ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 295

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
4. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1076/2008 af 3. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1078/2008 af 3. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri

24

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/830/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2008 om statsstøtte C 21/07 (ex N 578/06) som Ungarn planlægger at gennemføre til fordel for IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (meddelt under nummer K(2008) 1342)  ( 1 )

34

 

 

2008/831/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 31. oktober 2008 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2008) 6266)  ( 1 )

50

 

 

2008/832/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2008 om afvisning af at optage bromuconazol i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6290)  ( 1 )

53

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1076/2008

af 3. november 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. november 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1077/2008

af 3. november 2008

om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 af 21. december 2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 22, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (2) fastlægger, at aktiviteter omfattet af den fælles fiskeripolitik er forbudt, medmindre fartøjsføreren uden unødig forsinkelse registrerer og indberetter oplysninger om fiskeriet, herunder oplysninger om landinger og omladninger, og at myndighederne får stillet kopier af disse oplysninger til rådighed.

(2)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 gælder forpligtelsen til at registrere og fremsende logbog, landingsopgørelse og omladningsoplysninger elektronisk for førere af EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 24 m 24 måneder efter gennemførelsesbestemmelsernes ikrafttræden og for førere af EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m 42 måneder efter gennemførelsesbestemmelsernes ikrafttræden.

(3)

Daglig indberetning af fiskerioplysninger gør det muligt markant at forøge effektiviteten af overvågning og kontrol både til vands og til lands.

(4)

Ifølge artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3), skal førere af EF-fiskerfartøjer føre logbog over deres fiskeri.

(5)

Ifølge artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 skal føreren af et EF-fiskerfartøj med en længde overalt på mindst 10 meter eller dennes repræsentant efter hver fangstrejse inden 48 timer efter landing indgive en opgørelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor landingen finder sted.

(6)

Ifølge artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 skal auktioner eller andre af medlemsstaterne bemyndigede organer eller personer, som er ansvarlige for første markedsføring af fiskevarer, ved første salg indgive en salgsnota til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den første markedsføring finder sted.

(7)

I artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 fastsættes det endvidere, at den medlemsstat, som er ansvarlig for at overvåge første markedsføring, hvis første markedsføring af fiskerivarer ikke finder sted i den medlemsstat, hvor varerne er landet, skal sikre, at der snarest muligt indgives en kopi af salgsnotaen til de myndigheder, der er ansvarlige for at overvåge landingen af varerne.

(8)

Ifølge artikel 19 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 skal medlemsstaterne oprette en elektronisk database og indføre et valideringssystem, som navnlig skal omfatte sammenholdelse og efterprøvning af oplysninger.

(9)

Ifølge artikel 19b og 19e i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 skal førere af EF-fiskerfartøjer udarbejde indsatsrapporter og registrere dem i deres logbog.

(10)

Ifølge artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (4) skal føreren af et EF-fiskerfartøj med dybhavsfiskeritilladelse indføre oplysninger om fiskeredskabernes egenskaber og fiskeriet i en logbog eller et skema fra flagmedlemsstaten.

(11)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (5) om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik fastsættes der fælles ressourceanvendelsesplaner.

(12)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2007 (6) er der fastlagt gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 for så vidt angår elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger.

(13)

Nogle af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1566/2007 er det nu blevet nødvendigt at formulere mere detaljeret og tydeligere.

Derfor bør forordning (EF) nr. 1566/2007 ophæves og afløses af en ny.

(14)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for:

a)

EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 24 meter fra den 1. januar 2010

b)

EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 meter fra den 1. juli 2011

c)

registrerede købere, registrerede auktioner eller andre af medlemsstaterne bemyndigede enheder eller personer, som er ansvarlige for første salg af fiskevarer, med en årsomsætning af sådanne varer på over 400 000 EUR fra den 1. januar 2009.

2.   Uanset stk. 1, litra a), gælder denne forordning fra en dato før den 1. januar 2010 for EF-fiskerfartøjer, der fører en given medlemsstats flag og har en længde overalt på over 24 m, hvis den pågældende medlemsstat foreskriver det.

3.   Uanset stk. 1, litra b), gælder denne forordning fra en dato før den 1. juli 2011 for EF-fiskerfartøjer, der fører en given medlemsstats flag og har en længde overalt på over 15 m, hvis den pågældende medlemsstat foreskriver det.

4.   Uanset datoerne i stk. 1, litra a) og b), kan en medlemsstat for fartøjer på højst 15 m, der fører dens flag, beslutte at anvende denne forordning før disse datoer, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1966/2006.

5.   Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om anvendelse af elektroniske indberetningssystemer på fartøjer, der fører deres flag, i de farvande, der hører under deres højhedsområde eller jurisdiktion, forudsat at fartøjerne overholder alle bestemmelser i denne forordning.

6.   Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer, uanset hvilke farvande de driver fiskeri i, og hvilke havne de lander fangsten i.

7.   Forordningen gælder ikke for EF-fiskerfartøjer, der udelukkende anvendes inden for akvakultur.

Artikel 2

Liste over aktører og fartøjer

1.   De enkelte medlemsstater opretter og ajourfører regelmæssigt en liste over registrerede købere, registrerede auktioner eller andre enheder eller personer, som de har bemyndiget, og som er ansvarlige for første salg af fiskevarer, med en årsomsætning af sådanne varer på over 400 000 EUR. Det første referenceår er 2007, og listen skal ajourføres den 1. januar i det løbende år (år n) på basis af årsomsætningen af fiskevarer ud over 400 000 EUR i år n-2. Listen offentliggøres på et officielt websted i de enkelte medlemsstater.

2.   De enkelte medlemsstater opretter og ajourfører regelmæssigt lister over EF-fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som bestemmelserne i denne forordning gælder for, jf. artikel 1, stk. 2, 3, 4 og 5. Listerne offentliggøres på et officielt websted i de enkelte medlemsstater i et format, der fastlægges i samråd mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»fiskedræt«: alle aktiviteter i forbindelse med sporing af fisk, udsætning og indhaling af fiskeredskaber samt tømning af redskaberne for fangst

2)

»fælles ressourceanvendelsesplan«: en plan for operationelle ordninger for anvendelse af disponible kontrol- og inspektionsressourcer.

KAPITEL II

ELEKTRONISK FREMSENDELSE

Artikel 4

Oplysninger, der skal fremsendes af fartøjsførere eller deres repræsentanter

1.   Førere af EF-fiskerfartøjer skal elektronisk fremsende logbog og omladningsoplysninger til flagmedlemsstatens kompetente myndigheder.

2.   Førere af EF-fiskerfartøjer eller deres repræsentanter skal elektronisk fremsende landingsoplysninger til flagmedlemsstatens kompetente myndigheder.

3.   Når et EF-fiskerfartøj lander sin fangst i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten, skal flagmedlemsstatens kompetente myndigheder elektronisk fremsende landingsoplysningerne straks efter modtagelse heraf til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fangsten blev landet.

4.   Førere af EF-fiskerfartøjer skal, når det kræves i henhold til EF-reglerne, elektronisk fremsende en forudgående underretning om anløb af havn til den kompetente myndighed i flagstaten på det krævede tidspunkt for fremsendelse.

5.   Når et fartøj vil anløbe en havn i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten, skal de kompetente myndigheder i flagstaten straks efter modtagelsen fremsende den forudgående underretning omhandlet i stk. 4 elektronisk til kystmedlemsstatens kompetente myndigheder.

Artikel 5

Oplysninger, der skal fremsendes af de enheder eller personer, der er ansvarlige for første salg eller overtagelse

1.   Registrerede købere, registrerede auktioner eller andre af medlemsstaterne bemyndigede enheder eller personer, som er ansvarlige for første salg af fiskevarer, fremsender i en salgsnota elektronisk de oplysninger, som de er forpligtet til at registrere, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den første markedsføring finder sted.

2.   Når den første markedsføring finder sted i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten, sørger de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den første markedsføring finder sted, for, at der straks efter modtagelse af de relevante oplysninger elektronisk fremsendes en kopi af salgsnotaerne til flagstatens kompetente myndigheder.

3.   Når den første markedsføring af fiskevarer ikke finder sted i den medlemsstat, hvor varerne er landet, sørger den medlemsstat, hvori den første markedsføring finder sted, for, at der straks efter modtagelsen af de relevante oplysninger elektronisk fremsendes en kopi af salgsnotaen til følgende myndigheder:

a)

de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fiskevarerne er landet

b)

de kompetente myndigheder i den flagmedlemsstat, hvori fartøjet, der landede fiskevarerne, har hjemme.

4.   Indehaveren af overtagelseserklæringen fremsender i en overtagelseserklæring elektronisk de oplysninger, han er forpligtet til at registrere, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den fysiske overtagelse finder sted.

Artikel 6

Fremsendelseshyppighed

1.   De elektroniske logbogsoplysninger fremsender fartøjsføreren til de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten mindst én gang om dagen senest kl. 24.00, også selv om der ingen fangst har været. Fartøjsføreren fremsender også sådanne oplysninger:

a)

på anmodning af flagmedlemsstatens kompetente myndighed

b)

umiddelbart efter afslutningen af det sidste fiskedræt

c)

inden anløb af havn

d)

ved inspektion til søs

e)

ved begivenheder som defineret i EF-lovgivningen eller af flagstaten.

2.   Fartøjsføreren kan fremsende rettelser til den elektroniske logbog og den elektroniske omladningserklæring indtil den sidste fremsendelse ved fiskedrættenes afslutning og inden anløb af havn. Rettelser skal være let identificerbare. Alle oprindelige oplysninger i den elektroniske logbog og rettelserne heraf lagres af de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten.

3.   Landingsopgørelsen fremsender fartøjsføreren eller dennes repræsentant elektronisk straks efter, at den er opstillet.

4.   Omladningsoplysninger fremsender føreren af donorfartøjet og føreren af modtagerfartøjet elektronisk efter afsluttet omladning.

5.   Føreren opbevarer en kopi af de i stk. 1 omhandlede oplysninger om bord på fiskerfartøjet, så længe hvert fravær fra havn varer, og indtil landingsopgørelsen er indgivet.

6.   Når et fiskerfartøj ligger i havn, ikke har fisk om bord og fartøjsføreren har indgivet landingsopgørelse, kan fremsendelse efter stk. 1 suspenderes, hvis flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscentre er underrettet herom på forhånd. Fremsendelsen genoptages, når fartøjet forlader havnen. Fartøjer, der er udstyret med og fremsender data via fartøjsovervågningssystemet VMS, kan undlade forudgående underretning.

Artikel 7

Format for fartøjers fremsendelse af oplysninger til den kompetente myndighed i deres flagstat

Hver medlemsstat beslutter, hvilket format fartøjer, der fører dens flag, skal benytte ved fremsendelse af oplysninger til dens kompetente myndigheder.

Artikel 8

Returmeddelelser

Medlemsstaterne sørger for, at der for hver fremsendelse af logbog og omladnings- og landingsoplysninger sendes returmeddelelser til fartøjer, der fører deres flag. Returmeddelelsen skal indeholde en kvittering for modtagelsen.

KAPITEL III

AFGIFTSFRITAGELSER

Artikel 9

Fritagelser

1.   En medlemsstat kan fritage førere af fartøjer, der fører dens flag, for de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og for pligten til at sikre, at skibet er udstyret med elektroniske midler til fremsendelse af data som omhandlet i forordning (EF) nr. 1966/2006, artikel 1, stk. 1 og 2, under fravær fra havn på højst 24 timer inden for farvande, der hører under dens højhedsområde eller jurisdiktion, forudsat at de ikke lander fangsten uden for flagmedlemsstatens område.

2.   Førere af EF-fiskerfartøjer, der registrerer og indberetter deres fiskeridata elektronisk, fritages for forpligtelsen til at føre logbog, landingsopgørelser og omladningserklæringer i papirform.

3.   Førere af EF-fiskerfartøjer eller deres repræsentanter, som lander deres fangst i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten, fritages for kravet om indgivelse af landingsopgørelse i papirform til kystmedlemsstaten.

4.   Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om anvendelse af elektroniske indberetningssystemer på fartøjer, der fører deres flag, i de farvande, der hører under deres højhedsområde eller jurisdiktion. De fartøjer, der er omfattet af sådanne aftaler, fritages i de pågældende farvande for at føre logbog i papirform.

5.   Førere af EF-fiskerfartøjer, der i deres elektroniske logbog registrerer de fiskeriindsatsoplysninger, der kræves efter artikel 19b i forordning (EØF) nr. 2847/93, fritages for pligten til at fremsende indsatsrapporter pr. telex, via FOS, pr. fax, pr. telefon eller via radio.

KAPITEL IV

ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSYSTEMER

Artikel 10

Bestemmelser for det tilfælde, at elektroniske registrerings- og indberetningssystemer får tekniske problemer eller ikke fungerer

1.   Hvis der er tekniske problemer med det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, eller hvis systemet ikke fungerer, formidler fartøjets ejer eller dennes repræsentant dagligt senest kl. 24.00 logbogen, landingsopgørelsen og omladningsoplysningerne til de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten på en måde, som flagmedlemsstaten har fastsat, også selv om der ingen fangst har været. Oplysningerne indsendes desuden:

a)

på anmodning af flagstatens kompetente myndighed

b)

umiddelbart efter afslutningen af det sidste fiskedræt

c)

inden anløb af havn

d)

ved inspektion til søs

e)

ved begivenheder som defineret i EF-lovgivningen eller af flagstaten.

2.   De kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten ajourfører den elektroniske logbog straks efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Et EF-fiskerfartøj må, hvis der har været tekniske problemer med det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, eller det ikke har fungeret, ikke forlade havn, før systemet fungerer på en for de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten tilfredsstillende måde, eller før de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten i øvrigt giver fartøjet tilladelse til at forlade havn. Flagmedlemsstaten underretter straks kystmedlemsstaten, når den har givet et fartøj, der fører dens flag, tilladelse til at forlade en havn i kystmedlemsstaten.

Artikel 11

Manglende modtagelse af oplysninger

1.   Hvis de kompetente myndigheder i en flagmedlemsstat ikke har modtaget datameddelelser i henhold til i artikel 4, stk. 1 og 2, underretter de så hurtigt som muligt fartøjsføreren eller rederen eller disses repræsentanter herom. Hvis denne situation opstår mere end tre gange inden for et år for så vidt angår et bestemt fartøj, sørger flagmedlemsstaten for, at det pågældende elektroniske indberetningssystem kontrolleres. Den pågældende medlemsstat undersøger sagen for at finde ud af, hvorfor oplysningerne ikke er modtaget.

2.   Hvis de kompetente myndigheder i en flagmedlemsstat ikke har modtaget datameddelelser i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, og hvis den sidste position, der blev modtaget via fartøjsovervågningssystemet, var i en kystmedlemsstats farvand, underretter de de kompetente myndigheder i den pågældende kystmedlemsstat herom så hurtigt som muligt.

3.   Fartøjsføreren eller rederen eller deres repræsentant sender alle oplysninger, som der er modtaget meddelelse om, jf. stk. 1, til de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten straks efter modtagelse af meddelelsen.

Artikel 12

Manglende adgang til oplysninger

1.   Hvis de kompetente myndigheder i en kystmedlemsstat i deres farvand observerer et fiskerfartøj, der fører en anden medlemsstats flag, og de ikke kan få adgang til oplysninger, jf. artikel 15, anmoder de de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten om at sørge for adgang.

2.   Hvis der ikke er sikret adgang senest fire timer efter anmodningen, underretter kystmedlemsstaten flagmedlemsstaten. Ved underretningens modtagelse sender flagmedlemsstaten straks oplysningerne til kystmedlemsstaten ad tilgængelig elektronisk vej.

3.   Hvis kystmedlemsstaten ikke modtager de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, sender fartøjsføreren eller rederen eller deres repræsentant på anmodning oplysningerne og en kopi af returmeddelelsen, jf. artikel 8, til de kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten ad tilgængelig elektronisk vej.

4.   Hvis fartøjsføreren eller rederen eller deres repræsentant ikke kan fremlægge en kopi af returmeddelelsen, jf. artikel 8, for de kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten, får det pågældende fartøj forbud mod at fiske i kystmedlemsstatens farvande, indtil føreren eller dennes repræsentant kan fremlægge en kopi af returmeddelelsen eller de i artikel 6, stk. 1, omhandlede oplysninger for nævnte myndigheder.

Artikel 13

Oplysninger om det elektroniske indberetningssystem

1.   Medlemsstater fører databaser, der viser, hvordan deres elektroniske indberetningssystem fungerer. De indeholder mindst følgende oplysninger:

a)

en liste over fiskerfartøjer, der fører deres flag, og hvis elektroniske indberetningssystemer har haft tekniske problemer eller været ude af drift

b)

antal dagligt modtagne fremsendelser af elektroniske logbogsoplysninger og antal fremsendelser modtaget i gennemsnit per fartøj, begge dele fordelt på flagmedlemsstater

c)

antal modtagne fremsendelser af landingsopgørelser, omladningserklæringer, overtagelseserklæringer og salgsnotaer, fordelt på flagmedlemsstater.

2.   Oversigter over oplysninger om funktionen af medlemsstaternes elektroniske indberetningssystemer indsendes til Kommissionen på dennes anmodning i det format og med de intervaller, som medlemsstaterne bestemmer i samråd med Kommissionen.

KAPITEL V

UDVEKSLING AF OG ADGANG TIL OPLYSNINGER

Artikel 14

Format for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.   Oplysninger udveksles mellem medlemsstaterne ved anvendelse af det i bilaget definerede format, hvorfra opmærkningssproget XML afledes.

2.   Rettelser til de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være klart markerede.

3.   Når en medlemsstat modtager elektroniske oplysninger fra en anden medlemsstat sikrer den, at der udstedes en returmeddelelse til de kompetente myndigheder i denne stat. Returmeddelelsen skal indeholde en kvittering for modtagelsen.

4.   Oplysninger i bilaget, som fartøjsførere obligatorisk skal registrere i deres logbog efter EF-bestemmelserne, er også obligatoriske i udvekslingen mellem medlemsstater.

Artikel 15

Adgang til oplysninger

1.   Flagmedlemsstaterne sikrer, at kystmedlemsstater har online-realtidsadgang til oplysninger i den elektroniske logbog og elektroniske landingsopgørelser for fartøjer, der fører den pågældende flagmedlemsstats flag, når sådanne fartøjer fisker i et farvand eller anløber en havn, der hører under kystmedlemsstatens højhedsområde eller jurisdiktion.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal mindst omfatte perioden mellem sidste udsejling fra havn og afsluttet landing. Oplysninger om de foregående 12 måneders fiskedræt skal stilles til rådighed på anmodning.

3.   Føreren af et EF-fiskerfartøj skal have sikker adgang til sine egne elektroniske logbogsoplysninger i flagmedlemsstatens database døgnet rundt alle ugens dage.

