheden indgår en aftale med leverandørvirksomheden, herefter benævnt underentreprenør, om udførelse af byggearbejder eller levering af tjenesteydelser, som specifikt indgår i byggeprocessen.

B.

Kundevirksomheden er ansvarlig for byggeprocessens færdige produkt og også for de dele, der udføres af underentreprenører. Underentreprenøren kan dog i visse tilfælde bære en del af ansvaret.

C.

Kundevirksomheden leverer specifikationer til underentreprenøren, der udfører arbejdet eller leverer tjenesteydelserne på en sådan måde, at de nøjagtigt opfylder de specifikke formål i byggeprojektet. Der kan således ikke være tale om standardiserede eller katalogbaserede arbejder eller tjenesteydelser.

D.

Den gensidige kontrakt indgår ikke i en fælles aftale om deltagelse i et udbud, konsortium, joint venture mv.

Relation til virksomhedsregnskaber

Indkomst fra underentrepriser behandles ikke nødvendigvis separat i virksomhedsregnskaber.

Fjerde regnskabsdirektiv: Rådets direktiv 78/660/EØF

Variablen er en del af nettoomsætningen.

IAS-forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003

Variablen er en del af omsætningen i resultatopgørelsen opstillet efter artsopdelingsmetoden.

Variablen er en del af omsætningen i resultatopgørelsen opstillet efter funktionsopdelingsmetoden.

Relation til andre variabler

Er en del af omsætning (12 11 0).

Er en del af omsætning ved landbrug, skovbrug, fiskeri og industrielle aktiviteter (18 10 0).

Er en del af omsætning ved industrielle aktiviteter (18 12 0).

Er en del af omsætning ved bygge- og anlægsvirksomhed (18 12 2).

Er en del af omsætning fra bygningsarbejder (18 31 0) eller omsætning fra anlægsarbejder (18 32 0).

Kode

:

32 11 2

Titel

:

Bruttoændringer i præmiehensættelser (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 25 og 37 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttoændringer i præmiehensættelser indgår i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 1c), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1c), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttoændringer i præmiehensættelser anvendes til beregning af bruttopræmieindtægter og til beregning af bruttoresultatet af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 11 4

Name

:

Bruttopræmier efter retlig form

Bilag

:

V

Definition:

Bruttopræmier (jf. variabel 12 11 0) opdelt efter retlig form som følger: aktieselskaber, gensidige selskaber, filialer af virksomheder med hjemsted i lande uden for EØS og andre virksomheder.

Bemærk:

For genforsikringsselskabers vedkommende registreres ikke filialer af selskaber med hjemsted i lande uden EØS.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier efter retlig form er en yderligere opdeling af bruttopræmier (12 11 0).

Kode

:

32 11 5

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter moderselskabets hjemsted

Bilag

:

V

Definition:

I overensstemmelse med opdelingen af variabel 11 11 5 opdeles bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed i en andel vedrørende nationalt kontrollerede virksomheder og en andel vedrørende udenlandsk kontrollerede virksomheder.

Kode

:

32 11 6

Titel

:

Modtagne bruttogenforsikringspræmier efter moderselskabets hjemsted

Bilag

:

V

Definition:

I overensstemmelse med opdelingen af variabel 11 11 5 opdeles modtagne bruttogenforsikringspræmier i en andel vedrørende nationalt kontrollerede virksomheder og en andel vedrørende udenlandsk kontrollerede virksomheder.

Kode

:

32 12 0

Titel

:

Allokeret investeringsafkast overført fra det ikketekniske regnskab

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 og 43 i Rådets direktiv 91/674/EØF — allokeret investeringsafkast overført fra det ikketekniske regnskab opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post I 2, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab. For de lande, der benytter sig af de muligheder, som artikel 42, stk. 4, i direktiv 91/674/EØF åbner op for, kan denne post erstattes af andre poster, der svarer til de valg, som er truffet i henhold til denne artikel.

Relation til andre variabler

Allokeret investeringsafkast overført fra det ikketekniske regnskab anvendes til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 13 1

Titel

:

Udbetalte bruttoerstatninger

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 i Rådets direktiv 91/674/EØF — udbetalte bruttoerstatninger opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 4a) aa), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 5a) aa), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed. Alle udbetalte bruttoerstatninger i regnskabsåret er omfattet.

Relation til andre variabler

Udbetalte bruttoerstatninger anvendes til beregning af bruttoerstatningsudgifter og til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 13 2

Titel

:

Bruttoudbetalinger i forbindelse med skader i det indeværende regnskabsår

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttoudbetalinger i forbindelse med skader i det indeværende regnskabsår opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Alle bruttoudbetalinger, der er foretaget i regnskabsåret, og som vedrører erstatningskrav, som er indtruffet i indeværende regnskabsår, er omfattet.

Relation til andre variabler

Bruttoudbetalinger i forbindelse med skader i det indeværende regnskabsår er en del af Udbetalte bruttoerstatninger (32 13 1).

Kode

:

32 13 4

Titel

:

Bruttoændringer i erstatningshensættelser (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 og 37 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttoændringer i erstatningshensættelser opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 4b) aa), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 5b) aa), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttoændringer i erstatningshensættelser anvendes til beregning af bruttoerstatningsudgifter og til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 14 0

Titel

:

Bruttodriftsomkostninger

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af erhvervelsesomkostninger, ændringer i forudbetalte erhvervelsesomkostninger og administrationsomkostninger.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 7 a), b) og c), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 8 a), b) og c, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttodriftsomkostninger anvendes til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0).

Kode

:

32 15 0

Name

:

Ændring i udjævningshensættelser (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 30 i Rådets direktiv 91/674/EØF — ændringer i udjævningshensættelser opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 9, i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Ændring i udjævningshensættelser anvendes til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 16 0

Titel

:

Andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er saldoen af andre tekniske indtægter, bruttobeløb, bruttoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster, bonus og præmierabatter, bruttobeløb, og andre forsikringsmæssige omkostninger, bruttobeløb.

Hvis forskellen mellem brutto- og nettobeløbet for denne post er ubetydelig, kan posten erstattes af andre poster i det tekniske regnskab, nettobeløb. I dette tilfælde er variablen saldoen af andre tekniske indtægter, nettobeløb (32 16 1), nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster (32 16 2), bonus og præmierabatter, nettobeløb (32 16 3) og andre forsikringsmæssige omkostninger, nettobeløb (32 16 4). Hvis medlemsstaterne anvender nettobeløb, skal det anføres.

Relation til andre variabler

Andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb, anvendes til beregning af bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) og andre aggregater og saldi.

Kode

:

32 16 1

Titel

:

Andre tekniske indtægter, nettobeløb

Bilag

:

V

Definition:

Tekniske nettoindtægter, ikke anført under andre poster.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 3, i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 4, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Andre tekniske indtægter, nettobeløb, anvendes til beregning af andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0).

Kode

:

32 16 2

Titel

:

Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster (+/-).

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 26 i Rådets direktiv 91/674/EØF — nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster, opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 5, i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 6 b), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster, anvendes til beregning af andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0)

Kode

:

32 16 3

Titel

:

Bonus og præmierabatter, nettobeløb

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 29 og 39 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bonus og præmierabatter, nettobeløb, opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 6, i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 7, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bonus og præmierabatter, nettobeløb, anvendes til beregning af andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0).

Kode

:

32 16 4

Titel

:

Andre forsikringsmæssige omkostninger, nettobeløb

Bilag

:

V

Definition:

Forsikringsmæssige nettoomkostninger, ikke anført under andre poster.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 8, i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 11, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Andre forsikringsmæssige omkostninger, nettobeløb, anvendes til beregning af andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0).

Kode

:

32 17 0

Titel

:

Subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Bruttoresultatet af det tekniske regnskab i resultatopgørelsen.

Bemærk:

Bruttobeløb svarende til subtotalen, jf. artikel 34, post I 10, i direktiv 91/674/EØF (det tekniske regnskab) for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 13, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Subtotal I beregnes på følgende måde for skadesforsikringer:

Bruttopræmieindtægter [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Allokeret investeringsafkast overført fra det ikketekniske regnskab (32 12 0)

-

Bruttoerstatningsudgifter [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

Bruttodriftsomkostninger (32 14 0)

+

Ændring i udjævningshensættelser (32 15 0) (+/-)

+

Andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0) (+/-).

Hvis andre poster i det tekniske regnskab (32 16 0) kun bogføres netto, vil kun dette nettobeløb blive lagt til grund for beregningen af subtotal I: bruttoresultat af det tekniske regnskab.

Subtotal I beregnes på følgende måde for livsforsikringer:

Bruttopræmieindtægter [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Indtægter fra investeringsaktiver (32 22 0)

+

Ikkerealiserede gevinster af investeringsaktiver (32 23 0)

-

Bruttoerstatningsudgifter [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Bruttoændringer i livsforsikringshensættelser (32 25 0) (+/-)

-

Bruttodriftsomkostninger (32 14 0)

-

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver (32 27 0)

-

Ikkerealiserede tab på investeringsaktiver (32 28 0)

-

Allokeret investeringsafkast overført til det ikketekniske regnskab (32 29 0)

+

Andre poster i det tekniske regnskab, bruttobeløb (32 16 0) (+/-).

Hvis andre poster i det tekniske regnskab (32 16 0) kun bogføres netto, vil kun dette nettobeløb blive lagt til grund for beregningen af subtotal I: bruttoresultat af det tekniske regnskab.

Subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) anvendes til beregning af subtotal II (nettoresultat af det tekniske regnskab) (32 19 0).

