ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 318

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
28. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2008 af 27. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2008 af 27. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1134/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2008

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2008 af 27. november 2008 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug ( 1 )

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/889/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. november 2008 om ændring af beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/890/FUSP

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006)

15

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1173/2008

af 27. november 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1174/2008

af 27. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1134/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 16. november 2008 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1134/2008 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1134/2008.

(3)

Forordning (EF) nr. 1134/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1134/2008 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 306 af 15.11.2008, s. 63.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 28. november 2008

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

24,22

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

20,22

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

20,22

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

24,22


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

14.11.2008-26.11.2008

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

200,85

113,32

Pris fob USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Præmie for Golfen

12,14

Præmie for The Great Lakes

23,58

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

12,06 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

10,09 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1175/2008

af 27. november 2008

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 indeholder et samlet regelsæt for støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til udvikling af landdistrikterne i hele Fællesskabet. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (2) supplerede dette regelsæt med indførelsen af gennemførelsesbestemmelser.

(2)

Artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1974/2006 præciserer artikel 88 i forordning (EF) nr. 1698/2005 vedrørende anvendelsen af reglerne på statsstøtte i tilfælde, hvor medlemsstaterne yder økonomiske bidrag som sidestykke til EF-støtte, og artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005 vedrørende supplerende national finansiering, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36. Det er hensigtsmæssigt at medtage visse skovbrugsforanstaltninger i denne artikel. Endvidere bør punkt 9.B i bilag II til forordning (EF) nr. 1974/2006 ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Artikel 63, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1974/2006 fastsætter detaljerede bestemmelser om dataudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne i tilfælde af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, herunder navnlig ved funktionsfejl i systemet eller afbrydelser af forbindelsen. For at gøre fuld brug af de disponible tekniske redskaber er det hensigtsmæssigt at tillade, at dokumenterne, ud over i papirform, også kan fremsendes ad anden hensigtsmæssig elektronisk vej.

(4)

I bilag V til forordning (EF) nr. 1974/2006 fastsættes satserne for omregning af dyr til storkreaturer som omhandlet i artikel 27, stk. 13, i forordning (EF) nr. 1974/2006. Hvad angår omregningssatsen for »fjerkræ i øvrigt« er der en trykfejl. For at tage hensyn til visse former for fjerkræs særegenheder bør det være muligt at forhøje omregningssatsen. Bilag V bør derfor ændres.

(5)

Ifølge artikel 44a i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) skal medlemsstaterne sørge for årlig efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om modtagere af midler fra EGFL og ELFUL og de beløb, som hver modtager har modtaget fra hver af disse fonde. Kommissionens forordning (EF) nr. 259/2008 af 18. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (4) fastsætter regler for datoen for offentliggørelsen af oplysningerne om modtagerne og for offentliggørelsens form og indhold. I punkt 2.1, andet afsnit, i bilag VI til forordning (EF) nr. 1974/2006 fastlægges forvaltningsmyndighedens ansvar for offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af støtte fra landdistriktsudviklingsprogrammerne. For at undgå overlappende bestemmelser om samme emne er det hensigtsmæssigt, at punkt 2.1, andet afsnit, i bilag VI til forordning (EF) nr. 1974/2006 udgår.

(6)

Forordning (EF) nr. 1974/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 57, stk. 2, affattes således:

»2.   Landdistriktsudviklingsprogrammer kan kun omfatte statsstøtte, der har til formål at dække de økonomiske bidrag, medlemsstaterne yder som sidestykke til EF-støtte i overensstemmelse med artikel 88 i forordning (EF) nr. 1698/2005 til foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 25, 43 til 49 og 52 og til operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 21, 24, 28, 29 og 30 eller supplerende national finansiering i overensstemmelse med samme forordnings artikel 89 til foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 25, 27, 43 til 49 og 52 og til operationer under foranstaltninger i medfør af samme forordnings artikel 21, 24, 28, 29 og 30, der ikke er omfattet af traktatens artikel 36, hvis den pågældende statsstøtte er angivet i overensstemmelse med punkt 9.B i bilag II til denne forordning.«

2)

Artikel 63, stk. 8, affattes således:

»8.   I tilfælde af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, herunder navnlig ved funktionsfejl i systemet eller afbrydelser af forbindelsen, kan medlemsstaterne sende Kommissionen dokumenterne i papirform eller ad anden hensigtsmæssig elektronisk vej. Fremsendelse kan kun finde sted med forudgående og formelt samtykke fra Kommissionen.

