ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
25. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 246/2009 af 26. februar 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (kodificeret udgave)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2009 af 24. marts 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 248/2009 af 19. marts 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår meddelelser om anerkendelse af producentorganisationer og fastsættelse af priser og interventioner i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (omarbejdet)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 249/2009 af 23. marts 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/289/EF

 

*

Rådets beslutning af 20. januar 2009 om gensidig bistand til Letland

37

 

 

2009/290/EF

 

*

Rådets beslutning af 20. januar 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Letland

39

 

 

Kommissionen

 

 

2009/291/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 2009 om Irlands udkast til bekendtgørelse om mærkning af fjerkrækød, svinekød og fårekød med oprindelsesland (meddelt under nummer K(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. marts 2009 om betingelserne for, at plastkasser og -paller kan undtages fra de bestemmelser om koncentrationsniveauer for tungmetaller, der er fastlagt i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (meddelt under nummer K(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/293/FUSP af 26. februar 2009 om brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel

47

Brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel

49

 

*

Rådets fælles aktion 2009/294/FUSP af 23. marts 2009 om ændring af fælles aktion 2008/736/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 246/2009

af 26. februar 2009

om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 83,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 af 25. februar 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Traktatens artikel 81, stk. 1, kan i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, erklæres uanvendelige på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som opfylder de i traktatens artikel 81, stk. 3, nævnte betingelser.

(3)

Bestemmelserne for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, skal i henhold til traktatens artikel 83 fastsættes ved forordning eller ved direktiv. I henhold til traktatens artikel 83, stk. 2, litra b), skal disse bestemmelser fastlægge de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, under hensyntagen til nødvendigheden af dels at sikre et effektivt tilsyn, dels at forenkle den administrative kontrol mest muligt. I henhold til traktatens artikel 83, stk. 2, litra d), skal disse bestemmelser fastlægge opgavefordelingen mellem Kommissionen og Domstolen.

(4)

Linjeskibsfart er en kapitalintensiv branche. Den øgede brug af containere har gjort behovet for samarbejde og rationalisering mere påtrængende. Medlemsstaternes skibsfartssektorer bør kunne opnå de nødvendige stordriftsfordele for at kunne klare sig i konkurrencen på det internationale linjeskibsfartsmarked.

(5)

Fælles aftaler mellem linjerederier, der indgås med det formål at rationalisere deres farter gennem tekniske, driftsmæssige og/eller kommercielle arrangementer (i skibsfartssektoren betegnet som »konsortier«), kan bidrage til at øge produktiviteten inden for linjetransportydelser og fremme den tekniske og økonomiske udvikling.

(6)

Søtransport er af stor betydning for udviklingen i handelen i Fællesskabet, og konsortieaftaler kan spille en rolle i den forbindelse under hensyn til den internationale linjeskibsfarts særlige forhold. Legaliseringen af disse aftaler bidrager positivt til at forbedre konkurrenceevnen inden for Fællesskabets søtransportsektor.

(7)

Brugerne af de transportydelser, konsortierne tilbyder, kan få andel i fordelene ved forbedringerne i produktiviteten og ydelserne i form af bl.a. regelmæssig besejling, omkostningsbesparelser i kraft af en højere kapacitetsudnyttelse, bedre servicekvalitet som følge af brug af bedre fartøjer og udstyr.

(8)

Kommissionen bør bemyndiges til ved en forordning at erklære, at traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse på visse kategorier af konsortieaftaler, herunder vedtagelser og samordnet praksis, således at virksomhederne får lettere adgang til at samarbejde under former, der er økonomisk hensigtsmæssige og ikke har skadelige virkninger for konkurrencen. Kommissionen bør være i stand til i et nært og løbende samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder at foretage en klar afgrænsning af anvendelsesområdet for disse fritagelser og de dertil knyttede betingelser.

(9)

Konsortier inden for linjeskibsfart er en særlig, kompleks form for joint ventures. Der findes en lang række forskellige former for konsortieaftaler, der er indgået under forskellige omstændigheder. Der foretages hyppigt ændringer i konsortieaftalernes anvendelsesområde, deltagere, indhold eller bestemmelser. Kommissionen bør derfor have beføjelse til til enhver tid at fastsætte, for hvilke konsortier gruppefritagelsen gælder.

(10)

For at sikre, at alle betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, er opfyldt, bør der til gruppefritagelsen knyttes betingelser, som navnlig skal sikre, at afskiberne får en rimelig andel af fordelene, og at konkurrencen ikke udelukkes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Kommissionen kan ved forordning og i overensstemmelse med traktatens artikel 81, stk. 3, erklære, at traktatens artikel 81, stk. 1, ikke finder anvendelse på kategorier af aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og former for samordnet praksis mellem linjerederier med henblik på at fremme og indlede et samarbejde i forbindelse med fælles søtransportdrift med det formål at rationalisere deres farter gennem tekniske, driftsmæssige og/eller kommercielle arrangementer, med undtagelse af prisfastsættelse (konsortier).

2.   Den forordning, der udstedes i medfør af denne artikels stk. 1, definerer, hvilke kategorier af aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis den finder anvendelse på, og fastsætter de nærmere betingelser og vilkår, hvorunder de i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, kan anses at være fritaget for forbuddet i stk. 1 i samme artikel.

Artikel 2

1.   Den forordning, der udstedes i medfør af artikel 1, gælder i fem år, regnet fra ikrafttrædelsesdatoen.

2.   Den forordning, der udstedes i medfør af artikel 1, kan ophæves eller ændres, såfremt der er sket ændringer i en eller flere af de omstændigheder, der dannede grundlag for dens vedtagelse.

Artikel 3

Den forordning, der udstedes i medfør af artikel 1, kan indeholde en bestemmelse om, at den finder anvendelse med tilbagevirkende kraft på aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis, der eksisterede på datoen for forordningens ikrafttrædelse, forudsat at de opfylder de i forordningen fastsatte betingelser.

Artikel 4

Den forordning, der udstedes i medfør af artikel 1, kan fastsætte, at forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, i den i forordningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede bestod den 1. januar 1995 og som artikel 81, stk. 1, finder anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede var omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, den 1. januar 1995.

Artikel 5

Inden Kommissionen vedtager den i artikel 1 nævnte forordning, offentliggør den et forordningsudkast, således at alle berørte personer og organisationer får lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger hertil inden for en rimelig frist, som fastsættes af Kommissionen, men som ikke kan være mindre end en måned.

Artikel 6

Inden Kommissionen offentliggør forordningsudkastet, og inden den vedtager forordningen i medfør af artikel 1, skal den høre det rådgivende udvalg for kartel- og monopolspørgsmål, jf. artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (4).

Artikel 7

Forordning (EØF) nr. 479/92, som ændret ved de i bilag I nævnte retsakter, ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2009.

På Rådets vegne

I. LANGER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.4.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 55 af 29.2.1992, s. 3.

(3)  Se bilag I.

(4)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


BILAG I

Ophævet forordning med liste over efterfølgende ændringer

(jf. artikel 7)

Rådets forordning (EØF) nr. 479/92

(EFT L 55 af 29.2.1992, s. 3)

 

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003

(EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1)

Udelukkende artikel 42

Tiltrædelsesakten af 1994, artikel 29 og bilag I, punkt IIIA.4

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 56)

 


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 479/92

Nærværende forordning

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilag I

Bilag II


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 247/2009

af 24. marts 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. marts 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 248/2009

af 19. marts 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår meddelelser om anerkendelse af producentorganisationer og fastsættelse af priser og interventioner i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (omarbejdet)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 34, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2001 af 16. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår meddelelser om anerkendelse af producentorganisationer og fastsættelse af priser og interventioner i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer (2) og akvakulturprodukter er ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer for at tilpasse listen over medlemsstaternes regioner og de valutakoder, der skal anvendes med henblik på denne forordning, bør den af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Ifølge artikel 13, stk. 6, i forordning (EF) nr. 104/2000 offentliggør Kommissionen hvert år en liste over anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer. Medlemsstaterne meddeler de passende oplysninger med henblik herpå.

(3)

Kommissionen bør kunne følge med i producentorganisationernes prisregulering og deres anvendelse af ordningerne med udligning og prolongationsstøtte.

(4)

De EF-interventionsordninger, der er fastsat i artikel 21-26 i forordning (EF) nr. 104/2000, forudsætter kendskab til bl.a. noteringerne i bestemte områder, som medlemsstaterne skal fremsende med regelmæssige mellemrum.

(5)

Som led i forvaltningen af den fælles fiskeripolitik blev der iværksat en ordning for elektronisk fremsendelse af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen (FIDES II). Ordningen bør anvendes til at indsamle de data, der er omfattet af nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Meddelelser om anerkendelse af producentorganisationer og foreninger heraf

Artikel 1

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, der omhandles i artikel 6, stk. 1, litra c), og artikel 13, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000, senest to måneder efter, at de har truffet den dér nævnte beslutning.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL II

Priser og interventioner

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler senest to måneder efter hvert fangstårs begyndelse Kommissionen de oplysninger, der omhandles i artikel 17, stk. 4, i forordning (EF) nr. 104/2000.

Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen enhver ændring af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

For de arter, der er anført i bilag I og IV til forordning (EF) nr. 104/2000, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er landet, solgt, taget tilbage og prolongeret på hele deres område, samt værdien af de solgte mængder, i hvert kvartal i de forskellige i tabel 1 i bilag VIII til nærværende forordning definerede områder, senest syv uger efter det pågældende kvartal.

Konstateres der en krise for visse af de arter, som er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er landet, solgt, taget tilbage og prolongeret på hele deres område, samt værdien af de solgte mængder, i hver halve måned i de forskellige i tabel 1 i bilag VIII til nærværende forordning definerede områder, senest to uger efter den pågældende halve måned.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

For hver vare, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, og som er taget tilbage, meddeler medlemsstaterne Kommissionen værdi og afsatte mængder i hvert kvartal, opdelt efter afsætningsmulighed, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 (4), senest otte uger efter det pågældende kvartal.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

For hver vare, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er landet, solgt og oplagret, samt værdien af de solgte mængder, i hvert kvartal i de forskellige i tabel 1 i bilag VIII til nærværende forordning definerede områder, senest seks uger efter det pågældende kvartal.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 6

For hver vare, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000, meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der er landet, solgt, og leveret til industrien pr. producentorganisation, samt værdien af de til industrien leverede mængder, i hver måned i de forskellige i tabel 1 i bilag VIII til nærværende forordning definerede områder, senest seks uger efter den pågældende måned.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 7

Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at bestemme de tekniske udgifter til den påkrævede stabilisering og oplagring, jf. artikel 23 og 25 i forordning (EF) nr. 104/2000, senest tre måneder efter det pågældende år.

Disse oplysninger samt transmissionsformatet er fastlagt i bilag VII til nærværende forordning.

KAPITEL III

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 8

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i elektronisk form ved hjælp af de transmissionssystemer, som for tiden anvendes til at udveksle data i forbindelse med den fælles fiskeripolitik (FIDES II).

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 80/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 13 af 17.1.2001, s. 3.

(3)  Se bilag IX.

(4)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.


BILAG I

Oplysninger om producentorganisationer og foreninger heraf

Registreringsnummer

Feltnavn

Type

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

4

Type meddelelse

<TYP>

Text

3

INS = ny

MOD = ændring

DEL = tilbagetagelse af anerkendelse

5

Nr. for PO eller forening af PO

<NOP>

Tekst

7

Kun i tilfælde af meddelelse af typen »MOD« eller »DEL«

6

Betegnelse

<NOM>

Tekst

 

 

7

Officiel forkortelse

<ABB>

 

 

Hvis den findes

8

Nationalt nr.

<NID>

 

 

Hvis den findes

9

Kompetenceområde

<ARE>

Tekst

 

 

10

Aktivitet

<ACT>

Tekst

6

Tab. 10

11

Dato for oprettelse

<DCE>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

12

Dato for vedtægten

<DST>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

13

Dato for anerkendelsen

<DRE>

ÅÅÅÅMMDD

 

 

14

Dato for tilbagetagelse af anerkendelsen

<DRA>

ÅÅÅÅMMDD

 

Kun i tilfælde af meddelelse af typen »DEL«

15

Adresse 1

<ADR1>

Tekst

 

 

16

Adresse 2

<ADR2>

Tekst

 

 

17

Adresse 3

<ADR3>

 

 

 

18

Postnummer

<CPO>

Tekst

 

 

19

Sted

<LOC>

Tekst

 

 

20

Telefonnummer 1

<TEL1>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonnummer 2

<TEL2>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faxnummer

<FAX>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-post

<MEL>

Tekst

 

 

24

Internetadresse

<WEB>

Tekst

 

 

25 ff.

Nr. for tilsluttet PO

<ADH>

Tekst

 

I tilfælde af forening af PO liste over tilsluttede PO


BILAG II

Producentorganisationernes tilbagetagelsespriser

Fremsendelse to måneder efter fangstårets begyndelse


Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO-WP

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

Y

1

Y = årlig

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = sekvens

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Kode til identifikation af PO

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Kode for art

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kode for konservering

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kode for behandlingsgrad

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kode for friskhed

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kode for størrelse

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Tilbagetagelsespris

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8 for 1 000 kg

 

Område, hvor der anvendes en pris multipliceret med en regional koefficient

 

Tekst

 

Tab. 8


BILAG III

Varer i bilag I og IV til forordning (EF) nr. 104/2000

Fremsendelse hvert kvartal


Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FRESH

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

Q eller C

1

Q = kvartal

C = krise

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = sekvens

1 til 4 for kvartal

1 til 24 for hver halve måned

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Kode for landingens NUTS-område

<DAT>

Tekst

7

Tab. 1

 

Kode for art

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kode for konservering

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kode for behandlingsgrad

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kode for friskhed

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kode for størrelse

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Værdi af de solgte mængder

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Solgte mængder

 

Helt tal

 

kg

 

Mængder taget tilbage til EF-pris

 

Helt tal

 

kg

 

Mængder taget tilbage til autonom pris

 

Helt tal

 

kg

 

Prolongerede mængder

 

Helt tal

 

kg


BILAG IV

Varer i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Anvendelse af varer, der er taget tilbage fra markedet

Fremsendelse hvert kvartal


Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-STD-VAL

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

Q

1

Q = kvartal

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = sekvens

1 til 4

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Kode for art

<DAT>

Tekst

3

Tab. 7

 

Kode for destination

 

Tekst

6

Tab. 9

 

Værdi af solgte eller overdragne mængder

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

Værdi »0« tilladt for overdragne mængder

 

Solgte eller overdragne mængder

 

Helt tal

 

kg


BILAG V

Varer i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000 (fremsendelse hvert kvartal)

Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FROZEN

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

Q

1

Q = kvartal

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

8

PPP = sekvens 1 til 4

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Kode for landingens NUTS-område

<DAT>

Tekst

7

Tab. 1

 

Kode for art

<DAT>

Tekst

3

Tab. 7

 

Kode for konservering

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kode for behandlingsgrad

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kode for friskhed

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kode for størrelse

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Værdi af de solgte mængder

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Mængder solgt inden oplagring

 

Helt tal

 

kg

 

Oplagrede mængder

 

Helt tal

 

kg

 

Udlagrede mængder

 

Helt tal

 

kg


BILAG VI

Varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000

Hyppighed: hver måned


Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TUNA

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

M

1

M = månedlig

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

7

PPP = sekvens fra 1 til 12

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Producentorganisation

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Kode for art

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kode for konservering

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kode for behandlingsgrad

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kode for størrelse

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Værdi af mængder solgt og leveret til industrien

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Mængder solgt og leveret til industrien

 

Helt tal

 

kg


BILAG VII

Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Hyppighed: hvert år


Registreringsnummer

Berørte oplysninger

Identifikation af type oplysninger

Format

Størrelse

Kode

1

Identifikation af meddelelsen

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TECH

2

Medlemsstat

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Fremsendelsens sekvensnummer

<LOT>

Numerisk

4

Sekvensnummer tildelt pr. medlemsstat

4

Type meddelelse

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Fremsendelsesdato

<DSE>

ÅÅÅÅMMDD

8

 

6

Type periode

<PTYP>

Y

1

Y = årlig

7

Identifikation af perioden

<IDP>

PPP/ÅÅÅÅ

7

PPP = 1

ÅÅÅÅ = år

8

Benyttet valuta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 ff.

Varekode

<DAT>

Tekst

3

1AB = vare i bilag I, AB

1C = vare i bilag I, C

2 = vare i bilag II

 

Kode for tekniske udgifter

 

Tekst

2

Tab. 11

 

Udgifter til arbejdskraft

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Udgifter til energi

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Transportudgifter

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8

 

Andre udgifter (bearbejdning, marinering, umiddelbar emballage osv.)

 

Helt tal

 

I valuta som angivet i registrering nr. 8


BILAG VIII

Tabel 1

NUTS-koder »ISO-A3«

Land

NUTS-navn

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabel 2

Kode for størrelser

Kode

Betegnelse

1

Størrelse 1

2

Størrelse 2

3

Størrelse 3

4

Størrelse 4

5

Størrelse 5

6

Størrelse 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Fri

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabel 3

Kode for behandlingsgrad

Kode

Behandlingsgrad

1

Hel

12

Uden hoved

3

Renset, med hoved

31

Renset, uden gæller

32

Renset, uden hoved

61

Renset

25

Side (lap)

2

Filet

62

Cylinder

63

Rør

21

Med ben, »standard«

22

Uden ben

23

Med skind

24

Uden skind

51

Blok

5

Stykker og andet kød

11

Med eller uden hoved

9

Enhver gyldig behandlingsgrad, undtagen hel og renset med gæller

26

Fileter i blokke < 4 kg

70

Renset med hoved eller hel

71

Alle behandlingsgrader, der er godkendt for denne art

72

Enhver gyldig behandlingsgrad, undtagen filet, stykker og andet kød

6

Renset, cylinder, rør

7

Andre behandlingsgrader

SO

Fri


Tabel 4

Kode for konservering

Kode

Konservering

SO

Fri

V

Levende

C

Frosset

CU

Kogt i vand

S

Saltet

FC

Fersk eller frosset

FR

Fersk eller kølet

PRE

Tilberedning

CSR

Fiskekonserves

F

Fersk

R

Kølet


Tabel 5

Kode for friskhed

Kode

Friskhed

E

Ekstra

A

A

B

B

V

Levende

SO

Fri


Tabel 6

Valutakoder

Kode

Valuta

EUR

Euro

BGN

Bulgarsk lev

CZK

Tjekkisk koruna

DKK

Dansk krone

EEK

Estisk kroon

GBP

Pund sterling

HUF

Ungarsk forint

LTL

Litauisk litas

LVL

Lettisk lats

PLN

Polsk zloty

RON

Ny rumænsk leu

SEK

Svensk krone


Tabel 7

Kode

Art

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. and Euthynnus spp. excluding Thunnus thunnus and T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabel 8

