ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
21. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 40/2009 af 20. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 af 20. januar 2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 42/2009 af 20. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 555/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren

6

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/40/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. januar 2009 om beskikkelse af et dansk medlem af og to danske suppleanter til Regionsudvalget

11

 

 

2009/41/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. januar 2009 om beskikkelse af et østrigsk medlem af Regionsudvalget

12

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 40/2009

af 20. januar 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 41/2009

af 20. januar 2009

vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 4a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 89/398/EØF vedrører fødevarer bestemt til særlig ernæring, som på grund af deres særlige sammensætning eller den særlige måde, hvorpå de er fremstillet, er bestemt til at dække bestemte befolkningsgruppers specifikke ernæringsbehov.Personer med cøliaki udgør en sådan bestemt befolkningsgruppe, som lider af permanent glutenintolerans.

(2)

Fødevareindustrien har udviklet en række varer, der betegnes som »glutenfri« eller lignende. Forskelle mellem nationale bestemmelser vedrørende betingelserne for brug af sådanne varebeskrivelser kan hindre den frie bevægelighed for de pågældende varer og sikrer muligvis ikke den samme høje grad af forbrugerbeskyttelse. For at opnå klarhed og for at undgå at forvirre forbrugerne med forskellige typer varebeskrivelser på nationalt plan bør betingelserne for brugen af udtryk, der vedrører fravær af gluten, fastsættes på fællesskabsplan.

(3)

Hvede (dvs. alle Triticum-arter som f.eks. durumhvede, spelt og kamut), rug og byg er alle korn, som i henhold til videnskabelige undersøgelser indeholder gluten. Den gluten, der findes i disse korn, kan forårsage negative helbredsvirkninger for personer med glutenintolerans, og disse personer bør derfor undgå dem.

(4)

Det er forbundet med betydelige tekniske vanskeligheder og omkostninger at fjerne gluten fra korn, som indeholder gluten, og derfor er det vanskeligt at fremstille fødevarer, som er helt glutenfri. Følgelig kan mange fødevarer, som er bestemt til denne særlige ernæring, på markedet indeholde små restmængder gluten.

(5)

De fleste, men ikke alle personer med glutenintolerans kan indtage havre i deres kost uden negative helbredsvirkninger.Den videnskabelige verden undersøger løbende dette emne. Det er dog et stort problem, at havre kan forurenes med hvede, rug eller byg i forbindelse med høst, transport, lagring og forarbejdning af kornet. Risikoen for glutenforurening af varer, der indeholder havre, bør derfor tages i betragtning i forbindelse med mærkningen af sådanne varer.

(6)

De enkelte personer med glutenintolerans kan muligvis tåle begrænsede mængder gluten. For at sætte den enkelte person i stand til at finde fødevarer på markedet, som passer til vedkommendes behov og følsomhedsniveau, bør det være muligt at vælge mellem varer med et forskelligt, begrænset indhold af gluten. Det er dog vigtigt, at de forskellige varer forsynes med en passende mærkning, og at medlemsstaterne gennemfører oplysningskampagner for at sikre, at personer med glutenintolerans anvender disse varer korrekt.

(7)

Fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt sammensat, forarbejdet eller tilberedt for at leve op til de kostbehov, som personer med glutenintolerans har, og bringes i omsætning som sådanne, bør enten mærkes med »meget lille indhold af gluten« eller »glutenfri« i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning. Dette kan opnås ved at bruge fødevarer, som er specielt forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet i en eller flere af de ingredienser, der indeholder gluten, og/eller fødevarer, hvor de ingredienser, der indeholder gluten, er blevet erstattet med andre ingredienser, som er naturligt fri for gluten.

(8)

Artikel 2, stk. 3, i direktiv 89/398/EØF giver mulighed for, at det i forbindelse med almindelige fødevarer, som er egnede til særlig ernæring, angives, at de har denne egenskab.Derfor bør der gives mulighed for, at normale fødevarer, som kan indgå i en glutenfri kost, fordi de ikke indeholder ingredienser, som er afledt af korn indeholdende gluten eller havre, kan betegnes ved udtryk, der vedrører fraværet af gluten. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (2) bestemmer, at et sådant udtryk ikke må vildlede forbrugeren ved at give denne indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber.

(9)

Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (3) forbyder brug af ingredienser indeholdende gluten ved fremstillingen af sådanne fødevarer. Derfor bør brugen af udtrykkene »meget lille indhold af gluten« eller »glutenfri« i forbindelse med mærkningen af sådanne varer forbydes, da denne mærkning i henhold til nærværende forordning anvendes til at angive et glutenindhold på henholdsvis højst 100 mg pr. kg og højst 20 mg pr. kg.

