ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 11

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
16. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2009 af 15. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2009 af 15. januar 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. januar 2009

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/2/EF af 15. januar 2009 om 31. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer ( 1 )

6

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/30/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 14. januar 2009 om udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende

83

 

 

Kommissionen

 

 

2009/31/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. januar 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 26/2009

af 15. januar 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 27/2009

af 15. januar 2009

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. januar 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. januar 2009 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. januar 2009 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. januar 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

21,27

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

19,25

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

19,25

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

21,27


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

2.1.2009-14.1.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

192,81

116,44

Pris fob USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Præmie for Golfen

57,28

13,93

Præmie for The Great Lakes

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

9,55 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

6,91 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/2/EF

af 15. januar 2009

om 31. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4, stk. 3, i direktiv 67/548/EØF fastsætter kriterier og procedurer for harmonisering af klassificering og etikettering af stoffer. Punkt 4.1.3, 4.1.4 og 4.1.5 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF pålægger virksomhederne så hurtigt som muligt at indlevere oplysninger til medlemsstaterne med forslag til harmoniseret klassificering og etikettering, når der fremkommer oplysninger, som taler for, at stoffet opfylder kriterierne for klassificering som mutagent, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksisk.

(2)

Bilag I til direktiv 67/548/EØF indeholder en liste over farlige stoffer med angivelse af de enkelte stoffers klassificering og etikettering. Der er behov for ajourføring af denne liste ved, at der indsættes anmeldte nye stoffer og yderligere eksisterende stoffer, og at de allerede opførte stoffer tilpasses til den tekniske udvikling. Det er desuden nødvendigt, at visse stoffer udgår af listen.

(3)

I bilag I til direktiv 67/548/EØF er der allerede opført grupper af stoffer, især metalforbindelser, der er vurderet gruppevis og ved analogisering mellem stoffer.

(4)

I bilag I til direktiv 67/548/EØF er der ligeledes en række grupper, hvor de enkelte stoffer i gruppen er beskrevet, og hvor der til klassificeringen er benyttet grupperings- og analogiseringsprincipper, f.eks. mineraloliestrømme og gasser.

(5)

Det anføres i bilag VI til direktiv 67/548/EØF, at data, som er nødvendige for klassificering og etikettering, kan fremskaffes fra en række forskellige kilder, herunder resultaterne af validerede struktur/aktivitet-relationer og ekspertvurderinger.

(6)

Klassificeringen af nikkelforbindelserne i dette direktiv bygger på virkninger, der skyldes Ni2+-ionen, og foreliggende data for nikkelforbindelser. Klassificeringen bygger på en indplacering af nikkelforbindelser i grupper alt efter deres opløselighed i vand (f.eks. de uopløselige, de svagt opløselige og de opløselige nikkelforbindelser i hver sin gruppe). Vandopløseligheden er valgt som det første kriterium for afgrænsning af grupperne ud fra den begrundelse, at nikkelforbindelser med omtrent samme vandopløselighed vil føre til omtrent samme biotilgængelighed for Ni2+-ionerne og omtrent samme systemiske toksicitet. Det begrunder analogiseringen inden for grupperne fra stoffer, som foreliggende fyldestgørende testdata viser har en specifik virkning, til stoffer, der ikke findes sådanne testdata om. For nogle virkningers vedkommende er analogisering mellem grupperne velbegrundet, da omtrent samme virkninger er iagttaget for alle niveauer af vandopløselighed. Eksempelvis har epidemiologiske undersøgelser vist, at både opløselige og uopløselige nikkelforbindelser (i hver sin ende af opløselighedsskalaen) har lokale kræftfremkaldende virkninger i luftvejene. Der er derfor god grund til at konkludere, at svagt opløselige forbindelser (midt på skalaen) har lignende kræftfremkaldende egenskaber.

(7)

Ved den samlede vurdering af alle foreliggende oplysninger om nikkelforbindelser kan vandopløseligheden benyttes som tilnærmelse for Ni2+-ionens systemiske biotilgængelighed for mange virkningers og stoffers vedkommende.

(8)

Klassificeringen og etiketteringen af stoffer, som er opført i dette direktiv, bør tages op til fornyet overvejelse, hvis der fremkommer ny videnskabelig viden. Således bør især nikkelbranchens nylige fremlæggelse af foreløbige, ufuldstændige og ikke-fagfællebedømte oplysninger betyde, at resultaterne af de kommende drøftelser i WHO's Internationale Kræftforskningscenter af nikkelforbindelsers carcinogenicitet og alle nye relevante videnskabelige resultater eller fortolkninger af de data, der ligger til grund for klassificeringen af nikkelforbindelserne i dette direktiv, tillægges særlig betydning.

