ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 81

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
27. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2009 af 26. marts 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2009 af 23. marts 2009 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin og fludioxonil i eller på visse produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2009 af 24. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår det supplerende informationsskema for anmeldelse af støtte til fiskeri og akvakultur ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2009 af 26. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 595/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter

19

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/297/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 2009 om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 2009 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer K(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets Rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 255/2009

af 26. marts 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. marts 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 256/2009

af 23. marts 2009

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin og fludioxonil i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. azoxystrobin og fludioxonil. I forbindelse med udstedelse af en ny godkendelse af azoxystrobin i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2) er der i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om ændring af den eksisterende maksimalgrænseværdi med henblik på anvendelse af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel på majroer. En ansøger fra et tredjeland (USA) indgav en ansøgning om en importtolerance for maksimalgrænseværdien for fludioxonil i henhold til artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, da den tilladte anvendelse af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel i USA medfører restkoncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdien for granatæbler som fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

Begge anvendelsesformål er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005, og Portugal og Danmark har sendt evalueringsrapporter til Kommissionen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet sikkerheden ved de foreslåede maksimalgrænseværdier under hensyntagen til oplysningerne i ansøgningerne og evalueringsrapporterne og har afgivet begrundede udtalelser. EFSA har [i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 396/2005] fremsendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og givet offentligheden adgang til dem (3).

(4)

EFSA konkluderede i sine begrundede udtalelser, at alle datakrav var opfyldt, og at de to ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Hverken livslang eksponering for de to stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde de to stoffer, eller kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af majroer eller granatæbler viste, at der er nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides.

(5)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EFSA's videnskabelige rapporter (2008) 199 og 200 på http://efsa.europa.eu


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres således:

Oplysningerne vedrørende azoxystrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Azoxystrobin

100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

110000

i)

Citrusfrugter

1

110010

Grapefrugter

 

110020

Appelsiner

 

110030

Citroner

 

110040

Limefrugter

 

110050

Mandariner

 

110990

Andet

 

120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,1 (2)

120010

Mandler

 

120020

Paranødder

 

120030

Cashewnødder

 

120040

Kastanjer

 

120050

Kokosnødder

 

120060

Hasselnødder

 

120070

Macadamia

 

120080

Pekannødder

 

120090

Pinjekerner

 

120100

Pistacienødder

 

120110

Valnødder

 

120990

Andet

 

130000

iii)

Kernefrugter

0,05 (2)

130010

Æbler

 

130020

Pærer

 

130030

Kvæder

 

130040

Mispel

 (3)

130050

Japanmispel

 (3)

130990

Andet

 

140000

iv)

Stenfrugter

0,05 (2)

140010

Abrikoser

 

140020

Kirsebær

 

140030

Ferskner

 

140040

Blommer

 

140990

Andet

 

150000

v)

Bær og småfrugter

 

151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

2

151010

Spisedruer

 

151020

Druer til vinfremstilling

 

152000

b)

Jordbær

2

153000

c)

Stængelfrugter

 

153010

Brombær

3

153020

Korbær

0,05 (2)

153030

Hindbær

3

153990

Andet

0,05 (2)

154000

d)

Andre små frugter og bær

0,05 (2)

154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær

 

154020

Tranebær

 

154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

154040

Stikkelsbær

 

154050

Hyben

 (3)

154060

Morbær

 (3)

154070

Azarolhvidtjørn (mediteranean meddler)

 (3)

154080

Hyldebær

 (3)

154990

Andet

 

160000

vi)

Diverse frugter

 

161000

a)

Spiselig skræl

0,05 (2)

161010

Dadler

 

161020

Figner

 

161030

Spiseoliven

 

161040

Kumquat

 

161050

Karambol

 (3)

161060

Almindelig kaki

 (3)

161070

Jambolan (javablomme)

 (3)

161990

Andet

 

162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,05 (2)

162010

Kiwifrugter

 

162020

Litchi

 

162030

Passionsfrugter

 

162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

162050

Stjerneæble

 (3)

162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki)

 (3)

162990

Andet

 

163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

163010

Avocadoer

0,05 (2)

163020

Bananer

2

163030

Mangofrugter

0,2

163040

Papaja

0,2

163050

Granatæbler

0,05 (2)

163060

Cherimoya

 (3)

163070

Guava

 (3)

163080

Ananas

0,05 (2)

163090

Brødfrugt

 (3)

163100

Durian

 (3)

163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

163990

Andet

0,05 (2)

200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

211000

a)

Kartofler

0,05 (2)

212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05 (2)

212010

Maniok

 

212020

Batater, søde kartofler

 

212030

Yams

 

212040

Salepmaranta

 (3)

212990

Andet

 

213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

213010

Rødbeder

0,05 (2)

213020

Gulerødder

0,2

213030

Knoldselleri

0,3

213040

Peberrod

0,2

213050

Jordskokker

0,05 (2)

213060

Pastinakker

0,2

213070

Persillerod

0,2

213080

Radiser

0,2

213090

Havrerod

0,2

213100

Kålroer

0,05 (2)

213110

Majroer

0,2

213990

Andet

0,05 (2)

220000

ii)

Løg

 

220010

Hvidløg

0,05 (2)

220020

Kepaløg

0,05 (2)

220030

Skalotteløg

0,05 (2)

220040

Forårsløg

2

220990

Andet

0,05 (2)

230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

231000

a)

Solanacea

2

231010

Tomater

 

231020

Peberfrugter

 

231030

Auberginer (æggeplanter)

 

231040

Okra, lady's fingers

 

231990

Andet

 

232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

1

232010

Agurker

 

232020

Drueagurker, asieagurker

 

232030

Courgetter

 

232990

Andet

 

233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,5

233010

Meloner

 

233020

Græskar

 

233030

Vandmeloner

 

233990

Andet

 

234000

d)

Sukkermajs

0,05 (2)

239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (2)

240000

iv)

Kål

 

241000

a)

Blomsterkål

0,5

241010

Broccoli

 

241020

Blomkål

 

241990

Andet

 

242000

b)

Hovedkål

0,3

242010

Rosenkål

 

242020

Hovedkål

 

242990

Andet

 

243000

c)

Bladkål

5

243010

Kinakål

 

243020

Grønkål

 

243990

Andet

 

244000

d)

Kålrabi

0,2

250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

3

251010

Vårsalat

 

251020

Havesalat

 

251030

Endivie, bredbladet

 

251040

Havekarse

 

251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

251060

Salatsennep (rucola)

 

251070

Rød sennep

 (3)

251080

Blade og skud af Brassica spp.

 

251990

Andet

 

252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

252010

Spinat

0,05 (2)

252020

Portulak

 (3)

252030

Bladbeder

0,05 (2)

252990

Andet

0,05 (2)

253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

 (3)

254000

d)

Brøndkarse

0,05 (2)

255000

e)

Julesalat

0,2

256000

f)

Urter

3

256010

Kørvel

 

256020

Purløg

 

256030

Blade af selleri

 

256040

Persille

 

256050

Salvie

 (3)

256060

Rosmarin

 (3)

256070

Timian

 (3)

256080

Basilikum

 (3)

256090

Laurbærblade

 (3)

256100

Estragon

 (3)

256990

Andet

 

260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

260010

Bønner, med bælg

1

260020

Bønner, uden bælg

0,2

260030

Ærter, med bælg

0,5

260040

Ærter, uden bælg

0,2

260050

Linser

0,05 (2)

260990

Andet

0,05 (2)

270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

270010

Asparges

0,05 (2)

270020

Kardoner

0,05 (2)

270030

Bladselleri

5

270040

Fennikel

5

270050

Artiskokker

1

270060

Porrer

2

270070

Rabarber

0,05 (2)

270080

Bambusskud

 (3)

270090

Palmehjerter

 (3)

270990

Andet

0,05 (2)

280000

viii)

Svampe

0,05 (2)

280010

Dyrkede

 

280020

Vilde

 

280990

Andet

 (3)

290000

ix)

Tang

 

300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,1

300010

Bønner

 

300020

Linser

 

300030

Ærter

 

300040

Lupiner

 

300990

Andet

 

400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

401000

i)

Olieholdige frø

 

401010

Hørfrø

0,05 (2)

401020

Jordnødder

0,05 (2)

401030

Valmuefrø

0,05 (2)

401040

Sesamfrø

0,05 (2)

401050

Solsikkefrø

0,05 (2)

401060

Rapsfrø

0,5

401070

Sojabønner

0,5

401080

Sennepsfrø

0,05 (2)

401090

Bomuldsfrø

0,05 (2)

401100

Græskarfrø

0,05 (2)

401110

Safflor

 (3)

401120

Hjulkrone

 (3)

401130

Sæddodder

 (3)

401140

Hampfrø

0,05 (2)

401150

Kristpalmefrø

 (3)

401990

Andet

0,05 (2)

402000

ii)

Olieholdige frugter

0,05 (2)

402010

Oliven til oliefremstilling

 

402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 (3)

402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

402040

Kapok

 (3)

402990

Andet

 

500000

5.

