ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2008 af 17. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2008 af 17. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/864/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. juli 2008 om et udkast til forskrift fra Tjekkiet om krav til kosttilskud og berigelse af fødevarer (meddelt under nummer K(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. november 2008 om afvisning af at optage chlorat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12 november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/867/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet (meddelt under nummer K(2008) 5737)

11

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/868/FUSP af 13. oktober 2008 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA)

15

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2001 af 25. april 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 118 af 27.4.2001)

21

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af direktiv 2001/112/EF og 2001/113/EF og forordning (EØF) nr. 827/68, (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96, (EF) nr. 2826/2000, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 318/2006 og ophævelse af forordning (EF) nr. 2202/96 (EUT L 273 af 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1135/2008

af 17. november 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1136/2008

af 17. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Under Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2008 (2) skal der udstedes ægthedscertifikater, inden oksekød kan indføres i Fællesskabet. Listen over de organer i udførselslandene, der har beføjelse til at udstede disse certifikater, findes i bilaget til nævnte forordning.

(2)

Paraguay har ændret navnet på det organ, der udsteder ægthedscertifikater. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2008 bør listen i bilag II til nævnte forordning ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at undgå at navnet på det organ, der er anført på de senest udstedte ægthedscertifikater, ikke svarer til navnet på det organ, der er angivet i forordning (EF) nr. 810/2008, bør ændringen af nævnte forordning finde anvendelse fra den 1. juli 2008, der er den dato, hvor det nuværende toldkontingentår begyndte. For det foregående toldkontingentår, der sluttede den 30. juni 2008, har Kommissionen ikke modtaget nogen oplysning om, at det kompetente organ i Paraguay har udstedt ægthedscertifikater.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 810/2008 affattes navnet på det udstedende organ i Paraguay således:

»—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 219 af 14.2.2008, s. 3.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/4


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. juli 2008

om et udkast til forskrift fra Tjekkiet om krav til kosttilskud og berigelse af fødevarer

(meddelt under nummer K(2008) 3963)

(Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/864/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (1), særlig artikel 11, stk. 2, litra b), og artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer skal nye nationale bestemmelser om bl.a. forbud mod eller begrænsning af anvendelsen af visse andre stoffer ved fremstillingen af nærmere angivne fødevarer meddeles og vurderes, hvis der ikke findes fællesskabsbestemmelser.

(2)

Efter proceduren i artikel 12 sammenholdt med artikel 11, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1925/2006 underrettede de tjekkiske myndigheder den 30. november 2007 Kommissionen om et udkast til forskrift om krav til kosttilskud og berigelse af fødevarer, navnlig forskriftens artikel 2, stk. 3, og artikel 4 samt bilag 4 og 5.

(3)

I henhold til artikel 2, stk. 3, i udkastet til forskrift fastsættes der i forskriftens bilag 4 en liste over andre stoffer som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1925/2006 samt betingelserne for anvendelse af de pågældende stoffer til fremstilling af kosttilskud.

(4)

I henhold til artikel 2, stk. 3, og artikel 4 i udkastet til forskrift fastsættes der i forskriftens bilag 5 en liste over planter og andre stoffer, som det er forbudt at anvende til fremstilling af kosttilskud og fødevarer generelt.

(5)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1925/2006 har Kommissionen hørt medlemsstaterne i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(6)

Som det ser ud nu, oplyses det ikke i udkastet til forskrift, hvorfor stofferne i bilag 4 skal overholde de tærskelværdier, der er fastsat deri ud fra folkesundhedshensyn.

(7)

Når der ikke findes harmoniseret fællesskabslovgivning, har medlemsstaterne fortsat kompetence til at regulere produktion og markedsføring af varer på deres område, uden at EF-traktatens artikel 28 og 30 derved tilsidesættes.

(8)

Artikel 2, stk. 3, i udkastet til forskrift sammenholdt med forskriftens bilag 4 synes at betyde, at andre stoffer end dem, der er opført i bilaget, ikke må anvendes til fremstilling af kosttilskud.

(9)

Selv om det blev dokumenteret, at bilag 4 er berettiget ud fra hensyn til folkesundheden, oplyses det ikke i udkastet til forskrift, hvordan produkter, der er lovligt fremstillet og/eller markedsført i andre medlemsstater, og som ikke overholder kravene i forskriftens artikel 2, stk. 3, og artikel 4, behandles.

(10)

Udkastet til forskrift indeholder ingen bestemmelser, der sikrer fri bevægelighed for kosttilskud, der er lovligt fremstillet og/eller markedsført i andre medlemsstater, og som indeholder stoffer, der er opført i forskriftens bilag 4, men som ikke overholder betingelserne i bilaget, eller andre stoffer end dem, der er opført i forskriftens bilag 4, hverken i form af en bestemmelse om gensidig anerkendelse eller i form af en godkendelsesprocedure, der gør det muligt for erhvervsdrivende at få sådanne stoffer optaget på den nationale liste over godkendte stoffer.

(11)

I henhold til artikel 2, stk. 3, og artikel 4 i udkastet til forskrift sammenholdt med forskriftens bilag 5 må kosttilskud og fødevarer generelt ikke indeholde narkotiske eller psykotrope stoffer, kategori 1-udgangsstoffer eller andre stoffer, for hvilke det er dokumenteret, at de har toksiske, genotoksiske, teratogene, hallucinogene, narkotiske eller andre uønskede virkninger for det menneskelige legeme, eller af de stoffer, der er anført i forskriftens bilag 5. Forbuddet mod anvendelse af visse andre stoffer til fremstilling af kosttilskud og fødevarer generelt kan være begrundet i hensynet til beskyttelse af menneskers liv og sundhed, jf. EF-traktatens artikel 30.

