ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 73

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
19. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 210/2009 af 18. marts 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 211/2009 af 18. marts 2009 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, som ved forordning (EF) nr. 1399/2007 blev åbnet for import af pølser og kødprodukter med oprindelse i Schweiz

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 212/2009 af 18. marts 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2009 af 18. marts 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 1003/2005 for så vidt angår bekæmpelse og testning af salmonella i avlsflokke af Gallus gallus og kalkuner ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2009 af 18. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1800/2004 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for fodertilsætningsstoffet Cycostat 66G ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2009 af 18. marts 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/246/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. februar 2009 om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

19

 

 

Kommissionen

 

 

2009/247/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. marts 2009 om ændring af beslutning 2003/322/EF for så vidt angår fodring af visse arter af ådselædende fugle i Bulgarien med kategori 1-materiale (meddelt under nummer K(2009) 1670)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. marts 2009 om ændring af beslutning 2008/185/EF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med svin mellem medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2009) 1687)  ( 1 )

22

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 154/07/KOL af 3. maj 2007 om 63. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

23

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 1/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

30

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 2/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

32

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 3/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

35

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 4/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

36

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 5/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

38

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 6/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

39

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 7/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

41

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 8/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

42

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 9/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

44

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 10/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

45

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 11/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

46

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 12/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

47

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 13/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

49

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 14/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

50

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 15/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

52

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 16/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen

53

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 17/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

55

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 18/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

57

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 19/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

58

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 20/2009 af 5. februar 2009 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 210/2009

af 18. marts 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. marts 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 211/2009

af 18. marts 2009

om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, som ved forordning (EF) nr. 1399/2007 blev åbnet for import af pølser og kødprodukter med oprindelse i Schweiz

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1399/2007 af 28. november 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for pølser og visse kødprodukter med oprindelse i Schweiz (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1399/2007 blev der åbnet et toldkontingent for import af pølser og kødprodukter.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 for delperioden 1. april til 30. juni 2009, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicenser i forbindelse med kontingentet med løbenummer 09.4180, jf. forordning (EF) nr. 1399/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. juli til 30. september 2009, er på 929 000 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. marts 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 311 af 29.11.2007, s. 7.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 212/2009

af 18. marts 2009

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1382/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 774/94 for så vidt angår importordninger for svinekød (2), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1382/2007 blev der åbnet et toldkontingent for import af svinekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2009 for delperioden 1. april til 30. juni 2009, er mindre end disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicenser i forbindelse med kontingentet med løbenummer 09.4046, jf. forordning (EF) nr. 1382/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. juli til 30. september 2009, er på 3 094 000 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. marts 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 28.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 213/2009

af 18. marts 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 1003/2005 for så vidt angår bekæmpelse og testning af salmonella i avlsflokke af Gallus gallus og kalkuner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 5, stk. 6, og artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til opdagelse og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase, med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

Ifølge forordning (EF) nr. 2160/2003 finder specifikke bestemmelser vedrørende avlsflokke af Gallus gallus anvendelse, når en analyse af prøver viser, at der forekommer Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i sådanne avlsflokke. Formålet med disse bestemmelser er at forebygge spredningen af infektionen i produktionskæden for æg og kyllingekød, dvs. fra avlsfuglene til deres afkom. Der bør anvendes lignende bestemmelser på kalkunproduktion for at forebygge smitteoverførsel i produktionskæden for kalkunkød. Forordning (EF) nr. 2160/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i avlsflokke af Gallus gallus  (2) er der fastsat et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse typer Salmonella spp. i avlsflokke af Gallus gallus. I forordningens bilag er der endvidere fastsat bestemmelser om den kontrolordning, der er nødvendig for at efterprøve, om EF-målet er nået.

(4)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1003/2005 skal Kommissionen tage EF-målet op til revision på grundlag af det første års resultater af gennemførelsen af de nationale bekæmpelsesprogrammer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. 2007 var det første gennemførelsesår.

(5)

Medlemsstaterne har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser (3) forelagt Kommissionen resultaterne af deres overvågning i 2007. På grundlag af disse resultater forekommer det ikke nødvendigt at ændre EF-målet.

(6)

Med henblik på effektiv tildeling af ressourcer bør medlemsstater, der har nået EF-målet, have tilladelse til at mindske antallet af offentlige kontroller. Forordning (EF) nr. 1003/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Under en revision af den kontrolordning, der er omhandlet i bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005, blev der afsløret vanskeligheder med at gennemføre vejledningen vedrørende prøveudtagning, og der er fremkommet nye oplysninger om kontrolordningernes følsomhed. Kontrolordningen bør derfor ændres.

(8)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 og (EF) nr. 1003/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I del C i bilag II til forordning (EF) nr. 2160/2003 affattes titlen og punkt 1 således:

»C.   Særlige krav for avlsflokke af Gallus gallus og avlskalkuner

1.

Foranstaltningerne i punkt 3-5 træffes, når som helst analysen af prøver, der er udtaget i henhold til del B eller i overensstemmelse med de kontrolordninger, der er omhandlet i bilagene til Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 (4) og (EF) nr. 584/2008 (5), viser, at der forekommer Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i en avlsflok af Gallus gallus eller hos avlskalkuner, jf. punkt 2.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes dog fra den 1. april 2009 og artikel 1 fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12.

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(4)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12.

(5)  EUT L 162 af 21.6.2008, s. 3


BILAG

»BILAG

Kontrolordning, der er nødvendig for at efterprøve, om EF-målet er nået, for så vidt angår mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium og Salmonella virchow i voksne avlsflokke af Gallus gallus

1.   PRØVEUDTAGNING

Prøveudtagningen skal omfatte alle voksne avlsflokke af tamfjerkræ (Gallus gallus), der består af mindst 250 fugle (i det følgende benævnt »avlsflokke«).

2.   OVERVÅGNING AF AVLSFLOKKE

2.1.   Sted, hyppighed og status for prøveudtagningen

Der udtages prøver af avlsflokke på virksomhedslederens initiativ og som led i offentlig kontrol.

2.1.1.   Prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ

Der skal hver anden uge udtages prøver på det sted, den kompetente myndighed har udpeget, hvilket kan være:

a)

på rugeriet, eller

b)

på bedriften.

Den kompetente myndighed kan beslutte at gennemføre den ene af de i litra a) og b) nævnte valgmuligheder for hele kontrolordningen for alle slagtekyllingeavlsflokke og den ene af valgmulighederne for æglæggeravlsflokke. Prøveudtagning på bedrifter, der hovedsageligt eksporterer rugeæg til eller handler med rugeæg med andre medlemsstater, skal under alle omstændigheder foregå på bedriften. Den kompetente myndighed indfører en procedure, så påvisning af salmonellaserotyper omhandlet i artikel 1, stk. 1, (i det følgende benævnt »relevant salmonella«) under prøveudtagningen på virksomhedslederens initiativ straks indberettes til den kompetente myndighed af det laboratorium, der udfører analyserne. Det er fortsat virksomhedslederen og det laboratorium, der udfører analyserne, der har ansvaret for rettidigt at indberette påvisninger af salmonella, herunder serotypen.

Hvis EF-målet er nået i mindst to på hinanden følgende kalenderår, kan den kompetente myndighed uanset ovenstående vedtage, at prøveudtagningen på bedriften kun finder sted hver tredje uge. Den kompetente myndighed kan beslutte at genoptage kontrol hver anden uge, såfremt der påvises en positiv flok på bedriften og/eller i alle andre tilfælde, hvor den kompetente myndighed måtte anse dette for hensigtsmæssigt.

2.1.2.   Prøveudtagning som led i offentlig kontrol

Uden at del C, punkt 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 2160/2003 derved tilsidesættes, skal officiel prøveudtagning omfatte følgende:

2.1.2.1.