Når den force majeure-situation eller ekstraordinære omstændighed, der forhindrer anvendelse af systemet, ophører, indlæser medlemsstaten de pågældende dokumenter i systemet. I så fald anses afsendelsesdatoen for at være datoen for fremsendelse af dokumenterne i papirform eller ad anden hensigtsmæssig elektronisk vej.«

3)

Bilag II, V og VI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(4)  EUT L 76 af 19.3.2008, s. 28.


BILAG

I bilag II, V og VI til forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes punkt 9.B, første afsnit, således:

»For foranstaltninger i medfør af artikel 25, 27 (for sidstnævnte kun for yderligere national finansiering, jf. artikel 89 i forordning (EF) nr. 1698/2005), 43 til 49 og 52 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og operationer under foranstaltningerne i medfør af samme forordnings artikel 21, 24, 28, 29 og 30, som ikke er omfattet af traktatens artikel 36:

angivelse af, om støtten vil blive ydet under Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 (1), eller

angivelse af registreringsnummeret og referencen til den gruppefritagelsesforordning, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 994/98, og under hvilken foranstaltningen er indført, eller

angivelse af sagsnummer og referencenummer, under hvilket Kommissionen har erklæret, at foranstaltningen er forenelig med traktaten, eller

angivelse af andre grunde til, at den pågældende støtteordning skal udgøre eksisterende støtte som omhandlet i artikel 1, litra b), i forordning (EF) nr. 659/1999, herunder eksisterende støtteforanstaltninger som omhandlet i tiltrædelsestraktaterne.

2)

I bilag V affattes rækken vedrørende »fjerkræ i øvrigt« således:

»Fjerkræ i øvrigt (2)

0,03 SK

3)

I bilag VI, punkt 2.1, udgår andet afsnit.


(1)  EUT L 379 af 28.12.2006, s. 5

(2)  Denne omregningssats kan forhøjes under hensyn til videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktudviklingsprogrammerne.«


DIREKTIVER

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/97/EF

af 19. november 2008

om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i Rådets direktiv 96/22/EF (3) forbyder blandt andet markedsføring af stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf samt thyreostatika med henblik på indgift i dyr af alle arter.

(2)

Begrundelsen for dette absolutte forbud var, at muligt misbrug og forkert anvendelse ville være lettere at undgå, hvis der ikke fandtes godkendte produkter på markedet til nogen dyrearter overhovedet.

(3)

Erfaringerne med de nationale planer vedrørende restkoncentrationer, der blev fremlagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (4) har dog vist, at misbrug eller forkert anvendelse ikke i nævneværdigt omfang kan tilskrives forkert anvendelse af dispenseringsformer bestemt til selskabsdyr. Dette skyldes delvist, at det ikke er rentabelt at bruge dispenseringsformer bestemt til selskabsdyr som vækstfremmere i dyr bestemt til fødevareproduktion.

(4)

Desuden har et forbud mod thyreostatika skadelige virkninger for selskabsdyrs velfærd (hunde og katte), fordi der ikke findes alternative behandlingsmuligheder for hyperthyreoidisme hos disse dyr.

(5)

I henhold til protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten, skal Fællesskabet og medlemsstaterne ved gennemførelsen af Fællesskabets politikker tage fuldt hensyn til de velfærdsmæssige krav for dyr, navnlig med henblik på det indre marked.

(6)

Anvendelsesområdet for direktiv 96/22/EF bør derfor begrænses til dyr bestemt til fødevareproduktion, og forbuddet vedrørende selskabsdyr bør ophæves, og definitionen af terapeutisk behandling bør tilpasses.