Områder, hvor der anvendes en tilbagetagelsespris multipliceret med en regional koefficient

Kode

Område

Beskrivelse af området

MADER

Azorerne og Madeira

Øerne Azorerne og Madeira

BALNOR

Nordlige Østersø

Nord for nordlig breddegrad 59°30′ i Østersøen

CANA

De Kanariske Øer

De Kanariske Øer

CORN

Cornwall

Kystområdene og øerne i grevskaberne Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

ECOS

Skotland

Kystområderne fra Wick til Aberdeen i det nordøstlige Skotland

ECOIRL

Skotland og Nordirland

Kystområderne fra Portpatrick i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne vest og nord for disse områder. Kystområderne og øerne i Nordirland

ESTECO

Skotland (øst)

Skotlands kystområder fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder

ESPATL

Spanien (Atlanterhavet)

Spaniens kystområder langs Atlanterhavet (undtagen De Kanariske Øer)

ESTANG

Østengland

Kystområderne i Østengland fra Berwick til Dover. Skotlands kystområder fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder. Kystområderne i grevskabet Down

FRAATL

Frankrig (Atlanterhavet, Kanalen, nord)

De franske kystområder langs Antlanterhavet, Den Engelske Kanal og Nordsøen

IRL

Irland

Irlands kystområder og øer

NIRL

Nordirland

Kystområderne i grevskabet Down (Nordirland)

PRT

Portugal

Portugals kystområder langs Atlanterhavet

UER

Resten af EU

EU, bortset fra de områder, som der anvendes en regional koefficient for

EU

Den Europæiske Union

Hele EU

WECO

Skotland (vest)

Kystområderne fra Troon (i det sydvestlige Skotland) til Wick (i det nordøstlige Skotland) samt øerne vest og nord for disse områder

BALSUD

Østersøen

Syd for nordlig breddegrad 59°30′ i Østersøen


Tabel 9

Udnyttelse af tilbagetagne fisk

Kode

Udnyttelse af tilbagetagne fisk

FMEAL

Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder)

OTHER

Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder)

NOALIM

Anvendelse til andet end konsum og foder

DIST

Gratis uddeling

BAIT

Agn/madding


Tabel 10

Type fiskeri

Kode

Type fiskeri

D

Fjernfiskeri

H

Højsøfiskeri

C

Kystfiskeri

L

Lokalt fiskeri af mindre omfang

O

Andet fiskeri

A

Akvakultur


Tabel 11

Type teknisk udgift

Kode

Type teknisk udgift

CO

Nedfrysning

ST

Oplagring

FL

Filetering

SL

Saltning — tørring

MA

Marinering

CU

Kogning — pasteurisering

VV

Opbevaring i bassin


BILAG IX

Den ophævede forordning med en liste over de senere ændringer heraf

Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2001 (EFT L 13 af 17.1.2001, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2494/2001 (EFT L 337 af 20.12.2001, s. 22)

Tiltrædelsesakten af 2003 (punkt 7.4 i bilag II, s. 445)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1)

Kun for så vidt angår henvisningen til artikel 1, stk. 1, fjerde led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2001 og punkt 5.1 i bilaget.


BILAG X

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 80/2001

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VII

Bilag VIII

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 249/2009

af 23. marts 2009

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (2) fastsættes det, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs (herefter benævnt »agenturet«) indtægter udgøres af et bidrag fra Fællesskabet og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastlægges kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal Kommissionen gennemgå agenturets gebyrer og ajourføre dem i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april hvert år.

(3)

Disse gebyrer bør derfor ajourføres på grundlag af inflationssatsen for 2008. Inflationssatsen i Fællesskabet, som offentliggjort af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), var 3,7 % i 2008.

(4)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(5)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2009.

(7)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2009. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »242 600 EUR« til »251 600 EUR«

i andet afsnit ændres »24 300 EUR« til »25 200 EUR«

i tredje afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »94 100 EUR« til »97 600 EUR«

i andet afsnit ændres »156 800 EUR« til »162 600 EUR«

i tredje afsnit ændres »9 400 EUR« til »9 700 EUR«

i fjerde afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »72 800 EUR« til »75 500 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR« til »mellem 18 900 EUR og 56 600 EUR«

i tredje afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»2 600 EUR« ændres til »2 700 EUR«

»6 100 EUR« ændres til »6 300 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »72 800 EUR« til »75 500 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR« til »mellem 18 900 EUR og 56 600 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »12 100 EUR« til »12 500 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »18 200 EUR« til »18 900 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »87 000 EUR« til »90 200 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 21 700 EUR og 65 200 EUR« til »mellem 22 500 EUR og 67 600 EUR«.

2)

I artikel 4 ændres »60 600 EUR« til »62 800 EUR«.

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »121 300 EUR« til »125 800 EUR«

i andet afsnit ændres »12 100 EUR« til »12 500 EUR«

i tredje afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«

i fjerde afsnit foretages følgende ændringer:

»60 600 EUR« ændres til »62 800 EUR«

»6 100 EUR« ændres til »6 300 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »60 600 EUR« til »62 800 EUR«

i andet afsnit ændres »102 500 EUR« til »106 300 EUR«

i tredje afsnit ændres »12 100 EUR« til »12 500 EUR«

i fjerde afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«

i femte afsnit foretages følgende ændringer:

»30 300 EUR« ændres til »31 400 EUR«

»6 100 EUR« ændres til »6 300 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »30 300 EUR« til »31 400 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 7 500 EUR og 22 700 EUR« til »mellem 7 800 EUR og 23 500 EUR«

i tredje afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) ændres »2 600 EUR« til »2 700 EUR« og »6 100 EUR« ændres til »6 300 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i første afsnit ændres »36 400 EUR« til »37 700 EUR«

i andet afsnit ændres »mellem 9 100 EUR og 27 300 EUR« til »mellem 9 400 EUR og 28 300 EUR«

i tredje afsnit ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »18 200 EUR« til »18 900 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »29 000 EUR« til »30 100 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 7 200 EUR og 21 700 EUR« til »mellem 7 500 EUR og 22 500 EUR«.

4)

I artikel 6 ændres »36 400 EUR« til »37 700 EUR«.

5)

Artikel 7 ændres således:

a)

I første afsnit ændres »60 600 EUR« til »62 800 EUR«.

b)

I andet afsnit ændres »18 200 EUR« til »18 900 EUR«.

6)

Artikel 8 ændres således:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »72 800 EUR« til »75 500 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »36 400 EUR« til »37 700 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 18 200 EUR og 54 600 EUR« til »mellem 18 900 EUR og 56 600 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 9 100 EUR og 27 300 EUR« til »mellem 9 400 EUR og 28 300 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »242 600 EUR« til »251 600 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »121 300 EUR« til »125 800 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 2 600 EUR og 209 100 EUR« til »mellem 2 700 EUR og 216 800 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »104 600 EUR« til »108 500 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »6 100 EUR« til »6 300 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. april 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/37


RÅDETS BESLUTNING

af 20. januar 2009

om gensidig bistand til Letland

(2009/289/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 119,

under henvisning til Kommissionens henstilling efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af et meget stort eksternt finansieringsbehov er de lettiske kapital- og finansmarkeder i den seneste tid kommet under pres, hvilket afspejler en generel forværring i stemningen på markedet og stigende bekymringer over den lettiske økonomis sundhed som følge af dens store ubalancer med hensyn til et stort underskud over for udlandet og en meget stor udlandsgæld, som svækker de offentlige finanser, samt høje omkostninger og prisinflation. Den lettiske banksektor har oplevet alvorlige likviditets- og tillidsproblemer. Valutareserverne er faldet, idet centralbanken har grebet ind for at bevare valutakursbindingen.

(2)

Rådet gennemgår regelmæssigt de økonomiske politikker, der gennemføres af Letland, navnlig i forbindelse med Letlands konvergensprogram og nationale reformprogram samt i forbindelse med konvergensrapporterne.

(3)

Letlands samlede eksterne finansieringsbehov frem til første kvartal af 2011 anslås til 7,5 mia. EUR.

(4)

De lettiske myndigheder har anmodet om omfattende finansiel bistand fra EU og andre internationale finansielle institutioner og lande med henblik på at understøtte holdbarheden af betalingsbalancen.