(12)

Da EF-traktatens artikel 30 giver en mulighed, som skal fortolkes snævert, for undtagelse fra reglen om varernes frie bevægelighed i Fællesskabet, er det op til de nationale myndigheder, der anvender den som hjemmel, i hvert enkelt tilfælde på grundlag af nationale kostvaner og resultater fra international videnskabelig forskning at godtgøre, at deres regler er nødvendige for at yde effektiv beskyttelse af de interesser, nævnte bestemmelser omhandler, og især, at markedsføring af de pågældende produkter udgør en reel risiko for folkesundheden.

(13)

De tjekkiske myndigheder har ikke fremlagt dokumentation, der kan begrunde fastsættelsen af en liste over stoffer, som det er forbudt at anvende til fremstilling af kosttilskud og fødevarer generelt.

(14)

Selv om en sådan dokumentation blev forelagt, indeholder udkastet til forskrift ingen bestemmelser, der sikrer fri bevægelighed for kosttilskud og fødevarer generelt, som er lovligt produceret og/eller markedsført i andre medlemsstater, og som indeholder stoffer, der ikke er tilladt ifølge udkastet til forskrift.

(15)

Udkastet til forskrift indeholder derfor ikke tilstrækkelig garanti for beskyttelse af de erhvervsdrivendes rettigheder i medfør af EF-traktatens artikel 28 og 30.

(16)

På baggrund af ovenstående har Kommissionen gjort indsigelse i henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1925/2006.

(17)

De tjekkiske myndigheder bør derfor anmodes om ikke at vedtage det pågældende udkast til forskrift og ændre det i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 28 og 30, idet der tages hensyn til Kommissionens bemærkninger i indsigelsen.

(18)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Tjekkiet skal afstå fra at vedtage sit udkast til forskrift om krav til kosttilskud og berigelse af fødevarer, medmindre det ændres i overensstemmelse med stk. 2.

2.   Tjekkiet skal ændre det pågældende udkast til forskrift med henblik på at indarbejde klare forskrifter for behandlingen af produkter, der ikke overholder kravene i det meddelte udkast, men som er lovligt produceret og/eller markedsført i andre EU-medlemsstater, Tyrkiet eller EØS-lande.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. november 2008

om afvisning af at optage chlorat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2008) 6587)

(EØS-relevant tekst)

(2008/865/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter chlorat.

(3)

Chlorats virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For chlorat var den rapporterende medlemsstat Frankrig, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 26. juli 2007.

(4)

Kommissionen undersøgte chlorat i henhold til artikel 11a i forordning (EF) nr. 1490/2002. Et udkast til revideret vurderingsrapport om nævnte stof er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. juli 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport.

(5)

Det blev under komitéens undersøgelse af aktivstoffet konkluderet, at der under hensyntagen til medlemsstaternes bemærkninger er klare indikationer for, at stoffet kan forventes at have skadelig indvirkning på menneskers sundhed, navnlig i betragtning af den uacceptable eksponering af brugerne som følge af den foreslåede foreløbige værdi for den acceptable eksponering af brugerne (AOEL). Desuden forelå der ikke tilstrækkelige oplysninger til, at der kunne fastsættes en endelig AOEL, eller til, at der kunne foretages en vurdering af nedvaskningen af en relevant metabolit i grundvandet. Endvidere omhandler den reviderede vurderingsrapport om stoffet andre problemer, som den rapporterende medlemsstat påpegede i sin vurderingsrapport.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af undersøgelsen af chlorat og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Chlorat bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at der fortsat er adgang til plantebeskyttelsesmidler, som indeholder chlorat, i 18 måneder fra vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (4) med henblik på en eventuel optagelse af chlorat i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Chlorat optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat, trækkes tilbage senest den 10. maj 2009

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 10. maj 2010.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12 november 2008

om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2008) 6732)

(EØS-relevant tekst)

(2008/866/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder i almindelighed og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Et udbrud af hepatitis A hos mennesker er blevet bekræftet i Fællesskabet. Man har fundet ud af, at sygdommen skyldes indtagelse af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som var kontamineret med hepatitis A-virus (HAV).

(3)

De kontaminerede toskallede bløddyr er kilemuslinger (Donax spp.), og kontamineringen skyldes sandsynligvis en viral kontaminering af vandet i produktionsområderne. Også andre toskallede bløddyr kan derfor være kontaminerede.

(4)

Eftersom indtagelse af sådanne toskallede bløddyr udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker, bør import fra Peru til Fællesskabet af toskallede bløddyr suspenderes.

(5)

I betragtning af kontamineringens alvor bør suspensionen også finde anvendelse på toskallede bløddyr, som afsendes til Fællesskabet, før denne beslutning får virkning, men som ankommer til et grænsekontrolsted i Fællesskabet efter den pågældende dato.

(6)

Importsuspensionen bør foreskrives på fællesskabsplan for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af forbrugernes sundhed i alle medlemsstaterne.

(7)

Akvakulturproduktionen af kammuslinger (Pectinidae) i Peru foregår i separate produktionsområder med lav populationstæthed og langt fra potentielle kontamineringskilder. Desuden forarbejdes Pectinidae, ved at organerne fjernes, hvorved risikoen for viral kontaminering af den spiselige del af produktet reduceres. Import fra Peru af Pectinidae, der er forarbejdet på nævnte måde, bør derfor tillades.

