ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 286

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. oktober 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/94

33

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 8. juli 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

45

Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

46

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1005/2008

af 29. september 2008

om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet er kontraherende part i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS), har ratificeret De Forenede Nationers aftale om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskearter af 4. august 1995 (FN-aftale om fiskebestande) og har godkendt De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations aftale af 24. november 1993 om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav (FAO’s adfærdskodeks). I disse bestemmelser fastlægges især princippet om, at alle stater har pligt til at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at de marine ressourcer forvaltes bæredygtigt, og til at samarbejde med hinanden i dette øjemed.

(2)

Formålet med den fælles fiskeripolitik som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (3) er at sikre, at de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde.

(3)

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) er en af de alvorligste trusler mod bæredygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer, og bringer selve grundlaget for den fælles fiskeripolitik og de internationale bestræbelser for at fremme bedre havforvaltning i fare. IUU-fiskeri er også en stor trussel mod den marine biodiversitet, og denne trussel må håndteres i overensstemmelse med målene i meddelelsen fra Kommissionen — »Stop for tab af biodiversitet inden 2010 — og fremover«.

(4)

FAO vedtog i 2001 en international handlingsplan for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, som Fællesskabet har godkendt. Endvidere har regionale fiskeriforvaltningsorganisationer med aktiv støtte fra Fællesskabet indført en række nye foranstaltninger, der har til formål at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

(5)

Fællesskabet bør i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser og på grund af problemets hastende karakter og omfang gøre en markant større indsats mod IUU-fiskeri og vedtage nye retsforskrifter, der dækker alle aspekter af fænomenet.

(6)

Fællesskabets bestræbelser bør primært koncentreres om de former for adfærd under definitionen af IUU-fiskeri, som forårsager de alvorligste skader på havmiljøet, fiskebestandes bæredygtighed og den socioøkonomiske situation for de fiskere, der overholder reglerne for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer.

(7)

I overensstemmelse med definitionen af IUU-fiskeri bør denne forordning også gælde for højsøfiskeri og fiskeri i marine farvande henhørende under kyststaters jurisdiktion eller højhedsområde, herunder marine farvande henhørende under medlemsstaternes jurisdiktion eller højhedsområde.

(8)

For at håndtere de interne aspekter af IUU-fiskeri korrekt er det af afgørende betydning for Fællesskabet at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den fælles fiskeripolitiks regler overholdes bedre. I afventning af en revision af Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (4) bør der indsættes bestemmelser herom i nærværende forordning.

(9)

I EF-bestemmelserne, især i afsnit II i forordning (EØF) nr. 2847/93, foreskrives der en omfattende ordning for overvågning af, om EF-fiskerfartøjernes fangster er lovlige. Den nuværende ordning for fiskevarer, der er fanget af tredjelandsfiskerfartøjer, og som importeres til Fællesskabet, sikrer ikke et tilstrækkeligt højt kontrolniveau. Denne svaghed giver udenlandske driftsansvarlige, der udøver IUU-fiskeri, et kraftigt incitament til at afsætte deres varer i Fællesskabet og øge rentabiliteten af deres fiskeri. Fællesskabet har som verdens største marked for og importør af fiskevarer et særligt ansvar for at sikre, at fiskevarer, der importeres til Fællesskabets område, ikke stammer fra IUU-fiskeri. Der bør derfor indføres en ny ordning for at sikre behørig kontrol med forsyningskæden for fiskevarer, der importeres til Fællesskabet.

(10)

EF-bestemmelserne om adgang til EF-havne for fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, bør skærpes for at sikre behørig kontrol af lovligheden af de fiskevarer, som landes af fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag. Dette bør navnlig medføre, at fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, kun har adgang til EF-havne, hvis de kan fremlægge nøjagtige oplysninger om deres fangsters lovlighed, idet sådanne oplysninger endvidere skal være valideret af flagstaten.

(11)

Ved omladning på havet undgås behørig kontrol fra flag- eller kyststaterne, og sådan omladning er derfor en almindeligt anvendt metode for driftsansvarlige, der udøver IUU-fiskeri, til at skjule, at deres fangster er ulovlige. Det er derfor berettiget, at Fællesskabet kun tillader omladning, hvis den finder sted i havne udpeget af medlemsstaterne, i tredjelandshavne mellem Fællesskabets fiskerfartøjer eller uden for EF-farvande mellem Fællesskabets fiskerfartøjer og fiskerfartøjer registreret som transportfartøjer i en regional fiskeriforvaltningsorganisations regi.

(12)

Der bør fastsættes betingelser, procedurer og hyppighed for medlemsstaternes kontrol, inspektion og verifikation på grundlag af risikoforvaltning.

(13)

Der bør indføres forbud mod handel med Fællesskabet med fiskevarer, der stammer fra IUU-fiskeri. For at gøre et sådant forbud effektivt og sikre, at alle handlede fiskevarer, der importeres til eller eksporteres fra Fællesskabet, er blevet fanget i overensstemmelse med internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og i givet fald andre relevante bestemmelser for de berørte fiskerfartøjer, bør der indføres en certificeringsordning for al handel med fiskevarer med Fællesskabet.

(14)

Fællesskabet bør i forbindelse med certificeringsordningens gennemførelse tage hensyn til udviklingslandenes kapacitetsproblemer.

(15)

Under en sådan ordning bør det være en forudsætning for at kunne importere fiskevarer til Fællesskabet, at der er udstedt en attest. Denne attest bør indeholde oplysninger, der godtgør, at de pågældende varer er lovlige. Attesten bør valideres af flagstaten for det fiskerfartøj, der fangede de pågældende fisk, i overensstemmelse med flagstatens folkeretlige forpligtelser til at sikre, at fiskerfartøjer, der fører dens flag, overholder de internationale bestemmelser for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer.

(16)

Det er vigtigt, at denne certificeringsordning gælder for al import af fiskevarer til Fællesskabet og eksport fra Fællesskabet. Denne ordning bør også anvendes på fiskevarer, der er transporteret eller forarbejdet i en anden stat end flagstaten, inden de ankommer til Fællesskabets område. Der bør derfor fastsættes særlige krav for sådanne varer, så det sikres, at de varer, der ankommer til Fællesskabets område, er varer, hvis lovlighed er blevet valideret af flagstaten.

(17)

Det er vigtigt at sikre et ensartet kontrolniveau for alle importerede fiskevarer, uden at dette berører omfanget eller hyppigheden af handelen, ved at indføre specifikke procedurer for indrømmelse af status som godkendt økonomisk aktør.

(18)

Certificeringsordningen bør også gælde for eksport af fangster, som kommer fra fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, inden for rammerne af samarbejdet med tredjelande.

(19)

De medlemsstater, som varerne efter planen skal importeres til, bør kunne kontrollere gyldigheden af de fangstattester, der ledsager partiet, og have ret til at afvise import, hvis fangstattestbetingelserne i denne forordning ikke er overholdt.

(20)

Det er vigtigt, at kontrol, inspektion og verifikation af fiskevarer i transit eller under omladning primært foretages af de medlemsstater, som er varernes endelige bestemmelsessted, for at forbedre effektiviteten.

(21)

For at bistå medlemsstaternes kontrolmyndigheder med at overvåge lovligheden af fiskevarer, der handles med Fællesskabet, og for at advare aktørerne i Fællesskabet, bør der oprettes et EF-alarmsystem, via hvilket der i givet fald kan formidles oplysninger, når der er begrundet tvivl om, at visse tredjelande ikke overholder de gældende bevarelses- og forvaltningsbestemmelser.

(22)

Det er vigtigt, at Fællesskabet vedtager afskrækkende foranstaltninger over for fiskerfartøjer, der udøver IUU-fiskeri, og hvis flagstat ikke griber behørigt ind over for sådant IUU-fiskeri.

(23)

I den forbindelse bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne, EF-Fiskerikontrolagenturet, tredjelande og andre organer identificere fiskerfartøjer, der mistænkes for at udøve IUU-fiskeri, på grundlag af risikoforvaltning, og Kommissionen bør indhente oplysninger fra den kompetente flagstat om konstateringernes rigtighed.

(24)

For at lette undersøgelser i forbindelse med fiskerfartøjer, der formodes at have udøvet IUU-fiskeri, og forhindre fortsatte formodede overtrædelser bør medlemsstaterne fastsætte særlige kontrol- og inspektionskrav med hensyn til sådanne fiskerfartøjer.

(25)

Hvis de indhentede oplysninger giver tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, har udøvet IUU-fiskeri, og hvis de kompetente flagstater ikke har grebet effektivt ind over for sådant IUU-fiskeri, bør Kommissionen opføre de pågældende fartøjer på EF-listen over IUU-fartøjer.

(26)

Hvis de indhentede oplysninger giver tilstrækkeligt grundlag for at antage, at EF-fiskerfartøjer har udøvet IUU-fiskeri, og at de kompetente flagstater ikke har grebet effektivt ind over for sådant IUU-fiskeri i henhold til denne forordning og forordning (EØF) nr. 2847/93, bør Kommissionen opføre de pågældende fartøjer på EF-listen over IUU-fartøjer.

(27)

For at råde bod på flagstaters manglende evne til at gribe effektivt ind over for fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som er opført på EF-listen over IUU-fartøjer, og for at forhindre, at sådanne fartøjer fortsætter fiskeriet, bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger over for sådanne fartøjer.

(28)

For at beskytte de rettigheder, som fiskerfartøjer opført på EF-listen over IUU-fartøjer og deres flagstater har, bør proceduren for opførelse på listen give flagstaten mulighed for at meddele Kommissionen de foranstaltninger, der er truffet, og, hvor det er muligt, give ejeren eller de driftsansvarlige mulighed for at blive hørt på hvert trin af proceduren, ligesom den bør åbne mulighed for, at et fartøj kan fjernes fra listen, når det ikke længere opfylder kriterierne for at være opført.

(29)

For at skabe en fælles ramme i Fællesskabet og for at undgå, at der oprettes en hel række af lister over fiskerfartøjer, som er involveret i IUU-fiskeri, bør fiskerfartøjer, der er opført på de IUU-lister, som regionale fiskeriforvaltningsorganisationer har opstillet, automatisk også opføres på den tilsvarende liste, som Kommissionen har opstillet.

(30)

En af de vigtigste årsager til IUU-fiskeri er, at visse medlemsstater ikke opfylder de folkeretlige forpligtelser, som de som flag-, havne-, kyst- eller afsætningsstat har til at træffe passende foranstaltninger til at sikre, at deres fiskerfartøjer eller statsborgere overholder bestemmelserne for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer, og Fællesskabet bør tage dette problem op.

(31)

I den forbindelse bør Fællesskabet, ud over de foranstaltninger, det har truffet på internationalt og regionalt plan, have ret til ud fra gennemsigtige, klare og objektive kriterier baseret på internationale normer at identificere ikke-samarbejdende stater, og, efter at have givet dem tilstrækkelig tid til og mulighed for at reagere på en forudgående meddelelse, at træffe ikke-diskriminatoriske, legitime og relevante foranstaltninger, herunder handelsforanstaltninger, over for sådanne stater.

(32)

Det er Rådet, der skal vedtage handelsforanstaltninger over for andre stater. Da opstillingen af en liste over ikke-samarbejdende stater bør føre til handelsmodforanstaltninger over for de pågældende stater, er det rimeligt, at Rådet i dette specifikke tilfælde forbeholder sig ret til at udøve gennemførelsesbeføjelser direkte.

(33)

Det er vigtigt, at medlemsstaternes statsborgere på effektiv vis tilskyndes til ikke at udøve eller støtte IUU-fiskeri, som udøves af fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, og som fisker uden for Fællesskabet; dette henhører dog primært under flagstatens ansvar. Medlemsstaterne bør derfor træffe de fornødne foranstaltninger og samarbejde med hinanden og med tredjelande om at identificere de statsborgere i deres lande, der udøver IUU-fiskeri, sørge for, at de idømmes passende sanktioner, og kontrollere de aktiviteter, som deres statsborgere udøver sammen med tredjelandsfiskerfartøjer uden for Fællesskabet.

(34)

Det vedvarende store antal alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler, der begås i EF-farvande eller af EF-aktører, skyldes i vidt omfang, at de sanktioner, som medlemsstaterne efter deres nationale lovgivning idømmer ved alvorlig overtrædelse af disse regler, ikke er tilstrækkeligt afskrækkende. Denne svaghed understreges yderligere af medlemsstaternes meget uens sanktionsniveau, som tilskynder kriminelle aktører til at udøve deres aktivitet i maritime farvande eller områder i den medlemsstat, hvor sanktionerne er mildest. For at afhjælpe denne svaghed, som bygger på bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EØF) nr. 2847/93 på dette felt, bør maksimumsniveauet for administrative sanktioner ved alvorlig overtrædelse af den fælles fiskeripolitiks regler afstemmes inden for Fællesskabet, idet der tages hensyn til værdien af de fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige overtrædelse, eventuel gentagelse og værdien af den skade, der er forvoldt på fiskeressourcerne eller havmiljøet, ligesom der bør vedtages øjeblikkelige håndhævelsesforanstaltninger og supplerende foranstaltninger.

(35)

Foruden den adfærd, der betragtes som en alvorlig overtrædelse af fiskeribestemmelserne, bør handel, der er direkte forbundet med IUU-fiskeri, herunder handel med eller import af fiskevarer, der stammer fra IUU-fiskeri, eller forfalskning af dokumenter, også betragtes som alvorlige overtrædelser, der kræver, at medlemsstaterne vedtager harmoniserede maksimumsniveauer for administrative sanktioner.

(36)

De sanktioner, der er fastsat for alvorlige overtrædelser af denne forordning, bør også gælde for juridiske personer, da disse overtrædelser i vid udstrækning begås i juridiske personers interesse eller for deres vindings skyld.

(37)

De bestemmelser for observation af fiskerfartøjer på havet, som visse regionale fiskeriforvaltningsorganisationer har vedtaget, bør gennemføres på en samordnet måde i Fællesskabet.

(38)

Det er vigtigt, at medlemsstaterne, Kommissionen og tredjelande samarbejder om at sikre, at IUU-fiskeri undersøges og sanktioneres behørigt, og at foranstaltningerne i denne forordning kan anvendes. Der bør indføres en ordning med gensidig bistand for at fremme sådant samarbejde.

(39)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at nå det grundlæggende mål, nemlig at standse IUUfiskeri, nødvendigt og hensigtsmæssigt at opstille regler for de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de opstillede mål, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.

(40)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(41)

Ifølge denne forordning er IUU-fiskeri en særlig alvorlig overtrædelse af gældende love og administrative bestemmelser, fordi det i alvorlig grad underminerer mulighederne for at nå de overtrådte bestemmelsers mål og bringer de berørte bestandes bæredygtighed eller havmiljøets bevarelse i fare. På grund af denne forordnings begrænsede anvendelsesområde bør dens gennemførelse baseres på og supplere anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 2847/93, hvorved der fastsættes rammebestemmelser for kontrol og overvågning af fiskeri under den fælles fiskeripolitik. Denne forordning styrker således bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2847/93 for så vidt angår inspektion af tredjelandsfiskerfartøjer i havn, som nu ophæves og erstattes af den havneinspektionsordning, der er fastsat i kapitel II i nærværende forordning. Ved denne forordning fastsættes der i kapitel IX desuden en sanktionsordning, der specifikt gælder for IUU-fiskeri. Sanktionsbestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2847/93 forbliver således gældende for andre overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler end dem, som nærværende forordning vedrører.

(42)

Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6), som ved anvendelsen af nærværende forordning gælder fuldt ud ved behandling af personoplysninger, især for så vidt angår den ret, som de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører, har til adgang, berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger og underretning af tredjemand, og derfor kommer denne forordning ikke nærmere ind på sådanne rettigheder.

(43)

Eftersom bestemmelser i denne forordning træder i kraft på områder, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1093/94 (7), (EF) nr. 1447/1999 (8), (EF) nr. 1936/2001 (9) og (EF) nr. 601/2004 (10), bør disse forordninger helt eller delvis ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning oprettes der en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 træffer hver medlemsstat efter EF-retten de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ordningen bliver effektiv. Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige midler til rådighed for deres kompetente myndigheder, så de kan varetage deres opgaver som fastlagt i denne forordning.