(5)

Letlands betalingsbalance er udsat for en alvorlig trussel, som berettiger, at Fællesskabet hurtigt yder gensidig bistand sammen med IMF og andre bidragsydere. I betragtning af sagens hastende karakter er det endvidere absolut nødvendigt at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

(6)

Den finansielle bistandspakke vil blive tilvejebragt på betingelse af, at de lettiske myndigheder afgiver et stærkt tilsagn om at gennemføre et ambitiøst program for finanspolitikken, for det finansielle system og for strukturreformer med det formål at fremme de nødvendige eksterne og interne justeringer, stabilisere økonomien og genskabe troværdigheden af den økonomiske politik. Sammen med EFC vil Kommissionen regelmæssigt og omhyggeligt føre tilsyn med, om de økonomisk-politiske vilkår, der er knyttet til bistanden, opfyldes fuldt ud —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fællesskabet yder gensidig bistand til Letland.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/39


RÅDETS BESLUTNING

af 20. januar 2009

om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Letland

(2009/290/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/289/EF (2) besluttede Rådet at yde gensidig bistand til Letland.

(2)

På baggrund af et meget stort eksternt finansieringsbehov er de lettiske kapital- og finansmarkeder i den seneste tid kommet under pres, hvilket afspejler en generel forværring i stemningen på markedet og stigende bekymringer over den lettiske økonomis sundhed som følge af dens store ubalancer med hensyn til et stort underskud over for udlandet og en meget stor udlandsgæld, som svækker de offentlige finanser, samt høje omkostninger og prisinflation. Den lettiske banksektor har oplevet alvorlige likviditets- og tillidsproblemer. Valutareserverne er faldet, idet centralbanken har grebet ind for at bevare valutakursbindingen.

(3)

Letlands samlede eksterne finansieringsbehov frem til første kvartal af 2011 anslås til 7,5 mia. EUR.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at yde fællesskabsstøtte til Letland på op til 3,1 mia. EUR under mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne, som blev oprettet ved forordning (EF) nr. 332/2002. Denne bistand bør stilles til rådighed i sammenhæng med et lån fra Den Internationale Valutafond (IMF) på 1,5 mia. SDR (1 200 % af Letlands IMF-kvote, ca. 1,7 mia. EUR) i henhold til et standby-arrangement, som blev godkendt den 23. december 2008. De nordiske lande (Sverige, Danmark, Finland, Estland og Norge) skal tilsammen bidrage med 1,9 mia. EUR, Verdensbanken — 0,4 mia. EUR, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Tjekkiske Republik og Polen — i alt 0,4 mia. EUR, hvilket bringer det samlede beløb op på 7,5 mia. EUR i perioden frem til første kvartal af 2011.

(5)

Fællesskabets bistand bør forvaltes af Kommissionen. De særlige økonomisk-politiske vilkår, der aftales med Letlands myndigheder efter høring af EFC, bør nedfældes i et aftalememorandum. De bør bl.a. omfatte foranstaltninger, der er beregnet til at dæmme op for det umiddelbare likviditetspres, genskabe den langsigtede stabilitet ved at styrke banksektoren, korrigere finanspolitiske ubalancer og vedtage nationale politikker, som forbedrer konkurrenceevnen. Foranstaltningerne bør omfatte en omgående og varig finanspolitisk konsolidering, en omfattende løsningsstrategi for bankerne, større krisestyringsmuligheder for de lovgivende myndigheder, omfattende strukturreformer samt andre vigtige foranstaltninger. De nærmere finansielle vilkår bør fastsættes af Kommissionen i låneaftalen.

(6)

Bistanden bør gives med henblik på at dæmme op for det umiddelbare likviditetspres og på betingelse af politikker, som skal genskabe den langsigtede stabilitet ved at styrke banksektoren, korrigere finanspolitiske ubalancer og vedtage nationale politikker, som forbedrer konkurrenceevnen, samtidig med at det snævre udsvingsbånd for valutakursen fastholdes omkring den eksisterende centralkurs —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Fællesskabet yder Letland et mellemfristet lån på højst 3,1 mia. EUR med en højeste gennemsnitlig løbetid på syv år.

2.   Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i en periode på tre år fra den første dag efter denne beslutnings ikrafttræden.

Artikel 2

1.   Støtten forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med Letlands tilsagn og Rådets henstillinger. Disse betingelser nedfældes i et aftalememorandum. De nærmere finansielle vilkår fastsættes af Kommissionen i låneaftalen.

2.   Kommissionen kontrollerer i samråd med EFC med jævne mellemrum, om de økonomiskpolitiske vilkår, der er knyttet til bistanden, er opfyldt. Kommissionen holder EFC underrettet om eventuelle refinansieringer af lånene eller omlægninger af de finansielle vilkår.

3.   Letland skal være rede til at vedtage og gennemføre yderligere konsolideringsforanstaltninger til stabilisering af økonomien, såfremt sådanne foranstaltninger skulle vise sig nødvendige i løbet af bistandsprogrammet. De lettiske myndigheder hører Kommissionen, før de vedtager sådanne eventuelle yderligere foranstaltninger.

Artikel 3

1.   Kommissionen stiller Fællesskabets finansielle bistand til rådighed for Letland i højst seks rater, hvis størrelse fastsættes i aftalememorandummet.

2.   Den første rate frigives under forbehold af låneaftalens og aftalememorandummets ikrafttræden.

3.   Hvis det er påkrævet for at finansiere lånet, er forsigtig brug af renteswaps tilladt med modparter af højeste kreditkvalitet.

4.   Kommissionen træffer beslutning om frigivelsen af yderligere rater efter at have indhentet en udtalelse fra EFC.

5.   Udbetalingen af hver yderligere rate sker på grundlag af en tilfredsstillende gennemførelse af den lettiske regerings nye økonomiske program (program for økonomisk stabilisering og fornyet vækst), som indgår i konvergensprogrammet, og navnlig de nærmere økonomisk-politiske vilkår i aftalememorandummet. Disse omfatter bl.a.:

a)

vedtagelse af et klart fastlagt mellemfristet finanspolitisk program med det formål at reducere det offentlige underskud til ikke over traktatens referenceværdi på 3 % af BNP senest i 2011

b)

gennemførelse af budgettet for 2009 som ændret ved tillægsbudgettet, der blev vedtaget den 12. december 2008 (og som vil blive indgivet i detaljer ultimo marts 2009) med henblik på at nå et offentligt cash flow underskud på højst 5 % af BNP eller 5,3 % efter ENS 95

c)

reduktion af de gennemsnitlige lønninger i den offentlige sektor i nominelle termer i 2009 med mindst 15 % i forhold til det oprindelige budget af 14. november 2008 og yderligere 2 % i 2010-2011

d)

fortsættelse af foranstaltninger påbegyndt i 2008 til reduktion af beskæftigelsen i centralregeringen, der skal sikre en reduktion på mindst 5 % ved udgangen af 2008 og en total reduktion på 10 % senest den 30. juni 2009

e)

styrkelse af udformningen og gennemførelsen af budgetprocedurerne gennem vedtagelse af en finanspolitisk ramme og en lov om budgetreformer ved hjælp af en ændring af den eksisterende lov om budget- og finansforvaltning

f)

indførelse af et tydeligt og gennemsigtigt lønudbetalingssystem for ansatte i den offentlige administration og indførelse af et enkelt system for personaleplanlægning og -forvaltning i de offentlige administrationer

g)

mekanismer, som skal sikre større stabilitet i banksektoren på mellemlang til lang sigt, herunder en lang række tilsynsmæssige, forsigtighedsmæssige og pengepolitiske foranstaltninger. Disse bør begrænse væksten i låntagningen til et holdbart niveau og hindre stor afhængighed af udenlandsk finansiering uden sikkerhedsstillelse. Der skal gennemføres målrettede undersøgelser i banksystemet for at sikre, at alle banker er solvente og råder over tilstrækkelig kapital

h)

passende foranstaltninger vedrørende omlægningen af den private sektors gæld. Det passende retsgrundlag for en omlægning af den eksisterende gæld med hensyn til løbetid og valuta skal styrkes. Fremme af insolvensprocedurer og hurtig gennemførelse af saneringsplaner bør også have høj prioritet

i)

foranstaltninger til at sikre, at de tilbageværende mindretalsaktionærer i Parex Bank ikke får fordel af løsningsplanen for banken, samt foranstaltninger til at forbedre den finansielle stabilitet gennem en fuldstændig nationalisering af Parex Bank

j)

strukturreformforanstaltninger, som støttes i forbindelse med Lissabonstrategien og gennemføres i Letlands nationale reformprogram, herunder aktive arbejdsmarkedspolitikker og politikker for livslang læring, større inddragelse af den private sektor i F&U- og innovationsaktiviteter, eksportfremmende foranstaltninger og fjernelse af administrative byrder for virksomhederne

k)

gennemførelse af EU-finansierede projekter på det planlagte niveau for at hjælpe med til at forbedre den konkurrenceudsatte sektors bidrag til den økonomiske vækst

l)

foranstaltninger til at forbedre adgangen til finansiering for virksomheder og iværksættere, hvis ansøgninger om strukturfondsmidler er blevet godkendt, eller som eventuelt planlægger at ansøge om sådanne midler.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Republikken Letland.

Artikel 5

Denne beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.

(2)  Se side 37 i denne EUT.


Kommissionen

25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. marts 2009

om Irlands udkast til bekendtgørelse om mærkning af fjerkrækød, svinekød og fårekød med oprindelsesland

(meddelt under nummer K(2009) 1931)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/291/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (2), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. juni 2008 underrettede de irske myndigheder, jf. proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF, Kommissionen om et udkast til bekendtgørelse på sundhedsområdet om obligatorisk mærkning af fjerkrækød, svinekød og fårekød med oprindelsesland (Health (Country of Origin of Poultrymeat, Pigmeat and Sheepmeat) Regulations).