(8)

Dertil kommer, at varmebehandling hindrer virussens levedygtighed. Det bør derfor tillades at importere toskallede bløddyr fra Peru, som er blevet varmebehandlet i overensstemmelse med kravene i afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2).

(9)

De peruvianske myndigheder har lovet at træffe øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger og om nødvendigt tilladt inspektion fra Kommissionens side i de kommende måneder. Foranstaltningerne foreskrevet i denne beslutning bør derfor kun anvendes indtil den 31. marts 2009, uden at det dog tilsidesætter Kommissionens beføjelser til at ændre, ophæve eller forlænge foranstaltningerne på grundlag af eventuelle nye oplysninger om situationens udvikling i Peru eller foregriber resultatet af Kommissionens inspektioner.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning finder anvendelse på toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som importeres fra Peru og er bestemt til konsum (i det følgende benævnt »toskallede bløddyr«).

Artikel 2

Medlemsstaterne må ikke tillade import til Fællesskabet af toskallede bløddyr fra Peru.

Forbuddet finder anvendelse på alle sendinger af toskallede bløddyr, som modtages ved grænsekontrolsteder i Fællesskabet, uanset om sendingerne er produceret, oplagret eller certificeret i oprindelseslandet, før denne beslutning træder i kraft.

Artikel 3

Uanset artikel 2 tillader medlemsstaterne import til Fællesskabet af følgende:

a)

Pectinidae, hvorfra organerne er fjernet, og som hidrører fra akvakulturbrug

b)

toskallede bløddyr, som er blevet underkastet varmebehandling i henhold til afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 4

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes indtil den 31. marts 2009.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.


HENSTILLINGER

Kommissionen

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/11


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 3. oktober 2008

om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet

(meddelt under nummer K(2008) 5737)

(2008/867/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Respekt for menneskets værdighed er et grundlæggende princip i EU, hvis mål også omfatter fremme af fuld beskæftigelse og social fremgang, bekæmpelse af social udstødelse og forskelsbehandling samt fremme af social retfærdighed og social beskyttelse. I henhold til traktatens artikel 137, stk. 1, litra h), har Fællesskabet til opgave at støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter til integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet. I artikel 34 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er der fastlagt en ret til social bistand og boligstøtte, der skal sikre en værdig tilværelse for alle, der ikke har tilstrækkelige midler.

(2)

Rådets henstilling 92/441/EØF af 24. juni 1992 om fælles kriterier i forbindelse med sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger (1) er fortsat en reference for Fællesskabets politik vedrørende fattigdom og social udstødelse og er fortsat relevant, selv om det er nødvendigt at gøre mere for fuldt ud at gennemføre henstillingen.

(3)

Siden 1992 er der kommet nye politikinstrumenter. Et sådant instrument er den åbne koordinationsmetode vedrørende social sikring og social integration, der bl. a. har som mål, at alle aktivt integreres socialt ved at fremme deltagelse på arbejdsmarkedet og ved at bekæmpe fattigdom og udstødelse blandt de mest marginaliserede mennesker og grupper (2). Et andet instrument er den europæiske beskæftigelsesstrategi, hvis mål bl.a. er at styrke den sociale integration, bekæmpe fattigdom, forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet og støtte integrering af dårligt stillede på arbejdsmarkedet (3).

(4)

Den vedvarende fattigdom og arbejdsløshed og den stadig mere komplekse karakter af forskelligartede ulemper gør det nødvendigt med omfattende, integrerede politikker (4). For at modernisere de sociale sikringssystemer er det nødvendigt, at en tilstrækkelig indkomststøtte kombineres med en forbindelse til arbejdsmarkedet og adgang til kvalitetstjenester i en integreret strategi for aktiv integration (5). Denne strategi supplerer fuldt ud flexicuritytiltaget, men er målrettet mod de personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet. Strategien bidrager til Lissabonstrategien ved at lette arbejdsstyrkens aktivering og mobilitet, ligesom den repræsenterer et element i den sociale dimension af EU’s strategi for bæredygtig udvikling (6).

(5)

Der bør tages hensyn til de nationale prioriterede områder og til omfanget af finansielle ressourcer, efterhånden som nærværende henstilling gennemføres.

(6)

Nærværende henstilling og gennemførelsen af de fælles principper, der er fastlagt heri, berører ikke anvendelsen af fællesskabslovgivningen, herunder bestemmelserne vedrørende statsstøtte og den generelle gruppefritagelsesforordning (7) samt fællesskabsbestemmelserne om tildeling af offentlige kontrakter.

(7)

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er medlemsstaterne ansvarlige for fastlæggelse af niveauet for indkomststøtte og for fastlæggelse af en passende policymix på baggrund af de forskellige forhold og behov på lokalt, regionalt og nationalt niveau,

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1)   at udarbejde og gennemføre en samlet integreret strategi for aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet, hvor man kombinerer tilstrækkelig indkomststøtte, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til kvalitetstjenester. Politikker for aktiv integration bør lette integrationen af dem, som kan arbejde, i en bæredygtig kvalitetsbeskæftigelse og give de mennesker, som ikke kan arbejde, midler, som er tilstrækkelige til at leve et værdigt liv og støtte dem, således at de kan deltage i samfundslivet.

