ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
11. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1110/2008 af 10. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2008 af 10. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2008 af 10. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1731/2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2008 af 10. november 2008 om forbud mod fiskeri efter tunge i VIII a og VIII b fra fartøjer, der fører spansk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2008 af 10. november 2008 om forbud mod fiskeri efter tunge i III a og i EF-farvande i III b, III c og III d fra fartøjer, der fører svensk flag

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/840/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer K(2008) 6631)

36

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet

42

 

*

Rådets afgørelse 2008/842/FUSP af 10. november 2008 om ændring af bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

46

 

*

Rådets fælles holdning 2008/843/FUSP af 10. november 2008 om ændring og forlængelse af fælles holdning 2007/734/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

55

 

*

Rådets fælles holdning 2008/844/FUSP af 10. november 2008 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

56

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød (EUT L 281 af 24.10.2008)

57

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1110/2008

af 10. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fælles holdning 2008/652/FUSP indeholder bestemmelser om supplerende restriktive foranstaltninger vedrørende bl.a. personer og enheder, hvis aktiver indefryses, og som er omfattet af tilbageholdelse af offentlig finansiel støtte, navnlig eksportkreditter, -garantier og -forsikringer, for at undgå, at sådanne aktiviteter bidrager til nukleare aktiviteter, der udgør en spredningsrisiko, eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, samt inspektion af laster til og fra Iran af fly eller skibe, der ejes eller drives af Iran Air Cargo og Islamic Republic of Iran Shipping Line, for så vidt der findes rimelig grund til at antage, at et sådant fly eller skib transporterer produkter, der er forbudt i henhold til førnævnte fælles holdning. Fælles holdning 2008/652/FUSP indeholder desuden bestemmelse om forbud mod levering, salg eller overførsel af bestemte produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, der kan bidrage til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

(2)

I fælles holdning 2008/652/FUSP opfordres endvidere alle medlemsstaterne til at udvise årvågenhed i forbindelse med aktiviteter, der udøves af finansieringsinstitutter under deres jurisdiktion, med banker hjemmehørende i Iran og deres filialer og datterselskaber i udlandet, så det undgås, at sådanne aktiviteter bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben. Med henblik herpå vedrører visse bestemmelser i førnævnte fælles holdning Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (2).

(3)

Det bør præciseres, at indgivelse eller fremsendelse af de nødvendige dokumenter til en bank med henblik på endelig overførsel til en person, en enhed eller et organ, der ikke er opført, for at udløse betalinger, der er tilladt i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 423/2007 (3), ikke indebærer, at pengemidler stilles til rådighed som defineret i nævnte forordnings artikel 7, stk. 3.

(4)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 blev der indført visse restriktive foranstaltninger over for Iran i overensstemmelse med den oprindelige fælles holdning 2007/140/FUSP. Som følge heraf er økonomiske aktører udsat for risiko for at blive stillet over for fordringer, og det er nødvendigt permanent at beskytte disse aktører mod fordringer i forbindelse med enhver kontrakt eller anden transaktion, hvis gennemførelse blev påvirket af foranstaltningerne i nævnte forordning.

(5)

Disse foranstaltninger falder ind under EF-traktatens anvendelsesområde, og for navnlig at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde, er det derfor nødvendigt at indføre fællesskabslovgivning til at gennemføre i Fællesskabet.

(6)

Henvisningen til artikel 5, stk. 1, litra c), i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 bør ændres, således at der tages hensyn til de ændringer, Rådets forordning (EF) nr. 618/2007 af 5. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran (4) medfører.

(7)

Forordning (EF) nr. 423/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 423/2007 foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 1 tilføjes følgende litra:

»l)

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig enhver finansiel garanti og modgaranti eller enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

m)

»fordring«: ethvert erstatningskrav eller enhver anden tilsvarende fordring, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig enhver fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af navnlig en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

n)

»person, enhed eller organ i Iran«:

i)

staten Iran eller offentlige myndigheder i landet

ii)

fysiske personer i eller med bopæl i Iran

iii)

juridiske personer, enheder eller organer, der har hjemsted i Iran

iv)

juridiske personer, enheder eller organer, der direkte eller indirekte kontrolleres af en eller flere af ovennævnte personer eller organer.«

b)

I artikel 2, stk. 1, litra a), tilføjes følgende nummer:

»iii)

visse andre produkter og teknologier, der kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål. Disse produkter og denne teknologi er opført på listen i bilag IA«.

c)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

»1a   For al eksport, som der kræves tilladelse til i henhold til denne forordning, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter bestemmelserne i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1334/2000. Tilladelsen er gyldig i hele Fællesskabet.«

d)

Artikel 4 affattes således:

»Det er forbudt at købe, importere eller transportere de produkter og den teknologi, som er anført på listen i bilag I og IA, fra Iran, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej.«

e)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

For at forhindre overførsel af produkter og teknologi, der er opført på listen i bilag I og IA, skal fragtfly og handelsskibe, der ejes eller drives af Iran Air Cargo og Islamic Republic of Iran Shipping Line, inden ankomst og afgang afgive oplysninger om alle produkter, der føres ind eller ud af Fællesskabet, til de kompetente toldmyndigheder i den pågældende medlemsstat.

Reglerne for forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang, navnlig tidsfristerne herfor og de krævede oplysninger, fastsættes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel samt toldangivelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 af 18. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6).

Herudover angiver Iran Air Cargo og Iran Shipping Line eller deres repræsentanter, om produkterne er omfattet af forordning (EF) nr. 1334/2000 eller denne forordning, og hvis de er omfattet af et krav om eksportlicens, præciseres de nærmere enkeltheder i den pågældende eksportlicens.

Indtil den 30. juni 2009 kan summariske angivelser ved indførsel og udførsel og de fornødne supplerende angivelser som omhandlet ovenfor fremsendes skriftligt ved benyttelse af handels-, havne- eller transportoplysninger, forudsat at de indeholder de nødvendige oplysninger. I forbindelse med en udførselsangivelse er oplysningerne i bilag 30A i Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006.

Fra den 1. juli 2009 fremsendes de fornødne supplerende angivelser enten skriftligt eller i forbindelse med de summariske angivelser ved indførsel og udførsel, alt efter hvad der er mest relevant.

f)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Det er forbudt

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Iran

b)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført i bilag I og IA, og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført på listen i bilag I og IA, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Iran

c)

at investere i virksomheder i Iran, som er involveret i fremstilling af varer og teknologi, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr eller i bilag I og IA

d)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr eller i bilag I og IA, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter, eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Iran

e)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) - d) omhandlede forbud.«

g)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, indefryses. Bilag IV indeholder en liste over personer, enheder og organer, som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen i overensstemmelse med punkt 12 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1737 (2006) og punkt 7 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1803 (2008).«

h)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 11a

1.   Kredit- og finansieringsinstitutter, der er omfattet af artikel 18, skal, når de udøver deres aktiviteter med de kredit- og finansieringsinstitutter, der er nævnt i stk. 2, og for at undgå, at disse aktiviteter bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben:

a)

løbende udvise årvågenhed over for kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer og i henhold til deres forpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

b)

kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende afsender og modtager udfyldes, og hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise transaktionen

c)

opbevare registreringer af alle transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at antage, at midlerne har tilknytning til finansieringen af spredning, straks indberette mistanken til den finansielle efterretningsenhed eller en anden kompetent myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat, jf. deres internetsteder på listen i bilag III, med forbehold af artikel 5 og 7. Den finansielle efterretningsenhed eller en anden sådan kompetent myndighed skal tjene som nationalt center for modtagelse og analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner vedrørende potentiel finansiering af spredning. Den finansielle efterretningsenhed eller en anden sådan kompetent myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af rapporter om mistænkelige transaktioner.