3.   Ordningen i stk. 1 gælder for alt IUU-fiskeri og alle dertil knyttede aktiviteter, der udøves i den del af medlemsstaternes område, som traktaten finder anvendelse på, i EF-farvande, i marine farvande henhørende under tredjelandes jurisdiktion eller højhedsområde, eller på det åbne hav. IUU-fiskeri, der finder sted i marine farvande henhørende under de oversøiske lande og territorier, jf. bilag II til traktaten, sidestilles med IUU-fiskeri, der finder sted i marine farvande henhørende under tredjelande.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri« eller »IUU-fiskeri«: fiskeri, der er ulovligt, urapporteret eller ureguleret

2)

»ulovligt fiskeri«:

a)

fiskeri, der udøves af nationale eller udenlandske fiskerfartøjers fiskeri i maritime farvande henhørende under en stats jurisdiktion uden tilladelse fra den pågældende stat eller i strid med dens love og administrative bestemmelser

b)

fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer, som er registreret i stater, der er kontraherende parter i en relevant regional fiskeriforvaltningsorganisation, men hvor fartøjerne fisker i strid med de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som den pågældende organisation har vedtaget, og som er bindende for staterne, eller i strid med relevante internationale bestemmelser, eller

c)

fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer i strid med nationale eller internationale forpligtelser, herunder fiskeri, der udøves af stater, som samarbejder med en relevant regional fiskeriforvaltningsorganisation

3)

»urapporteret fiskeri«:

a)

fiskeri, der ikke rapporteres eller fejlrapporteres til den relevante nationale myndighed i strid med nationale love og administrative bestemmelser, eller

b)

fiskeri, der udøves inden for en relevant regional fiskeriforvaltningsorganisations kompetenceområde, og som enten ikke rapporteres eller fejlrapporteres i strid med den pågældende organisations rapporteringsprocedurer

4)

»ureguleret fiskeri«:

a)

fiskeri inden for en relevant regional fiskeriforvaltningsorganisations kompetenceområde, der udøves af statsløse fiskerfartøjer eller fiskerfartøjer, der er registreret i en stat, som ikke er part i den pågældende organisation, eller af enhver anden fiskerienhed på en måde, der ikke er forenelig med eller strider mod den pågældende organisations bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, eller

b)

fiskeri i områder eller efter fiskebestande, for hvilke der ikke er truffet bevarelses- eller forvaltningsforanstaltninger, udøvet af fiskerfartøjer på en måde, der er uforenelig med det nationale ansvar for bevarelse af de levende marine ressourcer efter folkeretten

5)

»fiskerfartøj«: ethvert fartøj, uanset størrelse, der anvendes til eller er beregnet til erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeressourcer, herunder hjælpefartøjer, fabriksfartøjer og fartøjer, der deltager i omladning, samt transportfartøjer, der er udrustet til transport af fiskevarer, med undtagelse af containerskibe

6)

»EF-fiskerfartøj«: et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i EF

7)

»fiskeritilladelse«: ret til at udøve fiskeri i en bestemt periode, i et givet område eller i et givet fiskeri

8)

»fiskevare«: enhver vare, der henhører under kapitel 3 og toldposition 1604 og 1605 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (11), med undtagelse af de varer, der er opført i bilag I i denne forordning

9)

»bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger«: foranstaltninger, der har til formål at bevare og forvalte én eller flere arter af levende marine ressourcer, og som vedtages og gælder i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i folkeretten og/eller EF-retten

10)

»omladning«: overførsel af en del af eller alle fiskevarer om bord på et fiskerfartøj til et andet fiskerfartøj

11)

»import«: indførsel af fiskevarer til Fællesskabets område, herunder til omladning i havne på dets område

12)

»indirekte import«: import fra et andet tredjelandsområde end området under flagstaten for det fiskerfartøj, der har foretaget fangsten

13)

»eksport«: enhver transport til et tredjeland af fiskevarer fanget af fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, herunder fra Fællesskabets område, fra tredjelande eller fra fangstpladser

14)

»reeksport«: enhver transport fra Fællesskabets område af fiskevarer, som tidligere er blevet importeret til Fællesskabets område

15)

»regional fiskeriforvaltningsorganisation«: en subregional, regional eller lignende organisation med kompetence efter folkeretten til at træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for levende marine ressourcer, som efter konventionen eller aftalen om den pågældende organisations oprettelse hører under dens ansvar

16)

»kontraherende part«: en kontraherende part i en international konvention eller aftale om oprettelse af en regional fiskeriforvaltningsorganisation samt stater, fiskerienheder eller andre enheder, der samarbejder med en sådan organisation og har fået status som samarbejdende ikke-kontraherende part i forhold til sådan en organisation

17)

»observation«: enhver observation af et fiskerfartøj, der opfylder ét eller flere af kriterierne i artikel 3, stk. 1, og som foretages af en medlemsstats kompetente myndighed med ansvar for inspektion på havet eller af føreren af et EF-fiskerfartøj eller et tredjelandsfiskerfartøj

18)

»fællesfiskeri«: enhver fiskeriaktivitet mellem to eller flere fiskerfartøjer, hvor fangsten overføres fra ét fiskerfartøjs fiskeredskaber til et andet fartøj, eller hvor den teknik, der benyttes af disse fiskerfartøjer, kræver fælles fiskeredskaber

19)

»juridisk person«: enhver retlig enhed, der har denne status efter gældende national lovgivning, med undtagelse af stater eller andre offentlige organer, der udøver offentlig myndighed, og offentlige organisationer

20)

»risiko«: sandsynligheden for en hændelse, der kan opstå i forbindelse med fiskevarer, der importeres til eller eksporteres fra Fællesskabets område, og som forhindrer den korrekte anvendelse af denne forordning eller af bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne

21)

»risikoforvaltning«: den systematiske identifikation af risici og gennemførelse af alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse risiciene. Dette omfatter aktiviteter som indsamling af data og oplysninger, analyse og vurdering af risici, fastsættelse og indledning af tiltag og regelmæssig kontrol og tilsyn med processen og dens resultater baseret på internationale, fællesskabsretlige eller nationale kilder eller strategier

22)

»det åbne hav«: alle dele af havet som defineret i artikel 86 i De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS)

23)

»parti«: varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren.

Artikel 3

Fiskerfartøjer, der udøver IUU-fiskeri

1.   Et fiskerfartøj formodes at udøve IUU-fiskeri, hvis det godtgøres, at det i strid med de gældende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i det område, hvor det har udøvet sådant fiskeri:

a)

har fisket uden gyldig licens, godkendelse eller tilladelse udstedt af flagstaten eller den relevante kyststat, eller

b)

ikke har overholdt sine forpligtelser med hensyn til registrering og rapportering af fangstdata eller fangstrelaterede data, herunder data fremsendt via satellitbaseret fartøjsovervågningssystem, eller forhåndsmeddelelser, jf. artikel 6, eller

c)

har fisket i et lukket område, i en forbudsperiode, uden at have en kvote, eller efter at have opbrugt sin kvote eller ud over en tilladt dybde, eller

d)

har fisket direkte efter en bestand, som der er indført fiskeristop eller fiskeriforbud for, eller

e)

har anvendt forbudte fiskeredskaber eller fiskeredskaber, der ikke opfylder kravene, eller

f)

har forfalsket eller tilsløret dets mærkning, identitet eller registrering, eller

g)

har tilsløret, forfalsket eller tilintetgjort bevismateriale vedrørende undersøgelser, eller

h)

har lagt hindringer i vejen for inspektørernes arbejde med at kontrollere, om de gældende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger overholdes, og for observatørernes arbejde med at observere, om de gældende EF-bestemmelser overholdes, eller

i)

har taget undermålsfisk om bord, omladet eller landet undermålsfisk i strid med gældende lovgivning, eller

j)

har omladet eller deltaget i fællesfiskeri med andre fiskerfartøjer eller støttet eller forsynet sådanne fartøjer, som beviseligt har udøvet IUU-fiskeri efter denne forordning, især fartøjer opført på Fællesskabets liste over IUU-fartøjer eller en regional fiskeriforvaltningsorganisations IUU-liste, eller

k)

har fisket i en regional fiskeriforvaltningsorganisations område på en måde, der er uforenelig eller i strid med den pågældende organisations bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, og er registreret i et land, der ikke er part i eller ikke samarbejder med organisationen ifølge denne, eller

l)

ikke har nogen nationalitet og derfor er et statsløst fartøj, jf. folkeretten.

2.   De i stk. 1 fastsatte aktiviteter betragtes som alvorlige overtrædelser i overensstemmelse med artikel 42, afhængigt af hvor grov den pågældende overtrædelse er, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed under hensyn til kriterier som den forvoldte skade, overtrædelsens omfang, dens værdi, eller om den har gentaget sig.

KAPITEL II

INSPEKTIONER AF TREDJELANDSFISKERFARTØJER I MEDLEMSSTATERNES HAVNE

AFDELING 1

Betingelser for tredjelandsfiskerfartøjers adgang til havne

Artikel 4

Havneinspektionsordninger

1.   Med henblik på at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri skal der opretholdes en effektiv havneinspektionsordning for tredjelandsfiskerfartøjer, der anløber havne i medlemsstaterne.

2.   Adgang til medlemsstaternes havne, ydelse af havnetjenester, landing og omladning i sådanne havne er forbudt for tredjelandsfiskerfartøjer, medmindre de opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, undtagen i tilfælde af force majeure eller nød, jf. artikel 18 i UNCLOS (force majeure eller nød), for så vidt angår tjenester, der er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen.

3.   Omladning mellem tredjelandsfiskerfartøjer eller mellem tredjelandsfiskerfartøjer og fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, er forbudt i EF-farvande og må kun foregå i havn, jf. bestemmelserne i dette kapitel.

4.   Det er forbudt for fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, at omlade fangster fra tredjelandsfiskerfartøjer på havet uden for EF-farvande, medmindre fiskerfartøjerne er registreret som transportfartøjer i en regional fiskeriforvaltningsorganisations regi.

Artikel 5

Udpegede havne

1.   Medlemsstaterne udpeger havne eller steder tæt på kysten, hvor landing eller omladning af fiskevarer og havnetjenester som omhandlet i artikel 4, stk. 2, er tilladt.

2.   Adgang til havnetjenester og landing eller omladning må for tredjelandsfiskerfartøjers vedkommende kun finde sted i udpegede havne.

3.   Medlemsstaterne sender senest den 15. januar hvert år Kommissionen en liste over udpegede havne. Eventuelle ændringer af listen meddeles Kommissionen mindst 15 dage før, de træder i kraft.

4.   Kommissionen offentliggør straks listen over udpegede havne i Den Europæiske Unions Tidende og på sit websted.

Artikel 6

Forhåndsmeddelelse

1.   Førerne af tredjelandsfiskerfartøjer eller deres repræsentanter meddeler mindst tre arbejdsdage før forventet ankomst i havn de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvis udpegede havne eller landingssteder fartøjerne ønsker at benytte, følgende:

a)

fartøjets identifikation

b)

navnet på den udpegede bestemmelseshavn og anløbsformålet, f.eks. landing, omladning eller adgang til tjenester

c)

fiskeritilladelse eller, hvis det er hensigtsmæssigt, tilladelse til at bistå med fiskeri eller omlade fiskevarer

d)

datoer for fangstrejse

e)

forventet dato og tidspunkt for ankomst i havn

f)

mængden af hver art om bord, eller, hvor det er relevant, en negativ rapport

g)

det eller de områder, hvor fangsterne blev taget, eller hvor omladningen fandt sted, uanset om der er tale om EF-farvande, områder henhørende under et tredjelands jurisdiktion eller højhedsområde eller det åbne hav

h)

de mængder af hver art, der skal landes eller omlades.

Førerne af tredjelandsfiskerfartøjer eller deres repræsentanter fritages for at meddele oplysningerne i litra a), c), d), g) og h), hvis der foreligger en valideret fangstattest i overensstemmelse med kapitel III for hele den fangst, der skal landes eller omlades på Fællesskabets område.

2.   Den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, ledsages af en fangstattest valideret i overensstemmelse med kapitel III, hvis tredjelandsfiskerfartøjet har fiskevarer om bord. Bestemmelserne i artikel 14 om anerkendelse af fangstdokumenter eller havnestatskontrolformularer, der indgår i fangstdokumentation eller havnestatskontrolordninger vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, finder tilsvarende anvendelse.

3.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 54, stk. 2, fritage visse kategorier af tredjelandsfiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 i en begrænset periode, som kan forlænges, eller fastsætte en anden meddelelsesfrist under hensyntagen til bl.a. fiskevaretype, afstanden mellem fangstpladser, landingssteder og havne, hvor de pågældende fartøjer er registreret eller hjemmehørende.

4.   Denne artikel anvendes uanset eventuelle særlige bestemmelser i fiskeriaftaler mellem Fællesskabet og tredjelande.

Artikel 7

Tilladelse

1.   Tredjelandsfiskerfartøjer får kun tilladelse til at anløbe havn, hvis de oplysninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, er fuldstændige og ledsages af den fangstattest, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, hvis tredjelandsfiskerfartøjet har fiskevarer om bord, jf. dog artikel 37, nr. 5).

2.   Tilladelse til at påbegynde landing eller omladning i havn gives, forudsat at de indsendte oplysninger, jf. stk. 1, er kontrolleret med hensyn til fuldstændighed, og forudsat at der eventuelt er blevet foretaget inspektion i henhold til afdeling 2.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan havnemedlemsstaten tillade havneanløb og hel eller delvis landing i tilfælde, hvor de i artikel 6, stk. 1, fastsatte oplysninger ikke er fuldstændige eller endnu ikke er kontrolleret eller verificeret, men oplagrer i så fald de pågældende fiskevarer under de kompetente myndigheders kontrol. Fiskevarerne frigives først til salg, overtagelse eller transport, når de i artikel 6, stk. 1, fastsatte oplysninger er modtaget, eller kontrollen eller verifikationen er afsluttet. Hvis denne proces ikke er afsluttet senest 14 dage efter landing, kan havnemedlemsstaten konfiskere og bortskaffe fiskevarerne efter de nationale regler. Lageromkostningerne påhviler de driftsansvarlige.

Artikel 8

Registrering af landing eller omladning

1.   Førerne af tredjelandsfiskerfartøjer eller deres repræsentanter forelægger så vidt muligt elektronisk inden landingen eller omladningen myndighederne i den medlemsstat, hvis udpegede landingshavne eller omladningsfaciliteter de benytter, en erklæring med angivelse af den mængde fiskevarer opdelt efter art, der skal landes eller omlades, og dato og sted for hver fangst. Førerne og deres repræsentanter er ansvarlig for sådanne erklæringers rigtighed.

2.   Medlemsstaterne opbevarer originalerne af de i stk. 1 fastsatte erklæringer eller en udskrift heraf, hvis de er fremsendt elektronisk, i mindst tre år i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

3.   Procedurerne for indgivelse af landings- og omladningserklæringen og dens form fastsættes efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne meddeler inden udgangen af den første måned i hvert kvartal elektronisk Kommissionen, hvor store mængder fisk tredjelandsfiskerfartøjer landede og/eller omladede i deres havne i det foregående kvartal.

AFDELING 2

Havneinspektioner

Artikel 9

Generelle principper

1.   Medlemsstaterne foretager hvert år inspektion i deres udpegede havne af mindst 5 % af tredjelandsfiskerfartøjers landinger og omladninger i overensstemmelse med de benchmarks, der er fastsat efter proceduren i artikel 54, stk. 2, på grundlag af risikoforvaltning, uden at det berører højere tærskler vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

2.   Følgende fiskerfartøjer inspiceres altid:

a)

observerede fiskerfartøjer, jf. artikel 48

b)

fiskerfartøjer, der er rapporteret som led i en meddelelse under EF-alarmsystemet, jf. kapitel IV

c)

fiskerfartøjer, der af Kommissionen er identificeret som fiskerfartøjer, der formodes at have udøvet IUU-fiskeri, jf. artikel 25

d)

fiskerfartøjer på en liste over IUU-fartøjer, der er opstillet af en regional fiskeriforvaltningsorganisation og meddelt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 30.

Artikel 10

Inspektionsprocedure

1.   De ansvarlige for inspektionen (inspektørerne) skal have mulighed for at undersøge alle fartøjets relevante områder, dæk og rum, fangster, uforarbejdede såvel som forarbejdede, garn eller andre fiskeredskaber, udstyr og alle relevante dokumenter, som de skønner nødvendige at kontrollere i overensstemmelse med de gældende love, administrative bestemmelser og internationale forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger. Inspektørerne kan også stille spørgsmål til personer, der formodes at sidde inde med oplysninger om genstanden for inspektionen.

2.   Inspektioner omfatter overvågning af landing eller omladning i sin helhed og krydskontrol mellem de mængder pr. art, der er opgivet i forhåndsmeddelelsen om landing, og de mængder pr. art, der landes eller omlades.

3.   Inspektørerne underskriver deres inspektionsrapport i overværelse af fiskerfartøjsføreren, der har ret til at komplettere rapporten eller lade den komplettere med alle oplysninger, som han finder relevante. Inspektørerne anfører i logbogen, at der er foretaget inspektion.

4.   En kopi af inspektionsrapporten afleveres til fiskerfartøjsføreren, som kan sende den til ejeren.

5.   Føreren samarbejder med inspektørerne og yder bistand med inspektionen af fiskerfartøjet og må ikke hindre dem i at varetage deres opgaver eller true eller forstyrre dem under udførelsen af disse.

Artikel 11

Procedure i tilfælde af overtrædelser

1.   Hvis de oplysninger, der er indsamlet under inspektionen, giver inspektøren grund til at antage, at et fartøj har udøvet IUU-fiskeri efter kriterierne i artikel 3, skal inspektøren:

a)

notere den formodede overtrædelse i inspektionsrapporten

b)

træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte bevismaterialet i forbindelse med en sådan formodet overtrædelse

c)

straks sende inspektionsrapporten til den kompetente myndighed.

2.   Hvis resultaterne af inspektionen giver bevis for, at et tredjelandsfiskerfartøj har udøvet IUU-fiskeri i overensstemmelse med kriterierne i artikel 3, giver den kompetente myndighed i havnemedlemsstaten ikke sådanne fartøjer lov til at lande eller omlade fangsten.

3.   Inspektionsmedlemsstaten meddeler straks Kommissionen sin beslutning efter stk. 2 om ikke at tillade landing eller omladning og sender samtidig en kopi af inspektionsrapporten til Kommissionen eller et af Kommissionen udpeget organ, som straks videresender den til den kompetente myndighed i det inspicerede fiskerfartøjs flagstat med kopi til donorfartøjernes flagstat eller flagstater, hvis det inspicerede fiskerfartøj har deltaget i omladning. En kopi af meddelelsen sendes i givet fald også til eksekutivsekretæren for den regionale fiskeriforvaltningsorganisation, i hvis kompetenceområde fangsten blev taget.

4.   Hvis den formodede overtrædelse blev begået på det åbne hav, samarbejder havnemedlemsstaten med flagstaten, når den undersøger den formodede overtrædelse, og idømmer i givet fald sanktioner efter den pågældende havnemedlemsstats lovgivning, forudsat at flagstaten i overensstemmelse med folkeretten udtrykkeligt har indvilliget i at overdrage sin kompetence. Hvis den formodede overtrædelse blev begået i et tredjelands maritime farvande, samarbejder havnemedlemsstaten også med kyststaten, når den foretager en undersøgelse, og pålægger i givet fald sanktioner, der er fastsat i den pågældende havnemedlemsstats lovgivning, forudsat at kyststaten i overensstemmelse med folkeretten udtrykkeligt har indvilliget i overdrage sin kompetence.

KAPITEL III

ORDNINGEN FOR FANGSTATTESTER FOR IMPORT OG EKSPORT AF FISKEVARER

Artikel 12

Fangstattester

1.   Import til Fællesskabet af fiskevarer, der stammer fra IUU-fiskeri, er forbudt.

2.   For at gøre forbuddet i stk. 1 effektivt kan fiskevarer kun importeres til Fællesskabet, når de ledsages af en fangstattest i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Fangstattesten i stk. 2 valideres af den stat, under hvis flag det eller de fiskerfartøjer, der tog de fangster, som fiskevarerne stammer fra, sejler. Attesten anvendes til at bekræfte, at sådanne fangster er taget efter gældende love, administrative bestemmelser og internationale forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger.

4.   Fangstattesten skal indeholde alle oplysninger som anført i bilag II og skal valideres af en offentlig myndighed i flagstaten med fornøden beføjelse til at bekræfte oplysningernes rigtighed. Fangstattesten kan efter aftale med flagstaterne inden for rammerne af samarbejdet efter artikel 20, stk. 4, udarbejdes, valideres eller fremsendes elektronisk eller erstattes af elektroniske sporingssystemer, der sikrer, at myndighederne anvender samme kontrolniveau.

5.   Listen i bilag I over varer, der ikke er omfattet af fangstattesten, kan revideres hvert år på grundlag af resultaterne af de oplysninger, der er indsamlet i henhold til kapitel II, III, IV, V, VIII, X og XII, og ændres efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

Artikel 13

Fangstdokumentationsordninger vedtaget og iværksat af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

1.   Fangstdokumenter og dertil knyttede dokumenter, der er valideret efter fangstdokumentationsordninger vedtaget af en regional fiskeriforvaltningsorganisation, og som opfylder betingelserne i denne forordning, godtages som fangstattester for fiskevarer af arter, for hvilke der er indført sådanne fangstdokumentationsordninger, og omfattes af de kontrol- og verifikationskrav, der stilles til importmedlemsstaten efter artikel 16 og 17, og bestemmelserne om importafslag i artikel 18. Listen over sådanne fangstdokumentationsordninger fastlægges efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

2.   Stk. 1 anvendes med forbehold af gældende specifikke retsforskrifter om indarbejdelse af sådanne fangstdokumentationsordninger i EF-retten.

