ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 348

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
24. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1341/2008 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter

19

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1343/2008 af 23. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2008 af 23. december 2008 om offentliggørelse for 2009 af den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3846/87

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2008 af 23. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 om fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves

76

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1346/2008 af 23. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 950/2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

79

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2008 af 23. december 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2009

81

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF

84

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

98

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1348/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat ( 1 )

108

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1349/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-2013 ( 1 )

113

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1350/2008/EF af 16. december 2008 om det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) ( 1 )

115

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1351/2008/EF af 16. december 2008 om etablering af et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier ( 1 )

118

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1352/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) ( 1 )

128

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk

130

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1340/2008

af 8. december 2008

om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 17, stk. 1, i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (1) er det fastsat, at handelen med visse stålprodukter skal være genstand for en særlig aftale om kvantitative arrangementer.

(2)

Den bilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstans regering om handel med visse stålprodukter (2), der blev indgået den 19. juli 2005, udløb den 31. december 2006. I 2007 og 2008 regulerede de autonome foranstaltninger indført ved henholdsvis Rådets forordning (EF) nr. 1870/2006 (3) og Rådets forordning (EF) nr. 1531/2007 (4) handelen med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Kasakhstan.

(3)

Indtil den nye aftale er underskrevet og trådt i kraft, eller Kasakhstan er blevet optaget i Verdenshandelsorganisationen (WTO), skal der fastsættes kvantitative lofter fra 2009.

(4)

I betragtning af at de betingelser, som lå til grund for fastsættelsen af de kvantitative lofter for 2007 og 2008, stort set fortsat gælder, er det hensigtsmæssigt at fastsætte de kvantitative lofter for 2009 på samme niveau som i 2007 og 2008.

(5)

Denne ordning må kunne forvaltes i Fællesskabet på en sådan måde, at det letter gennemførelsen af den nye aftale, i og med at der i videst muligt omfang fastsættes tilsvarende bestemmelser.

(6)

Det er nødvendigt at sikre, at de pågældende produkters oprindelse kontrolleres, og at der indføres egnede metoder for et passende administrativt samarbejde med henblik herpå.

(7)

Produkter, der er anbragt i frizone eller indført i henhold til procedurerne for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen), bør ikke afskrives på de kvantitative lofter for de pågældende produkter.

(8)

For at denne forordning kan anvendes effektivt, skal der indføres et krav om en EF-importlicens for overgang til fri omsætning i Fællesskabet af de pågældende produkter.

(9)

For at sikre at disse kvantitative lofter ikke overskrides, er det nødvendigt at fastlægge en særlig forvaltningsprocedure, hvorefter de kompetente myndigheder i medlemsstaterne ikke udsteder importlicens uden Kommissionens bekræftelse af, at der fortsat er mængder til rådighed af det pågældende kvantitative loft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Denne forordning finder anvendelse på indførsel i Fællesskabet af de stålprodukter, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Republikken Kasakhstan.

2.   Stålprodukterne klassificeres i produktgrupper, jf. bilag I.

3.   Klassifikationen af produkterne i bilag I baseres på den kombinerede nomenklatur (KN), jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5).

4.   De i stk. 1 omhandlede produkters oprindelse fastlægges i overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende regler.

Artikel 2

1.   Indførsel i Fællesskabet af de stålprodukter, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Republikken Kasakhstan, er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter. Frigivelse til fri omsætning i Fællesskabet af de i bilag I anførte produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan er betinget af, at der forelægges oprindelsescertifikat, jf. bilag II, og en importlicens udstedt af medlemsstaternes myndigheder i overensstemmelse med artikel 4.

2.   For at sikre at de mængder, for hvilke der udstedes importlicens, på intet tidspunkt overstiger de samlede kvantitative lofter for hver produktgruppe, udsteder de i bilag IV anførte kompetente myndigheder først importlicens, efter at Kommissionen har bekræftet, at der stadig er disponible mængder til rådighed inden for de kvantitative lofter for den relevante gruppe af stålprodukter for leverandørlandet, for hvilke en importør eller importører har indgivet ansøgning til nævnte myndigheder.

3.   Den tilladte indførsel afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V. Et produkt anses for at være afsendt på den dato, hvor det indlades eksporttransportmidlet.

Artikel 3

1.   De kvantitative lofter, der er omhandlet i bilag V, gælder ikke for produkter, som er anbragt i frizoner eller på frilagre eller indført under proceduren for toldoplag, midlertidig indførsel eller aktiv forædling (suspensionsordningen).

2.   Når de i stk. 1 omhandlede produkter efterfølgende frigives til fri omsætning, enten i uforandret stand eller efter bearbejdning eller forarbejdning, finder artikel 2, stk. 2, anvendelse, og de således frigivne produkter afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, underretter de kompetente myndigheder som anført i bilag IV, inden de udsteder importlicenser, Kommissionen om de mængder, for hvilke de har modtaget ansøgning om importlicens, og forelægger de originale eksportlicenser, de har modtaget. Kommissionen bekræfter straks, om der er plads inden for lofterne til indførsel af de mængder, for hvilke der er ansøgt om importlicens, i den rækkefølge medlemsstaternes underretning modtages (efter »først til mølle-princippet«).

2.   De ansøgninger, der indgår i underretningerne til Kommissionen, er gyldige, hvis de hver især indeholder tydelig angivelse af eksportlandet, den pågældende produktkode, den mængde, der skal indføres, eksportlicensens nummer, kontingentåret og den medlemsstat, hvor produkterne skal overgå til fri omsætning.

3.   Kommissionen bekræfter så vidt muligt over for myndighederne hele den mængde, der er angivet i de modtagne ansøgninger for hver produktgruppe.

4.   De kompetente myndigheder underretter straks Kommissionen, efter at de er blevet informeret om mængder, som ikke er blevet udnyttet i løbet af importlicensens gyldighedsperiode. Sådanne uudnyttede mængder overføres automatisk til de resterende mængder af det samlede kvantitative fællesskabsloft for hver varekategori.

5.   De i stk. 1-4 nævnte underretninger formidles elektronisk via det integrerede netværk, der er etableret til dette formål, medmindre det af tvingende tekniske årsager midlertidigt er nødvendigt at benytte andre kommunikationsmidler.

6.   Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes i overensstemmelse med artikel 12-16.

7.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om enhver annullering af allerede udstedte importlicenser eller tilsvarende dokumenter, hvis de hertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage eller annulleret af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder. Bliver Kommissionen eller en medlemsstats kompetente myndigheder af de kompetente myndigheder i Republikken Kasakhstan underrettet om tilbagetrækning eller annullering af en eksportlicens, efter at de pågældende produkter er blevet indført i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder på det relevante kvantitative loft, der er fastsat i bilag V.

Artikel 5

1.   Hvis Kommissionen råder over oplysninger om, at produkter som omhandlet i bilag I med oprindelse i Republikken Kasakhstan er blevet omladet, omdirigeret eller på anden måde indført i Fællesskabet ved omgåelse af sådanne kvantitative lofter, der er omhandlet i artikel 2, og Kommissionen finder, at de nødvendige tilpasninger bør foretages, anmoder den om konsultationer med henblik på at nå til en aftale om en tilsvarende tilpasning af de pågældende kvantitative lofter.

2.   Indtil resultatet af de i stk. 1 omhandlede konsultationer foreligger, kan Kommissionen anmode Republikken Kasakhstan om som en forholdsregel at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de tilpasninger af de kvantitative lofter, der er opnået enighed om under sådanne konsultationer, foretages.

3.   Er Fællesskabet og Republikken Kasakhstan ikke i stand til at nå til en tilfredsstillende løsning, afskriver Kommissionen, hvis der foreligger klare beviser for omgåelse, de mængder, der svarer til mængden af produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan, på det kvantitative loft.

Artikel 6

1.   Der kræves en eksportlicens, som skal være udstedt af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder, for alle forsendelser af stålprodukter, der er undergivet de i bilag V fastsatte kvantitative lofter, op til nævnte lofter.

2.   Importøren fremlægger originaleksemplaret af eksportlicensen med henblik på at få udstedt den i artikel 12 omhandlede importlicens.

Artikel 7

1.   Eksportlicensen for kvantitative lofter skal svare til den model, der er anført i bilag II, og den skal bl.a. attestere, at den pågældende produktmængde er afskrevet på det kvantitative loft, der er fastsat for den pågældende produktgruppe.

2.   Hver eksportlicens må kun omfatte en af de produktkategorier, der er angivet i bilag I.

Artikel 8

De udførte varer afskrives på de relevante kvantitative lofter, der er fastsat i bilag V, og afsendes i den i artikel 2, stk. 3, omhandlede betydning.

Artikel 9

1.   Der kan ved udfærdigelsen af den i artikel 6 nævnte eksportlicens tages flere kopier, der tydeligt mærkes som sådanne. Eksportlicensen og genparterne heraf samt oprindelsescertifikatet og genparterne heraf udfærdiges på engelsk.

2.   Udfærdiges de i stk. 1 nævnte dokumenter i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.

3.   Til eksportlicenserne eller de tilsvarende dokumenter anvendes format 210 × 297 mm. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Hver del skal være forsynet med guillochetryk i bunden, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

4.   Fællesskabets myndigheder accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med henblik på indførsel i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

5.   Hver eksportlicens eller tilsvarende dokument skal være forsynet med et standardiseret løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det kan identificeres.

6.   Dette løbenummer sammensættes således:

to bogstaver som betegnelse for eksportlandet:

KZ

=

Republikken Kasakhstan

følgende to bogstaver som betegnelse for den forventede bestemmelsesmedlemsstat:

BE

=

Belgien

BG

=

Bulgarien

CZ

=

Tjekkiet

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

IE

=

Irland

GR

=

Grækenland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrig

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Letland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxembourg

HU

=

Ungarn

MT

=

Malta

NL

=

Nederlandene

AT

=

Østrig

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

RO

=

Rumænien

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakiet

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Det Forenede Kongerige

et etcifret tal til identifikation af kontingentåret svarende til det sidste ciffer i det pågældende år, f.eks. »9« for 2009

et tocifret tal til identifikation af det kontor i eksportlandet, der har udstedt dokumentet

et fortløbende femcifret tal fra 00 001 til 99 999, som tildeles den pågældende bestemmelsesmedlemsstat.

Artikel 10

Eksportlicensen kan udstedes efter afsendelsen af de produkter, den vedrører. Dokumentet skal i så fald påtegnes »issued retrospectively«.

Artikel 11

I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en eksportlicens kan eksportøren hos de kompetente myndigheder, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der udfærdiges på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i besiddelse af.

Det således udstedte duplikateksemplar skal være forsynet med påtegningen »duplicate«. Datoen for udstedelsen af originaleksemplaret af eksportlicensen skal være anført på duplikateksemplaret.

Artikel 12

1.   Har Kommissionen i henhold til artikel 4 bekræftet, at den fornødne mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft, udsteder medlemsstaternes kompetente myndigheder en importlicens senest inden fem arbejdsdage, efter at importøren har forelagt originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens. Eksportlicensen skal være fremlagt senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de af eksportlicensen omfattede varer blev afsendt. Importlicenserne udstedes af de kompetente myndigheder i en hvilken som helst medlemsstat, uanset hvilken medlemsstat der er angivet på eksportlicensen, for så vidt Kommissionen i medfør af artikel 4 har bekræftet, at den ønskede mængde er til rådighed inden for det pågældende kvantitative loft.

2.   Importlicenserne er gyldige i fire måneder fra udstedelsesdatoen. På behørigt begrundet anmodning fra en importør kan en medlemsstats kompetente myndigheder forlænge gyldighedsperioden med højst yderligere fire måneder.

3.   Importlicenserne udfærdiges på den formular, der findes som bilag III, og er gyldige på hele Fællesskabets toldområde.

4.   Importørens erklæring eller ansøgning om importlicens skal indeholde:

a)

eksportørens fulde navn og adresse

b)

importørens fulde navn og adresse

c)

en nøjagtig beskrivelse af varerne og Taric-koden eller -koderne

d)

varernes oprindelsesland

e)

afsendelseslandet

f)

produktgruppe og -mængde

g)

nettovægt efter Taric-position

h)

produkternes værdi cif Fællesskabets grænse efter Taric-position

i)

de pågældende produkters kvalitet som eventuelt sekundavarer eller deklasserede varer

j)

i givet fald betalings- og leveringsdato samt en kopi af konnossement og købekontrakt

k)

eksportlicensens dato og nummer

l)

alle interne koder til administrativ brug

m)

dato og importørens underskrift.

5.   Importørerne er ikke forpligtet til at indføre hele den mængde, der er omfattet af importlicensen, i en enkelt forsendelse.

Artikel 13

Gyldigheden af importlicenser, der udstedes af medlemsstaternes myndigheder, er betinget af gyldigheden af og de anførte mængder i de eksportlicenser, der udstedes af Republikken Kasakhstans kompetente myndigheder, og på grundlag af hvilke importlicenserne er udstedt.

Artikel 14

Importlicenserne eller tilsvarende dokumenter udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, uden forskelsbehandling til enhver importør, uanset hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, og under overholdelse af de øvrige betingelser, der kræves ifølge gældende regler.

Artikel 15

1.   Konstaterer Kommissionen, at de samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af Republikken Kasakhstan, for en bestemt produktgruppe overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne produktgruppe, anmodes medlemsstaternes licensudstedende myndigheder omgående om at suspendere al yderligere udstedelse af importlicenser. I sådanne tilfælde indleder Kommissionen straks konsultationer.

2.   En medlemsstats kompetente myndigheder skal afvise at udstede importlicenser for produkter med oprindelse i Republikken Kasakhstan, som ikke er omfattet af eksportlicenser, der er udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6-11.

Artikel 16

1.   De formularer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal anvende til udstedelsen af de i artikel 12 nævnte importlicenser, skal være i overensstemmelse med den model for importlicens, der er angivet i bilag III.

2.   Formularerne til importlicenser og uddrag heraf udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det første, der benævnes »Indehaverens eksemplar« og bærer nummeret 1, udleveres til ansøgeren, og det andet, der benævnes »Den udstedende myndigheds eksemplar« og bærer nummeret 2, opbevares af den myndighed, der har udstedt licensen. De kompetente myndigheder kan af administrative årsager føje yderligere kopier til eksemplar nr. 2.

3.   Formularerne trykkes på hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt mellem 55 og 65 g/m2. Deres format er 210 × 297 mm. Linjeafstanden for de maskinskrevne tekster er 4,24 mm (1/6 engelsk tomme). Formularernes rubricering skal nøje overholdes. De to sider af eksemplar nr. 1, der udgør selve licensen, skal desuden forsynes med et rødt guillocheret bundtryk, på hvilket enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler bliver synlig.

4.   Det påhviler medlemsstaterne at lade blanketterne trykke. Disse kan også trykkes af trykkerier, der er godkendt af den medlemsstat, hvor de er etableret. I sidstnævnte tilfælde skal der findes en henvisning til denne godkendelse på hver formular. Hver formular skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke til dets identifikation.

5.   Ved udstedelsen forsynes importlicenserne og uddragene heraf af de berørte kompetente myndigheder med et udstedelsesnummer. Dette nummer formidles elektronisk til Kommissionen via det integrerede netværk, der er etableret i henhold til artikel 4.

6.   Licenser og uddrag heraf udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog eller et af dens officielle sprog.