4.   En kystmedlemsstat skal give andre medlemsstaters fiskerikontrolfartøjer online-adgang til sin logbogsdatabase i forbindelse med en fælles ressourceanvendelsesplan.

Artikel 16

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.   Adgang døgnet rundt alle ugens dage til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, foregår via en sikker internetforbindelse.

2.   Medlemsstater udveksler relevante tekniske oplysninger for at sikre gensidig adgang til elektroniske logbøger.

3.   Medlemsstaterne

a)

sikrer, at oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, lagres sikkert i elektroniske databaser, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de behandles fortroligt

b)

træffer alle fornødne tekniske foranstaltninger for at beskytte sådanne oplysninger mod hændelig eller uretmæssig destruktion, hændeligt tab, beskadigelse, videregivelse eller uberettiget konsultation.

Artikel 17

Den centrale myndighed

1.   En central myndighed i hver medlemsstat er ansvarlig for fremsendelse, modtagelse, forvaltning og behandling af alle oplysninger omfattet af forordningen.

2.   Medlemsstaterne udveksler lister over og kontaktinformationer for de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, og informerer Kommissionen herom.

3.   Eventuelle ændringer til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, formidles straks til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1566/2007 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 409 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 3.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.

(5)  EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(6)  EUT L 340 af 22.12.2007, s. 46.


BILAG (1)

FORMAT TIL UDVEKSLING AF ELEKTRONISKE OPLYSNINGER

Nr.

Navn på element eller attribut

Kode

Beskrivelse og indhold

Obligatorisk (C)/Betinget obligatorisk (CIF) (2)/Valgfrit (O) (3)

1

ERS-meddelelse

 

 

 

2

Start på meddelelse

ERS

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse i det elektroniske indberetningssystem (ERS-meddelelse)

C

3

Adresse

AD

Meddelelsens bestemmelsesland (alfa-3 ISO-landekode)

C

4

Afsender

FR

Land, der fremsender data (alfa-3-ISO-landekode)

C

5

Meddelelsesnummer (record-nummer)

RN

Meddelelsens løbenummer (form: LLL99999999)

C

6

Meddelelsesdato (record-dato)

RD

Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

7

Meddelelsesklokkeslæt (record-klokkeslæt)

RT

Klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen (TT:MM (UTC))

C

8

Meddelelsestype

TM

Meddelelsestype (Logbog: type = LOG, kvittering for modtagelsen: type = RET, rettelse: type = COR, salgsnota: type = SAL)

C

9

Testmeddelelse

TS

Koden viser, at meddelelsen er en testmeddelelse

CIF: obligatorisk, når der er tale om en testmeddelelse

10

 

 

 

 

11

Når meddelelsestypen er RET

(TM = RET), …

 

RET er en kvitteringsmeddelelse

 

12

… skal følgende attributter angives:

 

Meddelelsen oplyser om fejlfri eller mangelfuld modtagelse af den meddelelse, der er identificeret ved hjælp af RN.

 

13

Nummer på sendt meddelelse

RN

Løbenummeret på den meddelelse, hvis modtagelse i det adresserede fiskeriovervågningscenter der skal kvitteres for. (LLL99999999)

C

14

Kvitteringsstatus

RS

Viser status for den identificerede meddelelse/indberetning. En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere.

C

15

Grund til afvisning (evt.)

RE

Forklaring på afvisning i fri tekst.

O

16

 

 

 

 

17

Når meddelelsestypen er COR

(TM = COR), …

 

En COR-meddelelse indeholder en rettelse

 

18

… skal følgende attributter angives:

 

Meddelelsen er en rettelse til en tidligere meddelelse. De oplysninger, den indeholder, erstatter fuldt ud den tidligere meddelelse, der identificeres ved RN

 

19

Nummer på oprindelig meddelelse

RN

Løbenummer på den meddelelse, der rettes (form: LLL99999999)

C

20

Grund til rettelsen

RE

Der ligger en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_da.htm

O

21

 

 

 

 

22

Når meddelelsestypen er: LOG

(TM=LOG)

 

LOG er en logbogsmeddelelse

 

23

… skal følgende attributter angives:

 

En LOG-meddelelse indeholder en eller flere af følgende meddelelser: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Logbogsrecord starter

LOG

Mærke, der angiver, at her starter en logbogsmeddelelse

C

25

Fartøjets EF-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A'erne er versaler, der angiver landekoden for første registreringsland inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

C

26

Fartøjets hovedidentifikation

RC

Internationalt radiokaldesignal

CIF: obligatorisk, når CFR ikke er ajourført

27

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Registreringsnummer på fartøjets side (skrog)

O

28

Fartøjets navn

NA

Fartøjets navn

O

29

Fartøjsførerens navn

MA

Fartøjsførerens navn (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

C

30

Fartøjsførerens adresse

MD

Fartøjsførerens adresse (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

C

31

Registreringsland

FS

Flagstat, hvor fartøjet er registreret. Alfa-3-ISO-landekode

C

32

 

 

 

 

33

DEP: element i meddelelsen

 

Skal afgives for hver afsejling fra en havn og sendes i næste meddelelse

 

34

Afsejlingsmeddelelse starter

DEP

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse om afsejling fra en havn

C

35

Dato

DA

Afsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

36

Klokkeslæt

TI

Afsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

37

Havn

PO

Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode). En liste over havnekoder (LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

38

Forventet fiskeaktivitet

AA

En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF: obligatorisk, når der skal aflægges indsatsrapport om den påtænkte aktivitet

39

Redskabstype

GE

Bogstavkode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

CIF: obligatorisk, når fiskeri forventes gennemført

40

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF: obligatorisk, når der er fangst ombord på fartøjet

41

 

 

 

 

42

FAR: meddelelse med fiskeriindberetning

 

Skal indgives senest midnat hvert døgn på havet eller på forlangende fra en flagstat

 

43

Meddelelse med fiskeriindberetning starter

FAR

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse med fiskeriindberetning

C

44

Markør for sidste indberetning

LR

Markør, der angiver, at dette er den sidste FAR-meddelelse, der vil blive sendt. (LR=1)

CIF: obligatorisk for sidste meddelelse

45

Markør for inspektion

IS

Markør, der angiver, at denne fiskeriindberetning modtages, efter at der er udført en inspektion ombord på fartøjet. (IS=1)

CIF: obligatorisk, hvis der er udført en inspektion

46

Dato

DA

Den dato for hvilken fiskeri indberettes, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

47

Klokkeslæt

TI

Klokkeslæt for fiskeriets start (TT:MM (UTC))

O

48

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Angives, hvis der ikke er gjort nogen fangst (hvor der gælder indsatsbegrænsninger). En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF

49

Fiskedræt

FO

Antal fiskedræt

O

50

Fisketid

DU

Fiskeriets varighed i minutter, idet fisketid = antal timer på havet minus tid brugt undervejs til, mellem og fra fiskebanker, på undvigemanøvrer, i inaktivitet eller i venten på reparation

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3)

51

Undermeddelelse om redskaber

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

CIF: obligatorisk ved brug af redskaber

52

Undermeddelelse om tab af redskaber

GLS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GLS)

CIF: obligatorisk, hvis det er foreskrevet (3)

53

Undermeddelelse om fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF: obligatorisk, når der er fanget fisk

54

 

 

 

 

55

RLC: omflytningsmeddelelse

 

Benyttes, når fangst (hele fangsten eller en del af den) overføres eller flyttes fra fælles fiskeredskaber til et fartøj eller fra et fartøjs lastrum eller dets fiskeredskaber til et opbevaringsnet, en beholder eller et bur (uden for fartøjet), hvor den levende fangst opbevares indtil landingen

 

56

Omflytningsmeddelelse starter

RLC

Mærke, der angiver, at her starter en omflytningsmeddelelse

C

57

Dato

DA

Dato for omflytning af fangst, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF

58

Klokkeslæt

TI

Omflytningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

CIF

59

Det modtagende fartøjs CFR-nummer

IR

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri, når fartøjet er et EU-fartøj

60

Det modtagende fartøjs radiokaldesignal

TT

Det modtagende fartøjs internationale radiokaldesignal

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri

61

Det modtagende fartøjs flagstat

TC

Det modtagende fartøjs flagstat (alfa-3-ISO-landekode)

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri

62

CFR-numre på det eller de andre deltagende fartøjer

RF

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri sammen med et EU-fartøj

63

Radiokaldesignaler på det eller de andre deltagende fartøjer

TF

Det eller de andre deltagende fartøjers internationale radiokaldesignal

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri, når der er andre deltagende fartøjer

64

Det eller de andre deltagende fartøjers flagstat(er)

FC

Det eller de deltagende fartøjers flagstat (alfa-3-ISO-landekode)

CIF: obligatorisk ved fælles fiskeri, når der er andre deltagende fartøjer

65

Omflyttet til

RT

Kode på tre bogstaver for omflytningsmål (opbevaringsnet: KNE, bur: CGE osv.). Koderne vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF

66

POS-undermeddelelse

POS

Position, hvor overførslen har fundet sted (se oplysninger om underelementer og attributter til POS.

CIF

67

Undermeddelelse om fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

Mængden af omflyttet fisk (Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: omladningserklæring

 

For hver omladning af fangst skal både donor og modtager indsende en erklæring

 

70

Omladningserklæring starter

TRA

Mærke, der angiver, at her starter en omladningserklæring

C

71

Dato

DA

Omladning påbegyndes (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

72

Klokkeslæt

TI

Omladning påbegyndes (TT:MM (UTC))

C

73

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Det geografiske område, hvor omladningen har fundet sted. En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF: obligatorisk når omladningen har fundet sted på havet

74

Havn

PO

Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode). En liste over havnekoder (LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF: obligatorisk, når omladningen har fundet sted i en havn

75

Det modtagende fartøjs CFR-nummer

IR

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for registreringslandet inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF: obligatorisk, når der er tale om et fiskerfartøj

76

Omladning: modtagende fartøj

TT

Donorfartøjet angiver det modtagende fartøjs internationale radiokaldesignal

C

77

Omladning: modtagende fartøjs flagstat

TC

Donorfartøjet angiver flagstaten for det fartøj, der modtager omladningen (alfa-3 ISO-landekode)

C

78

Donorfartøjets CFR-nummer

RF

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF: obligatorisk, når der er tale om et EF-fiskerfartøj

79

Omladning: donorfartøj

TF

Det modtagende fartøj angiver donorfartøjets internationale radiokaldesignal

C

80

Omladning: donorfartøjets flagstat

FC

Det modtagende fartøj angiver flagstaten for det donorfartøjer (alfa-3 ISO-landekode)

C

81

POS-undermeddelelse

POS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3) (NEAFC- eller NAFO-farvande)

82

Omladet fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: Meddelelse om indsejling i zone

 

Hvis fiskeriet foregår i et område, hvor bestanden skal genoprettes, eller i de vestlige farvande

 

85

Indsatsmeddelelse starter: Indsejling i zone

COE

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse om indsejling i indsatszonen

C

86

Dato

DA

Indsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

87

Klokkeslæt

TI

Indsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

88

Målart(er)

TS

Arter, som der skal fiskes efter i zonen (demersale, pelagiske, kammuslinger, krabber).

En fuldstændig liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

89

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position.

En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

90

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

O

91

COX: Meddelelse om udsejling af zone

 

Hvis fiskeriet foregår i et område, hvor bestanden skal genoprettes, eller i de vestlige farvande

 

92

Indsatsmeddelelse starter: Udsejling af zone

COX

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse om udsejling af indsatszonen

C

93

Dato

DA

Udsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

94

Klokkeslæt

TI

Udsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

95

Målart(er)

TS

Arter, som der skal fiskes efter i zonen (demersale, pelagiske, kammuslinger, krabber).

En fuldstændig liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF: obligatorisk, hvis der ikke udføres andet fiskeri

96

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position. En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF: obligatorisk, hvis der ikke udføres andet fiskeri

97

Undermeddelelse om position

POS

Position ved udsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til POS.

C

98

Undermeddelelse om fangst

SPE

Fangsten i zonen (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE.

O

99

 

 

 

 

100

CRO: Meddelelse om gennemsejling af zone

 

Hvis gennemsejlingen angår zoner, hvor bestanden skal genoprettes, eller zoner i de vestlige farvande

 

101

Indsatsmeddelelse starter: Gennemsejling af en zone

CRO

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse om gennemsejling af indsatszonen (der fiskes ikke). I COE- og COX-meddelelser skal kun DA, TI og POS specificeres

C

102

Meddelelse om indsejling i zone

COE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COE)

C

103

Meddelelse om udsejling af zone

COX

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: Meddelelse om fiskeri på tværs af zoner

 

Benyttes, når der fiskes på tværs af zoner

 

106

Indsatsmeddelelse starter: Fiskeri på tværs af zoner

TRZ

Mærke, der angiver, at her starter en meddelelse om fiskeri på tværs af zoner

C

107

Meddelelse om indsejling

COE

Første indsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til COE)

C

108

Meddelelse om udsejling

COX

Sidste udsejling (se oplysninger om underelementer og attributter til COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: Meddelelse om inspektion

 

Indsendes af myndighederne, ikke af fartøjsføreren

 

111

Inspektionsmeddelelse starter

INS

Mærke, der angiver, at her starter en undermeddelelse om inspektion

O

112

Inspektionsland

IC

Alfa-3-ISO-landekode

O

113

Udpeget inspektør

IA

Hver stat opgiver en firecifret kode til identifikation af deres inspektør

O

114

Dato

DA

Inspektionsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

115

Klokkeslæt

TI

Inspektionsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

O

116

Undermeddelelse om position

POS

Position ved inspektion (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: Meddelelse om udsmid

 

 

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3) (NEAFC, NAFO)

119

Meddelelse om udsmid starter

DIS

Mærke med oplysninger om udsmidte fisk

C

120

Dato

DA

Udsmidsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

121

Klokkeslæt

TI

Udsmidsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

122

Undermeddelelse om position

POS

Position på udsmidstidspunktet (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

123

Undermeddelelse om udsmidte fisk

SPE

Udsmidte fisk (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: Forudgående underretning om hjemkomst

 

Skal fremsendes inden hjemkomst til havn og som foreskrevet i EF's regler i øvrigt

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3)

126

Forudgående underretning starter

PRN

Mærke, der angiver, at her starter en forudgående underretning

C

127

Forventet dato

PD

Forventet ankomst- eller gennemsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

128

Forventet klokkeslæt

PT

Forventet klokkeslæt for ankomst eller gennemsejling (TT:MM (UTC))

C

129

Havn

PO

Havnekode (tobogstavslandekode (alfa-2-ISO-landekode) + trebogstavshavnekode. En liste over havnekoder (LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

130

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fiskeriområde for forudgående underretning vedr. torsk. En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF: obligatorisk ved fiskeri i Østersøen

131

Forventet landingsdato

DA

Forventet landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) i Østersøen

CIF: obligatorisk ved fiskeri i Østersøen

132

Forventet landingsklokkeslæt

TI

Forventet landingsklokkeslet (TT:MM (UTC)) i Østersøen

CIF: obligatorisk ved fiskeri i Østersøen

133

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

Ombordværende fangst (ved pelagiske arter er ICES-zone påkrævet). (Se oplysninger om undermeddelelse SPE)

C

134

Undermeddelelse om position

POS

Position ved indsejling i/udsejling fra område/zone. (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS.)

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: Meddelelse om afsluttet fiskeri

 

Fremsendes, så snart det sidste fiskedræt er afsluttet, og inden hjemvenden til havn og landing af fisk

 

137

Meddelelse om afsluttet fiskeri starter

EOF

Mærke, der angiver fiskedrættenes afslutning forud for hjemvenden til havn

C

138

Dato

DA

Afslutningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

139

Klokkeslæt

TI

Klokkeslæt for afslutning (TT:MM (UTC))

C

140

 

 

 

 

141

RTP: Hjemkomstmeddelelse

 

Fremsendes på tidspunktet for indsejling i havn efter en eventuel PRN-meddelelse, og før der landes fisk

 

142

Hjemkomstmeddelelse starter

RTP

Mærke, der angiver hjemkomst til havn ved fangstrejsens afslutning

C

143

Dato

DA

Hjemkomstdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

144

Klokkeslæt

TI

Hjemkomstklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

145

Havn

PO

En liste over havnekoder (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode: LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

146

Grund til hjemkomst

RE

Grunden til, at fartøjet vender tilbage til havn (f.eks. for at søge nødhavn, proviantere eller lande fisk). Der vil blive lagt en liste over koder for grunde ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: Landingsopgørelse

 

Fremsendes, når fangsten er landet

 

149

Landingsopgørelse starter

LAN

Mærke, der angiver, at her starter en landingsopgørelse

C

150

Dato

DA

ÅÅÅÅ-MM-DD — landingsdato

C

151

Klokkeslæt

TI

TT:MM (UTC) — landingstidspunkt

C

152

Afsendertype

TS

3-bogstavskode (MAS: fartøjsfører; REP: hans repræsentant; AGE: agent)

C

153

Havn

PO

Havnekode (tobogstavslandekode (alfa-2-ISO-landekode) + trebogstavshavnekode. En liste over havnekoder (LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

154

Undermeddelelse om landet fangst (liste over SPE med PRO-undermeddelelser)

SPE

Arter, fiskeriområder, landet vægt, dertil hørende redskaber samt præsentationsformer (Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE.