Artikel 14

Indirekte import af fiskevarer

1.   For at importere fiskevarer, der udgør et enkelt parti, og som transporteres i samme form til Fællesskabet fra et andet tredjeland end flagstaten, forelægger importøren myndighederne i importmedlemsstaten følgende:

a)

den (de) af flagstaten validerede fangstattest(er) og

b)

behørigt bevis for, at fiskevarerne ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller anden form for behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes, og er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i dette tredjeland.

Behørigt bevismateriale fremlægges i form af:

i)

det gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra flagstatens område gennem tredjelandets område, hvor det er relevant, eller

ii)

et dokument fra de kompetente myndigheder i dette tredjeland med angivelse af:

en nøjagtig beskrivelse af fiskevarerne, datoen for varernes losning og lastning samt i givet fald navnet på de anvendte fartøjer eller oplysning om de andre anvendte transportmidler, og

de omstændigheder, hvorunder fiskevarerne forblev i dette tredjeland.

Hvis de pågældende arter er omfattet af en regional fiskeriforvaltningsorganisations fangstdokumentationsordning, som er godkendt efter artikel 13, kan der i stedet for ovennævnte dokumenter anvendes reeksportcertifikatet fra denne fangstdokumentationsordning, forudsat at tredjelandet har overholdt meddelelseskravene i denne forbindelse.

2.   For at importere fiskevarer, der udgør et enkelt parti, og som er blevet forarbejdet i et andet tredjeland end flagstaten, forelægger importøren myndighederne i importmedlemsstaten en erklæring udfærdiget af forarbejdningsanlægget i det pågældende tredjeland og godkendt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med formularen i bilag IV:

a)

der indeholder en nøjagtig beskrivelse af de uforarbejdede og forarbejdede varer og de respektive mængder

b)

der angiver, at de forarbejdede varer er fremstillet i dette tredjeland af fangster, der ledsages den (de) af flagstaten validerede fangstattest(er), og

c)

ledsaget af:

i)

den (de) originale fangstattest(er), hvis hele den pågældende fangst er anvendt til forarbejdning af de fiskevarer, der eksporteres som et enkelt parti, eller

ii)

en kopi af den (de) originale fangstattest(er), hvis en del af den pågældende fangst er anvendt til forarbejdning af de fiskevarer, der eksporteres som et enkelt parti.

Hvis de pågældende arter er omfattet af en regional fiskeriforvaltningsorganisations fangstdokumentationsordning, som er godkendt efter artikel 13, kan der i stedet for ovennævnte erklæring anvendes reeksportcertifikatet fra denne fangstdokumentationsordning, forudsat at forarbejdningstredjelandet har overholdt meddelelseskravene i denne forbindelse.

3.   De dokumenter og den erklæring, der er nævnt i henholdsvis stk. 1, litra b), og stk. 2, kan fremsendes elektronisk inden for rammerne af det i artikel 20, stk. 4, fastsatte samarbejde.

Artikel 15

Eksport af fangster taget af fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag

1.   Fangster taget af fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, kan kun eksporteres, hvis de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten har valideret fangstattesten, jf. artikel 12, stk. 4, hvis det kræves inden for rammerne af det i artikel 20, stk. 4, fastsatte samarbejde.

2.   Flagmedlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke myndigheder der er kompetente til at validere fangstattester som omhandlet i stk. 1.

Artikel 16

Fremlæggelse og kontrol af fangstattester

1.   Den validerede fangstattest sendes af importøren til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som varen skal importeres til, senest tre arbejdsdage før det forventede tidspunkt for varens ankomst til det sted, hvor den skal indføres til Fællesskabets område. Tidsfristen på tre arbejdsdage kan tilpasses efter typen af fiskevarer, afstanden til indgangsstedet til Fællesskabets område eller de transportmidler, der anvendes. De kompetente myndigheder kontrollerer på grundlag af risikoforvaltning fangstattesten på baggrund af oplysningerne i den meddelelse fra flagstaten, der er modtaget i overensstemmelse med artikel 20 og 22.

2.   Importører, der har opnået status som godkendte økonomiske aktører, kan uanset stk. 1 give medlemsstatens kompetente myndigheder meddelelse om varernes ankomst inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, og stille den validerede fangstattest og dertil knyttede dokumenter som omhandlet i artikel 14 til rådighed for myndighederne med henblik på kontrol i overensstemmelse med stk. 1 eller verifikation i overensstemmelse med artikel 17.

3.   De kriterier, hvorefter en medlemsstats kompetente myndigheder kan indrømme en importør status som godkendt økonomisk aktør, indebærer følgende:

a)

importøren skal være etableret på medlemsstatens område

b)

importtransaktionerne skal være af et tilstrækkeligt antal og omfang til at begrunde gennemførelsen af proceduren i stk. 2

c)

der skal være passende dokumentation for, at kravene i forbindelse med bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne er overholdt

d)

der skal være et tilfredsstillende system til forvaltning af dokumentation for handel og eventuelt transport og forarbejdning, som muliggør passende kontrol og verifikation med henblik på denne forordning

e)

der skal findes foranstaltninger, som letter gennemførelse af denne kontrol og verifikation

f)

importøren skal om nødvendigt have praktisk kompetence eller faglige kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet, og

g)

importøren skal om nødvendigt dokumentere økonomisk solvens.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om navn og adresse på de godkendte økonomiske aktører snarest muligt efter, at de har indrømmet dem denne status. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for medlemsstaterne i elektronisk form.

Reglerne vedrørende status som »godkendt økonomisk aktør« kan fastlægges efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

Artikel 17

Verifikation

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan foretage al verifikation, som de anser for nødvendig for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning anvendes korrekt.

2.   Verifikationen kan navnlig bestå i undersøgelse af varerne, verifikation af meddelte data og af dokumenters eksistens og ægthed, undersøgelse af aktørers regnskaber og andre dokumenter, inspektion af de transportmidler, herunder containere og oplagringssteder, der er anvendt i forbindelse med varerne, og officielle undersøgelser og tilsvarende handlinger, foruden inspektion i havn af fiskerfartøjer, jf. kapitel II.

3.   Verifikationen skal være koncentreret om den risiko, der er identificeret på grundlag af kriterier, som er opstillet på nationalt plan eller fællesskabsplan som led i risikoforvaltningen. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale kriterier inden 30 arbejdsdage efter den 29. oktober 2008 og ajourfører disse oplysninger. Fællesskabskriterierne fastsættes efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

4.   Der foretages under alle omstændigheder verifikation, når:

a)

medlemsstatens verifikationsmyndighed har grund til at betvivle ægtheden af selve fangstattesten eller den relevante flagstatsmyndigheds valideringsstempel eller underskrift, eller

b)

medlemsstatens verifikationsmyndighed ligger inde med oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt et fiskerfartøj har overholdt gældende love, administrative bestemmelser eller bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, eller hvorvidt det har opfyldt andre krav i denne forordning, eller

c)

fiskerfartøjer, fiskerivirksomheder eller andre aktører er rapporteret i forbindelse med formodet IUU-fiskeri, herunder fiskerfartøjer, der er rapporteret til en regional fiskeriforvaltningsorganisation i henhold til et instrument vedtaget af sådan organisation til opstilling af lister over fartøjer, der formodes at have udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, eller

d)

flagstater eller reeksportstater er blevet rapporteret til en regional fiskeriforvaltningsorganisation i henhold til et instrument vedtaget af en sådan organisation med henblik på at træffe handelsforanstaltninger over for flagstater, eller

e)

der er offentliggjort en alarmmeddelelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte at foretage stikprøvekontrol ud over den i stk. 3 og 4 omhandlede verifikation.

6.   Med henblik på verifikation kan en medlemsstats kompetente myndigheder anmode om bistand fra de kompetente myndigheder i flagstaten eller i et andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14, idet der i så fald gælder følgende:

a)

I bistandsanmodningen anføres årsagerne til, at de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat nærer begrundet tvivl om, at attesten og oplysningerne deri er gyldige, og/eller at varerne er i overensstemmelse med bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne. Til støtte for bistandsanmodningen medsendes en kopi af fangstattesten og enhver form for information eller dokumentation, der indikerer, at oplysningerne i attesten er urigtige. Anmodningen sendes straks til de kompetente myndigheder i flagstaten eller i et andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14.

b)

Verifikationsproceduren afsluttes senest 15 dage efter datoen for verifikationsanmodningen. Hvis de kompetente myndigheder i den berørte flagstat ikke kan overholde fristen, kan verifikationsmyndighederne i medlemsstaten på anmodning af flagstaten eller et andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14, forlænge svarfristen med højst 15 dage.

7.   Varernes frigivelse på markedet suspenderes i afventning af resultaterne af de verifikationsprocedurer, der er omhandlet i stk. 1-6. Lageromkostningerne påhviler den driftsansvarlige.

8.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke myndigheder der er kompetente til at kontrollere og verificere fangstattester i overensstemmelse med artikel 16 og stk. 1-6 i nærværende artikel.

Artikel 18

Importafslag

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne afslår i givet fald import af fiskevarer til Fællesskabet, uden at de behøver at anmode om yderligere bevismateriale eller sende en bistandsanmodning til flagstaten, hvis er de opdager, at:

a)

importøren ikke har kunnet fremlægge en fangstattest for de pågældende varer eller ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 16, stk. 1 eller 2

b)

importvarerne ikke er de samme som de varer, der er anført i fangstattesten

c)

fangstattesten ikke er valideret af den offentlige myndighed i flagstaten som omhandlet i artikel 12, stk. 3

d)

fangstattesten ikke indeholder alle krævede oplysninger

e)

importøren ikke kan bevise, at fiskevarerne opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 1 eller 2

f)

et fiskerfartøj, der i fangstattesten er anført som det fartøj, fangsterne stammer fra, står på EF-listen over IUU-fartøjer eller på lister over IUU-fartøjer, jf. artikel 30

g)

fangstattesten er valideret af myndighederne i en flagstat, der er identificeret som en ikke-samarbejdende stat, jf. artikel 31.

2.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne afslår i givet fald import af fiskevarer til Fællesskabet efter at have anmodet om bistand, jf. artikel 17, stk. 6, hvis:

a)

de har modtaget et svar, hvoraf det fremgår, at eksportøren ikke var berettiget til at anmode om validering af en fangstattest, eller

b)

de har modtaget et svar, ifølge hvilket varerne ikke overholder bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne eller andre betingelser i dette kapitel, eller

c)

de ikke har modtaget noget svar inden for den fastsatte frist, eller

d)

de har modtaget et ufuldstændigt svar på de spørgsmål, der blev stillet i anmodningen.

3.   Hvis import af fiskevarer afslås, jf. stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne konfiskere og destruere fiskevarerne eller afhænde eller sælge dem efter den nationale lovgivning. Indtægterne fra dette salg kan anvendes til velgørende formål.

4.   Enhver person kan klage over de kompetente myndigheders afgørelser, jf. stk. 1, 2 eller 3, hvis de berører vedkommende. Med hensyn til klageret gælder bestemmelserne i den pågældende medlemsstat.

5.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne meddeler importafslag til flagstaten og i givet fald til det andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14. Der sendes en kopi af meddelelsen til Kommissionen.

Artikel 19

Forsendelse og omladning

1.   Når fiskevarer ved indgangsstedet til Fællesskabets område henføres under en forsendelsesprocedure og transporteres til en anden medlemsstat, hvor de skal henføres under en anden toldprocedure, gennemføres bestemmelserne i artikel 17 og 18 i denne medlemsstat.

2.   Når fiskevarer ved indgangsstedet til Fællesskabets område henføres under en forsendelsesprocedure og transporteres til et andet sted i samme medlemsstat, hvor de skal henføres under en anden toldprocedure, kan denne medlemsstat gennemføre bestemmelserne i artikel 16, 17 og 18 ved indgangsstedet eller bestemmelsesstedet. Medlemsstaterne meddeler snarest muligt Kommissionen de foranstaltninger, der vedtages med henblik på gennemførelse af dette stykke, og ajourfører disse oplysninger. Kommissionen offentliggør disse meddelelser på sit websted.

3.   Når fiskevarerne ved indgangsstedet til Fællesskabets område omlades og transporteres ad søvejen til en anden medlemsstat, gennemføres bestemmelserne i artikel 17 og 18 i denne medlemsstat.

4.   Omladningsmedlemsstaterne meddeler bestemmelsesmedlemsstaterne oplysningerne i transportdokumentet vedrørende fiskevarernes art, vægt, afskibningshavn og afskiberen i tredjelandet, navnet på transportfartøjet og omladnings- og bestemmelseshavnen, snarest muligt efter at disse oplysninger er kendt og inden den forventede ankomstdato i bestemmelseshavnen.

Artikel 20

Meddelelser fra flagstaten og samarbejde med tredjelande

1.   Ved anvendelsen af denne forordning er det en forudsætning for godkendelse af fangstattester valideret af en given flagstat, at den pågældende flagstat har sendt Kommissionen en meddelelse om:

a)

at den har iværksat nationale ordninger for gennemførelse, kontrol og håndhævelse af love, administrative bestemmelser og bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som dens fiskerfartøjer skal overholde

b)

at dens offentlige myndigheder er bemyndiget til at attestere rigtigheden af oplysningerne i fangstattesterne og til at verificere sådanne attester på anmodning af medlemsstaterne. Meddelelsen skal også indeholde de nødvendige oplysninger til identifikation af de pågældende myndigheder.

2.   De oplysninger, der skal gives i meddelelsen, jf. stk. 1, er fastsat i bilag III.

3.   Kommissionen underretter flagstaten, når den har modtaget meddelelsen i henhold til stk. 1. Hvis flagstaten ikke har givet Kommissionen alle oplysninger i stk. 1, meddeler Kommissionen flagstaten, hvilke oplysninger der mangler, og anmoder den om at sende en ny meddelelse.

4.   Når det er hensigtsmæssigt, samarbejder Kommissionen administrativt med tredjelande på områder, der vedrører gennemførelsen af bestemmelserne om fangstattester i denne forordning, herunder om anvendelse af elektroniske midler til udarbejdelse, validering og fremlæggelse af fangstattesterne og i givet fald de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede dokumenter.

Et sådant samarbejde skal tage sigte på at:

a)

sikre, at fiskevarer, der importeres til Fællesskabet, hidrører fra fangster, der er taget i overensstemmelse med gældende love, forordninger eller bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger

b)

lette flagstaternes opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med fiskerfartøjers adgang til havne, import af fiskevarer og verifikationskravene i forbindelse med fangstattesterne som fastsat i kapitel II og i dette kapitel

c)

sørge for, at Kommissionen eller et organ udpeget af denne på stedet udfører revision for at verificere, at samarbejdet gennemføres effektivt

d)

sørge for, at der skabes en ramme for informationsudveksling mellem de to parter til støtte for gennemførelsen af samarbejdet.

5.   Det i stk. 4 fastsatte samarbejde er ikke en forudsætning for at anvende dette kapitel på import af fangster taget af fiskerfartøjer fra en hvilken som helst stat.

Artikel 21

Reeksport

1.   Tilladelse til reeksport af varer, der er importeret i henhold til en fangstattest i overensstemmelse med dette kapitel, gives ved, at de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som varerne skal reeksporteres fra, validerer afsnittet om »reeksport« i fangstattesten eller en kopi deraf, hvis de fiskevarer, der skal reeksporteres, er en del af de varer, der er importeret.

2.   Proceduren i artikel 16, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, hvis fiskevarerne reeksporteres af en godkendt økonomisk aktør.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke myndigheder der er kompetente til at validere og verificere afsnittet om »reeksport« i fangstattesterne efter proceduren i artikel 15.

Artikel 22

Registrering og informationsspredning

1.   Kommissionen fører et register over stater og kompetente myndigheder, der er meddelt i overensstemmelse med dette kapitel, idet følgende registreres deri:

a)

medlemsstater, der har meddelt, hvilke kompetente myndigheder der skal validere, kontrollere og verificere fangstattester og reeksportcertifikater i henhold til henholdsvis artikel 15, 16, 17 og 21

b)

flagstater, fra hvilke Kommissionen har modtaget meddelelse, jf. artikel 20, stk. 1, med angivelse af de flagstater, i forbindelse med hvilke der er indgået samarbejde med tredjelande, jf. artikel 20, stk. 4.

2.   Kommissionen offentliggør på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende en liste over stater og disses kompetente myndigheder som omhandlet i stk. 1 og ajourfører regelmæssigt disse oplysninger. Kommissionen gør de nærmere oplysninger om de myndigheder i flagstaterne, som skal validere og verificere fangstattester, elektronisk tilgængelige for de myndigheder i de medlemsstater, der er ansvarlige for valideringen og verifikationen af fangstattester.

3.   Kommissionen offentliggør på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende en liste over de fangstdokumentationsordninger, der er godkendt efter artikel 13, og ajourfører den regelmæssigt.

4.   Medlemsstaterne opbevarer originalerne af de fangstattester, der er fremsendt til import, de fangstattester, der er valideret til eksport, og de validerede afsnit om reeksport i fangstattesterne i mindst tre år i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

5.   De godkendte økonomiske aktører opbevarer originalerne af dokumenterne i stk. 4 i mindst tre år i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

KAPITEL IV

EF-ALARMSYSTEM

Artikel 23

Alarmmeddelelser

1.   Hvis oplysninger indhentet i overensstemmelse med kapitel II, III, V, VI, VII, VIII, X eller XI skaber velbegrundet tvivl om, hvorvidt gældende love eller administrative bestemmelser, herunder gældende love eller administrative bestemmelser meddelt af tredjelande som led i det administrative samarbejde, der er omhandlet i artikel 20, stk. 4, eller internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, er blevet overholdt for så vidt angår fiskerfartøjer eller fiskevarer fra visse tredjelande, offentliggør Kommissionen en alarmmeddelelse på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende for at advare aktørerne og sikre, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger over for de berørte tredjelande i overensstemmelse med dette kapitel.

2.   Kommissionen meddeler straks de i stk. 1 nævnte oplysninger til medlemsstaternes myndigheder og til den berørte flagstat og i givet fald til et andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14.