(10)

Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (4) kræver oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, såfremt det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under seks måneder. Fravær af gluten i sådanne varer bør anføres i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

(11)

Codex-standarden for særlige diætetiske fødevarer for personer med glutenintolerans blev vedtaget på Codex Alimentarius-Kommissionens 31. møde i juli 2008 (5) for at sætte disse personer i stand til at finde forskellige fødevarer på markedet, som passer til deres behov og følsomhedsniveau over for gluten. Der bør tages passende hensyn til denne standard i denne forordning.

(12)

For at give de erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse deres produktionsproces bør der tages hensyn til den nødvendige overgangsperiode ved fastsættelsen af anvendelsesdatoen for denne forordning. Varer, som allerede på ikrafttrædelsesdatoen opfylder denne forordnings bestemmelser, kan dog bringes i omsætning i Fællesskabet fra datoen for dens ikrafttræden.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på alle fødevarer med undtagelse af de modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der er omfattet af direktiv 2006/141/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»fødevarer for personer med glutenintolerans«: fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at leve op til de særlige kostbehov, som personer med glutenintolerans har

b)

»gluten«: proteinfraktion fra hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf samt produkter fremstillet heraf, som visse personer er intolerante over for, og som er uopløselige i en opløsning af vand og 0,5 M natriumchlorid

c)

»hvede«: alle Triticum-arter.

Artikel 3

Sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

1.   Fødevarer for personer med glutenintolerans, som består af eller indeholder en eller flere ingredienser fremstillet af hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, som er specielt forarbejdede for at mindske glutenindholdet, må ikke have et glutenindhold på over 100 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger.

2.   Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for de i stk. 1 omhandlede varer skal omfatte udtrykket »meget lille indhold af gluten«. De kan omfatte udtrykket »glutenfri«, hvis glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger.

3.   Havre i fødevarer til personer med glutenintolerans skal være specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at undgå forurening med hvede, rug, byg eller krydsavlede sorter heraf, og glutenindholdet i sådan havre må ikke overstige 20 mg pr. kg.

4.   Fødevarer for personer med glutenintolerans, som består af eller indeholder en eller flere ingredienser som erstatning for hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, må ikke have et glutenindhold på over 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger. Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for sådanne varer skal omfatte udtrykket »glutenfri«.

5.   Hvis fødevarer for personer med glutenintolerans både indeholder ingredienser, som erstatter hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, og ingredienser fremstillet af hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, som er specielt forarbejdede for at mindske glutenindholdet, finder stk. 1, 2 og 3 anvendelse, mens stk. 4 ikke finder anvendelse.

6.   De i stk. 2 og 4 omhandlede udtryk »meget lille indhold af gluten« og »glutenfri« skal anføres i tilknytning til varebetegnelsen.

Artikel 4

Sammensætning og mærkning af andre fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

1.   Med forbehold af artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2000/13/EF kan mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for følgende fødevarer omfatte udtrykket »glutenfri«, såfremt glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger:

a)

almindelige fødevarer

b)

fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt sammensat, forarbejdet eller tilberedt for at leve op til de særlige kostbehov, som andre personer end personer med glutenintolerans har, men som ikke desto mindre på grund af deres sammensætning lever op til de særlige kostbehov, som personer med glutenintolerans har.

2.   Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for de i stk. 1 omhandlede fødevarer må ikke omfatte udtrykket »meget lille indhold af gluten«.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Fødevarer, som allerede på ikrafttrædelsesdatoen opfylder denne forordnings bestemmelser, kan dog bringes i omsætning i Fællesskabet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

(2)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(3)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 42/2009

af 20. januar 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 555/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 3/2008 og ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (1), særlig artikel 22, 84 og 107, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på en optimal udnyttelse af de midler, der i givet fald vil kunne anvendes til at øge konkurrenceevnen i vinsektoren, bør medlemsstaterne så vidt muligt kunne gøre brug af mulighederne i forbindelse med både vinstøtteprogrammer, herunder omstrukturerings- og omstillingsforanstaltningen efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 479/2008, og investeringer efter artikel 15 i samme forordning, samt fondene for udvikling af landdistrikterne. For at undgå, at de to fonde finansierer den samme foranstaltning, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 479/2008, bør der trækkes en klar skillelinje på operationsniveauet.