KORN

 

500010

Byg

0,3

500020

Boghvede

0,05 (2)

500030

Majs

0,05 (2)

500040

Hirse

0,05 (2)

500050

Havre

0,3

500060

Ris

5

500070

Rug

0,3

500080

Durra

0,05 (2)

500090

Hvede

0,3

500990

Andet

0,05 (2)

600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

 

610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Kaffebønner

 (3)

630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (3)

631000

a)

Blomster

 (3)

631010

Blomster af kamille

 (3)

631020

Blomster af hibiscus

 (3)

631030

Kronblade af roser

 (3)

631040

Blomster af jasmin

 (3)

631050

Blomster af lind

 (3)

631990

Andet

 (3)

632000

b)

Blade

 (3)

632010

Jordbærblade

 (3)

632020

Rooibosblade

 (3)

632030

Maté

 (3)

632990

Andet

 (3)

633000

c)

Rødder

 (3)

633010

Baldrianrod

 (3)

633020

Ginsengrod

 (3)

633990

Andet

 (3)

639000

d)

Andre urteudtræk

 (3)

640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 (3)

650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (3)

700000

7.

HUMLE (TØRRET), OGSÅ HUMLEPELLETS OG IKKE KONCENTRERET PULVER

20

800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

810000

i)

Frø

 (3)

810010

Anis

 (3)

810020

Sortkommen

 (3)

810030

Sellerifrø

 (3)

810040

Korianderfrø

 (3)

810050

Spidskommenfrø

 (3)

810060

Dildfrø

 (3)

810070

Fennikelfrø

 (3)

810080

Bukkehornsfrø

 (3)

810090

Muskatnød

 (3)

810990

Andet

 (3)

820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

820010

Allehånde

 (3)

820020

Anispeber (kinesisk peber)

 (3)

820030

Kommen

 (3)

820040

Kardemomme

 (3)

820050

Enebær

 (3)

820060

Peber, hvid og sort

 (3)

820070

Vanillestænger

 (3)

820080

Tamarinde

 (3)

820990

Andet

 (3)

830000

iii)

Bark

 (3)

830010

Kanel

 (3)

830990

Andet

 (3)

840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

840010

Lakrids

 (3)

840020

Ingefær

 (3)

840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

840040

Peberrod

 (3)

840990

Andet

 (3)

850000

v)

Knopper

 (3)

850010

Kryddernellike

 (3)

850020

Kapers

 (3)

850990

Andet

 (3)

860000

vi)

Støvfang

 (3)

860010

Saffrankrokus

 (3)

860990

Andet

 (3)

870000

vii)

Frøkapper

 (3)

870010

Muskatblomme

 (3)

870990

Andet

 (3)

900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

900020

Sukkerrør

 (3)

900030

Cikorierødder

 (3)

900990

Andet

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

0,05 (2)

1011000

a)

Svin

 

1011010

Kød

 

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

Kvæg

 

1012010

Kød

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

Får

 

1013010

Kød

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

Geder

 

1014010

Kød

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

1015010

Kød

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

1015030

Lever

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

1015990

Andet

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

1016010

Kød

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

Andre husdyr

 (3)

1017010

Kød

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

1017030

Lever

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

1017990

Andet

 (3)

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

0,01 (2)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

0,05 (2)

1030010

Kyllinger

 (3)

1030020

Ænder

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

1030990

Andet

 (3)

1040000

iv)

Honning

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 (3)

2)

Bilag III ændres således:

Oplysningerne vedrørende fludioxonil affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

110000

i)

Citrusfrugter

 

110010

Grapefrugter

10

110020

Appelsiner

7

110030

Citroner

7

110040

Limefrugter

7

110050

Mandariner

7

110990

Andet

7

120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,05 (5)

120010

Mandler

 

120020

Paranødder

 

120030

Cashewnødder

 

120040

Kastanjer

 

120050

Kokosnødder

 

120060

Hasselnødder

 

120070

Macadamia

 

120080

Pekannødder

 

120090

Pinjekerner

 

120100

Pistacienødder

 

120110

Valnødder

 

120990

Andet

 

130000

iii)

Kernefrugter

5

130010

Æbler

 

130020

Pærer

 

130030

Kvæder

 

130040

Mispel

 

130050

Japanmispel

 

130990

Andet

 

140000

iv)

Stenfrugter

 

140010

Abrikoser

5

140020

Kirsebær

5

140030

Ferskner

5

140040

Blommer

0,5

140990

Andet

0,05 (5)

150000

v)

Bær og småfrugter

 

151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

2

151010

Spisedruer

2

151020

Druer til vinfremstilling

2

152000

b)

Jordbær

3

153000

c)

Stængelfrugter

 

153010

Brombær

5

153020

Korbær

0,05 (5)

153030

Hindbær

5

153990

Andet

0,05 (5)

154000

d)

Andre små frugter og bær

 

154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær

3

154020

Tranebær

1

154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

3

154040

Stikkelsbær

3

154050

Hyben

1

154060

Morbær

1

154070

Azarolhvidtjørn (mediteranean medlar)

1

154080

Hyldebær

2

154990

Andet

1

160000

vi)

Diverse frugter

 

161000

a)

Spiselig skræl

0,05 (5)

161010

Dadler

 

161020

Figner

 

161030

Spiseoliven

 

161040

Kumquat

 

161050

Karambol

 

161060

Almindelig kaki

 

161070

Jambolan (javablomme)

 

161990

Andet

 

162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

162010

Kiwifrugter

20

162020

Litchi

0,05 (5)

162030

Passionsfrugter

0,05 (5)

162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

0,05 (5)

162050

Stjerneæble

0,05 (5)

162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki)

0,05 (5)

162990

Andet

0,05 (5)

163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

163010

Avocadoer

0,05 (5)

163020

Bananer

0,05 (5)

163030

Mangofrugter

0,05 (5)

163040

Papaja

0,05 (5)

163050

Granatæbler

3

163060

Cherimoya

0,05 (5)

163070

Guava

0,05 (5)

163080

Ananas

0,05 (5)

163090

Brødfrugt

0,05 (5)

163100

Durian

0,05 (5)

163110

Pigget annona (guanabana)

0,05 (5)

163990

Andet

0,05 (5)

200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

211000

a)

Kartofler

1

212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05 (5)

212010

Maniok

 

212020

Batater, søde kartofler

 

212030

Yams

 

212040

Salepmaranta

 

212990

Andet

 

213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

0,05 (5)

213010

Rødbeder

 

213020

Gulerødder

 

213030

Knoldselleri

 

213040

Peberrod

 

213050

Jordskokker

 

213060

Pastinakker

 

213070

Persillerod

 

213080

Radiser

 

213090

Havrerod

 

213100

Kålroer

 

213110

Majroer

 

213990

Andet

 

220000

ii)

Løg

 

220010

Hvidløg

0,05 (5)

220020

Kepaløg

0,1

220030

Skalotteløg

0,05 (5)