Artikel 24

Foranstaltninger efter udsendelse af alarmmeddelelse

1.   Efter modtagelse af oplysningerne meddelt i henhold til artikel 23, stk. 2, skal medlemsstaterne i givet fald og i overensstemmelse med risikoforvaltning:

a)

identificere de aktuelle partier fiskevarer til import, der falder ind under alarmmeddelelsens anvendelsesområde, og verificere fangstattesten og i givet fald de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, jf. artikel 17

b)

træffe foranstaltninger til at sikre, at de fremtidige partier fiskevarer til import, der falder ind under meddelelsens anvendelsesområde, underkastes verifikation af fangstattesten og i givet fald af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, jf. artikel 17

c)

identificere de tidligere partier fiskevarer, der falder ind under alarmmeddelelsens anvendelsesområde, og foretage behørig verifikation, herunder verifikation af tidligere fremsendte fangstattester

d)

i overensstemmelse med folkeretten underkaste fiskerfartøjer, der falder ind under alarmmeddelelsens anvendelsesområde, undersøgelser og kontrol eller inspektion på havet, i havne eller på andre landingssteder i fornødent omfang.

2.   Medlemsstater underretter snarest muligt Kommissionen om resultaterne af deres verifikation og verifikationsanmodninger samt om, hvilke foranstaltninger de har truffet i de tilfælde, hvor gældende love, administrative bestemmelser eller internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger ikke er blevet overholdt.

3.   Hvis Kommissionen på baggrund af resultaterne af verifikationerne efter stk. 1 fastslår, at den velbegrundede tvivl, der lå til grund for alarmmeddelelsen, ikke længere foreligger, foretager den straks følgende:

a)

den offentliggør på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende en meddelelse herom, der annullerer den tidligere alarmmeddelelse

b)

den underretter flagstaten og i givet fald det andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14, om annulleringen, og

c)

den underretter medlemsstaterne ad de rette kanaler.

4.   Hvis Kommissionen på baggrund af resultaterne af verifikationerne efter stk. 1 fastslår, at der fortsat hersker den velbegrundede tvivl, der lå til grund for alarmmeddelelsen, foretager den straks følgende:

a)

den ajourfører alarmmeddelelsen ved at offentliggøre en ny meddelelse på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende

b)

den underretter flagstaten og i givet fald det andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14

c)

den underretter medlemsstaterne ad de rette kanaler, og

d)

den forelægger i givet fald sagen for den regionale fiskeriforvaltningsorganisation, hvis bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger måtte være blevet overtrådt.

5.   Hvis Kommissionen på baggrund af resultaterne af verifikationerne efter stk. 1 fastslår, at der er tilstrækkeligt grundlag til at antage, at de konstaterede kendsgerninger kan betragtes som manglende overholdelse af gældende love, administrative bestemmelser eller internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, foretager den straks følgende:

a)

den offentliggør en ny alarmmeddelelse herom på sit websted og i Den Europæiske Unions Tidende

b)

den underretter flagstaten og træffer passende foranstaltninger efter kapitel V og VI

c)

den underretter i givet fald det andet tredjeland end flagstaten, som omhandlet i artikel 14

d)

den underretter medlemsstaterne ad de rette kanaler, og

e)

den forelægger i givet fald sagen for den regionale fiskeriforvaltningsorganisation, hvis bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger måtte være blevet overtrådt.

KAPITEL V

IDENTIFIKATION AF FISKERFARTØJER, DER UDØVER IUU-FISKERI

Artikel 25

Påstået IUU-fiskeri

1.   Kommissionen eller et organ udpeget af denne indsamler og analyserer:

a)

alle oplysninger om IUU-fiskeri indhentet efter kapitel II, III, IV, VIII, X og XI og/eller

b)

i givet fald alle andre oplysninger såsom:

i)

fangstdata

ii)

handelsoplysninger fra nationale statistikker og andre pålidelige kilder

iii)

fartøjsregistre og -databaser

iv)

regionale fiskeriforvaltningsorganisationers fangstdokumenter eller statistiske dokumentationsprogrammer

v)

meddelelser om observationer eller andre aktiviteter vedrørende fiskerfartøjer, som formodes at udøve IUU-fiskeri, jf. artikel 3, og lister over IUU-fartøjer, som er meddelt eller opstillet af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

iv)

meddelelser i henhold til forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende fiskerfartøjer, der formodes at udøve IUU-fiskeri, jf. artikel 3

vii)

alle andre relevante oplysninger indhentet bl.a. i havne og på fangstpladser.

2.   Medlemsstaterne kan når som helst sende Kommissionen alle yderligere oplysninger, der måtte være relevante for opstillingen af EF-listen over IUU-fartøjer. Kommissionen eller et organ udpeget af denne formidler oplysningerne og alt bevismateriale til medlemsstaterne og de berørte flagstater.

3.   Kommissionen eller et organ udpeget af denne fører et dossier for hvert fiskerfartøj, som påstås at have udøvet IUU-fiskeri, og dette dossier ajourføres, efterhånden som der kommer nye oplysninger frem.

Artikel 26

Formodet IUU-fiskeri

1.   Kommissionen identificerer fiskerfartøjer, om hvilke der efter artikel 25 foreligger tilstrækkelige oplysninger til at formode, at de udøver IUU-fiskeri, hvilket berettiger, at der foretages en officiel undersøgelse sammen med den berørte flagstat.

2.   Kommissionen sender en meddelelse til de flagstater, hvis fiskerfartøjer er identificeret efter stk. 1, sammen med en officiel anmodning om, at der indledes en undersøgelse af påstået IUU-fiskeri udøvet af fartøjer, der fører deres flag. Meddelelsen skal:

a)

indeholde alle de oplysninger, Kommissionen har indsamlet om påstået IUU-fiskeri

b)

indeholde en officiel anmodning til flagstaten om, at den træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at undersøge det påståede IUU-fiskeri, og at den umiddelbart formidler resultaterne af en sådan undersøgelse til Kommissionen

c)

indeholde en officiel anmodning til flagstaten om, at den straks håndhæver bestemmelserne, hvis påstanden om, at det pågældende fiskerfartøj har været involveret i IUU-fiskeri, viser sig at være begrundet, og at den underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet

d)

indeholde en anmodning til flagstaten om, at den underretter det pågældende fiskerfartøjs ejer og i givet fald driftsansvarlige om den udførlige begrundelse for den påtænkte registrering og om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis fiskerfartøjet opføres på EF-listen over IUU-fartøjer, jf. artikel 37. Flagstater anmodes også om at sende Kommissionen oplysninger om fiskerfartøjets ejere og i givet fald driftsansvarlige, så det sikres, at sådanne personer kan høres, jf. artikel 27, stk. 2

e)

underrette flagstaten om bestemmelserne i kapitel VI og VII.

3.   Kommissionen sender en meddelelse til de flagmedlemsstater, hvis fartøjer er identificeret efter stk. 1, sammen med en officiel anmodning om, at der indledes en undersøgelse af påstået IUU-fiskeri udøvet af fartøjer, der fører deres flag. Meddelelsen skal:

a)

indeholde alle de oplysninger, Kommissionen har indsamlet om påstået IUU-fiskeri

b)

indeholde en officiel anmodning til flagmedlemsstaten om, at den træffer alle nødvendige foranstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 2847/93 til at undersøge det påståede IUU-fiskeri, eller at den i givet fald giver meddelelse om alle foranstaltninger, der allerede er truffet til at undersøge dette fiskeri, og umiddelbart formidler resultaterne af en sådan undersøgelse til Kommissionen

c)

indeholde en officiel anmodning til flagmedlemsstaten om, at den straks håndhæver bestemmelserne, hvis påstanden om, at det pågældende fiskerfartøj har været involveret i IUU-fiskeri, viser sig at være begrundet, og at den underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet

d)

indeholde en anmodning til flagmedlemsstaten om, at den underretter det pågældende fiskerfartøjs ejer og i givet fald driftsansvarlige om den udførlige begrundelse for den påtænkte registrering og om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis fartøjet kommer på EF-listen over IUU-fartøjer, jf. artikel 37. Flagmedlemsstater anmodes også om at sende Kommissionen oplysninger om fiskerfartøjets ejere og i givet fald driftsansvarlige, så det sikres, at sådanne personer kan høres, jf. artikel 27, stk. 2.

4.   Kommissionen videresender oplysningerne om fiskerfartøjers formodede IUU-fiskeri til alle medlemsstater for at lette gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 2847/93.

Artikel 27

Opstilling af en EF-liste over IUU-fartøjer

1.   Kommissionen opstiller en EF-liste over IUU-fartøjer efter proceduren i artikel 54, stk. 2. På listen opføres de fiskerfartøjer, for hvilke det ud over de foranstaltninger, der er truffet efter artikel 25 og 26, på baggrund af oplysninger indhentet i henhold til denne forordning fastslås, at de udøver IUU-fiskeri, og hvis flagstater ikke har efterkommet de officielle anmodninger, jf. artikel 26, stk. 2, litra b) og c), og artikel 26, stk. 3, litra b) og c), over for sådant IUU-fiskeri.

2.   Inden et fiskerfartøj opføres på EF-listen over IUU-fartøjer, fremlægger Kommissionen for det pågældende fiskerfartøjs ejer eller i givet fald driftsansvarlige en udførlig begrundelse for den påtænkte registrering og alt materiale til underbygning af mistanken om, at fiskerfartøjet har udøvet IUU-fiskeri. Denne begrundelse skal indeholde en henvisning til retten til at anmode om eller forelægge yderligere oplysninger og giver ejeren eller i givet fald den driftsansvarlige mulighed for at blive hørt og forsvare deres sag, idet de skal have tilstrækkelig tid og lejlighed til rådighed.

3.   Hvis det besluttes, at et fiskerfartøj skal opføres på EF-listen over IUU-fartøjer, meddeler Kommissionen fiskerfartøjets ejer og i givet fald den driftsansvarlige, at der er truffet en sådan beslutning og begrundelsen herfor.

4.   De forpligtelser, som påhviler Kommissionen efter stk. 2 og 3, gælder med forbehold af flagstatens overordnede ansvar for fiskerfartøjet, og kun i det omfang, Kommissionen har de relevante oplysninger om fiskerfartøjsejerens eller de driftsansvarliges identitet.

5.   Kommissionen meddeler flagstaten, at fiskerfartøjet er blevet opført på EF-listen over IUU-fartøjer, og giver flagstaten en udførlig begrundelse herfor.

6.   Kommissionen anmoder flagstater, der har fiskerfartøjer opført på EF-listen over IUU-fartøjer, om:

a)

at underrette ejerne af fiskerfartøjerne om, at deres fartøjer er blevet opført på EF-listen over IUU-fartøjer, hvorfor de er blevet opført, og hvilke konsekvenser det medfører at stå på listen, jf. artikel 37, og

b)

at træffe de fornødne foranstaltninger til at standse IUU-fiskeri, herunder om nødvendigt inddrage de pågældende fiskerfartøjers registrering eller fiskerilicens, og at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet.

7.   Denne artikel finder ikke anvendelse på EF-fiskerfartøjer, hvis flagmedlemsstaten har truffet foranstaltninger efter stk. 8.

8.   EF-fiskerfartøjer opføres ikke på EF-listen over IUU-fartøjer, hvis flagmedlemsstaten har truffet foranstaltninger i medfør af denne forordning og forordning (EØF) nr. 2847/93 over for forhold, der udgør alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 3, stk. 2, uden at det berører foranstaltninger truffet af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

Artikel 28

Fjernelse af fiskerfartøjer fra EF-listen over IUU-fartøjer

1.   Kommissionen fjerner et fiskerfartøj fra EF-listen over IUU-fartøjer efter proceduren i artikel 54, stk. 2, hvis fiskerfartøjets flagstat godtgør:

a)

at fartøjet ikke har udøvet det IUU-fiskeri, som var årsag til, at det kom på listen, eller

b)

at der over for det pågældende IUU-fiskeri er anvendt sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, navnlig for fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2847/93.

2.   Ejeren af eller i givet fald den driftsansvarlige for et fiskerfartøj, der står på EF-listen over IUU-fartøjer, kan sende en anmodning til Kommissionen om, at den tager nævnte fartøjs status op til revision, hvis flagstaten ikke træffer foranstaltninger efter stk. 1.

Kommissionen kan kun overveje at fjerne fiskerfartøjet fra listen, hvis

a)

ejeren eller den driftsansvarlige fremlægger bevis for, at fiskerfartøjet ikke længere deltager i IUU-fiskeri, eller

b)

det opførte fiskerfartøj er sunket eller ophugget.

3.   I alle andre tilfælde overvejer Kommissionen kun at fjerne fiskerfartøjet fra listen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

der skal være gået mindst to år, siden fiskerfartøjet blev opført på listen, og i den periode har Kommissionen for det pågældende fartøjs vedkommende ingen nye meldinger fået om påstået IUU-fiskeri, jf. artikel 25, eller

b)

ejeren indsender oplysninger om fiskerfartøjets nuværende aktiviteter, der godtgør, at fartøjets virksomhed er i fuld overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og/eller bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der gælder for alt fiskeri, som fartøjet udøver, eller

c)

det pågældende fiskerfartøj, dets ejer eller dets driftsansvarlige har hverken direkte eller indirekte operationelle eller finansielle forbindelser med andre fartøjer, ejere eller driftsansvarlige, for hvilke det formodes eller bekræftes, at de har udøvet IUU-fiskeri.

Artikel 29

Indhold, offentliggørelse og ajourføring af EF-listen over IUU-fartøjer

1.   EF-listen over IUU-fartøjer skal indeholde følgende oplysninger om hvert fiskerfartøj:

a)

navn og eventuelle tidligere navne

b)

flag og eventuelle tidligere flag

c)

ejer og, hvis det er relevant, eventuelle tidligere ejere, herunder egentlige ejere

d)

den driftsansvarlige og, hvis det er relevant, eventuelle tidligere driftsansvarlige

e)

kaldesignal og eventuelle tidligere kaldesignaler

f)

eventuelt Lloyds/IMO-nummer

g)

eventuelle fotos

h)

dato, hvor fartøjet første gang blev opført på listen

i)

resumé af de aktiviteter, der ligger til grund for, at fartøjet er opført på listen, og henvisninger til al relevant dokumentation, der indeholder oplysninger om og beviser sådanne aktiviteter.

2.   Kommissionen offentliggør EF-listen over IUU-fartøjer i Den Europæiske Unions Tidende og træffer alle nødvendige foranstaltninger til bekendtgørelse heraf, herunder offentliggørelse af listen på sit websted.

3.   Kommissionen ajourfører hver tredje måned EF-listen over IUU-fartøjer, og indfører en mekanisme, der automatisk sørger for at holde medlemsstater, de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og civilsamfundet underrettet om ajourføringer, hvis de anmoder om det. Endvidere sender Kommissionen listen til FAO og til de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for at fremme samarbejdet mellem Fællesskabet og disse organisationer om at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri.

Artikel 30

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationers lister over IUU-fartøjer

1.   Foruden de fiskerfartøjer, der er omhandlet i artikel 27, opføres også fiskerfartøjer, der står på regionale fiskeriforvaltningsorganisationers lister over IUU-fartøjer, på EF-listen over IUU-fartøjer, jf. proceduren i artikel 54, stk. 2. Fjernelse af sådanne fartøjer fra EF-listen over IUU-fartøjer afhænger af, hvilke beslutninger den relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisation træffer herom.

2.   Kommissionen meddeler hvert år straks efter modtagelsen af listerne fra de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer over fiskerfartøjer, for hvilke det formodes eller bekræftes, at de har udøvet IUU-fiskeri, sådanne lister til medlemsstaterne.

3.   Kommissionen meddeler straks eventuelle tilføjelser til, fjernelser fra og/eller ændringer af listerne i stk. 2 til medlemsstaterne. Artikel 37 gælder for fartøjer, der er opført på de således ændrede lister fra de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer over IUU-fartøjer, fra det tidspunkt, hvor de ændrede lister meddeles medlemsstaterne.

KAPITEL VI

IKKE-SAMARBEJDENDE TREDJELANDE

Artikel 31

Identifikation af ikke-samarbejdende tredjelande

1.   Kommissionen identificerer efter proceduren i artikel 54, stk. 2, de tredjelande, som den betragter som ikke-samarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse af IUU-fiskeri.

2.   Identifikationen i stk. 1 baseres på undersøgelse af alle oplysninger indhentet efter kapitel II, III, IV, V, VIII, X og XI eller i givet fald alle andre relevante oplysninger, såsom fangstdata, handelsoplysninger fra nationale statistikker og andre pålidelige kilder, fartøjsregistre og -databaser, fangstdokumenter eller statistiske dokumentationsprogrammer og regionale fiskeriforvaltningsorganisationers lister over IUU-fartøjer samt alle andre oplysninger indhentet i havne og på fangstpladser.

3.   Et tredjeland kan identificeres som et ikke-samarbejdende tredjeland, hvis det ikke opfylder de forpligtelser, det som flag-, havne-, kyst- eller afsætningsstat har til at træffe foranstaltninger til at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri.

4.   Ved anvendelsen af stk. 3 baserer Kommissionen sig primært på en undersøgelse af de foranstaltninger, som det pågældende tredjeland har truffet i forbindelse med:

a)

gentagne tilfælde af behørigt dokumenteret IUU-fiskeri udøvet eller støttet af fiskerfartøjer, der fører dets flag, eller af dets statsborgere, eller af fiskerfartøjer, der fisker i dets maritime farvande eller benytter dets havne, eller

b)

adgang for fiskevarer, der stammer fra IUU-fiskeri, til dets marked.

5.   Ved anvendelsen af stk. 3 tager Kommissionen følgende i betragtning:

a)

om det pågældende tredjeland effektivt samarbejder med Fællesskabet ved at reagere på anmodninger fra Kommissionen om at undersøge og give feedback og følge op på IUU-fiskeri og dertil knyttede aktiviteter

b)

om det pågældende tredjeland har truffet effektive håndhævelsesforanstaltninger over for de aktører, der er ansvarlige for IUU-fiskeri, og især om der er idømt tilstrækkeligt hårde sanktioner, så overtræderne mister den økonomiske gevinst fra IUU-fiskeri

c)

det pågældende IUU-fiskeris baggrund, art, omstændigheder, omfang og grovhed

d)

for udviklingslande de kompetente myndigheders nuværende kapacitet.

6.   Ved anvendelsen af stk. 3 tager Kommissionen ligeledes følgende i betragtning:

a)

de pågældende tredjelandes ratifikation eller tiltrædelse af internationale fiskeriinstrumenter, især UNCLOS, FN-aftalen om fiskebestande og FAO’s adfærdskodeks.

b)

det pågældende tredjelands status som kontraherende part i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, eller dets tilsagn om at anvende de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som sådanne organisationer har vedtaget

c)

enhver handling eller undladelse fra det pågældende tredjelands side, der kan have gjort de gældende love, administrative bestemmelser eller internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger mindre effektive.

7.   Der tages ved anvendelsen af denne artikel i givet fald behørigt hensyn til specifikke begrænsninger i udviklingslande, især hvad angår kontrol og overvågning af fiskeri.