2)   at sikre, at de integrerede politikker for aktiv integration er effektive ved hjælp af:

a)

en vidtspændende udformning af politikker med fastlæggelse af den rette vægtning af de tre delområder i strategien for aktiv integration under hensyntagen til deres samlede virkning på den sociale og økonomiske integration af dårligt stillede mennesker og det potentielle sammenspil mellem delområderne, herunder synergieffekt og kompromiser

b)

en integreret gennemførelse af de tre delområder i strategien for aktiv integration for effektivt at tage problemet med forskelligartede årsager til fattigdom og social udstødelse op og for at styrke koordinationen mellem offentlige myndigheder og tjenester, der står for politikkerne vedrørende aktiv integration

c)

politisk koordination mellem lokale, regionale og nationale myndigheder og EU-myndigheder under hensyntagen til deres særlige roller, kompetencer og prioriterede områder

d)

aktiv inddragelse af alle øvrige relevante aktører, herunder også de mennesker, som er ramt af fattigdom og social udstødelse, arbejdsmarkedets parter, ngo’er og udbydere af tjenester, ved udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af strategier

3)   at sikre, at politikker vedrørende aktiv integration:

a)

fremmer gennemførelsen af de grundlæggende rettigheder

b)

fremmer ligestilling og lige muligheder for alle

c)

tager særligt hensyn til de komplekse forhold vedrørende forskelligartede ulemper og de specifikke situationer og behov blandt forskellige sårbare grupper

d)

tager passende hensyn til lokale og regionale forhold og forbedrer den territoriale samhørighed

e)

er forenelig med en livscyklustilgang til social- og arbejdsmarkedspolitikker, således at politikkerne kan medvirke til solidaritet mellem generationerne og bryde den fattigdom, der går i arv fra generation til generation

4)   at tilrettelægge og gennemføre de integrerede politikker for aktiv integration i overensstemmelse med følgende fælles principper og retningslinjer for hvert enkeltområde, samtidig med at der tages hensyn til subsidiaritetsprincippet og de forskellige situationer, behov og prioriterede områder i medlemsstaterne, uden at det berører anvendelsen af fællesskabslovgivningen, herunder bestemmelserne vedrørende statsstøtte og fællesskabsbestemmelserne om tildeling af offentlige kontrakter.

a)   Tilstrækkelig indkomststøtte

Man bør anerkende den enkeltes grundlæggende ret til midler og social støtte, der er tilstrækkelige til at leve et menneskeværdigt liv, som led i en omfattende, sammenhængende indsats til bekæmpelse af social udstødelse.

i)

Om nødvendigt en revision af medlemsstaternes sociale sikringssystemer på baggrund af de fælles principper, der er anført i afsnit B i henstilling 92/441/EØF. I forbindelse med en strategi for aktiv integration bør retten til tilstrækkelige midler især:

forbindes med, at vedkommende aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller er villig til at gennemgå en erhvervsuddannelse med henblik på at få arbejde, for så vidt der er tale om personer, hvis forhold tillader dette, eller i givet fald under forudsætning af at der træffes foranstaltninger i forbindelse med de øvrige personer til at integrere dem økonomisk og socialt

forbindes med politikker, der på nationalt plan anses for at være nødvendige for en økonomisk og social integrering af de pågældende personer.

ii)

Sikring af virkeliggørelsen af denne ret i overensstemmelse med de praktiske retningslinjer i afsnit C, stk. 1, 2 og 3, i henstilling 92/441/EØF. Især når man fastsætter, hvilke ressourcer der er nødvendige for at leve et værdigt liv, bør der tages hensyn til leveomkostningerne og prisniveauet, afhængigt af de forskellige type husstande og deres størrelse i den pågældende medlemsstat, med anvendelse af de relevante nationale indikatorer. I forbindelse med en ramme for aktiv integration bør der sikres et incitament for personer, hvis situation gør dem i stand til at arbejde, og beløbene bør tilpasses eller suppleres for at kunne opfylde specifikke behov.

b)   Rummelige arbejdsmarkeder

Der bør vedtages ordninger, som dækker de mennesker, hvis situation gør dem i stand til at arbejde, for at sikre, at de modtager en effektiv hjælp til at komme ind på, vende tilbage til eller forblive på arbejdsmarkedet.

i)

Følgende fælles principper fremmes i forbindelse med strategier for aktiv integration:

behovene hos de mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, imødekommes for lettere gradvist at kunne genintegrere disse mennesker i samfundet og på arbejdsmarkedet og for at styrke deres evne til at blive ansat

der gennemføres de nødvendige foranstaltninger til fremme af rummelige arbejdsmarkeder for at sikre, at adgang til beskæftigelse er en mulighed, der står åben for alle

støtte til kvalitetsjob, herunder løn og goder, arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed, adgang til livslang læring og mulighed for at gøre karriere især for at forebygge fattigdom blandt mennesker i beskæftigelse

problemet med arbejdsmarkedssegmenteringen bør løses ved at støtte fastholdelse af job og bedre job.

ii)