C

155

 

 

 

 

156

POS: Undermeddelelse om position

 

 

 

157

Undermeddelelse om position starter

POS

Mærke, der indeholder den geografiske positions koordinater

C

158

Bredde (decimalgrader)

LT

Breddegrad udtrykt i WGS84-formatet, som det anvendes i FOS

C

159

Længde (decimalgrader)

LG

Længdegrad udtrykt i WGS84-formatet, som det anvendes i FOS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: Undermeddelelse om anvendelse af redskaber

 

 

 

162

Undermeddelelse om anvendelse af redskaber starter

GEA

Mærke, der indeholder den geografiske positions koordinater

C

163

Redskabstype

GE

Redskabskode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

C

164

Maskestørrelse

ME

Maskernes størrelse (i millimeter)

CIF: obligatorisk, når redskabet har masker, for hvilke der gælder størrelseskrav

165

Redskabskapacitet

GC

Redskabernes størrelse og antal

CIF: obligatorisk, når det er foreskrevet for den anvendte redskabstype

166

Fiskedræt

FO

Antal fiskedræt (træk/sæt) pr. døgn

CIF: obligatorisk, hvis fartøjet har licens til at fiske i dybhavsbestande

167

Fisketid

DU

Antal timer, som redskaberne var i vandet

CIF: obligatorisk, hvis fartøjet har licens til at fiske i dybhavsbestande

168

Undermeddelelse om udsætning af redskaber

GES

Undermeddelelse om udsætning af redskaber (Se oplysninger om underelementer og attributter til GES)

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3) (fartøjet benytter stationære eller faste redskaber)

169

Undermeddelelse om indhaling af redskaber

GER

Undermeddelelse om indhaling af redskaber (Se oplysninger om underelementer og attributter til GER)

CIF: obligatorisk når der er krav herom (3) (fartøjet benytter stationære eller faste redskaber)

170

Undermeddelelse om anvendelse af garn

GIL

Undermeddelelse om anvendelse af garn (Se oplysninger om underelementer og attributter til GIL)

CIF: obligatorisk hvis fartøjet har tilladelser til ICES-zone IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k og XII

171

Fiskedybder

FD

Afstanden fra havoverfladen til den dybeste del af fiskeredskaberne (i meter). Gælder for fartøjer, der anvender slæberedskaber, langliner og faststående redskaber

CIF: obligatorisk ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

172

Gennemsnitligt antal kroge anvendt på langliner

NH

Det gennemsnitlige antal kroge anvendt på langlinerne

CIF: obligatorisk ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

173

Nettenes gennemsnitlige længde

GL

Nettenes gennemsnitlige længde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF: obligatorisk ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

174

Nettenes gennemsnitlige højde

GD

Nettenes gennemsnitlige højde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF: obligatorisk ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

175

 

 

 

 

176

GES: Undermeddelelse om udsætning af redskaber

 

 

CIF: obligatorisk, hvis det er foreskrevet (3)

177

Undermeddelelse om position starter

GES

Mærke, der indeholder oplysninger om udsætning af redskaber

C

178

Dato

DA

Udsætningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

179

Klokkeslæt

TI

Udsætningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

180

POS-undermeddelelse

POS

Position for udsætning af redskaber (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: Undermeddelelse om indhaling af redskaber

 

 

CIF: obligatorisk, hvis det er foreskrevet (3)

183

Undermeddelelse om position starter

GER

Mærke, der indeholder oplysninger om indhaling af redskaber

C

184

Dato

DA

Indhalingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

185

Klokkeslæt

TI

Indhalingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

186

POS-undermeddelelse

POS

Position for indhaling af redskaber (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

187

GIL: Undermeddelelse om udsætning af garn

 

 

CIF: obligatorisk hvis fartøjet har tilladelser til ICES-zone IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k og XII

188

Undermeddelelse om udsætning af garn starter

GIL

Mærke, der viser, at her følger oplysninger om udsætning af garn

 

189

Nominel længde for ét garn

NL

Oplysningerne skal registreres under hver fangstrejse (i meter)

C

190

Antal garn

NN

Antal garn i en lænke

C

191

Antal lænker

FL

Antal udsatte lænker

C

192

POS-undermeddelelse

POS

Position for hver udsætning af lænke (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

193

Dybde for hver udsat lænke

FD

Dybde for hver udsat lænke (afstanden fra havoverfladen til den dybeste del af fiskeredskaberne)

C

194

Sættetid for hver udsat lænke

ST

Sættetid for hver udsat lænke

C

195

 

 

 

 

196

GLS: Undermeddelelse om tab af redskaber

 

Tab af faste redskaber

CIF: obligatorisk, hvis det er foreskrevet (3)

197

Undermeddelelse om tab af redskaber starter

GLS

Oplysninger om faste redskaber, der er gået tabt

 

198

Dato for tab af redskaber

DA

Dato for tab af redskaber (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

199

Antal enheder

NN

Antal tabte redskaber

CIF

200

POS-undermeddelelse

POS

Redskabernes sidste kendte position (Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: Undermeddelelse om relevant område

RAS

Det relevante område, afhængigt af hvad indberetningskravene indeholder, oplyses. Mindst ét område skal oplyses. En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF

203

FAO-område

FA

FAO-område (f.eks. 27)

CIF

204

FAO-/ICES-underområde

SA

FAO-/ICES-underområde (f.eks. 3)

CIF

205

FAO-/ICES-afsnit

ID

FAO-/ICES-afsnit (f.eks. d)

CIF

206

FAO-/ICES-underafsnit

SD

FAO-/ICES-underafsnit (f.eks. 24). (Sammen med ovenstående eksempler giver det 27.3.d.24.)

CIF

207

Økonomisk zone

EZ

Økonomisk zone

CIF

208

Statistisk ICES-rektangel

SR

Statistisk ICES-rektangel (f.eks. 49E6)

CIF

209

Fiskeriindsatszone

FE

En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF

210

Undermeddelelse om position

POS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: Undermeddelelse om art

 

Samlet mængde pr. art

 

213

Undermeddelelse om art starter

SPE

Oplysninger om fiskefangsten pr. art

C

214

Artens navn

SN

Navnet på arten (FAO's alfa-3-kode)

C

215

Fiskens vægt

WT

Afhængigt af sammenhængen anføres her enten:

1)

fiskens samlede vægt (i kilogram) i fangstperioden

2)

den samlede vægt (i kilogram) af den ombordværende fisk (i alt) eller

3)

den samlede vægt (i kilogram) af den landede fisk

CIF: obligatorisk, hvis arterne ikke tælles

216

Antal fisk

NF

Antallet af fisk (når fangsten skal registreres i antal fisk, dvs. laks og tun)

CIF

217

Mængde indeholdt i net

NQ

Anslået mængde i net, dvs. ikke i lastrum

O

218

Antal indeholdt i net

NB

Anslået antal fisk i net, dvs. ikke i lastrum

O

219

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Det geografiske område, hvor størstedelen af fangsten er taget

En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

220

Redskabstype

GE

Bogstavkode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

CIF: obligatorisk, hvis landingsopgørelsen kun omfatter nogle arter og fangstområder

221

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til PRO)

CIF: obligatorisk for landingsopgørelse (omladningserklæring)

222

 

 

 

 

223

PRO: Undermeddelelse om forarbejdning

 

Forarbejdning/præsentationsform for hver landet art

 

224

Undermeddelelse om forarbejdning starter

PRO

Mærke, der indeholde oplysninger om fiskeforarbejdning

C

225

Fiskens friskhedsklasse

FF

Fiskens friskhedsklasse (A, B, E)

C

226

Opbevaringsmåde

PS

Bogstavkode for fiskens tilstand som eksempelvis levende, frossen eller saltet. En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

227

Fiskens præsentationsform

PR

Bogstavkode for varens præsentationsform (afspejler fiskens forarbejdning): Brug de koder, der ligger på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

228

Emballagetype anvendt til den forarbejdede vare

TY

Trebogstavskode (CRT = kartoner, BOX = kasser, BGS = sække, BLC = blokke)

CIF: obligatorisk for LAN og TRA

229

Antal emballageenheder

NN

Antal emballageenheder: kartoner, kasser, sække, blokke osv.

CIF: obligatorisk for LAN og TRA

230

Gennemsnitsvægt pr. emballageenhed

AW

Forarbejdet vægt (kg)

CIF: obligatorisk for LAN og TRA

231

Omregningsfaktor

CF

En faktor for omregning af den forarbejdede fisks vægt til vægten af levende fisk

O

232

 

 

 

 

233

Når meddelelsestypen er SAL

(TM = SAL),

 

En SAL-meddelelse er en salgsmeddelelse

 

234

… skal følgende attributter angives:

 

En salgsmeddelelse kan enten være en salgsnotalinje eller en overtagelseslinje

 

235

Salgsmeddelelse starter

SAL

Mærke, der angiver, at her starter en salgsmeddelelse

C

236

Fartøjets EF-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland inden for EU, og X står for et bogstav eller et tal

C

237

Fartøjets radiokaldesignal

RC

Internationalt radiokaldesignal

CIF: obligatorisk, når CFR ikke er ajourført

238

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Registreringsnummer på siden (skroget) af det fartøj, som har landet fisken

O

239

Registreringsland

FS

Alfa-3-ISO-landekode

C

240

Fartøjets navn

NA

Navnet på det fartøj, der har landet fisken

O

241

SLI-meddelelse

SLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SLI)

CIF: obligatorisk, når der er tale om salg

242

TLI-meddelelse

TLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til TLI)

CIF: obligatorisk, når der er tale om en overtagelse

243

 

 

 

 

244

SLI: Salgslinjemeddelelse

 

 

 

245

Salgslinjemeddelelse starter

SLI

Mærke, der indeholder oplysninger om salg af et parti

C

246

Dato

DA

Salgsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

247

Salgsland

SC

Det land, hvor salget har fundet sted (alfa-3-ISO-landekode)

C

248

Salgssted

SL

En liste over havnekoder (LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

249

Sælgers navn

NS

Navnet på den auktion, det organ eller den person, der sælger fisken

C

250

Købers navn

NB

Navnet på det organ eller den person, der køber fisken

C

251

Salgsaftalens referencenummer

CN

Salgsaftalens referencenummer

C

252

Undermeddelelse om kildedokument

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

253

Undererklæring om det solgte parti

CSS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CSS)

C

254

 

 

 

 

255

SRC-undermeddelelse

 

Flagstatens myndigheder skal spore kildedokumentets oprindelse på grundlag af fartøjets logbogs- og landingsoplysninger

 

256

Undermeddelelse om kildedokument starter

SRC

Mærke, der indeholder oplysninger om kildedokumentet for det solgte parti

C

257

Landingsdato

DL

Landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

258

Land og havn

PO

Identifikation af landingsstedet ved landets og havnens navn. En liste over havnekoder (som også identificerer landet: LLHHH) vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

259

 

 

 

 

260

CSS-undermeddelelse

 

 

 

261

Undererklæring om det solgte parti starter

CSS

Mærke, der indeholder oplysninger om den solgte genstand

C

262

Artens navn

SN

Navnet på den solgte art (FAO's alfa-3-kode)

C

263

Vægten af den solgte fisk

WT

Vægten af den solgte fisk (i kilogram)

C

264

Antal solgte fisk

NF

Antallet af fisk (når fangsten skal registreres i antal fisk, dvs. laks og tun)

CIF

265

Fiskens pris

FP

Pris pr. kg

C

266

Handelsvaluta

CR

Den valuta, der blev anvendt ved salget. Der vil blive lagt en liste over valutasymboler/-koder ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

C

267

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskens størrelse (1-8; alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter omstændighederne)

CIF

268

Varens bestemmelse (anvendelsesformål)

PP

Koder for konsum, prolongation og industriformål

CIF

269

Undermeddelelse om relevant område

RAS

En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

270

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til PRO)

C

271

Trukket tilbage

WD

Trukket tilbage af en producentorganisation (Y: ja, N: nej, T: midlertidigt)

C

272

Kode for producentorganisations anvendelse af tilbagetrukket fangst

OP

En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

O

273

Opbevaringsmåde

PS

Bogstavkode for fiskens tilstand som eksempelvis levende, frossen eller saltet. En liste over koder vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere

CIF: obligatorisk, hvis fangsten er trukket tilbage midlertidigt

274

 

 

 

 

275

TLI: Overtagelsesmeddelelse

 

 

 

276

Overtagelsesopgørelse starter

TLI

Mærker, der viser, at her starter oplysninger om en overtagelseshandling

C

277

Dato

DA

Overtagelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

278

Overtagelsesland

SC

Det land, hvor overtagelsen har fundet sted (alfa-3 ISO-landekode)

C

279

Overtagelsessted

SL

Havnekode eller stednavn (hvis overtagelsen ikke har fundet sted i en havn) for gennemførelsen af overtagelsen. på Fællesskabets websted; adressen angives senere. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_da.htm

C

280

Navn på den overtagende organisation

NT

Navnet på den organisation, der har overtaget fisken

C

281

Overtagelsesaftalens referencenummer

CN

Overtagelsesaftalens referencenummer

O

282

SRC-undermeddelelse

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

283

Undermeddelelse om overtagelse af parti

CST

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CST)

C

284

 

 

 

 

285

CST-undermeddelelse

 

 

 

286

Start på linje for hvert overtaget parti

CST

Mærke, der indeholder linje med oplysninger for hver overtaget art

C

287

Artens navn

SN

Navnet på den solgte art (FAO's alfa-3-kode)

C

288

Vægten af den overtagne fisk

WT

Vægten af den overtagne fisk (i kilogram)

C

289

Antallet af overtagne fisk

NF

Antallet af fisk (når fangsten skal registreres i antal fisk, dvs. laks og tun)

CIF

290

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskens størrelse (1-8; alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter omstændighederne)

C

291

Undermeddelelse om relevant område

RAS

En liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringszoner vil blive lagt ud på Fællesskabets websted; adressen angives senere. (Se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

O

292

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til PRO)

C

(1)

Definitioner af tegnsæt foreligger på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556. For ERS: Western character set (UTF-8).

(2)

Alle koder (eller relevante henvisninger) vil blive anført på EF's fiskeriwebsted; adressen angives senere: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_da.htm (herunder koder for rettelser, havne, fiskeriområder, hensigter ved udsejling fra havn, grunde til at vende tilbage til en havn, koder for indsejling i bevarings-/indsatszoner og andre koder eller henvisninger).

(3)

Alle koder på tre bogstaver er XML-elementer (trebogstavskode); alle koder på to bogstaver er XML-attributter.

(4)

XML-prøvefiler og referencedefinitioner for XSD til ovenstående bilag vil blive lagt ud på EF's websted; adressen angives senere.

(5)

Alle vægtangivelser i tabellen oplyses i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.


(1)  Dette bilag erstatter bilaget til forordning (EF) nr. 1566/2007 af 21. december 2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder.

(2)  Obligatorisk, hvis det er foreskrevet i EF-regler, internationale aftaler eller bilaterale aftaler.

(3)  Når CIF ikke gælder, er attributtet valgfrit.

(1)

Definitioner af tegnsæt foreligger på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556. For ERS: Western character set (UTF-8).

(2)

Alle koder (eller relevante henvisninger) vil blive anført på EF's fiskeriwebsted; adressen angives senere: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_da.htm (herunder koder for rettelser, havne, fiskeriområder, hensigter ved udsejling fra havn, grunde til at vende tilbage til en havn, koder for indsejling i bevarings-/indsatszoner og andre koder eller henvisninger).

(3)

Alle koder på tre bogstaver er XML-elementer (trebogstavskode); alle koder på to bogstaver er XML-attributter.

(4)

XML-prøvefiler og referencedefinitioner for XSD til ovenstående bilag vil blive lagt ud på EF's websted; adressen angives senere.

(5)

Alle vægtangivelser i tabellen oplyses i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.


4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1078/2008

af 3. november 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (2) skabes der et grundlag for videnskabelige analyser af fiskeriet og for sund videnskabelig rådgivning om gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 199/2008 skal Kommissionen vedtage et flerårigt EF-program, på basis af hvilket medlemsstaterne bør opstille flerårige nationale programmer for indsamling, forvaltning og anvendelse af data.

(3)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 861/2006 kan Fællesskabet bl.a. medfinansiere foranstaltninger vedrørende indsamling af grunddata. Ifølge artikel 24 i samme forordning skal Kommissionen hvert år træffe afgørelse om, hvor stort et finansielt bidrag der skal ydes til sådanne foranstaltninger.

(4)

Under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør det fastsættes, hvilke regler og procedurer medlemsstaterne skal følge for at modtage finansiel støtte fra Fællesskabet til udgifterne til dataindsamling. Hvis sådanne regler og procedurer ikke følges, bør udgifterne udelukkes fra refusion.

(5)

Det årlige EF-bidrag bør baseres på årlige budgetoverslag, som bør evalueres under hensyntagen til de nationale programmer opstillet af medlemsstaterne.

(6)

For at sikre, at EF-midlerne fordeles effektivt, bør de årlige budgetoverslag være i overensstemmelse med aktiviteterne i det nationale program.

(7)

For at forenkle procedurerne bør det fastsættes, hvilke regler der skal gælde for og hvilket format der skal anvendes ved medlemsstaternes indsendelse af de årlige budgetoverslag over de nationale programmers gennemførelse. Kun udgifter, der direkte vedrører de nationale programmers gennemførelse, og som er behørigt begrundet og faktisk afholdt af medlemsstaterne, bør betragtes som støtteberettigede. I den forbindelse er det også relevant at klarlægge, hvilken rolle og hvilke forpligtelser partnere og underleverandører har med hensyn til de nationale programmers gennemførelse.

(8)

Med hensyn til muligheden for at ændre de tekniske aspekter ved de flerårige programmer, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008, bør der fastsættes regler for, hvordan medlemsstaterne på passende måde kan ændre de midler, der er nødvendige for, at de nationale programmer kan gennemføres korrekt. Medlemsstaterne bør have mulighed for at omfordele midler mellem diverse udgiftskategorier, hvis det anses for at være til gavn for de nationale programmers gennemførelse.

(9)

Der bør fastsættes regler, der sikrer, at anmodninger om refusion af udgifter er i tråd med Kommissionens afgørelse om godkendelse af det årlige EF-bidrag. Sådanne regler bør omfatte proceduren for indsendelse og godkendelse af sådanne anmodninger. I givet fald bør anmodninger, der ikke overholder sådanne regler, afvises.

(10)

Betaling bør finde sted i to rater, idet medlemsstaterne på den måde kan nyde godt af det finansielle bidrag fra Fællesskabet allerede under programmernes gennemførelse.

(11)

For at sikre, at EF-midlerne anvendes korrekt, bør Kommissionen og Revisionsretten have mulighed for at kontrollere, at bestemmelserne i denne forordning er overholdt, og bør med henblik herpå forsynes med alle oplysninger, der er relevante for at foretage revision og finansielle korrektioner som omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 861/2006.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår finansielle bidrag fra Fællesskabet til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri.

Artikel 2

Indsendelse af årlige budgetoverslag

1.   Medlemsstater, der ønsker at modtage et finansielt bidrag fra Fællesskabet til gennemførelse af deres flerårige program, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 199/2008, i det følgende benævnt »det nationale program«, skal senest den 31. marts året før det pågældende programs gennemførelsesperiode sende Kommissionen:

a)

et årligt budgetoverslag for det nationale programs første gennemførelsesår

b)

vejledende årlige budgetoverslag for hvert af det nationale programs følgende gennemførelsesår.

2.   Medlemsstaterne skal indsende endelige årlige budgetoverslag for hvert gennemførelsesår for deres nationale program efter det første år, hvis de afviger fra de allerede indsendte vejledende budgetoverslag. Endelige årlige budgetoverslag skal indsendes senest den 31. oktober året før det pågældende gennemførelsesår.

3.   For det første nationale program, der dækker perioden 2009-2010, skal de årlige budgetoverslag indsendes senest den 15. oktober 2008.

Artikel 3

Det årlige budgetoverslags indhold

1.   Det årlige budgetoverslag skal indeholde de planlagte årlige udgifter, som en medlemsstat forventer at afholde til gennemførelse af sit nationale program.