7.   I rubrik 10 skal de kompetente myndigheder angive den relevante stålproduktgruppe.

8.   De myndigheder, der foretager udstedelse og afskrivning, skal til afstempling benytte et stempel. De udstedende myndigheders stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering eller trykning på licensen. De tildelte mængder anføres af den udstedende myndighed ved hjælp af uforfalskelige midler, der gør det umuligt at tilføje tal eller yderligere angivelser.

9.   På bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 skal der være en ramme til den afskrivning, som foretages af toldmyndighederne ved opfyldelsen af indførsels- eller udførselsformaliteterne eller af de kompetente administrative myndigheder ved udstedelsen af uddrag. Er der på licenserne eller uddragene heraf ikke tilstrækkelig plads til afskrivningerne, kan de kompetente administrative myndigheder vedhæfte et eller flere forlængelsesblade med samme afskrivningsrubrikker som dem, der findes på bagsiden af eksemplar nr. 1 og eksemplar nr. 2 af licenserne eller uddragene heraf. De afskrivende myndigheder anbringer deres stempel således, at den ene halvdel befinder sig på licensen eller uddraget heraf og den anden halvdel på forlængelsesbladet. Findes der mere end et forlængelsesblad, anbringes der et stempel på lignende måde tværs over hver side og den foregående side.

10.   De af myndighederne i en medlemsstat meddelte licenser og uddrag heraf og anførte angivelser og påtegninger har i hver af de øvrige medlemsstater samme retsvirkninger som dem, der er knyttet til de af medlemsstaternes egne myndigheder udstedte dokumenter og anførte angivelser og påtegninger.

11.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan om fornødent kræve de angivelser, der er anført i licenserne eller uddragene heraf, oversat til vedkommende lands officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2009. Såfremt Kasakhstan optages i WTO, ophører denne forordning på datoen for optagelsen (6).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 196 af 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUT L 232 af 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 337 af 21.12.2007, s. 2.

(5)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(6)  Ophørsdatoen offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.


BILAG I

SA FLADVALSEDE PRODUKTER

SA1. Bredbånd

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tykke flader

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Andre fladvalsede produkter

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


BILAG II

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Image

Image

Image

Image


BILAG IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


BILAG V

KVANTITATIVE LOFTER

Produkter

Tons pr. år

SA. Fladvalsede produkter

SA1. Bredbånd

87 125

SA2. Tykke plader

0

SA3. Andre fladvalsede produkter

117 875


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/19


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1341/2008

af 18. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rammebestemmelserne for programmeringsperioden 2007-2013 er kommet i stand efter forhandlinger med det formål at forenkle programmeringen og forvaltningen af fondene, styrke effektiviteten af deres interventioner og lægge større vægt på subsidiaritet i forbindelse med gennemførelsen.

(2)

Der er blevet indført en mere nøjagtig og mere stringent metode baseret på beregning af de maksimale støtteberettigede udgifter til brug ved behandlingen af indtægtsskabende projekter, der er omfattet af artikel 55 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (3).

(3)

Det har vist sig, at anvendelsen af bestemmelserne i artikel 55 giver anledning til flere problemer, bl.a. indebærer de en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, især for de operationer, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond, og for de små operationer, der finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden.

(4)

Disse problemer kan have negative konsekvenser for operationernes gennemførelsestakt, navnlig når der er tale om projekter på Fællesskabets prioriterede områder såsom miljø, social inddragelse, forskning, innovation og energi, og for de administrative byrder. Artikel 55 bør derfor forenkles.

(5)

Forenklingen bør gælde alle projekter, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013. Forenklingen bør derfor ske med tilbagevirkende kraft.

(6)

Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 55, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1083/2006 affattes således:

»5.   Stk. 1-4 i denne artikel finder kun anvendelse på operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og hvis samlede udgifter overstiger 1 mio. EUR.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. august 2006 på alle operationer, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 16.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 27.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/20


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1342/2008

af 18. december 2008

om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det generelle formål med Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (2) er at sikre, at torskebestandene i Kattegat, Nordsøen herunder Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav i løbet af fem til ti år igen når op på de størrelser, som forskerne anbefaler efter forsigtighedsprincippet.

(2)

Ifølge den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har den fangstreduktion, som de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), de tekniske foranstaltninger og de supplerende indsatsbegrænsende foranstaltninger, herunder overvågning og kontrol med henblik på at undgå fangst og landing af torsk ved ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri, tilsammen giver, langt fra været nok til at reducere fiskeridødeligheden til det niveau, der er nødvendigt, for at torskebestandene kan genopbygges, og ingen af de fire torskebestande omfattet af forordning (EF) nr. 423/2004 viser klare tegn på genopretning; i bestandene i Nordsøen er der dog visse tegn på forbedring.

(3)

Det synes nødvendigt at styrke ordningen og indføre en langsigtet plan for at opnå en bæredygtig udnyttelse af torskebestandene på basis af det maksimale bæredygtige udbytte.

(4)

Ifølge nye videnskabelige oplysninger, især om de langsigtede tendenser for de marine økosystemer, er det umuligt nøjagtigt at fastlægge, hvilke biomasseniveauer der skal tilstræbes på lang sigt. Derfor bør målet i den langsigtede plan ændres fra et mål, der er baseret på biomasse, til et mål, der er baseret på fiskeridødelighed, og det samme gør sig gældende for de tilladte fiskeriindsatsniveauer.

(5)

Torskebestanden i Nordsøen deles med Norge og forvaltes i fællesskab. Denne forordnings foranstaltninger skal tage behørigt hensyn til høringerne af Norge i henhold til fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge (3).

(6)

For det tilfældes skyld, at Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) ikke er i stand til at rådgive om en TAC, fordi den ikke har tilstrækkeligt nøjagtige og repræsentative data til rådighed, bør der indføres bestemmelser, der sikrer, at TAC'er kan fastsættes på en sammenhængende måde, også selv om dataene er utilstrækkelige.

(7)

For at sikre, at fiskeridødelighedsmålene nås, og for at bidrage til at reducere udsmid bør også fiskerimuligheder udtrykt som fiskeriindsats fastsættes på niveauer, der er forenelige med den flerårige strategi. Sådanne fiskerimuligheder bør i videst muligt omfang fastsættes efter fiskeredskabstype på basis af nuværende fiskeripraksis. Forvaltningsordningens effektivitet bør regelmæssigt tages op til revision, og det bør navnlig sikres, at ordningen for regulering af fiskeriindsatsen revideres, når torskebestandene har nået et niveau, som muliggør en udnyttelse, der giver det maksimale bæredygtige udbytte.

(8)

Der bør indføres nye mekanismer for at tilskynde fiskere til at deltage i programmer med henblik på at undgå fangst af torsk. Sådanne programmer med henblik på at undgå fangst af torsk eller reducere udsmid har større mulighed for at lykkes, når de udvikles i samarbejde med fiskerisektoren. I overensstemmelse hermed bør programmer, der udvikles i samarbejde med medlemsstaterne, betragtes som værende et effektivt middel til at fremme bæredygtighed, og deres udvikling bør tilskyndes. Medlemsstaterne bør endvidere udøve deres beføjelser til at give adgang til fiskeri efter torskebestande, for at tilskynde fiskerne til at fiske på en måde, der fremmer selektivt fiskeri og er mindre skadelig for miljøet.

(9)

Fastlæggelse og tildeling af fangstbegrænsninger, fastsættelse af minimums- og forsigtighedsniveauer for bestandene og fiskeridødelighedsniveauet samt den maksimale tilladte fiskeriindsats for hver indsatsgruppe pr. medlemsstat og udelukkelse af visse grupper af fartøjer fra den indsatsordning, der er fastlagt i denne forordning, er foranstaltninger af afgørende betydning i den fælles fiskeripolitik. Rådet bør forbeholde sig ret til selv og direkte at udøve gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår disse specifikke spørgsmål.

(10)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af visse bestemmelser i denne forordning navnlig vedrørende tilpasning af fiskeriindsatsbegrænsningen i forhold til den maksimale tilladte fiskeriindsats som fastlagt af Rådet bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(11)

Kontrolforanstaltninger ud over dem, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (5), bør indføres for at sikre, at de er forenelige med foranstaltningerne i nærværende forordning.

(12)

Der bør fastlægges regler med henblik på, at den langsigtede plan, der indføres ved denne forordning, under hensyn til de relevante bestandes situation betragtes som en genopretningsplan i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (6), og som omhandlet i artikel 21, litra a), nr. i), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (7), eller alternativt som en forvaltningsplan i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002, og som omhandlet i artikel 1, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

(13)

Forordning (EF) nr. 423/2004 bør ophæves og afløses af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning opstilles der en plan for fire torskebestande i følgende geografiske områder:

a)

Kattegat

b)

Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal

c)

farvandene vest for Skotland

d)

Det Irske Hav.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner i tillæg til definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002:

a)

»indsatsgruppe«: en forvaltningsenhed i en medlemsstat, for hvilken der er fastsat en maksimal tilladt fiskeriindsats. Den er defineret ud fra en redskabsgruppe og et område i henhold til bilag I

b)

»samlet indsatsgruppe«: alle de indsatsgrupper i medlemsstaterne, der tilhører samme redskabsgruppe og område

c)

»fangst pr. indsatsenhed«: mængden af torsk, udtrykt i levende vægt, fanget pr. år pr. fiskeriindsatsenhed udtrykt i kW-dage

d)

»relevante aldersklasser«: tre, fire og fem år for torsk i Kattegat; to, tre og fire år for torsk i Det Irske Hav, Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal; to, tre, fire og fem år for torsk i farvandene vest for Skotland; eller andre aldersklasser i henhold til eventuel udtalelse fra STECF.

Artikel 3

Geografiske definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner af geografiske områder:

a)

»Kattegat«: den del af afsnit III a som afgrænset af ICES, der mod nord afgrænses af en ret linje fra Skagen Fyr til Tistlarna Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

b)

»Nordsøen«: ICES-underområde IV, den del af ICES-afsnit III a, der ikke hører med til Skagerrak og Kattegat, og den del af ICES-afsnit II a, der ligger i farvande under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion

c)

»Skagerrak«: den del af ICES-afsnit III a, der mod vest afgrænses af en ret linje fra Hanstholm Fyr til Lindesnes Fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen Fyr til Tistlarna Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

d)

»den østlige del af Den Engelske Kanal«: ICES-afsnit VII d

e)

»Det Irske Hav«: ICES-afsnit VII a

f)

»farvandene vest for Skotland«: ICES-afsnit VI a og den del af ICES afsnit V b, der ligger i farvande under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion.

Artikel 4

Beregning af fiskeriindsatsen

Ved anvendelsen af denne forordning beregnes en gruppe fartøjers fiskeriindsats som summen af produktet af hvert fartøjs kapacitet i kW og antallet af dage, hvert fartøj har været til stede i ét af de områder, der er angivet i bilag I. Ved en dag til stede i et område forstås enhver sammenhængende periode på 24 timer (eller del deraf), hvor et fartøj er til stede i området og ude af havn.

Artikel 5

Planens mål

1.   Planen i artikel 1 skal sikre bæredygtig udnyttelse af torskebestandene på basis af det maksimale bæredygtige udbytte.

2.   Målet i stk. 1 skal nås, samtidig med at fiskeridødeligheden for torsk bibeholdes som følger fordelt på de relevante aldersklasser:

Bestand

Fiskeridødelighed

Torsk i Kattegat

0,4

Torsk i farvandene vest for Skotland

0,4

Torsk i Det Irske Hav

0,4

3.   For torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal skal målet i stk. 1 nås, samtidig med at fiskeridødeligheden for torsk bibeholdes for de relevante aldersklasser som anført i artikel 8.

KAPITEL II

SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER

Artikel 6

Minimums- og forsigtighedsniveauer

Minimums- og forsigtighedsniveauet for gydebiomasse for de enkelte torskebestande fastsættes således:

Bestand

Minimumsgydebiomasseniveau

i tons

Forsigtighedsgydebiomasseniveau

i tons

Torsk i Kattegat

6 400

10 500

Torsk i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal

70 000

150 000

Torsk i farvandene vest for Skotland

14 000

22 000

Torsk i Det Irske Hav

6 000

10 000

Artikel 7

Procedure for fastsættelse af TAC'er for torskebestande i Kattegat, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav

1.   Rådet fastsætter hvert år en TAC for det følgende år for hver af torskebestandene i Kattegat, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav. TAC'en beregnes ved at trække nedenstående mængder fra det samlede optag af torsk, som STECF anslår svarer til fiskeridødeligheden omhandlet i stk. 2 og 3:

a)

en fiskemængde svarende til det forventede udsmid af torsk, der kommer fra den pågældende bestand

b)

i givet fald en mængde, der svarer til andre dødelighedskilder for torsk som følge af fiskeri, og som skal fastsættes efter forslag fra Kommissionen.

2.   TAC'en, der er baseret på STECF's rådgivning, skal opfylde alle følgende betingelser:

a)

hvis bestandens størrelse pr. 1. januar i TAC'ens anvendelsesår af STECF forudsiges at ligge under det minimumsgydebiomasseniveau, der er fastsat i artikel 6, skal fiskeridødeligheden i TAC'ens anvendelsesår reduceres med 25 % i forhold til fiskeridødeligheden året før

b)

hvis bestandens størrelse pr. 1. januar i TAC'ens anvendelsesår af STECF forudsiges at ligge under det forsigtighedsgydebiomasseniveau, der er fastsat i artikel 6, men at være over eller lig med det minimumsgydebiomasseniveau, der er fastsat i artikel 6, skal fiskeridødeligheden i TAC'ens anvendelsesår reduceres med 15 % i forhold til fiskeridødeligheden året før, og

c)

hvis bestandens størrelse pr. 1. januar i TAC'ens anvendelsesår af STECF forudsiges at ligge over eller være lig med det forsigtighedsgydebiomasseniveau, der er fastsat i artikel 6, skal fiskeridødeligheden i TAC'ens anvendelsesår reduceres med 10 % i forhold til fiskeridødeligheden året før.

3.   Hvis anvendelsen af stk. 2, litra b) og c), på basis af STECF's rådgivning vil resultere i en fiskeridødelighed, der ligger under den i artikel 5, stk. 2, angivne fiskeridødelighed, fastsætter Rådet TAC'en på et niveau, der giver en fiskeridødelighed som angivet i den nævnte artikel.

4.   Ved rådgivningen efter stk. 2 og 3 forudsætter STECF, at bestanden i året forud for TAC'ens anvendelsesår befiskes med en fiskeridødelighedstilpasning, der er lig med den reduktion af den maksimale tilladte fiskeriindsats, der gælder for det pågældende år.

5.   Uanset stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 3, må Rådet ikke fastsætte TAC'en på et niveau, der er mere end 20 % lavere eller højere end TAC'en fastsat for året før.

Artikel 8

Procedure for fastsættelse af TAC'er for torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal

1.   Rådet fastsætter hvert år TAC'erne for torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af Den Engelske Kanal. TAC'erne beregnes ved at anvende de regler for reduktion, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a) og b).

2.   TAC'erne beregnes først i overensstemmelse med stk. 3 og 5. Fra det år, hvor TAC'erne som følge af anvendelsen af stk. 3 og 5 bliver lavere end de TAC'er, der følger af anvendelsen af stk. 4 og 5, beregnes TAC'erne efter stk. 4 og 5.

