ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 308

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
19. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1138/2008 af 13. oktober 2008 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1139/2008 af 10. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1140/2008 af 18. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2008 af 13. november 2008 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2008 af 18. november 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår Kroatien ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2008 af 18. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2008 af 18. november 2008 om forbud mod fiskeri efter berycider i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/870/EF

 

*

Rådets afgørelse af 13. oktober 2008 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

27

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

29

 

 

2008/871/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

33

Protokol om strategisk miljøvurdering til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

35

 

 

2008/872/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. november 2008 om beskikkelse af to tyske suppleanter til Regionsudvalget

50

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Cubas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT

51

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/873/FUSP af 18. november 2008 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1138/2008

af 13. oktober 2008

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994, om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) indførte en varenomenklatur (i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«) og fastsatte den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved afgørelse 2008/870/EF (2) godkendte Rådet på Fællesskabets vegne aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba (i det følgende benævnt »aftalen«) som afslutning på forhandlingerne i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres og suppleres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I afsnit III, i III. del, i bilag I, til forordning (EØF) nr. 2658/87, suppleres bilag 7 (WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder), med de mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen for aftalens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Se side 27 i denne EUT.


BILAG

Uanset bestemmelserne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. I de tilfælde, hvor der er anført ex-KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

I bilag 7 (WTO-toldkontingenter, der skal åbnes af de kompetente fællesskabsmyndigheder) i afsnit III, i III. del, i bilag I, til forordning (EØF) nr. 2658/87, er de andre bestemmelser og betingelser følgende:

KN-kode

Varebeskrivelse

Andre bestemmelser og betingelser

Toldpos.

1701 11 10

Rå rørsukker, til raffinering

Tilføjelse af en landetildeling på 20 000 tons til Cuba for produktionsåret 2008/09 i EF's toldkontingent, toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton.

Tilføjelse af en landetildeling på 10 000 tons til Cuba for produktionsåret 2009/10 i EF's toldkontingent, toldsats inden for kontingentet på 98 EUR/ton.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1139/2008

af 10. november 2008

om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet træffe de nødvendige foranstaltninger for så vidt angår adgang til farvande og ressourcer samt bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri.

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte fiskerimulighederne for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper og fordele disse muligheder mellem medlemsstaterne.

(3)

For at fiskerimulighederne skal kunne forvaltes effektivt, bør der fastsættes nærmere betingelser for udøvelse af fiskeri.

(4)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 indeholder definitioner, der vedrører fordelingen af fiskerimuligheder.

(5)

Ifølge artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96 skal det fastlægges, hvilke bestande de i den forordning fastsatte forskellige foranstaltninger skal gælde for.

(6)

For at bidrage til bevarelsen af fiskebestandene bør der i 2009 iværksættes en række supplerende foranstaltninger vedrørende de tekniske betingelser for fiskeri.

(7)

Nedsættelsen af den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for brisling foregriber ikke de fremtidige niveauer for denne bestand, som bør tage hensyn til fiskerivirksomheden i andre lande ved Sortehavet.

(8)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i overensstemmelse med den gældende fællesskabslovgivning på området, navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3) og Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (4).

(9)

Eftersom der inden denne forordnings ikrafttræden i én medlemsstat traditionelt blev anvendt garn med en maskestørrelse på under 400 mm til fiskeri efter pighvar, og for at muliggøre en passende tilpasning til de tekniske foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, bør denne medlemsstat have tilladelse til at fiske efter pighvar med garn med en mindstemaskestørrelse på mindst 360 mm.

(10)

For at sikre korrekt håndhævelse og kontrol bør maskestørrelsen måles efter Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår bestemmelse af maskestørrelse og vurdering af trådtykkelse i fiskenet (5).

(11)

I betragtning af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt, at der gives en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes der fiskerimuligheder for 2009 for visse fiskebestande i Sortehavet og dertil knyttede betingelser for udnyttelse af disse fiskerimuligheder.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer (EF-fartøjer), der fisker i Sortehavet.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra en medlemsstat og under dennes myndighed, og som Kommissionen og den medlemsstat, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om.

Artikel 3

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 gælder følgende definitioner i denne forordning:

a)

»GFCM«: Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet

b)

»Sortehavet«: det geografiske GFCM-underområde som defineret i resolution GFCM/31/2007/2

c)

»samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, det hvert år er tilladt at fange af hver bestand

d)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Fællesskabet, en medlemsstat eller et tredjeland.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER OG DERTIL KNYTTEDE BETINGELSER

Artikel 4

Fangstbegrænsninger og fordeling heraf

Fangstbegrænsningerne, fordelingen heraf mellem medlemsstaterne samt yderligere betingelser, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96, fremgår af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

Fangstbegrænsningerne fordeles mellem medlemsstaterne som fastsat i bilag I, idet der dog er mulighed for følgende:

1)

udvekslinger, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

2)

omfordelinger, jf. artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 23, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2371/2002

3)

supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

4)

nedsættelser, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 23, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 6

Betingelser for fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fangstbegrænsninger, må kun opbevares om bord eller landes, hvis fangsterne er taget af fiskerfartøjer fra en medlemsstat, der har fået tildelt en kvote, og hvis denne kvote ikke er opbrugt.

2.   Alle landinger afskrives på kvoten eller, hvis Fællesskabets andel ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, på Fællesskabets andel.

Artikel 7

Tekniske overgangsforanstaltninger

De tekniske overgangsforanstaltninger fremgår af bilag II.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af fisk, skal de anvende de bestandskoder, som fremgår af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 5.


BILAG I

Fangstbegrænsninger og dertil knyttede betingelser for forvaltningen fra år til år af fangstbegrænsninger for EF-fartøjer i områder, hvor der er fastsat fangstbegrænsninger, opdelt efter art og område

I nedenstående skemaer fastsættes TAC’er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand, fordelingen heraf mellem medlemsstaterne og dertil knyttede betingelser for forvaltningen af kvoterne fra år til år.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. I disse skemaer anvendes følgende koder for de forskellige arter:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-ISO-kode

Almindeligt navn

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art

:

Pighvar

Psetta maxima

Område

:

Sortehavet

Bulgarien

50

Præventiv TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Rumænien

50

EF

100 (1)

TAC

Ikke relevant


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

Sortehavet

EF

12 750 (2)

Præventiv TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

TAC

Ikke relevant


(1)  Foreløbig TAC. Den endelige TAC fastsættes snarest muligt i første halvdel af 2009 på baggrund af nye videnskabelige udtalelser.

(2)  Må kun fanges af fartøjer, der fører bulgarsk eller rumænsk flag.


BILAG II

TEKNISKE FORANSTALTNINGER I EN OVERGANGSPERIODE

1.

Det er ikke tilladt at fiske efter pighvar fra 15. april til 15. juni i Fællesskabets farvande i Sortehavet.

2.

Mindstemaskestørrelsen for bundsatte garn til fiskeri efter pighvar er 400 mm.

I én medlemsstat, hvor mindstemaskestørrelsen for bundsatte garn til fiskeri efter pighvar var under 400 mm inden denne forordnings ikrafttræden, kan der anvendes garn med en mindstemaskestørrelse på mindst 360 mm til fiskeri efter pighvar. Den pågældende medlemsstat skal dog sørge for, at højst 40 % af alle fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter pighvar med bundsatte garn, ved udgangen af 2009 fortsat anvender en maskestørrelse på under 400 mm.

3.

Maskestørrelsen måles efter Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008, hvorved der bl.a. fastsættes gennemførelsesbestemmelser for bestemmelse af maskestørrelse.

4.

Minimumslandingsstørrelsen for pighvar er 45 cm samlet længde målt i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 850/98.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1140/2008

af 18. november 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1141/2008

af 13. november 2008

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Lineært bevægelsessystem bestående af en glidemekanisme med to spor og et rektangulært hus, der omslutter kuglerne.

Ved hjælp af kuglerne bevæges huset langs sporene i glidemekanismen.

Det lineære bevægelsessystem benyttes i forskellige slags maskiner, fx. godshåndteringsudstyr, værktøjsmaskiner eller dvd-afspillere.

8482 10 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 (a) til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8482, 8482 10 og 8482 10 90.

Da det lineære bevægelsessystem kan anvendes i forskellige slags maskiner, kan det ikke anses for at være en del, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine, jf. bestemmelse 2 (b) til afsnit XVI. Tarifering af systemet som en del til en maskine under eksempelvis pos. 8431, 8466 eller 8522 er derfor udelukket.

Det lineære bevægelsessystem anses for at være en glidemekanisme med kugler af friløbs-typen henhørende under pos. 8482 (se også forklarende bemærkninger til HS, pos. 8482, afsnit A, nr. 3).

Da det lineære bevægelsessystem er et produkt, som er nævnt i pos. 8482, skal det tariferes i denne position i overensstemmelse med bestemmelse 2 (a) til afsnit XVI.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2008

af 13. november 2008

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere opdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En ca. 250 cm lang ledning af den art, som udelukkende kan anvendes sammen med en videospilmaskine i pos. 9504.

Ledningen er i den ene ende forsynet med en særligt udformet konnektor til videospilmaskinen og i den anden ende med fem konnektorer til at skabe forbindelse til en monitor eller en fjernsynsmodtager.

Data kan gennem ledningen overføres fra videospilmaskinen til monitoren eller fjernsynsmodtageren, og data kan afhængigt af indholdet ses som videospil, video eller fastbilleder eller gengives som lyd.

8544 42 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8544, 8544 42 og 8544 42 90.

Tarifering under pos. 9504 som tilbehør til en videospilmaskine er udelukket, da pos. 8544 giver den mest specifikke beskrivelse af ledninger og andre elektriske ledere.

Varen skal derfor tariferes i KN-kode 8544 42 90 som en elektrisk leder med forbindelsesdele.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1143/2008

af 13. november 2008

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den i kolonne 2 nævnte KN-kode i henhold til den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et sæt bestemt til detailsalg bestående af:

en anordning med elektroniske komponenter og form som en cigaret

to patroner

to genopladelige lithiumbatterier og

en batterioplader.