2.   Det årlige budgetoverslag skal opstilles:

a)

efter udgiftskategori, jf. bilag I til denne forordning

b)

efter modul som fastsat ved Kommissionens afgørelse vedrørende et flerårigt EF-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data inden for fiskeri og akvakultur

c)

eventuel efter region, jf. artikel 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 (3).

3.   Medlemsstaterne skal indsende det årlige budgetoverslag elektronisk og anvende de finansielle formularer, som Kommissionen udarbejder og sender til dem.

Artikel 4

Evaluering af det årlige budgetoverslag

1.   Kommissionen skal evaluere de årlige budgetoverslag under hensyntagen til de nationale programmer godkendt efter artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 199/2008.

2.   Med henblik på evaluering af de årlige budgetoverslag kan Kommissionen anmode medlemsstaterne at redegøre nærmere for de pågældende udgifter. Medlemsstaterne skal fremsende en sådan nærmere redegørelse senest 15 kalenderdage efter Kommissionens anmodning.

3.   Hvis medlemsstaterne ikke fremsender en tilfredsstillende nærmere redegørelse for de pågældende udgifter inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 2, kan Kommissionen eventuelt udelukke sådanne udgifter fra de respektive årlige budgetoverslag, som er fremlagt til godkendelse.

Artikel 5

Finansielt bidrag fra Fællesskabet

Kommissionen skal godkende det årlige budgetoverslag og træffe afgørelse om Fællesskabets årlige finansielle bidrag til hvert nationalt program efter proceduren fastsat i artikel 24 i forordning (EF) nr. 861/2006 og på basis af resultatet af evalueringen af de årlige budgetoverslag, jf. artikel 4.

Artikel 6

Ændring af det godkendte årlige budgetoverslag

1.   Medlemsstaterne skal kunne overføre beløb opført i det årlige budgetoverslag godkendt efter artikel 5 mellem moduler og udgiftskategorier, men kun hvis det foregår inden for samme region og forudsat:

a)

at de overførte beløb ikke overstiger 50 000 EUR eller 10 % af det godkendte samlede budget for regionen, hvis budgettet er på under 500 000 EUR

b)

at medlemsstaterne underretter Kommissionen, når de ser, at der er behov for overførsel.

2.   Alle andre ændringer af det årlige budgetoverslag godkendt efter artikel 5 skal behørigt begrundes, ligesom de skal godkendes af Kommissionen, inden udgifterne afholdes.

Artikel 7

Støtteberettigede udgifter

1.   Udgifter kan kun komme i betragtning til finansielt bidrag fra Fællesskabet, hvis de:

a)

er faktisk afholdt af medlemsstaterne

b)

vedrører en foranstaltning, der er fastsat i de nationale programmer

c)

er opført i det årlige budgetoverslag

d)

hører ind under en af kategorierne anført i bilag I

e)

vedrører en foranstaltning, der er gennemført under overholdelse af betingelserne i forordning (EF) nr. 199/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser

f)

kan identificeres og verificeres, og navnlig at de registreret i medlemsstaternes eller deres partneres regnskaber

g)

bestemmes efter gældende regnskabsstandarder og opfylder kravene i den nationale lovgivning

h)

er rimelige og berettigede og opfylder betingelserne for forsvarlig økonomisk forvaltning, især med hensyn til økonomi og effektivitet

i)

er afholdt i foranstaltningens gennemførelsesperiode som fastlagt i det nationale program.

2.   Støtteberettigede udgifter skal vedrøre:

a)

følgende dataindsamlingsaktiviteter:

indsamling af data på prøveudtagningsstederne, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 199/2008, fra direkte prøveudtagning eller samtaler og spørgsmål

overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 199/2008

forskningsundersøgelser til havs, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 199/2008

b)

følgende dataforvaltningsaktiviteter, jf. det flerårige EF-program omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 199/2008:

database- og webstedsudvikling

datainput (datalagring)

kvalitetskontrol og validering af data

behandling af primærdata med henblik på at opnå detaildata eller aggregerede data

transformering af socioøkonomiske primærdata til metadata

c)

følgende dataanvendelsesaktiviteter, jf. det flerårige EF-program omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 199/2008:

produktion af datasæt og anvendelse heraf til støtte for videnskabelige analyser som grundlag for rådgivning om fiskeriforvaltning

vurdering af biologiske parametre (alder, vægt, køn, kønsmodenhed, frugtbarhed)

udarbejdelse af datasæt med henblik på bestandsvurderinger, bioøkonomisk modellering og tilsvarende videnskabelige analyser.

Artikel 8

Ikke støtteberettigede udgifter

Der ydes intet finansielt bidrag fra Fællesskabet til følgende udgifter:

a)

fortjenstmargener, hensættelser og uerholdelige fordringer

b)

skyldige renter og bankgebyrer

c)

gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger

d)

indirekte omkostninger såsom: bygninger og arealer, administration, hjælpepersonale, kontorartikler, infrastrukturer, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger såsom telekommunikationsudgifter, varer og tjenesteydelser

e)

udstyr, som ikke anvendes til indsamling og forvaltning af data såsom scannere, printere, mobiltelefoner, walkie-talkier, videokameraer og kameraer

f)

anskaffelse af køretøjer

g)

udgifter til distribution og markedsføring samt udgifter til reklame med henblik på at fremme afsætningen af produkter eller den forretningsmæssige aktivitet

h)

andre repræsentationsudgifter end dem, der af Kommissionen betragtes som absolut nødvendige for gennemførelsen af det nationale program

i)

luksus- og reklameudgifter

j)

alle udgifter til andre programmer/projekter, der finansieres af tredjemand

k)

udgifter til beskyttelse af resultaterne af det arbejde, der udføres under det nationale program

l)

alle former for afgifter, der kan godtgøres (herunder moms)

m)

ressourcer, der er stillet gratis til rådighed for medlemsstaten

n)

værdien af naturalier

o)

unødvendige eller uovervejede udgifter.

Artikel 9

Gennemførelse af programmer

1.   Medlemsstaterne kan bistås af partnere ved gennemførelsen af nationale programmer. Partnerne skal være organisationer, for hvilke det i det nationale program udtrykkeligt er anført, at de bistår medlemsstaterne med at gennemføre hele eller en betydelig del af det nationale program. Partnerne skal være direkte involveret i den tekniske gennemførelse af én eller flere opgaver i det nationale program, og de har de samme forpligtelser som medlemsstaterne med hensyn til de nationale programmers gennemførelse.

2.   Partnerne må i programsammenhæng ikke optræde som underleverandører for medlemsstaten eller andre partnere.

3.   Specifikke opgaver i nationale programmer kan i en afgrænset periode udføres af underleverandører, som ikke betragtes som partnere. Underleverandører skal være fysiske eller juridiske personer, der leverer tjenesteydelser til medlemsstater og/eller partnere. Hvis der ikke er taget højde for det i det oprindelige programforslag, kan der under foranstaltningens gennemførelse kun gøres brug af underleverancer, hvis der på forhånd indhentes skriftlig tilladelse fra Kommissionen.

Artikel 10

Indsendelse af refusionsanmodninger

1.   Medlemsstaterne skal senest den 31. maj hvert år efter det pågældende kalenderår indsende anmodninger om refusion af udgifter til de nationale programmers gennemførelse til Kommissionen. Sådanne anmodninger skal omfatte:

a)

et brev, hvori det samlede refusionsbeløb, der anmodes om, er angivet, og hvoraf de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, klart fremgår

b)

en finansberetning opdelt efter udgiftskategori, modul og i givet fald region, jf. de finansielle formularer omhandlet i artikel 3, stk. 3. Finansberetningen skal fremlægges i det format, som Kommissionen vedtager og meddeler medlemsstaterne

c)

en udgiftsoversigt, jf. bilag III

d)

relevante bilag, jf. bilag I.

2.   Refusionsanmodninger skal sendes elektronisk til Kommissionen.

3.   Ved medlemsstaterne indsender refusionsanmodninger, skal de træffe passende foranstaltninger til at kontrollere og bekræfte:

a)

at de gennemførte foranstaltninger og oversigten over udgifter afholdt i henhold til afgørelsen omhandlet i artikel 5 er i overensstemmelse med det nationale program godkendt af Kommissionen

b)

at refusionsanmodningen opfylder betingelserne i artikel 7 og 8

c)

at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med betingelserne i forordning (EF) nr. 861/2006, i denne forordning, og i afgørelsen omhandlet i artikel 5 samt EF-bestemmelserne for indgåelse af offentlige kontrakter.

Artikel 11

Evaluering af refusionsanmodninger

1.   Kommissionen evaluerer, om refusionsanmodningerne er i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Med henblik på evaluering af de årlige budgetoverslag kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om yderligere oplysninger. Medlemsstaterne skal fremsende sådanne yderligere oplysninger senest 15 kalenderdage efter Kommissionens anmodning.

Artikel 12

Udelukkelse fra refusion

Hvis en medlemsstat ikke meddeler de fornødne yderligere oplysninger inden udløbet af den frist, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, og Kommissionen ikke anser den pågældende refusionsanmodning for at opfylde betingelserne i denne forordning, skal den anmode medlemsstaten om at fremsætte sine bemærkninger inden 15 kalenderdage. Hvis det ved undersøgelsen bekræftes, at anmodningen ikke opfylder betingelserne, afviser Kommissionen at godtgøre alle eller en del af de pågældende udgifter og kræver i givet fald uretmæssigt udbetalte beløb tilbagebetalt eller frigør de endnu ikke betalte beløb.

Artikel 13

Godkendelse af refusionsanmodninger

Kommissionen godkender refusionsanmodningerne på basis af resultatet af proceduren fastsat i artikel 11 og 12.

Artikel 14

Betalinger

1.   Det finansielle bidrag fra Fællesskabet, der efter artikel 8 ydes til en medlemsstat for hvert gennemførelsesår for det nationale program, betales i to rater:

a)

En forfinansieringsbetaling svarende til 50 % af EF-bidraget. Denne betaling finder sted efter bekendtgørelse over for medlemsstaten af den afgørelse, der er omhandlet i artikel 5, og modtagelse af et brev, hvori der anmodes om udbetaling af forfinansieringsbeløbet, og hvoraf de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, klart fremgår.

b)

En årlig saldobetaling baseret på refusionsanmodningen omhandlet i artikel 10. Denne betaling finder sted senest 45 dage efter Kommissionens godkendelse af refusionsanmodningen omhandlet i artikel 12.

2.   Nedsættelser, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 199/2008, foretages som led i den årlige saldobetaling, jf. stk.1, litra b).

3.   Efter at saldobetalingen har fundet sted, godkendes der ingen yderligere udgiftsanmeldelser og bilag.

Artikel 15

Valuta

1.   De årlige budgetoverslag og refusionsanmodningerne udtrykkes i euro.

2.   For det første gennemførelsesår for det nationale program anvender de medlemsstater, som ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, den valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den 1. marts året før det pågældende programs gennemførelsesperiode. For det første nationale program, der dækker perioden 2009-2010, er datoen den 1. oktober 2008.

3.   For hvert af gennemførelsesårene for det nationale program efter det første år anvender de medlemsstater, som ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, den valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den 1. oktober året før det pågældende gennemførelsesår.

4.   De medlemsstater, som ikke deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, skal anføre, hvilken valutakurs der er anvendt i det årlige budgetoverslag og i refusionsanmodningen.

Artikel 16

Revision og finansielle korrektioner

Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen og Revisionsretten de oplysninger, som disse institutioner måtte anmode om med henblik på revision og finansielle korrektioner, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 861/2006.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes på udgifter afholdt fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 186 af 15.7.2008, s. 3.


BILAG I

Støtteberettigelse for så vidt angår udgifter afholdt til gennemførelse af nationale programmer

Udgifter, der falder ind under følgende udgiftskategorier, er støtteberettigede:

a)

Personaleudgifter:

Personaleudgifterne beregnes ud fra den faktiske arbejdstid, som det videnskabelige og tekniske personale (og kun dette personale) anvender på det nationale program.

Personaleudgifterne beregnes på basis af den faktiske arbejdstid, der anvendes på det nationale program, ud fra de faktiske udgifter til arbejdskraft (løn, socialudgifter, socialsikringsbidrag og pensionsbidrag), men ingen andre omkostninger.

Time/dagsbetalingen beregnes på basis af 210 arbejdsdage om året.

Den arbejdstid, som personalet har anvendt på programmet, skal fremgå fuldt ud af timeregnskabet (timesedlerne) og skal kontrolleres mindst én gang om måneden af den derfor ansvarlige. Timeregnskabet skal fremlægges på anmodning for Kommissionen.

b)

Rejseudgifter:

Rejseudgifter beregnes efter medlemsstatens eller partnernes interne regler. Ved rejser uden for Fællesskabet skal der indhentes tilladelse i forvejen fra Kommissionen, hvis sådanne rejser ikke er anført i det nationale program.

c)

Udgifter til varigt udstyr:

Varigt udstyr skal have en forventet levetid, der ikke er kortere end varigheden af arbejdet under programmet. Det skal indgå i statusopgørelsen over varigt udstyr eller betragtes som aktiver efter den pågældende medlemsstats eller de pågældende partnernes regnskabsmetoder, -regler og -principper.

Ved beregningen af sådanne støtteberettigede udgifter anses varigt udstyr for at have en forventet levetid på 36 måneder, for så vidt angår computerudstyr af en værdi på højst 25 000 EUR, og på 60 måneder for andet udstyrs vedkommende. Det støtteberettigede beløb afhænger af udstyrets forventede levetid i forhold til programmets varighed, idet den periode, der anvendes ved beregning af beløbet, begynder på datoen for programmets faktiske start eller på datoen for indkøbet af udstyret, hvis denne ligger senere end den faktiske startdato, og ender på datoen for programmets afslutning. Der bør ligeledes tages hensyn til udstyrets udnyttelsesgrad i den pågældende periode.

Undtagelsesvis kan varigt udstyr i de sidste seks måneder før datoen for det nationale programs start være blevet købt eller lejet med købsoption.

Indkøb af varigt udstyr er ligeledes omfattet af de gældende regler for offentlige indkøb.

Udgifter til indkøb af varigt udstyr skal dokumenteres ved hjælp af bekræftede fakturaer, hvori leveringsdatoen er bekræftet, og som sendes til Kommissionen sammen med udgiftsoversigten.

d)

Udgifter til hjælpematerialer, herunder edb-omkostninger:

Ved udgifter til hjælpematerialer forstås råmaterialer, der forbruges i forbindelse med køb, produktion, reparation eller anvendelse af materiel eller udstyr, der må anses for at have en kortere levetid end varigheden af arbejdet under programmet. Det indgår ikke i den pågældende medlemsstats eller de pågældende partneres statusopgørelse over varigt udstyr eller betragtes ikke som aktiver efter den pågældende medlemsstats eller de pågældende partneres regnskabsmetoder, -regler og -principper.

Det skal være tilstrækkeligt detaljeret beskrevet til, at det kan afgøres, om det er støtteberettiget.

Støtteberettigede edb-omkostninger omfatter udvikling og levering af software til medlemsstaterne til forvaltning af og søgning i databaser.

e)

Udgifter til skibe:

I forbindelse med forskningsundersøgelser til havs, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 199/2008, herunder også med chartrede fartøjer, er det kun udgifterne til leje og andre driftsomkostninger, der er støtteberettigede. Sammen med udgiftsoversigten skal der sendes en bekræftet kopi af fakturaen til Kommissionen.

Hvis et fartøj ejes af medlemsstaten eller partneren, skal der sammen med udgiftsoversigten sendes en detaljeret redegørelse for, hvordan driftsomkostningerne er beregnet, til Kommissionen.

f)

Udgifter til underleverancer/ekstern bistand:

Underleverancer/ekstern bistand omfatter almindelige, ikke-innovative tjenesteydelser, der leveres til medlemsstaten og/eller partnerne, som ikke selv kan levere sådanne tjenesteydelser. Sådanne udgifter må højst udgøre 20 % af det godkendte samlede årlige budget. Der kræves forudgående godkendelse fra Kommissionen, hvis det kumulerede beløb for underleverancer i det nationale program overstiger den ovenfor anførte grænse.

Medlemsstater/partnere skal udlicitere underleverancer efter de gældende regler om offentlige udbud og i overensstemmelse med Fællesskabets direktiver om procedurer for offentlige indkøb.

Alle fakturaer fra underleverandører skal indeholde en klar henvisning til det nationale program og modul (dvs. nummer og betegnelse eller forkortelse for betegnelse). Alle fakturaer skal endvidere være tilstrækkeligt detaljerede til, at de enkelte dele af den leverede ydelse kan identificeres (dvs. en klar beskrivelse og angivelse af udgifter til de enkelte dele).

Støttemodtageren og partnerne skal sikre, at der i kontrakterne om underleverance direkte henvises til Kommissionens og Revisionsrettens beføjelser til at kontrollere dokumenter og gennemføre kontrol på stedet for så vidt angår underleverandører, der har modtaget EF-midler.

Lande uden for Fællesskabet kan, hvis et bidrag fra disse anses for at være nødvendigt for at gennemføre EF-programmer, deltage i et nationalt program som underleverandør, idet dette dog kræver forudgående skriftlig godkendelse fra Kommissionen.

Der skal sammen med udgiftsoversigten sendes en bekræftet kopi af kontrakten med underleverandøren og efterfølgende betalingsbevis til Kommissionen.

g)

Andre specifikke udgifter:

Eventuelle yderligere eller uforudsete udgifter, der ikke falder ind under en af ovenstående kategorier, kan kun afholdes over programmet, hvis Kommissionen i forvejen har godkendt dem, medmindre de allerede er opført i det årlige budgetoverslag.

h)

Støtte til videnskabelig rådgivning:

Dagpenge og rejseudgifter er støtteberettigede for de perioder, hvor der holdes møder som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 665/2008, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 665/2008.

Der skal sammen med udgiftsoversigten indsendes en bekræftet kopi af rejsebilag til Kommissionen.


BILAG II

Indhold af brev med angivelse af det refusionsbeløb eller forfinansieringsbeløb, der anmodes om

Af det brev, hvori det refusionsbeløb eller forfinansieringsbeløb, der anmodes om, angives, skal klart fremgå følgende:

1)

kommissionsafgørelse, som brevet vedrører (relevant artikel og bilag)

2)

henvisning til det nationale program

3)

beløb, der anmodes om refusion af fra Kommissionen, i euro ekskl. moms

4)

anmodningstype (forfinansieringsbetaling eller saldobetaling)

5)

bankkonto, som beløbet skal overføres til.