(9)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 67/548/EØF foretages følgende ændringer. I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Stofferne, der svarer til stofferne i bilag 1A til dette direktiv, erstattes af stofferne i bilag 1A til dette direktiv.

b)

Stofferne i bilag 1B til dette direktiv indføjes i overensstemmelse med den rækkefølge, hvori stofferne er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

c)

Stofferne på listen i bilag 1C til dette direktiv udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juni 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.


BILAG 1A

Indeksnr.

Kemisk navn

Noter vedrørende stoffer

EF-nr.

CAS-nr.

Klassificering

Etikettering

Koncentrationsgrænser

Noter vedrørende tilberedninger

001-002-00-4

aluminiumlithiumhydrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutyltinhydrogenborat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

salte af hydrogencyanid med undtagelse af komplekse salte som cyanoferrat (II) og-(III) og kviksølv(II)oxidcyanid

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer), kompleks med zinksalt

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

nitrogendioxid; [1]

dinitrogentetraoxid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethylphosphordithioat;

[indeholdende ≤ 0,03 % isomalathion]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

phoxim (ISO);

α-(diethoxyphosphinothioylimino)phenylacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chlorethyl)phosphat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinat ammonium (ISO);

ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatriumsulfid;

natriumsulfid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammoniumperchlorat;

[indeholdende ≥ 80 % partikler på 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natriumdichromat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

cobaltoxid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

cobaltsulfid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkelmonoxid; [1]

nikkeloxid; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkeldioxid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkeltrioxid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkel(II)sulfid; [1]

nikkelsulfid; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkeldisulfid;

nikkelsubsulfid; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkeldihydroxid; [1]

nikkelhydroxid [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrium-(2-(α-(3-(4-chlor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenhydrazino)-4-sulfonatobenzoato)kobber(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arsensyre og dets salte undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

selenforbindelser med undtagelse af cadmiumsulfoselenid (xCdS.yCdSe) undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

sølvnitrat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannan;

tri(cyclohexyl)tinhydroxid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetat (ISO);

triphenyltinacetat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhydroxid (ISO);

triphenyltinhydroxid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

triphenyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tin(II)methansulfonat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

iodoxybenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

calciumiodoxybenzoat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

kviksølv

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

kviksølvdichlorid;

kviksølvchlorid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uranforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Blanding af: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxan-5,2′-norcaran);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxan-5,2′-norcaran)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribrommethan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichlorpropen; [1]

(Z)-1,3-dichlorpropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-iodpropen;

allyliodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-methylpropan-2-ol;

tert-butylalkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ethylenoxid;

oxiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chlorethyl)ether

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

cellulosenitrat;

nitrocellulose

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chlormethyl)ether;

oxybis(chlormethan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-methoxy-2-propanol;

monopropylenglycolmethylether

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexan;

4-vinylcyclohexendiepoxid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan;

paraldehyd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctan;

metaldehyd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methyl-2-pyrrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

oxalsyrens salte undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylchlorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-ethoxyethylacetat;

ethylglycolacetat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-chloro-o-tolyloxyeddikesyre

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

salte og estere af MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzylbenzoat

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinsyre

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

ravsyreanhydrid

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propylchlorformiat;

chlormyresyrepropylester;

n-propylchlorformiat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-methoxy-1-methylethylacetat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminsyre, reaktionsprodukter med N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

clopyralid (ISO);

3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butylacrylat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

blanding af: Ca-salicylater (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret);

Ca-phenater (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret);

Ca-phenater, svovlbehandlede (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butyronitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

cyanogen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyclohexyliden-2-phenylacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalen-2,7-disulfonat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylbenzidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyclohexylamin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

ethyldimethylamin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-methyl-m-phenylendiamin;

2,4-toluendiamin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

methenamin;

hexamethylentetramin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

methyl-phenylendiamin;

diaminotoluen;

[teknisk produkt - blanding af 4-methyl-m-phenylendiamin (EF-nr. 202-453-1) og 2-methyl-m-phenylendiamin (EF-nr. 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylammoniumhydrogensulfat;

hydroxylaminphosphat; [1]

hydroxylamine phosphate; [2]

hydroxylamindihydrogenphosphat; [3]

hydroxylamin-4-methylbenzensulfonat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

methylisocyanat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

salte af thiocyansyre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

ethyl-2-(isocyanatosulfonyl)benzoat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalisalte og jordalkalisalte af thiocyansyre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

thalliumthiocyanat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

metalsalt af thiocyansyre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

lithium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

blanding af: 2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzen;

2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag;

[syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

ildfaste keramiske fibre, specialfibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;

[syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


BILAG 1B

Indeks nr.

Kemisk navn

Noter vedrørende stoffer

EF-nr.

CAS-nr.

