ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
6. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1210/2008 af 20. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2008 af 5. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2008 af 5. december 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2008 af 5. december 2008 om fastsættelse for perioden 2008/09 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Irish whiskey

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2008 af 5. december 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (kodificeret udgave)

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2008 af 5. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet ( 1 )

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/910/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. november 2008 om ændring af del 1 og del 2 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer)

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/911/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. november 2008 om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler (meddelt under nummer K(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2008 om EF-tilskud i 2009 til visse EF-referencelaboratorier for kontrol af foder og fødevarer (meddelt under nummer K(2008) 7283)

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

55

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1210/2008

af 20. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 (1) (i det følgende benævnt »forordningen«) trådte i kraft den 31. januar 2008 og finder anvendelse fra 1. marts 2008. Med forordningen gives der fri adgang til fællesskabsmarkedet for alle varer med oprindelse i Republikken Moldova (i det følgende benævnt »Moldova«) med undtagelse af visse landbrugsvarer, der er anført i bilag I til forordningen, for hvilke der gives begrænsede indrømmelser enten i form af toldfritagelse inden for toldkontingenter eller nedsættelse af tolden.

(2)

Ordlyden i forordningens artikel 14 skabte et tomrum mellem anvendelsen af de generelle præferenceordninger, som Moldova havde ret til indtil ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 55/2008, og anvendelsen af de autonome handelspræferencer, selv om hensigten var at sikre, at de generelle præferenceordninger fortsat skulle finde anvendelse for den samlede præferencebegunstigede eksport, indtil de autonome præferenceordninger blev indført. Ifølge artikel 14 ville varer, som dækkes af den generelle præferenceordning, og som er blevet eksporteret til Fællesskabet i tidsrummet mellem ikrafttrædelsen af de autonome præferenceordninger og tidspunktet, hvor ordningen finder anvendelse, ikke blive dækket af nogen ordning i de tilfælde, hvor der ikke var indgået en købekontrakt inden 31. januar 2008, og hvor det ikke kunne påvises, at varerne havde forladt Moldova senest den 31. januar 2008. For at afhjælpe denne situation bør ordlyden i artikel 14 ændres, således at der henvises til datoen for anvendelsen af forordningen og ikke til datoen for forordningens ikrafttrædelse.

(3)

Ved det forberedende arbejde vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 55/2008 og administrationen af de kontingenter, der er anført i forordningens bilag I, konstaterede man nogle få uoverensstemmelser mellem beskrivelserne af kontingenterne og de KN-koder, der skal anvendes. For at afhjælpe disse fejl bør ordet »tam« slettes i beskrivelsen vedrørende kontingent nr. 09.0504, KN-kode 1001 90 99 bør tilføjes til kontingent nr. 09.0509, og beskrivelsen »med et virkeligt alkoholindhold på ikke over 15 % vol.« bør slettes i beskrivelsen af kontingent nr. 09.0514. De foreslåede ændringer er ikke i modstrid med eller ændrer den anvendte metode til fastlæggelse af omfanget af kontingenter for hver produktgruppe, som byggede på de bedste eksporttal fra årene 2004-2006 med årlige stigninger svarende til de forventede stigninger i Moldovas produktion og eksportkapacitet indtil 2012.

(4)

Forordning (EF) nr. 55/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i nærværende forordning kan anvendes uden unødig forsinkelse, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen heraf —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 55/2008 ændres således:

1)

Artikel 14 ændres således:

a)

I stk. 1, indledningen, ændres »nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato« til »datoen for anvendelse af nærværende forordning«.

b)

I stk. 1, litra a), stk. 1, litra b), stk. 2, litra a), stk. 2, litra b), stk. 2, litra c), og stk. 2, litra d), ændres »nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato« til »datoen for anvendelse af nærværende forordning«.

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2008.

På Rådets vegne

B. LAPORTE

Formand


(1)  EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1.


BILAG

»BILAG I

VARER UNDERGIVET DE I ARTIKEL 3 OMHANDLEDE KVANTITATIVE LOFTER ELLER PRISTÆRSKLER

Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen i dette bilag afgøres i henhold til koderne i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

1.   Varer omfattet af årlige toldfrie toldkontingenter

Løbenummer

KN-Kode

Varebeskrivelse

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 til 0204

Fersk, kølet eller frosset kød af hornkvæg, svin, får og geder

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ henhørende under pos. 0105, fersk, kølet eller frosset, undtagen fed lever henhørende under pos. 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Kød og spiselige produkter af svin og hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin og hornkvæg

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 til 0406

Mejeriprodukter

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Fugleæg med skal

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Fugleæg uden skal og æggeblommer, undtagen fugleæg og æggeblommer uegnet til menneskeføde

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Anden spelt (med undtagelse af spelt til såning), blød hvede og blandsæd

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Byg

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Majs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 og 1601 00 99

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede:

af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

af tamsvin

af hornkvæg, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

09.0513

1701 99 10

Hvidt sukker

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 og 2204 29

Vin af friske druer undtagen mousserende vin

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Varer fritaget for den del af importtolden, der udgøres af værditolden

KN-Kode

Varebeskrivelse

0702

Tomater, friske eller kølede

0703 20

Hvidløg, friske eller kølede

0707

Agurker og asier, friske eller kølede

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

0709 90 80

Artiskokker

0806

Druer, friske eller tørrede

0808 10

Æbler, friske

0808 20

Pærer og kvæder

0809 10

Abrikoser

0809 20

Kirsebær

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

0809 40

Blommer og slåen«


(1)  Fra 1. januar indtil 31. december, undtagen for 2008, hvor det er fra den første dag for forordningens anvendelse og indtil 31. december.

(2)  Ton (nettovægt).

(3)  Millioner enheder.

(4)  Hektoliter.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1211/2008

af 5. december 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1212/2008

af 5. december 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2008/09 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 945/2008 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2008 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258 af 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 327 af 5.12.2008, s. 5.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 6. december 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1213/2008

af 5. december 2008

om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF vedtaget henstillinger om et samordnet EF-overvågningsprogram for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter. Den 1. september 2008 blev disse direktiver erstattet af forordning (EF) nr. 396/2005. Ifølge denne forordning skal EF-kontrolprogrammet for pesticidrester omfatte såvel animalske som vegetabilske fødevarer, og programmet skal have form af en bindende retsakt. Programmet bør derfor vedtages i form af en forordning. Dette tilsidesætter ikke Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (2).

(2)

30 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Fællesskabet. Da brugen af pesticider undergår væsentlige forandringer i en periode på tre år, bør pesticiderne overvåges for de pågældende 30 fødevarer over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering og anvendelsen af fællesskabslovgivningen.

(3)

På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af 642 prøver giver over 99 % sikkerhed for at opdage en prøve, der indeholder pesticidrester over bestemmelsesgrænsen, hvis mindst 1 % af produkterne indeholder restkoncentrationer over denne grænse. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter andre aktivstoffer, metabolitter eller nedbrydningsprodukter, forelægges der en særskilt rapport om de pågældende metabolitter.

(5)

Der er på Kommissionens websted offentliggjort en vejledning om valideringsmetoder og kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed) (3).

(6)

Med hensyn til prøveudtagningsprocedurerne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (4), der omhandler de metoder og procedurer for prøveudtagning, som udvalget for Codex Alimentarius har anbefalet, finde anvendelse.

(7)

Det er også nødvendigt at vurdere, om de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i babymad, der er fastsat i artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (5) og i artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (6), er overholdt.

(8)

Det er nødvendigt at vurdere eventuelle aggregerede, kumulative og synergistiske virkninger af pesticiderne. Til at begynde med bør visse organophosphater, carbamater, triazoler og pyrethroider som anført i bilag I, vurderes.

(9)

Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne udtager og analyserer i 2009, 2010 og 2011 prøver for de produkt/pesticidrestkombinationer, der er fastsat i bilag I.

Antallet af prøver af hvert produkt er angivet i bilag II.

Artikel 2

1.   Det parti, der udtages prøver fra, udvælges vilkårligt.

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 2002/63/EF.

2.   De prøver, der udtages og analyseres, skal omfatte mindst:

a)

ti prøver af babymad baseret hovedsagelig på grøntsager, frugter eller cerealier

b)

én prøve, hvis det er muligt, af økologiske landbrugsprodukter som afspejling af økologiske produkters markedsandel i hver enkelt medlemsstat.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne indberetter resultaterne af analysen af prøverne i hhv. 2009, 2010 og 2011 senest den 31. august i hhv. 2010, 2011 og 2012.

Ud over resultaterne forelægger medlemsstaterne følgende oplysninger:

a)

de anvendte analysemetoder og opnåede indberetningsniveauer, jf. vejledningen vedrørende metodevalidering og kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder

b)

den bestemmelsesgrænse, der anvendes i nationale kontrolprogrammer og i EF-kontrolprogrammerne

c)

nærmere oplysninger om akkrediteringsstatus for de analyselaboratorier, der udfører kontrollen

d)

nærmere oplysninger, hvis dette er tilladt ifølge national lovgivning, om de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet

e)

en redegørelse, såfremt maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer er overskredet, for, hvorfor maksimalgrænseværdien er overskredet, og enhver relevant bemærkning om mulighederne for risikostyring.

2.   Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter aktivstoffer, metabolitter og/eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukter, indberetter medlemsstaterne analyseresultaterne i overensstemmelse med den juridiske definition af pesticidets restkoncentration. Hvis det er relevant, indberettes resultaterne for hvert af de vigtigste isomerer eller metabolitter særskilt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(3)  Dokument SANCO/3131/ 2007 af 31.10.2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(5)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.


BILAG I

Produkt/pesticidrestkombinationer, som skal overvåges

 

2009

2010

2011

2,4-D (summen af 2,4-D og dets estere, udtrykt som 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Methoxychlor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acephat

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinathrin

 

 (3)

 (1)

Aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraz (amitraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin-delen, udtrykt som amitraz)

 

 (3)

 (1)

Amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinphos-ethyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinphos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifenthrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

Bromidion

 

 (3)

 (1)

Bromopropylat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazol (summen af diastereoisomerer) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Camphechlor (summen af parlar nr. 26, 50 og 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captan

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

Carbendazim (summen af benomyl og carbendazim, udtrykt som carbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofuran (summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlordan (summen af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorfenapyr

 

 (3)

 (1)

Chlorfenvinphos

 (2)

 (3)

 (1)

Chlormequat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorbenzilat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorothalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpropham (chlorpropham og 3-chloranilin, udtrykt som chlorpropham)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpyriphos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Chlorpyriphos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clofentezin (summen af alle forbindelser, der indeholder 2-chlorbenzoyl-delen, udtrykt som clofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

Clothianidin (summen af thiamethoxam og clothianidin, udtrykt som thiamethoxam)

 

 (3)

 (1)

Cyfluthrin (Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cyproconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (summen af p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE og p,p′-DDD (TDE), udtrykt som DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltamethrin (cisdeltamethrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Dichlofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

Dichlorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dicloran

 

 (3)

 (1)

Dicofol (summen af p, p′- og o,p′-isomerer)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenoconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethoat (summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethomorph

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (summen af dinocapisomerer og tilsvarende phenoler heraf, udtrykt som dinocap)

 

 (3)

 (1)

Diphenylamin

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (summen af alfa- og beta-isomerer og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxiconazol

 

 (3)

 (1)

Ethion

 (2)

 (3)

 (1)

Ethoprophos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamiphos (summen af fenamiphos og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som fenamiphos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquin

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrothion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxycarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropathrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorph

 

 (3)

 (1)

Fenthion (summen af fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfon heraf, udtrykt som fenthion)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalerat/esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer og RR- og SS-isomerer)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop (fluazifop-P-butyl (fluazifopsyre (fri og konjugeret)))

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluquiconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid)

 (2)

 (3)

 (1)

Fosthiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyphosat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxyfop inkl. haloxyfop-R (haloxyfop-R-methylester, haloxyfop-R og konjugater af haloxyfop-R, udtrykt som haloxyfop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptachlor (summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexan (HCH), alfa-isomer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexan (HCH) (gamma-isomer) (lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Hexythiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarb (indoxacarb som summen af S- og R-isomerer)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoxim-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-cyhalothrin (lambda-cyhalothrin, herunder andre blandinger af isomere bestanddele (summen af isomerer))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malathion (summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion)

 (2)

 (3)

 (1)

Manebgruppen (summen udtrykt som CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyrim og metabolitten heraf (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin), udtrykt som mepanipyrim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxyl (metalaxyl, inkl. blandinger af isomerer, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Methamidophos

 (2)

 (3)

 (1)

Methidathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Methomyl (summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Methoxyfenozid

 

 (3)

 (1)

Monocrotophos

 (2)

 (3)

 (1)

Myclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixyl

 

 (3)

 (1)

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

Oxydemeton-methyl (summen af oxydemeton-methyl og demeton-S-methylsulfon, udtrykt som oxydemeton-methyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Parathion-methyl (summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimethalin

 

 (3)

 (1)

Permethrin (summen af cis- og transpermethrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Phenthoat

 

 (3)

 (1)

Phosalon

 (2)

 (3)

 (1)

Phosmet (phosmet og phosmet-oxon, udtrykt som phosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

Phoxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarb (summen af pirimicarb og desmethylpirimicarb, udtrykt som pirimicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimiphos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prochloraz (summen af prochloraz + metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorophenol-delen, udtrykt som prochloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procymidon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarb (summen af propamocarb og salte heraf, udtrykt som propamocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargit

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazol

 

 (3)

 (1)

Propyzamid

 

 (3)

 (1)

Prothioconazol (prothioconazol-desthio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrazophos

 (4)

 (5)

 (6)

Pyrethriner

 

 

 (1)

Pyridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimethanil

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozen (summen af quintozen og pentachloranilin, udtrykt som quintozen)

 

 (5)

 (6)

Resmethrin (summen af isomerer)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (summen af spinosyn A og spinosyn D, udtrykt som spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamin

 (2)

 (3)

 (1)

Tebuconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazen

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Tefluthrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetraconazol

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Thiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

Thiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Thiophanat-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolcloflos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolylfluanid (summen af tolylfluanid og dimethylaminosulfotoluidid udtrykt som tolylfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazophos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Trichlorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Triticonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozolin (summen af vinclozolin og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichloraninilin-delen, udtrykt som vinclozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Bønner (friske eller frosne, uden bælg), gulerødder, agurker, appelsiner eller mandariner, pærer, kartofler, ris og spinat (frisk eller frossen).

(2)  Auberginer, bananer, blomkål, spisedruer, appelsinsaft (medlemsstaterne skal angive kilden (koncentrat eller friske frugter )), ærter (friske/frosne, uden bælg), peberfrugter (søde) og hvede.

(3)  Æbler, hovedkål, porrer, salat, tomater, ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger), rug eller havre og jordbær.

(4)  Smør og æg.

(5)  Mælk og svinekød.

(6)  Fjerkrækød, lever (af kvæg og andre drøvtyggere, svin og fjerkræ).

(7)  Der foretages en analyse for chlormequat og mepiquat i cerealier (undtagen ris), gulerødder, frugtgrøntsager og pærer.

(8)  Kun cerealier.

(9)  Analyseres på frivilligt grundlag i 2009.


BILAG II

Antal prøver, som hver medlemsstat udtager af hvert produkt og analyserer.

Medlemsstat

Prøver

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

MINDSTE ANTAL PRØVER I ALT: 642


(1)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til påvisning af en enkelt restkoncentration.

(2)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1214/2008

af 5. december 2008

om fastsættelse for perioden 2008/09 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Irish whiskey

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 162, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2006 af 10. november 2006 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1670/2006 ydes der restitution for de mængder korn, som er anbragt under kontrol og destilleret i en bestemt destillationsperiode, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater. Koefficienten udtrykker for de pågældende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare.

(2)

Ifølge oplysningerne fra Irland vedrørende perioden fra 1. januar til 31. december 2007 var den gennemsnitlige lagringsperiode i 2007 fem år for Irish whiskey.

(3)

Koefficienterne for perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009 bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

Ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde må der ikke ydes eksportrestitutioner ved eksport til Liechtenstein, Island og Norge. Desuden har Fællesskabet indgået aftaler med visse tredjelande, der indebærer afskaffelse af eksportrestitutioner. I medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1670/2006 bør der tages hensyn hertil ved beregningen af koefficienterne for perioden 2008/09 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009 er de koefficienter, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1670/2006, og som gælder for korn, der i Irland anvendes til fremstilling af Irish whiskey, fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 33.


BILAG

Koefficienter for Irland

Anvendelsesperiode

Koefficient

for byg til fremstilling af Irish whiskey, kategori B (1)

for korn til fremstilling af Irish whiskey, kategori A

Fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009

0,086

0,150


(1)  Herunder byg forarbejdet til malt.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1215/2008

af 5. december 2008

om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Rådets afgørelse 2006/333/EF af 20. marts 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2007/444/EF af 22. februar 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV stk. 6, i GATT (3) særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2377/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 (4) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (5). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Efter handelsforhandlinger har Fællesskabet ændret betingelserne for import af blød hvede af middel og lav kvalitet og byg gennem oprettelse af importkontingenter. For bygs vedkommende har Fællesskabet besluttet at udskifte præferencemargenordningen med to toldkontingenter, nemlig et toldkontingent for 50 000 t maltbyg og et for 300 000 t byg. Denne forordning vedrører toldkontingentet på 50 000 t maltbyg.

(3)

Som følge af Fællesskabets internationale forpligtelser skal den maltbyg, der importeres, være bestemt til fremstilling af øl, der lagres i fade indeholdende bøgetræ. I den forbindelse bør der vedtages bestemmelser vedrørende kvalitetskriterier for byg og forarbejdningsforpligtelser svarende til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2001 af 22. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 822/2001 og om delvis refusion af den importtold, der opkræves i forbindelse med et toldkontingent for maltbyg (6).

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (7) gælder for importlicenser i de toldkontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007.

(5)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 finder anvendelse med forbehold af de supplerende betingelser eller undtagelsesbestemmelser, der måtte være fastsat i nærværende forordning.

(6)

For at den byg, der er omfattet af toldkontingentet, kan importeres under ordnede forhold og uden spekulation for øje, bør det fastsættes, at byggen kun kan importeres mod udstedelse af importlicenser.

(7)

Med henblik på en korrekt forvaltning af kontingentet bør der fastsættes frister for, hvornår licensansøgninger skal indgives, og bestemmelser for, hvilke oplysninger der skal anføres i licensansøgninger og licenser.

(8)

For at leveringsbetingelserne kan opfyldes bør der gælde en undtagelse, for så vidt angår licensernes gyldighedsperiode.

(9)

Henset til forpligtelsen til at fastsætte et højt niveau for sikkerheden med henblik på at sikre en korrekt forvaltning af kontingentet, og til at denne sikkerhed skal opretholdes i hele forarbejdningsperioden, bør der gælde en undtagelse for importører, hvis sendinger af maltbyg ledsages af et overensstemmelsescertifikat aftalt med Amerikas Forenede Staters regering efter proceduren for administrativt samarbejde som fastsat i artikel 63-65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (8).

(10)

Med henblik på korrekt forvaltning af kontingentet bør sikkerheden fastsættes relativt højt, uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (9).

(11)

Der bør indføres hurtig tovejskommunikation mellem Kommissionen og medlemsstaterne om de mængder, der ansøges om og importeres.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for fælles landbrugsmarkedsordninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 135 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes der importtold for maltbyg henhørende under KN-kode 1003 00 i forbindelse med det kontingent, der åbnes ved denne forordning.

Artikel 135 i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder anvendelse ved import af de produkter, der er omhandlet i nærværende forordning, ud over den mængde, som er fastsat i artikel 2 i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Toldkontingentet for import af 50 000 t maltbyg henhørende under KN-kode 1003 00 bestemt til fremstilling af øl, der lagres på fade af bøgetræ, åbnes hvert år den 1. januar. Det har løbenummer 09.4061.

2.   Importtolden for kontingentet er på 8 EUR/t.

3.   Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (10), (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

a)

»beskadigede kerner«: kerner af byg, andre kornarter og flyvehavre, der viser tegn på beskadigelse, herunder forringelse, som skyldes sygdomme, frost, varme, insekter eller svamp, dårlige vejrforhold og anden fysisk beskadigelse

b)

»bygkerner af sund og sædvanlig handelskvalitet«: bygkerner eller dele af bygkerner, som ikke er beskadiget, jf. definitionen i litra a), bortset fra bygkerner, som er beskadiget af frost eller svamp.

Artikel 4

1.   Byg, der opfylder følgende kriterier, kan importeres under toldkontingentet:

a)

rumvægt: mindst 60,5 kg/hl

b)

beskadigede kerner: højst 1 %

c)

vandindhold: højst 13,5 %

d)

bygkerner af sund og sædvanlig handelskvalitet: mindst 96 %.

2.   Kvalitetskriterierne i stk. 1 attesteres ved hjælp af et af følgende dokumenter:

a)

en analyseattest for den analyse, som toldmyndighederne på det sted, hvor forsendelsen overgår til fri omsætning, har foretaget på importørens anmodning, eller

b)

et overensstemmelsescertifikat for den importerede byg, der er udstedt af en offentlig myndighed i oprindelseslandet, og som er anerkendt af Kommissionen.

Artikel 5

1.   Adgang til kontingentet er betinget af følgende:

a)

den importerede byg skal forarbejdes til malt senest seks måneder efter datoen for overgang til fri omsætning

b)

den således fremstillede malt skal anvendes til fremstilling af øl, der lagres i fade indeholdende bøgetræ, senest 150 dage efter den dato, hvor byggen blev forarbejdet til malt.

2.   Importlicensansøgninger i forbindelse med toldkontingentet tages kun i betragtning, hvis de ledsages af følgende:

a)

det eller de beviser, der er fastsat i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006

b)

bevis for, at ansøgeren hos myndighederne i den medlemsstat, hvor forsendelsen overgår til fri omsætning, har stillet en sikkerhed på 85 EUR/t. Hvis maltbygsendinger ledsages af et overensstemmelsescertifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS), jf. artikel 7, nedsættes sikkerheden til 10 EUR/t

c)

ansøgerens skriftlige tilsagn om, at hele den importerede mængde senest seks måneder efter datoen for antagelse af angivelsen om overgang til fri omsætning vil blive forarbejdet til malt, der skal anvendes til fremstilling af øl, som skal lagres i fade indeholdende bøgetræ, senest 150 dage efter den dato, hvor byggen blev forarbejdet til malt. Ansøgeren skal angive forarbejdningsstedet enten ved at give oplysning om forarbejdningsvirksomhed og medlemsstat eller maksimalt fem forarbejdningsanlæg. Inden produkterne forsendes til forarbejdning skal toldbehandlingskontoret udstede et T5-kontroleksemplar i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454/93. De oplysninger, der kræves i henhold til første punktum i dette litra, og forarbejdningsanlæggets navn og adresse anføres i rubrik 104 i T5-kontroleksemplaret.

3.   Den importerede byg anses for at være forarbejdet til malt, når maltbyggen er blevet mæsket. Myndighederne skal endvidere kontrollere, at malten senest 150 dage efter, at byggen blev forarbejdet til malt, er blevet anvendt til fremstilling af øl, der lagres i fade indeholdende bøgetræ.

Artikel 6

1.   Den sikkerhed, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, litra b), frigives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Byggens kvalitet, som fastslået ud fra overensstemmelsescertifikatet eller analyseattesten, opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1.

b)

Licensansøgeren fører bevis for den i artikel 5, stk. 1, nævnte specifikke endelige anvendelse, som godtgør, at den pågældende anvendelse har fundet sted inden for den frist, der er fastsat i det skriftlige tilsagn, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c). Dette bevis, eventuelt i form af T5-kontroleksemplaret, skal på en for importmedlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde godtgøre, at hele den importerede mængde er blevet forarbejdet til det produkt, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c).

2.   Hvis de kvalitetskriterier og/eller forarbejdningsbetingelser, der er fastsat i artikel 4 og 5 i nærværende forordning, ikke overholdes, fortabes den sikkerhed for importlicenserne, der er omhandlet i artikel 12, litra a), i forordning (EF) nr. 1342/2003, og den yderligere sikkerhed, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

Artikel 7

Forlægget til det certifikat, som FGIS udsteder, er vist i bilag I. De certifikater, som FGIS udsteder for maltbyg til fremstilling af øl, der skal lagres på fade indeholdende bøgetræ, skal officielt godkendes af Kommissionen efter proceduren for administrativt samarbejde som fastsat i artikel 63-65 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Når analyseparametrene anført i det overensstemmelsescertifikat, som FGIS har udstedt, er i overensstemmelse med de kvalitetsnormer for maltbyg, der er fastsat i artikel 4 i nærværende forordning, skal der udtages prøver af mindst 3 % af de ladninger, der i hvert produktionsår ankommer til hver importhavn. De stempler, der er godkendt af Amerikas Forenede Staters regering, offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgere ikke indgive mere end én importlicensansøgning pr. måned. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgivelse af ansøgninger inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Importlicensansøgningerne indgives til medlemsstaternes myndigheder senest den anden fredag i hver måned kl. 13, Bruxelles-tid.

2.   I hver licensansøgning angives en mængde i kg uden decimaler.

3.   Senest den første mandag efter indgivelsen af licensansøgninger, sender myndighederne senest kl. 18, Bruxelles-tid, Kommissionen en elektronisk meddelelse med angivelse for hver ansøgning af den mængde, der er ansøgt om, herunder meddelelser om »intet«.

4.   Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i stk. 3.

På dagen for udstedelsen af importlicenserne tilsender medlemsstaterne Kommissionen elektronisk oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006.

Artikel 9

Importlicenserne er gyldige i 60 dage fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden beregnes fra den dag, hvor licensen faktisk udstedes, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008.

Artikel 10

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder i rubrik 20 navnet på det forarbejdede produkt, der skal fremstilles af det pågældende korn.

Artikel 11

Forordning (EF) nr. 2377/2002 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 124 af 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 169 af 29.6.2007, s. 53.

(4)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95.

(5)  Se bilag II.

(6)  EFT L 168 af 23.6.2001, s. 12.

(7)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(8)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.


BILAG I

Forlæg til overensstemmelsescertifikat udstedt af Amerikas Forenede Staters regering for maltbyg til fremstilling af øl, der skal lagres i fade indeholdende bøgetræ

Image


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2377/2002

(EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2003

(EFT L 25 af 30.1.2003, s. 37)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 626/2003

(EUT L 90 af 8.4.2003, s. 32)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2003

(EUT L 158 af 27.6.2003, s. 23)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2004

(EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50)

udelukkende artikel 13

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2006

(EUT L 384 af 29.12.2006, s. 70)

udelukkende artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2007

(EUT L 325 af 11.12.2007, s. 76)

udelukkende artikel 3


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2377/2002

Nærværende forordning

Artikel 1 og 2

Artikel 1 og 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 14, første afsnit

Artikel 12

Artikel 14, andet afsnit

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/2008

af 5. december 2008

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia (1), særlig artikel 11, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 872/2004 indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, organer eller enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til nævnte forordning.

(2)

Den 2. oktober, 24. oktober og 10. november 2008 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer bør gælde. Bilag I bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 872/2004 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2008.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 32.


BILAG

Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 ændres således:

(1)

Følgende fysisk person udgår:

»Charles R. Bright. Fødselsdato: 29.8.1948. Andre oplysninger: tidligere finansminister.«

(2)

Punktet »Ali Kleilat. Fødselsdato: 10.7.1970. Fødested: Beirut. Nationalitet: Libanesisk« affattes således:

»Ali Kleilat (alias (a) Ali Qoleilat, (b) Ali Koleilat Delbi). Fødselsdato: 10.7.1970. Fødested: Beirut. Nationalitet: Libanesisk. Pas: 0508734. Nationalt registreringsnr.: 2016, Mazraa. Andre oplysninger: Forretningsmand, involveret i våbenleverance til Charles Taylor i 2003. Har fortsat forbindelse med den tidligere liberiske præsident Charles Taylor.«

(3)

Punktet »Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Fødselsdato: 27.9.1965. Nationalitet: Liberisk. Andre oplysninger: Tidligere hustru til tidligere præsident Charles Taylor. Tidligere Liberias faste repræsentant ved Den Internationale Søfartsorganisation. Tidligere seniormedlem af den liberiske regering« affattes således:

»Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Fødselsdato: 27.9.1965. Nationalitet: Liberisk. Andre oplysninger: (a) Tidligere hustru til tidligere præsident Charles Taylor med fortsatte forbindelser til denne; (b) Tidligere Liberias faste repræsentant ved Den Internationale Søfartsorganisation, tidligere seniormedlem af den liberiske regering; (c) For øjeblikket bosat i Det Forenede Kongerige.«

(4)

Punktet »Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Fødselsdato: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Andre oplysninger: Liberias tidligere præsident« affattes således:

»Charles Ghankay Taylor (alias (a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, (c) Jean-Paul Sone). Fødselsdato: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Andre oplysninger: (a) Liberias tidligere præsident; (b) Retsforfølges på nuværende tidspunkt i Haag.«

(5)

Punktet »Charles »Chuckie« Taylor (junior). Andre oplysninger: Søn af tidligere præsident Charles Taylor« affattes således:

»Charles Taylor (Junior) (alias (a) Chuckie Taylor (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, (c) Junior Charles Taylor II). Andre oplysninger: (a) Partner og rådgiver til samt søn af tidligere præsident Charles Taylor med fortsatte forbindelser til denne; (b) Retsforfølges på nuværende tidspunkt i USA).«


DIREKTIVER

6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/28


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/99/EF

af 19. november 2008

om strafferetlig beskyttelse af miljøet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 174, stk. 2, skal Fællesskabets politik på miljøområdet tage sigte på et højt beskyttelsesniveau.

(2)

Fællesskabet ser med bekymring på den stigende miljøkriminalitet og virkningerne heraf, som i stadig højere grad rækker ud over grænserne i de lande, hvor de strafbare handlinger begås. Sådanne strafbare handlinger udgør en trussel mod miljøet og bør derfor imødegås på passende måde.

(3)

Erfaringerne viser, at de eksisterende sanktionsordninger ikke har været tilstrækkelige til at sikre fuldstændig overholdelse af miljøbeskyttelseslovgivningen. Overholdelsen heraf kan og bør styrkes ved hjælp af strafferetlige sanktioner, som er udtryk for social forkastelse af en kvalitativt helt anden karakter end administrative sanktioner eller civilretlige erstatningsordninger.

(4)

Fælles regler om lovovertrædelser giver mulighed for at bruge effektive metoder for efterforskning og bistand i og mellem medlemsstaterne.

(5)

For at sikre en effektiv miljøbeskyttelse er der et særligt behov for mere afskrækkende sanktioner for miljøskadelige aktiviteter, som typisk forårsager eller kan forårsage alvorlig skade på luften, herunder stratosfæren, jorden og vandet samt på dyr eller planter, herunder bevarelsen af arter.

(6)

Manglende efterlevelse af en retlig forpligtelse til at handle kan have den samme virkning som aktiv handlen og bør derfor også være underlagt tilsvarende sanktioner.

(7)

En sådan adfærd bør derfor betragtes som en strafbar handling i hele Fællesskabet, hvis den begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

(8)

De retsakter, der er anført i bilagene til dette direktiv, indeholder bestemmelser, som bør være genstand for strafferetlige foranstaltninger for at sikre fuldt effektive regler om miljøbeskyttelse.

(9)

Forpligtelserne i henhold til dette direktiv vedrører kun de bestemmelser i de i bilagene til dette direktiv anførte retsakter, der pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at indføre forbudsforanstaltninger, når de gennemfører den pågældende lovgivning.

(10)

Dette direktiv pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at indføre strafferetlige sanktioner i deres nationale lovgivning for alvorlige overtrædelser af fællesskabsrettens bestemmelser om miljøbeskyttelse. Dette direktiv skaber ingen forpligtelser med hensyn til anvendelsen af sådanne sanktioner eller andre tilgængelige retshåndhævelsesordninger i konkrete sager.

(11)

Dette direktiv griber ikke ind i andre regler for ansvar for miljøskader i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

(12)

Eftersom dette direktiv fastsætter minimumsregler, står det medlemsstaterne frit for at vedtage eller opretholde strengere foranstaltninger med henblik på en effektiv strafferetlig beskyttelse af miljøet. Sådanne foranstaltninger skal være forenelige med traktaten.

(13)

Medlemsstaterne bør indsende oplysninger til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv for at sætte Kommissionen i stand til at vurdere direktivets virkning.

(14)

Målet for dette direktiv, nemlig en mere effektiv miljøbeskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre på grund af dette direktivs omfang og virkninger nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

Når efterfølgende lovgivning på miljøområdet vedtages, bør det fremgå af den pågældende retsakt, at dette direktiv finder anvendelse. Hvor det er nødvendigt, bør artikel 3 ændres.

(16)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Ved dette direktiv fastsættes strafferetlige foranstaltninger for at sikre en mere effektiv miljøbeskyttelse.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»ulovlig«: overtrædelse af:

i)

de retsakter, der er vedtaget i henhold til EF-traktaten, og som er anført i bilag A, eller

ii)

de retsakter, der er vedtaget i henhold til Euratomtraktaten, og som er anført i bilag B for så vidt angår aktiviteter, der er omfattet af Euratomtraktaten, eller

iii)

en medlemsstats love, eller administrative bestemmelser eller afgørelser truffet af en kompetent myndighed i en medlemsstat til gennemførelse af de fællesskabsretsakter, der er omhandlet i nr. i) og ii)

b)

»beskyttede vilde dyre- og plantearter«:

i)

i forbindelse med artikel 3, litra f), dyr og planter, der er opført i:

bilag IV til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (3)

bilag I til og omhandlet i artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (4)

ii)

i forbindelse med artikel 3, litra g), dyr og planter, der er opført i bilag A eller B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (5)

c)

»levested inden for et beskyttet område«: alle levesteder for arter, for hvilke et område er klassificeret som særligt beskyttet område i henhold til artikel 4, stk. 1 eller 2, i direktiv 79/409/EØF, eller alle naturtyper eller levesteder for arter, for hvilke en lokalitet er udpeget som særligt bevaringsområde i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF

d)

»juridisk person«: enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national ret, dog ikke stater eller offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 3

Strafbare handlinger

Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående adfærd udgør en strafbar handling, hvis den er ulovlig og begås forsætligt eller i det mindste ved grov uagtsomhed:

a)

udledning, emission eller tilførsel af et kvantum materialer eller af ioniserende stråling til luft, jord eller vand, der forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter

b)

indsamling, transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald, herunder virksomhedstilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg, og herunder operationer, der overtages af forhandlere eller agenter (håndtering af affald), der forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter

c)

overførsel af affald, hvor denne aktivitet er omfattet af artikel 2, nr. 35), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (6) og sker i ikke-ubetydelige mængder, uanset om overførslen sker som en enkelt overførsel eller som flere overførsler, der forekommer at være forbundne

d)

drift af et fabriksanlæg, hvor der udføres en farlig aktivitet, eller hvor der oplagres eller benyttes farlige stoffer eller præparater, og som uden for dette fabriksanlæg forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter

e)

fremstilling, forarbejdning, håndtering, anvendelse, opbevaring, oplagring, transport, import, eksport eller bortskaffelse af nukleart materiale eller andre farlige radioaktive stoffer, der forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter

f)

drab på, destruktion, besiddelse eller indfangning/-samling af beskyttede vilde dyre- eller plantearter, medmindre adfærden vedrører et ubetydeligt antal af sådanne arter og kun har ubetydelig indvirkning på arternes bevaringsstatus

g)

handel med beskyttede vilde dyre- eller plantearter eller dele eller afstamninger heraf, medmindre adfærden vedrører ubetydelige mængder af sådanne arter og har en ubetydelig indvirkning på arternes bevaringsstatus

h)

enhver adfærd, der forårsager betydelig beskadigelse af levesteder inden for et beskyttet område

i)

fremstilling, import, eksport, omsætning eller brug af stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Artikel 4

Tilskyndelse og medvirken

Medlemsstaterne sikrer, at tilskyndelse og medvirken til den i artikel 3 omhandlede forsætlige adfærd udgør en strafbar handling.

Artikel 5

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har en afskrækkende virkning.

Artikel 6

Juridiske personers ansvar

1.   Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar for de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og som begås til deres fordel af en person, der beklæder en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler enten individuelt eller som en del af den juridiske persons organisation, på grundlag af:

a)

en bemyndigelse til at repræsentere den juridiske person

b)

en beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne

c)

en beføjelse til at udøve kontrol inden for den juridiske person.

2.   Medlemsstaterne sikrer også, at en juridisk person kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra den i stk. 1 omhandlede persons side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger til fordel for den juridiske person.

3.   Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der begår, anstifter til eller medvirker i de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger.

Artikel 7

Sanktioner over for juridiske personer

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at juridiske personer, der drages til ansvar i henhold til artikel 6, kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Artikel 8

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 26. december 2010.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Artikel 9

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. november 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  EUT C 10 af 15.1.2008, s. 47.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.10.2008.

(3)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

(4)  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

(5)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(6)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.


BILAG A

Liste over fællesskabslovgivning vedtaget i henhold til EF-traktaten — overtrædelser heraf betragtes som ulovlig adfærd, jf. dette direktivs artikel 2, litra a), nr. i)

Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (1)

Rådets direktiv 72/306/EØF af 2. august 1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (2)

Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald (3)

Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (4)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (5)

Rådets direktiv 77/537/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (6)

Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien (7)

Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (8)

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (9)

Rådets direktiv 82/176/EØF af 22. marts 1982 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra elektrolyse af alkaliske klorider (10)

Rådets direktiv 83/513/EØF af 26. september 1983 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af cadmium (11)

Rådets direktiv 84/156/EØF af 8. marts 1984 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra andre sektorer end elektrolyse af alkalichlorider (12)

Rådets direktiv 84/360/EØF af 28. juni 1984 om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg (13)

Rådets direktiv 84/491/EØF af 9. oktober 1984 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af hexachlorcyklohexan (14)

Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (15)

Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (16)

Rådets direktiv 86/280/EØF af 12. juni 1986 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af visse farlige stoffer, der er opført på liste I i bilaget til direktiv 76/464/EØF (17)

Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest (18)

Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (19)

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (20)

Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (21)

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (22)

Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (23)

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (24)

Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (25)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer: de ved direktiv 2003/44/EF (26) ændrede bestemmelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (27)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (28)

Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (29)

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (30)

Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet (31)

Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (32)

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (33)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (34)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (35)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (36)

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (37)

Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (38)

Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften (39)

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (40)

Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (41)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (42)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (43)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF af 16. november 2000 om grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften (44)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (45)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (46)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (47)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (48)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF af 12. februar 2002 om luftens indhold af ozon (49)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (50)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (51)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (52)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (53)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte (54)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF af 28. september 2005 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (55)

Kommissionens direktiv 2005/78/EF af 14. november 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende gasser fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof og om ændring af bilag I, II, III, IV og VI hertil (56)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet (57)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (58)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (59)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (60)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer (61)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/44/EF af 6. september 2006 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri (62)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (63)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (64)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (65)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (66)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (67)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (68)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (69).


(1)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1.

(2)  EFT L 190 af 20.8.1972, s. 1.

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 23.

(4)  EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1.

(5)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(6)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 38.

(7)  EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19.

(8)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.

(9)  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

(10)  EFT L 81 af 27.3.1982, s. 29.

(11)  EFT L 291 af 24.10.1983, s. 1.

(12)  EFT L 74 af 17.3.1984, s. 49.

(13)  EFT L 188 af 16.7.1984, s. 20.

(14)  EFT L 274 af 17.10.1984, s. 11.

(15)  EFT L 87 af 27.3.1985, s. 1.

(16)  EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6.

(17)  EFT L 181 af 4.7.1986, s. 16.

(18)  EFT L 85 af 28.3.1987, s. 40.

(19)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1.

(20)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(21)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(22)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(23)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(24)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

(25)  EFT L 409 af 31.12.1992, s. 11.

(26)  EFT L 214 af 26.8.2003, s. 18.

(27)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(28)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.

(29)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25.

(30)  EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.

(31)  EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.

(32)  EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.

(33)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(34)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.

(35)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(36)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(37)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

(38)  EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1.

(39)  EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.

(40)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(41)  EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13.

(42)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.

(43)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(44)  EFT L 313 af 13.12.2000, s. 12.

(45)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(46)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(47)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(48)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1.

(49)  EFT L 67 af 9.3.2002, s. 14.

(50)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(51)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

(52)  EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3.

(53)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(54)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(55)  EUT L 275 af 20.10.2005, s. 1.

(56)  EUT L 313 af 29.11.2005, s. 1.

(57)  EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37.

(58)  EUT L 64 af 4.3.2006, s. 52.

(59)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

(60)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(61)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12.

(62)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 20.

(63)  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1.

(64)  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19.

(65)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(66)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(67)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(68)  EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

(69)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.


BILAG B

Liste over fællesskabslovgivning vedtaget i henhold til Euratomtraktaten — overtrædelser heraf betragtes som ulovlig adfærd, jf. dette direktivs artikel 2, litra a), nr. ii)

Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (1)

Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 22. december 2003 om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder (2)

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt brændsel (3).


(1)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57.

(3)  EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/38


RÅDETS BESLUTNING

af 27. november 2008

om ændring af del 1 og del 2 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer)

(2008/910/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 789/2001 af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (1), særlig artikel 1, stk. 2,

under henvisning til Republikken Sloveniens initiativ, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visionnettet er oprettet for at muliggøre konsultation mellem partnerstaternes centrale myndigheder i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger indgivet af statsborgere fra følsomme lande.

(2)

For at nå frem en pragmatisk tilgang og undgå overbelastning af Schengenkonsultationsnettet ved at sende et stort antal fejlmeldinger, når en medlemsstats message transfer agent (MTA) midlertidigt ikke synes at være tilgængelig, bør genfremsendelsesproceduren ændres.

(3)

For at undgå inkonsekvent anvendelse af forskellige visumtypekoder, der kan føre til fejlfortolkninger i Schengen konsultationsprocedurerne i forbindelse med behandling af visumansøgninger, er der brug for en fælles tilgang, når visa af typen D + C indgår i en konsultationsprocedure.

(4)

Under hensyn til input fra forskellige medlemsstater og for at forenkle Schengenkonsultationsproceduren bør der anvendes én enkelt kode for hver visumtype.

(5)

Det er nødvendigt at ajourføre de tekniske specifikationer for Schengenkonsultationsnettet for at sikre, at de afspejler disse ændringer.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet afgørelse om denne beslutning til udbygning af Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne beslutning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(7)

For Islands og Norges vedkommende er denne beslutning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (2), der falder ind under artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (3) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(8)

For Schweiz’ vedkommende er denne beslutning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (4), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (5) om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af denne aftale.

(9)

Hvad angår Liechtenstein udgør denne forordning en udbygning af bestemmelserne i Schengenreglerne som omhandlet i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, som falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF (6) om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i nævnte protokol.

(10)

Denne beslutning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (7); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(11)

Denne beslutning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (8); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(12)

Hvad angår Cypern, udgør denne beslutning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten fra 2003

(13)

Denne beslutning udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten fra 2005 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Del 1 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) ændres som anført i bilag I.

Artikel 2

Del 2 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) ændres som anført i bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra 1. februar 2009.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  EFT L 116 af 26.4.2001, s. 2.

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(6)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(7)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(8)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


BILAG I

I del 1 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 1.2 affattes således:

»1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.«

2)

Punkt 1.2.1 affattes således:

»1.2.1.   Strategy to avoid and reduce breakdown-related disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between »retransmitting« and »resending as a new message«. The term »re-send« in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

»retransmitting« means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

»resending as a new message« means that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.«


BILAG II

I del 2 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 2.1.4 affattes Heading No 026 således:

»Heading No 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

»B«

transit visas

»C«

short -stay visas

»DC«

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas«

2)

I punkt 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), affattes indholdet af række 026 i femte kolonne i tabellen (»Examples/Comments«) således:

»C {′B|′C′|′DC′}«.


Kommissionen

6.12.2008   

DA EN

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. november 2008

om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler

(meddelt under nummer K(2008) 6933)

(EØS-relevant tekst)

(2008/911/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (1), særlig artikel 16f,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udarbejdet af Udvalget for Plantelægemidler den 7. september 2007, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung opfylder kravene i direktiv 2001/83/EF. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung kan betragtes som droger, drogetilberedninger og/eller sammensætninger heraf.

(2)

Det er derfor hensigtmæssigt at udarbejde en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler og at opføre Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung på listen.

(3)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Der udarbejdes en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler i bilag I, og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung opføres på listen.

Artikel 2

Indikationer, nærmere angiven styrke og dosering, administrationsvej og eventuelle andre nødvendige oplysninger for sikker anvendelse som et traditionelt lægemiddel af relevans for Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung findes i bilag II til denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.


BILAG I

Liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler udarbejdet i overensstemmelse med artikel 16f i direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/24/EF

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Fennikel, bitter)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Fennikel, sød)


ANNEX II

A.   OPFØRELSE PÅ FÆLLESSKABSLISTEN AF FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Plantens videnskabelige navn

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Botanisk familie

Apiaceae

Droge

Fennel, bitter

Drogens fællesnavn på alle EU’s officielle sprog

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Drogetilberedning(er)

Fennikel, bitter, tørret findelt (1) frugt

Henvisning til Den Europæiske Farmakopés monografi

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824).

Indikation(er)

a)

Traditionelt plantelægemiddel til behandling af symptomer på lettere fordøjelsesbesvær som mavekneb, oppustethed og tarmluft.

b)

Traditionelt plantelægemiddel til symptomatisk behandling af let krampe ved menstruation.

c)

Traditionelt plantelægemiddel, der anvendes som slimløsende middel ved hoste under forkølelse.

Produktet er et traditionelt plantelægemiddel, som anvendes til de angivne indikationer. Indikationerne bygger alene på lang tids anvendelse

Traditionens art

Europæisk, kinesisk

Nærmere angiven styrke

Der henvises til »Nærmere angiven dosering«.

Nærmere angiven dosering

Voksne

Enkeltdosis

1,5 til 2,5 g (frisk (2)) findelt fennikelfrugt med 0,25 l kogende vand (trækker i 15 minutter) tre gange dagligt som urtete.

Unge over 12 år, Indikation a)

Samme dosering som til voksne

Børn mellem 4 og 12 år, Indikation a)

Gennemsnitlig dagsdosis

3-5 g (frisk) findelt) frugt som urtete, fordelt på tre doser, kun til kortvarig anvendelse ved lette, forbigående symptomer (af mindre end en uges varighed).

Bør ikke anvendes til børn under 4 år (se punktet »Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen«).

Administrationsvej

Til oral anvendelse.

Anvendelsens varighed eller eventuelle begrænsninger for anvendelsens varighed

Voksne

Unge over 12 år, Indikation a)

Må højst anvendes i 2 uger.

Børn mellem 4 og 12 år, Indikation a)

Kun til korttidsbrug (i under en uge) ved lette, forbigående symptomer.

Søg lægehjælp, hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af plantelægemidlet.

Eventuelle andre nødvendige oplysninger for sikker anvendelse

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for Apiaceae (Umbelliferae) (anisfrø, kommen, selleri, koriander og dild) eller over for anetol.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Bør ikke anvendes til børn under 4 år, da de foreliggende oplysninger ikke er tilstrækkelige. Søg rådgivning hos en børnelæge.

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktio

Er ikke beskrevet.

Graviditet og amning

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse af fennikel til gravide.

Det vides ikke, om bestanddelene i fennikel udskilles i modermælk.

Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger, bør plantelægemidlet ikke anvendes under graviditet og amning.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger

Der kan forekomme allergiske reaktioner over for fennikel, med påvirkning af hud og åndedrætssystem. Hyppigheden kendes ikke.

Søg lægehjælp, hvis du får andre bivirkninger end de nævnte.

Overdosering

Der er ikke beskrevet tilfælde af overdosering.

Farmaceutiske oplysninger (om nødvendigt)

Ikke relevant.

Farmakologiske virkninger eller formodede virkninger på grundlag af lang tids anvendelse og erfaring (hvis nødvendigt for sikker brug af produktet)

Ikke relevant.

B.   OPFØRELSE PÅ FÆLLESSKABSLISTEN AF FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Plantens videnskabelige navn

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Botanisk familie

Apiaceae

Droge

Fennikel, sød

Drogens fællesnavn på alle officielle EU-sprog

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Drogetilberedning(er)

Fennikel, sød, tørret findelt (3) eller pulveriseret frugt

Henvisning til Den Europæiske Farmakopés monografi

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825).

Indikation(er)

a)

Traditionelt plantelægemiddel til behandling af symptomer på lettere fordøjelsesbesvær som mavekneb, oppustethed og tarmluft.

b)

Traditionelt plantelægemiddel til symptomatisk behandling af let krampe ved menstruation.

c)

Traditionelt plantelægemiddel, der anvendes som slimløsende middel ved hoste under forkølelse.

Produktet er et traditionelt plantelægemiddel, som anvendes til de angivne indikationer. Indikationerne bygger alene på lang tids anvendelse.

Traditionens art

Europæisk, kinesisk

Nærmere angiven styrke

Der henvises til »Nærmere angiven dosering«

Nærmere angiven dosering

Voksne

Enkeltdosis

1,5 til 2,5 g (frisk (4)) findelt fennikelfrugt med 0,25 l kogende vand (trækker i 15 minutter) tre gange dagligt som urtete.

Fennikelpulver: 400 mg 3 gange dagligt (med en maksimal daglig dosis på 2 g)

Unge over 12 år, Indikation a)

Samme dosering som til voksne

Børn mellem 4 og 12 år, Indikation a)

Gennemsnitlig dagsdosis

3-5 g (frisk) findelt frugt som urtete, fordelt på tre doser, kun til kortvarig anvendelse ved lette, forbigående symptomer (af mindre end en uges varighed).

Bør ikke anvendes til børn under 4 år (se punktet »Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen«).

Administrationsvej

Til oral anvendelse.

Anvendelsens varighed eller eventuelle begrænsninger for anvendelsens varighed

Voksne

Unge over 12 år, Indikation a)

Må højst anvendes i 2 uger.

Børn mellem 4 og 12 år, Indikation a)

Kun til korttidsbrug (i under en uge) ved lette, forbigående symptomer.

Søg lægehjælp, hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af plantelægemidlet.

Eventuelle andre nødvendige oplysninger for sikker anvendelse

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for Apiaceae (Umbelliferae) (anisfrø, kommen, selleri, koriander og dild) eller over for anetol.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Bør ikke anvendes til børn under 4 år, da de foreliggende oplysninger ikke er tilstrækkelige. Søg rådgivning hos en børnelæge.

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Er ikke beskrevet.

Graviditet og amning

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse af fennikel til gravide.

Det vides ikke, om bestanddelene i fennikel udskilles i modermælk.

Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger, bør plantelægemidlet ikke anvendes under graviditet og amning.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger

Der kan forekomme allergiske reaktioner over for fennikel, med påvirkning af hud og åndedrætssystem. Hyppigheden kendes ikke.

Søg lægehjælp, hvis du får andre bivirkninger end de nævnte.

Overdosering

Der er ikke beskrevet tilfælde af overdosering.

Farmaceutiske oplysninger (om nødvendigt)

Ikke relevant.

Farmakologiske virkninger eller formodede virkninger på grundlag af lang tids anvendelse og erfaring (hvis nødvendigt for sikker brug af produktet)

Ikke relevant.


(1)  »Findelt frugt« omfatter også »knust frugt«.

(2)  For kommercielle tilberedninger af findelt fennikelfrugt skal ansøgeren gennemføre passende holdbarhedsundersøgelser vedrørende indholdet af æteriske olier.

(3)  »Findelt frugt« omfatter også »knust frugt«.

(4)  For kommercielle tilberedninger af findelt eller pulveriseret fennikelfrugt skal ansøgeren gennemføre passende holdbarhedsundersøgelser vedrørende indholdet af æteriske olier.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2008

om EF-tilskud i 2009 til visse EF-referencelaboratorier for kontrol af foder og fødevarer

(meddelt under nummer K(2008) 7283)

(Kun den danske, den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2008/912/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der kan ydes et EF-tilskud til EF-referencelaboratorier for kontrol af fødevarer og foder i overensstemmelse med artikel 28 i Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (2).

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2006 af 28. november 2006 om bestemmelser om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier for foderstoffer, fødevarer og dyresundhedsområdet (3) kan der udbetales EF-tilskud, hvis de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres effektivt, og støttemodtagerne forelægger al den nødvendige dokumentation inden for en bestemt frist.

(3)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1754/2006 er forholdet mellem Kommissionen og de enkelte EF-referencelaboratorier fastlagt i en partnerskabsaftale, der ledsages af et flerårigt arbejdsprogram.

(4)

Kommissionen har foretaget en vurdering af de arbejdsprogrammer og dertil hørende budgetter, som EF-referencelaboratorierne har forelagt for 2009.

(5)

I overensstemmelse hermed bør der ydes EF-tilskud i form af samfinansiering til de EF-referencelaboratorier, der er blevet udpeget til at udføre de funktioner og opgaver, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 882/2004. EF-tilskuddet bør være på 100 % af de støtteberettigede udgifter som defineret i forordning (EF) nr. 1754/2006.

(6)

I forordning (EF) nr. 1754/2006 fastsættes regler vedrørende støtteberettigelse for workshopper, der gennemføres af EF-referencelaboratorierne. Der kan ydes tilskud til højst 32 personers deltagelse i disse workshopper. Der bør dispenseres fra denne regel i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1754/2006 for så vidt angår visse EF-referencelaboratorier, der har behov for støtte til, at mere end 32 personer deltager, for at workshopperne kan give det bedste resultat.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) skal programmer for udryddelse og bekæmpelse af dyresygdomme (veterinærforanstaltninger) finansieres via Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). Ifølge forordningens artikel 13, stk. 2, finansierer fonden desuden i behørigt begrundede undtagelsestilfælde udgifter til administration og personale, der afholdes af medlemsstaterne og af modtagerne af støtte fra EGFL i forbindelse med foranstaltninger og programmer, der er omfattet af Rådets beslutning 90/424/EØF. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til artikel 9, 36 og 37 i nævnte forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af mælk og mejeriprodukter.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 223 031 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 23 000 EUR.

Artikel 2

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nederlandene, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella).

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 337 509 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 31 072 EUR.

Artikel 3

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Spanien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig kontrollen med marine biotoksiner.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 325 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 42 560 EUR.

Artikel 4

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Det Forenede Kongerige, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig kontrollen med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 304 772 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 36 505 EUR.

Artikel 5

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af Listeria monocytogenes.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 277 377 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 23 000 EUR.

Artikel 6

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af koagulasepositive stafylokokker, herunder Staphylococcus aureus.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 245 406 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 23 000 EUR.

Artikel 7

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC).

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 235 891 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 32 000 EUR.

Artikel 8

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Sverige, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig overvågning af Campylobacter.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 278 570 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 40 000 EUR.

Artikel 9

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis).

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 299 584 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 32 000 EUR.

Artikel 10

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danmark, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig overvågning af antimikrobiel resistens.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 436 345 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 24 000 EUR.

Artikel 11

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af animalske proteiner i foderstoffer.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 566 999 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 12

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Nederlandene, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er omhandlet i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF (5).

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 447 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 13

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, Fougères, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er omhandlet i bilag I til direktiv 96/23/EF.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 447 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 14

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er omhandlet i bilag I til direktiv 96/23/EF.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 447 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 15

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er omhandlet i bilag I til direktiv 96/23/EF.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 260 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 26 000 EUR.

Artikel 16

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Det Forenede Kongerige, varetager de i bilag X, kapitel B, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (6) fastsatte funktioner og opgaver, navnlig overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 605 608 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 68 995 EUR.

3.   Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1754/2006 har det i stk. 1 nævnte laboratorium ret til at anmode om tilskud til højst 50 personers deltagelse i en af de i stk. 2 nævnte workshopper.

Artikel 17

Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af pesticidrester i animalske fødevarer og varer med et højt fedtindhold.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 198 900 EUR.

Artikel 18

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danmark, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af pesticidrester i korn og foderstoffer.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 198 900 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 110 000 EUR.

3.   Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1754/2006 har det i stk. 1 nævnte laboratorium ret til at anmode om tilskud til højst 110 personers deltagelse i en af de i stk. 2 nævnte workshopper.

Artikel 19

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spanien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af pesticidrester i frugt og grøntsager, herunder varer med et højt vand- og syreindhold.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 440 840 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 10 000 EUR.

Artikel 20

Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af pesticidrester efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 332 000 EUR.

Artikel 21

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver, navnlig analyse og undersøgelse af dioxiner og PCB’er i fødevarer og foderstoffer.

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 andrager EF-tilskuddet højst 432 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 55 410 EUR.

Artikel 22

EF-tilskuddet, jf. artikel 1-21, er på 100 % af de støtteberettigede udgifter som defineret i forordning (EF) nr. 1754/2006.

Artikel 23

Denne beslutning er rettet til:

for mælk og mejeriprodukter: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederlandene

for kontrol med marine biotoksiner: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spanien

for kontrol med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Det Forenede Kongerige

for Listeria monocytogenes: laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for koagulasepositive stafylokokker, herunder Staphylococcus aureus: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien

for Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sverige

for parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien

for antimikrobiel resistens: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 København V, Danmark

for animalske proteiner i foderstoffer: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgien

for restkoncentrationer: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederlandene

for restkoncentrationer: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Frankrig

for restkoncentrationer: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Tyskland

for restkoncentrationer: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rom, Italien

for transmissible spongiforme encephalopatier (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Det Forenede Kongerige

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i animalske fødevarer: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i korn: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Afdeling for Fødevarekemi, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danmark

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i frugt og grøntsager: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almería, Spanien

for analyse og undersøgelse af pesticidrester efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Tyskland

for analyse og undersøgelse af dioxiner og PCB’er i fødevarer og foderstoffer: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUT L 331 af 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(6)  EUT L 147 af 31.5.2001, s. 1.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/55


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/913/RIA

af 28. november 2008

om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Racisme og fremmedhad er direkte krænkelser af principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som Den Europæiske Union bygger på, og som medlemsstaterne har til fælles.

(2)

I Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvordan Amsterdam-traktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres (2), konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999, Europa-Parlamentets beslutning af 20. september 2000 om Den Europæiske Unions holdning på Verdenskonferencen mod racisme og om den aktuelle situation i EU (3) og Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod oprettelsen af et område med »frihed, sikkerhed og retfærdighed« i EU (andet halvår af 2000) kræves det, at der gøres en indsats på dette område. I Haag-programmet af 4.-5. november 2004 erindrer Rådet om, at det er fast besluttet på at bekæmpe enhver form for racisme, antisemitisme og fremmedhad, hvilket Det Europæiske Råd allerede gav udtryk for i december 2003.

(3)

Rådets fælles aktion 96/443/RIA af 15. juli 1996 om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (4) bør efterfølges af yderligere lovgivningsinitiativer, der opfylder behovet for yderligere indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser og for fjernelse af hindringer for et effektivt retligt samarbejde, som især skyldes forskellene mellem medlemsstaternes retssystemer.

(4)

Ifølge evalueringen af fælles aktion 96/443/RIA og det arbejde, der er udført i andre internationale fora, såsom Europarådet, er der stadig problemer med det retlige samarbejde, og der er derfor behov for yderligere indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning for at sikre effektiv gennemførelse af en omfattende og klar lovgivning for at bekæmpe racisme og fremmedhad.

(5)

Racisme og fremmedhad udgør en trussel mod de grupper af personer, der er mål for en sådan adfærd. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles strafferetlig tilgang i Den Europæiske Union med hensyn til dette fænomen for at sikre, at den samme adfærd udgør lovovertrædelser i alle medlemsstaterne, og at der for både fysiske og juridiske personer, der har begået eller er ansvarlige for sådanne lovovertrædelser, findes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

(6)

Medlemsstaterne erkender, at bekæmpelse af racisme og fremmedhad kræver forskellige former for foranstaltninger inden for en samlet ramme og ikke må begrænses til straffesager. Denne rammeafgørelse er begrænset til bekæmpelse af visse særlig grove former for racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen. Da medlemsstaternes kulturelle og retlige traditioner i et vist omfang er forskellige, især på dette område, er en fuldstændig harmonisering af straffelovgivningerne ikke mulig på nuværende tidspunkt.

(7)

I denne rammeafgørelse bør »herkomst« overvejende forstås som henvisende til personer eller grupper af personer, der nedstammer fra personer, der kan identificeres på baggrund af visse særlige træk (såsom race eller hudfarve), men hvor alle disse særlige træk ikke nødvendigvis stadig findes. Til trods herfor kan sådanne personer eller grupper af personer på grund af deres herkomst være udsat for had eller vold.

(8)

»Religion« bør forstås bredt som henvisende til personer, der defineres ved deres religiøse overbevisning eller tro.

(9)

»Had« bør forstås som henvisende til had baseret på race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse.

(10)

Denne rammeafgørelse er ikke til hinder for, at en medlemsstat kan vedtage bestemmelser i den nationale lovgivning, der udvider artikel 1, stk. 1, litra c) og d), til at omfatte lovovertrædelser, som er rettet mod en gruppe af personer, der er defineret under henvisning til andre kriterier end race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, f.eks. kriterier som social status eller politisk overbevisning.

(11)

Det bør sikres, at efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser, der involverer racisme og fremmedhad, ikke afhænger af anmeldelser eller anklager fra ofrene, som ofte er særligt sårbare og tilbageholdende med at anlægge sag.

(12)

Indbyrdes tilnærmelse af straffelovgivningen bør gøre bekæmpelsen af lovovertrædelser i form af racisme og fremmedhad mere effektiv ved at fremme et fuldt dækkende og effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne. Rådet bør tage hensyn til de vanskeligheder, der måtte være på dette område, når rammeafgørelsen tages op til fornyet overvejelse med henblik på at overveje, om det er nødvendigt at tage yderligere skridt på dette område.

(13)

Målet for denne rammeafgørelse, nemlig at sikre, at lovovertrædelser i form af racisme og fremmedhad i alle medlemsstater som minimum straffes med et mindsteniveau af sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de enkelte medlemsstater, da sådanne regler skal være fælles og indbyrdes forenelige, og da dette mål derfor bedre kan nås på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. sidstnævnte artikel, går denne rammeafgørelse ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(14)

Denne rammeafgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og principper, der anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 10 og 11, og som afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel II og VI.

(15)

Overvejelser i forbindelse med foreningsfriheden og ytringsfriheden, navnlig pressefriheden og friheden til at udtrykke sig i andre medier, har i mange medlemsstater ført til proceduremæssige garantier og særregler i national lovgivning med hensyn til fastlæggelse eller begrænsning af ansvar.

(16)

Fælles aktion 96/443/RIA bør ophæves, da den efter vedtagelsen af Amsterdam-traktaten, Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (5) og denne rammeafgørelse er blevet forældet —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Lovovertrædelser vedrørende racisme og fremmedhad

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende forsætlige adfærd er strafbar:

a)

offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse

b)

udførelse af en handling som nævnt i litra a) i form af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale

c)

offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser som defineret i artikel 6, 7 og 8 i statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe

d)

offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale militærdomstol, der er knyttet som bilag til London-aftalen af 8. august 1945, hvis denne adfærd er rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

2.   Medlemsstaterne kan i forbindelse med stk. 1 vælge kun at straffe adfærd, der enten udøves på en måde, der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden, eller som er truende, nedværdigende eller forhånende.

3.   I forbindelse med stk. 1 forstås ved »religion« som minimum adfærd, der tjener som påskud til at rette handlinger mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, herkomst eller national eller etnisk oprindelse.

4.   Enhver medlemsstat kan i forbindelse med vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller senere fremsætte en erklæring om, at den kun vil gøre benægtelse eller grov bagatellisering af de i stk. 1, litra c) og/eller d), nævnte forbrydelser strafbare, hvis disse forbrydelser er blevet stadfæstet ved en endelig afgørelse truffet af en national domstol i den pågældende medlemsstat og/eller en international domstol, eller ved en endelig afgørelse truffet alene af en international domstol.

Artikel 2

Anstiftelse, hjælp og tilskyndelse

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anstiftelse til den i artikel 1, stk. 1, litra c) og d), omhandlede adfærd er strafbar.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medvirken til den i artikel 1 omhandlede adfærd er strafbar.

Artikel 3

Strafferetlige sanktioner

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den adfærd, der er omhandlet i artikel 1 og 2, kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den og har en afskrækkende virkning.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelse af artikel 1 straffes med en maksimumsstraf på mindst 1 til 3 års fængsel.

Artikel 4

Racistiske og fremmedfjendske motiver

Med hensyn til andre lovovertrædelser end dem, der er nævnt i artikel 1 og 2, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som skærpende omstændigheder, eller at sådanne motiver alternativt tages i betragtning af domstolene ved strafudmålingen.

Artikel 5

Juridiske personers ansvar

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person kan drages til ansvar for den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd, som for at skaffe denne vinding begås af en person, der enten handler som enkeltperson eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person baseret på:

a)

beføjelse til at repræsentere den juridiske person

b)

beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c)

beføjelse til at udøve kontrol inden for den juridiske person.

2.   Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person kan drages til ansvar, hvor manglende opsyn eller kontrol fra den i stk. 1 omhandlede persons side har gjort det muligt for en person underlagt den juridiske person at begå den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd for at skaffe den juridiske person vinding.

3.   En juridisk persons ansvar i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der er gerningsmænd til eller meddelagtige i den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd.

4.   Ved »juridisk person« forstås enhver enhed, der har denne status i henhold til gældende national ret med undtagelse af stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 6

Sanktioner over for juridiske personer

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar i henhold til artikel 5, stk. 1, kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt pålagte bøder, og som kan omfatte andre sanktioner som f.eks.:

a)

udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b)

midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c)

anbringelse under retsligt tilsyn

d)

likvidation efter retskendelse.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar i henhold til artikel 5, stk. 2, kan straffes med sanktioner eller foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning.

Artikel 7

Forfatningsmæssige bestemmelser og grundlæggende principper

1.   Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, herunder ytrings- og foreningsfriheden, således som de er defineret i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union.

2.   Denne rammeafgørelse indebærer ikke, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som strider mod grundlæggende principper om foreningsfrihed og ytringsfrihed, navnlig pressefrihed og frihed til at udtrykke sig i andre medier, som følger af forfatningsmæssige traditioner eller regler om pressens eller andre mediers rettigheder og ansvar samt de proceduremæssige garantier herfor, for så vidt disse regler vedrører fastlæggelse eller begrænsning af ansvar.

Artikel 8

Iværksættelse af efterforskning og retsforfølgning

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at efterforskning eller retsforfølgning af den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd ikke afhænger af en anmeldelse eller anklage fra et offer for adfærden, i det mindste ikke i de groveste tilfælde, hvis adfærden er begået på dens område.

Artikel 9

Straffemyndighed

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed med hensyn til den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd, hvis den er udvist

a)

helt eller delvis på dens område

b)

af en af dens statsborgere, eller

c)

for at skaffe en juridisk person, der har sit hjemsted på medlemsstatens område, vinding.

2.   Ved fastsættelsen af straffemyndighed i overensstemmelse med stk. 1, litra a), træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens straffemyndighed omfatter tilfælde, hvor adfærden udvises via et informationssystem, og

a)

den lovovertræder, der udviser adfærden, fysisk opholder sig på dens område, uanset om denne adfærd involverer materiale, der er lagret i et informationssystem på dens område

b)

adfærden involverer materiale, der er lagret i et informationssystem på dens område, uanset om den lovovertræder, der udviser denne adfærd, fysisk opholder sig på dens område.

3.   En medlemsstat kan beslutte, at den ikke eller kun i særlige tilfælde eller under særlige omstændigheder vil anvende bestemmelsen om straffemyndighed i stk. 1, litra b) og c).

Artikel 10

Gennemførelse og revision

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 28. november 2010.

2.   Medlemsstaterne meddeler senest samme dato Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret. På baggrund af en rapport, der udarbejdes af Rådet på grundlag af disse oplysninger, og en skriftlig rapport fra Kommissionen vurderer Rådet senest den 28. november 2013, om medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme bestemmelserne i denne rammeafgørelse.

3.   Inden den 28. november 2013 tager Rådet denne rammeafgørelse op til revision. For at forberede denne revision hører Rådet medlemsstaterne, om de har haft vanskeligheder i det retlige samarbejde for så vidt angår den i artikel 1, stk. 1, omhandlede adfærd. Endvidere kan Rådet anmode Eurojust om at forelægge en rapport om, hvorvidt forskellene mellem de nationale lovgivninger har givet anledning til problemer i det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område.

Artikel 11

Ophævelse af fælles aktion 96/443/RIA

Fælles aktion 96/443/RIA ophæves.

Artikel 12

Territorial anvendelse

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  Udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 19 af 23.1.1999, s. 1.

(3)  EFT C 146 af 17.5.2001, s. 110.

(4)  EFT L 185 af 24.7.1996, s. 5.

(5)  EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.


6.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.