ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
13. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1241/2008 af 12. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 af 8. december 2008 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2008 af 12. december 2008 om ændring af bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF for så vidt angår krav til sammensætningen af visse modermælkserstatninger ( 1 )

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1246/2008 af 12. december 2008 om ændring af artikel 23, stk. 2, i og bilag II og III til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår den finansielle overførsel fra den fælles markedsordning for vin til udvikling af landdistrikter

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/2008 af 11. december 2008 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 1002/2007, (EF) nr. 27/2008 og (EF) nr. 1067/2008 for så vidt angår frister for indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2009 inden for rammerne af toldkontingenter for søde kartofler, maniokstivelse, maniok, korn, ris og olivenolie og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 596/2004, (EF) nr. 633/2004 og (EF) nr. 382/2008 for så vidt angår fristerne for udstedelse af eksportlicenser i 2009 for oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød

35

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/939/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. december 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

39

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

41

 

 

Kommissionen

 

 

2008/940/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. oktober 2008 om standardindberetningsbestemmelser for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, hvortil der ydes EF-tilskud (meddelt under nummer K(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (meddelt under nummer K(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. december 2008 om en tilpasning af justeringskoefficienterne der finder anvendelse fra den 1. august 2007, 1. september 2007, 1. oktober 2007, 1. november 2007, 1. december 2007 og 1. januar 2008 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

94

 

 

2008/943/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om afvisning af at optage benolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr

99

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1241/2008

af 12. december 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1242/2008

af 8. december 2008

om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1), særlig artikel 4, stk. 4 og artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Produktionsstrukturerne og -systemerne er meget forskelligartede i EF. For at gøre det lettere at analysere landbrugsbedrifternes strukturelle kendetegn og økonomiske resultater blev der opstillet en hensigtsmæssig og homogen klassifikation af landbrugsbedrifter efter økonomisk størrelse og driftsform ved Kommissionens beslutning 85/377/EØF af 7. juni 1985 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (2).

(2)

Fællesskabsklassifikationen bør tilpasses, så homogene grupper af bedrifter kan samles i større eller mindre aggregater og der kan foretages sammenligninger af bedrifternes situation.

(3)

I betragtning af den stigende betydning af landbrugsproducenternes indkomster fra andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften end landbrugsaktiviteter på landbrugsbedrifter bør en variabel klassifikation, der afspejler betydningen af andre erhvervsmæssige aktiviteter (AEA) med direkte tilknytning til bedriften, inkluderes i fællesskabsklassifikationen.

(4)

Med henblik på at opfylde målsætningen i artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning 79/65/EØF bør der vedtages gennemførelsesbestemmelser for fællesskabsklassifikationen. Fællesskabsklassifikationen bør også gælde for de bedrifter, der anvender de regnskabsmæssige data, som indsamles gennem Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB).

(5)

Ifølge bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og undersøgelse af landbrugets produktionsmetoder og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (3) skal undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur gennemføres på basis af en stikprøve, der er statistisk repræsentativ for landbrugsbedrifternes driftsform og størrelse i overensstemmelse med fællesskabsklassifikationen. Fællesskabsklassifikationen bør derfor også gælde for bedrifter, hvis data indsamles gennem undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur.

(6)

Bedriftens driftsform og økonomiske størrelse bør fastlægges på basis af et økonomisk kriterium, der altid forbliver positivt. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende standard output. Der opstilles et standard output for hvert produkt. Listen over produkter, for hvilke der skal beregnes standard output, bør bringes i overensstemmelse med listen over de kendetegn for landbrugsstrukturundersøgelser, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 1166/2008. For at kunne anvende klassifikationen på bedrifterne i INLB bør der opstilles en sammenligningstabel mellem kendetegnene for strukturundersøgelserne og rubrikkerne i INLB's bedriftsskemaer.

(7)

Standard output er baseret på gennemsnitsværdier over en referenceperiode på fem år, men de bør ajourføres med regelmæssige mellemrum for at tage hensyn til økonomiske tendenser, så det fortsat vil være hensigtsmæssigt at benytte klassifikationen. Ajourføringens hyppighed bør forbindes med de år, hvor landbrugsstrukturundersøgelserne gennemføres.

(8)

Med henblik på at opstille udvælgelsesplanen for de regnskabsførende bedrifter, der skal inkluderes i INLB 2010, bør det fastsættes, at den i forordningen fastlagte klassifikation allerede skal anvendes for landbrugsstrukturundersøgelsen for 2007. For at sikre, at analyserne af situationen for de landbrugsbedrifter, der klassificeres efter denne klassifikation, er sammenlignelige, bør det fastsættes, at klassifikationen skal anvendes for landbrugsstrukturundersøgelserne og INLB før 2010. Det er derfor nødvendigt at indsætte en undtagelse, der fastsætter, at der skal beregnes standard output for referenceperioden 2004.

(9)

Standard output og de data, der er nødvendige for at beregne dem, fremsendes til Kommissionen gennem det forbindelsesorgan, som hver medlemsstat har udpeget i henhold til artikel 6 i forordning 79/65/EØF. Det bør fastsættes, at forbindelsesorganet kan meddele de relevante data direkte til Kommissionen gennem det informationssystem, som Kommissionen har oprettet. Det bør også fastsættes, at systemet giver mulighed for elektronisk udveksling af de nødvendige data på basis af modeller, som systemet stiller til rådighed for forbindelsesorganet. Det bør også fastsættes, at Kommissionen skal meddele medlemsstaterne de generelle betingelser for edb-systemets gennemførelse gennem Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring.

(10)

For klarhedens skyld og under hensyn til, at fællesskabsklassifikationen snarere er en foranstaltning med generel anvendelse end en foranstaltning rettet til bestemte modtagere, bør beslutning 85/377/EØF erstattes med en forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning opstilles der en »fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter« (herefter benævnt »klassifikation«), som er en ensartet klassifikation af landbrugsbedrifterne i EF efter deres driftsform og økonomiske størrelse og omfanget af andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften.

2.   Klassifikationen anvendes navnlig med henblik på fremlæggelsen efter driftsform og økonomisk størrelse af de data, der er indsamlet gennem EF's undersøgelser af landbrugsbedrifters struktur og EF's Informationsnet for Landøkonomisk Bogføring.

Artikel 2

Bedriftens driftsform

1.   Ved anvendelse af denne forordning bestemmes en bedrifts »driftsform« ved de forskellige driftsgrenes forholdsmæssige andel af bedriftens samlede standard output. Standard output fastsættes efter artikel 5.

2.   Afhængigt af detaljeringsgraden for driftsformen skelnes der mellem:

a)

generelle driftsformer

b)

hoveddriftsformer

c)

særlige driftsformer.

Klassifikationsskemaet med de forskellige driftsformer er anført i bilag II.

Artikel 3

Bedriftens økonomiske størrelse

Bedriftens økonomiske størrelse defineres på grundlag af bedriftens samlede standard output. Det udtrykkes i euro. Fremgangsmåden ved beregning af bedriftens økonomiske størrelse og de økonomiske størrelsesklasser er defineret i bilag II.

Artikel 4

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften

Omfanget af erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften bortset fra bedriftens landbrugsaktiviteter bestemmes ud fra andelen af disse andre erhvervsmæssige aktiviteter af bedriftens endelige output. Forholdet udtrykkes som et procentspænd. Procentspændene er fastsat i del C af bilag III.

Det endelige output, definitionen af og fremgangsmåden ved bestemmelse af forholdet er fastsat i del A og B i bilag III.

Artikel 5

Standard output og samlet standard output

1.   I denne forordning forstås ved »standard output« bruttoproduktionens standardværdi.

Standard output fastlægges for hver region, der er omhandlet i bilag IV, og for hver vegetabilsk og animalsk driftsgren i landbrugsstrukturundersøgelsen, der er omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 1166/2008.

Fremgangsmåden for beregning af standard output for hver driftsgren og procedurerne for indsamling af relevante data er fastlagt i bilag IV.

2.   Bedriftens samlede standard output svarer til summen af de værdier, der opnås for de enkelte driftsgrene ved at multiplicere standard outputtet pr. enhed med det tilsvarende antal enheder.

3.   Med henblik på at beregne standard output for landbrugsstrukturundersøgelsen for år N forstås ved »referenceperiode« år N-3, der dækker fem på hinanden følgende år fra år N-5 til år N-1.

Standard output bestemmes ved at benytte de gennemsnitsbasisdata, der er beregnet over en referenceperiode på fem år som omhandlet i første afsnit. For at tage hensyn til de økonomiske tendenser ajourføres de mindst hver gang, at der gennemføres en landbrugsstrukturundersøgelse.

Den første referenceperiode, for hvilken der skal beregnes standard output, svarer til referenceperioden 2007, der dækker over kalenderårene 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 eller landbrugsproduktionsårene 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 og 2009/10.

4.   Uanset stk. 3 beregner medlemsstaterne standard output for referenceperioden 2004 for de driftsgrene, der er opført i landbrugsstrukturundersøgelsen for 2007 som defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2006 (4). I så fald omfatter referenceperioden enten kalenderårene 2003, 2004 og 2005 eller landbrugsproduktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06.

Artikel 6

Meddelelser til Kommissionen

1.   De i del 3 i bilag IV omhandlede standard output og data fremsendes til Kommissionen (Eurostat) af det forbindelsesorgan, som hver medlemsstat har udpeget i henhold til artikel 6 i forordning 79/65/EØF, eller af det til dette formål udpegede organ.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen standard output for referenceperioden år N og de i del 3 i bilag IV omhandlede data inden den 31. december i år N+3, eller i givet fald inden en dato, som Kommissionen fastlægger efter høring af Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring.

Standard output for referenceperioden 2004 tilsendes Kommissionen senest den 31. december 2008.