Anordningen består af et rør af rustfrit stål med et mikroelektronisk kredsløb, en højfølsom sensor, et batterirum og et rum til anbringelse af en patron.

Hver patron består af en inhalator og en ampul. Ampullen indeholder nikotin, en lugtforbindelse til cigaretter og almindelige tilsætningsstoffer til levnedsmidler. Både inhalatoren og ampullen er til engangsbrug.

Når det elektroniske kredsløb aktiveres ved inhalering, begynder forstøvningen af nikotinopløsningen og dannelsen af den »røg«, som rygeren inhalerer.

8543 70 90

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1, 3(b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8543, 8543 70 og 8543 70 90.

Den komponent, der er karaktergivende for sættet, er den elektroniske anordning, da det er det elektroniske kredsløb, som udløser forstøvningen af nikotinopløsningen og dannelsen af den »røg«, som rygeren skal inhalere.

Tarifering under pos. 8424 er udelukket, da anordningen ikke er et mekanisk redskab til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker.

Den elektroniske anordning betragtes som et elektrisk apparat med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85.

I henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 (b) skal sættet derfor tariferes under pos. 8543 (se også forklarende bemærkninger til HS, pos. 8543, tredje stykke).


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1144/2008

af 18. november 2008

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår Kroatien

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra a), og artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed.

(2)

Disse betingelser er forskellige, alt afhængigt af om selskabsdyrene transporteres mellem medlemsstater eller fra tredjelande til medlemsstaterne. Desuden er der fastsat forskellige betingelser for sådan transport fra henholdsvis de tredjelande, der er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til nævnte forordning, og de tredjelande, der er opført i del C i bilaget.

(3)

Tredjelande, som anvender bestemmelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, der mindst svarer til EF-bestemmelserne, jf. kapitel III i forordning (EF) nr. 998/2003, er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til forordningen. Reglerne giver disse tredjelande mulighed for at anvende pas i overensstemmelse med den model, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2003/803/EF (2), i stedet for attesten.

(4)

Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr fra disse tredjelande til Fællesskabet er underlagt de samme regler som transport af sådanne dyr mellem medlemsstaterne, jf. kapitel II i forordning (EF) nr. 998/2003.

(5)

Listen i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 omfatter tredjelande og områder, som er fri for rabies, samt tredjelande og områder, herunder Kroatien, hvorfra transport ikke betragtes som forbundet med en større risiko for indslæbning af rabies i Fællesskabet end den, der er forbundet med transport mellem medlemsstaterne.

(6)

Kroatien har for nylig anmodet om at blive opført i del B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 for at forenkle transporten af selskabsdyr mellem Kroatien og EU.

(7)

På baggrund af de oplysninger, som Kroatien har forelagt om sin nationale lovgivning, fremgår det, at Kroatien anvender bestemmelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, som mindst svarer til EF-bestemmelserne, jf. kapitel III i forordning (EF) nr. 998/2003.

(8)

Kroatien bør derfor slettes fra listen i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 og opføres på listen i del B, afdeling 2, i nævnte bilag.

(9)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I del B, afdeling 2, indsættes følgende mellem »Schweiz« og »Island«:

»HR Kroatien«

2)

I del C slettes følgende:

»HR Kroatien«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1145/2008

af 18. november 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kapitel 2 i forordning (EF) nr. 637/2008 indeholder bestemmelser om omstruktureringsprogrammer, der skal udarbejdes i de enkelte medlemsstater med henblik på finansiering af særlige støtteforanstaltninger i bomuldssektoren. Denne ramme bør udfyldes med dispositive gennemførelsesbestemmelser.

(2)

Det bør fastlægges, hvilke elementer de omstruktureringsprogrammer, som medlemsstaterne skal indgive, skal indeholde. Ligeledes bør der fastsættes regler for ændringer i omstruktureringsprogrammer, så de kan tilpasses med henblik på at tage hensyn til eventuelle nye forhold, der ikke kunne forudses, da de blev forelagt første gang.

(3)

For at sikre korrekt tilsyn og evaluering af omstruktureringsprogrammerne er det nødvendigt at kræve, at der indsendes evalueringsrapporter, som indeholder detaljerede operationelle og finansielle oplysninger om gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet.

(4)

Det bør ligeledes sikres, at alle berørte parter har adgang til oplysninger vedrørende omstruktureringsprogrammerne.

(5)

Der bør være minimumskrav for tildeling og udbetaling af støtte. Ligeledes bør der være mulighed for udbetaling af et eller flere forskud til foranstaltninger, der forventes at afstedkomme betragtelige udgifter.

(6)

Der bør fastlægges bestemmelser for medlemsstaternes forpligtelse til at føre kontrol med udgifter, især vedrørende hvornår og hvorledes kontrollen på stedet af afviklings- og investeringsforanstaltninger skal finde sted. For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser bør der også være særlige regler for tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner. Med henblik herpå bør Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (3) kunne anvendes.

(7)

Hvad angår fuldstændig og permanent afvikling af egreneringsanlæg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 637/2008, bør der fastlægges detaljerede kriterier for afvikling. Selv om medlemsstaterne bør fastlægge størrelsen af den støtte, der kan ydes til afvikling på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier, bør der fastsættes et loft for at undgå overkompensation.

(8)

Det bør helt præcist fastlægges, hvilken støtte der kan ydes til forbedringer i forarbejdningen af bomuld i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 637/2008 vedrørende støtte til investeringer i egreneringsindustrien, og hvilke udgifter der er støtteberettigede. Ligeledes bør Fællesskabets maksimale bidrag fastsættes for at sikre støttemodtagernes finansielle deltagelse og forpligtelse i investeringen.

(9)

Hvad angår støtte til landbrugeres deltagelse i kvalitetsordninger for bomuld i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 637/2008 er det nødvendigt at angive Fællesskabets relevante kvalitetsordninger, fastlægge kriterier for nationale kvalitetsordninger, fastsætte støttens omfang og de støtteberettigede udgifter.

(10)

For at sikre, at de salgsfremmende foranstaltninger i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 637/2008 og reglerne for oplysningskampagner og salgsfremstød, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (4), supplerer hinanden, bør betingelserne for støtte til salgsfremstød for kvalitetsprodukter fastlægges nærmere, specielt med hensyn til hvem der kan få støtte, og hvilke aktiviteter der er støtteberettigede.

(11)

Hvad angår støtte til maskinstationer som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 637/2008 bør der fastlægges en præcis definition på støtte. Medlemsstaterne bør fastsætte omfanget af støtte, der kan ydes, efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, dog bør der fastsættes en maksimumsats for at undgå overkompensation.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges gennemførelsesbestemmelser til nationale omstruktureringsprogrammer i henhold til forordning (EF) nr. 637/2008, som indeholder de fem støtteberettigede foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 i nævnte forordning.

Artikel 2

Omstruktureringsprogrammernes indhold

De omstruktureringsprogrammer, som medlemsstaterne skal indgive i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008, omfatter følgende elementer:

a)

en detaljeret beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger og deres kvantificerbare mål

b)

resultaterne af de gennemførte høringer, jf. artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 637/2008

c)

en vurdering af de forventede tekniske, økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger

d)

en beskrivelse af egreneringsanlæggene i den pågældende medlemsstat og anvendelsen af deres kapacitet siden 2005, såfremt de omhandlede foranstaltninger i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 637/2008 indgår i omstruktureringsprogrammet

e)

en tidsplan for de enkelte foranstaltningers gennemførelse

f)

en generel finansieringsoversigt ifølge den anførte model i denne forordnings bilag over midler, der skal anvendes, og den påtænkte fordeling af midlerne mellem foranstaltningerne i henhold til den fastlagte budgetbevilling i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008

g)

de kriterier og kvantitative indikatorer, der skal anvendes til tilsyn og evaluering af omstruktureringsprogrammets foranstaltning, samt de skridt, der er taget for at sikre korrekt og effektiv gennemførelse af programmerne

h)

en angivelse af de kompetente myndigheder og organer, der er ansvarlige for programmets gennemførelse.

Artikel 3

Ændringer i omstruktureringsprogrammer

De nævnte ændringer i omstruktureringsprogrammer i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 637/2008 skal kun indsendes én gang om året.

De ændrede programmer skal indeholde en klar og præcis angivelse af de foreslåede ændringer, begrundelse for ændringerne og de finansielle konsekvenser, ligesom de om fornødent skal indeholde en revideret version af den finansieringsoversigt, som er udarbejdet efter modellen i denne forordnings bilag.

Udgifter som følge af ændring af omstruktureringsprogrammerne er støtteberettigede fra datoen for indgivelsen til Kommissionen af det reviderede program. Medlemsstaterne bærer ansvaret for udgifter til det ændrede omstruktureringsprogram fra den dato, Kommissionen modtager det, og til den dato, det kan iværksættes i henhold til artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 637/2008.

Artikel 4

Rapportering og evaluering

1.   Medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet med forelæggelse af hvert nyt omstruktureringsprogram med undtagelse af det første omstruktureringsprogram, der er forelagt i 2009 i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008.

2.   Den forelagte rapport i henhold til stk. 1 i denne artikel og den forelagte rapport sammen med den meddelelse, hvori der anmodes om programmets ophør i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 637/2008, skal:

a)

opstille og beskrive de foranstaltninger, hvortil der blev ydet fællesskabsstøtte under omstruktureringsprogrammerne, for hvert af årene i den pågældende programmeringsperiode

b)

anføre eventuelle ændringer i omstruktureringsprogrammet samt årsagerne hertil og de fremtidige konsekvenser heraf

c)

beskrive de opnåede resultater med hver foranstaltning i lyset af de kvantificerbare mål, som er fastsat i omstruktureringsprogrammet

d)

indeholde en opgørelse for hvert regnskabsår over de allerede afholdte udgifter i programmeringsperioden, som under ingen omstændigheder kan overstige loftet for den samlede finansielle bevilling til medlemsstaten i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008

e)

anføre overslag over udgifter indtil afslutningen på den planlagte gennemførelsesperiode for omstruktureringsprogrammet op til den samlede finansielle bevilling til medlemsstaten i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008

f)

om fornødent indeholde en analyse af deltagelsen af andre fællesskabsfonde under hensyn til overensstemmelsen med den støtte, der finansieres af omstruktureringsprogrammet.

