ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
16. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1248/2008 af 15. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og for indberetning af priser

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår bestemmelser om udstedelse af certifikat ved import af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum ( 1 )

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter ( 1 )

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/2008 af 12. december 2008 om fravigelse fra forordning (EF) nr. 1251/2008 og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse akvakulturdyr ( 1 )

76

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2008 af 15. december 2008 om godkendelse af kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin som fodertilsætningsstof ( 1 )

78

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

80

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2008 af 15. december 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2008

83

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/116/EF af 15. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aclonifen, imidacloprid og metazachlor som aktivstoffer ( 1 )

86

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/945/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 8. december 2008 om ændring af Rådets forretningsorden

92

 

 

Kommissionen

 

 

2008/946/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår karantænebetingelser for akvakulturdyr (meddelt under nummer K(2008) 7905)  ( 1 )

94

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

102

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1248/2008

af 15. december 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1249/2008

af 10. december 2008

om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og for indberetning af priser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra m), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 204, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes nævnte forordning for så vidt angår EF-handelsklasseskemaerne fra den 1. januar 2009. Der bør derfor vedtages gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne og for medlemsstaternes indberetning af priser på basis heraf, og de bør anvendes fra den 1. januar 2009.

(2)

Der er allerede fastsat gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe i flere retsakter, bl.a. i Kommissionens forordning (EØF) nr. 563/82 af 10. marts 1982 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1208/81 med hensyn til noteringen af markedspriserne for voksent kvæg på grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe (2), Kommissionens forordning (EØF) nr. 2967/85 af 24. oktober 1985 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe (3), Kommissionens forordning (EØF) nr. 344/91 af 13. februar 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 om anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 295/96 af 16. februar 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1892/87 for så vidt angår notering af markedspriserne for voksent kvæg på grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2006 af 20. januar 2006 om supplerende bestemmelser for anvendelsen af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2006 af 20. juni 2006 om fortegnelse over de repræsentative markeder for svinekød inden for Fællesskabet (7), Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2006 af 24. juli 2006 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (8), Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/2006 af 5. september 2006 om visse gensidige meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for svinekødsektoren (9), Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2008 af 24. juli 2008 om fastsættelse for produktionsåret 2008/09 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin (10), Kommissionens forordning (EF) nr. 22/2008 af 11. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema for fårekroppe (11) og i Kommissionens beslutning 83/471/EØF af 7. september 1983 om EF-kontrolkomiteen for anvendelse af handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg (12). For klarhedens og overskuelighedens skyld bør nævnte forordninger og nævnte beslutning afløses af en enkelt retsakt.

(3)

Ifølge artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg og svin i overensstemmelse med reglerne i bilag V til nævnte forordning, mens medlemsstaterne også kan anvende et EF-handelsklasseskema for slagtekroppe af får.

(4)

Ifølge artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe i oksekødssektoren til klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg. I del IV, nr. 2, i bilag III til nævnte forordning defineres voksent kvæg ved hjælp af dyrets levende vægt. Uanset denne definition og for at sikre en ensartet anvendelse bør medlemsstaterne kunne gøre anvendelsen af EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af kvæg obligatorisk fra en bestemt alder, der bestemmes på grundlag af den identifikations- og registreringsordning, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (13). Identifikations- og registreringsordningen bør også anvendes til inddeling af slagtekroppe i kategori A og B, jf. del A, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

For at sikre ensartet klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg og får i EF bør definitionerne af kropsbygnings- og fedningsklasser i del A, punkt III, og del C, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 gøres mere præcise.

(6)

Del A, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 indeholder bestemmelse om en kropsbygningsklasse S for slagtekroppe af kvæg af dublettypen. Da denne særlige kropsbygningsklasse afspejler de særlige kendetegn ved kvægbestanden i nogle medlemsstater, bør det fastsættes, at medlemsstaterne kan vælge, om de vil anvende kropsbygningsklasse S.

(7)

I henhold til artikel 43, litra m), nr. iii), andet led, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan medlemsstater, der anmoder herom, indrømmes undtagelser fra den generelle forpligtelse til at klassificere slagtekroppe af voksent kvæg for mindre virksomheder. På grundlag af erfaringen med anvendelsen af EF-handelsklasseskemaet mener medlemsstaterne, at det er rimeligt, at undtagelsen indrømmes for slagterier, der i årsgennemsnit højst slagter 75 voksne kreaturer om ugen. Kommissionen finder denne undtagelse begrundet i betragtning af disse slagteriers begrænsede produktion. Af samme årsager indeholdt artikel 2, stk. 2, første led, i forordning (EØF) nr. 344/91 også bestemmelse om en sådan undtagelse. For at forenkle anvendelsen af artikel 43, litra m), nr. iii), andet led, i forordning (EF) nr. 1234/2007 bør medlemsstaterne derfor bemyndiges til selv at indrømme denne undtagelse.

(8)

Ifølge artikel 43, litra m), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan medlemsstaterne få tilladelse til ikke at anvende handelsklasseskemaet for svinekroppe. Denne bestemmelse bør især gælde for mindre slagterier, der i gennemsnit højst slagter 200 svin om ugen.

(9)

For at sikre, at EF-handelsklasseskemaerne bliver anvendt korrekt, og for at forbedre gennemsigtigheden på markedet bør betingelserne og de praktiske metoder for klassificering, vejning og identificering af slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får præciseres.

(10)

Der bør dog fastsættes undtagelser, især for så vidt angår fristen for klassificering og vejning af slagtekroppe, hvis det automatiske klassificeringsudstyr rammes af tekniske svigt, det sted, hvor stempler eller etiketter med oplysning om klassificeringen af slagtekroppene anbringes, og de slagterier, som selv udbener alle slagtekroppe. Svinekroppes vægt bør angives som slagtekroppens kolde vægt, der beregnes ved, at den registrerede vægt multipliceres med en omregningskoefficient, som skal fastsættes. Denne koefficient bør afhænge af, hvor lang tid der går mellem vejningen og stikningen af svinet. Koefficienten bør derfor tilpasses for at tage hensyn hertil.

(11)

De fysiske eller juridiske personer, der får slagtet kvæg, bør informeres om resultatet af klassificeringen af de dyr, der er leveret til slagtning. Meddelelsen bør også indeholde andre oplysninger for at skabe størst mulig åbenhed over for leverandørerne.

(12)

For at sikre, at slagtekroppe af voksent kvæg og fårekroppe klassificeres korrekt og på en pålidelig måde, bør klassificeringen foretages af personale, der har bevis for, at de har de nødvendige kvalifikationer, eller er autoriseret til at udføre dette arbejde.

(13)

I forbindelse med slagtekroppe af voksent kvæg kan der med henblik på godkendelse af alternative metoder til direkte visuel vurdering af kropsbygning og fedningsgrad indføres automatiseret klassificering, når en sådan er baseret på statistisk afprøvede metoder. Godkendelse af automatiserede klassificeringsmetoder bør betinges af, at visse betingelser og krav er opfyldt, samt af en maksimal tolerance for statistiske fejl ved klassificeringen, som bør fastsættes nærmere.

(14)

Der bør åbnes mulighed for, at der efter godkendelsen kan foretages ændringer af de tekniske specifikationer for de automatiserede metoder til klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg med henblik på at gøre dem mere nøjagtige. Sådanne ændringer bør dog betinges af myndighedernes forudgående godkendelse, som skal sikre, at ændringerne medfører mindst samme nøjagtighed.

(15)

En svinekrops værdi bestemmes navnlig på grundlag af indholdet af magert kød i forhold til vægten. For at sikre, at indholdet af magert kød vurderes objektivt, bør vurderingen foretages ved, at en eller flere af slagtekroppens anatomiske dele måles ved hjælp af godkendte og statistisk afprøvede beregningsmetoder. Der kan anvendes forskellige metoder til vurdering af en svinekrops indhold af magert kød, men det bør sikres, at valget af metode ikke har indflydelse på det beregnede indhold af magert kød. Til bestemmelse af svinekroppens handelsværdi bør der også gives tilladelse til, at der anvendes andre vurderingskriterier end vægt og beregnet indhold af magert kød.

(16)

Ifølge del C, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 klassificeres fårekroppe i forskellige klasser på grundlag af kropsbygning og fedningsgrad. I forbindelse med slagtekroppe af lam på under 13 kg kan der dog anvendes andre kriterier, især vægt, kødfarve og fedtlag.

(17)

Det bør ved regelmæssige kontrolbesøg på stedet foretaget af organer, der er uafhængige af de virksomheder, de kontrollerer, undersøges, om klassificeringen af slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får er pålidelig. Det bør fastsættes, hvilke betingelser og mindstekrav der gælder for denne kontrol og for indberetning af kontrolresultaterne og eventuel opfølgning. Klassificeres slagtekroppe af voksent kvæg ved hjælp af automatiserede klassificeringsmetoder, bør der fastsættes yderligere bestemmelser om kontrollen på stedet, der også bør omfatte bestemmelser om, at kontrolhyppigheden øges i den første periode, efter at godkendelsen er givet.

(18)

For at opnå sammenlignelige priser på slagtekroppe af kvæg, svin og får i EF bør det fastsættes, at prisnoteringen gælder et nøje fastlagt afsætningsled. Desuden bør EF-standardpræsentationen for slagtekroppe af voksent kvæg og får bestemmes. Der bør fastsættes korrektioner for i nogle medlemsstater at tilpasse præsentationerne til EF-standardpræsentationen.

(19)

For at sikre, at de priser, der noteres for slagtekroppene, er repræsentative for medlemsstaternes produktion af okse-, svine- og fårekød, bør det fastlægges, hvilke kategorier og klasser det er obligatorisk at indberette priser for, og der bør fastlægges kriterier for, hvilke virksomheder og personer der er indberetningspligtige.

(20)

Med henblik på indberetningen af priser for slagtekroppe af kvæg bør medlemsstaterne have mulighed for at afgøre, om deres område skal opdeles, og i givet fald i hvor mange regioner. For Det Forenede Kongerige bør det fastsættes, at der skal indberettes priser for to regioner, nemlig Storbritannien og Nordirland.

(21)

Hvis medlemsstaterne har nedsat regionale komitéer for at fastslå priserne på slagtekroppe af voksent kvæg, bør det fastsættes, at deres sammensætning skal garantere, at det sker på et afbalanceret og objektivt grundlag, og at de priser, komitéerne fastslår, tages i betragtning ved den nationale prisberegning.

(22)

Modtager leverandører af voksent kvæg supplerende betalinger, bør de virksomheder og personer, der er forpligtet til at indberette priser, forpligtes til at korrigere priserne for at undgå, at beregningen af de nationale gennemsnitspriser fordrejes.

(23)

Den metode, medlemsstaterne skal anvende i praksis for at beregne de ugentlige gennemsnitspriser, bør fastsættes. Disse priser bør indberettes til Kommissionen hver uge og bør fungere som grundlag for beregningen af vægtede EF-gennemsnitspriser.

(24)

Med henblik på overvågning af indberetningen af priser på slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får bør medlemsstaterne forpligtes til regelmæssigt at sende Kommissionen bestemte oplysninger.

(25)

For at sikre ensartet anvendelse af EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg og får i hele EF skal en EF-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne ifølge artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 foretage kontrol på stedet. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for, hvordan komitéen skal sammensættes og fungere.

(26)

Det bør fastsættes, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for at sikre, at EF-handelsklasseskemaerne bliver anvendt korrekt, og at de indberettede priser er korrekte, og skal sørge for, at der bliver anvendt sanktioner i tilfælde af overtrædelser. Medlemsstaterne bør desuden forpligtes til at underrette Kommissionen om disse foranstaltninger.

(27)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får og for indberetning af markedspriserne herfor, jf. artikel 43, litra m), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

KAPITEL II

OKSEKØD

Artikel 2

Anvendelsesområde og almindelige bestemmelser

1.   EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe i oksekødssektoren gælder for slagtekroppe af voksent kvæg.

2.   Uanset del IV, nr. 2, i bilag III til forordning (EF) nr. 1234/2007 kan medlemsstaterne beslutte, at EF-handelsklasseskemaet i stk. 1 skal gælde for slagtekroppe af kvæg, der ved slagtning er 12 måneder eller derover.

3.   Ved anvendelsen af del A, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 gås der ud fra dyrets alder, når der skal skelnes mellem slagtekroppe af unge ikkekastrerede handyr på under to år (kategori A) og slagtekroppe af andre ikkekastrerede handyr (kategori B).

4.   Kreaturets alder, jf. stk. 2 og 3, kontrolleres på grundlag af oplysningerne i den identifikations- og registreringsordning for kvæg, som hver medlemsstat har oprettet i henhold til afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000.

Artikel 3

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser

I bilag I til nærværende forordning er der fastsat yderligere detaljerede bestemmelser vedrørende definitionerne af de kropsbygnings- og fedningsklasser, som er nævnt i del A, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 4

Kropsbygningsklasse S

Kropsbygningsklasse S, der er nævnt i del A, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, kan medlemsstaterne bruge for at tage hensyn til de særlige kendetegn ved deres kvægbestand.

Artikel 5

Dispensation fra den obligatoriske klassificering af slagtekroppe

Medlemsstaterne kan beslutte, at kravene om klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg i del A, punkt V, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke er obligatoriske for autoriserede slagterier, der i årsgennemsnit ikke slagter mere end 75 voksne kreaturer om ugen.

Artikel 6

Klassificering og identificering

1.   Den klassificering og identificering, der er omhandlet i del A, punkt V, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, foretages på selve slagteriet.

2.   En slagtekrop skal klassificeres, identificeres og vejes senest en time, efter at dyret er stukket.

Hvis det ikke er muligt at klassificere slagtekroppe ved den automatiserede klassificeringsmetode, jf. artikel 9, skal disse slagtekroppe dog klassificeres og identificeres på slagtedagen.

3.   Slagtekroppene identificeres ved er mærke, der angiver kategori, kropsbygnings- og fedningsklasse, jf. del A, punkt II og III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Mærkningen foretages ved stempling på ydersiden af slagtekroppen med giftfri stempelfarve, der ikke kan fjernes, efter en metode, som er godkendt af de ansvarlige myndigheder; bogstaverne og tallene skal være mindst 2 cm høje.

Mærkerne anbringes på bagfjerdingerne ud for højrebet ved den fjerde lændehvirvel og på forfjerdingerne ud for spidsbrystet ca. 10 til 30 cm fra brystbenflækningen. Medlemsstaterne kan dog bestemme andre placeringer på hver fjerding, forudsat at de meddeler Kommissionen dette på forhånd.

4.   Uden at artikel 4, stk. 3, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1669/2006 (14) og punkt I, litra a), i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 (15) tilsidesættes, kan medlemsstaterne give tilladelse til, at der i stedet for mærkningen påsættes en etiket på følgende betingelser:

a)

Etiketterne må kun opbevares og påsættes på autoriserede virksomheder, der slagter dyr; de skal være mindst 50 cm2 store.

b)

På etiketterne anføres ud over de i stk. 3 omhandlede angivelser slagteriets autorisationsnummer, dyrets identifikations- eller slagtenummer, slagtedatoen, slagtevægten og, hvis det er relevant, at klassificeringen er foretaget ved en automatiseret klassificeringsmetode.

c)

De angivelser, der er omhandlet i litra b), skal være let læselige, og det er ikke tilladt at foretage rettelser, medmindre de er klart afmærket på etiketten under myndighedernes tilsyn på de praktiske betingelser, de har fastsat.

d)

Etiketterne skal være ubrydelige, have en høj rivestyrke og være solidt fastgjort til hver fjerding på de i stk. 3, tredje afsnit, angivne steder.

Hvis klassificeringen foretages ved en automatiseret klassificeringsmetode, jf. artikel 11, er det obligatorisk at anvende etiketter.

5.   Stempelmærker og etiketter, jf. stk. 3 og 4, må ikke fjernes. før fjerdingerne udbenes.

6.   Kategorien anføres i henhold til del A, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 og artikel 2, stk. 3 og 4, i nærværende forordning.

Til angivelse af underklasser eller eventuelt opsplitning af kategorier ud fra alder anvendes andre symboler end dem, der anvendes til klassificeringen.

7.   Forpligtelserne til identificering af slagtekroppe, jf. stk. 3-6, gælder ikke for autoriserede slagterier, som selv udbener alle slagtekroppe.

Artikel 7

Meddelelse af klassificeringsresultater

1.   Resultaterne af den klassificering, der foretages i henhold til del A, punkt V, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, meddeles skriftligt eller elektronisk den fysiske eller juridiske person, der har leveret dyret til slagtning.

2.   Ved meddelelsen af klassificeringsresultaterne skal fakturaen eller et dokument, der er vedhæftet fakturaen og adresseret til leverandøren af dyret eller også den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for slagtningen, indeholde oplysning om følgende for hver slagtekrop:

a)

kategori, kropsbygnings- og fedningsklasse angivet ved hjælp af de tilsvarende bogstaver og tal, som er nævnt i del A, punkt II og III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007

b)

slagtet vægt, jf. artikel 13, stk. 2, i nærværende forordning, med angivelse af, om det drejer sig om varm eller kold vægt

c)

slagtekroppens præsentation ved vejningen og klassificeringen på krog

d)

eventuelt at klassificeringen er blevet foretaget ved en automatiseret klassificeringsmetode.

3.   Medlemsstaterne kan forlange, at meddelelsen, jf. stk. 2, litra a), skal indeholde oplysning om kropsbygnings- og fedningsunderklasser, hvis der foreligger sådanne oplysninger.

Det er ikke obligatorisk at anføre slagtekroppens præsentation, jf. stk. 2, litra c), hvis der kun er tilladt én præsentation i henhold til medlemsstatens lovgivning.

Artikel 8

Klassificering udført af kvalificerede klassificører

Medlemsstaterne sikrer sig, at klassificeringen foretages af kvalificerede klassificører, der har fået udstedt et bevis herfor. Dette bevis kan erstattes af en autorisation udstedt af medlemsstaten, hvis denne svarer til anerkendelse af den pågældendes kvalifikationer.

Artikel 9

Godkendelse af automatiserede klassificeringsmetoder

1.   Medlemsstaterne kan udstede et bevis, der tillader anvendelse af en automatiseret klassificeringsmetode på deres område eller en del heraf.

Tilladelsen skal være betinget af, at de betingelser og minimumskrav for en certificeringstest, der er fastsat i bilag II, del A, er opfyldt.

Mindst to måneder inden certificeringstestens påbegyndelse sender medlemsstaten Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i bilag II, del B. Medlemsstaten udpeger et uafhængigt organ, der skal analysere resultaterne af certificeringstesten. Senest to måneder efter certificeringstestens afslutning sender medlemsstaten Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i bilag II, del C.

2.   Hvis der udstedes et bevis, der tillader automatiseret klassificering på grundlag af en certificeringstest, ved hvilken der anvendtes mere end en slagtekropspræsentation, må forskellene mellem disse præsentationer ikke føre til forskellige klassificeringsresultater.

3.   Efter at have underrettet Kommissionen kan medlemsstaterne uden certificeringstest udstede et bevis, der tillader anvendelse af en automatiseret klassificeringsmetode på deres område eller en del deraf, hvis der allerede er udstedt et tilsvarende bevis for samme automatiserede klassificeringsmetode med henblik på anvendelse i en anden del af den pågældende medlemsstat eller i en anden medlemsstat på grundlag af en certificeringstest med slagtekroppe, som med hensyn til kategorier, kropsbygnings- og fedningsklasser også anses for at være repræsentative for det voksne kvæg, der slagtes i den pågældende medlemsstat eller den pågældende del deraf.

4.   Der må kun foretages ændringer af de tekniske specifikationer for en automatiseret klassificeringsmetode, som der er udstedt bevis for, efter at der er indhentet godkendelse fra den pågældende medlemsstats myndigheder, og kun hvis det er godtgjort, at ændringerne vil føre til mindst samme nøjagtighed som den, der er opnået ved certificeringstesten.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle de ændringer, de har godkendt.

Artikel 10

Klassificering ved hjælp af automatiserede klassificeringsmetoder

1.   Virksomheder, der foretager klassificering ved hjælp af en automatiseret klassificeringsmetode, skal:

a)

identificere slagtekropskategorien; de skal i den forbindelse anvende den ordning for identifikation og registrering af kvæg, der er omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000

b)

føre daglige kontrolrapporter om anvendelsen af den automatiserede klassificeringsmetode, navnlig med angivelse af eventuelle konstaterede problemer og af de forholdsregler, der om nødvendigt er truffet til afhjælpning heraf.

2.   Klassificering må kun foretages ved hjælp af en automatiseret klassificeringsmetode, hvis

a)

slagtekropspræsentationen er identisk med den, der anvendtes ved certificeringstesten, eller

b)

det over for den pågældende medlemsstats myndigheder påvises, at anvendelsen af en anden slagtekropspræsentation ikke har nogen indflydelse på det klassificeringsresultat, der opnås ved den automatiserede klassificeringsmetode.

Artikel 11

Kontrol på stedet

1.   Klassificørernes præstationer, jf. artikel 8, og klassificeringen og identificeringen af slagtekroppe på de virksomheder, der er omfattet af del A, punkt V, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, kontrolleres på stedet ved uanmeldte besøg af et organ, der er uafhængigt af klassificeringsorganerne og virksomhederne.

Kravet om uafhængighed af klassificeringsorganerne gælder dog ikke, hvis det er myndighederne selv, der foretager kontrollen.

2.   Der skal føres kontrol mindst to gange i hver tremånedersperiode på alle autoriserede virksomheder, der i årsgennemsnit slagter over 75 voksne kreaturer om ugen. Hver kontrol skal omfatte mindst 40 tilfældigt udvalgte slagtekroppe.

Medlemsstaterne fastsætter, hvor hyppigt der skal føres kontrol på autoriserede virksomheder, der i årsgennemsnit højst slagter 75 voksne kreaturer om ugen, og hvor mange slagtekroppe der mindst skal kontrolleres, på grundlag af en risikovurdering, hvorved der tages hensyn til antallet af slagtninger af voksne kreaturer på de pågældende slagterier og resultaterne af tidligere kontrolbesøg på disse slagterier.

Medlemsstaterne giver senest den 1. juli 2009 Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre bestemmelserne i andet afsnit, og derefter senest en måned efter eventuelle ændringer i de oplysninger, som der skal gives meddelelse om.

3.   På alle autoriserede virksomheder, der foretager klassificering ved hjælp af en automatiseret klassificeringsmetode, skal der i de første 12 måneder, efter at det bevis, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, er blevet udstedt, mindst foretages seks kontroller i hver tremånedersperiode. Derefter skal der mindst to gange i hver tremånedersperiode foretages kontrol på alle autoriserede virksomheder, der foretager klassificering ved hjælp af en automatiseret klassificeringsmetode. Hver kontrol skal omfatte mindst 40 tilfældigt udvalgte slagtekroppe. Ved kontrollen skal navnlig følgende verificeres:

a)

slagtekropskategorien

b)

den automatiserede klassificeringsmetodes nøjagtighed ved hjælp af et system med point og grænser som beskrevet i bilag II, del A, nr. 3

c)

slagtekroppens præsentation

d)

den daglige kalibrering og alle andre tekniske aspekter ved den automatiserede klassificeringsmetode, som er relevante for sikkerheden for, at den nøjagtighed, der opnås ved den automatiserede klassificering, er mindst lige så stor som den, der opnåedes ved certificeringstesten

e)

de daglige kontrolrapporter, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra b).

4.   Hvis kontrolorganet ikke sorterer under en offentlig myndighed, skal den kontrol, der er omhandlet i stk. 2 og 3, foretages mindst én gang om året på de samme betingelser under fysisk overvågning af en offentlig myndighed. Den offentlige myndighed underrettes regelmæssigt om resultaterne af kontrolorganets arbejde.

Artikel 12

Kontrolrapporter og opfølgning

1.   De nationale kontrolorganer skal udarbejde og opbevare rapporter om den kontrol, der er omhandlet i artikel 11. I disse rapporter oplyses det bl.a., hvor mange slagtekroppe der er kontrolleret, og hvor mange af dem der ikke var korrekt klassificeret eller identificeret. De skal også indeholde udførlige oplysninger om, hvilke slagtekropspræsentationer der er anvendt, og eventuelt om de er i overensstemmelse med EF-reglerne.

2.   Hvis der ved kontrollen, jf. artikel 11, konstateres et betydeligt antal ukorrekte klassificeringer eller identificeringer:

a)

øges antallet af slagtekroppe, der skal kontrolleres, og kontrolhyppigheden

b)

kan de beviser eller autorisationer, der er omhandlet i artikel 8 og artikel 9, stk. 1, inddrages.

Artikel 13

Markedspris, der skal noteres

1.   Den markedspris, der skal noteres på grundlag af EF-handelsklasseskemaet, som er omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, er den pris ekskl. moms, leverandøren får for dyret ved levering til slagteriet. Denne pris udtrykkes pr. 100 kg slagtet vægt for en præsentation, der er i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, vejet og klassificeret på krog på slagteriet.

2.   Den vægt, der skal tages i betragtning, er slagtekroppens varme vægt senest en time, efter at dyret er stukket.

Slagtekroppens kolde vægt skal svare til den varme vægt, jf. første afsnit, minus 2 %.

3.   Slagtekroppen skal med henblik på notering af markedsprisen præsenteres uden at være afpudset for fedt med halsen skåret over efter veterinærforskrifterne, og:

a)

uden nyrer

b)

uden nyretalg

c)

uden bækkentalg

d)

uden bryststykke

e)

uden den tykke del af mellemgulvsmusklen

f)

uden hale

g)

uden rygmarv

h)

uden testikeltalg

i)

uden inderlårstalg

j)

uden halsfedt og halsvener.

