ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 311

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
21. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 1

1

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

21.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1137/2008

af 22. oktober 2008

om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol

Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 1

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 40, artikel 47, stk. 1 og stk. 2, første og tredje punktum, artikel 55, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 95, artikel 100, artikel 137, stk. 2, artikel 156, artikel 175, stk. 1, og artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4), er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF (5), der har indført en forskriftsprocedure med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(2)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (6) vedrørende afgørelse 2006/512/EF må retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem.

(3)

De ændringer, der bør foretages i retsakterne i den forbindelse, vedrører kun udvalgsprocedurerne, og der er derfor ikke behov for, at medlemsstaterne gennemfører dem for direktivernes vedkommende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De retsakter, der er omhandlet i bilaget, tilpasses, som angivet i bilaget, til afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF.

Artikel 2

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i bilaget, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 22. oktober 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  EUT C 224 af 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117 af 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 18.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 25.9.2008.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.


BILAG

1.   LANDBRUG

1.1.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter  (1)

Med hensyn til direktiv 1999/4/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse dette direktiv til de almindelige fællesskabsbestemmelser, der gælder for levnedsmidler. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/4/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/4/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Kommissionen træffer afgørelse om tilpasning af dette direktiv til de almindelige fællesskabsbestemmelser, der gælder for levnedsmidler. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (2).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

1.2.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum  (3)

Med hensyn til direktiv 2000/36/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/36/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2000/36/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Følgende nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2:

foranstaltninger til tilpasning af dette direktiv til de almindelige fællesskabsbestemmelser, der gælder for levnedsmidler

foranstaltninger til tilpasning af bilag I, del B, nr. 2, samt del C og D, til den tekniske udvikling.«

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2.   BESKÆFTIGELSE

2.1.   Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet  (5)

Med hensyn til direktiv 89/391/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske tilpasninger af de særdirektiver, der er nævnt i artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, og som er en følge såvel af vedtagelse af direktiver som følge af teknisk harmonisering og standardisering, som af den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i de pågældende særdirektiver, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 89/391/EØF affattes artikel 17 således:

»Artikel 17

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg med henblik på den rent tekniske tilpasning af de i artikel 16, stk. 1, nævnte særdirektiver som følge af:

a)

vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering

b)

den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i disse særdirektiver, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i stk. 3 i anvendelse.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.2.   Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe  (6)

Med hensyn til direktiv 92/29/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske tilpasninger af bilagene til direktivet som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 92/29/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 92/29/EØF affattes artikel 8 således:

»Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg med henblik på den rent tekniske tilpasning af bilagene til dette direktiv som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i stk. 3 i anvendelse.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)  (7)

Med hensyn til direktiv 2002/44/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske tilpasninger af bilagene til direktivet som følge af vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder og som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer samt ny viden vedrørende mekaniske vibrationer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/44/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 2002/44/EF affattes artikel 11 og 12 således:

»Artikel 11

Tekniske ændringer

Rent tekniske ændringer af bilaget til dette direktiv vedtages af Kommissionen som følge af:

a)

vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder

b)

den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer samt ny viden vedrørende mekaniske vibrationer.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 12, stk. 3, i anvendelse.

Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 17, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.4.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)  (8)

Med hensyn til direktiv 2003/10/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske ændringer som følge af vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder og som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer samt ny viden vedrørende støj. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/10/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 2003/10/EF affattes artikel 12 og 13 således:

»Artikel 12

Tekniske ændringer

Rent tekniske ændringer vedtages af Kommissionen som følge af:

a)

vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder

b)

den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer samt ny viden vedrørende støj.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 13, stk. 3, i anvendelse.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 17, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.5.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF)  (9)

Med hensyn til direktiv 2004/40/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske ændringer af bilagene til direktivet som følge af vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder og den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer og ny videnskabelig viden vedrørende elektromagnetiske felter. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/40/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 2004/40/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Rent tekniske ændringer af bilaget vedtages af Kommissionen som følge af:

a)

vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder

b)

den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer samt ny videnskabelig viden vedrørende elektromagnetiske felter.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 11, stk. 3, i anvendelse.«

2)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)  (10)

Med hensyn til direktiv 2006/25/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage rent tekniske ændringer af bilagene til direktivet som følge af vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder og som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for de mest relevante europæiske standarder eller specifikationer og ny videnskabelig viden vedrørende erhvervsmæssig eksponering for optisk stråling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/25/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af rent tekniske ændringer.

I direktiv 2006/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Rent tekniske ændringer af bilagene vedtages af Kommissionen som følge af:

a)

vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder

b)

den tekniske udvikling, ændringer i de mest relevante europæiske standarder eller internationale specifikationer samt ny videnskabelig viden vedrørende erhvervsmæssig eksponering for optisk stråling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 11, stk. 3, i anvendelse.«

2)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.   VIRKSOMHED

3.1.   Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse  (11)

Med hensyn til direktiv 76/767/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage tilpasning af bilagene og de bestemmelser i særdirektiverne, som er angivet i hvert enkelt af disse direktiver, som følge af den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 76/767/EØF og særdirektiverne hertil, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 76/767/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 17, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

medlemsstaten sender dokumenterne med beskrivelse af beholderen samt dokumenter til støtte for begæringen om undtagelse, herunder resultaterne af eventuelle afprøvninger, til de øvrige medlemsstater, som har en frist på fire måneder fra modtagelsen af oplysningerne til at erklære sig enige eller uenige, til at fremsætte bemærkninger, spørgsmål, yderligere krav, anmodning om yderligere afprøvninger eller i givet fald anmode det i artikel 20, stk. 1, omhandlede udvalg om at afgive en udtalelse. Dokumenterne sendes også til Kommissionen. Denne korrespondance er fortrolig«

2)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Kommissionen foretager som følge af den tekniske udvikling en tilpasning af dette direktivs bilag I og II og af de bestemmelser i særdirektiverne, som er angivet i hvert enkelt af disse direktiver. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og i særdirektiverne, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 2.«

3)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

3.2.   Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater  (12)

Med hensyn til direktiv 76/769/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 76/769/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde, så som et hastende behov for at øge begrænsningen af markedsføring og anvendelse af farlige stoffer, ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse.

I direktiv 76/769/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a

Kommissionen kan tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling for så vidt angår stoffer og præparater, der allerede er omfattet af direktivet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 2b, stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 2b, stk. 3, i anvendelse.«

2)

Som artikel 2b indsættes:

»Artikel 2b

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29, stk. 1, i Rådets direktiv 67/548/EØF (13).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer  (14)

Med hensyn til direktiv 94/25/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage ændringer som følge af udviklingen i den tekniske viden og nye videnskabelige resultater. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 94/25/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 94/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6a affattes således:

»Artikel 6a

Kommissionen kan som følge af udviklingen i den tekniske viden og nye videnskabelige resultater foretage de nødvendige ændringer i de krav, der er fastsat i bilag I, del B, punkt 2, og bilag I, del C, punkt 1, bortset fra direkte eller indirekte ændringer af udstødnings- eller støjemissionsværdier samt af Froude-tallet og P/D-forholdstallene. Sådanne ændringer kan omfatte referencebrændstof og standarder for afprøvning af udstødnings- og støjemission.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6b, stk. 2.«

2)

Som artikel 6b indsættes:

»Artikel 6b

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 3.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.4.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger  (15)

Med hensyn til direktiv 96/73/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til tilpasning af de i bilag II omhandlede kvantitative analysemetoder til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 96/73/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 96/73/EF affattes artikel 5 og 6 således:

»Artikel 5

Kommissionen tilpasser de i bilag II omhandlede kvantitative analysemetoder til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.