3.   Medlemsstaterne skal registrere alle detaljer om alle omstruktureringsprogrammer, uanset om de er ændret eller ej, og om alle foranstaltninger, der gennemføres i henhold til programmerne.

Artikel 5

Offentlighedens adgang til oplysninger om omstruktureringsprogrammer

Medlemsstaterne skal sikre, at omstruktureringsprogrammet, ændringer heraf, rapporten om programmets gennemførelse samt national lovgivning vedrørende programmet er offentligt tilgængelige på et websted.

Artikel 6

Krav til ansøgning og udbetaling

1.   For hver foranstaltning i deres omstruktureringsprogram og anført i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008 skal medlemsstaterne:

a)

fastlægge, hvilke elementer der skal indgå i en støtteansøgning

b)

fastsætte startdato og slutdato for den periode, hvori der kan indgives ansøgning

c)

godkende gyldige og fuldstændige ansøgninger efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier under hensyntagen til de finansielle midler, der er til rådighed under de årlige lofter i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008

d)

udbetale den godkendte støtte eller den resterende godkendte støtte, såfremt der er udbetalt forskud, efter foranstaltningens afslutning og gennemførelsen af kontrollen i artikel 7 i denne forordning.

2.   For de omhandlede foranstaltninger i artikel 7, stk. 1, litra a), b), d) og e), i forordning (EF) nr. 637/2008 kan medlemsstaterne udbetale støttemodtageren ét eller flere forskud. Det samlede omfang af alle forskud må ikke være højere end 75 % af de støtteberettigede udgifter.

Udbetalingen af et forskud er betinget af, at der stilles sikkerhed svarende til 120 % af det pågældende forskud.

Sikkerhedsstillelsen frigives, forudsat at foranstaltningerne er blevet gennemført, og at den nævnte kontrol i artikel 7 er blevet foretaget.

3.   Alle de nævnte udbetalinger i stk. 1 og 2, som vedrører en bestemt ansøgning, skal være foretaget senest den 30. juni i det fjerde år efter det år, hvor der er frist for indsendelse af udkastet til omstruktureringsprogrammer i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 637/2008. Udbetalinger i den første programmeringsperiodes første år foretages fra den 16. oktober 2009.

4.   Medlemsstaterne fastsætter særlige regler for gennemførelsen af denne artikel.

Artikel 7

Tilsyn og kontrol

1.   Uanset kontrolforpligtelserne i forordning (EF) nr. 1290/2005 foretager medlemsstaterne tilsyn med, kontrol af og efterprøvning af gennemførelsen af det godkendte omstruktureringsprogram.

For de omhandlede foranstaltninger i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 637/2008 foretager medlemsstaterne inspektion på stedet på hver enkelt fabrik og produktionssted, der modtager støtte i medfør af omstruktureringsprogrammet, før der foretages en endelig udbetaling, for at kontrollere, at alle betingelser for at modtage støtten er opfyldt.

Hvad angår foranstaltningen i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 637/2008, skal der være foretaget en inspektion på stedet på alle relevante fabrikker og produktionssteder senest tre måneder efter udløbet af den etårsperiode, der er anført i artikel 10, stk. 1, litra b), i denne forordning, for at kontrollere, at alle kravene heri er opfyldt.

2.   For hver kontrol på stedet skal der senest en måned efter udfærdiges en rapport, der fuldt ud beskriver det udførte arbejde, de vigtigste resultater og eventuelle nødvendige opfølgningsforanstaltninger. Kontrolrapporten skal specifikt:

a)

indeholde oplysninger om støttemodtager og det produktionssted, der skal inspiceres, samt tilstedeværende personer

b)

angive, hvorvidt der er givet varsel om besøget over for støttemodtager, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

c)

anføre de krav og standarder, der skal kontrolleres

d)

anføre de gennemførte kontrolforanstaltningers art og omfang

e)

indeholde resultaterne

f)

indeholde de elementer, for hvilke der er konstateret manglende overensstemmelse

g)

indeholde en evalueringsdel med en vurdering for hvert enkelt element af afvigelsens betydning baseret på, hvor alvorlig den er, hvor omfattende den er, hvor længe den har stået på, og om der har været tidligere tilfælde.

Støttemodtager underrettes om eventuelle konstaterede tilfælde af manglende overholdelse.

Artikel 8

Tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb

Uretmæssigt udbetalte beløb tilbagesøges med tillæg af renter fra de pågældende modtagere. Bestemmelserne i artikel 73 i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 finder anvendelse med de fornødne ændringer.

Pålæggelse af administrative sanktioner og tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb berører ikke den i Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 (5) fastsatte forpligtelse til at meddele uregelmæssigheder til Kommissionen.

Artikel 9

Sanktioner

1.   Opfylder støttemodtager ikke en eller flere af betingelserne for at opnå støtte i medfør af omstruktureringsprogrammets foranstaltninger, pålægges det vedkommende at betale et beløb svarende til 10 % af det beløb, der skal inddrives i henhold til artikel 8.

2.   De sanktioner, der anvendes i henhold til stk. 1, pålægges ikke, hvis virksomheden kan påvise til den kompetente myndigheds tilfredshed, at afvigelsen skyldes force majeure, og hvis den klart har påpeget den manglende overholdelse skriftligt og rettidigt over den kompetente myndighed.

3.   Sanktionerne i stk. 1 anvendes ikke, hvis udbetalingen er sket som følge af en fejl begået af medlemsstatens myndigheder eller af en anden berørt myndighed, og fejlen ikke med rimelighed kunne forventes opdaget af modtageren, og denne desuden har været i god tro.

4.   Hvis den manglende overholdelse har været forsætlig eller skyldes grov forsømmelse, pålægges det støttemodtager at betale et beløb svarende til 30 % af det beløb, der skal inddrives i henhold til artikel 8.

KAPITEL II

STØTTEBERETTIGEDE FORANSTALTNINGER

AFSNIT 1

Afvikling af egreneringsanlæg

Artikel 10

Anvendelsesområde

1.   Fuldstændig og permanent afvikling af egreneringsanlæg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 637/2008 kræver:

a)

endelig og fuldstændig indstilling af egreneringen af bomuld i den eller de pågældende fabrikker

b)

afmontering af udstyr til egrenering heraf og fjernelse af udstyr til egrenering fra det eller de pågældende produktionssteder senest ét år efter, at medlemsstaten har godkendt ansøgningen

c)

endelig fjernelse af egreneringsudstyr fra bomuldsbearbejdning i Fællesskabet med:

i)

flytning af udstyr til et tredjeland

ii)

garanteret anvendelse af udstyr inden for en anden sektor, eller

iii)

destruktion af udstyr

d)

genoprettelse af miljøet på fabrikkens eller fabrikkernes område og indførelse af foranstaltninger til at lette omskolingen af arbejdsstyrken og

e)

skriftlig forpligtelse til ikke at anvende produktionsstedet eller produktionsstederne til bomuldsegrenering i en periode på ti år.

Egreneringsudstyr omfatter alt særligt udstyr, der anvendes til forarbejdning af ikke-egreneret bomuld og biprodukter, herunder doseringsanlæg eller -kammer, tørreanlæg, renseanlæg, anlæg til fjernelse af stængler/urenheder, egreneringsmaskiner, komprimeringsanlæg, lintrenseanlæg og ballepressere.

2.   Medlemsstaterne kan pålægge yderligere krav med hensyn til afvikling i henhold til stk. 1.

3.   For at en ansøgning kan imødekommes, skal de omhandlede egreneringsanlæg i stk. 1 fungere tilfredsstillende.

4.   Fabriksbygninger og produktionssteder må fortsat anvendes til aktiviteter, der ikke er relateret til bomuldsproduktion og -forarbejdning eller handel med bomuld.

Artikel 11

Fællesskabets bidrag

1.   Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier størrelsen af den støtte, der kan ydes til foranstaltningen i artikel 10.

2.   Støtten pr. egreneringsfabrik må højst være 100 EUR pr. ton ikke-egreneret bomuld for den mængde bomuld, som er forarbejdet i den pågældende fabrik, som har været støtteberettiget i henhold til kapital V i Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 (6) i produktionsåret 2005/06.

AFSNIT 2

Investeringer i egreneringsindustrien

Artikel 12

Anvendelsesområde

Støtte til foranstaltningen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 637/2008 ydes til materielle og immaterielle investeringer, som forbedrer virksomhedens resultater som helhed og vedrører:

a)

forarbejdning og/eller afsætning af bomuld og/eller

b)

udvikling af nye processer og teknologier relateret til bomuld.

Artikel 13

Støtteberettigede udgifter

1.   De investeringer, som der ydes støtte til, skal overholde Fællesskabets gældende normer for den pågældende investering.

2.   Følgende udgifter er støtteberettigede:

a)

forbedring af bygninger

b)

køb eller leasing med købsret af nye maskiner, herunder computersoftware op til aktivets markedsværdi, og andre omkostninger i tilknytning til leasingkontrakten, såsom leasinggivers fortjeneste, rentefinansieringsomkostninger, indirekte omkostninger og forsikringsudgifter

c)

generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter, f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser og erhvervelse af patentrettigheder og licenser.

3.   Omkostninger ved udvikling af nye processer og teknologier som omhandlet i artikel 12 skal vedrøre forberedende operationer, såsom design-, proces- eller teknologiudvikling og -afprøvning og dermed forbundne materielle og immaterielle investeringer inden anvendelsen af de nyudviklede processer og teknologier til kommercielle formål.