3.   Først må TAC'erne ikke overstige et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, som er en fraktion af den skønnede fiskeridødelighed for de relevante aldersklasser i 2008: 75 % for TAC'erne i 2009, 65 % for TAC'erne i 2010 og derefter formindskelser på 10 % i de følgende år

4.   Dernæst hvis bestandens størrelse pr. 1. januar i året før TAC'ernes anvendelsesår:

a)

ligger over forsigtighedsniveauet for gydebiomasse, svarer TAC'erne til en fiskeridødelighed på 0,4 for de relevante aldersklasser

b)

ligger mellem minimumsniveauet for gydebiomasse og forsigtighedsniveauet for gydebiomasse, må TAC'erne ikke overstige et niveau, som svarer til en fiskeridødelighed for de relevante aldersklasser, der er lig med følgende formel:

0,4 — (0,2 * (forsigtighedsniveau for gydebiomasse — gydebiomasse)/(forsigtighedsniveau for gydebiomasse — minimumsniveau for gydebiomasse))

c)

ligger under grænseniveauet for gydebiomasse, må TAC'erne ikke overstige et niveau, der svarer til en fiskeridødelighedssats på 0,2 for de relevante aldersklasser.

5.   Uanset stk. 3 og 4, må Rådet ikke fastsætte TAC'erne for 2010 samt efterfølgende år på et niveau, der er mere end 20 % lavere eller højere end TAC'erne fastsat for året før.

6.   Såfremt torskebestanden som omhandlet i stk. 1 er blevet udnyttet med en fiskeridødelighedssats nær ved 0,4 i tre på hinanden følgende år, evaluerer Kommissionen anvendelsen af denne artikel og foreslår om nødvendigt relevante foranstaltninger til ændring deraf med henblik på at sikre udnyttelse af et maksimalt bæredygtigt udbytte.

Artikel 9

Procedure for fastsættelse af TAC'er i tilfælde af utilstrækkelige data

Hvis STECF som følge af mangel på tilstrækkeligt nøjagtige og repræsentative data ikke kan yde en rådgivning, der gør det muligt for Rådet at fastsætte TAC'erne i overensstemmelse med artikel 7 eller 8, beslutter Rådet følgende:

a)

hvis STECF anbefaler, at torskefangsterne reduceres mest muligt, fastsættes TAC'erne 25 % lavere end TAC'en for året før

b)

i alle andre tilfælde fastsættes TAC'erne 15 % lavere end TAC'en for året før, medmindre STECF giver udtryk for, at dette ikke er hensigtsmæssigt.

Artikel 10

Tilpasning af foranstaltninger

1.   Hvis målsatserne for fiskeridødelighed i artikel 5, stk. 2, er blevet nået, eller hvis STECF påpeger, at disse målsatser eller minimums- og forsigtighedsniveauerne for gydebiomasse i artikel 6 eller fiskeridødeligheden i artikel 7, stk. 2, ikke længere er fyldestgørende til at opretholde en lav risiko for nedfiskning og et maksimalt bæredygtigt udbytte, fastsætter Rådet nye værdier for disse niveauer.

2.   Hvis STECF påpeger, at en af torskebestandene ikke er i stand til at genopbygge sig selv som tilsigtet, beslutter Rådet:

a)

at fastsætte TAC'en for den relevante bestand på et lavere niveau end forudset i artikel 7, 8 og 9

b)

at fastsætte den maksimale tilladte fiskeriindsats på et lavere niveau end forudset i artikel 12

c)

eventuelt at fastsætte tilknyttede betingelser.

KAPITEL III

BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 11

Fiskeriindsatsordning

1.   TAC'erne i artikel 7, 8 og 9 suppleres med en fiskeriindsatsordning, hvor medlemsstaterne får tildelt årlige fiskerimuligheder i form af fiskeriindsats.

2.   Rådet kan på forslag af Kommissionen og baseret på information fra medlemsstaterne og rådgivning fra STECF, jf. stk. 3, udelukke visse grupper af fartøjer fra anvendelsen af indsatsordningen, forudsat at:

a)

relevante data om torskefangster og udsmid er tilgængelige, så at STECF kan vurdere procentdelen af torskefangster taget af hver af de berørte grupper af fartøjer

b)

den procentdel af torskefangsten, som STECF har vurderet, ikke overstiger 1,5 % af de samlede fangster for hver af de berørte grupper af fartøjer og

c)

medtagelsen af disse grupper af fartøjer i indsatsordningen ville udgøre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde i forhold til deres samlede indvirkninger på torskebestandene.

Hvis STECF ikke er i stand til at vurdere, at disse betingelser stadig er opfyldt, skal Rådet medtage hver af de berørte grupper af fartøjer i indsatsordningen.

3.   Medlemsstaterne fremlægger årligt relevante informationer til Kommissionen og STECF for at fastslå, at ovennævnte betingelser er og forbliver opfyldt i overensstemmelse med detaljerede regler, som Kommissionen skal vedtage.

Artikel 12

Fiskeriindsatstildeling

1.   Rådet træffer hvert år beslutning om den maksimale tilladte fiskeriindsats for hver indsatsgruppe pr. medlemsstat.

2.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats beregnes ud fra en referenceværdi, der fastsættes således:

a)

for denne forordnings første anvendelsesår fastsættes referenceværdien for hver indsatsgruppe som den gennemsnitlige indsats i kW-dage i 2004-2006 eller 2005-2007 i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats præference baseret på STECF's rådgivning

b)

for denne forordnings følgende anvendelsesår sættes referenceværdien til at være lig med den maksimale tilladte fiskeriindsats året før.

3.   Indsatsgrupperne, for hvilke der gælder en årlig tilpasning af den maksimale tilladte fiskeriindsats, fastsættes på følgende grundlag:

a)

den mængde torsk, som fartøjerne i hver indsatsgruppe har fanget, vurderes på grundlag af data, som medlemsstaterne forelægger i overensstemmelse med artikel 18, 19 og 20 i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (8)

b)

der udarbejdes en liste over hvert af de i bilag I til denne forordning angivne områder for de samlede indsatsgrupper og de dertil hørende torskefangster, herunder udsmid. Listen udarbejdes på en sådan måde, at torskefangsten angives stigende for hver indsatsgruppe

c)

den akkumulerede torskefangst på lister opstillet i henhold til litra b) beregnes på følgende måde: For hver samlet indsatsgruppe beregnes summen af den pågældende indsatsgruppes torskefangst og torskefangsten i alle de samlede indsatsgrupper på de foregående pladser på listen

d)

den akkumulerede fangst beregnet i henhold til litra c) beregnes som en procentdel af alle de samlede indsatsgruppers samlede torskefangst i det samme område.

4.   For så vidt angår samlede indsatsgrupper, hvis akkumulerede fangst beregnet i henhold til stk. 3, litra b), i procent er lig med eller overstiger 20 %, foretages de årlige tilpasninger på de pågældende indsatsgrupper. Den maksimale tilladte fiskeriindsats beregnes ud fra en referenceværdi, der fastsættes således:

a)

hvis artikel 7 eller 8 anvendes, ved på referenceværdien at anvende samme procenttilpasning som fastsat i de nævnte artikler for fiskeridødelighed

b)

hvis artikel 9 anvendes, ved på referenceværdien at anvende samme procenttilpasning af fiskeriindsatsen som TAC-reduktionen.

5.   For andre indsatsgrupper end dem, der er omhandlet i stk. 4, bibeholdes den maksimale tilladte fiskeriindsats på referenceværdiniveauet.

Artikel 13

Tildeling af yderligere fiskeriindsats for meget selektive redskaber og fangstrejser, hvor man undgår fangst af torsk

1.   Medlemsstaterne kan øge den maksimalt tilladte fiskeriindsats for indsatsgrupper, hvis indsats er blevet tilpasset i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, jf. dog betingelserne i stk. 2-7.

2.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats kan øges inden for den indsatsgruppe, hvori et eller flere fartøjers fiskeri:

a)

foregår med kun ét reguleret redskab om bord, hvis tekniske karakteristika i henhold til STECF's videnskabelige undersøgelser medfører, at der fanges mindre end 1 % torsk (meget selektive redskaber)

b)

medfører en fangstsammensætning bestående af mindre end 5 % torsk pr. fangstrejse (fangstrejser, hvor man undgår fangst af torsk)

c)

udføres i overensstemmelse med en plan for at undgå fangst af torsk eller reducere udsmid, hvorved fiskeridødeligheden for torsk blandt de deltagende fartøjer reduceres med mindst lige så meget som den i artikel 12, stk. 4, omhandlede indsatstilpasning eller

d)

foregår i farvandene vest for Skotland vest for en linje afgrænset af geodætiske linjer mellem de punkter, der er fastsat i bilag IV og målt efter WGS84-koordinatsystemet, forudsat at de deltagende fartøjer er udstyret med satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS).

3.   Fartøjer, der er omhandlet i stk. 2, overvåges oftere, navnlig for så vidt angår:

a)

udelukkende anvendelse af meget selektive redskaber på de pågældende fangstrejser i overensstemmelse med stk. 2, litra a)

b)

udsmidsmængden i overensstemmelse med stk. 2, litra b)

c)

reduktionen i fiskeridødeligheden i overensstemmelse med stk. 2, litra c)

d)

omfanget af fangster og udsmid, der finder sted vest for den linje, der er præciseret i stk. 2, litra d),

jf. dog medlemsstatsordninger for regelmæssig levering af data for så vidt angår overholdelse af de særlige vilkår i disse litraer.

4.   Den forøgede fiskeriindsats i henhold til denne artikel beregnes for hvert af fartøjerne i de pågældende indsatsgrupper, der fisker efter særlige vilkår som nævnt i stk. 2, litra a), b), c) og d), og må højst svare til den mængde, der skal til for at kompensere for den indsatstilpasning, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, for så vidt angår redskaber, der anvendes til disse aktiviteter.

5.   Forøger medlemsstaterne fiskeriindsatstildelingen, skal de underrette Kommissionen herom senest den 30. april i det år, hvor kompensationen for indsatstilpasningen skal ske. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om de fartøjer, der fisker efter de særlige vilkår i stk. 2, litra a), b), c) og d), den fiskeriindsats pr. indsatsgruppe, som medlemsstaten forventer, at disse fartøjer yder det pågældende år, og vilkårene for overvågning af fartøjernes indsats, herunder kontrolforanstaltninger.

6.   Medlemsstaterne meddeler senest den 1. marts hvert år Kommissionen den indsatsmængde, der er anvendt i forbindelse med aktiviteter i det foregående år.

7.   Kommissionen anmoder STECF om hvert år at sammenligne den reduktion i torskedødeligheden, der følger af anvendelsen af stk. 2, litra c), med den reduktion, den ville have forventet som følge af den indsatstilpasning, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4. På baggrund af denne rådgivning kan Kommissionen foreslå tilpasninger af indsatsen, der kan anvendes det følgende år for den relevante redskabsgruppe.

Artikel 14

Medlemsstatens forpligtelser

1.   For de fartøjer, der fører en medlemsstats flag, fastlægger den pågældende medlemsstat en metode for tildeling af den maksimale tilladte fiskeriindsats til de enkelte fartøjer eller grupper af fartøjer ud fra en række kriterier, herunder:

a)

fremme af god fiskeripraksis, herunder fremme af dataindsamling, reduktion af udsmid og minimering af indvirkningen på ungfisk

b)

deltagelse i samarbejdsprogrammer med henblik på at undgå unødvendige bifangster af torsk

c)

lav miljøpåvirkning, herunder brændstofforbrug og drivhusgasemissioner

d)

proportionalitet med hensyn til tildeling af fiskerimuligheder i form af fiskekvoter.

2.   For hvert område i bilag I til denne forordning udsteder hver medlemsstat særlige fiskeritilladelser, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (9), til fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i det pågældende område og anvender redskaber, der tilhører en af de redskabsgrupper, der er omhandlet i bilag I til denne forordning.

3.   For hvert område i bilag I må den samlede kapacitet, udtrykt i kw, for de fartøjer, der har fået udstedt særlig fiskeritilladelse efter stk. 2, ikke overstige maksimumskapaciteten for de fartøjer, der i 2006 og 2007 fiskede med et reguleret redskab i det pågældende geografiske område.

4.   Hver medlemsstat opstiller og ajourfører en liste over fartøjer med særlig tilladelse, jf. stk. 2, og gør den tilgængelig for Kommissionen og de øvrige medlemsstater på sit officielle websted.

Artikel 15

Fiskeriindsatsregulering

Medlemsstaterne overvåger deres flådes kapacitet og aktivitet pr. indsatsgruppe og træffer de fornødne foranstaltninger, hvis den maksimale tilladte fiskeriindsats, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 12, er ved at være nået, så det sikres, at indsatsen ikke kommer til at overskride de fastsatte grænser.

Artikel 16

Udveksling af maksimal tilladt fiskeriindsats mellem medlemsstater og indsatsrekonstitution

1.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsat efter artikel 11 kan justeres af de berørte medlemsstater med henblik på:

a)

udvekslingen af kvoter efter artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og

b)

omfordeling og/eller fradrag efter artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93.

2.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsat efter artikel 12 kan tilpasses af en medlemsstat, der ophører med at udveksle kvoter i nogen af de i artikel 3 nævnte områder i det omfang, denne medlemsstat foretog disse udvekslinger i den periode, hvor referenceværdierne blev fastsat, jf. artikel 12, stk. 2, og skal bruge yderligere indsats i en af de pågældende indsatsgrupper for at anvende den genvundne kvote. Denne indsatsrekonstitution ledsages af en reduktion af den samlede tilladte fiskeriindsats hos den medlemsstat, der har returneret kvoten, til den medlemsstat, der har fået kvoten, hvori det afspejles, i hvilket omfang dens indsatsgrupper har en mindre kvote, medmindre den medlemsstat, der returnerede kvoten, ikke anvendte den tilsvarende indsats til at fastsætte de ovennævnte referenceværdier.

3.   Uanset artikel 17, stk. 2, kan medlemsstaterne i 2009 ændre deres indsatstildeling ved at overføre fiskeriindsats og -kapacitet mellem de i artikel 3 nævnte geografiske områder, forudsat at denne overførsel indebærer de i artikel 13, stk. 2, litra a) og b), nævnte fiskeriaktiviteter. Sådanne overførsler meddeles Kommissionen. Den i artikel 12, stk. 2, litra a), nævnte maksimale tilladte fiskeriindsats ændres i overensstemmelse hermed.

Artikel 17

Udveksling af maksimal tilladt fiskeriindsats mellem indsatsgrupper

1.   En medlemsstat kan ændre sin indsatstildeling ved at overføre fiskerikapacitet mellem indsatsgrupper, jf. betingelserne i stk. 2-5.

2.   Overførsel er tilladt mellem redskabsgrupper, men ikke mellem geografiske områder, og den pågældende medlemsstat skal orientere Kommissionen om fangst pr. indsatsenhed (cpue) hos donorredskabsgruppen og den modtagende redskabsgruppe som et gennemsnit over de seneste tre år.

3.   Er donorredskabsgruppens cpue højere end den modtagende redskabsgruppes cpue, skal overførslen af kW-dage i reglen ske i forholdet 1:1.