3.   Til fremsendelse af de i stk. 1 omhandlede standard output og data benytter medlemsstaterne de edb-systemer, som Kommissionen (Eurostat) stiller til rådighed, og som muliggør elektronisk udveksling af dokumenter og information mellem den og medlemsstaterne.

4.   Form og indhold af de for fremsendelsen nødvendige dokumenter fastlægger Kommissionen på grundlag af modeller eller spørgeskemaer, som stilles til rådighed gennem de i stk. 3 nævnte systemer. Bestemmelserne om egenskaberne for de i stk. 1 nævnte data fastlægges inden for rammerne af Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring.

Artikel 7

Ophævelse

1.   Beslutning 85/377/EØF ophæves.

Beslutning 85/377/EØF anvendes dog fortsat til at klassificere bedrifterne i Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring til og med regnskabsåret 2009 og for den undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (5), til og med undersøgelsen for 2007.

2.   Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 8

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2010 for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og for undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur fra undersøgelsen for 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  EFT L af 220 af 17.8.1985, s. 1.

(3)  EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14.

(4)  EUT L 34 af 7.2.2006, s. 3.

(5)  EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1.


BILAG I

KLASSIFIKATION AF LANDBRUGSBEDRIFTERNE EFTER DRIFTSFORM

A.   KLASSIFIKATIONSSKEMA

Specialiserede bedrifter — vegetabilsk produktion

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

1.

Specialiserede bedrifter, agerbrug

15.

Specialiserede bedrifter, korn, olieplanter og proteinafgrøder

151.

Specialiserede bedrifter, korn, eksklusive ris, olieplanter og proteinafgrøder

152.

Specialiserede bedrifter, ris

153.

Bedrifter med korn (inklusive ris), olieplanter og proteinafgrøder

16.

Bedrifter med agerbrug, i øvrigt

161.

Specialiserede bedrifter, rodfrugter

162.

Bedrifter med korn, olieplanter, proteinafgrøder og rodfrugter

163.

Specialiserede bedrifter, grøntsager som markafgrøde

164.

Specialiserede bedrifter, tobak

165.

Specialiserede bedrifter, bomuld

166.

Bedrifter med agerbrug, blandet

2.

Specialiserede bedrifter, gartneri

21.

Specialiserede bedrifter, gartneri under glas

211.

Specialiserede bedrifter, grøntsager under glas

212.

Specialiserede bedrifter, blomster og prydplanter under glas

213.

Specialiserede bedrifter, blandet gartneri under glas

22.

Specialiserede bedrifter, gartneri på friland

221.

Specialiserede bedrifter, grøntsager på friland

222.

Specialiserede bedrifter, blomster og prydplanter på friland

223.

Specialiserede bedrifter, blandet gartneri på friland

23.

Gartneri, andet

231.

Specialiserede bedrifter, svampe

232.

Specialiserede bedrifter, planteskoler

233.

Gartneri, blandet

3.

Specialiserede bedrifter, permanente beplantninger

35.

Specialiserede bedrifter, vinbrug

351.

Specialiserede vinbrug, kvalitetsvin

352.

Specialiserede vinbrug, anden vin

353.

Specialiserede bedrifter, druer til spisebrug

354.

Andre vinbrug

36.

Specialiserede bedrifter, frugt og citrusfrugter

361.

Specialiserede bedrifter, frugt (bortset fra citrus, tropiske frugter og nødder)

362.

Specialiserede bedrifter, citrusfrugter

363.

Specialiserede bedrifter, nødder

364.

Specialiserede bedrifter, tropiske frugter

365.

Specialiserede bedrifter, frugt, citrusfrugter, tropiske frugter og nødder: blandet produktion

37.

Specialiserede bedrifter, oliven

370.

Specialiserede bedrifter, oliven

38.

Bedrifter med permanente beplantninger i øvrigt

380.

Bedrifter med permanente beplantninger, i øvrigt


Specialiserede bedrifter — animalsk produktion

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

4.

Specialiserede bedrifter, grovfoderædende husdyr

45.

Specialiserede bedrifter, malkekvæg

450.

Specialiserede bedrifter, malkekvæg

46.

Specialiserede kvægbrug, opdræt/fedning

460.

Specialiserede kvægbrug, opdræt/fedning

47.

Kvægbrug, blandet

470.

Kvægbrug, blandet

48.

Bedrifter, får, geder og grovfoderædende husdyr i øvrigt

481.

Specialiserede bedrifter, får

482.

Bedrifter med får og kvæg

483.

Specialiserede bedrifter, geder

484.

Grovfoderædende husdyr, i øvrigt

5.

Specialiserede bedrifter, svin/fjerkræ m.v.

51.

Specialiserede bedrifter, svin

511.

Specialiserede bedrifter, søer og smågrise

512.

Specialiserede bedrifter, slagtesvin

513.

Bedrifter med søer, smågrise og slagtesvin

52.

Specialiserede bedrifter, fjerkræ

521.

Specialiserede bedrifter, læggehøns

522.

Specialiserede bedrifter, slagtefjerkræ

523.

Bedrifter med læggehøns og slagtefjerkræ

53.

Bedrifter med svin/fjerkræ, i øvrigt

530.

Bedrifter med svin/fjerkræ, i øvrigt


Blandede bedrifter

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

6.

Bedrifter med blandet planteavl

61.

Bedrifter med blandet planteavl

611.

Bedrifter med gartneriafgrøder og permanente beplantninger

612.

Bedrifter med agerbrug og gartneriafgrøder

613.

Bedrifter med agerbrug og vin

614.

Bedrifter med agerbrug og permanente beplantninger

615.

Bedrifter med blandet planteavl, hovedsagelig agerbrug

616.

Bedrifter med blandede afgrøder, i øvrigt

7.

Bedrifter med blandet husdyrhold

73.

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig grovfoderædende husdyr

731.

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig malkekvæg

732.

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig ikke-malkekvæg

74.

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig svin/fjerkræ mv.

741.

Bedrifter med blandet husdyrhold: svin/fjerkræ og malkekvæg

742.

Bedrifter med blandet husdyrhold: grovfoderædende og ikke-malkekvæg

8.

Blandede bedrifter med planteavl og husdyrhold

83.

Blandede bedrifter, agerbrug og grovfoderædende husdyr

831.

Blandede bedrifter, agerbrug med malkekvæg

832.

Blandede bedrifter, malkekvæg med agerbrug

833.

Blandede bedrifter, agerbrug med ikke-malkekvæg

834.

Grovfoderædende husdyr, eksklusive malkekvæg, med agerbrug

84.

Blandede bedrifter med planteavl og husdyrhold, forskelligt

841.

Blandede bedrifter med agerbrug og svin/fjerkræ

842.

Blandede bedrifter med permanente beplantninger og grovfoderædende husdyr

843.

Bedrifter med biavl

844.

Bedrifter med blandet planteavl og husdyrhold, i øvrigt

9.

Bedrifter, der ikke kan klassificeres

90.

Bedrifter, der ikke kan klassificeres

900.

Bedrifter, der ikke kan klassificeres

B.   SAMMENLIGNINGSTABEL OG SAMLEKODER

I.   Oversigt over sammenhængen mellem rubrikkerne i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og rubrikkerne i bedriftsskemaet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)

Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SO

Kode, der skal benyttes for rubrikken

Fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2010, 2013 og 2016

(forordning (EF) nr. 1166/2008)

INLB’s bedriftsskema

(forordning (EF) nr. 868/2008 om bedriftsskemaet (1))

I.   

Kulturer

2.01.01.01.

Blød hvede og spelt

120.

Blød hvede og spelt

2.01.01.02.

Hård hvede

121.

Hård hvede

2.01.01.03.

Rug

122.

Rug (herunder blandsæd)

2.01.01.04.

Byg

123.

Byg

2.01.01.05.

Havre

124.

Havre

125.

Blandinger af vårsæd

2.01.01.06.

Kernemajs

126.

Kornmajs (herunder våd kornmajs)

2.01.01.07.

Ris

127.

Ris

2.01.01.99.

Andre kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

128.

Andre kornarter

2.01.02.

Tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

129.

Proteinafgrøder

2.01.02.01.

Heraf ærter, hestebønner og sødlupin

360.

Ærter, hestebønner og sødlupin

361.

Linser, kikærter og vikke

330.

Andre proteinafgrøder

2.01.03.

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

130.

Kartofler (herunder nye kartofler og læggekartofler)

2.01.04.

Sukkerroer (ekskl. frø)

131.

Sukkerroer (frø ikke medregnet)

2.01.05.

Rodfrugtplanter til foder (ekskl. frø)

144.

Rodfrugtplanter til foder (frø ikke medregnet)

2.01.06.01.

Tobak

134.

Tobak

2.01.06.02.

Humle

133.

Humle

2.01.06.03.

Bomuld

347.

Bomuld

2.01.06.04.

Raps og rybs

331.

Raps og rybs

2.01.06.05.

Solsikke

332.

Solsikke

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Hørfrø (oliehør)

364.

Hør bortset fra spindhør

2.01.06.08.

Andre olieholdige afgrøder

334.

Andre olieholdige frø

2.01.06.09.

Hør

373.

Hør

2.01.06.10.

Hamp

374.

Hamp

2.01.06.11.

Andre fiberafgrøder

 

2.01.06.12.

Krydder-, aroma- og lægeplanter

345.

Lægeurter, krydderurter, aromastoffer og parfumeplanter, herunder te, kaffe og cikorie til kaffe

2.01.06.99.

Industriafgrøder, i.a.n.

346.

Sukkerrør

348.

Andre industriplanter

2.01.07.

Friske grøntsager, meloner og jordbær, heraf:

 

2.01.07.01.

Frilands eller under lav overdækning

 

2.01.07.01.01.

dyrket som markafgrøder

136.

Friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes som markafgrøder på friland

2.01.07.01.02.

dyrket som gartneriafgrøder

137.

Friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes som gartneriafgrøder på friland

2.01.07.02.

Under glas eller under anden høj overdækning

138.

Friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes overdækket

2.01.08.

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler):

 

2.01.08.01.

Frilands eller under lav overdækning

140.

Blomster og prydplanter dyrket på friland (bortset fra planteskoler)

2.01.08.02.

Under glas eller under anden høj overdækning

141.

Blomster og prydplanter dyrket overdækket

2.01.09.

Grønthøstede planter

 

2.01.09.01.

Græs i omdrift

147.

Midlertidige græsgange

2.01.09.02.

Andre grønthøstede planter

145.

Andre foderplanter

2.01.09.02.01.

Fodermajs

326.

Fodermajs

2.01.09.02.02.

Bælgplanter

327.

Andet korn til ensilering

OG

2.01.09.02.99.

Andre grønthøstede planter, i.a.n.

328.

Andre foderplanter

2.01.10.

Frø og stiklinger på agerjord

142.

Græsfrø

143.

Andre frø

2.01.11.

Andre markafgrøder

148.

Andre markafgrøder, som ikke er omfattet af rubrik 120-147

149.

Arealer, for hvilke der er indgået lejemål, og som er klar til såning, herunder arealer, der stilles til rådighed for arbejdskraften som naturalgode

2.01.12.01.

Brakjord uden braklægningstilskud

146.

Udtagen jord

Manglende data kode 3: Udtagen jord uden tilskud

2.01.12.02.

Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte

146.

Udtagen jord

Manglende data kode 8: Jord, der ikke dyrkes og ikke mere anvendes til produktionsformål, for hvilke bedriften fortsat er støtteberettiget

2.03.01.

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

150.

Enge og permanente græsgange

2.03.02.

Marginale græsarealer

151.

Overdrev

2.03.03.

Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

314.

Permanente græsarealer, der ikke mere anvendes til produktionsformål, og som fortsat er tilskudsberettigede

2.04.01.

Plantager med frugttræer og -buske

152.

Plantager med frugttræer og -buske

2.04.01.01.

Frugter, heraf:

 

2.04.01.01.01.

Frugter, der vokser i tempereret klima

349.

Kernefrugt

350.

Stenfrugt

2.04.01.01.02.

Frugter, der vokser i subtropisk klima

353.

Tropiske og subtropiske frugter

2.04.01.02.

Bær

352.

Småfrugter og bær

2.04.01.03.

Nødder

351.

Nødder

2.04.02.

Citruslunde

153.

Citruslunde

2.04.03.

Olivenlunde

154.

Olivenlunde

2.04.03.01.

hvor der normalt produceres oliven til spisebrug

281.

Spiseoliven

2.04.03.02.

hvor der normalt produceres oliven til fremstilling af olivenolie

282.

Oliven bestemt til oliefremstilling

283.

Olivenolie

2.04.04.

Vinmarker, hvorpå der normalt produceres:

155.

Vinmarker

2.04.04.01.

Kvalitetsvin

286.

Druer til fremstilling af kvalitetsvin med BOB

292.

Druer til fremstilling af kvalitetsvin med BGB

289.

Kvalitetsvin med BOB

294.

Kvalitetsvin med BGB

2.04.04.02.

Anden vin

293.

Druer til anden vin

288.

Forskellige produkter fra vinfremstilling: most, saft, brændevin, vineddike o.a., der fremstilles på vinbruget

295.

Anden vin

2.04.04.03.

Spisedruer

285.

Druer til spisebrug

2.04.04.04.

Druer til tørring

291.

Druer til tørring

2.04.05.

Planteskoler

157.

Planteskoler

2.04.06.

Andre flerårige kulturer

158.

Andre permanente beplantninger

2.04.07.

Flerårige kulturer under glas

156.

Overdækkede permanente beplantninger

2.06.01.

Svampe

139.

Svampe

II.   

Husdyr

3.01.

Dyr af hestefamilien

22.

Heste (uanset alder)

3.02.01.

Hornkvæg, under et år, tyre-, stude- og kviekalve

23.

Fedekalve

24.

Andet hornkvæg under et år

3.02.02.

Tyre og stude, et år, men under to år

25.

Tyre fra et til under to år

3.02.03.

Kvier, et år, men under to år

26.

Køer og kvier fra et til under to år

3.02.04.

Tyre og stude, to år og derover

27.

Tyre på to år og derover

3.02.05.

Kvier, to år og derover

28.

Avlskvier

29.

Slagtekvier

3.02.06.

Malkekøer

30.

Malkekøer

31.

Udsætterkøer

3.02.99.

Andre køer

32.

Andre køer

3.03.01.

Får (alle aldre)

 

3.03.01.01.

Hunfår til avl

40.

Moderfår

3.03.01.99.

Andre får

41.

Andre får

3.03.02.

Geder (alle aldre)

 

3.03.02.01.

Hungeder til avl

38.

Hungeder til avl

3.03.02.99.

Andre geder

39.

Andre geder

3.04.01.

Grise, hvis levende vægt er under 20 kg

43.

Smågrise

3.04.02.

Avlssøer på 50 kg og derover

44.

Avlssøer

3.04.99.

Andre svin

45.

Fedesvin

46.

Andre svin

3.05.01.

Slagtekyllinger

47.

Slagtekyllinger

3.05.02.

Æglæggende høner

48.

Æglæggende høner

3.05.03.

Andet fjerkræ

49.

Fjerkræ i øvrigt

3.05.03.01.

Kalkuner

3.05.03.02.

Ænder

3.05.03.03.

Gæs

3.05.03.04.

Strudse

3.05.03.99.

Andet fjerkræ, i.a.n.

3.06.

Hunkaniner til avl

34.

Moderkaniner

3.07.

Bier

33.

Bistader

II.   Koder, som dækker flere af de driftsgrene, der anvendes ved undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2010, 2013 og 2016

P45.

Malkekvæg = 3.02.01. (hornkvæg under et år, tyre-, stude- og kviekalve) + 3.02.03. (kvier et år, men under to år) + 3.02.05. (kvier to år og derover + 3.02.06. (malkekøer)

P46.

Kvæg = P45 (malkekvæg) + 3.02.02. (tyre og stude et år, men under to år) + 3.02.04. (tyre og stude, to år og derover) + 3.02.99. (andre køer)

GL

Græssende husdyr = 3.01. (dyr af hestefamilien) + P46 (kvæg) + 3.03.01.01. (hunfår til avl) + 3.03.01.99 (andre får) + 3.03.02.01. (hungeder til avl) + 3.03.02.99. (andre geder)

Hvis GL=0

FCP1

Foder til salg = 2.01.05. (rodfrugtplanter til foder) + 2.01.09. (grønthøstede planter) + 2.03.01. (græs- og engarealer ekskl. marginale græsarealer) + 2.03.02. (marginale græsarealer)

FCP4

Foder til græssende husdyr = 0

P17

Rodfrugter = 2.01.03. (kartofler) + 2.01.04. (sukkerroer) + 2.01.05. (rodfrugtplanter til foder)

Hvis GL>0

FCP1

Foder til salg = 0

FCP4

Foder til græssende husdyr = 2.01.05. (rodfrugtplanter til foder) + 2.01.09. (grønthøstede planter) + 2.03.01. (græs- og engarealer ekskl. marginale græsarealer) + 2.03.02. (marginale græsarealer)

P17

Rodfrugter = 2.01.03. (kartofler) + 2.01.04. (sukkerroer)

P151.

Korn uden ris = 2.01.01.01. (blød hvede og spelt) + 2.01.01.02. (hård hvede) + 2.01.01.03. (rug) + 2.01.01.04. (byg) + 2.01.01.05. (havre) + 2.01.01.06. (kernemajs) + 2.01.01.99. (andre kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn)

P15.

Korn = P151 (korn uden ris) + 2.01.01.07. (ris)

P16.

Olieplanter = 2.01.06.04. (raps og rybs) + 2.01.06.05. (solsikke) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (hørfrø (oliehør)) + 2.01.06.08. (andre olieholdige afgrøder)

P51.

Svin = 3.04.01. (grise, hvis levende vægt er under 20 kg) + 3.04.02. (avlssøer på 50 kg og derover) + 3.04.99 (andre svin)

P52.

Fjerkræ = 3.05.01. (slagtekyllinger) + 3.05.02. (æglæggende høner) + 3.05.03. (andet fjerkræ)

P1.

Agerbrug = P15 (korn) + 2.01.02. (tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand) + 2.01.03. (kartofler) + 2.01.04. (sukkerroer) + 2.01.06.01. (tobak) + 2.01.06.02. (humle) + 2.01.06.03. (bomuld) + P16 (olieplanter) + 2.01.06.09. (hør) + 2.01.06.10. (hamp) + 2.01.06.11. (andre fiberafgrøder) + 2.01.06.12. (krydder-, aroma- og lægeplanter) + 2.01.06.99. (industriafgrøder, i.a.n.) + 2.01.07.01.01. (friske grøntsager, meloner og jordbær — frilands eller under lav overdækning — dyrket som markafgrøder) + 2.01.10. (frø og stiklinger på agerjord) + 2.01.11. (andre markafgrøder) + 2.01.12.01. (brakjord uden braklægningstilskud) + FCP1 (foder til salg)

P2.

Gartneri = 2.01.07.01.02. (friske grøntsager, meloner og jordbær — frilands eller under lav overdækning — dyrket som gartneriafgrøder) + 2.01.07.02. (friske grøntsager, meloner og jordbær — under glas eller under anden høj overdækning) + 2.01.08.01. (blomster og prydplanter — frilands eller under lav overdækning) + 2.01.08.02. (blomster og prydplanter — under glas eller under anden høj overdækning) + 2.06.01. (svampe) + 2.04.05. (planteskoler)

P3.