Klassificering

Etikettering

Koncentrationsgrænser

Noter vedrørende tilberedninger

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

diethylmethoxyboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formylphenylboronsyre

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natriumperborat; [1]

perborsyre, natriumsalt; [2]

perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [3]

natriumperoxometaborat; [4]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; [5]

natriumperoxoborat;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natriumperborat; [1]

perborsyre, natriumsalt; [2]

perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [3]

natriumperoxometaborat; [4]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; [5]

natriumperoxoborat;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt trihydrat; [1]

perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt tetrahydrat; [3]

natriumperoxoborathexahydrat;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt trihydrat; [1]

perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

natriumperoxoborathexahydrat;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-phenyl-3-(p-toluensulfonyl)urinstof

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butyl-(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonyl)-N′-(3-(p-toluensulfonyloxy)phenyl)urinstof;

3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzensulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

blanding af: N,N″-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N′-phenylurinstof];

N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N′-cyclohexylurinstof;

N,N″-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N′-cyclohexylurinstof]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N′-octyl]urinstof

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

diethyldimethylammoniumhydroxid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminium-magnesium-carbonat-hydroxid-perchlorat-hydrat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(phenylsilylidyn)trioxim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octanthioat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

blanding af: O,O′,O″,O‴-silantetrayl-tetrakis(4-methyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomerer)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reaktionsprodukt mellem amorf silica (50-85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesium (3-15 %), tetraethylorthosilicat (5-15 %) og titantetrachlorid (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxy-3′-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridsilicat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dicumylphenyl)neopentyldiphosphit;

3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyldiphenylphosphat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylenbiphosphat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methyl-1-butansulfonamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutylphosphonium-nonafluorbutan-1-sulfonat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

blanding af: kalium-o-toluenphosphonat;

kalium-m-toluenphosphonat;

kalium-p-toluenphosphonat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

blanding af: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

diethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

methylethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonsyre

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-phenylbutyl)phosphinsyre

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

svovl

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-methyl-2-propanthiolhydrochlorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammoniumperchlorat;

[indeholdende < 80 % partikler på 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaliumtitanoxid (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikkelpulver;

[partikeldiameter < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikkelsten

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse-, renset for kobber, nikkelsulfat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse-, renset for kobber

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkeldiperchlorat;

perchlorsyre, nikkel(II)salt

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikkeldikaliumbis(sulfat); [1]

diammoniumnikkelbis(sulfat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidat);

nikkelsulfamat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkelbis(tetrafluorborat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkeldiformat; [1]

myresyre, nikkelsalt; [2]

myresyre, kobbernikkkelsalt [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkeldi(acetat); [1]

nikkelacetat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkeldibenzoat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkelbis(4-cyclohexylbutyrat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkel(II)stearat;

nikkel(II)octadecanoat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkeldilactat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkel(II)octanoat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkeldifluorid; [1]

nikkeldibromid; [2]

nikkeldiiodid; [3]

nikkelkaliumfluorid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkelhexafluorsilicat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkelselenat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkelhydrogenphosphat; [1]

nikkelbis(dihydrogenphosphat); [2]

trinikkelbis(orthophosphat); [3]

dinikkeldiphosphat; [4]

nikkelbis(phosphinat); [5]

nikkelphosphinat; [6]

phosphorsyre, calciumnikkelsalt;[7]

diphosphorsyyre, nikkel(II)salt [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammoniumnikkelhexacyanoferrat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkeldicyanid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkelchromat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkel(II)silicat; [1]

dinikkelorthosilicat; [2]

nikkelsilicat (3:4); [3]

kiselsyre, nikkelsalt; [4]

trihydrogenhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkelhexacyanoferrat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkel bis(arsenat);

nikkel(II)arsenat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkeloxalat; [1]

oxalsyre, nikkelsalt [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkeltellurid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkeltetrasulfid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkelbis(arsenit)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

cobaltnikkelgrå periclas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

cobaltnikkeldioxid; [2]

cobaltnikkeloxid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkeltintrioxid;

nikkelstannat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkeltriurandecaoxid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkeldithiocyanat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkeldichromat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkel(II)selenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkelselenid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kiselsyre, blynikkelsalt

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkeldiarsenid; [1]

nikkelarsenid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikkelbariumtitanprimulagul priderit;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkeldichlorat; [1]

nikkeldibromat; [2]

ethylhydrogensulfat, nikkel(II)salt [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkel(II)trifluoracetat; [1]

nikkel(II)propionat; [2]

nikkelbis(benzensulfonat); [3]

nikkel(II)hydrogencitrat; [4]

citronsyre, ammoniumnikkelsalt; [5]

citronsyre, nikkelsalt; [6]

nikkelbis(2-ethylhexanoat); [7]