Hvis prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ sker på rugeriet:

a)

rutineprøveudtagning hver 16. uge på rugeriet

b)

rutineprøveudtagning på bedriften to gange i løbet af produktionsforløbet: første gang senest fire uger efter flytning til æglægningsfase eller -enhed og anden gang i slutningen af æglægningsfasen, tidligst otte uger før produktionsforløbets afslutning

c)

udtagning af verifikationsprøver på bedriften, når der er påvist relevant salmonella i prøver fra rugeriet.

2.1.2.2.

Hvis prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ sker på bedriften, foretages der rutineprøveudtagning tre gange i løbet af produktionsforløbet:

a)

senest fire uger efter flytning til æglægningsfase eller -enhed

b)

i slutningen af æglægningsfasen, tidligst otte uger før produktionsforløbets afslutning

c)

under produktionsperioden på et tidspunkt med passende afstand til tidspunkterne for udtagning af prøverne omhandlet i litra a) og b).

2.1.2.3.

Hvis EF-målet er nået i mindst to på hinanden følgende kalenderår, kan den kompetente myndighed uanset punkt 2.1.2.1 og 2.1.2.2 i stedet for rutineprøveudtagning foretage prøveudtagning:

a)

på bedriften én gang på et hvilket som helst tidspunkt i produktionsforløbet og én gang om året på rugeriet, eller

b)

på bedriften to gange med passende mellemrum i løbet af produktionsforløbet.

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan erstatte prøveudtagning foretaget på fødevarevirksomhedslederens initiativ.

2.2.   Prøveudtagningsprotokol

2.2.1.   Prøveudtagning på rugeriet

Der tages mindst én prøve pr. avlsflok ved hver prøveudtagning. Prøveudtagningen bør foregå på en klækningsdag, hvor der kan tages prøver fra alle avlsflokke, og alt materiale fra alle klækkemaskiner, hvorfra de udrugede kyllinger flyttes på prøveudtagningsdagen, bør indgå proportionelt i prøverne. Hvis der er over 50 000 æg fra én flok i klækkemaskinerne, tages der yderligere en prøve fra den pågældende flok.

Prøven skal mindst omfatte:

a)

én blandingsprøve fra synligt snavsede klækkebakkeindlæg taget tilfældigt fra fem forskellige klækkebakker eller steder i klækkemaskinen, så prøven omfatter mindst 1 m2; hvis rugeæggene fra en avlsflok imidlertid fylder mere end én klækkemaskine, tages der en blandingsprøve fra op til fem klækkemaskiner, eller

b)

én prøve fra et samlet overfladeareal på mindst 900 cm2 taget med en eller flere fugtede stofsvabere fra hele overfladearealet af mindst i alt fem klækkebakkebunde umiddelbart efter flytningen af kyllingerne eller fra dun fra fem steder, herunder på gulvet, i i alt op til fem klækkemaskiner med klækkede æg fra flokken, idet det sikres, at der tages mindst én prøve pr. flok, hvorfra æggene stammer, eller

c)

10 g knækkede æggeskaller, der tages fra i alt 25 forskellige klækkebakker (dvs. en oprindelig prøve på 250 g) i op til fem klækkemaskiner med klækkede æg fra flokken, og som knuses, blandes og fordeles i delprøver på 25 g med henblik på undersøgelse.

Proceduren i litra a), b) og c) følges for både prøveudtagning, der sker på virksomhedslederens initiativ, og for prøveudtagning som led i offentlig kontrol. Det er ikke obligatorisk at inkludere en klækkemaskine med æg fra forskellige flokke, hvis mindst 80 % af æggene kommer fra andre klækkemaskiner, som der tages prøver fra.

2.2.2.   Prøveudtagning på bedriften

2.2.2.1.   Rutineprøveudtagning på virksomhedslederens initiativ

Prøverne skal primært bestå af gødningsprøver, og formålet skal være at påvise prævalens på 1 % i flokken med en konfidensgrænse på 95 %. I det øjemed skal prøverne omfatte en af følgende:

a)

Blandet gødning, som skal bestå af særskilte prøver af friske ekskrementer, der hver vejer mindst 1 g og er udtaget vilkårligt en række steder i den bygning, hvor flokken holdes, eller som, når denne har fri adgang til mere end én bygning på en bestemt bedrift, er udtaget i hvert af de bygningskomplekser på bedriften, hvor flokken holdes. Gødning kan pooles med henblik på analyse i mindst to blandingsprøver.

For at kunne udgøre en samleprøve skal de særskilte gødningsprøver tages fra følgende antal steder:

Antal fjerkræ i flokken

Antal gødningsprøver, der skal tages i flokken

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 eller derover

300

b)

Sokkeprøver og/eller støvprøver:

Sokkerne skal være tilstrækkeligt absorberende til at kunne opsuge fugt. »Sokker« af tubegaze kan også bruges.

Sokkernes overflade skal være fugtet med et passende fortyndingsmiddel (f.eks. 0,8 % natriumchlorid og 0,1 % pepton i steriliseret, deioniseret vand, sterilt vand eller et andet fortyndingsmiddel, som den kompetente myndighed har godkendt).

Prøverne opsamles under en rundgang i bygningen, hvor der følges en rute, som giver repræsentative prøver for alle dele af bygningen eller de enkelte gulvafsnit. Det skal omfatte arealer med strøelse eller slats (riste/rammer), hvis det er forsvarligt at gå på slatsene. Prøveudtagningen skal omfatte alle aflukker i en bygning. Efter endt prøveudtagning i et gulvafsnit tages overtrækssokkerne forsigtigt af, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af.

Prøverne skal omfatte:

i)

fem par sokkeprøver, der hver dækker ca. 20 % af bygningens areal; prøverne kan pooles med henblik på analyse i mindst to blandingsprøver, eller

ii)

mindst ét par sokkeprøver, der dækker hele bygningens areal, og en supplerende støvprøve, der opsamles fra mange forskellige steder i bygningen fra overflader med synlig støvforekomst. Der benyttes en eller flere fugtede stofsvabere på et overfladeareal på i alt mindst 900 cm2 til opsamlingen af støvprøven.

c)

For avlsflokke i bursystemer kan de udtagne prøver bestå af naturligt blandet gødning fra gødningsbånd, skrabere eller gødningskældre afhængigt af bygningens art. Der indsamles to prøver på mindst 150 g, som testes hver for sig:

i)

gødningsbånd under hver række af bure, som køres jævnligt, og hvor gødningen tømmes af i en snegl eller via et transportsystem

ii)

gødningskældersystem, hvor gødningen ved hjælp af konstruktionen under burene skrabes af og ledes ned i en gødningskælder under bygningen

iii)

gødningskældersystem i et trappebursystem, hvor burene er placeret forskudt i forhold til hinanden, og gødningen falder direkte ned i gødningskælderen.

En bygning indeholder normalt et hyldesystem med bure i flere etager (reoler). Samleprøven skal indeholde blandet gødning fra alle reoler. Der udtages to samleprøver fra hver flok i overensstemmelse med anvisningerne i nedenstående afsnit 3 til 6:

Når der er tale om systemer med bånd eller skrabere, skal disse køre på dagen for prøveudtagningen, inden udtagningen påbegyndes.

I systemer, hvor gødningen ledes væk under bure og skrabere, skal der indsamles blandet gødning, som har sat sig fast på skraberen, efter at denne har kørt.

I trappeburanlæg uden bånd eller skrabere er det nødvendigt at indsamle blandet gødning fra gødningskælderen.

Gødningsbåndsystemer: Der skal indsamles blandet fækalt materiale fra den ende af båndene, hvor gødningen tømmes af.