Kode

:

32 18 0

Titel

:

Genforsikringsresultat (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Genforsikringsresultatet af det tekniske regnskab i resultatopgørelsen.

Bemærk:

Artikel 63 i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Beregningen foretages således:

Genforsikringsandelen af bruttopræmierne (32 18 1)

+

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i præmiehensættelserne (32 18 3) (+/-)

-

Genforsikringsandelen af bruttoerstatningsudgifter [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

Provision modtaget fra genforsikringsselskaber og gevinstandele (32 18 7)

+

Genforsikringsandelen af bruttobeløbet for andre poster i det tekniske regnskab (32 18 8) (+/-)

+

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i livsforsikringshensættelserne (32 33 4) (+/-)

Genforsikringsresultat anvendes til beregning af subtotal II (nettoresultat af det tekniske regnskab) (32 19 0) (+/-).

Kode

:

32 18 1

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttopræmierne

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 36 i Rådets direktiv 91/674/EØF — genforsikringsandelen af bruttopræmierne opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 1 b), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1 b), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttopræmierne er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 18 2

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttopræmierne efter moderselskabets hjemsted

Bilag

:

V

Definition:

I overensstemmelse med opdelingen af variabel 11 11 5 opdeles genforsikringsandelen af bruttopræmierne efter moderselskabets hjemsted i en andel vedrørende nationalt kontrollerede virksomheder og en andel vedrørende udenlandsk kontrollerede virksomheder.

Kode

:

32 18 3

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i præmiehensættelserne (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 25 og 37 i Rådets direktiv 91/674/EØF — genforsikringsandelen af bruttoændringer i præmiehensættelserne opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 1 d), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 1 c), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed. Genforsikringsandelen af bruttobeløbet bogføres her.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i præmiehensættelserne er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 18 5

Titel

:

Genforsikringsandelen af de udbetalte bruttoerstatninger

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 i Rådets direktiv 91/674/EØF — genforsikringsandelen af de udbetalte bruttoerstatninger opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 4 a) bb), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 5 a) bb), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af de udbetalte bruttoerstatninger er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 18 6

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i erstatningshensættelserne (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 i Rådets direktiv 91/674/EØF — genforsikringsandelen af bruttoændringer i erstatningshensættelserne opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 4 b) bb), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 5 b) bb), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i erstatningshensættelserne er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 18 7

Titel

:

Provision modtaget fra genforsikringsselskaber og gevinstandele

Bilag

:

V

Definition:

Modtagne genforsikringsprovisioner og gevinstandele for den overdragne forsikringsrisiko.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 7 d), i direktiv 91/674/EØF for skadesforsikringsvirksomhed og artikel 34, post II 8 d), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Provision modtaget fra genforsikringsselskaber og gevinstandele er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 18 8

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttobeløbet for andre poster i det tekniske regnskab (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er genforsikringsandelen svarende til variabel 32 16 0, der består af følgende komponenter: andre tekniske indtægter, ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser, ikke anført under andre poster, bonus og præmierabatter, andre forsikringsmæssige omkostninger.

Bemærk:

Hvis andre poster i det tekniske regnskab (32 16 0) kun bogføres netto, er det ikke nødvendigt at levere denne variabel.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttobeløbet for andre poster i det tekniske regnskab er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 19 0

Titel

:

Subtotal II (nettoresultat af det tekniske regnskab) (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Nettoresultatet af det tekniske regnskab i resultatopgørelsen — ekskl. genforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post I 10, i direktiv 91/674/EØF (det tekniske regnskab) for skadesforsikringsvirksomhed, artikel 34, post II 13, i direktiv 91/674/EØF (det tekniske regnskab) for livsforsikringsvirksomhed og artikel 34, post III 1 og 2, i direktiv 91/674/EØF (det ikketekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Beregningen foretages således:

Bruttoresultat af det tekniske regnskab (32 17 0) (+/-)

-

Genforsikringsresultat (32 18 0) (+/-).

Kode

:

32 22 0

Titel

:

Indtægter fra investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post II 2, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Relation til andre variabler

Indtægter fra investeringsaktiver anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 23 0

Titel

:

Ikkerealiserede gevinster af investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 44 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de ikkerealiserede gevinster af investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post II 3, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Ikkerealiserede gevinster af investeringsaktiver anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 25 0

Titel

:

Bruttoændringer i livsforsikringshensættelser (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 27 i Rådets direktiv 91/674/EØF — bruttoændringer i livsforsikringshensættelser opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post II 6 a) aa), i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttoændringer i livsforsikringshensættelser anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 27 0

Titel

:

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post II 9, i direktiv 91/674/EØF for livsforsikringsvirksomhed. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Relation til andre variabler

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 28 0

Titel

:

Ikkerealiserede tab på investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 44 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de ikkerealiserede tab på investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post II 10, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Ikkerealiserede tab på investeringsaktiver anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 29 0

Titel

:

Allokeret investeringsafkast overført til det ikketekniske regnskab

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 43 i Rådets direktiv 91/674/EØF — allokeret investeringsafkast overført til det ikketekniske regnskab opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 12, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Relation til andre variabler

Allokeret investeringsafkast overført til det ikketekniske regnskab anvendes til beregning af subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) (32 17 0).

Kode

:

32 33 4

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i livsforsikringshensættelserne (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 27 i Rådets direktiv 91/674/EØF — genforsikringsandelen af bruttoændringer i livsforsikringshensættelserne opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 6 a) bb), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttoændringer i livsforsikringshensættelserne er en del af genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

32 42 0

Titel

:

Indtægter fra investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra investeringsaktiver, der opføres i den ikketekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 3, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Kode

:

32 43 0

Titel

:

Allokeret investeringsafkast overført fra det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 43 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører allokeret investeringsafkast overført fra det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed til den ikketekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 4, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Kode

:

32 44 0

Titel

:

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, der opføres i den ikketekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 5, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Kode

:

32 45 0

Titel

:

Allokeret investeringsafkast overført til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører allokeret investeringsafkast overført til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed fra den ikketekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III. 6, i direktiv 91/674/EØF. Disse data vil blive indsamlet efter de forskellige metoder for allokering af investeringsindkomst i det tekniske og ikketekniske regnskab.

Kode

:

32 46 0

Titel

:

Andre indtægter

Bilag

:

V

Definition:

Andre indtægter, ikke anført under andre poster.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 7, i direktiv 91/674/EØF vedrørende det ikketekniske regnskab.

Kode

:

32 47 0

Titel

:

Andre udgifter, herunder værdireguleringer

Bilag

:

V

Definition:

Andre udgifter, ikke anført under andre poster (herunder værdireguleringer).

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 8, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

32 48 0

Titel

:

Resultat af ordinær virksomhed (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF. IAS/IFRS giver ikke mulighed for separat opstilling af ekstraordinære resultater i virksomhedsregnskaberne. For lande, hvor IDA/IFRS anvendes til forsikringsselskabernes individuelle regnskaber, er det ikke længere nødvendigt at indberette denne variabel.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 9 og 10, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

32 49 0

Titel

:

Ekstraordinært resultat (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF. IAS/IFRS giver ikke mulighed for separat opstilling af ekstraordinære resultater i virksomhedsregnskaberne. For lande, hvor IDA/IFRS anvendes til forsikringsselskabernes individuelle regnskaber, er det ikke længere nødvendigt at indberette denne variabel.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 13, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

32 50 0

Titel

:

Alle skatter (skat af resultatet af ordinær drift, skat af det ekstraordinære resultat, anden skat)

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 9, 14 og 15 i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

32 51 0

Titel

:

Regnskabsårets resultat (+/-)

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det ikketekniske regnskab): Artikel 34, post III 16, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

32 61 0

Titel

:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af provision for forsikringsvirksomhed i alt (32 61 1), eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser (32 61 4) og personaleudgifter (13 31 0).

Kode

:

32 61 1

Titel

:

Provision for forsikringsvirksomhed i alt

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af provision for direkte forsikringsvirksomhed (32 61 2) og overtaget forsikringsvirksomhed (jf. også artikel 64 i direktiv 91/674/EØF).

Relation til andre variabler

Provision for forsikringsvirksomhed i alt anvendes til beregning af variablen eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser (32 61 4).

Kode

:

32 61 2

Titel

:

Provision for direkte forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 64 i Rådets direktiv 91/674/EF. Denne variabel omfatter den samlede provision for direkte forsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Provision for direkte forsikringsvirksomhed er en del af variablen provision for forsikringsvirksomhed i alt (32 61 1).

Kode

:

32 61 3

Titel

:

Provision for overtaget forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel omfatter den samlede provision for overtaget forsikringsvirksomhed. Beregningen foretages således: Provision for forsikringsvirksomhed i alt (32 61 1) — provision for direkte forsikringsvirksomhed (32 61 2) (jf. også artikel 64 i Rådets direktiv 91/674/EØF).

Kode

:

32 61 4

Titel

:

Eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser

Bilag

:

V

Definition:

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0) minus provision for forsikringsvirksomhed i alt (32 61 1) minus genforsikringsresultatet (32 18 0) og genforsikringsselskabers porteføljeinvesteringsindkomst af deres andel af virksomhedens forsikringsmæssige bruttohensættelser.

Bemærk:

Allokation på virksomhedsniveau skal ske ved hjælp af en fordelingsnøgle, når der er tale om koncerner.

Kode

:

32 61 5

Titel

:

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger

Bilag

:

V

Definition:

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger.