2-ethylhexansyre, nikkelsalt; [8]

dimethylhexansyre, nikkelsalt; [9]

nikkel(II)isooctanoat; [10]

nikkelisooctanoat; [11]

nikkelbis(isononanoat); [12]

nikkel(II)neononanoat; [13]

nikkel(II)isodecanoat; [14]

nikkel(II)neodecanoat; [15]

neodecansyre, nikkelsalt; [16]

nikkel(II)neoundecanoat; [17]

bis(D-gluconato-O 1,O 2)nikkel; [18]

nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoat (1:2); [19]

nikkel(II)palmitat; [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

fedtsyrer, C6-19-forgrenede, nikkelsalte; [29]

fedtsyrer, C8-18 og C18-umættede, nikkelsalte; [30]

2,7-naphthalendisulfonsyre, nikkel(II)salt; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkel(II)sulfit; [1]

nikkeltellurtrioxid; [2]

nikkeltellurtetraoxid; [3]

molybdennikkelhydroxidoxidphosphat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkelborid (NiB); [1]

dinikkelborid; [2]

trinikkelborid; [3]

nikkelborid; [4]

dinikkelsilicid; [5]

nikkeldisilicid; [6]

dinikkelphosphid; [7]

nikkelborphosphid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminiumnikkeltetraoxid; [1]

nikkeltitantrioxid; [2]

nikkeltitanoxid; [3]

nikkeldivanadiumhexaoxid; [4]

cobaltdimolybdennikkeloctaoxid; [5]

nikkelzirkoniumtrioxid; [6]

molybdennikkeltetraoxid; [7]

nikkelwolframtetraoxid; [8]

olivin, nikkelgrøn; [9]

lithiumnikkeldioxid; [10]

molybdennikkeloxid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

cobaltlithiumnikkeloxid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

blanding af: 2,2′-[[cis-1,2-cyclohexandiylbis(nitrilomethyliden)]bis[phenolat]](2-)-N,N′,O,O′-kobberkompleks;

2,2′-[[trans-1,2-cyclohexandiylbis(nitrilomethylidyn)]bis[phenolat]](2-)-N,N′,O,O′-kobberkompleks

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminium-magnesium-zink-carbonat-hydroxid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrazink(2+)-bis(hexacyanocobalt(3+))diacetat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

blanding af: mono-og di-glyceroler af rapsolie;

rapsoliefedtsyreamid af forgrenet 1,3-propandiamin, N-[3-(tridecyloxy)-propyl]-;

N,N-diorgano-dithiocarbamat molybdenkompleks-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

blanding af: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannan;

bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxid;

bis(1-phenyl-1,3-decandionyl)dioctylstannan;

((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decandionyl)dioctylstannan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

blanding af: tri-p-tolyltinhydroxid;

hexa-p-tolyl-distannoxan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfittrihydrat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hydroxydisulfitoplatin(II)syre

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platin(IV)nitrat/salpetersyreopløsning

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barium-bly-calcium-caesium-samarium-strontium-bromid-chlorid-fluorid-iodid, europium-doteret

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

blanding af: sec-butylphenyl(phenyl)methan, blandede isomerer;

1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethan, blandede isomerer;

1-(sec-butylphenyl-1-phenylethan, blandede isomerer

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyclohexadeca-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

blanding af: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan;

exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

blanding af: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en;

5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butansulfinat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-brom-4,6-difluoranilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-iod-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)methanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchlorid …%;

glycidyltrimethylammoniumchlorid …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-methoxy-2-methylbutan;

tert-amylmethylether

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoxycyclohexan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan-bis(tetrafluorborat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butylphenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propandiolphosphit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiolhydrochlorid;

[indeholdende < 0,1 % 4-chloranilin (EF-nr. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiolhydrochlorid;

[indeholdende ≥ 0,1 % 4-chloranilin (EF-nr. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-oxo-1-oxacyclotetradecan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyclopentylidencyclopentanol;

1,1′-bi(cyclopentyliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erythromycin A9-oxim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xylohexapyranosyl)oxy)oxacyclotetradecan-2-on-10-oxim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimethylethyl)dioxy]carbonyl]oxy]-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]ether med 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (4:1);

reaktionsprodukt af α-hydro-ω-((chlorcarbonyl)oxy)-poly(oxy(methyl-1,2-ethandiyl))ether med 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol og kalium-1,1-dimethylethylperoxalat

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran;

6-fluor-2-(2-oxiranyl)chroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium-(Z)-3-chlor-3-(4-chlorphenyl)-1-hydroxy-2-propen-1-sulfonat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-diphenyl-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-(4-oxiranylmethoxy-phenyl)-ethoxy]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undecan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

blanding af: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)pentan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyclo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombisphenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-isopropylidendiphenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol;

4-tert-octylphenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

phenolphthalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-phenylen-bis(1-methylethyliden))bis-phenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormethylphenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chlor-6-fluorphenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonylbisphenol, polymer med ammoniumchlorid (NH4Cl), pentachlorphosphoran og phenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-ethoxy-2,3-difluorbenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

blanding af: 1,2-naphthoquinondiazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)monoester og 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol;