Permanente beplantninger = 2.04.01. (plantager med frugttræer og -buske) + 2.04.02. (citruslunde) + 2.04.03. (olivenlunde) + 2.04.04. (vinmarker) + 2.04.06. (andre flerårige kulturer) + 2.04.07. (flerårige kulturer under glas)

P4.

Græssende husdyr og foder = GL (græssende husdyr) + FCP4 (foder til græssende husdyr)

P5.

Svin og fjerkræ mv. = P51 (svin) + P52 (fjerkræ) + 3.6. (hunkaniner til avl)

C.   DEFINITION AF DRIFTSFORMER

Bestemmelse af driftsformerne sker på grundlag af to elementer, nemlig:

a)

De forskellige driftsgrene

Driftsgrenene henviser til den liste over driftsgrene, der er udarbejdet til brug ved undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2010, 2013 og 2016; de angives ved anvendelse af koderne i del B.I af dette bilag eller ved hjælp af en kode, der samler en række af disse driftsgrene som fastsat i del B.II af dette bilag (2).

b)

De tærskelværdier, der afgrænser driftsformerne

Medmindre andet er anført, angives disse tærskelværdier som brøkdele af bedriftens samlede standard output.

Specialiserede bedrifter — vegetabilsk produktion

Driftsform

Definition

Kode for driftsgrene og tærskelværdier

(ref. dette bilags del B)

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

Kode

 

Kode

 

Kode

 

1

Specialiserede bedrifter, agerbrug

 

 

 

 

Agerbrug (dvs. korn, tørrede bælgplanter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand, olieplanter, kartofler, sukkerroer, industriplanter, friske grøntsager, meloner, jordbær som markafgrøde, frø og plantemateriale på agerjord, andre agerjordskulturer og brakjord og foderafgrøder til salg > 2/3

P1 > 2/3

15

Specialiserede bedrifter, korn, olieplanter og proteinafgrøder

 

 

Korn, olieplanter, tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specialiserede bedrifter, korn (eksklusive ris), olieplanter og proteinafgrøder

Korn (ekskl. ris), olieplanter, tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specialiserede bedrifter, ris

Rice > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Bedrifter med korn (inklusive ris), olieplanter og proteinafgrøder

Bedrifter i klasse 15, der ikke omfattes af klasse 151 eller 152

 

16

Bedrifter med agerbrug, i øvrigt

 

 

Agerbrug > 2/3; korn, olieplanter, tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Specialiserede bedrifter, rodfrugter

Kartofler, sukkerroer og rodfrugtplanter til foder > 2/3

P17 > 2/3

162

Bedrifter med korn, olieplanter, proteinafgrøder og rodfrugter

Korn, olieplanter, tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder til høst i moden tilstand > 1/3; rodfrugter > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specialiserede bedrifter, grøntsager som markafgrøde

Friske grøntsager, meloner og jordbær frilands eller under lav overdækning dyrket som markafgrøder > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specialiserede bedrifter, tobak

Tobak > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specialiserede bedrifter, bomuld

Bomuld > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Bedrifter med agerbrug, i øvrigt

Bedrifter i klasse 16, der ikke omfattes af underopdeling 161, 162, 163, 164 eller 165

 

2

Specialiserede bedrifter, gartneri

 

 

 

 

Friske grøntsager, meloner, jordbær, som gartneriafgrøder og under glas, blomster og prydplanter på friland eller under glas, samt svampe og planteskoler > 2/3

P2 > 2/3

21

Specialiserede bedrifter, gartneri under glas

 

 

Friske grøntsager, meloner og jordbær under glas eller under anden høj overdækning samt blomster og prydplanter under glas eller under anden høj overdækning > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specialiserede bedrifter, grøntsager under glas

Friske grønsager, meloner og jordbær under glas eller under anden høj overdækning > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specialiserede bedrifter, blomster og prydplanter

Blomster og prydplanter under glas eller under anden høj overdækning > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Specialiserede bedrifter, blandet gartneri under glas

Bedrifter i klasse 21, der ikke omfattes af klasse 211 eller 212

 

22

Specialiserede bedrifter, gartneri på friland

 

 

Friske grøntsager, meloner og jordbær frilands eller under lav overdækning som gartneriafgrøder, blomster og prydplanter frilands eller under lav overdækning > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specialiserede bedrifter, grønsager på friland

Friske grøntsager, meloner og jordbær frilands eller under lav overdækning dyrket som gartneriafgrøder > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specialiserede bedrifter, blomster og prydplanter på friland

Blomster og prydplanter frilands eller under lav overdækning > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specialiserede bedrifter, blandet gartneri på friland

Bedrifter i klasse 22, der ikke omfattes af klasse 221 eller 222

 

23

Gartneri, i øvrigt

 

 

Gartneribedrifter med gartneri overdækket ≤ 2/3 og gartneri på friland ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specialiserede bedrifter, svampe

Svampe > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specialiserede bedrifter, planteskoler

Planteskoler > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Gartneri i øvrigt

Bedrifter i klasse 23, der ikke omfattes af klasse 231 eller 232

 

3

Specialiserede bedrifter, permanente beplantninger

 

 

 

 

Plantager med frugttræer og -buske, citruslunde, olivenlunde, vinmarker, andre flerårige kulturer samt flerårige kulturer under glas > 2/3

P3 > 2/3

35

Specialiserede bedrifter, vinbrug

 

 

Vinmarker > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specialiserede vinbrug, kvalitetsvin

Vinmarker, hvorpå der normalt produceres kvalitetsvin > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specialiserede vinbrug, anden vin

Vinmarker, hvorpå der normalt produceres anden vin > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Specialiserede bedrifter, druer til spisebrug

Vinmarker, hvorpå der normalt produceres spisedruer > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Andre vinbrug

Bedrifter i klasse 35, der ikke omfattes af klasse 351, 3512 eller 353

 

36

Specialiserede bedrifter, frugt og citrusfrugter

 

 

Plantager med frugttræer og -buske samt citruslunde > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specialiserede bedrifter frugter (eksklusive citrusfrugter, tropiske frugter og nødder)

Frugter, der vokser i tempereret klima, og bær > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specialiserede bedrifter, citrusfrugter

Citruslunde > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specialiserede bedrifter, nødder

Nødder > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specialiserede bedrifter, tropiske frugter

Tropiske frugter > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specialiserede bedrifter, frugter, citrusfrugter, tropiske frugter og nødder: blandet produktion

Bedrifter i klasse 36, der ikke omfattes af klasse 361, 362, 363 eller 364

 

37

Specialiserede bedrifter, oliven

370

Specialiserede bedrifter, oliven

Olivenlunde > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Bedrifter med permanente beplantninger, i øvrigt

380

Bedrifter med permanente beplantninger, i øvrigt

Bedrifter i klasse 3, der ikke omfattes af klasse 35, 36 eller 37

 


Specialiserede bedrifter — Animalsk produktion

Driftsform

Definition

Kode for kendetegn samt tærskelværdier

(ref. dette bilags del B)

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

Kode

 

Kode

 

Kode

 

4

Specialiserede bedrifter, grovfoderædende husdyr

 

 

 

 

Foder til grovfoderædende husdyr (f.eks. rodfrugter til foderbrug, grønthøstede planter, græsgange og græsenge og frie græsgange) og grovfoderædende husdyr (dvs. heste, alle kategorier af kvæg, får og geder) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specialiserede bedrifter malkekvæg

 

 

Malkekøer > 3/4 af alle grovfoderædende husdyr; grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Specialiserede kvægbrug, opdræt/fedning

 

 

Hele kvægbesætningen (dvs. kalve under 1 år, hornkvæg 1-2 år samt hornkvæg 2 år og derover (tyre og stude, kvier, malkekøer og andre køer)) > 2/3 af grovfoderædende husdyr; malkekøer ≤ 1/10 af grovfoderædende husdyr; grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Kvægbrug, blandet

 

 

Hele kvægbesætningen > 2/3 af grovfoderædende husdyr; malkekøer > 1/10 af grovfoderædende husdyr; grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder; ekskl. bedrifter, der omfattes af klasse 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; ekskl. 45

48

Får, geder og grovfoderædende husdyr, i øvrigt

 

 

Hele kvægbesætningen ≤ 2/3 af grovfoderædende husdyr

P46 ≤ 2/3

481

Specialiserede bedrifter, får

Får > 2/3 af grovfoderædende husdyr; grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Specialiserede bedrifter, får og kvæg

Hele kvægbesætningen > 1/3 af grovfoderædende husdyr, får > 1/3 af grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specialiserede bedrifter, geder

Geder > 2/3 af grovfoderædende husdyr; grovfoderædende husdyr > 1/3 af grovfoderædende husdyr og foder

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Grovfoderædende husdyr, i øvrigt

Bedrifter i klasse 48, der ikke omfattes af underopdeling 481, 482 eller 483

 

5

Specialiserede bedrifter, svin/fjerkræ m.v.