BILAG III

UDGIFTSOVERSIGT

(sendes til MARE.C4 ad de officielle kanaler)

OFFENTLIGE UDGIFTER AFHOLDT TIL GENNEMFØRELSE AF DET NATIONALE PROGRAM FOR DATAINDSAMLING

Kommissionens beslutning af/nr.: …

Eventuel national reference: …

ATTEST

Undertegnede: …, der repræsenterer: …, som er den ansvarlige myndighed for de relevante finansielle procedurer og kontrolprocedurer, bekræfter herved efter fornøden kontrol, at alle støtteberettigede udgifter, der er anført i vedlagte dokumenter, og som udgør de samlede udgifter, er afholdt i 200… og beløber sig til … EUR (nøjagtigt beløb med to decimaler) for det nationale dataindsamlingsprogram for 200… svarende til et bidrag fra Europa-Kommissionen på 50 %.

Der er allerede udbetalt en rate på … EUR i forbindelse med ovennævnte program.

Undertegnede bekræfter endvidere, at udgiftsoversigten er korrekt, og at der i refusionsanmodningen er taget hensyn til eventuelle tilbagebetalinger.

Foranstaltningerne er blevet gennemført i overensstemmelse med målene i beslutningen og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 især hvad angår:

overholdelse af EF-bestemmelser og instrumenter vedtaget i henhold hertil, især konkurrencereglerne og reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter

anvendelse af forvaltnings- og kontrolprocedurer i forbindelse med den finansielle bistand, især med henblik på at kontrollere, at de medfinansierede produkter eller tjenester er leveret, og at de anmeldte udgifter er rigtige, samt med henblik på at forebygge, påvise og korrigere uregelmæssigheder, forfølge svig og inddrive uretmæssigt udbetalte beløb.

De afholdte udgifter fremgår af vedlagte skemaer. Der er vedlagt bekræftede kopier af fakturaer for udgifter til varigt udstyr og skibe. De originale bilag og fakturaer er til rådighed i mindst tre år efter Kommissionens saldobetaling.

Dato: …/…/…

Den ansvarlige myndigheds navn (med blokbogstaver) og stempel samt den bemyndigedes stilling og underskrift)

Bilag:


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2008

om statsstøtte C 21/07 (ex N 578/06) som Ungarn planlægger at gennemføre til fordel for IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(meddelt under nummer K(2008) 1342)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/830/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Område, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i henhold til ovennævnte bestemmelser (1) og under hensyntagen til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Ved elektronisk anmeldelse af 30. august 2006, som blev registreret samme dag i Kommissionen, anmeldte de ungarske myndigheder en sag om anvendelse af eksisterende regionale støtteordninger til fordel for et initialinvesteringsprojekt udarbejdet af IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Anmeldelsen blev foretaget i henhold til kravet om individuel anmeldelse i afsnit 24 i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter 2002 (2) (i det følgende: MSR 2002).

(2)

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 13. oktober 2006 (D/58881) og af 13. marts 2007 (D/51161).

(3)

Ved brev registreret i Kommissionen den 14. november 2006 (A/39085), den 3. januar 2007 (A/30004), den 15. januar 2007 (A/30441) og den 27. marts 2007 (A/32641) anmodede de ungarske myndigheder Kommissionen om at forlænge fristen for at indsende yderligere oplysninger, hvilket Kommissionen accepterede.

(4)

De ungarske myndigheder forelagde yderligere oplysninger ved brev registreret i Kommissionen den 31. januar 2007 (A/30990) og den 15. maj 2007 (A/34072).

(5)

Den 11. december 2006 og den 25. april 2007 blev der holdt møder mellem de ungarske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene, hvor der også var repræsentanter for IBIDEN Hungary Gyártó Kft. til stede.

(6)

Ved brev af 10. juli 2007 meddelte Kommissionen de ungarske myndigheder, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 over for den pågældende støtteforanstaltning.

(7)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsende deres bemærkninger til støtteforanstaltningen.

(8)

Kommissionen modtog fire bemærkninger fra interesserede parter:

a)

Ved brev af 25. oktober 2007, som blev registreret i Kommissionen samme dag (A/38842)

b)

Ved brev af 22. november 2007, som blev registreret i Kommissionen den 24. november 2007 (A/39732)

c)

Ved brev af 23. november 2007, som blev registreret i Kommissionen samme dag (A/39711)

d)

Ved brev af 26. november 2007, som blev registreret i Kommissionen den 27. november 2007 (A/39740).

(9)

Ved brev af 4. december 2007 (D/54826) fremsendte Kommissionen de modtagne bemærkninger til de ungarske myndigheder, som fik lejlighed til at reagere herpå.

(10)

De ungarske myndigheders svar på bemærkningerne fra de interesserede parter blev modtaget ved brev af 4. januar 2008, som blev registreret i Kommissionen samme dag (A/151).

2.   DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

2.1.   Formålet med foranstaltningen

(11)

De ungarske myndigheder har til hensigt at fremme den regionale udvikling ved at yde regional investeringsstøtte til IBIDEN Hungary Gyártó Kft. til etablering af en fabrik, der skal fremstille keramiske substrater til dieselpartikelfiltre i Dunavarsány Industripark i det centrale Ungarn (Pest-regionen), som er et støtteområde i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), i EF-traktaten med et støtteintensitetsloft på 40 % nettosubventionsækvivalent (NSÆ) for perioden 2004-2006 (4).

2.2.   Støttemodtager

(12)

Støttemodtageren er »IBIDEN Hungary Gyártó Kft.« (i det følgende: IBIDEN HU). Det støttede projekt går ud på at etablere endnu et produktionsanlæg inden for IBIDEN’s keramiske division med henblik på fremstilling af keramiske substrater til dieselpartikelfiltre i EU ud over fabrikken i Frankrig, IBIDEN DPF France S.A.S., som blev etableret i 2001.

(13)

IBIDEN HU blev etableret den 5. maj 2004 af IBIDEN European Holdings B.V. (Nederlandene) og IBIDEN Co., Ltd. (Japan). IBIDEN European Holdings B.V. ejes 100 % af IBIDEN Co., Ltd., som på sin side er et aktieselskab med mange ejere: selskaber (f.eks. banker) og private investorer. IBIDEN HU ejes 99 % af IBIDEN European Holdings B.V. og 1 % af IBIDEN Co., Ltd. IBIDEN DPF France S.A.S. har været ejet af IBIDEN European Holdings B.V. med 100 % siden udgangen af 2005.

Image

(14)

Moderselskabet IBIDEN Co., Ltd. er et multinationalt selskab, som blev oprettet i 1912 som et selskab, der fremstillede elkraft, og selskabet har sit hovedkvarter i Gifu, Japan. Dets driftsaktiviteter kan inddeles i fem segmenter, hvis andele i den årlige omsætning i 2005 var som følger: 50 % for elektronikdivisionen, 22 % for den keramiske division, 16 % for divisionen for husbygningsmaterialer, 4 % for divisionen for bygge- og anlægsmaterialer og 8 % for andre små divisioner (såsom olieprodukter, informationstjenester, syntetisk harpiks, afdelingen for fremstilling inden for landbrug, husdyrbestande og fiskeri). Ifølge årsrapporten for 2006 (5) består IBIDEN-koncernen af 47 datterselskaber og et tilknyttet selskab, som ikke er aktiv inden for den keramiske sektor. I 2006 beløb koncernomsætningen (netto) sig til 319,0 mia. yen, driftsindtægterne beløb sig til 43,6 mia. yen, og nettoindtægterne beløb sig til 27,2 mia. yen. I det samme år var der 10 115 ansatte i alle virksomhedens salgskontorer og fabrikker over hele verden.

2.3.   Investeringsprojektet

2.3.1.   Det nye investeringsprojekt IBIDEN HU i Dunavarsány

(15)

Anmeldelsen vedrører anden fase af et investeringsprojekt, som går ud på at etablere en fabrik til fremstilling af keramiske substrater til dieselpartikelfiltre i Dunavarsány Industripark.

(16)

Ved brev af 1. april 2005 underrettede de ungarske myndigheder i overensstemmelse med afsnit 36 i MSR 2002 (6) Kommissionen om den statsstøtte, der var ydet til IBIDEN HU for første fase af investeringsprojektet.

(17)

De ungarske myndigheder oplyser, at de to faser i IBIDEN HU’s investering i Dunavarsány Industripark skal betragtes som et samlet investeringsprojekt i den i afsnit 49 i MSR 2002 anvendte betydning: de to investeringsfaser vedrører samme produktionssted, det samme selskab, det samme produkt, og de blev påbegyndt inden for en periode på tre år.

(18)

Ifølge oplysningerne fra de ungarske myndigheder om de to investeringsfaser vil produktionen af keramiske substrater til dieselpartikelfiltre finde sted i to nyopførte bygninger på hhv. 24 000 m2 og 30 900 m2 i Dunavarsány Industripark. I 2007 vil der være installeret fire produktionslinjer i bygning I og fem linjer i bygning II.

(19)

I 2007 vil projektet skabe i alt 1 100 nye direkte arbejdspladser i Dunavarsány.

(20)

De ungarske myndigheder bekræfter, at der ikke vil blive fremstillet andre produkter end dem, der har forbindelse med det støttede investeringsprojekt i fem år efter investeringens afslutning.

(21)

Desuden bekræfter de ungarske myndigheder, at støttemodtageren har accepteret at bibeholde investeringen på produktionsstedet i mindst fem år efter investeringens afslutning.

2.3.2.   Tidsplanen for IBIDEN HU-investeringsprojektet i Dunavarsány

(22)

Arbejderne i forbindelse med investeringsprojektet gik allerede i gang i oktober 2004. Produktionen i tilknytning til projektet begyndte i august 2005 i bygning I og i maj 2006 i bygning II. Det var forventet, at man skulle nå op på fuld kapacitet i april 2007. Tabel I giver yderligere oplysninger om tidsplanen for projektet:

Tabel I

Tidsplanen for investeringsprojektet

 

Påbegyndelse af projektet

Produktionsstart

Projektets afslutning

Fuld produktionskapacitet

Fase I

6.10.2004

1.8.2005

1.1.2006

1.5.2006

(1,2 mio. enheder om året)

Fase II

20.6.2005

3.5.2006

31.3.2007

1.4.2007

(yderligere 1,2 mio. enheder om året)

2.4.   Omkostningerne ved investeringsprojektet

(23)

De samlede støtteberettigede projektomkostninger beløber sig til nominelt 47 570 933 882 HUF (190,83 mio. EUR). I nutidsværdi svarer dette til 41 953 072 670 HUF (168,30 mio. EUR) (7). Tabel II viser en fordeling af de samlede støtteberettigede omkostninger pr. år og kategori.

Tabel II

Støtteberettigede omkostninger (fase I og II) nominel værdi i mio. HUF

 

2004

2005

2006

2007

I alt

Jord

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Infrastruktur

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bygninger

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Udstyr

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Maskineri

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Støtteberettigede investeringer

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

Fase I

Fase II

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Finansiering af projektet

(24)

De ungarske myndigheder har bekræftet, at støttemodtagerens eget bidrag overstiger 25 % af de støtteberettigede omkostninger, hvortil der ikke ydes nogen offentlig støtte.

2.6.   Retsgrundlag

(25)

Den finansielle støtte til IBIDEN HU ydes på grundlag af følgende to retsgrundlag:

a)

Økonomi- og transportministeriet vil yde et tilskud på grundlag af ordningen »HU 1/2003 — Øremærket ordning for investeringsfremme« (9). Retsgrundlaget for denne ordning er »økonomiministerens dekret 1/2001 (I.5) om den øremærkede ordning for iværksætteri« og »økonomi- og transportministerens dekret 19/2004 (II. 27) om de nærmere regler for visse af ministeriets støtteordninger«.

b)

Finansministeriet vil give en skattelettelse baseret på ordningen »udviklingsskattebegunstigelse« (10). Denne ordning blev oprettet ved »lov LXXXI fra 1996 om selskabsskat og udbytteskat« og ved »regeringsdekret 275/2003 (XII.24) om udviklingsskattebegunstigelse«.

2.7.   Støttebeløb og støtteintensitet

(26)

Det samlede nominelle støttebeløb er 15 591 223 750 HUF (62,55 mio. EUR), hvilket svarer til 9 793 809 933 HUF (39,29 mio. EUR) i nutidsværdi. På grundlag af de støtteberettigede omkostninger angivet i betragtning 18 ovf. svarer dette til en støtteintensitet på 22,44 % i nettosubventionsækvivalent (NSÆ) (11).

(27)

Støtten ydes i kraft af følgende to støtteinstrumenter. For det første yder økonomi- og transportministeriet et tilskud til en nominel værdi af i alt 3 592 000 000 HUF (14,41 mio. EUR) fordelt over årene 2005-2007. For det andet yder finansministeriet et nedslag i selskabsskatten (12), der skønnes at beløbe sig til 11 999 223 750 HUF (48,14 mio. EUR) i nominel værdi fordelt over årene 2007-2016. Tilskuddet beløber sig i nutidsværdi til 3 118 450 763 HUF (12,51 mio. EUR), og skattenedslaget beløber sig i nutidsværdi til 6 675 359 170 HUF (26,78 mio. EUR).

(28)

De ungarske myndigheder specificerede, at støtten på 7 411 828 735 HUF (29,73 mio. EUR) i nutidsværdi (11 745 422 640 HUF eller 47,12 mio. EUR i nominel værdi) allerede var blevet ydet til IBIDEN HU på grundlag af eksisterende regionalstøtteordninger (13) op til den individuelle anmeldelsestærskel i afsnit 24 i MSR 2002. For den første fase af investeringsprojektet ydede finansministeriet støtte den 25. februar 2005 med et beløb på 4 832 595 058 HUF (19,39 mio. EUR) i nutidsværdi (8 773 422 640 HUF eller 35,20 mio. EUR i nominel værdi), og økonomi- og transportministeriet ydede støtte den 3. marts 2005 til et beløb af 1 875 354 000 HUF (7,52 mio. EUR) i nutidsværdi (2 142 000 000 HUF eller 8,60 mio. EUR i nominel værdi). For den anden fase af investeringen ydede økonomi- og transportministeriet støtte til et beløb af 703 879 677 HUF (2,82 mio. EUR) i nutidsværdi (830 000 000 HUF eller 3,33 mio. EUR i nominel værdi) den 22. december 2006.

(29)

Ifølge de ungarske myndigheder er støttebeløbet, som skal anmeldes, forskellen mellem det samlede støttebeløb og den allerede ydede støtte, dvs. 2 381 981 198 HUF (9,56 mio. EUR) i nutidsværdi (i nominel værdi svarer dette beløb til 3 845 801 110 HUF eller 15,43 mio. EUR).

(30)

Med hensyn til det resterende støttebeløb, der skal ydes for anden fase af investeringen, har de ungarske myndigheder indstillet beslutningsprocessen, indtil Europa-Kommissionen har vedtaget sin beslutning. Godkendelse af den anmeldte støtte er således afhængig af Kommissionens godkendelse.

(31)

De ungarske myndigheder bekræfter, at støtten til projektet ikke kan kumuleres med støtte, der er modtaget til de samme støtteberettigede omkostninger fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-kilder.

(32)

De ungarske myndigheder bekræfter, at støtteanmodningerne for første fase af investeringsprojektet blev forelagt den 5. december 2003 i økonomi- og transportministeriet og den 16. september 2004 i finansministeriet. Støtteanmodningerne for anden fase af investeringsprojektet blev forelagt hhv. den 28. marts 2005 og den 31. maj 2005. Derfor var de respektive støtteanmodninger udarbejdet, før arbejdet begyndte på første fase af projektet den 6. oktober 2004 og på anden fase af projektet den 20. juni 2005.

2.8.   Generelle tilsagn

(33)

De ungarske myndigheder forpligtede sig til at forelægge Kommissionen:

En kopi af de(n) underskrevne støtte-/investeringskontrakt(er) mellem den ydende myndighed og modtageren senest to måneder efter ydelsen af støtten

En statusrapport (herunder oplysninger om de udbetalte beløb, om gennemførelsen af støttekontrakten og om eventuelle andre investeringsprojekter, der igangsættes på samme anlæg/fabrik) hvert femte år efter Kommissionens godkendelse af støtten

En detaljeret endelig rapport senest seks måneder efter betalingen af den sidste støttetranche, baseret på den anmeldte betalingsplan.

3.   BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE

(34)

Det anmeldte projekt vedrører fremstilling af »keramiske substrater til dieselpartikelfiltre« (i det følgende DPF), som monteres i dieselpersonbiler og varevogne. Den keramiske del, som fremstilles af IBIDEN HU, er et mellemprodukt (niveau 3), som sælges på markedsvilkår til uafhængige virksomheder, som foretager overfladebelægning med ædelmetal på substratet, så der foreligger et overfladebelagt DPF (niveau 2). De overtrukne DPF sælges derefter til producenter af udstødningsrør (niveau 1), som er de direkte leverandører til bilsamlefabrikker.

(35)

I sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure nævnte Kommissionen, at de ungarske myndigheder foreslog en bred definition af det relevante marked, der omfatter både hoveddelene af behandlingssystemet for udstødningsgasser i dieseldrevne motorkøretøjer, nemlig dieseloxideringskatalysatorer (i det følgende DOC), der behandler gasser (CO og HC) og i et vist omfang den opløselige bestanddel (SOF) af partikelstof og dieselpartikelfiltre (DPF) (14). De hævder, at disse anordninger i høj grad ligner hinanden, da formålet med dem begge er at mindske antallet af skadelige substanser ved udstødning og derfor tilhører det samme relevante marked. Derudover hævder de, at produktionsprocessen og -teknologien for begge dele er stort set ens.

(36)

I sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure bemærkede Kommissionen, at den tvivlede på, om støtten er forenelig med fællesmarkedet, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og MSR 2002. Kommissionen bemærkede også, at den ungarske fortolkning af det relevante marked ikke fandt støtte i de to uafhængige markedsundersøgelser (undersøgelsen foretaget af Frost & Sullivan Ltd (»F&S«) (15) og af AVL List GMBH (»AVL«)) (16), som blev forelagt af de ungarske myndigheder.

(37)

Især tvivlede Kommissionen på, om DOC og DPF kan betragtes som substituerbare produkter, der tilhører det samme relevante produktmarked for efterbehandlingsanordninger, og på tidspunktet for indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure fandt Kommissionen, at det relevante produktmarked var snævrere og kun omfattede substrater af dieselpartikelfiltre til montering i dieseludstødningssystemer.

(38)

For det første bemærkede Kommissionen, at DPF’s hovedfunktion er at behandle faste uorganiske og uopløselige partikler (sod), mens DOC skal rense skadelige gasser og det opløselige organiske element (SOF) i partikelstof, mens den ikke kan opsamle sod. Ganske vist overlapper de to funktioner til en vis grad hinanden, da overfladebelagt DPF i begrænset omfang også behandler skadelige gasser, men dette fjerner ikke behovet for en særskilt DOC i udstødningsbehandlingssystemet for udstødningsgasser. Begge teknologier vil fortsat findes side om side og skal monteres sammen i den periode, der indgår i overvejelsen (dvs. indtil 2008). I fremtidige Euro 5- og 6-teknologier vil DOC fortsat blive anvendt til oxidering af CO, HC og SOF. Kommissionen bemærkede således, at der ikke forekom at foreligge substituerbarhed på efterspørgselssiden, da der er tale om to særskilte og komplementære elementer.