2.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse på kredit- og finansieringsinstitutter, der udøver aktiviteter med:

a)

kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran, særlig Bank Saderat

b)

filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 18, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran, jf. bilag VI

c)

filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 18, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran, jf. bilag VI

d)

kredit- og finansieringsinstitutter, der hverken er hjemmehørende i Iran eller omfattet af artikel 18, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i Iran, jf. bilag VI.

Artikel 11b

1.   Filialer og datterselskaber af Bank Saderat, der er omfattet af artikel 18 underretter den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, jf. deres internetsted på listen i bilag III, om alle pengeoverførsler, de foretager eller modtager, samt om parternes navn, beløbet og datoen for overførslen senest fem arbejdsdage efter, at de har foretaget eller modtaget den pågældende overførsel. Følgende oplysninger anføres, hvis de foreligger: karakteren af overførslen, hvilke produkter overførslen vedrører, og navnlig om det drejer sig om produkter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1334/2000 eller denne forordning, og hvis der kræves eksporttilladelse, oplyses nummeret på licensen.

2.   Med forbehold af og i overensstemmelse med informationsudvekslingsordninger videresender de kompetente myndigheder, der modtager underretningen, i givet fald straks disse oplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvor den anden part i sådanne transaktioner er etableret, for at undgå enhver overførsel, der kan bidrage til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.«

i)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   De forbud, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra d), og artikel 7, stk. 3, medfører ikke, at de pågældende fysiske eller juridiske personer eller enheder drages til ansvar, hvis de ikke havde kendskab til eller ikke havde rimelig grund til at tro, at de med deres handlinger ville overtræde disse forbud.«

j)

I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

»3.   Det forhold, at et institut eller en person, der er omfattet af dette forordning, eller deres ansatte eller ledelse i god tro, jf. artikel 11a og 11b, meddeler de i artikel 11a og 11b omhandlede oplysninger, påfører ikke instituttet eller personen eller deres ledelse eller ansatte nogen form for ansvar.«

k)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 12a

1.   Der opfyldes intet erstatningskrav eller anden tilsvarende fordring, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, navnlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af navnlig en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form, der gøres gældende af:

a)

udpegede personer, enheder eller organer, der er anført i bilag IV, V og VI

b)

andre personer, enheder eller organer i Iran, herunder den iranske regering

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af disse personer eller enheder,

i forbindelse med enhver kontrakt eller transaktion, hvis gennemførelse direkte eller indirekte, helt eller delvis blev påvirket af foranstaltningerne i denne forordning.

2.   Gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion anses for at være påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.«

l)

I artikel 15, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»d)

ændrer bilag VI på grundlag af afgørelser, der træffes vedrørende bilag III og IV til fælles holdning 2008/652/FUSP.«

m)

Teksten i bilag I til denne forordning indsættes som bilag IA.

n)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

o)

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

p)

Teksten i bilag IV til denne forordning indsættes som bilag VI.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(3)  EUT L 103 af 20.4.2007, s. 1.

(4)  EUT L 143 af 6.6.2007, s. 1.

(5)  EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13.

(6)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 64


BILAG I

"BILAG IA

"Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iii)"

INDLEDENDE NOTER

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften "Beskrivelse" til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften "Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007" betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen "Beskrivelse", afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007.

Generelle noter

1.

Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af et produkt, der ikke er forbudt, (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

Et produkt, der er specificeret i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

Generel teknologinote (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit IA.B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i del A (Produkter) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit IA.B.

2.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er forbudt.

3.

Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007.

4.

Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

IA.A.   PRODUKTER

A0.   Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.A0.001

Hulkatodelamper som følger:

a.

Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts

b.

Uran-hulkatodelamper.

IA.A0.005

Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de under 0A001 anførte produkter:

1.

Forseglinger

2.

Interne komponenter

3.

Forseglings-, test- og målingsudstyr

0A001

IA.A0.006

Nukleare detekteringssystemer til detektering, identificering eller kvantificering af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udviklede komponenter hertil, som ikke er anført under 0A001.j eller 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Bælgventiler fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304, 304 L eller 316 L.

Note: Kontrollerer ikke bælgventiler defineret under 0B001.c.6 og 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive stoffer ("hot cells").

0B006

IA.A0.013

"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, der er anført under 0C001.

0C001


A1.   Materialer, kemiske stoffer, "mikroorganismer" og "toksiner"

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) CAS 298-07-7 i en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %.

IA.A1.002

Fluorgas (Chemical Abstract nummer (CAS) 7782-41-4) med en renhed på over 95 %.

IA.A1.005

Elektrolyseceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 100 g fluor pr. time.

Note: Kontrollerer ikke elektrolyseceller defineret under 1B225.

1B225

IA.A1.008

Magnetiske metaller af enhver type eller form med en initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

"Fiber- eller trådmaterialer" eller prepregs som følger:

a.

"Fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 10 × 106 m; eller

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 17 × 104 m

b.

"Fiber- eller trådmaterialer" af glas med en af følgende egenskaber:

1.

Et "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m; eller

2.

En "specifik trækstyrke" på mere end 76,2 × 103 m

c.

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller glas, som er specificeret i II.A1.010.a eller b.

Note: Kontrollerer ikke fiber- eller trådmateriale defineret under 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a og 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller "carbonfiberpreforms", som følger:

a.

fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er anført under II.A1.009 ovenfor

b.

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller1C010.c, til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm

c.

Prepregsimprægneret som specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C) og en genoprettelsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen.

Note: Kontrollerer ikke fiber- eller trådmaterialer defineret under 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i "missiler", og som ikke er anført under 1C107.

1C107

IA.A1.012

Martensitisk stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216, "med" en maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Teknisk note: Udtrykket martensitisk ældnende stål "med" omfatter martensitisk ældnende stål før eller efter varmebehandling.

1C216

IA.A1.013

Wolfram, tantal, wolframcarbid, tantalcarbid og legeringer, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cylinderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm; og

b.

En masse på mere end 5 kg.

Note: Kontrollerer ikke wolfram, wolframcarbid og legeringer defineret under 1C226.

1C226


A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.A2.001

Andre vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil end de under 2B116 anførte:

a.

Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1g rms (eff.) mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på "tomt vibrationsbord";

b.

Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoftware, med en "realitetsbåndbredde" på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

c.

Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

d.

Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

Teknisk note: Ved ‧tomt vibrationsbord‧ forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.

2B116

IA.A2.004

Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hot cells, bortset fra dem, der er anført i 2B225, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation); eller

b.

Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).

Teknisk note: Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af master-slave-typen eller styres med joystick eller tastatur.

2B225

IA.A2.011

Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol og er fremstillet af:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller tantallegeringer

6.

Titan eller titanlegeringer; eller

7.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer.

Note: Kontroller ikke centrifugalseparatorer defineret under 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Sintrede metalfiltre af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel eller derover.

Note: Kontrollerer ikke kontrolfiltre defineret under 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronik

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.A3.001

DC-strømforsyninger med høj spænding, der har begge følgende egenskaber:

a.

Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden sweeping; og

b.

Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 timer.

Note: Kontrollerer ikke strømforsyninger defineret under 0B001.j.5 og 3A227.

3A227

IA.A3.002

Massespektrometre, bortset fra dem der er specificeret i 3A233 eller 0B002.g, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder eller derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkilder hertil:

a.

Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)

b.

Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)

c.

Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS)

d.

Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med "UF6-bestandige materialer"

e.

Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber:

1.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder; eller

2.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller bilagt med UF6-bestandige materialer;

f.

Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.

3A233


A6.   Følere og lasere

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.A6.001

Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG).

IA.A6.003

Bølgefrontkorrektionssystemer, som bruges med en laserstråle med diameter på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kontrolsystemer, fasefront-sensorer og "deformerbare spejle" inkl. bimorfe spejle.

Note: Kontrollerer ikke spejle defineret under 6A004.a, 6A005.e og 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

Ioniseret argon "laser" med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W:

Note: Kontrollerer ikke ioniserede argonlasere defineret under 0B001.g.5, 6A005 og 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Afstemmelige halvleder-"lasere" og afstemmelige halvleder-"laser"-systemer med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af halvleder-"lasere" indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-"lasersystem" med denne bølgelængde.

1.

Halvleder-"lasere" kaldes normalt "laser"-dioder

2.

Kontrollerer ikke halvleder-"lasere" defineret under 0B001.h.6 og 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

Neodym-doped (ekskl. glas) "lasere" med en udgangsbølgelængde på over 1 000 nm, men ikke over 1 100 nm og en udgangsenergi på over 10 J pr. impuls.

Note: Kontrollerer ikke neodym-doped (bortset fra glas) "lasere" defineret under 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, bortset fra dem, der er specificeret i 6A203.c, specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyttede med mulighed for at modstå en samlet strålingsdosis på over 50 x 103 Gy(silicium) (5 x 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse.

Teknisk note: Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kg, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

6A203.c

IA.A6.011

Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 300 og 800 nm

2.

Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W

3.

Impulsfrekvens på over 1 Hz; og

4.

Impulsbredde på under 100 ns

1.

Kontrollerer ikke singlemode-oscillatorer

2.

Kontrollerer ikke afstemmelige impuls-farvelaserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.c, 0B001.g.5 og 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Impuls-carbondioxid-"lasere" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm

2.

Impulsfrekvens på over 250 Hz

3.

Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W; og

4.

Impulsbredde på under 200 ns

Note: Kontrollerer ikke impuls-carbondioxid-laserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.d, 0B001.h.6 og 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

IA.B.001

Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del IA.A. (Produkter).

–"


BILAG II

"BILAG II

Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 3

INDLEDENDE NOTER

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften "Beskrivelse" til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften "Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007" betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen "Beskrivelse", afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007.

Generelle noter

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

Et produkt, der er specificeret i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

Generel teknologinote (GTN)

(Sammenholdt med afsnit II.B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af del A (Produkter) nedenfor, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

2.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

3.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007.

4.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

II.A.   PRODUKTER

A0   Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.A0.002

Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

II.A0.003

Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

II.A0.004

Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 0,4 mm, men ikke over 2 mm.

II.A0.008

Plane, konvekse og konkave spejle belagt med flere højreflekterende eller kontrollerede lag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Linser, polarisatorer, halvbølgeforsinkerplader (λ/2-plader), kvartbølgeforsinkerplader (λ/4-plader), laservinduer i silicium eller kvarts og rotatorer belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er anført under 2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2 eller 2B231 anførte:

Turbomolekularpumper med en flowrate lig med eller over 400 l/s,

Grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på over 200 m3/t

Bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuumpumper

0B002.f.2

2B231


A1.   Materialer, kemiske stoffer, "mikroorganismer" og "toksiner"

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.A1.003

Forseglinger og pakninger fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polymider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor

d.

Polychlortrifluorethylen (PCTFE, f.eks. Kel-F ®)

e.

Viton-fluorelastomerer; eller

f.

Polytetrafluorethylen (PTFE).

 

II.A1.004

Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, herunder persondosimetre.

Note: Kontrollerer ikke nukleare detektionssystemer defineret under 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Andre platinkatalysatorer end de under 1A225 anførte, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand, samt substitutter herfor.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a, anførte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med en af følgende egenskaber:

a.

Kan belastes med en trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C.); eller

b.

Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K (25 °C.).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.A2.002

Værktøjsmaskiner til slibning med positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 15 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse.

Note: Kontrollerer ikke værktøjsmaskiner til slibning defineret under 2B201.b og 2B001.c

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Komponenter og numeriske styringsenheder specielt udviklet til værktøjsmaskiner som anført under 2B001, 2B201 eller II.A2.002 ovenfor.

 

II.A2.003

Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

a.

Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg

2.

Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut

3.

Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere; og

4.

Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g mm pr. kg rotormasse

b.

Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i a. ovenfor.

Teknisk note: Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B119

II.A2.005

Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære som følger:

Ovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidationsovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C

2B226, 2B227

II.A2.007

"Tryktransducere", bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"; og

b.

som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en ‧nøjagtighed‧bedre end ± 1% af fuldt udslag; eller

2.

Et fuldt udslag på mindst 200 kPa og en ‧nøjagtighed‧ bedre end 2 Pa.

Teknisk note: 2B230 omfatter ‧nøjagtighed‧ ikke-liniaritet, hysterese og repeterbarhed ved omgivelsestemperatur.

2B230

II.A2.008

Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧;

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer; eller

9.

Rustfrit stål

Teknisk note: ‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2B350.e

II.A2.009

Følgende industrielt udstyr og komponenter, ud over dem, der er specificeret i 2B350.d:

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧;

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

9.

Siliciumcarbid

10.

Titancarbid; eller

11.

Rustfrit stål

Note: Kontrollerer ikke kølere til køretøjer.

2B350.d

II.A2.010

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper, ud over dem der er specificeret i 2B350i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time [målt ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og -tryk (101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af et af følgende materialer:

1.

Rustfrit stål

2.

Aluminiumslegeringer

 


A6.   Følere og lasere

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.A6.002

Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde mellem 9 μm og 17 μm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellurid (CdTe).

Note: Kontrollerer ikke kameraer og komponenter defineret under 6A003.

6A003

II.A6.005

Halvleder-"lasere" og komponenter hertil, herunder:

a.