220040

Forårsløg

0,3

220990

Andet

0,05 (5)

230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

231000

a)

Solanacea

 

231010

Tomater

1

231020

Peberfrugter

2

231030

Auberginer (æggeplanter)

1

231040

Okra, lady's fingers

0,5

231990

Andet

0,5

232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

 

232010

Agurker

1

232020

Drueagurker, asieagurker

0,5

232030

Courgetter

1

232990

Andet

0,5

233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,05 (5)

233010

Meloner

 

233020

Græskar

 

233030

Vandmeloner

 

233990

Andet

 

234000

d)

Sukkermajs

0,05 (5)

239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (5)

240000

iv)

Kål

0,05 (5)

241000

a)

Blomsterkål

0,05 (5)

241010

Broccoli

 

241020

Blomkål

 

241990

Andet

 

242000

b)

Hovedkål

0,05 (5)

242010

Rosenkål

 

242020

Hovedkål

 

242990

Andet

 

243000

c)

Bladkål

0,05 (5)

243010

Kinakål

 

243020

Grønkål

 

243990

Andet

 

244000

d)

Kålrabi

0,05 (5)

250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

10

251010

Vårsalat

 

251020

Havesalat

 

251030

Endivie, bredbladet

 

251040

Havekarse

 

251050

Langskulpet vinterkarse

 

251060

Salatsennep (rucola)

 

251070

Rød sennep

 

251080

Blade og skud af Brassica spp.

 

251990

Andet

 

252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

252010

Spinat

0,05 (5)

252020

Portulak

10

252030

Bladbeder

0,05 (5)

252990

Andet

0,05 (5)

253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

0,05 (5)

254000

d)

Brøndkarse

0,05 (5)

255000

e)

Julesalat

0,05 (5)

256000

f)

Urter

1

256010

Kørvel

 

256020

Purløg

 

256030

Blade af selleri

 

256040

Persille

 

256050

Salvie

 

256060

Rosmarin

 

256070

Timian

 

256080

Basilikum

 

256090

Laurbærblade

 

256100

Estragon

 

256990

Andet

 

260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

260010

Bønner, med bælg

1

260020

Bønner, uden bælg

0,2

260030

Ærter, med bælg

0,2

260040

Ærter, uden bælg

0,05 (5)

260050

Linser

0,05 (5)

260990

Andet

0,05 (5)

270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

270010

Asparges

0,05 (5)

270020

Kardoner

0,05 (5)

270030

Bladselleri

0,05 (5)

270040

Fennikel

0,1

270050

Artiskokker

0,05 (5)

270060

Porrer

0,05 (5)

270070

Rabarber

0,05 (5)

270080

Bambusskud

0,05 (5)

270090

Palmehjerter

0,05 (5)

270990

Andet

0,05 (5)

280000

viii)

Svampe

0,05 (5)

280010

Dyrkede

 

280020

Vilde

 

280990

Andet

 

290000

ix)

Tang

0,05 (5)

300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,05 (5)

300010

Bønner

 

300020

Linser

 

300030

Ærter

 

300040

Lupiner

 

300990

Andet

 

400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05 (5)

401000

i)

Olieholdige frø

 

401010

Hørfrø

 

401020

Jordnødder

 

401030

Valmuefrø

 

401040

Sesamfrø

 

401050

Solsikkefrø

 

401060

Rapsfrø

 

401070

Sojabønner

 

401080

Sennepsfrø

 

401090

Bomuldsfrø

 

401100

Græskarfrø

 

401110

Safflor

 

401120

Hjulkrone

 

401130

Sæddodder

 

401140

Hampfrø

 

401150

Kristpalmefrø

 

401990

Andet

 

402000

ii)

Olieholdige frugter

 

402010

Oliven til oliefremstilling

 

402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 

402030

Frugt fra oliepalmer

 

402040

Kapok

 

402990

Andet

 

500000

5.

KORN

 

500010

Byg

0,05 (5)

500020

Boghvede

0,05 (5)

500030

Majs

0,1

500040

Hirse

0,05 (5)

500050

Havre

0,05 (5)

500060

Ris

0,05 (5)

500070

Rug

0,05 (5)

500080

Durra

0,05 (5)

500090

Hvede

0,2

500990

Andet

0,05 (5)

600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (5)

610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Kaffebønner

 

630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

631000

a)

Blomster

 

631010

Blomster af kamille

 

631020

Blomster af hibiscus

 

631030

Kronblade af roser

 

631040

Blomster af jasmin

 

631050

Blomster af lind

 

631990

Andet

 

632000

b)

Blade

 

632010

Jordbærblade

 

632020

Rooibosblade

 

632030

Maté

 

632990

Andet

 

633000

c)

Rødder

 

633010

Baldrianrod

 

633020

Ginsengrod

 

633990

Andet

 

639000

d)

Andre urteudtræk

 

640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 

650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

700000

7.

HUMLE (TØRRET), OGSÅ HUMLEPELLETS OG IKKE KONCENTRERET PULVER

0,05 (5)

800000

8.

KRYDDERIER

0,05 (5)

810000

i)

Frø

 

810010

Anis

 

810020

Sortkommen

 

810030

Sellerifrø

 

810040

Korianderfrø

 

810050

Spidskommenfrø

 

810060

Dildfrø

 

810070

Fennikelfrø

 

810080

Bukkehornsfrø

 

810090

Muskatnød

 

810990

Andet

 

820000

ii)

Frugter og bær

 

820010

Allehånde

 

820020

Anispeber (kinesisk peber)

 

820030

Kommen

 

820040

Kardemomme

 

820050

Enebær

 

820060

Peber, hvid og sort

 

820070

Vanillestænger

 

820080

Tamarinde

 

820990

Andet

 

830000

iii)

Bark

 

830010

Kanel

 

830990

Andet

 

840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

840010

Lakrids

 

840020

Ingefær

 

840030

Gurkemeje (kurkuma)

 

840040

Peberrod

 

840990

Andet

 

850000

v)

Knopper

 

850010

Kryddernellike

 

850020

Kapers

 

850990

Andet

 

860000

vi)

Støvfang

 

860010

Saffrankrokus

 

860990

Andet

 

870000

vii)

Frøkapper

 

870010

Muskatblomme

 

870990

Andet

 

900000

9.

SUKKERPLANTER

0,05 (5)

900010

Sukkerroer (roden)

 

900020

Sukkerrør

 

900030

Cikorierødder

 

900990

Andet

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

0,05 (5)

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

1011000

a)

Svin

 

1011010

Kød

 

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

Kvæg

 

1012010

Kød

 

1012020

Fedt

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

Får

 

1013010

Kød

 

1013020

Fedt

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

Geder

 

1014010

Kød

 

1014020

Fedt

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

1015010

Kød

 

1015020

Fedt

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1015990

Andet

 

1016000

f)

Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

1016010

Kød

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

Andre husdyr

 

1017010

Kød

 

1017020

Fedt

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 

1017990

Andet

 

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

 

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

 

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

iv)

Honning

 

1050000

v)

Padder og krybdyr

 

1060000

vi)

Snegle

 

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 


(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

(2)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(3)  Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for.«

(4)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

(5)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 257/2009

af 24. marts 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår det supplerende informationsskema for anmeldelse af støtte til fiskeri og akvakultur

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1), særlig artikel 27,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Kommissionens vedtagelse af nye EF-retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2) bør det supplerende informationsskema i del III.14 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (3) erstattes af et nyt supplerende informationsskema i tråd med de gældende rammebestemmelser.

(2)

Forordning (EF) nr. 794/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Del III.14 i bilag I til forordning (EF) nr. 794/2004 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUT C 84 af 3.4.2008. s. 10.

(3)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

»DEL III.14

SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMA FOR STØTTE TIL FISKERI OG AKVAKULTUR

Dette supplerende informationsskema skal anvendes til anmeldelse af enhver støtteordning eller individuel støtte, der er omfattet af retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (retningslinjerne).