Artikel 6

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for direktiver om betegnelser for og mærkning af tekstilprodukter.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.5.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater  (16)

Med hensyn til direktiv 1999/45/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/45/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/45/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 3, første punktum, affattes således:

»For visse præparater, der er klassificeret som farlige i henhold til artikel 7, kan Kommissionen uanset punkt 2.4, 2.5 og 2.6 i stk. 2 i nærværende artikel fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser om miljømærkning eller særlige bestemmelser vedrørende miljømærkning, når det kan påvises, at miljøpåvirkningen vil blive mindre. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20a, stk. 3.«

2)

Artikel 12, stk. 4, andet punktum, affattes således:

»Hvor det er hensigtsmæssigt, træffes der foranstaltninger inden for rammerne af bilag V. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20a, stk. 3.«

3)

Artikel 19, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen træffer afgørelse efter forskriftsproceduren i artikel 20a, stk. 2.«

4)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Kommissionen tilpasser bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20a, stk. 3.«

5)

Som artikel 20a indsættes:

»Artikel 20a

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 29, stk. 1, i Rådets direktiv 67/548/EØF (17).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer  (18)

Med hensyn til direktiv 2002/24/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til dette direktiv eller bestemmelserne i de i bilag I nævnte særdirektiver til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/24/EF eller i særdirektiverne, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2002/24/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Kommissionen kan tilpasse bilagene til dette direktiv eller bestemmelserne i de i bilag I nævnte særdirektiver til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv eller i særdirektiverne, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 2.«

2)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

3.7.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer  (19)

Med hensyn til direktiv 2003/37/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til dette direktiv, at tilpasse de tekniske bestemmelser i særdirektiverne og at indføre bestemmelser vedrørende EF-typegodkendelse af tekniske enheder i særdirektiverne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/37/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2003/37/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, som er nødvendige for at gennemføre dette direktiv for så vidt angår nedennævnte spørgsmål, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 3:«.

b)

Stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen tilpasser bilagene til dette direktiv, hvis der i henhold til beslutning 97/836/EF indføres nye regler eller ændringer af eksisterende regler, som Fællesskabet har godkendt. Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 3.«

2)

Artikel 20, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3.8.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter  (20)

Med hensyn til direktiv 2004/22/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at ændre de instrumentspecifikke bilag (MI-001 til MI-010). Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/22/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/22/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 4 udgår.

2)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»2.   Efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ kan Kommissionen ændre instrumentspecifikke bilag (MI-001 til MI-010) med hensyn til:

a)

maksimalt tilladelige fejl og nøjagtighedsklasser

b)

tilladte driftsbetingelser

c)

kritiske ændringsværdier

d)

forstyrrelser.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 3.«

4.   MILJØ

4.1.   Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand  (21)

Med hensyn til direktiv 76/160/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse de i bilaget anførte G- og I-parameterværdier og analysemetoderne til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 76/160/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 76/160/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Kommissionen vedtager sådanne ændringer, som er nødvendige for at tilpasse de i bilaget anførte G- og I-parameterværdier og analysemetoderne til den tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 2.«

2)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

4.2.   Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand  (22)

Med hensyn til direktiv 91/271/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse kravene i bilag I, litra A, B og C. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 91/271/EØF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 91/271/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   De i stk. 1 omhandlede kloaknet skal opfylde kravene i bilag I, litra A. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand skal opfylde de relevante krav i bilag I, litra B. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.«

3)

Artikel 5, stk. 3, affattes således:

»3.   De i stk. 2 omhandlede udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand skal opfylde de relevante krav i bilag I, litra B. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.«

4)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen undersøger anmodningen og træffer passende foranstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.«

b)

Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

»Under sådanne omstændigheder skal medlemsstaterne på forhånd forelægge relevant dokumentation for Kommissionen. Kommissionen undersøger sagen og træffer passende foranstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.«

5)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Bestemmelserne og/eller de særlige godkendelser skal opfylde kravene i bilag I, litra C. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.«

6)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   Forudgående bestemmelser om og/eller særlige godkendelser til udledning fra rensningsanlæg for byspildevand i henhold til stk. 2, i byområder med mellem 2 000 og 10 000 PE for så vidt angår udledning til ferskvand og flodmundinger, og i byområder med 10 000 PE eller mere for alle udledninger, skal indeholde sådanne betingelser, at de relevante krav i bilag I, litra B, opfyldes. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.«

7)

Artikel 15, stk. 5, affattes således:

»5.   Kommissionen kan udforme retningslinjerne for den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede kontrol efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.«

8)

Artikel 17, stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen fastsætter efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, hvilke metoder og formkrav der skal anvendes ved underretning om de nationale programmer. Ændringer af disse metoder og formkrav vedtages efter samme procedure.«

9)

Artikel 18, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.3.   Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget  (23)

Med hensyn til direktiv 91/676/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse eller supplere bilag som følge af den tekniske og videnskabelige udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 91/676/EØF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 91/676/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 og 8 affattes således:

»Artikel 7

Kommissionen kan opstille retningslinjer for den i artikel 5 og 6 omhandlede overvågning efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 2.

Artikel 8

Kommissionen kan tilpasse bilagene til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.«

2)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

3)

Bilag III, punkt 2, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis en medlemsstat tillader andre mængder i henhold til andet afsnit, litra b), underretter den Kommissionen, som undersøger begrundelsen herfor efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 2.«

4.4.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer  (24)

Med hensyn til direktiv 94/63/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at revidere specifikationerne for bundpåfyldningsudstyr, der er fastsat i bilag IV, og at tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, bortset fra grænseværdierne i bilag II, punkt 2. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 94/63/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 94/63/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, sjette afsnit, affattes således:

»Alle terminaler med udstyr til påfyldning af tankbiler skal udstyres med mindst én påfyldningsanordning, som opfylder de specifikationer for bundpåfyldningsudstyr, der er fastsat i bilag IV. Kommissionen tager regelmæssigt disse specifikationer op til fornyet undersøgelse og reviderer dem, hvis det er relevant. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Tilpasning til den tekniske udvikling

Bortset fra grænseværdierne i bilag II, punkt 2, kan Kommissionen tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 2.«

3)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

4.5.   Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer  (25)

Med hensyn til direktiv 96/82/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse dets bilag II-VI til den tekniske udvikling og at fastlægge ensartede kriterier for enhver beslutning, som medlemsstaternes kompetente myndigheder måtte træffe om, at en virksomhed ikke udgør fare for et større uheld. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 96/82/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 96/82/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 6, litra b), affattes således:

»b)

Kommissionen fastlægger ensartede kriterier for den kompetente myndigheds beslutning om, at en virksomhed ikke udgør fare for et større uheld, jf. litra a). Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 22, stk. 3«.

2)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Så snart de i artikel 14 omhandlede oplysninger er indhentet, meddeler medlemsstaterne Kommissionen resultaterne af deres analyse og deres anbefalinger på en formular, der udarbejdes og ajourføres løbende efter forskriftsproceduren i artikel 22, stk. 2.