Artikel 32

Foranstaltninger over for lande, der er identificeret som ikke-samarbejdende tredjelande

1.   Kommissionen underretter umiddelbart berørte lande, der muligvis kan identificeres som ikke-samarbejdende tredjelande i overensstemmelse med kriterierne i artikel 31, herom via en meddelelse. Kommissionens meddelelse omfatter følgende:

a)

årsagen eller årsagerne til, at det pågældende land er blevet identificeret som et ikke-samarbejdende tredjeland, inkl. alt foreliggende bevismateriale

b)

det pågældende lands mulighed for at reagere skriftligt på beslutningen om, at landet er blevet identificeret som et ikke-samarbejdende tredjeland, og for at fremsende andre relevante oplysninger, herunder materiale, der modbeviser en sådan status, eller en eventuel handlingsplan for forbedringer og oplysning om, hvilke foranstaltninger der er truffet til afhjælpning af situationen

c)

retten til at anmode om eller give supplerende oplysninger

d)

konsekvenserne af, at det pågældende land er identificeret som ikke-samarbejdende tredjeland, jf. artikel 38.

2.   Kommissionens meddelelse som omhandlet i stk. 1 skal også indeholde en anmodning om, at det pågældende tredjeland træffer de fornødne foranstaltninger til at standse det pågældende IUU-fiskeri, forebygger sådant fiskeri i fremtiden og afhjælper enhver handling eller undladelse som omhandlet i artikel 31, stk. 6, litra c).

3.   Kommissionen sender meddelelsen og anmodningen til det pågældende tredjeland via flere kommunikationsmidler. Kommissionen tilstræber at få bekræftet af dette land, at det har modtaget meddelelsen.

4.   Kommissionen giver det pågældende tredjeland tilstrækkelig tid til at besvare meddelelsen og en rimelig frist til at afhjælpe situationen.

Artikel 33

Opstilling af en liste over ikke-samarbejdende tredjelande

1.   Rådet vedtager en liste over de ikke-samarbejdende tredjelande med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

2.   Kommissionen meddeler umiddelbart det pågældende tredjeland, at det er blevet identificeret som ikke-samarbejdende tredjeland, og at foranstaltningerne i artikel 38 vil blive anvendt, og anmoder det om at afhjælpe den nuværende situation og meddele, hvilke foranstaltninger det har truffet for at sikre, at dets fiskerfartøjer overholder bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne.

3.   Efter en beslutning i henhold til stk. 1 meddeler Kommissionen umiddelbart medlemsstaterne herom og anmoder dem om at sørge for, at foranstaltningerne i artikel 38 straks gennemføres. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle de foranstaltninger, de har truffet som svar på anmodningen.

Artikel 34

Fjernelse fra listen over ikke-samarbejdende tredjelande

1.   Rådet fjerner med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen et tredjeland fra listen over ikke-samarbejdende tredjelande, hvis det pågældende tredjeland godtgør, at den situation, der berettigede, at det blev opført på listen, er afhjulpet. I en beslutning om fjernelse fra listen tages der også hensyn til, om de pågældende tredjelande, der er identificeret som ikke-samarbejdende tredjelande, har truffet konkrete foranstaltninger til varig forbedring af situationen.

2.   Efter en beslutning i henhold til stk. 1 meddeler Kommissionen umiddelbart medlemsstaterne, at foranstaltningerne i artikel 38 er blevet ophævet for det pågældende tredjeland.

Artikel 35

Offentliggørelse af listen over ikke-samarbejdende tredjelande

Kommissionen offentliggør listen over ikke-samarbejdende tredjelande i Den Europæiske Unions Tidende og træffer alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre offentliggørelsen af denne liste, herunder offentliggørelse på sit websted. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt og indfører en mekanisme, der automatisk sørger for at holde medlemsstater, de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og civilsamfundet underrettet om ajourføringer, hvis de anmoder om det. Endvidere sender Kommissionen listen over ikke-samarbejdende tredjelande til FAO og til de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for at fremme samarbejdet mellem Fællesskabet og disse organisationer om at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri.

Artikel 36

Hasteforanstaltninger

1.   Hvis det kan godtgøres, at foranstaltninger, der er truffet af et tredjeland, underminerer de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som en regional fiskeriforvaltningsorganisation har vedtaget, kan Kommissionen i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser træffe hasteforanstaltninger, der højst må anvendes i seks måneder. Kommissionen kan træffe en ny afgørelse om at forlænge hasteforanstaltningerne med højst seks måneder.

2.   Hasteforanstaltningerne omhandlet i stk. 1 kan bl.a. indebære:

a)

at fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske og føre det pågældende tredjelands flag, nægtes adgang til medlemsstaternes havne, undtagen i tilfælde af force majeure eller nød, jf. artikel 4, stk. 2, for så vidt angår tjenester, der er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen

b)

at fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, ikke må deltage i fællesfiskeri med fartøjer, der fører det pågældende tredjelands flag

c)

at fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, ikke må fiske i maritime farvande henhørende under det pågældende tredjelands jurisdiktion, jf. dog bestemmelserne i bilaterale fiskeriaftaler

d)

at der ikke må leveres levende fisk til akvakultur i maritime farvande henhørende under det pågældende tredjelands jurisdiktion

e)

at levende fisk fanget af fiskerfartøjer, der fører det pågældende tredjelands flag, ikke må anvendes til akvakultur i maritime farvande henhørende under en medlemsstats jurisdiktion.

3.   Hasteforanstaltningerne har øjeblikkelig virkning. De meddeles medlemsstaterne og det pågældende tredjeland og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   Medlemsstaterne kan indbringe Kommissionens afgørelse, jf. stykke 1, for Rådet senest ti arbejdsdage efter modtagelse af meddelelsen.

5.   Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse senest en måned efter modtagelse af indbringelsen.

KAPITEL VII

FORANSTALTNINGER OVER FOR FISKERFARTØJER OG STATER INVOLVERET I IUU-FISKERI

Artikel 37

Foranstaltninger over for fiskerfartøjer, der er opført på EF-listen over IUU-fartøjer

Over for de fiskerfartøjer, der er opført på EF-listen over IUU-fartøjer (IUU-fiskerfartøjer), træffes følgende foranstaltninger:

1)

Flagmedlemsstater indsender ingen ansøgninger om fiskeritilladelser for IUU-fiskerfartøjer til Kommissionen.

2)

Nuværende fiskeritilladelser eller særlige fiskeritilladelser, som flagmedlemsstater har udstedt til IUU-fiskerfartøjer, trækkes tilbage.

3)

IUU-fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, nægtes tilladelse til at fiske i EF-farvande og må ikke chartres.

4)

Fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, må på ingen måde bistå IUU-fiskerfartøjer, eller deltage i fiskeforarbejdning eller omladning eller fællesfiskeri med sådanne fartøjer.

5)

IUU-fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, må kun anløbe deres hjemhavne og må ikke anløbe andre EF-havne, undtagen i tilfælde af force majeure eller en nødsituation. IUU-fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, må ikke anløbe havne i medlemsstaterne, undtagen i tilfælde af force majeure eller en nødsituation. Alternativt kan en medlemsstat tillade, at et IUU-fiskerfartøj anløber dens havne, forudsat at fangsterne om bord og eventuelle fiskeredskaber, der er forbudt efter de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer har vedtaget, konfiskeres. Medlemsstaterne konfiskerer også fangster og eventuelle fiskeredskaber, der er forbudt efter disse foranstaltninger, om bord på IUU-fiskerfartøjer, der har fået tilladelse til at anløbe medlemsstaternes havne på grund af force majeure eller en nødsituation.

6)

IUU-fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, må ikke modtage forsyninger, brændstof eller andre tjenesteydelser i havn, undtagen i tilfælde af force majeure eller en nødsituation.

7)

IUU-fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, må ikke skifte besætning, undtagen i det omfang, det er nødvendigt i tilfælde af force majeure eller en nødsituation.

8)

Medlemsstater nægter at lade IUU-fiskerfartøjer føre deres flag.

9)

Import af fiskevarer fanget af IUU-fiskerfartøjer er forbudt, og følgelig godkendes eller valideres fangstattester, der ledsager sådanne varer, ikke.

10)

Eksport og reeksport af fiskevarer fra IUU-fiskerfartøjer til forarbejdning er forbudt.

11)

Det tillades IUU-fiskerfartøjer, der hverken har fisk eller besætning om bord, at anløbe havn med henblik på ophugning, dog med forbehold af retsforfølgning og sanktioner mod fartøjet og eventuelle berørte juridiske eller fysiske personer.

Artikel 38

Foranstaltninger over for ikke-samarbejdende tredjelande

Over for ikke-samarbejdende tredjelande træffes følgende foranstaltninger:

1)

Import til Fællesskabet af fiskevarer fanget af fiskerfartøjer, der fører sådanne landes flag, er forbudt, og følgelig godkendes fangstattester, der ledsager sådanne varer, ikke. Hvis et land er blevet identificeret som et ikke-samarbejdende tredjeland, jf. artikel 31, fordi det ikke har truffet passende foranstaltninger over for IUU-fiskeri, der berører en bestemt bestand eller art, kan importforbuddet begrænses til kun at gælde for denne bestand eller art.

2)

Det er forbudt for EF-aktører at købe et fiskerfartøj, der fører sådanne landes flag.

3)

Det er forbudt at omflage et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag, til sådanne lande.

4)

Medlemsstaterne tillader ikke, at fiskerfartøjer, der fører deres flag, indgår charteraftaler med sådanne lande.

5)

Det er forbudt at eksportere fiskerfartøjer til sådanne lande.

6)

Der er forbud mod indgåelse af private handelsaftaler mellem statsborgere i en medlemsstat og sådanne lande med henblik på at give et fiskerfartøj, der fører den pågældende medlemsstats flag, mulighed for at udnytte fiskerimulighederne i sådanne lande.

7)

Fællesfiskeri mellem et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag, og et fiskerfartøj, der fører sådanne landes flag, er forbudt.

8)

Kommissionen foreslår, at alle bilaterale fiskeriaftaler eller fiskeripartnerskabsaftaler med sådanne lande opsiges, når de giver mulighed for at bringe aftalen til ophør i tilfælde af manglende overholdelse af disse landes tilsagn med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri.

9)

Kommissionen indleder ingen forhandlinger om indgåelse af bilaterale fiskeriaftaler eller fiskeripartnerskabsaftaler med sådanne lande.

KAPITEL VIII

STATSBORGERE

Artikel 39

Statsborgere, der støtter eller udøver IUU-fiskeri

1.   Statsborgere, der hører ind under medlemsstaternes jurisdiktion (statsborgere), må hverken støtte eller udøve IUU-fiskeri, herunder ved forhyring om bord på eller ved at fungere som driftsledere eller egentlige ejere af fiskerfartøjer, som er opført på EF-listen over IUU-fartøjer.

2.   Uden at det tilsidesætter flagstatens overordnede ansvar, samarbejder medlemsstaterne med hinanden og tredjelande og træffer alle passende foranstaltninger efter den nationale lovgivning og EF-retten til at identificere statsborgere, der støtter eller udøver IUU-fiskeri.

3.   Uden at det tilsidesætter flagstatens overordnede ansvar, træffer medlemsstaterne efter deres gældende love og administrative bestemmelser passende foranstaltninger over for statsborgere, der støtter eller udøver IUU-fiskeri.

4.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen navnene på de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at indsamle og verificere oplysninger om de aktiviteter, som statsborgere som omhandlet i dette kapitel udøver, og for at rapportere til og samarbejde med Kommissionen.

Artikel 40

Forebyggelse og sanktioner

1.   Medlemsstaterne opfordrer statsborgere til at give alle oplysninger om deres retlige, faktiske eller finansielle interesse i eller kontrol over fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, og navnene på de pågældende fartøjer.

2.   Statsborgere må ikke afhænde eller eksportere fiskerfartøjer til aktører, der er involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfartøjer, som er opført på EF-listen over IUU-fartøjer.

3.   Uden at det i øvrigt berører andre EF-bestemmelser for offentlige midler, må medlemsstaterne ikke yde offentlig støtte under nationale støtteordninger eller fra EF-fonde til aktører, der er involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfartøjer, som er opført på EF-listen over IUU-fartøjer.

4.   Medlemsstaterne bestræber sig på at indhente oplysninger om eventuelle aftaler mellem statsborgere og et tredjeland, der tillader omflagning af fiskerfartøjer, der fører deres flag, til et sådant tredjeland. De underretter Kommissionen derom ved at sende en liste over de pågældende fiskerfartøjer.

KAPITEL IX

UMIDDELBAR HÅNDHÆVELSE, SANKTIONER OG SUPPLERENDE SANKTIONER

Artikel 41

Formål

Dette kapitel gælder for:

1)

alvorlige overtrædelser begået i den del af medlemsstaternes område, som traktaten finder anvendelse på, eller i marine farvande henhørende under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion, med undtagelse af farvandene omkring de territorier og lande, der er nævnt i bilag II til traktaten

2)

alvorlige overtrædelser begået af EF-fiskerfartøjer eller medlemsstaternes statsborgere

3)

alvorlige overtrædelser opdaget på det område eller i de farvande, som er nævnt i nr. 1), men som er begået på det åbne hav eller inden for en tredjestats jurisdiktion og som sanktioneres i henhold til artikel 11, stk. 4.

Artikel 42

Alvorlige overtrædelser

1.   I denne forordning forstås ved alvorlig overtrædelse:

a)

aktiviteter, der betragtes som IUU-fiskeri efter kriterierne i artikel 3

b)

handel, der er direkte forbundet med IUU-fiskeri, herunder handel med eller import af fiskevarer

c)

forfalskning af de dokumenter, der er omhandlet i denne forordning, eller anvendelse af sådanne falske eller ugyldige dokumenter.

2.   Overtrædelsens alvor fastslås af en medlemsstats kompetente myndighed under hensyntagen til kriterierne i artikel 3, stk. 2.

Artikel 43

Umiddelbar håndhævelse

1.   Hvis en fysisk person mistænkes for at have begået eller tages på fersk gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, eller en juridisk person mistænkes for at kunne holdes ansvarlig for en sådan overtrædelse, indleder medlemsstaterne en tilbundsgående undersøgelse af overtrædelsen og træffer, efter deres nationale lovgivning og alt efter overtrædelsens grovhed, foranstaltninger til umiddelbar håndhævelse såsom:

a)

øjeblikkelig indstilling af fiskeriet

b)

omdirigering af fiskerfartøjet til havn

c)

omdirigering af transportmidlet til et andet sted med henblik på inspektion

d)

krav om sikkerhedsstillelse

e)

beslaglæggelse af fiskeredskaber, fangster eller fiskevarer

f)

midlertidig arrest af det pågældende fiskerfartøj eller transportmiddel

g)

suspension af fiskeritilladelse.

2.   Håndhævelsesforanstaltningerne skal være af en sådan art, at de forhindrer en fortsættelse af den pågældende alvorlige overtrædelse og giver de kompetente myndigheder mulighed for at afslutte deres undersøgelse.

Artikel 44

Sanktioner i forbindelse med alvorlige overtrædelser

1.   Medlemsstaterne sørger for, at fysiske personer, der har begået en alvorlig overtrædelse, eller juridiske personer, der kan holdes ansvarlige for en alvorlig overtrædelse, straffes med administrative sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne idømmer en maksimumssanktion på mindst fem gange værdien af de fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige overtrædelse.

Hvis en alvorlig overtrædelse gentager sig inden for en periode på fem år, idømmer medlemsstaterne en maksimumssanktion på mindst otte gange værdien af de fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige overtrædelse.

Medlemsstaterne tager, når de idømmer disse sanktioner, også hensyn til værdien af den skade, der er forvoldt på fiskerressourcerne og havmiljøet.

3.   Medlemsstaterne kan også, eller som alternativ, anvende strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Artikel 45

Supplerende sanktioner

De sanktioner, der er fastsat i dette kapitel, kan ledsages af andre sanktioner eller foranstaltninger såsom:

1)

beslaglæggelse af det fiskerfartøj, der er involveret i overtrædelsen

2)

midlertidig arrest af fiskerfartøjet

3)

konfiskation af forbudte fiskeredskaber, fangster eller fiskevarer

4)

suspension eller inddragelse af fisketilladelse

5)

nedsættelse eller fjernelse af fiskerirettigheder

6)

midlertidig eller permanent fjernelse af retten til at opnå nye fiskerirettigheder

7)

midlertidig eller permanent udelukkelse fra offentlig bistand eller støtte

8)

suspension eller inddragelse af den status som godkendt økonomisk aktør, der er indrømmet i henhold til artikel 16, stk. 3.

Artikel 46

Det samlede niveau for sanktioner og supplerende sanktioner

Det samlede niveau for sanktioner og supplerende sanktioner beregnes således, at det sikres, at de samlede sanktioner effektivt berøver de ansvarlige den økonomiske gevinst ved alvorlige overtrædelser uden dermed at berøre den lovfæstede ret til at udøve et erhverv. Med henblik herpå skal der også tages hensyn til foranstaltninger til umiddelbar håndhævelse truffet efter artikel 43.

Artikel 47

Juridiske personers ansvar

1.   Juridiske personer drages til ansvar for alvorlige overtrædelser, når sådanne overtrædelser er er begået til deres fordel af en fysisk person, der beklæder en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler enten individuelt eller som en del af den juridiske persons organisation, på grundlag af:

a)

beføjelse til at repræsentere den juridiske person, eller

b)

beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c)

beføjelse til at udøve intern kontrol.

2.   En juridisk person kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra den i stk. 1 omhandlede fysiske persons side har gjort det muligt for en fysisk person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en alvorlige overtrædelse til fordel for denne juridiske person.

3.   Juridiske personers ansvar udelukker ikke retsforfølgning af fysiske personer, som begår, tilskynder til eller medvirker til de pågældende overtrædelser.

KAPITEL X

GENNEMFØRELSE AF VISSE REGIONALE FISKERIFORVALTNINGSORGANISATIONERS BESTEMMELSER FOR OBSERVATION AF FISKERFARTØJER

Artikel 48

Observationer på havet

1.   Bestemmelserne i dette kapitel gælder for fiskeri underlagt bestemmelserne for observation på havet vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som er bindende for Fællesskabet.

2.   Hvis en medlemsstats kompetente myndighed, der er ansvarlig for inspektion på havet, observerer et fiskerfartøj, der udøver aktiviteter, der kan betragtes som IUU-fiskeri, skal der straks optages rapport om observationen. Sådanne rapporter og resultaterne af medlemsstatens undersøgelser af fiskerfartøjet betragtes som bevismateriale til brug for gennemførelse af de identifikations- og håndhævelsesmekanismer, der er fastsat ved denne forordning.