(2)

Ifølge udkastet til bekendtgørelse skal alt fjerkrækød, svinekød og fårekød samt alle fødevarer, der indeholder mindst 70 vægtprocent af sådant kød, mærkes med en angivelse af kødets oprindelsesland i klart læselig skrift på irsk og/eller engelsk. Ved »oprindelse« forstås det land, hvor dyret blev opdrættet gennem det meste af sit liv, og ellers det land, hvor det blev slagtet.

(3)

Direktiv 2000/13/EF indebærer harmonisering af bestemmelserne om mærkning af fødevarer ved at foreskrive dels en harmonisering af visse nationale bestemmelser dels en ordning for ikke-harmoniserede nationale bestemmelser. Omfanget af harmoniseringen fremgår af artikel 3, stk. 1, hvori der opstilles en liste over, hvilke obligatoriske oplysninger mærkningen skal omfatte »på de betingelser og med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i artikel 4-17«. Artikel 4, stk. 2, giver endvidere mulighed for, at der kan foreskrives flere obligatoriske oplysninger end dem, der er opregnet i artikel 3, stk. 1, for bestemte fødevarer i form af fællesskabsbestemmelser eller, såfremt der ikke foreligger sådanne bestemmelser, i form af nationale bestemmelser.

(4)

For så vidt angår vedtagelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser, skaber direktivets artikel 18, stk. 2, mulighed herfor, bl.a. hvis de er begrundet i hensyn til bekæmpelse af bedrageri og beskyttelse af folkesundheden, under forudsætning af at de ikke er til hinder for anvendelsen af de definitioner og regler, der er fastsat i direktiv 2000/13/EF; når en medlemsstat påtænker at udarbejde et udkast til nationale bestemmelser om mærkning, bør det derfor undersøges, om udkastet er i overensstemmelse med ovennævnte krav og bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(5)

Det fastsættes i artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2000/13/EF, at det er obligatorisk at angive det sted, hvor fødevaren har oprindelse eller kommer fra, »i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugeren med hensyn til levnedsmidlets virkelige oprindelsessted eller det sted, hvor levnedsmidlet egentlig kommer fra«. Den pågældende bestemmelse, der omhandler en forpligtelse til at angive, hvor fødevaren har oprindelse eller kommer fra, når andre angivelser på et givet produkts mærkning kunne tyde på, at produktet har en anden oprindelse, er en hensigtsmæssig mekanisme til at imødegå risikoen for, at forbrugerne vildledes.

(6)

For så vidt angår fjerkrækød, svinekød og fårekød gør de argumenter, som de irske myndigheder har fremlagt, det ikke muligt at konkludere, at de irske forbrugere som hovedregel fejlagtigt kunne tro, at det pågældende produkt har en bestemt oprindelse.

(7)

Irland har ikke fremlagt dokumentation for, at udkastet til bekendtgørelse er nødvendigt for at opfylde en af målsætningerne i ovennævnte artikel 18, eller at den derved skabte hindring står i et rimeligt forhold dertil. Det nævnes kun i udkastet til bekendtgørelse, at formålet er at oplyse forbrugerne om det pågældende produkts oprindelse. Denne begrundelse er ikke i sig selv tilstrækkelig til at berettige udkastet til bekendtgørelse.

(8)

På dette grundlag gør Kommissionen indsigelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2000/13/EF.

(9)

De irske myndigheder bør derfor anmodes om ikke at vedtage det pågældende udkast til bekendtgørelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Irland afstår fra at vedtage udkastet til »Health (Country of Origin of Poultrymeat, Pigmeat and Sheepmeat) Regulations«.

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. marts 2009

om betingelserne for, at plastkasser og -paller kan undtages fra de bestemmelser om koncentrationsniveauer for tungmetaller, der er fastlagt i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

(meddelt under nummer K(2009) 1959)

(EØS-relevant tekst)

(2009/292/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 1999/177/EF af 8. februar 1999 om betingelserne for, at plastkasser og -paller kan undtages fra de bestemmelser om koncentrationsniveauer for tungmetaller, der er fastlagt i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (2), udløb den 9. februar 2009.

(2)

På det tidspunkt, hvor beslutning 1999/177/EF udløb, var der på markedet stadig et stort antal plastkasser og -paller med et højere indhold af tungmetaller end det i direktiv 94/62/EF fastsatte. Da der i branchen ikke er kapacitet til at udskifte alle sådanne kasser og paller, er der stor risiko for, at de vil blive bortskaffet ved deponering eller forbrænding. Begge løsninger ville være til skade for sundhed og miljø.

(3)

Målet med direktiv 94/62/EF er at begrænse tilstedeværelsen af tungmetaller i emballage og at nå et højt niveau af miljøbeskyttelse, herunder ved genbrug og genvinding.

(4)

For at give branchen tid til at udskifte de pågældende plastkasser og -paller under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik bør der fastsættes betingelser for at undtage plastkasser og -paller, der befinder sig i produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde. I de videnskabelige rapporter, Kommissionen har fået forelagt, anbefales det, at der indrømmes en sådan undtagelse.

(5)

Da Kommissionen efter fem år har til hensigt at vurdere, hvordan systemet i denne beslutning fungerer, og hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til udfasning af plastkasser og -paller, der indeholder tungmetaller, er det påkrævet, at medlemsstaterne indgiver de relevante oplysninger. For ikke at forøge medlemsstaternes nuværende administrative byrde ved at pålægge dem bestemte rapporteringskrav er det tilstrækkeligt, at de pågældende oplysninger indgår i de rapporter, der indsendes til Kommissionen i medfør af artikel 17 i direktiv 94/62/EF.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende beslutning finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor beslutning 1999/177/EF udløb, således at eventuelle negative virkninger som følge af udløbet undgås.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I denne beslutning forstås ved:

1)

»tungmetaller«: bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom

2)

»bevidst tilsætning af tungmetaller«: bevidst anvendelse af et stof, der indeholder tungmetaller, i sammensætningen af en emballage eller emballagekomponent med det formål at give det endelige produkt en bestemt egenskab, et bestemt udseende eller en bestemt kvalitet

3)

»tilfældig forekomst af tungmetaller«: forekomst af tungmetaller som en utilsigtet bestanddel i en emballage eller emballagekomponent.

Artikel 2

Summen af koncentrationerne af tungmetaller i plastkasser og -paller kan overskride den gældende grænse i artikel 11, stk. 1, i direktiv 94/62/EF, hvis de pågældende kasser og paller indføres i og bliver i produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde under de betingelser, der er fastsat i artikel 3, 4 og 5.

Artikel 3

1.   Plastkasser og -paller med for højt indhold af tungmetaller, jf. artikel 2, skal fremstilles eller repareres ved en kontrolleret genvindingsproces i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel.

2.   Det genvundne materiale må kun stamme fra andre plastkasser og -paller.

Tilsætning af andet råmateriale skal være så lav som teknisk muligt, i alle tilfælde dog højst 20 vægtprocent.

3.   Bevidst tilsætning af tungmetaller som sådanne under genvindingsprocessen er i modsætning til tilfældig forekomst af tungmetaller ikke tilladt.

Det betragtes ikke som bevidst tilsætning af tungmetaller, når genvundne materialer anvendes som råvare til reparation af emballagematerialer, selv om en del af de genvundne materialer kan indeholde tungmetaller.

4.   Summen af koncentrationerne af tungmetaller i plastkasser og -paller må kun overskride den gældende grænse i artikel 11, stk. 1, i direktiv 94/62/EF, når dette skyldes, at der benyttes materialer med indhold af tungmetaller i genvindingsprocessen.

Artikel 4

1.   Plastkasser og -paller med for højt indhold af tungmetaller, jf. artikel 2, forsynes med en varig og synlig mærkning.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at mindst 90 % af de afsendte plastkasser og -paller med et for højt indhold af tungmetaller, jf. artikel 2, returneres til fabrikanten, emballerings- eller påfyldningsvirksomheden eller en bemyndiget repræsentant, inden for de pågældende plastkassers og -pallers livscyklus.

3.   Uden at anvendelsen af de foranstaltninger, der træffes i medfør af artikel 6 indskrænkes, skal alle plastkasser og -paller, der returneres i medfør af denne artikel og ikke længere kan genbruges eller ikke agtes genbrugt, enten bortskaffes efter en procedure, der er godkendt af den pågældende medlemsstats kompetente myndighed med særlig henblik herpå, eller genvindes i en kontrolleret genvindingsproces i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 3 og 4.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne opretter et lagerstyrings- og registreringssystem og fastsætter en metode til kontrol af de lovbestemte og finansielle regnskabspligter, således at det kan dokumenteres, at betingelserne i denne beslutning overholdes.

Ved hjælp af dette system skal der kunne gøres rede for alle plastkasser og -paller med et for højt indhold af tungmetaller, jf. artikel 2, som sættes i cirkulation og tages ud af cirkulation.