Disse principper gennemføres ved hjælp af følgende praktiske retningslinjer:

investeringerne i menneskelig kapital øges og forbedres ved hjælp af integrerede uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker, herunder også effektive strategier for livslang uddannelse, tilpasning af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer som reaktion på nye kompetencekrav og behovet for digitale kvalifikationer

aktive og forebyggende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder tilpassede, individuelt udformede, fleksible tjenester og støtte med en hurtig udpegning af behov, støtte til jobsøgning, vejledning og uddannelse samt motivering for aktivt at søge job

løbende revidering af incitamenter og demotiverende foranstaltninger i forbindelse med skatte- og socialsikringssystemer, herunder styring og betingelser for ydelser samt en markant nedsættelse af høje marginalskatter, især for lavindtægtsgrupper, samtidig med at man sikrer et passende niveau for den sociale sikring

støtte til erhvervsdrivende foreninger og beskyttet beskæftigelse som en vigtig kilde til indslusningsjob for dårligt stillede mennesker, støtte til økonomisk integration og mikrolån, finansielle incitamenter for arbejdsgivere til ansættelse af medarbejdere, udvikling af nye beskæftigelsesmuligheder inden for serviceerhverv, især på lokalt niveau og større opmærksomhed omkring rummelige arbejdsmarkeder

fremme af folks tilpasningsevne og støtte på arbejdspladsen samt et miljø med opbakning, herunder opmærksomhed omkring sundhed og velvære, ingen forskelsbehandling og anvendelse af arbejdsmarkedslovgivningen i forbindelse med den sociale dialog.

c)   Adgang til kvalitetstjenester

Der bør tages skridt til gennemførelse af alle foranstaltninger, for at de pågældende i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser kan modtage en passende social støtte gennem adgang til kvalitetstjenester. Der bør især gennemføres foranstaltninger for:

at udbyde tjenester, som er af afgørende betydning som støtte for politikker vedrørende aktiv social og økonomisk integration, herunder tjenester vedrørende social støtte, beskæftigelse og uddannelse, boligstøtte og sociale boliger, børnepasning, langtidspleje og sundhedstjenester i overensstemmelse med følgende fælles principper, under hensyntagen til lokale, regionale og nationale myndigheders rolle, gældende fællesskabsbestemmelser og de forskellige forhold, behov og ønsker i medlemsstaterne:

territorial adgang, fysisk adgang, mulighed for at kunne betale

solidaritet, lige muligheder for brugere af tjenesterne og ansatte og passende hensyntagen til brugernes forskelligartede forhold

investering i menneskelig kapital, arbejdsforhold og passende fysisk infrastruktur

omfattende og koordinerede tjenester, udformet og gennemført integreret

inddragelse af brugere og individuelt udformede tiltag for at imødekomme de forskelligartede behov hos brugerne som enkeltpersoner

overvågning og evaluering af resultater samt udveksling af erfaringer om bedste praksis

5)   at give garanti for relevante midler og ydelser i de sociale sikringsordninger, at bestemmelserne og ressourcerne i strukturfondene, især Den Europæiske Socialfond, udnyttes for at støtte foranstaltninger vedrørende aktiv integration

detaljeret at fastlægge ordninger og finansieringsudgifter og organisere administrationen og gennemførelsen heraf i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis

at tage hensyn til økonomiske og budgetmæssige begrænsninger, de prioriterede områder, fastsat af de nationale myndigheder, og situationen med hensyn til de offentlige finanser for at opnå den rette balance mellem incitamenter til at søge arbejde, bekæmpelse af fattigdom og bæredygtige budgetudgifter

at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle, herunder også de dårligst stillede, informeres om deres rettigheder og om den støtte, der er mulighed for, om nødvendigt ved hjælp af informationsteknologi

i så vid udstrækning som muligt at forenkle de administrative procedurer og ordninger for kontrol af ressourcer og forhold

hvor det er muligt, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser at etablere klageadgang over for de kompetente administrative myndigheder, om nødvendigt ved hjælp af uafhængige tredjeparter, såsom domstole, hvortil de pågældende skal have let adgang.

6)   at forbedre indikatorer og informationssystemer for at øge muligheden for at udarbejde ajourførte, sammenlignelige oplysninger, som dækker alle søjlerne inden for aktiv integration

at overvåge og evaluere politikkerne vedrørende aktiv integration under den åbne koordinationsmetode på grundlag af et tæt samarbejde mellem Udvalget for Social Beskyttelse og Udvalget for Beskæftigelse med støtte fra Progress-programmet

at sikre overensstemmelse med Lissabonstrategiens overordnede politik i forbindelse med målene for social samhørighed.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 245 af 26.8.1992, s. 46.

(2)  Meddelelse, KOM(2005) 706 — Man arbejder bedre, når man samarbejder — En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for politikkerne vedrørende social sikring og social integration i EU.

(3)  Rådets beslutning af 7. juli 2008 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, Rådets dokument 10614/2/082008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Meddelelse KOM(2007) 620 — Modernisering af social beskyttelse for at opnå større social retfærdighed og økonomisk samhørighed: fremme af en aktiv integration af de mennesker, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og KOM(2005) 33 om Den Social- og Arbejdsmarkedsmarkedspolitiske Dagsorden.

(5)  Meddelelse KOM(2006) 44 — om en konsultation vedrørende foranstaltninger på EU-niveau til fremme af en aktiv integration af de mennesker, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet.

(6)  Meddelelse KOM(2007) 620 — formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 14. december 2007 og vejledende notat fra Udvalget for Social Beskyttelse af 3. juli 2008 om aktiv integration. Der henvises også til: Rådets konklusioner af 5. december 2007, dokument 16139/07, udtalelse fra Regionsudvalget af 18. juni 2008 om aktiv integration (dok. CdR 344/2007), udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27. oktober 2007 om sociale minimumsstandarder (dok. CESE 892/2007).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel gruppefritagelsesforordning) (EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3).