Individuelle halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 200 mW pr. stk., i et antal på over 100

b.

Stakkede grupper af halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 20 W.

1.

Halvleder-"lasere" kaldes normalt "laser"-dioder

2.

Kontrollerer ikke "lasere" defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.b

3.

Kontrollerer ikke "laser"-dioder med en bølgelængde i området 1 200 nm-2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

"Afstemmelige" halvleder-"lasere" og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder:

a.

Titan-safir-lasere

b.

Alexandrit-lasere.

Note: Kontrollerer ikke titan-safir-lasere og alexandrit-lasere defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Komponenter til optoakustik, herunder:

a.

Billedrør og halvlederudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig med eller over 1kHz

b.

Repetitionsfrekvensudstyr

c.

Pockels-celler.

6A203.b.4.c


A7.   Styring af fly og skibe

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.A7.001

Inertisystemer samt specielt konstruerede komponenter hertil:

I.

Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i "civile fly", og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Inertinavigationssystemer (INS) (kardanophængt eller fast monteret) og inertiudstyr, konstrueret til "fly", køretøjer, skibe (overfladeskibe eller undervandsfartøjer) eller, "rumfartøjer", til flyvestilling, føring eller styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i timen (nm/hr) ‧Circular Error Probable‧ (CEP) eller mindre (bedre); eller

2.

Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g;

b.

Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitnavigations-system(er) (GNSS) eller med "databaseret(de) referencenavigationssystem(er)" ("DBRN") til flyvestilling, føring eller styring, efter normal indstilling, med en INS-navigations-positionsnøjagtighed, efter tab af GNSS eller "DBRN" i en periode på indtil fire minutter, på mindre (bedre) end 10 meter "Circular Error Probable" (CEP)

c.

Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, eller

2.

Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i mindst 1 millisekund.

Note: Parametrene i I.a og I.b finder anvendelse under følgende forhold:

1.

Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal være opfyldt for den vilkårlige vibration:

a.

Den skal have en kraftspektertæthed (power spectral density/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g2/Hz over frekvensintervallet 15-1 000 Hz; og

b.

PSD skal dæmpes frekvensafhængigt fra 0,04 g2/Hz til 0,01 g2/Hz over frekvensintervallet 1 000-2 000 Hz;

2.

Rulnings- og giringsudsving på mindst +2,62 radian/sek (150 grader/sek.); eller

3.

De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale standarder.

1.

I.b. henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigationshjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne.

2.

‧Circular Error Probable‧ (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

II.

Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil opmåling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil.

III.

Inertiudstyr eller andet udstyr indeholdende accelerometre, som er opført under 7A001 eller 7A101, forudsat at accelerometrene er specielt konstrueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.

7A003, 7A103

II.B.   TEKNOLOGIER

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 1183/2007

II.B.001

Teknologier til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A."

 


BILAG III

»BILAG III

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 4 og 5, artikel 4a, artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 9, artikel 10, stk. 1 og 2, artikel 11a og 11b, artikel 13, stk. 1, og artikel 17 og adresse for underretninger til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Underretninger til Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Kriseberedskab og fredsopbygning

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73«


BILAG IV

»BILAG VI

Liste over de kredit- og finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 11a, stk

Filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 18, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran, jf. artikel 11a, stk. 2, litra b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Frankrig

43 Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kode: MELIFRPP

Tyskland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC-kode: MELIDEHH

Det Forenede Kongerige

Melli Bank Plc.

One London Wall, 11th. Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kode: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Frankrig

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kode: SEPBFRPP

Tyskland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kode: SEPBDEFF

Italien

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kode: SEPBITR1

Det Forenede Kongerige

Bank Sepah International plc.

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kode: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Frankrig

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kode: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Tyskland

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kode: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kode: BSIRDEFF

Grækenland

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kode: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Det Forenede Kongerige

Bank Saderat plc.

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kode: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Frankrig

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kode: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Det Forenede Kongerige

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kode: PIBPGB2L

TELEX: 885426

Filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 18, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran og kredit- og finansieringsinstitutter, der hverken er hjemmehørende i Iran eller er omfattet af artikel 18, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i Iran, jf. artikel 11a, stk. 2, litra c) og d) (2)

1.   BANK MELLI*

Aserbajdsjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kode: MELIAZ22

Irak

No.111—27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC-kode: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kode: MELIOMR

Kina

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kode: MELIHKHH

Egypten

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tlf.: 2700605 / Fax: 92633

De Forenede Arabiske Emirater

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-kode: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kode: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kode: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kode: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC-kode: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kode: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kode: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kode: MELIAEADSHJ

Den Russiske Føderation

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kode: MELIRUMM

Japan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687

2.   BANK MELLAT

Sydkorea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135 280, Seoul

BIC-kode: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Tyrkiet

Istanbul Branch

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kode: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kode: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kode: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Armenien

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kode: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

De Forenede Arabiske Emirater

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kode: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kode: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC-kode: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kode: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kode: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kode: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kode: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kode: BSIROMR

TELEX: 3146

Qatar

Doha branch

No. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kode: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

De Forenede Arabiske Emirater

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Usbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kode: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadsjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kode: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kina

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (også kendt som Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kode: AFABAFKA

Harat branch

No. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kode: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO. 4203, Sitra

BIC-kode: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kode: IDUNVECAXXX«


(1)  De enheder, der er markeret med *, er desuden omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.

(2)  Se fodnote 1.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1111/2008

af 10. november 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1112/2008

af 10. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1731/2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 170 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1731/2006 (2) fastsætter de nødvendige foranstaltninger og betingelser for at sikre, at den eksportrestitutionsberettigede konserves udelukkende er fremstillet af oksekød, og at dette kød har oprindelse i Fællesskabet.

(2)

De restriktioner, der er pålagt ved forordning (EF) nr. 1731/2006 for så vidt angår kødets frembydelse for toldmyndighederne, har vist sig at skabe unødige, praktiske problemer for de pågældende erhvervsdrivende. Endvidere komplicerer forordningens krav vedrørende opfyldelsen af eksportformaliteterne toldmyndighedernes opgaver i de medlemsstater, hvor der allerede anvendes elektroniske toldsystemer.

(3)

For at lette gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1731/2006 bør betingelserne vedrørende kødets frembydelse for toldmyndighederne og forordningens eksportformaliteter forenkles, samtidig med at det sikres, at toldmyndighedernes kontrol er effektiv og gennemskuelig.

(4)

Forordning (EF) nr. 1731/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1731/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Kødet frembydes og mærkes, så det tydeligt kan identificeres og let kan forbindes med den medfølgende angivelse.«

2)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   De erhvervsdrivende skal anføre referencenumrene for de angivelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i denne forordning, på de udførselsangivelser, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 800/1999, samt mængderne og identifikationen af eksporteret konserves svarende til hver angivelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1113/2008

af 10. november 2008

om forbud mod fiskeri efter tunge i VIII a og VIII b fra fartøjer, der fører spansk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 af 16. januar 2008 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for Maritime Anliggender og Fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

55/T&Q

Medlemsstat

ESP

Bestand

SOL/8AB.