2.   Medmindre andet er fastsat i en frivillig aftale, sikrer medlemsstaterne, at fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant en gang om året indgiver en skriftlig overensstemmelseserklæring og en årsrapport, som viser, hvorledes betingelserne i denne beslutning er blevet overholdt. Eventuelle ændringer med hensyn til systemet og de bemyndigede repræsentanter angives i rapporten.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant opbevarer den relevante tekniske dokumentation og kan stille den til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på kontrol i mindst fire år.

Hvis hverken fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant er etableret i Fællesskabet, påhviler forpligtelsen til at opbevare den relevante tekniske dokumentation den person, der bringer produktet på markedet i Fællesskabet.

Artikel 6

Medlemsstaterne sørger for at tilskynde fabrikanterne til at søge metoder til efterhånden at overholde den gældende grænse for tungmetaller i plastkasser og -paller i artikel 11, stk. 1, i direktiv 94/62/EF, herunder den bedste tilgængelige teknik til udvinding af tungmetaller.

Artikel 7

I de rapporter, medlemsstaterne forelægger Kommissionen i medfør af artikel 17 i direktiv 94/62/EF, skal der indgå en detaljeret rapport om, hvordan systemet i denne beslutning fungerer, og hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til udfasning af plastkasser og -paller, der ikke opfylder bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

Artikel 8

Denne beslutning finder anvendelse fra den 10. februar 2009.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(2)  EFT L 56 af 4.3.1999, s. 47.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/47


RÅDETS AFGØRELSE 2009/293/FUSP

af 26. februar 2009

om brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til formandskabets henstilling, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 2. juni 2008 resolution 1816 (2008), hvori det anmoder alle stater om at samarbejde om at fastlægge domstolskompetencen og om at efterforske og retsforfølge personer, der er ansvarlige for piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster. Disse bestemmelser blev bekræftet ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1846 (2008), der blev vedtaget den 2. december 2008.

(2)

Rådet vedtog den 10. november 2008 fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1) (operation »Atalanta«).

(3)

I fælles aktion 2008/851/FUSP fastsættes det, at personer, der har begået eller mistænkes for at have begået piratvirksomhed eller væbnede røverier i Somalias territorialfarvande, og som pågribes og tilbageholdes med henblik på foretagelse af retsforfølgning, samt de genstande, der er anvendt til at udføre disse handlinger, kan overføres til en tredjestat, der ønsker at udøve sin domstolskompetence i forhold til de ovennævnte personer og genstande, forudsat at betingelserne for en sådan overførsel er aftalt med den pågældende tredjestat under iagttagelse af gældende international ret, navnlig den internationale menneskerettighedslovgivning, særligt for at sikre, at ingen underkastes dødsstraf, tortur eller anden form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

(4)

I overensstemmelse med traktatens artikel 24 har formandskabet bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant forhandlet en brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel.

(5)

Brevvekslingen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af EUNAVFOR, og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til brevvekslingen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne det pågældende brev med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 26. februar 2009

På Rådets vegne

I. LANGER

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.


OVERSÆTTELSE

Brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel

Nairobi, den 6. marts 2009, kl. 10.15.

Hr.,

Under henvisning til min skrivelse af 14. november 2008 og Deres skrivelse af 5. december 2008 skal jeg hermed bekræfte, at Den Europæiske Union agter at indgå en aftale i form af brevveksling med Kenyas regering med henblik på at fastsætte betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed til søs, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel.

Denne brevveksling indgås inden for rammerne af EU-Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (operation »Atalanta«).

Denne brevveksling berører desuden ikke de rettigheder og forpligtelser, som deltagerne har i henhold til internationale aftaler og andre instrumenter om oprettelse af internationale domstole og relevante nationale love, og indgås under fuld overholdelse af:

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) samt efterfølgende resolutioner

De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982, særlig artikel 100-107

den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984.

Jeg foreslår derfor som anført i bilaget til denne skrivelse sådanne bestemmelser om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af EUNAVFOR, og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De på den kenyanske regerings vegne kunne bekræfte, at De accepterer de pågældende bestemmelser.

Dette instrument vil blive anvendt midlertidigt fra den dato, det bliver undertegnet, og træder i kraft, når hver af deltagerne har afsluttet sine egne interne procedurer. Dette instrument vil fortsat finde anvendelse indtil seks måneder efter, at hver deltager har givet den anden signatar skriftlig meddelelse om, at der er truffet en afgørelse om at afslutte instrumentet. Dette instrument kan ændres efter indbyrdes aftale mellem signatarerne. Ophævelse af dette instrument vil ikke påvirke nogen fordele eller forpligtelser, der følger af anvendelsen af dette instrument inden en sådan ophævelse, herunder fordele for overførte personer, så længe de er varetægtsfængslet eller retsforfulgt i Kenya.

Efter afslutning af operationen som defineret i bilaget til denne skrivelse kan al støtte under EUNAVFOR som defineret i bilaget i henhold til dette instrument udøves af enhver person eller enhed udpeget af den stat, der har formandskabet for EU-Rådet. En udpeget person eller enhed kan bl.a. være en diplomatisk repræsentant eller konsulær embedsmand fra den stat, akkrediteret ved Kenya. Efter afslutningen af operationen rettes alle indberetninger til EUNAVFOR i henhold til dette instrument til den stat, der har formandskabet for EU-Rådet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Den Europæiske Union

BILAG

BESTEMMELSER OM BETINGELSERNE FOR OVERFØRSEL AF MISTÆNKTE PIRATER OG BESLAGLAGTE GENSTANDE FRA DEN EU-LEDEDE FLÅDESTYRKE TIL REPUBLIKKEN KENYA

1.   Definitioner

I denne brevveksling forstås ved:

a)

»EU-ledet flådestyrke (EUNAVFOR)«: EU's militære hovedkvarter og de nationale kontingenter, der bidrager til EU-operationen »Atalanta«, deres fartøjer, fly og aktiver

b)

»operation«: forberedelse, etablering og gennemførelse af og støtte til den militære mission, der blev iværksat ved EU-Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP og/eller dens efterfølgere

c)

»øverstbefalende for EU-operationen«: den øverstbefalende for operationen

d)

»øverstbefalende for EU-styrken«: den øverstbefalende i operationsområdet som defineret i artikel 1, stk. 2, i EU-Rådets fælles aktion 2008/851/CFSP

e)

»nationale kontingenter«: enheder og fartøjer, som tilhører Den Europæiske Unions medlemsstater og andre stater, der deltager i operationen

f)

»udsenderstat«: en stat, der stiller et nationalt kontingent til rådighed for EUNAVFOR

g)

»piratvirksomhed«: sørøveri som defineret i artikel 101 i De Forenede Nationers havretskonvention

h)

»overført person«: enhver person, der mistænkes for at have til hensigt at begå, der begår, eller som har begået piratvirksomhed, og som overføres af EUNAVFOR til Kenya i henhold til denne brevveksling.

2.   Generelle principper

a)

Kenya accepterer på anmodning af EUNAVFOR overførsel af personer, som EUNAVFOR har tilbageholdt i forbindelse med piratvirksomhed, og tilknyttede genstande, som EUNAVFOR har beslaglagt, og indbringer disse personer og genstande for sine kompetente myndigheder med henblik på efterforskning og retsforfølgning.

b)

EUNAVFOR overfører i henhold til denne brevveksling kun personer og genstande til kompetente kenyanske retshåndhævelsesmyndigheder.

c)

Signatarerne bekræfter, at de vil behandle personer, der overføres i henhold til denne brevveksling, både før og efter overførslen humant og i overensstemmelse med internationale forpligtelser vedrørende menneskerettighederne, herunder forbud mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, forbud mod vilkårlig tilbageholdelse og i overensstemmelse med kravet om en retfærdig rettergang.

3.   Behandling, retsforfølgning og domstolsprøvelse af overførte personer

a)

En overført person behandles humant og udsættes ikke for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, får passende logi og ernæring, adgang til lægebehandling og kan udøve sin religion.

b)

En overført person skal omgående stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og som straks træffer afgørelse om lovligheden af hans frihedsberøvelse og giver ordre til hans løsladelse, hvis frihedsberøvelsen ikke er lovlig.

c)

Enhver overført person er berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt.

d)

Enhver overført person har, når der skal træffes afgørelse om en anklage mod ham for et strafbart forhold, ret til en retfærdig og offentlig rettergang for en kompetent, uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov.

e)

Enhver overført person, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

f)

Enhver overført person skal, når der skal træffes afgørelse om en anklage mod ham for et strafbart forhold, være berettiget til følgende minimumsgarantier i fuld lighed:

1)

ret til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han forstår, om indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham

2)

ret til at få tilstrækkelig tid til og lejlighed til at forberede sit forsvar og til at kommunikere med en forsvarer, som han selv har valgt

3)

ret til at få sin sag behandlet uden unødig forsinkelse

4)

ret til at være til stede under domsforhandlingen, til selv, eller med juridisk bistand efter eget valg, at føre sit forsvar, til, såfremt den anklagede ikke har juridisk bistand, at blive underrettet om denne ret samt til at få beskikket juridisk bistand i alle tilfælde, hvor det er påkrævet af hensyn til retfærdighed, og uden at han skal betale herfor, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til selv at betale

5)

ret til at undersøge eller få undersøgt alle beviser imod ham, herunder afgivelse af beedigede skriftlige erklæringer fra vidner, der foretog arrestationen, og ret til at få vidner for ham tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham

6)

ret at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten

7)

ret til ikke at tvinges til at vidne mod sig selv eller at tilstå skyld.

g)

Enhver overført person, der er dømt for en forbrydelse, skal kunne benytte sig af retten til at få skyldsspørgsmålet og strafudmålingen prøvet ved eller appelleret til en højere domstol i overensstemmelse med kenyansk lov.

h)

Kenya overfører ikke nogen overført person til nogen anden stat med henblik på efterforskning eller retsforfølgning uden forudgående skriftligt samtykke fra EUNAVFOR.