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/15


RÅDETS AFGØRELSE 2008/868/FUSP

af 13. oktober 2008

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. oktober 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/677/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (1) (operation EUFOR Tchad/RCA).

(2)

I artikel 10, stk. 3, i den fælles aktion bestemmes det, at detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale i overensstemmelse med traktatens artikel 24.

(3)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 13. september 2004 har formandskabet, bistået af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i operation EUFOR Tchad/RCA (i det følgende benævnt »aftalen«).

(4)

Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 279 af 23.10.2007, s. 21.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

DEN EUROPÆISKE UNION (EU),

på den ene side, og

DEN RUSSISKE FØDERATION,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

ER UNDER HENVISNING TIL:

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) af 25. september 2007, der bemyndiger EU til at deployere styrker i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik

Rådet for Den Europæiske Unions vedtagelse af fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/1/2008 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/2/2008 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik, begge ændret ved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse TCHAD/3/2008 af 14. maj 2008, og

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1)

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik indbød ved skrivelse af 7. december 2007 Den Russiske Føderation til at overveje en eventuel deltagelse i EU’s operation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik.

(2)

Den Russiske Føderation erklærede sig ved skrivelse af 23. april 2008 rede til at overveje en eventuel deltagelse.

(3)

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Russiske Føderations udenrigsminister fremsatte den 29. april 2008 en fælles erklæring om gensidigt samarbejde i krisestyringsoperationer,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelse i operationen

1.   Den russiske part deltager i den af Den Europæiske Union ledede operation i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007) og i overensstemmelse med fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) (i det følgende benævnt »EU-operationen«) og operationsplanen af 18. januar 2008, idet den stiller et militært kontingent fra Den Russiske Føderations militære styrker (i det følgende benævnt »det russiske militære kontingent«) til rådighed med henblik på at støtte EU-operationen med lufttransport, jf. dog eventuelle gennemførelsesvilkår fastlagt i gennemførelsesarrangementerne som omhandlet i artikel 6 i denne aftale. Lufttransport udføres med fly fra det russiske militære kontingent med henblik på beskyttelse af liv og sikkerhed for de EU-ledede styrker (EUFOR) og FN’s mission i Den Centralafrikanske Republik og Tchad (MINURCAT) personel gennem transport af EUFOR-personel og MINURCAT-personel, transport af last samt eftersøgnings- og redningsarbejde for så vidt angår EUFOR-personel og MINURCAT-personel.

2.   Den russiske parts bidrag til EU-operationen berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

3.   Den russiske part sikrer, at det russiske militære kontingent varetager sine opgaver i overensstemmelse med:

fælles aktion 2007/677/FUSP som omhandlet i denne artikels stk. 1

eventuelle gennemførelsesarrangementer, der skal vedtages af begge parter.

4.   Personel fra det russiske militære kontingent anvender EU-operationens regler for operationer, for så vidt de ikke er i strid med russisk lovgivning. Eventuelle forbehold/restriktioner i forhold til reglerne for operationen, der fastlægges af den russiske part, angives officielt over for den øverstbefalende for EU-operationen.

5.   Det russiske militære kontingent udfører sine opgaver og handler i overensstemmelse med EU-operationens mål og mandat som fastsat i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1778 (2007).

6.   Den russiske part kan til enhver tid trække sit bidrag tilbage, enten efter anmodning fra EU’s øverstbefalende for operationen eller ved afgørelse truffet af den russiske part, efter konsultationer mellem parterne. Den russiske part underretter i god tid EU’s øverstbefalende for operationen om eventuelle ændringer af dens deltagelse i EU-operationen.

Artikel 2

Status for styrkerne

1.   Status for det russiske militære kontingent er omfattet af de aftaler om status for styrkerne, der gælder mellem Den Europæiske Union og Republikken Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Cameroun, efter deres ankomst i operationsområdet.

2.   Med forbehold af de i denne artikels stk. 1 omhandlede aftaler om status for styrkerne har den russiske part jurisdiktion over det russiske militære kontingent.

3.   En repræsentant for den russiske part deltager i procedurerne for behandling og afgørelse af eventuelle erstatningskrav, der involverer det russiske militære kontingent som omhandlet i aftalerne om status for styrkerne i denne artikels stk. 1.

4.   Den russiske part har ansvaret for afviklingen af sager om erstatningskrav fra eller vedrørende militærpersonel fra det russiske militære kontingent, der står i forbindelse med det russiske militære kontingents deltagelse i EU-operationen. Den russiske part har ansvaret for eventuelt at retsforfølge militærpersonel fra det russiske militære kontingent eller pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

5.   Den Europæiske Union forpligter sig til at sikre, at medlemsstaterne ved undertegnelsen af denne aftale fremsætter en erklæring om frafald af krav mod Den Russiske Føderation i forbindelse med Den Russiske Føderations deltagelse i EU-operationen. Denne erklæring er knyttet som bilag til denne aftale.

6.   Den russiske part forpligter sig til ved undertegnelsen af denne aftale at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i EU-operationen. Denne erklæring er knyttet som bilag til denne aftale.

7.   Status for de styrker, der er udstationeret ved EU-operationens hovedkvarter i Paris, Frankrig, er omfattet af de arrangementer, der gælder mellem Den Franske Republiks og Den Russiske Føderations kompetente myndigheder.