4.   Der ydes ikke støtte til simple genanskaffelsesinvesteringer.

Artikel 14

Fællesskabets bidrag

1.   Fællesskabets bidrag til støtte i henhold til artikel 12 må ikke overstige følgende maksimumsatser:

a)

50 % i områder, der er klassificeret som konvergensregioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (7)

b)

40 % i områder, der ikke er konvergensregioner.

2.   Der ydes ikke støtte til virksomheder i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i afsnit 2.1 i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (8).

3.   Artikel 72 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (9) finder tilsvarende anvendelse på den støtte, der er nævnt i artikel 12.

AFSNIT 3

Landbrugeres deltagelse i kvalitetsordninger for bomuld

Artikel 15

Anvendelsesområde

For støtte til foranstaltningen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 637/2008 gælder, at den:

a)

ydes til Fællesskabets kvalitetsordninger for bomuld, der er indført under Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (10) eller Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (11) eller kvalitetsordninger, der anerkendt af medlemsstaterne

b)

udbetales som et årligt incitament, hvis niveau fastlægges ud fra de normerede omkostninger ved deltagelse i ordninger, hvortil der ydes støtte, i en periode på højst fire år.

Ordninger, hvis eneste formål er at skærpe kontrollen med overholdelsen af obligatoriske standarder i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning, er ikke støtteberettigede i henhold til dette afsnit.

Artikel 16

Kriterier for støtteberettigelse

1.   For at være berettiget til støtte, skal kvalitetsordninger, som er anerkendt af medlemsstaterne, jf. artikel 15, første afsnit, opfylde følgende betingelser:

a)

specificiteten af det endelige produkt, der er produceret under disse ordninger, følger af detaljerede forpligtelser til at anvende landbrugsproduktions- og forarbejdningsmetoder, der sikrer:

i)

særlige karakteristika, herunder produktionsprocessen, eller

ii)

en kvalitet af det endelige produkt, der går betydeligt længere end handelsvarenormerne for plantesundhed eller miljøbeskyttelse

b)

ordningerne omfatter bindende produktspecifikationer, hvis overholdelse kontrolleres af et uafhængigt inspektionsorgan

c)

ordningerne gælder for alle producenter

d)

ordningerne er gennemsigtige og sikrer, at produkterne i fuldt omfang kan spores

e)

ordningerne er tilpasset de nuværende og forventede markedsmuligheder.

2.   Støtte kan kun ydes til landbrugere, der deltager i en kvalitetsordning, når kvalitetsproduktet er officielt anerkendt i henhold til forordningerne og bestemmelserne i Fællesskabets kvalitetsordninger eller kvalitetsordninger, der er anerkendt af en medlemsstat i henhold til artikel 15, litra a), første afsnit.

Hvad angår kvalitetsordninger, der er indført under forordning (EF) nr. 510/2006, kan støtte kun ydes i forbindelse med benævnelser, der er registreret i fællesskabsregistret.

3.   Hvis støtte til deltagelse i en kvalitetsordning under Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 indgår i et omstruktureringsprogram, medregnes de normerede omkostninger i forbindelse med deltagelse i kvalitetsordningen ikke i beregningen af støtten til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning, der har til formål at støtte økologisk landbrug.

4.   I artikel 15, litra b), første afsnit, forstås ved »normerede omkostninger« omkostningerne ved at tilslutte sig en støttet kvalitetsordning og det årlige kontingent for at deltage i en nævnte ordning, herunder eventuelle omkostninger ved kontrol af, at kravene i kvalitetsordningen er opfyldt.

Artikel 17

Fællesskabets bidrag

Støtte til den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 15, må højst være 3 000 EUR pr. bedrift pr. år.

AFSNIT 4

Oplysningskampagner og salgsfremstød

Artikel 18

Anvendelsesområde

1.   Støtte til foranstaltningen i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 637/2008 skal vedrøre bomuld, der er omfattet af de i artikel 15 omhandlede kvalitetsordninger, og produkter, der hovedsagelig er fremstillet af denne bomuld.

2.   Oplysnings- og salgsfremmeaktiviteter, hvortil der kan ydes støtte i henhold til forordning (EF) nr. 3/2008, er ikke støtteberettigede.

Artikel 19

Støtteberettigede aktiviteter

1.   Oplysnings- og salgsfremmeaktiviteter, hvortil der kan ydes støtte, er aktiviteter, der skal få forbrugerne til at købe bomuld, der er omfattet af de kvalitetsordninger, der er anført i artikel 15, eller produkter, der hovedsagelig er fremstillet af denne bomuld.

Formålet med aktiviteterne er at fremhæve produkternes specifikke kendetegn eller fortrin som følge af kvalitetsordningens krav til først og fremmest kvalitet, særlige produktionsmetoder og miljøhensyn og at videreformidle den tekniske og videnskabelige viden om disse produkter. Aktiviteterne skal særligt bestå i at arrangere og/eller deltage i messer og udstillinger, andre lignende PR-tiltag og reklame via forskellige kommunikationsmidler eller på salgsstederne.

2.   Kun oplysnings-, salgsfremme- og reklameaktiviteter i det indre marked er støtteberettigede.

Disse aktiviteter må ikke tilskynde til køb af et produkt på grund af dets særlige oprindelse, medmindre produktet er omfattet af den kvalitetsordning, der er indført ved forordning (EF) nr. 510/2006. Produktets oprindelse kan dog angives, hvis oprindelsen ikke fremtræder som hovedbudskabet.

Aktiviteter i tilknytning til markedsføring af handelsmærker er ikke støtteberettigede.

3.   Vedrører de i stk. 1 omhandlede aktiviteter et produkt, der henhører under en af Fællesskabets kvalitetsordninger, der er fastlagt i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EF) nr. 510/206, skal fællesskabslogoet for de pågældende ordninger anføres på materialet til oplysning, salgsfremme og/eller reklame.

4.   Medlemsstaterne skal sikre, at alt materiale til oplysning, salgsfremme og reklame, der er påtænkt som led i en støttemodtagende aktivitet, er i overensstemmelse fællesskabslovgivningen. Støttemodtagerne skal med henblik herpå fremsende påtænkt materiale til den ansvarlige myndighed i medlemsstaten.

Artikel 20

Fællesskabets bidrag

Støtte til den i artikel 18 omhandlede foranstaltning kan maksimalt udgøre 70 % af udgifterne til aktiviteten.

AFSNIT 5

Støtte til maskinstationer

Artikel 21

Anvendelsesområde

Støtte til foranstaltningen i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 637/2008 ydes efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier for lidte tab, herunder værditabet for specialiserede høstmaskiner, som ikke kan anvendes til andre formål.

Artikel 22

Fællesskabets bidrag

1.   Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af den støtte, som ydes i medfør af foranstaltningen i artikel 21. Støtten kan ikke overstige de lidte tab og må højst være 10 EUR pr. ton for mængden af ikke-egreneret bomuld høstet i henhold til kontrakt i produktionsåret 2005/06, der er blevet leveret til en egreneringsfabrik, der er genstand for afvikling i henhold til artikel 10.

2.   Medlemsstaterne skal sikre, at støttemodtagerne opfylder de anførte betingelser i artikel 7, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 637/2008.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 178 af 5.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 3 af 5.1.2008, s. 1.

(5)  EUT L 355 af 15.12.2006, s. 56.

(6)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1) fra den 31. december 2005.

(7)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(8)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(9)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(10)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(11)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


BILAG

Generel finansieringsoversigt for omstruktureringsprogrammet i henhold artikel 7 i forordning (EF) nr. 637/2008

(1000 EUR)

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

Ændret oversigt: Ja/nej

Hvis ja, nummer:

 

Regnskabsår

Foranstaltninger

Forordning (EF) nr. 637/2008

År 1 (2010)

År 2 (2011)

År 3 (2012)

År 4 (2013)

I alt

Afvikling

Artikel 7, stk. 1, litra a)

 

 

 

 

 

Investeringer

Artikel 7, stk. 1, litra b)

 

 

 

 

 

Kvalitetsordninger

Artikel 7, stk. 1, litra c)

 

 

 

 

 

Oplysningskampagner og salgsfremstød

Artikel 7, stk. 1, litra d)

 

 

 

 

 

Maskinstationer

Artikel 7, stk. 1, litra e)

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1146/2008

af 18. november 2008

om forbud mod fiskeri efter berycider i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008 (3) fastsættes der kvoter for 2007 og 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for Maritime Anliggender og Fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28.


BILAG

Nr.

08/DSS

Medlemsstat

PRT

Bestand

ALF/3X14-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

Dato

30.9.2008


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/27


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. oktober 2008

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/870/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre medlemmer af WTO i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 i tilslutning til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Det Europæiske Fællesskab.

(2)

Kommissionen har i samråd med det udvalg, der er nedsat ved traktatens artikel 133, ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har afsluttet forhandlingerne om en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba. Aftalen bør godkendes.

(4)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

De nærmere gennemførelsesbestemmelser til aftalen vedtages i henhold til den procedure, der er omhandlet i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (2).

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet (3).

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

Genève, den 24. oktober 2008

Hr.,

Efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union er Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba blevet enige om følgende:

Det Europæiske Fællesskab vil i sin liste for toldområdet for EF-27 indarbejde følgende ændring:

 

Tilføje 10 000 tons til den nuværende landetildeling (til Cuba) på 106 925 tons i EF’s toldkontingent for rå rørsukker til raffinering (KN-kode 1701 11 10) og fastholde den nuværende toldsats inden for kontingentet på 98 EUR pr. ton netto.

 

For produktionsåret 2008/09 bliver landetildelingen for Cuba på 20 000 tons. Fra produktionsåret 2009/10 bliver landetildelingen for Cuba på 10 000 tons.

Republikken Cuba accepterer Det Europæiske Fællesskabs tilgang vedrørende udligning af toldkontingenter med henblik på tilpasning af EF-25’s og Republikken Bulgariens og Rumæniens GATT-forpligtelser efter den nylige udvidelse af Det Europæiske Fællesskab.