4.   Ved anvendelsen af del A, punkt V, andet afsnit, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 og uanset nærværende artikels stk. 3 omfatter afpudsning af fedt udelukkende delvis afpudsning af fedt:

a)

omkring tykstegen, tyndstegen og højrebet

b)

omkring spidsbrystet, omkring analregionen, genitalregionen og halen

c)

omkring inderlåret.

5.   Hvis slagtekroppens præsentation ved vejningen og klassificeringen på krog adskiller sig fra standardpræsentationen, jf. stk. 3, korrigeres slagtevægten ved anvendelse af de korrektioner, der er anført i bilag III, for at tilpasse den til standardpræsentationen. I så fald korrigeres prisen pr. 100 kg slagtet vægt tilsvarende.

Er de tilpasninger, der er nævnt i første afsnit, de samme på hele medlemsstatens område, beregnes de for hele medlemsstaten. Er tilpasningerne forskellige fra slagteri til slagteri, beregnes de individuelt.

Artikel 14

Kategorier og klasser til notering af markedspriserne

1.   Medlemsstaternes og EF’s notering af markedspriser på grundlag af EF-handelsklasseskemaet, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, finder sted hver uge og vedrører følgende kropsbygnings- og fedningsklasser for de fem kategorier i del A, punkt II, i bilag V til nævnte forordning:

a)

slagtekroppe af unge ikkekastrerede handyr på under to år: U2, U3, R2, R3, O2, O3

b)

slagtekroppe af andre ikkekastrerede handyr: R3

c)

slagtekroppe af kastrerede handyr: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4

d)

slagtekroppe af hundyr, der allerede har kælvet: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3

e)

slagtekroppe af andre hundyr: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3 og O4.

2.   Medlemsstaterne afgør, om deres område skal omfatte en enkelt region, eller om det skal inddeles i mere end en region. Beslutningen tages på grundlag af:

a)

deres områdes størrelse

b)

eventuelle eksisterende administrative inddelinger

c)

geografiske prisudsving.

Det Forenede Kongerige omfatter dog mindst to regioner, nemlig Storbritannien og Nordirland, der kan underinddeles efter de kriterier, som er nævnt i første afsnit.

Artikel 15

Repræsentative priser

1.   Priserne noteres af følgende:

a)

driftslederen af et slagteri, der årligt slagter mindst 20 000 voksne kreaturer, der er opdrættet af slagteriet eller på dets vegne, og/eller voksent kvæg, der er opkøbt af det

b)

driftslederen af et slagteri, der er udpeget af medlemsstaten, og som årligt slagter mindre end 20 000 voksne kreaturer, der er opdrættet af slagteriet eller på dets vegne, og/eller voksent kvæg, der er opkøbt af det

c)

enhver fysisk eller juridisk person, der årligt sender mindst 10 000 voksne kreaturer til slagtning på slagteri, og

d)

enhver fysisk eller juridisk person, der er udpeget af medlemsstaten, og som årligt sender mindre end 10 000 voksne kreaturer til slagtning på slagteri.

Medlemsstaten skal sørge for, at der noteres priser for mindst:

a)

25 % af slagtningerne i de regioner, der tilsammen tegner sig for mindst 75 % af de samlede slagtninger i medlemsstaten, og

b)

30 % af det voksne kvæg, der slagtes på dens område.

2.   De priser, der noteres i henhold til stk. 1, er priserne for voksent kvæg, der slagtes i den pågældende noteringsperiode, baseret på slagtekroppens kolde vægt, jf. artikel 13, stk. 2, andet afsnit.

Drejer det sig om et slagteri, der slagter voksent kvæg, som er opdrættet af slagteriet eller på dets vegne, noteres den gennemsnitspris, der betales for slagtekroppe af tilsvarende kategori og klasse af kreaturer, som er slagtet på slagteriet i den samme uge.

Ved noteringen af priserne for hver klasse, jf. artikel 14, stk. 1, angives den gennemsnitlige slagtevægt, de vedrører, og det anføres, om de er blevet korrigeret for at tage hensyn til hvert af de elementer, der er omhandlet i artikel 13.

Artikel 16

Beregning af ugentlige priser

1.   De priser, der noteres i henhold til artikel 15 fra mandag til søndag:

a)

indberettes skriftligt eller elektronisk til medlemsstatens myndigheder af slagteriets driftsleder eller den ansvarlige fysiske eller juridiske person inden for en frist, medlemsstaten har fastsat, eller

b)

stilles efter medlemsstatens valg til rådighed for dens myndigheder på slagteriet eller hos den fysiske eller juridiske person.

Har en medlemsstat oprettet en komité til at fastslå priserne for en region, og er medlemmerne af komitéen ligeligt fordelt mellem opkøbere og sælgere af voksent kvæg og slagtekroppe heraf, og er formanden ansat af myndighederne, kan medlemsstaten beslutte, at priserne og oplysningerne sendes direkte til komitéens formand i den pågældende region. Beslutter medlemsstaten ikke dette, sender myndighederne dem til komitéens formand. Formanden sørger for, at prisernes oprindelse ikke kan identificeres, når de meddeles komitéens medlemmer.

2.   Det er gennemsnitsprisen pr. klasse, der skal indberettes.

3.   Et slagteri eller en fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikel 15, stk. 1, første afsnit, der foretager supplerende betalinger til leverandører af voksent kvæg eller slagtekroppe heraf, som ikke er medregnet i de indberettede priser, giver myndighederne i den pågældende medlemsstat meddelelse om den sidste supplerende betaling, de har foretaget, og den periode, betalingen vedrører. Derefter giver de medlemsstaten meddelelse om eventuelle supplerende betalinger, hver gang en sådan betaling finder sted.

4.   Medlemsstatens myndigheder beregner de regionale gennemsnitspriser for hver klasse, jf. artikel 14, stk. 1, på grundlag af de priser, der indberettes til dem i henhold til nærværende artikels stk. 1.

De komitéer, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, andet afsnit, beregner de regionale gennemsnitspriser for hver klasse, jf. artikel 14, stk. 1, på grundlag af de priser, der indberettes til dem i henhold til nærværende artikels stk. 1, og indberetter dem til medlemsstatens myndigheder.

5.   Drejer det sig om opkøb til enhedspris, hvor slagtekroppene i et vareparti tilhører højst tre på hinanden følgende kropsbygningsklasser og tre på hinanden følgende fedningsklasser i samme kategori, er det ved fastlæggelsen af priserne i henhold til stk. 4 prisen for den kropsbygningsklasse, som det største antal slagtekroppe er klassificeret i, der tages i betragtning, eller hvis slagtekroppene er ligeligt fordelt mellem klasserne, prisen for den midterste af disse klasser, hvis der eksisterer en sådan klasse. I alle andre tilfælde tages prisen ikke i betragtning.

Tegner opkøbene til enhedspris sig for mindre end 35 % af de samlede slagtninger af voksent kvæg i medlemsstaten, kan den dog beslutte ikke at tage priserne for sådanne opkøb i betragtning ved beregningerne i henhold til stk. 4.

6.   Myndighederne beregner så en indledende national pris for hver klasse ved vægtning af de regionale priser for at tage hensyn til andelen af slagtninger i den region, de vedrører for den pågældende kategori, set i forhold til det samlede antal slagtninger for den pågældende kategori i medlemsstaten.

7.   Myndighederne korrigerer den indledende nationale pris pr. klasse, jf. stk. 6

a)

for at tage hensyn til hvert af de elementer, der er omhandlet i artikel 13, hvis en sådan korrektion ikke allerede er foretaget

b)

for at sikre, at prisen beregnes på grundlag af slagtekroppens kolde vægt, jf. artikel 13, stk. 2, andet afsnit

c)

for at tage hensyn til supplerende betalinger, jf. stk. 3, hvis korrektionen beløber sig til mindst 1 % af prisen for den pågældende klasse.

Ved korrektion i henhold til litra c) dividerer myndighederne de samlede supplerende betalinger inden for oksekødssektoren i den pågældende medlemsstat i det foregående regnskabsår med den samlede årlige omsætning i tons af voksent kvæg, som der er indberettet priser for.

8.   Hvis medlemsstatens myndigheder mener, at de priser, der indberettes til dem:

a)

vedrører et ubetydeligt antal slagtekroppe, tager de ikke disse priser i betragtning

b)

forekommer upålidelige, tager de dem kun i betragtning, hvis og når de har fastslået, at de er pålidelige.

Artikel 17

Ugentlig prisindberetning til Kommissionen

1.   I henhold til artikel 36 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de priser, der er beregnet i henhold til artikel 16, stk. 4-7. De meddeler ikke disse priser til andre organer, før de har meddelt dem til Kommissionen.

2.   Hvis det på grund af usædvanlige forhold eller udbuddets sæsonbestemte karakter ikke er muligt i en medlemsstat eller region at notere priser for et betydeligt antal slagtekroppe af en eller flere klasser, jf. artikel 14, stk. 1, kan Kommissionen anvende de senest noterede priser for den eller de pågældende klasser; gør dette forhold sig gældende i mere end to på hinanden følgende uger, kan Kommissionen beslutte, at den eller de pågældende klasser midlertidigt udgår af prisnoteringen, og midlertidigt ændre vægtningen af den eller de pågældende klasser.

Artikel 18

EF-gennemsnitspriser

1.   For en given kategori gælder følgende:

a)

EF-gennemsnitsprisen for hver enkelt kropsbygnings- og fedningsklasse, jf. artikel 14, stk. 1, svarer til det vægtede gennemsnit af de nationale markedspriser, der er noteret for den pågældende klasse. Vægtningen sker på grundlag af slagtningernes andel pr. medlemsstat af de samlede EF-slagtninger i denne klasse.

b)

EF-gennemsnitsprisen for hver enkelt kropsbygningsklasse svarer til det vægtede gennemsnit af EF-gennemsnitspriserne for de fedningsklasser, som indgår i den pågældende kropsbygningsklasse. Vægtningen sker på grundlag af andelen af slagtninger pr. fedningsklasse af de samlede EF-slagtninger i denne kropsbygningsklasse.

c)

EF-gennemsnitsprisen svarer til det vægtede gennemsnit af de EF-gennemsnitspriser, der er nævnt i litra a). Vægtningen sker på grundlag af andelen af slagtninger pr. klasse, jf. litra a), af de samlede EF-slagtninger i kategorien.

2.   EF-gennemsnitsprisen for alle kategorierne tilsammen svarer til det vægtede gennemsnit af de gennemsnitspriser, der er nævnt i stk. 1, litra c). Vægtningen sker på grundlag af hver enkelt kategoris andel af de samlede slagtninger af voksent kvæg i EF.

Artikel 19

Årlig meddelelse fra medlemsstaterne til Kommissionen

Medlemsstaterne sender senest den 15. april hvert år Kommissionen:

a)

en fortrolig liste over slagterier, der noterer priser enten efter artikel 15, stk. 1, litra a) eller b), med angivelse af omsætningen af voksent kvæg for hvert slagteri udtrykt i antal og om muligt i ton slagtet vægt i det foregående kalenderår

b)

en fortrolig liste over fysiske eller juridiske personer, der noterer priser enten efter artikel 15, stk. 1, litra c) eller d), med angivelse af det antal voksne kreaturer, om muligt også udtrykt i ton slagtet vægt, som de har sendt til slagtning i det foregående kalenderår

c)

en liste over de regioner, som der noteres priser for, og vægtningen for hver af dem, jf. artikel 16, stk. 6.

KAPITEL III

SVINEKØD

Artikel 20

Obligatorisk klassificering af slagtekroppe og undtagelser herfra

1.   Det EF-handelsklasseskema for svinekroppe, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, anvendes af samtlige slagterier ved klassificering af alle kroppe for at sikre producenterne en rimelig betaling baseret på vægten og kropssammensætningen af de svin, de har leveret til slagteriet.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at det ikke er obligatorisk at anvende handelsklasseskemaet på slagterier:

a)

for hvilke medlemsstaterne fastsætter et maksimalt antal slagtninger, som ikke må overstige 200 svin pr. uge i årsgennemsnit

b)

der kun slagter svin, der er født og opfedet i egne produktionsanlæg, og som selv opskærer samtlige svinekroppe.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om den beslutning, der er omhandlet i første afsnit, med angivelse af det maksimale antal slagtninger, der kan foretages på hvert af de slagterier, der er fritaget for at anvende EF-handelsklasseskemaet.

Artikel 21

Vejning, klassificering og mærkning

1.   Svinekroppe klassificeres ved vejningen i overensstemmelse med reglerne i del B, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Medlemsstaterne kan efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 bemyndiges til at tillade, at svin, der slagtes på deres område, klassificeres før vejningen.

2.   I overensstemmelse med artikel 43, litra m), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1234/2007 udelukker bestemmelserne i del B, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 og nærværende artikels stk. 1 ikke, at der for så vidt angår svin, der slagtes på en medlemsstats område, anvendes vurderingskriterier ud over vægt og beregnet indhold af magert kød.

3.   Straks efter klassificeringen mærkes svinekroppene med et stort bogstav, der viser klassen, eller med et procenttal, som viser det beregnede indhold af magert kød, jf. del B, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Bogstaverne og tallene skal være mindst 2 cm høje. Mærkningen foretages med giftfri stempelfarve, der ikke kan fjernes, og som er varmebestandig, eller enhver anden form for vedvarende mærkning, som i forvejen er godkendt af de nationale myndigheder.

Ud over det, der er fastsat i første afsnit, kan kroppen mærkes med slagtet vægt eller andre oplysninger, som findes relevante.

Halve kroppe mærkes på sværen på bagskanken eller skinken.

Som gyldig mærkning anses ligeledes påsætning af etiketter, der er anbragt således, at de ikke kan fjernes uden at gå itu.

4.   Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne fastsætte, at svinekroppene ikke skal mærkes, hvis der i en protokol for hver svinekrop mindst anføres følgende:

a)

individuel identifikation af slagtekroppen på en måde, så den ikke kan ændres

b)

slagtekroppens, varme vægt, og

c)

beregnet indhold af magert kød.

Denne protokol skal opbevares i seks måneder og skal samme dag, den føres, bekræftes som originaldokument af en person med denne kontrolfunktion.

Dog skal svinekroppene for at blive solgt i uopskåret stand i en anden medlemsstat mærkes med den relevante klasse, jf. del B, punkt II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, eller med procenttallet for det beregnede indhold af magert kød.

5.   Der må ikke fjernes fedtvæv, muskelvæv eller andet fra svinekroppene før vejningen, klassificeringen og mærkningen, jf. dog del B, punkt III, andet afsnit, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 22

Slagtet vægt

1.   Ved anvendelsen af artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 er slagtevægten vægten af den kolde slagtekrop præsenteret som beskrevet i del B, punkt III, i bilag V til nævnte forordning.

2.   Svinekroppen vejes hurtigst muligt efter slagtningen og senest 45 minutter, efter at svinet er stukket.

Slagtekroppens kolde vægt svarer til den varme vægt, jf. første afsnit, minus 2 %.

Kan fristen på 45 minutter mellem stikning og vejning af svinet generelt ikke overholdes på et slagteri, kan den pågældende medlemsstats myndigheder tillade, at denne frist overskrides under forudsætning af, at det fradrag på 2 %, der er nævnt i andet afsnit, nedsættes med 0,1 procentpoint for hvert påbegyndt kvarter, fristen overskrides.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan den kolde svinekrops vægt beregnes ved et fradrag i absolut vægt på grundlag af et skema for fradrag, der på forhånd fastlægges af medlemsstaterne i overensstemmelse med de særegne forhold i deres svinebestande, og som meddeles Kommissionen. Anvendelsen af sådanne skemaer tillades efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, forudsat at de fradrag, der fastsættes for hver vægtklasse, så vidt muligt svarer til de fradrag, der følger af stk. 1 og 2.

Artikel 23

Svinekroppenes indhold af magert kød

1.   Ved anvendelsen af del B, punkt IV, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 er en svinekrops indhold af magert kød forholdet mellem:

vægten af alle tværstribede muskler, hvis disse muskler kan frigøres med en kniv, og

kroppens vægt.

Vægten af alle tværstribede muskler fastslås enten ved fuldstændig eller delvis dissektion af svinekroppen eller ved en kombination af fuldstændig og delvis dissektion ved hjælp af en national hurtigmetode baseret på statistisk afprøvede metoder, der vedtages efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Dissektionen i andet afsnit kan også erstattes af måling af det procentvise indhold af magert kød ved hjælp af fuldstændig dissektion med et computerstyret tomografiapparat, forudsat at der opnås tilfredsstillende sammenlignelige dissektionsresultater.

2.   Den statistiske standardmetode til måling af svinekroppenes indhold af magert kød, som er den godkendte klassificeringsmetode, jf. del B, punkt IV, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, er enten de mindste kvadraters metode (OLS) eller en rangreduceret metode, men andre statistisk afprøvede metoder kan også anvendes.

Metoden er baseret på en repræsentativ stikprøve af den pågældende nationale eller regionale svinekødsproduktion, der omfatter mindst 120 svinekroppe, hvis indhold af magert kød fastslås i overensstemmelse med dissektionsmetoden i bilag IV til nærværende forordning. Hvis flere stikprøvemetoder anvendes, måles referencen på mindst 50 svinekroppe, og præcisionen skal mindst svare til den, der opnås ved at benytte den statistiske standardmetode på 120 svinekroppe efter metoden i bilag IV.

3.   Klassificeringsmetoder kan kun godkendes, hvis kvadratroden af middelkvadratafvigelsen for estimatet (RMSEP), der beregnes ved en fuldstændig krydsvalidering eller ved en testsetvalidering af en repræsentativ stikprøve af mindst 60 svinekroppe, er lavere end 2,5. Desuden skal alle »outliers« indgå i beregningen af RMSEP-værdien.

4.   Medlemsstaterne meddeler i en protokol Kommissionen, hvilke klassificeringsmetoder de ønsker at få godkendt på deres område, beskriver dissektionsprøven og oplyser, hvilke principper metoderne bygger på, og hvilke ligninger der anvendes ved beregningen af indholdet af magert kød. Protokollen bør have to dele og omfatte de oplysninger, der er omhandlet i bilag V. Protokollens første del forelægges for Kommissionen, inden dissektionsprøven indledes.

Der gives bemyndigelse til anvendelse af klassificeringsmetoder på en medlemsstats område efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grundlag af protokollen.

5.   Klassificeringsmetoderne skal på alle punkter anvendes som beskrevet i den EF-beslutning, hvori de godkendes.

Artikel 24

Kontrol på stedet

1.   Klassificeringen, vejningen og mærkningen af svinekroppe på de virksomheder, der er nævnt i artikel 20, kontrolleres på stedet ved uanmeldte besøg af et organ, der er uafhængigt af klassificeringsorganerne og virksomhederne.

Kravet om uafhængighed af klassificeringsorganerne gælder dog ikke, hvis det er myndighederne selv, der foretager kontrollen.

2.   Der skal føres kontrol mindst to gange i hver tremånedersperiode på alle autoriserede virksomheder, der i årsgennemsnit slagter 200 svin eller derover om ugen.

For autoriserede virksomheder, der i årsgennemsnit slagter under 200 svin om ugen, fastsætter medlemsstaterne dog kontrolhyppigheden.

3.   Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2:

a)

fastsætter medlemsstaterne, i hvilket omfang der skal føres kontrol på grundlag af en risikovurdering, hvorved der tages hensyn til antallet af slagtninger af svin på de pågældende slagterier og resultaterne af tidligere kontrolbesøg på disse slagterier

b)

giver medlemsstaterne senest den 1. juli 2009 Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre disse bestemmelser, og derefter senest en måned efter eventuelle ændringer i de oplysninger, som der skal gives meddelelse om.

4.   Hvis kontrolorganet ikke sorterer under en offentlig myndighed, skal den kontrol, der er omhandlet i stk. 1 og 2, foretages mindst én gang om året på de samme betingelser under fysisk overvågning af en offentlig myndighed. Den offentlige myndighed underrettes regelmæssigt om resultaterne af kontrolorganets arbejde.

Artikel 25

Markedspris for svinekroppe i medlemsstaterne

1.   Markedsprisen for svinekroppe i en medlemsstat svarer til gennemsnittet af de noteringer for svinekroppe, der er blevet konstateret på de repræsentative markeder eller prisnoteringscentre i samme medlemsstat.

2.   Den pris, der er nævnt i stk. 1, fastlægges på grundlag af noteringer for slagtekroppe med en vægt på:

60 kg til under 120 kg i klasse E.

120 kg til under 180 kg i klasse R.

Valget af vægtkategorier og eventuel vægtning overlades til den enkelte medlemsstat, som underretter Kommissionen herom.

3.   Medlemsstaterne giver senest den 1. juli 2009 Kommissionen meddelelse om de repræsentative markeder og prisnoteringscentre, der er nævnt i stk. 1, og derefter senest en måned efter eventuelle ændringer i de oplysninger, som der skal gives meddelelse om.

Kommissionen sender de andre medlemsstater de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 26

EF-gennemsnitspris

1.   Den EF-gennemsnitspris for svinekroppe, der er omhandlet i artikel 17 og 37 i forordning (EF) nr. 1234/2007, fastlægges på grundlag af de priser ekskl. moms, som leverandørerne af levende svin får ved levering til slagteri.

2.   De priser, der fastlægges i henhold til stk. 1, indbefatter værdien af uforarbejdede spiselige slagtebiprodukter og uforarbejdet animalsk affald og gælder for 100 kg kold svinekrop, der

svarer til standardpræsentationen, jf. del B, punkt III, første afsnit, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, og

er vejet og klassificeret på krog på slagteriet, idet den konstaterede vægt omregnes til den kolde slagtekrops vægt efter de metoder, der er fastsat i artikel 22 i nærværende forordning.

3.   Til beregning af EF-markedsprisen, jf. stk. 1, vægtes de priser, der er noteret i hver medlemsstat, med koefficienter, der udtrykker svinebestandens relative størrelse i hver medlemsstat.

Koefficienterne i første afsnit bestemmes på grundlag af svinebestanden som optalt hvert år i begyndelsen af december i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/23/EØF (16).

Artikel 27

Ugentlig indberetning af noteringer til Kommissionen

1.   I overensstemmelse med artikel 36 meddeler medlemsstaterne Kommissionen følgende:

a)

noteringerne bestemt i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, og artikel 26, stk. 1 og 2, og

b)

de repræsentative noteringer for smågrise pr. styk med en gennemsnitlig levende vægt på ca. 20 kg.

2.   Såfremt en eller flere noteringer ikke når frem til Kommissionen, tager denne hensyn til den sidst foreliggende notering. Såfremt en eller flere noteringerne mangler for tredje uge i træk, tager Kommissionen ikke længere hensyn til den eller de pågældende noteringer.

3.   På anmodning af Kommissionen sender medlemsstaterne følgende oplysninger, de råder over, vedrørende produkter, som er omfattet af del XVII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007:

a)

markedspriserne i medlemsstaterne for produkter importeret fra tredjelande

b)

priserne på de repræsentative markeder i tredjelande.

KAPITEL IV

FÅREKØD

Artikel 28

Kriterier for definition af slagtekroppe af lette lam

1.   Ved anvendelsen af kriterierne i del C, punkt III, nr. 2, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 gælder reglerne i bilag VI til nærværende forordning.

2.   Kødfarven, jf. bilag VI, bestemmes på flanken ud for »rectus abdominis« ved hjælp af et standardfarvekort.

Artikel 29

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser, slagtet vægt og kødfarve

I bilag VII til nærværende forordning er der fastsat yderligere bestemmelser, der præciserer definitionerne af de kropsbygnings- og fedningsklasser, som er nævnt i del C, punkt III, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 30

Klassificering og identificering

1.   Den klassificering og identificering, der er omhandlet i del C, punkt III og V, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, finder sted på selve slagteriet.

2.   Slagtekroppen skal klassificeres, identificeres og vejes senest en time, efter at dyret er stukket.

3.   De hele og halve slagtekroppe, der er klassificeret på deltagende virksomheder i overensstemmelse med det handelsklasseskema, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007, identificeres ved hjælp af et mærke, der angiver kategori og kropsbygnings- og fedningsklasse.

Mærkningen foretages ved stempling med giftfri stempelfarve, der ikke kan fjernes, efter en metode, som er godkendt af de ansvarlige nationale myndigheder.

Kategorierne betegnes således:

a)

L: slagtekroppe af får under tolv måneder (lam)

b)

S: slagtekroppe af andre får.

4.   I stedet for mærket kan medlemsstaterne give tilladelse til, at der påsættes en ubrydelig og solidt fastgjort etiket.

Artikel 31

Klassificering udført af kvalificerede klassificører

Medlemsstaterne sørger for, at klassificeringen foretages af tilstrækkeligt kvalificerede klassificører. Medlemsstaterne udpeger dette personale ved hjælp af en godkendelsesprocedure eller ved udpegning af et organ, der er ansvarligt herfor.

Artikel 32

Kontrol på stedet

1.   Klassificørernes præstationer, jf. artikel 31, og klassificeringen og identificeringen af slagtekroppe på de deltagende virksomheder kontrolleres på stedet ved uanmeldte besøg af et organ, der er udpeget af medlemsstaten, og som er uafhængigt af klassificeringsorganerne og den deltagende virksomhed.

Kravet om uafhængighed af klassificeringsorganerne gælder dog ikke, hvis det er myndighederne selv, der foretager kontrollen.