 

 

 

 

Specialiserede bedrifter svin/fjerkræ m.v. (dvs. smågrise, avlssøer og andre svin), fjerkræ (dvs. slagtekyllinger, læggehøns og andet fjerkræ) og hunkaniner til avl > 2/3

P5 > 2/3

51

Specialiserede bedrifter, svin

 

 

Svin > 2/3

P51 > 2/3

511

Specialiserede bedrifter, søer og smågrise

Avlssøer > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specialiserede bedrifter, slagtesvin

Grise og andre svin > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Bedrifter med søer, smågrise og slagtesvin

Bedrifter i klasse 51, der ikke omfattes af klasse 511 eller 512

 

52

Specialiserede bedrifter, fjerkræ

 

 

Fjerkræ > 2/3

P52 > 2/3

521

Specialiserede bedrifter, læggehøns

Æglæggende høner > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specialiserede bedrifter, slagtefjerkræ

Slagtekyllinger og andet fjerkræ > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Bedrifter med læggehøns og slagtefjerkræ

Bedrifter i klasse 52, der ikke omfattes af klasse 521 eller 522

 

53

Bedrifter med svin/fjerkræ, i øvrigt

 

 

Bedrifter i klasse 5, der ikke omfattes af klasse 51 eller 52

 


Blandede bedrifter

Driftsform

Definition

Kode for kendetegn samt tærskelværdier

(ref. dette bilags del B)

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

Kode

 

Kode

 

Kode

 

6

Bedrifter med blandet planteavl

61

Bedrifter med blandet planteavl

 

 

Agerbrug og gartneri og permanente beplantninger > 2/3 men {agerbrug ≤ 2/3 og gartneri ≤ 2/3 og permanente beplantninger ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Bedrifter med gartneri og permanente beplantninger

Gartneri > 1/3; permanente beplantninger > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Bedrifter med agerbrug og gartneri

Agerbrug > 1/3; gartneri > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Bedrifter med agerbrug og vin

Agerbrug > 1/3; vinmarker > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Bedrifter med agerbrug og permanente beplantninger

Agerbrug > 1/3; permanente beplantninger > 1/3; vinmarker ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Bedrifter med blandet planteavl, hovedsagelig agerbrug

Agerbrug > 1/3; ingen anden aktivitet > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Andre bedrifter med blandede afgrøder

Bedrifter i klasse 61, der ikke omfattes af klasse 611, 612, 613, 614 og 615

 

7

Bedrifter med blandet husdyrhold

 

 

 

 

Grovfoderædende husdyr og foder og svin/fjerkræ > 2/3; grovfoderædende husdyr og foder ≤ svin/fjerkræ ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig grovfoderædende husdyr

 

 

Grovfoderædende husdyr og foder > svin/fjerkræ

P4 > P5

731

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig malkekvæg

Malkekvæg > 1/3 af grovfoderædende husdyr; malkekøer > 1/2 af malkekvæget

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig grovfoderædende husdyr

Bedrifter i klasse 73, der ikke omfattes af klasse 731

 

74

Bedrifter med blandet husdyrhold, hovedsagelig svin/fjerkræ mv.

 

 

Grovfoderædende husdyr og foder ≤ svin/fjerkræ

P4 ≤ P5

741

Blandet husdyrhold: svin/fjerkræ og malkekvæg

Malkekvæg > 1/3 af grovfoderædende husdyr; > 1/3, malkekøer > 1/2 af malkekvæget

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Blandet husdyrhold: svin/fjerkræ og grovfoderædende husdyr, der ikke er malkekøer

Bedrifter i klasse 74, der ikke omfattes af klasse 741

 

8

Blandede bedrifter, planteavl og husdyrhold

 

 

 

 

Bedrifter, der ikke omfattes af klasserne 1 til 7

 

83

Blandede bedrifter, agerbrug og grovfoderædende husdyr

 

 

Agerbrug > 1/3; grovfoderædende husdyr og foder > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Blandede bedrifter med agerbrug og malkekvæg

Malkekvæg > 1/3 af grovfoderædende husdyr; malkekøer > 1/2 af malkekvæget; malkekvæg ≥ agerbrug

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Blandede bedrifter med malkekvæg og agerbrug

Malkekvæg > 1/3 af grovfoderædende husdyr; malkekøer > 1/2 af malkekvæget; malkekvæg ≥ agerbrug

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Bedrifter med agerbrug og grovfoderædende husdyr, der ikke er malkekvæg

Agerbrug > grovfoderædende husdyr og foder, ekskl. bedrifter, der omfattes af klasse 831

P1 > P4; ekskl. 831

834

Bedrifter med grovfoderædende husdyr, der ikke er malkekvæg, og agerbrug

Bedrifter i klasse 83, der ikke omfattes af klasse 831, 832 eller 8332

 

84

Blandede bedrifter med planteavl og husdyrhold, i øvrigt

 

 

Bedrifter i klasse 8, der ikke omfattes af klasse 83

 

841

Blandede bedrifter med agerbrug og svin/fjerkræ

Agerbrug > 1/3; svin/fjerkræ > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Blandede bedrifter med permanente beplantninger og grovfoderædende husdyr

Permanente beplantninger > 1/3; grovfoderædende husdyr og foder > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Bedrifter med biavl

Bier > 2/3

3.7. > 2/3

844

Bedrifter med planteavl og husdyrhold, i øvrigt

Bedrifter i klasse 84, der ikke omfattes af klasse 841, 842 eller 843

 


Bedrifter, der ikke kan klassificeres

Driftsform

Definition

Kode for driftsgrene samt tærskelværdier

(ref. dette bilags del B)

Generel driftsform

Hoveddriftsform

Særlig driftsform

Kode

 

Kode

 

Kode

 

9

Bedrifter, der ikke kan klassificeres

 

 

 

 

Bedrifter, der ikke kan klassificeres

Standard-produktionsudbytte i alt = 0


(1)  EUT L 237 af 4.9.2008, s. 18.

(2)  Driftsgrenene/kendetegnene 2.01.05. (Rodfrugtplanter til foder), 2.01.09. (Grønthøstede planter), 2.01.12.01. (Brakjord uden braklægningstilskud), 2.01.12.02. (Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte), 2.02. (Køkkenhaver), 2.03.01. (Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer), 2.03.02. (Marginale græsarealer), 2.03.03. (Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede), 3.02.01. (Hornkvæg, under et år, tyre-, stude- og kviekalve), 3.03.01.99. (Andre får), 3.03.02.99. (Andre geder) og 3.04.01. (Grise, hvis levende vægt er under 20 kg) anvendes kun på visse betingelser (jf. punkt 5 i bilag IV).


BILAG II

BEDRIFTERNES ØKONOMISKE STØRRELSE

A.   BEDRIFTENS ØKONOMISKE STØRRELSE

Bedriftens økonomiske størrelse måles som bedriftens samlede standard output udtrykt i euro.

B.   DE ØKONOMISKE STØRRELSESKLASSER FOR BEDRIFTERNE

Bedrifterne klassificeres på grundlag af størrelsesklasserne, hvis grænser er følgende:

Klasse

Grænser i EUR

I

under 2 000 EUR

II

fra 2 000 til under 4 000 EUR

III

fra 4 000 til under 8 000 EUR

IV

fra 8 000 til under 15 000 EUR

V

fra 15 000 til under 25 000 EUR

VI

fra 25 000 til under 50 000 EUR

VII

fra 50 000 til under 100 000 EUR

VIII.

fra 100 000 til under 250 000 EUR

IX

fra 250 000 til under 500 000 EUR

X

fra 500 000 til under 750 000 EUR

XI

fra 750 000 til under 1 000 000 EUR

XII

fra 1 000 000 til under 1 500 000 EUR

XIII

fra 1 500 000 til under 3 000 000 EUR

XIV

3 000 000 EUR og mere

Det kan i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og Fællesskabets landbrugsstrukturundersøgelser være fastsat, at størrelsesklasse IV og V, VIII og IX, X og XI, samt størrelsesklasse XII til XIV eller X til XIV slås sammen.

Til gennemførelse af artikel 4, stk. 1, i forordning 79/65/EØF bør medlemsstaterne i forbindelse med undersøgelsesområdet for informationsnettet for landøkonomisk bogføring fastsætte en grænse for bedrifternes økonomiske størrelse, som er sammenfaldende med de ovenfor anførte grænser for størrelsesklasserne.


BILAG III

ANDRE ERHVERVSMÆSSIGE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL BEDRIFTEN

A.   DEFINITION AF ANDRE ERHVERVSMÆSSIGE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL BEDRIFTEN

Erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften bortset fra bedriftens landbrugsaktiviteter omfatter alle andre aktiviteter end landbrugsarbejde med direkte tilknytning til bedrifter og med økonomiske følger for bedriften. Det drejer sig om aktiviteter, hvor bedriftens ressourcer (areal, bygninger, maskiner osv.) eller bedriftens produkter anvendes.

B.   SKØN OVER OMFANGET AF ANDRE ERHVERVSMÆSSIGE AKTIVITETER (AEA) MED DIREKTE TILKNYTNING TIL BEDRIFTEN

Andelen af AEA med direkte tilknytning til bedriften af bedriftens endelige produktionsudbytte anslås som andelen af AEA's omsætning af bedriftens samlede omsætning (inkl. direkte betalinger) som følger:

Formula

C.   KLASSER, DER AFSPEJLER OMFANGET AF AEA MED DIREKTE TILKNYTNING TIL BEDRIFTEN

Bedrifter opdeles i klasser, der afspejler omfanget af AEA med direkte tilknytning til bedriften, inden for følgende grænser:

Klasse

Procentspænd

I

Fra 0 % til 10 %

II

Fra over 10 % til 50 %

III

Fra over 50 % til under 100 %.


BILAG IV

STANDARD OUTPUT (SO)

1.   DEFINITION OG PRINCIPPER FOR BEREGNING AF SO

a)   Ved output for en landbrugsdriftsgren forstås den monetære værdi af bruttolandbrugsproduktionen til priser ab gård.

Ved standard output (SO) forstås gennemsnitsværdien af outputtet i en given region for hver driftsgren i landbruget.

b)   Output er lig med summen af værdien af hoved- og biprodukterne.

Værdierne beregnes ved at multiplicere produktion pr. enhed med pris ab gård. Moms, afgifter på produkter og direkte betalinger medregnes ikke.

c)   Produktionsperiode

SO svarer til en produktionsperiode på 12 måneder (kalenderår eller produktionsår).