(7)

Den 30. april 1999 afgav Den Videnskabelige Komité for Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden (SCVPH) en udtalelse om de potentielle risici for menneskers helbred ved hormonrester i oksekød og oksekødsprodukter (den pågældende udtalelse blev gennemgået på ny den 3. maj 2000 og blev bekræftet den 10. april 2002), hvori det konkluderedes, at en væsentlig mængde nyere oplysninger tyder på, at østradiol 17 β må betragtes som et komplet carcinogen, da det har både tumorfremkaldende og tumorfremmende virkninger, samt at de foreliggende tilgængelige data ikke muliggør et kvantitativt skøn over risikoen for menneskers helbred. Direktiv 96/22/EF blev derfor ændret ved direktiv 2003/74/EF, for blandt andet permanent at forbyde anvendelsen af østradiol 17 β som vækstfremmer og for at indføre væsentlig strengere regler for, hvornår stoffet kan indgives til alle husdyr i terapeutisk eller zooteknisk øjemed, indtil den faktiske og videnskabelige situation og den veterinære praksis i medlemsstaterne er blevet nærmere undersøgt.

(8)

I henhold til artikel 11a i direktiv 96/22/EF skulle Kommissionen senest den 14. oktober 2005 aflægge rapport om, hvorvidt der findes alternative veterinærlægemidler til dem, der indeholder østradiol 17 β, til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion i terapeutisk øjemed. Kommissionen søgte ekspertbistand til udarbejdelse af den pågældende videnskabelige rapport, som blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet den 11. oktober 2005. I rapporten konkluderes det, at det ikke er absolut nødvendigt at anvende østradiol 17 β i produktionen af dyr bestemt til fødevareproduktion, fordi tilgængelige alternativer (navnlig prostaglandiner) allerede er almindeligt anvendt af praktiserende dyrlæger i medlemsstaterne, og at et fuldstændigt forbud mod anvendelse af østradiol 17 β i dyr bestemt til fødevareproduktion kun vil have ringe eller slet ingen virkninger for landbruget og dyrevelfærden.

(9)

Behørig overholdelse af den relevante lovgivning og eliminering af upassende brug af ulovlige stoffer kan fremmes ved hjælp af objektive oplysnings- og bevidstgørelseskampagner.

(10)

Der blev indført en midlertidig undtagelse for anvendelse af østradiol 17 β til fremkaldelse af brunst hos kvæg, heste, får og geder, der var gældende indtil den 14. oktober 2006. Da effektive alternative produkter findes og allerede anvendes og for at forfølge Fællesskabets mål om et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, bør undtagelsen ikke forlænges.

(11)

Direktiv 96/22/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 96/22/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

»terapeutisk behandling«: individuel indgift — i medfør af artikel 4 — i et husdyr af et af de stoffer, der er tilladt med henblik på, efter at dyret er blevet undersøgt af en dyrlæge, at behandle et frugtbarhedsproblem, herunder afbrydelse af uønsket drægtighed, og, for så vidt angår beta-agonister, med henblik på at fremkalde tocolyse hos kælvende køer samt behandle luftvejsproblemer, hovsenebensbetændelse og forfangenhed og fremkalde tocolyse hos hovdyr.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Medlemsstaterne forbyder markedsføring af de stoffer, der er anført i bilag II, med henblik på indgift i dyr, hvoraf kød og produkter er bestemt til konsum, til andre formål end dem, der er omhandlet i artikel 4, nr. 2).«

3)

Artikel 4, nr. 2), nr. i), affattes således:

»i)

trembolonallyl, som skal indgives gennem munden, eller beta-agonister i hovdyr, forudsat at de anvendes i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.«

4)

Artikel 5a udgår.

5)

I artikel 3, 6, 7, 8, 11 og 14a udgår henvisningerne til artikel 5a.

6)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   Tredjelande, hvis lovgivning godkender markedsføring og indgift af stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf samt thyreostatika med henblik på indgift i en hvilken som helst dyreart, hvoraf kød og produkter er bestemt til konsum, kan ikke opføres på en af de i EF-lovgivningen omhandlede lister over lande, hvorfra medlemsstaterne må indføre husdyr eller akvakulturdyr eller kød af eller produkter fremstillet af sådanne dyr.«

7)

Artikel 11a affattes således:

»Artikel 11a

Hvad angår de stoffer, der er anført i bilag III, indhenter Kommissionen supplerende oplysninger, under hensyntagen til de seneste videnskabelige data fra alle kilder og tager løbende foranstaltningerne op til fornyet overvejelse med henblik på, når det er relevant, at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet alle nødvendige forslag.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11b