Art

Tunge (Solea solea)

Område

VIII a og VIII b

Dato

2.9.2008


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1114/2008

af 10. november 2008

om forbud mod fiskeri efter tunge i III a og i EF-farvande i III b, III c og III d fra fartøjer, der fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 af 16. januar 2008 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for Maritime Anliggender og Fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

56/T&Q

Medlemsstat

SWE

Bestand

SOL/3A/BCD

Art

Tunge (Solea solea)

Område

III a, EF-farvande i III b, III c og III d

Dato

22.9.2008


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. november 2008

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster)

(meddelt under nummer K(2008) 6631)

(2008/840/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anoplophora malasiaca (Forster) og Anoplophora chinensis (Thomson) er opført på listen i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF. Nylige undersøgelser har vist, at disse to betegnelser rent faktisk dækker én og samme art af skadegører. Derfor bør det reviderede videnskabelige navn Anoplophora chinensis (Forster) anvendes i nærværende beslutning til at betegne den skadegører, der er opført i bilag I til direktiv 2000/29/EF som Anoplophora malasiaca (Forster) og Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der fare for, at en skadegører, der ikke er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, kan den midlertidigt træffe de yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod den pågældende skadegører.

(3)

Da Anoplophora chinensis (Forster) forekommer på forskellige værtsplanter i regionen Lombardiet, underrettede Italien den 23. november 2007 Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at landet den 9. november 2007 havde vedtaget yderligere foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning i og spredning inden for dets område af skadegøreren.

(4)

Da der er konstateret Anoplophora chinensis (Forster) på forskellige værtsplanter i Nederlandene, blev Kommissionen og de øvrige medlemsstater den 21. januar 2008 underrettet om de foranstaltninger, der er truffet for at udrydde skadegøreren i Nederlandene.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) er for nylig påvist i mange sendinger af planter til udplantning af Acer spp. med oprindelse i tredjelande. Der er for øjeblikket ingen særlige krav for så vidt angår denne skadegører vedrørende planter af Acer spp. eller andre planter, der er blandt de mest modtagelige værtsplanter med oprindelse i tredjelande eller i Fællesskabet.

(6)

Nederlandene offentliggjorde i 2008 en skadegørerrisikoanalyse vedrørende Anoplophora chinensis (Forster), hvori det blev konkluderet, at der er meget stor sandsynlighed for, at skadegøreren vil vinde indpas i Fællesskabet, og stor fare for økonomisk skade på en række værtsplanter.

(7)

Det er derfor nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster). Foranstaltningerne bør gælde for en liste af planter uanset oprindelse (i det følgende benævnt »planterne«), der vides at være værter for Anoplophora chinensis (Forster), og som har størst risiko for at blive angrebet.

(8)

Der bør træffes foranstaltninger vedrørende import af planterne, for så vidt angår produktionen i tredjelande og inspektionen ved indførslen til Fællesskabet. Der bør også træffes foranstaltninger vedrørende produktion, flytning og kontrol af planter med oprindelse i områder i Fællesskabet, hvor forekomsten af Anoplophora chinensis (Forster) er bekræftet.

(9)

Der bør træffes nærmere foranstaltninger i de områder i Fællesskabet, hvor forekomsten af Anoplophora chinensis (Forster) er bekræftet, dvs. de angrebne områder. Der bør træffes passende foranstaltninger til at udrydde skadegøreren i disse områder, som bør overvåges intensivt for dens tilstedeværelse. Områderne omkring sådanne områder, dvs. stødpudezonerne, bør overvåges intensivt for skadegørerens tilstedeværelse. Hvis det er første gang, at skadegøreren påvises i et område i Fællesskabet, kan bredden af den omkringliggende stødpudezone mindskes for bedre at afspejle den mere begrænsede risiko for spredning.

(10)

Der bør gennemføres en undersøgelse i alle medlemsstaterne for at kontrollere, om Anoplophora chinensis (Forster) forekommer eller fortsat ikke forekommer på værtsplanter.

(11)

Foranstaltningerne bør tages op til overvejelse senest den 31. maj 2009 under hensyntagen til de resultater, der foreligger efter én vækstsæson, af medlemsstaternes officielle undersøgelser af importen til og flytningen af planterne inden for Fællesskabet i henhold til hasteforanstaltningerne.

(12)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»planter«: planter til udplantning, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. og Ulmus spp.

b)

»produktionssted«: produktionsstedet som defineret i FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger nr. 5 (2).

Artikel 2

Import af planter

Planter, der importeres fra tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, må kun indføres til Fællesskabet, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav i kapitel I, punkt 1, i bilag I

b)

de, uanset artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF, ved indførslen til Fællesskabet kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med kapitel I, punkt 2, i bilag I til nærværende beslutning, for tilstedeværelse af Anoplophora chinensis (Forster), og der ikke er fundet tegn på skadegøreren.

Artikel 3

Flytning af planter inden for Fællesskabet

Planter med oprindelse i de afgrænsede områder i Fællesskabet, der er etableret i overensstemmelse med artikel 5, må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de opfylder betingelserne i kapitel II, punkt 1, i bilag I.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 2 fra tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de opfylder betingelserne i kapitel II, punkt 2, i bilag I.

Artikel 4

Undersøgelser

Medlemsstaterne foretager hvert år offentlige undersøgelser vedrørende forekomsten af Anoplophora chinensis (Forster) og kontrollerer, om der er tegn på, at skadegøreren har angrebet værtsplanter på deres områder.

Uanset artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF indgives undersøgelsesresultaterne og en liste over de afgrænsede områder som omhandlet i artikel 5 i nærværende beslutning til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 30. april hvert år.

Artikel 5

Afgrænsede områder

Hvis resultaterne af de i artikel 4 omhandlede undersøgelser bekræfter forekomster af Anoplophora chinensis (Forster) i et område, eller hvis der på anden vis er tegn på, at skadegøreren er til stede, fastlægger medlemsstaterne afgrænsede områder bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. punkt 1 i bilag II.

Medlemsstaterne træffer officielle foranstaltninger i de afgrænsede områder, jf. punkt 2 i bilag II.

Artikel 6

Efterkommelse af denne beslutning

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af Anoplophora chinensis (Forster), for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 7

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 31. maj 2009.

Artikel 8

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG I

HASTEFORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2 OG 3

I.   Særlige importkrav

1.

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, af et i direktivets artikel 13, stk. 1, foreskrevet certifikat, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, idet navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret fri for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet, og

ii)

som årligt er blevet underkastet en offentlig kontrol for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et produktionssted:

der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en omhyggelig officiel kontrol for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol bør i relevante tilfælde omfatte prøveudtagning ved den destruktive metode.

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol bør i relevante tilfælde omfatte prøveudtagning ved den destruktive metode.

II.   Betingelser vedrørende flytning

1.