For vegetabilske og animalske produkter, for hvilke produktionen varer under eller over 12 måneder, beregnes et SO svarende til tilvækst eller produktion i 12 måneder.

d)   Basisoplysninger og referenceperiode

SO bestemmes ved at anvende de faktorer, der er nævnt i litra b). Med henblik herpå indsamles der i medlemsstaterne basisdata for en referenceperiode, der dækker fem på hinanden følgende kalenderår eller landbrugsproduktionsår. Referenceperioden er den samme for alle medlemsstater og fastsættes af Kommissionen. F.eks. dækker SO for referenceperioden »2007« kalenderårene 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 eller landbrugsproduktionsårene 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 og 2009/10.

e)   Enheder

1)   Fysiske enheder:

a)

SO for vegetabilske driftsgrene bestemmes på grundlag af arealet udtrykt i ha.

For svampedyrkning bestemmes SO dog på grundlag af bruttoproduktionen for den samlede årlige høst pr. 100 m2 bedareal. Ved anvendelse i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring divideres de således bestemte SO med det antal gange, der er høstet inden for et år; dette antal oplyses af medlemsstaten.

b)

SO for animalske driftsgrene bestemmes pr. husdyr undtagen for fjerkræ, hvor de bestemmes pr. 100 stk. fjerkræ, og for bier, hvor de opgøres pr. bifamilie.

2)   Valutaenheder og afrunding

De basisdata, der ligger til grund for bestemmelsen af SO, og selve SO fastsættes i euro. For de medlemsstater, som ikke deltager i Den Økonomiske og Monetære Union, omregnes SO til euro ved hjælp af de gennemsnitlige vekselkurser for den referenceperiode, der er defineret i afsnit 1, litra d), i dette bilag. Kommissionen underretter de pågældende medlemsstater om disse kurser.

SO kan, når det anses for hensigtsmæssigt, afrundes til nærmeste multiplum af 5 EUR.

2.   OPDELING AF SO

a)   Efter vegetabilske og animalske driftsgrene

SO bestemmes for alle de driftsgrene i landbruget, der svarer til rubrikkerne i fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur, og opgøres som foreskrevet i forbindelse med disse undersøgelser.

b)   Geografisk opdeling

SO bestemmes som minimum på grundlag af geografiske enheder, der harmonerer med de enheder, som benyttes i forbindelse med fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring. Ugunstigt stillede områder og bjergområder betragtes ikke som en geografisk enhed.

Der bestemmes ikke noget SO for driftsgrene, der ikke forekommer i den pågældende region.

3.   INDSAMLING AF DATA TIL BESTEMMELSE AF SO

a)

Basisdata til bestemmelse af SO ajourføres mindst hver gang, at der gennemføres en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur i form af en optælling.

b)

Mellem to EF-undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i form af en optælling ajourføres SO hver gang, at der gennemføres en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur. Ajourføringerne foretages:

enten gennem indsamling af basisdata på tilsvarende måde som omtalt under litra a)

eller ved hjælp af en beregningsmetode, som gør det muligt at ajourføre SO. Principperne for en sådan metode fastlægges på EF-niveau.

4.   GENNEMFØRELSE

I overensstemmelse med dette bilag påhviler det medlemsstaterne at indsamle de basisdata, der indgår i beregningen af SO, at beregne disse, at omregne SO til euro og at indsamle de data, som er nødvendige til eventuel anvendelse af ajourføringsmetoden.

5.   BEHANDLING AF SÆRLIGE TILFÆLDE

I det følgende fastsættes der særlige bestemmelser for beregningen af SO for visse driftsgrene:

a)   Brakjord uden tilskud

SO for brakjord uden tilskud indgår kun i beregningen af bedriftens samlede SO, hvis der findes andre positive SO på bedriften.

b)   Brakjord med betaling af tilskud og uden økonomisk udbytte og permanente græsarealer, der ikke mere benyttes til produktionsformål, og som fortsat er tilskudsberettiget

Da udbyttet af jord med tilskud og uden økonomisk udbytte er begrænset til de direkte betalinger, betragtes SO som lig med nul.

c)   Køkkenhaver

Da udbyttet af køkkenhaver normalt er bestemt til producentens eget forbrug og ikke til salg, betragtes SO som lig med nul.

d)   Husdyr

For husdyr opdeles driftsgrenene efter aldersklasse. Output svarer til værdien af dyrets tilvækst i den periode, som dyret tilbringer i denne klasse. Det svarer med andre ord til forskellen mellem dyrets værdi, når det forlader klassen, og dets værdi, når det indgår i klassen (også kaldet genanskaffelsesværdi).

e)   Hornkvæg under et år, tyre-, stude- og kviekalve

SO for hornkvæg under et år indgår kun i beregningen af bedriftens samlede SO, hvis der findes flere hornkvæg under et år end køer på bedriften. Kun SO for det overskydende antal hornkvæg under et år medtages i beregningen.

f)   Andre får og andre geder

De SO, der bestemmes for får, medtages kun i beregningen af bedriftens samlede SO, hvis der ikke er nogen hunavlsfår på bedriften.

De SO, der bestemmes for geder, medtages kun i beregningen af bedriftens samlede SO, hvis der ikke er nogen hunavlsgeder på bedriften.

g)   Smågrise

De SO, der bestemmes for smågrise, medtages kun i beregningen af bedriftens samlede SO, hvis der ikke er nogen avlssøer på bedriften.

h)   Foder

Hvis der ikke findes grovfoderædende husdyr (dvs. heste, kvæg, får og geder) på bedriften, betragtes foderafgrøder (dvs. foderrodfrugter, grønthøstede planter, græsarealer og enge) som bestemt til salg og som del af agerjordsproduktionen.

Hvis der er grovfoderædende husdyr på bedriften, betragtes foderafgrøden som bestemt til opfodring af de grovfoderædende husdyr og som del af foderproduktionen.


BILAG V

Sammenligningstabel

Beslutning 85/377/ EØF

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3 til 5

Artikel 6

Artikel 2, stk. 1

Artikel 7, første afsnit, indledning

Artikel 2, stk. 2, indledning

Artikel 7, stk. 1, første til tredje led

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a) til c)

Artikel 7, stk. 1, fjerde led

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8 og 9

Artikel 3

Artikel 4 til 7

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 8

Bilag I

Bilag IV

Bilag II

Bilag I

Bilag III

Bilag II

Bilag III

Bilag V


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1243/2008

af 12. december 2008

om ændring af bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF for så vidt angår krav til sammensætningen af visse modermælkserstatninger

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (2) fastsætter bl.a. krav til sammensætningen af modermælkserstatninger.

(2)

Direktiv 2006/141/EF bestemmer, at kun de i bilag III opregnede stoffer må anvendes til fremstilling af modermælkserstatninger med henblik på at overholde kravene til indhold af bl.a. aminosyrer og andre nitrogenforbindelser.

(3)

Bilag III til nævnte direktiv bør ændres for at tillade brugen af L-arginin og hydrochloridet heraf i modermælkserstatningerne.

(4)

Direktiv 2006/141/EF bestemmer også, at modermælkserstatninger, der fremstilles på basis af hydrolyseret protein, defineret i punkt 2.2 i bilag I, med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bilag VI. I nævnte bilag fastsættes specifikationen for proteinindholdet og -kilden og proteinforarbejdningen, som anvendes ved fremstilling af modermælkserstatninger, som fremstilles på basis af hydrolysater af valleprotein afledt af komælksprotein.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2006 af 27. oktober 2006 om tilladelse til markedsføring i en toårig periode af modermælkserstatninger fremstillet på basis af hydrolysater af valleprotein afledt af komælksprotein (3) tillader, at modermælkserstatninger, som fremstilles på basis af hydrolysater af komælk i overensstemmelse med specifikationerne for proteinindholdet og -kilden samt proteinforarbejdningen og -kvaliteten i bilaget til nævnte forordning, bringes i omsætning. Tilladelsen udløber den 27. oktober 2008.

(6)

Direktiv 2006/141/EF bestemmer, at den i forordning (EF) nr. 1609/2006 omhandlede tilladelse skal være permanent. I bilag VI til direktiv 2006/141/EF fastsættes specifikationerne for proteinindholdet og -kilden og proteinforarbejdningen for den pågældende modermælkserstatning. De særlige krav til sammensætningen, som vedrører proteinkvaliteten, var dog ikke omfattet af nævnte bilag. Fraværet af sådanne krav vil forhindre, at modermælkserstatninger fremstillet på basis af hydrolyseret protein kan bringes i omsætning efter udløbet af forordning (EF) nr. 1609/2006.

(7)

De specifikationer vedrørende proteinkvalitet, som mangler, var omfattet af den i forordning (EF) nr. 1609/2006 omhandlede tilladelse, og bør tilføjes i bilag VI til direktiv 2006/141/EF. Dette bilag bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at undgå eventuelle forstyrrelser på markedet for modermælkserstatninger bør denne forordning finde anvendelse fra den 28. oktober 2008.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. oktober 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

(2)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 299 af 28.10.2006, s. 9.


BILAG

I direktiv 2006/141/EF, bilag III og VI foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 3 i bilag III indsættes følgende stof øverst på listen med titlen »Aminosyrer og andre nitrogenforbindelser«:

»L-arginin og hydrochloridet heraf (1)

2)

I bilag VI indsættes følgende punkt 4:

»4.   Proteinkvalitet

De essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermælk udtrykt i mg pr. 100 kJ og 100 kcal er følgende:

 

Pr. 100 kJ (2)

Pr. 100 kcal

Arginin

16

69

Cystin

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Methionin

7

29

Phenylalanin

15

62

Threonin

19

80

Tryptophan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80


(1)  L-arginin og hydrochloridet heraf må kun anvendes til fremstilling af de i artikel 7, stk. 1, tredje afsnit, omhandlede modermælkserstatninger.«

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.«


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1244/2008

af 12. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (3) indrømmede Fællesskabet Cambodja generelle toldpræferencer. Forordning (EF) nr. 980/2005 udløber den 31. december 2008, men bliver erstattet fra 1. januar 2009 af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (4), som bekræfter, at Fællesskabet indrømmer Cambodja nævnte toldpræferencer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastlægger definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle præferenceordning. Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter imidlertid også en undtagelse fra denne definition til fordel for mindst udviklede præferenceberettigede lande, der anmoder Fællesskabet derom.