2.2.2.2.   Officiel prøveudtagning

a)

Rutineprøveudtagningen foretages som beskrevet i punkt 2.2.2.1.

b)

Udtagning af verifikationsprøver, når der er påvist relevant salmonella ved prøveudtagning på rugeriet, skal foregå som beskrevet i punkt 2.2.2.1. Der kan indsamles supplerende prøver med henblik på en eventuel test til påvisning af antimikrobielle eller bakterievæksthæmmende stoffer som følger: Der indsamles tilfældigt valgte fugle fra hvert fjerkræhus på bedriften, normalt op til fem fugle pr. hus, medmindre myndigheden anser det for nødvendigt, at prøven omfatter et større antal fugle. Hvis infektionskilden ikke bekræftes, foretages der en antimikrobiel test eller en ny bakteriologisk test for salmonella på flokken eller afkommet heraf, inden samhandelsrestriktionerne ophæves. Hvis der påvises antimikrobielle eller bakterievæksthæmmende stoffer, anses salmonellainfektionen for at være bekræftet.

c)

Tilfælde af mistanke om infektion

I ekstraordinære tilfælde, hvor den kompetente myndighed har grund til at betvivle resultatet (falsk positive eller falsk negative resultater), kan den beslutte at gentage testen i overensstemmelse med litra b).

3.   UNDERSØGELSE AF PRØVERNE

3.1.   Klargøring af prøverne

3.1.1.   Klækkebakkeindlæg:

a)

Prøven anbringes i 1 l »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur, og blandes forsigtigt.

b)

Prøven dyrkes efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

3.1.2.   Sokkeprøver og støvprøver:

a)

Et eller flere par overtrækssokker og støvprøverne (stofsvabere) pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale eller det løse støv, der sidder fast på dem, ikke falder af, og anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur. Sokkeprøverne og stofsvaberne skal være helt dækket af »buffered« peptonvand, så der er tilstrækkeligt med fri væske omkring prøven til, at der kan migrere salmonella væk fra prøven, og derfor kan der om nødvendigt tilføjes mere »buffered« peptonvand. Sokkeprøverne og stofsvaberne testes hver for sig.

b)

Når fem par sokkeprøver pooles i to prøver, anbringes hver enkelt samleprøve i 225 ml (eller om nødvendigt mere) »buffered« peptonvand, så prøven er helt dækket, og der er tilstrækkeligt med fri væske omkring prøven til, at der kan migrere salmonella væk fra prøven.

c)

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

3.1.3.   Andet fækalt materiale:

a)

Prøverne af fækalt materiale pooles og blandes grundigt, og der udtages en delprøve på 25 g til dyrkning.

b)

Delprøven på 25 g anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur.

c)

Prøven dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

Hvis der vedtages ISO-standarder for klargøring af relevante prøver til påvisning af salmonella, anvendes de i stedet for ovenstående bestemmelser om klargøring af prøver.

3.2.   Påvisningsmetode

Påvisningen af Salmonella spp. foretages i henhold til tillæg 1 til EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 »Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer — Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp. — Tillæg 1: Anneks D: Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet.«

Hvad angår sokkeprøver, støvprøver og andre prøver af fækalt materiale, jf. punkt 3.1, er det muligt at poole inkuberet berigelsesbouillon med »buffered« peptonvand til senere dyrkning. I det øjemed inkuberes begge prøver i »buffered« peptonvand på sædvanlig vis. Der tages 1 ml inkuberet bouillon fra hver prøve, og denne blandes grundigt. Dernæst tages 0,1 ml af blandingen, hvormed MSRV-plader podes på sædvanlig vis.

Prøverne i »buffered« peptonvand må ikke rystes eller på anden måde bevæges efter inkubationen, da dette frigør hæmmende partikler og reducerer den efterfølgende isolering i MSRV.

3.3.   Serotypning

Mindst ét isolat fra hver prøve med en positiv reaktion typebestemmes efter Kaufmann-White-skemaet.

4.   RESULTATER OG RAPPORTERING

En avlsflok anses for inficeret for så vidt angår efterprøvningen af, om EF-målet er nået, når der er påvist relevant salmonella (bortset fra vaccinestammer) i en eller flere prøver (eller, hvis der foreligger en sekundær officiel bekræftelse i medlemsstaten, i de relevante gødningsprøver eller prøver fra fjerkræorganer) udtaget på bedriften, også når der kun er påvist salmonella i støvprøven. Dette gælder i ekstraordinære tilfælde ikke for mistænkte avlsflokke, hvis salmonellapåvisning på bedriften på virksomhedslederens initiativ ikke bekræftes ved officiel prøveudtagning.

Af statistiske årsager medregnes en inficeret flok kun én gang, uanset hvor mange gange der er påvist salmonella i den pågældende flok i produktionsperioden.

Rapporteringen skal omfatte følgende:

a)

nærmere beskrivelse af metodevalg for prøveudtagningsordningen og type udtagne prøver

b)

antal eksisterende avlsflokke og antal avlsflokke, der er udtaget prøver af

c)

resultaterne af testningen

d)

forklaringer af resultater, navnlig vedrørende ekstraordinære tilfælde.«


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 214/2009

af 18. marts 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1800/2004 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for fodertilsætningsstoffet Cycostat 66G

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tilsætningsstoffet robenidinhydrochlorid, 66 g/kg (Cycostat 66G), i det følgende benævnt »Cycostat 66G«, som knytter sig til godkendelsens indehaver Alpharma (Belgium) BVBA, og som tilhører gruppen »Coccidiostatika og andre lægemidler«, blev godkendt på visse betingelser i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2). Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (3) blev dette tilsætningsstof godkendt for en periode på ti år til slagtekyllinger, kalkuner og slagtekaniner. Tilsætningsstoffet blev anmeldt som et eksisterende produkt i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Eftersom alle de oplysninger, der kræves i henhold til nævnte bestemmelse, blev indgivet, blev tilsætningsstoffet opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et tilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og på basis af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Alpharma (Belgium) BVBA, som er indehaver af godkendelsen af Cycostat 66G, har indgivet en ansøgning, hvori det foreslås at ændre betingelserne for godkendelsen til slagtekyllinger og kalkuner ved at ændre handelsnavnet fra Cycostat 66G til Robenz 66G, idet handelsnavnet Cycostat 66G bevares uændret for slagtekaniners vedkommende.

(3)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. EFSA er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at give ansøgeren mulighed for at udnytte sin ret til at bringe produktet i omsætning med det nye handelsnavn »Robenz 66G« er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for så vidt angår slagtekyllinger og kalkuner.

(5)

Forordning (EF) nr. 1800/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, inden for hvilken eksisterende lagerbeholdninger kan opbruges.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1800/2004 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Eksisterende lagre, som er i overensstemmelse med bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. juni 2010.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37.


BILAG

Tilsætningsstoffets registreringsnummer

Navn og registreringsnummer på den person, der er ansvarlig for at bringe tilsætningsstoffet i omsætning

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) i de relevante animalske fødevarer

mg aktivstof/kg fuldfoder

Coccidiostatika og andre lægemidler

»E 758

Alpharma (Belgium) BVBA

Robenidinhydrochlorid 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Robenidinhydrochlorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Calciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

 

Aktivstof:

 

Robenidinhydrochlorid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-chlorbenzyliden) amino]-guanidinhydrochlorid

 

CAS-nr.: 25875-50-7

 

Beslægtede urenheder:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin: ≤ 0,5 %

Slagtekyllinger

30

36

Anvendelse de sidste fem dage før slagtning forbudt

29.10.2014

800 μg robenidinhydrochlorid/kg våd lever.

350 μg robenidinhydrochlorid/kg våd nyre.