Denne aftale træder i kraft to måneder efter datoen for Republikken Cubas undertegnede brev.

På Det Europæiske Fællesskab vegne

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Genève, den 24. oktober 2008

Hr.,

Jeg skal herved henvise til Deres brev med følgende ordlyd:

»Efter forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union er Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cuba blevet enige om følgende:

Det Europæiske Fællesskab vil i sin liste for toldområdet for EF-27 indarbejde følgende ændring:

 

Tilføje 10 000 tons til den nuværende landetildeling (til Cuba) på 106 925 tons i EF’s toldkontingent for rå rørsukker til raffinering (KN-kode 1701 11 10) og fastholde den nuværende toldsats inden for kontingentet på 98 EUR pr. ton netto.

 

For produktionsåret 2008/09 bliver landetildelingen for Cuba på 20 000 tons. Fra produktionsåret 2009/10 bliver landetildelingen for Cuba på 10 000 tons.

Republikken Cuba accepterer Det Europæiske Fællesskabs tilgang vedrørende udligning af toldkontingenter med henblik på tilpasning af EF-25’s og Republikken Bulgariens og Rumæniens GATT-forpligtelse efter den nylige udvidelse af Det Europæiske Fællesskab.

Denne aftale træder i kraft to måneder efter datoen for Republikken Cubas undertegnede brev.«

Jeg har den ære at meddele Dem, at min regering er indforstået med ovenstående.

På vegne af Republikken Cuba

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/33


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. oktober 2008

om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

(2008/871/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På den femte ministerkonference »Miljø for Europa«, der blev holdt i Kiev, Ukraine, den 21.-23. maj 2003, underskrev Kommissionen den 21. maj 2003 på Fællesskabets vegne protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (SEA(Strategic Environmental Assessment)-protokollen).

(2)

SEA-protokollen bidrager til at beskytte miljøet ved at foreskrive, at der skal foretages en vurdering af planers og programmers sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden, og tilstræber at sikre, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, i passende omfang iagttages og integreres i forberedelsen af forslag til politikker og lovgivning.

(3)

Fællesskabet og medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at instrumenterne for ratifikation, godkendelse eller accept så vidt muligt kan deponeres samtidig.

(4)

SEA-protokollen bør godkendes af Fællesskabet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (SEA(Strategic Environmental Assessment)-protokollen) godkendes på vegne af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Teksten til SEA-protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at deponere instrumentet for godkendelse af SEA-protokollen hos generalsekretæren for De Forenede Nationer i dennes egenskab af depositar, jf. denne protokols artikel 22.

2.   Samtidig deponerer den eller de udpegede personer kompetenceerklæringen i bilaget i overensstemmelse med SEA-protokollens artikel 23, stk. 5.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2008.

På Rådets vegne

J.-L. BORLOO

Formand


(1)  Udtalelse af 8.7.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


BILAG

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, i protokollen om strategisk miljøvurdering til FN/ECE Espookonventionen af 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.

Det Europæiske Fællesskab erklærer, at det i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, har kompetence til at indgå internationale aftaler og opfylde de forpligtelser, de medfører, når de bidrager til bestræbelserne på at nå følgende mål:

bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

beskyttelse af menneskers sundhed

en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer.

Endvidere erklærer Det Europæiske Fællesskab, at det allerede har vedtaget adskillige for dets medlemsstater forpligtende retsakter, der gennemfører bestemmelser i denne protokol, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, og at det i overensstemmelse med protokollens artikel 23, stk. 5, vil forelægge en liste over de pågældende retsakter for depositaren og om nødvendigt ajourføre denne.

Det Europæiske Fællesskab er ansvarligt for opfyldelsen af de forpligtelser i medfør af protokollen, som er omfattet af fællesskabsretten.

Udøvelsen af Fællesskabets kompetence udvikler sig i sagens natur løbende.


PROTOKOL

om strategisk miljøvurdering til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

PARTERNE I DENNE PROTOKOL,

SOM ERKENDER, at det er vigtigt, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, integreres, når der udarbejdes og vedtages planer og programmer samt, i passende omfang, politikker og lovgivning,

SOM ER INDSTILLET PÅ at fremme bæredygtig udvikling og derfor tager udgangspunkt i konklusionerne fra De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992, især princip 4 og 10 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Agenda 21 samt resultatet af den tredje ministerkonference om miljø og sundhed (London 1999) og verdenstopmødet om bæredygtig udvikling (Johannesburg, Sydafrika, 2002),

SOM TAGER HENSYN TIL konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, udfærdiget i Espoo, Finland, den 25. februar 1991, og afgørelse II/9 truffet af parterne i konventionen, forsamlet i Sofia den 26. og 27. februar 2001, hvor det blev besluttet at udarbejde en juridisk bindende protokol om strategisk miljøvurdering,

SOM ERKENDER, at strategisk miljøvurdering bør spille en betydelig rolle under udarbejdelse og vedtagelse af planer, programmer og, i passende omfang, af politikker og lovgivning, og at en mere udbredt anvendelse af miljøvurderingsprincipperne på planer, programmer, politikker og lovgivning yderligere vil styrke den systematiske analyse af deres væsentlige virkninger på miljøet,

SOM TAGER HENSYN TIL konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni 1998, og som noterer sig de relevante afsnit i Lucca-erklæringen, der blev vedtaget på det første partsmøde,

SOM ER SIG BEVIDST OM betydningen af at sørge for offentlig deltagelse i strategisk miljøvurdering,

SOM ERKENDER, at det vil være til gavn for nuværende og fremtidige generationers sundhed og velvære, hvis nødvendigheden af at beskytte og forbedre menneskers sundhed indgår som en integreret del i strategisk miljøvurdering, og som anerkender det arbejde, Verdenssundhedsorganisationen i denne sammenhæng står i spidsen for

SOM ER OPMÆRKSOMME PÅ, AT DET ER NØDVENDIGT og vigtigt at styrke internationalt samarbejde om vurdering af grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på sundheden, af foreslåede planer og programmer, og i passende omfang, af politikker og lovgivning,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne protokol er at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet, herunder sundheden, ved:

a)

at sikre, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, fuldt ud tages i betragtning, når der udarbejdes planer og programmer

b)

at bidrage til, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, indgår som led i udarbejdelsen af politikker og lovgivning

c)

at etablere klare, gennemskuelige og effektive procedurer for strategisk miljøvurdering

d)

at sikre offentlig deltagelse i strategisk miljøvurdering og

e)

herigennem at integrere miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, i foranstaltninger og instrumenter, der udformes med henblik på at fremme bæredygtig udvikling.

Artikel 2

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

1.

»konvention«: konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

2.

»part«: en kontraherende part i denne protokol, medmindre andet fremgår af teksten

3.

»oprindelsespart«: den eller de parter til denne protokol, i hvis jurisdiktion en plan eller et program påtænkes udarbejdet

4.

»berørt part«: den eller de parter til denne protokol, som kan blive berørt af en plans eller et programs virkninger på miljøet, herunder på sundheden, på tværs af landegrænserne

5.

»planer og programmer«: planer og programmer og alle ændringer af planer og programmer

a)

der kræves i love og administrative bestemmelser, og

b)

der skal udarbejdes og/eller vedtages af en myndighed, eller som udarbejdes af en myndighed med henblik på vedtagelse af et parlament eller en regering gennem en formel procedure

6.

»strategisk miljøvurdering«: evaluering af en plans eller et programs sandsynlige miljømæssige, herunder sundhedsmæssige, virkninger, hvilket omfatter fastlæggelse af, hvad en miljørapport skal omfatte, og udarbejdelse af en sådan rapport, gennemførelse af processer for offentlig deltagelse og offentlige høringer samt hensyntagen i planen og programmet til miljørapporten og til resultaterne af den offentlige deltagelse og høring

7.

»virkninger på miljøet, herunder på sundheden«: alle virkninger på miljøet, herunder på menneskers sundhed, flora, fauna, biologisk mangfoldighed, jordbund, klima, luft, vand, landskab, naturområder, materielle goder, kulturarv og samspillet mellem disse faktorer

8.

»offentligheden«: en eller flere fysiske eller juridiske personer og, i henhold til national lovgivning eller praksis, foreninger, organisationer eller grupper af disse.

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

1.   Hver part træffer de nødvendige juridiske, administrative og andre passende foranstaltninger, for at gennemføre bestemmelserne i denne protokol inden for klare og gennemskuelige rammer.

2.   Hver part bestræber sig på at sikre, at de offentligt ansatte og myndighederne yder offentligheden bistand og vejledning vedrørende spørgsmål omfattet af denne protokol.

3.   Hver part sørger for passende anerkendelse af og støtte til foreninger, organisationer eller grupper, der fremmer beskyttelse af miljøet, herunder sundheden, som led i denne protokol.

4.   Bestemmelserne i denne protokol berører ikke parternes ret til at opretholde eller indføre yderligere foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål omfattet af denne protokol.

5.   Hver part fremmer målene for denne protokol i relevante internationale beslutningsprocesser og inden for rammerne af relevante internationale organisationer.

6.   Hver part sikrer, at personer, der udøver deres rettigheder i overensstemmelse med denne protokol, ikke straffes, forfølges eller på anden måde chikaneres som følge heraf. Denne bestemmelse påvirker ikke de nationale domstoles beføjelser til at pålægge rimelige omkostninger i retssager.

7.   Inden for rammerne af de relevante bestemmelser i denne protokol skal offentligheden have adgang til at udøve sine rettigheder uden forskelsbehandling på grund af statsborgerskab, nationalitet eller bopæl og, for så vidt angår juridiske personer, uden forskelsbehandling som følge af det sted, hvor den pågældende har sit hovedsæde, eller hvor vedkommendes faktiske forretningsaktiviteter er koncentreret.

Artikel 4

Anvendelsesområde for så vidt angår planer og programmer

1.   Hver part sikrer, at der foretages en strategisk miljøvurdering for planer og programmer, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4, og som kan få væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden.