Planter med oprindelse i afgrænsede områder i Fællesskabet må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (2), og har været dyrket i mindst to år forud for flytning på et produktionssted:

i)

som er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (3); og

ii)

som årligt er blevet underkastet to offentlige omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol bør i relevante tilfælde omfatte prøveudtagning ved den destruktive metode, og

iii)

hvor planterne voksede på et produktionssted:

der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km uden for grænsen til det angrebne område, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren.

2.

Planter, der er importeret fra tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme i henhold til kapitel I, må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

(2)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(3)  EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38.


BILAG II

HASTEFORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5

1.   Fastlæggelse af afgrænsede områder

a)

De i artikel 5 omhandlede afgrænsede områder opdeles som følger:

i)

et angrebet område, der er det område, hvor der er bekræftet forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), og som omfatter alle planter, der udviser symptomer forårsaget af Anoplophora chinensis (Forster), og om nødvendigt alle planter tilhørende samme parti på tidspunktet for udplantning

ii)

en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km uden for grænsen til det angrebne område.

b)

Den nøjagtige afgrænsning af de områder, der er omhandlet i litra a), baseres på solide videnskabelige principper, biologien for Anoplophora chinensis (Forster), omfanget af angrebet, den særlige fordeling af planterne i det pågældende område samt tegn på, at skadegøreren har vundet indpas. Hvis det er første gang, at skadegøreren påvises i et område, kan stødepudezonens bredde efter en afgrænsningsundersøgelse nedsættes til ikke under 1 km uden for grænsen til det angrebne område.

c)

Hvis det bekræftes, at der forekommer Anoplophora chinensis (Forster) uden for det angrebne område, ændres størrelsen af det afgrænsede område i overensstemmelse hermed, eller der træffes straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren.

d)

Hvis der under de årlige undersøgelser, der er omhandlet i punkt 2, litra b), ikke påvises Anoplophora chinensis (Forster) i et afgrænset område i en periode på fire år, ophæves afgrænsningen, og de i punkt 2 omhandlede foranstaltninger finder ikke længere anvendelse.

2.   Foranstaltninger i afgrænsede områder

De i artikel 5 omhandlede officielle foranstaltninger, der træffes i de afgrænsede områder, skal omfatte mindst følgende:

a)

i det angrebne område træffes der inden den 30 april hvert år passende foranstaltninger til at udrydde Anoplophora chinensis (Forster), herunder fældning og destruktion af angrebne planter og planter med tegn på Anoplophora chinensis (Forster), herunder rødderne

b)

i det angrebne område og i stødpudezonen overvåges der intensivt for tilstedeværelsen af Anoplophora chinensis (Forster) i form af de kontroller af skadegørerens forekomst på værtsplanter, der foretages på passende tidspunkter hvert år.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/42


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/841/RIA

af 24. oktober 2008

om bekæmpelse af organiseret kriminalitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra e), og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med Haag-programmet er at forbedre EU’s og medlemsstaternes evne til i fællesskab bl.a. at bekæmpe den grænseoverskridende organiserede kriminalitet. Dette mål skal specielt nås gennem indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne. De kriminelle organisationers farlighed og deres udbredelse kræver en styrkelse af samarbejdet mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, for at borgernes forventninger og medlemsstaternes behov kan opfyldes effektivt. I den forbindelse fastslås det i punkt 14 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 4. og 5. november 2004, at EU-borgerne forventer, at Den Europæiske Union anlægger en mere effektiv, fælles tilgang til grænseoverskridende problemer som organiseret kriminalitet, idet den samtidig garanterer respekten for de grundlæggende friheder og rettigheder.

(2)

I sin meddelelse af 29. marts 2004 om visse foranstaltninger, der bør indføres til bekæmpelse af terrorisme og andre former for grov kriminalitet, anførte Kommissionen, at lovgivningen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet i EU skulle styrkes, og at den ville udarbejde en rammeafgørelse til erstatning for fælles aktion 98/733/RIA af 21. december 1998 om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisation i Den Europæiske Unions medlemsstater (2).

(3)

Ifølge punkt 3.3.2 i Haag-programmet tjener indbyrdes tilnærmelse af den materielle strafferet det formål at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser og lette politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager og vedrører særligt grove forbrydelser med grænseoverskridende dimensioner, og forbrydelser, som er specifikt nævnt i traktaterne, bør prioriteres. Der bør derfor ske en indbyrdes tilnærmelse i alle medlemsstaterne af definitionen af strafbare handlinger med forbindelse til deltagelse i en kriminel organisation. Denne rammeafgørelse bør således omfatte forbrydelser, der typisk begås inden for en kriminel organisation. Desuden bør der over for fysiske og juridiske personer, som har begået sådanne strafbare handlinger eller er ansvarlige herfor, fastsættes straffe og sanktioner, som svarer til disse strafbare handlingers grovhed.

(4)

De forpligtelser, som følger af artikel 2, litra a), bør ikke anfægte medlemsstaternes frihed til at klassificere andre grupper af personer som kriminelle organisationer, f.eks. grupper, der ikke har til formål at opnå en økonomisk eller anden materiel fordel.

(5)

De forpligtelser, som følger af artikel 2, litra a), bør ikke anfægte medlemsstaternes frihed til at fortolke begrebet »kriminel virksomhed« i den retning, at det indebærer udførelse af materielle handlinger.

(6)

EU bør supplere det vigtige arbejde, som er gjort af de internationale organisationer, særlig De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (Palermokonventionen), som blev indgået på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 2004/579/EF (3).

(7)

Målene for denne rammeafgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. ovennævnte artikel, går denne rammeafgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(8)

I denne rammeafgørelse overholdes de grundlæggende rettigheder og principper, som er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6 og 49. Intet i denne rammeafgørelse har til formål at indskrænke eller være til hinder for nationale bestemmelser i forbindelse med de grundlæggende frihedsrettigheder som f.eks. retten til en retfærdig rettergang, strejkeret og forsamlings-, forenings-, presse- eller ytringsfrihed, herunder retten til sammen med andre at oprette fagforeninger og til at blive medlem af fagforeninger for at forsvare sine interesser og den hertil knyttede ret til at demonstrere.

(9)

Fælles aktion 98/733/RIA bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne rammeafgørelse forstås ved:

1)

»kriminel organisation«: en struktureret sammenslutning af en vis varighed bestående af mere end to personer, der handler i forening med henblik på at begå strafbare handlinger, som kan straffes med en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på mindst fire år eller en strengere straf, for direkte eller indirekte at opnå en økonomisk eller anden materiel fordel

2)

»struktureret sammenslutning«: en sammenslutning, der ikke er vilkårligt dannet med henblik på umiddelbart at begå en strafbar handling, hvis medlemmers roller ikke nødvendigvis er formelt defineret, hvis sammensætning ikke nødvendigvis er fast, og hvis struktur ikke nødvendigvis er nærmere fastlagt.