Bemærk:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) allokeres efter funktion. Tallet skal derfor opdeles i variablerne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og 32 61 9 (jf. også artikel 38 i direktiv 91/674/EØF).

Relation til andre variabler

Eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger er en del af variablen provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 0).

Kode

:

32 61 6

Titel

:

Erhvervelsesomkostninger

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 40 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de erhvervelsesomkostninger, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) allokeres efter funktion. Tallet skal derfor opdeles i variablerne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og 32 61 9.

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 7 a) og II 8 a), i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis skadesforsikringsvirksomhed og livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Erhvervelsesomkostninger er en del af variablen provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 0).

Kode

:

32 61 7

Titel

:

Administrationsomkostninger

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 41 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de administrationsomkostninger, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) allokeres efter funktion. Tallet skal derfor opdeles i variablerne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og 32 61 9.

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 7 c) og II 8 c), i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis skadesforsikringsvirksomhed og livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Administrationsomkostninger er en del af variablen provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 0).

Kode

:

32 61 8

Titel

:

Andre forsikringsmæssige bruttoomkostninger

Bilag

:

V

Definition:

Andre forsikringsmæssige bruttoomkostninger.

Bemærk:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) allokeres efter funktion. Tallet skal derfor opdeles i variablerne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og 32 61 9.

Angående opstilling af resultatopgørelsen (det tekniske regnskab): Artikel 34, post I 8 og post II 11, i direktiv 91/674/EØF for henholdsvis skadesforsikringsvirksomhed og livsforsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Andre forsikringsmæssige bruttoomkostninger er en del af variablen provision i alt, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter (32 61 0).

Kode

:

32 61 9

Titel

:

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen.

Bemærk:

Provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) allokeres efter funktion. Tallet skal derfor opdeles i variablerne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 og 32 61 9.

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 9 a), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 5 a), i direktiv 91/674/EØF (det ikketekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver er en del af variablen provisioner, eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser og personaleudgifter i alt (32 61 0).

Kode

:

32 71 0

Titel

:

Indtægter fra investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Denne variabel er summen af indtægter fra kapitalinteresser (32 71 1), indtægter fra grunde og bygninger og andre investeringer (32 71 2), tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver (32 71 5) og gevinster ved realisation af investeringsaktiver (32 71 6).

Kode

:

32 71 1

Titel

:

Indtægter fra kapitalinteresser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra kapitalinteresser, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 2 a), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 3 a), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Indtægter fra kapitalinteresser anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0).

Kode

:

32 71 2

Titel

:

Indtægter fra grunde og bygninger og andre investeringer

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra andre investeringer, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Denne variabel er summen af indtægter fra grunde og bygninger (32 71 3) og indtægter fra andre investeringer (32 71 4).

Relation til andre variabler

Indtægter fra grunde og bygninger og andre investeringer anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0).

Kode

:

32 71 3

Titel

:

Indtægter fra grunde og bygninger

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra grunde og bygninger, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 2 b) aa), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 3 b) aa), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Indtægter fra grunde og bygninger anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0) og indtægter fra grunde og bygninger og andre investeringer (32 71 2).

Kode

:

32 71 4

Titel

:

Indtægter fra andre investeringer

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de indtægter fra andre investeringer, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 2 b) bb), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 3 b) bb), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Indtægter fra andre investeringer anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0) og indtægter fra grunde og bygninger og andre investeringer (32 71 2).

Kode

:

32 71 5

Titel

:

Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de tilbageførsler af værdireguleringer af investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: artikel 34, post II 2 c), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 3 c), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0).

Kode

:

32 71 6

Titel

:

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de gevinster ved realisation af investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 2 d), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 3 d), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Gevinster ved realisation af investeringsaktiver anvendes til beregning af variablen indtægter fra investeringsaktiver (32 71 0).

Kode

:

32 72 0

Titel

:

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring. Denne variabel er summen af administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter (32 72 1), værdireguleringer af investeringsaktiver (32 72 2) og tab ved realisation af investeringsaktiver (32 72 3).

Kode

:

32 72 1

Titel

:

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 9 a), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 5 a), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter, anvendes til beregning af variablen udgifter i tilknytning til investeringsaktiver (32 72 0).

Kode

:

32 72 2

Titel

:

Værdireguleringer af investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de værdireguleringer af investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 9 b), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 5 b), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Værdireguleringer af investeringsaktiver anvendes til beregning af variablen udgifter i tilknytning til investeringsaktiver (32 72 0).

Kode

:

32 72 3

Titel

:

Tab ved realisation af investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 42 i Rådets direktiv 91/674/EØF — vedrører de tab ved realisation af investeringsaktiver, der opføres i den tekniske del af resultatopgørelsen, når der er tale om livsforsikring, og i den ikketekniske del, når der er tale om skadesforsikring.

Bemærk:

Angående opstilling af resultatopgørelsen: Artikel 34, post II 9 c), for livsforsikringsvirksomhed (det tekniske regnskab) og post III 5 c), i direktiv 91/674/EØF (det ikke-tekniske regnskab).

Relation til andre variabler

Tab ved realisation af investeringsaktiver anvendes til beregning af variablen udgifter i tilknytning til investeringsaktiver (32 72 0).

Kode

:

33 11 1

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for så vidt angår tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring.

Bemærk:

Vedrørende opdelingen efter produkter henvises til artikel 63 post I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af variablen bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

33 12 1

Titel

:

Genforsikringsandelen af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for så vidt angår tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring.

Bemærk:

Vedrørende opdelingen efter produkter henvises til artikel 63 post I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Genforsikringsandelen af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af variablen genforsikringsandelen af bruttopræmierne (32 18 1).

Kode

:

33 13 1

Titel

:

Bruttoerstatningsudgifter ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA).

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 38 i Rådets direktiv 91/674/EØF og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for så vidt angår tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring.

Bemærk:

Vedrørende opdelingen efter produkter henvises til artikel 63 post I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttoerstatningsudgifter ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af variablen bruttoerstatningsudgifter (32 13 0).

Kode

:

33 14 1

Titel

:

Bruttodriftsomkostninger ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA).

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 40 og 41 i direktiv 91/674/EØF og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for så vidt angår tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring.

Bemærk:

Vedrørende opdelingen efter produkter henvises til artikel 63 post I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttodriftsomkostninger ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af variablen bruttodriftsomkostninger (32 14 0).

Kode

:

33 15 1

Titel

:

Genforsikringsresultat ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA)

Bilag

:

V

Definition:

Jf. variabel 32 18 0 og den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for så vidt angår tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring.

Bemærk:

Vedrørende opdelingen efter produkter henvises til artikel 63 post I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Genforsikringsresultat ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af variablen genforsikringsresultat (32 18 0).

Kode

:

34 11 0

Titel

:

Geografisk fordeling — generelt — af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Set fra hjemstedsmedlemsstaten opdeles bruttopræmierne som følger: hjemstedsmedlemsstaten, andre medlemsstater, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan, andre tredjelande (resten af verden).

Bemærk:

Vedrørende den geografiske opdeling henvises til artikel 63 post IV, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Geografisk fordeling — generelt — af bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed er en yderligere opdeling af variablen bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

34 12 0

Titel

:

Geografisk fordeling — generelt — af modtagne bruttogenforsikringspræmier

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Set fra hjemstedsmedlemsstaten opdeles bruttogenforsikringspræmierne som følger: hjemstedsmedlemsstaten, andre medlemsstater, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan, andre tredjelande (resten af verden).

Bemærk:

Der tages ved denne opdeling hensyn til det afgivende forsikringsselskabs geografiske allokering.

Relation til andre variabler

Geografisk fordeling — generelt — af modtagne bruttogenforsikringspræmier er en yderligere opdeling af variablen modtagne bruttogenforsikringspræmier (12 11 2).

Kode

:

34 13 0

Titel

:

Geografisk fordeling — generelt — af genforsikringsandelen af bruttopræmierne

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 36 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Set fra hjemstedsmedlemsstaten opdeles genforsikringsandelen af bruttopræmierne som følger: hjemstedsmedlemsstaten, andre medlemsstater, andre EØS-lande, Schweiz, USA, Japan, andre tredjelande (resten af verden).

Bemærk:

Ved denne opdeling tages der hensyn til det modtagende forsikringsselskabs eller genforsikringsselskabs geografiske allokering.

Relation til andre variabler

Geografisk fordeling — generelt — af genforsikringsandelen af bruttopræmierne er en yderligere opdeling af variablen genforsikringsandelen af bruttopræmierne (32 18 1).

Kode

:

34 31 1

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) og efter medlemsstat, geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af etableringsretten

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Set fra hjemstedsmedlemsstaten (= den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted) opdeles bruttopræmierne for forsikringer tegnet i filialer i andre medlemsstater efter øvrige EØS-medlemsstater og efter tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring i henhold til den aktivitetstilknyttede produktklassifikation.

Bemærk:

Der henvises til artikel 43 i det tredje livsforsikringsdirektiv og artikel 44 i det tredje skadesforsikringsdirektiv. Den matrix, der fremkommer ved at kombinere CPA-kategorier og øvrige medlemsstater, gør det muligt at fastslå omfanget af hvert nationalt forsikringsmarked for direkte forsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) og efter medlemsstat, geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af etableringsretten er en del af variablen bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

34 32 1

Titel

:

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) og efter medlemsstat, geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af retten til at levere tjenesteydelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 35 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Set fra hjemstedsmedlemsstaten (= den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted) opdeles bruttopræmierne for forsikringer tegnet i medfør af retten til at levere tjenesteydelser i andre medlemsstater efter øvrige EØS-medlemsstater og efter tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring i henhold til den aktivitetstilknyttede produktklassifikation.