4.   Er donorredskabsgruppens cpue lavere end den modtagende redskabsgruppes cpue, anvender medlemsstaten en korrektionsfaktor på den modtagende redskabsgruppes indsatsmængde, så der kompenseres for den modtagende redskabsgruppes højere cpue.

5.   Kommissionen anmoder STECF om at udarbejde standardkorrektionsfaktorer, der kan anvendes til overførsel af indsats mellem redskabsgrupper med forskellig cpue.

KAPITEL IV

KONTROL, INSPEKTION OG OVERVÅGNING

Artikel 18

Sammenhæng med forordning (EØF) nr. 2847/93

Kontrolforanstaltningerne i dette kapitel supplerer kontrolforanstaltningerne i forordning (EØF) nr. 2847/93.

Artikel 19

Logbogskontrol

1.   For fiskerfartøjer, der er udstyret med et FOS, skal medlemsstaterne ved hjælp af FOS-data kontrollere, at de data, som fiskeriovervågningscentrene modtager, svarer til de aktiviteter, der er registreret i logbogen. Sådan krydskontrol skal registreres elektronisk og opbevares i tre år.

2.   Hver medlemsstat ajourfører kontaktoplysningerne for indsendelse af logbøger og landingsopgørelser og gør dem tilgængelige på sit officielle websted.

Artikel 20

Vejning af førstegangslandet torsk

1.   Føreren af et fiskerfartøj skal sikre, at enhver mængde torsk på over 300 kg, der er fanget i områderne omhandlet i artikel 3, og som landes i en EF-havn, vejes om bord eller i landingshavnen før salg, eller inden den transporteres væk. De vægte, der anvendes til vejningen, skal være godkendt af de kompetente nationale myndigheder. Resultaterne af vejningen skal anvendes i den opgørelse, der er omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade, at vejning af torsk finder sted på fiskeauktion på medlemsstatens område, forudsat at landingen har været underkastet fysisk inspektion, og at fisken er blevet forseglet inden direkte transport til fiskeauktionen og forbliver forseglet, indtil vejningen finder sted. Transportdokumentet skal indeholde oplysninger om den inspektion, der blev foretaget ved landingen.

Artikel 21

Inspektionsbenchmarks

Hver medlemsstat med fartøjer, som er omfattet af denne forordning, fastsætter specifikke inspektionsbenchmarks. Sådanne benchmarks revideres med regelmæssige mellemrum efter analyse af resultaterne. Inspektionsbenchmarks skal forbedres gradvis, indtil de målbenchmarks, der er fastsat i bilag II, er nået.

Artikel 22

Omladningsforbud

Omladning af torsk på havet er forbudt i de geografiske områder, der er omhandlet i artikel 3.

Artikel 23

Nationale kontrolhandlingsprogrammer

1.   Medlemsstater med fartøjer, som er omfattet af denne forordning, opstiller et nationalt kontrolhandlingsprogram, jf. bilag III.

2.   Medlemsstater med fartøjer, som er omfattet af denne forordning, gør inden den 31. januar hvert år deres nationale kontrolhandlingsprogrammer og en plan for gennemførelse deraf tilgængelige for Kommissionen og andre medlemsstater, som er berørt af denne forordning, på deres officielle websted.

3.   Kommissionen indkalder mindst én gang om året til møde i Komitéen for Fiskeri og Akvakultur for at evaluere overholdelsen og resultaterne af de nationale kontrolhandlingsprogrammer for de torskebestande, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 24

Forudgående meddelelse

1.   Føreren af et EF-fiskerfartøj eller dennes stedfortræder skal mindst fire timer før ankomst til en havn eller et landingssted i en medlemsstat med mere end et ton torsk om bord give myndighederne i den pågældende medlemsstat meddelelse om:

a)

navnet på havnen eller landingsstedet

b)

det anslåede tidspunkt for ankomst til den pågældende havn eller det pågældende landingssted

c)

mængde i kg levende vægt af alle arter, af hvilke der er mere end 50 kg om bord.

2.   Myndighederne i en medlemsstat, hvor der skal landes mere end et ton torsk, kan kræve, at losningen af den ombordværende fangst først påbegyndes, når de har givet tilladelse hertil.

3.   Føreren af et EF-fiskerfartøj eller dennes stedfortræder, der ønsker at omlade eller losse fisk til havs, uanset mængde, eller at lande fisk i en havn eller på et landingssted i et tredjeland, skal mindst 24 timer før omladning eller landing til havs eller landing i et tredjeland meddele myndighederne i flagstaten de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 25

Udpegede havne

1.   Hvis et EF-fiskerfartøj ønsker at lande mere end to tons torsk i EF, skal fartøjsføreren sørge for, at sådan landing kun finder sted i udpegede havne.

2.   Hver medlemsstat udpeger havne, hvor landing af mere end to tons torsk skal finde sted.

3.   Hver medlemsstat offentliggør på deres officielle websted en liste over de udpegede havne og de relevante inspektions- og overvågningsprocedurer for disse havne, herunder betingelserne for registrering og rapportering af torskemængderne i hver landing.

Kommissionen videresender disse oplysninger til alle medlemsstater.

Artikel 26

Tolerance i forbindelse med vurdering af mængderne anført i logbogen

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om fangster (10) er den tilladte tolerance i forbindelse med vurderingen af de mængder af torsk i kg, der beholdes om bord, 8 % af tallet i logbogen.

Artikel 27

Separat stuvning af torsk

Det er forbudt om bord på EF-fiskerfartøjer at opbevare torsk, uanset mængde, i nogen form for beholdere blandet med andre marine organismer. Beholdere med torsk stuves under dæk på en sådan måde, at de holdes adskilt fra andre beholdere.

Artikel 28

Transport af torsk

1.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at enhver mængde torsk, der er fanget i et af de geografiske områder, der er nævnt i artikel 3, og hvis første landing finder sted i den pågældende medlemsstat, vejes under overværelse af kontrollører, inden den transporteres andetstedshen fra den første landingshavn. For torsk, der først landes i en havn, som er udpeget i henhold til artikel 24, skal repræsentative prøver, der omfatter mindst 20 % af antallet af fisk i landingen, vejes under overværelse af kontrollører, der er bemyndiget af medlemsstaterne, inden de udbydes til første salg og sælges. Med henblik herpå skal medlemsstaterne senest en måned efter denne forordnings ikrafttræden forelægge Kommissionen oplysninger om, hvilken ordning for prøvetagning der til blive anvendt.

2.   Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal alle torskemængder på over 50 kg, der transporteres andetstedshen fra det første landings- eller importsted, ledsages af en kopi af en af de opgørelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, for de transporterede torskemængder. Undtagelsen i artikel 13, stk. 4, litra b), i nævnte forordning finder ikke anvendelse.

Artikel 29

Særlige kontrolprogrammer

Uanset artikel 34c, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 kan de specifikke overvågningsprogrammer for de berørte torskebestande løbe i over to år fra deres ikrafttrædelsesdato.

KAPITEL V

BESLUTNINGSTAGNING OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Beslutningsprocedure

Når det i denne forordning er foreskrevet, at beslutninger skal træffes af Rådet, træffer Rådet sådanne beslutninger med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Artikel 31

Ændringer af bilag I

Kommissionen kan på basis af STECF's rådgivning ændre bilag I til denne forordning efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og efter følgende principper:

a)

indsatsgrupper skal fastlægges så homogent som muligt under hensyntagen til, hvilke biologiske bestande der fanges, hvilken størrelse fisk der fanges som målart eller bifangst, og hvilken indvirkning indsatsgruppernes fiskeriaktiviteter har på miljøet

b)

indsatsgruppernes antal og størrelse skal være omkostningseffektiv for så vidt angår den administrative byrde sammenholdt med bevarelsesbehovene.

Artikel 32

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 11, stk. 3, artikel 14, 16 og 17 i denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 33

Bistand under Den Europæiske Fiskerifond

1.   For så vidt angår de fire torskebestande, der er omhandlet i artikel 1, og i de år, hvor bestandene ligger under det relevante forsigtighedsniveau for gydebiomasse som omhandlet i artikel 6, er den langsigtede plan at betragte som en genopretningsplan i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og som omhandlet i artikel 21, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

2.   For så vidt angår de fire torskebestande, der er omhandlet i artikel 1, og i andre år end de i stk. 1 omhandlede, er den langsigtede plan at betragte som en forvaltningsplan i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og som omhandlet i artikel 21, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Artikel 34

Revision

På grundlag af rådgivning fra STECF og efter høring af det relevante Regionale Rådgivende Råd evaluerer Kommissionen forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på torskebestandene og på fiskeriet efter disse bestande senest det tredje år, forordningen anvendes, og derefter hvert tredje år, og den foreslår, når det er hensigtsmæssigt, relevante foranstaltninger til ændring af den.

Artikel 35

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 423/2004 ophæves.

Artikel 36

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  Udtalelse af 21.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8.

(3)  EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(6)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(7)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(8)  EUT L 60 af 5.2.2008, s. 1.

(9)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(10)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.


BILAG I

Indsatsgrupperne defineres på baggrund af en af redskabsgrupperne i punkt 1 og et af de geografiske områder i punkt 2.

1.   Redskabsgruppe

a)

Bundtrawl og vod (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) med følgende maskestørrelse:

 

TR1 100 mm eller derover

 

TR2 70 mm eller derover, men under 100 mm

 

TR3 16 mm eller derover, men under 32 mm

b)

Bomtrawl (TBB) med følgende maskestørrelse:

 

BT1 120 mm eller derover

 

BT2 80 mm eller derover, men under 120 mm

c)

Garn, indfiltringsnet (GN)

d)

Toggegarn (GTR)

e)

Langliner (LL)

2.   Grupper af geografiske områder:

I dette bilag anvendes følgende grupper af geografiske områder:

a)

Kattegat

b)

i)

Skagerrak

ii)

den del af ICES-afsnit III a, der ikke hører med til Skagerrak og Kattegat

ICES-underområde IV og EF-farvande i ICES-afsnit II a

iii)

ICES-afsnit VII d

c)

ICES-afsnit VII a

d)

ICES-afsnit VI a


BILAG II

SPECIFIKKE INSPEKTIONSBENCHMARKS

Mål

1.

Hver medlemsstat fastsætter specifikke inspektionsbenchmarks i overensstemmelse med dette bilag.

Strategi

2.

Fiskeriinspektion og -overvågning koncentreres om fartøjer, der sandsynligvis fanger torsk. Der skal i forbindelse med transport og afsætning af torsk foretages stikprøvekontrol som supplerende krydskontrol for at teste, hvor effektiv inspektionen og overvågningen er.

Prioriterede indsatsområder

3.

Kontrollen af de forskellige redskabstyper skal prioriteres forskelligt, afhængigt af i hvilket omfang flåderne er berørt af begrænsninger af fiskerimulighederne. Derfor skal hver medlemsstat lave en specifik prioritering.

Målbenchmarks

4.

Medlemsstaterne skal senest en måned efter denne forordnings ikrafttræden gennemføre deres inspektionsplaner under hensyntagen til nedenstående mål.

Medlemsstaterne skal specificere og beskrive, hvilken prøvetagningsmetode der vil blive anvendt.

Kommissionen kan efter anmodning få adgang til medlemsstatens prøvetagningsplan.

a)

Inspektion i havn

Generelt bør der tilstræbes en nøjagtighed, der mindst svarer til, hvad der kan opnås ved en simpel stikprøvekontrolmetode, hvor inspektionerne skal omfatte 20 % i tal af alle torskelandingerne i en medlemsstat.

b)

Inspektion af afsætning

Inspektion af 5 % af de mængder torsk, der udbydes til salg på fiskeauktion.

c)

Inspektion til havs

Fleksibelt benchmark: skal fastsættes efter grundig analyse af fiskeriet i hvert område. Benchmarks for inspektion på havet skal omfatte antallet af inspektionsdage på havet i torskeforvaltningsområderne, eventuelt med et separat benchmark for inspektionsdage i specifikke områder.

d)

Overvågning fra luften

Fleksibelt benchmark: skal fastsættes efter grundig analyse af fiskeriet i hvert område og under hensyntagen til de ressourcer, som de enkelte medlemsstater har.


BILAG III

DE NATIONALE KONTROLHANDLINGSPROGRAMMERS INDHOLD

De nationale kontrolhandlingsprogrammer skal bl.a. indeholde følgende:

1.   Kontrolmidler

Menneskelige ressourcer

a)

Antal inspektører på landjorden og på havet samt perioder og områder, hvor inspektørerne skal sættes ind.

Tekniske ressourcer

b)

Antal inspektionsfartøjer og inspektionsfly samt perioder og områder, hvor disse skal sættes ind.

Finansielle ressourcer

c)

Budgetmidler til indsættelse af menneskelige ressourcer, inspektionsfartøjer og luftfartøjer.

2.   Elektronisk registrering og rapportering af fiskeridata

Beskrivelse af de ordninger, der er indført for at overholde artikel 19, 23, 24 og 25.

3.   Udpegning af havne

En eventuel liste over havne, der er udpeget til landing af torsk, jf. artikel 25.

4.   Meddelelse forud for landing

Beskrivelse af de ordninger, der er indført for at sikre, at artikel 24 overholdes.

5.   Kontrol af landinger

Beskrivelse af de faciliteter og/eller ordninger, der er indført for at sikre, at artikel 19, 20, 21 og 28 overholdes.

6.   Inspektionsprocedurer

I de nationale kontrolhandlingsprogrammer skal det angives, hvilke procedurer der følges ved:

a)

inspektion på havet og på land

b)

kommunikation med de kompetente myndigheder, som andre medlemsstater har udpeget til at være ansvarlige for det nationale kontrolhandlingsprogram for torsk

c)

fælles overvågning og udveksling af inspektører, herunder fastlæggelse af inspektørernes beføjelser og myndighed, når de foretager inspektion i andre medlemsstaters farvande.


BILAG IV

Den i artikel 13, stk. 2, litra d), omhandlede linje

Den i artikel 13, stk. 2, litra d), omhandlede linje defineres ved at afgrænse geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1343/2008

af 23. december 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1344/2008

af 23. december 2008

om offentliggørelse for 2009 af den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3846/87

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 af 17. december 1987 om nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Nomenklaturen over eksportrestitutioner bør offentliggøres i den pr. 1. januar 2009 gældende fuldstændige udgave, som den følger af forordningerne om eksportordninger for landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3846/87 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.