Hvis kontrolorganet ikke sorterer under en offentlig myndighed, skal den kontrol, der er omhandlet i første afsnit, dog foretages mindst én gang om året på de samme betingelser under fysisk overvågning af en offentlig myndighed. Den offentlige myndighed underrettes regelmæssigt om resultaterne af kontrolorganets arbejde.

2.   Der skal føres kontrol mindst en gang i hver tremånedersperiode på alle deltagende virksomheder, der i årsgennemsnit klassificerer og slagter 80 får eller derover om ugen. Hver kontrol skal omfatte mindst 40 tilfældigt udvalgte slagtekroppe.

Medlemsstaterne fastsætter, hvor hyppigt der skal føres kontrol på deltagende virksomheder, der i årsgennemsnit slagter under 80 får om ugen, og hvor mange slagtekroppe der mindst skal kontrolleres, på grundlag af en risikovurdering, hvorved der tages hensyn til antallet af slagtninger af får på de pågældende virksomheder og resultaterne af tidligere kontrolbesøg på disse virksomheder.

Artikel 33

Markedspris, der skal noteres

1.   Den markedspris, der skal noteres på grundlag af EF-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af får, jf. artikel 42, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007, er den pris ekskl. moms, som leverandøren får for lam af EF-oprindelse ved levering til slagteriet. Denne pris udtrykkes pr. 100 kg slaget vægt for en standardpræsentation, jf. del C, punkt IV, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, vejet og klassificeret på krog på slagteriet.

2.   Den vægt, der skal tages i betragtning, er slagtekroppens varme vægt korrigeret for vægttabet under afkølingen. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke korrektioner der anvendes.

3.   Hvis slagtekroppens præsentation efter vejning og klassificering på krog afviger fra standardpræsentationen, justerer medlemsstaterne slagtekroppens vægt med korrektioner som fastsat i del C, punkt IV, andet afsnit, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke korrektioner der anvendes.

Artikel 34

Prisindberetning til Kommissionen

1.   Medlemsstater, hvis fårekødsproduktion overstiger 200 tons om året, sender Kommissionen en fortrolig liste over de slagterier eller andre virksomheder, der deltager i indberetningen af priser i henhold til EF-handelsklasseskemaet, i det følgende benævnt »deltagende virksomheder«, med angivelse af disse deltagende virksomheders omtrentlige årlige produktion.

2.   I overensstemmelse med artikel 36 giver de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, Kommissionen meddelelse om den gennemsnitspris for hver kvalitet af lam, der er noteret ifølge EF-handelsklasseskemaet for alle de deltagende virksomheder, med angivelse af hver kvalitets relative andel. Udgør en kvalitet mindre end 1 % af den samlede mængde, skal prisen dog ikke indberettes. Medlemsstaterne giver endvidere Kommissionen meddelelse om gennemsnitsprisen på vægtbasis for alle lam, der er klassificeret efter hvert skema, der anvendes ved indberetningen af priser.

Medlemsstaterne er dog berettiget til at underopdele den indberettede pris på vægtbasis for hver af de kropsbygnings- og fedningsklasser, der er omhandlet i del C, punkt III, nr. 1, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007. Ved begrebet »kvalitet« forstås en kombination af kropsbygnings- og fedningsklasse.

Artikel 35

EF-gennemsnitspriser

Til beregning af EF-gennemsnitspriserne for slagtekroppe af lam vægtes de priser, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, med koefficienter, der udtrykker, hvor stor en andel hver medlemsstats fårekødsproduktion udgør i forhold til EF’s samlede fårekødsproduktion.

KAPITEL V

FÆLLES OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ugentlig prisindberetning til Kommissionen

1.   Medlemsstaterne meddeler senest hver onsdag kl. 12.00 belgisk tid Kommissionen de markedspriser og noteringer, der er nævnt i artikel 17, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, i nærværende forordning.

Priserne og noteringerne gælder for perioden fra mandag til søndag i den uge, der går forud for den uge, hvor de indberettes.

De indberettede priser og noteringer udtrykkes i euro eller eventuelt i national valuta.

2.   Oplysningerne i stk. 1 sendes elektronisk ved hjælp af den formular, Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 37

Regelmæssig revision af vægtningskoefficienter

1.   De vægtningskoefficienter, der er nævnt i artikel 18, artikel 26, stk. 3, og artikel 35 i denne forordning, revideres regelmæssigt for at tage hensyn til udviklingen på nationalt plan og på EF-plan.

2.   Ved hver revision, jf. stk. 1, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om de ændrede vægtningskoefficienter.

Artikel 38

EF-kontrolkomité

1.   Den EF-kontrolkomité, der er nævnt i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i det følgende benævnt »komitéen«, foretager kontrol på stedet af:

a)

anvendelsen af bestemmelserne om EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg og får

b)

noteringen af markedspriserne ifølge nævnte handelsklasseskemaer

c)

klassificeringen, identificeringen og mærkningen af produkter i forbindelse med opkøb ved offentlig intervention af oksekød, jf. artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Komitéen må højst bestå af:

a)

tre eksperter fra Kommissionen, hvoraf én fungerer som formand for komitéen

b)

en ekspert fra den pågældende medlemsstat

c)

otte eksperter fra andre medlemsstater.

Medlemsstaterne udpeger eksperter, der er uafhængige og kvalificerede med hensyn til at klassificere slagtekroppe og notere markedspriser og udføre det specielle arbejde, der kræves.

Eksperterne må under ingen omstændigheder personligt udnytte eller videregive oplysninger, de modtager i forbindelse med arbejdet i komitéen.

3.   Kontrollen foretages på slagterier og kødmarkeder, i interventionscentre og prisnoteringscentre og hos centrale og regionale organer, der er ansvarlige for anvendelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Kontrollen foretages med regelmæssige mellemrum i medlemsstaterne, og hyppigheden kan variere afhængigt af oksekøds- eller fårekødsproduktionens relative størrelse i de besøgte medlemsstater eller de problemer, der er forbundet med at anvende handelsklasseskemaerne.

Kommissionen udarbejder programmet for kontrolbesøgene efter høring af medlemsstaterne. Repræsentanter for den besøgte medlemsstat kan deltage i kontrolarbejdet.

Medlemsstaterne tilrettelægger de besøg, der skal aflægges på deres område, i overensstemmelse med Kommissionens anmodninger. Med henblik herpå sender medlemsstaten 30 dage inden kontrollen et detaljeret program for de foreslåede kontrolbesøg til Kommissionen, der kan anmode om, at programmet ændres.

Kommissionen underretter så tidligt som muligt før hvert besøg medlemsstaterne om programmet og om, hvordan det skal gennemføres.

5.   Ved afslutningen af hvert besøg mødes komitéens medlemmer og repræsentanterne for den besøgte medlemsstat for at gennemgå resultaterne. Komitéens medlemmer drager derpå konklusioner af besøget med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i stk. 1.

Komitéens formand udarbejder en rapport om den gennemførte kontrol og de konklusioner, der er omhandlet i første afsnit. Rapporten sendes hurtigst muligt til den medlemsstat, hvor der er aflagt besøg, og dernæst til de øvrige medlemsstater.

Hvis der i den rapport, der er nævnt i andet afsnit, påpeges mangler på de forskellige aktivitetsområder, som er blevet kontrolleret, eller hvis der fremsættes anbefalinger til at forbedre dem, informerer medlemsstaten Kommissionen om alle ændringer, der påtænkes, eller som er gennemført, senest tre måneder, efter at rapporten blev sendt.

6.   Kommissionen betaler komitémedlemmernes rejseudgifter og dagpenge i overensstemmelse med reglerne for refusion af rejseudgifter og dagpenge til personer, der ikke er ansat ved Kommissionen, og som Kommissionen har anmodet om at fungere som eksperter.

Artikel 39

Foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe

1.   Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger:

a)

for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes

b)

for at sikre, at de priser, der er indberettet i henhold til artikel 17, stk. 1, artikel 27, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, i denne forordning er korrekte

c)

for at straffe overtrædelser såsom forfalskning og svigagtig anvendelse af stempler og etiketter eller klassificeringer foretaget af personale uden det nødvendige bevis.

2.   Medlemsstaterne informerer så hurtigt som muligt Kommissionen om de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 40

Forordning (EØF) nr. 563/82, (EØF) nr. 2967/85, (EØF) nr. 344/91, (EF) nr. 295/96, (EF) nr. 103/2006, (EF) nr. 1128/2006, (EF) nr. 908/2006, (EF) nr. 1319/2006, (EF) nr. 710/2008 og (EF) nr. 22/2008 og beslutning 83/471/EØF ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger og den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 41

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 67 af 11.3.1982, s. 23.

(3)  EFT L 285 af 25.10.1985, s. 39.

(4)  EFT L 41 af 14.2.1991, s. 15.

(5)  EFT L 39 af 17.2.1996, s. 1.

(6)  EUT L 17 af 21.1.2006, s. 6.

(7)  EUT L 168 af 21.6.2006, s. 11.

(8)  EUT L 201 af 25.7.2006, s. 6.

(9)  EUT L 243 af 6.9.2006, s. 3.

(10)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 28.

(11)  EUT L 9 af 12.1.2008, s. 6.

(12)  EFT L 259 af 20.9.1983, s. 30.

(13)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(14)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 6.

(15)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 3.

(16)  EFT L 149 af 21.6.1993, s. 1.


BILAG I

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 3

1.   KROPSBYGNING

Udvikling af slagtekroppens profiler, specielt de værdifulde dele (lår, ryg og bov)

Kropsbygningsklasse

Yderligere bestemmelser

S

Særdeles udmærket

Lår

:

Ekstremt fyldigt, dobbelt muskulatur, synligt adskilte furer

Inderlår går i meget betydelig grad ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg

:

Meget bred og meget kraftig op til boven

Tykstegen meget fyldig

Bov

:

Ekstremt fyldig

 

E

Udmærket

Lår

:

Meget fyldigt

Inderlår går i betydelig grad ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg

:

Bred og meget kraftig op til boven

Tykstegen meget fyldig

Bov

:

Meget fyldig

 

U

Meget god

Lår

:

Fyldigt

Inderlår går ud over låsen (symphysis pelvis)

Ryg

:

Bred og kraftig op til boven

Tykstegen fyldig

Bov

:

Fyldig

 

R

God

Lår

:

Veludviklet

Inderlår og tyksteg ret fyldig

Ryg

:

Stadigvæk kraftig, men ikke så bred op til boven

 

Bov

:

Ret veludviklet

 

O

Tilfredsstillende

Lår

:

Middel til knap middeludviklet

 

Ryg

:

Middel til knap middeludviklet

Tykstegen lige

Bov

:

Middeludviklet til næsten flad

 

P

Ringe

Lår

:

Ringe udviklet

 

Ryg

:

Smal med synlige knogler

 

Bov

:

Flad med synlige knogler

 


2.   FEDNINGSGRAD

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket i brysthulen

Fedningsklasse

Yderligere bestemmelser

1

Meget ringe

Intet talg i brysthulen

2

Ringe

Musklerne mellem ribbenene klart synlige i brysthulen

3

Normal

Musklerne mellem ribbenene endnu synlige i brysthulen

4

Stærk

Fremtrædende fedtstriber på låret. I brysthulen kan der i musklerne mellem ribbenene være aflejret fedt.

5

Meget stærk

Låret er næsten helt dækket af et tykt fedtlag, således at der kun i ringe omfang fremtræder fedtstriber. I brysthulen er der fedtaflejringer i musklerne mellem ribbenene.


BILAG II

GODKENDELSE AF AUTOMATISEREDE KLASSIFICERINGSMETODER, JF. ARTIKEL 9, STK. 1

DEL A

Betingelser og minimumskrav for godkendelse

1.   Den pågældende medlemsstat skal arrangere en certificeringstest med en jury bestående af mindst fem autoriserede eksperter i klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg. To jurymedlemmer skal komme fra den medlemsstat, der foretager testen. De øvrige medlemmer skal hver især komme fra en anden medlemsstat. Juryen skal omfatte et ulige antal eksperter. Eksperter fra Kommissionens tjenestegrene og andre medlemsstater kan overvære certificeringstesten som observatører.

Jurymedlemmerne skal arbejde uafhængigt og anonymt.

Den pågældende medlemsstat udpeger en koordinator for certificeringstesten, som:

ikke må være medlem af juryen

skal have et tilfredsstillende teknisk kendskab og være helt uafhængig

skal overvåge, at jurymedlemmerne arbejder uafhængigt og anonymt

skal indsamle jurymedlemmernes klassificeringsresultater og dem, der opnås ved den automatiserede klassificeringsmetode

skal under hele certificeringstesten sikre, at ingen af jurymedlemmerne får kendskab til de ved den automatiserede klassificeringsmetode opnåede resultater og vice versa, og at ingen andre interesserede parter får kendskab til resultaterne

skal validere klassificeringerne for hver enkelt slagtekrop, og koordinatoren kan af objektive grunde, som nærmere skal angives, udelukke bestemte slagtekroppe fra at indgå i den stikprøve, der anvendes ved analysen.

2.   I forbindelse med certificeringstesten:

skal hver kropsbygnings- og fedningsklasse opdeles i tre underklasser

skal der anvendes en stikprøve omfattende mindst 600 validerede slagtekroppe

må afvisningsprocenten ikke overstige 5 % af de slagtekroppe, der er egnede til klassificering ved den automatiserede klassificeringsmetode.

3.   For hver valideret slagtekrop anses medianen af jurymedlemmernes resultater for at være den korrekte klassificering af den pågældende slagtekrop.

Ved vurderingen af den automatiserede klassificeringsmetodes præstation sammenholdes den automatiserede klassificeringsmaskines resultater for hver enkelt valideret slagtekrop med medianen af juryens resultater. Nøjagtigheden af den klassificering, der er foretaget ved den automatiserede klassificeringsmetode, konstateres ved anvendelse af et pointsystem, hvor der tildeles følgende antal point:

 

Kropsbygning

Fedningsgrad

Ingen fejl

10

10

1 fejlenhed (dvs. 1 underklasse højere eller lavere)

6

9

2 fejlenheder (dvs. 2 underklasser højere eller lavere)

–9

0

3 fejlenheder (dvs. 3 underklasser højere eller lavere)

–27

–13

Mere end 3 fejlenheder (dvs. mere end 3 underklasser højere eller lavere)

–48

–30

For at kunne godkendes skal den automatiserede klassificeringsmetode opnå mindst 60 % af det maksimale antal point, såvel for kropsbygning som for fedningsgrad.

Desuden skal den klassificering, der opnås ved den automatiserede klassificeringsmetode, ligge inden for følgende grænser:

 

Kropsbygning

Fedningsgrad

Misvisning

± 0,30

± 0,60

Regressionslinjens hældning

1 ± 0,15

1 ± 0,30

DEL B

Oplysninger, som medlemsstaterne skal sende om afholdelsen af en certificeringstest

de dage, hvor certificeringstesten finder sted

en detaljeret beskrivelse af de slagtekroppe af voksent kvæg, der klassificeres i den pågældende medlemsstat eller den pågældende del deraf

de statistiske metoder, der anvendes ved udvælgelsen af slagtekroppe, der med hensyn til kategori, kropsbygnings- og fedningsklasse skal være repræsentative for det voksne kvæg, der slagtes i den pågældende medlemsstat eller den pågældende del deraf

navn og adresse på det eller de slagterier, hvor certificeringstesten finder sted, og en redegørelse for produktionskæden/produktionskæderne og dens/deres kapacitet, herunder hastighed pr. time

den eller de slagtekropspræsentationer, der anvendes ved certificeringstesten

en beskrivelse af den automatiserede klassificeringsmaskine og dens tekniske funktioner, herunder navnlig de forholdsregler, der skal sikre maskinen mod enhver form for manipulation

de autoriserede eksperter, den pågældende medlemsstat har udpeget til at deltage i certificeringstesten som medlemmer af juryen

koordinatoren for certificeringstesten, med bevis for vedkommendes tilfredsstillende tekniske viden og fulde uafhængighed

navn og adresse på det uafhængige organ, den pågældende medlemsstat har udpeget til at analysere resultaterne af certificeringstesten.

DEL C

Oplysninger, som medlemsstaterne skal sende om resultaterne af en certificeringstest

en kopi af de klassificeringsblanketter, der er udfyldt og underskrevet af jurymedlemmerne og af koordinatoren under certificeringstesten

en kopi af de klassificeringsresultater, der under certificeringstesten er opnået ved den automatiserede klassificeringsmetode, underskrevet af koordinatoren

en rapport fra koordinatoren om certificeringstestens gennemførelse, hvad angår de betingelser og minimumskrav, der er fastsat i del B i dette bilag

en kvantitativ analyse efter en metode, som Kommissionen fastlægger, af certificeringstestens resultater med angivelse af klassificeringsresultaterne for hver enkelt klassificeringsekspert og de resultater, der er opnået ved den automatiserede klassificeringsmetode. De data, der er anvendt ved analysen, forelægges i et elektronisk format, som Kommissionen fastlægger

den automatiserede klassificeringsmetodes nøjagtighed konstateret i overensstemmelse med del A, punkt 3, i dette bilag.


BILAG III

Korrektioner i procent af slagtekroppens vægt, jf. artikel 13, stk. 5

Procentsats

Fradrages

Tilføjes

Fedningsklasser

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Nyrer

–0,4

 

Nyretalg

–1,75

–2,5

–3,5

 

Bækkentalg

–0,5

 

Lever

–2,5

 

Mellemgulv

–0,4

 

Nyretappe

–0,4

 

Hale

–0,4

 

Rygmarv

–0,05

 

Yvertalg

–1,0

 

Testikler

–0,3

 

Testikeltalg

–0,5

 

Inderlårstalg

–0,3

 

Halsfedt og halsvener

–0,3

 

Fedtafpudsning

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Afpudsning af fedtlag ved spidsbrystet, der efterlader fedtdække (muskelvævet må ikke være blottet)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Afpudsning af det på testikeltalgen vedhængende talg på indersiden af slaget

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


BILAG IV

Indhold af magert kød, jf. artikel 23, stk. 2

1.   Beregningen af det procentvise indhold af magert kød er baseret på en dissektion, der gennemføres i overensstemmelse med referencemetoden.

2.   Ved delvis dissektion er beregningen af det procentvise indhold af magert kød baseret på dissektion af fire større udskæringer (bov, kam, skinke og brystflæsk). Referenceprocentsatsen for magert kød beregnes således:

Formula

Vægten af magert kød i disse fire udskæringer (bov, kam, skinke og brystflæsk) vil blive beregnet ved fra den samlede vægt af udskæringerne før dissektion at fratrække de samlede elementer af ikke-magert kød i de fire udskæringer.

3.   Ved fuldstændig dissektion beregnes referenceprocentsatsen for magert kød således:

Formula

Vægten af magert kød vil blive beregnet ved fra den samlede slagtevægt før dissektion at fratrække de samlede elementer af ikke-magert kød. Hovedet, undtagen kinderne, dissekeres ikke.


BILAG V

Protokol for metoder til klassificering af slagtekroppe af svin, jf. artikel 23, stk. 4

1.

Del 1 i protokollen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af dissektionsprøven, herunder:

prøveperioden og tidsplanen for hele godkendelsesproceduren

slagteriernes antal og beliggenhed

en beskrivelse af den af prøvemetoden omfattede svinepopulation

oplysning om den valgte dissektionsmetode (fuldstændig eller delvis)

beskrivelse af proceduren, hvis der anvendes et computerstyret tomografiapparat, jf. artikel 23, stk. 1, tredje afsnit

en præsentation af de statistiske metoder, der anvendes i forbindelse med den valgte stikprøvemetode

en beskrivelse af den nationale hurtigmetode

den nøjagtige præsentation af de svinekroppe, der skal anvendes.

2.

Del 2 i protokollen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af resultaterne af dissektionsprøven, herunder:

en præsentation af de statistiske metoder, der anvendes i forbindelse med den valgte stikprøvemetode

den ligning, der skal indføres eller ændres

en numerisk og en grafisk beskrivelse af resultaterne

en beskrivelse af det nye apparatur

vægtgrænsen for svin, for hvilke den nye metode må anvendes, og enhver anden begrænsning af metodens praktiske anvendelse.


BILAG VI

Handelsklasseskema for slagtekroppe af lam på under 13 kg slagtet vægt, jf. artikel 28

Kategori

A

B

C

Vægt

≤ 7 kg

7,1-10 kg

10,1-13 kg

Kvalitet

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Kødfarve

klar lyserød

anden farve eller fedningsklasse

klar lyserød eller lyserød

anden farve eller fedningsklasse

klar lyserød eller lyserød

anden farve eller fedningsklasse

Fedningsklasse (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Som defineret i del C, punkt III, nr. 1, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007.


BILAG VII

Yderligere bestemmelser om kropsbygnings- og fedningsklasser for slagtekroppe af får, jf. artikel 29

1.   KROPSBYGNING

Udvikling af slagtekroppens profiler, specielt af de værdifulde dele (kølle, ryg og bov).

Kropsbygningsklasse

Yderligere bestemmelser

S

Prima

Kølle

:

Dobbelt muskulær udvikling. Ekstremt konvekse profiler

Ryg

:

Ekstremt konveks, ekstremt bred, ekstremt fyldig

Bov

:

Ekstremt konveks og ekstremt fyldig

E

Udmærket

Kølle

:

Meget fyldig. Meget konvekse profiler

Ryg

:

Meget konveks, meget bred og meget fyldig ned til boven

Bov

:

Meget konveks og meget fyldig

U

Meget god

Kølle

:

Fyldig. Konvekse profiler

Ryg

:

Bred og fyldig ned til boven

Bov

:

Fyldig og konveks

R

God

Kølle

:

Hovedsagelig lige profiler

Ryg

:

Fyldig, men mindre bred ned til boven

Bov

:

Veludviklet, men mindre fyldig

O

Tilfredsstillende

Kølle

:

Nærmest let konkave profiler

Ryg

:

Mangler bredde og fylde

Bov

:

Nærmest smal. Mangler fylde

P

Ringe

Kølle

:

Konkave til meget konkave profiler

Ryg

:

Smal og konkav med synlige knogler

Bov

:

Smal, flad og med synlige knogler

2.   FEDNINGSGRAD

Tykkelse af fedtdækket på slagtekroppens yderside og de indre organer.

Fedningsklasse

Yderligere bestemmelser (1)

1.

Meget ringe

Udvendigt

Spor af fedt eller intet synligt fedt

Indvendigt

Bughule

Spor af fedt eller intet synligt fedt på nyrerne

Brysthule

Spor af fedt eller intet synligt fedt mellem ribbenene

2.

Ringe

Udvendigt

Et tyndt fedtlag dækker en del af slagtekroppen, men kan være mindre synligt på lemmerne

Indvendigt

Bughule

Spor af fedt eller et tyndt fedtlag dækker en del af nyrerne

Brysthule

Musklerne tydeligt synlige mellem ribbenene

3.

Normal

Udvendigt

Hele eller det meste af slagtekroppen dækket af et let fedtlag. Lidt tykkere fedtansætning ved haleroden

Indvendigt

Bughule

Nyrerne helt eller delvis dækket af et let fedtlag

Brysthule

Musklerne stadig synlige mellem ribbenene

4.

Stærk

Udvendigt

Det meste af slagtekroppen dækket af et tykt fedtlag, som dog kan være tyndere på lemmerne og tykkere på skuldrene

Indvendigt

Bughule

Nyrerne dækket af fedt

Brysthule

Musklerne mellem ribbenene kan være fedtmarmorerede. Fedtdepoter kan være synlige på ribbenene

5.

Meget stærk

Udvendigt

Meget tykt fedtlag

Fedtansamlinger kan være synlige

Indvendigt

Bughule

Nyrerne dækket af et tykt fedtlag

Brysthule

Musklerne mellem ribbenene er fedtmarmorerede. Fedtdepoter synlige på ribbenene


(1)  De yderligere bestemmelser for bughulen gælder ikke ved anvendelsen af bilag VI til denne forordning.