Bemærk:

Der henvises til artikel 44 i det tredje skadesforsikringsdirektiv og artikel 43 i det tredje livsforsikringsdirektiv. Den matrix, der fremkommer ved at kombinere CPA-kategorier og øvrige medlemsstater, gør det muligt at fastslå omfanget af hvert nationalt forsikringsmarked for direkte forsikringsvirksomhed.

Relation til andre variabler

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) og efter medlemsstat, geografisk fordeling af forsikringer tegnet i medfør af retten til at levere tjenesteydelser er en del af variablen bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed (12 11 1).

Kode

:

36 10 0

Titel

:

Investeringsaktiver i alt

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af grunde og bygninger (36 11 0), investeringer i affilierede selskaber samt kapitalinteresser (36 12 0), andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0) og genforsikringsdepoter (36 14 0).

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C I, i direktiv 91/674/EØF. I henhold til værdiansættelsesreglerne i direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Relation til andre variabler

Investeringsaktiver i alt (36 10 0) beregnes på følgende måde:

Grunde og bygninger (36 11 0)

+

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser (36 12 0)

+

Andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0)

+

Genforsikringsdepoter (36 14 0)

Kode

:

36 11 0

Titel

:

Grunde og bygninger

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer.

Relation til andre variabler

Grunde og bygninger anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 11 1

Titel

:

Grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er en del af variabel 36 11 0. Kun de grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter, medregnes her.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C I, i direktiv 91/674/EØF. I henhold til værdiansættelsesreglerne i direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Relation til andre variabler

Grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter, er en del af variablen grunde og bygninger (36 11 0).

Kode

:

36 11 2

Titel

:

Grunde og bygninger (markedsværdi)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 45 ff. i Rådets direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artikler kan investeringsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien).

Bemærk:

Denne oplysning skal kun indberettes, hvis der for grunde og bygninger i variabel 36 11 0 er angivet den bogførte værdi.

Kode

:

36 12 0

Titel

:

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF. Denne variabel er summen af variabel 36 12 1 og 36 12 2.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C II, i direktiv 91/674/EØF. I henhold til værdiansættelsesreglerne i direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Relation til andre variabler

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 12 1

Titel

:

Andele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Der henvises til artikel 6 (aktiver), post C II 1 og C II 3, i direktiv 91/674/EØF. I henhold til værdiansættelsesreglerne i direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Relation til andre variabler

Andele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser anvendes til beregning af variablen investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser (36 12 0).

Kode

:

36 12 2

Titel

:

Obligationer udstedt af tilknyttede virksomheder og tilgodehavender hos disse samt værdipapirer udstedt af virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse, og tilgodehavender hos disse

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C II 2 og C II 4, i direktiv 91/674/EØF. I henhold til værdiansættelsesreglerne i direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Relation til andre variabler

Værdipapirer udstedt af tilknyttede virksomheder og tilgodehavender hos disse samt værdipapirer udstedt af virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse, og tilgodehavender hos disse anvendes til beregning af variablen investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser (36 12 0).

Kode

:

36 12 3

Titel

:

Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser (markedsværdi)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 45 ff. i Rådets direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artikler kan investeringsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien).

Bemærk:

Denne oplysning skal kun indberettes, hvis der for investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser i variabel 36 12 0 er angivet den bogførte værdi.

Kode

:

36 13 0

Titel

:

Andre finansielle investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af variablerne 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. I henhold til værdiansættelsesreglerne i Rådets direktiv 91/674/EØF kan investeringsaktiverne værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien. Hver medlemsstat skal angive, hvilken regel der er anvendt.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Andre finansielle investeringsaktiver anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 1

Titel

:

Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast og andele i investeringsforeninger

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 1, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast og andele i investeringsforeninger er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0).

Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast og andele i investeringsforeninger anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 2

Titel

:

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 9 i Rådets direktiv 91/674/EF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 2, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0).

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 3

Titel

:

Andele i kollektive investeringer

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 10 i Rådets direktiv 91/674/EF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 3, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Andele i kollektive investeringer er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0).

Andele i kollektive investeringer anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 4

Titel

:

Pantesikrede udlån

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 11 i Rådets direktiv 91/674/EF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 4, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Pantesikrede udlån er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0).

Pantesikrede udlån anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 5

Titel

:

Andre udlån

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 11 i Rådets direktiv 91/674/EØF og artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 5, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Andre udlån er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0).

Andre udlån anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 6

Titel

:

Øvrige (herunder indlån i kreditinstitutter)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 12 og 13 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C III 6 og C III 7, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Øvrige (herunder indlån i kreditinstitutter) er en del af variablen andre finansielle investeringsaktiver (36 13 0)

Øvrige (herunder indlån i kreditinstitutter) anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 13 8

Titel

:

Andre finansielle investeringsaktiver (markedsværdi)

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 45 ff. i Rådets direktiv 91/674/EØF (i henhold til disse artikler kan investeringsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen eller nutidsværdien).

Bemærk:

Disse oplysninger skal kun indberettes, hvis der for andre finansielle investeringsaktiver i variabel 36 13 0 er angivet den bogførte værdi.

Kode

:

36 14 0

Titel

:

Genforsikringsdepoter

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 14 i Rådets direktiv 91/674/EF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post C IV, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Genforsikringsdepoter anvendes til beregning af variablen investeringsaktiver i alt (36 10 0).

Kode

:

36 20 0

Titel

:

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 15 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (aktiver), post D, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

36 21 0

Titel

:

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — grunde og bygninger

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF. Denne variabel er en del af variabel 36 20 0.

Bemærk:

Beløbet i variabel 36 11 0 skal anføres her.

Relation til andre variabler

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — grunde og bygninger — er en del af variablen investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen (36 20 0).

Kode

:

36 22 0

Titel

:

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — andre finansielle investeringsaktiver

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er en del af variabel 36 20 0.

Bemærk:

Beløbet i variabel 36 13 0 skal anføres her.

Relation til andre variabler

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen — andre finansielle investeringsaktiver — er en del af variablen investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen (36 20 0).

Kode

:

36 30 0

Titel

:

Balancesum

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af posterne A, B, C, D, E, F, G og H på balancens aktivside eller summen af posterne A, B, C, D, E, F, G, H og I på balancens passivside, jf. artikel 6 i Rådets direktiv 91/674/EØF. Under alle omstændigheder skal det angives, om et tab for regnskabsåret er anført på aktivsiden eller passivsiden i balancen.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

37 10 0

Titel

:

Egenkapital i alt

Bilag

:

V

Definition:

Her anføres den samlede egenkapital (= post A på balancens passivside, jf. artikel 6 i Rådets direktiv 91/674/EØF). Regnskabsårets tab bør opføres her (hvis dette ikke er tilfældet, skal det anføres).

Kode

:

37 10 1

Titel

:

Egenkapital i alt efter retlig form

Bilag

:

V

Definition:

Egenkapital i alt (jf. variabel 37 10 0) opdeles efter retlig form som følger: aktieselskaber, gensidige selskaber, filialer af forsikringsselskaber med hjemsted i lande uden for EØS, andre.

Relation til andre variabler

Egenkapital i alt efter retlig form er en yderligere opdeling af egenkapital i alt (37 10 0).

Kode

:

37 11 0

Titel

:

Tegnet kapital eller tilsvarende midler

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 19 i direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post A I, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Tegnet kapital eller tilsvarende midler er en del af variablen egenkapital i alt (37 10 0).

Kode

:

37 12 0

Titel

:

Overkurs ved emission, opskrivningshenlæggelser, reserver

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post A II, A III, A IV, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Overkurs ved emission, opskrivningshenlæggelser, reserver er en del af variablen egenkapital i alt (37 10 0).

Kode

:

37 20 0

Titel

:

Efterstående forpligtelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 21 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post B, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

37 30 0

Titel

:

Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af variablerne bruttopræmiehensættelser (37 31 0), bruttolivsforsikringshensættelser (37 32 0), bruttoerstatningshensættelser (37 33 0), bruttohensættelser til bonus og præmierabatter, (37 34 0), udjævningshensættelser (37 35 0), andre forsikringsmæssige bruttohensættelser (37 36 0) og forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikringspolicer, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen (37 37 0).

Kode

:

37 30 1

Titel

:

Forsikringsmæssige nettohensættelser i alt

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er summen af variablerne 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 og 37 37 0 på nettobasis (= efter fradrag af genforsikringsandelen).

Bemærk:

Denne variabel er nødvendig, når der skal foretages detaljerede beregninger af de makroøkonomiske variabler i produktionskontoen.

Kode

:

37 31 0

Titel

:

Bruttopræmiehensættelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 25 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 1 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttopræmiehensættelser anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 32 0

Titel

:

Bruttolivsforsikringshensættelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 27 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 2 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttolivsforsikringshensættelser anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 33 0

Titel

:

Bruttoerstatningshensættelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 28 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 3 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttoerstatningshensættelser anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 33 1

Titel

:

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er en del af variabel 37 33 0 (jf. også artikel 28 i Rådets direktiv 91/674/EØF).

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 3 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed er en del af variablen bruttoerstatningshensættelser (37 33 0).

Kode

:

37 33 2

Titel

:

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med overtaget forsikringsvirksomhed

Bilag

:

V

Definition:

Denne variabel er en del af bruttoerstatningshensættelser (37 33 0) (jf. også artikel 28 i Rådets direktiv 91/674/EØF).