Medlemsstaterne må kun udsætte meddelelsen af disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af retssager, hvor meddelelsen af dem kan have indflydelse på retssagens forløb.«

3)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Udvalgets mandat

1.   Kommissionen tilpasser de i artikel 9, stk. 6, litra b), omhandlede kriterier og bilag II-VI til den tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 22, stk. 3.

2.   Fremgangsmåden til at udarbejde den i artikel 15, stk. 2, omhandlede rapporteringsformular vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 22, stk. 2.«

4)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.6.   Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald  (26)

Med hensyn til direktiv 1999/31/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til direktivet til den videnskabelige og tekniske udvikling og til at vedtage foranstaltninger til standardisering af kontrol-, prøveudtagnings- og analysemetoder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/31/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/31/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Udvalgsprocedure

De nødvendige foranstaltninger til tilpasning af dette direktivs bilag til den videnskabelige og tekniske udvikling og forslag til standardisering af kontrol-, prøveudtagnings- og analysemetoder i forbindelse med affaldsdeponering vedtages af Kommissionen bistået af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 2006/12/EF. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 3. Med hensyn til bilag II tager udvalget hensyn til de generelle principper og generelle procedurer for testning og modtagelse som anført i bilag II, og fastsætter specifikke kriterier og/eller testmetoder og tilknyttede grænseværdier for hver kategori deponeringsanlæg, herunder om nødvendigt specifikke typer deponeringsanlæg inden for hver kategori, herunder underjordisk opbevaring.

Kommissionen vedtager, og ændrer om nødvendigt, efter forskriftsproceduren i artikel 17, stk. 2, bestemmelser om harmonisering og regelmæssig fremsendelse af de i artikel 5, 7 og 11 omhandlede statistiske oplysninger.«

2)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.7.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler  (27)

Med hensyn til direktiv 1999/94/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til direktivet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/94/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/94/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Foranstaltninger, som er nødvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3, efter høring af forbrugerorganisationer og andre interesserede parter.

For at bidrage til denne proces sender hver medlemsstat senest den 31. december 2003 Kommissionen en rapport om effektiviteten af bestemmelserne i dette direktiv, der dækker perioden fra den 18. januar 2001 til den 31. december 2002. Udformningen af denne rapport fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 10, stk. 2, senest den 18. januar 2001.

2.   Ud over de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger træffer Kommissionen foranstaltninger med henblik på:

a)

yderligere specificering af den mærkning, der er nævnt i artikel 3, ved ændring af bilag I

b)

yderligere specificering af kravene til den oversigt, der er nævnt i artikel 4, med henblik på at klassificere nye bilmodeller og således gøre det muligt at udarbejde en liste over modellerne efter CO2-emissioner og brændstofforbrug i specifikke klasser, herunder en klasse til opførelse af de mest brændstoføkonomiske nye bilmodeller

c)

udarbejdelse af anbefalinger med henblik på anvendelse af principperne i de bestemmelser om reklamemateriale, der findes i artikel 6, stk. 1, på andre medier og andre former for reklame.

De i første afsnit, litra a), omhandlede foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.

De i første afsnit, litra b) og c), omhandlede foranstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 10, stk. 2.«

2)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.8.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald  (28)

Med hensyn til direktiv 2000/76/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at opstille kriterier for kravene om en nedsættelse af hyppigheden af visse periodiske målinger og at beslutte, fra hvilken dato der skal foretages kontinuerlige målinger af visse emissionsgrænseværdier, at ændre artikel 10, 11 og 13 samt bilag I og III for at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller til ny viden om emissionsbegrænsningers sundhedsfremmende virkninger, og at tilpasse tabellerne i bilag II, punkt 2.1. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/76/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2000/76/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 7, første afsnit, affattes således:

»7.   Den kompetente myndighed kan i godkendelsen tillade en nedsættelse af hyppigheden af de periodiske målinger for tungmetaller fra to gange om året til én gang hvert andet år og for dioxiner og furaner fra to gange om året til én gang hvert år, hvis emissionerne fra medforbrænding eller forbrænding ligger under 50 % af emissionsgrænseværdierne i henholdsvis bilag II eller V, og hvis der er opstillet kriterier for de krav, der skal opfyldes. Kommissionen fastlægger disse kriterier, som mindst skal være baseret på bestemmelserne i andet afsnit, litra a) og d). Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2.«

b)

Stk. 13 affattes således:

»13.   Så snart brugbar måleteknik forefindes i Fællesskabet, fastsætter Kommissionen, fra hvilket tidspunkt der skal foretages kontinuerlige målinger af grænseværdierne for emission af tungmetaller, dioxiner og furaner til luft i overensstemmelse med bilag III. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2.«

2)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Tilpasning til den tekniske udvikling eller ny viden

Kommissionen ændrer artikel 10, 11 og 13 samt bilag I og III for at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller til ny viden om emissionsbegrænsningers sundhedsfremmende virkninger; disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2.«

3)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

Bilag II, punkt II.2.1, første afsnit, affattes således:

»Hvis der for store fyringsanlæg er fastsat strengere emissionsgrænseværdier i direktiv 2001/80/EF, eller der vil blive fastsat sådanne i henhold til anden fællesskabslovgivning, træder disse emissionsgrænseværdier for de pågældende anlæg og forurenende stoffer i stedet for emissionsgrænseværdierne i følgende tabeller (Cproc). I så tilfælde tilpasser Kommissionen disse tabeller til de strengere emissionsgrænseværdier. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages straks efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 17, stk. 2.«

4.9.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj  (29)

Med hensyn til direktiv 2002/49/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse punkt 3 i bilag I samt bilag II og III til den tekniske og videnskabelige udvikling og til at fastlægge fælles vurderingsmetoder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/49/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2002/49/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen fastlægger ved en revision af bilag II fælles vurderingsmetoder til bestemmelse af Lden og Lnight. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3. Medlemsstaterne kan, indtil disse metoder er vedtaget, anvende vurderingsmetoder, der tilpasses i henhold til bilag II, og som er baseret på metoderne i deres egen lovgivning. Medlemsstaterne skal i så fald dokumentere, at disse metoder giver resultater, der svarer til dem, der opnås med metoderne i bilag II, punkt 2.2.«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling

Kommissionen tilpasser bilag I, punkt 3, bilag II og bilag III til den tekniske og videnskabelige udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

3)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

I bilag III affattes andet punktum i indledningen således:

»De dosis/effekt-forhold, der indføres ved fremtidige revisioner af dette bilag efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2, vil navnlig vedrøre:«.

4.10.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer  (30)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1830/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at indføre og tilpasse et system til udvikling og tildeling af entydige identifikatorer til GMO'er. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1830/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Entydige identifikatorer

Kommissionen skal:

a)

inden artikel 1-7 finder anvendelse, indføre et system til udvikling og tildeling af entydige identifikatorer til GMO'er

b)

om nødvendigt tilpasse det i litra a) nævnte system.

Foranstaltningerne i stk. 1, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 2. Der skal i den forbindelse tages hensyn til udviklingen i internationale fora.«

2)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 4 udgår.