1,2-naphthoquinondiazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)diester og 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol;

1,2-naphthoquinondiazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)triester og 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-methyl-5-tert-butylthiophenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chlor-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyd;

3-[(E)-2-(7-chlor-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-methyl-5-phenylpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyclopropyl-3-(2-methylthio-4-trifluormethylphenyl)-1,3-propandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-phenylen)bis[5-chlor-1H-isoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-cyclohexanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

cyclisk 3-(1,2-ethandiylacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxyandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyclohexadecanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimethyl-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]thiazinyliden]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dichlorphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

blanding af: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9-og 10-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

ethyl-7-chlor-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadionnatriumbisulfit;

2-naphthalensulfonsyre, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-, natriumsalt

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadionnicotinamidbisulfit;

1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-sulfonsyre, forbindelse med nicotin-3-amid (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatriumnitrilotriacetat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemectin (ISO);

[blanding af milbemycin A3 (CAS-nr. 51596-10-2) og milbemycin A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutylphthalat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroctansulfonsyre;

heptadecafluoroctan-1-sulfonsyre; [1]

kaliumperfluoroctansulfonat;

kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat; [2]

diethanolaminperfluoroctansulfonat; [3]

ammoniumperfluoroctansulfonat;

ammoniumheptadecafluoroctansulfonat; [4]

lithiumperfluoroctansulfonat;

lithiumheptadecafluoroctansulfonat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

clodinafop-propargyl (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

ethyl-1-(2,4-dichlorphenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzensulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolyl)smørsyre, addukt med 4-ethylmorpholin

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]eddikesyre

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

acrylsyre, 3-(trimethoxysilyl)propylester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

blanding af: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl-oxo(phenyl)acetat;

(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-oxo(phenyl)acetat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimethyl-propyl)phenoxy)-propyl]-1-hydroxy-5-(2-methylpropyl-oxycarbonylamino)-naphthamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-chlor-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalendisulfonat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxypropionylchlorid;

(1S)-2-chlor-1-methyl-2-oxoethylacetat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-brom-2-methylpropylpropionat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoethoxy)sulfonyl]phenylazo}naphthalen-2-sulfonat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hydroxybenzoesyre-2-butyloctylester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenylacetat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)-3-thiophencarboxylsyre;

2-formamido-3-thiophencarboxylsyre

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-trithiaundecamethylen-1,11-dimethacrylat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

methyl-2,2-dimethyl-6-methylencyclohexancarboxylat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium-2-(4-fluor-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-1,7-disulfonat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-erythro-hexansyre-2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethyliden)-1,1-dimethylethylester;

tert-butyl-2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymethyl-1,3-oxathiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chlorcarbonyl)-2-methylphenyl]acetat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-methyl-1,5-pentandiamin-1,3-benzendicarboxylat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium-2-(nonanoyloxy)benzensulfonat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

ethyl-N 2-dodecanoyl-L-argininathydrochlorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroxy-γ-butyrolacton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

ethyl-6,8-dichloroctanoat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natriumsalt af 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chlor-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonsyre

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoethansulfonyl)phenylamino)-6-(4-(2-sulfatoethansulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalen-1,3,6-trisulfonat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dichlor-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazindisulfonsyre, lithiumkaliumnatriumsalt

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaphthalen-2-yl)azo]phenyl]amino]-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oxysulfonato)ethyl] sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]-3-aminopropansyre

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalen-4,6,8-trisulfonat, trinatriumsalt

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimethylethyl-4′-(brommethyl)biphenyl-2-carboxylat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

methyl-2-(acetylamino)-3-chlorpropionat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-ethylhexyl)-naphthalen-2,6-dicarboxylat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

methyl-2-chlorsulfonyl-4-(methansulfonylaminomethyl)benzoat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-methyl-2-ethyl-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentansyre

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

chlor-1-ethylcyclohexylcarbonat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

methyl-(9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butyl)benzofuran-3-yl)carbonyl)phenoxy)propylammoniumoxalat;

(5-amino-2-butylbenzofuran-3-yl)-[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon, dioxalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

blanding af: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl-(2-benzoyl)benzoat;

1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl-(2-benzoyl)benzoat;

x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(eller -ethyl)-(2-benzoyl)benzoat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoliniumtosylat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

blanding af: cis-9-octadecendisyre;

cis-9-cis-12-octadecadiendisyre;

hexadecandisyre;

octadecandisyre

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

blanding af: 2-methylnonandisyre;

2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecanedioic acid;

2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecandisyre;

8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecandisyre

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-L-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

blanding af: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxylat;

ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxylat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

blanding af: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammoniumdi(acetat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

blanding af: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecansyre;

9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecansyre;

dihexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat;

1-octadecyl-19-hexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat;

dioctadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

kompleks blanding af kinesisk gummiharpiks, efterfølgende behandlet med acrylsyre

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

blanding af: methyl-3-((1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat;

methyl-3-((1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkener, C12-14, hydroformyleringsprodukter, destillationsrester, C-(hydrogensulfobutandioater), dinatriumsalte

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammonium-2-cocoyloxyethansulfonat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonyloxy)-6-methyl-2-phenylen]di(naphthalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

blanding af: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyclohexa-1,4-dienyl-1-methoxycarbonyl-methylammoniumchlorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

blanding af: methyl-1,4-dimethylcyclohexancarboxylat (»para-isomer« inkl. cis-og trans-isomerer);

methyl-1,3-dimethylcyclohexancarboxylat (»meta-isomer« inkl. cis-og trans-isomerer)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimethyl-[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetramethoxy-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetyl)-S,S′-bi(L-homocysteinyl) diimino]dihexanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnesiumsalte, fedtsyrer, C16-18-og C18-umættede, forgrenede og lineære

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

zinksalte, fedtsyrer, C16-18-og C18-umættede, forgrenede og lineære

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl-2-(1-(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)benzoat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

ethyl-5,5-diphenyl-2-isoxazolin-3-carboxylat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-diphenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitrilhydrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-carbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophencarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hydroxybenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cyanmethyltrimethylammoniummethylsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

moskusketon;

3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenon;

4′-tert-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxybis(benzensulfonylazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzensulfonsyre, 3,3′-(methylenbis((dihydroxyphenylen)azo))bis-, kaliumnatriumsalt;

kaliumnatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihydroxy-2-[(Z)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl]benzyl}-2,3-dihydroxyphenyl)diazenyl]benzensulfonat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reaktionsblanding af: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahydroxy-5,5′-diacetyl-diphenylmethan og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalensulfonylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naphthalensulfonylchlorid

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminophenyl)azo)phenylsulfamoyl)phenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)naphthalen-2,7-disulfonat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

blanding af: 1,1,1-tris(phenyl-4′-(3″-diazo-3″,4″-dihydro-4″-oxo-naphthalen-1″-sulfonato)ethan;

1,1,1-tris(phenyl-4′-(6″-diazo-5″,6″-dihydro-5″-oxo-naphthalen-1″-sulfonato)ethan;

reaktionsprodukt af 1,1,1-tris(p-hydroxyphenyl)ethan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naphthylsulfonylchlorid (2:1);

reaktionsprodukt af 1,1,1-tris(p-hydroxyphenyl)ethan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naphthylsulfonylchlorid (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrium-[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalen)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzen)diolato-O,O,N]chromat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzen-1,3-diolbis(methansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzen-1,3-diolsulfat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

blanding af: 2,2′-dimethyl-2,2′-azobutannitril;

2-methylpentannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropannitril);

2,2′-dimethyl-2,2′-azoheptannitril;

2-methylheptannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropannitril);

2-methylheptannitril-2-azo-2′-(2′-methylbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

blanding af: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluorpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluorpyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

blanding af: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natrium-bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5′-methyl-3-sulfonatonaphthalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cuprat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

blanding af: 3-[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chlor-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyre;

3,5-bis[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyre

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalen-2-sulfonat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

blanding af: trinatrium-2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethansulfonyl)phenylazo-κ-N 2)-1-phenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)cuprat(II);

dinatrium-2-((1-(5-ethensulfonyl-2-hydroxy-κ-O-phenylazo-κ-N 2)-1-phenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))cuprat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

blanding af: trinatrium-3-(5-(2,6-difluorpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluor-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonat;

trinatrium-3-(5-(4,6-difluorpyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluor-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

blanding af: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalensulfonat;

diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

blanding af: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyre, trinatriumsalt;

3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chlor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyre, dinatriumsalt

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

blanding af: 3-[5-(4-ethensulfonylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, natriumsalt;

3-[5-(4-(2-chlorethansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, natriumsalt

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

blanding af: trinatrium-5-{4-chlor-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-5-{4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

dinatrium-5-{4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-5-{4-chlor-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-cresol, ester med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalensulfonat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

blanding af: pentanatrium-bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaphthalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III);

tetranatrium-[6-anilino-3,5′-disulfonatonaphthalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III);

trinatrium-bis[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

blanding af: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

blanding af: pentanatrium-2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalen-1,5-disulfonat;

2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-[[2-ethenyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

jern, komplekser med diazoteret 4-aminobenzensulfonamid, diazoteret 3-aminobenzensulfonsyre, diazoteret 3-amino-4-hydroxybenzensulfonamid,diazoteret 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzensulfonamid, diazoteret 5-amino-2-(phenylamino)benzensulfonsyre og resorcinol, natriumsalte