Kode

:

37 33 3

Titel

:

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA)

Bilag

:

V

Definition:

Dette er en yderligere opdeling af variabel 37 33 1 (jf. også artikel 28 i Rådets direktiv 91/674/EØF). Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed er opdelt efter CPA.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 3 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttoerstatningshensættelser i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed efter produkt (efter kategorier i CPA) er en yderligere opdeling af bruttoerstatningshensættelser ved direkte forsikringsvirksomhed (37 33 1).

Kode

:

37 34 0

Titel

:

Bruttohensættelser til bonus og præmierabatter

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 29 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 4 a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Bruttohensættelser til bonus og præmierabatter anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 35 0

Titel

:

Udjævningshensættelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 30 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 5, i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Udjævningshensættelser anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 36 0

Titel

:

Andre forsikringsmæssige bruttohensættelser

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 26 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post C 6 a), i direktiv 91/674/EØF. Der skal angives en detaljeret opdeling af denne variabel.

Relation til andre variabler

Andre forsikringsmæssige bruttohensættelser anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 37 0

Titel

:

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikringspolicer, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen

Bilag

:

V

Definition:

Artikel 31 i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post D a), i direktiv 91/674/EØF.

Relation til andre variabler

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikringspolicer, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen, anvendes til beregning af variablen forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kode

:

37 41 0

Titel

:

Obligationslån

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post G III, i direktiv 91/674/EØF. Denne variabel omfatter også konvertible lån.

Kode

:

37 42 0

Titel

:

Gæld til kreditinstitutter

Bilag

:

V

Definition:

Enkelte oplysninger i artikel 8 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk:

Angående opstilling af balancen: Artikel 6 (passiver), post G.IV, i direktiv 91/674/EØF.

Kode

:

39 10 0

Titel

:

Antal kontrakter ved udgangen af regnskabsåret vedrørende direkte forsikringsvirksomhed for alle individuelle livsforsikringskontrakter og for følgende produkter: livsforsikringer, der ikke er tilknyttet investeringsfonds og CPA 65.12.1, 65.12.4 og 65.12.5.

Bilag

:

V

Definition:

Antal kontrakter ved udgangen af regnskabsåret vedrørende direkte forsikringsvirksomhed omfatter alle individuelle livsforsikringskontrakter og følgende produkter: livsforsikringer, der ikke er tilknyttet investeringsfonds og CPA 65.12.1, 65.12.4 og 65.12.5.

Bemærk:

Kun kontrakter, der stadig løber ved udgangen af regnskabsåret, medregnes. Med hensyn til individuelle livsforsikringskontrakter svarer de her anførte oplysninger til indholdet af variabel 12 11 3.

Kode

:

39 20 0

Titel

:

Antal forsikrede personer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for alle gruppelivsforsikringskontrakter og for følgende produkt: CPA 65.12.1.

Bilag

:

V

Definition:

Antal forsikrede personer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed omfatter alle gruppelivsforsikringskontrakter og følgende underkategori af tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation: 65.12.1.

Bemærk:

Kun personer, hvis kontrakter stadig løber ved udgangen af regnskabsåret, medregnes. Med hensyn til gruppelivsforsikringskontrakter svarer oplysningerne her til indholdet af variabel 12 11 4.

Kode

:

39 30 0

Name

:

Antal forsikrede køretøjer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende produkt: CPA 65.12.2.

Bilag

:

V

Definition:

Antal forsikrede køretøjer ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed omfatter følgende underkategori af tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation: 65.12.2.

Bemærk:

Kun køretøjer, som stadig er omfattet af løbende kontrakter ved udgangen af regnskabsåret, medregnes. Alle enkeltkøretøjer medregnes, også selv om de er omfattet af gruppekontrakter.

Kode

:

39 40 0

Titel

:

Bruttoforsikringssum ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende produkter: livsforsikringer, der ikke er tilknyttet investeringsfonds og kapitaliseringsforsikringer.

Bilag

:

V

Definition:

Den samlede bruttoforsikringssum ved udgangen af regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed omfatter følgende produkter: Livsforsikringer, der ikke er tilknyttet investeringsfonds og kapitaliseringsforsikringer.

Bemærk:

Kun forsikringssummer vedrørende kontrakter, der stadig løber ved udgangen af regnskabsåret, medregnes. For livrentekontrakter anvendes de nationale ækvivalenter for forsikringssummen.

Kode

:

39 50 0

Titel

:

Antal skader i regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed for følgende produkt: CPA 65.12.2.

Bilag

:

V

Definition:

Det samlede antal skader i regnskabsåret i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed omfatter følgende underkategori af tjenesteydelser inden for forsikring og pensionsforsikring i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation: 65.12.2.

Bemærk:

Der henvises til artikel 44 i direktiv 92/49/EØF. Det samlede antal skader, som er sket, og som er anmeldt i regnskabsåret, og som giver ret til erstatning, medregnes (skønnede skader, som er sket, men ikke anmeldt, medregnes ikke).

Kode

:

42 11 0

Titel

:

Renteindtægter og lignende indtægter

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter:

1)

Alle indtægter af kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanken, gældsbeviser udstedt af det offentlige og andre gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanken, tilgodehavender hos kreditinstitutter, udlån til kunder, beholdning af obligationer og andre værdipapirer med fast afkast uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden de tidsmæssigt fordelte indtægter fra aktiver, der er erhvervet til et lavere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et højere beløb.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 1, og artikel 28, post B 1, i direktiv 86/635/EØF (9), afsnit 35 i IAS 18, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (renter og lignende indtægter), og afsnit 20 i IFRS 7, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006 (10).

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 11 1

Titel

:

Renteindtægter og lignende indtægter af fast forrentede værdipapirer

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter:

1)

Alle indtægter af fast forrentede værdipapirer. De omfatter desuden de tidsmæssigt fordelte indtægter fra aktiver, der er erhvervet til et lavere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et højere beløb.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 1, og artikel 28, post B 1, i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IAS 18, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003, og afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel er en del af variabel 42 11 0.

Kode

:

42 12 0

Titel

:

Renteudgifter og lignende udgifter

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter:

1)

Alle udgifter, der opstår i forbindelse med gæld til kreditinstitutter, indlån fra kunder, gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer og efterstående gældsforpligtelser uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden udgifter i forbindelse med afskrivninger på aktiver, der er erhvervet til et højere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et lavere beløb.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 2, og artikel 28, post A 1, i direktiv 86/635/EØF, afsnit 35 i IAS 18, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003, og afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 12 1

Titel

:

Renteudgifter og lignende udgifter i forbindelse med udstedte obligationer

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter:

1)

Alle udgifter i forbindelse med udstedte obligationer uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden udgifter i forbindelse med afskrivninger på aktiver, der er erhvervet til et højere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et lavere beløb. Obligationer omfatter omsættelige obligationer og andre værdipapirer med fast afkast, som er udstedt af kreditinstitutter. Hertil hører også værdipapirer med variabel rente, såfremt den variable rente er knyttet til en bestemt referencesats, f. eks. interbankrenten eller euro-markedsrenten.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 4, post 3 a) (passiver), i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IAS 18, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003, og afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel er en del af variabel 42 12 0.

Kode

:

42 13 0

Titel

:

Indtægter af værdipapirer

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter alle udbytter og øvrige indtægter af værdipapirer med variabelt afkast og af kapitalinteresser eller af andele i tilknyttede virksomheder. Indtægter af investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber skal også opføres her. For kreditinstitutter, som udarbejder resultatopgørelsen i henhold til IFRS 7, kan variablen begrænses til udbytter. I dette tilfælde skal Eurostat underrettes herom.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 3 a), 3 b) og 3 c), som aggregat, og til artikel 28, post B 2 a), 2 b) og 2 c), som aggregat, i direktiv 86/635/EØF, afsnit 35 i IAS 18, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003, og afsnit 20a) i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

42 13 1

Titel

:

Indtægter af aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter alle udbytter og øvrige indtægter af aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast undtagen indtægter af kapitalinteresser eller af andele i tilknyttede virksomheder. For kreditinstitutter, som udarbejder resultatopgørelsen i henhold til IAS 30, kan variablen begrænses til udbytter. I dette tilfælde skal Eurostat underrettes herom.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 3 a), og artikel 28, post B 2 a), i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel er en del af variabel 42 13 0 og anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 14 0

Titel

:

Provisionsindtægter

Bilag

:

VI

Definition:

Provisionsindtægter omfatter indtægter fra tjenesteydelser for tredjemands regning, bl.a. følgende:

provision for sikkerhedsstillelse, for forvaltning af lån for andre långiveres regning samt for kurtage ved værdipapirtransaktioner for tredjemands regning

provision for afvikling af handelstransaktioner samt andre hermed forbundne udgifter og indtægter, kontogebyrer, depot- og forvaltningsgebyrer

provision for valutatransaktioner samt køb og salg af mønter og ædelmetaller for tredjemands regning

servicegebyrer i forbindelse med lånetransaktioner, opsparings- eller forsikringskontrakter.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 4, og artikel 28, post B 3, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 15 0

Titel

:

Provisionsudgifter

Bilag

:

VI

Definition:

Provisionsudgifter omfatter udgifter som følge af tjenesteydelser fra tredjemand, bl.a. følgende:

provision for sikkerhedsstillelse, for forvaltning af lån for andre långiveres regning samt for kurtage ved værdipapirtransaktioner for tredjemands regning

provision for afvikling af handelstransaktioner samt andre hermed forbundne udgifter og indtægter, kontogebyrer, depot- og forvaltningsgebyrer

provision for valutatransaktioner samt køb og salg af mønter og ædelmetaller for tredjemands regning

servicegebyrer i forbindelse med lånetransaktioner, opsparings- eller forsikringskontrakter.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 5, og artikel 28, post A 2, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

42 20 0

Titel

:

Resultat af finansielle transaktioner

Bilag

:

VI

Definition:

Variablen omfatter:

1.