(39)

Kommissionen bemærkede også i beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, at virksomheden Ebersprächer ifølge en af undersøgelserne for nylig havde bragt et ægte multifunktionelt produkt på markedet, som på en keramisk monolit integrerer både DOC’s og DPF’s funktioner, og som anvendes i Volkswagen Passat. Imidlertid tvivlede Kommissionen på, om IBIDEN HU’s produkt er velegnet til en sådan komplet multifunktionalitet.

(40)

For det andet bemærkede Kommissionen, at der også kunne stilles spørgsmålstegn ved substituerbarheden på udbudssiden. Der var ikke fremlagt konkrete beviser på substrater for DOC-producenter, som også kan fremstille substrater til DPF med samme udstyr uden at skulle afholde ekstra investeringsomkostninger eller omvendt. Der er desuden tvivl om substituerbarheden, da prisen på DPF er omkring fire gange højere end prisen på DOC.

(41)

Endelig bemærkede Kommissionen, at selv om støtten synes at opfylde betingelserne i retningslinjerne for regionalstøtte 1998 (17), tvivlede den på, om støttemodtagerens markedsandel på det relevante marked ligger under 25 % som krævet i afsnit 24, litra a), i MSR 2002. De markedsundersøgelser, der blev forelagt af de ungarske myndigheder, viser, at IBIDEN’s andel af DPF-markedet i Europa mængdemæssigt ligger væsentligt over tærsklen på 25 % både før og efter investeringen. Betingelsen i afsnit 24, litra a), i MSR 2002 er således ikke overholdt, hvis DPF betragtes som det relevante marked. På det kombinerede marked for DPF og DOC, som de ungarske myndigheder betragter som det relevante marked, ligger IBIDEN’s markedsandel mængdemæssigt under 25 % både før og efter investeringen.

4.   BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(42)

Som reaktion på offentliggørelsen af beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure i Den Europæiske Unions Tidende modtog Kommissionen bemærkninger fra følgende interesserede parter:

a)

Støttemodtageren IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

Aerosol & Particle Technology Laboratory, Thermi-Thessaloniki, Grækenland, et center for forskning og teknologi;

c)

Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Rödental, Tyskland, en konkurrent (i det følgende Saint-Gobain);

d)

En interesseret part, som i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (18) anmodede Kommissionen om, at vedkommendes identitet ikke blev meddelt.

(43)

De argumenter, som ovennævnte interesserede parter fremførte, kan resumeres som følger.

4.1.   Det relevante produktmarked ifølge IBIDEN HU og Aerosol & Particle Technology Laboratory

(44)

Støttemodtageren IBIDEN HU og Aerosol & Particle Technology Laboratory går ind for at anvende en bred markedsdefinition, som ville dække alle komponenter (hovedsagelig DOC og DPF) i systemet for behandling af udstødningsgasser i dieseldrevne køretøjer. De bemærker, at DOC og DPF ligner hinanden meget, eftersom begge tager sigte på at mindske skadelige stoffer fra emissioner og derfor tilhører det samme relevante produktmarked.

(45)

Ifølge denne opfattelse skulle både DOC og DPF betragtes som komponenter til fjernelse af partikelstof, selv om IBIDEN HU erkender, at DOC er ineffektiv til behandling af den uopløselige del af partikelstof (dvs. sod). De interesserede parter argumenterer for, at IBIDEN HU’s produkt på grund af det forhold, at det er i stand til at filtrere HC og CO ud over sin hovedfunktion, som er at filtrere sod, tilhører det samme marked som DOC. Det er op til bilfabrikanterne at afgøre, om de konstruerer anordningen til behandling af udstødningsgasser fra uafhængige komponenter til detoksificering af skadelige udstødningsgasser og til behandling af partikelsubstanser eller at anvende den multifunktionelle komponent.

(46)

Ikke desto mindre erkender IBIDEN HU i sine bemærkninger, at det trods den yderligere funktion ved IBIDEN HU’s DPF, som hjælper med at rense gasser (HC og CO) mere effektivt, er nødvendigt med en kombineret anvendelse af DPF og DOC for at sikre overholdelse af emissionsforordningerne. Veludviklet DPF af høj kvalitet kan mindske størrelsen og sofistikationsgraden af de DOC-komponenter, som bilfabrikanterne behøver at montere i deres biler, hvorfor DPF har en enorm indvirkning på DOC og omvendt, hvilket betyder, at når en anordning bliver mere sofistikeret, skal den anden anordning afspejle disse ændringer.

(47)

Både IBIDEN HU og Aerosol & Particle Technology Laboratory henviser til en tendens i den teknologiske udvikling af DOC og DPF, der fører til en ny generation af filtre, som kunne omfatte de fordele, karakteristika og tidligere teknologier i en enhed, hvorved man kunne kombinere DOC og DPF på samme monolitiske substrat (f.eks. har Volkswagen allerede indført efterbehandlingskomponenter af fjerde generation i sin Passat-model og anvender blot en DPF uden nogen DOC). IBIDEN HU nævnte imidlertid, at virksomheden for tiden fremstiller »tredjegenerations-DPF« (19) og til stadighed arbejder på produktforbedringer, så man kan gå over til »fjerdegenerations-DPF«, der er i stand til fuldt ud at inkorporere DOC’s funktionaliteter.

(48)

IBIDEN HU nævnte også, at selv om Kommissionen i sin beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure antyder det modsatte, så er prisen på IBIDEN’s produkt i realiteten i fire gange så høj som prisen på en DOC. IBIDEN HU fremstiller et halvfabrikat, og derfor er det endelige produkt (overfladebehandlet med DPF) meget dyrere end IBIDEN HU’s halvfabrikat. Erfaringerne inden for industrien i dag viser, at anordningens markedspris efter overfladebelægningen, indkapslingen og andre applikationer er 2

Formula

gange højere end prisen på substratet, som er IBIDEN-koncernens produkt: F.eks. var markedsprisen for et DPF i 2007 453 EUR og prisen for substratet (halvfabrikatet) kun […] EUR, mens markedsprisen for en DOC var 102 EUR i 2007 (20).

(49)

Med hensyn til substitutionen på udbudssiden nævner IBIDEN HU og Aerosol & Particle Technology Laboratory desuden, at produktionsteknologierne for DOC og DPF er meget ens: de eneste hovedforskelle er, at der i DPF’s tilfælde tilføjes en lukningsproces (»plugging«) til DOC’ens, og klipningsfasen (»cutting«) ligger tidligere end for DOC.

(50)

Desuden hævder IBIDEN HU, at der ifølge flere undersøgelser, herunder et dokument udarbejdet af Johnson Matthey Japan, er producenter, der fremstiller både DOC og DPF, så det er vanskeligt at skelne mellem DOC-producenter og DPF-producenter.

4.2.   Relevant produktmarked ifølge Saint-Gobain og den interesserede part, hvis identitet ikke er meddelt

(51)

To af de fire interesserede parter — Saint-Gobain og den part, hvis identitet ikke er meddelt — tilsluttede sig den tvivl, som Kommissionen gav udtryk for i beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Ifølge dem kan DOC og DPF ikke betragtes som substitutter, og de tilhører derfor ikke det relevante produktmarked. De argumenterer derfor for, at det i denne sag kun er DPF-markedet, der er det relevante produktmarked. Ifølge disse parter er de vigtigste grunde hertil følgende.

4.2.1.   Ingen substitution på efterspørgselssiden

(52)

De interesserede parter nævner, at hovedkarakteristikaene ved substraterne til en DOC og et DPF er forskellige: et DOC-substrat fremstilles normalt af ikke-porøst cordierit, som skal kunne modstå varmegrader på 400 °C, eller af rustfrit metalfolie. Et DPF-substrat fremstilles normalt af porøs siliciumcarbid, som skal kunne modstå 1 000 °C (modstanden over for en så høj temperatur er nødvendig for at afbrænde sod og undgå blokering af det overfladebelagte filter). På grund af de meget forskellige varmekarakteristika kan kunderne således ikke skifte mellem substrater til DPF og substrater til DOC i tilfælde af en relativ prisstigning på et af produkterne.

(53)

Eftersom de materialer, der anvendes til substraterne til DPF er materialer med højere ydeevne, er der ifølge Saint-Gobain også en prisforskel mellem de to komponenter: et substrat (uden omkostningerne til katalysatoroverfladebelægning og indkapsling) til et DPF koster i gennemsnit 120 EUR, mens et substrat til en DOC i gennemsnit koster mellem 12 og 20 EUR (også uden omkostningerne til katalysatoroverfladebelægning og indkapsling). Derfor kan DPF-producenter, som Saint-Gobain hævder, naturligvis ikke skifte til et DOC-substrat af tekniske grunde (hvilket de ellers ville gøre i betragtning af prisforskellen), og en DOC-producent vil ikke substituere et DOC-substrat med et DPF-substrat, hvis vedkommende fik et meget dyrere produkt uden en oxideringsfunktion svarende til et DOC-substrat.

(54)

Saint-Gobain og den part, som ikke ønsker sin identitet meddelt, understreger også forskellene i brugen af en DOC og et DPF (21): hovedformålet med en DOC er at oxidere visse gasser ved hjælp af en kemisk reaktion, mens hovedfunktionen for et DPF er at filtrere soden fra ved hjælp af en mekanisk proces. Mens DPF under visse omstændigheder udfører nogle af DOC’ens funktioner som en sekundær virkning, kan den fulde oxideringsvirkning ikke opnås uden montering af begge anordninger. Selv de overfladebelagte DPF, som anvender det substrat, der produceres af IBIDEN HU, har ikke en DOC’s fulde funktionalitet, eftersom den kun tjener det formål at skabe den nødvendige temperatur for afbrænding af soden, men det har ikke samme rensende effekt som en DOC med fuld funktion. De oplyser, at DOC og DPF ifølge mange bilfabrikanters forventninger vil forblive adskilte anordninger, der monteres ved siden af hinanden i udstødningssystemet.

4.2.2.   Ingen substitution på udbudssiden

(55)

Desuden nævner Saint-Gobain og den part, hvis identitet ikke er meddelt, også, at produktionsprocessen for DOC- og DPF-substrater er meget forskellige: det ikke-porøse cordierit, der anvendes til DOC-substratet, sintres i atmosfærisk luft ved 400 °C. Mens siliciumcarbid, som er det materiale, der anvendes til et DPF-substrat (som også er materialet i IBIDEN HU’s substrat), skal behandles ved meget høj temperatur (over 2 000 °C) i iltfri atmosfære. Alene denne forskel i temperatur er så vital, at et af de væsentligste og dyreste produktionselementer ikke kan anvendes til at fremstille begge produkttyper.

(56)

Desuden er et substrat til DOC altid en honeycomb-cylinder i en enkelt blok, hvis kanaler ikke er lukkede. Et substrat til DPF formes normalt ved at lime flere filterelementer sammen, og DPF’s kanaler er lukkede. Til fremstilling af DPF-substrater er det nødvendigt med en iltfri højtemperatur-sintringsovn, limnings- og lukningsudstyr, som ikke er nødvendigt til fremstilling af substrater til DOC. De interesserede parter argumenterer således for, at det ikke er muligt at fremstille DPF på DOC’s produktionslinjer og omvendt.

5.   BEMÆRKNINGER FRA DE UNGARSKE MYNDIGHEDER

(57)

De ungarske myndigheder tilslutter sig det synspunkt, som Aerosol & Particle Technology Laboratory og IBIDEN Hungary Gyártó Kft. giver udtryk for med hensyn til det relevante produktmarked, pris og de specifikke forhold på efterspørgsels- og udbudssiden.

(58)

Ifølge de ungarske myndigheder er moderne dieselemissionskontrol baseret på integrering af forskellige funktionaliteter på systemniveau. Den snævre indbyrdes afhængighed mellem alle underenhederne (såsom DOC og DPF) i et kontrolsystem for dieselemission har ført til forsyningskæder med mange udbydere, der forbinder producenter af substrater, overfladebelægningsmaterialer og udstødningssystemer, og hver individuel underenheds præstationskarakteristikker skaber udfordringer for hele forsyningskæden. Derfor bør kontrolsystemer for dieselemission eller systemer for dieselefterbehandling defineres som det relevante produkt.

(59)

De anfører desuden, at IBIDEN HU’s produkt er en multifunktionel del, der monteres i udstødningssystemet. Kombinationen af dette produkt og en DOC skaber en tredjegenerations-efterbehandlingsanordning. Desuden er IBIDEN HU’s produkt et halvfabrikat, fordi det skal overfladebelægges på et senere trin. Uden overfladebelægningen er produktet ikke fuldt funktionelt og kan ikke klassificeres som et færdigt produkt i henseende til tredjegenerations-DPF. Dette kommer yderligere til udtryk ved, at det endelige produkt er meget dyrere end IBIDEN HU’s halvfabrikat: for tiden er markedsprisen for den endelige anordning 2

Formula

gange højere end det filter, der fremstilles af IBIDEN HU.

(60)

Desuden nævner de ungarske myndigheder, at DPF i praksis monteres i de fleste dieselbiler, og fabrikanter, der har brug for DOC, har også brug for DPF. Efterspørgslen skaber et fælles marked for produkterne, da de samme producenter bruger samme metoder, infrastruktur og indsats for at fremstille produkterne. På udbudssiden anvender DOC- og DPF-producenter normalt samme fremstillingsproces, produktionsteknologi og materialer. Med hensyn til materialer anvender både DOC og DPF cordierit. Under produktionen går de igennem de samme processer, såsom materialeforberedelse, blanding, hærdning og støbning, tørring, færdigbehandling og brænding. De eneste forskelle mellem produktionsprocessen for de to produkter er et ekstra trin (lukning) og en anderledes placering af et andet trin (klipning). Følgelig vil de samme producenter være involveret på udbudssiden, og DOC og DPF konkurrerer indbyrdes på markedet for efterbehandling af udstødningsgasser.

(61)

De ungarske myndigheder understreger, at IBIDEN HU er i stand til at fremstille substrater til partikelfiltre uden nogen investering af betydning med det samme udstyr som en hvilken som helst producent med samme produktionsteknologi. Da DPF er en form for udviklet DOC er omkostningen ved ændringen ikke en initialinvestering i en ny produktionslinje, men en væsentlig udvikling af produktionsaktiverne.

(62)

Desuden oplyser de ungarske myndigheder, at der også kan konstateres en klar tendens i den teknologiske udvikling af DOC og DPF, som fører til en ny generation af filtre, som inkorporerer de fordele, karakteristika og tidligere teknologier i en enhed og således kombinerer DOC og et DPF. Når man definerer det relevante marked og beregner markedsandelen, bør der også tages hensyn til sidstnævnte DOC, da den udgør en kombineret efterbehandlingsanordning sammen med DPF, og i fællesskab sikrer de overholdelse af de gældende forskrifter.

(63)

I betragtning af ovenstående argumenter mener de ungarske myndigheder, at den eneste holdbare definition på det relevante marked er hele markedet for anordninger til efterbehandling af diesel, herunder både DPF og DOC. Ifølge den undersøgelse, der blev udarbejdet af et uafhængigt markedsforskningsinstitut, AVL, ligger IBIDEN’s markedsandel på dette marked under 25 % både før og efter investeringen og opfylder således betingelsen i afsnit 24, litra a) i MSR 2002. Derfor mener de ungarske myndigheder, at Kommissionen bør afslutte proceduren i henhold til artikel 88, stk. 2, med en positiv beslutning.

6.   VURDERING AF STØTTEN

6.1.   Statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

(64)

I beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure konkluderede Kommissionen, at den finansielle støtte, der ydes af de ungarske myndigheder til IBIDEN Hungary Gyártó Kft. på grundlag af de eksisterende regionalstøtteordninger (HU 1/2003 »Øremærket ordning til investeringsfremme« og N 504/2004 »Udviklingsskattebegunstigelse«) i form af et tilskud og en skattekredit udgør statsstøtte i den i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, anvendte betydning. De ungarske myndigheder har ikke bestridt denne konklusion.

6.2.   Anmeldelseskrav, støttens lovlighed og gældende lovgivning

(65)

Ved at anmelde foranstaltningen i 2006 overholdt de ungarske myndigheder kravet om individuel anmeldelse i afsnit 24 i MSR 2002.

(66)

I overensstemmelse med afsnit 63 og fodnote 58 i retningslinjerne for national regionalstøtte for 2007-2013 (22) vurderede Kommissionen støtteforanstaltningen på grundlag af bestemmelserne i retningslinjerne for national regionalstøtte 1998 (i det følgende RNR) og MSR 2002.

6.3.   Støttens forenelighed med RNR

(67)

I beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure udtalte Kommissionen, at støtten ydes i overensstemmelse med eksisterende regionalstøtteordninger (23) og konkluderede, at de standardforenelighedskrav, der er fastlagt i RNR (såsom forenelighedskriterierne vedrørende initialinvestering i den regionalstøtteberettigede region, støtteberettigede omkostninger) er overholdt.

6.4.   Støttens forenelighed med bestemmelserne i MSR 2002

6.4.1.   Et samlet investeringsprojekt

(68)

Det siges i afsnit 49 i MSR 2002, at et investeringsprojekt ikke må opdeles kunstigt i underprojekter for at omgå rammebestemmelserne. Et samlet investeringsprojekt omfatter alle faste investeringer i et produktionsanlæg inden for en periode på tre år (24). Et produktionsanlæg er en i økonomisk henseende delelig serie af faste anlægsaktiver, der udfører en præcis teknisk funktion, er forbundet fysisk eller funktionelt og har klart definerede mål, såsom produktion af et bestemt produkt.

(69)

Da IBIDEN HU allerede tidligere modtog regionalstøtte i første fase af investeringsprojektet på samme sted, og da anmeldelsen vedrører anden fase af investeringsprojektet, er det nødvendigt at få fastslået, om de to faser udgør en del af et samlet investeringsprojekt.

(70)

I den forbindelse bemærker Kommissionen, at de to investeringsfaser vedrører det samme produktionsanlæg (Dunavarsány Industripark i det centrale Ungarn), det samme selskab (IBIDEN HU), det samme produkt (keramiske substrater til dieselpartikelfiltre), og arbejderne i forbindelse med hvert projekt blev påbegyndt inden for tre år (første fase begyndte i 2004, mens den anden fase begyndte i 2005). Følgelig finder Kommissionen, at kriterierne for definition af et »produktionsanlæg« i afsnit 49 i MSR 2002 er opfyldt, og at de to investeringsfaser udgør en del af det samme samlede investeringsprojekt.