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid …%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamin;

diaminobenzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimethanil (ISO);

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazinhydrochlorid; [1]

piperazindihydrochlorid; [2]

piperazinphosphat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamin-2-hydroxy-2-phenylacetat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazolhydrochlorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-ethylphenylhydrazinhydrochlorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchlorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-hydroxy-4-nitrobenzencarboximidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reaktionsprodukt af diphenylamin, phenothiazin og alkener, forgrenede (C8-10, C9-rige)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chlorphenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzendiamindihydrochlorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chlor-N,N-dimethylformiminiumchlorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

1-(6-chlorpyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on;

[indeholdende < 0,5 % formamid (EF-nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on;

[indeholdende ≥ 0,5 % formamid (EF-nr. 200-842-0) ]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinamin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl(S)-2-[(2′-cyanbiphenyl-4-ylmethyl)pentanoylamino]-3-methylbutyrat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylammoniumdihydrogenphosphat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-ethyl-3-trimethoxysilyl-2-methyl-propanamin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxyethyl)-(2-hydroxypropyl)ammoniumacetat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hydrogeneret C16-18-talgalkyl)hydroxylamin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

blanding af: 1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-5-methyl-1H-benzotriazol;

1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-4-methyl-1H-benzotriazol;

blanding af: N-[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)anilin;

N-[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-carboxylsyre-4-cyanbenzylamidhydrochlorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

blanding af: ethyl-2-((4-(5,6-dichlorbenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoat;

ethyl-2-((4-(6,7-dichlorbenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butan-1,4-dioato(4-))jern(3+)monohydrat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkyl(rapsolie), bis(2-hydroxyethyl)ammoniumfluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanolacetat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

fedtsyrer, C18-umættede, dimerer, reaktionsprodukter med 1-piperazinethanamin og tallolie

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsyre, dinatriumsalt, reaktionsprodukter med 2-[[3-[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)ethylamino]phenyl]sulfonyl]ethylhydrogensulfat, natriumsalte

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

blanding af: 4-amino-3-(4-ethensulfonyl-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat kalium/natrium;

4-amino-5-hydroxy-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat kalium/natrium

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

ethidiumbromid;

3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutanamid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-ethylcarbazol;

9-ethylcarbazol-3-ylamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanid (ISO);

dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on;

dimethylpropylenurinstof

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

quinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

triticonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketoconazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxybenzotriazol, vandfri; [1]

1-hydroxybenzotriazol, monohydrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[indeholdende < 0,5 % N,N-dimethylformamid (EF-nr. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium-1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

[indeholdende ≥ 0,5 % N,N -dimethylformamid (EF-nr. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-iod-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimethylcarbamoyl)-imidazoliumchlorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chlor-2-fluor-5-methylphenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-onhydrochlorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyan-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-carboxylsyre-2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-hexyldecansyre-[4-(6-tert-butyl-7-chlor-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)phenylcarbamoyl]methylester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-chlor-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepinhydrochlorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-4-yliden]-3-methyl-1,3-pentadienyl)-3-methylcarbamoyl-5-oxidopyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromphenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazolium-1-yl)-3-(4-phenylazo)-1H-pyridin-2-on)ethylendilactat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

hovedkomponent 1 (isomer 1): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonapht-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan natriumsalt;

hovedkomponent 1 (isomer 2): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan natriumsalt;

hovedkomponent 2: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan natriumsalt;

hovedkomponent 3: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propan natriumsalt

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-yl-octadecan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimethyl-1-{[2-methoxy-5-(2-methyl-butoxycarbonyl)phenylcarbamoyl]-[2-octadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]methyl}imidazol-4,5-dicarboxylat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyridin-3-ylazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfonyloxy-ethylsulfonyl)-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzensulfonat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indoliumbromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

clothianidin (ISO);

3-[(2-chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-methyl-1-nitroguanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-methylthiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-methyl-3-phenyl-1-piperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorphenyl)-3-(3,4-methylendioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidinhydrochlorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

methyl-5-nitrophenyl-guanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenmethanolmonohydrochlorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidin-2-on;

4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yliden]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienyliden]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-3-carboxylat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimethylopropan-tri(3-aziridinylpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chlorphenylisocyanat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-methylen-bis(3-chlor-2,6-di-ethylphenylisocyanat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-carboxamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO);

(E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolyoxy)butyramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

cyazofamid (ISO);

4-chlor-2-cyan-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazol-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfonatoethyl)pyridinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimethyl-propanamido)]phenylazo-3-(2-chlor-5-(2-(3-pentadecylphenoxy)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-trichlorphenyl)-2-pyrazolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-phenylacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(p-chlorphenyl)glycinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetramethyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)oxidanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onhydrochlorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexyldecyloxy)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl-(4-methylphenylsulfonyl)-amino)-phenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-chlorphenyl)tetradecanamid;