Artikel 3

Klassificerede oplysninger

1.   Den russiske part beskytter klassificerede EU-oplysninger, som den får stillet til rådighed i forbindelse med EU-operationen, i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af klassificerede oplysninger i Den Russiske Føderations lovgivning. I den forbindelse svarer parternes sikkerhedsklassifikationer til følgende:

EU

Den Russiske Føderation

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Den Russiske Føderations sikkerhedsmærkning »ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ« svarer til EU’s sikkerhedsklassifikation RESTREINT UE.

2.   Den russiske part træffer alle relevante foranstaltninger til at sikre, at klassificerede EU-oplysninger, som den får stillet til rådighed i forbindelse med EU-operationen, beskyttes på et niveau svarende til de grundlæggende principper og minimumsstandarder for beskyttelse af klassificerede EU-oplysninger, der finder anvendelse i EU, og må navnlig:

ikke anvende klassificerede oplysninger, der er videregivet til den, til andre formål end dem, hvortil de klassificerede oplysninger er videregivet af EU

ikke videregive sådanne oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra EU

sikre, at adgang til klassificerede oplysninger, der er videregivet til den, kun gives til personer, for hvem kendskab til de pågældende oplysninger er nødvendigt for udførelsen af deres tjenstlige pligter og som, når det drejer sig om oplysninger, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE eller højere, tillige er sikkerhedsgodkendt

sikre, at alle personer, der har behov for adgang til klassificerede oplysninger, inden de får adgang hertil, orienteres om og overholder kravene i de bestemmelser om sikkerhedsbeskyttelse, der gælder for klassifikationen af de oplysninger, som de får adgang til

sikre, at alle lokaliteter, områder, bygninger, kontorer, lokaler samt kommunikations- og informationssystemer, hvor der opbevares og/eller behandles klassificerede oplysninger og dokumenter, beskyttes ved hjælp af passende fysiske sikkerhedsforanstaltninger

sikre, at de klassificerede dokumenter, der er videregivet til den, indføres i et særligt register ved modtagelsen

underrette EU om enhver reel eller formodet lækage eller kompromittering af de klassificerede oplysninger, der er videregivet til den. I sådanne tilfælde indleder den russiske part en efterforskning og træffer passende foranstaltninger til at forhindre en gentagelse.

3.   Klassificerede oplysninger fremsendes, under hensyn til klassifikationsniveauet, via de diplomatiske kanaler, sikret postforsendelse eller personlig transport.

4.   Hvis EU og Den Russiske Føderation har indgået en aftale om beskyttelse af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i den aftale anvendelse i forbindelse med EU-operationen.

Artikel 4

Kommandostruktur

1.   Det russiske militære kontingent forbliver fuldt ud underlagt den russiske parts kommando.

2.   De kompetente russiske myndigheder giver den øverstbefalende for operationen bemyndigelse til at tildele det russiske militære kontingent opgaver med henblik på gennemførelse af missionen som beskrevet i artikel 1, stk. 1, i denne aftale, ved det russiske militære kontingents ankomst til operationsområdet. Når der planlægges en ordre om en luftoperation eller en anden beslutning, der har konsekvenser for det russiske militære kontingent, sikres der fuld koordinering med det russiske militære kontingents højtstående militære repræsentanter. Den Russiske Føderation har samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater.

3.   Den russiske part udpeger højtstående militære repræsentanter til at repræsentere det russiske militære kontingent i EUFOR både i EU-operationens hovedkvarter i Paris, Frankrig, og i EU-styrkehovedkvarteret i Abéché, Tchad. Hver af de højtstående militære repræsentanter kan bistås af underordnede. De højtstående militære repræsentanter rådfører sig med EU’s kommandostruktur om alle forhold i forbindelse med EUFOR. Det russiske militære kontingents øverstbefalende er ansvarlig for den daglige disciplin i kontingentet.

Artikel 5

Finansielle aspekter

1.   Den russiske part afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i EU-operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab som fastlagt i de gennemførelsesarrangementer, der er omhandlet i artikel 6 i denne aftale.

2.   EUFOR Tchad/RCA sørger for logistikstøtte til det russiske militære kontingent, idet udgifterne refunderes på de vilkår, der er fastlagt i gennemførelsesarrangementerne, jf. artikel 6 i denne aftale.

3.   EU fritager den russiske part for ethvert finansielt bidrag til de fælles udgifter.

4.   Erstatning i tilfælde af død, personskade, tab eller tingsskade forvoldt mod fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor EU-operationen gennemføres, afgøres efter bestemmelserne i aftalerne om status for styrkerne, jf. artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

5.   Den administrative forvaltning af de udgifter, der er specificeret i de i artikel 6 i denne aftale omhandlede gennemførelsesarrangementer, påhviler den EU-mekanisme, der administrerer de fælles udgifter og de nationale udgifter i forbindelse med operationen.

Artikel 6

Arrangementer til gennemførelse af aftalen

Den russiske parts deltagelse i EU-operationen gennemføres i overensstemmelse med de tekniske og administrative modaliteter i arrangementerne til gennemførelse af denne aftale, som skal indgås af Den Russiske Føderations forsvarsministerium og EU’s øverstbefalende for operationen.

Artikel 7

Misligholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i artikel 1-6 i denne aftale, har den anden part ret til at opsige denne aftale med en måneds varsel.

Artikel 8

Bilæggelse af tvister

1.   Tvister mellem parterne om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale og dens gennemførelsesarrangementer bilægges af de respektive parters relevante myndigheder på et passende niveau eller med diplomatiske midler.

2.   Finansielle krav eller tvister, der ikke er bilagt i henhold til denne artikels stk. 1, indbringes for en forligsmand eller mægler, der er udpeget ved fælles overenskomst.