3.   Føreren af et EF-fiskerfartøj eller et tredjelandsfiskerfartøj, der observerer et fiskerfartøj, som udøver de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, kan dokumentere en sådan observation med så mange oplysninger som muligt, f.eks.:

a)

fiskerfartøjet navn og en beskrivelse af fartøjet

b)

fiskerfartøjets kaldesignal

c)

fartøjets registreringsnummer og eventuelle Lloyds/IMO-nummer

d)

fiskerfartøjets flagstat

e)

position (breddegrad og længdegrad) ved første identificering

f)

dato/UTC-klokkeslæt ved første identificering

g)

ét eller flere fotos af fiskerfartøjet til bekræftelse af observationen

h)

eventuelle andre relevante oplysninger om det observerede fiskerfartøjs aktiviteter.

4.   Observationsrapporter sendes umiddelbart til de kompetente myndigheder i det observerede fiskerfartøjs flagmedlemsstat, og disse myndigheder videresender dem snarest muligt til Kommissionen eller til det organ, som den har udpeget. Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, underretter straks det observerede fiskerfartøjs flagstat. Kommissionen eller et organ, som den har udpeget, sender derefter observationsrapporten til alle medlemsstater og i givet fald til eksekutivsekretæren for de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer med henblik på yderligere skridt i overensstemmelse med foranstaltningerne vedtaget af sådanne organisationer.

5.   En medlemsstat, der modtager en observationsrapport om de aktiviteter, som et fiskerfartøj, der fører dets flag, har udøvet, fra den kompetente myndighed i en kontraherende part i en regional fiskeriforvaltningsorganisation, formidler snarest muligt rapporten og alle relevante oplysninger til Kommissionen eller til det organ, som den har udpeget, der så i givet fald formidler disse oplysninger til eksekutivsekretæren for den relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisation med henblik på yderligere skridt i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er vedtaget af denne organisation.

6.   Denne artikel anvendes med forbehold af eventuelle skærpede bestemmelser, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som Fællesskabet er kontraherende part i.

Artikel 49

Fremsendelse af oplysninger om observerede fiskerfartøjer

1.   Medlemsstater, der kommer i besiddelse af veldokumenterede oplysninger om observation af fiskerfartøjer, sender umiddelbart sådanne oplysninger til Kommissionen eller til det organ, som den har udpeget, med det format, der er fastlagt efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

2.   Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, undersøger også veldokumenterede oplysninger om observation af fiskerfartøjer fra borgere, fra organisationer i civilsamfundet, herunder miljøorganisationer, samt fra repræsentanter for fiskerierhvervet og repræsentanter for handelen med fisk.

Artikel 50

Undersøgelse af observerede fiskerfartøjer

1.   Medlemsstaterne iværksætter snarest muligt en undersøgelse af de aktiviteter, som fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som er blevet observeret efter artikel 49, har udøvet.

2.   Medlemsstaterne giver, om muligt elektronisk, hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest to måneder efter meddelelse af observationsrapporten, jf. artikel 48, stk. 4, Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, nærmere oplysninger om iværksættelsen af undersøgelsen og eventuelle foranstaltninger, som de har truffet eller agter at træffe over for de observerede fiskerfartøjer, som fører deres flag. Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, skal med passende regelmæssige mellemrum have tilsendt rapporter om, hvordan undersøgelserne af de observerede fiskerfartøjs aktiviteter skrider frem. Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, skal have tilsendt en endelig rapport om resultaterne, når undersøgelserne er afsluttet.

3.   Andre medlemsstater end den involverede flagmedlemsstat verificerer i givet fald, om de rapporterede observerede fiskerfartøjer har udøvet aktiviteter i maritime farvande henhørende under deres jurisdiktion, eller om de varer, der stammer fra de pågældende fartøjer, er blevet landet på eller importeret til deres område, og undersøger, om de tidligere har overholdt relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger. Medlemsstaterne underretter umiddelbart Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, og den berørte flagmedlemsstat om resultaterne af deres verifikationer og undersøgelser.

4.   Kommissionen eller det organ, som den har udpeget, meddeler de modtagne oplysninger, jf. stk. 2 og 3, til alle medlemsstater.

5.   Denne artikel anvendes med forbehold af bestemmelserne i kapitel V i forordning (EF) nr. 2371/2002 og de bestemmelser, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som Fællesskabet er kontraherende part i.

KAPITEL XI

GENSIDIG BISTAND

Artikel 51

Gensidig bistand

1.   De forvaltningsmyndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne, skal samarbejde med hinanden og med forvaltningsmyndigheder i tredjelande og Kommissionen for at sikre, at denne forordning overholdes.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal der oprettes en ordning for gensidig bistand, der kommer til at omfatte et automatisk informationssystem, »informationssystemet for IUU-fiskeri«, der forvaltes af Kommissionen eller et organ udpeget af denne, og som skal bistå de kompetente myndigheder med at forebygge, undersøge og retsforfølge IUU-fiskeri.

3.   Gennemførelsesbestemmelser til dette kapitel vedtages efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

KAPITEL XII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 52

Gennemførelse

Nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 54, stk. 2.

Artikel 53

Finansiel støtte

Medlemsstaterne kan kræve, at de berørte driftsansvarlige bidrager til omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 54

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af den komité, der er nedsat ved artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

Artikel 55

Rapporteringsforpligtelser

1.   Medlemsstaterne sender hvert andet år Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning senest den 30. april i det følgende kalenderår.

2.   På grundlag af medlemsstaternes rapporter og Kommissionens egne iagttagelser udarbejder Kommissionen hvert tredje år en rapport, der forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

3.   Kommissionen evaluerer denne forordnings indvirkning på IUU-fiskeri senest den 29. oktober 2013.

Artikel 56

Ophævelser

Artikel 28b, stk. 2, og artikel 28e, 28f og 28g samt artikel 31, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 2847/93, forordning (EF) nr. 1093/94, forordning (EF) nr. 1447/1999, artikel 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b og 21c i forordning (EF) nr. 1936/2001 og artikel 26a, 28, 29, 30 og 31 i forordning (EF) nr. 601/2004 ophæves med virkning fra den 1. januar 2010.

Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 57

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  Udtalelse af 23.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 29.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Udtalelse afgivet på grundlag af en ikke-obligatorisk høring.

(3)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(4)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1093/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af betingelserne for, at tredjelandes fiskerfartøjer kan lande deres fangster direkte og afsætte dem i Fællesskabets havne (EFT L 121 af 12.5.1994, s. 3).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EFT L 167 af 2.7.1999, s. 5).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001 af 27. september 2001 om visse kontrolforanstaltninger for fiskeri efter visse bestande af stærkt vandrende fiskearter (EFT L 263 af 3.10.2001, s. 1).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 16).

(11)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG I

Liste over varer, som er udelukket fra definitionen af »fiskevarer« i artikel 2, nr. 8)

Ferskvandsfiskevarer

Akvakulturprodukter, der stammer fra fiskeyngel eller larver

Akvariefisk

Østers, levende

Kammuslinger, herunder almindelig kammusling, af arten Pecten, Chlamys eller Placopecten, levende, ferske eller kølede

Store kammuslinger (Pecten maximus), frosne

Andre kammuslinger, ferske eller kølede

Muslinger

Snegle bortset fra havsnegle

Tilberedte eller konserverede bløddyr


BILAG II

EF-fangstattest og EF-reeksportcertifikat

Image

Image

Image

Tillæg I

Detaljer vedrørende transporten

Image


BILAG III

Flagstatsmeddelelser

1.

Flagstatsmeddelelsers indhold, jf. artikel 20

Kommissionen anmoder flagstater om at oplyse navne, adresser og officielle stempler for så vidt angår de offentlige myndigheder på deres område, som er bemyndiget til:

a)

at registrere fiskerfartøjer, der fører deres flag

b)

at udstede fiskerilicenser til deres fiskerfartøjer og til at suspendere og tilbagekalde sådanne licenser

c)

at bekræfte rigtigheden af oplysningerne i fangstattesterne, jf. artikel 13, og validere sådanne attester

d)

at gennemføre, kontrollere og håndhæve de love, administrative bestemmelser og bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som deres fiskerfartøjer skal overholde

e)

at verificere sådanne fangstattester for at bistå de kompetente myndigheder i medlemsstaterne gennem administrativt samarbejde, jf. artikel 20, stk. 4

f)

at fremsende modeller af deres fangstattest som vist i bilag II, og

g)

at ajourføre sådanne meddelelser.

2.

Fangstdokumentationsordninger, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, jf. artikel 13

Hvis en fangstdokumentationsordning, der er vedtaget af en regional fiskeriforvaltningsorganisation med henblik på anvendelsen af denne forordning, er godkendt som fangstattesteringsordning, anses flagstaternes meddelelser i henhold til sådanne fangstdokumentationsordninger for at være givet efter bestemmelserne i dette bilags punkt 1, og bestemmelserne i dette bilag anses for at finde tilsvarende anvendelse.


BILAG IV

Erklæring i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. .../2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Jeg bekræfter, at følgende forarbejdede fiskevarer: … (varebeskrivelse og kode i den kombinerede nomenklatur) er fremstillet af fangster, der er importeret i henhold til følgende fangstattest(er):

Image

Forarbejdningsanlæggets navn og adresse:

.…

Eksportørens navn og adresse (hvis forskellig fra forarbejdningsanlægget):

Forarbejdningsanlæggets godkendelsesnummer:

Sundhedscertifikatnummer og -dato:

Image

Påtegning fra den kompetente myndighed:

Image


29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/33


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1006/2008

af 29. september 2008

om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/94

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 3317/94 af 22. december 1994 om generelle bestemmelser for tilladelser til fiskeri i tredjelandes farvande som led i en fiskeriaftale (1) fastsættes proceduren for tildeling af fiskeritilladelser til EF-fiskerfartøjer i farvande, der hører under tredjelandes jurisdiktion, i henhold til de fiskeriaftaler, som er indgået mellem Fællesskabet og tredjelande. Den procedure, der er fastsat i nævnte forordning, anses ikke længere for formålstjenlig i forhold til de internationale forpligtelser, som udspringer af bilaterale fiskeriaftaler og multilaterale aftaler og konventioner, som er vedtaget inden for rammerne af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) eller tilsvarende instanser. Desuden bidrager nævnte forordning ikke længere tilstrækkeligt til at nå den fælles fiskeripolitiks mål, især ikke for så vidt angår bæredygtigt fiskeri og kontrol.

(2)

Som følge af handlingsplanen for 2006-2008 med henblik på at forenkle og forbedre den fælles fiskeripolitik, der fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 8. december 2005, og de ændrede vilkår for fiskeri uden for EF-farvande siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 3371/94 og for at overholde internationale forpligtelser bør der indføres en generel EF-ordning for tildeling af tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande. Reglerne for at give fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, adgang til EF-farvande, som for øjeblikket er spredt over flere forskellige retsakter, bør desuden omskrives og så vidt muligt rettes ind efter reglerne for EF-fiskerfartøjer.

(3)

EF-fiskerfartøjer bør først have lov til at udøve fiskeri uden for EF-farvande, når de har fået tilladelse til det af den myndighed, som er ansvarlig for at give tilladelse til det pågældende fiskeri, det være sig myndigheden i det tredjeland, i hvis farvande fiskeriet finder sted, den myndighed, der er ansvarlig for at tillade fiskeri i internationale farvande, som er omfattet af bestemmelser vedtaget inden for rammerne af en RFFO eller en tilsvarende instans, eller, hvis der er tale om fiskeri på åbent hav, der ikke er reguleret af en aftale, medlemsstaternes myndigheder, jf. dog specifik EF-lovgivning om fiskeri på åbent hav.

(4)

Det bør forklares tydeligt, hvilket ansvar Kommissionen og medlemsstaterne har for proceduren for tildeling af tilladelse til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande. I den forbindelse bør Kommissionen være i stand til at sikre, at internationale forpligtelser og den fælles fiskeripolitiks bestemmelser overholdes, at anmodningerne om fremsendelse af ansøgninger er fuldstændige, og at de sendes inden for de frister, som er fastsat i henhold til de pågældende aftaler.

(5)

EF-fiskerfartøjer bør kun anses for at være berettiget til at få tilladelse til fiskeri uden for EF-farvande, såfremt en række kriterier i relation til Fællesskabets internationale forpligtelser og den fælles fiskeripolitiks regler og mål er opfyldt.

(6)

Hvis Rådets procedure for vedtagelse af afgørelsen om midlertidig anvendelse af en ny protokol til en bilateral fiskeriaftale med et tredjeland, der fordeler fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne, ikke kan afsluttes inden datoen for den midlertidige anvendelse, bør Kommissionen midlertidigt for at undgå enhver afbrydelse af EF-fiskerfartøjernes fiskeri kunne fremsende ansøgninger om fiskeritilladelser til tredjelandet i en periode på seks måneder fra den foregående protokols udløb.

(7)

For at sikre, at de fiskerimuligheder, som Fællesskabet har i henhold til fiskeripartnerskabsaftaler, udnyttes fuldt ud, bør Kommissionen bemyndiges til midlertidigt at omfordele fiskerimuligheder, som en medlemsstat ikke har udnyttet, til en anden medlemsstat, uden at det berører fordelingen eller udvekslingen af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne i henhold til den pågældende protokol.

(8)

Fiskeripartnerskabsaftaler er aftaler som dem, der er omhandlet i Rådets konklusioner af 15. juli 2004, og som på tidspunktet for deres indgåelse eller midlertidige anvendelse blev beskrevet som sådan af Rådet.

(9)

Bestemmelserne om kontrol af udnyttelsen af fiskerimuligheder, der er tildelt EF-fiskerfartøjer uden for EF-farvande, og af fiskerimuligheder, der er tildelt tredjelandes fiskerfartøjer i EF-farvande, bør rettes ind efter hinanden, og der bør kunne træffes foranstaltninger i tide til at forhindre medlemsstater og tredjelande i at overskride disse muligheder.

(10)

For at sikre en sammenhængende og effektiv retsforfølgning i tilfælde af overtrædelser bør de kontrol- og overvågningsrapporter, som Kommissionens inspektører, EF-inspektører, medlemsstaternes inspektører eller tredjelandes inspektører udarbejder, kunne udnyttes fuldt ud.

(11)

Alle data vedrørende EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande i henhold til fiskeriaftaler bør være ajourført og så vidt muligt tilgængelige for medlemsstaterne og de pågældende tredjelande. Med henblik herpå bør der etableres et særligt EF-informationssystem for fiskeritilladelser.

(12)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2). Disse regler kan også give mulighed for at dispensere fra de forpligtelser, som er fastsat i denne forordning, hvis forpligtelserne ville skabe en uforholdsmæssig stor byrde sammenholdt med aktivitetens økonomiske betydning; af hensyn til effektiviteten bør sådanne dispensationer vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

(13)

Forordning (EF) nr. 3317/94 og bestemmelserne om tredjelandsfiskerfartøjers adgang til EF-farvande i Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (3) og Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (4) bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde og mål

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om

a)

tildeling af tilladelse til EF-fiskerfartøjer til at udøve fiskeri:

i)

i farvande, der henhører under et tredjelands højhedsområde eller jurisdiktion, som led i en fiskeriaftale, der er indgået mellem EF og dette land

ii)

som led i bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget inden for rammerne af en regional fiskeriforvaltningsorganisation eller en tilsvarende instans, som EF er kontraherende part eller ikke-kontraherende samarbejdspart i (i det følgende benævnt »RFFO«), eller

iii)

uden for EF-farvande, som ikke er omfattet af en fiskeriaftale eller en RFFO

b)

tildeling af tilladelse til tredjelandsfiskerfartøjer til at udøve fiskeri i EF-farvande

og rapporteringsforpligtelser i forbindelse med de tilladte aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»aftale«: en fiskeriaftale, der er indgået, eller som der er truffet afgørelse om midlertidig anvendelse af i henhold til traktatens artikel 300

b)

»regional fiskeriforvaltningsorganisation« eller »RFFO«: en subregional eller regional organisation eller tilsvarende instans med kompetence efter folkeretten til at træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for levende marine ressourcer, som efter konventionen eller aftalen om den pågældende organisations eller instans’ oprettelse hører under dens ansvar

c)

»fiskeri«: fangst, opbevaring om bord, forarbejdning og omladning af fisk

d)

»EF-fiskerfartøj«: EF-fiskerfartøj som omhandlet i artikel 3, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (5)

e)

»EF-fiskerfartøjsregister«: EF-fiskerfartøjsregister som omhandlet i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002

f)

»fiskerimuligheder«: fiskerimulighed som defineret i artikel 3, litra q), i forordning (EF) nr. 2371/2002

g)

»bevillingsmyndighed«: myndighed, der er ansvarlig for at tildele EF-fiskerfartøjer tilladelse til fiskeri i henhold til en aftale eller en bevilling for tredjelandsfiskerfartøjer til fiskeri i EF-farvande

h)

»fiskeritilladelse«: ret til at udøve fiskeri i en bestemt periode, i et givet område eller inden for et givet fiskeri

i)

»fiskeriindsats«: fiskeriindsats som defineret i artikel 3, litra h), i forordning (EF) nr. 2371/2002

j)

»elektronisk fremsendelse«: overførsel af data i elektronisk format, hvis indhold, format og protokol er fastlagt af Kommissionen eller aftalt mellem parterne i en aftale

k)

»fiskerikategori«: opdeling af flåden baseret på kriterier som f.eks. fartøjstype, fiskeritype og det fiskeredskab, der anvendes

l)

»alvorlig overtrædelse«: en alvorlig overtrædelse som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (6) eller en alvorlig overtrædelse eller en alvorlig misligholdelse i henhold til den pågældende aftale

m)

»IUU-liste«: liste over fiskerfartøjer, der udøver ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri og er identificeret af en RFFO eller af Kommissionen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (7)

n)

»EF-informationssystem for fiskeritilladelser«: informationssystem etableret af Kommissionen i henhold til artikel 12

o)

»tredjelandsfiskerfartøj«:

et fartøj uanset dimensioner, der som primær eller sekundær aktivitet anvendes til fiskevarer

et fartøj, der ikke anvendes til fangst med egne midler, men modtager fiskevarerne ved omladning fra andre fartøjer

et fartøj, hvor der foretages en af følgende behandlinger af fiskevarer om bord: filetering, udskæring, flåning, hakning, frysning og/eller forarbejdning

og som fører et tredjelands flag og/eller er registreret i et tredjeland.

KAPITEL II

EF-FISKERFARTØJERS FISKERI UDEN FOR EF-FARVANDE

AFDELING I

Almindelige bestemmelser

Artikel 3

Almindelig bestemmelse

Kun EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne forordning, har ret til at udøve fiskeri uden for EF-farvande.

AFDELING II

Tilladelser til fiskeri som led i aftaler

Artikel 4

Indsendelsen af anmodninger

1.   Senest fem arbejdsdage før udløbet af den frist for fremsendelse af ansøgninger, der er fastsat i den pågældende aftale, eller, hvis der ikke er fastsat nogen frist i aftalen, senest i overensstemmelse med den ordning, der er fastlagt i aftalen, og med forbehold af specifikke fællesskabsbestemmelser, sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen ansøgningerne om fiskeritilladelser for de pågældende fiskerfartøjer.