(3)

Cambodja er blevet indrømmet en sådan undtagelse for visse tekstilvarer under Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2000 (5), som er blevet forlænget flere gange, og som udløber den 31. december 2008.

(4)

Ved breve af 31. juli og 15. oktober 2008 anmodede Cambodja om forlængelse af undtagelsen i overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(5)

Da gyldigheden af forordning (EF) nr. 1614/2000 senest blev forlænget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1807/2006 (6), var der en forventning om, at der ville gælde nye, enklere og mere udviklingsvenlige GSP-oprindelsesregler før undtagelsens udløb. Imidlertid er der endnu ikke blevet vedtaget nye GSP-oprindelsesregler, og det forventes nu, at sådanne oprindelsesregler ikke vil blive vedtaget inden udgangen af 2009.

(6)

Anmodningen viser, at oprindelsesreglernes anvendelse på tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning og regional kumulation i væsentlig grad vil hindre investeringer og begrænse den cambodjanske beklædningsindustris muligheder for at fortsætte eksporten til Fællesskabet. Dette ville føre til yderligere virksomhedslukninger og arbejdsløshed i dette land. Endvidere ser det ud til, at anvendelsen af de nugældende GSP-oprindelsesregler i blot en kort periode ville kunne have den beskrevne virkning.

(7)

Forlængelsen af undtagelsens varighed bør omfatte den tid, der er nødvendig til at vedtage og gennemføre nye GSP-oprindelsesregler. Da indgåelsen af mere langsigtede kontrakter, som nyder godt af undtagelsen, er af særlig betydning for den cambodjanske industris stabilitet og vækst, bør den indrømmede forlængelse være tilstrækkelig lang til at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at indgå sådanne kontrakter.

(8)

Som følge af anvendelsen af de kommende oprindelsesregler bør de cambodjanske produkter, der for tiden kun præferencetoldbehandles ved anvendelse af undtagelsen, i fremtiden være berettiget hertil gennem anvendelsen af de nye oprindelsesregler. På dette tidspunkt vil undtagelsen være overflødig. For at skabe klarhed for de erhvervsdrivende er det derfor nødvendigt at ophæve forordning (EF) nr. 1614/2000 med virkning fra den dato, hvor de nye oprindelsesregler finder anvendelse.

(9)

Undtagelsen bør derfor forlænges indtil datoen for anvendelsen af de nye oprindelsesregler, der skal fastsættes i forordning (EØF) nr. 2454/93, men under alle omstændigheder bør den ikke gælde efter den 31. december 2010.

(10)

Forordning (EF) nr. 1614/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1614/2000 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 vedrører varer, der bliver transporteret direkte fra Cambodja, og som indføres i Fællesskabet i de årlige mængder, der for hver vare er angivet i bilaget, i en periode fra 15. juli 2000 til datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 med hensyn til definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle præferenceordning, dog anvendes undtagelsen under alle omstændigheder kun indtil den 31. december 2010.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(5)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 46.

(6)  EUT L 343 af 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1245/2008

af 12. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (3) indrømmede Fællesskabet Nepal generelle toldpræferencer. Forordning (EF) nr. 980/2005 udløber den 31. december 2008, men bliver erstattet fra 1. januar 2009 af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (4), som bekræfter, at Fællesskabet indrømmer Nepal nævnte toldpræferencer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastlægger definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle præferenceordning. Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter imidlertid også en undtagelse fra denne definition til fordel for mindst udviklede præferenceberettigede lande, der anmoder Fællesskabet derom.

(3)

Nepal er blevet indrømmet en sådan undtagelse for visse tekstilvarer under Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2000 (5), som er blevet forlænget flere gange, og som udløber den 31. december 2008.

(4)

Ved breve af 9. juli og 3. oktober 2008 anmodede Nepal om forlængelse af undtagelsen i overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(5)

Da gyldigheden af forordning (EF) nr. 1615/2000 senest blev forlænget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/2006 (6), var der en forventning om, at der ville gælde nye, enklere og mere udviklingsvenlige GSP-oprindelsesregler før undtagelsens udløb. Imidlertid er der endnu ikke blevet vedtaget nye GSP-oprindelsesregler, og det forventes nu, at sådanne oprindelsesregler ikke vil blive vedtaget inden udgangen af 2009.

(6)

Anmodningen viser, at oprindelsesreglernes anvendelse på tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning og regional kumulation i væsentlig grad vil hindre investeringer og begrænse den nepalesiske beklædningsindustris muligheder for at fortsætte eksporten til Fællesskabet. Dette ville føre til yderligere virksomhedslukninger og arbejdsløshed i dette land. Endvidere ser det ud til, at anvendelsen af de nugældende GSP-oprindelsesregler i blot en kort periode ville kunne have den beskrevne virkning.

(7)

Forlængelsen af undtagelsens varighed bør omfatte den tid, der er nødvendig til at vedtage og gennemføre nye GSP-oprindelsesregler. Da indgåelsen af mere langsigtede kontrakter, som nyder godt af undtagelsen, er af særlig betydning for den nepalesiske industris stabilitet og vækst, bør den indrømmede forlængelse være tilstrækkelig lang til at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at indgå sådanne kontrakter.

(8)

Som følge af anvendelsen af de kommende oprindelsesregler bør de nepalesiske produkter, der for tiden kun præferencetoldbehandles ved anvendelse af undtagelsen, i fremtiden være berettiget hertil gennem anvendelsen af de nye oprindelsesregler. På dette tidspunkt vil undtagelsen være overflødig. For at skabe klarhed for de erhvervsdrivende er det derfor nødvendigt at ophæve forordning (EF) nr. 1615/2000 med virkning fra den dato, hvor de nye oprindelsesregler finder anvendelse.

(9)

Undtagelsen bør derfor forlænges indtil datoen for anvendelsen af de nye oprindelsesregler, der skal fastsættes i forordning (EØF) nr. 2454/93, men under alle omstændigheder bør den ikke gælde efter den 31. december 2010.

(10)

Forordning (EF) nr. 1615/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1615/2000 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 vedrører varer, der bliver transporteret direkte fra Nepal, og som indføres i Fællesskabet i de årlige mængder, der for hver vare er angivet i bilaget, i en periode fra 15. juli 2000 til datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 med hensyn til definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle præferenceordning, dog anvendes undtagelsen under alle omstændigheder kun indtil den 31. december 2010.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(5)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 54.

(6)  EUT L 343 af 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1246/2008

af 12. december 2008

om ændring af artikel 23, stk. 2, i og bilag II og III til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår den finansielle overførsel fra den fælles markedsordning for vin til udvikling af landdistrikter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (1), særlig artikel 23, stk. 3, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Slovenien og Det Forenede Kongerige har underrettet Kommissionen om en finansiel overførsel fra budgettet for støtteprogrammer til budgetbevillingen for udvikling af landdistrikter.

(2)

Artikel 23, stk. 2, i samt bilag II og III til forordning (EF) nr. 479/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 479/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 23, stk.2, affattes således:

»2.   Følgende beløb skal være til rådighed i de nævnte kalenderår:

2009: 40,66 mio. EUR

2010: 82,11 mio. EUR

fra og med 2011: 122,61 mio. EUR.«

2)

Bilag II og III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.


BILAG

»

BILAG II

BUDGET TIL STØTTEPROGRAMMER

(omhandlet i artikel 8, stk. 1)

(i 1 000 EUR)

Regnskabsår

2009

2010

2011

2012

2013

2014 og derefter

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

BILAG III

BUDGETBEVILLING TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

(artikel 23, stk. 3)

(i 1 000 EUR)

Regnskabsår

2009

2010

2011 og derefter

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

«

(1)  De nationale lofter i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1782/2003 for Italien svarende til 2008, 2009 og 2010 reduceres med 20 mio. EUR, og disse beløb er medtaget i budgettets beløb for Italien for 2009, 2010 og 2011, som fastsat i denne tabel.


13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1247/2008

af 11. december 2008

om fravigelse af forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 1002/2007, (EF) nr. 27/2008 og (EF) nr. 1067/2008 for så vidt angår frister for indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2009 inden for rammerne af toldkontingenter for søde kartofler, maniokstivelse, maniok, korn, ris og olivenolie og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1518/2003, (EF) nr. 596/2004, (EF) nr. 633/2004 og (EF) nr. 382/2008 for så vidt angår fristerne for udstedelse af eksportlicenser i 2009 for oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), særlig artikel 1, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (3), særlig artikel 144, stk. 1, artikel 148 og artikel 161, stk. 3, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2402/96 af 17. december 1996 om åbning og forvaltning af visse årlige toldkontingenter for søde kartofler og maniokstivelse (4) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for dels søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014, dels maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2008 af 15. januar 2008 om åbning og forvaltning af årlige toldkontingenter for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 og 0714 90 19 med oprindelse i tredjelande, undtagen Thailand (5) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for de produkter, den vedrører, under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (7) og Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (8) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for henholdsvis blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124 og 09.4125, byg under kontingent 09.4126 og majs under kontingent 09.4131.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (9), Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (10), Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2007 af 29. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 om indførsel af ris fra Egypten (11) og Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (12) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for brudris under kontingent 09.4079, ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4617, ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten under kontingent 09.4094 og ris med oprindelse i Egypten under kontingent 09.4097.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (13) fastsætter særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser for olivenolie under kontingent 09.4032.

(6)

På grund af fri- og helligdagene i 2009 bør forordning (EF) nr. 2402/96, (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 955/2005, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 1002/2007 og (EF) nr. 27/2008 fraviges i visse perioder, for så vidt angår datoerne for indgivelse af importlicensansøgninger og udstedelse af disse licenser, for at de pågældende kontingentmængder kan overholdes.