4.11.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering  (31)

Med hensyn til direktiv 2004/42/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilag III til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2004/42/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2004/42/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Tilpasning til den tekniske udvikling

Kommissionen tilpasser bilag III for at tage hensyn til den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

2)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.12.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser  (32)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 842/2006 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte standardlækagekontrolkrav, mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation og at vedtage supplerende krav til mærkning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 842/2006 ved at supplere den, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 842/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 7, affattes således:

»7.   Kommissionen fastsætter standardlækagekontrolkravene for hver af de anvendelser, der er omhandlet i stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen indfører på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i samråd med de relevante sektorer mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation af både virksomheder og det pågældende personale, der udfører installering, vedligeholdelse eller servicering af anlæg eller udstyr og systemer, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, og det personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og 4. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

3)

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   Mærkningsformen fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

Der vedtages i givet fald supplerende krav til mærkning ud over dem, der følger af stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Inden et forslag forelægges det i artikel 12, stk. 1, nævnte udvalg, evaluerer Kommissionen behovet for i mærkningen at medtage supplerende miljøoplysninger, herunder om det globale opvarmningspotentiale, hvorved der tages hensyn til eksisterende mærkningssystemer, der allerede finder anvendelse på produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af stk. 2.«

4)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4.13.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/44/EF af 6. september 2006 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri  (33)

Med hensyn til direktiv 2006/44/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse de i bilag I nævnte G-værdier for parametrene og analysemetoder til den tekniske og videnskabelige udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/44/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2006/44/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse de i bilag I nævnte G-værdier for parametrene og analysemetoder til den tekniske og videnskabelige udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2.«

2)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

4.14.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/113/EF af 12. december 2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande  (34)

Med hensyn til direktiv 2006/113/EF bør Kommissionen navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse de i bilag I nævnte G-værdier for parametrene og analysemetoder til den tekniske og videnskabelige udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/113/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2006/113/EF affattes artikel 12 således:

»Artikel 12

Bistået af det udvalg, der er nedsat ved artikel 13, stk. 1, i direktiv 2006/44/EF, vedtager Kommissionen alle de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse de i bilag I nævnte G-værdier for parametrene og analysemetoder til den tekniske og videnskabelige udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2, i direktiv 2006/44/EF.«

5.   EUROSTAT

5.1.   Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab  (35)

Med hensyn til forordning (EØF) nr. 696/93 bør Kommissionen navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene til den økonomiske og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 696/93, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EØF) nr. 696/93 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5 og 6 affattes således:

»Artikel 5

Efter udløbet af den i artikel 4 nævnte overgangsperiode kan Kommissionen efter forvaltningsproceduren i artikel 7, stk. 2, give en medlemsstat tilladelse til at anvende andre statistiske enheder vedrørende det produktive system.

Artikel 6

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning, herunder foranstaltninger, som træffes i forbindelse med tilpasningen til den økonomiske og tekniske udvikling, især for de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget, vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5.2.   Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme  (36)

Med hensyn til direktiv 95/57/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte de definitioner, som anvendes på dataindsamlingskarakteristika, og alle tilpasninger af listen over dataindsamlingskarakteristika, at vedtage de minimumskrav til nøjagtighed, som resultaterne af indsamlingen skal opfylde, samt de procedurer, der skal sikre en ensartet behandling af systematiske afvigelser, og at vedtage detaljerede regler for medlemsstaternes behandling af de indsamlede oplysninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 95/57/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 95/57/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   De definitioner, som anvendes på dataindsamlingskarakteristika, og alle tilpasninger af listen over dataindsamlingskarakteristika fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.«

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Indsamlingen af statistiske oplysninger skal, hvor det er muligt, sikre, at resultaterne opfylder disse minimumskrav til nøjagtighed. Disse nøjagtighedskrav samt de procedurer, der skal sikre en ensartet behandling af systematiske afvigelser, fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2. Minimumskravene til nøjagtighed fastsættes med særlig reference til årligt antal overnatninger på nationalt plan.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Behandling af data

Medlemsstaterne behandler de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 3, under iagttagelse af de krav til nøjagtighed, der er fastsat i artikel 4, og i overensstemmelse med de detaljerede regler, der er vedtaget af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2. Det regionale niveau er i overensstemmelse med fortegnelsen over territoriale statistiske enheder under De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor.«

4)

I artikel 7, stk. 3, ændres udtrykket »i artikel 12« til »i artikel 12, stk. 1«.

5)

I artikel 9 ændres udtrykket »i artikel 12« til »i artikel 12, stk. 1«.

6)

I artikel 11 indsættes følgende stykker:

»Foranstaltningerne vedrørende artikel 3, 4 og 6, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.

Foranstaltningerne vedrørende artikel 7 og 9 vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 1.«

7)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5.3.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS)  (37)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1059/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre de administrative enheder, der anvendes i NUTS-nomenklaturen, at afvige fra de demografiske tærskler for visse ikke-administrative enheder, at ændre de mindre administrative enheder for NUTS 3-niveaus vedkommende og at ændre NUTS-nomenklaturen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1059/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1059/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   De eksisterende administrative enheder, der anvendes i NUTS-nomenklaturen, er fastlagt i bilag II. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og tilpasning af bilag II, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

b)

Stk. 5, tredje afsnit, affattes således:

»En ikke-administrativ enhed kan dog under særlige geografiske, samfundsøkonomiske, historiske, kulturelle eller miljømæssige omstændigheder afvige fra disse tærskler, navnlig for så vidt angår øer og regioner i den yderste periferi. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

2)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og tilpasning af bilag III, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4, første punktum, affattes således:

»4.   Ændringer i NUTS-nomenklaturen vedtages i anden halvdel af kalenderåret, dog ikke hyppigere end hvert tredje år, på grundlag af kriterierne i artikel 3. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Når der foretages en ændring i NUTS-nomenklaturen, meddeler den berørte medlemsstat Kommissionen tidsrækkerne for den nye regionale opdeling til afløsning for allerede meddelte data. Fortegnelsen over tidsrækkerne og deres længde udarbejdes af Kommissionen under hensyntagen til, hvorvidt det er muligt at levere dem. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2. Disse tidsrækker fremlægges inden to år efter ændringen i NUTS-nomenklaturen.«

4)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5.4.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC)  (38)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1177/2003 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at træffe foranstaltninger vedrørende sekundære målområder og personer, der indgår i den oprindelige stikprøve, samt foranstaltninger vedrørende tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1177/2003, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1177/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Sekundære målområder inddrages hvert år fra 2005 udelukkende i tværsnitskomponenten. Hvert år skal et sekundært område være omfattet. Foranstaltninger, som vedrører definitionen af disse målområder, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

2)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   I tidsseriekomponenten skal enkeltpersoner, der indgår i den oprindelige stikprøve, dvs. stikprøvepersoner, følges i hele panelets varighed. Enhver stikprøveperson, som er flyttet til en privat husstand inden for de nationale grænser, skal følges til den nye bopæl efter opfølgningsbestemmelser og -procedurer, der fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

3)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

4)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 udgår ordene »efter proceduren i artikel 14, stk. 2«.

b)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   De i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages mindst 12 måneder før undersøgelsesårets begyndelse efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 3.«

5.5.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet  (39)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 138/2004 bør Kommissionen navnlig tillægges beføjelser til at ajourføre landbrugsregnskaberne i Fællesskabet (LR) samt listen over variabler og tidsfristerne for indberetning af data vedrørende disse regnskaber. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 138/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 138/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen ajourfører LR-metodologien. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 2.«