FORMÅLET MED STØTTEORDNINGEN eller DEN INDIVIDUELLE STØTTE (sæt kryds ud for det relevante og giv de krævede oplysninger):

Rækkefølgen her er som i punkt 4 i retningslinjerne: »Støtte, som kan anses for forenelig med fællesmarkedet«

   Punkt 4.1 i retningslinjerne: Støtte til foranstaltninger af samme slags som dem, der er omfattet af en gruppefritagelsesforordning

Generelle bemærkninger om denne form for støtte

Der findes for øjeblikket to gruppefritagelsesforordninger: Forordning (EF) nr. 736/2008 (1), der gælder for fiskeri og akvakultur, og Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 (2), som er den generelle fritagelsesforordning for alle sektorer.

Derfor skal sådan støtte i princippet ikke anmeldes.

Ifølge betragtning 6 i forordning (EF) nr. 736/2008 og betragtning 7 i forordning (EF) nr. 800/2008 bør disse forordninger ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan anmelde statsstøtte, hvis mål er i tråd med målene i disse forordninger.

Endvidere kan der ikke indrømmes fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 736/2008 og (EF) nr. 800/2008 for følgende former for støtte: Støtte, der overstiger de fastsatte lofter, jf. artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 736/2008 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 800/2008, støtte med særlige karakteristika, især støtte til andre virksomheder end SMV'er, støtte til kriseramte virksomheder, uigennemsigtig støtte og støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet.

Anmeldt støttes karakteristika:

støtte af samme slags som omfattet af forordning (EF) nr. 736/2008

støtte af samme slags som omfattet af forordning (EF) nr. 800/2008

støtte, der overstiger de fastsatte lofter

støtte til andre virksomheder end SMV'er

uigennemsigtig støtte

støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte

andre karakteristika: skal specificeres.

Forenelighed med fællesmarkedet

Medlemsstaterne skal give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, hvorfor støtten kan anses for at være forenelig med fællesmarkedet.

   Punkt 4.2 i retningslinjerne: Støtte, der er omfattet af visse horisontale retningslinjer

Medlemsstaterne skal henvise til de relevante retningslinjer, som de anser for at gælde for den pågældende støtteforanstaltning, og give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, hvorfor støtten anses for at være forenelig med de pågældende retningslinjer.

Medlemsstaterne skal også udfylde andre relevante sammenfattende informationsskemaer, der er knyttet som bilag til denne forordning.

uddannelsesstøtte — skema i del III.2

beskæftigelsesstøtte — skema i del III.3

støtte til forskning og udvikling —skema i del III.6.A eller III.6.B alt efter tilfældet

støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder — skema i del III.7 eller III.8 alt efter tilfældet

støtte til miljøbeskyttelse — skema i del III.10.

   Punkt 4.3 i retningslinjerne: Støtte til investeringer om bord på fiskerfartøjer

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der godtgør, at støtten er forenelig med betingelserne i artikel 25, stk. 2 og 6, i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (3).

De skal også give en begrundelse for, hvorfor støtten ikke indgår i det operationelle program, der medfinansieres af denne fond.

   Punkt 4.4 i retningslinjerne: Støtte som kompensation for skader, der skyldes naturkatastrofer, usædvanlige begivenheder eller specifikke ugunstige vejrbegivenheder

Medlemsstaterne skal indsende følgende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med reglerne:

detaljerede oplysninger, der påviser, at der har været en naturkatastrofe eller en anden usædvanlig begivenhed, herunder tekniske og/eller videnskabelige rapporter

bevis for, at der er en årsagssammenhæng mellem begivenheden og skaderne

skadeberegningsmetode

andet bevismateriale.

   Punkt 4.5 i retningslinjerne: Skattelettelse og arbejdskraftrelaterede omkostninger i forbindelse med EF-fiskerfartøjer, der fisker uden for EF-farvande

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i punkt 4.5 i retningslinjerne.

Sådan information skal bl.a. indeholde nærmere oplysninger om risikoen for, at fartøjer omfattet af ordningen afregistreres i EF-fiskerflåderegistret.

   Punkt 4.6 i retningslinjerne: Støtte finansieret ved hjælp af skattelignende afgifter

Medlemsstaterne skal:

angive, hvordan provenuet fra de skattelignende afgifter vil blive anvendt

påvise, hvordan og på hvilket grundlag deres anvendelse af provenuet er foreneligt med statsstøttereglerne.

Endvidere skal de påvise, hvordan ordningen vil være til gavn for såvel indenlandske som importerede varer.

   Punkt 4.7 i retningslinjerne: Støtte til afsætning af fiskevarer fra EF's fjernområder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i dette punkt og de relevante betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion (4).

   Punkt 4.8 i retningslinjerne: Støtte til fiskerflåden i EF's fjernområder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger, der påviser, at støtten er forenelig med betingelserne i dette punkt og de relevante betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (5), og Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (6).

   Punkt 4.9 i retningslinjerne: Støtte til andre foranstaltninger

Medlemsstaterne skal meget nøje beskrive støttetype og mål.

Endvidere skal de give en detaljeret, velunderbygget begrundelse for, at støtten er forenelig med betingelserne i punkt 3 i retningslinjerne, og påvise, hvordan en sådan støtte tilgodeser den fælles fiskeripolitiks mål.

GENERELLE PRINCIPPER

Medlemsstaterne skal erklære, at der ikke vil blive ydet støtte til foranstaltninger, som støttemodtageren allerede er begyndt at gennemføre, og til aktiviteter, som modtageren også ville gennemføre på normale markedsvilkår.

Medlemsstaterne skal erklære, at der ikke vil blive ydet støtte i tilfælde, hvor EF-retten og navnlig den fælles fiskeripolitiks regler ikke overholdes.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne erklære, at det i støtteforanstaltningen udtrykkeligt er fastsat, at støttemodtagerne i støtteperioden skal overholde den fælles fiskeripolitiks regler, og at støtten, hvis det i nævnte periode konstateres, at støttemodtageren ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, skal tilbagebetales i forhold til, hvor alvorlig en overtrædelse der er tale om.

Medlemsstaterne skal erklære, at støtten er begrænset til højst ti år, eller forpligter sig til, hvis dette ikke er tilfældet, at genanmelde støtten senest to måneder før tiårsdagen for dens ikrafttræden.

ANDRE KRAV

Medlemsstaterne skal indsende en liste over alt dokumentationsmateriale, der indsendes sammen med anmeldelsen, og et kort resumé af indholdet af sådan dokumentation (f.eks. socioøkonomiske oplysninger om modtagerregionerne og en videnskabelig og økonomisk begrundelse).

Medlemsstaterne skal angive, at den pågældende støtte ikke er kumuleret med anden støtte i forbindelse med de samme støtteberettigede udgifter eller den samme kompensation.

Hvis der foreligger akkumulation, skal medlemsstaterne angive referencerne for den støtte (støtteordning eller individuel støtte), der er akkumulation med, og påvise, at hele den ydede støtte er forenelig med de relevante regler. I den forbindelse skal medlemsstaterne tage enhver form for statsstøtte i betragtning, herunder de minimis-støtte.


(1)  EUT L 201 af 30.7.2008, s. 16.

(2)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(4)  EUT L 176 af 6.7.2007, s. 1.

(5)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9.

(6)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10


27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 258/2009

af 26. marts 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 595/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 69, stk. 2, artikel 80, stk. 1, og artikel 85, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2004 (2) er der fastsat bestemmelser om, hvordan der tages hensyn til fedtindholdet i mælk, når den endelige leveringsopgørelse fastlægges.

(2)

De justeringskoefficienter, der anvendes på mælkeleverancer, hvor fedtindholdet er større eller mindre end referenceniveauet, er ikke blevet ændret siden 1989. I betragtning af de mange ændringer af støtteordningen for mælk og mejeriprodukter, der siden da er blevet gennemført, er det hensigtsmæssigt at nedsætte justeringskoefficienten for mælk, der leveres med et fedtindhold, som er større end referencefedtindholdet. Den koefficient, der skal anvendes, hvis det faktiske fedtindhold er mindre end referencefedtindholdet, bør ikke ændres.