2.   Der gennemføres en strategisk miljøvurdering for planer og programmer, som udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, herunder minedrift, transport, regionaludvikling, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omhandlet i bilag I, og alle andre projekter, der er omhandlet i bilag II, og hvortil der kræves en vurdering af virkninger på miljøet efter national lovgivning.

3.   For andre end de planer og programmer omfattet af stk. 2, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, gennemføres der strategisk miljøvurdering, når en part træffer afgørelse herom i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

4.   For de i stk. 2 nævnte planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i de pågældende planer og programmer, skal der kun gennemføres en strategisk miljøvurdering, når en part træffer afgørelse herom i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

5.   Følgende planer og programmer er ikke omfattet af denne protokol:

a)

planer og programmer, som alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt beredskabsformål

b)

finansielle og budgetmæssige planer og programmer.

Artikel 5

Screening

1.   Hver part afgør, om planer eller programmer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 3 og 4, kan få væsentlig virkning på miljøet, herunder på sundheden, enten ved at undersøge hvert enkelt tilfælde eller ved at opstille typer af planer og programmer, eller ved at kombinere de to metoder. Med henblik herpå tager hver part i hvert enkelt tilfælde hensyn til de kriterier, der er fastlagt i bilag III.

2.   Hver part sikrer, at de miljø- og sundhedsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, høres, når de i stk. 1 nævnte procedurer finder anvendelse.

3.   Hver part bestræber sig i passende omfang på at give den berørte offentlighed mulighed for at deltage i screeningen af planer og programmer i henhold til denne artikel.

4.   Hver part sikrer, at de konklusioner, som den når frem til i henhold til stk. 1, herunder begrundelserne for ikke at kræve en strategisk miljøvurdering, i god tid gøres offentligt tilgængelige, enten ved offentlige opslag eller under anvendelse af andre egnede midler, som f.eks. elektroniske medier.

Artikel 6

Afgrænsning af vurderingens omfang

1.   Hver part træffer foranstaltninger til at fastlægge, hvilke relevante oplysninger der skal indgå i miljørapporten i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2.

2.   Hver part sikrer, at de miljø- og sundhedsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, høres, når det fastlægges, hvilke relevante oplysninger der skal indgå i miljørapporten.

3.   Hver part bestræber sig i passende omfang på at give den berørte offentlighed mulighed for at deltage, når det fastlægges, hvilke relevante oplysninger der skal indgå i miljørapporten.

Artikel 7

Miljørapport

1.   For planer og programmer, der er undergivet strategisk miljøvurdering, sikrer hver part, at der udarbejdes en miljørapport.

2.   Miljørapporten skal i overensstemmelse med den afgrænsning, der er foretaget i henhold til artikel 6, identificere, beskrive og evaluere, hvilke sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden, gennemførelsen af planen eller programmet kan få, og hvilke rimelige alternativer der findes. Rapporten skal indeholde de i bilag IV nævnte oplysninger, der med rimelighed kan forlanges under hensyntagen til:

a)

den aktuelle viden og de gængse vurderingsmetoder

b)

planens eller programmets indhold, hvor detaljeret den/det er, og på hvilket trin den eller det befinder sig på i beslutningsprocessen

c)

offentlighedens interesse og

d)

det beslutningstagende organs behov for information.

3.   Hver part sikrer, at miljørapporterne er af tilstrækkelig høj kvalitet til, at de opfylder kravene i denne protokol.

Artikel 8

Offentlig deltagelse

1.   Hver part sikrer, at der på et tidligt og rettidigt tidspunkt i processen, når alle muligheder endnu står åbne, tilvejebringes reelle muligheder for offentlig deltagelse i den strategiske miljøvurdering af planer og programmer.

2.   Hver part sikrer under anvendelse af elektroniske medier eller andre egnede midler, at udkast til planer eller programmer og miljørapporten i god tid gøres offentligt tilgængelige.

3.   Hver part sikrer, at den berørte offentlighed, herunder relevante ikke-statslige organisationer, identificeres med henblik på anvendelse af stk. 1 og 4.

4.   Hver part sikrer, at den i stk. 3 nævnte offentlighed inden for en rimelig tidsramme har mulighed for at afgive udtalelse om plan- eller programudkastet og om miljørapporten.

5.   Hver part sikrer, at der træffes grundige foranstaltninger til at informere offentligheden og høre den berørte offentlighed, og at foranstaltningerne er offentligt tilgængelige. Med henblik herpå tager parterne i passende omfang hensyn til de punkter, der er opført i bilag V.

Artikel 9

Høring af miljø- og sundhedsmyndighederne

1.   Hver part udpeger de myndigheder, som skal høres, og som på grund af deres specifikke ansvar på miljø- eller sundhedsområdet kan blive berørt af de miljømæssige, herunder sundhedsmæssige, virkninger af gennemførelsen af en plan eller et program.

2.   Plan- eller programudkastet og miljørapporten stilles til rådighed for de i stk. 1 nævnte myndigheder.

3.   Hver part sikrer, at de i stk. 1 nævnte myndigheder på en effektiv, rettidig måde får mulighed for at afgive udtalelse om et plan- eller programudkast og miljørapporten.

4.   Hver part træffer grundige foranstaltninger til at informere og høre de i stk. 1 nævnte miljø- og sundhedsmyndigheder.

Artikel 10

Høringer på tværs af landegrænserne

1.   Når en oprindelsespart skønner, at gennemførelsen af en plan eller et program kan få væsentlig grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på sundheden, eller når en part, der i væsentlig grad kan blive berørt, anmoder om det, har oprindelsesparten pligt til så tidligt som muligt inden vedtagelsen af planen eller programmet at underrette den berørte part herom.

2.   Denne underretning skal bl.a. omfatte:

a)

plan- eller programudkastet og miljørapporten med oplysninger om dens eller dets mulige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på sundheden og

b)

oplysninger om beslutningsproceduren, herunder angivelse af en rimelig tidsfrist for fremsendelse af bemærkninger.

3.   Den berørte part angiver inden for den i underretningen fastsatte frist over for oprindelsesparten, om den ønsker høringer, inden planen eller programmet vedtages, og i så fald afholder de involverede parter høringer om, hvilke sandsynlige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på sundheden, gennemførelsen af planen eller programmet vil få, og hvilke foranstaltninger der påtænkes for at forebygge, mindske eller afbøde skadelige virkninger.

4.   Når sådanne høringer finder sted, aftaler de involverede parter detaljerede foranstaltninger, der skal sikre, at den berørte offentlighed og de i artikel 9, stk. 1, nævnte myndigheder hos den berørte part informeres og gives mulighed for at afgive udtalelse om plan- eller programudkastet og miljørapporten inden for en rimelig tidsfrist.

Artikel 11

Afgørelse

1.   Hver part sikrer, at der i forbindelse med vedtagelsen af en plan eller et program tages behørigt hensyn til:

a)

konklusionerne i miljørapporten

b)

de foranstaltninger, der er fastlagt i miljørapporten med henblik på at forebygge, mindske eller afbøde skadevirkningerne, og

c)

de bemærkninger, der er modtaget i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10.

2.   Hver part sikrer, at offentligheden, de i artikel 9, stk. 1, nævnte myndigheder og de parter, der er blevet hørt i henhold til artikel 10, underrettes i forbindelse med vedtagelsen af en plan eller et program, og at planen eller programmet stilles til deres rådighed sammen med en kortfattet redegørelse for, hvordan miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, er blevet integreret deri, hvordan der er taget hensyn til de bemærkninger, der er modtaget i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10, og begrundelserne for dens eller dets vedtagelse på baggrund af de rimelige alternativer, der har været under overvejelse.

Artikel 12

Overvågning

1.   Hver part overvåger de væsentlige miljøvirkninger, herunder sundhedsvirkninger, af gennemførelsen af planer og programmer, der er vedtaget i henhold til artikel 11, bl.a. for på et tidligt trin at kunne identificere uforudsete skadevirkninger og for at være i stand til at træffe hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.

2.   Resultaterne af denne overvågning stilles til rådighed for de i artikel 9, stk. 1, nævnte myndigheder og for offentligheden i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Artikel 13

Politikker og lovgivning

1.   Hver part bestræber sig på at sikre, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, i passende omfang iagttages og integreres, når den udformer forslag til politikker og lovgivning, der kan få væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden.

2.   Når stk. 1 finder anvendelse, tager hver part hensyn til de relevante principper og elementer i denne protokol.

3.   Hver part træffer, når det er relevant, praktiske foranstaltninger til, at miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, i overensstemmelse med stk. 1 iagttages og integreres, og således at der tages hensyn til behovet for gennemskuelighed i beslutningstagningen.

4.   Hver part aflægger rapport om sin anvendelse af denne artikel til det partsmøde under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol.

Artikel 14

Partsmøde under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol

1.   Partsmødet under konventionen tjener som partsmøde under denne protokol. Der indkaldes til det første partsmøde under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol, senest et år efter datoen for denne protokols ikrafttræden, og i forbindelse med et partsmøde under konventionen, hvis et sådant møde er planlagt inden for denne periode. Efterfølgende partsmøder under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol, afholdes i forbindelse med partsmøderne under konvention, medmindre andet bestemmes af partsmødet under konventionen i dets egenskab af partsmøde under denne protokol.

2.   Parter i konventionen, som ikke er parter i denne protokol, kan deltage som observatører i forhandlingerne på alle samlinger for partsmøderne under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol. Når partsmødet under konventionen tjener som partsmøde under denne protokol, træffes beslutninger i henhold til denne protokol kun af parterne i denne protokol.

3.   Når partsmødet under konventionen tjener som partsmøde under denne protokol, erstattes alle medlemmer af forretningsudvalget for parterne i konventionen, der repræsenterer en part i konventionen, som på det pågældende tidspunkt ikke er part i denne protokol, med et ekstra medlem, som vælges af og blandt parterne i denne protokol.