2)

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen ajourfører listen over variabler og tidsfristerne for indberetning af data, som er fastsat i bilag II. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 4, stk. 2.«

3)

Artikel 4 affattes således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

5.6.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet  (40)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 808/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til modulerne vedrørende forskellige elementer som udvælgelse og definition heraf, tilpasning, ændring af emnerne og disses kendetegn, dækning og referenceperioder, som fastsat i nævnte forordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 808/2004, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 808/2004 affattes artikel 8 og 9 således:

»Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Gennemførelsesforanstaltningerne til modulerne i denne forordning vedrører følgende: udvælgelse og definition, tilpasning og ændring af emnerne og disses kendetegn, dækning, referenceperioder for og opdeling af kendetegn, hyppighed af og tidsplaner for dataudarbejdelsen og frister for indberetning af resultaterne.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltningerne, herunder den tilpasning og ajourføring, der er nødvendig for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2, under hensyn til medlemsstaternes ressourcer og den byrde, som pålægges respondenterne, den tekniske og metodologiske gennemførlighed samt resultaternes pålidelighed.

3.   Gennemførelsesforanstaltningerne vedtages mindst ni måneder før indledningen af en dataindsamlingsperiode.

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

5.7.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer  (41)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 184/2005 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge fælles kvalitetsstandarder, kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed samt tilpasse bilagene til økonomiske og tekniske ændringer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 184/2005, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 184/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   De fælles kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed fastlægges af Kommissionen under hensyntagen til konsekvenserne for så vidt angår omkostningerne ved at indsamle og opstille dataene og til vigtige ændringer vedrørende indsamlingen af data.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.

Kvaliteten af de fremsendte data vurderes på grundlag af kvalitetsrapporterne af Kommissionen med bistand fra det i artikel 11, stk. 1, omhandlede betalingsbalanceudvalg.

Kommissionens vurdering fremsendes til Europa-Parlamentet til orientering.«

2)

Artikel 10 og 11 affattes således:

»Artikel 10

Tilpasning til økonomiske og tekniske ændringer

Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, og som er nødvendige for at tage hensyn til økonomiske og tekniske ændringer, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3:

a)

foranstaltninger til ajourføring af datakrav, herunder indberetningsfrister samt ændring, udvidelse og udeladelse af datastrømme i bilag I

b)

foranstaltninger til ajourføring af definitionerne i bilag II.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Betalingsbalanceudvalget (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   ECB kan deltage i udvalgets møder som observatør.«

5.8.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer  (42)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 1161/2005 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage tidsplaner og opdeling af transaktioner, at justere frister for indsendelse af data, at justere andelen af fællesskabstotalen og at fastlægge fælles kvalitetsstandarder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1161/2005, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 1161/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   En tidsplan for indberetning af henholdsvis post P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 og B.4G og enhver beslutning om at kræve en opdeling af de i bilaget anførte transaktioner efter modsektor vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3. En sådan beslutning må ikke vedtages, før Kommissionen i henhold til artikel 9 har aflagt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kommissionen kan justere den i stk. 3 anførte indberetningsfrist med højst fem dage. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3.«

2)

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen kan justere den i stk. 1 nævnte andel (1 %) af fællesskabstotalen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3.«

3)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kvaliteten af de indberettede data løbende forbedres, således at de opfylder de fælles kvalitetsstandarder, der fastlægges af Kommissionen. Foranstaltninger til fastsættelse af fælles kvalitetsstandarder, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3.«

4)

Artikel 7 udgår.

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.   INFORMATIONSSAMFUNDET

6.1.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer  (43)

Med hensyn til direktiv 1999/93/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge kriterier, ud fra hvilke medlemsstaterne afgør, om et organ er egnet til at blive udpeget til at afgøre, om sikre signaturgenereringssystemer opfylder kravene i bilag III. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/93/EF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 1999/93/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 4, første afsnit, affattes således:

»Egnede offentlige eller private organer, som udpeges af medlemsstaterne, afgør, om sikre signaturgenereringssystemer opfylder kravene i bilag III. Kommissionen fastlægger kriterier, ud fra hvilke medlemsstaterne afgør, om et organ er egnet til at blive udpeget. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.«

2)

I artikel 3, stk. 5, ændres udtrykket »i artikel 9« til »i artikel 9, stk. 2,«.

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et elektronisk signatur-udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

6.2.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu  (44)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 733/2002 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren og at vedtage generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu (TLD) og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 733/2002 ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til at fastlægge kriterierne og proceduren for udpegelsen af topdomæneadministratoren.

I forordning (EF) nr. 733/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

fastlægger kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3. I særligt hastende tilfælde bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 6, stk. 4, i anvendelse«.

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

Retningslinjerne skal blandt andet omfatte:

a)

principper for udenretslig tvistbilæggelse

b)

forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne

c)

eventuel tilbagekaldelse af domænenavne, herunder spørgsmålet om domænenavne uden indehaver (»bona vacantia«)

d)

spørgsmål af sproglig og geografisk karakter

e)

behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det kommunikationsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om en fælles rammebestemmelse for elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (rammedirektivet) (45).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

7.   DET INDRE MARKED

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer  (46)

Med hensyn til direktiv 2005/36/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre visse bestemmelser i teksten og at fastlægge de nødvendige kriterier for indførelse af fælles platforme, hvis formål er fritagelse for udligningsforanstaltninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2005/36/EF, herunder ved at supplere direktiv 2005/36/EF med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

I litra c), nr. ii), udgår andet punktum

b)

Følgende stykke indsættes:

»Kommissionen kan tilpasse listen i bilag II for at tage hensyn til uddannelser, der opfylder kravene i litra c), nr. ii), i første afsnit. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

2)

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, tredje punktum, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listen i bilag III for at tage hensyn til lovregulerede uddannelser, som har et tilsvarende fagligt niveau og sætter den pågældende i stand til at opnå en stilling med tilsvarende ansvar og opgaver. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

3)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, andet punktum, affattes således:

»Hvis Kommissionen efter høring af medlemsstaterne finder, at et udkast til fælles platform letter den gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan den forelægge et udkast til foranstaltninger med henblik på vedtagelse heraf. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Hvis en medlemsstat mener, at de kriterier, som er fastsat i en foranstaltning, der er vedtaget i henhold til stk. 2, ikke længere giver tilstrækkelige garantier for erhvervsmæssige kvalifikationer, meddeler den dette til Kommissionen. Kommissionen forelægger i givet fald et udkast til foranstaltninger med henblik på vedtagelse heraf. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

4)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Tilpasning af listerne over former for virksomhed i bilag IV

Kommissionen kan tilpasse de i bilag IV indeholdte lister over former for virksomhed, som i medfør af artikel 16 er omfattet af anerkendelse af erhvervserfaring, med henblik på ajourføring eller tydeliggørelse af nomenklaturen, forudsat at dette ikke indebærer en ændring af virksomheden i de enkelte kategorier. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

5)

Artikel 21, stk. 6, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, artikel 31, stk. 6, artikel 34, stk. 3, artikel 38, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og artikel 44, stk. 3, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

6)

Artikel 25, stk. 5, affattes således:

»5.   Kommissionen kan tilpasse de i bilag V, punkt 5.1.3, anførte mindstekrav til uddannelsens varighed til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