BILAG VIII

Sammenligningstabel, jf. artikel 40

1.   FORORDNING (EØF) Nr. 563/82

Forordning (EØF) nr. 563/82

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 13, stk. 5, første afsnit

Artikel 1, stk. 4

Artikel 13, stk. 5, andet afsnit

Artikel 2

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 3

Artikel 13, stk. 4

Artikel 4

Artikel 41


2.   FORORDNING (EØF) Nr. 2967/85

Forordning (EØF) nr. 2967/85

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 22, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 22, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 22, stk. 3

Artikel 3

Artikel 23, stk. 2-5

Artikel 4, stk. 1

Artikel 21, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 21, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 21, stk. 3, femte afsnit

Artikel 5

Artikel 21, stk. 4, litra a)

Artikel 6

Artikel 39

Artikel 7

Artikel 41


3.   FORORDNING (EØF) Nr. 344/91

Forordning (EØF) nr. 344/91

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 6, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 6, stk. 4

Artikel 1, stk. 2a

Artikel 6, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 6, stk. 5

Artikel 1, stk. 4

Artikel 6, stk. 6

Artikel 1, stk. 5

Artikel 7, stk. 2, indledningen og litra a)

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, indledningen og første led

Artikel 5

Artikel 2, stk. 2, andet led

Artikel 2, stk. 3

Artikel 6, stk. 7

Artikel 3, stk. 1, første afsnit

Artikel 8

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 1a, første til tredje afsnit

Artikel 9, stk. 1

Artikel 3, stk. 1a, fjerde afsnit

Artikel 9, stk. 3, litra a)

Artikel 3, stk. 1b

Artikel 9, stk. 2

Artikel 3, stk. 1c

Artikel 9, stk. 4

Artikel 3, stk. 2, første afsnit

Artikel 11, stk. 1

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit

Artikel 11, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 11, stk. 3

Artikel 3, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 11, stk. 4

Artikel 3, stk. 2, femte afsnit

Artikel 12, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, sjette afsnit

Artikel 12, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Artikel 39, stk. 2

Artikel 4

Artikel 41

Bilag I

Bilag II, del A

Bilag II

Bilag II, del B og C


4.   FORORDNING (EF) Nr. 295/96

Forordning (EF) nr. 295/96

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 14

Artikel 2, stk. 1

Artikel 15, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 15, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 16, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 16, stk. 3

Artikel 3, stk. 4, litra a)

Artikel 16, stk. 4, første afsnit

Artikel 3, stk. 4, litra b)

Artikel 16, stk. 4, andet afsnit

Artikel 3, stk. 4, litra c)

Artikel 16, stk. 5

Artikel 3, stk. 4, litra d)

Artikel 16, stk. 6

Artikel 3, stk. 4, litra e), første afsnit, indledningen

Artikel 16, stk. 7, første afsnit, indledningen

Artikel 3, stk. 4, litra e), første afsnit, første led

Artikel 16, stk. 7, første afsnit, litra a)

Artikel 3, stk. 4, litra e), første afsnit, andet led

Artikel 16, stk. 7, første afsnit, litra c)

Artikel 3, stk. 4, litra e), andet afsnit

Artikel 16, stk. 7, andet afsnit

Artikel 3, stk. 5

Artikel 16, stk. 8

Artikel 4

Artikel 17

Artikel 5, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 18, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 37, stk. 1

Artikel 6

Artikel 19

Artikel 7

Artikel 39, stk. 1

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 41


5.   FORORDNING (EF) Nr. 103/2006

Forordning (EF) nr. 103/2006

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bilag I

Bilag I

Bilag II og III


6.   FORORDNING (EF) Nr. 908/2006

Forordning (EF) nr. 908/2006

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 25, stk. 3, første afsnit

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bilag I til III


7.   FORORDNING (EF) Nr. 1128/2006

Forordning (EF) nr. 1128/2006

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 26, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 26, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 25, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 25, stk. 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 41

Bilag I og II


8.   FORORDNING (EF) Nr. 1319/2006

Forordning (EF) nr. 1319/2006

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 27, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 27, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 27, stk. 3

Artikel 4 og 5

Artikel 6

Artikel 41

Bilag I og II


9.   FORORDNING (EF) Nr. 22/2008

Forordning (EF) nr. 22/2008

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 33

Artikel 2

Artikel 34

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 30, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 30, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 30, stk. 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 31

Artikel 5, stk. 2

Artikel 32

Artikel 6

Artikel 38, stk. 1, indledningen og litra a) og b)

Artikel 7

Artikel 38, stk. 2, andet og tredje afsnit

Artikel 8

Artikel 38, stk. 2, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, første afsnit

Artikel 38, stk. 4, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit

Artikel 9, stk. 2

Artikel 38, stk. 4, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 9, stk. 4

Artikel 38, stk. 4, fjerde afsnit

Artikel 9, stk. 5

Artikel 38, stk. 5, første afsnit

Artikel 9, stk. 6

Artikel 38, stk. 5, andet afsnit

Artikel 10

Artikel 38, stk. 6

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 41

Bilag I

Bilag VII

Bilag II og III


10.   FORORDNING (EF) Nr. 710/2008

Forordning (EF) nr. 710/2008

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 41

Bilag


11.   BESLUTNING 83/471/EØF

Beslutning 83/471/EØF

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 38, stk. 1

Artikel 2

Artikel 38, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 38, stk. 3

Artikel 3, stk. 2, første afsnit

Artikel 38, stk. 4, første afsnit

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 38, stk. 4, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 38, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 3, stk. 4

Artikel 38, stk. 4, fjerde afsnit

Artikel 4

Artikel 38, stk. 5

Artikel 5

Artikel 38, stk. 6

Artikel 6


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1250/2008

af 12. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår bestemmelser om udstedelse af certifikat ved import af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 25, litra a) og d),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), særlig artikel 12,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 16,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), særlig artikel 63, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (6) er der i tillæg IV og tillæg V til bilag VI fastlagt modeller til sundhedscertifikater til brug ved import af fiskevarer og toskallede bløddyr til konsum.

(2)

Rådets direktiv 2006/88/EF og Kommissionens forordning (EF) 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser for og certifikatudstedelseskrav ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (7) indeholder dyresundhedsbestemmelser for omsætning og import af akvakulturdyr og produkter deraf til konsum.

(3)

Bestemmelserne omfatter restriktioner for import af visse sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf af arter, der er modtagelige for de vanddyrssygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt transportbetingelser.

(4)

Standardcertifikaterne i forordning (EF) nr. 2074/2005 bør ændres, så de er i tråd med bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF og forordning (EF) nr. 1251/2008.

(5)

De særlige krav vedrørende levende toskallede bløddyr i afsnit VII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 gælder også for levende pighuder, sækdyr og havsnegle. Anvendelsesområdet for certifikatet til brug ved import af levende toskallede bløddyr til konsum bør derfor udvides til også at omfatte levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle.

(6)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og virksomhederne har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at overholde de nye krav, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005

Forordning (EF) nr. 2074/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2009, kan sendinger, for hvilke der er udstedt sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i forordning (EF) nr. 2074/2005, som ændret ved forordning (EF) nr. 1664/2006, importeres til Fællesskabet.

2.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. juli 2010, kan følgende sendinger, hvis der er udstedt sundhedscertifikat for dem i overensstemmelse med modellen i forordning (EF) nr. 2074/2005, som ændret ved forordning (EF) nr. 1664/2006, importeres til Fællesskabet:

a)

sendinger af fiskevarer, for hvilke det ikke er nødvendigt at udfylde dyresundhedserklæringen i del II i modellen til sundhedscertifikat i tillæg IV til bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, som ændret ved nærværende forordning, jf. punkt (2) i bemærkningerne til nævnte del II

b)

sendinger af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, for hvilke det ikke er nødvendigt at udfylde dyresundhedserklæringen i del II i modellen til sundhedscertifikat i tillæg V til bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, som ændret ved nærværende forordning, jf. punkt (2) i bemærkningerne til nævnte del II.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27.

(7)  Se side 41 i denne EUT.


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Tillæg IV affattes således:

»Tillæg IV til bilag VI

MODEL TIL SUNDHEDSCERTIFIKAT VED IMPORT AF FISKEVARER TIL KONSUM

Image

Image

Image

2)

Del A i tillæg V affattes således:

»Tillæg V til bilag VI

DEL A

MODEL TIL SUNDHEDSCERTIFIKAT VED IMPORT AF LEVENDE TOSKALLEDE BLØDDYR, PIGHUDER, SÆKDYR OG HAVSNEGLE TIL KONSUM

Image

Image

Image


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1251/2008

af 12. december 2008

om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 17, stk. 2, artikel 22 og 25 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbestemmelser for omsætning og import og transit af akvakulturdyr og produkter deraf i Fællesskabet. Direktiv 2006/88/EF ophæver og afløser Rådets direktiv 91/67/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (2) med virkning fra den 1. august 2008.

(2)

I direktiv 2006/88/EF defineres et akvakulturdyr som ethvert vanddyr (herunder også vandlevende pryddyr), uanset dets udviklingstrin, herunder æg og sæd/mælke, der opdrættes på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, herunder vanddyr, der har været vildtlevende, og som påtænkes anvendt på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr. Ved vanddyr forstås fisk, bløddyr og krebsdyr.

(3)

Kommissionens beslutning 1999/567/EF af 27. juli 1999 om fastsættelse af modellen til det certifikat, der er nævnt i artikel 16, stk. 1, i direktiv 91/67/EØF (3), og Kommissionens beslutning 2003/390/EF af 23. maj 2003 om særlige betingelser for afsætning af arter af akvakulturdyr, der ikke betragtes som modtagelige for visse sygdomme, og produkter heraf (4) indeholder visse regler for omsætning af akvakulturdyr, herunder certifikatudstedelseskrav. Ved Kommissionens beslutning 2003/804/EF af 14. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (5), Kommissionens beslutning 2003/858/EF af 21. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum (6) og Kommissionens beslutning 2006/656/EF af 20. september 2006 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af prydfisk (7) er der fastsat betingelser for import af akvakulturdyr til Fællesskabet. Ved disse beslutninger gennemføres direktiv 91/67/EØF.

(4)

I henhold til direktiv 2006/88/EF skal omsætning af akvakulturdyr være omfattet af krav om udstedelse af dyresundhedscertifikater, hvis dyrene tilføres medlemsstater, zoner eller segmenter, der er erklæret sygdomsfri i overensstemmelse med samme direktiv, eller som er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes certifikatudstedelseskrav og harmoniserede standarddyresundhedscertifikater, som afløser certifikatudstedelseskravene i direktiv 91/67/EØF og de beslutninger, der gennemfører direktivet.

(5)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (8) er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, herunder emballerings- og mærkningsbestemmelser. Nærværende forordnings bestemmelser om udstedelse af dyresundhedscertifikater i forbindelse med omsætning og import af akvakulturdyr og produkter deraf bestemt til videreforarbejdning før konsum bør, forudsat at visse betingelser er opfyldt, ikke gælde for dyr og produkter, der er emballeret og mærket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004.

(6)

I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstaterne sikre, at omsætning af vandlevende pryddyr ikke risikerer at forringe vanddyrs sundhedsstatus med hensyn til de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv.

(7)

Vandlevende pryddyr, der bringes i omsætning i Fællesskabet og er bestemt til faciliteter uden direkte kontakt med naturlige vandområder, dvs. lukkede pryddyrsanlæg, er ikke forbundet med samme risiko for andre dele af akvakultursektoren i Fællesskabet eller for vilde bestande. Denne forordning bør af samme grund ikke indeholde krav om udstedelse af dyresundhedscertifikat for disse dyr.

(8)

For at sikre, at medlemsstater, hvor hele landet eller visse zoner eller segmenter er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, som vandlevende pryddyr er modtagelige for, oplyses om flytninger ind på deres område af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, bør sådanne flytninger anmeldes via Traces-systemet, som omhandlet i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (9) og indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet (10).

(9)

Flytninger inden for Fællesskabet fra lukkede pryddyrsanlæg til åbne pryddyrsanlæg eller ud i naturen kan indebære en stor risiko for andre dele af akvakultursektoren i Fællesskabet og bør ikke være tilladt, medmindre medlemsstaternes kompetente myndigheder på forhånd har givet tilladelse hertil.

(10)

I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstaterne træffe visse minimumsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af bekræftet forekomst hos akvakulturdyr eller vildtlevende vanddyr af en eksotisk eller en ikke-eksotisk sygdom, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv, eller i tilfælde af nye sygdomme. Direktivet foreskriver tillige, at medlemsstaterne skal sikre, at omsætning af akvakulturdyr er omfattet af krav om udstedelse af dyresundhedscertifikat, når der gives tilladelse til, at dyrene forlader et område, der er omfattet af disse bekæmpelsesbestemmelser.

(11)

I overensstemmelse hermed bør denne forordning indeholde dyresundhedsmæssige betingelser og certifikatudstedelseskrav for sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf, der forlader medlemsstater, zoner eller segmenter, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.

(12)

Ifølge direktiv 2006/88/EF skal medlemsstaterne sikre, at akvakulturdyr og produkter deraf kun føres ind i Fællesskabet fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste udarbejdet i overensstemmelse med samme direktiv.

(13)

Import til Fællesskabet af akvakulturdyr bør kun være tilladt fra tredjelande, der opererer med dyresundhedslovgivning og kontrolsystemer, der svarer til Fællesskabets egne. Ved denne forordning bør der derfor fastlægges en liste over tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, hvorfra medlemsstaterne må indføre akvakulturdyr i Fællesskabet til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg. Det bør dog være tilladt at importere visse prydfisk, -bløddyr og -krebsdyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg til Fællesskabet fra tredjelande, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(14)

Tredjelande og tredjelandsområder, der på grundlag af sundhedsmæssige hensyn har tilladelse til at eksportere akvakulturdyr til konsum til Fællesskabet, bør også kunne eksportere til Fællesskabet i henhold til denne forordnings dyresundhedsbestemmelser. Akvakulturdyr og produkter deraf til konsum bør derfor kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller tredjelandsområder, -zoner eller -segmenter, der er opført på en liste udarbejdet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (11).

(15)

Der er fastlagt sådanne lister i bilag I og II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (12), og - for en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2009 - ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (13). Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der tages hensyn til disse lister i nærværende forordning.

(16)

I henhold til direktiv 2006/88/EF skal akvakulturdyr og produkter deraf, der importeres til Fællesskabet, ledsages af et dokument, der indeholder et dyresundhedscertifikat, når de føres ind i Fællesskabet. Det er nødvendigt ved denne forordning at fastsætte detaljerede dyresundhedsmæssige betingelser for import af akvakulturdyr til Fællesskabet, herunder standarddyresundhedscertifikater, som afløser de importbetingelser, der er fastsat ved direktiv 91/67/EØF.

(17)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (14) er der fastlagt modeller til sundhedscertifikater til brug ved import af fiskevarer og levende toskallede bløddyr til konsum. Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør det ved denne forordning fastsættes, at nævnte standardsundhedscertifikater skal ledsage produkter, der importeres i henhold til denne forordning.

(18)

Vandlevende pryddyr, herunder fisk, bløddyr og krebsdyr, indføres til Fællesskabet i store mængder fra tredjelande og tredjelandsområder. For at beskytte dyresundhedsstatussen for pryddyrsanlæg i Fællesskabet må der fastsættes visse dyresundhedsmæssige krav til import af sådanne dyr.

(19)

Det er vigtigt at sikre, at dyresundhedsstatussen for akvakulturdyr, der importeres til Fællesskabet, ikke forringes under transporten til Fællesskabet.

(20)

Udsætning i naturen af importerede akvakulturdyr i Fællesskabet er forbundet med en særligt stor risiko for Fællesskabets dyresundhedsstatus, eftersom det er vanskeligt at bekæmpe og udrydde sygdomme i naturlige vandområder. Udsætning i naturen bør af samme grund være betinget af, at den kompetente myndighed har givet særlig tilladelse hertil, ligesom denne tilladelse kun bør gives, hvis der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre dyresundhedsstatussen på udsætningsstedet.

(21)

Akvakulturdyr bestemt til transit gennem Fællesskabet bør opfylde de samme krav som akvakulturdyr bestemt til import til Fællesskabet.

(22)

Som følge af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun har betydning for Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Fællesskabet af sendinger til og fra Rusland. Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der i denne forordning tages hensyn til Kommissionens beslutning 2001/881/EF af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (15), og til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (16).

(23)

Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (17), som indeholder bestemmelser, der skal overholdes ved udstedelse af veterinærcertifikater, bør finde anvendelse på dyresundhedscertifikater, der udstedes i henhold til denne forordning.

(24)

I henhold til artikel 17 i direktiv 2006/88/EF skal medlemsstaterne, hvis det på grundlag af videnskabelige data eller praktiske erfaringer kan dokumenteres, at andre arter end de modtagelige arter, der er opført i del II i bilag IV til samme direktiv, kan forårsage overførsel af en given sygdom ved at optræde som vektorarter, sikre, at visse krav fastsat i samme direktiv er opfyldt, hvis sådanne vektorarter med henblik på opdræt eller udsætning tilføres en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for den pågældende sygdom. Artikel 17 i direktiv 2006/88/EF foreskriver ligeledes, at der skal udarbejdes en liste over vektorarter. En sådan liste over vektorarter bør derfor vedtages.

(25)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet tre udtalelser om dette emne: Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain fish diseases (18), Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain mollusc diseases (19) og Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on possible vector species and live stages of susceptible species not transmitting disease as regards certain crustacean diseases (20).

(26)

Ifølge disse videnskabelige udtalelser er sandsynligheden for, at de i direktiv 2006/88/EF opførte sygdomme overføres - og vinder fodfæste - via de undersøgte potentielle vektorarter eller grupper af vektorarter, fra ubetydelig/ekstremt lille til moderat (under visse forhold). Denne vurdering omfattede akvatiske arter, der bruges i akvakultur og handles med henblik på opdræt.

(27)

Der bør ved udarbejdelsen af listen over vektorarter tages hensyn til EFSA's udtalelser. Valget af de arter, der skal med på listen, skal sikre et passende beskyttelsesniveau for akvakulturdyrs sundhedsstatus i Fællesskabet, uden at der indføres unødvendige handelsrestriktioner. Arter, der ifølge ovennævnte udtalelser udgør en moderat risiko for sygdomsoverførsel, bør derfor indgå i listen.

(28)

Mange af de arter, der i EFSA's udtalelser er identificeret som potentielle vektorer for bestemte sygdomme, bør kun betragtes som sådanne, hvis de har oprindelse i et område, hvor der forekommer arter, der er modtagelige for den pågældende sygdom, og er bestemt til et område, hvor de samme modtagelige arter også forekommer. I overensstemmelse hermed bør akvakulturdyr af potentielle vektorarter kun under disse omstændigheder betragtes som vektorarter ved anvendelsen af artikel 17 i direktiv 2006/88/EF.

(29)

Af hensyn til fællesskabslovgivningens klarhed og sammenhæng bør beslutning 1999/567/EF, 2003/390/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF ophæves og afløses af denne forordning.

(30)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og virksomhederne har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at overholde de nye krav, der fastsættes ved denne forordning.

(31)

På baggrund af den omfattende samhandel med vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom (EUS), og i lyset af behovet for yderligere undersøgelser af den risiko, sygdommen udgør for industrien for vandlevende pryddyr, herunder en revurdering af listen over modtagelige arter, bør det undgås uden videre og på én gang at afbryde importen af prydfisk af arter, der er modtagelige for EUS, og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg. Der bør således fastsættes en overgangsperiode for så vidt angår de krav vedrørende denne sygdom, de pågældende sendinger skal opfylde. Det er også nødvendigt med en overgangsperiode, der giver tredjelande tilstrækkelig tid til at dokumentere frihed for denne sygdom.

(32)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

a)

en liste over vektorarter

b)

dyresundhedsmæssige betingelser for omsætning af vandlevende pryddyr med oprindelse i eller bestemt til lukkede pryddyrsanlæg

c)

krav vedrørende udstedelse af dyresundhedscertifikater ved omsætning af:

i)

akvakulturdyr bestemt til opdræt, herunder genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg, og til udsætning, og

ii)

akvakulturdyr og produkter deraf til konsum

d)

dyresundhedsmæssige betingelser og certifikatudstedelseskrav for import til samt transit gennem Fællesskabet, herunder oplagring under transit, af:

i)

akvakulturdyr bestemt til opdræt, herunder genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg

ii)

akvakulturdyr og produkter deraf til konsum

iii)

vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»lukkede pryddyrsanlæg«: dyrehandler, havecentre, havedamme, kommercielle akvarier eller grossister, der holder vandlevende pryddyr:

i)

når der ikke er nogen direkte kontakt med naturlige vandområder i Fællesskabet, eller

ii)

når der forefindes et spildevandsrensningssystem, der nedbringer risikoen for sygdomsoverførsel til naturlige vandområder til et acceptabelt niveau

b)

»åbent pryddyrsanlæg«: andre pryddyrsanlæg end lukkede pryddyrsanlæg

c)

»udsætning«: frigivelse i naturen af akvakulturdyr.

KAPITEL II

VEKTORARTER

Artikel 3

Liste over vektorarter

Akvakulturdyr af arter, der er opført i kolonne 2 i skemaet i bilag I til denne forordning, betragtes kun som vektorer ved anvendelsen af artikel 17 i direktiv 2006/88/EF, hvis de pågældende dyr opfylder kriterierne i samme skemas kolonne 3 og 4.

KAPITEL III

OMSÆTNING AF AKVAKULTURDYR

Artikel 4

Vandlevende pryddyr med oprindelse i eller bestemt til pryddyrsanlæg

1.   Flytning af vandlevende pryddyr anmeldes via det edb-system, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 90/425/EØF (Traces), hvis dyrene:

a)

har oprindelse i pryddyrsanlæg i en medlemsstat,

b)

er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg i en anden medlemsstat, hvor hele landet eller visse zoner eller segmenter:

i)

er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, i henhold til samme direktivs artikel 49 eller 50, eller

ii)

er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram i overensstemmelse med samme direktivs artikel 44, stk. 1 eller 2, og

c)

er af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, som den/det pågældende medlemsstat, zone eller segment er erklæret fri for, eller som er genstand for et overvågnings- eller udryddelsesprogram, jf. litra b).

2.   Vandlevende pryddyr, der holdes i lukkede pryddyrsanlæg, må ikke udsættes i åbne pryddyrsanlæg, akvakulturbrug, genudlægningsområder og lystfiskesøer (put and take-fiskeri) eller områder med opdræt af bløddyr eller i naturen, medmindre den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil.

Den kompetente myndighed giver kun en sådan tilladelse, hvis udsætningen ikke risikerer at forringe sundhedsstatussen for de vanddyr, der er til stede på udsætningsstedet, og myndigheden sikrer, at der træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger.

Artikel 5

Akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg og udsætning

Sendinger af akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del A i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt dyrene:

a)

føres ind i medlemsstater, zoner eller segmenter, som:

i)

er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, i henhold til samme direktivs artikel 49 eller 50, eller

ii)

er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram i overensstemmelse med samme direktivs artikel 44, stk. 1 eller 2

b)

er af arter, der er modtagelige for eller vektorer for en eller flere af de sygdomme, som den/det pågældende medlemsstat, zone eller segment er erklæret fri for, eller som er genstand for et overvågnings- eller udryddelsesprogram, jf. litra a).

Artikel 6

Akvakulturdyr og produkter deraf bestemt til videreforarbejdning før konsum

1.   Sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf bestemt til videreforarbejdning før konsum skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del B i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt de:

a)

føres ind i medlemsstater, zoner eller segmenter, som:

i)

er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, i henhold til samme direktivs artikel 49 eller 50, eller

ii)

er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram i overensstemmelse med samme direktivs artikel 44, stk. 1 eller 2

b)

er af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, som den/det pågældende medlemsstat, zone eller segment er erklæret fri for, eller som er genstand for et overvågnings- eller udryddelsesprogram, jf. litra a).

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

fisk, der er slagtet og renset inden afsendelsen

b)

bløddyr eller krebsdyr til konsum, der er emballeret og mærket til dette formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004, og som er:

i)

ikke-levedygtige, hvilket betyder, at de ikke vil kunne overleve, hvis de genudsættes i det miljø, de blev taget fra, eller

ii)

bestemt til videreforarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet

c)

akvakulturdyr eller produkter deraf, der bringes i omsætning med henblik på konsum uden videreforarbejdning, forudsat at de er emballeret i detailsalgsemballage, der opfylder kravene til sådan emballage i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 7

Levende bløddyr og krebsdyr bestemt til renseanlæg, ekspeditionscentre og lignende virksomheder før konsum

Sendinger af levende bløddyr og krebsdyr bestemt til renseanlæg, ekspeditionscentre eller lignende virksomheder før konsum skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del B i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt de:

a)

føres ind i medlemsstater, zoner eller segmenter, som:

i)

er erklæret fri for en eller flere af de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, i henhold til samme direktivs artikel 49 eller 50, eller

ii)

er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram i overensstemmelse med samme direktivs artikel 44, stk. 1 eller 2

b)

er af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, som den/det pågældende medlemsstat, zone eller segment er erklæret fri for, eller som er genstand for et overvågnings- eller udryddelsesprogram, jf. litra a).

Artikel 8

Akvakulturdyr og produkter deraf, der forlader medlemsstater, zoner eller segmenter, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, herunder udryddelsesprogrammer

1.   Sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf, der forlader medlemsstater, zoner eller segmenter, som er omfattet af de i afdeling 3-6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EF omhandlede sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, men for hvilke den kompetente myndighed har givet dispensation fra disse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i:

a)

del A i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, hvis sendingerne består af akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning

b)

del B i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, hvis sendingerne består af akvakulturdyr og produkter deraf bestemt til videreforarbejdning, renseanlæg, ekspeditionscentre eller lignende virksomheder før konsum.

2.   Sendinger af akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg eller udsætning skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del A i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt de:

a)

forlader en medlemsstat, en zone eller et segment med et udryddelsesprogram, der er godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

b)

er af arter, der er modtagelige for eller vektorer for en eller flere af de sygdomme, som er genstand for udryddelsesprogrammet, jf. litra a).

3.   Sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf bestemt til videreforarbejdning, renseanlæg, ekspeditionscentre eller lignende virksomheder før konsum skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del B i bilag II og de forklarende bemærkninger i bilag V, såfremt de:

a)

forlader en medlemsstat, en zone eller et segment med et udryddelsesprogram, der er godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

b)

er af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, som er genstand for udryddelsesprogrammet, jf. litra a).

4.   Denne artikel finder ikke anvendelse på:

a)

fisk, der er slagtet og renset inden afsendelsen

b)

bløddyr eller krebsdyr til konsum, der er emballeret og mærket til dette formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004, og som er:

i)

ikke-levedygtige, hvilket betyder, at de ikke vil kunne overleve, hvis de genudsættes i det miljø, de blev taget fra, eller

ii)

bestemt til videreforarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet

c)

akvakulturdyr eller produkter deraf, der bringes i omsætning med henblik på konsum uden videreforarbejdning, forudsat at de er emballeret i detailsalgsemballage, der opfylder kravene til sådan emballage i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 9

Indførsel af akvakulturdyr efter inspektion

Er en inspektion i henhold til dette kapitel påkrævet inden udstedelsen af et dyresundhedscertifikat, må der i tidsrummet fra inspektionen til pålæsningen af sendingen ikke indsættes levende akvakulturdyr af arter, der er modtagelige for eller vektorer for en eller flere af de i certifikatet angivne sygdomme, i akvakulturbruget eller området med opdræt af bløddyr.