200 μg robenidinhydrochlorid/kg våd muskel.

1 300 μg robenidinhydrochlorid/kg våd hud/vådt fedt.

Robenidinhydrochlorid 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Robenidinhydrochlorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Calciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

 

Aktivstof:

 

Robenidinhydrochlorid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-chlorbenzyliden) amino]-guanidinhydrochlorid

 

CAS-nr.: 25875-50-7

 

Beslægtede urenheder:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin: ≤ 0,5 %

Kalkuner

30

36

Anvendelse de sidste fem dage før slagtning forbudt

29.10.2014

400 μg robenidinhydrochlorid/kg våd hud/vådt fedt.

400 μg robenidinhydrochlorid/kg våd lever.

200 μg robenidinhydrochlorid/kg våd nyre.

200 μg robenidinhydrochlorid/kg våd muskel.

Robenidinhydrochlorid 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Robenidinhydrochlorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Calciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

 

Aktivstof:

 

Robenidinhydrochlorid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-chlorbenzyliden) amino]-guanidinhydrochlorid

 

CAS-nr.: 25875-50-7

 

Beslægtede urenheder:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin: ≤ 0,5 %

Slagtekaniner

50

66

Anvendelse de sidste fem dage før slagtning forbudt

29.10.2014

—«


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 215/2009

af 18. marts 2009

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et såkaldt »radiotunermodul«, beregnet til indbygning i radiofonimodtagere af den art der anvendes i motorkøretøjer, sammen med andre komponenter såsom en strømforsyningsenhed, signalprocessorer, lydforstærkere og kredsløb til kanallagring.

Modulet består af en radiofrekvensblok, en mellemfrekvensblok og AM/FM-demodulationskredsløb.

Modulet isolerer radiofrekvensen og demodulerer lydsignalet uden yderligere behandling.

8527 29 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 2 a) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8527 og 8527 29 00.

Da modulet har alle de nødvendige komponenter (en radiofrekvensblok, en mellemfrekvensblok og AM/FM-demodulationskredsløb) til at modtage og behandle radiofonisignaler, skal det i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) anses for at fremtræde som et i det væsentlige komplet eller færdigt produkt henhørende under pos. 8527. Modulet skal derfor tariferes under den position.

Tarifering under pos. 8529 som en del, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes sammen med et apparat henhørende under pos. 8527, er derfor udelukket.

Modulet skal derfor tariferes under pos. 8527 som en radiofonimodtager, som ikke kan fungere uden ydre energikilde, af den art der anvendes i motorkøretøjer.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. februar 2009

om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2009/246/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden siden for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »protokollen«) blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne i Luxembourg den 13. oktober 2008 med forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2008/881/EF (2).

(2)

Protokollen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse (3).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne den deponering af akter, der er omhandlet i artikel 8 i protokollen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2009.

På Rådets vegne

O. LIŠKA

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 16.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 324 af 3.12.2008, s. 1.

(3)  Se EUT L 324 af 3.12.2008, s. 3.


Kommissionen

19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. marts 2009

om ændring af beslutning 2003/322/EF for så vidt angår fodring af visse arter af ådselædende fugle i Bulgarien med kategori 1-materiale

(meddelt under nummer K(2009) 1670)

(Kun den bulgarske, den franske, den græske, den italienske, den portugisiske og den spanske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2009/247/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 23, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2003/322/EF af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale (2) er der fastsat betingelser for visse medlemsstaters tilladelse til at fodre truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle.

(2)

Ved nævnte beslutning er der fastsat en liste over medlemsstater, der har tilladelse til at benytte sig af den mulighed; det er fastsat, hvilke arter af ådselædende fugle der må fodres med kategori 1-materiale, og der er fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan fodring skal foregå.

(3)

Bulgarien har anmodet om tilladelse til at fodre visse arter af ådselædende fugle med kategori 1-materiale og har forelagt fyldestgørende oplysninger om forekomsten af de pågældende arter inden for landets område samt om sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, når fuglene fodres med kategori 1-materiale.

(4)

Beslutning 2003/322/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/322/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Gennemførelsesbestemmelser om fodring af ådselædende fugle med kategori 1-materiale

I henhold til artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1774/2002 kan Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern og Portugal tillade, at hele kroppe af døde dyr, der måske indeholder specificeret risikomateriale som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i nævnte forordning, anvendes til fodring af truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle som angivet i del A i bilaget til denne beslutning.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaternes overholdelse

De berørte medlemsstater træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning, og de offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern og Den Portugisiske Republik.«

4)

I del A i bilaget indsættes som litra g):

»g)

For Bulgariens vedkommende: munkegrib (Aegypius monachus), lammegrib (Gypaetus barbatus), gåsegrib (Gyps fulvus), ådselgrib (Neophron percnopterus), kongeørn (Aquila chrysaetos), kejserørn (Aquila heliaca), havørn (Haliaeetus albicilla), sort glente (Milvus migrans) og rød glente (Milvus milvus).«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern og Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Medlem af Kommissionen

Androulla VASSILIOU


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 32.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/22


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. marts 2009

om ændring af beslutning 2008/185/EF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med svin mellem medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for Aujeszkys sygdom

(meddelt under nummer K(2009) 1687)

(EØS-relevant tekst)

(2009/248/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 64/432/EØF er der fastsat kriterier for godkendelse af en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som fri for visse smitsomme sygdomme, herunder Aujeszkys sygdom. Det foreskrives desuden i direktivet, at de generelle eller særlige supplerende garantier, der kan kræves i medlemsstaternes samhandel med hensyn til de pågældende medlemsstater og regioner, skal fastsættes efter den i samme direktiv fastlagte procedure.

(2)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 vedrørende supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (2) indeholder en liste over medlemsstater og regioner i medlemsstater, der er fri for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt.

(3)

Ved beslutning 2008/185/EF er der ligeledes fastsat supplerende garantier vedrørende denne sygdom for flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse supplerende garantier knytter sig til de pågældende medlemsstaters eller regioners status med hensyn til sygdommen.

(4)

Erfaringerne med anvendelse af nævnte garantier har vist, at det er nødvendigt at præcisere, at der ikke er behov for supplerende garantier i forbindelse med flytning af svin mellem medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for Aujeszkys sygdom og har forbudt vaccination, og som er opført i bilag I til beslutning 2008/185/EF.

(5)

Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2008/185/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, indledningen, affattes således:

»Avls- eller brugssvin, der sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er fri for Aujeszkys sygdom, og som er opført i bilag I, skal komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, der er opført i samme bilag, eller opfylde følgende supplerende betingelser:.«

2)

Artikel 2, indledningen, affattes således:

»Slagtesvin, der sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er fri for Aujeszkys sygdom, og som er opført i bilag I, skal komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, der er opført i samme bilag, eller opfylde følgende supplerende betingelser:.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19.