BILAG I

»BILAG I

NOMENKLATUREN OVER EKSPORTRESTITUTIONER FOR LANDBRUGSPRODUKTER

1.   Korn, hvedemel og rugmel, gryn og groft mel

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

1001 10 00

– Hård hvede:

 

– – Til udsæd

1001 10 00 9200

– – I andre tilfælde

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Andre varer:

 

– – Anden spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

1001 90 91

– – – Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – I andre tilfælde

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rug

1002 00 00 9000

1003 00

Byg:

 

1003 00 10

– Til udsæd

1003 00 10 9000

1003 00 90

– I andre tilfælde

1003 00 90 9000

1004 00 00

Havre:

 

– Til udsæd

1004 00 00 9200

– I andre tilfælde

1004 00 00 9400

1005

Majs:

 

ex 1005 10

– Til udsæd:

 

1005 10 90

– – I andre tilfælde

1005 10 90 9000

1005 90 00

– I andre tilfælde

1005 90 00 9000

1007 00

Sorghum:

 

1007 00 90

– I andre tilfælde

1007 00 90 9000

ex 1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter:

 

1008 20 00

– Hirse

1008 20 00 9000

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

– Hvedemel:

 

1101 00 11

– – Af hård hvede

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Af blød hvede og spelt

 

– – – Askeindhold fra 0 til 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Askeindhold fra 601 til 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Askeindhold fra 901 til 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Askeindhold fra 1 101 til 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Askeindhold fra 1 651 til 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Askeindhold større end 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Mel af blandsæd af hvede og rug

1101 00 90 9000

ex 1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

1102 10 00

– Rugmel:

 

– – Askeindhold fra 0 til 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Askeindhold fra over 1 400 til 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Askeindhold større end 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

 

– Gryn og groft mel:

 

1103 11

– – Af hvede:

 

1103 11 10

– – – Hård hvede:

 

– – – – Askeindhold fra 0 til 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – I andre tilfælde

1103 11 10 9400

– – – – Askeindhold større end 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Blød hvede og spelt:

 

– – – – Askeindhold fra 0 til 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Askeindhold større end 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ris og brudris

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

1006

Ris:

 

1006 20

– Afskallet ris (hinderis):

 

– – Skoldet (parboiled):

 

1006 20 11

– – – Rundkornet

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Middelkornet

1006 20 13 9000

– – – Langkornet:

 

1006 20 15

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 20 17 9000

– – Andre varer:

 

1006 20 92

– – – Rundkornet

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Middelkornet

1006 20 94 9000

– – – Langkornet:

 

1006 20 96

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret:

 

– – Delvis sleben ris:

 

– – – Skoldet (parboiled):

 

1006 30 21

– – – – Rundkornet

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Middelkornet

1006 30 23 9000

– – – – Langkornet:

 

1006 30 25

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 30 27 9000

– – – Andre varer:

 

1006 30 42

– – – – Rundkornet

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Middelkornet

1006 30 44 9000

– – – – Langkornet:

 

1006 30 46

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 30 48 9000

– – Sleben ris:

 

– – – Skoldet (parboiled):

 

1006 30 61

– – – – Rundkornet

 

– – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 61 9100

– – – – – Andre varer

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Middelkornet:

 

– – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 63 9100

– – – – – Andre varer

1006 30 63 9900

– – – – Langkornet:

 

1006 30 65

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3:

 

– – – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 65 9100

– – – – – – Andre varer

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:

 

– – – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 67 9100

– – – – – – Andre varer

1006 30 67 9900

– – – Andre varer:

 

1006 30 92

– – – – Rundkornet:

 

– – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 92 9100

– – – – – Andre varer

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Middelkornet:

 

– – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 94 9100

– – – – – Andre varer

1006 30 94 9900

– – – – Langkornet:

 

1006 30 96

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3:

 

– – – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 96 9100

– – – – – – Andre varer

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:

 

– – – – – – I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 98 9100

– – – – – – Andre varer

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Brudris

1006 40 00 9000


3.   Produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

ex 1102 20

– Majsmel:

 

ex 1102 20 10

– – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – Med fedtindhold på 1,3 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 10 9200

– – – Med fedtindhold på over 1,3 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Andre varer:

 

– – – Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 1,7 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Andre varer:

 

1102 90 10

– – Bygmel:

 

– – – Med et askeindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1102 90 10 9100

– – – Andre varer

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Havremel:

 

– – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1,8 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom

1102 90 30 9100

ex 1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

 

– Gryn og groft mel:

 

ex 1103 13

– – Af majs:

 

ex 1103 13 10

– – – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – – Med fedtindhold på 0,9 vægtprocent og derunder og et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 0,6 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med et maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9100

– – – – Med fedtindhold på over 0,9 % vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 0,8 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9300

– – – – Med fedtindhold på over 1,3 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 1 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Andre varer:

 

– – – – Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 1,7 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 1 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Af andre kornsorter:

 

1103 19 10

– – – Af rug

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Af byg:

 

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Af havre:

 

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder, og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Pellets:

 

1103 20 20

– – Af byg

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Af hvede

1103 20 60 9000

ex 1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

 

– Korn, valset eller i flager:

 

ex 1104 12

– – Af havre:

 

ex 1104 12 90

– – – I flager:

 

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 12 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase praktisk taget er uvirksom

1104 12 90 9100

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent, og med et fugtighedsindhold på 12 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase praktisk taget er uvirksom

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Af andre kornsorter:

 

1104 19 10

– – – Af hvede

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Af majs:

 

– – – – I flager:

 

– – – – – Med fedtindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,7 vægtprocent og derunder (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Med fedtindhold i tør tilstand på over 0,9 vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (3)

1104 19 50 9130

– – – Af byg:

 

ex 1104 19 69

– – – – I flager:

 

– – – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1104 19 69 9100

– Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust):

 

ex 1104 22

– – Af havre:

 

ex 1104 22 20

– – – Kun afskallet:

 

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, et avneindhold på 0,5 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Afskallet og skåret eller knust:

 

– – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder og med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1):

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Af majs:

 

ex 1104 23 10

– – – Afskallet, også skåret eller knust:

 

– – – – Med fedtindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,6 vægtprocent og derunder (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Med fedtindhold i tør tilstand på over 0,9 vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Af andre kornsorter:

 

– – – Af byg:

 

ex 1104 29 01

– – – – Kun afskallet:

 

– – – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Afskallet, også skåret eller knust (»Grütze« eller »Grutten«):

 

– – – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Afrundet (perlegryn):

 

– – – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (uden talkum):

 

– – – – – – Første kategori svarende til den definition, der er anført i bilaget til forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (uden talkum):

 

– – – – – – Anden kategori svarende til den definition, der er anført i bilaget til forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Andre varer:

 

– – – – Afskallet, også skåret eller knust:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Af hvede, ikke skåret eller knust, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Kun knust:

 

1104 29 51

– – – – – Af hvede

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Af rug

1104 29 55 9000

1104 30

– Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

 

1104 30 10

– – Af hvede

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Af andre kornsorter

1104 30 90 9000

1107

Malt, også brændt:

 

1107 10

– Ikke brændt:

 

– – Af hvede:

 

1107 10 11

– – – Formalet

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Andre varer

1107 10 19 9000

– – Andre varer:

 

1107 10 91

– – – Formalet

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Andre varer

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Brændt

1107 20 00 9000

ex 1108

Stivelse; inulin:

 

– Stivelse (4):

 

ex 1108 11 00

– – Hvedestivelse:

 

– – – Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 11 00 9200

– – – Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Majsstivelse:

 

– – – Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 12 00 9200

– – – Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Kartoffelstivelse:

 

– – – Med et tørstofindhold på mindst 80 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 13 00 9200

– – – Med et tørstofindhold på mindst 77 %, men under 80 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Anden stivelse:

 

ex 1108 19 10

– – – Risstivelse:

 

– – – – Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Hvedegluten, også tørret:

 

– Tørret hvedegluten med proteinindhold i tør tilstand på 82 vægtprocent eller derover (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeroplysninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

ex 1702 30

– Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent:

 

– – Andre varer:

 

1702 30 50

– – – I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – I andre tilfælde (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker:

 

1702 40 90

– – Andre varer (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

 

1702 90 50

– – Maltodextrin og maltodextrinsirup:

 

– – – Maltodextrin, hvidt, i fast form, også agglomereret

1702 90 50 9100

– – – Andre varer (6)

1702 90 50 9900

– – Karamel:

 

– – – Andre varer:

 

1702 90 75

– – – – I form af pulver, også agglomereret

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – I andre tilfælde

1702 90 79 9000

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

 

ex 2106 90

– Andre varer:

 

– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

 

– – – Andre varer:

 

2106 90 55

– – – – Glucosesirup og maltodextrinsirup (6)

2106 90 55 9000


4.   Kornfoderblandinger

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder (7):

 

ex 2309 10

– Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg:

 

– – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

 

– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

 

– – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 13 9000

– – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent (8):

 

2309 10 31

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 33 9000

– – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent (8):

 

2309 10 51

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Andre varer:

 

– – Andre varer, herunder tilsætningsfoder (premixes):

 

– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

 

– – – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

 

– – – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 33 9000

– – – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 43 9000

– – – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 53 9000


5.   Oksekød

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0102

Hornkvæg, levende:

 

ex 0102 10

– Racerene avlsdyr:

 

ex 0102 10 10

– – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet):

 

– – – Af vægt på mindst 250 kg:

 

– – – – Højst 30 måneder gamle

0102 10 10 9140

– – – – I andre tilfælde

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Køer:

 

– – – Af vægt på mindst 250 kg:

 

– – – – Højst 30 måneder gamle

0102 10 30 9140

– – – – I andre tilfælde

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Andre varer:

 

– – – Af vægt på mindst 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Andre varer:

 

– – Tamkvæg:

 

– – – Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Til slagtning:

 

– – – – – Af vægt over 220 kg

0102 90 41 9100

– – – Af vægt over 300 kg:

 

– – – – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet):

 

0102 90 51

– – – – – Til slagtning

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – I andre tilfælde

0102 90 59 9000

– – – – Køer:

 

0102 90 61

– – – – – Til slagtning

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – I andre tilfælde

0102 90 69 9000

– – – – Andre varer:

 

0102 90 71

– – – – – Til slagtning

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – I andre tilfælde

0102 90 79 9000

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:

 

0201 10 00

– Hele og halve kroppe:

 

– – Den forreste del af den hele eller den halve krop med samtlige knogler, bov og hals og med over ti ribben:

 

– – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 10 00 9110

– – – I andre tilfælde

0201 10 00 9120

– – Andre varer:

 

– – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 10 00 9130

– – – I andre tilfælde

0201 10 00 9140

0201 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet:

 

0201 20 20

– – »Quartiers compensés«:

 

– – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 20 9110

– – – I andre tilfælde

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 30 9110

– – – I andre tilfælde

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – – Med højst otte ribben eller ribbenspar:

 

– – – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 50 9110

– – – – I andre tilfælde

0201 20 50 9120

– – – Med mere end otte ribben eller ribbenspar:

 

– – – – Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 50 9130

– – – – I andre tilfælde

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Andre varer:

 

– – – Vægten af ben udgørende højst en tredjedel af stykkets vægt

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Udbenet:

 

– – Udbenede stykker for eksport til Amerikas Forenede Stater i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (12) eller til Canada i henhold til forordning (EF) nr. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Udbenede stykker, herunder hakket kød med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 78 % og derover (15)

0201 30 00 9060

– – Andre varer med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 55 % og derover, hvert stykke emballeret for sig (15):

 

– – – Af bagfjerdinger af voksne handyr, med højst otte ribben eller ribbenspar, lige afskåret eller pistoludskæring (11)

0201 30 00 9100

– – – Af sammenhørende eller adskilte forfjerdinger af voksne handyr, lige afskåret eller pistoludskæring (11)

0201 30 00 9120

– – Andre varer

0201 30 00 9140

ex 0202

Kød af hornkvæg, frosset:

 

0202 10 00

– Hele og halve kroppe:

 

– – Den forreste del af den hele eller den halve krop med samtlige knogler, bov og hals og med over ti ribben

0202 10 00 9100

– – Andre varer

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet:

 

0202 20 10

– – »Quartiers compensés«

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – – Med højst otte ribben eller ribbenspar

0202 20 50 9100

– – – Med mere end otte ribben eller ribbenspar

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Andre varer:

 

– – – Vægten af ben udgørende højst en tredjedel af stykkets vægt

0202 20 90 9100

0202 30

– Udbenet:

 

0202 30 90

– – Andre varer:

 

– – – Udbenede stykker for eksport til Amerikas Forenede Stater i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (12) eller til Canada i henhold til forordning (EF) nr. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Andre varer, herunder hakket kød med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 78 % og derover (15)

0202 30 90 9200

– – – Andre varer

0202 30 90 9900

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

 

0206 10

– Af hornkvæg, fersk eller kølet:

 

– – Andre varer:

 

0206 10 95

– – – Nyretap og mellemgulv

0206 10 95 9000

– Af hornkvæg, frosset:

 

0206 29

– – Andre varer:

 

– – – Andre varer:

 

0206 29 91

– – – – Nyretap og mellemgulv

0206 29 91 9000

ex 0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

 

ex 0210 20

– Kød af hornkvæg:

 

ex 0210 20 90

– – Udbenet:

 

– – – Saltet eller tørret

0210 20 90 9100

ex 1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedt eller konserverede:

 

ex 1602 50

– Af hornkvæg:

 

– – Andre varer:

 

ex 1602 50 31

– – – Corned beef I hermetisk lukkede pakninger, udelukkende med indhold af oksekød:

 

– – – – Med et kollagen/protein-forhold på højst 0,35 (16) og følgende vægtprocent af oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt):

 

– – – – – 90 % og derover:

 

– – – – – – Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % og derover, men under 90 %:

 

– – – – – – Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Andre varer; i hermetisk lukkede pakninger:

 

– – – – Udelukkende med indhold af oksekød:

 

– – – – – Med et kollagen/protein-forhold på højst 0,35 (16) og følgende vægtprocent af oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt):

 

– – – – – – 90 % og derover:

 

– – – – – – – Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % og derover, men under 90 %:

 

– – – – – – – Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Svinekød

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0103

Svin, levende:

 

– Andre varer:

 

ex 0103 91

– – Af vægt under 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Tamsvin

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Af vægt 50 kg og derover:

 

– – – Tamsvin:

 

0103 92 19

– – – – Andre varer

0103 92 19 9000

ex 0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

 

– Fersk eller kølet:

 

ex 0203 11

– – Hele og halve kroppe:

 

0203 11 10

– – – Af tamsvin (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

– – – Af tamsvin:

 

ex 0203 12 11

– – – – Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Bov og stykker deraf (29):

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Andre varer:

 

– – – Af tamsvin:

 

ex 0203 19 11

– – – – Forende og stykker deraf (30):

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Kam og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0203 19 15 9100

– – – – Andre varer:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Udbenet:

 

– – – – – – Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Brystflæsk og stykker deraf, med et samlet bruskindhold på under 15 vægtprocent (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Frosset:

 

ex 0203 21

– – Hele og halve kroppe:

 

0203 21 10

– – – Af tamsvin (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

– – – Af tamsvin:

 

ex 0203 22 11

– – – – Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Bov og stykker deraf (29):

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Andre varer:

 

– – – Af tamsvin:

 

ex 0203 29 11

– – – – Forende og stykker deraf (30):

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Kam og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0203 29 15 9100

– – – – Andre varer:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Udbenet:

 

– – – – – – Skinke, forende og bov samt stykker deraf (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget, spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

 

– Svinekød:

 

ex 0210 11

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

– – – Af tamsvin:

 

– – – – Saltet eller i lage:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 11 9100

– – – – Tørret eller røget:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (18):

 

– – – – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 31 9110

– – – – – – Andre varer:

 

– – – – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Brystflæsk og stykker deraf:

 

– – – Af tamsvin:

 

ex 0210 12 11

– – – – Saltet eller i lage:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Tørret eller røget:

 

– – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 % vægtprocent

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Andre varer:

 

– – – Af tamsvin:

 

– – – – Saltet eller i lage:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Kam og stykker deraf:

 

– – – – – – Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Andre varer:

 

– – – – – – Udbenet:

 

– – – – – – – Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Brystflæsk og stykker deraf, uden svær (17):

 

– – – – – – – – Med et samlet bruskindhold på under 15 vægtprocent

0210 19 50 9310

– – – – Tørret eller røget:

 

– – – – – Andre varer:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Udbenet:

 

– – – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« og stykker deraf (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf:

 

– Andre varer (24):

 

1601 00 91

– – Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (20)  (22):

 

– – – Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ

1601 00 91 9120

– – – Andre varer

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Andre varer (19)  (22):

 

– – – Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ

1601 00 99 9110

– – – Andre varer

1601 00 99 9190

ex 1602

Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedt eller konserverede:

 

– Af svin:

 

ex 1602 41

– – Skinke og stykker deraf:

 

ex 1602 41 10

– – – Af tamsvin (23):

 

– – – – Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – – I pakninger med indhold af 1 kg og derover (33)

1602 41 10 9110

– – – – – I pakninger med indhold af under 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Bov og stykker deraf:

 

ex 1602 42 10

– – – Af tamsvin (23):

 

– – – – Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – – I pakninger med indhold af 1 kg og derover (34)

1602 42 10 9110

– – – – – I pakninger med indhold af under 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Andre varer, herunder blandinger:

 

– – – Af tamsvin:

 

– – – – Med indhold af kød eller slagteaffald af enhver art på 80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse):

 

ex 1602 49 19

– – – – – Andre varer (23)  (26):

 

– – – – – – Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – – – – Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ:

 

– – – – – – – – Med indhold af et produkt, der består af tydeligt genkendelige muskelstykker, som på grund af deres størrelse ikke kan identificeres som kommende fra skinke, bov, kam eller nakke, sammen med små synlige fedtpartikler og små mængder geléansamlinger

1602 49 19 9130


7.   Fjerkræ

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

– Af vægt 185 g og derunder:

 

0105 11

– – Høns af arten Gallus domesticus:

 

– – – Avls- og formeringshønekyllinger:

 

0105 11 11

– – – – Æglægningsracer

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Andre varer

0105 11 19 9000

– – – Andre varer:

 

0105 11 91

– – – – Æglægningsracer

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Andre varer

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Kalkuner:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Andre varer:

 

0105 19 20

– – – Gæs

0105 19 20 9000

ex 0207

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105:

 

– Af høns af arten Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – Ikke udskåret, frosset:

 

ex 0207 12 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »70 pct.-høns«):

 

– – – – Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – Andre varer

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »65 pct.-høns«), eller i anden form:

 

– – – – »65 %-høns«:

 

– – – – – Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – Andre varer

0207 12 90 9190

– – – – Høns af arten Gallus domesticus, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse i uregelmæssig sammensætning:

 

– – – – – Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – Andre varer

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Udskåret samt slagteaffald, frosset:

 

– – – Udskårne stykker:

 

– – – – Ikke udbenet:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Halve eller kvarte:

 

– – – – – – Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – Andre varer

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Lår og stykker deraf:

 

– – – – – – Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – Andre varer

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Andre varer:

 

– – – – – – Halve eller kvarte, uden gump:

 

– – – – – – – Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – – Andre varer

0207 14 70 9190

– – – – – – Dele, der omfatter et helt lår eller et stykke deraf og et rygstykke, hvis vægt ikke må overstige 25 % af den samlede vægt

 

– – – – – – – Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – – Andre varer

0207 14 70 9290

– Af kalkuner:

 

0207 25

– – Ikke udskåret, frosset:

 

0207 25 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »80 pct.-kalkuner«)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »73 pct.-kalkuner«) eller i anden form

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Udskåret samt slagteaffald, frosset:

 

– – – Udskårne stykker:

 

ex 0207 27 10

– – – – Udbenet:

 

– – – – – Homogeniseret kød, herunder mekanisk udbenet kød

 

– – – – – Andre varer:

 

– – – – – – Andre varer end gump

0207 27 10 9990

– – – – Ikke udbenet:

 

– – – – – Lår og stykker deraf:

 

0207 27 60

– – – – – – Underlår og stykker deraf

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Andre varer

0207 27 70 9000


8.   Æg

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

– Æg af fjerkræ:

 

– – Til udrugning (35):

 

0407 00 11

– – – Af kalkuner eller gæs

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – I andre tilfælde

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – I andre tilfælde

0407 00 30 9000

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne, eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

– Æggeblommer:

 

ex 0408 11

– – Tørrede:

 

ex 0408 11 80

– – – Andre varer:

 

– – – – Egnet til menneskeføde

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Andre varer:

 

– – – Andre varer:

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

– – – – – Egnet til menneskeføde

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – I andre tilfælde, også frosne:

 

– – – – – Egnet til menneskeføde

0408 19 89 9100

– Andre varer:

 

ex 0408 91

– – Tørrede:

 

ex 0408 91 80

– – – Andre varer:

 

– – – – Egnet til menneskeføde

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Andre varer:

 

ex 0408 99 80

– – – Andre varer:

 

– – – – Egnet til menneskeføde

0408 99 80 9100

9.   Mælk og mejeriprodukter

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (50):

 

0401 10

– Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder:

 

0401 10 10

– – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – I andre tilfælde

0401 10 90 9000

0401 20

– Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent:

 

– – 3 vægtprocent og derunder:

 

0401 20 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:

0401 20 11 9100

– – – – Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Andre varer:

 

– – – – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0401 20 19 9100

– – – – Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

0401 20 19 9500

– – Over 3 vægtprocent:

 

0401 20 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – I andre tilfælde

0401 20 99 9000

0401 30

– Med fedtindhold på over 6 vægtprocent:

 

– – 21 vægtprocent og derunder:

 

0401 30 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – Over 10 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0401 30 11 9400

– – – – – Over 17 vægtprocent

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Andre varer:

 

– – – – Med fedtindhold på over 17 vægtprocent

0401 30 19 9700

– – Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent:

 

0401 30 31

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – 35 vægtprocent og derunder

0401 30 31 9100

– – – – – Over 35 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0401 30 31 9400

– – – – – Over 39 vægtprocent

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Andre varer:

 

– – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – 35 vægtprocent og derunder

0401 30 39 9100

– – – – – Over 35 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0401 30 39 9400

– – – – – Over 39 vægtprocent

0401 30 39 9700

– – Over 45 vægtprocent:

 

0401 30 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – 68 vægtprocent og derunder

0401 30 91 9100

– – – – – Over 68 vægtprocent

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Andre varer:

 

– – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – 68 vægtprocent og derunder

0401 30 99 9100

– – – – – Over 68 vægtprocent

0401 30 99 9500

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler (43):

 

ex 0402 10

– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder (46):

 

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

0402 10 11

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – I andre tilfælde

0402 10 19 9000

– – Andre varer (49):

 

0402 10 91

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – I andre tilfælde

0402 10 99 9000

– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent (46):

 

ex 0402 21

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder:

 

0402 21 11

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 11 vægtprocent og derunder

0402 21 11 9200

– – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 21 11 9300

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 21 11 9500

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0402 21 11 9900

– – – – Andre varer:

 

0402 21 17

– – – – – Med fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – Med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent:

 

– – – – – – 17 vægtprocent og derunder

0402 21 19 9300

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 21 19 9500

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0402 21 19 9900

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent:

 

0402 21 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 28 vægtprocent og derunder

0402 21 91 9100

– – – – – – Over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent

0402 21 91 9200

– – – – – – Over 29 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0402 21 91 9350

– – – – – – Over 45 vægtprocent

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Andre varer:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 28 vægtprocent og derunder

0402 21 99 9100

– – – – – – Over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent

0402 21 99 9200

– – – – – – Over 29 vægtprocent, men ikke over 41 vægtprocent

0402 21 99 9300

– – – – – – Over 41 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0402 21 99 9400

– – – – – – Over 45 vægtprocent, men ikke over 59 vægtprocent

0402 21 99 9500

– – – – – – Over 59 vægtprocent, men ikke over 69 vægtprocent

0402 21 99 9600

– – – – – – Over 69 vægtprocent, men ikke over 79 vægtprocent

0402 21 99 9700

– – – – – – Over 79 vægtprocent

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Andre varer (49):

 

– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder:

 

– – – – Andre varer:

 

0402 29 15

– – – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – – 11 vægtprocent og derunder

0402 29 15 9200

– – – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 29 15 9300

– – – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 29 15 9500

– – – – – – – Over 25 vægtprocent

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Andre varer:

 

– – – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 29 19 9300

– – – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 29 19 9500

– – – – – – – Over 25 vægtprocent

0402 29 19 9900

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent:

 

0402 29 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Andre varer:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 41 vægtprocent og derunder

0402 29 99 9100

– – – – – – Over 41 vægtprocent

0402 29 99 9500

– Andre varer:

 

0402 91

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

0402 91 10

– – – Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder:

 

– – – – Med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover, og med fedtindhold på over 7,4 vægtprocent

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent:

 

– – – – Med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 91 30 9300

– – – Med fedtindhold på over 45 vægtprocent:

 

0402 91 99

– – – – I andre tilfælde

0402 91 99 9000

0402 99

– – I andre tilfælde (49):

 

0402 99 10

– – – Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – – Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover, med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover og med fedtindhold på over 6,9 vægtprocent

0402 99 10 9350

– – – Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent:

 

0402 99 31

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på 21 vægtprocent og derunder:

 

– – – – – – Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover og med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 99 31 9150

– – – – – Med fedtindhold på over 21 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0402 99 31 9300

– – – – – Med fedtindhold på over 39 vægtprocent

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – I andre tilfælde:

 

– – – – – Med fedtindhold på 21 vægtprocent og derunder, med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover og med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 99 39 9150

ex 0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

ex 0403 90

– Andre varer:

 

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form (43)  (47):

 

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på (36):

 

0403 90 11

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent:

 

– – – – – – 11 vægtprocent og derunder

0403 90 13 9200

– – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0403 90 13 9300

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0403 90 13 9500

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Over 27 vægtprocent

0403 90 19 9000

– – – – Andre varer, med fedtindhold på (39):

 

0403 90 33

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent:

 

– – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0403 90 33 9400

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0403 90 33 9900

– – – Andre varer:

 

– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på (36):

 

0403 90 51

– – – – – 3 vægtprocent og derunder:

 

– – – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Over 6 vægtprocent:

 

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 21 vægtprocent

0403 90 59 9170

– – – – – – Over 21 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent

0403 90 59 9310

– – – – – – Over 35 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0403 90 59 9340

– – – – – – Over 39 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0403 90 59 9370

– – – – – – Over 45 vægtprocent

0403 90 59 9510

ex 0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet:

 

0404 90

– Andre varer:

 

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på (36):

 

ex 0404 90 21

– – – 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – – I pulverform eller som granulat, med vandindhold på 5 vægtprocent og derunder og med mælkeproteinindhold i det fedtfrie mælketørstof på:

 

– – – – – Over 29 vægtprocent, men ikke over 34 vægtprocent

0404 90 21 9120

– – – – – 34 vægtprocent og derover

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent (43):

 

– – – – I pulverform eller som granulat:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 11 vægtprocent og derunder

0404 90 23 9120

– – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0404 90 23 9130

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0404 90 23 9140

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Over 27 vægtprocent (43):

 

– – – – I pulverform eller som granulat, med fedtindhold på:

 

– – – – – 28 vægtprocent og derunder

0404 90 29 9110

– – – – – Over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent

0404 90 29 9115

– – – – – Over 29 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0404 90 29 9125

– – – – – Over 45 vægtprocent

0404 90 29 9140

– – Andre varer, med fedtindhold på (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – – I pulverform eller som granulat

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent:

 

– – – – I pulverform eller som granulat:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 11 vægtprocent og derunder

0404 90 83 9110

– – – – – – Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0404 90 83 9130

– – – – – – Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0404 90 83 9150

– – – – – – Over 25 vægtprocent

0404 90 83 9170

– – – – I anden form end i pulverform eller som granulat:

 

– – – – – Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover, med indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægtprocent og derover og med fedtindhold på over 6,9 vægtprocent

0404 90 83 9936

ex 0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter:

 

0405 10

– Smør:

 

– – Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder:

 

– – – Naturligt smør:

 

0405 10 11

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – I andre tilfælde:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Rekombineret smør:

 

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 30 9300

– – – – Andre varer:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Vallesmør:

 

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 50 9300

– – – – Andre varer:

 

– – – – – Med fedtindhold på:

 

– – – – – – 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 vægtprocent og derover

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Andre varer

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

 

0405 20 90

– – Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent:

 

– – – Med fedtindhold på:

 

– – – – 75 vægtprocent og derover, men under 78 vægtprocent

0405 20 90 9500

– – – – 78 vægtprocent og derover

0405 20 90 9700

0405 90

– Andre varer:

 

0405 90 10

– – Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – I andre tilfælde

0405 90 90 9000


KN-kode

Varebeskrivelse

Supplerende krav ved anvendelse af produktkode

Produktkode

Maksimalt vandindhold i produktet

(%)

Mindste fedtindhold i tørstoffet

(%)

ex 0406

Ost og ostemasse (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder:

 

 

 

– – – Valleost, bortset fra saltet Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – Andre varer:

 

 

 

– – – – Med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – Ricotta, saltet:

 

 

 

– – – – – – Fremstillet udelukkende af fåremælk

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Andre varer

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Andre varer:

 

 

 

– – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – Under 5 vægtprocent

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 vægtprocent og derover, men under 19 vægtprocent

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 vægtprocent og derover, men under 39 vægtprocent

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Andre varer, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på:

 

 

 

– – – – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Over 62 vægtprocent

 

 

0406 10 20 9660

– – – – Med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 72 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – Ost af frisk fløde, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 77 vægtprocent, men ikke over 83 vægtprocent, og med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – 60 vægtprocent og derover, men under 69 vægtprocent

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 vægtprocent og derover

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – I andre tilfælde

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Andre varer

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Ost af enhver art, revet eller i pulverform:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Andre varer:

 

 

 

– – – Oste fremstillet af valle

 

 

0406 20 90 9100

– – – Andre varer:

 

 

 

– – – – Med fedtindhold på over 20 vægtprocent, med mælkesukkerindhold på under 5 vægtprocent og med et tørstofindhold på:

 

 

 

– – – – – 60 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 vægtprocent og derover, men under 95 vægtprocent

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 vægtprocent og derover

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Andre varer

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Smelteost, ikke revet eller i pulverform:

 

 

 

– – Andre varer:

 

 

 

– – – Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og derunder og med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – 48 vægtprocent og derunder:

 

 

 

– – – – – Med et tørstofindhold på:

 

 

 

– – – – – – 40 vægtprocent og derover, men under 43 vægtprocent, og med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – Under 20 vægtprocent

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 vægtprocent og derover

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 vægtprocent og derover og med fedtindhold i tørstoffet på::

 

 

 

– – – – – – – Under 20 vægtprocent

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 vægtprocent og derover

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Over 48 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – Med tørstofindhold på:

 

 

 

– – – – – – 40 vægtprocent og derover, men under 43 vægtprocent

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 vægtprocent og derover, men under 46 vægtprocent

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 vægtprocent og derover, og med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – Under 55 vægtprocent

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 vægtprocent og derover

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Med fedtindhold på over 36 vægtprocent

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Andre varer

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Anden ost:

 

 

 

– – Andre varer:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Fremstillet udelukkende af fåremælk eller fåremælk og gedemælk:

 

 

 

– – – – – Med vandindhold i den fedtfri ostemasse på 72 vægtprocent og derunder

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Fremstillet udelukkende af fåre– og/eller gedemælk