4.   Dødsstraf

Ingen overført person vil blive straffet med døden. Kenya tager skridt til i overensstemmelse med gældende ret at sikre, at enhver dødsdom ændres til fængselsstraf.

5.   Registre og indberetning

a)

Enhver overførsel vil blive registreret i et passende dokument, der undertegnes af en repræsentant for EUNAVFOR og en repræsentant for de kompetente kenyanske retshåndhævelsesmyndigheder.

b)

EUNAVFOR overdrager tilbageholdelsesoplysninger til Kenya vedrørende enhver overført person. Disse oplysninger skal så vidt muligt omfatte den overførte persons fysiske tilstand under tilbageholdelsen, tidspunktet for overførsel til de kenyanske myndigheder, årsagen til hans tilbageholdelse, tidspunkt og sted, hvor han blev tilbageholdt, og enhver afgørelse vedrørende hans tilbageholdelse.

c)

Kenya er ansvarlig for at føre et nøjagtigt regnskab over alle overførte personer, herunder, men ikke kun at føre register over beslaglagte genstande, personens fysiske tilstand, stedet, hvor de tilbageholdes, alle anklager imod ham og alle betydelige afgørelser truffet under hans retsforfølgning og rettergang.

d)

Disse registre skal være tilgængelige for repræsentanterne for EU og EUNAVFOR efter skriftlig anmodning til den kenyanske udenrigsminister.

e)

Kenya underretter desuden EUNAVFOR om stedet for tilbageholdelsen af enhver person, der overføres i henhold til denne brevveksling, enhver forringelse i hans fysiske tilstand og enhver påstand om påstået ukorrekt behandling. Repræsentanter for EU og EUNAVFOR får adgang til alle personer, der overføres i henhold til denne brevveksling, så længe personerne er i forvaring, og kan stille spørgsmål til dem.

f)

Nationale og internationale humanitære organisationer får efter anmodning tilladelse til at besøge personer, der er overført i henhold til denne brevveksling.

g)

For at sikre, at EUNAVFOR kan yde rettidig bistand til Kenya med fremmøde af vidner fra EUNAVFOR og tilvejebringelse af relevante beviser, meddeler Kenya EUNAVFOR, når det har til hensigt at indlede en strafferetssag mod en overført person, og tidsplanen for fremskaffelsen af beviser og vidneafhøringen.

6.   EUNAVFOR-bistand

a)

EUNAVFOR yder, så vidt dens midler og kapacitet rækker, al bistand til Kenya med henblik på efterforskning og retsforfølgning af overførte personer.

b)

EUNAVFOR skal navnlig

1)

overdrage tilbageholdelsesoplysninger udarbejdet i henhold til punkt 5, litra b), i denne brevveksling

2)

behandle alle beviser i overensstemmelse med kravene fra de kenyanske kompetente myndigheder som aftalt i gennemførelsesarrangementerne, der er beskrevet i punkt 9

3)

bestræbe sig på at fremlægge vidneudsagn eller beedigede skriftlige erklæringer fra EUNAVFOR-personel, der har været involveret i enhver hændelse, i forbindelse med hvilken personer er blevet overført i henhold til denne brevveksling

4)

overdrage alle relevante beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt.

7.   Forbindelse til overførte personers øvrige rettigheder

Intet i denne brevveksling tilsigter at fravige eller kan anses for at fravige rettigheder, som en overført person har ifølge national eller international lov.

8.   Kontakter og tvister

a)

Alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen af disse bestemmelser, undersøges i fællesskab af de kenyanske og EU's kompetente myndigheder.

b)

I mangel af forudgående bilæggelse løses tvister om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser mellem Kenyas og EU's repræsentanter udelukkende med diplomatiske midler.

9.   Gennemførelsesarrangementer

a)

Med henblik på anvendelsen af disse bestemmelser kan operative, administrative og tekniske spørgsmål gøres til genstand for gennemførelsesarrangementer, som skal indgås mellem de kompetente kenyanske myndigheder på den ene side og de kompetente EU-myndigheder samt udsenderstaternes kompetente myndigheder på den anden side.

b)

Gennemførelsesarrangementerne kan bl.a. omfatte:

1)

udpegning af Kenyas kompetente retshåndhævelsesmyndigheder, som EUNAVFOR kan overføre personer til

2)

de tilbageholdelsesfaciliteter, hvor de overførte personer vil blive anbragt

3)

behandlingen af dokumenter, herunder dem, der vedrører indsamling af bevismidler, der vil blive overdraget til Kenyas kompetente retshåndhævelsesmyndigheder efter overførsel af en person

4)

kontaktpunkter for indberetning

5)

formularer til brug ved overførsler

6)

tilvejebringelse af teknisk støtte, sagkundskab, uddannelse og anden bistand efter anmodning fra Kenya for at opfylde målene med denne brevveksling.

Nairobi, den 6. marts 2009

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af 6. marts 2009 og bilaget hertil om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed til søs, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel med følgende ordlyd:

»Under henvisning til min skrivelse af 14. november 2008 og Deres skrivelse af 5. december 2008 skal jeg hermed bekræfte, at Den Europæiske Union agter at indgå en aftale i form af brevveksling med Kenyas regering med henblik på at fastsætte betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed til søs, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel.

Denne brevveksling indgås inden for rammerne af EU-Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (operation »Atalanta«).

Denne brevveksling berører desuden ikke de rettigheder og forpligtelser, som deltagerne har i henhold til internationale aftaler og andre instrumenter om oprettelse af internationale domstole og relevante nationale love, og indgås under fuld overholdelse af:

De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) samt efterfølgende resolutioner

De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982, særlig artikel 100-107

den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984.

Jeg foreslår derfor som anført i bilaget til denne skrivelse sådanne bestemmelser om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af EUNAVFOR, og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De på den kenyanske regerings vegne kunne bekræfte, at De accepterer de pågældende bestemmelser.

Dette instrument vil blive anvendt midlertidigt fra den dato, det bliver undertegnet, og træder i kraft, når hver af deltagerne har afsluttet sine egne interne procedurer. Dette instrument vil fortsat finde anvendelse indtil seks måneder efter, at hver deltager har givet den anden signatar skriftlig meddelelse om, at der er truffet en afgørelse om at afslutte instrumentet. Dette instrument kan ændres efter indbyrdes aftale mellem signatarerne. Ophævelse af dette instrument vil ikke påvirke nogen fordele eller forpligtelser, der følger af anvendelsen af dette instrument inden en sådan ophævelse, herunder fordele for overførte personer, så længe de er varetægtsfængslet eller retsforfulgt i Kenya.

Efter afslutning af operationen som defineret i bilaget til denne skrivelse kan al støtte under EUNAVFOR som defineret i bilaget i henhold til dette instrument udøves af enhver person eller enhed udpeget af den stat, der har formandskabet for EU-Rådet. En udpeget person eller enhed kan bl.a. være en diplomatisk repræsentant eller konsulær embedsmand fra den stat, akkrediteret ved Kenya. Efter afslutningen af operationen rettes alle indberetninger til EUNAVFOR i henhold til dette instrument til den stat, der har formandskabet for EU-Rådet.

BILAG

BESTEMMELSER OM BETINGELSERNE FOR OVERFØRSEL AF MISTÆNKTE PIRATER OG BESLAGLAGTE GENSTANDE FRA DEN EU-LEDEDE FLÅDESTYRKE TIL REPUBLIKKEN KENYA

1.   Definitioner

I denne brevveksling forstås ved:

a)

»EU-ledet flådestyrke (EUNAVFOR)«: EU's militære hovedkvarter og de nationale kontingenter, der bidrager til EU-operationen »Atalanta«, deres fartøjer, fly og aktiver

b)

»operation«: forberedelse, etablering og gennemførelse af og støtte til den militære mission, der blev iværksat ved EU-Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP og/eller dens efterfølgere

c)

»øverstbefalende for EU-operationen«: den øverstbefalende for operationen

d)

»øverstbefalende for EU-styrken«: den øverstbefalende i operationsområdet som defineret i artikel 1, stk. 2, i EU-Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP

e)

»nationale kontingenter«: enheder og fartøjer, som tilhører Den Europæiske Unions medlemsstater og andre stater, der deltager i operationen

f)

»udsenderstat«: en stat, der stiller et nationalt kontingent til rådighed for EUNAVFOR

g)

»piratvirksomhed«: sørøveri som defineret i artikel 101 i De Forenede Nationers havretskonvention

h)

»overført person«: enhver person, der mistænkes for at have til hensigt at begå, der begår, eller som har begået piratvirksomhed, og som overføres af EUNAVFOR til Kenya i henhold til denne brevveksling.