Fortjeneste/tab ved handel med værdipapirer, der ikke opbevares som finansielle anlægsaktiver samt værdireguleringer af sådanne værdipapirer og tilbageførsel af afskrivninger og hensættelser på tilgodehavender, idet der i de tilfælde, hvor artikel 36, stk. 2, i direktiv 86/635 er blevet anvendt, tages hensyn til den forskel, der fremkommer ved anvendelsen af denne artikel. I de medlemsstater, der benytter sig af den i artikel 37 i direktiv 86/635 omhandlede mulighed, skal disse elementer dog kun medtages, når de vedrører værdipapirer, der indgår i bankens beholdning. Værdireguleringer og tilbageførsler af værdireguleringer, som følger af anvendelsen af IAS 32 og IAS 39, der indgår i Kommissionens forordning (EF), er også omfattet af variablen.

2.

Fortjeneste/tab ved valutahandel undtagen rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med dækkede terminsforretninger fordelt over forretningens reelle løbetid.

3.

Fortjeneste/tab ved andre køb og salg af effekter, herunder ædelmetaller.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 6, og artikel 28, post A 3 eller B 4, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20a i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 31 0

Titel

:

Andre driftsindtægter

Bilag

:

VI

Definition:

Driftsindtægter, ikke anført under andre poster. Der ses i denne forbindelse bort fra alle ekstraordinære indtægter.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 7, og artikel 28, post B 7, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 86 i IAS 1, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (anden indtægt).

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af variablen produktionsværdi (12 12 0).

Kode

:

42 32 0

Titel

:

Generelle administrationsomkostninger

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er summen af personaleudgifter (13 31 0) og andre administrationsomkostninger (42 32 2).

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 8 a) og 8 b), som aggregat, og artikel 28, post A 4 a) og 4 b), som aggregat, i direktiv 86/635/EØF. Ingen henvisning hertil i afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

42 32 2

Titel

:

Andre administrationsomkostninger

Bilag

:

VI

Definition:

Andre administrationsomkostninger, ikke omfattet af variabel 13 31 0.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 8 b), og artikel 28, post A 4 b), i direktiv 86/635/EØF. Ingen henvisning hertil i afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0) og generelle administrationsomkostninger (42 32 0).

Kode

:

42 33 0

Titel

:

Andre driftsomkostninger

Bilag

:

VI

Definition:

Driftsomkostninger, ikke anført under andre poster. Der ses i denne forbindelse bort fra alle skatter og ekstraordinære omkostninger.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 10, og artikel 28, post A 6, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 91 i IAS 1, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003.

Relation til andre variabler

Denne variabel anvendes til beregning af samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

42 35 0

Titel

:

Afskrivninger og hensættelser på tilgodehavender samt hensættelser på eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser opført under stregen; tilbageførsel af sådanne afskrivninger og hensættelser

Bilag

:

VI

Definition:

1.

Denne variabel indeholder dels udgifter i forbindelse med afskrivninger og hensættelser på tilgodehavender og hensættelser på eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser, der er opført på poster under stregen, dels indtægter fra tidligere afskrevne tilgodehavender og fra tilbageførsel af tidligere foretagne afskrivninger og hensættelser.

2.

I medlemsstater, som benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i artikel 37 i direktiv 86/635, medtages der i denne variabel også fortjeneste/tab ved handel med værdipapirer, som henhører under obligationer og aktier, men som ikke opbevares som finansielle anlægsaktiver, og som ikke indgår i bankens beholdning, samt kurstab og tilbageførsel af kurstab på sådanne værdipapirer, idet der i de tilfælde, hvor artikel 36, stk. 2, i direktiv 86/635 er blevet anvendt, tages hensyn til den forskel, der fremkommer ved anvendelsen af denne artikel.

3.

Udgifter og indtægter under disse poster kan modregnes, således at kun saldoen opføres (indtægt eller udgift).

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 11 og 12, og artikel 28, post A 7 og B 5, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 84 i IAS 37, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (hensættelser på eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser opført under stregen).

Kode

:

42 36 0

Titel

:

Andre værdireguleringer og tilbageførsler af værdireguleringer

Bilag

:

VI

Definition:

1.

Denne variabel indeholder dels udgifter i forbindelse med kursreguleringer vedrørende obligationer og andre fast forrentede værdipapirer samt aktier, dels indtægter fra tidligere kursgevinster i det omfang udgifterne og indtægterne stammer fra værdipapirer, der opbevares som finansielle anlægsaktiver, fra kapitalinteresser og fra andele i tilknyttede virksomheder.

2.

Udgifter og indtægter under disse poster kan modregnes, således at kun saldoen opføres (indtægt eller udgift).

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 9, 13 og 14, og artikel 28, post A 5, A 8 og B 6, i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IAS 30, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003.

Kode

:

42 40 0

Titel

:

Resultat af ordinær virksomhed

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er defineret i artikel 22 ff. i direktiv 78/660/EØF på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer. IAS/IFRS giver ikke mulighed for særskilt opstilling af ekstraordinære resultater i virksomhedsregnskaberne. For lande, hvor IAS/IFRS anvendes til kreditinstitutternes individuelle regnskaber, er det ikke længere nødvendigt at indberette denne variabel.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 15 og 16, og artikel 28, post A 9, A 10 og B 8, i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

42 50 0

Titel

:

Ekstraordinært resultat

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er defineret i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer. IAS/IFRS giver ikke mulighed for særskilt opstilling af ekstraordinære resultater i virksomhedsregnskaberne. For lande, hvor IAS/IFRS anvendes til kreditinstitutternes individuelle regnskaber, er det ikke længere nødvendigt at indberette denne variabel.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 19, og artikel 28, post A 13 og B 10, i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

42 51 0

Titel

:

Alle skatter (skat af resultatet af ordinær drift, skat af det ekstraordinære resultat, anden skat)

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er defineret i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 15, 20 og 22, og artikel 28, post A 9, A 12 og A 14, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 81e) i IAS 1, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003.

Kode

:

42 60 0

Titel

:

Regnskabsårets resultat

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er defineret i artikel 22 ff. i Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 23, og artikel 28, post A 15 og B 11, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 81f) i IAS 1, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003.

Kode

:

43 11 0

Titel

:

Udlån til kunder

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel omfatter alle tilgodehavender hos inden- og udenlandske kunder, bortset fra kreditinstitutter, uanset tilgodehavendernes betegnelse i det enkelte tilfælde.

Eneste undtagelse er udlån i form af obligationer eller ethvert andet værdipapir.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 4, post 4 (aktiver), og artikel 16 (aktivpost 4), i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 8 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

43 21 0

Titel

:

Indlån fra kunder

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel omfatter indlån fra kunder, bortset fra kreditinstitutter, uanset indlånenes betegnelse i det enkelte tilfælde.

Eneste undtagelse er passiver i form af obligationer eller ethvert andet værdipapir.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 4, post 2 a) og 2 b), som aggregat (passiver), og artikel 19 (passivpost 2), i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 8 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

43 29 0

Titel

:

Kapital og reserver i alt

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel omfatter tegnet kapital og reserver. Tegnet kapital omfatter — uanset deres betegnelse i det enkelte tilfælde — alle beløb, som alt efter instituttets retlige form i henhold til national lovgivning betragtes som andele i egenkapitalen, tegnet af selskabsdeltagerne eller andre kapitalindskydere. Reserver omfatter alle de i Rådets direktiv 78/660/EØF, artikel 9, passivpost A IV, definerede former for reserver. Derudover kan medlemsstaterne foreskrive andre former for reserver, såfremt dette er påkrævet af hensyn til kreditinstitutter med en retlig form, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 78/660/EØF.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 4, post 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (passiver) og 16 (aktiver), som aggregat, i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

43 30 0

Titel

:

Samlet balance

Bilag

:

VI

Definition:

Denne variabel er summen af post 1-15 på balancens aktivside eller af post 1-14 på balancens passivside, jf. artikel 4 i direktiv 86/635/EØF. Almindeligvis er samlet balance lig med summen af alle posterne på balancens aktivside eller summen af alle posterne på balancens passivside.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 4 i direktiv 86/635/EØF. Denne post omtales ikke særskilt i oplysningskravene i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Kode

:

43 31 0

Titel

:

Samlet balance efter moderselskabets hjemsted

Bilag

:

VI

Definition:

Samlet balance (jf. variabel 43 30 0) opdelt efter moderselskabets hjemsted.

I overensstemmelse med opdelingen af variabel 11 11 4 skal samlet balance opdeles i en andel vedrørende nationalt kontrollerede kreditinstitutter og en andel vedrørende udenlandsk kontrollerede virksomheder. Moderselskabet registreres efter den øverste kontrollerende institutionelle enhed som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 716/2007.

Relation til andre variabler

Samlet balance efter moderselskabets hjemsted er en yderligere opdeling af samlet balance (43 30 0).

Kode

:

43 32 0

Titel

:

Samlet balance efter retlig form

Bilag

:

VI

Definition:

Samlet balance (jf. variabel 43 30 0) opdelt efter retlig form som følger: aktieselskaber, kooperative virksomheder, offentlige virksomheder, filialer af virksomheder med hjemsted i lande uden for EØS og andre virksomheder.