(3)

Som følge af de forskellige justeringssatser bør de oplysninger, som medlemsstaterne meddeler Kommissionen i det årlige spørgeskema, også ændres, så skemaet kommer til at indeholde nærmere oplysninger om både op- og nedjusteringer.

(4)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 595/2004 er det fastsat, at Kommissionen hvert år skal fordele hver medlemsstats nationale kvote mellem leverancer og direkte salg på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne meddeler. Meddelelserne vedrører producenternes anmodninger om omregninger. En supplerende kvote, der tildeles en medlemsstat, tildeles i første omgang den nationale reserve, hvorefter medlemsstaten fordeler den mellem leverancer og direkte salg ud fra de forventede behov. Der findes dog ingen formelle bestemmelser om, at Kommissionen skal underrettes om denne fordeling. Det bør derfor fastsættes, at Kommissionen skal tage hensyn til denne fordeling ved den årlige tilpasning, og at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om fordelingen af sådanne kvoter.

(5)

I en række medlemsstater har leverancerne i en årrække været væsentligt lavere end leverancernes andel af den nationale kvote. Muligheden for, at kvoten overskrides, vil blive yderligere reduceret, efterhånden som de nationale kvoter forhøjes. Erfaringerne viser, at efterhånden som risikoen for at skulle betale afgift falder, falder også risikoen for, at producenterne underdriver eller skjuler de leverede mængder. Kontrolintensiteten i sådanne medlemsstater bør derfor nedsættes og dermed sikre den bedste udnyttelse af kontrolressourcerne.

(6)

I henhold til artikel 19, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 595/2004 skal medlemsstaterne afslutte alle kontrolrapporter for en given 12-månedersperiode senest 18 måneder efter udgangen af den pågældende periode. Hvis medlemsstaterne benytter sig af den nu indførte mulighed for at anvende en nedsat kontrolintensitet under visse omstændigheder, bør den tilladte maksimale periode for afslutning af alle rapporter nedsættes.

(7)

For at medlemsstaterne kan drage fordel af den forenklede situation som følge af den justerede kontrolintensitet og for at tage hensyn til, at kontrol efter artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 595/2004 skal gennemføres delvis i løbet af den pågældende 12-månedersperiode og delvis efter 12-månedersperioden, bør den justerede kontrolintensitet anvendes fra og med 12-månedersperioden 2008/09, dvs. den periode, der begynder den 1. april 2008 og slutter den 31. marts 2009.

(8)

For at understøtte Kommissionens overvågning af kvoteordningens gennemførelse og navnlig med henblik på de rapporter, som Kommissionen skal forelægge Rådet inden udgangen af 2010 og 2012, bør det fastsættes, at medlemsstaterne skal fremsende nærmere oplysninger om omfanget af kvoteudnyttelsen, omfordelingen af uudnyttede kvoter til producenterne og i givet fald opkrævningen af afgifter hos producenterne.

(9)

Forordning (EF) nr. 595/2004 bør derfor ændres.

(10)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 595/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, ændres »artikel 21« til »artikel 25«.

2)

Artikel 10 ændres som følger:

a)

Stk. 1 ændres som følger:

i)

Andet afsnit affattes således:

»Konstateres der en positiv afvigelse, forhøjes den leverede mængde mælk med 0,09 % pr. 0,1 g yderligere fedtstof pr. kg mælk.«

ii)

Femte afsnit affattes således:

»Udtrykkes den leverede mælkemængde i liter, multipliceres justeringen med koefficienten 0,971.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne fastlægger justeringen af leverancer på nationalt plan i overensstemmelse med artikel 80, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3).

3)

I artikel 19, stk. 3, tilføjes følgende i andet afsnit:

»Kontrolrapporterne skal dog være afsluttet senest 12 måneder efter udløbet af den pågældende periode i de medlemsstater, hvor artikel 22, stk. 1, litra aa) og ba), anvendes.«

4)

Artikel 22, stk. 1, litra a) og b), affattes således:

»a)

2 % af producenterne for hver 12-månedersperiode, eller

aa)

1 % af producenterne i de medlemsstater, hvor de samlede justerede leverancer har udgjort mindre end 95 % af leverancernes andel af den nationale kvote i hver af de tre foregående 12-månedersperioder, og

b)

40 % af den anmeldte mængde mælk efter justering for den pågældende periode, eller

ba)

20 % af den anmeldte mælk efter justering i de medlemsstater, hvor de samlede justerede leverancer har udgjort mindre end 95 % af leverancernes andel af den nationale kvote i hver af de tre foregående 12-månedersperioder, og.«

5)

Artikel 25, stk. 2, affattes således:

»2.   I overensstemmelse med artikel 69, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 giver medlemsstaterne hvert år inden den 1. februar Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de mængder, der efter anmodning fra producenterne er blevet definitivt omregnet mellem individuelle kvoter for leverancer og direkte salg

b)

fordelingen mellem leverancer og direkte salg af den kvote, der er tilført den nationale reserve i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 med virkning fra den 1. april i den pågældende 12-månedersperiode.«

6)

I artikel 27 tilføjes som stk. 4:

»4.   Hvert år inden den 1. oktober sender hver medlemsstat Kommissionen en rapport om udnyttelsen af kvoterne og opkrævningen af afgifter for den 12-månedersperiode, der slutter den 31. marts det samme kalenderår. Rapporten skal indeholde oplysninger om omfordelingen af uudnyttede kvoter, herunder om det antal producenter, som kvotemængderne er blevet omfordelt til, og grundlaget for de tildelte mængder. I rapporten oplyses i givet fald antallet af producenter, der bidrager til betalingen af tillægsafgiften, og antallet af eventuelle sager, hvor man ikke har fundet det muligt at opkræve skyldige beløb, fordi producenterne ikke har kunnet betale eller er gået konkurs. Inden den 1. december sender medlemsstaterne Kommissionen en ajourført rapport, der indeholder de seneste nye oplysninger. Hver efterfølgende rapport skal ajourføre situationen med hensyn til opkrævning af eventuelle tillægsafgifter, der i tidligere rapporter blev angivet som udestående.«

7)

Bilag I, nr. 1.8, affattes således:

»1.8.

Justering af leverancer i forhold til fedtindholdet:

a)

leverede mængder, der er blevet opjusteret (kg)

b)

samlede opjusterede mængder (kg)

c)

leverede mængder, der er blevet nedjusteret (kg)

d)

samlede nedjusterede mængder (kg).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2009, dog anvendes artikel 1, nr. 3) og 4), fra den 1. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 22.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/22


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. marts 2009

om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer K(2009) 1876)

(EØS-relevant tekst)

(2009/297/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (2), blev vedtaget som følge af kontaminering med hepatitis A-virus (HAV) af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som blev fundet at være skyld i et udbrud af hepatitis A hos mennesker. Nævnte beslutning finder anvendelse indtil den 31. marts 2009.

(2)

De peruvianske myndigheder har givet visse oplysninger om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at forbedre kontrollen med produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Fællesskabet.

(3)

De pågældende oplysninger er imidlertid utilstrækkelige, og Kommissionen vil gennemføre en inspektion i Peru.

(4)

Indtil de peruvianske myndigheder har forelagt alle relevante oplysninger, og indtil resultaterne af inspektionen foreligger, bør anvendelsen af beslutning 2008/866/EF forlænges indtil den 30. november 2009.

(5)

Beslutning 2008/866/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 5 i beslutning 2008/866/EF ændres »den 31. marts 2009« til »den 30. november 2009«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307 af 18.11.2008, s. 9.


27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. marts 2009

om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets

(meddelt under nummer K(2009) 2078)

(EØS-relevant tekst)

(2009/298/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens beslutning 2006/502/EF (2) skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.

(2)

Beslutning 2006/502/EF blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, der begrænser beslutningens gyldighedsperiode til højst et år, men giver mulighed for at forlænge gyldigheden med yderligere perioder, hver gang med højst et år.