2.   Generelle principper

a)

Kenya accepterer på anmodning af EUNAVFOR overførsel af personer, som EUNAVFOR har tilbageholdt i forbindelse med piratvirksomhed og tilknyttede genstande, som EUNAVFOR har beslaglagt, og indbringer disse personer og genstande for sine kompetente myndigheder med henblik på efterforskning og retsforfølgning.

b)

EUNAVFOR overfører i henhold til denne brevveksling kun personer og genstande til kompetente kenyanske retshåndhævelsesmyndigheder.

c)

Signatarerne bekræfter, at de vil behandle personer, der overføres i henhold til denne brevveksling, både før og efter overførslen humant og i overensstemmelse med internationale forpligtelser vedrørende menneskerettighederne, herunder forbud mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, forbud mod vilkårlig tilbageholdelse og i overensstemmelse med kravet om en retfærdig rettergang.

3.   Behandling, retsforfølgning og domstolsprøvelse af overførte personer

a)

En overført person behandles humant og udsættes ikke for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, får passende logi og ernæring, adgang til lægebehandling og kan udøve sin religion.

b)

En overført person skal omgående stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og som straks træffer afgørelse om lovligheden af hans frihedsberøvelse og give ordre til hans løsladelse, hvis frihedsberøvelsen ikke er lovlig.

c)

Enhver overført person er berettiget til at få sin sag pådømt inden for en rimelig frist, eller til at blive løsladt.

d)

Enhver overført person har, når der skal træffes afgørelse om en anklage mod ham for et strafbart forhold ret til en retfærdig og offentlig rettergang for en kompetent, uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov.

e)

Enhver overført person, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

f)

Enhver overført person skal, når der skal træffes afgørelse om en anklage mod ham for et strafbart forhold være berettiget til følgende minimumsgarantier i fuld lighed:

1)

ret til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han forstår, om indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham

2)

ret til at få tilstrækkelig tid til og lejlighed til at forberede sit forsvar og til at kommunikere med en forsvarer, som han selv har valgt

3)

ret til at få sin sag behandlet uden unødig forsinkelse

4)

ret til at være til stede under domsforhandlingen, til selv, eller med juridisk bistand efter eget valg, at føre sit forsvar; til, såfremt den anklagede ikke har juridisk bistand, at blive underrettet om denne ret samt til at få beskikket juridisk bistand i alle tilfælde, hvor det er påkrævet af hensyn til retfærdighed, og uden at han skal betale herfor, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til selv at betale

5)

ret til at undersøge eller få undersøgt alle beviser imod ham, herunder afgivelse af beedigede skriftlige erklæringer fra vidner, der foretog arrestationen, og ret til at få vidner for ham tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham

6)

ret at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten

7)

ret til ikke at tvinges til at vidne mod sig selv eller at tilstå skyld.

g)

Enhver overført person, der er dømt for en forbrydelse, skal kunne benytte sig af retten til at få skyldsspørgsmålet og strafudmålingen prøvet ved eller appelleret til en højere domstol i overensstemmelse med kenyansk lov.

h)

Kenya overfører ikke nogen overført person til nogen anden stat med henblik på efterforskning eller retsforfølgning uden forudgående skriftligt samtykke fra EUNAVFOR.

4.   Dødsstraf

Ingen overført person vil blive straffet med døden. Kenya tager skridt til i overensstemmelse med gældende ret at sikre, at enhver dødsdom ændres til fængselsstraf.

5.   Registre og indberetning

a)

Enhver overførsel vil blive registreret i et passende dokument, der undertegnes af en repræsentant for EUNAVFOR og en repræsentant for de kompetente kenyanske retshåndhævelsesmyndigheder.

b)

EUNAVFOR overdrager tilbageholdelsesoplysninger til Kenya vedrørende enhver overført person. Disse oplysninger skal så vidt muligt omfatte den overførte persons fysiske tilstand under tilbageholdelsen, tidspunktet for overførsel til de kenyanske myndigheder, årsagen til hans tilbageholdelse, tidspunkt og sted, hvor han blev tilbageholdt, og enhver afgørelse vedrørende hans tilbageholdelse.

c)

Kenya er ansvarlig for at føre et nøjagtigt regnskab over alle overførte personer, herunder, men ikke kun at føre register over beslaglagte genstande, personens fysiske tilstand, stedet, hvor de tilbageholdes, alle anklager imod ham og alle betydelige afgørelser truffet under hans retsforfølgning og rettergang.

d)

Disse registre skal være tilgængelige for repræsentanterne for EU og EUNAVFOR efter skriftlig anmodning til den kenyanske udenrigsminister.

e)

Kenya underretter desuden EUNAVFOR om stedet for tilbageholdelsen af enhver person, der overføres i henhold til denne brevveksling, enhver forringelse i hans fysiske tilstand og enhver påstand om påstået ukorrekt behandling. Repræsentanter for EU og EUNAVFOR får adgang til alle personer, der overføres i henhold til denne brevveksling, så længe personerne er i forvaring, og kan stille spørgsmål til dem.

f)

Nationale og internationale humanitære organisationer får efter anmodning tilladelse til at besøge personer, der er overført i henhold til denne brevveksling.

g)

For at sikre, at EUNAVFOR kan yde rettidig bistand til Kenya med fremmøde af vidner fra EUNAVFOR og tilvejebringelse af relevante beviser, meddeler Kenya EUNAVFOR, når det har til hensigt at indlede en strafferetssag mod en overført person, og tidsplanen for fremskaffelsen af beviser og vidneafhøringen.

6.   EUNAVFOR-bistand

a)

EUNAVFOR yder, så vidt dens midler og kapacitet rækker, al bistand til Kenya med henblik på efterforskning og retsforfølgning af overførte personer.

b)

EUNAVFOR skal navnlig

1)

overdrage tilbageholdelsesoplysninger udarbejdet i henhold til punkt 5, litra b), i denne brevveksling

2)

behandle alle beviser i overensstemmelse med kravene fra de kenyanske kompetente myndigheder som aftalt i gennemførelsesarrangementerne, der er beskrevet i punkt 9

3)

bestræbe sig på at fremlægge vidneudsagn eller beedigede skriftlige erklæringer fra EUNAVFOR-personel, der har været involveret i enhver hændelse, i forbindelse med hvilken personer er blevet overført i henhold til denne brevveksling

4)

overdrage alle relevante beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt.

7.   Forbindelse til overførte personers øvrige rettigheder

Intet i denne brevveksling tilsigter at fravige eller kan anses for at fravige rettigheder, som en overført person har ifølge national eller international lov.

8.   Kontakter og tvister

a)

Alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen af disse bestemmelser, undersøges i fællesskab af de kenyanske og EU's kompetente myndigheder.

b)

I mangel af forudgående bilæggelse løses tvister om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser mellem Kenyas og EU's repræsentanter udelukkende med diplomatiske midler.

9.   Gennemførelsesarrangementer

a)

Med henblik på anvendelsen af disse bestemmelser kan operative, administrative og tekniske spørgsmål gøres til genstand for gennemførelsesarrangementer, som skal indgås mellem de kompetente kenyanske myndigheder på den ene side og de kompetente EU-myndigheder samt udsenderstaternes kompetente myndigheder på den anden side.

b)

Gennemførelsesarrangementerne kan bl.a. omfatte:

1)

udpegning af Kenyas kompetente retshåndhævelsesmyndigheder, som EUNAVFOR kan overføre personer til

2)

de tilbageholdelsesfaciliteter, hvor de overførte personer vil blive anbragt

3)

behandlingen af dokumenter, herunder dem, der vedrører indsamling af bevismidler, der vil blive overdraget til Kenyas kompetente retshåndhævelsesmyndigheder efter overførsel af en person

4)

kontaktpunkter for indberetning

5)

formularer til brug ved overførsler

6)

tilvejebringelse af teknisk støtte, sagkundskab, uddannelse og anden bistand efter anmodning fra Kenya for at opfylde målene med denne brevveksling.

«

Jeg har den ære på vegne af Republikken Kenyas regering at bekræfte, at indholdet af Deres skrivelse og bilaget hertil kan accepteres af Republikken Kenyas regering. Som det fremgår af Deres skrivelse, træder dette instrument midlertidigt i kraft fra datoen for undertegnelsen af denne skrivelse, og det træder i kraft, når hver af signatarerne har afsluttet sine egne interne procedurer.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Republikken Kenyas regering


25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/60


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/294/FUSP

af 23. marts 2009

om ændring af fælles aktion 2008/736/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. september 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/736/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM Georgia) (1) med et finansielt referencegrundlag på 31 000 000 EUR.

(2)

Den 25. september 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/759/FUSP om ændring af fælles aktion 2008/736/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia (2), for at forhøje det finansielle referencegrundlag til 35 000 000 EUR.

(3)

Det finansielle referencegrundlag for EUMM Georgia bør forhøjes yderligere, med virkning fra den 1. februar 2009, for at tage hensyn til missionens yderligere operative behov —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Artikel 14, stk. 1, i fælles aktion 2008/736/FUSP affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen udgør 37 100 000 EUR.«.

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på datoen for dens vedtagelse.

Den anvendes fra den 1. februar 2009.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2009.

På Rådets vegne

P. GANDALOVIČ

Formand


(1)  EUT L 248 af 17.9.2008, s. 26.

(2)  EUT L 259 af 27.9.2008, s. 15.