Relation til andre variabler

Samlet balance efter retlig form er en yderligere opdeling af samlet balance (43 30 0).

Kode

:

44 11 0

Titel

:

Renteindtægter og lignende indtægter efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Renteindtægter og lignende indtægter defineres som:

1)

Alle indtægter af fast forrentede værdipapirer uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden de tidsmæssigt fordelte indtægter fra aktiver, der er erhvervet til et lavere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et højere beløb.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Variablen opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 1, og artikel 28, post B 1, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler:

Renteindtægter og lignende indtægter efter (under)kategorier i CPA er en yderligere opdeling af renteindtægter og lignende indtægter (42 11 0).

Kode

:

44 12 0

Titel

:

Renteudgifter og lignende udgifter efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Renteudgifter og lignende udgifter defineres som:

1)

Alle udgifter, der opstår i forbindelse med gæld til kreditinstitutter, indlån fra kunder, gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer og efterstående gældsforpligtelser uden hensyn til, i hvilken form de beregnes. De omfatter desuden udgifter i forbindelse med afskrivninger på aktiver, der er erhvervet til et højere beløb end det, der kommer til udbetaling ved forfald, og fra forpligtelser, der er indgået for et lavere beløb.

2)

Rentelignende indtægter og udgifter i forbindelse med derivater fordelt over forretningens reelle løbetid.

Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Variablen opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 2, og artikel 28, post A 1, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler:

Renteudgifter og lignende udgifter efter (under)kategorier i CPA er en yderligere opdeling af renteudgifter og lignende udgifter (42 12 0).

Kode

:

44 13 0

Titel

:

Provisionsindtægter efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Provisionsindtægter omfatter indtægter fra tjenesteydelser leveret til tredjemand. Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Variablen opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 4, og artikel 28, post B 3, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler:

Provisionsindtægter efter (under)kategorier i CPA er en yderligere opdeling af provisionsindtægter (42 14 0).

Kode

:

44 14 0

Titel

:

Provisionsudgifter efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Provisionsudgifter er defineret i artikel 31 i direktiv 86/635/EØF. Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Variablen opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Bemærk

:

Der henvises til artikel 27, post 5, og artikel 28, post A 2, i direktiv 86/635/EØF samt afsnit 20 i IFRS 7, der indgår i Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2006.

Relation til andre variabler:

Provisionsudgifter efter (under)kategorier i CPA er en yderligere opdeling af provisionsudgifter (42 15 0).

Kode

:

45 11 0

Titel

:

Geografisk fordeling af det samlede antal filialer i EØS

Bilag

:

VI

Definition:

»Filial« er defineret i artikel 1 i Rådets andet direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 og nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse om fri udveksling af tjenesteydelser og om begrebet samfundsmæssige interesser i andet bankdirektiv (95/C 291/06).

Bemærk

:

Set fra værtsmedlemsstaten skal det samlede antal filialer i EØS opdeles efter øvrige EØS-lande.

Kode

:

45 21 0

Titel

:

Geografisk fordeling af tilgodehavende renter og lignende indkomst

Bilag

:

VI

Definition:

Renteindtægter og lignende indtægter (jf. variabel 42 11 0), som filialer af virksomheder med hjemsted i et andet EØS-land har haft i værtslandet, opdelt efter land.

Kode

:

45 22 0

Titel

:

Geografisk fordeling af balancesum

Bilag

:

VI

Definition:

Samlet balance (jf. variabel 43 30 0) for filialer i værtslandet af virksomheder med hjemsted i et andet EØS-land, opdelt efter land.

Kode

:

45 31 0

Titel

:

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter i forbindelse med fri udveksling af tjenesteydelser (i andre EØS-lande)

Bilag

:

VI

Definition:

Renteindtægter og lignende indtægter (jf. variabel 42 11 0), som kreditinstitutter, der er godkendt i hjemstedsmedlemsstaten, har haft i øvrige EØS-lande i medfør af retten til at levere tjenesteydelser.

Kode

:

45 41 0

Titel

:

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter via filialvirksomhed (i lande uden for EØS)

Bilag

:

VI

Definition:

Renteindtægter og lignende indtægter (jf. variabel 42 11 0), som filialer af kreditinstitutter, der er godkendt i hjemstedsmedlemsstaten, har haft i lande uden for EØS, opdelt efter land.

Der skal anvendes følgende opdeling: Schweiz, USA, Japan og tredjelande (resten af verden).

Kode

:

45 42 0

Titel

:

Geografisk fordeling af renteindtægter og lignende indtægter i forbindelse med fri udveksling af tjenesteydelser (i lande uden for EØS)

Bilag

:

VI

Definition:

Renteindtægter og lignende indtægter (jf. variabel 42 11 0), som kreditinstitutter, der er godkendt i hjemstedsmedlemsstaten, har haft i lande uden for EØS i medfør af retten til at levere tjenesteydelser, opdelt efter land.

Der skal anvendes følgende opdeling: Schweiz, USA, Japan og tredjelande (resten af verden).

Kode

:

47 11 0

Titel

:

Antal konti opdelt efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Kreditinstitutternes antal konti ved regnskabsårets udløb. Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Antal konti opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Kode

:

47 12 0

Titel

:

Antal lån og forskud til kunder efter (under)kategorier i CPA

Bilag

:

VI

Definition:

Antallet af lån og forskud til kunder ved regnskabsårets udløb. Opdelingen efter produkter foretages efter klassificeringen af finansielle formidlingstjenester og hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Antal lån og forskud til kunder opdeles efter (under)kategorier i CPA på det relevante niveau.

Kode

:

47 13 0

Titel

:

Antal pengeautomater ejet af kreditinstitutterne

Bilag

:

VI

Definition:

Betegnelsen pengeautomater omfatter forskellige typer maskiner, der yder elektroniske banktjenester, f.eks. hævning af indskud (kontantautomater), betalinger, forespørgsler vedrørende transaktioner, veksling af penge, overførsel af penge til møntkort osv.

Kode

:

48 00 1

Titel

:

Pensionsbidrag fra medlemmer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag fra medlemmer, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, herunder alle obligatoriske bidrag, andre regelmæssige bidrag og frivillige supplerende bidrag.

Relation til andre variabler

Variablen pensionsbidrag fra medlemmer (48 00 1) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 2

Titel

:

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag fra arbejdsgivere, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, herunder alle obligatoriske bidrag, andre regelmæssige bidrag og frivillige supplerende bidrag.

Relation til andre variabler

Variablen pensionsbidrag fra arbejdsgivere (48 00 2) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 3

Titel

:

Indgående overførsler

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle indgående overførsler. Overførslerne hidrører som regel fra andre pensionskasser eller forsikringsselskaber. Når en lønmodtager skifter arbejdsgiver, har han ofte mulighed for at overføre sine pensionsrettigheder fra den tidligere arbejdsgivers pensionskasse eller forsikringsordning til den nye arbejdsgivers pensionskasse.

Relation til andre variabler

Variablen indgående overførsler (48 00 3) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 4

Titel

:

Andre pensionsbidrag

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle andre pensionsbidrag, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb (f.eks. bidrag fra statslige og kommunale myndigheder, enkeltpersoner og foreninger).

Relation til andre variabler

Variablen andre pensionsbidrag (48 00 4) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 5

Titel

:

Pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, herunder alle regelmæssige, frivillige og andre bidrag.

Relation til andre variabler

Variablen pensionsbidrag til nærmere definerede ydelsesordninger (48 00 5) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 6

Titel

:

Pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, herunder alle regelmæssige, frivillige og andre bidrag.

Relation til andre variabler

Variablen pensionsbidrag til nærmere definerede bidragsordninger (48 00 6) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 00 7

Titel

:

Pensionsbidrag til blandede ordninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag til blandede ordninger, der i henhold til pensionsaftaler forfalder i regnskabsårets løb, herunder alle regelmæssige, frivillige og andre bidrag.

Bemærk

:

Blandede ordninger er ordninger med elementer af både nærmere definerede ydelsesordninger og nærmere definerede bidragsordninger.

Relation til andre variabler

Variablen pensionsbidrag til blandede ordninger (48 00 7) anvendes til beregning af variablen omsætning (12 11 0).

Kode

:

48 01 0

Titel

:

Investeringsindkomst (PK)

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter indtægter fra investeringer, tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver samt indtægter fra realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster og -tab. Den omfatter også lejeindtægter, renteindtægter, udbytte samt realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster og -tab.

Relation til andre variabler

I variablen investeringsindkomst (PK) (48 01 0) indgår variablen kapitalgevinster og -tab (48 01 1).

Kode

:

48 01 1

Titel

:

Kapitalgevinster og -tab

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter indtægter fra realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster og -tab, der indregnes i resultatopgørelsen. Kapitalgevinster og -tab er forskellen mellem værdiansættelsen af investeringsaktiverne ved begyndelsen af regnskabsperioden (eller på købstidspunktet, hvis dette er senere) og ved udløbet af regnskabsperioden (eller på salgstidspunktet, hvis dette er tidligere).

Relation til andre variabler

Variablen kapitalgevinster og -tab (48 01 1) anvendes til beregning af variablen investeringsindkomst (PK) (48 01 0).

Kode

:

48 02 1

Titel

:

Tilgodehavende forsikringserstatninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter erstatningsindtægter fra forsikrings- og genforsikringsselskaber i forbindelse med afgivne risici.