IV Øvrige retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/23


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE

Nr. 154/07/KOL

af 3. maj 2007

om 63. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN (1),

SOM HENVISER TIL aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2), særlig artikel 61 til 63 og protokol 26 til aftalen,

SOM HENVISER TIL aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (3), særlig artikel 24 og artikel 5, stk. 2, litra b),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 24 i tilsyns- og domstolsaftalen skal sætte EØS-aftalens bestemmelser om statsstøtte i kraft,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i tilsyns- og domstolsaftalen skal udstede meddelelser og retningslinjer på områder, der er omhandlet i EØS-aftalen, hvis dette er udtrykkeligt fastsat i denne aftale eller i tilsyns- og domstolsaftalen, eller hvis Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt,

SOM ERINDRER OM de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte, som Tilsynsmyndigheden vedtog den 19. januar 1994 (4),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at kapitel 9 i retningslinjerne for statsstøtte, Offentliggørelse af beslutninger, er blevet overflødig som følge af en ændring af protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen (5),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at som følge af Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/04/KOL (6) er følgende proceduremæssige regler i retningslinjerne for statsstøtte blevet overflødige, for så vidt angår vurderingen af eksisterende støtte og påtænkt ny støtte:

kapitel 11 i retningslinjerne for statsstøtte, Kriterier for anvendelsen af den hurtige godkendelsesprocedure

kapitel 13 i retningslinjerne for statsstøtte, Regler for kumulering af støtte med forskelligt sigte

bilag I til retningslinjerne for statsstøtte, Checkliste for de oplysninger, der skal indgå i anmeldelser af statsstøtte til EFTA-Tilsynsmyndigheden (7)

bilag II i retningslinjerne for statsstøtte, Anmeldelse med henblik på den hurtige godkendelsesprocedure

bilag III til retningslinjerne for statsstøtte, Model til detaljeret årsrapport

bilag IV til retningslinjerne for statsstøtte, Model til forenklet årsrapport

bilag XIII til retningslinjerne for statsstøtte, Standardformular til anmeldelser efter de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (8)

bilag XIV til retningslinjerne for statsstøtte, Anmeldelsesformular for individuel omstruktureringsstøtte,

bilag XV til retningslinjerne for statsstøtte, Anmeldelsesformular for redningsstøtte

bilag XVI til retningslinjerne for statsstøtte, Yderligere oplysninger, der sædvanligvis skal tilvejebringes, når statsstøtte til miljøbeskyttelse anmeldes i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at som følge af indførelsen af nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte vedtaget ved Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 85/06/KOL (9) er følgende kapitler i retningslinjerne for statsstøtte blevet overflødige, for så vidt angår vurdering af påtænkt ny statsstøtte:

kapitel 25 i retningslinjerne for statsstøtte, Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte

kapitel 25A i retningslinjerne for statsstøtte, Evaluering af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte i tiden efter den 1. januar 2007

kapitel 26A i retningslinjerne for statsstøtte, Multisektorale rammebestemmelser for statsstøtte med regionalt sigte til store investeringsprojekter, nu indarbejdet i de nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte

bilag X til retningslinjerne for statsstøtte, Nettosubventionsækvivalenten af investeringsstøtte

bilag XI til retningslinjerne for statsstøtte, Støtte til dækning af meromkostninger til transport i regioner, der kan falde ind under artikel 61, stk. 3, litra c), på grundlag af befolkningstæthedskriteriet

bilag XII til retningslinjerne for statsstøtte, Metode til bestemmelse af lofter over den befolkningsandel, der falder ind under undtagelsen i artikel 61, stk. 3, litra c),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at følgende materielle regler for statsstøtte bør revideres (10):

kapitel 10A, Statsstøtte og risikovillig kapital, er blevet erstattet af kapitel 10B, Statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder, som følge af vedtagelsen af Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 313/06/KOL (11)

kapitel 24 i retningslinjerne for statsstøtte, Støtte til visse jern- og stålsektorer, som ikke er omfattet af EKSF-traktaten, blev overflødig med vedtagelsen af Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 263/02/KOL (12) om indføjelse af kapitel 26A, Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

kapitel 29 i retningslinjerne for statsstøtte, Generelle investeringsstøtteordninger (13), var kun relevant i forbindelse med vedtagelsen af EØS-aftalen

bilag V til retningslinjerne for statsstøtte, Støtterammer for SMV, opdelt efter virksomhedens størrelse og beliggenhed, er forældet og finder ikke længere anvendelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er ønskeligt i forbindelse med revideringen af retningslinjerne for statsstøtte at indarbejde Europa-Kommissionens meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte (14), selv om Tilsynsmyndigheden allerede flere gange har henvist til denne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den meddelelse også er relevant for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der skal sikres en ensartet anvendelse af EØS-statsstøttereglerne i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til punkt II med overskriften »GENERELT« i slutningen af bilag XV til EØS-aftalen skal Tilsynsmyndigheden efter høring af Europa-Kommissionen vedtage retsakter, der svarer til dem, som Europa-Kommissionen vedtager,

SOM HAR HØRT Europa-Kommissionen,

SOM ERINDRER OM, at Tilsynsmyndigheden har hørt EFTA-staterne Island, Liechtenstein og Norge om sagen den 29. marts 2007,

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for statsstøtte ændres således, at kapitel 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A og 29 samt bilag I (bortset fra afsnit III vedrørende klager) til V og X til XVI udgår.

Afsnit III i bilag I og bilag VIII og IX indarbejdes i slutningen af teksten i retningslinjerne for statsstøtte til henholdsvis kapitlet om Klager — Formular til brug ved indgivelse af klager over påstået ulovlig statsstøtte, kapitlet om Støtte til søtransportsektoren og kapitlet om Kortfristet eksportkreditforsikring.

Bilag I til denne afgørelse opstiller alle de kapitler og bilag, der udgår.

Artikel 2

Retningslinjerne for statsstøtte ændres ligeledes, således at der indføjes et nyt kapitel om reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte. Det nye kapitel findes i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Kapitlerne i retningslinjerne for statsstøtte nummereres ikke længere. Bilag III til denne afgørelse indeholder en vejledende illustration af retningslinjernes nye struktur.

Ordlyden i retningslinjerne for statsstøtte ajourføres i overensstemmelse hermed. Der henvises ikke til kapitlets nummer, men til retningslinjernes benævnelse, for så vidt angår krydshenvisninger til stadigt gældende kapitler. For så vidt angår krydshenvisninger til kapitler, der er udgået, fastholdes nummeret på det tidligere kapitel (15).

Artikel 4

EFTA-staterne underrettes om denne afgørelse ved brev sammen med en kopi af afgørelsen og af bilagene.

Artikel 5

Europa-Kommissionen underrettes i overensstemmelse med litra d) i protokol 27 til EØS-aftalen ved en kopi af afgørelsen og af bilagene.

Artikel 6

Denne afgørelse og bilag I til III offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Artikel 7

Kun den engelske udgave er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2007.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Bjørn T. GRYDELAND

Formand

Kurt JAEGER

Medlem af Kollegiet


(1)  I det følgende benævnt »Tilsynsmyndigheden«.

(2)  I det følgende benævnt »EØS-aftalen«.

(3)  I det følgende benævnt »tilsyns- og domstolsaftalen«.

(4)  Retningslinjer for anvendelse og fortolkning af artikel 61 og 62 i EØS-aftalen og artikel 1 i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen, vedtaget og udstedt af EFTA-Tilsynsmyndigheden den 19. januar 1994, offentliggjort i EFT L 231 af 3.9.1994, s. 1 og i EØS-tillæg nr. 32. Retningslinjerne blev senest ændret den 7. februar 2007 ved afgørelse nr. 14/07/KOL, endnu ikke offentliggjort. I det følgende benævnt »retningslinjerne for statsstøtte«. Retningslinjerne for statsstøtte findes på Tilsynsmyndighedens hjemmeside.

(5)  Aftale mellem EFTA-staterne om ændring af protokol 3 undertegnet den 10. december 2001 (ikrafttrædelsesdato: den 28. august 2003).

(6)  Beslutning nr. 195/04/KOL af 14.7.2004 om gennemførelse af de bestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (EUT L 139 af 25.5.2006, s. 37).

(7)  Bortset fra afdeling III, der indeholder klageskemaet.

(8)  Der er indført nye anmeldelsesskemaer for regionalstøtte ved Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 387/06/KOL af 13.12.2006 om ændring af Kollegiets beslutning nr. 195/04/KOL om gennemførelse af de bestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, hvad angår standardformularerne til anmeldelse af statsstøtte, endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

(9)  EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning af 6.4.2006 om den 56. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved indføjelse af et nyt kapitel 25.B: Statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013, endnu ikke offentliggjort. Findes på Tilsynsmyndighedens hjemmeside.