7)

Artikel 26, stk. 2, affattes således:

»Kommissionen kan indføre nye lægespecialer, som er fælles for mindst to femtedele af medlemsstaterne, i bilag V, punkt 5.1.3, for at tage hensyn til ændringer i de nationale lovgivninger. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

8)

Artikel 31, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.2.1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

9)

Artikel 34, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.3.1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

10)

Artikel 35, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse de i andet afsnit anførte mindstekrav til uddannelsens varighed til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

11)

Artikel 38, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.4.1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

12)

Artikel 40, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.5.1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

13)

Artikel 44, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse listerne over fag og discipliner i bilag V, punkt 5.6.1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

14)

Artikel 46, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Kommissionen kan tilpasse de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i stk. 1, til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3.«

15)

Artikel 58 affattes således:

»Artikel 58

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

8.   SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

8.1.   Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler  (47)

Med hensyn til direktiv 89/108/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte de renhedskriterier, som frysemedier skal opfylde, samt bestemmelserne vedrørende prøveudtagning, kontrol af dybfrostvarernes temperatur og kontrol af temperaturen i transportmidler samt i depot- og oplagringsrum. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke væsentlige bestemmelser i direktiv 89/108/EØF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 89/108/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»De renhedskriterier, som disse frysemedier skal opfylde, fastsættes i fornødent omfang af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.«

2)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Bestemmelserne vedrørende prøveudtagning, kontrol af dybfrostvarernes temperatur og kontrol af temperaturen i transportmidler samt i depot- og oplagringsrum fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.«

3)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 udgår.

8.2.   Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler  (48)

Med hensyn til direktiv 90/496/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de nødvendige bestemmelser om ændring af listen over vitaminer, mineraler og den anbefalede daglige tilførsel, om en definition af kostfibre og de hertil knyttede analysemetoder, om begrænsninger i eller forbud mod visse ernæringsmæssige påstande, om ændringer og tilføjelser i listen over kategorier af næringsstoffer og deres omregningsfaktorer, og til at fastsætte regler for omfanget af de oplysninger, der skal gives, og den måde, hvorpå det skal ske, for ikke-færdigpakkede levnedsmidler. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 90/496/EØF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 90/496/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 4, litra a), andet afsnit, affattes således:

»Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv og ændre listen over vitaminer, mineraler og den anbefalede daglige tilførsel, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

2)

I artikel 1, stk. 4, litra b), tredje afsnit, ændres udtrykket »artikel 10« til »artikel 10, stk. 2,«.

3)

Artikel 1, stk. 4, litra j), affattes således:

»j)

kostfibre: stof defineret af Kommissionen og målt ved en analysemetode, der fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3«.

4)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Kun ernæringsmæssige påstande vedrørende energiværdien og de næringsstoffer, der er anført i artikel 1, stk. 4, litra a), nr. ii), samt stoffer, der tilhører en af disse kategorier af næringsstoffer eller udgør bestanddele deraf, må anføres. Bestemmelser vedrørende eventuelle begrænsninger i eller forbud mod visse ernæringsmæssige påstande i henhold til nærværende artikel kan vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

5)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2.   Ændringer i de omregningsfaktorer, der er nævnt i stk. 1, og tilføjelse på den i stk. 1 indeholdte liste af stoffer, der tilhører en af de i nævnte stykke anførte kategorier af næringsstoffer eller udgør bestanddele deraf, samt deres omregningsfaktorer, vedtages af Kommissionen, således at levnedsmidlernes energiværdi kan beregnes mere præcist. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

6)

I artikel 6, stk. 3, ændres udtrykket »artikel 10« til »artikel 10, stk. 2,«.

7)

I artikel 6, stk. 5, litra b), ændres udtrykket »artikel 10« til »artikel 10, stk. 2«.

8)

I artikel 6, stk. 8, andet afsnit, ændres udtrykket »artikel 10« til »artikel 10, stk. 2«.

9)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Med hensyn til levnedsmidler, som sælges til den endelige forbruger og til etablissementer uden at være færdigpakket, eller levnedsmidler, som indpakkes på salgsstedet på køberens anmodning, eller færdigpakkes med henblik på omgående salg, kan omfanget af oplysninger som omhandlet i artikel 4 samt bestemmelserne om deres afgivelse fastsættes i national lovgivning, indtil der eventuelt vedtages foranstaltninger af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.«

10)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

8.3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling  (49)

Med hensyn til direktiv 1999/2/EF bør Kommissionen navnlig tillægges beføjelser til at gennemføre regler vedrørende bestråling af levnedsmidler. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 1999/2/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for så vidt angår vedtagelse af visse undtagelser fra reglerne om maksimal bestrålingsdosis for levnedsmidler og anvendelse af strålebehandling kombineret med en kemisk behandling samt vedtagelse af supplerende krav til godkendelse af bestrålingsanlæg.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til vedtagelse af ændringer af direktiv 1999/2/EF eller af gennemførelsesdirektivet ved hjælp af forbud eller restriktioner i forhold til den tidligere retsstilling i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte folkesundheden.

I direktiv 1999/2/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2.   Undtagelser fra stk. 1 kan vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 4.«

2)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Der meddeles kun godkendelse, hvis et anlæg:

opfylder kravene i den internationale kodeks for drift af bestrålingsanlæg til behandling af levnedsmidler, der er anbefalet af FAO/WHO's Fælles Codex Alimentarius Kommission (jf. FAO/WHO/CAC/Bind XV, udg. 1), og alle yderligere krav, der måtte vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 4

udpeger en person, der er ansvarlig for, at alle de betingelser, der skal opfyldes for at kunne anvende fremgangsmåden, overholdes.«

3)

I artikel 8, stk. 3, ændres udtrykket »artikel 12« til »artikel 12, stk. 2«.

4)

I artikel 9, stk. 2, litra a), første afsnit, ændres udtrykket »artikel 12« til »artikel 12, stk. 2,«.

5)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (50).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioderne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

6)

I artikel 14, stk. 2, ændres udtrykket »artikel 12« til »artikel 12, stk. 2«.

7)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   Tilpasninger af dette direktiv eller gennemførelsesdirektivet kan foretages af Kommissionen, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte folkesundheden, og sådanne tilpasninger skal under alle omstændigheder begrænses til forbud eller restriktioner i forhold til den tidligere retsstilling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 12, stk. 5, i anvendelse.«

8.4.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud  (51)

Med hensyn til direktiv 2002/46/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage særlige regler for vitaminer og mineraler, der anvendes som kosttilskud, herunder særlige værdier for maksimums- og minimumsgrænser for vitaminer og mineraler i kosttilskud, samt for renhedskriterierne herfor. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/46/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Når de frister, der normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF i anvendelse til at vedtage en foranstaltning, der forbyder anvendelse af et vitamin eller et mineral, som tidligere er blevet tilladt.