Kode

:

48 02 2

Titel

:

Anden indkomst (PK)

Bilag

:

VII

Definition:

Anden indkomst omfatter alle pensionskassens andre indtægter ud over pensionsbidrag og investeringsindkomst, f.eks. indtægter fra provisioner og andre indtægter.

Kode

:

48 03 0

Titel

:

Samlede pensionsudgifter

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle former for udgifter til medlemmerne af pensionskassen og disses ydelsesberettigede pårørende, udgående overførsler osv., herunder udgifter, der også udgør indtægter i forbindelse med risici afgivet til forsikringsselskaber.

Relation til andre variabler

Samlede pensionsudgifter (48 03 0) beregnes på følgende måde:

Regelmæssige pensionsudbetalinger (48 03 1)

+

Pensioner udbetalt som engangsbeløb (48 03 2)

+

Udgående overførsler (48 03 3).

Kode

:

48 03 1

Titel

:

Regelmæssige pensionsudbetalinger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensioner, der udbetales med regelmæssige mellemrum (f.eks. annuiteter).

Relation til andre variabler

Variablen regelmæssige pensionsudbetalinger (48 03 1) anvendes til beregning af variablen samlede pensionsudgifter (48 03 0).

Kode

:

48 03 2

Titel

:

Pensioner udbetalt som engangsbeløb

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensioner, der udbetales som engangsbeløb.

Relation til andre variabler

Variablen pensioner udbetalt som engangsbeløb (48 03 2) anvendes til beregning af variablen samlede pensionsudgifter (48 03 0).

Kode

:

48 03 3

Titel

:

Udgående overførsler

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle udgående overførsler (almindeligvis de pensionsrettigheder, der overføres til andre pensionskasser eller forsikringsselskaber, når en lønmodtager skifter arbejdsgiver og derfor tilmelder sig den nye arbejdsgivers pensionskasse eller forsikringsordning).

Relation til andre variabler

Variablen udgående overførsler (48 03 3) anvendes til beregning af variablen samlede pensionsudgifter (48 03 0).

Kode

:

48 04 0

Titel

:

Nettoændringer i tekniske reserver

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle former for nettoændringer i tekniske reserver (dvs. efter fradrag af genforsikringsandelen), herunder indgående og udgående overførsler af tekniske reserver mellem pensionskasser.

Kode

:

48 05 0

Titel

:

Skyldige forsikringspræmier

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle udgifter til forsikringspræmier i forbindelse med alle former for risici, der er afgivet til forsikrings- eller genforsikringsselskaber.

Kode

:

48 06 0

Titel

:

Samlede driftsudgifter

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle omkostninger i forbindelse med opkrævning af pensionsbidrag, porteføljeforvaltning, varetagelse af pensionsudbetalinger såvel som provisioner, andre eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser samt personaleudgifter.

Relation til andre variabler

Samlede driftsudgifter (48 06 0) beregnes på følgende måde:

Personaleudgifter (13 31 0)

+

Samlet køb af varer og tjenesteydelser (13 11 0).

Kode

:

48 07 0

Titel

:

Alle skatter

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionskassens udgifter til direkte skatter (f.eks. skat af investeringsindkomst), som ikke indgår i eksterne omkostninger til varer og tjenesteydelser eller i personaleudgifter.

Kode

:

48 08 0

Titel

:

Ikkeselvstændige pensionskassers omsætning

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle pensionsbidrag, der i henhold til pensionsaftaler opføres i systemet med regnskabsmæssige hensættelser (book reserves) i regnskabsårets løb.

Kode

:

48 10 0

Titel

:

Pensionskassers samlede investeringer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel er summen af følgende variabler: Jord og bygninger (PK) (48 11 0) + investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK) (48 12 0) + aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0) + andele i investeringsforeninger (48 14 0) + obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 0) + andele i kollektive investeringer (48 16 0) + lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt (48 17 0) + andre investeringer (48 18 0).

Kode

:

48 10 1

Titel

:

Samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder«

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle investeringer i de bidragydende virksomheder, f.eks. aktier i de bidragydende virksomheder, obligationer udstedt af og tilgodehavender hos de bidragydende virksomheder osv. De bidragydende virksomheder er de arbejdsgivere, der indbetaler bidrag til pensionskassen for deres ansatte.

Relation til andre variabler

Variablen samlede investeringer i de »bidragydende virksomheder« er en del af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 10 4

Titel

:

Samlede investeringer i markedspriser

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter samlede investeringer (= summen af variablerne jord og bygninger (PK) (48 11 0) + investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK) (48 12 0) + aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0) + andele i investeringsforeninger (48 14 0) + obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 0) + andele i kollektive investeringer (48 16 0) + lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt (48 17 0) + andre investeringer (48 18 0)) i markedspriser.

Bemærk

:

Variablen samlede investeringer i markedspriser (48 10 4) skal kun indberettes, hvis variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0) ikke indberettes i markedspriser.

Kode

:

48 11 0

Titel

:

Jord og bygninger (PK)

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter al jord og alle bygninger, der ejes af pensionskassen.

Relation til andre variabler

Variablen jord og bygninger (PK) (48 11 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 12 0

Titel

:

Investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK)

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter aktier i affilierede selskaber, obligationer udstedt af affilierede selskaber og tilgodehavender hos disse, kapitalandele og obligationer udstedt af selskaber, i hvilke pensionskassen besidder en kapitalandel, og tilgodehavender hos disse. Omfatter ikke investeringer, der indgår i variabel 48 10 1.

Relation til andre variabler

Variablen investeringer i affilierede selskaber samt kapitalandele (PK) (48 12 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 13 0

Titel

:

Aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle former for børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer, undtagen sådanne, som er omfattet af variabel 48 12 0 og 48 14 0.

Relation til andre variabler

Variablen aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0) og er baseret på:

Aktier, der handles på et reguleret marked (48 13 1)

+

Ikke offentligt handlede aktier (48 13 3)

+

Andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 4).

Kode

:

48 13 1

Titel

:

Aktier, der handles på et reguleret marked

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle aktier, der noteres på et børsmarked.

Relation til andre variabler

Variablen aktier, der handles på et reguleret marked (48 13 1), er en del af variablen aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0).

Kode

:

48 13 2

Titel

:

Aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle aktier, der noteres på regulerede markeder specialiseret i innovative højvækstvirksomheder og SMV'er. Disse markeder kaldes også SMB markets (Small and Medium Size Business Markets) eller parallelle markeder. På disse markeder kan små og mellemstore selskabers børsnoterede værdipapirer handles effektivt og fordelagtigt.

Relation til andre variabler

Variablen aktier, der handles på et reguleret marked specialiseret i SMV'er (48 13 2), er en del af variablen aktier, der handles på et reguleret marked (48 13 1).

Kode

:

48 13 3

Titel

:

Ikke offentligt handlede aktier

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle aktier, der ikke noteres på et børsmarked.

Relation til andre variabler

Variablen ikke offentligt handlede aktier (48 13 3) er en del af variablen aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0).

Kode

:

48 13 4

Titel

:

Andre variabelt forrentede værdipapirer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle andre variabelt forrentede værdipapirer, ikke anført under andre poster.

Relation til andre variabler

Variablen andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 4) er en del af variablen aktier og andre variabelt forrentede værdipapirer (48 13 0).

Kode

:

48 14 0

Titel

:

Andele i investeringsforeninger

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle former for andele i investeringsforeninger som defineret i Rådets direktiv 85/611/EØF (11). Den omfatter også foreninger, der har åben tilgang for nye investeringsbeviser, og lignende investeringsforeninger.

Relation til andre variabler

Variablen andele i investeringsforeninger (48 14 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 15 0

Titel

:

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter omsættelige obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt af kreditinstitutter, andre selskaber eller offentlige organer, undtagen værdipapirer, som er omfattet af variabel 48 12 0. Værdipapirer med variabel rente betragtes også som obligationer og andre fast forrentede værdipapirer, hvis den variable rente er knyttet til en bestemt referencesats, f.eks. interbankrenten eller euromarkedsrenten.

Relation til andre variabler

Variablen obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0) og er baseret på:

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt af offentlige myndigheder (48 15 1)

+

Andre obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 2).

Kode

:

48 15 1

Titel

:

Obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt af offentlige myndigheder

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt eller garanteret af statslige, kommunale og andre offentlige myndigheder.

Relation til andre variabler

Variablen obligationer og andre fast forrentede værdipapirer udstedt af offentlige myndigheder (48 15 1) anvendes til beregning af variablen obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 0).

Kode

:

48 15 2

Titel

:

Andre obligationer og andre fast forrentede værdipapirer

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle andre obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (f.eks. virksomhedsobligationer).

Relation til andre variabler

Variablen andre obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 2) anvendes til beregning af variablen obligationer og andre fast forrentede værdipapirer (48 15 0).

Kode

:

48 16 0

Titel

:

Andele i kollektive investeringer (PK)

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter aktieinvesteringer, som flere selskaber eller pensionskasser har foretaget i fællesskab, og som forvaltes af et af disse selskaber eller af en uafhængig fondsforvalter.

Relation til andre variabler

Variablen andele i kollektive investeringer (PK) (48 16 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 17 0

Titel

:

Lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt

Bilag

:

VII

Definition:

Denne variabel omfatter alle former for lån optaget af pensionskasser med eller uden pant i fast ejendom.

Relation til andre variabler

Variablen lån med pant i fast ejendom og andre lån ikke andetsteds nævnt (48 17 0) anvendes til beregning af variablen pensionskassers samlede investeringer (48 10 0).

Kode

:

48 18 0

Titel

:

Andre investeringer

Bilag

:

VII