(3)

Beslutning 2006/502/EF er blevet ændret to gange, første gang ved beslutning 2007/231/EF (3), hvorved dens gyldighedsperiode blev forlænget indtil den 11. maj 2008, og anden gang ved beslutning 2008/322/EF (4), hvorved dens gyldighedsperiode blev forlænget med yderligere et år indtil den 11. maj 2009.

(4)

Da der ikke findes andre tilfredsstillende foranstaltninger vedrørende børnesikring af lightere, er det nødvendigt at forlænge gyldighedsperioden for beslutning 2006/502/EF med yderligere 12 måneder og ændre beslutningen i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, i beslutning 2006/502/EF affattes således:

»2.   Denne beslutning anvendes indtil den 11. maj 2010.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning senest den 11. maj 2009 og offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Meglena KUNEVA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 41.

(3)  EUT L 99 af 14.4.2007, s. 16.

(4)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 40.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

27.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/24


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2009/299/RIA

af 26. februar 2009

om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 1, litra a), og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til initiativet fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Forbundsrepublikken Tyskland (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anklagedes ret til selv at være til stede under retssagen indgår i retten til en retfærdig rettergang i henhold til artikel 6 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som fortolket af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen har endvidere erklæret, at anklagedes ret til selv at være til stede under retssagen ikke er absolut, og at anklagede under visse omstændigheder af egen fri vilje udtrykkeligt eller stiltiende, men utvetydigt, kan give afkald på denne ret.

(2)

De forskellige rammeafgørelser om gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af endelige retsafgørelser behandler ikke konsekvent spørgsmålet om afgørelser afsagt under en retssag, hvor den pågældende person ikke selv var til stede. Disse forskelle vil kunne vanskeliggøre juristernes arbejde og hindre det retlige samarbejde.

(3)

De løsninger, der er valgt i disse rammeafgørelser, er ikke tilfredsstillende for så vidt angår sager, hvor den pågældende ikke har kunnet underrettes om retssagen. I henhold til rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (2), 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (3), 2008/409/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (4) og 2008/947/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner (5) kan den fuldbyrdende myndighed nægte at fuldbyrde sådanne domme. I henhold til rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (6) kan den fuldbyrdende myndighed kræve, at den udstedende myndighed giver garantier, der skønnes tilstrækkelige til at sikre, at den person, der er omfattet af den europæiske arrestordre, får adgang til at få sagen genoptaget i udstedelsesmedlemsstaten og til at være til stede ved domsafsigelsen. Det er den fuldbyrdende myndighed, der skal afgøre, om disse garantier er tilstrækkelige, og det er derfor svært at vide, nøjagtigt hvornår fuldbyrdelse kan nægtes.

(4)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte klare og fælles grunde til at undlade at anerkende afgørelser afsagt under en retssag, hvor den pågældende person ikke selv var til stede. Denne rammeafgørelse tager sigte på at præcisere definitionen af sådanne fælles grunde, der giver den fuldbyrdende myndighed mulighed for at fuldbyrde afgørelsen, selv om den pågældende person ikke var til stede under retssagen, under fuld hensyntagen til personens ret til et forsvar. Det er ikke meningen, at denne rammeafgørelse skal regulere de former og metoder, herunder proceduremæssige krav, der skal anvendes for at opnå de i rammeafgørelsen angivne resultater, hvilket henhører under medlemsstaternes nationale ret.

(5)

Sådanne ændringer kræver en ændring af de gældende rammeafgørelser om gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af endelige retsafgørelser. De nye bestemmelser bør desuden danne grundlag for de kommende retsakter på dette område.

(6)

Bestemmelserne i denne rammeafgørelse om ændring af andre rammeafgørelser fastsætter betingelser for, hvornår anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse afsagt under en retssag, hvor den pågældende person ikke selv var til stede, ikke bør nægtes. Det drejer sig om alternative betingelser; når en af betingelserne er opfyldt, garanterer den udstedende myndighed ved at udfylde den dertil indrettede del af den europæiske arrestordre eller af den relevante attest til de andre rammeafgørelser, at kravene er eller vil blive opfyldt, hvilket bør være tilstrækkeligt til, at afgørelsen kan fuldbyrdes på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse.

(7)

Anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse afsagt under en retssag, hvor den pågældende person ikke selv var til stede, bør ikke nægtes, hvis han/hun enten er blevet indkaldt personligt og derved er blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, eller hvis han/hun på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag. I denne forbindelse forudsættes det, at den pågældende er blevet underrettet »i tide«, dvs. i så god tid, at han/hun har kunnet deltage i retssagen og effektivt udøve sin ret til et forsvar.

(8)

Anklagedes ret til en retfærdig rettergang er sikret ved konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som fortolket af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne ret omfatter den pågældendes ret til selv at være til stede under retssagen. For at kunne udnytte denne ret skal den pågældende være klar over den berammede retssag. I henhold til denne rammeafgørelse skal hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med national ret sikre, at den pågældende er klar over retssagen, idet kravene i denne konvention samtidig overholdes. Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis kan der, når det afgøres, om den måde, hvorpå underretningen er givet, er tilstrækkelig til at sikre, at den sigtede er klar over retssagen, eventuelt også tages særligt hensyn til den omhu, som den pågældende har udøvet for at modtage den underretning, som er stilet til ham/hende.

(9)

Det fastsatte tidspunkt for en retssag kan af praktiske grunde i første omgang angives som flere mulige datoer inden for et kort tidsrum.

(10)

Anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse afsagt under en retssag, hvor den pågældende person ikke selv var til stede, bør ikke nægtes, hvis han/hun var klar over den berammede retssag og under denne blev forsvaret af en juridisk rådgiver, som han/hun havde givet mandat hertil, for at sikre praktisk og effektiv retshjælp. Det bør i den forbindelse ikke have nogen betydning, om den juridiske rådgiver blev valgt, udpeget og betalt af den pågældende, eller om den juridiske rådgiver blev udpeget og betalt af staten, idet det dog forudsættes, at den pågældende bevidst har valgt at lade sig repræsentere af en juridisk rådgiver i stedet for selv at være til stede under retssagen. Udpegelsen af den juridiske rådgiver og beslægtede spørgsmål henhører under national ret.

(11)

I fælles løsninger vedrørende grunde til at undlade anerkendelse i de relevante nugældende rammeafgørelser bør der tages hensyn til de forskellige situationer med hensyn til den pågældendes ret til fornyet prøvelse eller anke. En sådan fornyet prøvelse eller anke skal sikre retten til et forsvar og er kendetegnet ved følgende elementer: Den pågældende person har ret til at være til stede, sagens realiteter inklusive nye beviser bliver taget op (igen), og sagen kan føre til, at den oprindelige afgørelse ændres.

(12)

Der bør sikres ret til fornyet prøvelse eller anke, når afgørelsen allerede er blevet forkyndt, samt når den endnu ikke er forkyndt, men vil blive forkyndt straks efter overgivelsen, som tilfældet er med den europæiske arrestordre. Sidstnævnte tilfælde vedrører en situation, hvor det ikke er lykkedes myndighederne at kontakte den pågældende, især fordi han/hun forsøgte at unddrage sig retsforfølgning.

(13)

Hvis den europæiske arrestordre udstedes med henblik på fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning, og den pågældende person ikke tidligere har modtaget nogen officiel underretning om straffesagen imod ham/hende, og heller ikke har fået forkyndt afgørelsen, bør den pågældende efter anmodning i den fuldbyrdende medlemsstat modtage en genpart af dommen, der kun er til orientering. De udstedende og fuldbyrdende judicielle myndigheder bør, hvor det er relevant, konsultere hinanden om behovet og de eksisterende muligheder for at stille en oversættelse af dommen eller væsentlige dele heraf til rådighed for den pågældende person på et sprog, han/hun forstår. En sådan tilrådighedsstillelse af dommen bør hverken forsinke overgivelsesproceduren eller forsinke afgørelsen om fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre.