Krav eller tvister, der ikke kan bilægges ved et sådant forlig eller sådan mægling, kan af begge parter indbringes for en voldgiftsret. Hver af parterne udnævner en voldgiftsmand til voldgiftsretten. De to udnævnte voldgiftsmænd udpeger en tredje voldgiftsmand, der fungerer som formand. Udnævner en af parterne ikke en voldgiftsmand inden to måneder efter modtagelse af den anden parts meddelelse om, at tvisten vil blive indbragt for voldgiftsretten, eller kan de to voldgiftsmænd ikke inden to måneder efter deres udnævnelse nå til enighed om udpegelse af en tredje voldgiftsmand, kan hver af parterne anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at foretage udpegelsen. Hvis præsidenten for Den Internationale Domstol er statsborger i en af parterne eller af andre årsager ikke kan påtage sig dette hverv, foretages de nødvendige udpegelser af den af de højest placerede dommere i Den Internationale Domstol, der ikke er statsborger i nogen af parterne. Voldgiftsretten træffer afgørelse efter ret og billighed. Voldgiftsmændene har ikke bemyndigelse til at idømme erstatning med straffende formål. Voldgiftsmændene aftaler voldgiftsprocedurerne. Voldgiftsretten sættes i Bruxelles, og voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftskendelsen skal indeholde den begrundelse, afgørelsen bygger på, og skal af begge parter godkendes som endelig afgørelse af tvisten. Hver part afholder sine egne omkostninger, og alle fælles omkostninger deles ligeligt mellem parterne.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned efter, at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2.   Denne aftale anvendes foreløbigt fra datoen for undertegnelsen.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe den russiske part bidrager til EU-operationen. Ophøret af denne aftale berører ikke eventuelle rettigheder eller forpligtelser, der følger af gennemførelsen af denne aftale forud for ophøret.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2008, i to eksemplarer på såvel engelsk som russisk, idet begge tekster har samme gyldighed.

For Den Europæiske Union

For Den Russiske Føderation

BILAG

ERKLÆRINGER

jf. artikel 2, stk. 5 og 6, i aftalen

Erklæring fra EU’s medlemsstater:

»De EU-medlemsstater, der anvender EU’s fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA) vil, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde og selv overtage behandlingen af eventuelle erstatningskrav mod Den Russiske Føderation for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem og benyttes af EU-operationen, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel fra Den Russiske Føderation under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører Den Russiske Føderation, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-operationen fra Den Russiske Føderation under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra Den Russiske Føderation:

»Den Russiske Føderation, der bidrager til Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA), der gennemføres i overensstemmelse med fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007, vil, for så vidt dens nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EU-operationen, for personskade eller død blandt dens personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører føderationen og benyttes af EU-operationen, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab:

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU-operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EU-operationen, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU-operationen under benyttelsen af dette materiel.«


Berigtigelser

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/21


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2001 af 25. april 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 118 af 27. april 2001 )

Side 10, i bilaget, litra A, punkt 2.2.3, »Pyretrin og pyretroider«, læses som følger:

Farmakologisk virksomme Stof(fer)

Restmarkør

Dyreart

MRLs

Målvæv

Andre bestemmelser

»Cyfluthrin

Cyfluthrin (summen af isomere)

Kvæg, ged

50 μg/kg

Fedt

 

10 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nyre

20 μg/kg

Mælk

Øvrige bestemmelser i Rådets direktiv 94/29/EF skal overholdes.«


18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/22


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af direktiv 2001/112/EF og 2001/113/EF og forordning (EØF) nr. 827/68, (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96, (EF) nr. 2826/2000, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 318/2006 og ophævelse af forordning (EF) nr. 2202/96

( Den Europæiske Unions Tidende L 273 af 17. oktober 2007 )

Side 22, artikel 52 (ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003), nr. 13 (ny artikel 68b), tabel i stk. 4, vedrørende Portugal):

I stedet for:

»Portugal

2,400«

lire:

»Portugal

2,900«.

Side 25, artikel 53 (Ændringer af forordning (EF) nr. 318/2006):

I stedet for:

»I forordning (EF) nr. 318/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 32, stk. 1, 2 og 4, indsættes ordene »eller bilag VIII« efter »bilag VII«.

2)

Følgende bilag tilføjes efter bilag VII:

…« «

læses:

»I forordning (EF) nr. 318/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 32, stk. 1, 2 og 4, indsættes ordene »eller bilag VIIa« efter »bilag VII«.

2)

Følgende bilag tilføjes efter bilag VII:

…« «.

Side 25, artikel 55, stk. 4, sidste punktum:

I stedet for:

»For så vidt angår producentsammenslutninger i de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, finder de støttesatser, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, litra a), anvendelse på anerkendelsesplanerne fra datoen for anvendelsen af denne forordning.«

læses:

»For så vidt angår producentsammenslutninger i de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, finder de støttesatser, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, litra a), anvendelse på anerkendelsesplanerne fra datoen for anvendelsen af denne forordning.«.

Side 29, bilag II (ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 1782/2003), nr. 5 (bilag VIII og VIIIa erstattes af et nyt bilag VIII nationale lofter, jf. artikel 41, angivelser for Portugal):

I stedet for:

»Portugal

452 000

504 287

571 377

608 101

609 631

608 327«

læses:

»Portugal

452 000

504 287

571 377

608 601

609 131

608 827«.


18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.