Artikel 2

Strafbare handlinger med forbindelse til deltagelse i en kriminel organisation

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en eller begge af følgende typer af handlinger i forbindelse med en kriminel organisation betragtes som strafbare handlinger:

a)

handlinger begået af en person, som forsætligt og med kendskab til enten formålet med den kriminelle organisation og dennes almindelige kriminelle virksomhed eller dens hensigt om at begå de pågældende strafbare handlinger aktivt deltager i organisationens kriminelle virksomhed, herunder ved at tilvejebringe oplysninger eller materielle midler, ved at rekruttere nye medlemmer og ved enhver form for finansiering af dens aktiviteter, vel vidende, at denne deltagelse vil bidrage til udførelsen af denne organisations kriminelle virksomhed

b)

handlinger begået af en person bestående i en aftale med en eller flere personer om at udføre en handling, når denne handling, såfremt den udføres, vil være ensbetydende med, at der begås strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 1, selv hvis den pågældende person ikke deltager i selve udførelsen af handlingen.

Artikel 3

Sanktioner

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre,

a)

at de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, litra a), kan straffes med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år, eller

b)

at de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, litra b), kan straffes med den samme maksimumsfrihedsstraf som den strafbare handling, der er genstand for aftalen, eller med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det forhold, at de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, som fastsat af denne medlemsstat, begås inden for rammerne af en kriminel organisation, kan betragtes som en skærpende omstændighed.

Artikel 4

Særlige omstændigheder

Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de straffe, der er omhandlet i artikel 3, kan nedsættes, eller at gerningsmanden kan fritages for straf, hvis han f.eks.:

a)

opgiver sin kriminelle virksomhed og

b)

giver de administrative eller retslige myndigheder oplysninger, som de ikke kunne have skaffet sig på anden vis, og som hjælper dem med:

i)

at forebygge, begrænse eller bringe virkningerne af den strafbare handling til ophør

ii)

at identificere eller retsforfølge de andre gerningsmænd

iii)

at fremskaffe bevismateriale

iv)

at fratage den kriminelle organisation ulovlige ressourcer eller udbyttet af dens kriminelle virksomhed, eller

v)

at forhindre, at andre af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, bliver begået.

Artikel 5

Juridiske personers ansvar

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer kan holdes ansvarlige for en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, og som er begået på deres vegne af en person, der handler enten individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person baseret på:

a)

beføjelser til at repræsentere den juridiske person

b)

beføjelser til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c)

beføjelser til at udøve kontrol inden for den juridiske person.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer kan holdes ansvarlige, når utilstrækkeligt tilsyn eller utilstrækkelig kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person under denne juridiske persons myndighed at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, til fordel for den juridiske person.

3.   Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, som begår eller medvirker til en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2.

4.   I denne rammeafgørelse forstås ved »juridisk person« enhver enhed, der har status som juridisk person i henhold til gældende ret, dog ikke stater og offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 6

Sanktioner over for juridiske personer

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der kendes ansvarlig i henhold til artikel 5, stk. 1, kan pålægges sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

a)

udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b)

midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c)

anbringelse under retsligt tilsyn

d)

likvidation efter retskendelse

e)

midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der har været brugt til at begå den strafbare handling.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der kendes ansvarlig i henhold til artikel 5, stk. 2, kan pålægges sanktioner eller foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

Artikel 7

Jurisdiktion og koordination af retsforfølgningen

1.   Hver medlemsstat sørger for, at dens jurisdiktion mindst omfatter de tilfælde, hvor en strafbar handling som omhandlet i artikel 2, er begået

a)

helt eller delvis på dens område, uanset hvor den kriminelle organisation er baseret eller udfører sin kriminelle virksomhed

b)

af en af dens statsborgere, eller

c)

til fordel for en juridisk person, som er etableret på den pågældende medlemsstats område.

En medlemsstat kan beslutte, at den ikke eller kun i særlige tilfælde eller under særlige omstændigheder vil anvende jurisdiktionsreglerne i litra b) og c), hvor de strafbare handlinger som omhandlet i artikel 2 er begået uden for dens område.

2.   Hvis mere end én medlemsstat har jurisdiktion med hensyn til en strafbar handling som omhandlet i artikel 2 og har faktisk mulighed for at indlede retsforfølgning på grundlag af de samme forhold, samarbejder de pågældende medlemsstater for at afgøre, hvilken af dem der skal retsforfølge gerningsmændene, med henblik på om muligt at samle retsforfølgningen i en enkelt medlemsstat. Med henblik herpå kan medlemsstaterne betjene sig af Eurojust eller ethvert andet organ eller enhver anden mekanisme, der er oprettet inden for Den Europæiske Union, for at lette samarbejdet mellem deres retslige myndigheder og koordinationen af deres indsats. Der tages særligt hensyn til følgende former for tilknytning:

a)

på hvilken medlemsstats område handlingerne blev begået

b)

i hvilken medlemsstat gerningsmanden er statsborger eller har fast bopæl

c)

hvilken medlemsstat der er ofrenes hjemland

d)

i hvilken medlemsstat gerningsmanden blev fundet.

3.   En medlemsstat, der i henhold til sin lovgivning endnu ikke udleverer eller overgiver egne statsborgere, træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge sin jurisdiktion med hensyn til og i givet fald retsforfølge de i artikel 2 nævnte strafbare handlinger, når disse begås af en af dens statsborgere uden for medlemsstatens område.

4.   Denne artikel udelukker ikke udøvelse af strafferetlig jurisdiktion, der er fastlagt af en medlemsstat i henhold til dens nationale lovgivning.

Artikel 8

Intet krav om anmeldelse eller anklage fra ofre

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser eller retsforfølgning i forbindelse med strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, ikke afhænger af, om et offer for den strafbare handling indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage, i det mindste ikke, hvis handlingerne blev begået på medlemsstatens område.

Artikel 9

Ophævelse af eksisterende bestemmelser

Fælles aktion 98/733/RIA ophæves.

Henvisninger til deltagelse i en kriminel organisation som omhandlet i fælles aktion 98/733/RIA, i de foranstaltninger, som er vedtaget i medfør af afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab betragtes som henvisninger til deltagelse i en kriminel organisation som omhandlet i denne rammeafgørelse.

Artikel 10

Gennemførelse og rapporter

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse inden den 11. maj 2010.

2.   Medlemsstaterne meddeler inden den 11. maj 2010 Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, som følger af denne rammeafgørelse, i national ret. På baggrund af en rapport udarbejdet af Kommissionen ud fra disse oplysninger og en skriftlig rapport fra Kommissionen, undersøger Rådet inden den 11. november 2012, om medlemsstaterne har efterkommet denne rammeafgørelse.

Artikel 11

Territorial afgrænsning

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. oktober 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  Udtalelse afgivet efter ikke-obligatorisk høring (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 351 af 29.12.1998, s. 1.

(3)  EUT L 261 af 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/46


RÅDETS AFGØRELSE 2008/842/FUSP

af 10. november 2008

om ændring af bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/140/FUSP, hvorved FN’s Sikkerhedsråds resolution 1737 (2006) blev gennemført.

(2)

Den 7. august 2008 vedtog Rådet fælles holdning 2008/652/FUSP (2) om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP, hvorved FN’s Sikkerhedsråds resolution 1803 (2008) blev gennemført.