2.   De i stk. 1 omhandlede ansøgninger skal indeholde fartøjets EF-flåderegisternummer og internationale radiokaldesignal og andre data, der kræves i henhold til den pågældende aftale eller foreskrives efter den procedure, som er nævnt i artikel 27, stk. 2.

Artikel 5

Berettigelseskriterier

1.   Medlemsstaterne sender kun Kommissionen ansøgninger om fiskeritilladelse til fiskerfartøjer, der fører deres flag:

a)

for fartøjer, der allerede udøver fiskeri, og som under de sidste 12 måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale eventuelt har opfyldt de betingelser, som i henhold til aftalen er fastsat for den pågældende periode

b)

som i de sidste 12 måneder forud for ansøgningen om fiskeritilladelse har været retsforfulgt for alvorlige overtrædelser, eller det har været mistænkt for sådanne overtrædelser i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning, og/eller hvis fartøjet har skiftet ejer, og den nye ejer giver garantier for, at betingelserne vil blive opfyldt

c)

som ikke står på en IUU-liste

d)

hvis data i EF-flåderegistret og EF-informationssystemet for fiskeritilladelser er fuldstændige og rigtige

e)

som har en gyldig fiskerilicens, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2005 af 3. august 2005 om forvaltning af fiskerilicenser og om, hvilke oplysninger fiskerilicenserne mindst skal indeholde (8)

f)

hvis bevillingsmyndigheden har fået udleveret eller har adgang til de data, der kræves i henhold til den pågældende aftale, og

g)

for hvilke ansøgningerne om fiskeritilladelse er i overensstemmelse med den pågældende aftale og denne forordning.

2.   Hver medlemsstat sørger for, at de ansøgninger om fiskeritilladelser, som den anmoder om fremsendelse af, er i overensstemmelse med de fiskerimuligheder, som medlemsstaten har i henhold til den relevante aftale.

Artikel 6

Fremsendelse af ansøgninger

1.   Kommissionen fremsender i henhold til denne artikel ansøgningerne til bevillingsmyndigheden senest fem arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen fra medlemsstaten.

2.   Kommissionen gennemgår anmodningerne om fremsendelse af ansøgninger på grundlag af:

a)

de fiskerimuligheder, Rådet har tildelt hver medlemsstat i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 eller traktatens artikel 37, og

b)

betingelserne i den pågældende aftale og denne forordning.

3.   Kommissionen kontrollerer, at:

a)

betingelserne i artikel 5 er opfyldt, og

b)

de ansøgninger om fiskeritilladelser, som den pågældende medlemsstat anmoder om fremsendelse af, svarer til de fiskerimuligheder, som er til rådighed i henhold til den pågældende aftale, idet den tager alle medlemsstaternes ansøgninger i betragtning.

Artikel 7

Ansøgninger, der ikke fremsendes

1.   Kommissionen sender ikke bevillingsmyndigheden ansøgninger:

a)

hvis de data, som medlemsstaten har udleveret i henhold til artikel 4, stk. 2, er ufuldstændige for det pågældende fartøj

b)

hvis den pågældende medlemsstat ikke har tilstrækkelige fiskerimuligheder under hensyn til de tekniske specifikationer i den pågældende aftale og i forhold til de ansøgninger, den har indsendt

c)

hvis betingelserne i den pågældende aftale og denne forordning ikke er overholdt.

2.   Undlader Kommissionen at fremsende en eller flere ansøgninger, underretter den straks den pågældende medlemsstat og begrunder hvorfor.

Hvis medlemsstaten ikke er enig i Kommissionens begrundelse, sender den inden for fem arbejdsdage Kommissionen eventuelle oplysninger eller dokumenter til støtte for sin indvending. Kommissionen tager ansøgningen op til fornyet overvejelse i lyset af disse oplysninger.

Artikel 8

Oplysninger

1.   Kommissionen underretter straks flagmedlemsstaten elektronisk om bevillingsmyndighedens afgørelse om at give et bestemt fiskerfartøj fiskeritilladelse, eller bevillingsmyndighedens afgørelse om ikke at give fartøjet denne fiskeritilladelse.

Kræves det i henhold til en aftale, sendes ledsage- og originaldokumenterne i papirform og/eller elektronisk.

2.   Flagmedlemsstaten giver straks ejerne af de pågældende fiskerfartøjer de oplysninger, den har fået i henhold til stk. 1.

3.   Informerer en bevillingsmyndighed Kommissionen om, at den har besluttet at suspendere eller inddrage en fiskeritilladelse, der er udstedt til et EF-fiskerfartøj i henhold til en aftale, underretter Kommissionen straks elektronisk fartøjets flagmedlemsstat herom. Flagmedlemsstaten videresender straks denne information til fartøjets ejer.

4.   Kommissionen kontrollerer i samråd med flagmedlemsstaten og den relevante bevillingsmyndighed, om afgørelsen om at nægte eller suspendere en fiskeritilladelse er i overensstemmelse med den pågældende aftale, og underretter begge parter om resultatet.

Artikel 9

Fortsat fiskeri

1.   Såfremt:

protokollen til en bilateral fiskeriaftale med et tredjeland, der fastlægger fiskerimulighederne i henhold til denne aftale, er udløbet, og

Kommissionen har paraferet en ny protokol, men der endnu ikke er truffet afgørelse om dens indgåelse eller midlertidige anvendelse

kan Kommissionen i en periode på seks måneder fra den foregående protokols udløb, og uden at det berører Rådets beføjelse til at træffe afgørelse om indgåelse eller midlertidig anvendelse af den nye protokol, fremsende ansøgninger om fiskeritilladelser til det pågældende tredjeland i henhold til denne forordning.

2.   I henhold til bestemmelserne i den pågældende aftale kan EF-fartøjer, der har tilladelse til at udøve fiskeri ifølge denne aftale, ved udløbet af fiskeritilladelserne fortsætte med at fiske ifølge denne aftale i en periode på højst seks måneder efter udløbsdatoen, forudsat at en videnskabelig udtalelse giver mulighed for det.

3.   I denne forbindelse anvender Kommissionen den foregående protokols fordelingsnøgle med hensyn til stk. 1 og anvender fordelingsnøglen i den gældende protokol med hensyn til stk. 2.

Artikel 10

Underudnyttelse af fiskerimuligheder i forbindelse med fiskeripartnerskabsaftaler

1.   Viser det sig i forbindelse med en fiskeripartnerskabsaftale på grundlag af anmodningerne om fremsendelse af ansøgninger, jf. denne forordnings artikel 4, at det antal fiskeritilladelser eller de fiskerimuligheder, som Fællesskabet har fået tildelt i henhold til en aftale, ikke udnyttes fuldt ud, underretter Kommissionen de pågældende medlemsstater og anmoder dem om at bekræfte, at de ikke fuldt ud udnytter fiskerimulighederne. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af de frister, som Rådet træffer afgørelse om ved indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den givne periode.

2.   På grundlag af den pågældende medlemsstats bekræftelse vurderer Kommissionen, hvor mange uudnyttede fiskerimuligheder der er i alt, og forelægger vurderingen for medlemsstaterne.

3.   Medlemsstater, der ønsker at udnytte de uudnyttede fiskerimuligheder, som er nævnt i stk. 2, sender Kommissionen en liste over alle fartøjer, for hvilke de har til hensigt at anmode om fiskeritilladelse, og anmodning om fremsendelse af ansøgninger for hvert af disse fartøjer i henhold til artikel 4.

4.   Kommissionen afgør, hvordan omfordelingen skal finde sted, i nært samarbejde med de pågældende medlemsstater.

Hvis en berørt medlemsstat gør indvendinger imod denne omfordeling, afgør Kommissionen efter proceduren i artikel 27, stk. 2, hvordan omfordelingen skal finde sted, idet den tager kriterierne i bilag I i betragtning, og underretter de pågældende medlemsstater herom.

5.   Fremsendelsen af ansøgninger i henhold til denne artikel har ingen indflydelse på fordelingen af fiskerimuligheder eller udvekslingen heraf mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

6.   Der er intet til hinder for, at Kommissionen anvender den i stk. 1-4 beskrevne mekanisme, indtil de i stk. 1 nævnte frister er fastsat.

AFDELING III

Fiskeri, der ikke er omfattet af en aftales anvendelsesområde

Artikel 11

Almindelige bestemmelser

1.   En driftsansvarlig for et EF-fiskerfartøj, der agter at udøve fiskeri på åbent hav i farvande, der ikke er omfattet af en aftale eller en RFFO, underretter flagmedlemsstatens myndigheder om sådant fiskeri.

EF-fiskerfartøjer må udøve fiskeri på åbent hav i farvande, der ikke er omfattet af en aftale eller en RFFO, hvis de har fået tilladelse fra deres flagmedlemsstat i henhold til nationale bestemmelser, jf. dog EF-lovgivningen om fiskeri på åbent hav.

Medlemsstaterne underretter, ti dage før det fiskeri, som er nævnt i første afsnit, påbegyndes, Kommissionen om, hvilke fartøjer der har fået tilladelse til at fiske i henhold til nævnte afsnit, med angivelse af arter og fiskeredskaber, og den periode og det område, som tilladelsen gælder for.

2.   Medlemsstaterne undersøger, om der findes eventuelle aftaler mellem deres statsborgere og et tredjeland, i henhold til hvilke fiskerfartøjer, der fører deres flag, kan udøve fiskeri i farvande, som henhører under et tredjelands højhedsområde eller jurisdiktion, og underretter Kommissionen herom ved elektronisk fremsendelse af en liste over de pågældende fartøjer.

3.   Denne afdeling finder kun anvendelse på fartøjer med en længde overalt på over 24 meter.

AFDELING IV

Rapporteringsforpligtelser og lukning af fiskeri

Artikel 12

EF-informationssystem for fiskeritilladelser

1.   Kommissionen opretter et EF-informationssystem for fiskeritilladelser med data om de tilladelser, som er udstedt i henhold til denne forordning. Kommissionen opretter et sikkert websted til det formål.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at de data om fiskeritilladelser, der kræves inden for rammerne af en aftale eller en RFFO, indlæses i EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, og de ajourfører løbende disse data.

Artikel 13

Rapportering af fangster og fiskeriindsats

1.   EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til afdeling II eller III, sender hver uge de nationale myndigheder data om deres fangster og, hvis det kræves, om deres fiskeriindsats. Disse data er til rådighed for Kommissionen efter anmodning.

Uanset foregående afsnit sender EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 24 meter fra 1. januar 2010 dagligt de kompetente nationale myndigheder data om deres fangster og, hvis det kræves, om deres fiskeriindsats i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2007 af 21. december 2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (9). Fra 1. januar 2011 gælder dette også for EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 meter.

2.   Medlemsstaterne indsamler de data, der er nævnt i stk. 1, og sender senest den 15. i hver kalendermåned for hver bestand, gruppe af bestande eller fiskerikategori Kommissionen eller et organ, Kommissionen har udpeget til det formål, elektronisk meddelelse om de mængder, der er fanget, og, hvis det kræves i henhold til en aftale eller en forordning om gennemførelse af aftalen, meddelelse om fiskeriindsatsen i den foregående måned for fartøjer, der fører deres flag, i de farvande, som er omfattet af en aftales anvendelsesområde, og de foregående seks måneder ved fiskeri uden for EF-farvande, som ikke er omfattet af en aftale.

3.   Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 27, stk. 2, afgørelse om, i hvilket format de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede data skal sendes.

Artikel 14

Kontrol af fangster og fiskeriindsats

Medlemsstaterne sørger for, at forpligtelserne til at rapportere fangster og, hvis det kræves, fiskeriindsats i henhold til den pågældende aftale overholdes, jf. dog kapitel V i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 15

Lukning af fiskeri

1.   Når en medlemsstat anser de fiskerimuligheder, der er til rådighed for den, for at være opbrugt, indfører den straks forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand, de pågældende redskaber eller den pågældende gruppe af bestande, jf. dog artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93. Denne bestemmelse finder anvendelse med forbehold af specifikke bestemmelser, der er fastlagt i den pågældende aftale.

2.   Er de fiskerimuligheder, som er til rådighed for en medlemsstat, udtrykt både i fangst- og indsatsbegrænsninger, indfører medlemsstaten forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand, de pågældende redskaber eller den pågældende gruppe af bestande, så snart en af disse muligheder anses for at være opbrugt. For at give mulighed for fortsat fiskeri inden for rammerne af ikke-opbrugte fiskerimuligheder, der også retter sig mod opbrugte fiskerimuligheder, underretter medlemsstaterne Kommissionen om tekniske foranstaltninger, der ikke har negative virkninger for de opbrugte fiskerimuligheder. Denne bestemmelse finder anvendelse med forbehold af specifikke bestemmelser, der er fastlagt i den pågældende aftale.

3.   Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om de fiskeriforbud, der er truffet beslutning om i henhold til denne artikel.

4.   Vurderer Kommissionen, at de fiskerimuligheder, der er til rådighed for EF eller en medlemsstat, er opbrugt, informerer Kommissionen de pågældende medlemsstater herom og anmoder dem om at indføre forbud mod fiskeri i henhold til stk. 1, 2 og 3.

5.   Så snart der er indført forbud mod fiskeri i henhold til stk. 1 eller 2, suspenderes de fiskeritilladelser, der er udstedt vedrørende den pågældende bestand eller gruppe af bestande.

Artikel 16

Suspendering af fiskeritilladelser

1.   Hvis en bevillingsmyndighed i henhold til en fiskeriaftale meddeler Kommissionen, at den har besluttet at suspendere eller tilbagekalde en fiskeritilladelse for et fiskerfartøj under en medlemsstats flag, underretter Kommissionen straks flagmedlemsstaten herom. Kommissionen foretager de nødvendige undersøgelser i overensstemmelse med de i den pågældende aftale fastsatte procedurer, hvor det er relevant i samråd med flagmedlemsstaten og det pågældende tredjelands bevillingsmyndigheder, og meddeler flagmedlemsstaten og eventuelt tredjelandets bevillingsmyndigheder resultatet.

2.   Suspenderer et tredjelands bevillingsmyndighed en fiskeritilladelse, som den har tildelt et EF-fiskerfartøj, skal flagmedlemsstaten ophæve fiskeritilladelsen i henhold til aftalen for hele den periode, hvori fiskeritilladelsen er suspenderet.

Hvis et tredjelands bevillingsmyndigheder endeligt tilbagekalder fiskeritilladelsen, skal flagmedlemsstaten omgående tilbagekalde den fiskeritilladelse, der er tildelt det pågældende fartøj inden for rammerne af den pågældende aftale.

3.   Kontrol- og overvågningsrapporter udarbejdet af Kommissionens inspektører, EF-inspektører, medlemsstaternes inspektører eller inspektørerne i et tredjeland, som er part i den pågældende aftale, betragtes som gyldige bevismidler i administrative sager eller retssager indledt i en medlemsstat. Med hensyn til dokumentationsværdi skal disse rapporter sidestilles med den pågældende medlemsstats kontrol- og overvågningsrapporter.

AFDELING V

Adgang til data

Artikel 17

Adgang til data

1.   Ud over de forpligtelser, der gælder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (10), skal de data, som medlemsstaterne i henhold til dette kapitel sender til Kommissionen eller et organ, som Kommissionen har udpeget, være tilgængelige på det sikre websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser for alle de pågældende brugere med tilladelse fra:

a)

medlemsstaterne

b)

Kommissionen eller et organ, som Kommissionen har udpeget, for så vidt angår kontrol og inspektion.

Disse personer har kun adgang til de data, som de har behov for i forbindelse med tildelingen af fiskeritilladelser og/eller for kontrollen, og som er underlagt bestemmelserne om datafortrolighed.

2.   Ejeren af et fartøj, der er registreret i EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, eller dennes repræsentant kan få en elektronisk kopi af de data, som er registreret, hvis vedkommende sender en officiel anmodning til Kommissionen via dennes nationale administration.

KAPITEL III

TREDJELANDSFISKERFARTØJERS FISKERI I EF-FARVANDE

Artikel 18

Almindelige bestemmelser

1.   Tredjelandsfiskerfartøjer kan

a)

udøve fiskeri i EF-farvande, hvis de har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til dette kapitel

b)

lande, omlade i havne eller forarbejde fisk, hvis de har fået en forhåndstilladelse fra den medlemsstat, i hvis farvande operationen skal finde sted.

2.   Tredjelandsfiskerfartøjer, der har tilladelse til at udøve fiskeri i henhold til en aftale den 31. december i et givet kalenderår, kan fortsætte med at fiske i henhold til denne aftale fra den 1. januar det følgende år, indtil Kommissionen har truffet afgørelse om at udstede fiskeritilladelse til disse fartøjer for det nye år i henhold til artikel 20.

Artikel 19

Fremsendelse af ansøgninger fra tredjelande

1.   Det pågældende tredjeland sender den dag, hvor en aftale om tildeling af fiskerimuligheder i EF-farvande træder i kraft, elektronisk Kommissionen en liste over fartøjer, der fører dets flag og/eller er registreret i landet, og som agter at udnytte disse fiskerimuligheder.

2.   Inden for den frist, som fastsættes i den pågældende aftale eller af Kommissionen, sender tredjelandets myndigheder elektronisk Kommissionen ansøgninger om fiskeritilladelser for fiskerfartøjer, der fører tredjelandets flag, med angivelse af fartøjernes internationale radiokaldesignal og andre data, der kræves i henhold til aftalen, eller som vedtages efter den procedure, som er nævnt i artikel 27, stk. 2.

Artikel 20

Udstedelse af fiskeritilladelser

1.   Kommissionen gennemgår ansøgningerne om fiskeritilladelser under hensyntagen til de fiskerimuligheder, tredjelandet har fået tildelt, og udsteder fiskeritilladelser i overensstemmelse med de foranstaltninger, Rådet har vedtaget, og bestemmelserne i den pågældende aftale.

2.   Kommissionen informerer tredjelandets og medlemsstaternes myndigheder om de fiskeritilladelser, der er udstedt.

Artikel 21

Berettigelseskriterier

Kommissionen udsteder kun fiskeritilladelse til tredjelandsfiskerfartøjer:

a)

som er berettiget til at udøve fiskeri i henhold til den pågældende aftale og eventuelt står på den liste over fartøjer, som er sendt i henhold til aftalen

b)

som i løbet af de sidste 12 måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale eventuelt har opfyldt de betingelser, som i henhold til aftalen er fastsat for den pågældende periode

c)

som i de sidste 12 måneder forud for anmodningen om fiskeritilladelse har været retsforfulgt for alvorlige overtrædelser, eller det har været mistænkt for sådanne overtrædelser i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning, og/eller hvis fartøjet har skiftet ejer, og den nye ejer giver garantier for, at betingelserne vil blive opfyldt

d)

som ikke står på en IUU-liste

e)

for hvem de data, der kræves i henhold til den pågældende aftale, foreligger, og

f)

for hvilke ansøgningerne er i overensstemmelse med den pågældende aftale og dette kapitel.