(14)

Denne rammeafgørelse indskrænker sig til at præcisere definitionen af grunde til at undlade anerkendelse i retsakter om gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse. Bestemmelser som dem, der vedrører retten til at få en sag genoptaget, har derfor et anvendelsesområde, der er begrænset til en definition af disse grunde til at undlade anerkendelse. De tager ikke sigte på en harmonisering af de nationale lovgivninger. Denne rammeafgørelse berører ikke Den Europæiske Unions fremtidige instrumenter til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på det strafferetlige område.

(15)

Grundene til at undlade anerkendelse er fakultative. Medlemsstaternes mandat til at fastsætte disse grunde i national ret er imidlertid særligt bestemt af retten til en retfærdig rettergang, under hensyn til det overordnede formål med denne rammeafgørelse, som er at styrke personers proceduremæssige rettigheder og lette det retlige samarbejde i straffesager —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålene med denne rammeafgørelse er at styrke de proceduremæssige rettigheder for personer, der er genstand for en straffesag, at lette det retlige samarbejde i straffesager og navnlig at forbedre den gensidige anerkendelse af retsafgørelser mellem medlemsstater.

2.   Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i EU-traktatens artikel 6, herunder retten til et forsvar for enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, og de forpligtelser, der påhviler judicielle myndigheder i denne henseende, berøres ikke.

3.   I denne rammeafgørelse fastsættes fælles regler for anerkendelse og/eller fuldbyrdelse i én medlemsstat (fuldbyrdelsesmedlemsstaten) af retsafgørelser, der udstedes af en anden medlemsstat (udstedelsesmedlemsstaten) under en retssag, hvor den pågældende ikke selv var til stede, i henhold til bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, artikel 7, stk. 2, litra g), i rammeafgørelse 2005/214/RIA, artikel 8, stk. 2, litra e), i rammeafgørelse 2006/783/RIA, artikel 9, stk. 1, litra i), i rammeafgørelse 2008/909/RIA og artikel 11, stk. 1, litra h), i rammeafgørelse 2008/947/RIA.

Artikel 2

Ændringer til rammeafgørelse 2002/584/RIA

I rammeafgørelse 2002/584/RIA foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Afgørelser afsagt under og efter en retssag, hvor den pågældende ikke selv var til stede

1.   Den fuldbyrdende judicielle myndighed kan også nægte at fuldbyrde den europæiske arrestordre, der er udstedt med henblik på fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning, hvis den pågældende ikke selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen, medmindre det fremgår af den europæiske arrestordre, at den pågældende i overensstemmelse med yderligere proceduremæssige krav i den udstedende medlemsstats nationale ret

a)

i rette tid

i)

enten er blevet indkaldt personligt og derved underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, eller på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag

og

ii)

er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

eller

b)

var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen

eller

c)

efter at have fået afgørelsen forkyndt og udtrykkeligt være blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret:

i)

udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

eller

ii)

ikke har anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

eller

d)

ikke har fået afgørelsen forkyndt personligt, men

i)

vil få den forkyndt personligt straks efter overgivelsen og vil udtrykkeligt blive underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter, herunder nye beviser, bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret

og

ii)

vil blive underrettet om den frist, inden for hvilken han/hun skal anmode om en sådan fornyet prøvelse eller anke som nævnt i den pågældende europæiske arrestordre.

2.   Hvis den europæiske arrestordre udstedes med henblik på fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning på de i stk. 1, litra d), omhandlede vilkår, og den pågældende ikke tidligere har modtaget officiel underretning om, at der er iværksat retsforfølgning mod ham/hende, kan den pågældende, når han/hun underrettes om indholdet af den europæiske arrestordre, anmode om at modtage en genpart af dommen, inden overgivelsen finder sted. Straks efter at den udstedende myndighed har fået underretning om anmodningen, fremsender den genparten af dommen til den, der søges overgivet, via den fuldbyrdende myndighed. Anmodningen fra den pågældende må hverken forsinke overgivelsesproceduren eller forsinke afgørelsen om fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre. Fremsendelsen af dommen til den pågældende er kun til orientering; den anses ikke for en formel forkyndelse af dommen og igangsætter ikke nogen frister, der finder anvendelse i forbindelse med fornyet prøvelse eller anke.

3.   Hvis personen overgives på de i stk. 1, litra d), omhandlede vilkår, og den pågældende har anmodet om fornyet prøvelse eller anke, tages frihedsberøvelsen af den pågældende person, der afventer en sådan fornyet prøvelse eller anke, regelmæssigt eller på begæring af den pågældende person op til prøvelse efter den udstedende medlemsstats lovgivning, indtil den fornyede prøvelse eller anken er færdigbehandlet. En sådan prøvelse omfatter navnlig muligheden af at suspendere eller afbryde frihedsberøvelsen. Den fornyede prøvelse eller anken begynder i rette tid efter overgivelsen.«

2)

I artikel 5 udgår stk. 1.

3)

I bilaget (EUROPÆISK ARRESTORDRE) affattes litra d) således:

»d)

Det angives, om den pågældende selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen:

1.

Ja, den pågældende var selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

2.

Nej, den pågældende var ikke selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

3.

Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

3.1a

den pågældende er blevet indkaldt personligt den … (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.1b

den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.2

den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

ELLER

3.3

den pågældende har fået afgørelsen forkyndt den … (dag/måned/år) og er udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

ELLER

3.4

den pågældende har ikke personligt fået afgørelsen forkyndt, men

den pågældende vil personligt få afgørelsen forkyndt snarest muligt efter overgivelsen, og

den pågældende vil efter at have fået afgørelsen forkyndt udtrykkeligt blive underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende vil blive underrettet om den frist, inden for hvilken han/hun skal anmode om en sådan fornyet prøvelse eller anke, som vil være … dage.

4.

Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er sat kryds, hvordan den relevante betingelse er blevet opfyldt:

…«

Artikel 3

Ændringer til rammeafgørelse 2005/214/RIA

I rammeafgørelse 2005/214/RIA foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2, ændres således:

a)

litra g) affattes således:

»g)

at den pågældende ifølge den i artikel 4 omhandlede attest i tilfælde af skriftlig procedure ikke, som krævet i udstedelsesstatens lovgivning, er blevet underrettet personligt eller via en efter national lovgivning kompetent repræsentant om sin ret til at anfægte sagen og om tidsfristerne for et sådant retsmiddel«

b)

følgende litraer tilføjes:

»i)

at den pågældende ifølge den i artikel 4 omhandlede attest ikke selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen, medmindre det fremgår af attesten, at den pågældende i overensstemmelse med yderligere proceduremæssige krav i udstedelsesstatens nationale ret

i)

i rette tid

enten er blevet indkaldt personligt og derved underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, eller på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag

og

er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

eller

ii)

var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

eller

iii)

efter at have fået afgørelsen forkyndt og udtrykkeligt være blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret:

udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

eller

ikke har anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.

j)

at den pågældende person ifølge den i artikel 4 omhandlede attest ikke er mødt personligt frem, medmindre det i attesten er anført, at personen efter udtrykkeligt at være blevet underrettet om retssagen og om muligheden for at være til stede under sagen udtrykkeligt har givet afkald på retten til et mundtligt retsmøde, og udtrykkeligt har tilkendegivet, at han/hun ikke anfægter sagen.«

2)

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   I de i stk. 1 og stk. 2, litra c), g), i) og j), omhandlede tilfælde hører den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten den kompetente myndighed i udstedelsesstaten på en hvilken som helst relevant måde, inden den beslutter ikke at anerkende og fuldbyrde en afgørelse enten helt eller delvis, og beder den om nødvendigt straks meddele alle fornødne yderligere oplysninger.«

3)

I litra h) i bilaget (attest) affattes punkt 3 således:

»3.

Det angives, om den pågældende selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen:

1.

Ja, den pågældende var selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

2.

Nej, den pågældende var ikke selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

3.

Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

3.1a

den pågældende er blevet indkaldt personligt den … (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.1b

den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.2

den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

ELLER

3.3

den pågældende har fået afgørelsen forkyndt den … (dag/måned/år) og er udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

ELLER

3.4

den pågældende har efter udtrykkeligt at være blevet underrettet om retssagen og om muligheden for at være til stede under sagen udtrykkeligt givet afkald på retten til et mundtligt retsmøde og har udtrykkeligt tilkendegivet, at han/hun ikke anfægter afgørelsen.

4.

Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2, 3.3 eller 3.4, hvor der er sat kryds, hvordan den relevante betingelse er blevet opfyldt:

…«

Artikel 4

Ændringer til rammeafgørelse 2006/783/RIA

I rammeafgørelse 2006/783/RIA foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

at den pågældende ifølge den i artikel 4, stk. 2, omhandlede attest ikke selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, medmindre det fremgår af attesten, at den pågældende i overensstemmelse med yderligere proceduremæssige krav i udstedelsesstatens nationale lovgivning

i)

i rette tid

enten er blevet indkaldt personligt og derved underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, eller på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag

og

er blevet underrettet om, at der kan afsiges en sådan afgørelse om konfiskation, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

eller

ii)

var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen

eller

iii)

efter at have fået afgørelsen om konfiskation forkyndt og udtrykkeligt være blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret:

udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen om konfiskation

eller

ikke har anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.«

2)

I bilaget (attest) affattes litra j) således:

»j)

Retssager, der førte til afgørelsen om konfiskation:

Det angives, om den pågældende selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation:

1.

Ja, den pågældende var selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation

2.

Nej, den pågældende var ikke selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation.

3.

Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

3.1a

den pågældende er blevet indkaldt personligt den … (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.1b

den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen om konfiskation, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.2

den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

ELLER

3.3

den pågældende har fået afgørelsen forkyndt den … (dag/måned/år) og er udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

4.

Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er sat kryds, om den relevante betingelse er blevet opfyldt:

…«

Artikel 5

Ændringer til rammeafgørelse 2008/909/RIA

I rammeafgørelse 2008/909/RIA foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 1, litra i), affattes således:

»i)

at den pågældende ifølge den i artikel 4 omhandlede attest ikke selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen, medmindre det fremgår af attesten, at den pågældende i overensstemmelse med yderligere proceduremæssige krav i udstedelsesstatens nationale lovgivning

i)

i rette tid

enten er blevet indkaldt personligt og derved underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, eller på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag

og

er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

eller

ii)

var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen

eller

iii)

efter at have fået afgørelsen forkyndt og udtrykkeligt være blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret:

udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

eller

ikke har anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.«.

2)

I litra i) i bilag I (attest) affattes nr. 1 således:

»1.

Det angives, om den pågældende selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen:

1.

Ja, den pågældende var selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

2.

Nej, den pågældende var ikke selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

3.

Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

3.1a

den pågældende er blevet indkaldt personligt den … (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.1b

den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.2

den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

ELLER

3.3

den pågældende har fået afgørelsen forkyndt den … (dag/måned/år) og er udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

4.

Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er kryds, hvordan den relevante betingelse er opfyldt:

…«

Artikel 6

Ændringer til rammeafgørelse 2008/947/RIA

I rammeafgørelse 2008/947/RIA foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 1, litra h), affattes således:

»h)

at den pågældende ifølge den i artikel 6 omhandlede attest ikke selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen, medmindre det fremgår af attesten, at den pågældende i overensstemmelse med yderligere proceduremæssige krav i udstedelsesstatens nationale ret

i)

i rette tid

enten er blevet indkaldt personligt og derved underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, eller på anden måde faktisk er blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den pågældende retssag på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at han/hun var klar over den berammede retssag

og

er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen

eller

ii)

var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen

eller

iii)

efter at have fået afgørelsen forkyndt og udtrykkeligt være blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret:

udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

eller

ikke har anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist.«

2)

I bilag I (attest) affattes litra h) således:

»h)

Det angives, om den pågældende selv var til stede under den retssag, der førte til afgørelsen:

1.

Ja, den pågældende var selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

2.

Nej, den pågældende var ikke selv til stede under den retssag, der førte til afgørelsen.

3.

Bekræft i benægtende fald en af følgende muligheder:

3.1a

den pågældende er blevet indkaldt personligt den … (dag/måned/år) og er dermed blevet underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.1b

den pågældende er ikke blevet indkaldt personligt, men er faktisk på anden vis blevet officielt underrettet om det fastsatte tidspunkt og sted for den retssag, der førte til afgørelsen, på en sådan måde, at det entydigt fremgår, at vedkommende var klar over den berammede retssag og er blevet underrettet om, at der kan afsiges en afgørelse, selv om han/hun ikke er til stede under retssagen.

ELLER

3.2

den pågældende var klar over den berammede retssag og havde givet et mandat til en juridisk rådgiver, der var udnævnt enten af den pågældende person eller af staten til at forsvare ham/hende under retssagen, og var faktisk repræsenteret af denne rådgiver under retssagen.

ELLER

3.3

den pågældende har fået afgørelsen forkyndt den … (dag/måned/år) og er udtrykkeligt blevet underrettet om retten til fornyet prøvelse eller anke, hvor personen har ret til at deltage, og som giver mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye beviser bliver taget op igen, og som kan føre til, at den oprindelige afgørelse bliver ændret, og

den pågældende har udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke anfægter afgørelsen

ELLER

den pågældende har ikke anmodet om fornyet prøvelse eller anke inden for den gældende frist

4.

Anfør venligst for det felt i punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hvor der er sat kryds, om den relevante betingelse er blevet opfyldt:

…«

Artikel 7

Territorialt anvendelsesområde

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 8

Gennemførelse og overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelses bestemmelser senest den 28. marts 2011.

2.   Denne rammeafgørelse anvendes fra den i stk. 1 nævnte dato på anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen.

3.   Hvis en medlemsstat ved vedtagelsen af denne rammeafgørelse har erklæret, at den har alvorlige grunde til at antage, at den ikke vil være i stand til at efterkomme rammeafgørelsens bestemmelser senest på den i stk. 1 nævnte dato, anvendes rammeafgørelsen senest fra den 1. januar 2014 på anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser, der er afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen, og som er udstedt af denne medlemsstats kompetente myndigheder. Enhver anden medlemsstat kan kræve, at den medlemsstat, der har fremsat en sådan erklæring, anvender de relevante bestemmelser i de rammeafgørelser, der er omhandlet i artikel 2-6, i de revisioner, som de oprindelig blev vedtaget i, på anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser, der er afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen, og som er udstedt af denne anden medlemsstat.

4.   Indtil de i stk. 1 og 3 nævnte datoer finder de relevante bestemmelser i de rammeafgørelser, der er omhandlet i artikel 2-6, fortsat anvendelse i de versioner, som de oprindelig blev vedtaget i.

5.   En erklæring, der fremsættes i medfør af stk. 3, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den kan til enhver tid trækkes tilbage.

6.   Medlemsstaterne sender Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret.

Artikel 9

Revision

1.   Senest den 28. marts 2014 udarbejder Kommissionen en rapport ud fra de oplysninger, den har modtaget fra medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 6.

2.   På grundlag af den i stk. 1 nævnte rapport vurderer Rådet:

a)

i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse, og

b)

anvendelsen af denne rammeafgørelse.

3.   Den i stk. 1 nævnte rapport ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2009.

På Rådets vegne

I. LANGER

Formand


(1)  EUT C 52 af 26.2.2008, s. 1.

(2)  Rammeafgørelse af 24.2.2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16).

(3)  Rammeafgørelse af 6.10.2006 (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59).

(4)  Rammeafgørelse af 27.11.2008 (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27).

(5)  Rammeafgørelse af 27.11.2008 (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 102).

(6)  Rammeafgørelse af 13.6.2002 (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).