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Andre varer

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Andre varer:

 

 

 

– – – – I andre tilfælde:

 

 

 

– – – – – Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på:

 

 

 

– – – – – – 47 vægtprocent og derunder:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Fremstillet udelukkende af fåremælk

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – I andre tilfælde

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Andre varer:

 

 

 

– – – – – – – – Oste fremstillet af valle

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – I andre tilfælde

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på 45 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Med tørstofindhold på 50 vægtprocent og derover, men under 56 vægtprocent

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Med tørstofindhold på 56 vægtprocent og derover

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på 55 vægtprocent og derover

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på under 48 vægtprocent

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på 48 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – I andre tilfælde

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – Med vandindhold på 40 vægtprocent og derunder

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Med vandindhold på over 40 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – I andre tilfælde

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Andre oste, med vandindhold i den fedtfri ostemasse på:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Oste fremstillet af valle

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Andre varer, med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – – – – Under 5 vægtprocent

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 vægtprocent og derover, men under 19 vægtprocent

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 vægtprocent og derover, men under 39 vægtprocent

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 vægtprocent og derover

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Oste fremstillet af valle, bortset fra Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Andre varer, med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – – – – Under 5 vægtprocent

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 vægtprocent og derover, men under 19 vægtprocent

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 vægtprocent og derover:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego og Roncal, fremstillet udelukkende af fåremælk

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Andre varer

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent:

 

 

 

– – – – – – – – – Oste fremstillet af valle

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Andre varer:

 

 

 

– – – – – – – – – – Med fedtindhold i tørstoffet på:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 vægtprocent og derover, men under 19 vægtprocent

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 vægtprocent og derover::

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form:

 

– Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer:

 

ex 1701 11

– – Rørsukker:

 

ex 1701 11 90

– – – I andre tilfælde:

 

– – – – Kandis

1701 11 90 9100

– – – – Andet råsukker:

 

– – – – – I pakninger af nettovægt på 5 kg og derunder

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Roesukker:

 

ex 1701 12 90

– – – I andre tilfælde

 

– – – – Kandis

1701 12 90 9100

– – – – Andet råsukker:

 

– – – – – I pakninger af nettovægt på 5 kg og derunder

1701 12 90 9910

– I andre tilfælde:

 

1701 91 00

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Andre varer:

 

1701 99 10

– – – Hvidt sukker:

 

– – – – Kandis

1701 99 10 9100

– – – – I andre tilfælde:

 

– – – – – Af en samlet mængde på 10 tons og derunder

1701 99 10 9910

– – – – – Andre varer

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Andre varer:

 

– – – – Med indhold af andre tilsatte stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer

1701 99 90 9100


11.   Sirup og andre produkter inden for sukkersektoren

KN-kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

ex 1702 40

– Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglucose:

 

– – – Med et fructoseindhold i tør tilstand på 41 vægtprocent og derover

1702 40 10 9100

1702 60

– Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker:

 

1702 60 10

– – Isoglucose

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Andre varer

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

 

1702 90 30

– – Isoglucose

1702 90 30 9000

– – Karamel:

 

1702 90 71

– – – Med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Andre varer

 

– – – Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

1702 90 95 9100

– – – Andre varer bortset fra sorbose

1702 90 95 9900

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet::

 

ex 2106 90

– Andre varer:

 

– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

 

2106 90 30

– – – Sirup af isoglucose

2106 90 30 9000

– – – I andre tilfælde:

 

2106 90 59

– – – – Af andre sukkerarter

2106 90 59 9000«


(1)  EFT L 149 af 29.6.1968, s. 46.

(2)  Analysemetoden til fastsættelse af fedtstofindholdet er anført i bilag I (metode A) til Kommissionens direktiv 84/4/EØF (EFT L 15 af 18.1.1984, s. 28).

(3)  Metoden, der skal anvendes til fastsættelse af fedtstofindholdet, er som følger:

prøven skal knuses således, at 90 vægtprocent eller mere kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 500 mikron og 100 vægtprocent kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 1 000 mikron

analysemetoden, der skal anvendes herefter, er anført i bilag I (metode A) til direktiv 84/4/EØF.

(4)  Stivelsens tørstofindhold fastslås ved hjælp af metoden i bilag IV til Kommissionens forordning (EØF) nr. 687/2008 (EFT L 192 af 19.7.2008, s. 20). Stivelsens renhedsgrad fastslås ved hjælp af Ewers modificerede polarimetriske metode, der er offentliggjort i bilag I til Kommissionens tredje direktiv 72/199/EØF (EFT L 123 af 29.5.1972, s. 6).

(5)  Eksportrestitutionen for stivelse justeres efter følgende formel:

1.

Kartoffelstivelse: ((virkelig % tørstof)/80) × eksportrestitution.

2.

Alle andre typer stivelse: ((virkelig % tørstof)/87) × eksportrestitution.

Ansøgeren angiver, når toldformaliteterne gennemføres, produktets tørstofindhold i den erklæring, der anvendes til dette formål.

(6)  Eksportrestitutionen ydes for produkter med et tørstofindhold på mindst 78 %. Den eksportrestitution, der skal betales for produkter med et tørstofindhold på under 78 %, justeres efter følgende formel:

((virkeligt tørstofindhold)/78) × eksportrestitution.

Tørstofindholdet bestemmes efter metode 2 i bilag II til Kommissionens direktiv 79/796/EØF (EFT L 239 af 22.9.1979, s. 24) eller ved enhver anden egnet analysemetode, der mindst giver de samme garantier.

(7)  Som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 (EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51).

(8)  Med henblik på restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter. Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101, 1102, 1103 og 1104 (i uforandret stand og ikke rekonstitueret) bortset fra 1104 30 og kornindholdet i produkter under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90. Kornindholdet i produkter i pos. 1904 10 10 and 1904 10 90 i den kombinerede nomenklatur anses at være lig med vægten af det færdige produkt. Der ydes ikke restitution for korn, for hvilket stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.

(9)  Der betales kun restitution for produkter med et stivelsesindhold på 5 vægtprocent og derover.

(10)  Dette restitutionsbeløb er betinget af fremlæggelse af den attest, som er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EFT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(11)  Ydelse af restitution er betinget af overholdelse af de i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 fastlagte betingelser (EFT L 304 af 22.11.2007, s. 21).

(12)  EFT L 308 af 8.11.2006, s. 7.

(13)  EFT L 281 af 24.10.2008, s. 3.

(14)  EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12.

(15)  Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39). Ved udtrykket »gennemsnitligt indhold« forstås den prøvemængde, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.

(16)  Bestemmelse af kollagenindholdet:

Det med faktoren 8 multiplicerede hydroxyprolinindhold anses som indholdet af kollagen. Hydroxyprolinindholdet skal bestemmes efter ISO-metoden 3496-1978.

(17)  Varer og stykker deraf henhørende under denne position, hvis de på grundlag af det sammenhængende muskelvævs mål og karakteristika kan identificeres som hidrørende fra de nævnte primære udskæringer. Udtrykket »stykker deraf« gælder for varer med en netto stykvægt på mindst 100 g eller varer, der er skåret i ensartede skiver, som klart kan identificeres som hidrørende fra den nævnte primære udskæring, og emballeret sammen med en samlet nettovægt på mindst 100 g.

(18)  Denne restitution vil kun blive givet til produkter, hvis betegnelse er attesteret af de kompetente myndigheder i det producerende medlemsland.

(19)  Ved anvendelse af restitution på pølser i emballage, som også indeholder konserverende væske, lægges kun pølsernes vægt til grund.

(20)  Vægten af et lag paraffin svarende til, hvad der er normalt i handelen, betragtes som en del af pølsernes nettovægt.

(21)  Slettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/97 (EFT L 323 af 26.11.1997, s. 25).

(22)  Hvis tilberedte sammensatte næringsmidler (inklusive færdige middagsretter) tariferes under pos. 1601 på grund af deres sammensætning, ydes restitutionen kun for nettovægten af disse næringsmidlers indhold af pølser, kød og slagteaffald (herunder spæk og fedt af enhver art og oprindelse).

(23)  Ved anvendelse af restitution på produkter, som også indeholder ben, lægges kun produkternes nettovægt efter fradrag for vægt af ben til grund.

(24)  Ydelse af restitutionen er betinget af, at de i Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2008 (EFT L 249 af 18.9.2008, s. 3) fastsatte betingelser overholdes. Ved gennemførelsen af udførselstoldformaliteterne angiver eksportøren skriftligt, at de pågældende produkter opfylder disse betingelser.

(25)  Indholdet af kød og fedt bestemmes efter den analyseprocedure, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2004/2002 (EFT L 308 af 9.11.2002, s. 22).

(26)  Indholdet af kød eller slagteaffald af enhver art (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) bestemmes efter den analyseprocedure, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 226/89 (EFT L 29 af 31.1.1989, s. 11).

(27)  Frysning af produkter i henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 er ikke tilladt.

(28)  Hele og halve kroppe kan frembydes med eller uden kæbe- og halssnitte.

(29)  Boven kan frembydes med eller uden kæbe- og halssnitte.

(30)  Forenden kan frembydes med eller uden kæbe- og halssnitte.

(31)  Bovsnitte, kæbe- og halssnitte eller kæbe-, hals- og bovsnitte samlet, der foreligger særskilt, er ikke berettiget til denne restitution.

(32)  Udbenet nakke, der foreligger særskilt, er ikke berettiget til denne restitution.

(33)  I tilfælde af, at tarifering af produkter som skinke eller stykker af skinke i pos. 1602 41 10 91 10 ikke er berettiget ud fra punkt 2 i de supplerende bestemmelser til kapitel 16 i KN, kan der ydes restitution for produktkode 1602 42 10 9110 eller i givet fald for produktkode 1602 49 19 9130, uden at dette berører anvendelsen af artikel 51 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).

(34)  I tilfælde af, at tarifering af produkter som bov eller stykker af bov i pos. 1602 42 10 9110 ikke er berettiget ud fra punkt 2 i de supplerende bestemmelser til kapitel 16 i KN, kan der ydes restitution for produktkode 1602 49 19 9130, uden at dette berører anvendelsen af artikel 51 i forordning (EF) nr. 800/1999.

(35)  Herunder hører kun æg af fjerkræ, som svarer til de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De Europæiske Fællesskaber, og på hvilke er påtrykt produktionsvirksomhedens registreringsnummer og/eller andre angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 617/2008 (EFT L 168 af 28.6.2008, s. 5).

(36)  Når et produkt henhørende under denne position er tilsat valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter, tages der ved beregning af restitutionsbeløbet ikke hensyn til den andel, som svarer til valle– eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter.

Hvad angår tilsætninger af ikke-mælkeprodukter, kan de omhandlede produkter indeholde svage tilsætninger, der er nødvendige ved fremstilling og konservering af disse produkter. Når mængden af disse tilsætninger ikke udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ikke ved beregning af restitutionen. Når tilsætningerne i alt udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes hele mængden af tilsætninger ved beregning af restitutionen.

Hvis et produkt henhørende under denne position består af permeat, ydes der ingen restitution.

Ved afslutning af toldformaliteterne angives det i den dertil foreskrevne erklæring, om produktet består af permeat, eller om der er tilsat ikke-mælkeprodukter og/eller valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter, og i bekræftende fald angives:

det maksimale vægtindhold af tilsætning af ikke-mælkeprodukter og/eller valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter pr. 100 kg af det færdige produkt, og navnlig

den tilsatte valles indhold af laktose.

(37)  Slettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2287/2000 (EFT L 260 af 14.10.2000, s. 22).

(38)  Når dette produkt indeholder kasein og/eller kaseinater, der er tilsat før eller under fremstillingen, ydes der ingen restitutioner. Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring, om der er tilsat kasein og/eller kaseinater.

(39)  Restitutionsbeløbet for 100 kg af produktet henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer:

a)

det anførte beløb pr. 100 kg multipliceret med procenten af de mælkeprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet. Med hensyn til tilsætninger af ikke-mælkeprodukter kan de omtalte produkter indeholde svage tilsætninger, der er nødvendige ved fremstilling eller konservering af disse produkter. Når mængden af disse tilsætninger ikke udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ikke ved beregning af restitutionen. Når tilsætningerne i alt udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes hele mængden af tilsætninger ved beregning af restitutionen.

Såfremt produktet er tilsat valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein– og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter, multipliceres de anførte beløb pr. kg med vægten af de mælkeprodukter, med undtagelse af valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet

b)

et element, der er beregnet i henhold til artikel 16, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

Ved afslutning af toldformaliteterne angives det i den dertil foreskrevne erklæring, om produktet består af permeat, eller om der er tilsat ikke-mælkeprodukter og/eller valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter, og i bekræftende fald angives:

 

det maksimale vægtindhold af tilsætninger af ikke-mælkeprodukter og/eller valle og/eller laktoseprodukter og/eller kasein og/eller kaseinater og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504 og/eller valleprodukter pr. 100 kg af det færdige produkt,

og navnlig

 

den tilsatte valles indhold af laktose.

Hvis produktets andel af mælkepulver består af permeat, ydes der ingen restitution.

(40)  Slettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 707/98 (EFT L 98 af 31.3.1998, s. 11).

(41)  Slettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 823/96 (EFT L 111 af 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

Restitutionen for oste, hvis emballering indeholder flydende væske, især saltlage, beregnes på grundlag af ostens nettovægt, efter at vægten af den flydende væske er fratrukket.

b)

Plastfolie, paraffin, aske eller voks betragtes ikke som en del af produktets nettovægt ved beregningen af restitutionen.

c)

Hvis osten er emballeret i plastfolie, og vægten af plastfolien er inkluderet i den anførte nettovægt, nedsættes restitutionen med 0,5 %.

Ved afslutning af toldformaliteterne skal ansøgeren angive, om osten er emballeret i plastfolie, og om den anførte nettovægt inkluderer plastfoliens vægt.

d)

Hvis osten er omsluttet af paraffin eller aske, og vægten af paraffinen eller asken er inkluderet i den anførte nettovægt, nedsættes restitutionen med 2 %.

Ved afslutning af toldformaliteterne skal ansøgeren angive, om osten er omsluttet af paraffin eller aske, og om den anførte nettovægt inkluderer askens eller paraffinens vægt.

e)

Hvis osten er omsluttet af voks, skal ansøgeren ved afslutning af toldformaliteterne på erklæringen anføre ostens nettovægt eksklusiv voksens vægt.

(43)  Hvis indholdet af mælkeproteiner (kvælstofindhold × 6,38) i det fedtfrie mælketørstof i et produkt, der henhører under denne position, er på under 34 %, ydes der ikke restitution. For varer i pulverform, der henhører under denne position, ydes der ikke restitution. hvis varen indeholder mere end 5 % vand efter vægt.

Når toldformaliteterne gennemføres, skal importøren i sin angivelse anføre mindsteindholdet af mælkeproteiner i den fedtfri tørstofmasse og, for varer i pulverform, det maksimale vandindhold.

(44)  Slettet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2287/2000 (EFT L 260 af 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Hvis produktet, bortset fra krydderier og krydderurter, er tilsat ikke-mælkeprodukter, herunder navnlig skinke, nødder, rejer, laks, oliven eller rosiner, nedsættes restitutionen med 10 %.