(2)

Efter artikel 16, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 479/2008 udbetales der ikke støtte for den mængde alkohol i biprodukter, der skal destilleres, som overstiger 10 % af alkoholmængden i den producerede vin. Det bør præciseres, at medlemsstaten kan overvåge, at denne grænse overholdes, gennem kontrol hos den enkelte producent eller i givet fald på nationalt plan.

(3)

Ifølge artikel 41, litra c), nr. vi), i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (2) skal producenterne anføre oplysninger om forekomsten af druesorter, der er fremkommet ved artskrydsning (direkte producerende hybrider eller andre sorter, som ikke tilhører arten Vitis vinifera), i analyserapporten. Af tekniske grunde bør disse oplysninger dog ikke være påkrævet, og de bør derfor udgå af nævnte bestemmelser.

(4)

I artikel 103, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 555/2008 er det fastsat, at tabel 10 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 (3) fortsat skal anvendes, medmindre andet er fastsat i en gennemførelsesforordning om mærkning og præsentation af vin, der skal vedtages på grundlag af artikel 63 i forordning (EF) nr. 479/2008. Henvisningen bør dog være til tabel 9 i bilaget til forordning (EF) nr. 1227/2000.

(5)

I artikel 5, stk. 8, artikel 16, stk. 3, og artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 555/2008 er det fastsat, at medlemsstaterne, hvis de yder national støtte, bør meddele en sådan støtte i den relevante del af skemaet i bilag VII til nævnte forordning. De pågældende oplysninger bør derfor medtages i bilag VII.

(6)

Forordning (EF) nr. 555/2008 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 555/2008 foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»3.   Ved anvendelse af afsnit II forstås ved »operation« et projekt, en kontrakt, et arrangement eller enhver anden foranstaltning, der indgår i et givet støtteprogram, og som svarer til en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2008 og gennemføres af en eller flere modtagere.«

2.

I afsnit II, kapitel II, afdeling 2, indsættes efter artikel 10 følgende artikel 10a:

»Artikel 10a

Overensstemmelse og sammenhæng

1.   Støtten til udgifter til omstrukturering og omstilling, jf. artikel 11, stk. 4, litra b), dækker ikke udgifter til køb af landbrugskøretøjer.

2.   En operation, der i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 er støtteberettiget efter en medlemsstats eller en regions landdistriktsudviklingsprogram, kan ikke også være støtteberettiget i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 479/2008 under et nationalt støtteprogram i overensstemmelse med afsnit II i nævnte forordning for denne medlemsstat eller region.

3.   Medlemsstaterne forelægger de operationer, de medtager i deres støtteprogrammer for omstrukturerings- og omstillingsforanstaltninger i den relevante del af bilag I i en sådan form, at det er muligt at efterprøve, at operationen ikke er inkluderet i deres landdistriktsudviklingsprogrammer med henblik på støtte.«

3.

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Overensstemmelse og sammenhæng

1.   Der ydes ikke støtte til markedsføringsforanstaltninger, hvortil der er ydet støtte i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 479/2008.

Når medlemsstaterne yder national støtte til investeringer, oplyser de herom de relevante steder i opstillingerne i bilag I, V og VII til denne forordning.

2.   En operation, der i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 er støtteberettiget efter en medlemsstats eller en regions landdistriktsudviklingsprogram, kan ikke også være støtteberettiget i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 479/2008 under et nationalt støtteprogram i overensstemmelse med afsnit II i nævnte forordning for denne medlemsstat eller region.

3.   Medlemsstaterne forelægger de operationer, de medtager i deres støtteprogrammer for omstrukturerings- og omstillingsforanstaltninger i den relevante del af bilag I i en sådan form, at det er muligt at efterprøve, at operationen ikke er inkluderet i deres landdistriktsudviklingsprogrammer med henblik på støtte.«

4.

I afsnit II, kapitel II, afdeling 7 indsættes efter artikel 25 følgende artikel 25a:

»Artikel 25a

Kontrol af betingelser

Medlemsstaternes kompetente myndigheder tager alle nødvendige skridt til at kontrollere overholdelsen af de betingelser og det loft, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, i denne forordning, sammenholdt med artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 479/2008. Medlemsstaternes kontrol af, at loftet overholdes, kan foregå hos den enkelte producent eller på nationalt plan. De medlemsstater, der vælger at kontrollere på nationalt plan, medtager i alkoholopgørelsen hverken de mængder, der ikke er bestemt til destillation (tilbagetagelse under tilsyn), eller de mængder, der er bestemt til udvikling til andre produkter end alkohol til industriel anvendelse.«

5.

I artikel 41, litra c), udgår nr. vi).

6.

Artikel 103, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Tabel 9 i bilaget til forordning (EF) nr. 1227/2000 finder fortsat anvendelse, medmindre andet fastsættes i en gennemførelsesforordning om mærkning og præsentation af vin, der skal vedtages på grundlag af artikel 63 i forordning (EF) nr. 479/2008«.

7.

Bilag VII affattes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(2)  EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(3)  EFT L 143 af 16.6.2000, s. 1.


BILAG

»BILAG VII

Tekniske data om det nationale støtteprogram, jf. artikel 6, litra c), i forordning (EF) nr. 479/2008

( 1000 EUR)

Medlemsstat (1):

Meddelelsesdato (2):

Tidligere meddelelsesdato:

Denne ændrede oversigts nummer:

 

Regnskabsår

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Foranstaltninger

Forordning (EF) nr. 479/2008

 

Overslag

Gennemført

Overslag

Gennemført

Overslag

Gennemført

Overslag

Gennemført

Overslag

Gennemført

Gennemført

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Enkeltbetalings-ordning

Artikel 9

Areal

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. beløb

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder

Artikel 10

Antal projekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. EF-støtte (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsstøtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

3a.

Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

Artikel 11

Areal

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. beløb

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Igangværende planer

Forordning (EF) nr. 1493/1999

Areal

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. beløb

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Grøn høst

Artikel 12

Areal

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. beløb

EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gensidige fonde

Artikel 13

Antal nye fonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. EF-støtte (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Høstforsikring

Artikel 14

Antal producenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. EF-støtte (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsstøtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investeringer i vinsektoren

Artikel 15

Antal modtagere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

Gns. EF-støtte (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsstøtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.1

Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner

Artikel 15, stk. 4, litra a)

Støtteber. omkost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.2

Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner

Artikel 15, stk. 4, litra b)

Støtteber. omkost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.3

Investeringer i vinsektoren i fjernområder

Artikel 15, stk. 4, litra c)

Støtteber. omkost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.4

Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer

Artikel 15, stk. 4, litra d)

Støtteber. omkost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.5

Investeringer i vinsektoren i konvergensregioner

Artikel 15, stk. 4, litra a)

EF-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.6

Investeringer i vinsektoren i ikke-konvergensregioner

Artikel 15, stk. 4, litra b)

EF-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.7

Investeringer i vinsektoren i fjernområder

Artikel 15, stk. 4, litra c)

EF-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

7.8

Investeringer i vinsektoren på de mindre Ægæiske Øer

Artikel 15, stk. 4, litra d)

EF-bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumuleret)

8.

Destillation af biprodukter

Artikel 16

Maks. støttemargin

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. EF-støtte (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Destillation til konsumalkohol — hektarstøtte

Artikel 17

Støttemargin

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. støtte (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Krisedestillation

Artikel 18

Støttemargin

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindstepris til producent

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. EF-støtte (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tilsætning af koncentreret druemost

Artikel 19

Støttemargin

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. EF-støtte (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.

(2)  Meddelelsesfrist: for overslag første gang 30. juni 2008, derefter 1. marts og 30. juni; for gennemførte foranstaltninger 1. marts (første gang i 2010).

(3)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det areal, der er anført i dette bilag.

(4)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det antal projekter, der er anført i dette bilag.

(5)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det antal fonde, der er anført i dette bilag.

(6)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det antal producenter, der er anført i dette bilag.

(7)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det antal modtagere, der er anført i dette bilag.

(8)  Data skal anføres i bilag I og V.

(9)  Beregnes ved at dividere de(t) beløb, der er anført i bilag II (for overslag) og bilag VI (for gennemførte foranstaltninger), med det antal hektoliter, der er anført i dette bilag.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. januar 2009

om beskikkelse af et dansk medlem af og to danske suppleanter til Regionsudvalget

(2009/40/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den danske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget efter Eva NEJSTGAARDs fratræden. Der er blevet to pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget efter Bjørn DAHLs fratræden, og efter at Anna Margrethe KAALUNDs mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

a)

som medlem:

Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune

b)

som suppleanter:

Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (ændret mandat)

Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2009.

På Rådets vegne

P. GANDALOVIČ

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/12


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. januar 2009

om beskikkelse af et østrigsk medlem af Regionsudvalget

(2009/41/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til forslag fra den østrigske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Jörg HAIDER er afgået ved døden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som medlem for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2009.

På Rådets vegne

P. GANDALOVIČ

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.