I direktiv 2002/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Renhedskriterierne for de i bilag II opførte stoffer fastsættes af Kommissionen, jf. dog stk. 3. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

2)

Artikel 4, stk. 5, affattes således:

»5.   Da ændringer af de i stk. 1 omhandlede lister er foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages de efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 13, stk. 4, i anvendelse for at fjerne et vitamin eller et mineral fra den i stk. 1 omhandlede liste.«

3)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.   De maksimums- og minimumsmængder af vitaminer og mineraler, som er anført i stk. 1, 2 og 3, vedtages af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

4)

Artikel 12, stk. 3, affattes således:

»3.   For at afhjælpe de vanskeligheder, der er nævnt i stk. 1, og for at beskytte folkesundheden vedtages tilpasninger af dette direktiv eller dets gennemførelsesforanstaltninger af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 13, stk. 4, i anvendelse med henblik på vedtagelse af sådanne ændringer. Den medlemsstat, som har truffet beskyttelsesforanstaltninger, kan i så fald opretholde dem, indtil ændringerne er vedtaget.«

5)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (52).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

9.   ENERGI OG TRANSPORT

9.1.   Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje  (53)

Med hensyn til direktiv 91/672/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse listen over nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 91/672/EØF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 91/672/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Kommissionen tilpasser om nødvendigt listen over certifikater i bilag I. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 2.«

2)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.2.   Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger  (54)

Med hensyn til direktiv 92/75/EØF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at føje andre typer af husholdningsapparater til listen i artikel 1, stk. 1, og at vedtage gennemførelsesforanstaltninger for de anførte typer af husholdningsapparater. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 92/75/EØF ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 92/75/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Andre typer af husholdningsapparater kan føjes til listen i nærværende artikel. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 2.«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   De nærmere enkeltheder vedrørende etiket og oplysningsskema fastsættes i direktiver, som for hver enkelt apparattype vedtages til gennemførelse af dette direktiv. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 2.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Kommissionen vedtager foranstaltninger til ordningens gennemførelse og funktion og tilpasser dem til den tekniske udvikling ved hjælp af gennemførelsesdirektiver og tilføjer andre husholdningsapparater til listen i artikel 1, stk. 1, hvis der er mulighed for at opnå betydelige energibesparelser.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 2.«

4)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.3.   Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet  (55)

Med hensyn til direktiv 96/50/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse modellen for bådførercertifikatet til udviklingen i de faglige kundskaber, der er nødvendige for at opnå certifikatet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 96/50/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 96/50/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Kommissionen kan tilpasse den model for bådførercertifikatet, der er gengivet i bilag I, og de fornødne faglige kundskaber, der kræves for erhvervelse af bådførercertifikat, som anført i bilag II. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i direktiv 91/672/EØF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.4.   Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater  (56)

Med hensyn til direktiv 98/41/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse bestemmelser uden at udvide anvendelsesområdet for direktivet, for at der kan tages hensyn til ændringer af SOLAS-konventionen, som vedrører registreringssystemer, der er trådt i kraft senere. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 98/41/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 98/41/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3, litra b), ændres udtrykket »artikel 13« til »artikel 13, stk. 2,«

b)

I stk. 4, tredje afsnit, ændres udtrykket »artikel 13« til »artikel 13, stk. 2«.

2)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»Uden at det berører procedurerne for ændring af SOLAS-konventionen, kan dette direktiv ændres, uden at dets anvendelsesområde herved udvides, for at sikre anvendelsen af ændringer af SOLAS-konventionen, som vedrører registreringssystemer, der er trådt i kraft efter dette direktivs vedtagelse. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

3)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (57), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

9.5.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe  (58)

Med hensyn til direktiv 2000/59/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse bilagene dertil, definitionen i direktivets artikel 2, litra b), samt henvisninger til fællesskabsretsakter og til IMO-instrumenter og beføjelser til at ændre bilagene for at forbedre den ordning, der er fastlagt ved direktiv 2000/59/EF, og for at tage hensyn til fællesskabs- og IMO-foranstaltninger, som træder i kraft senere, således at der sikres en harmoniseret gennemførelse. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/59/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2000/59/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (59).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Ændringsprocedure

Bilagene til dette direktiv, definitionen i artikel 2, litra b), henvisningerne til fællesskabsretsakter og til IMO-instrumenter kan ændres af Kommissionen for at bringe dem på linje med fællesskabsforanstaltninger eller IMO-foranstaltninger, som er trådt i kraft, for så vidt disse ændringer ikke udvider dette direktivs anvendelsesområde.

Bilagene til dette direktiv kan desuden ændres af Kommissionen, når det er nødvendigt for at forbedre den ordning, der er fastlagt ved dette direktiv, for så vidt disse ændringer ikke udvider dette direktivs anvendelsesområde.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.«

9.6.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe  (60)

Med hensyn til direktiv 2001/96/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse definitioner, henvisninger til internationale konventioner og koder, til IMO-resolutioner og cirkulæreskrivelser, til ISO-standarder og til fællesskabsretsakter samt bilag hertil, for at gennemføre de procedurer, der er fastsat i direktivet, og sikre overensstemmelse med internationale regler og fællesskabsregler, der vedtages, ændres eller træder i kraft efter vedtagelsen af direktiv 2001/96/EF, forudsat at direktivets anvendelsesområde ikke udvides. Kommissionen bør ligeledes tillægges beføjelser til at ændre procedurerne mellem skibe og terminaler samt rapporteringsforpligtelserne. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/96/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2001/96/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002 (61).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2)

Artikel 15, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Definitionerne i artikel 3, nr. 1-6, og nr. 15-18, henvisninger til internationale konventioner og koder, henvisninger til IMO-resolutioner og -cirkulæreskrivelser, henvisninger til ISO-standarder og henvisninger til fællesskabsretsakter samt bilagene kan ændres i det omfang, det er nødvendigt for at bringe dem i overensstemmelse med internationale regler og fællesskabsregler, der vedtages, ændres eller træder i kraft efter vedtagelse af dette direktiv, forudsat at direktivets anvendelsesområde ikke udvides. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.

2.   Kommissionen kan ændre artikel 8 og bilagene med henblik på gennemførelse af procedurerne i dette direktiv og ændre eller ophæve rapporteringsforpligtelserne i artikel 11, stk. 2, og artikel 12, forudsat at disse ændringer ikke udvider direktivets anvendelsesområde. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

9.7.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater  (62)

Med hensyn til direktiv 2002/6/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre listerne over meldeformaliteter for skibe, underskrivere, tekniske specifikationer samt modeller til FAL-formularer fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Kommissionen bør ligeledes tillægges beføjelser til at tilpasse henvisninger til IMO-instrumenter for at sikre overensstemmelse mellem direktiv 2002/6/EF og Fællesskabets eller IMO's foranstaltninger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/6/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2002/6/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Tilpasningsprocedure

Foranstaltninger til tilpasning af bilag I og II til dette direktiv og henvisninger til IMO-instrumenter for at bringe dem i overensstemmelse med Fællesskabets eller IMO's foranstaltninger, som er trådt i kraft, vedtages af Kommissionen, for vidt sådanne tilpasninger ikke udvider direktivets anvendelsesområde. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.«

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002 (63).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

9.8.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF af 26. marts 2002 med henblik på bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne  (64)

Med hensyn til direktiv 2002/30/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse listen over bylufthavne i bilag I. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/30/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2002/30/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I litra b) udgår sidste punktum.

b)

Følgende indsættes som andet afsnit:

»Kommissionen kan tilpasse bilag I. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 3.«

2)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.9.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne  (65)