(3)

I fælles holdning 2008/652/FUSP fastsættes blandt andet, at medlemsstaterne udviser årvågenhed i forbindelse med aktiviteter, der udøves af finansieringsinstitutter under deres jurisdiktion, med alle banker hjemmehørende i Iran og deres filialer og datterselskaber i udlandet, så det undgås, at sådanne aktiviteter bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

(4)

Rådet har identificeret de filialer og datterselskaber i udlandet af banker hjemmehørende i Iran, på hvilke fælles holdning 2008/652/FUSP finder anvendelse. Det bør noteres, at nogle af de omhandlede enheder også er omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.

(5)

Bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 58.


BILAG

»

BILAG III

Filialer og datterselskaber inden for medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i Iran, jf. artikel 3b, stk. 1, litra b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Frankrig

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kode: MELIFRPP

Tyskland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-kode: MELIDEHH

Det Forenede Kongerige

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kode: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Frankrig

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kode: SEPBFRPP

Tyskland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kode: SEPBDEFF

Italien

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kode: SEPBITR1

Det Forenede Kongerige

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kode: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Frankrig

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kode: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Tyskland

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kode: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kode: BSIRDEFF

Grækenland

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kode: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Det Forenede Kongerige

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kode: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Frankrig

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kode: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Det Forenede Kongerige

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kode: PIBPGB2L

TX: 885426

BILAG IV

Filialer og datterselskaber uden for medlemsstaternes jurisdiktion, af banker hjemmehørende i Iran og finansielle enheder, som hverken er hjemmehørende i Iran eller inden for medlemsstaternes jurisdiktion, men kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i Iran, jf. artikel 3b, stk. 1, litra c) og d) (2)

1.   BANK MELLI*

Aserbajdsjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kode: MELIAZ22

Irak

No. 111—27 Alley—929 District—Arasat street, Baghdad

BIC-kode: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kode: MELIOMR

Kina

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kode: MELIHKHH

Egypten

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tlf.: 2700605 / Fax: 92633

De Forenede Arabiske Emirater:

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-kode: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box No. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kode: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box No. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kode: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adresse: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kode: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC-kode: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kode: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kode: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kode: MELIAEADSHJ

Den Russiske Føderation

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kode: MELIRUMM

Japan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tlf.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Sydkorea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889 13, Daechi dong

Gangnam Ku, 135 280, Seoul

BIC-kode: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Tyrkiet

Istanbul Branch

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kode: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kode: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kode: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenien

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kode: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

De Forenede Arabiske Emirater

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kode: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kode: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-kode: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kode: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kode: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kode: BSIRLBBE

Saida Branch

No. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kode: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kode: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Doha branch

No. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kode: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

De Forenede Arabiske Emirater

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block no 316; Entrance No 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kode: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadsjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kode: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Kina

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (også kendt som Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kode: AFABAFKA

Harat branch

No. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kode: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC-kode: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kode: IDUNVECAXXX..

«

(1)  De enheder, der er markeret med *, er desuden omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.

(2)  De enheder, der er markeret med *, er desuden omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/55


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/843/FUSP

af 10. november 2008

om ændring og forlængelse af fælles holdning 2007/734/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. november 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/734/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan (1)

(2)

I sine konklusioner af 13. oktober 2008 så Rådet med tilfredshed på de fremskridt, som Usbekistan har gjort det sidste år med hensyn til respekt for retsstaten og beskyttelse af menneskerettighederne. Rådet opfordrede Usbekistan til fortsat at gøre fremskridt med hensyn til menneskerettigheder, demokratisering og retsstat og glædede sig ligeledes over Usbekistans tilsagn om at arbejde sammen med EU om en række spørgsmål vedrørende menneskerettighederne. I den forbindelse har Rådet besluttet ikke at forlænge de indrejserestriktioner, der gjaldt for visse personer omhandlet i fælles holdning 2007/734/FUSP.

(3)

Rådet har dog udtrykt sin bekymring over menneskerettighedssituationen på en række områder i Usbekistan og anmoder indtrængende myndighederne om fuldt ud at gennemføre deres internationale forpligtelser i denne forbindelse. I den sammenhæng har Rådet besluttet, at den våbenembargo, der er fastlagt i fælles holdning 2007/734/FUSP, bør forlænges med 12 måneder.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 2007/734/FUSP forlænges indtil den 13. november 2009.

Artikel 2

Artikel 3 og 4 samt bilag II i fælles holdning 2007/734/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 295 af 14.11.2007, s. 34


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/56


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/844/FUSP

af 10. november 2008

om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. april 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus og om ophævelse af fælles holdning 2004/661/FUSP (1).

(2)

Rådet besluttede den 13. oktober 2008 at forlænge de restriktive foranstaltninger, der er fastsat ved fælles holdning 2006/276/FUSP, med 12 måneder. For at fremme dialogen med de belarussiske myndigheder og indførelsen af foranstaltninger til styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne besluttede Rådet imidlertid samtidig i en periode på seks måneder, som kan ændres, ikke at anvende det forbud mod ophold, der er rettet mod visse ansvarlige i Belarus; forbuddet gælder dog stadig dem, der er impliceret i sagerne om de forsvundne personer fra 1999-2000, og formanden for den centrale valgkommission.

(3)

Ved udløbet af ovennævnte periode på seks måneder gennemgår Rådet situationen i Belarus og vurderer de fremskridt, som de belarussiske myndigheder har gjort med reformen af valgloven for at bringe den på linje med OSCE-forpligtelserne og andre internationale standarder for demokratiske valg. Rådet vurderer også alle konkrete aktioner med sigte på at styrke respekten for de demokratiske værdier, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden og mediefriheden samt forsamlingsfriheden og den politiske foreningsfrihed, og retsstaten. Rådet kan beslutte, at anvende forbuddet mod ophold på et tidligere tidspunkt, hvis det måtte vise sig nødvendigt i lyset af de belarussiske myndigheders handlinger på demokrati- og menneskerettighedsområdet.

(4)

Rådets fælles holdning 2008/288/FUSP af 7. april 2008 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus indtil den 10. april 2009 bør ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 2006/276/FUSP forlænges indtil den 13. oktober 2009.

Artikel 2

1.   Foranstaltningerne i artikel 1, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2006/276/FUSP suspenderes indtil den 13. april 2009, for så vidt de gælder for Youri Nikolaïevitch Podobed.

2.   Foranstaltningerne i artikel 1, stk. 1, litra c), i fælles holdning 2006/276/FUSP suspenderes indtil den 13. april 2009.

Artikel 3

Denne fælles holdning tages inden den 13. april 2009 op til fornyet vurdering i lyset af situationen i Belarus.

Artikel 4

Fælles holdning 2008/288/FUSP ophæves.

Artikel 5

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 101 af 11.4.2006, s. 5.


Berigtigelser

11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/57


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød

( Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 24. oktober 2008 )

Omslaget og side 8, titlen:

I stedet for:

»om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød«

læses:

»om fastsættelse af restitutioner for svinekød«.


11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.