(10)  Disse regler finder ikke længere anvendelse i forbindelse med ny påtænkt statsstøtte.

(11)  EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 313/06/KOL om 59. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved indføjelse af et nyt kapitel 10.B: Statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder, endnu ikke offentliggjort. Findes på Tilsynsmyndighedens hjemmeside.

(12)  EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 263/02/KOL af 18.12.2002 om den seksogtredivte ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved indføjelse af et nyt kapitel 26A: Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, (EUT L 139 af 25.5.2006, s. 8).

(13)  Stammer fra 1994 og fastlægger, at generelle investeringsstøtteordninger er uforenelige med EØS-aftalen. Selv om EFTA-staterne skulle have bragt sig i overensstemmelse med EØS-aftalen i medfør af deres almindelige forpligtelse til at træffe alle foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af EØS-aftalen (artikel 3), er det muligt, at nogle EFTA-stater stadig anvender sådanne ordninger. Kapitlet opstiller således de regler, der kræver anmeldelse af individuelle iværksættelser af sådanne ordninger. Kapitlet henviser til dels til et brev fra Kommissionen til medlemsstaterne, SG(79) D/10478 af 14.9.1979, der blev indarbejdet som punkt 32 i bilag XV til EØS-aftalen.

(14)  EFT C 119 af 22.5.2002, s. 22.

(15)  En konsolideret udgave af retningslinjerne for statsstøtte findes på Tilsynsmyndighedens hjemmeside: http://www.eftasurv.int/


BILAG I

AFSNIT A —   KAPITLER, DER UDGÅR FRA RETNINGSLINJERNE FOR STATSSTØTTE

Benævnelse

Kapitelnummer

Offentliggørelse af beslutninger

9

Statsstøtte og risikovillig kapital

10A (1)

Kriterier for anvendelse af den hurtige godkendelsesprocedure

11

Regler i forbindelse med sager, hvor der er tale om kumulering af støtte med forskelligt sigte

13

Støtte til visse jern- og stålsektorer, som ikke er omfattet af EKSF-traktaten

24

Regional støtte

25 (1)

Evaluering af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte i tiden efter den 1. januar 2007

25A (1)

Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

26A (1)

Generelle investeringsstøtteordninger

29

AFSNIT B —   BILAG, DER UDGÅR FRA RETNINGSLINJERNE FOR STATSSTØTTE

Bilag I (bortset fra afsnit III om Klager) til V og X til XVI er udgået.

Det tidligere afsnit III i bilag I, bilag VIII og bilag IX er indarbejdet i slutningen af teksten i retningslinjerne for statsstøtte til de relevante kapitler (henholdsvis kapitlet om Klager — Formular til brug ved indgivelse af klager over påstået ulovlig statsstøtte, kapitlet om Støtte til søtransportsektoren og kapitlet om Kortfristet eksportkreditforsikring).


(1)  Disse kapitler kan stadig være relevante for vurderingen af ulovlig støtte og er derfor fortsat tilgængelige på Tilsynsmyndighedens hjemmeside (list of deleted chapters).


BILAG II

NYT KAPITEL I RETNINGSLINJERNE FOR STATSSTØTTE

REGLER FOR VURDERING AF ULOVLIG STATSSTØTTE

En række instrumenter, som EFTA-Tilsynsmyndigheden (i det følgende benævnt »Tilsynsmyndigheden«) har godkendt i årenes løb, indeholder en bestemmelse om, at ulovlig statsstøtte, dvs. støtte, der er gennemført i strid med artikel 1, stk. 3, i del I i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen (1), skal vurderes efter de gældende regler på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. Dette gælder f.eks. kapitlet om statsstøtte til miljøbeskyttelse i Tilsynsmyndighedens retningslinjer for statsstøtte.

Af hensyn til gennemsigtigheden og retssikkerheden skal Tilsynsmyndigheden herved meddele EFTA-staterne og andre interesserede parter, at den har besluttet at anvende samme regel i forbindelse med alle instrumenter, der angiver, hvorledes Tilsynsmyndigheden vurderer, om statsstøtte er forenelig med EØS-aftalen. Når Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om statsstøtte er forenelig med EØS-aftalen, vil den derfor altid anvende de materielle regler i de gældende instrumenter på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet.

Dette påvirker ikke de mere specifikke regler i kapitlet om statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder i Tilsynsmyndighedens retningslinjer for statsstøtte.

Dette påvirker ikke fortolkningen af de retsakter på statsstøtteområdet, der er indarbejdet i EØS-aftalen.


(1)  Aftale mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, i det følgende benævnt tilsyns- og domstolsaftalen.


BILAG III

NY STRUKTUR FOR RETNINGSLINJERNE FOR STATSSTØTTE

Benævnelse

Tidligere kapitel

Ændringer

Indholdsfortegnelse

Del I:   

Forord

Indledning

1

Retsgrundlag og almindelige bestemmelser

2

Del II:   

Proceduremæssige regler

Regler for vurdering af ulovlig statsstøtte

 

Samarbejdet mellem de nationale domstole og EFTA-Tilsynsmyndigheden på statsstøtteområdet

9A

Klager — Formular til brug ved indgivelse af klager over påstået ulovlig statsstøtte

9B

Tavshedspligt i statsstøttebeslutninger

9C

Del III:   

Regler for horisontal støtte

Støtte til mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV)

10

Statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013

25B

Statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder

10B

Støtte til forskning og udvikling og innovation

14

Støtte til miljøbeskyttelse

15

Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

16

Del IV:   

Regler for sektorspecifik støtte

Analysemetode for statsstøtte i forbindelse med strandede omkostninger

21

Støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien

22

Støtte til søtransportsektoren

24A

Statsstøtte til skibsbygning

24B

Anvendelse af statsstøtteregler på public service-radio-og tv-virksomhed

24C

Støtte til luftfartssektoren

30

Finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne

30A

Støtte til skibsbygningsindustrien ydet som bistand til et udviklingsland

31

Del V:   

Specifikke støtteinstrumenter

Statsgarantier

17

Kortfristet eksportkreditforsikring

17A

Anvendelse af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomheder

17B

Statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger

18B

Del VI:   

Regler om statsejerskab af virksomheder, støtte til offentlige virksomheder og statsstøtte i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Statsstøtte i form af kompensation for forsyningspligtydelser

18C

Offentlige myndigheders kapitalinteresser

19

Anvendelse af statsstøttebestemmelserne på offentlige virksomheder i fremstillingssektoren

20

Del VII:   

Andre

Omregning mellem national valuta og euro

33

Referencesatser og kalkulationsrenter og de rentesatser, der skal anvendes ved tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte

34


Det Blandede EØS-udvalg

19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/30


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 1/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 43/2008 af 25. april 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2007 af 18. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) som fodertilsætningsstof (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/2007 af 18. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertilsætningsstof (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1519/2007 af 19. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 418/2001 og (EF) nr. 162/2003 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen coccidiostatika og andre lægemidler (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2007 af 19. december 2007 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/2007 af 19. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertilsætningsstof (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 1k (Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/1999):

»—

32007 R 1519: Kommissionens forordning (EF) nr. 1519/2007 af 19. december 2007 (EUT L 335 af 20.12.2007, s. 15).«

2)

Følgende led indsættes i punkt 1t (Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2001) og punkt 37 (Kommissionens forordning (EF) nr. 162/2003):

», som ændret ved:

32007 R 1519: Kommissionens forordning (EF) nr. 1519/2007 af 19. december 2007 (EUT L 335 af 20.12.2007, s. 15).«

3)

Følgende punkter indsættes efter punkt 1zzzze (Kommissionens forordning (EF) nr. 1380/2007):

»1zzzzf.