N-[3-({4-[(2-{butyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)thio]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl}amino)-4-chlorphenyl]tetradecanamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((2-cyan-4,6-dinitrophenyl)azo)phenyl)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chlor-N-(4-methylphenyl)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimethylamino)thioacetamidhydrochlorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-methyldodecan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimethylbutyliden)-3-hydroxy-2-naphthohydrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-methoxybenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaphth[2,3-c]acridin-6-yl)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chlor-1,4-phenylen)bis(3-oxobutanamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-octadecanoylaminophenyl)pentansyreamid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-methoxy-ethyl)-amino]-2-(6-brom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-phenyl]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl)butanamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5′-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2′-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-diethylamino-phenyl]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

dinatriumsalt af 1-hydroxy-4-(β-(4-(1-hydroxy-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naphthylazo)phenoxy)ethoxy)-N-dodecyl-2-naphthamid

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

blanding af: kalium-N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctansulfonamidat;

N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctansulfonamid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

blanding af: N,N′-ethan-1,2-diylbis(hexanamid);

12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamid;

N,N′-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroxyoctadecansyre, reaktionsprodukter med 1,3-benzendimethanamin og hexamethylendiamin

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

blanding af: 2,2′-[(3,3′-dichlor[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamid;

2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamid;

2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

blanding af: N-[5-[bis-(2-methoxy-ethyl)-amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl-azo)-phenyl]-acetamid;

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-diethylamino-phenyl]-acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N′-octylurinstof]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

blanding af: 1,2-dimethylpropylidendihydroperoxid;

dimethyl-1,2-benzendicarboxylat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

laccase

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


BILAG 1C

I bilag I udgår stofferne med følgende numre:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/83


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 14. januar 2009

om udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende

(2009/30/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 42, stk. 1,

under henvisning til den liste over ansøgere, som Kommissionen i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 45/2001 opstillede den 21. oktober 2008 på grundlag af et offentligt stillingsopslag med henblik på udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende, og

ud fra følgende betragtning:

Europa-Parlamentet og Rådet bør efter fælles aftale udnævne den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende for en periode på fem år fra den 17. januar 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For perioden fra den 17. januar 2009 til den 16. januar 2014 udnævnes:

Peter HUSTINX til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse

Giovanni BUTTARELLI til europæisk assisterende tilsynsførende.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Kommissionen

16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/84


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 2009

om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2008) 8988)

(EØS-relevant tekst)

(2009/31/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/716/EF (2) er der fastlagt overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (3) og (EF) nr. 853/2004 (4). Så længe de pågældende virksomheder er i omstillingsfasen, bør produkter med oprindelse i disse virksomheder kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet eller anvendes til videre forarbejdning på bulgarske virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(2)

Beslutning 2007/716/EF er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2008/290/EF (5), 2008/330/EF (6), 2008/552/EF (7), 2008/678/EF (8) og 2008/828/EF (9).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente bulgarske myndighed, at visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk er lukket eller har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Bilaget til beslutning 2007/716/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/716/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EUT L 289 af 7.11.2007, s. 14.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUT L 96 af 9.4.2008, s. 35.

(6)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 94.

(7)  EUT L 178 af 5.7.2008, s. 43.

(8)  EUT L 221 af 19.8.2008, s. 32.

(9)  EUT L 294 af 1.11.2008, s. 11.


BILAG

I bilaget til beslutning 2007/716/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende linjer i listen over kødforarbejdningsvirksomheder udgår:

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

»1.

BG 0101001

»Melnichen kombinat Rila STH« AD

gr. Blagoevgrad

ul. »V. Levski« 56

19.

BG 0401012

»Polikomers-SG« EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

»Z i K« OOD

gr. Vratsa

ul. »Vasil Kanchov« 25

126.

BG 2202025

ET »Takt-Asia Milanova«

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. »Obelsko shose« 11

260.

BG 1204008

ET »Petar Parvanov — Demetra«

gr. Lom

ul. »Belogradchishko shose« 1

283.

BG 1604014

»Elko« OOD

gr. Plovdiv

ul. »Brezovsko shose« 170

355.

BG 2504001

ET »Stezis«

gr. Omurtag

Promishlena zona«

2)

Følgende linjer i listen over mælkeforarbejdningsvirksomheder udgår:

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

»16.

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET »Rosen Deyanski-DEYA«

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET »Bor-Chvor«

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo

obl. Yambolska

110.

1612013

»Polidey – 2« OOD

s. Domlyan

171.

2412019

»Dekada« OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

»El-Em-Impeks« EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania«


16.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.