KAPITEL IV

IMPORTBETINGELSER

Artikel 10

Akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg

1.   Akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg må kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og –segmenter, der er opført i bilag III.

2.   Sendinger af de i stk. 1 omhandlede akvakulturdyr skal:

a)

ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del A i bilag IV og de forklarende bemærkninger i bilag V

b)

opfylde de dyresundhedsmæssige krav i standardcertifikatet og de forklarende bemærkninger, jf. litra a).

Artikel 11

Vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg

1.   Prydfisk af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, må kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, der er opført i bilag III til denne forordning.

2.   Prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, må kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

3.   Sendinger af de i stk. 1 og 2 omhandlede dyr skal:

a)

ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del B i bilag IV og de forklarende bemærkninger i bilag V og

b)

opfylde de dyresundhedsmæssige krav i henhold til standardcertifikatet og de forklarende bemærkninger, jf. litra a).

Artikel 12

Akvakulturdyr og produkter deraf til konsum

1.   Akvakulturdyr og produkter deraf til konsum må kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, der er opført på en liste udarbejdet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004.

2.   Sendinger af de i stk. 1 omhandlede dyr og produkter skal:

a)

ledsages af et kombineret folke- og dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med de relevante modeller i tillæg IV og V til bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 og

b)

opfylde de dyresundhedsmæssige krav og bemærkningerne i standardcertifikaterne og -attesterne, jf. litra a).

3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på akvakulturdyr bestemt til genudlægningsområder eller genneddykning i vandområder i Fællesskabet, idet de i stedet er omfattet af artikel 10.

Artikel 13

Elektroniske certifikater

Til udstedelse af certifikater og attester i henhold til dette kapitel kan anvendes elektroniske certifikater og andre godkendte systemer, der er harmoniseret på fællesskabsplan.

Artikel 14

Transport af akvakulturdyr

1.   Akvakulturdyr til import til Fællesskabet må ikke transporteres under forhold, der kan ændre deres sundhedsstatus. Især må de ikke transporteres i det samme vand eller den samme mikrocontainer som vanddyr, der har en lavere sundhedsstatus, eller som ikke er bestemt til import til Fællesskabet.

2.   Under transporten til Fællesskabet må akvakulturdyrene ikke aflæsses fra deres mikrocontainer, ligesom det vand, de transporteres i, ikke må skiftes i et tredjeland, der ikke er godkendt til import af sådanne dyr til Fællesskabet, eller som har en lavere sundhedsstatus end bestemmelsesstedet.

3.   Hvor sendinger af akvakulturdyr transporteres til Fællesskabets grænse ad søvejen, skal det relevante dyresundhedscertifikat være vedlagt et tillæg vedrørende transport af levende akvakulturdyr ad søvejen udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del D i bilag IV.

Artikel 15

Krav til udsætning af akvakulturdyr og produkter deraf samt til transportvand

1.   Akvakulturdyr og produkter deraf, der importeres til Fællesskabet og er bestemt til konsum, håndteres på passende vis med henblik på at undgå, at naturlige vandområder i Fællesskabet forurenes.

2.   Akvakulturdyr, der importeres til Fællesskabet, må ikke udsættes i naturen i Fællesskabet, medmindre den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet har givet tilladelse hertil.

Den kompetente myndighed giver kun en sådan tilladelse, hvis udsætningen ikke risikerer at forringe sundhedsstatussen for de vanddyr, der er til stede på udsætningsstedet, og myndigheden sikrer, at der træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger.

3.   Transportvand fra importerede sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf håndteres på passende vis med henblik på at undgå, at naturlige vandområder i Fællesskabet forurenes.

KAPITEL V

TRANSITBETINGELSER

Artikel 16

Transit og oplagring

Sendinger af levende akvakulturdyr, fiskerogn og ikke rensede fisk, der føres ind i Fællesskabet, men er bestemt til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit gennem Fællesskabet eller efter oplagring i Fællesskabet, skal opfylde kravene i kapitel IV. Certifikatet, der ledsager sendingerne, skal være forsynet med påskriften »Til transit gennem Fællesskabet«. Sendingerne skal tillige ledsages af et certifikat som påkrævet af bestemmelsestredjelandet.

Er de pågældende sendinger bestemt til konsum, skal de dog ledsages af et dyresundhedscertifikat udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del C i bilag IV og de forklarende bemærkninger i bilag V.

Artikel 17

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.   Uanset artikel 16 er transit ad landevej eller jernbane tilladt mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til beslutning 2001/881/EF, af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen er plomberet med en plombering med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med påskriften »Kun til transit til Rusland via Fællesskabet« af den officielle inspektør på indgangsgrænsekontrolstedet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Den officielle inspektør på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   De i stk. 1 omhandlede sendinger må ikke aflæsses eller henlægges på lager, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Fællesskabets område.

3.   Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger, jf. stk. 1, og den tilsvarende mængde produkter, der føres ud af Fællesskabet, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

KAPITEL VI

ALMINDELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Certifikatudstedelseskrav i henhold til andre EF-retsforskrifter

De dyresundhedscertifikater, der kræves i henhold til denne forordnings kapitel III, IV og V, skal i det omfang, det er relevant, omfatte yderligere krav vedrørende udstedelse af dyresundhedscertifikater i henhold til:

a)

foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af eller til bekæmpelse af sygdomme, der ikke er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, godkendt i henhold til samme direktivs artikel 43, stk. 2, eller

b)

artikel 5 i beslutning 2004/453/EF (21).

Artikel 19

Ophævelse

Beslutning 1999/567/EF, 2003/390/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

Henvisninger til de ophævede beslutninger gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

1.   I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2009, kan vandlevende pryddyr som omhandlet i artikel 4, stk. 1, bringes i omsætning, uden at dette anmeldes via det edb-system, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 90/425/EØF (Traces), såfremt de ankommer til deres endelige bestemmelsessted inden denne dato.

2.   I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2009, kan sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf, der ledsages af et transportdokument eller et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med bilag E til direktiv 91/67/EØF eller beslutning 1999/567/EF og 2003/390/EF, bringes i omsætning, såfremt de ankommer til deres endelige bestemmelsessted inden denne dato.

3.   I en overgangsperiode, som udløber den 30. juni 2009, kan følgende sendinger af akvakulturdyr og produkter deraf importeres til eller føres i transit gennem Fællesskabet:

a)

sendinger, der ledsages af et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med beslutning 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF

b)

sendinger, der er omfattet af denne forordnings kapitel IV, men ikke af beslutning 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF.

Artikel 14, stk. 3, finder ikke anvendelse på de i litra a) og b) omhandlede sendinger i denne periode.

4.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2009, kan medlemsstaterne tillade import af akvakulturdyr og produkter deraf til konsum fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, der er opført på listerne i bilag I og II til forordning (EF) nr. 2076/2005.

5.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2010, kan medlemsstaterne tillade import af vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom (EUS), og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

I denne overgangsperiode finder kravene vedrørende EUS i punkt II.2 i dyresundhedscertifikatet i bilag IV, del B, ikke anvendelse på vandlevende pryddyr, der udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

Artikel 21

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(3)  EFT L 216 af 14.8.1999, s. 13.

(4)  EUT L 135 af 3.6.2003, s. 19.

(5)  EUT L 302 af 20.11.2003, s. 22.

(6)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 37.

(7)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 71.

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(9)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(10)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63.

(11)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(12)  EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53.

(13)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.

(14)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27.

(15)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44.

(16)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(17)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

(18)  EFSA Journal (2007) 584, s. 1-163.

(19)  EFSA Journal (2007) 597, s. 1-116.

(20)  EFSA Journal (2007) 598, s. 1-91.

(21)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 5.


BILAG I

Liste over potentielle vektorarter og kriterier for, hvornår disse arter betragtes som vektorer

Sygdomme

Vektorer

 

Arter, der betragtes som vektorer ved anvendelsen af artikel 17, stk. 1 og 2, såfremt de supplerende kriterier i kolonne 3 og 4 i dette skema er opfyldt.

Supplerende kriterier vedrørende oprindelsesstedet for vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter

Supplerende kriterier vedrørende bestemmelsesstedet for vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus) og suder (Tinca tinca)

Ingen supplerende kriterier

Ingen supplerende kriterier

Epizootisk ulcerativt syndrom

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus) og suder (Tinca tinca)

Dammusling (Anodonta cygnea), flodkrebs (Astacus astacus), signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) og rød sumpkrebs (Procambarus clarkii)

Ingen supplerende kriterier

Ingen supplerende kriterier

Infektion med Bonamia exitiosa

Portugisisk østers (Crassostrea angulata), stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og amerikansk østers (Crassostrea virginica)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug eller et område med opdræt af bløddyr, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Infektion med Perkinsus marinus

Hummer (Homarus gammarus), saltvandskrabber (Brachyura spp.), blå australsk krebs (Cherax destructor), kæmpe ferskvandsreje (Macrobrachium rosenbergii), langusterslægt (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), hvid tigerreje (Penaeus indicus), kurumareje (Penaeus japonicus), rynket reje (Penaeus kerathurus), blå reje (Penaeus stylirostris) og mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug eller et område med opdræt af bløddyr, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Infektion med Microcytos mackini

Intet

Ikke relevant

Ikke relevant

Taura-syndrom

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra) og amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Hummer (Homarus gammarus), saltvandskrabber (Brachyura spp.), blå australsk krebs (Cherax destructor), kæmpe ferskvandsreje (Macrobrachium rosenbergii), langusterslægt (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), hvid tigerreje (Penaeus indicus), kurumareje (Penaeus japonicus) og rynket reje (Penaeus kerathurus)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Yellowhead

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra) og amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Der gælder ingen supplerende kriterier vedrørende bestemmelsesstedet.

Egtvedsyge (VHS)

Hus (Huso huso), waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stjernehus (Acipenser stellatus), almindelig stør (Acipenser sturio) og sibirisk stør (Acipenser Baerii)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug eller i et flodafvandingsområde, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus) og suder (Tinca tinca)

Afrikansk malle (Clarias gariepinus), gedde (Esox lucius), nordamerikansk malleslægt (Ictalurus spp.), sort dværgmalle (Ameiurus melas), plettet dværgmalle (Ictalurus punctatus), gulhalet hajmalle (Pangasius pangasius), sandart (Sander lucioperca) og europæisk malle (Silurus glanis)

Almindelig bars (Dicentrarchus labrax), hvid bars/stribet bars (Morone chrysops x M. saxatilis), stribet multe (Mugil cephalus), rød trommefisk (Sciaenops ocellatus), almindelig ørnefisk (Argyrosomus regius), almindelig trommefisk (Umbrina cirrosa), tunslægt (Thunnus spp.), atlantisk tun (Thunnus thynnus), hvid havaborre (Epinephelus aeneus), mørk havaborre (Epinephelus marginatus), senegaltunge (Solea senegalensis), søtunge (Solea solea), rød blankesten (Pagellus erythrinus), tandbrasen (Dentex dentex), guldbrasen (Sparus aurata), sorthale (Diplodus sargus), spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo), japansk guldbrasen (Pagrus major), Diplodus vulgaris, spidssnudet havrude (Diplodus puntazzo), tvebåndet havrude (Diplodus vulgaris) og blankesten (Pagrus pagrus)

Tilapia spp. (Oreochromis)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Hus (Huso huso), waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stjernehus (Acipenser stellatus), almindelig stør (Acipenser sturio) og sibirisk stør (Acipenser Baerii)

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus) og suder (Tinca tinca)

Afrikansk malle (Clarias gariepinus), nordamerikansk malleslægt (Ictalurus spp.), sort dværgmalle (Ameiurus melas), plettet dværgmalle (Ictalurus punctatus), gulhalet hajmalle (Pangasius pangasius), sandart (Sander lucioperca) og europæisk malle (Silurus glanis)

Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus), skrubbe (Platichthys flesus), atlantisk torsk (Gadus morhua) og kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Flodkrebs (Astacus astacus), signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) og rød sumpkrebs (Procambarus clarkii)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Intet

Ikke relevant

Ikke relevant

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

Intet

Ikke relevant

Ikke relevant

Infektion med Marteilia refringens

Almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), muslinger (Donax trunculus), sandmusling (Mya arenaria), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra) og amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Infektion med Bonamia ostreae

Almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), muslinger (Donax trunculus), sandmusling (Mya arenaria), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra) og amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Stor kammusling (Pecten maximus)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug eller et område med opdræt af bløddyr, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Fiskedræber

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra) og amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de har oprindelse på et akvakulturbrug, hvor der forekommer arter, som er modtagelige for denne sygdom.

Vanddyr af de i kolonne 2 angivne arter betragtes kun som vektorer for den i kolonne 1 angivne sygdom, hvis de er bestemt til et akvakulturbrug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for denne sygdom.


BILAG II

DEL A

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved omsætning af akvakulturdyr til opdræt, genudlægning, lystfiskesøer (put and take-fiskeri), åbne pryddyrsanlæg og udsætning

Image

Image

Image

Image

DEL B

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved omsætning af akvakulturdyr eller produkter deraf bestemt til videreforarbejdning, ekspeditionscentre, renseanlæg eller lignende virksomheder før konsum

Image

Image

Image


BILAG III

Tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, hvorfra det er tilladt at importere akvakulturdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg samt prydfisk, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg (1)

Land/område

Akvakulturart

Zone/segment

ISO-kode

Navn

Fisk

Bløddyr

Krebsdyr

Kode

Beskrivelse

AU

Australien

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasilien

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

Hele landet

CA 1 (6)

British Columbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prince Edward Island

CA 8 (6)

Newfoundland og Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Northwest Territories

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Hele landet

CN

Kina

X (3)

 

 

 

Hele landet

CO

Colombia

X (3)

 

 

 

Hele landet

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Hele landet

HR

Kroatien

X (2)

 

 

 

Hele landet

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Hele landet

IN

Indien

X (4)

 

 

 

Hele landet

ID

Indonesien

X (2)

 

 

 

Hele landet

IL

Israel

X (2)

 

 

 

Hele landet

JM

Jamaica

X (3)

 

 

 

Hele landet

JP

Japan

X (3)

 

 

 

Hele landet

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Hele landet

MK (7)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

X (3)

 

 

 

Hele landet

MY

Malaysia

X (3)

 

 

 

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

NZ

New Zealand

X (2)

 

 

 

Hele landet

RU

Rusland

X (2)

 

 

 

Hele landet

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Hele landet

ZA

Sydafrika

X (2)

 

 

 

Hele landet

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Hele landet

TH

Thailand

X (3)

 

 

 

Hele landet

TR

Tyrkiet

X (2)

 

 

 

Hele landet

US

USA

X

 

 

US 0 (5)

Hele landet

X

 

 

US 1 (6)

Hele landet undtagen følgende stater: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota og Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay og Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  I henhold til artikel 11 kan prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(2)  Gælder alle fiskearter.

(3)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, samt Cyprinidae.

(4)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(5)  Gælder ikke fiskearter, der er modtagelige for eller vektorer for egtvedsyge, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(6)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for eller vektorer for egtvedsyge, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(7)  Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber landets endelige betegnelse, som vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.


BILAG IV

DEL A

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved import til Fællesskabet af akvakulturdyr til opdræt, genudlægning, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg

Image

Image

Image

Image

Image

DEL B

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved import til Fællesskabet af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg

Image

Image

Image

DEL C

Model til dyresundhedscertifikat til brug ved transit/oplagring af levende akvakulturdyr, fiskerogn og ikke-rensede fisk til konsum

Image

Image

DEL D

Tillæg vedrørende søtransport af levende akvakulturdyr

(Udfyldes og vedhæftes dyresundhedscertifikatet, hvis hele eller en del af transporten til Fællesskabets grænse foregår ad søvejen)

Image


BILAG V

Forklarende bemærkninger

a)

Oprindelseslandets kompetente myndigheder udsteder certifikater som vist i bilag II eller IV til denne forordning under hensyntagen til, hvor sendingen skal sendes hen, samt hvad den skal anvendes til efter ankomsten til bestemmelsesstedet.

b)

Afhængigt af bestemmelsesstedets status i medlemsstaten med hensyn til de ikke-eksotiske sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, eller sygdomme, for hvilke bestemmelsesstedet har supplerende garantier i overensstemmelse med beslutning 2004/453/EF eller foranstaltninger godkendt i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF, indsættes de relevante særlige betingelser i certifikatet.

c)

Med oprindelsesstedet menes det akvakulturbrug eller det område med opdræt af bløddyr, hvor akvakulturdyrene er blevet opdrættet, indtil de har nået den handelsstørrelse, som er relevant for den af dette certifikat omfattede sending. For vildtlevende vanddyr er oprindelsesstedet det sted, dyrene er høstet.

d)

Originalen af certifikatet skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

e)

Ved import til Fællesskabet fra tredjelande skal det originale certifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

f)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende officielle inspektørs underskrift og stempel.

g)

Hvis certifikatet med vedhæftede sider som nævnt i litra f) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (»-x (sidetal) af y (samlet sidetal)-«) og øverst forsynes med det certifikatkodenummer, den kompetente myndighed har tildelt.

h)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af en officiel inspektør højst 72 timer inden pålæsning af sendingen - dog højst 24 timer, hvis akvakulturdyrene skal undersøges inden for 24 timer før pålæsning. Oprindelseslandets kompetente myndigheder sørger for, at der følges principper for udfærdigelse af certifikatet svarende til dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF.

i)

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

j)

Ved import til Fællesskabet fra tredjelande skal det originale certifikat ledsage sendingen til EU-grænsekontrolstedet. For sendinger, der bringes i omsætning inden for Fællesskabets grænser, skal det originale certifikat ledsage sendingen til det endelige bestemmelsessted.

k)

Et certifikat udstedt for levende akvakulturdyr er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed. Med henblik herpå vedlægges dyresundhedscertifikatet en original erklæring fra skibets kaptajn udfærdiget i henhold til tillægget udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del D i bilag IV.

l)

NB: I henhold til de almindelige betingelser for transport af dyr i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 kan det i visse tilfælde være nødvendigt at træffe foranstaltninger, efter at dyrene er indført i Fællesskabet, såfremt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er overholdt.


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/76


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1252/2008

af 12. december 2008

om fravigelse fra forordning (EF) nr. 1251/2008 og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse akvakulturdyr

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 25, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for markedsføring, import og transit gennem Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf. Det fastsættes i direktivet, at medlemsstaterne skal sikre, at akvakulturdyr og produkter deraf kun føres ind i Fællesskabet fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste, som udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/858/EF af 21. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum (2) indeholder en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse arter af levende fisk samt æg og mælke herfra til Fællesskabet.

(3)

Kommissionens beslutning 2006/656/EF af 20. september 2006 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af prydfisk (3) indeholder en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse prydfisk til Fællesskabet.

(4)

Resultaterne af en EF-inspektion i Malaysia har vist alvorlige mangler i hele produktionskæden for akvakulturdyr og prydfisk. Sådanne mangler kan forventes at medføre sygdomsspredning og dermed udgøre en alvorlig trussel mod dyresundheden i Fællesskabet.

(5)

Som følge af disse mangler blev det ved Kommissionens beslutning 2008/641/EF om fravigelse fra beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter (4), besluttet at suspendere importen fra Malaysia af levende fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra til opdræt, af levende fisk af samme familie samt æg og mælke herfra til udsætning i put and take-fiskeri samt af visse prydfisk af samme familie.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EC for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (5) ophæves beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF med virkning fra den 1. januar 2009.

(7)

I bilag III til ovennævnte forordning er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra det er tilladt at importere akvakulturdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg samt prydfisk, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og som er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(8)

Malaysia er opført på ovennævnte liste som et tredjeland, hvorfra det er tilladt at importere fisk af familien Cyprinidae og fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og som er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg. Forordning (EF) nr. 1251/2008 skal finde anvendelse fra den 1. januar 2009.

(9)

De forhold, der lå til grund for vedtagelsen af beslutning 2008/641/EF, er stadig gældende. Der bør derfor ved nærværende forordning fraviges fra de relevante bestemmelser vedrørende Malaysia, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008. Af hensyn til fællesskabslovgivningens klarhed og sammenhæng bør beslutning 2008/641/EF ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1251/2008 suspenderer medlemsstaterne importen til deres område fra Malaysia af følgende sendinger af fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra:

a)

sendinger af levende akvakulturfisk til opdræt, til udsætning i put and take-fiskeri og til åbne pryddyrsanlæg, og

b)

for så vidt angår sendinger af prydfisk, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, kun arterne Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius og Tinca tinca af familien Cyprinidae.

Artikel 2

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 3

Beslutning 2008/641/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 37.

(3)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 71.

(4)  EUT L 207 af 5.8.2008, s. 34.

(5)  Se side 41 i denne EUT.


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/78


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1253/2008

af 15. december 2008

om godkendelse af kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af præparatet af kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Af en udtalelse af 16. april 2008 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fremgår det, at kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet for slagtekyllinger (2). EFSA konkluderede endvidere, at produktet, når det anvendes som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen kan anvendelse af præparatet betragtes som en kilde til tilgængelig kobber, og det opfylder kriterierne for tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber til slagtekyllinger. EFSA anbefaler også i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Udtalelse afgivet på Europa-Kommissionens foranledning af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved produktet Mintrex®Cu (kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin) som tilsætningsstof til foder til alle arter. EFSA Journal (2008) 693, 1-19.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof (handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Cu) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

»3b410

Kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin

 

Tilsætningsstoffets karakteristika:

 

Kobberchelat af hydroxysubstitueret methionin med et indhold af mindst 17 % kobber og 78 % (2-hydroxy-4-methylthio)butansyre

 

Mineralolie: ≤ 1 %

 

CAS-nr.: 292140-30-8

 

Analysemetode (1):

Atomabsorptionsspektrometri (AAS)

Slagtekyllinger

25 (i alt)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

Brugersikkerhed: Der bør bæres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

5.1.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives«


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/80


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1254/2008

af 15. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 20, stk. 3, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, og artikel 38, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikel 20, indeholder grundlæggende forskrifter for produktion af økologisk gær. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser til disse forskrifter i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2).

(2)

Da der bør indføres bestemmelser om produktion af økologisk gør, bør forordning (EF) nr. 889/2008 nu også gælde for gær, der anvendes som fødevarer og foderstoffer.

(3)

For at hjælpe de økologiske landbrugere med at finde tilstrækkelige foderforsyninger til deres dyr og for at gøre det lettere at omlægge arealer til økologisk produktion for at efterkomme forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske produkter bør det tillades at anvende op til 100 % foderstoffer fra omlægning, der er produceret på landbrugernes egen bedrift, i økologiske dyrs foderration.

(4)

Ifølge del B i bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (3) var det kun tilladt at anvende enzymer, der normalt anvendes som hjælpestoffer, til økologisk forarbejdning, mens enzymer, der anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer skulle være anført på listen over godkendte tilsætningsstoffer til fødevarer i punkt A.1. i del A i bilag VI til nævnte forordning. Denne bestemmelse bør også indsættes i de nye gennemførelsesbestemmelser.

(5)

Da gær ikke betragtes som et landbrugsprodukt, jf. traktatens artikel 32, stk. 3, og for at gøre det muligt at mærke økologisk gær som økologisk bør bestemmelsen om beregning af ingredienser ændres. Fra den 31. december 2013 bliver det dog obligatorisk at beregne gær og gærprodukter som ingredienser af landbrugsoprindelse. Denne frist er nødvendig, for at industrien kan tilpasse sig.

(6)

Der er i nogle områder af EU tradition for på et bestemt tidspunkt af året at farve kogte æg, og da økologiske æg også kan farves og bringes i omsætning, har nogle medlemsstater anmodet om, at det tillades at anvende farver til dekorering, og et panel af uafhængige eksperter har undersøgt nogle farvestoffer og forskellige andre stoffer til desinficering og konservering af kogte æg (4) og konkluderet, at et antal naturlige farvestoffer og nogle syntetiske former for jernoxyder og jernhydroxyder kan godkendes midlertidigt. Da produktionen er lokal og sæsonbestemt, bør myndighederne dog bemyndiges til at give de fornødne godkendelser.

(7)

Som anbefalet af et panel for økologisk gær (5) bør flere produkter og stoffer, der kræves til produktion af økologisk gær, gærtilberedninger og -formuleringer, godkendes i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007. Ifølge nævnte forordnings artikel 20 må der til produktion af økologisk gær kun anvendes økologisk fremstillede substrater, og der må ikke være økologisk gær til stede i økologiske fødevarer eller økologisk foder sammen med ikkeøkologisk gær. Ekspertpanelet anbefalede dog i sine konklusioner af 10. juli 2008, at der, indtil der kan fås økologisk gærekstrakt, tillades 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt som ekstra substrat til produktion af økologisk gær som kilde til kvælstof, fosfor, vitaminer og mineraler. I overensstemmelse med fleksibilitetsreglerne i nævnte forordnings artikel 22, stk. 2, litra e), bør der tillades 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt til produktion af økologisk gær.

(8)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Ændringerne bør anvendes fra den dato, hvor forordning (EF) nr. 889/2008 finder anvendelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra d), udgår.