32007 R 1500: Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2007 af 18. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) som fodertilsætningsstof (EUT L 333 af 19.12.2007, s. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/2007 af 18. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertilsætningsstof (EUT L 333 af 19.12.2007, s. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2007 af 19. december 2007 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (EUT L 335 af 20.12.2007, s. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/2007 af 19. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertilsætningsstof (EUT L 335 af 20.12.2007, s. 24).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1500/2007, (EF) nr. 1501/2007, (EF) nr. 1519/2007, (EF) nr. 1520/2007 og (EF) nr. 1521/2007, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (7).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 36.

(2)  EUT L 333 af 19.12.2007, s. 54.

(3)  EUT L 333 af 19.12.2007, s. 57.

(4)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 15.

(5)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 17.

(6)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 24.

(7)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/32


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 2/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 43/2008 af 25. april 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2008 af 21. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 109/2007 for så vidt angår minimumsindholdet af fodertilsætningsstoffet monensinnatrium (Coxidin) (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof (3), berigtiget i EUT L 92 af 3.4.2008, s. 40, bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2008 af 22. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006 for så vidt angår minimumsindholdet af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 af 22. februar 2008 om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer (7) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2008 af 6. marts 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) som fodertilsætningsstof (8) bør indarbejdes i aftalen.

(9)

Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (kodificeret udgave) (9) bør indarbejdes i aftalen.

(10)

Direktiv 2008/38/EF ophæver med virkning fra den 31. juli 2008 Kommissionens direktiv 94/39/EF (10), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes fra aftalen.

(11)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i punkt 1zzz (Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/2006):

», som ændret ved:

32008 R 0164: Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2008 af 22. februar 2008 (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 6).«

2)

Følgende indsættes i punkt 1zzzg (Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2007):

», som ændret ved:

32008 R 0156: Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2008 af 21. februar 2008 (EUT L 48 af 22.2.2008, s. 14).«

3)

Følgende punkter indsættes efter punkt 1zzzzi (Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/2007):

»1zzzzj.

32008 R 0163: Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 3), berigtiget i EUT L 92 af 3.4.2008, s. 40.

1zzzzk.

32008 R 0165: Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 8).

1zzzzl.

32008 R 0166: Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 11).

1zzzzm.

32008 R 0167: Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 af 22. februar 2008 om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 14).

1zzzzn.

32008 R 0209: Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2008 af 6. marts 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) som fodertilsætningsstof (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 3).«

4)

Teksten i punkt 9 (Kommissionens direktiv 94/39/EF) udgår.

5)

Følgende punkt indsættes efter punkt 14b (Kommissionens beslutning 2004/217/EF):

»14c.

32008 L 0038: Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (EUT L 62 af 6.3.2008, s. 9).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 156/2008, (EF) nr. 163/2008, berigtiget i EUT L 92 af 3.4.2008, s. 40, (EF) nr. 164/2008, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 166/2008, (EF) nr. 167/2008, (EF) nr. 209/2008 og direktiv 2008/38/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (11).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 36.

(2)  EUT L 48 af 22.2.2008, s. 14.

(3)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 3.

(4)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 6.

(5)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 8.

(6)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 11.

(7)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 14.

(8)  EUT L 63 af 7.3.2008, s. 3.

(9)  EUT L 62 af 6.3.2008, s. 9.

(10)  EUT L 207 af 10.8.1994, s. 20.

(11)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/35


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 3/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 96/2008 af 26. september 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2007/15/EF af 14. marts 2007 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I til Rådets direktiv 74/483/EØF om udragende dele på motordrevne køretøjer (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 17 (Rådets direktiv 74/483/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen:

»—

32007 L 0015: Kommissionens direktiv 2007/15/EF af 14. marts 2007 (EUT L 75 af 15.3.2007, s. 21).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2007/15/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 15.

(2)  EUT L 75 af 15.3.2007, s. 21.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/36


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 4/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 98/2008 af 26. september 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (kodificeret udgave) (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2007/802/EF af 4. december 2007 om ændring af beslutning 2002/840/EF for så vidt angår listen over anlæg i tredjelande, der er godkendt til at bestråle fødevarer (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens henstilling 2007/196/EF af 28. marts 2007 om overvågning af forekomsten af furan i fødevarer (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Direktiv 2008/5/EF ophæver Kommissionens direktiv 94/54/EF (5), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes fra aftalen.

(6)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Teksten i punkt 54zc (Kommissionens direktiv 94/54/EF) udgår.

2)

Følgende led indsættes i punkt 54zze (Kommissionens beslutning 2002/840/EF):

»—

32007 D 0802: Kommissionens beslutning 2007/802/EF af 4. december 2007 (EUT L 323 af 8.12.2007, s. 40).«

3)

Følgende punkt indsættes efter punkt 54zzzv (Kommissionens direktiv 2006/141/EF):

»54zzzw.

32008 L 0005: Kommissionens direktiv 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (kodificeret udgave) (EUT L 27 af 31.1.2008, s. 12).«

4)

Følgende punkt indsættes efter punkt 63 (Kommissionens henstilling 2007/331/EF):

»64.

32007 H 0196: Kommissionens henstilling 2007/196/EF af 28. marts 2007 om overvågning af forekomsten af furan i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2008/5/EF, beslutning 2007/802/EF og henstilling 2007/196/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 19.

(2)  EUT L 27 af 31.1.2008, s. 12.

(3)  EUT L 323 af 8.12.2007, s. 40.

(4)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56.

(5)  EFT L 300 af 23.11.1994, s. 14.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/38


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 5/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 98/2008 af 26. september 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2008/39/EF af 6. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Denne afgørelse bør ikke gælde for Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 54zzb (Kommissionens direktiv 2002/72/EF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:

»—

32008 L 0039: Kommissionens direktiv 2008/39/EF af 6. marts 2008 (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 6).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2008/39/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 19.

(2)  EUT L 63 af 7.3.2008, s. 6.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/39


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 6/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 99/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 26. september 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2008 af 4. marts 2008 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår gamithromycin (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2008 af 16. juni 2008 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår cyfluthrin og lectin udvundet af røde kidneybønner (Phaseolus vulgaris) (3) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:

»—

32008 R 0203: Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2008 af 4. marts 2008 (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 18)

32008 R 0542: Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2008 af 16. juni 2008 (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 43).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 203/2008 og (EF) nr. 542/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (4)

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 309 af 20.11.2008, s. 21.

(2)  EUT L 60 af 5.3.2008, s. 18.

(3)  EUT L 157 af 17.6.2008, s. 43.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/41


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 7/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 49/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 25. april 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2007/67/EF af 22. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 76/768/EØF) i kapitel XVI i bilag II til aftalen:

»—

32007 L 0067: Kommissionens direktiv 2007/67/EF af 22. november 2007 (EUT L 305 af 23.11.2007, s. 22).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2007/67/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 45.

(2)  EUT L 305 af 23.11.2007, s. 22.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/42


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 8/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 112/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7. november 2008 (1).

(2)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 129/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5. december 2008 (2).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (6) blev indarbejdet i aftalen ved afgørelse nr. 67/2006 (7) truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 2. juni 2006 med landespecifikke tilpasninger.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008 af 30. maj 2008 om etablering af et softwaresikringssystem, der skal indføres af luftfartstjenesteudøvere, og om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (8) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (9), som blev indarbejdet i aftalen ved afgørelse nr. 179/2004 (10) truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 9. december 2004, ophævedes direktiv 80/51/EØF (11) og bilag II til forordning (EØF) nr. 3922/91 (12), som er indarbejdet i aftalen og som derfor bør slettes fra aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Teksten i punkt 2 (Rådets direktiv 80/51/EØF) i kapitel XVII i bilag II til aftalen udgår.

Artikel 2

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 66a (Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91):

»—

32002 R 1592: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 66we (Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2007):

»66wf.

32008 R 0482: Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008 af 30. maj 2008 om etablering af et softwaresikringssystem, der skal indføres af luftfartstjenesteudøvere, og om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (EUT L 141 af 31.5.2008, s. 5).«

3)

Følgende led indsættes i punkt 66x (Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005):

»—

32008 R 0482: Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008 af 30. maj 2008 (EUT L 141 af 31.5.2008, s. 5).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 482/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (13).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 100.

(2)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(3)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(4)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(5)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(6)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(7)  EUT L 245 af 7.9.2006, s. 18.

(8)  EUT L 141 af 31.5.2008, s. 5.

(9)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(10)  EUT L 133 af 26.5.2005, s. 37.

(11)  EFT L 18 af 24.1.1980, s. 26.

(12)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(13)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/44


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 9/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 113/2008 af 7. november 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 592/2008 af 17. juni 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (2), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71) i bilag VI til aftalen:

»—

32008 R 0592: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 592/2008 af 17. juni 2008 (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 592/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 102.

(2)  EUT L 177 af 4.7.2008, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/45


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 10/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 113/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7. november 2008 (1).

(2)

Afgørelse nr. 208 af 11. marts 2008 truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring om fastsættelse af fælles rammer for indsamling af data om behandlingstiden for pensionsansøgninger (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag VI til aftalen indsættes følgende punkt efter punkt 3.82 (afgørelse nr. 207):

»3.83.

32008 D 0683: Afgørelse nr. 208 af 11. marts 2008 truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring om fastsættelse af fælles rammer for indsamling af data om behandlingstiden for pensionsansøgninger (EUT L 223 af 21.8.2008, s. 25).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse nr. 208, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 102.

(2)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 25.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/46


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 11/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 129/2008 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5. december 2008 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2008/386/EF af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 37i (Kommissionens beslutning 2006/679/EF) og punkt 37j (Kommissionens beslutning 2006/860/EF) i bilag XIII til aftalen:

»—

32008 D 0386: Kommissionens beslutning 2008/386/EF af 23. april 2008 (EUT L 136 af 24.5.2008, s. 11).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelsen, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 136 af 24.5.2008, s. 11.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/47


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 12/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 129/2008 af 5. december 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (2), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 42f (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004) i bilag XIII til aftalen:

»42g.

32007 L 0059: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51).

Direktivet gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

a)

Artikel 22, stk. 6, finder ikke anvendelse.

b)

Teksten i punkt 2, litra c), i bilag I affattes således:

»den udstedende EFTA-stats nationalitetsmærke trykt i sort og omgivet af en sort ellipse. Nationalitetsmærkerne er følgende:

IS

:

Island

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norge«.

c)

I punkt 2, litra e), erstattes betegnelsen »EF-model« med »EØS-model«.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2007/59/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/49


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 13/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret Det Blandede EØS-udvalgs ved afgørelse nr. 129/2008 af 5. december 2008 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2008/87/EF af 22. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 47a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF) i bilag XIII til aftalen:

»—

32008 L 0087: Kommissionens direktiv 2008/87/EF af 22. september 2008 (EUT L 255 af 23.9.2008, s. 5).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2008/87/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 255 af 23.9.2008, s. 5.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/50


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 14/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 129/2008 af 5. december 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (2) blev indarbejdet i aftalen ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 152/2004 (3) af 2. december 2005 med landespecifikke tilpasninger.

(3)

Kommissionens direktiv 2008/49/EF af 16. april 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF vedrørende kriterierne for udførelse af rampeinspektioner på luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (4), bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008 af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (5), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 66r (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF):

»—

32008 L 0049: Kommissionens direktiv 2008/49/EF af 16. april 2008 (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 17).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 66ra (Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006):

»66rb.

32008 R 0351: Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008 af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2008/49/EF og forordning (EF) nr. 351/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (6).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.

(3)  EUT L 53 af 23.2.2006, s. 53.

(4)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 17.

(5)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 7.

(6)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/52


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 15/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 129/2008 af 5. december 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 66zab (Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006) i bilag XIII til aftalen:

»—

32008 R 1131: Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 (EUT L 306 af 15.11.2008, s. 47).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1131/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 306 af 15.11.2008, s. 47.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/53


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 16/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XIX til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 114/2008 af 7. november 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Direktiv 2008/48/EF ophæver med virkning fra den 12. maj 2010 Rådets direktiv 87/102/EØF (3), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes fra aftalen med virkning fra den 12. maj 2010 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIX til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 7g (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF):

»7h.

32008 L 0048: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).«

2)

Teksten til punkt 4 (Rådets direktiv 87/102/EØF) udgår med virkning fra den 12. maj 2010.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2008/48/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 103.

(2)  EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.

(3)  EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48.

(4)  Forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/55


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 17/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 122/2008 af 7. november 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Direktiv 2004/35/EF skal læses i overensstemmelse med aftalens anvendelsesområde, idet der tages særligt hensyn til det forhold, at naturbeskyttelse falder uden for aftalens anvendelsesområde —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 1h (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006) i bilag XX til aftalen:

»1i.

32004 L 0035: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

a)

Med forbehold af den fremtidige udvikling i Det Blandede EØS-udvalgs arbejde, bør det bemærkes, at følgende fællesskabsretsakter ikke indarbejdes i EØS-aftalen:

i)

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet)

ii)

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Samtlige henvisninger til disse retsakter bør derfor ikke gælde for EFTA-staterne.

b)

Artikel 2, stk. 3, gælder ikke for EFTA-staterne.

c)

Med hensyn til EFTA-staterne betyder »beskyttede arter og naturtyper«:

Hvis en EFTA-stat træffer afgørelse herom, enhver naturtype eller art eller kategorier af naturtyper eller arter, som EFTA-staterne udpeger til tilsvarende formål som dem, der er fastlagt i de to direktiver, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2004/35/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 114.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/57


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 18/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 122/2008 af 7. november 2008 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 32fd (Kommissionens beslutning 2006/329/EF):

»32fe.

32006 L 0021: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15).«

2)

Følgende indsættes i punkt 1i (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF):

», som ændret ved:

32006 L 0021: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2006/21/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 114.

(2)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/58


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 19/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 59/2008 af 25. april 2008 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Accounting Standard (IAS) 39 og International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 10ba (Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003) i bilag XXII til aftalen:

»—

32008 R 1004: Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 (EUT L 275 af 16.10.2008, s. 37).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1004/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 60.

(2)  EUT L 275 af 16.10.2008, s. 37.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


19.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/59


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 20/2009

af 5. februar 2009

om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XXII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 59/2008 af 25. april 2008 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2008/627/EF af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 10f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF) i bilag XXII til aftalen:

»10fa.

32008 D 0627: Kommissionens beslutning 2008/627/EF af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed (EUT L 202 af 31.7.2008, s. 70).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af beslutning 2008/627/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2009, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2009.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 60.

(2)  EUT L 202 af 31.7.2008, s. 70.

(3)  Forfatningsmæssige krav angivet.


De kontraherende parters fælles erklæring til afgørelse nr. 20/2009 om indarbejdelse af Kommissionens beslutning 2008/627/EF i aftalen

»Kommissionens beslutning 2008/627/EF af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed handler i mange artikler om første ligeværdighedsafgørelser vedrørende tredjelande. Indarbejdelsen af denne afgørelse indskrænker ikke EØS-aftalens anvendelsesområde.«