Ved afslutning af toldformaliteterne skal ansøgeren på den dertil foreskrevne erklæring angive, om osten indeholder sådanne ikke-mælkeprodukter.

b)

Hvis produktet indeholder krydderier eller krydderurter, herunder navnlig sennep, basilikum, hvidløg eller oregano, nedsættes restitutionen med 1 %.

Ved afslutning af toldformaliteterne skal ansøgeren på den dertil foreskrevne erklæring angive, om osten indeholder krydderier eller krydderurter.

c)

Hvis produktet er tilsat kasein og/eller kaseinater og/eller valle og/eller valleprodukter og/eller laktose og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504, tages der ved beregning af restitutionsbeløbet ikke hensyn til den andel, som udgøres af kasein og/eller kaseinater og/eller valle og/eller valleprodukter (bortset fra vallesmør henhørende under KN-kode 0405 10 50) og/eller laktose og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504.

Ved afslutning af toldformaliteterne skal ansøgeren i den dertil foreskrevne erklæring angive, om der er tilsat kasein og/eller kaseinater og/eller valle og/eller valleprodukter og/eller laktose og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504, og i bekræftende fald angive det maksimale vægtindhold af kasein og/eller kaseinater og/eller valle og/eller valleprodukter (evt. med angivelse af indholdet af vallesmør) og/eller laktose og/eller permeat og/eller produkter henhørende under KN-kode 3504, pr. 100 kg af det færdige produkt.

d)

De omhandlede produkter kan indeholde tilsætninger af ikke-mælkeprodukter, såsom salt, osteløbe eller skimmel, der er nødvendige ved fremstilling og konservering af disse produkter.

(46)  Restitutionssatsen for kondenseret frossen mælk er den samme som den, der anvendes for henholdsvis pos. 0402 91 eller 0402 99.

(47)  Restitutionssatserne for produkter i frossen tilstand henhørende under KN-kode 0403 90 11 til 0403 90 39 er de samme som dem, der anvendes for KN-kode 0403 90 51 til 0403 90 69.

(48)  Hvad angår tilsætninger af ikke-mælkeprodukter, kan de omhandlede produkter indeholde svage tilsætninger, der er nødvendige ved fremstilling og konservering af disse produkter. Når mængden af disse tilsætninger ikke udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ikke ved beregning af restitutionen. Når tilsætningerne i alt udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes hele mængden af tilsætninger ved beregning af restitutionen. Ved afslutning af toldformaliteterne angives det i den dertil foreskrevne erklæring, om der er tilsat ikke-mælkeprodukter, og i bekræftende fald angives det maksimale vægtindhold af tilsætninger af ikke-mælkeprodukter pr. 100 kg af det færdige produkt.

(49)  Restitutionsbeløbet pr. 100 kg af produktet henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer:

a)

det anførte beløb pr. 100 kg multipliceret med procenten af de mælkeprodukter, der er indeholdt i 100 kg af produktet. Hvad angår tilsætninger af ikke-mælkeprodukter, kan de omhandlede produkter indeholde svage tilsætninger, der er nødvendige ved fremstilling og konservering af disse produkter. Når mængden af disse tilsætninger ikke udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ikke ved beregning af restitutionen. Når tilsætningerne i alt udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ved beregning af restitutionen

b)

et element, der er beregnet i henhold til artikel 16, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 (EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4).

Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring det maksimale vægtindhold af saccharose, og om der er tilsat ikke-mælkeprodukter, og i bekræftende fald det maksimale vægtindhold af tilsætninger af ikke-mælkeprodukter pr. 100 kg af det færdige produkt.

(50)  De omhandlede produkter kan indeholde svage tilsætninger, der er nødvendige ved fremstilling eller konservering af disse produkter. Når mængden af disse tilsætninger ikke udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes de ikke ved beregning af restitutionen. Når tilsætningerne i alt udgør over 0,5 % af hele produktets vægt, udelukkes hele mængden af tilsætninger ved beregning af restitutionen. Når toldformaliteterne gennemføres, skal importøren i sin angivelse anføre, om der er tilsat produkter, og i bekræftende fald, den maksimalt tilsatte mængde.


BILAG II

»BILAG II

KODE FOR BESTEMMELSESSTED VED EKSPORTRESTITUTIONER

A00

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra Fællesskabet)

A01

Andre bestemmelsessteder

A02

Alle bestemmelsessteder, ekskl. Amerikas Forenede Stater

A03

Alle bestemmelsessteder, ekskl. Schweiz

A04

Alle tredjelande

A05

Andre tredjelande

A10

EFTA–lande (Den Europæiske Frihandelssammenslutning)

Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz

A11

AVS–lande (lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet, som har undertegnet Lomé–konventionen)

Angola, Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne (ekskl. Mayotte), Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Etiopien, Fijiøerne, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea–Bissau, Ækvatorialguinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauretanien, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua Ny Guinea, Dominikanske Republik, Rwanda, Saint Christopher og Nevis, Saint Vincent og Grenadinerne, Saint Lucia, Salomonøerne, Samoa, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe

A12

Lande og territorier i Middelhavsområdet

Ceuta og Melilla, Gibraltar, Tyrkiet, Albanien, Kroatien, Bosnien–Hercegovina, Serbien samt Kosovo som omhandlet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan

A13

OPEC–lande (Organisationen af Olieeksporterende Lande)

Algeriet, Libyen, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudi–Arabien, Kuwait, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Indonesien

A14

ASEAN–lande (Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien)

Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Philippinerne

A15

Lande i Latinamerika

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Den Dominikanske Republik, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasilien, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina

A16

SAARC–lande (Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde)

Pakistan, Indien, Bangladesh, Maldiverne, Sri Lanka, Nepal, Bhutan

A17

EØS–lande (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), ekskl. Den Europæiske Union

Island, Norge, Liechtenstein

A18

Central– og Østeuropæiske lande og territorier

Albanien, Kroatien, Bosnien–Hercegovina, Serbien samt Kosovo som omhandlet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

A19

NAFTA–lande (Den Nordamerikanske Frihandelsaftale)

Amerikas Forenede Stater, Canada, Mexico

A20

Mercosur–lande (Det Sydamerikanske Fællesmarked)

Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentina

A21

NIC–lande (nyligt industrialiserede lande i Asien)

Singapore, Sydkorea, Taiwan, Hongkong

A22

DAE–lande (dynamiske asiatiske økonomier)

Thailand, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Hongkong

A23

APEC–lande (økonomisk samarbejde i Asien og Stillehavsregionen)

Amerikas Forenede Stater, Canada, Mexico, Chile, Thailand, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Philippinerne, Kina, Sydkorea, Japan, Taiwan, Hongkong, Australien, Papua Ny Guinea, New Zealand

A24

SNG–lande (Samfundet af Uafhængige Stater)

Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan

A25

OECD–lande, ekskl. EU (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

Island, Norge, Schweiz, Tyrkiet, Amerikas Forenede Stater, Canada, Mexico, Sydkorea, Japan, Australien, Australsk Oceanien, New Zealand, New Zealandsk Oceanien

A26

Europæiske lande og territorier, ekskl. Den Europæiske Union

Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Færøerne, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Tyrkiet, Albanien, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Kroatien, Bosnien–Hercegovina, Serbien samt Kosovo som omhandlet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

A27

Afrika (A28) (A29)

Lande og territorier i Nordafrika, andre afrikanske lande

A28

Lande og territorier i Nordafrika

Ceuta og Melilla, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten

A29

Andre afrikanske lande

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea–Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, São Tomé og Principe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, Britisk Territorium i Det Indiske Ocean, Mozambique, Madagaskar, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sydafrika, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Nordamerika, Mellemamerika og Antillerne, Sydamerika

A31

Nordamerika

Amerikas Forenede Stater, Canada, Grønland, Saint Pierre og Miquelon

A32

Mellemamerika og Antillerne

Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher og Nevis, Haiti, Bahamas, Turks– og Caicosøerne, Den Dominikanske Republik, De Amerikanske Jomfruøer, Antigua og Barbuda, Dominica, Caymanøerne, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, De Britiske Jomfruøer, Barbados, Montserrat, Trinidad og Tobago, Grenada, Aruba, De Nederlandske Antiller

A33

Sydamerika

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Peru, Brasilien, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandsøerne

A34

Asien (A35) (A36)

Mellemøsten og øvrige asiatiske lande

A35

Mellemøsten

Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi–Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen

A36

Øvrige asiatiske lande

Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesh, Maldiverne, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Philippinerne, Mongoliet, Kina, Nordkorea, Sydkorea, Japan, Taiwan, Hongkong, Macao

A37

Oceanien og Polarområderne (A38) (A39)

Australien og New Zealand, øvrige lande i Oceanien og Polarområderne

A38

Australien og New Zealand

Australien, Australsk Oceanien, New Zealand, New Zealandsk Oceanien

A39

Øvrige lande i Oceanien og Polarområderne

Papua Ny Guinea, Nauru, Salomonøerne, Tuvalu, Ny Kaledonien og tilhørende områder, Amerikansk Oceanien, Wallis og Futunaøerne, Kiribati, Pitcairn, Fijiøerne, Vanuatu, Tonga, Samoa, Nordmarianerne, Fransk Polynesien, Mikronesiens Forenede Stater (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei), Marshalløerne, Palau, Polarområderne

A40

Oversøiske lande og territorier

Fransk Polynesien, Ny Kaledonien og tilhørende områder, Wallis og Futunaøerne, Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis, Saint Pierre og Miquelon, Mayotte, De Nederlandske Antiller, Aruba, Grønland, Anguilla, Caymanøerne, Falklandsøerne, De Sydlige Sandwichøer og tilhørende områder, Turks– og Caicosøerne, De Britiske Jomfruøer, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena og tilhørende områder, De Britiske Antarktiske Territorier, De Britiske Territorier i Det Indiske Ocean

A96

Kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland

A97

Proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra Fællesskabet

Bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36, 44 og 45 i forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).«


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/76


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1345/2008

af 23. december 2008

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 om fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der vedtages fælles handelsnormer for fiskevarer i Fællesskabet, bl.a. for at lette handel på grundlag af loyal konkurrence. Disse normer kan bl.a. omfatte mærkning.

(2)

Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 (2) fastsætter fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves.

(3)

Det stigende udvalg af konserves, der markedsføres og præsenteres på samme måde som sardinkonserves i Fællesskabet, gør det nødvendigt at sikre, at forbrugerne informeres tilstrækkeligt om produktets identitet og hovedkendetegn. Det er derfor nødvendigt at ændre de gældende bestemmelser for varebetegnelserne for konserves, der markedsføres og præsenteres på samme måde som sardinkonserves i Fællesskabet.

(4)

Der skal i den forbindelse tages hensyn til Codex Alimentarius standard Codex STAN94 som revideret i 2007 samt de særlige betingelser, der gælder på EF-markedet.

(5)

Af hensyn til markedets gennemsigtighed, den loyale konkurrence samt valgmulighederne er det nødvendigt at tilføje arten Strangomera bentincki til de arter, der er godkendt til fremstilling af sardintypekonserves.

(6)

For at forbedre identifikation af hvert enkelt sardintypeprodukt bør artens videnskabelige navn og det geografiske område, hvor arten fanges, anvendes som kvalifikativ.

(7)

Kravene i denne forordning bør anvendes for så vidt andet ikke er bestemt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (3).

(8)

Forordning (EØF) nr. 2136/89 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at give de erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse sig til de nye krav bør der fastsættes en overgangsperiode for markedsføringen af produkter, der er i overensstemmelse med den hidtil gældende version af forordning (EØF) nr. 2136/89.

(10)

Forvaltningskomitéen for Fiskevarer har ikke afgivet udtalelse inden for den tidsfrist, der er fastsat af komitéens formand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2136/89 fortages følgende ændringer:

1)

I artikel 1a, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»k)

Strangomera bentincki«.

2)

Artikel 7a affattes således:

»Artikel 7a

1.   Sardintypekonserves kan markedsføres i Fællesskabet under en varebetegnelse, der består af ordet »sardiner« sammenføjet med artens videnskabelige navn og det geografiske område, hvor arten blev fanget, jf. dog direktiv 2000/13/EF.

2.   Når varebetegnelsen, jf. stk. 1, er anført på en beholder med sardintypekonserves, skal den fremstå klart og tydeligt.

3.   Det videnskabelige navn skal altid indeholde det generiske og det specifikke latinske navn.

4.   Det geografiske område angives med ét af de navne, der er anført i bilagets første kolonne, under hensyntagen til den tilsvarende identifikation af området, der er anført i bilagets anden kolonne.

5.   En enkelt art kan kun markedsføres under én varebetegnelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Produkter, der var i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2136/89 inden dens ændring ved nærværende forordning, kan dog markedsføres indtil den 1. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 212 af 22.7.1989, s. 79.

(3)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.


BILAG

Geografiske områders navn og identifikation

Navn på geografisk område som omhandlet i artikel 7a, stk. 1

Identifikation af området (1)

Det nordvestlige Atlanterhav

FAO-område 21

Det nordøstlige Atlanterhav (2)

FAO-område 27

Østersøen

FAO-afsnit 27 III d

Det centralvestlige Atlanterhav

FAO-område 31

Det centraløstlige Atlanterhav

FAO-område 34

Det sydvestlige Atlanterhav

FAO-område 41

Det sydøstlige Atlanterhav

FAO-område 47

Middelhavet

FAO-underområde 37.1, 37.2 og 37.3

Sortehavet

FAO-underområde 37.4

Det Indiske Ocean

FAO-område 51 og 57

Stillehavet

FAO-område 61, 67, 71, 77, 81 og 87

Antarktis

FAO-område 48, 58 og 88

Arktis

FAO-område 18


(1)  FAO’s årbog — Fiskeristatistikker — Fangster — Bind 86/1. 2000.

(2)  Undtagen Østersøen.


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/79


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1346/2008

af 23. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 950/2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 148, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), der blev godkendt af Rådets afgørelse 2008/870/EF (3), har EF forpligtet sig til for produktionsåret 2008/09 at yde Cuba en landetildeling på 20 000 tons rårørsukker til raffinering til en told på 98 EUR pr. ton.

(2)

Kontingentet bør åbnes og forvaltes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 (4) som »CXL-indrømmelsessukker«.

(3)

For at undgå spekulation i importlicenser for landetildelte importkontingenter bør det fastsættes, at kun importører, der kan fremlægge en af de kompetente myndigheder i eksportlandet udstedt eksportlicens, kan indgive importlicensansøgninger.

(4)

Forordning (EF) nr. 950/2006 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 950/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 24, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   For produktionsåret 2008/09 åbnes der toldkontingenter på i alt 126 925 tons rårørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10 som CXL-indrømmelsessukker til en told på 98 EUR pr. ton.

2.   Mængden i stk. 1 fordeles mellem oprindelseslandene som følger:

Cuba

78 969 tons

Brasilien

34 054 tons

Australien

9 925 tons

Andre tredjelande

3 977 tons«

2)

I artikel 25 indsættes følgende stykke:

»Importlicensansøgninger vedrørende Cuba, Brasilien og Australien ledsages af originaleksemplaret af den eksportlicens, som eksportlandets kompetente myndigheder har udstedt efter modellen i bilag II for en mængde svarende til den i licensansøgningen anførte mængde.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 29.

(3)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 27.

(4)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1.


24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/81


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1347/2008

af 23. december 2008

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. januar 2009 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2009 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. januar 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

55,22

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

29,22

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

29,22

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

55,22


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller