ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 326

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
4. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2008 af 3. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2008 af 2. december 2008 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2008 af 2. december 2008 om forbud mod fiskeri efter torsk i IV, EF-farvande i II a og den del af III a, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, fra fartøjer, der fører fransk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2008 af 3. december 2008 om optagelse af visse betegnelser i Registeret over garanterede traditionelle specialiteter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (kodificeret udgave) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata ( 1 )

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2008 af 3. december 2008 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 24. til den 28. november 2008, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/902/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2008 om afvisning af at optage napropamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6281)  ( 1 )

35

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1201/2008

af 3. december 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

254,9

MA

58,8

TR

71,4

ZZ

128,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

82,7

ZZ

103,0

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,6

TR

110,4

ZZ

137,5

0805 10 20

BR

44,6

MA

76,3

TR

79,0

UY

34,6

ZA

43,5

ZW

30,8

ZZ

51,5

0805 20 10

MA

61,9

TR

65,0

ZZ

63,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

HR

49,2

IL

74,6

TR

58,9

ZZ

61,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

62,8

ZA

79,4

ZZ

68,7

0808 10 80

CA

89,4

CL

64,2

CN

71,8

MK

33,4

US

109,3

ZA

113,0

ZZ

80,2

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

81,3

TR

103,0

US

142,2

ZZ

89,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1202/2008

af 2. december 2008

om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008 (3) er der fastsat kvoter for 2007 og 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, der for 2008 blev tildelt den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er anført i nævnte bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er anført i nævnte bilag. Efter den pågældende dato er det også forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for Maritime Anliggender og Fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28.


BILAG

Nr.

09/DSS

Medlemsstat

PRT

Bestand

GFB/89-

Art

Skælbrosme (Phycis blennoides)

Område

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

Dato

9.10.2008


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1203/2008

af 2. december 2008

om forbud mod fiskeri efter torsk i IV, EF-farvande i II a og den del af III a, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 af 16. januar 2008 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for Maritime Anliggender og Fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

61/T&Q

Medlemsstat

FRA

Bestand

COD/2A3AX4

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

IV, EF-farvande i II a og den del af III a, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

Dato

7.10.2008


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1204/2008

af 3. december 2008

om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over garanterede traditionelle specialiteter«, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 4 og stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 af 20. november 1997 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (4) til Kommissionen indsendt ansøgninger om optagelse af betegnelser i registeret over specificitetsattesteringer.

(3)

De pågældende betegnelser har kunnet optages i »registeret over specificitetsattesteringer« og beskyttes i Fællesskabet som garanterede traditionelle specialiteter. Efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 509/2006 er dette register blevet erstattet af »registeret over garanterede traditionelle specialiteter« som fastsat i artikel 3 i sidstnævnte forordning.

(4)

Anvendelse af påskriften »garanteret traditionel specialitet« er forbeholdt de heri registrerede betegnelser.

(5)

Det bør præciseres, at udtrykket »Serrano« betragtes som et specifikt udtryk i sig selv, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 509/2006, dvs. at det ikke kan oversættes; udtrykket bør derfor anvendes uændret. Desuden registreres udtrykket »Serrano«, uden at det berører anvendelsen af udtrykket »bjergskinke«; disse udtryk er ikke modstridende.

(6)

For så vidt angår betegnelserne »Leche certificada de Granja« og »Traditional Farmfresh Turkey« er der kun ansøgt om beskyttelse på spansk for betegnelsen »Leche certificada de Granja« og kun på engelsk for betegnelsen »Traditional Farmfresh Turkey«. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (5) skal der på etiketten ved markedsføringen af produktet anføres følgende udtryk på de øvrige sprog: »Efter spansk tradition« eller »Efter britisk tradition«, alt efter tilfældet, i umiddelbar nærhed af den pågældende betegnelse.

(7)

Med hensyn til betegnelsen »Traditional Farmfresh Turkey« må mærkningen og især oplysningerne til forbrugerne i henhold til direktiv 2000/13/EF under ingen omstændigheder kunne forveksles med de oplysninger, der skal anføres for at oplyse om de opdrætsmetoder, der omhandles i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød (6)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilag I optages i »registeret over garanterede traditionelle specialiteter«, jf. artikel 9, stk. 4 og stk. 5, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 509/2006.

Artikel 2

Ved markedsføringen af produktet »Leche certificada de Granja« på andre sprog end spansk påtrykkes etiketten »Efter spansk tradition« eller tilsvarende på de andre sprog.

Ved markedsføringen af produktet »Traditional Farmfresh Turkey« på andre sprog end engelsk påtrykkes etiketten »Efter britisk tradition« eller tilsvarende på de andre sprog.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 2301/97 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(2)  EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8.

(3)  Se bilag II.

(4)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9.

(5)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(6)  EFT L 143 af 7.6.1991, s. 11.


BILAG I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (2)

Faro (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (5)

Mozzarella (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (6)

Jamón Serrano (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (7)

Leche certificada de Granja (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (8)

Traditional Farmfresh Turkey (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (9)

Falukorv (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (10)

Sahti (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (11)

Panellets (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (12)

Kalakukko (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (13)

Karjalanpiirakka (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006) (14)

Hushållsost (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006) (15)


(1)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(2)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(3)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(4)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(5)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 5.

(6)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i bilag II til forordning (EF) nr. 2527/98 (EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14). Disse forhold træder i stedet for dem, der blev offentliggjort i EFT C 246 af 24.8.1996, s. 9.

(7)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.

(8)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 21 af 21.1.1997, s. 15.

(9)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 405 af 24.12.1998, s. 9.

(10)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 78 af 10.3.2001, s. 16.

(11)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 125 af 26.4.2001, s. 5.

(12)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 5 af 9.1.2001, s. 3.

(13)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 235 af 21.8.2001, s. 12.

(14)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EFT C 102 af 27.4.2002, s. 14.

(15)  De vigtigste forhold kan findes under varespecifikationen i EUT C 110 af 8.5.2003, s. 18.


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97

(EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/98

(EFT L 133 af 7.5.1998, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/98

(EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14)

Udelukkende artikel 1, stk. 1 og 2, og bilag I

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/1999

(EFT L 291 af 13.11.1999, s. 25)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/2000

(EFT L 167 af 7.7.2000, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/2001

(EFT L 328 af 13.12.2001, s. 29)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2002

(EFT L 39 af 9.2.2002, s. 11)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 688/2002

(EFT L 106 af 23.4.2002, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2002

(EFT L 187 af 16.7.2002, s. 21)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2003

(EUT L 46 af 20.2.2003, s. 19)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2004

(EUT L 37 af 10.2.2004, s. 3)

 


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2301/97

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1205/2008

af 3. december 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (1), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2007/2/EF fastsættes de generelle regler for oprettelse af infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab. For at denne infrastruktur kan fungere korrekt, er det nødvendigt, at brugeren kan finde geodatasæt og -tjenester for at fastslå, om de må bruges og til hvilket formål, og medlemsstaterne skal derfor stille beskrivelser i form af metadata for disse geodatasæt og -tjenester til rådighed. Eftersom sådanne metadata skal være kompatible og anvendelige i fællesskabssammenhæng og på tværs af grænserne, er det nødvendigt at fastlægge regler for de metadata, der bruges til at beskrive geodatasæt og -tjenester svarende til de temaer, der er anført i bilag I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

(2)

Det er nødvendigt at definere et sæt metadataelementer for at gøre det muligt at identificere den informationsressource, der er fremstillet metadata for, dens klassificering og afdækning af dens geografiske beliggenhed og tidsmæssige reference, kvalitet og validitet, overensstemmelse med gennemførelsesreglerne om geodatasæt og -tjenesters interoperabilitet, begrænsninger for adgang og brug samt den organisation, der har ansvaret for ressourcen. Det er også nødvendigt at have metadataelementer for selve metadataregistret for at overvåge, at de metadata, der fremstilles, holdes ajour, og for at kunne finde frem til, hvilken organisation der er ansvarlig for at fremstille og vedligeholde metadataene. Det er det minimumssæt af metadataelementer, som er nødvendigt for at leve op til direktiv 2007/2/EF, og det udelukker ikke muligheden for, at organisationer giver en mere omfattende dokumentation af informationsressourcerne med supplerende elementer afledt af internationale standarder eller arbejdsmetoder inden for deres interessefællesskab. Det udelukker heller ikke muligheden for at indføre retningslinjer, som Kommissionen udarbejder og opdaterer, især når det er nødvendigt for at sikre metadataenes interoperabilitet.

(3)

Instruktioner er nødvendige for validering af metadata i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF med hensyn til hvert metadataelements betingelser og forventede multiplicitet, dvs. hvorvidt man altid kan forvente, at værdierne for hvert element i metadataregistret kun kan optræde én gang eller kan optræde mere end én gang.

(4)

Hvert metadataelements værdidomæne er nødvendigt for at sikre metadataenes interoperabilitet i en flersproget kontekst, og det pågældende værdidomæne skal kunne antage form af fritekst, datoer, koder afledt af internationale standarder såsom sprogkoder, nøgleord fra kontrollerede lister eller tesaurusser eller tegnstrenge.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i direktiv 2007/2/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder kravene til fremstilling og vedligeholdelse af metadata til geodatasæt, geodatasætserier og geodatatjenester svarende til de temaer, der er anført i bilag I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning gælder ud over definitionerne i artikel 3 i direktiv 2007/2/EF definitionerne i del A i bilaget.

Artikel 3

Fremstilling og vedligeholdelse af metadata

De metadata, der beskriver et geodatasæt, en geodatasætserie eller en geodatatjeneste, skal omfatte de metadataelementer eller grupper af metadataelementer, som er anført i del B i bilaget, og skal fremstilles og vedligeholdes i overensstemmelse med reglerne i del C og del D.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.


BILAG

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR METADATA

DEL A

Fortolkning

1.   Der gælder følgende definitioner:

»tegnstreng« er metadataelementers værdidomæne udtrykt som en række tegn, der behandles som en enhed

»fritekst« er metadataelementers værdidomæne udtrykt på et eller flere naturlige sprog

»dannelseshistorik« er et datasæts historie og livscyklus fra indsamling og registrering over kompilering og afledning til dets aktuelle form i overensstemmelse med EN ISO 19101

»metadataelement« er en adskilt metadataenhed i overensstemmelse med EN ISO 19115

»navneområde« er en samling navne, som identificeres af en URI-reference (Uniform Resource Identifier), der bruges i XML-dokumenter (Extensible Markup Language) som elementnavne og attributnavne

»kvalitet« er et produkts karakteristiske træk set som helhed, der har noget at gøre med dets evne til at opfylde specificerede eller underforståede behov i overensstemmelse med EN ISO 19101

»ressource« er en informationsressource, der har en direkte eller indirekte reference til en bestemt beliggenhed eller et bestemt geografisk område

»geodatasætserie« er en samling geodatasæt, der har samme produktspecifikation.

2.   Referencer til et geodatasæts validitet skal opfattes som vedrørende et eller flere af følgende:

det rumomfang og det tidsrum, der er relevant for dataene

spørgsmålet om, hvorvidt dataene er blevet kontrolleret i forhold til en målings- eller resultatstandard

spørgsmålet om, i hvilket omfang dataene passer til formålet

hvor det er relevant, geodatasættets retlige gyldighed.

DEL B

Metadataelementer

1.   IDENTIFIKATION

Der skal stilles følgende metadataelementer til rådighed:

1.1.   Ressourcetitel

Det er et karakteristisk og ofte unikt navn, som ressourcen kendes under.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

1.2.   Ressourceresumé

Det er en kort, summarisk gengivelse af ressourcens indhold.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

1.3.   Ressourcetype

Det er den type ressource, der beskrives af metadataene.

Værdidomænet for dette metadataelement er defineret i del D.1.

1.4.   Ressourcefinder

Ressourcefinderen definerer linket/linkene til ressourcen og/eller linket til supplerende oplysninger om ressourcen.

Værdidomænet for dette metadataelement er en tegnstreng, der normalt kaldes en enhedsressourcefinder (Uniform Ressource Locator, URL).

1.5.   Entydigt ressource-id (Unique resource identifier, URI)

En værdi, der entydigt identificerer ressourcen.

Værdidomænet for dette metadataelement er en obligatorisk tegnstrengskode, der normalt tildeles af dataejeren, og et tegnstrengsnavneområde, der entydigt identificerer identifikationskodens (f.eks. dataejerens) kontekst.

1.6.   Associeret ressource

Hvis ressourcen er en geodatatjeneste, identificerer dette metadataelement, hvor det er relevant, tjenestens ønskede geodatasæt gennem deres entydige ressource-id (URI).

Værdidomænet for dette metadataelement er en obligatorisk tegnstrengskode, der normalt tildeles af dataejeren, og et tegnstrengsnavneområde, der entydigt identificerer identifikationskodens (f.eks. dataejerens) kontekst.

1.7.   Ressourcesprog

De(t) sprog, der bruges i ressourcen.

Værdidomænet for dette metadataelement er begrænset til de sprog, der er defineret i ISO 639-2.

2.   KLASSIFICERING AF GEODATA OG -TJENESTER

2.1.   Emnekategori

Emnekategorien er et klassifikationsskema på højt niveau, der kan fremme den grupperings- og emnebaserede søgning efter tilgængelige geodataressourcer.

Værdidomænet for dette metadataelement er defineret i del D.2.

2.2.   Geodatatjenestetype

Det er en klassifikation, der skal fremme søgningen efter tilgængelige geodatatjenester. En bestemt tjeneste skal kun kategoriseres i én kategori.

Værdidomænet for dette metadataelement er defineret i del D.3.

3.   NØGLEORD

Hvis ressourcen er en geodatatjeneste, skal der fastsættes mindst ét nøgleord fra del D.4.

Hvis en ressource er et geodatasæt eller en geodatasætserie, skal der fastsættes mindst ét nøgleord fra General Environmental Multi-lingual Thesaurus (GEMET), hvori det relevante geodatatema beskrives som defineret i bilag I, II eller III til direktiv 2007/2/EF.

Der skal fastsættes følgende metadataelementer for hvert nøgleord:

3.1.   Nøgleordsværdi

Nøgleordsværdien er et almindeligt brugt ord, et formaliseret ord eller en sætning, der bruges til at beskrive emnet. Mens emnekategorien er for grov til detaljerede forespørgsler, hjælper nøgleordene med at indsnævre en fuldtekstsøgning, og de giver mulighed for en struktureret søgning på nøgleord.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

3.2.   Oprettelse af kontrolleret ordforråd

Hvis nøgleordsværdien stammer fra et kontrolleret ordforråd (tesaurus, ontologi), f.eks. GEMET, skal der henvises til det pågældende kontrollerede ordforråd.

Denne henvisning skal som minimum indeholde titlen og en referencedato (dato for offentliggørelse, dato for seneste revision eller for oprettelse) på det pågældende kontrollerede ordforråd.

4.   GEOGRAFISK PLACERING

Kravet til geografisk placering som omhandlet i artikel 11, stk. 2, litra e), i direktiv 2007/2/EF skal udtrykkes med den geografiske tegnkasse for metadataelementet.

4.1.   Geografisk tegnkasse

Det er ressourcens omfang i det geografiske rum opgivet som en tegnkasse.

Tegnkassen skal udtrykkes med vestlige og østlige længdegrader og sydlige og nordlige breddegrader i decimalgrader med en præcision på mindst 2 decimaler.

5.   TIDSREFERENCE

Dette metadataelement vedrører kravet om at få oplysninger om dataenes tidsdimension som anført i artikel 8, stk. 2, litra d), i direktiv 2007/2/EF. Der skal fastsættes mindst ét af de metadataelementer, som er anført i punkt 5.1 til 5.4.

Værdidomænet for de metadataelementer, der omtales i punkt 5.1 til 5.4, er et sæt datoer. Hver dato skal henvise til et tidsreferencesystem og skal udtrykkes i en form, der er kompatibel med det system. Standardreferencesystemet skal være den gregorianske kalender med datoer udtrykt i overensstemmelse med ISO 8601.

5.1.   Tidsmæssigt omfang

Det tidsmæssige omfang definerer den tidsperiode, der dækkes af ressourceindholdet. Denne tidsperiode kan udtrykkes som en af følgende:

en individuel dato

et interval af datoer udtrykt ved intervallets start- og slutdato

en blanding af individuelle datoer og datointervaller.

5.2.   Offentliggørelsesdato

Det er datoen for ressourcens offentliggørelse, når den foreligger, eller ikrafttrædelsesdatoen. Der kan være mere end én offentliggørelsesdato.

5.3.   Dato for seneste revision

Det er datoen for den seneste revision af ressourcen, hvis denne er blevet revideret. Der må kun være én dato for seneste revision.

5.4.   Oprettelsesdato

Det er datoen for oprettelse af ressourcen. Der må kun være én oprettelsesdato.

6.   KVALITET OG GYLDIGHED

Kravene i artikel 5, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2007/2/EF vedrørende geodatas kvalitet og gyldighed skal opfyldes gennem følgende metadataelementer:

6.1.   Dannelseshistorik

Det er en angivelse af geodatasættets proceshistorie og/eller overordnede kvalitet. Hvor det er relevant, kan den omfatte en angivelse af, om datasættet er blevet valideret eller kvalitetssikret, om det er den officielle version (hvis der foreligger mange versioner), og om det har retlig gyldighed.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

6.2.   Geografisk opløsning

Geografisk opløsning henviser til datasættets detaljeringsgrad. Det skal udtrykkes som et sæt af nul til mange opløsningsafstande (typisk til data i kvadratnet og billedafledte produkter) eller tilsvarende målestok (typisk for kort eller kortafledte produkter).

En tilsvarende målestok udtrykkes normalt som en heltalsværdi, der udtrykker målestokstallet.

En opløsningsafstand skal udtrykkes som en numerisk værdi tilknyttet en længdeenhed.

7.   OVERENSSTEMMELSE

Kravene i artikel 5, stk. 2, litra a), og artikel 11, stk. 2, litra d), i direktiv 2007/2/EF om overensstemmelse og graden af overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, der vedtages i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, skal opfyldes gennem følgende metadataelementer:

7.1.   Specifikation

Det er en henvisning til gennemførelsesbestemmelserne, der er vedtages i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF eller anden specifikation, som en bestemt ressource er i overensstemmelse med.

En ressource kan være i overensstemmelse med mere end én gennemførelsesbestemmelse, der vedtages i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, eller anden specifikation.

Denne henvisning skal mindst omfatte titel og en referencedato (offentliggørelsesdato, dato for seneste revision eller for oprettelse) for de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, eller for specifikationen.

7.2.   Grad

Det er ressourcens grad af overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, der vedtages i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, eller anden specifikation.

Værdidomænet for dette metadataelement er defineret i del D.5.

8.   BEGRÆNSNING FOR ADGANG OG BRUG

En begrænsning for adgang og brug skal være en af følgende eller begge to:

en række betingelser for adgang og brug (8.1)

en række begrænsninger på offentlig adgang (8.2).

8.1.   Betingelser for adgang og brug

Dette metadataelement definerer betingelser for adgang til og brug af geodatasæt og -tjenester og om nødvendigt dertil hørende gebyrer, jf. artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 11, stk. 2, litra f), i direktiv 2007/2/EF.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

Elementet skal have værdier. Hvis der ikke gælder nogen betingelser for adgang til og brug af ressourcen, skal der bruges »ingen betingelser«. Hvis betingelserne er ukendte, skal »betingelser ukendte« bruges.

Dette element skal også give information om eventuelle gebyrer for at få adgang til og mulighed for at bruge ressourcen eller henvise til en enhedsressourcefinder (URL), hvor der foreligger information om gebyrer.

8.2.   Begrænsninger på offentlig adgang

Når medlemsstater begrænser offentlig adgang til geodatasæt og geodatatjenester i henhold til artikel 13 i direktiv 2007/2/EF, skal dette metadataelement give oplysninger om begrænsningerne og årsagerne hertil.

Hvis der ikke er begrænsninger på offentlig adgang, skal metadataelementet anføre det forhold.

Værdidomænet for dette metadataelement er fritekst.

9.   ORGANISATIONER, DER ER ANSVARLIGE FOR OPBYGNING, FORVALTNING, VEDLIGEHOLDELSE OG DISTRIBUTION AF GEODATASÆTTENE OG -TJENESTERNE

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 2, litra d), og artikel 11, stk. 2, litra g), i direktiv 2007/2/EF skal følgende to metadataelementer fastlægges:

9.1.   Ansvarlig part

Det er beskrivelsen af den organisation, der har ansvaret for opbygning, forvaltning, vedligeholdelse og distribution af ressourcen.

Denne beskrivelse skal indeholde:

navnet på organisationen som fritekst

en e-mail-kontaktadresse som en tegnstreng.

9.2.   Den ansvarlige parts rolle

Det er den ansvarlige organisations rolle.

Værdidomænet for dette metadataelement er defineret i del D.6.

10.   METADATA OM METADATA

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF skal følgende metadataelementer fastlægges:

10.1.   Kontaktpunkt for metadata

Det er beskrivelsen af den organisation, der har ansvaret for at fremstille og vedligeholde metadataene.

Beskrivelsen skal indeholde:

navnet på organisationen som fritekst

en e-mail-kontaktadresse som en tegnstreng.

10.2.   Metadatadato

Den dato, der specificerer, hvornår metadataregistret blev oprettet eller ajourført.

Denne dato skal udtrykkes i overensstemmelse med ISO 8601.

10.3.   Metadatasprog

Det er det sprog, metadataelementerne udtrykkes på.

Værdidomænet for dette metadataelement er begrænset til Fællesskabets officielle sprog udtrykt i overensstemmelse med ISO 639-2.

DEL C

Instruktioner om multiplicitet og betingelser for metadataelementerne

Metadata, der beskriver en ressource, skal, for så vidt angår et geodatasæt eller en geodatasætserie, omfatte de metadataelementer eller grupper af metadataelementer, der er anført i tabel 1, og for så vidt angår en geodatatjeneste, de metadataelementer eller grupper af metadataelementer, der er anført i tabel 2.

Metadataelementerne eller grupperne af metadataelementer skal være i overensstemmelse med den forventede multiplicitet og de dertil hørende betingelser, der er anført i tabel 1 og tabel 2.

Når der ikke er udtrykt nogen betingelse for et bestemt metadataelement, skal det pågældende element være obligatorisk.

Tabellerne indeholder følgende oplysninger:

første spalte indeholder henvisningen til afsnittet i del B i bilaget, hvor metadataelementet eller gruppen af metadataelementer er defineret

anden spalte indeholder navnet på metadataelementet eller gruppen af metadataelementer

i tredje spalte specificeres et metadataelements multiplicitet. Multipliciteten udtrykkes ifølge notationen for multiplicitet i Unified Modelling Language (UML), hvori

1 betyder, at der kun skal være én instans af dette metadataelement i et resultatsæt

1..* betyder, at der skal være mindst én instans af dette metadataelement i et resultatsæt

0..1 viser, at tilstedeværelsen af metadataelementet i et resultatsæt er betinget, men kun kan optræde én gang

0..* viser, at tilstedeværelsen af metadataelementet i et resultatsæt er betinget, men metadataelementet kan optræde en eller flere gange

når multipliciteten er 0..1 eller 0..*, definerer betingelsen, hvornår metadataelementerne er påbudt

fjerde spalte indeholder en betinget angivelse, hvis elementets multiplicitet ikke gælder for alle typer ressourcer. Alle elementer er under andre omstændigheder obligatoriske.

Tabel 1

Metadata for geodatasæt og geodatasætserier

Reference

Metadataelementer

Multiplicitet

Betingelse

1.1.

Ressourcetitel

1

 

1.2.

Ressourceresumé

1

 

1.3.

Ressourcetype

1

 

1.4.

Ressourcefinder

0..*

Obligatorisk, hvis der foreligger en URL, så der kan opnås mere information om ressourcen og/eller adgangsrelaterede tjenester.

1.5.

Entydigt ressource-id

1..*

 

1.7.

Ressourcesprog

0..*

Obligatorisk, hvis ressourcen omfatter tekstinformation.

2.1.

Emnekategori

1..*

 

3.

Nøgleord

1..*

 

4.1.

Geografisk tegnkasse

1..*

 

5.

Tidsreference

1..*

 

6.1.

Dannelseshistorik

1

 

6.2.

Geografisk opløsning

0..*

Obligatorisk for datasæt og datasætserier, hvis der kan specificeres en tilsvarende målestok eller en opløsningsafstand.

7.

Overensstemmelse

1..*

 

8.1.

Betingelser for adgang og brug

1..*

 

8.2.

Begrænsninger på offentlig adgang

1..*

 

9.

Ansvarlig organisation

1..*

 

10.1.

Kontaktpunkt for metadata

1..*

 

10.2.

Metadatadato

1

 

10.3.

Metadatasprog

1

 


Tabel 2

Metadata for geodatatjenester

Reference

Metadataelement

Multiplicitet

Betingelse

1.1.

Ressourcetitel

1

 

1.2.

Ressourceresumé

1

 

1.3.

Ressourcetype

1

 

1.4.

Ressourcefinder

0..*

Obligatorisk, hvis der er link til tjenesten.

1.6.

Associeret ressource

0..*

Obligatorisk, hvis der er link til de datasæt, tjenesten opererer på.

2.2.

Geodatatjenestetype

1

 

3.

Nøgleord

1..*

 

4.1.

Geografisk tegnkasse

0…*

Obligatorisk for tjenester med en eksplicit geografisk udstrækning.

5.

Tidsreference

1..*

 

6.2.

Geografisk opløsning

0..*

Obligatorisk, når der er en restriktion på den geografiske opløsning for denne tjeneste.

7.

Overensstemmelse

1..*

 

8.1.

Betingelser for adgang og brug

1..*

 

8.2.

Begrænsninger på offentlig adgang

1..*

 

9.

Ansvarlig organisation

1..*

 

10.1.

Kontaktpunkt for metadata

1..*

 

10.2.

Metadatadato

1

 

10.3.

Metadatasprog

1

 

DEL D

Værdidomæner

Hvor det er specificeret i beskrivelsen af metadataelementerne i del B, skal de i del D.1 til D.6 beskrevne værdidomæner bruges med den multiplicitet, der er anført i tabel 1 og tabel 2 i del C.

I forbindelse med et bestemt domæne defineres hver værdi ved:

et identifikationsnummer

et tekstnavn for personer, der kan oversættes til de forskellige fællesskabssprog

et sprogneutralt navn til computere (værdien udtrykt i parentes)

en valgfri beskrivelse eller definition.

1.   RESSOURCETYPE

1.1.   Geodatasætserier (series).

1.2.   Geodatasæt (dataset)

1.3.   Geodatatjenester (services)

2.   EMNEKATEGORIER I OVERENSSTEMMELSE MED EN ISO 19115

2.1.   Landbrug (farming)

Opdræt af dyr og/eller dyrkning af planter.

Denne kategori gælder for geodatatemaet landbrugs- og akvakulturanlæg i bilag III, punkt 9, til direktiv 2007/2/EF.

2.2.   Biota (biota)

Flora og/eller fauna i naturligt miljø.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 17 Biogeografiske regioner, bilag III, punkt 18 Levesteder og biotoper, bilag III, punkt 19 Artsfordeling.

2.3.   Grænser (boundaries)

Retlige arealbeskrivelser

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 4 Administrative enheder, bilag III, punkt 1 Statistiske enheder.

2.4.   Klimatologi/Meteorologi/Atmosfære (climatology/Meteorology/Atmosphere)

Processer og fænomener i atmosfæren.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 13 Atmosfæriske forhold, bilag III, punkt 14 Meteorologisk-geografiske forhold.

2.5.   Økonomi (economy)

Økonomiske aktiviteter, betingelser og beskæftigelse.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 20 Energiressourcer, bilag III punkt 21 Mineralressourcer.

2.6.   Højde (elevation)

Højde over eller under havoverfladen.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag II, punkt 1 Højde.

2.7.   Miljø (environment)

Miljøressourcer, -beskyttelse og -bevaring.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 9 Beskyttede lokaliteter.

2.8.   Geovidenskabelig information (geoscientificInformation)

Information vedrørende geovidenskaber.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 3 Jord, bilag II, punkt 4 Geologi, bilag III, punkt 12 Områder med naturlige risici.

2.9.   Sundhed (health)

Sundhed, sundhedstjenester, humanøkologi og sikkerhed.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 5 Sikkerhed og sundhed.

2.10.   Billeder grundkort/Jorddække (imagery BaseMaps/EarthCover)

Grundkort.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag II, punkt 3 Ortofoto, bilag II, punkt 2 Arealdække.

2.11.   Efterretninger/Militær (intelligenceMilitary)

Militærbaser, strukturer, aktiviteter.

Denne kategori gælder ikke specifikt for noget geodatatema i direktiv 2007/2/EF.

2.12.   Indlandsvandområder (inlandWaters)

Træk ved indlandsvandområder, dræningssystemer og forhold i den forbindelse.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 8 Hydrografi.

2.13.   Placering (location)

Positionsoplysninger og -tjenester.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 3 Stednavne, bilag I, punkt 5 Adresser.

2.14.   Oceaner (oceans)

Forhold og karakteristika for saltvandsforekomster (eksklusive indlandsvandområder).

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 16 Havområder, bilag III, punkt 15 Oceanografiske/geografiske forhold.

2.15.   Planlægning/Matrikelregister (planning/Cadastre)

Information til brug for hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på fremtidig arealanvendelse.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 6 Matrikulære parceller, bilag III, punkt 4 Arealanvendelse, bilag III, punkt 11 Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder.

2.16.   Samfund (society)

Karakteristiske træk ved samfund og kulturer.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 10 Befolkningsfordeling — demografi.

2.17.   Struktur (structure)

Menneskeskabte konstruktioner.

Denne kategori gælder for følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 2 Bygninger, bilag III, punkt 8 Produktions- og industrifaciliteter, bilag III, punkt 7 Miljøovervågningsfaciliteter.

2.18.   Transport (transportation)

Måder og midler til at transportere personer og/eller varer.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag I, punkt 7 Transportnet.

2.19.   Offentlig forsyningsvirksomhed/Kommunikation (utilities/Communication)

Energi, vand- og affaldssystemer samt kommunikationsinfrastruktur og -tjenester.

Denne kategori gælder for følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: bilag III, punkt 6 Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser.

3.   GEODATATJENESTETYPE

3.1.   Søgetjeneste (discovery)

Søgetjenester, der gør det muligt at søge efter geodatasæt og -tjenester ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og at fremvise indholdet af metadata.

3.2.   Visningstjeneste (view)

Tjeneste, der som et minimum gør det muligt at vise, navigere, zoome ind og ud, panorere eller overlejre geodatasæt, der kan vises, og at vise signaturforklaringer og relevant metadataindhold.

3.3.   Downloadtjeneste (download)

Tjenester, der gør det muligt at downloade kopier af geodatasæt eller dele af sådanne sæt og, hvor det er muligt, at opnå direkte adgang hertil.

3.4.   Transformationstjeneste (transformation)

Tjeneste, der gør det muligt at transformere geodatasæt med henblik på at opnå interoperabilitet.

3.5.   Aktivering af geodatatjeneste (invoke)

Tjeneste, der gør det muligt at definere både datainput og dataoutput, som forventes af geotjenesten og et workflow eller en tjenestekæde, der kombinerer mange tjenester. Den gør det også muligt at definere den eksterne webtjenestes interface for workflow eller tjenestekæde.

3.6.   Anden tjeneste (other)

4.   KLASSIFICERING AF GEODATATJENESTER

Nøgleordene er baseret på de geografiske tjenesters taksonomi i EN ISO 19119. Denne taksonomi er organiseret i kategorier, idet underkategorierne definerer værdidomænet for klassificeringen af geodatatjenester.

100   Geografiske humane interaktionstjenester (humanInteractionService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

101.

Katalogvisning (humanCatalogueViewer)

Kundetjeneste, der giver brugeren mulighed for at interagere med et katalog for at lokalisere, browse og forvalte metadata om geografiske data eller geografiske tjenester.

102.

Geografisk visning (humanGeographicViewer)

Kundetjeneste, der giver brugeren mulighed for at se en eller flere objektsamlinger eller -dækninger.

103.

Geografisk regnearksvisning (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Kundetjeneste, der giver brugeren mulighed for at interagere med mange dataobjekter og anmode om beregninger i lighed med et aritmetisk regneark, men udvidet til geografiske data.

104.

Tjenesteeditor (humanServiceEditor)

Kundetjeneste, der giver brugeren mulighed for at kontrollere geografiske behandlingstjenester.

105.

Kædedefinitionseditor (humanChainDefinitionEditor)

Giver brugerinteraktion med en kædedefinitionstjeneste.

106.

Workflow enactment manager (humanWorkflowEnactmentManager)

Giver brugerinteraktion med en workflow enactment-tjeneste.

107.

Geografisk objekteditor (humanGeographicFeatureEditor)

Geografisk fremvisningsprogram, der giver brugeren mulighed for at interagere med objektdata.

108.

Geografisk symboleditor (humanGeographicSymbolEditor)

Klienttjeneste, der giver et menneske mulighed for at udvælge og forvalte symbolbiblioteker.

109.

Objektgeneraliseringseditor (humanFeatureGeneralizationEditor)

Kundetjeneste, der giver brugeren mulighed for at ændre et objekts eller en objektsamlings kartografiske karakteristika ved at forenkle visualiseringen heraf, samtidig med at de iøjnefaldende elementer bevares — den geografiske ækvivalent for forenkling.

110.

Geografisk datastrukturviser (humanGeographicDataStructureViewer)

Kundetjeneste, der giver brugeren adgang til en del af datasættet for at se dets indre struktur.

200   Geografisk model-/informationsstyringstjeneste (infoManagementService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

201.

Objektadgangstjeneste (infoFeatureAccessService)

Tjeneste, der giver kunden adgang til og mulighed for at styre et objektlager.

202.

Kortadgangstjeneste (infoMapAccessService)

Tjeneste, der giver kunden adgang til geografisk grafik, dvs. billeder af geografiske data.

203.

Dækningsadgangstjeneste (infoCoverageAccessService)

Tjeneste, der giver kunden adgang til og mulighed for at styre et dækningslager.

204.

Sensorbeskrivelsestjeneste (infoSensorDescriptionService)

Tjeneste, der giver beskrivelsen af en dækningssensor, herunder sensorplacering og -retning samt sensorens geometriske, dynamiske og radiometriske karakteristika til brug ved geoprocessing.

205.

Produktadgangstjeneste (infoProductAccessService)

Tjeneste, der giver adgang til og mulighed for at styre et geografisk produktlager.

206.

Objekttypetjeneste (infoFeatureTypeService)

Tjeneste, der giver kunden adgang til og mulighed for at styre et lager af objekttypedefinitioner.

207.

Katalogtjeneste (infoCatalogueService)

Tjeneste, der leverer søge- og styringstjenester på et lager af metadata om instanser.

208.

Registertjeneste (infoRegistryService)

Tjeneste, der giver adgang til lager af metadata om typer.

209.

Leksikontjeneste (infoGazetteerService)

Tjeneste, der giver adgang til et leksikon over instanser for en eller flere klasser af fænomener fra den virkelige verden med visse positionsinformationer.

210.

Ordrebehandlingstjeneste (infoOrderHandlingService)

Tjeneste, der giver kunden mulighed for at bestille produkter fra en leverandør.

211.

Stående ordre-tjeneste (infoStandingOrderService)

Ordrebehandlingstjeneste, der giver brugeren mulighed for at anmode om, at et produkt over et geografisk område bliver udsendt, når det foreligger.

300   Geografisk workflow-/opgavestyringstjeneste (taskManagementService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

301.

Kædedefinitionstjeneste (chainDefinitionService)

Tjeneste, der definerer en kæde og sikrer, at den kan udføres af workflow enactment- tjenesten.

302.

Workflow enactment-tjeneste (workflowEnactmentService)

Workflow enactment-tjenesten fortolker en kæde og kontrollerer instantieringen af tjenesterne og aktiviteternes rækkefølge.

303.

Abonnementstjeneste (subscriptionService)

Tjeneste, der giver kunder mulighed for at blive registreret, så de får besked om begivenheder.

400   Geografiske behandlingstjenester — geo- (spatialProcessingService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

401.

Koordinatkonverteringstjeneste (spatialCoordinateConversionService)

Tjeneste, der ændrer koordinater fra ét koordinatsystem til et andet koordinatsystem, som vedrører samme datum.

402.

Koordinattransformationstjeneste (spatialCoordinateTransformationService)

Tjeneste, der ændrer koordinater fra ét koordinatreferencesystem baseret på et datum til et koordinatreferencesystem baseret på et andet datum.

403.

Dæknings-/vektorkonverteringstjeneste (spatialCoverageVectorConversionService)

Tjeneste, der ændrer den geografiske repræsentation fra et dækningsskema til et vektorskema eller omvendt.

404.

Billedkoordinatkonverteringstjeneste (spatialImageCoordinateConversionService)

En koordinattransformations- eller koordinatkonverteringstjeneste, der ændrer et billedes koordinatreferencesystem.

405.

Korrektionstjeneste (spatialRectificationService)

Tjeneste, der transformerer et billede til en vinkelret parallelprojektion og derfor en konstant målestok.

406.

Ortokorrektionstjeneste (spatialOrthorectificationService)

En korrektionstjeneste, der flytter billedhældning og -forskydning på grund af terrænhøjde.

407.

Justeringstjeneste til sensorgeometrimodeller (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Tjeneste, der justerer sensorgeometrimodeller for at forbedre billedets match med andre billeder og/eller kendte jordpositioner.

408.

Konverteringstjeneste til billedgeometrimodeller (spatialImageGeometryModelConversionService)

Tjeneste, der konverterer sensorgeometrimodeller til en anden, men ækvivalent, sensorgeometrimodel.

409.

Subsettingtjeneste (spatialSubsettingService)

Tjeneste, der uddrager data fra et input i et kontinuert geografisk område enten ved geografisk placering eller ved koordinatnet.

410.

Samplingtjeneste (spatialSamplingService)

Tjeneste, der uddrager data fra et input ved hjælp af et konsistent samplingskema enten ved geografisk placering eller ved koordinatnet.

411.

Tiling-ændringstjeneste (spatialTilingChangeService)

Tjeneste, der ændrer tilingen af geografiske data.

412.

Dimensionsmålingstjeneste (spatialDimensionMeasurementService)

Tjeneste, der beregner dimensioner på objekter, som er synlige på et billede eller andre geodata.

413.

Objektmanipulationstjenester (spatialFeatureManipulationService)

Registrerer et objekt til et andet, et billede eller andre datasæt eller koordinatsæt, idet de korrigerer for relative translationsskift, rotationsforskelle, målestoksforskelle og perspektivforskelle. Kontrollerer, at alle objekter i objektsamlingen er topologisk konsistente ifølge de topologiske regler for objektsamlingen og identificerer og/eller korrigerer eventuelle uoverensstemmelser, der opdages.

414.

Objektmatchingtjeneste (spatialFeatureMatchingService)

Tjeneste, der fastslår, hvilke objekter og objektdele der repræsenterer den samme enhed fra den virkelige verden fra mange datakilder, f.eks. kanttilpasning og begrænset konflation.

415.

Objektgeneraliseringstjeneste (spatialFeatureGeneralizationService)

Tjeneste, der mindsker geografisk variation i en objektsamling for at øge kommunikationseffektiviteten ved at modvirke de uønskede effekter af datareduktion.

416.

Rutevalgstjeneste (spatialRouteDeterminationService)

Tjeneste, der fastlægger den optimale sti mellem to bestemte punkter ud fra inputparametre og egenskaber i objektsamlingen.

417.

Lokaliseringstjeneste (spatialPositioningService)

Tjeneste, der leveres af en lokaliseringsanordning til at bruge, opnå og utvetydigt fortolke lokaliseringsinformation samt fastslå, hvorvidt resultaterne opfylder brugskravene.

418.

Nærhedsanalysetjeneste (spatialProximityAnalysisService)

Finder med udgangspunkt i en position eller et geografisk objekt alle objekter med et givet sæt attributter, der er placeret inden for en brugerspecificeret afstand af position eller objekt.

500   Geografiske behandlingstjenester — tematisk (thematicProcessingService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

501.

Geoparameterberegningstjeneste (thematicGoparameterCalculationService)

Tjeneste, der afleder applikationsorienterede kvantitative resultater, som ikke foreligger ud fra selve rådataene.

502.

Tematisk klassifikationstjeneste (thematicClassificationService)

Tjeneste, der klassificerer geografiske dataområder baseret på tematiske attributter.

503.

Objektgeneraliseringstjeneste (thematicFeatureGeneralizationService)

Tjeneste, der generaliserer objekttyper i en objektsamling for at øge kommunikationseffektiviteten ved at modvirke de uønskede effekter af datareduktion.

504.

Subsettingtjeneste (thematicSubsettingService)

Tjeneste, der uddrager data fra et input baseret på parameterværdier.

505.

Geografisk tælletjeneste (thematicSpatialCountingService)

Tjeneste, der tæller geografiske objekter.

506.

Ændringsdetekteringstjeneste (thematicChangeDetectionService)

Tjeneste, der finder forskelle mellem to datasæt, som repræsenterer det samme geografiske område på forskellige tidspunkter.

507.

Geografiske informationsudtagningstjenester (thematicGeographicInformationExtractionService)

Tjenester, der understøtter udtagningen af objekt- og terræninformation fra fjernlæste og -skannede billeder.

508.

Billedbehandlingstjeneste (thematicImageProcessingService)

Tjeneste, der ændrer værdierne af et billedes tematiske attributter ved hjælp af en matematisk funktion.

509.

Reduceret opløsningsgenerationstjeneste (thematicReducedResolutionGenerationService)

Tjenester, der reducerer et billedes opløsning.

510.

Billedmanipulationstjenester (thematicImageManipulationService)

Tjenester til at manipulere dataværdier i billeder: ændre farve- og kontrastværdier, påføre forskellige filtre, manipulere billedopløsning, fjerne støj, foretage »striping«, systematisk-radiometriske korrektioner, atmosfærisk afdæmpning, ændringer i scenebelysning osv.

511.

Billedfortolkningstjenester (thematicImageUnderstandingService)

Tjenester, der leverer automatisk billedændringsdetektering, registreret billeddifferensberegning, analyse og display af forskelsbetydning samt område- og modelbaseret differensberegning.

512.

Billedsyntesetjenester (thematicImageSynthesisService)

Tjenester til at skabe eller transformere billeder ved hjælp af computerbaserede geografiske modeller, perspektivtransformationer og manipulationer af billedkarakteristika for at forbedre synligheden, skærpe opløsningen og/eller reducere virkningerne af skydække eller dis.

513.

Multibåndsbilledmanipulation (thematicMultibandImageManipulationService)

Tjenester, der ændrer et billede ved hjælp af billedets multibånd.

514.

Objektdetekteringstjeneste (thematicChangeDetectionService)

Tjeneste, der detekterer objekter fra den virkelige verden i et billede.

515.

Geoparsing-tjeneste (thematicGeoparsingService)

Tjeneste, der skanner tekstdokumenter for referencer til beliggenhed såsom stednavne, adresser, postnumre osv. som forberedelse til overgang til en geokodningstjeneste.

516.

Geokodningstjeneste (thematicGeocodingService)

Tjeneste, der supplerer placeringsbaserede tekstreferencer med geografiske koordinater (eller anden geografisk reference).

600   Geografiske behandlingstjenester — temporale (temporalProcessingService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

601.

Transformationstjeneste til tidsreferencesystemer (temporalReferenceSystemTransformationService)

Tjeneste, der ændrer værdierne i tidsinstanser fra ét tidsreferencesystem til et andet tidsreferencesystem.

602.

Subsettingtjeneste (temporalSubsettingService)

Tjeneste, der uddrager data fra et input i et kontinuerligt interval baseret på temporale positionsværdier.

603.

Samplingtjeneste (temporalSamplingService)

Tjeneste, der uddrager data fra et input ved hjælp af et konsistent samplingskema baseret på temporale positionsværdier.

604.

Temporal nærhedsanalysetjeneste (temporalProximityAnalysisService)

Finder med udgangspunkt i et tidsinterval eller en tidsbegivenhed alle objekter med et givet sæt attributter, der er placeret inden for et brugerspecificeret interval af intervallet eller begivenheden.

700   Geografiske behandlingstjenester — metadata (metadataProcessingService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

701.

Statistisk beregningstjeneste (metadataStatisticalCalculationService)

Tjeneste, der beregner et datasæts statistik.

702.

Geografiske annotationstjenester (metadataGeographicAnnotationService)

Tjenester, der tilføjer supplerende oplysninger til et billede eller objekt i en objektsamling.

800   Geografiske kommunikationstjenester (comService)

Denne kategori omfatter følgende underkategorier:

801.

Kodningstjeneste (comEncodingService)

Tjeneste, der sikrer implementering af en kodningsregel og leverer et interface til kodnings- og afkodningsfunktionerne.

802.

Overførselstjeneste (comTransferService)

Tjeneste, der sikrer implementering af en eller flere overførselsprotokoller, som giver mulighed for dataoverførsel mellem distribuerede informationssystemer over offline eller online kommunikationsmedier.

803.

Geografisk komprimeringstjeneste (comGeographicCompressionService)

Tjeneste, der konverterer geografiske dele af en objektsamling til og fra komprimeret form.

804.

Geografisk formatkonverteringstjeneste (comGeographicFormatConversionService)

Tjeneste, der konverterer fra ét geografisk dataformat til et andet.

805.

Meddelelsestjeneste (comMessagingService)

Tjeneste, der giver mange brugere mulighed for samtidig at se, kommentere og anmode om redigering af objektsamlinger.

806.

Fjernfil og eksekverbar styring (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Tjeneste, der giver adgang til sekundær lagring af geografiske objekter, som om det var lokalt i forhold til kunden.

5.   OVERENSSTEMMELSESGRAD

5.1.   Overensstemmende (conformant)

Ressourcen er helt i overensstemmelse med den anførte specifikation.

5.2.   Ikke overensstemmende (notConformant)

Ressourcen er ikke i overensstemmelse med den anførte specifikation.

5.3.   Ikke vurderet (notEvaluated)

Overensstemmelsen er ikke vurderet.

6.   DEN ANSVARLIGE PARTS ROLLE

6.1.   Ressourceleverandør (resourceProvider)

Den part, der leverer ressourcen.

6.2.   Depositar (custodian)

Den part, der accepterer ansvaret for dataene og sørger for at tage vare på og vedligeholde ressourcen.

6.3.   Ejer (owner)

Den part, der ejer ressourcen.

6.4.   Bruger (user)

Den part, der bruger ressourcen.

6.5.   Distributør (distributor)

Den part, der distribuerer ressourcen.

6.6.   Ophavsmand (originator)

Den part, der skabte ressourcen.

6.7.   Kontaktpunkt (pointOfContact)

Den part, der kan kontaktes, hvis man ønsker viden om ressourcen eller ønsker at købe den.

6.8.   Primær undersøger (principalInvestigator)

Den nøglepart, der er ansvarlig for at indsamle information og lede forskning.

6.9.   Behandler (processor)

Den part, der har behandlet dataene på en sådan måde, at ressourcen er blevet ændret.

6.10.   Udgiver (publisher)

Den part, der har udgivet ressourcen.

6.11.   Ophav (author)

Den part, der er ophav til ressourcen.


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1206/2008

af 3. december 2008

om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 24. til den 28. november 2008, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I perioden fra den 24. til den 28. november 2008 blev der indgivet importlicensansøgninger til myndighederne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 950/2006 og/eller Rådets forordning (EF) nr. 508/2007 af 7. maj 2007 om åbning af toldkontingenter for import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker til raffinering i produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 (3) for en samlet mængde, der svarer til eller overstiger den disponible mængde for løbenummer 09.4343 med 09.4435.

(2)

Kommissionen bør derfor fastsætte en tildelingskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og/eller den bør underrette medlemsstaterne, når grænsen er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der blev indgivet fra den 24. til den 28. november 2008 i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 og/eller artikel 3 i forordning (EF) nr. 508/2007, udstedes der licenser inden for de mængder, der er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 122 af 11.5.2007, s. 1.


BILAG

Præferencesukker AVS-Indien

Kapitel IV i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

Republikken Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Nået

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambique

100

Nået

09.4344

Saint Christopher og Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad og Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Supplerende sukker

Kapitel V i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4315

Indien

 

09.4316

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen

 


CXL-indrømmelsessukker

Kapitel VI i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4317

Australien

0

Nået

09.4318

Brasilien

0

Nået

09.4319

Cuba

0

Nået

09.4320

Andre tredjelande

0

Nået


Balkan-sukker

Kapitel VII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

0

Nået

09.4326

Serbien og Kosovo (1)

100

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Sukker — undtagelsesvis import og import til industrien

Kapitel VIII i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4380

Undtagelsesvis

 

09.4390

Industrien

100

 


Supplerende ØPA-sukker

Kapitel VIIIa i forordning (EF) nr. 950/2006

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Land

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4431

Comorerne, Madagaskar, Mauritius, Seychellerne, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Nået

09.4435

Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Christopher og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og The Grenadines, Surinam, Trinidad & Tobago

24

Nået

09.4436

Den Dominikanske Republik

0

Nået

09.4437

Fiji, Papua-Ny Guinea

100

 


Import af sukker i forbindelse med de midlertidige toldkontingenter for Bulgarien og Rumænien

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 508/2007

Produktionsåret 2008/09

Løbenummer

Type

%, der skal udstedes licens for af de mængder, der blev ansøgt om i ugen 24.11.2008-28.11.2008

Grænse

09.4365

Bulgarien

0

Nået

09.4366

Rumænien

100

 


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. november 2008

om afvisning af at optage napropamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2008) 6281)

(EØS-relevant tekst)

(2008/902/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter napropamid.

(3)

Napropamids virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For napropamid var den rapporterende medlemsstat Danmark, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 6. september 2005.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 26. marts 2008 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet napropamid (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. juli 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om napropamid.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt på grundlag af de foreliggende data at udføre en pålidelig risikovurdering af nedvaskningen af metabolitten NOPA i grundvandet. Desuden kunne det med de tilgængelige data ikke påvises, at risikoen for vandorganismer og fiskeædende fugle og pattedyr er acceptabel. Det har således ikke være muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at napropamid opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Napropamid bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at landbrugerne fortsat har adgang til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid, i 18 måneder efter vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvis gennemførelsesbestemmelser findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 (5), med henblik på en eventuel optagelse af napropamid i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Napropamid optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid, trækkes tilbage senest den 7. maj 2009.

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder napropamid.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 7. maj 2010.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2008), 140, 1-72, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide« (færdigbehandlet den 26. marts 2008).

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.