(7)

I henhold til artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (14), artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2003 af 28. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren (15), artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 596/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg (16) og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2004 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød (17) udstedes eksportlicenserne onsdagen efter den uge, hvor licensansøgningen er indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning.

(8)

På grund af fri- og helligdagene i 2009 og den uregelmæssige offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende i forbindelse med de pågældende dage er fristen mellem indgivelse af ansøgningen og udstedelsesdatoen for kort til at sikre god forvaltning af markedet. Fristen bør derfor forlænges.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Søde kartofler

1.   Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 2402/96 kan der for 2009 ikke indgives ansøgninger om importlicens for søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014 før tirsdag den 6. januar 2009 og efter tirsdag den 15. december 2009.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 udstedes de importlicenser for søde kartofler, der ansøges om på den i bilag I til nærværende forordning anførte dato under kontingent 09.4013 og 09.4014, på den i nævnte bilag I anførte dato med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (18).

Artikel 2

Maniokstivelse

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 kan der for 2009 ikke indgives ansøgninger om importlicens for maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065 før tirsdag den 6. januar 2009 og efter tirsdag den 15. december 2009.

2.   Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2402/96 udstedes de importlicenser for maniokstivelse, der ansøges om på den i bilag II til nærværende forordning anførte dato under kontingent 09.4064 og 09.4065, på den i nævnte bilag II anførte dato med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 3

Maniok

1.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 27/2008 kan der for 2009 ikke indgives ansøgninger om importlicens for maniok under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021 før mandag den 5. januar 2009 og efter onsdag den 16. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 27/2008 udstedes de importlicenser for maniok, der ansøges om på de i bilag III til nærværende forordning anførte datoer under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021, på de i nævnte bilag III anførte datoer med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 4

Korn

1.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1067/2008 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet under kontingent 09.4123, 09.4124 og 09.4125 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2305/2003 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for byg under kontingent 09.4126 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

3.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 969/2006 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for majs under kontingent 09.4131 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 5

Ris

1.   Uanset artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 2058/96 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for brudris under kontingent 09.4079 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

2.   Uanset artikel 4, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1964/2006 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for ris med oprindelse i Bangladesh under kontingent 09.4517 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

3.   Uanset artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1002/2007 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for ris med oprindelse i og indført fra Egypten under kontingent 09.4094 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

4.   Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 955/2005 begynder den første periode for indgivelse af ansøgninger for 2009 om importlicens for ris med oprindelse i Egypten under kontingent 09.4097 først den 1. januar 2009. Der kan ikke længere indgives ansøgninger efter fredag den 11. december 2009, kl. 13.00 belgisk tid.

Artikel 6

Olivenolie

Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1918/2006 udstedes de importlicenser for olivenolie, der ansøges om mandag den 6. eller tirsdag den 7. april 2009 under kontingent 09.4032, fredag den 17. april 2009 med forbehold af de foranstaltninger, der vedtages efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 7

Licenser for eksport af oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød med restitution

Uanset artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 382/2008, artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1518/2003, artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 596/2004 og artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 633/2004 udstedes de eksportlicenser, som der er ansøgt om i de perioder, der er nævnt i bilag IV til nærværende forordning, på de tilsvarende datoer, som er anført i samme bilag.

Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 gælder kun, hvis der ikke inden udstedelsesdatoerne er truffet særforanstaltninger som nævnt i artikel 12, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 382/2008, artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1518/2003, artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 596/2004 og artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 633/2004.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(4)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 14.

(5)  EUT L 13 af 16.1.2008, s. 3.

(6)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(7)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(8)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44.

(9)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7.

(10)  EUT L 408 af 30.12.2006, s. 19.

(11)  EUT L 226 af 30.8.2007, s. 15.

(12)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(13)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUT L 217 af 29.8.2003, s. 35.

(16)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 33.

(17)  EUT L 100 af 6.4.2004, s. 8.

(18)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG I

Udstedelse af importlicenser for søde kartofler under kontingent 09.4013 og 09.4014 for visse perioder af 2009

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

tirsdag den 7. april 2009

fredag den 17. april 2009


BILAG II

Udstedelse af importlicenser for maniokstivelse under kontingent 09.4064 og 09.4065 for visse perioder af 2009

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

tirsdag den 7. april 2009

fredag den 17. april 2009


BILAG III

Udstedelse af importlicenser for maniok under kontingent 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 og 09.4021 for visse perioder af 2009

Dato for indgivelse af ansøgninger

Dato for udstedelse af licenser

mandag den 6., tirsdag den 7. og onsdag den 8. april 2009

fredag den 17. april 2009


BILAG IV

Perioder for indgivelse af ansøgninger om eksportlicens for oksekød, svinekød, æg og fjerkrækød

Udstedelsesdato

6.-10. april 2009

16. april 2009

25.-29. maj 2009

4. juni 2009

13.-17. juli 2009

23. juli 2009

26.-30. oktober 2009

5. november 2009


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

13.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/39


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. december 2008

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

(2008/939/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger om en aftale i form af brevveksling om forlængelse med et år af den eksisterende aftale med Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, samt protokollerne dertil, med visse justeringer af de kvantitative lofter.

(2)

Aftalen i form af brevveksling bør anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2009 i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse, under forudsætning af at Republikken Belarus også anvender den midlertidigt.

(3)

Aftalen i form af brevveksling bør undertegnes på Fællesskabets vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at undertegne aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993 og senest ændret og forlænget ved aftale i form af brevveksling, paraferet den 19. oktober 2007 på vegne af Fællesskabet, under forudsætning af aftalens indgåelse på et senere tidspunkt.

Aftalens tekst i form af brevveksling er vedføjet denne afgørelse.

Artikel 2

Under forudsætning af gensidighed anvendes aftalen i form af brevveksling midlertidigt i afventning af den formelle indgåelse fra den 1. januar 2009.

Artikel 3

1.   Hvis Republikken Belarus misligholder punkt 2.4 i aftalen i form af brevveksling, nedsættes kontingentet for 2009 til det gældende niveau i 2008.

2.   Afgørelsen om gennemførelse af stk. 1 træffes efter den procedure, der er omhandlet i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.


AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

Hr.,

1.   Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 19. oktober 2007 (i det følgende benævnt »aftalen«).

2.   Da aftalen udløber den 31. december 2008, vedtager Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus i overensstemmelse med aftalens artikel 19, stk. 1, at forlænge aftalens varighed med en yderligere periode på et år med følgende ændringer og på følgende betingelser:

2.1.

Artikel 19, stk. 1, i aftalen affattes således:

»Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige procedurer i så henseende er afsluttet. Den anvendes indtil den 31. december 2009.«

2.2.

Bilag II, hvori angives de kvantitative restriktioner for eksporten fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab, erstattes med tillæg 1 til dette brev.

2.3.

Bilaget til protokol C, hvori er angivet de kvantitative restriktioner for eksporten fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab efter passiv forædling i Republikken Belarus, erstattes for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009 med tillæg 2 til dette brev.

2.4.

Importen til Belarus af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab pålægges i 2009 en told på ikke over den for året 2003 gældende i henhold til tillæg 4 i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus, paraferet den 11. november 1999, som ændres ved tillæg 3 til dette brev. Ændringen vedrører kun toldpositionerne 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 og 6310 90. I 2009 vil den told, som Belarus anvender for disse varer, være som følger: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

Anvendes disse satser ikke, har Fællesskabet ret til for aftalens resterende løbetid at genindføre de kvantitative restriktioner, der gælder for 2008, på et pro rata-grundlag som omhandlet i brevvekslingen, paraferet den 19. oktober 2007.

3.   Det Europæiske Fællesskab og Belarus erindrer om deres aftale om at indlede konsultationer senest seks måneder før udløbet af gyldighedsperioden for denne aftale med henblik på eventuelt at indgå en ny aftale.

4.   Skulle Republikken Belarus blive medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden aftalens udløb, anvendes WTO’s aftaler og regler fra datoen for Republikken Belarus’ tiltrædelse af WTO.

5.   Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte. Er dette tilfældet, træder denne aftale i form af brevveksling i kraft på den første dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige retlige procedurer i så henseende er afsluttet. I mellemtiden anvendes den midlertidigt fra den 1. januar 2009 under forudsætning af gensidighed.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Tillæg 1

»BILAG II

Belarus

Kategori

Enhed

Kontingent fra 1. januar 2009

Gruppe IA

1

tons

1 586

2

tons

6 643

3

tons

242

Gruppe IB

4

1 000 stk.

1 839

5

1 000 stk.

1 105

6

1 000 stk.

1 705

7

1 000 stk.

1 377

8

1 000 stk.

1 160

Gruppe IIA

20

tons

329

22

tons

524

Gruppe IIB

15

1 000 stk.

1 726

21

1 000 stk.

930

24

1 000 stk.

844

26/27

1 000 stk.

1 117

29

1 000 stk.

468

73

1 000 stk.

329

Gruppe IIIB

67

tons

359

Gruppe IV

115

tons

420

117

tons

2 312

118

tons

471«

Tillæg 2

»BILAG TIL PROTOKOL C

Kategori

Enhed

Fra 1. januar 2009

4

1 000 stk.

6 610

5

1 000 stk.

9 215

6

1 000 stk.

12 290

7

1 000 stk.

9 225

8

1 000 stk.

3 140

15

1 000 stk.

5 387

21

1 000 stk.

3 584

24

1 000 stk.

922

26/27

1 000 stk.

4 492

29

1 000 stk.

1 820

73

1 000 stk.

6 979«

Tillæg 3

»Tillæg 4

Maksimale toldsatser for importen af tekstilvarer til Republikken Belarus fra Det Europæiske Fællesskab

KN-kode

Toldsats i %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18

15

10

8

8

5801 23

18

15

10

8

8

5801 24

18

15

10

8

8

5801 25

15