2)

Artikel 21, stk. 1, affattes således:

»1.   Foder fra omlægning må gennemsnitligt udgøre højst 30 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 100 %.«

3)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra b), indsættes følgende sætning:

»enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII«.

b)

I stk. 2 indsættes som litra c):

»c)

beregnes gær og gærprodukter som ingredienser af landbrugsoprindelse fra den 31. december 2013.«

c)

Som stk. 4 indsættes:

»4.   Med henblik på traditionel farvning af skallen på kogte æg, der produceres for at blive bragt i omsætning i en bestemt periode af året, kan myndighederne tillade, at der i den pågældende periode anvendes naturlige farvestoffer og naturlige overtræksmaterialer. Godkendelsen kan omfatte syntetiske former for jernoxyder og jernhydroxyder indtil den 31. december 2013. Kommissionen og medlemsstaterne underrettes om godkendelserne.«

4)

Følgende indsættes som artikel 27a:

»Artikel 27a

Ved anvendelsen af artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 kan følgende stoffer anvendes ved produktion, tilberedning og formulering af gær:

a)

stoffer opført i del C i bilag VIII til nærværende forordning

b)

produkter og stoffer, der er nævnt i artikel 27, stk. 1, litra b) og e), i nærværende forordning.«

5)

I afsnit II, kapitel 6, indsættes følgende som afdeling 3a:

»Afdeling 3a

Særlige produktionsregler for anvendelse af specifikke produkter og stoffer til forarbejdning, jf. artikel 22, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 46a

Tilsætning af ikkeøkologisk gærekstrakt

Hvis betingelserne i artikel 22, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 834/2007 er til stede, er det tilladt at tilsætte op til 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt eller -autolysat til substratet (beregnet som tørstof) til produktion af økologisk gær, hvis det ikke er muligt at få økologisk gærekstrakt eller -autolysat.

Senest den 31. december 2013 vil det igen blive undersøgt, om situationen har ændret sig med hensyn til økologisk gærekstrakt eller -autolysat, så denne bestemmelse kan ophæves.«

6)

Bilag VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves ved forordning (EF) nr. 834/2007 fra 1.1.2009.

(4)  Anbefalinger fra gruppen af uafhængige eksperter vedrørende en ansøgning om farvestoffer til farvning af skallerne på økologiske påskeæg — www.organic-farming.europa.eu.

(5)  Anbefalinger fra gruppen af uafhængige eksperter vedrørende bestemmelser om økologisk gær — www.organic-farming.europa.eu.


BILAG

I bilag VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII affattes titlen således:

2)

Følgende indsættes som del C:

»DEL C —   HJÆLPESTOFFER TIL PRODUKTION AF GÆR OG GÆRPRODUKTER

Navn

Primærgær

Gærtilberedninger/-formuleringer

Særlige betingelser

Calciumchlorid

X

 

 

Kuldioxid

X

X

 

Citronsyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Mælkesyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Nitrogen

X

X

 

Oxygen

X

X

 

Kartoffelstivelse

X

X

Til filtrering

Natriumcarbonat

X

X

Til regulering af pH-værdien

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel«


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/83


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1255/2008

af 15. december 2008

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. december 2008 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. december 2008 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. december 2008

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

44,57

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

33,31

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

33,31

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

44,57


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.12.2008-12.12.2008

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

179,80

104,63

Pris fob USA

233,65

223,65

203,65

105,29

Præmie for Golfen

10,13

Præmie for The Great Lakes

26,95

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

10,39 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

8,59 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/86


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/116/EF

af 15. december 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aclonifen, imidacloprid og metazachlor som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter aclonifen, imidacloprid og metazachlor.

(2)

Disse aktivstoffers virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For aclonifen og imidacloprid var den rapporterende medlemsstat Tyskland, og alle relevante oplysninger blev forelagt hhv. den 11. september 2006 og den 13. juni 2006. For metazachlor var den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 30. september 2005.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporterne et peer review, og de blev forelagt for Kommissionen den 31. juli 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om aclonifen, den 29. maj 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om imidacloprid og den 14. april 2008 i form af EFSA’s videnskabelige rapport om metazachlor (4). Disse rapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 26. september 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om aclonifen, imidacloprid og metazachlor.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Aclonifen, imidacloprid og metazachlor bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uanset denne konklusion bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at aclonifen underkastes yderligere undersøgelser med henblik på evaluering af restkoncentrationer i vekselafgrøder og bekræftelse af risikovurderingen vedrørende fugle, pattedyr, vandorganismer samt planter, der ikke er målarter, og at imidacloprid underkastes yderligere undersøgelser med henblik på bekræftelse af risikovurderingen vedrørende brugere og arbejdstagere og risikovurderingen vedrørende fugle og pattedyr, og at disse undersøgelser fremlægges af anmelderen. For metazachlor bør der endvidere indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 91/414/EØF kan en optagelse til enhver tid tages op til revision, hvis der er tegn på, at de i stk. 1 og 2 omhandlede kriterier ikke længere opfyldes. Anmelderen har forelagt oplysninger, der på nuværende tidspunkt anses for at være tilstrækkelige til at vurdere relevansen af visse metabolitter. En beslutning om klassificering af metazachlor i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (5) er imidlertid endnu ikke færdigbehandlet. En sådan beslutning kan medføre, at der bliver behov for yderligere oplysninger om de pågældende metabolitter. De oplysninger, anmelderen har forelagt, om relevansen af metabolitterne 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12 med hensyn til kræft anses på nuværende tidspunkt for at være tilstrækkelige. Hvis der vedtages en beslutning i henhold til direktiv 67/548/EØF, hvori metazachlor klassificeres i kategorien »mulighed for kræftfremkaldende effekt«, vil der imidlertid være behov for yderligere oplysninger om relevansen af de pågældende metabolitter med hensyn til kræft. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i dette direktivs bilag I. Optagelsen af metazachlor bør derfor være betinget af, at der forelægges yderligere oplysninger i tilfælde af, at stoffet klassificeres i henhold til direktiv 67/548/EØF.

(6)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(7)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13 og de relevante betingelser i bilag I, er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 (6), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. januar 2010 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor som aktivstoffer.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende aclonifen, imidacloprid og metazachlor er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. juli 2009, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende aclonifen, imidacloprid og metazachlor. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. januar 2014, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aclonifen, imidacloprid og metazachlor som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. januar 2014 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 2009.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 149, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aclonifen« (færdigbehandlet den 31.7.2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 148, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid« (færdigbehandlet den 29.5.2008).

EFSA’s videnskabelige rapport (2008) 145, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metazachlor« (færdigbehandlet den 14.4.2008).

(5)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(6)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»221

Aclonifen

CAS-nr.: 74070-46-5

CIPAC-nr.: 498

2-chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

≥ 970 g/kg

Urenheden phenol er toksikologisk problematisk, og der fastsættes en maksimumgrænseværdi på 5 g/kg.

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aclonifen, til andre anvendelsesformål end solsikker skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aclonifen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på, at specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet er bekræftet og dokumenteret med passende analytiske data. Testmaterialet, der anvendes i toksicitetsdossiererne, bør sammenlignes og sammenholdes med specifikationen af det tekniske materiale

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugernes sikkerhed. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive brug af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i vekselafgrøder og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer samt planter, der ikke er målarter. I forbindelse med disse påviste risici bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om forelæggelse af yderligere undersøgelser vedrørende restkoncentrationer i vekselafgrøder og relevante oplysninger til bekræftelse af risikovurderingen for fugle, pattedyr, vandorganismer samt planter, der ikke er målarter.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

222

Imidacloprid

CAS-nr.: 138261-41-3

CIPAC-nr.: 582

(E)-1-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamin

≥ 970 g/kg

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier og fugle, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Sådanne anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det udelukkes, at der frigives støvskyer under oplagring, transport og anvendelse.

Der anvendes passende sprøjteudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støvskyer. Medlemsstaterne sørger for, at det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med imidacloprid, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder imidacloprid, til andre anvendelsesformål end tomater i drivhuse skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imidacloprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på virkningerne for vandorganismer, leddyr, der ikke er målarter, regnorme og andre makroorganismer i jorden og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af honningbier, især under sprøjtning, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af oplysninger med henblik på:

en nærmere gennemgang af risikovurderingen vedrørende brugere og arbejdstagere

en nærmere vurdering af risikoen for fugle og pattedyr.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

223

Metazachlor

CAS-nr.: 67129-08-2

CIPAC-nr.:411

2-chlor-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 940 g/kg

Urenheden toluen anses for at være toksikologisk problematisk, og der fastsættes en maksimumgrænseværdi på 0,01 %.

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid; der må højst hvert tredje år anvendes højst 1,0 kg/ha på samme mark.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metazachlor, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, ligesom der iværksættes overvågningsprogrammer med henblik på påvisning af eventuel grundvandsforurening i følsomme områder forårsaget af metabolitterne 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12, hvis det er relevant.

Hvis metazachlor i henhold til direktiv 67/548/EØF klassificeres i kategorien »mulighed for kræftfremkaldende effekt«, skal de berørte medlemsstater anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger om relevansen af metabolitterne 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12 med hensyn til kræft.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderne indgiver sådanne oplysninger til Kommissionen senest seks måneder efter, at der er truffet en beslutning om en sådan klassificering.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/92


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. december 2008

om ændring af Rådets forretningsorden

(2008/945/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1,

under henvisning til artikel 2, stk. 2, i bilag III til Rådets forretningsorden (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 5, i Rådets forretningsorden (i det følgende benævnt »forretningsordenen«) fastsætter, at når Rådet skal træffe en afgørelse med kvalificeret flertal, skal det, hvis et medlem af Rådet kræver det, kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør det kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af EU’s samlede befolkning beregnet i overensstemmelse med befolkningstallene i artikel 1 i bilag III til forretningsordenen.

(2)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i bilag III til forretningsordenen om gennemførelsesbestemmelserne til bestemmelserne vedrørende stemmevægtningen i Rådet tilpasser Rådet med virkning fra den 1. januar hvert år de tal, der er nævnt i artikel 1 i det omhandlede bilag, i overensstemmelse med de oplysninger, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor har til rådighed pr. 30. september det foregående år.

(3)

Forretningsordenen bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed for 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag III til forretningsordenen affattes artikel 1 således:

»Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af EF-traktatens artikel 205, stk. 4, Euratom-traktatens artikel 118, stk. 4, samt EU-traktatens artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 3, fastsættes det samlede befolkningstal for hver medlemsstat for perioden fra 1. januar til 31. december 2009 således:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 217,8

Frankrig

63 753,1

Det Forenede Kongerige

61 224,1

Italien

59 619,3

Spanien

45 283,3

Polen

38 115,6

Rumænien

21 528,6

Nederlandene

16 405,4

Grækenland

11 213,8

Belgien

10 666,9

Portugal

10 617,6

Den Tjekkiske Republik

10 381,1

Ungarn

10 045,4

Sverige

9 182,9

Østrig

8 331,9

Bulgarien

7 640,2

Danmark

5 475,8

Slovakiet

5 401,0

Finland

5 300,5

Irland

4 401,3

Litauen

3 366,4

Letland

2 270,9

Slovenien

2 025,9

Estland

1 340,9

Cypern

789,3

Luxembourg

483,8

Malta

410,3

I alt

497 493,1

Tærskel (62 %)

308 445,7«.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2009.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2006/683/EF, Euratom af 15.9.2006 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47).


Kommissionen

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/94


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. december 2008

om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår karantænebetingelser for akvakulturdyr

(meddelt under nummer K(2008) 7905)

(EØS-relevant tekst)

(2008/946/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2), særlig artikel 25 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF skal akvakulturdyr af arter, der er modtagelige for sygdomme opført i del II i bilag IV til samme direktiv, som skal tilføres en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for en given sygdom, med henblik på opdræt eller udsætning, have oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et segment, der ligeledes er erklæret fri for den pågældende sygdom. Det følger af artikel 44, stk. 4, i samme direktiv, at det samme gælder for områder, der er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram for en given sygdom.

(2)

I henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF skal arter, der er vektorer for sygdomme opført i del II i bilag IV til samme direktiv, og som skal tilføres en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for en given sygdom, med henblik på opdræt eller udsætning, enten have oprindelse i en anden medlemsstat, en anden zone eller et andet segment, der er erklæret fri for den pågældende sygdom, eller holdes i karantæne i vand, der er frit for det pågældende patogen, i et passende tidsrum, såfremt dette i lyset af de videnskabelige data eller praktiske erfaringer viser sig at være tilstrækkeligt til at nedbringe risikoen for overførsel af den givne sygdom til et niveau, der er acceptabelt til at hindre overførsel af den pågældende sygdom. Det følger af artikel 44, stk. 4, i direktiv 2006/88/EF, at det samme gælder for områder, der er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram for en given sygdom.

(3)

Bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (3) indeholder en liste over potentielle vektorarter for de sygdomme, der er opført i bilag II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, med kriterier for, hvornår disse arter er at betragte som vektorer ved anvendelsen af samme direktivs artikel 17.

(4)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF skal vildtlevende vanddyr af arter, der er modtagelige for sygdomme opført i del II i direktivets bilag IV, som er fanget i en medlemsstat, en zone eller et segment, der ikke er erklæret fri for en given sygdom, uanset artikel 16 i samme direktiv, anbringes i karantæne under den kompetente myndigheds tilsyn i egnede faciliteter i et tidsrum, der er tilstrækkeligt til at nedbringe risikoen for overførsel af den givne sygdom til et acceptabelt niveau, inden de kan udsættes i en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for den pågældende sygdom. Det følger af artikel 44, stk. 4, i direktiv 2006/88/EF, at det samme gælder for områder, der er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram for en given sygdom.

(5)

Artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 1251/2008 foreskriver, at dyr af vektorarter samt vildtlevende akvakulturdyr bestemt til opdræt, genudlægningsområder, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg og vandlevende pryddyr af modtagelige arter bestemt til lukkede pryddyrsanlæg kan importeres til en medlemsstat, en zone eller et segment, der er erklæret fri for en given sygdom, eller til et område, der er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram for en given sygdom, selv om de ikke har oprindelse i sygdomsfrie områder, under forudsætning af at de har været anbragt i karantæne, jf. direktiv 2006/88/EF, i et passende tidsrum. I henhold til artikel 10, stk. 1, første led, i direktiv 91/496/EØF kan anbringelsen i karantæne ske i et tredjeland.

(6)

For at sikre, at karantænen foregår på en sådan måde, at risikoen for overførsel af sygdomme opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF nedbringes til et acceptabelt niveau, bør der fastsættes detaljerede karantænebestemmelser.

(7)

Karantænefaciliteter i Fællesskabet er omfattet af definitionen af »akvakulturvirksomhed« i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/88/EF. Af hensyn til dyresundhedssituationen i Fællesskabet bør karantænefaciliteter i tredjelande opfylde krav svarende til dem, der er fastsat for akvakulturvirksomheder i direktiv 2006/88/EF.

(8)

Når anbringelse i karantæne sker i Fællesskabet, er det af afgørende betydning, at transporten af sendingerne af akvakulturdyr til karantænefaciliteten overvåges, så det sikres, at de dyr, der skal anbringes i karantæne, transporteres direkte til karantænefaciliteten på sikker vis.

(9)

Karantænefaciliteter bør være konstrueret og forvaltes på en sådan måde, at det forhindres, at sygdomme spredes mellem karantæneenheder eller mellem karantænefaciliteter og andre akvakulturvirksomheder.

(10)

Visse aktiviteter i forbindelse med anbringelse i karantæne i Fællesskabet falder ind under definitionen af »offentlig kontrol« i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (4). Udgifter til anbringelse i karantæne i Fællesskabet bør derfor være omfattet af artikel 27 i samme forordning, hvori det er fastsat, at medlemsstaterne kan opkræve gebyrer eller afgifter for at dække omkostninger i forbindelse med offentlig kontrol.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

EMNE, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Ved denne beslutning fastsættes der krav vedrørende karantæne som omhandlet i:

a)

artikel 17 og 20 i direktiv 2006/88/EF, og

b)

kapitel IV i forordning (EF) nr. 1251/2008 og standardcertifikaterne i bilag IV til samme forordning.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

1)

»karantænefacilitet«: en facilitet:

a)

hvor akvakulturdyr holdes i karantæne

b)

som indeholder en eller flere karantæneenheder, og

c)

som er autoriseret og registreret som karantænefacilitet af en kompetent myndighed efter betydningen i artikel 2, nr. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004 i overensstemmelse med artikel 4 og 6 i direktiv 2006/88/EF, og som opfylder de minimumskrav til karantænefaciliteter, der er fastsat i bilag I til denne beslutning

2)

»karantæneenhed«: en driftsmæssigt og fysisk adskilt enhed i en karantænefacilitet, som kun indeholder akvakulturdyr fra samme sending og med samme sundhedsstatus og eventuelt kontrolakvakulturdyr

3)

»kontrolakvakulturdyr«: akvakulturdyr, der skal benyttes som et diagnostisk hjælpemiddel under karantænen

4)

»listeopførte sygdomme«: de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF

5)

»godkendt kvalificeret sagkyndig inden for vanddyrssundhed«: en kvalificeret sagkyndig inden for vanddyrssundhed, som den kompetente myndighed har udpeget til på myndighedens vegne at foretage særlig offentlig kontrol af karantænefaciliteter.

KAPITEL II

AKVAKULTURDYR I KARANTÆNE I TREDJELANDE

Artikel 3

Importbetingelser

Hvor karantæne er en betingelse for import til Fællesskabet af sendinger af akvakulturdyr, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 1251/2008, kan de pågældende sendinger kun importeres til Fællesskabet, hvis betingelserne i dette kapitel er opfyldt.

Artikel 4

Karantænebetingelser i tredjelande

1.   Karantænen skal være foregået i en karantænefacilitet efter betydningen i artikel 2, stk. 1, litra c).

2.   Karantænefaciliteten skal være under den kompetente myndigheds kontrol, idet den pågældende myndighed skal:

a)

aflægge besøg på karantænefaciliteten mindst én gang om året

b)

sikre, at karantænefaciliteten opfylder de i denne beslutning fastsatte betingelser

c)

kontrollere det arbejde, der udføres af den godkendte kvalificerede sagkyndige inden for vanddyrssundhed, og

d)

efterprøve, at de betingelser, tilladelsen er udstedt på, fortsat er opfyldt.

3.   Karantænebestemmelserne i følgende artikler skal have været anvendt på akvakulturdyrene:

a)

artikel 13, 14 og 15, hvis der er tale om modtagelige arter

b)

artikel 16 og 17, hvis der er tale om vektorarter.

4.   Akvakulturdyrene må kun frigives fra karantæne, hvis den kompetente myndighed har givet skriftlig tilladelse dertil.

Artikel 5

Autorisation af karantænefaciliteter i tredjelande

1.   For at blive autoriseret af den kompetente myndighed skal karantænefaciliteter opfylde:

a)

bestemmelser, der mindst svarer til de autorisationsbetingelser, der er fastsat i artikel 5 i direktiv 2006/88/EF

b)

de minimumskrav til karantænefaciliteter, der er fastsat i bilag I til denne beslutning.

2.   Hver enkelt autoriseret karantænefacilitet skal tildeles et registreringsnummer.

3.   Der skal udarbejdes en liste over autoriserede karantænefaciliteter, som forelægges for Kommissionen.

Artikel 6

Suspension og tilbagekaldelse af tilladelser for karantænefaciliteter i tredjelande

1.   Modtager den kompetente myndighed en anmeldelse af mistanke om, at en eller flere listeopførte sygdomme forekommer i en karantænefacilitet, træffer den følgende foranstaltninger:

a)

Den suspenderer øjeblikkelig den pågældende facilitets autorisation.

b)

Den sikrer, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bekræfte eller afkræfte mistanken i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II.

2.   Suspension i henhold til stk. 1 må ikke ophæves før:

a)

mistanken om den eller de pågældende listeopførte sygdomme officielt er afkræftet, eller

b)

den eller de pågældende listeopførte sygdomme er udryddet fuldstændig i karantænefaciliteten, og de pågældende karantæneenheder er rengjort og desinficeret.

3.   Den kompetente myndighed kalder øjeblikkelig en karantænefacilitets autorisation tilbage, hvis faciliteten ikke længere opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1.

Kommissionen underrettes omgående derom.

Artikel 7

Lister over karantænefaciliteter

Kommissionen sender nye og ajourførte lister over karantænefaciliteter, som den modtager i henhold til artikel 5, stk. 3, til medlemsstaterne og offentliggør listerne.

KAPITEL III

AKVAKULTURDYR I KARANTÆNE I FÆLLESSKABET

Artikel 8

Erklæring

1.   For sendinger af akvakulturdyr, der importeres til Fællesskabet og er bestemt til anbringelse i karantæne i Fællesskabet, fremviser importøren eller dennes agent en skriftlig erklæring underskrevet af den ansvarlige for karantænefaciliteten, som attesterer, at akvakulturdyrene vil blive modtaget til anbringelse i karantæne.

2.   Den i stk. 1 omhandlede erklæring skal:

a)

udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, på hvis grænsekontrolsted veterinærkontrollen udføres; den pågældende medlemsstat kan dog tillade, at der anvendes et andet af Fællesskabets officielle sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse på et af landets officielle sprog

b)

indeholde karantænefacilitetens registreringsnummer.

3.   Den i stk. 1 omhandlede erklæring skal:

a)

være grænsekontrolstedet i hænde inden sendingens ankomst, eller

b)

fremvises for grænsekontrolstedet af importøren eller dennes agent, inden akvakulturdyrene frigives fra dette kontrolsted.

Artikel 9

Transport af akvakulturdyr direkte til karantænefaciliteter

Sendinger af akvakulturdyr, der importeres til Fællesskabet og er bestemt til anbringelse i karantæne i Fællesskabet, transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til karantænefaciliteten.

Anvendes der køretøjer til transporten, skal disse være forseglet af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet med garantiforsegling.

Artikel 10

Overvågning af transport af akvakulturdyr

1.   For sendinger af akvakulturdyr, der importeres til Fællesskabet og er bestemt til anbringelse i karantæne i Fællesskabet, gælder følgende:

a)

Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet meddeler senest én arbejdsdag efter datoen for sendingens ankomst til grænsekontrolstedet den kompetente myndighed for karantænefaciliteten sendingens oprindelsessted og bestemmelsessted via det edb-system, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 90/425/EØF (5) (Traces-systemet).

b)

Den ansvarlige for karantænefaciliteten meddeler senest én arbejdsdag efter datoen for sendingens ankomst til karantænefaciliteten den kompetente myndighed for faciliteten, at sendingen er ankommet.

c)

Den kompetente myndighed for karantænefaciliteten meddeler via Traces-systemet senest tre arbejdsdage efter datoen for sendingens ankomst til faciliteten embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, der underrettede myndigheden om afsendelsen af sendingen, jf. litra a), at sendingen er ankommet.

2.   Godtgøres det over for den kompetente myndighed for grænsekontrolstedet, at akvakulturdyrene, der er deklareret som værende bestemt til en karantænefacilitet i Fællesskabet, ikke er nået frem til bestemmelsesstedet inden for tre arbejdsdage efter den forventede ankomstdato, træffer den kompetente myndighed de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 11

Karantænebetingelser i Fællesskabet

Hvor karantæne i Fællesskabet er en betingelse for omsætning af sendinger af akvakulturdyr, jf. artikel 17 eller 20 i direktiv 2006/88/EF, eller for import af sådanne sendinger til Fællesskabet, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 1251/2008, skal sendingerne opfylde følgende betingelser:

a)

Karantænen skal foregå i samme karantænefacilitet i Fællesskabet i hele karantæneperioden.

b)

Karantænebestemmelserne i følgende artikler skal anvendes på akvakulturdyrene:

i)

artikel 13, 14 og 15, hvis der er tale om modtagelige arter

ii)

artikel 16 og 17, hvis der er tale om vektorarter.

c)

Akvakulturdyrene må kun frigives fra karantæne, hvis den kompetente myndighed har givet skriftlig tilladelse dertil.

Artikel 12

Foranstaltninger ved mistanke om eller bekræftelse af forekomst af listeopførte sygdomme

1.   Opstår der under karantænen mistanke om forekomst af en eller flere listeopførte sygdomme i karantænefaciliteten, træffer den kompetente myndighed følgende foranstaltninger:

a)

Den udtager og analyserer de relevante prøver i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II.

b)

Den sørger for, at der ikke flyttes akvakulturdyr til eller fra karantænefaciliteten, før laboratorieresultaterne foreligger.

2.   Bekræftes forekomsten af den eller de pågældende listeopførte sygdomme under karantænen, påser den kompetente myndighed, at:

a)

alle akvakulturdyr i de pågældende karantæneenheder tages ud og bortskaffes, idet der tages hensyn til risikoen for spredning af den eller de pågældende listeopførte sygdomme

b)

de pågældende karantæneenheder rengøres og desinficeres

c)

de pågældende karantæneenheder ikke tilføres akvakulturdyr i en periode på 15 dage efter den endelige rengøring og desinfektion

d)

vandet i de pågældende karantæneenheder behandles på en sådan måde, at den infektiøse agens, der forårsager den eller de pågældende listeopførte sygdomme, inaktiveres på effektiv vis.

3.   Uanset stk. 2, litra a), kan den kompetente myndighed give tilladelse til omsætning af akvakulturdyr, der er anbragt i karantænefaciliteten, og produkter deraf, forudsat at akvakulturdyrenes sundhedsstatus på bestemmelsesstedet med hensyn til den eller de pågældende listeopførte sygdomme ikke bringes i fare.