(71)

Desuden bemærker Kommissionen, at de ungarske myndigheder er enige i, at de to faser af IBIDEN HU’s investering i Dunavarsány Industripark skal betragtes som et samlet investeringsprojekt.

6.4.2.   Støtteintensitet

(72)

Da første og anden fase af investeringen betragtes som udgørende et samlet investeringsprojekt, tages de begge i betragtning ved beregningen af projektets maksimale støtteintensitet.

(73)

Da de planlagte støtteberettigede udgifter i nutidsværdi beløber sig til 41 953 072 670 HUF (168,30 mio. EUR) og det gældende standardloft for regionalstøtte er 40 % (nettosubventionsækvivalent, NSÆ), ligger den justerede maksimale støtteintensitet i nettosubventionsækvivalent som resultat af nedjusteringsmekanismen i afsnit 21 og 22 i MSR 2002 på 23,34 %.

(74)

Eftersom støtteintensiteten for projektet er 22,44 % NSÆ og således ligger under den maksimale støtteintensitet, der tillades under nedjusteringsmekanismen (23,34 % NSÆ), er den foreslåede intensitet af den samlede støttepakke i overensstemmelse med det justerede regionalstøtteloft.

6.4.3.   Forenelighed med reglerne i afsnit 24, litra a) og b), i MSR 2002

(75)

Eftersom det samlede støttebeløb er 9 793 809 933 HUF (39,29 mio. EUR) i nutidsværdi overstiger den individuelle anmeldelsestærskel på 30 mio. EUR, skal det vurderes, om den anmeldte støtte er forenelig med afsnit 24, litra a) og b), i MSR 2002.

(76)

Kommissionens beslutning om at tillade regionalstøtte til store investeringsprojekter, der falder ind under afsnit 24 i MSR 2002, afhænger af støttemodtagerens markedsandel før og efter investeringen og af den kapacitet, der skabes ved hjælp af investeringen. For at udføre de relevante test i henhold til afsnit 24, litra a) og b), i MSR 2002 skal Kommissionen først identificere de(t) pågældende produkt(er), der berøres af investeringen, og definere det relevante produkt og de relevante geografiske markeder.

6.4.3.1.   Produkt, der berøres af investeringsprojektet (det pågældende produkt)

(77)

I henhold til afsnit 52 i MSR 2002 betyder »pågældende produkt« det produkt, investeringsprojektet tager sigte på, og eventuelle erstatningsprodukter, der anses som sådanne enten af forbrugeren (på grund af produkternes kendetegn, pris og påtænkte anvendelse), eller producenten (i kraft af fleksibel anvendelse af produktionsanlæggene). Når projektet vedrører et halvfabrikat, og en betydelig del af produktionen ikke sælges på markedet, anses det pågældende produkt for at omfatte produkterne i næste trin i produktionskæden (»downstream products«).

(78)

Det anmeldte projekt vedrører fremstilling af »keramiske substrater til dieselpartikelfiltre (DPF)«. DPF er en motordel, der monteres i behandlingssystemer for udstødningsgasser i dieseldrevne motorkøretøjer, og som renser den udstødningsgas, der frembringes ved motorforbrændingen (25).

(79)

Den keramiske del, der fremstilles af IBIDEN HU, er et halvfabrikat. Efter fremstillingen på fabrikken (niveau 3) sælges det på markedsvilkår gennem IBIDEN Deutschland GmbH (26) til uafhængige selskaber (de vigtigste kunder er […], […] og […]), som pålægger en ædelmetalbelægning på substratet, og DPF bliver således overfladebelagt DPF (niveau 2). De overfladebelagte DPF sælges derefter til producenter af udstødningsrør (niveau 1), som er direkte leverandører til bilsamlefabrikker. De endelige brugere af keramiske substrater er dieselpersonbiler og dieselvarevogne.

(80)

Investeringsprojektet vil ikke føre til, at der vil blive fremstillet andre produkter til salg på markedet eller til brug på andre af IBIDEN-koncernens produktionsanlæg. De ungarske myndigheder har bekræftet, at der ikke vil blive fremstillet nogen andre produkter end dem, der er anmeldt og vurderet, på det støttede anlæg i fem år efter afslutningen af projektet/fuld produktion.

(81)

På baggrund af ovenstående vil Kommissionen betragte det keramiske substrat til DPF, som monteres i dieselpersonbiler og –varevogne, som det produkt, investeringsprojektet tager sigte på.

6.4.3.2.   Relevant produkt og relevante geografiske markeder

(82)

Definitionen af det relevante produktmarked kræver en undersøgelse af, hvilke andre produkter der kunne betragtes som substitutter for det produkt, som investeringsprojektet tager sigte på, jf. afsnit 52 i MSR 2002. I denne forbindelse har Kommissionen under hensyntagen til bemærkninger fra de interesserede parter og de ungarske myndigheder set på, hvilke produkter der kunne betragtes som substitutter for DPF. Der gives et resumé af denne analyse i det følgende.

1)   Generel oversigt over systemet til behandling af udstødningsgasser

(83)

Nedbringelse af emissioner er et kompleks område med mange interaktioner mellem teknologier, indvirkning på brændstoføkonomi, køreegenskaber, holdbarhed og omkostninger. Foranstaltningerne til at nedbringe emissionen kan opdeles i to hovedområder:

a).

Udvikling af forbrændingssystemerne for at mindske emissioner fra motoren

b)

Teknologier til emissionskontrol, hvor man anvender »efterbehandling« af udstødningen fra dieselmotorer (kun sidstnævnte er relevant i denne sag).

(84)

Udstødningsgassen fra dieselmotorer indeholder farlige stoffer: store mængder partikelstof (såsom sod og opløselige organiske bestanddele (SOF) (27)), og farlige gasser (såsom kulbrinter (HC), kulilter (COx), kvælstofilter (NOx)). Disse materialer behandles af det system til behandling af udstødningsgas, der monteres i køretøjerne.

(85)

Følgelig er der visse komponenter i systemet, som kan rense farlige stoffer. Generelt kan dette være anordninger: (1) som kan rense gaskomponenterne, og (2) som kan rense partiklerne (sod). Følgende to anordninger til efterbehandling af emissioner, der er relevante for denne sag, anvendes i dieselpersonbiler og -varevogne:

a)

»DOC« — dieseloxideringskatalysator, som skal fjerne farlige gasser (hovedsagelig kulbrinter (HC), kulilter (COx)), og som afledt virkning fjerner den også i et vist omfang SOF (opløselige organiske bestanddele), men den kan ikke behandle sod. En DOC består på samme måde som DPF af et substrat med fast kerne, hvorigennem udstødningsgasserne kanaliseres. Når udstødningsgassen flyder igennem kanalerne, indgår den i kemiske reaktioner med katalysatorerne (platin og palladium), som er aflejret på substratets sider. Siden 2000 er der indsat DOC’er i praktisk taget alle modeller af dieselpersonvogne i EØS for at overholde strengere emissionsnormer, hvad angår grænseværdierne for skadelige gasser i emissionerne.

b)

»DPF« — dieselpartikelfilter, som skal tilbageholde partikelstoffets uopløselige bestanddele, dvs. sod. Dette opnås ved mekanisk filtrering. Udstødningsgassen flyder ind i DPF’ets honeycomb-struktur og tvinges til at flyde gennem væggene, eftersom hver anden af kanalerne er lukket. Substratet tjener som et filter, og soden aflejres på dets vægge. Imidlertid bliver DPF mættet med sod, og for at opretholde dets funktion, skal soden elimineres ved afbrænding (regenerering af filtret).

(86)

DPF dukkede for første gang op i 2000 i Peugeot 607 dieselbiler og er siden blevet mere og mere almindelige, hvilket vidner om en enorm vækst i de sidste 3-4 år. Denne vækst skyldes til dels de skattemæssige incitamenter, der tilbydes i forbindelse med dieselbiler, der er udstyret med DPF, i visse lande, til dels forbrugernes mere miljøbevidste indstilling og desuden forventningen om strammere emissionsnormer, især hvad angår grænseværdier for partikelstof i emissionerne (i EØS reguleres nedbringelsen af emissionerne ved hjælp af Euro 1 — Euro 6 emissionsnormerne). Det forventes, at et stadig større antal dieselbiler allerede vil være udstyret med DPF, før Euro 5 (28) træder i kraft i 2009. Denne tendens vil sikre et yderligere ekspanderende marked for DPF i de kommende år.

(87)

Man kan skelne mellem forskellige typer DPF på grundlag af filtermaterialet (f.eks. keramisk materiale, cordierit eller metal) og filterregenereringsstrategien. Regenerering er nødvendig for at eliminere (dvs. afbrænde) de akkumulerede partikler: I praksis sker dette enten ved hjælp af et additiv, der blandes i brændstoffet, som sænker oxideringstemperaturen (sidstnævnte kaldes »ikke-belagt DPF med brændstofbåret katalysator«) eller ved hjælp af ædelmetalbelægninger, der dækker substratets vægge, som hjælper i afbrændingsprocessen (sidstnævnte kaldes »overfladebelagt DPF eller imprægneret katalyseret DPF«).

(88)

På grund af ædelmetalbelægningen behandler denne type overfladebelagte DPF også i et vist omfang HC- og CO-gasser i kraft af en kemisk oxideringsproces. IBIDEN HU’s produkt tilhører denne kategori. Det er et keramisk substrat, som efterfølgende overfladebelægges på niveau 2 og derefter integreres i udstødningssystemet på niveau 1.

2)   Definitionen af det relevante produktmarked efter bemærkningerne fra de interesserede parter og de ungarske myndigheder

(89)

I beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure gav Kommissionen på en række punkter, som beskrevet ovenfor, udtryk for tvivl om, hvorvidt DOC og DPF kan betragtes som substitutter, der hører til på det samme produktmarked.

(90)

Kommissionen finder, at de argumenter, som fremføres af støttemodtageren, IBIDEN HU, den interesserede part Aerosol & Particle Technology Laboratory og af de ungarske myndigheder, ikke fjerner Kommissionens oprindelige tvivl, som blev bekræftet af bemærkningerne fra Saint-Gobain og den interesserede part, hvis identitet ikke er meddelt. Især bemærker Kommissionen følgende:

(91)

Substraterne af DPF og DOC hører ikke til det samme relevante produktmarked, da deres produktkarakteristika er forskellige, hvorfor der hverken er tale om substitution mellem de to produkter på efterspørgsels- eller udbudssiden.

(92)

Ud fra et efterspørgselsperspektiv bemærker Kommissionen, at der er betydelige forskelle i produktkarakteristika, planlagt anvendelse og pris mellem substrater til DPF og DOC:

a)

Som påvist af de interesserede parter er substraterne til DOC for det meste lavet af ikke-porøs cordierit. Det materiale, der anvendes til DOC-substrat skal kunne modstå en intern temperatur på omkring 400 °C inde i en DOC. Det referencemateriale, der anvendes til substraterne til DPF er siliciumcarbid. DPF-substratet skal være porøst for at sikre sodfiltreringen. På grund af den nødvendige regenerering af DPF skal substratet være lavet af et materiale, der kan modstå meget høje temperaturer (omkring 1 000 °C, når der er tale om overfladebelagt DPF) og til gentagne varmechok. På grund af de forskellige varmekarakteristika vil kunderne således ikke være i stand til at skifte mellem substrater til DPF og DOC, hvis priserne på et af produkterne stiger.

b)

Hvad priserne angår, støtter Kommissionen det synspunkt, der fremføres af Saint-Gobain og den interesserede part, hvis identitet ikke er meddelt, og bemærker, at der er en stor prisforskel mellem DOC- og DPF-substraterne, eftersom de materialer, der anvendes til substraterne til DPF er materialer med højere ydeevne, som det er dyrere at fremstille (f.eks. skal der bruges en højtemperaturs-sintringsovn). Ifølge bemærkningerne fra de interesserede parter ligger gennemsnitsprisen for hver enhed af substratet til DPF mellem 120 og 180 EUR (uden omkostningerne i forbindelse med katalysatorbelægning og indkapsling), mens prisen for DOC-substratet ligger på mellem 12 og 20 EUR. En sådan prisforskel indikerer, at substrater til DPF ikke hører til det samme marked som substrater til DOC, fordi producenter af DPF på niveau 2 ikke kan skifte til et DOC-substrat af tekniske grunde (hvilket de ellers ville gøre på grund af den store prisforskel), og en DOC-producent ville ikke erstatte et DOC-substrat med et DPF-substrat, da vedkommende ville få et dyrere produkt uden en oxideringsfunktion svarende til DOC-substratet.

c)

Hvad angår den planlagte anvendelse bemærker Kommissionen på grundlag af bemærkningerne fra de interesserede parter, at hovedformålet med en DOC er at oxidere visse gasser i dieseludstødningen, så de bliver til mindre skadelige stoffer ved hjælp af en kemisk reaktion. Hovedformålet med et DPF er at frafiltrere sod ved hjælp af en mekanisk filtreringsproces. Mens et DPF under visse omstændigheder — som en sidegevinst — udfører nogle af de samme funktioner som DOC, kan den fulde oxideringseffekt ikke opnås uden montering af begge anordninger. Desuden kan en DOC-anordning ikke udføre nogen af et DPF’s funktioner, da den ikke filtrerer sod. Bilfabrikanterne og leverandørerne til bilindustrien forventer, at DOC og DPF fortsat vil være adskilte anordninger, der monteres ved siden af hinanden i udstødningssystemet (29).

d)

Den oxidering, der foretages af katalysatorer med IBIDEN HU’s DPF-substrat tjener det formål at skabe tilstrækkeligt høje temperaturer til afbrænding af sod, men den har ikke den samme rensende virkning som en DOC med alle funktioner. Som det er blevet påpeget i bemærkningerne fra de interesserede parter, overflødiggør IBIDEN HU’s såkaldte multifunktionelle produkt ikke behovet for en separat DOC i behandlingssystemet for udstødningsgasser. De ungarske myndigheder og støttemodtageren indrømmer da også, at det stadig på grund af gældende lovgivning er nødvendigt at montere IBIDEN HU’s såkaldte multifunktionelle produkt sammen med en DOC.

e)

Kommissionen bemærker, at IBIDEN HU’s og de ungarske myndigheders forventning om, at der vil være en tendens til at anvende en kombineret løsning (af DOC og DPF), kan afspejle den fremtidige tendens med hensyn til emissionskontrolteknologier, men den afspejler ikke den aktuelle situation, som Kommissionens analyse er rettet mod. Således vil DPF og DOC fortsat eksistere side om side og skulle monteres sammen i den betragtede periode (fra 2003 til 2008, dvs. et år før påbegyndelsen og et år efter den endelige afslutning af investeringsprojektet). Som det illustreres af markedsdata i en af undersøgelserne, er DOC fortsat den vigtigste komponent til emissionskontrol, der monteres i alle dieselbiler i den pågældende periode. Undersøgelsen bekræfter også, at DOC fortsat vil blive brugt til oxidering af CO, HC og SOF i forbindelse med fremtidige Euro 5- og Euro 6-teknologier.

f)

Desuden bemærker Kommissionen, at den markedsundersøgelse, som er foretaget af Frost & Sullivan, som er en uafhængig industrikonsulent og forskningsenhed, kun analyserer DPF som et selvstændigt produkt til behandling af partikelstof, og den nævner ikke DOC.

(93)

Desuden er der ud fra et udbudsperspektiv forskelle i produktionsprocessen for DOC- og DPF-substrater. Eftersom DPF-substrat skal have en høj temperaturmodstand, skal materialet (for det meste siliciumcarbid) bearbejdes ved meget høje temperaturer og i en iltfri atmosfære. Cordierit, som overvejende anvendes til DOC-substratet, sintres i atmosfærisk luft og ved meget lavere temperaturer. Desuden er DOC-substratet en honeycom-cylinder i en enkelt blok, mens DPF-substratet dannes ved at lime forskellige filtreringselementer sammen, og DPF’s kanaler lukkes, hvilket ikke er tilfældet for DOC. Derfor er der til fremstillingen af DPF behov for en ikke-oxid højtemperatur-sintringsovn, et limningssystem og lukkemaskiner, og et sådant udstyr er ikke nødvendigt for fremstillingen af DOC-substratet. Det fremgår derfor, at det ikke er muligt at fremstille DPF- og DOC-substrat på de samme produktionslinjer uden betydelige ekstraomkostninger.

(94)

Med hensyn til det af IBIDEN HU og de ungarske myndigheder fremførte argument, at der er producenter, der fremstiller både DOC og DPF, og at det er svært at skelne mellem DOC-producenter og DPF-producenter, finder Kommissionen, at det ikke er relevant, om samme producent kan fremstille begge produkter eller ej. Hvad der er relevant, er spørgsmålet om, hvorvidt det samme udstyr kan anvendes til fremstilling af begge substrater uden betydelige ekstraomkostninger. Dette blev ikke påvist af de interesserede parter eller de ungarske myndigheder. Især blev der ikke fremlagt konkrete beviser på, at der findes DOC-producenter, som ville kunne fremstille substrater til DPF med det samme udstyr uden store ekstra investeringsomkostninger eller omvendt.

(95)

I betragtning af ovenstående argumenter finder Kommissionen, at selv om en DOC og et DPF sammen med de andre komponenter (f.eks. Lean NOx Trap, hvis formål er at mindske indholdet af NOx i udstødningsgassen) hører til i en dieselpersonbils eller dieselvarevogns system for efterbehandling/dieselemissionskontrol, betyder det forhold, at de begge er monteret i samme udstødningssystem eller har indflydelse på hinandens udvikling, ikke, at de er substitutter ud fra et efterspørgsels- eller udbudssynspunkt, da der er tale om to separate komponenter med forskellige karakteristika, priser og anvendelsesmåder. Med hensyn til substituerbarhed på udbudssiden er der desuden forskelle i produktionsprocesserne for DOC- og DPF-substrater, hvilket fører til den konklusion, at der ikke er substituerbarhed mellem DOC-substrater og DPF-substrater på udbudssiden.

(96)

På grundlag af ovenstående og med henblik på denne beslutning finder Kommissionen, at det relevante produktmarked kun dækker substrater til dieselpartikelfiltre til montering i dieseludstødningssystemer i personbiler og varevogne.

3)   Relevant geografisk marked

(97)

I beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure fandt Kommissionen, at det relevante geografiske marked omfatter hele EØS på grund af forskellene i gældende emissionsregler og standarder for brændstofkvalitet sammenlignet med tredjelande og den lavere andel af dieselbiler på andre større bilmarkeder (30). I dag synes efterspørgslen efter efterbehandlingsanordninger til dieselvarevogne at være meget lav på andre markeder end EØS. Med udviklingen af mere avancerede efterbehandlingsanordninger til dieselbiler, som så vil være i stand til at opfylde kravene med hensyn til emissioner af udstødningsgasser i nogle tredjelande, forventes markedet for efterbehandlingsanordninger først at ekspandere geografisk efter 2008.