4.   Partsmødet under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol, fører løbende tilsyn med gennemførelsen af denne protokol og skal med henblik herpå

a)

gennemgå politikker og metodiske fremgangsmåder for strategisk miljøvurdering med det formål at forbedre de procedurer, der er fastlagt i denne protokol

b)

udveksle oplysninger om erfaringer, der er gjort med strategisk miljøvurdering og gennemførelsen af denne protokol

c)

i relevante tilfælde søge bistand fra og samarbejde med kompetente organer, der besidder den relevante ekspertise for at nå målene for denne protokol

d)

oprette de hjælpeorganer, som det finder nødvendige for gennemførelsen af denne protokol

e)

om nødvendigt, drøfte og vedtage forslag til ændringer af denne protokol og

f)

drøfte og træffe alle yderligere foranstaltninger — herunder foranstaltninger, der skal iværksættes samlet under denne protokol og konventionen — der måtte være nødvendige for at opfylde formålet med denne protokol.

5.   Den forretningsorden, der gælder for partsmødet under konventionen finder med de fornødne ændringer anvendelse for denne protokol, medmindre andet afgøres ved konsensus af partsmødet under konventionen i dets egenskab af partsmøde under denne protokol.

6.   Første gang det partsmøde under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol, træder sammen, drøfter og vedtager det de nærmere bestemmelser for, hvordan proceduren for tilsyn med overholdelsen af konventionen anvendes på denne protokol.

7.   Med regelmæssige mellemrum, der fastsættes af partsmødet under konventionen i dets egenskab af partsmøde under denne protokol, forelægger hver part partsmødet under konventionen, der tjener som partsmøde under denne protokol, en rapport om de foranstaltninger, den har truffet for at gennemføre protokollen.

Artikel 15

Forbindelse med andre internationale aftaler

De relevante bestemmelser i denne protokol skal uden forbehold finde anvendelse på De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas konventioner om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af grænserne og om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Artikel 16

Stemmeret

1.   Hver part i denne protokol har én stemme, jf. dog stk. 2.

2.   Regionale organisationer for økonomisk integration udøver i sager inden for deres kompetence deres stemmeret med et antal stemmer svarende til det antal af deres medlemsstater, der er parter i denne protokol. Sådanne organisationer må ikke udøve deres stemmeret, hvis deres medlemsstater udøver deres, og omvendt.

Artikel 17

Sekretariat

Det sekretariat, der er oprettet ved artikel 13 i konventionen, fungerer som sekretariat for denne protokol, og konventionens artikel 13, litra a), b) og c), om sekretariatsfunktionerne finder med de fornødne ændringer anvendelse på denne protokol.

Artikel 18

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del heraf.

Artikel 19

Ændringer af protokollen

1.   Enhver part kan foreslå ændringer til denne protokol.

2.   Proceduren for fremsættelse af forslag til, vedtagelse og ikrafttrædelse af ændringer til konventionen, der er fastsat i konventionens artikel 14, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse på ændring af denne protokol, jf. dog stk. 3.

3.   Med henblik på anvendelsen af denne protokol beregnes de tre fjerdedele af parterne, der kræves, for at en ændring kan træde i kraft for de parter, der har ratificeret, godkendt eller accepteret den, på grundlag af antallet af parter på tidspunktet for ændringens vedtagelse.

Artikel 20

Bilæggelse af tvister

Bestemmelserne i konventionens artikel 15 om bilæggelse af tvister gælder med de fornødne ændringer også for denne protokol.

Artikel 21

Undertegnelse

Denne protokol er åben for undertegnelse i Kiev (Ukraine) fra den 21. til den 23. maj 2003 og derefter i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York indtil den 31. december 2003 for de stater, der er medlemmer af Den Økonomiske Kommission for Europa, og for de stater, som har rådgivende status ved Den Økonomiske Kommission for Europa i henhold til stk. 8 og 11 i Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 36 (IV) af den 28. marts 1947, samt for regionale organisationer for økonomisk integration bestående af suveræne stater, der er medlemmer af Den Økonomiske Kommission for Europa, og som har overdraget de pågældende organisationer kompetence på områder, der er omfattet af denne protokol, herunder kompetence til at indgå traktater på disse områder.

Artikel 22

Depositar

Generalsekretæren for De Forenede Nationer fungerer som depositar for denne protokol.

Artikel 23

Ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse

1.   Denne protokol skal ratificeres, accepteres eller godkendes af de i artikel 21 omhandlede stater og regionale organisationer for økonomisk integration, der har undertegnet den.

2.   Denne protokol er åben for tiltrædelse fra den 1. januar 2004 for de i artikel 21 omhandlede stater og regionale organisationer for økonomisk integration.

3.   Enhver anden stat, der ikke er omfattet af stk. 2, men som er medlem af De Forenede Nationer, kan tiltræde protokollen, hvis dette godkendes af partsmødet under konventionen, der tjener som partsmøde under protokollen.

4.   Enhver regional organisation for økonomisk integration som omhandlet i artikel 21, der bliver part i denne protokol, uden at nogen af den pågældende organisations medlemsstater selv er part i protokollen, er bundet af alle de i denne protokol fastsatte forpligtelser. Hvis en eller flere af en sådan organisations medlemsstater er part i denne protokol, skal organisationen og dens medlemsstater fastlægge deres respektive ansvarsområder, for så vidt angår opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne protokol. I sådanne tilfælde er organisationen og medlemsstaterne ikke berettiget til at udøve deres rettigheder samtidigt i medfør af denne protokol.

5.   De i artikel 21 omhandlede regionale organisationer for økonomisk integration angiver i deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument omfanget af deres kompetence på de områder, der omfattes af denne protokol. De skal også give depositaren meddelelse om enhver relevant ændring i omfanget af deres kompetence.

Artikel 24

Ikrafttræden

1.   Denne protokol træder i kraft på halvfemsindstyvendedagen efter datoen for deponering af det sekstende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 regnes et instrument, der deponeres af en regional organisation for økonomisk integration som omhandlet i artikel 21, ikke som endnu et instrument ud over de instrumenter, der deponeres af organisationens medlemsstater.

3.   For hver stat eller regional organisation for økonomisk integration som omhandlet i artikel 21, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne protokol efter deponeringen af det sekstende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, træder protokollen i kraft på halvfemsindstyvendedagen efter den dato, hvor den nævnte stat eller organisation har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

4.   Denne protokol finder anvendelse på planer, programmer, politikker og lovgivning, for hvilke det første formelle forberedelsestiltag indledes efter datoen for protokollens ikrafttræden. Når en part, under hvis jurisdiktion udarbejdelsen af en plan, et program, en politik eller lovgivning påtænkes, er en af dem, som stk. 3 finder anvendelse på, finder denne protokol anvendelse på planer, programmer, politikker og lovgivning, for hvilke det første formelle forberedelsestiltag indledes efter datoen for protokollens ikrafttræden.

Artikel 25

Opsigelse

Efter udløbet af en frist på fire år fra datoen for protokollens ikrafttræden for en part kan den pågældende part når som helst opsige protokollen ved skriftlig meddelelse til depositaren. Enhver opsigelse får virkning på halvfemsindstyvendedagen efter den dato, på hvilken depositaren har modtaget meddelelse herom. Enhver opsigelse berører ikke anvendelsen af artikel 5-9, 11 og 13, for så vidt angår strategisk miljøvurdering i henhold til denne protokol, der allerede er indledt, eller anvendelsen af artikel 10, for så vidt angår en underretning eller anmodning, som er fremsendt, inden opsigelsen får virkning.

Artikel 26

Autentiske tekster

Originaleksemplaret af denne protokol, hvis engelske, franske og russiske tekst er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil, underskrevet denne protokol.

UDFÆRDIGET i Kiev (Ukraine) den enogtyvende dag i maj to tusind og tre.

BILAG I

Liste over projekter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2

1.

Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen

2.

Termiske kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW samt kernekraftværker og andre kernereaktorer (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile materialer, hvis maksimumseffekt ikke overstiger 1 kW kontinuerlig termisk ydelse)

3.

Anlæg, der udelukkende er bestemt til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel, til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller oplagring, bortskaffelse og oparbejdning af radioaktivt affald

4.

Større anlæg til forsmeltning af støbejern og stål og til fremstilling af non-ferro metaller

5.

Anlæg til udvinding af asbest og til behandling og forarbejdning af asbest og produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 20 000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på over 50 tons færdige produkter; for så vidt angår anden anvendelse af asbest, med et årligt forbrug heraf på over 200 tons

6.

Integrerede kemiske anlæg

7.

Anlæg af motorveje og motortrafikveje (1), af banestrækninger til fjerntrafik og af lufthavne (2) med en start- og landingsbanelængde på mindst 2 100 meter

8.

Olie- og gasrørledninger med store diametre.

9.

Søhandelshavne og indre vandveje samt havne ved indre vandveje, som kan anløbes af skibe på over 1 350 tons

10.

Anlæg til bortskaffelse af giftigt og farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering i jorden

11.

Store dæmninger og bassiner

12.

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand, hvor den årligt indvundne vandmængde udgør mindst 10 mio. kubikmeter

13.

Industrianlæg til fremstilling af papirmasse og papir med en produktionskapacitet på mindst 200 lufttørrede tons om dagen

14.

Større anlæg til minedrift, udvinding på stedet og bearbejdning af metalmalm eller kul

15.

Offshoreproduktion af kulbrinter

16.

Større anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske og kemiske produkter

17.

Skovrydning af store områder.


(1)  I denne protokol forstås ved:

»Motorvej« en vej, der er specielt konstrueret og anlagt til motortrafik og ikke betjener de tilstødende ejendomme, og:

a)

som, med undtagelse af bestemte steder eller midlertidigt, er forsynet med separate kørebaner for trafik i to retninger, der er adskilt fra hinanden ved en midterrabat, der ikke er beregnet til trafik, eller undtagelsesvis på anden måde

b)

som ikke krydser nogen vej, jernbane, sporvej eller sti i samme niveau, og

c)

som er forsynet med særlig skiltning som motorvej.