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel.

KAPITEL IV

KARANTÆNEBESTEMMELSER

AFDELING 1

Modtagelige arter

Artikel 13

Karantænens varighed for modtagelige arter

1.   Fisk skal holdes i karantæne i mindst 60 dage.

2.   Krebsdyr skal holdes i karantæne i mindst 40 dage.

3.   Bløddyr skal holdes i karantæne i mindst 90 dage.

Artikel 14

Undersøgelser, prøveudtagninger, test og diagnoser

1.   Med henblik på at påvise, at den eller de pågældende listeopførte sygdomme ikke forekommer, foretages de i bilag II omhandlede undersøgelser, prøveudtagninger, test og diagnoser, som altid skal give et negativt resultat.

2.   Der kan anvendes kontrolakvakulturdyr til undersøgelser, prøveudtagning, test og diagnosticering, undtagen når dyrene i karantæne er af arter, der er modtagelige for infektion med Marteilia refringens.

3.   Den kompetente myndighed afgør, hvor mange kontrolakvakulturdyr der skal bruges, under hensyntagen til antallet af akvakulturdyr i karantæne, karantæneenhedens størrelse og den eller de pågældende listeopførte sygdommes og arters karakteristika.

4.   Kontrolakvakulturdyrene:

a)

skal være af arter, der er modtagelige for den eller de pågældende listeopførte sygdomme, om muligt og under hensyntagen til deres livsbetingelser på de udviklingstrin, hvor de er mest modtagelige

b)

skal komme fra en medlemsstat, en zone eller et segment eller fra et tredjeland eller et tredjelandsområde, der er erklæret fri for den eller de pågældende listeopførte sygdomme

c)

må ikke være vaccineret mod den eller de pågældende listeopførte sygdomme

d)

skal placeres i karantæneenheden, umiddelbart før eller når de akvakulturdyr, der skal anbringes i karantæne, ankommer, og holdes i kontakt med disse dyr under de samme zootekniske betingelser og miljøforhold.

Artikel 15

Inspektion

Den kompetente myndighed inspicerer karantæneforholdene for hver sending akvakulturdyr, som minimum ved begyndelsen og ved afslutningen af karantæneperioden.

Den kompetente myndighed skal, når den foretager disse inspektioner:

a)

forvisse sig om, at miljøforholdene på stedet er gunstige for laboratoriepåvisning af den eller de relevante listeopførte sygdomme

b)

undersøge dødelighedstallet i karantæneperioden

c)

undersøge akvakulturdyrene i karantæneenhederne, hvor det er relevant.

AFDELING 2

Vektorarter

Artikel 16

Karantænebestemmelser for vektorarter

1.   Vektorarter skal holdes i karantæne i mindst 30 dage.

2.   Vandet i karantæneenheden skal udskiftes mindst en gang om dagen.

Artikel 17

Inspektion

Den kompetente myndighed inspicerer karantæneforholdene for hver sending akvakulturdyr som minimum ved begyndelsen og ved afslutningen af karantæneperioden

Den kompetente myndighed skal, når den foretager disse inspektioner:

a)

undersøge dødelighedstallet i karantæneperioden

b)

undersøge akvakulturdyrene i karantæneenhederne, hvor det er relevant.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Overgangsforanstaltning

Indtil de diagnosemetoder, der skal fastlægges i henhold til artikel 49, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF er vedtaget, skal test af prøver udtaget med henblik på at påvise, at den eller de pågældende listeopførte sygdomme ikke har forekommet under karantænen, udføres efter de diagnosemetoder, der er fastsat i de relevante kapitler om de enkelte listeopførte sygdomme i den seneste udgave af Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

Artikel 19

Anvendelsesdato

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2009.

Artikel 20

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(3)  Se side 41 i denne EUT.

(4)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.


BILAG I

Minimumskrav til karantænefaciliteter

DEL A

Krav til konstruktion og udstyr

1)

Karantænefaciliteten skal være adskilt fra andre karantænefaciliteter, akvakulturbrug og områder med opdræt af bløddyr med en afstand, der fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af en risikovurdering, hvori der tages hensyn til den eller de relevante listeopførte sygdommes epidemiologi. En karantænefacilitet kan dog være placeret i et akvakulturbrug eller et område med opdræt af bløddyr.

2)

Karantæneenhederne skal være konstrueret således, at vandudveksling mellem de forskellige enheder ikke er mulig. Hver enkelt karantæneenheds vandudledningssystem skal desuden være udformet, så enhver risiko for krydsinfektion mellem karantæneenheder eller andre enheder på det samme brug eller i det samme område med opdræt af bløddyr er udelukket.

3)

Vandforsyningen til karantæneenhederne skal være fri for den eller de pågældende listeopførte sygdomme.

4)

Befinder karantæneenhedernes afløbssystem sig i en medlemsstat, en zone, et segment eller et tredjeland eller tredjelandsområde, der er erklæret fri for en eller flere listeopførte sygdomme eller er omfattet af et overvågnings- eller udryddelsesprogram for en eller flere listeopførte sygdomme, skal det omfatte et spildevandsanlæg, der er godkendt af den kompetente myndighed. Spildevandsanlægget skal:

a)

behandle alt spildevand og affald, der produceres i karantæneenheden, på en sådan måde, at den infektiøse agens, der forårsager den eller de pågældende listeopførte sygdomme, inaktiveres på effektiv vis

b)

være forsynet med fejlsikre reservesystemer, der sikrer kontinuerlig drift og fuldstændig indeslutning.

5)

Karantæneenhederne skal være konstrueret på en sådan måde, at der ikke er risiko for kontakt med andre dyr, der potentielt kan sprede den eller de pågældende listeopførte sygdomme.

6)

Alt udstyr skal være konstrueret på en sådan måde, at det kan rengøres og desinficeres, ligesom der skal være passende rengørings- og desinfektionsudstyr til rådighed.

7)

Der skal være installeret hygiejnebarrierer ved alle indgange/udgange til karantænefaciliteten og dennes forskellige enheder.

8)

Hver enkelt af karantænefacilitetens karantæneenheder skal have sit eget udstyr, så krydsinfektion mellem de forskellige karantæneenheder undgås.

DEL B

Driftsmæssige krav

1)

Lederen af akvakulturvirksomheden (karantænefaciliteten) skal ved kontrakt eller et andet retligt instrument sikre, at den har en godkendt kvalificeret sagkyndig inden for vanddyrssundhed tilknyttet.

2)

Følgende gælder for hver enkelt sending akvakulturdyr, der anbringes i karantæne:

a)

Karantæneenheden skal rengøres og desinficeres og derefter holdes fri for akvakulturdyr i mindst syv dage, inden en ny sending tilføres.

b)

Karantæneperioden begynder først, når det sidste akvakulturdyr i sendingen er tilført.

3)

Der skal træffes passende foranstaltninger for at forhindre krydsinfektion mellem indgående og udgående sendinger.

4)

Uvedkommende har ikke adgang til karantænefaciliteten.

5)

Personer, der kommer ind i karantænefaciliteten, skal være iført beskyttelsestøj, herunder fodtøj.

6)

Enhver kontakt skal forhindres mellem personale eller udstyr, der kan være årsag til, at smitte overføres mellem karantænefaciliteter eller karantæneenheder eller mellem karantænefaciliteter og akvakulturbrug eller områder med opdræt af bløddyr.

7)

Transportkøretøjer og -udstyr, herunder tanke, beholdere og vand, skal ved modtagelse behandles på en sådan måde, at det infektiøse agens, der forårsager den eller de pågældende listeopførte sygdomme, inaktiveres på effektiv vis.

8)

Døde akvakulturdyr og akvakulturdyr, der udviser kliniske tegn på sygdom, skal undersøges klinisk af en godkendt kvalificeret sagkyndig inden for vanddyrssundhed, ligesom et repræsentativt udsnit af døde akvakulturdyr og akvakulturdyr, der udviser kliniske tegn på sygdom, skal undersøges på et laboratorium udpeget af den kompetente myndighed.

9)

Det nødvendige undersøgelses-, prøveudtagnings- og diagnosticeringsarbejde skal udføres i samråd med den kompetente myndighed og under dennes kontrol.

10)

Ud over at opfylde sine optegnelsesforpligtelser i henhold til artikel 8 i direktiv 2006/88/EF skal karantænefaciliteten føre en fortegnelse over:

a)

personalets indgangs- og udgangstider

b)

behandling af indkommende vand og spildevand alt efter, hvad der er relevant

c)

eventuelle abnorme forhold, der påvirker karantænedriften (strømafbrydelser, bygningsbeskadigelser eller alvorlige vejrforhold)

d)

datoer for og resultater af prøver, der er indsendt til undersøgelse.


BILAG II

Undersøgelser, prøveudtagninger, test og diagnoser af akvakulturdyr

1)

Ved undersøgelse, prøveudtagning, test og diagnosticering af akvakulturdyr skal det sikres, at miljøforholdene i karantænefaciliteten er gunstige for laboratoriepåvisning af den eller de relevante listeopførte sygdomme i hele karantæneperioden.

2)

Under karantænen skal der udtages følgende prøver af akvakulturdyr inden for 15 dage før karantæneperiodens udløb:

a)

Anvendes der kontrolakvakulturdyr, skal der udtages prøver af dem alle.

b)

Anvendes der ikke kontrolakvakulturdyr, skal der udtages prøver af et passende antal akvakulturdyr, så der sikres påvisning af den eller de pågældende listeopførte sygdomme med et konfidensniveau på 95 % ved en udgangsprævalens på 10 % (aldrig under 10 dyr).

3)

Prøver udtaget under karantænen skal undersøges på laboratorier, der er udpeget af den kompetente myndighed, under anvendelse af de diagnosemetoder, der fastlægges i henhold til artikel 49, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF, jf. dog artikel 18.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/102


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/947/RIA

af 27. november 2008

om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 1, litra a) og c), og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til initiativ fra Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har sat sig det mål at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette forudsætter, at medlemsstaterne har en opfattelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed, som i det væsentlige er den samme, og som bygger på principperne om frihed, demokrati, overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

(2)

Målet med politisamarbejdet og det retlige samarbejde i Den Europæiske Union er at give alle borgere et højt tryghedsniveau. En af hjørnestenene heri er princippet om gensidig anerkendelse af retlige afgørelser, der blev nedfældet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. oktober 1999 i Tammerfors og bekræftet i Haagprogrammet af 4.-5. november 2004 om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union (3). I programmet af 29. november 2000 for foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager gik Rådet ind for et samarbejde med hensyn til betingede domme og prøveløsladelser.

(3)

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (4) vedrører gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger. Der kræves yderligere fælles regler, især hvor en ikke-frihedsberøvende straf, der indebærer tilsyn med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner, er blevet pålagt en person, der ikke har sit lovlige og sædvanlige opholdssted i domsstaten.

(4)

Europarådets konvention af 30. november 1964 om tilsynet med betinget dømte og betinget løsladte lovovertrædere er kun ratificeret af 12 medlemsstater, og i nogle tilfælde med mange forbehold. Nærværende rammeafgørelse repræsenterer et mere effektivt instrument, eftersom den er baseret på princippet om gensidig anerkendelse, og alle medlemsstaterne deltager.

(5)

Denne rammeafgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og principper, der er anerkendt i artikel 6 i EU-traktaten, og som afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel VI. Ingen bestemmelser i denne rammeafgørelse bør fortolkes som et forbud mod at afslå at anerkende en dom og/eller at føre tilsyn med en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion, hvis der er objektive grunde til at formode, at tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion er idømt med det formål at straffe en person på grund af den pågældendes køn, race, religion, etniske baggrund, nationalitet, sprog, politiske overbevisning eller seksuelle orientering, eller at den pågældende kan blive dårligere stillet af en af disse grunde.

(6)

Denne rammeafgørelse bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne anvender deres egne forfatningsmæssige regler om retten til en retfærdig rettergang, foreningsfrihed, pressefrihed, ytringsfrihed i andre medier og religionsfrihed.

(7)

Bestemmelserne i denne rammeafgørelse bør anvendes i overensstemmelse med unionsborgernes ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, jf. artikel 18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(8)

Målet med gensidig anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe, betingede domme, alternative sanktioner og afgørelser om prøveløsladelse er at øge den domfældtes resocialiseringschancer ved at give den pågældende mulighed for at bevare sine familiemæssige, sproglige, kulturelle og andre bånd, samt at forbedre kontrollen med overholdelsen af tilsynsforanstaltningerne og de alternative sanktioner med det formål at forhindre nye lovovertrædelser og dermed også tage hensyn til beskyttelsen af ofrene og den brede offentlighed.

(9)

Der er flere former for tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, som er fælles for medlemsstaterne, og som alle medlemsstaterne i princippet er villige til at føre tilsyn med. Tilsynet med disse former for foranstaltninger og sanktioner bør være obligatorisk med visse undtagelser, der er fastsat i denne rammeafgørelse. Medlemsstaterne kan erklære, at de også er villige til at føre tilsyn med andre former for tilsynsforanstaltninger og/eller andre former for alternative sanktioner.

(10)

Tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, som det i princippet er obligatorisk at føre tilsyn med, er bl.a. påbud med hensyn til adfærd (som f.eks. en pligt til at ophøre med alkoholforbrug), opholdssted (som f.eks. en pligt til at ændre opholdssted på grund af vold i hjemmet), uddannelse (som f.eks. en pligt til at følge et kursus i sikker kørsel), fritidsaktiviteter (som f.eks. en pligt til at ophøre med at udøve eller overvære en bestemt sport), og begrænsninger eller regler for udøvelse af arbejde (som f.eks. en pligt til at søge arbejde i et andet arbejdsmiljø; denne pligt omfatter ikke tilsyn med overholdelse af rettighedsfrakendelser i forbindelse med arbejde, som er pålagt personen som led i sanktionen).

(11)

Når det er relevant, kan der anvendes elektronisk overvågning med henblik på at føre tilsyn med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner i overensstemmelse med national ret og nationale procedurer.

(12)

Den medlemsstat, hvor den pågældende person er dømt, kan sende en dom og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn til den medlemsstat, hvor den domfældte har sit sædvanlige og lovlige opholdssted, med henblik på anerkendelse heraf og med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner, der er knyttet hertil.

(13)

Afgørelsen om, hvorvidt dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn skal sendes til en anden medlemsstat, bør træffes i hvert enkelt tilfælde af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten, bl.a. under hensyn til de erklæringer, der er givet i henhold til artikel 5, stk. 4, artikel 10, stk. 4, og artikel 14, stk. 3.

(14)

Dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn kan også sendes til en anden medlemsstat end den, hvor den domfældte har sin bopæl, hvis den kompetente myndighed i denne fuldbyrdelsesstat under hensyn til eventuelle betingelser i den relevante erklæring, der er fremsat af denne stat i overensstemmelse med denne rammeafgørelse, giver sit samtykke hertil. Der kan navnlig gives samtykke med henblik på rehabilitering, når den domfældte uden at miste sin opholdsret agter at flytte til en anden medlemsstat, fordi vedkommende har fået en ansættelseskontrakt, hvis vedkommende er i familie med en person med sædvanligt og lovligt opholdssted i denne medlemsstat, eller hvis vedkommende agter at følge et studium eller en uddannelse i denne medlemsstat i overensstemmelse med fællesskabsretten.

(15)

Medlemsstaterne bør anvende deres egen lovgivning og egne procedurer for anerkendelse af en dom og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn. Hvis dommen ikke indeholder en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, der skal fuldbyrdes i tilfælde af manglende overholdelse af den eller de pågældende forpligtelser eller påbud, indebærer dette i tilfælde af en betinget dom eller alternativ sanktion, at de medlemsstater, der har fremsat den relevante erklæring i henhold til denne rammeafgørelse, når de træffer beslutning om anerkendelse, indvilliger i at føre tilsyn med den eller de pågældende tilsynsforanstaltninger eller alternative foranstaltninger og kun påtager sig ansvaret for at træffe de efterfølgende afgørelser, der består i at ændre de forpligtelser eller påbud, som tilsynsforanstaltningen eller den alternative aktion indebærer, eller at ændre varigheden af prøvetiden med tilsyn. Derfor har anerkendelsen i sådanne tilfælde ingen yderligere virkning, end at den gør det muligt for fuldbyrdelsesstaten at træffe disse former for efterfølgende afgørelser.

(16)

En medlemsstat kan afslå at anerkende en dom eller, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn, hvis den pågældende dom blev afsagt over en person, der ikke er kendt skyldig, som f.eks. i et tilfælde med en psykisk syg, og dommen eller, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn omfatter lægebehandling/terapeutisk behandling, som fuldbyrdelsesstaten i henhold til national lovgivning ikke kan føre tilsyn med for så vidt angår sådanne personer.

(17)

Spørgsmålet om, på hvilket territorium en strafbar handling er begået, bør kun anvendes som begrundelse for et afslag i undtagelsestilfælde og med henblik på at samarbejde i videst muligt omfang i henhold til bestemmelserne i denne rammeafgørelse, idet der tages hensyn til de heri fastsatte mål. Enhver afgørelse om at anvende denne grund til afslag bør være baseret på en undersøgelse af den konkrete sag og på høringer mellem de kompetente myndigheder i udstedelses- og fuldbyrdelsesstaten.

(18)

Hvis tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner omfatter samfundstjeneste, bør fuldbyrdelsesstaten have ret til at afslå at anerkende dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn, hvis samfundstjenesten normalt ville være udført på mindre end seks måneder.

(19)

Formularen til attesten affattes på en sådan måde, at de væsentlige elementer i dommen og, når det er relevant, i afgørelsen om prøvetid med tilsyn er indeholdt i attesten, der bør oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten. Attesten bør hjælpe de kompetente myndigheder i fuldbyrdelsesstaten til at træffe afgørelser i henhold til denne rammeafgørelse, herunder afgørelser om anerkendelse og overtagelse af ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, afgørelser om tilpasning af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner samt efterfølgende afgørelser, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion.

(20)

I betragtning af princippet om gensidig anerkendelse, som denne rammeafgørelse bygger på, bør udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten arbejde for, at deres kompetente myndigheder har direkte kontakt med hinanden i forbindelse med anvendelsen af denne rammeafgørelse.

(21)

Alle medlemsstaterne bør sikre, at domfældte, som er omfattet af afgørelser truffet i medfør af denne rammeafgørelse, har en række juridiske rettigheder og retsmidler i overensstemmelse med national ret, uanset om de kompetente myndigheder, der er udpeget til at træffe afgørelser i medfør af denne rammeafgørelse, har judiciel eller ikke-judiciel karakter.

(22)

Enhver efterfølgende afgørelse vedrørende en betinget straf, en betinget dom eller en alternativ sanktion, der resulterer i en frihedsstraf eller en frihedsberøvende foranstaltning, bør træffes af en judiciel myndighed.

(23)

Da alle medlemsstater har ratificeret Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, bør personoplysninger, der behandles som led i gennemførelsen af denne rammeafgørelse, beskyttes i overensstemmelse med konventionens principper.

(24)

Målene for denne rammeafgørelse, nemlig at lette domfældtes rehabilitering, forbedre beskyttelsen af ofre og den brede offentlighed og lette anvendelsen af passende tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner for så vidt angår lovovertrædere, der ikke bor i domsstaten, kan på grund af de pågældende situationers grænseoverskridende karakter ikke gennemføres tilstrækkeligt af medlemsstaterne selv og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang bedre nås på EU-plan; EU kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab som anvendt i artikel 2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, går denne rammeafgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Denne rammeafgørelse tager sigte på at lette domfældtes rehabilitering, forbedre beskyttelsen af ofre og den brede offentlighed og lette anvendelsen af passende tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner for så vidt angår lovovertrædere, der ikke bor i domsstaten. Med henblik på at nå disse mål fastsætter denne rammeafgørelse regler, hvorefter en anden medlemsstat end den, hvor den domfældte er dømt, anerkender domme og, hvor det er relevant, afgørelser om tilsyn, fører tilsyn med tilsynsforanstaltninger, der er pålagt på grundlag af en dom, eller alternative sanktioner, der er knyttet til dommen, og træffer alle øvrige afgørelser i forbindelse med dommen, medmindre andet er fastsat i denne rammeafgørelse.

2.   Denne rammeafgørelse finder kun anvendelse på:

a)

anerkendelse af domme og, når det er relevant, afgørelser om prøvetid med tilsyn

b)

overførsel af ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

c)

alle øvrige afgørelser med tilknytning til de i litra a) og b), anførte,

som beskrevet og defineret i rammeafgørelsen.

3.   Denne rammeafgørelse finder ikke anvendelse på

a)

fuldbyrdelse af straffedomme, der indebærer frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger, og som falder ind under anvendelsesområdet for rammeafgørelse 2008/909/RIA

b)

anerkendelse og fuldbyrdelse af bøder og afgørelser om konfiskation, der falder ind under anvendelsesområdet for Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (5) og Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (6).

4.   Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er defineret i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 2

Definitioner

I denne rammeafgørelse forstås ved

1)

»dom«: en endelig afgørelse eller kendelse fra en domstol i udstedelsesstaten, der fastslår, at en fysisk person har begået en strafbar handling, og pålægger denne

a)

en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, hvis der er bevilget prøveløsladelse på grundlag af denne dom eller ved en efterfølgende afgørelse om prøvetid med tilsyn

b)

en betinget straf

c)

en betinget dom eller

d)

en alternativ sanktion

2)

»betinget straf«: en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, hvis fuldbyrdelse helt eller delvis udsættes på visse betingelser ved domfældelsen og erstattes af en eller flere tilsynsforanstaltninger. Sådanne tilsynsforanstaltninger kan være indeholdt i selve dommen eller fastlagt i en separat afgørelse om prøvetid med tilsyn truffet af en kompetent myndighed

3)

»betinget dom«: en dom, hvor straffastsættelsen udsættes på visse betingelser og erstattes af en eller flere tilsynsforanstaltninger, eller hvor en eller flere tilsynsforanstaltninger fastsættes i stedet for en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning. Sådanne tilsynsforanstaltninger kan være indeholdt i dommen eller fastlagt i en separat afgørelse om prøvetid med tilsyn truffet af en kompetent myndighed

4)

»alternativ sanktion«: en anden straf end en frihedsstraf, frihedsberøvende foranstaltning eller bødestraf, der pålægger en forpligtelse eller et påbud

5)

»afgørelse om prøvetid med tilsyn«: en dom eller en endelig afgørelse fra en kompetent myndighed i udstedelsesstaten, der træffes på grundlag af en dom, og hvorved der

a)

bevilges prøveløsladelse eller

b)

pålægges tilsynsforanstaltninger

6)

»prøveløsladelse«: en endelig afgørelse fra en kompetent myndighed, eller som følger af national ret, om en domfældts førtidige løsladelse efter afsoning af en del af en frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning med pålæggelse af en eller flere tilsynsforanstaltninger

7)

»tilsynsforanstaltninger«: forpligtelser og påbud, som en kompetent myndighed i henhold til national ret i udstedelsesstaten pålægger en fysisk person i forbindelse med en betinget straf, en betinget dom eller en prøveløsladelse

8)

»udstedelsesstat«: den medlemsstat, i hvilken der er afsagt en dom

9)

»fuldbyrdelsesstat«: den medlemsstat, der fører tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner i tilknytning til en afgørelse i henhold til artikel 8.

Artikel 3

Udpegning af de kompetente myndigheder

1.   Hver medlemsstat meddeler Generalsekretariatet for Rådet, hvilken myndighed eller hvilke myndigheder der i henhold til national lovgivning har kompetence til at handle i overensstemmelse med denne rammeafgørelse i en situation, hvor medlemsstaten er henholdsvis udstedelsesstat eller fuldbyrdelsesstat.

2.   Medlemsstaterne kan udpege ikke-judicielle myndigheder som myndigheder med kompetence til at træffe afgørelser i medfør af denne rammeafgørelse, såfremt disse myndigheder har kompetence til at træffe afgørelser af lignende art i henhold til deres nationale ret og procedurer.

3.   Hvis der i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b) eller c), træffes en afgørelse af en anden kompetent myndighed end en domstol, skal medlemsstaterne sørge for, at en sådan afgørelse på den pågældendes anmodning kan tages op til fornyet prøvelse af en domstol eller af et andet uafhængigt domstolslignende organ.

4.   Generalsekretariatet for Rådet stiller disse oplysninger til rådighed for alle medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 4

Tilsynsforanstaltningernes og de alternative sanktioners art

1.   Denne rammeafgørelse anvendes på følgende tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner:

a)

pligt for den domfældte til at meddele en bestemt myndighed enhver ændring af bopæl eller arbejdsplads

b)

pligt til ikke at opholde sig på bestemte lokaliteter eller steder eller i definerede områder i udstedelses- eller fuldbyrdelsesstaten

c)

begrænsninger i muligheden for at forlade fuldbyrdelsesstatens område

d)

påbud med hensyn til adfærd, opholdssted, uddannelse eller fritidsaktiviteter eller begrænsninger i eller regler for udøvelse af arbejde

e)

pligt til på bestemte tidspunkter at henvende sig til en bestemt myndighed

f)

pligt til at undgå kontakt med bestemte personer

g)

pligt til at undgå kontakt med bestemte genstande, der er blevet anvendt eller med sandsynlighed kan anvendes af den domfældte til at begå en strafbar handling

h)

pligt til økonomisk at erstatte skader forvoldt ved lovovertrædelsen og/eller pligt til at bevise, at en sådan pligt er overholdt

i)

pligt til samfundstjeneste

j)

pligt til at samarbejde med en tilsynsførende eller med en repræsentant for en social tjeneste, hvis ansvarsområde omfatter domfældte

k)

pligt til at underkaste sig terapi eller afvænning.

2.   Den enkelte medlemsstat meddeler ved gennemførelsen af rammeafgørelsen Generalsekretariatet for Rådet, hvilke tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner ud over de i stk. 1 nævnte den accepterer at føre tilsyn med. Generalsekretariatet for Rådet stiller disse oplysninger til rådighed for alle medlemsstaterne og Kommissionen.

Artikel 5

Kriterier for fremsendelse af domme og, når det er relevant, afgørelser om prøvetid med tilsyn

1.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten kan fremsende en dom og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den domfældte har lovligt og sædvanligt ophold, i de tilfælde hvor den domfældte er vendt tilbage eller ønsker at vende tilbage til denne stat.

2.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten kan på anmodning af den domfældte sende dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn til en kompetent myndighed i en anden medlemsstat end den, hvor den domfældte har lovligt og sædvanligt ophold, forudsat at sidstnævnte myndighed har givet sit samtykke hertil.

3.   Ved gennemførelsen af denne rammeafgørelse bestemmer medlemsstaterne, på hvilke betingelser deres kompetente myndigheder kan give deres samtykke til fremsendelsen af en dom og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid i henhold til stk. 2.

4.   Hver medlemsstat afgiver en erklæring til Generalsekretariatet for Rådet, om hvad der er besluttet i henhold til stk. 3. Medlemsstaterne kan til enhver tid ændre en sådan erklæring. Generalsekretariatet stiller disse oplysninger til rådighed for alle medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 6

Procedure for fremsendelse af domme og, når det er relevant, afgørelser om prøvetid med tilsyn

1.   Når den kompetente myndighed i udstedelsesstaten i henhold til artikel 5, stk. 1 eller 2, fremsender en dom og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn til en anden medlemsstat, sikrer den, at den ledsages af en attest, for hvilken standardformularen findes i bilag I.

2.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten fremsender dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn sammen med den i stk. 1 omhandlede attest direkte til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten på en måde, der efterlader et skriftligt spor, og således, at fuldbyrdelsesstaten kan fastslå ægtheden. Originalen af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn eller bekræftede genparter heraf samt originalen af attesten sendes til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, hvis denne kræver det. Alle officielle meddelelser fremsendes ligeledes direkte mellem de nævnte kompetente myndigheder.

3.   Den i stk. 1 omhandlede attest skal være underskrevet og indholdets rigtighed bekræftet af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten.

4.   De attester, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, skal ud over de i artikel 4, stk. 1, anførte foranstaltninger og sanktioner kun indeholde de foranstaltninger eller sanktioner, som fuldbyrdelsesstaten har meddelt i henhold til artikel 4, stk. 2.

5.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten fremsender kun dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn sammen med den i stk. 1 omhandlede attest til én fuldbyrdelsesstat ad gangen.

6.   Hvis den kompetente myndighed i udstedelsesfuldbyrdelsesstaten ikke kender den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesudstedelsesstaten, foretager den de nødvendige undersøgelser, navnlig gennem kontaktpunkterne i det europæiske retlige netværk, der blev oprettet ved Rådets fælles aktion 98/428/RIA (7), for at indhente oplysninger herom fra fuldbyrdelsesstaten.

7.   Hvis en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som modtager en dom sammen med den i stk. 1 omhandlede attest og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn, ikke har kompetence til at anerkende den og træffer de heraf følgende nødvendige foranstaltninger til at føre tilsyn med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner, sender den ex officio dommen videre til den kompetente myndighed og underretter straks på en måde, der efterlader et skriftligt spor, den kompetente myndighed i udstedelsesstaten i overensstemmelse dermed.

Artikel 7

Konsekvenser for udstedelsesstaten

1.   Når den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten har anerkendt dommen og, når det er relevant, den fremsendte afgørelse om prøvetid med tilsyn og har underrettet den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om anerkendelsen, har udstedelsesstaten ikke længere kompetence i forhold til tilsynet med de pålagte tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner eller de i artikel 14, stk. 1, omhandlede efterfølgende foranstaltninger.

2.   Den i stk. 1 omhandlede kompetence overgår på ny til udstedelsesstaten

a)

så snart dennes kompetente myndighed har givet den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten meddelelse om tilbagekaldelse af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest, jf. artikel 9, stk. 4

b)

i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, i forbindelse med artikel 14, stk. 5, og

c)

i de i artikel 20 nævnte tilfælde.

Artikel 8

Fuldbyrdelsesstatens afgørelse

1.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten anerkender dommen samt, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn, der er fremsendt i henhold til artikel 5 og efter den procedure, der er fastlagt i artikel 6, og træffer straks alle nødvendige foranstaltninger for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne og/eller de alternative sanktioner, medmindre den beslutter at påberåbe sig en af de i artikel 11 nævnte grunde til at afslå anerkendelse og tilsyn.

2.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan udsætte beslutningen om anerkendelse af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn, hvis den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest er ufuldstændig eller klart ikke svarer til dommen, eller, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn, indtil attesten er blevet kompletteret eller berigtiget inden for en fastsat rimelig frist.

Artikel 9

Tilpasning af tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner

1.   Hvis arten og varigheden af den relevante tilsynsforanstaltning eller alternative sanktion eller varigheden af prøvetiden med tilsyn ikke er forenelige med fuldbyrdelsesstatens lovgivning, kan den kompetente myndighed i denne stat tilpasse disse til arten og varigheden af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner eller varigheden af prøvetiden med tilsyn, der gælder for tilsvarende lovovertrædelser efter denne stats lovgivning. Den tilpassede tilsynsforanstaltning, alternative sanktion eller varigheden af prøvetiden med tilsyn skal ligge så tæt som muligt på den tilsynsforanstaltning, alternative sanktion eller prøvetidslængde, der er pålagt i udstedelsesstaten.

2.   Hvis tilsynsforanstaltningen, den alternative sanktion eller prøvetiden med tilsyn er blevet tilpasset, fordi dens varighed overskrider den maksimale varighed i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning, må varigheden af tilsynsforanstaltningen, den alternative sanktion eller prøvetiden med tilsyn ikke være kortere end den maksimale varighed, der gælder for tilsvarende lovovertrædelser i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning.

3.   Den tilpassede tilsynsforanstaltning, alternative sanktion eller prøvetid med tilsyn må ikke være strengere eller længere end den tilsynsforanstaltning, alternative sanktion eller prøvetid med tilsyn, der oprindelig blev pålagt.

4.   Efter modtagelse af den i artikel 16, stk. 2, eller artikel 18, stk. 5, omhandlede underretning kan den kompetente myndighed i udstedelsesstaten beslutte at trække den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest tilbage, forudsat at tilsynet i fuldbyrdelsesstaten endnu ikke er indledt. I sådanne tilfælde skal beslutningen under alle omstændigheder træffes og meddeles hurtigst muligt, dog senest inden ti dage efter modtagelsen af underretningen.

Artikel 10

Dobbelt strafbarhed

1.   Følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning skal, hvis de i udstedelsesstaten kan straffes med frihedsstraf eller en frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, medføre anerkendelse af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid, og tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner på de betingelser, der er fastsat i denne rammeafgørelse, og uden kontrol af dobbelt strafbarhed:

deltagelse i en kriminel organisation

terrorisme

menneskehandel

seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer

bestikkelse

svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (8)

hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold

falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen

internetkriminalitet

miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og med truede plantearter og træsorter

menneskesmugling

forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse

ulovlig handel med menneskevæv og -organer

bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning

racisme og fremmedhad

organiseret eller væbnet tyveri

ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

bedrageri

afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning

efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter

forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter

forfalskning af betalingsmidler

ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer

handel med stjålne motorkøretøjer

voldtægt

forsætlig brandstiftelse

strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

skibs- eller flykapring

sabotage.

2.   Rådet kan til enhver tid med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet på betingelserne i artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union beslutte at tilføje andre kategorier af overtrædelser til listen i nærværende artikels stk. 1. Rådet overvejer i lyset af den rapport, som det får forelagt i medfør af denne rammeafgørelses artikel 26, stk. 1, om listen skal udvides eller ændres.

3.   For andre end de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser kan fuldbyrdelsesstaten lade anerkendelsen af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om tilsyn, og tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner være betinget af, at dommen vedrører handlinger, der også udgør en overtrædelse efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning, uanset hvad gerningsindholdet er, eller hvordan det er beskrevet.

4.   I forbindelse med eller efter vedtagelsen af denne rammeafgørelse kan en medlemsstat ved hjælp af en erklæring, der meddeles Generalsekretariatet for Rådet, erklære, at den ikke vil anvende stk. 1. En sådan erklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. Sådanne erklæringer og tilbagekaldelser af erklæringer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Grunde til at afslå anerkendelse og tilsyn

1.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan afslå at anerkende domme samt, når det er relevant, afgørelser om prøvetid med tilsyn og at overtage ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltninger eller de alternative sanktioner, hvis

a)

den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest er ufuldstændig eller klart ikke svarer til dommen eller afgørelsen om prøvetid med tilsyn og ikke er blevet kompletteret eller berigtiget inden for en rimelig frist fastsat af fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed

b)

kriterierne i artikel 5, stk. 1 og 2, eller artikel 6, stk. 4, ikke er opfyldt

c)

anerkendelse af dommen og overtagelse af ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner vil være i modstrid med ne bis in idem-princippet

d)

dommen i et af de i artikel 10, stk. 3, nævnte tilfælde og, når fuldbyrdelsesstaten har fremsat en erklæring i henhold til artikel 10, stk. 4, i et i artikel 10, stk. 1, nævnt tilfælde, vedrører dommen handlinger, der ikke udgør en lovovertrædelse efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning. For så vidt angår skatter, afgifter, told og valutahandel kan fuldbyrdelse af en dom eller, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid, dog ikke afslås med den begrundelse, at der ikke i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning pålægges opkrævning af samme type skatter eller afgifter eller ikke indeholder samme typer regler om skatter, afgifter eller valutabestemmelser som udstedelsesstatens lovgivning

e)

straffen ikke kan fuldbyrdes på grund af forældelse i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og den er knyttet til handlinger, der falder ind under dennes kompetence i henhold hertil

f)

der i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning foreligger immunitet, der gør det umuligt at føre tilsyn med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner

g)

den domfældte i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning på grund af sin alder ikke kan gøres strafferetligt ansvarlig for de handlinger, der ligger til grund for dommen

h)

dommen er afsagt in absentia, medmindre den domfældte ifølge attesten er blevet indstævnet personligt eller er blevet underrettet gennem en repræsentant, der er kompetent i henhold til udstedelsesstatens nationale lovgivning, om tid og sted for den retssag, der førte til, at dommen blev afsagt in absentia, eller personen over for en kompetent myndighed har tilkendegivet ikke at ville anfægte dommen

i)

dommen eller, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn omfatter lægebehandling/terapi, som fuldbyrdelsesstaten uanset artikel 9, ikke har mulighed for at føre tilsyn med i henhold til den pågældende stats retssystem eller sundhedsvæsen

j)

tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion er af en varighed på under seks måneder, eller

k)

dommen vedrører en strafbar handling, som i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning betragtes som begået helt eller for en stor eller væsentlig dels vedkommende på denne stats territorium eller på et sted, der ligestilles hermed.

2.   Beslutninger i henhold til stk. 1, litra k), vedrørende lovovertrædelser, der delvis er begået på fuldbyrdelsesstatens territorium eller på et sted, der ligestilles hermed, træffes kun af den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten under ekstraordinære omstændigheder og i hvert enkelt tilfælde, idet der tages hensyn til sagens specifikke omstændigheder, bl.a. om en større eller væsentlig del af den pågældende lovovertrædelse er begået i udstedelsesstaten.

3.   Før den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten i de i stk. 1, litra a), b), c), h), i), j) og k), nævnte tilfælde beslutter ikke at anerkende en dom eller, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn og ikke at overtage ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, hører den på en passende måde den kompetente myndighed i udstedelsesstaten og anmoder den om nødvendigt om straks at tilvejebringe de nødvendige supplerende oplysninger.

4.   Hvis den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten har besluttet at påberåbe sig en grund til afslag, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, navnlig den grund, der er omhandlet i stk. 1, litra d), eller k), kan den ikke desto mindre efter aftale med den kompetente myndighed i udstedelsesstaten beslutte at føre tilsyn med de tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner, der er pålagt i dommen og, når det er relevant, i den afgørelse om prøvetid med tilsyn, som er sendt til den, uden at påtage sig ansvaret for at træffe nogen af afgørelserne i artikel 14, stk. 1, litra a), b) og c).

Artikel 12

Tidsfrister

1.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten træffer hurtigst muligt og senest inden for en frist på 60 dage efter modtagelsen af en dom samt, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn sammen med den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest, afgørelse om, hvorvidt dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn skal anerkendes, og hvorvidt ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner skal overtages. Den underretter straks den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om sin afgørelse på en måde, der efterlader et skriftligt spor.

2.   Hvis det under ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt for den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten at overholde fristerne i stk. 1, underretter den straks på en måde efter eget valg den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om grundene til forsinkelsen og om, hvor lang tid der skønnes nødvendig, før den endelige afgørelse kan træffes.

Artikel 13

Den lovgivning, der finder anvendelse

1.   Fuldbyrdelsesstatens lovgivning finder anvendelse på tilsynet med og anvendelsen af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner.

2.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan føre tilsyn med en pligt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra h), ved at kræve, at domfældte beviser, at en pligt til at erstatte skader forvoldt ved lovovertrædelsen er overholdt.

Artikel 14

Kompetence med hensyn til alle efterfølgende afgørelser og gældende lovgivning

1.   Det tilkommer fuldbyrdelsesstatens kompetente myndigheder at træffe alle efterfølgende afgørelser i forbindelse med den betingede straf, prøveløsladelsen, den betingede dom og den alternative sanktion, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion, eller hvis den domfældte begår en ny strafbar handling.

Sådanne efterfølgende afgørelser omfatter især

a)

ændring af de pligter eller påbud, der er knyttet til tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion, eller ændring af varigheden af prøvetiden med tilsyn

b)

tilbagekaldelse af udsættelsen af fuldbyrdelsen af dommen eller tilbagekaldelsen af afgørelsen om prøveløsladelse, og

c)

pålæggelse af en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, hvis det drejer sig om en alternativ sanktion eller betinget dom.

2.   Fuldbyrdelsesstatens lovgivning finder anvendelse på afgørelser truffet i henhold til stk. 1 og på alle følger af dommen, herunder, når det er relevant, fuldbyrdelse og om nødvendigt tilpasning af en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning.

3.   Hver medlemsstat kan ved vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller på et senere tidspunkt erklære, at den som fuldbyrdelsesstat afslår at overtage den kompetence, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c), i tilfælde eller kategorier af tilfælde, der skal fastsættes nærmere af denne medlemsstat, navnlig

a)

i tilfælde af en alternativ sanktion, hvor der til dommen ikke er knyttet en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, som skal fuldbyrdes i tilfælde af manglende overholdelse af de pågældende pligter eller påbud

b)

i tilfælde af en betinget dom

c)

i tilfælde, hvor dommen vedrører handlinger, som ikke udgør en overtrædelse efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning, uanset hvad gerningsindholdet er, eller hvordan det er beskrevet.

4.   Når en medlemsstat gør brug af en af mulighederne i stk. 3, fører den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kompetencen tilbage til den kompetente myndighed i udstedelsesstaten i tilfælde af manglende overholdelse af en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion, hvis fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed vurderer, at der skal træffes en efterfølgende afgørelse som omhandlet i stk. 1, litra b) eller c).

5.   I de i stk. 3 omhandlede tilfælde er forpligtelsen til at anerkende dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn samt forpligtelsen til straks at træffe alle nødvendige foranstaltninger for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner, jf. artikel 8, stk. 1, ikke berørt.

6.   Generalsekretariatet for Rådet underrettes om de erklæringer, der er nævnt i stk. 3. En sådan erklæring kan til enhver tid trækkes tilbage. De erklæringer og tilbagekaldelser, der er nævnt i denne artikel, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Høring mellem de kompetente myndigheder

Når det skønnes relevant, hører de kompetente myndigheder i udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten hinanden med henblik på at fremme en problemløs og effektiv anvendelse af denne rammeafgørelse.

Artikel 16

De implicerede myndigheders pligter, når fuldbyrdelsesstaten har kompetence til at træffe efterfølgende afgørelser

1.   Fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed underretter straks udstedelsesstatens kompetente myndighed på en måde, der efterlader et skriftligt spor, om enhver afgørelse, der træffes med hensyn til

a)

ændring af tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion

b)

tilbagekaldelse af udsættelsen af dommens fuldbyrdelse eller tilbagekaldelse af afgørelsen om prøveløsladelse

c)

fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning på grund af manglende overholdelse af en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion

d)

ophævelse af tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion.

2.   Hvis den kompetente myndighed i udstedelsesstaten anmoder om det, skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten underrette den om den maksimale varighed af frihedsberøvelsen, der er fastsat i fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning for den lovovertrædelse, der gav anledning til dommen, og som kan pålægges den domfældte i tilfælde af overtrædelse af tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner. Disse oplysninger meddeles straks efter modtagelsen af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn sammen med den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest.

3.   Udstedelsesstatens kompetente myndighed underretter straks fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed på en måde, der efterlader et skriftligt spor, om ethvert forhold eller enhver oplysning, der efter dens opfattelse kunne føre til, at en eller flere af afgørelserne i stk. 1, litra a), b) eller c), træffes.

Artikel 17

De implicerede myndigheders pligter, når udstedelsesstaten har kompetence til at træffe efterfølgende afgørelser

1.   Hvis udstedelsesstatens kompetente myndighed har kompetence til at træffe de efterfølgende afgørelser, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, jf. artikel 14, stk. 3, underretter fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed straks denne

a)

om enhver oplysning, der kan medføre tilbagekaldelse af udsættelsen af dommens fuldbyrdelse eller tilbagekaldelse af afgørelsen om prøveløsladelse

b)

om enhver oplysning, der kan medføre pålæggelse af en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning

c)

om alle øvrige kendsgerninger og omstændigheder, som udstedelsesstatens kompetente myndighed anmoder om at få forelagt, og som er afgørende for, at den kan træffe efterfølgende afgørelser i overensstemmelse med sin nationale lovgivning.

2.   Når en medlemsstat har gjort brug af den mulighed, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, underretter den kompetente myndighed i denne stat den kompetente myndighed i udstedelsesstaten i tilfælde af, at den domfældte ikke overholder en tilsynsforanstaltning eller alternativ sanktion.

3.   Meddelelsen af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), og i stk. 2, gives ved hjælp af standardformularen i bilag II. Meddelelsen af de kendsgerninger og omstændigheder, der er nævnt i stk. 1, litra c), gives på en måde, der efterlader et skriftligt spor, herunder om muligt ved hjælp af formularen i bilag II.

4.   Hvis den domfældte i henhold til udstedelsesstatens nationale lovgivning skal høres, inden der træffes afgørelse om straffastsættelse, kan dette krav opfyldes ved med de fornødne ændringer at følge proceduren i de folkeretlige eller EU-retlige instrumenter, der giver mulighed for at anvende videoforbindelser til afhøring af personer.

5.   Udstedelsesstatens kompetente myndighed underretter straks fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed om enhver afgørelse, der træffes med hensyn til:

a)

tilbagekaldelse af udsættelsen af dommens fuldbyrdelse eller tilbagekaldelse af afgørelsen om prøveløsladelse

b)

fuldbyrdelse af frihedsstraffen eller den frihedsberøvende foranstaltning, når en sådan foranstaltning er knyttet til dommen

c)

pålæggelse af en frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, når en sådan foranstaltning ikke er knyttet til dommen

d)

ophævelse af tilsynsforanstaltningen eller den alternative sanktion.

Artikel 18

Underretning fra fuldbyrdelsesstaten i alle tilfælde

Fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed underretter straks udstedelsesstatens kompetente myndighed på en måde, der efterlader et skriftligt spor:

1)

om fremsendelsen af dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn samt den i artikel 6, stk. 1, omhandlede attest til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for dens anerkendelse og for at træffe de heraf følgende foranstaltninger for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7

2)

om, at det i praksis viser sig umuligt at føre tilsyn med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner, fordi den domfældte efter fremsendelse af attesten og dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn, til fuldbyrdelsesstaten ikke kan spores på fuldbyrdelsesstatens territorium, hvorfor fuldbyrdelsesstaten ikke har pligt til at føre tilsyn med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner

3)

om den endelige afgørelse om at anerkende dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn og om overtagelse af ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner

4)

om enhver afgørelse om ikke at anerkende dommen og, når det er relevant, afgørelsen om prøvetid med tilsyn og om overtagelse af ansvaret for tilsynet med tilsynsforanstaltningerne og de alternative sanktioner i overensstemmelse med artikel 11 sammen med begrundelsen for afgørelsen

5)

om enhver afgørelse om at tilpasse tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner i overensstemmelse med artikel 9, sammen med begrundelsen for afgørelsen

6)

om enhver afgørelse om amnesti eller benådning, der bevirker, at der ikke føres tilsyn med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner af de grunde, der er nævnt i artikel 19, stk. 1, sammen med, når det er relevant, begrundelsen for afgørelsen.

Artikel 19

Amnesti, benådning, fornyet prøvelse

1.   Amnesti eller benådning kan bevilges af både udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten.

2.   Kun udstedelsesstaten kan tage stilling til en anmodning om fornyet prøvelse af den dom, der danner grundlag for de tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner, der skal føres tilsyn med i henhold til denne rammeafgørelse.

Artikel 20

Ophør af fuldbyrdelsesstatens kompetence

1.   Hvis den domfældte forsvinder eller ikke længere har sit lovlige og sædvanlige opholdssted i fuldbyrdelsesstaten, kan fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed føre kompetencen vedrørende tilsynet med tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner samt alle øvrige afgørelser i forbindelse med dommen tilbage til udstedelsesstatens kompetente myndighed.

2.   Hvis der er indledt en ny straffesag mod den pågældende i udstedelsesstaten, kan udstedelsesstatens kompetente myndighed anmode fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed om at føre kompetencen vedrørende tilsynet med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner og vedrørende alle øvrige afgørelser i forbindelse med dommen tilbage til udstedelsesstatens kompetente myndighed. I sådanne tilfælde kan fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed overdrage kompetence til udstedelsesstatens kompetente myndighed.

3.   Når kompetencen i henhold til denne artikel føres tilbage til udstedelsesstaten, påtager denne stats kompetente myndighed sig denne kompetence. Med henblik på det videre tilsyn med tilsynsforanstaltninger eller alternative sanktioner tager udstedelsesstatens kompetente myndighed imidlertid hensyn til varigheden og graden af overholdelse af tilsynsforanstaltningerne eller de alternative sanktioner i fuldbyrdelsesstaten samt til eventuelle afgørelser truffet af fuldbyrdelsesstaten i henhold til artikel 16, stk. 1.

Artikel 21

Sprogordning

De i artikel 6, stk. 1, omhandlede attester oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten. En medlemsstat kan i forbindelse med vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller senere ved indgivelse af en erklæring til Generalsekretariatet for Rådet meddele, at den accepterer en oversættelse til et eller flere af EU-institutionernes andre officielle sprog.

Artikel 22

Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med anvendelsen af denne rammeafgørelse, bortset fra omkostninger, der opstår udelukkende på udstedelsesstatens territorium, afholdes af fuldbyrdelsesstaten.

Artikel 23

Forbindelsen med andre aftaler og ordninger

1.   Med hensyn til forbindelserne mellem medlemsstaterne træder denne rammeafgørelse fra den 6. december 2011 i stedet for de tilsvarende bestemmelser i Europarådets konvention af 30. november 1964 om tilsynet med betinget dømte og betinget løsladte lovovertrædere.

2.   Medlemsstaterne kan fortsat anvende de bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der gælder efter den 6. december 2008, for så vidt disse giver mulighed for at udvide eller udbygge denne rammeafgørelses mål og bidrager til yderligere at forenkle eller lette procedurerne for tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner.

3.   Medlemsstaterne kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger efter den 6. december 2008, hvis disse aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge denne rammeafgørelses bestemmelser og bidrager til yderligere at forenkle eller lette procedurerne for tilsynet med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner.

4.   Senest den 6. marts 2009 meddeler medlemsstaterne Rådet og Kommissionen, hvilke af de eksisterende aftaler og ordninger som nævnt i stk. 2 de fortsat ønsker at anvende. Medlemsstaterne underretter også Rådet og Kommissionen om nye aftaler eller ordninger efter stk. 3 senest tre måneder efter indgåelsen af disse.

Artikel 24

Territorialt anvendelsesområde

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 25

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 6. december 2011.

2.   Medlemsstaterne meddeler Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret.

Artikel 26

Revision

1.   Senest den 6. december 2014 udarbejder Kommissionen en rapport på grundlag af de oplysninger, den har modtaget fra medlemsstaterne i henhold til artikel 25, stk. 2.

2.   På grundlag af denne rapport vurderer Rådet

a)

i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at overholde denne rammeafgørelse, og

b)

anvendelsen af denne rammeafgørelse.

3.   Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  EUT C 147 af 30.6.2007, s. 1.

(2)  Udtalelse af 25.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27.

(5)  EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16.

(6)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59.

(7)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 4.

(8)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image


16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.