(98)

Ingen af de interesserede parter eller de ungarske myndigheder har sat spørgsmålstegn ved denne konklusion. På grundlag ovenstående og med henblik på denne beslutning finder Kommissionen, at det relevante geografiske marked for DPF omfatter hele EØS.

6.4.3.3.   Markedsandel

(99)

Ifølge afsnit 24, litra a), i MSR 2002 er et individuelt anmeldelsespligtigt investeringsprojekt ikke investeringsstøtteberettiget, hvis støttemodtageren inden investeringen tegner sig for over 25 % af salget af det pågældende produkt eller efter investeringen tegner sig for over 25 %.

(100)

For at undersøge, om projektet er foreneligt med afsnit 24, litra a), i MSR 2002 skal støttemodtagerens markedsandel analyseres på koncernniveau før og efter investeringen. Da IBIDEN HU’s investering blev påbegyndt i 2004, og man forventede at nå op på fuld produktionskapacitet på 2,4 mio. enheder om året i 2007, undersøgte Kommissionen markedsandelen i 2003 og 2008.

(101)

De ungarske myndigheder bekræftede, at der ikke er nogen fællesforetagender og langsigtede marketingsaftaler mellem IBIDEN og andre selskaber inden for keramikdivisionen.

(102)

De ungarske myndigheder har forelagt markedsdata fra følgende kilder: Frost & Sullivan Ltd. og AVL List GmbH. IBIDEN-koncernens markedsandel, udtrykt i mængde for Europa, før påbegyndelsen og efter afslutningen af projektet fremgår af tabel III ndf.

Tabel III

IBIDEN’s markedsandel på koncernniveau i Europa

(Data i enheder)

 

2003

2008

IBIDEN-koncernens salg

[…]

[…]

Samlet DPF-marked

702 000

6 340 000

Andel af DPF-marked

[…] %

[…] %

Kilde: Frost & Sullivan Ltd ().

(103)

De undersøgelser, der blev forelagt af de ungarske myndigheder, viser, at IBIDEN’s markedsandel på koncernniveau på DPF-markedet både før og efter investeringen ligger på […]-[…] % i Europa, udtrykt i mængde (32) og derfor i betydeligt omfang overstiger tærsklen på 25 % (33). Betingelsen i afsnit 24, litra a), i MSR 2002 er således ikke overholdt.

6.4.3.4.   Stigning i produktionskapaciteten/test af det voksende marked

(104)

I afsnit 24 i MSR 2002 fastsættes det, at individuelt anmeldelsespligtige projekter ikke er investeringsstøtteberettigede, hvis en af de betingelser, der er fastsat i afsnit 24 ikke er opfyldt. Selv om betingelsen i afsnit 24, litra a), i MSR 2002 ikke er overholdt, som nævnt ovf., har Kommissionen også undersøgt, om investeringsprojektet er i overensstemmelse med en anden betingelse, der er fastsat i afsnit 24, litra b), i MSR 2002. Ifølge afsnit 24, litra b), i MSR 2002 er det individuelt anmeldelsespligtige projekt ikke investeringsstøtteberettiget, hvis den kapacitet, der skabes ved projektet, udgør over 5 % af markedet beregnet efter data for det skønnede forbrug af det pågældende produkt, medmindre den gennemsnitlige årlige vækst i det skønnede forbrug i de sidste fem år ligger over den gennemsnitlige årlige vækstrate for BNP i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(105)

I den forbindelse bemærker Kommissionen, at den gennemsnitlige årlige vækst, som vist i tabel IV ndf., i det skønnede forbrug (målt som det samlede salg) i Europa af DPF i løbet af de sidste 5 år ligger betydeligt over den gennemsnitlige årlige vækstrate i EØS’ BNP (34).

Tabel IV

Test af det voksende marked

(Salg i enheder)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR (35)

DPF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

BNP (mio. EUR i faste 1995 priser) (EU 27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Følgelig konkluderer Kommissionen, at den undersøgte støtte er i overensstemmelse med afsnit 24, litra b), i MSR 2002, men som det vises ovenfor, er støtten ikke i overensstemmelse med afsnit 24, litra a), i MSR 2002.

6.5.   Negative virkninger af støtten og konklusion

(107)

I overensstemmelse med reglerne om regionalstøtte var der allerede ydet IBIDEN HU støtte, der beløber sig til 7 411 828 735 HUF (29,73 mio. EUR) i nutidsværdi (11 745 422 640 HUF eller 47,12 mio. EUR i nominel værdi) på grundlag af eksisterende regionalstøtteordninger (36) op til den individuelle anmeldelsestærskel, der er fastlagt i afsnit 24 i MSR 2002. Støttebeløbet, som denne anmeldelse vedrører, er forskellen mellem det samlede støttebeløb og den støtte, der allerede er ydet, dvs. 2 381 981 198 HUF (9,56 mio. EUR) i nutidsværdi (i nominel værdi svarer det til 3 845 801 110 HUF eller 15,43 mio. EUR).

(108)

Det fastsættes i afsnit 24 i MSR 2002, at individuelt anmeldelsespligtige projekter ikke er investeringsstøtteberettigede, hvis en af betingelserne i afsnit 24 ikke er opfyldt. Som påvist ovenfor er den undersøgte støtteordning ikke i overensstemmelse med afsnit 24, litra a), i MSR 2002, fordi IBIDEN’s markedsandel på koncernniveau på DPF-markedet i Europa både før og efter investeringen i betydelig grad overstiger tærsklen på 25 %.

(109)

IBIDEN’s høje markedsandel afspejler virksomhedens fremtrædende stilling på DPF-markedet. Ifølge undersøgelsen fra Frost & Sullivan Ltd (»F&S«) (37) og bemærkningerne fra de interesserede parter indtager IBIDEN en særstilling på det europæiske marked for DPF, da det er en af de to største producenter af filtersubstrater i verden (den anden hovedproducent er NGK). Kommissionen bemærker, at DPF-markedet i Europa har oplevet en vældig stor vækst i løbet af de seneste år, da alle bilfabrikanter vælger at benytte denne teknologi for at overholde de europæiske emissionsnormer. Det er et yderst profitabelt marked, og det er et marked, hvis fremtidige stærke udvikling synes sikret. Den støtte, som anmeldelsen vedrører, ville endog yderligere styrke IBIDEN’s førende position på dette marked og ville gøre det endnu vanskeligere for nye markedsdeltagere at konsolidere deres stilling på markedet. Den anmeldte støtte vil derfor sandsynligvis skabe betydelige konkurrencefordrejninger.

(110)

På grundlag af de foregående betragtninger konkluderer Kommissionen, at den anmeldte støtte ikke er forenelig med fællesmarkedet. Da støtten på 2 381 981 198 HUF (9,56 mio. EUR) i nutidsværdi (i nominel værdi svarer dette til 3 845 801 110 HUF eller 15,43 mio. EUR) endnu ikke er ydet, er der ingen grund til at kræve den tilbagebetalt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den statsstøtte, som Republikken Ungarn planlægger at gennemføre til fordel for IBIDEN Hungary Gyártó Kft., og som beløber sig til 2 381 981 198 HUF i nutidsværdi (3 845 801 110 HUF i nominel værdi) er uforenelig med fællesmarkedet.

Støtten kan derfor ikke ydes.

Artikel 2

Republikken Ungarn underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2008.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 224 af 25.9.2007, s. 2.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8), som ændret ved Kommissionens meddelelse om ændring af de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (2002) med hensyn til opstilling af en liste over sektorer med strukturproblemer og forslag til foranstaltninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 1, angående motorkøretøjsindustrien og kunstfiberindustrien (EUT C 263 af 1.11.2003, s. 3).

(3)  Jf. fodnote 1.

(4)  Kommissionens brev af 9.7.2004, K(2004) 2773/5 om HU 12/2003 — Regionalstøttekort over Ungarn for perioden fra 1.5.2004 til 31.12.2006.

(5)  Regnskabsåret indtil 31. marts 2006.

(6)  For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn med regionalstøtte til store investeringsprojekter er der i afsnit 36 i MSR 2002 fastsat en særlig »gennemsigtighedsordning«. I henhold til denne ordning skal medlemsstaterne give oplysninger i et standardskema, når der ydes støtte, der falder ind under MSR 2002, til ikke-anmeldelsespligtige projekter med støtteberettigede omkostninger på over 50 mio. EUR.

(7)  Beregnet, i overensstemmelse med den underliggende støtteordning, på grundlag af en vekselkurs på 249,28 HUF/EUR (gældende den 31. august 2004) og en referencesats på 8,59 %.

(8)  Oplysningerne er omfattet af tavshedspligt

(9)  HU 1/2003 »Øremærket ordning for investeringsfremme« blev forelagt efter interimsproceduren og accepteret af Kommissionen som eksisterende støtte i overensstemmelse med bilag IV, kapitel 3, artikel 22, stk. 1, litra c), i traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(10)  HU 3/2004 »ordning vedrørende udviklingsskattebegunstigelse« blev forelagt efter interimsproceduren og accepteret af Kommissionen som eksisterende støtte i overensstemmelse med bilag IV, kapitel 3, artikel 22, stk. 1, litra c), i traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union. Ændringen af ordningen blev anmeldt til Kommissionen (sag nr. N 504/04) og godkendt af Kommissionen den 23.12.2004 (ref. KC(2004) 5652).

(11)  I denne beslutning beregnes nettosubventionsækvivalenten på grundlag af den gældende standardsats for selskabsskat i Ungarn (16 %).

(12)  Skattebegunstigelsen kan ikke overstige et vist beløb i nutidsværdi.

(13)  HU 1/2003 »Øremærket ordning for investeringsfremme« og N 504/04 (ex HU 3/04) »ordning vedrørende udviklingsskattebegunstigelse«.

(14)  Forskellene i den planlagte brug mellem de endelige produkter, DPF og DOC, er en afspejling af den forskellige brug af deres respektive substrater. Derfor vil »DPF« blive anvendt som alternativ til »DPF-substrat« i denne beslutning.

(15)  »Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters«, oktober 2006. Firmaet Frost & Sullivan er aktivt inden for markeds-/industrirådgivning og -forskning.

(16)  »Market survey on PM reduction after-treatment devices«, marts 2007. AVL List er dybt involveret i udformning og udvikling af forbrændingsmotorer. AVL-undersøgelsen, som blev bestilt af IBIDEN HU til denne sag, argumenterer for, at både DOC og DPF tilhører samme relevante produktmarked; imidlertid bekræfter de data og den analyse, der forelægges i AVL-undersøgelsen, ikke dette argument, dvs. forskellige elementer/oplysninger i undersøgelsen peger i retning af manglende substituerbarhed og ikke det modsatte.

(17)  EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9.

(18)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(19)  Begrebet efterfølgende generationer af produktet anvendes af IBIDEN HU for at henvise til udviklingen i teknologien.

(20)  Hvad imidlertid angår DOC’s markedspris på 102 EUR, som angivet i AVL-undersøgelsen, forekommer det, at den også refererer til DOC-prisen efter overfladebehandlingen på niveau 2, og derfor vil det være nødvendigt at justere prisen på DOC-substratet i nedadgående retning på samme måde, som IBIDEN justerede DPF’s substratpriser.

(21)  Forskellene i den planlagte brug mellem de endelige produkter, DPF og DOC, er en afspejling af den forskellige brug af deres respektive substrater.

(22)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.

(23)  HU 1/2003 »Øremærket ordning for investeringsfremme« og N 504/2004 (ex HU 3/2004) »Udviklingsskattebegunstigelsesordning«.

(24)  Da investeringsprojekterne kan fortsætte over en længere årrække, beregnes treårsperioden i princippet fra påbegyndelsen af arbejderne i forbindelse med hvert projekt.

(25)  DPF er endnu ikke påkrævet i henhold til gældende europæisk lovgivning, men monteres allerede i visse motorkøretøjer. Fra september 2009 og frem vil nye grænseværdier blive obligatoriske for nye typer dieselpersonbiler (kategori M1) og varevogne (kategori N1 klasse I) med en referencemasse, der ikke overstiger 2 610 kg (disse grænser vil kun gælde for klasse II og III i køretøjer i kategori N1 og N2 med virkning fra september 2010). Dette vil i praksis resultere i montering af DPF for at opfylde grænseværdierne.

(26)  De ungarske myndigheder har bekræftet, at IBIDEN Deutschland GmbH er et handels- og marketingsselskab, og at det ikke fremstiller dele til behandlingssystemer for udstødningsgas. Intet andet selskab i IBIDEN-koncernen udfører nogen yderligere forarbejdning af de dele, der fremstilles af IBIDEN HU.

(27)  SOF: opløselige organiske bestanddele som organisk materiale fra motorolie og brændstof.

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(29)  Denne tendens, som illustreret af Saint-Gobain, understreges af forskellige præsentationer foretaget af General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai og Arvin Meritor på forskellige ekspertfora i 2007.

(30)  Ifølge AVL’s markedsundersøgelse skal der til moderne systemer for efterbehandling af dieseludstødning bruges svovlfri diesel for at sikre en effektiv og varig ydeevne. Diesel med lavt svovlindhold blev indført i EU i 2005 og vil være obligatorisk i 2009.

(31)  Data indsamlet af AVL afspejler et noget mindre marked end F&S og ville føre til inkonsekvenser, da omfanget af støttemodtagernes salg i Europa før investeringen (dvs. i 2003) er højere end det samlede salg som skønnet af AVL. For DPF-markedet blev der derfor anvendt tal fra F&S-undersøgelsen, hvor der ikke opstod sådanne inkonsekvenser. Desuden er det til støttemodtagerens fordel at bruge de højere F&S-data, men selv med et sådant scenario ligger markedsandelen et godt stykke over 25 %. F&S-undersøgelsen nævner direkte antallet af solgte DPF eller det antal, der forventedes solgt på markedet under hensyntagen til alle DPF-producenter. Det bør også nævnes, at selv om undersøgelserne henviser til DPF, dvs. det færdigfremstillede downstream-produkt, svarer den solgte mængde substrater til antallet af solgte DPF.

(32)  Ibiden HU’s keramiske substrat er et mellemprodukt, som gennemgår yderligere forarbejdning (dvs. overfladebelægning, indkapsling) på efterfølgende niveauer i værdikæden (som udføres af uafhængige virksomheder). Eftersom de mængdemæssige data, der er indeholdt i de forelagte undersøgelser, kun henviser til færdigfremstillet DPF, hvis pris er betydeligt højere end prisen på IBIDEN’s produkt, og eftersom der ikke er forelagt troværdige data vedrørende prisen på mellemproduktet, finder Kommissionen, at der i den foreliggende sag bør foretages en mængdebaseret analyse. Hvis IBIDEN sælger DPF-substrater tæt på den gennemsnitlige markedspris, ville markedsandelen udtrykt mængdemæssigt under alle omstændigheder være sammenlignelige.

(33)  Ifølge data forelagt af Saint-Gobain ligger IBIDEN’s markedsandel, selv på et hypotetisk marked, der omfatter substrater både til DPF og DOC (DPF- + DOC-marked) over 25 % mængdemæssigt i EØS. Imidlertid bekræftes dette argument ikke af AVL-undersøgelsen (som blev bestilt af støttemodtageren), da den angiver betydeligt højere priser på DOC, og således ligger markedsandelen udtrykt i mængde under 25 % på det kombinerede marked (med hensyn til markedsprisen på DOC som oplyst i AVL-undersøgelsen ser det imidlertid ud til, at der hermed menes DOC-prisen efter overfladebelægningen på niveau 2, hvilket ville forklare den betydeligt højere pris sammenlignet med den, som Saint-Gobain har angivet for substratet). Derfor kan det på basis af de foreliggende oplysninger ikke konkluderes, om IBIDEN’s markedsandel på et sådant hypotetisk marked ville være over eller under 25 % udtrykt i mængde i EØS.

(34)  Af praktiske grunde har man valgt BNP-tallene for EU-27.

(35)  CAGR: Compound annual growth rate (samlet årlig vækstrate).

(36)  HU 1/2003 »Øremærket ordning for investeringsfremme« og N 504/2004 (ex HU 3/2004) »ordning vedrørende udviklingsskattebegunstigelse«.

(37)  »Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters«, oktober 2006. Firmaet Frost & Sullivan er aktivt inden for markeds-/industrirådgivning og -forskning.


4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2008

om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer K(2008) 6266)

(EØS-relevant tekst)

(2008/831/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på denne liste, enten at alle deltagere er trådt ud, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget dossier inden for den frist, der er anført i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 8. november 2007.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har virksomheder tilkendegivet interesse for at overtage hvervet som deltager for nogle af de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Der bør derfor fastsættes en ny frist for indsendelse af dossierer for disse stoffer og produkttyper, jf. artikel 12, stk. 3, andet afsnit, i samme forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nye frist for indsendelse af dossierer for de stoffer og produkttyper, der er nævnt i bilaget, er den 1. december 2009.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, for hvilke den nye frist for indsendelse af dossierer er den 1. december 2009

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

13

EE

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

6

ES

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

2

NO

glyoxal

203-474-9

107-22-2

2

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

3

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

4

FR

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

6

DE

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

1

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

5

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

6

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

13

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

1

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

5

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

6

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

13

FR

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

1

SE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

6

DE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

2

SE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

3

SE

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

1

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

2

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

3

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

4

LT

siliciumdioxid, amorft

231-545-4

7631-86-9

3

FR

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

3

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

4

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

5

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

13

SE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

1

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

2

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

4

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

5

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

6

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

13

DE

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

2

ES

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

13

ES

triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

polymer af formaldehyd og acrolein

polymer

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2008

om afvisning af at optage bromuconazol i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2008) 6290)

(EØS-relevant tekst)

(2008/832/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter bromuconazol.

(3)

Bromuconazols virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For bromuconazol var den rapporterende medlemsstat Belgien, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 14. november 2005.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 26. marts 2008 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet bromuconazol (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. juli 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om bromuconazol.

(5)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt på grundlag af de foreliggende data at vurdere den potentielle forurening af overfladevand og grundvand. Der er endvidere økotoksikologiske problemer som følge af den høje risiko for vandorganismer. Det har således ikke været muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at bromuconazol opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Bromuconazol bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at landbrugerne fortsat har adgang til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol, i 18 måneder efter vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvis gennemførelsesbestemmelser findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 (5), med henblik på en eventuel optagelse af bromuconazol i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bromuconazol optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol, trækkes tilbage senest den 3. maj 2009.

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromuconazol.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 3. maj 2010.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2008) 136, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole«, (færdigbehandlet 26.3.2008).

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.