I samarbejde med medlemsstaterne iværksætter Kommissionen en oplysnings- og bevidstgørelseskampagne om det fuldstændige forbud mod anvendelsen af østradiol 17 β i dyr bestemt til fødevareproduktion. Kampagnen rettes mod landbrugere og veterinærorganisationer i EU samt relevante organisationer uden for EU, som er direkte eller indirekte involveret i eksport til EU af animalske fødevarer, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.«

9)

Bilag II erstattes af den i bilaget til dette direktiv indeholdte tekst.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2009. De meddeler straks Kommissionen teksten til sådanne love og administrative bestemmelser samt en sammenligningstabel.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. november 2008,

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  EUT C 10 af 15.1.2008, s. 57.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.10.2008.

(3)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.

(4)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.


BILAG

»BILAG II

Liste over forbudte stoffer:

 

Liste A: Forbudte stoffer

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf

Østradiol 17 β og esterlignende derivater heraf

 

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser

Beta-agonister«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. november 2008

om ændring af beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter

(meddelt under nummer K(2008) 6941)

(EØS-relevant tekst)

(2008/889/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2002/747/EF af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF (2) gælder indtil den 28. februar 2009.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/31/EF af 29. november 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemidler til opvaskemaskiner og om ændring af beslutning 1999/427/EF (3) gælder indtil den 31. december 2008.

(3)

Kommissionens beslutning 2005/342/EF af 23. marts 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til håndopvaskemidler (4) gælder indtil den 31. december 2008.

(4)

Kommissionens beslutning 2005/344/EF af 23. marts 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler (5) gælder indtil den 31. december 2008.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/360/EF af 26. april 2005 om opstilling af miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til smøremidler (6) gælder indtil den 31. maj 2009.

(6)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 i god tid foretages en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i de pågældende beslutninger.

(7)

Da disse beslutninger befinder sig i forskellige revisionsfaser, bør den relevante gyldighedsperiode forlænges for miljøkriterierne og kravene i beslutning 2003/31/EF, 2005/342/EF og 2005/344/EF med en periode på 24 måneder, og beslutning 2002/747/EF og 2005/360/EF med en periode på 14 måneder.

(8)

Da pligten til gennemgang, jf. forordning (EF) nr. 1980/2000, kun vedrører miljøkriterier og krav til vurdering og verifikation, bør beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF fortsat gælde.

(9)

Beslutning 2000/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 5 i beslutning 2002/747/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »elektriske lyskilder« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. april 2010.«

Artikel 2

Artikel 5 i beslutning 2003/31/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »opvaskemidler til opvaskemaskiner« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 3

Artikel 3 i beslutning 2005/342/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »håndopvaskemidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 4

Artikel 3 i beslutning 2005/344/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 5

Artikel 4 i beslutning 2005/360/EF affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »smøremidler«, og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. juli 2010.«

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 44.

(3)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.

(4)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 9.

(5)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 42.

(6)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 26.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. november 2008

om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

(2008/890/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles aktion 2007/749/FUSP af 19. november 2007 om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH) (1), særlig artikel 12, stk. 1, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. november 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/749/FUSP, der fastsætter, at EUPM skal fortsætte indtil den 31. december 2009. Budgetterne for 2008 og 2009 fastsættes på årsbasis.

(2)

EUPM’s mandat vil blive gennemført i en situation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. artikel 11 i traktaten —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af fælles aktion 2007/749/FUSP udgør 12 400 000 EUR for 2009.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  EUT L 303 af 21.11.2007, s. 40.


Berigtigelser

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/15


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald

( Den Europæiske Unions Tidende L 190 af 12. juli 2006 )

Side 6, artikel 2, nr. 15), litra b):

I stedet for:

»b)

ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under bestemmelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten:

i)

den person, der er udpeget efter lovgivningen i bestemmelseslandet, eller hvis ingen er udpeget

ii)

indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted.«

læses:

»b)

ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under afsendelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten:

i)

den person, der er udpeget efter lovgivningen i afsendelseslandet, eller hvis ingen er udpeget

ii)

indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted.«


28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.