»Motortrafikvej« en vej, der er forbeholdt motortrafik, og hvortil adgang kun sker via knudepunkter eller signalregulerede vejkryds, og hvor der ikke må standses eller parkeres på kørebanen.

(2)  I denne protokol forstås ved »lufthavn« en lufthavn, som svarer til definitionen i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14).

BILAG II

Alle andre projekter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2

1.

Projekter vedrørende omfordeling af landbrugsarealer

2.

Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed

3.

Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter

4.

Anlæg til intensiv husdyravl (herunder fjerkræavl)

5.

Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

6.

Intensivt fiskeopdræt

7.

Kernekraftværker og andre kernereaktorer (1), herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og omdannelse af spaltelige og fertile materialer, hvis maksimumsydelse ikke overstiger 1 kW kontinuerlig termisk effekt), for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

8.

Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på mindst 15 km og andre projekter med henblik på transport af elektricitet gennem luftledninger

9.

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand

10.

Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand

11.

Oplagring af fossile brændsler og naturgas i beholdere over jorden

12.

Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere

13.

Industriel brikettering af sten- og brunkul

14.

Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi

15.

Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)

16.

Anlæg, der, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I, er bestemt:

til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel

til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel

til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel

udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald

udelukkende til deponering (planlagt til mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel på et andet sted end produktionsstedet eller

oparbejdning og deponering af radioaktivt affald

17.

Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

18.

Minedrift i underjordiske brud, for så vidt som den ikke er omfattet af bilag I

19.

Udvinding af mineraler ved sandsugning fra hav- eller flodbund

20.

Dybdeboringer (navnlig geotermiske boringer, boringer til deponering af nukleart affald, vandforsyningsboringer) bortset fra boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed

21.

Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer

22.

Integrerede jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

23.

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning

24.

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller (varmvalsning, smedning med hamre, anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal)

25.

Støberianlæg for jernmetaller

26.

Anlæg til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

27.

Anlæg til smeltning, inkl. legering, af non-ferro metaller, undtagen ædelmetaller, herunder genvindingsmaterialer (f.eks. raffinering og støbning), for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

28.

Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces

29.

Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne

30.

Skibsværfter

31.

Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer

32.

Fremstilling af jernbanemateriel

33.

Eksplosionsformgivning (dybtrykning)

34.

Anlæg til kalcinering og udfritning af malm

35.

Koksværker (tørdestillation af kul)

36.

Anlæg til cementfremstilling

37.

Anlæg til fremstilling af glas, herunder glasfibre

38.

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, herunder fremstilling af mineralfibre

39.

Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn

40.

Anlæg til fremstilling af kemiske produkter eller behandling af mellemprodukter, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

41.

Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter af maling og lak, af elastomerer og peroxider

42.

Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske og kemiske produkter, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

43.

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer

44.

Emballering og konservering af animalske og vegetabilske produkter

45.

Fremstilling af mejeriprodukter

46.

Brygning og maltning

47.

Sukkervarefremstilling

48.

Slagterier

49.

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

50.

Fiskemels- og fiskeoliefabrikker

51.

Sukkerfabrikker

52.

Industrianlæg til produktion af papirmasse, papir og pap, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

53.

Anlæg til forbehandling eller farvning af fibre eller tekstilvarer

54.

Anlæg til garvning af huder og skind

55.

Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose

56.

Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer

57.

Anlæg til fremstilling af syntetiske mineralfibre

58.

Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer

59.

Anlæg til produktion af asbest og fremstilling af produkter af asbest, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

60.

Destruktionsanstalter

61.

Prøvningsanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer

62.

Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for motorkøretøjer

63.

Rørledninger til transport af gas eller olie, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

64.

Rørledninger til transport af kemikalier med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km

65.

Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

66.

Sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring

67.

Anlæg af veje, herunder udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

68.

Bygning af havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

69.

Anlæg af indre vandveje og havne ved indre vandveje, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

70.

Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, som har forbindelse med land eller yderhavne, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

71.

Kanalbygning og regulering af vandløb

72.

Anlæg af lufthavne (2) og flyvepladser, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

73.

Anlæg til bortskaffelse af affald (herunder deponering), for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

74.

Anlæg til forbrænding eller kemisk behandling af ikke-farligt affald

75.

Oplagring af jernskrot, herunder biler til ophugning

76.

Områder til oplagring af slam

77.

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

78.

Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener

79.

Anlæg til spildevandsbehandling

80.

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller langsigtet eller varig oplagring af vand, for så vidt som de ikke er omfattet af bilag I

81.

Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg

82.

Anlæg af vandledninger over større afstande

83.

Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde

84.

Lystbådehavne

85.

Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde

86.

Permanente campingpladser

87.

Forlystelsesparker, o.l.

88.

Anlægsarbejder i industrizoner

89.

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser

90.

Landindvinding fra havet.


(1)  Med henblik på anvendelse af denne protokol ophører kernekraftværker og andre kernereaktorer med at betragtes som sådanne, når alt nukleart brændsel og andre radioaktivt kontaminerede elementer er blevet permanent fjernet fra anlæggets område.

(2)  I denne protokol forstås ved »lufthavn«: en lufthavn, som svarer til definitionen i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14).

BILAG III

Kriterier for bestemmelse af de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1

1.

Planens eller programmets relevans for integrering af miljøhensyn, herunder sundhedshensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling.

2.

Det omfang, hvori planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til deres beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.

3.

Det omfang, hvori planen eller programmet har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder planer og programmer, som indgår i et hierarki.

4.

Miljøproblemer, herunder sundhedsproblemer, af relevans for planen eller programmet.

5.

Arten af virkningerne på miljøet, herunder på sundheden, for så vidt angår sandsynlighed, varighed, hyppighed, reversibilitet, omfang og grad (f.eks. geografisk område eller størrelse af den befolkning, der vil blive berørt).

6.

Miljømæssige, herunder sundhedsmæssige, risici.

7.

Virkningernes grænseoverskridende aspekter.

8.

Det omfang, hvori planen eller programmet indvirker på værdifulde eller sårbare områder, herunder landskaber med en anerkendt national eller international beskyttelsesstatus.

BILAG IV

Oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2

1.

Planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre planer og programmer.

2.

De relevante aspekter af den nuværende miljøtilstand, herunder sundhedstilstand, og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gennemføres.

3.

Miljøforholdene, herunder sundhedsforholdene, i områder, der kan blive væsentligt berørt.

4.

Miljøproblemer, herunder sundhedsproblemer, som er relevante for planen eller programmet.

5.

De miljømål, herunder sundhedsmål, der er fastlagt på internationalt, nationalt eller andet plan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn, herunder sundhedshensyn.

6.

De sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden (1) som defineret i artikel 2, nr. 7.

7.

Foranstaltninger med henblik på at forebygge, mindske eller afbøde de skadelige virkninger på miljøet, herunder på sundheden, som gennemførelse af planen eller programmet kan medføre.

8.

En kort skitsering af grundene til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller mangel på viden), der er opstået under indsamlingen af de nødvendige oplysninger.

9.

Påtænkte foranstaltninger med henblik på overvågning af virkninger på miljøet, herunder på sundheden, der følger af gennemførelsen af planen eller programmet.

10.

Sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, herunder på sundheden, på tværs af grænserne.

11.

Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der gives.


(1)  Disse virkninger bør omfatte sekundære, kumulative, synergistiske, kort-, mellem- og langsigtede, blivende og forbigående, positive og negative virkninger.

BILAG V

Oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5

1.

Plan- eller programforslaget og dets art.

2.

Den myndighed, der er ansvarlig for vedtagelsen.

3.

Den påtænkte procedure, herunder:

a)

procedurens påbegyndelse

b)

offentlighedens muligheder for at deltage

c)

tidspunkt og sted for eventuelle påtænkte offentlige høringer

d)

den myndighed, som relevante oplysninger kan indhentes hos, og som relevante oplysninger opbevares hos for at give offentligheden aktindsigt

e)

den myndighed, som der kan indgives bemærkninger eller spørgsmål til, og tidsplan for indgivelse af bemærkninger eller spørgsmål og

f)

hvilke miljøoplysninger, herunder sundhedsoplysninger, af relevans for plan- eller programforslaget der er tilgængelige.

4.

Hvorvidt planen eller programmet kan antages at blive omfattet af en grænseoverskridende vurderingsprocedure.


19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/50


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. november 2008

om beskikkelse af to tyske suppleanter til Regionsudvalget

(2008/872/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til forslag fra den tyske regering, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet to pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at mandatperioden for Stefan KRAXNER og Ulrike KUHLO er udløbet.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som suppleanter for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft

Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


AFTALER

Rådet

19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/51


Meddelelse om ikrafttrædelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Cubas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT

Ovennævnte aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Cubas regering (EUT L 308, af 19.11.2008) træder i kraft den 24. december 2008.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

19.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/52


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/873/FUSP

af 18. november 2008

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Côte d’Ivoire ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1572(2004).

(2)

Den 23. januar 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/30/FUSP (2) om forlængelse med yderligere 12 måneder af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP, og om supplering af dem med de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved punkt 6 i UNSCR 1643(2005). Den 12. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/92/FUSP (3) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire indtil den 31. oktober 2007.

(3)

Den 22. november 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/761/FUSP (4) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire indtil den 31. oktober 2008.

(4)

Efter en fornyet gennemgang af de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved UNSCR 1572(2004) og 1643(2005), vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 29. oktober 2008 UNSCR 1842(2008) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire indtil den 31. oktober 2009.

(5)

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP og ved fælles holdning 2006/30/FUSP, bør derfor forlænges med virkning fra den 1. november 2008 til gennemførelse af UNSCR 1842(2008) —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

De foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/852/FUSP og fælles holdning 2006/30/FUSP, forlænges med virkning fra den 1. november 2008.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen. Den ændres eller ophæves eventuelt, i givet fald på baggrund af afgørelser truffet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUT L 41 af 13.2.2007, s. 16.

(4)  EUT L 305 af 23.11.2007, s. 61.