Med hensyn til direktiv 2002/91/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse punkter i de generelle rammebestemmelser, der er anført i bilaget til nævnte direktiv, til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2002/91/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2002/91/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Medlemsstaterne anvender en metode på nationalt eller regionalt plan til beregning af bygningers energimæssige ydeevne på grundlag af de generelle rammebestemmelser, der er anført i bilaget til dette direktiv. Kommissionen tilpasser bilagets punkt 1 og 2 til den tekniske udvikling, idet der tages hensyn til standarder og normer, der er gennemført i medlemsstaternes lovgivning. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

2)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»Tilpasninger til den tekniske udvikling af punkt 1 og 2 i bilaget, hvor der er tale om foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 14, stk. 2.«

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.10.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe  (66)

Med hensyn til direktiv 2003/25/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre de særlige stabilitetskrav og retningslinjerne for medlemsstaternes administrationer for at tage hensyn til den internationale udvikling, især inden for Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og for at direktivet kan blive mere effektivt på baggrund af erfaringer og den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/25/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2003/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Tilpasning

Bilagene kan tilpasses af Kommissionen for at tage hensyn til den internationale udvikling, især inden for IMO (Den Internationale Søfartsorganisation), og for at direktivet kan blive mere effektivt på baggrund af erfaringer og den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 2.«

2)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (67).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

9.11.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej  (68)

Med hensyn til direktiv 2003/59/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at foretage de nødvendige ændringer for at tilpasse bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2003/59/EF, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2003/59/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

De tilpasninger, der er nødvendige for at tilpasse bilag I og II til den videnskabelige og tekniske udvikling, og som er foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 2.«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.12.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører  (69)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 785/2004 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse værdierne for dækning af erstatningsansvaret for passagerer, bagage og gods og værdierne for erstatningsansvaret over for tredjepart. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 785/2004, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 785/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 5, affattes således:

»5.   De værdier, der er anført i denne artikel, kan i givet fald tilpasses, hvis ændringer i de relevante internationale traktater gør det nødvendigt. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.«

2)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   De værdier, der er anført i denne artikel, kan i givet fald tilpasses, hvis ændringer i de relevante internationale traktater gør det nødvendigt. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.«

3)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

9.13.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet  (70)

Med hensyn til forordning (EF) nr. 336/2006 bør Kommissionen tillægges beføjelser til at ændre bilaget med bestemmelser vedrørende administrationernes gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 336/2006, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I forordning (EF) nr. 336/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Tilpasninger af bilag II, som er foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.«

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (71).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

9.14.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester  (72)

Med hensyn til direktiv 2006/32/EF bør Kommissionen tillægges beføjelser til at tilpasse visse værdier og beregningsmetoder til den tekniske udvikling, til at præcisere og supplere de generelle rammer for måling og kontrol af energibesparelser, til at forhøje procentdelen af harmoniserede bottom-up-beregninger, der anvendes i den harmoniserede beregningsmetode, og til at udvikle et sæt af harmoniserede energieffektivitetsindikatorer og referenceværdier. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/32/EF, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

I direktiv 2006/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Revision og tilpasning til den tekniske udvikling

1.   Værdierne og beregningsmetoderne i bilag II, III, IV og V tilpasses den tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

2.   Inden den 1. januar 2010 kan Kommissionen yderligere præcisere og supplere punkt 2-6 i bilag IV under overholdelse af de generelle rammer i bilag IV. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3.

3.   Inden den 1. januar 2012 forhøjer Kommissionen procentdelen af harmoniserede bottom-up-beregninger, der anvendes i den harmoniserede beregningsmodel, der er nævnt i bilag IV, punkt 1, uden at dette berører nationale ordninger, der allerede har en højere procentdel. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3. Den nye harmoniserede beregningsmodel med en væsentlig højere procentdel af bottom-up-beregninger anvendes først fra 1. januar 2012.

Hvor det er praktisk og muligt, skal denne harmoniserede beregningsmodel anvendes ved beregningen af samlede besparelser i hele anvendelsesperioden for dette direktiv, uden at dette berører nationale ordninger, der allerede har en højere procentdel af bottom-up-beregninger.

4.   Senest den 1. januar 2010 udvikler Kommissionen et sæt harmoniserede energieffektivitetsindikatorer og referenceværdier baseret herpå under hensyntagen til de til rådighed stående data eller data, som kan indsamles på en omkostningsbesparende måde for hver medlemsstat. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 3. Ved udviklingen af sådanne harmoniserede energieffektivitetsindikatorer og referenceværdier anvender Kommissionen den i bilag V vejledende liste som reference. Medlemsstaterne indarbejder gradvis disse indikatorer og referenceværdier i de statistiske data i deres energieffektivitetshandlingsplaner, jf. artikel 14, og anvender dem som et af deres til rådighed stående instrumenter til fastlæggelse af fremtidige prioriteter i energieffektivitetshandlingsplanerne.

Senest den 17. maj 2011 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med hensyn til fastsættelse af indikatorer og referenceværdier.«

2)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«


(1)  EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1

(3)  EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19.

(4)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1

(5)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(6)  EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

(7)  EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.

(8)  EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.

(9)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(10)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.

(11)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153.

(12)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(13)  EFT  196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske specialudgave: serie I kapitel 1967, s. 211.«

(14)  EFT L 164 af 30.6.1994, s. 15.

(15)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.

(16)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(17)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1

(18)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.

(19)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(20)  EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.

(21)  EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1.

(22)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(23)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(24)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.

(25)  EFT L 10 af 14.1.1997, p. 13.

(26)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(27)  EFT L 12 af 18.1.2000, s. 16.

(28)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(29)  EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12.

(30)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(31)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.

(32)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(33)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 20.

(34)  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 14.

(35)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1.

(36)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32.

(37)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.

(38)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(39)  EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1.

(40)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.

(41)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.

(42)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 22.

(43)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(44)  EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1.

(45)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33

(46)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

(47)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34.

(48)  EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.

(49)  EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16.

(50)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1

(51)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(52)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1

(53)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.

(54)  EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(55)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 31.

(56)  EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.

(57)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23

(58)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

(59)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(60)  EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.

(61)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(62)  EFT L 67 af 9.3.2002, s. 31.

(63)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(64)  EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40.

(65)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 65.

(66)  EUT L 123 af 17.5.2003, s. 22.

(67)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(68)  EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.

(69)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 1.

(70)  EUT L 64 af 4.3.2006, s. 1.

(71)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1

(72)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.


Kronologisk fortegnelse

1)

Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand

2)

Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse

3)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

4)

Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler

5)

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

6)

Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

7)

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand

8)

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

9)

Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje

10)

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

11)

Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992, om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger

12)

Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab

13)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer

14)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer

15)

Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme

16)

Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet

17)

Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

18)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger

19)

Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

20)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling

21)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

22)

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald

23)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

24)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer

25)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler

26)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

27)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

28)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald

29)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe

30)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater

31)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

32)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF af 26. marts 2002 med henblik på bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne

33)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu

34)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

35)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

36)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 12. februar 2002 om vurdering og styring af ekstern støj

37)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne

38)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

39)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe

40)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS)

41)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer

42)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC)

43)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej

44)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer

45)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet

46)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter

47)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

48)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

49)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

50)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF)

51)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

52)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer

53)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

54)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet

55)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

56)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester

57)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser

58)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/44/EF af 6. september 2006 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri

59)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/113/EF af 12. december 2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande


21.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNEInstitutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.