Artikel 22

Almindelige forpligtelser

Tredjelandsfiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til dette kapitel, skal overholde den fælles fiskeripolitiks bestemmelser om bevarelses- og kontrolforanstaltninger og andre bestemmelser om EF-fiskerfartøjers fiskeri i det fiskeriområde, hvor de fisker, og den pågældende aftales bestemmelser.

Artikel 23

Kontrol af fangster og fiskeriindsats

1.   Tredjelandsfiskerfartøjer, der udøver fiskeri i EF-farvande, skal hver uge sende deres nationale myndigheder og Kommissionen eller et organ, Kommissionen har udpeget, de data, som:

a)

kræves i henhold til den pågældende aftale

b)

Kommissionen har fastsat efter den procedure, der er fastlagt i den pågældende aftale, eller

c)

er fastsat efter den procedure, der er nævnt i artikel 27, stk. 2.

Uanset første afsnit sender tredjelandsfiskerfartøjer med en længde overalt på over 24 meter fra 1. januar 2010 dagligt disse data elektronisk. Fra 1. januar 2011 gælder dette også for tredjelandsfiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 meter.

2.   Hvis det kræves i henhold til den pågældende aftale, indsamler tredjelandene de fangstdata, som deres fartøjer har sendt i henhold til stk. 1, og sender senest den 15. i hver kalendermåned Kommissionen eller et organ, Kommissionen har udpeget, elektronisk meddelelse om de mængder, som alle fartøjer, der fører deres flag, har fanget i EF-farvande for hver bestand, gruppe af bestande eller fiskerikategori i løbet af den foregående måned.

3.   Medlemsstaterne skal på anmodning og med forbehold af bestemmelserne om fortrolighed i forbindelse med behandlingen af sådanne data have adgang til de fangstdata, der er omhandlet i stk. 2.

Artikel 24

Lukning af fiskeri

1.   Anses de fiskerimuligheder, som det pågældende tredjeland har fået tildelt, for opbrugt, informerer Kommissionen straks det pågældende tredjeland og medlemsstaternes kontrolmyndigheder herom. For at give mulighed for fortsat fiskeri inden for rammerne af ikke-opbrugte fiskerimuligheder, der også retter sig mod opbrugte fiskerimuligheder, forelægger tredjelandet Kommissionen tekniske foranstaltninger, der ikke har negative virkninger for de opbrugte fiskerimuligheder. Denne bestemmelse finder anvendelse med forbehold af specifikke bestemmelser, der er fastlagt i den pågældende aftale.

2.   Fra datoen for Kommissionens meddelelse betragtes de fiskeritilladelser, der er udstedt til fartøjer, som fører tredjelandets flag, som suspenderet for det pågældende fiskeri, og fartøjerne har ikke længere tilladelse til at udøve dette fiskeri.

3.   Vedrører en suspendering af fiskeri i henhold til stk. 2 alle de aktiviteter, som fiskeritilladelserne er tildelt for, betragtes fiskeritilladelserne som inddraget.

4.   Tredjelandet sørger for, at de pågældende fiskerfartøjer straks bliver informeret om denne artikels anvendelse, og at de indstiller alt berørt fiskeri.

5.   Så snart der er indført forbud mod fiskeri i henhold til stk. 1 eller 2, suspenderes de fiskeritilladelser, der er udstedt vedrørende den pågældende bestand eller gruppe af bestande.

Artikel 25

Manglende overholdelse af gældende regler

1.   Med forbehold af retsforfølgning i henhold til national lovgivning giver medlemsstaterne straks Kommissionen meddelelse om overtrædelser begået af et tredjelandsfiskerfartøj ved fiskeri i EF-farvande i henhold til den pågældende aftale.

2.   For en periode på højst 12 måneder udstedes der ikke licens og særlig fiskeritilladelse til tredjelandsfiskerfartøjer, som ikke har overholdt deres forpligtelser i henhold til den pågældende aftale.

Kommissionen sender myndighederne i det berørte tredjeland navnene på og en beskrivelse af de tredjelandsfiskerfartøjer, som med virkning fra den (de) efterfølgende måned(er) ikke har tilladelse til at fiske i EF-fiskeriområdet, fordi de har overtrådt de gældende regler i henhold til den pågældende aftale.

3.   Kommissionen giver medlemsstaternes kontrolmyndigheder meddelelse om de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 2.

KAPITEL IV

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 26

Detaljerede regler

De detaljerede regler for anvendelsen af denne forordning kan vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 2. Disse regler kan også give mulighed for at dispensere fra de forpligtelser, som er fastsat i denne forordning, hvis forpligtelserne ville skabe en uforholdsmæssig stor byrde sammenholdt med aktivitetens økonomiske betydning.

Artikel 27

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, nedsat i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 20 arbejdsdage.

KAPITEL V

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28

Internationale forpligtelser

Denne forordning indskrænker ikke de bestemmelser, der er fastsat i de pågældende aftaler, og EF-bestemmelserne til gennemførelse af dem.

Artikel 29

Ændringer og ophævelse

1.   I forordning (EØF) nr. 2847/93 udgår artikel 18, 28b, 28c og 28d.

2.   I forordning (EF) nr. 1627/94 udgår artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, og artikel 9 og 10.

3.   Forordning (EF) nr. 3317/94 ophæves.

4.   Henvisninger til de udgåede bestemmelser forstås som henvisninger til denne forordning og læses i henhold til sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 30

Ikrafttrædelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 18 i forordning (EØF) nr. 2847/93 finder fortsat anvendelse, indtil den forordning, der fastlægger de detaljerede regler i artikel 13 i denne forordning, er trådt i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EFT L 350 af 31.12.1994, s. 13.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(4)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(5)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(6)  EFT L 167 af 2.7.1999, s. 5.

(7)  Se side 1 i denne EUT.

(8)  EUT L 203 af 4.8.2005, s. 3.

(9)  EUT L 340 af 22.12.2007, s. 46.

(10)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.


BILAG I

Omfordelingskriterier, jf. artikel 10

Med henblik på omfordeling af fiskerimuligheder tager Kommissionen især følgende i betragtning:

datoen for modtagelsen af anmodningerne

de fiskerimuligheder, der kan omfordeles

antallet af anmodninger

antallet af medlemsstater, der har fremsat anmodning

om fiskerimulighederne er helt eller delvis baseret på fiskeriindsats eller fangster: hvert af de pågældende fartøjers forventede fiskeriindsats eller fangster.


BILAG II

Forordning (EF) nr. 1627/94

Tilsvarende bestemmelse i denne forordning

Artikel 3, stk. 2

Kapitel III

Artikel 4, stk. 2

Kapitel III

Artikel 9

Artikel 19-21

Artikel 10

Artikel 25

Forordning (EØF) nr. 2847/93

Tilsvarende bestemmelse i denne forordning

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 28b

Artikel 18

Artikel 28c

Artikel 22

Artikel 28d

Artikel 24


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. juli 2008

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/800/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med Republikken Kroatien om en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Disse forhandlinger er blevet afsluttet med et godt resultat, og protokollen bør undertegnes på Fællesskabets vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Protokollen bør anvendes midlertidigt med virkning fra den 1. august 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Fællesskabets vegne at undertegne protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 2

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 1. august 2007, indtil den træder i kraft.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2008.

På Rådets vegne

C. LAGARDE

Formand


PROTOKOL

til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskaberne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN KROATIEN,

på den anden side,

som henviser til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 af Den Europæiske Union og dermed af Fællesskabet, i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side blev undertegnet i Luxembourg den 29. oktober 2001 og trådte i kraft den 1. februar 2005.

(2)

Traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«, blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005.

(3)

Republikken Bulgarien og Rumænien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

(4)

Ifølge artikel 6, stk. 2, i den tiltrædelsesakt, der er knyttet som bilag til tiltrædelsestraktaten, tiltræder de nye medlemsstater stabiliserings- og associeringsaftalen ved indgåelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen.

(5)

Der er i henhold til artikel 36, stk. 3, i stabiliserings- og associeringsaftalen afholdt konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Kroatiens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

KONTRAHERENDE PARTER

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien er part i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side, som blev undertegnet i Luxembourg den 29. oktober 2001 og godkender og noterer sig på samme måde som de andre medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne og de ensidige erklæringer, der er knyttet som bilag til slutakten, undertegnet samme dato.

ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALEN MED TILHØRENDE BILAG OG PROTOKOLLER

AFDELING II

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 2

Landbrugsprodukter i snæver forstand

1.   Bilag IV a og bilag IV c til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag I til nærværende protokol.

2.   Bilag IV b og bilag IV d til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag II til denne protokol.

3.   Bilag IV e til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag III til denne protokol.

4.   Bilag IV f til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag IV til denne protokol.

5.   Bilag IV g til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag V til denne protokol.

Artikel 3

Fiskevarer

1.   Bilag V a til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag VI til denne protokol.

2.   Bilag V b til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag VII til denne protokol.

Artikel 4

Forarbejdede landbrugsprodukter

Bilag I og bilag II til protokol 3 til stabiliserings- og associeringsaftalen affattes som anført i bilag VIII til denne protokol.

Artikel 5

Aftale om vin

Bilag I (aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om gensidige præferencehandelsindrømmelser for visse vine, som omhandlet i artikel 27, stk. 4, i stabiliserings- og associeringsaftalen) til tillægsprotokollen om tilpasning af handelsaspekterne i stabiliserings- og associeringsaftalen for at tage hensyn til resultatet af forhandlingerne mellem parterne om gensidige præferenceindrømmelser for visse vine, gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af vinbetegnelser og gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af betegnelser for spiritus og aromatiserede drikkevarer, erstattes af teksten i bilag IX til denne protokol.

AFDELING III

OPRINDELSESREGLER

Artikel 6

Protokol 4 til stabiliserings- og associeringsaftalen erstattes af teksten i bilag X til denne protokol.

OVERGANGSBESTEMMELSER

AFDELING IV

Artikel 7

WTO

Republikken Kroatien forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, vedrørende udvidelsen af 2007 af Fællesskabet.

Artikel 8

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Republikken Kroatien eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i stabiliserings- og associeringsaftalen

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesdokumentet forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Republikken Kroatien eller i en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Republikken Kroatien og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Republikken Kroatien og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler og autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Republikken Kroatien og Fællesskabet, og

b)

de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Ovennævnte tilladelser erstattes senest et år efter tiltrædelsesdatoen med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler og autonome ordninger, accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Republikken Kroatien eller medlemsstaterne i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i tre år efter, at oprindelsesbeviset er godkendt som støtte for en indførselsangivelse.

Artikel 9

Varer under forsendelse

1.   Bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen kan anvendes på varer, som udføres enten fra Republikken Kroatien til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Republikken Kroatien, som er i overensstemmelse med protokol 4 til stabiliserings- og associeringsaftalen, og som på tiltrædelsesdatoen er under transport eller midlertidigt oplagret, på et toldoplag eller i en frizone i Republikken Kroatien eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

Artikel 10

Kontingenter i 2007

For 2007 beregnes størrelsen af de nye toldkontingenter og forhøjelserne af de bestående toldkontingenter forholdsvis i forhold til basismængderne og under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden den 1. august 2007.

ALMINDEL IGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFDELING V

Artikel 11

Denne protokol og bilagene hertil udgør en integrerende del af stabiliserings- og associeringsaftalen.

Artikel 12

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Republikken Kroatien i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden meddelelse om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 13

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før den 1. august 2007, anvendes denne protokol midlertidigt med virkning fra den 1. august 2007.

Artikel 14

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og kroatisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 15

Teksten til stabiliserings- og associeringsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne (1). Stabiliserings- og associeringsrådet godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Den bulgarske og den rumænske udgave af aftalen offentliggøres i specialudgaven af EUT på et senere tidspunkt.

BILAG I

»

BILAG IV a OG IV c

Kroatiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter (toldfrihed for ubegrænsede mængder) jf. artikel 27, stk. 3, litra a), nr. i), og artikel 27, stk. 3, litra b), nr. i)

Kode i kroatisk toldtarif (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 

«

(1)  Som defineret ved den kroatiske toldtarif — offentliggjort i NN 134/2006, som ændret.

BILAG II

»

BILAG IV b OG IV d

Kroatiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter (toldfrihed inden for kontingenter fra 1. august 2007) jf. artikel 27, stk. 3, litra a), nr. ii), og artikel 27, stk. 3, litra c), nr. i)

Kode i kroatisk toldtarif

Varebeskrivelse

Årligt kontingent (tons)

Årlig stigning (tons)

0103 91

0103 92

Svin, levende, bortset fra racerene avlsdyr

625

25

0104

Får og geder, levende

1 500

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

200

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

1 325

5

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

870

30

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

545

15

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

17 250

150

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

17 750

700

0405 10

Smør

330

10

0406

Ost og ostemasse

2 500

100

0406 ekskl. 0406 90 78

Ost og ostemasse bortset fra Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Naturlig honning

20

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

12

0602 90 10

Mycelium

9 400

0701 90 10

Kartofler, friske eller kølede, til fremstilling af stivelse

1 000

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

9 375

375

0703 20 00

Hvidløg, frisk eller kølet

1 250

50

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

1 050

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

31 250

1 250

0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner og wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede

3 000

120

0806 10

Druer, friske

10 000

400

0808 10 (1)

Æbler, friske

5 800

 

0809 10 00

Abrikoser, friske

1 250

50

0810 10 00

Jordbær, friske

250

10

1002 00 00

Rug

1 000

100

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

250

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn

100

1206 00

Solsikkefrø, også knuste

125

5

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1 230

10

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

450

20

1514 19

1514 99

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå olie

100

1602 41

1602 42

1602 49

Andre tilberedte eller konserverede varer af kød, slagteaffald eller blod af svin

375

15

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form

7 125

285

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

6 150

240

2004 90

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

125

5

2005 91 00

2005 99

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

200

2007 99

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bortset fra homogeniserede tilberedninger, eller af citrusfrugt

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Appelsinsaft, ikke frosset, med en Brix-værdi på 67 eller derunder

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Æblesaft, saft af andre frugter eller –grøntsager, blandinger af safter

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Saft af andre frugter eller –grøntsager, med en Brix-værdi på 67 eller derunder

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

550

2302 30

Klid og andre restprodukter, også form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede

6 200

2309 90

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

1 350

«

(1)  Kontingentet fordeles i perioden fra 21. februar-14. september.

BILAG III

»

BILAG IV e

Kroatiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter (50 % af MFN-tolden for ubegrænsede mængder) jf. artikel 27, stk. 3, litra c), nr. ii)

Kode i kroatisk toldtarif

Varebeskrivelse

0104

Får og geder, levende

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

Af vægt 185 g og derunder:

0105 12 00

– –

Kalkuner

 

Andet

0105 94 00

– –

Høns af arten Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Levekyllinger til konsumægproduktion

0105 94 00 40

– – –

Udsætterhøns

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

Æg af fjerkræ:

0407 00 30

– –

Andre varer:

0407 00 30 40

– – –

Æg af kalkuner

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

 

Brændt kaffe:

0901 21 00

– –

Med koffeinindhold

0901 22 00

– –

Koffeinfri

1003 00

Byg:

1003 00 90

Andet

1003 00 90 10

– –

Til brygning

1004 00 00

Havre

1005

Majs:

1005 90 00

Andre varer

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

1702 30

Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent

1702 40

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, bortset fra produkter under pos. 2006:

2005 40 00

Ærter (Pisum sativum)

 

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):

2005 51 00

– –

Udbælgede bønner

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

2008 50

Abrikoser

2008 70

Ferskner, herunder nektariner

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

Ananassaft:

2009 41

– –

Med en Brix-værdi på 20 og derunder:

2009 41 10

– – –

Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR, tilsat sukker

 

Druesaft (herunder druemost):

2009 69

– –

Andre varer

2206 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af piller (pellets), fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter:

2302 30

Af hvede

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305:

2306 90

Andre varer

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:

2309 90

Andre varer

«

BILAG IV

»

BILAG IV f

Kroatiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter (50 % af MFN-tolden inden for kontingenter fra 1. august 2007) jf. artikel 27, stk. 3, litra c), nr. iii)

Kode i kroatisk toldtarif

Varebeskrivelse

Årligt kontingent

(tons)

Årlig stigning

(tons)

0102 90

Hornkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr

250

10

0202

Kød af hornkvæg, frosset

3 750

150

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

9 125

365

0701

Kartofler, friske eller kølede

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Skalotteløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

12 790

500

0704 90 10

Hvidkål og rødkål, frisk eller kølet

160

0706 10 00

Gulerødder og turnips, friske eller kølede

140

0706 90 30

0706 90 90

Peberrod (Cochlearia armoracia), rødbeder, skorzoner, anden knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

110

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (herunder vandmeloner), friske

7 035

275

0808 10

Æbler, friske

6 900

300

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1 025

45

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn

9 750

390

1107

Malt, også brændt

19 750

750

1517 10 90

Margarine, undtagen flydende margarine, undtagen med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

150

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

2 250

90

1602 10 til

1602 39,

1602 50 til

1602 90

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, bortset fra svin, tilberedte eller konserverede

650

30

2009 50

2009 90

Tomatsaft; blandinger af safter

100

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

250

10

«

BILAG V

»

BILAG IV g

Kroatiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter (jf. artikel 27, stk. 3, litra g))

Toldsatserne for varer i dette bilag anvendes som angivet fra 1. august 2007.

Kode i kroatisk toldtarif

Varebeskrivelse

Årligt kontingent (tons)

Kontingent-told

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Tamkvæg, levende, af vægt ikke over 300 kg og tyre til slagtning, af vægt over 300 kg, bortset fra racerene avlsdyr

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Svin, levende, bortset fra racerene avlsdyr

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Fjerkræ, levende, af arten Gallus domesticus, af vægt over 185 g men ikke over 2 000 g

90

10 %

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

3 570

25 %

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Agurker eller asier, friske eller kølede

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Svampe, friske eller kølede

400

10 %

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Ærter (Pisum sativum), bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

1 500

7 %

1001 90 99

Spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undtagen til udsæd

20 800

15 %

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Solsikkefrø, også knuste, undtagen til udsæd

2 160

6 %

1517 10 90

Margarine, undtagen flydende margarine, undtagen med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1 200

20 %

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

1 900

10 %

1602 10 00 til 1602 39

Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte eller konserverede:

Homogeniserede tilberedninger

Af lever fra dyr af enhver art

Af fjerkræ henhørende under pos. 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Andre tilberedte eller konserverede varer af kød, slagteaffald eller blod af svin

180

10 %

1702 40

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

1 000

5 %

1703 90 00

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, undtagen melasse af rørsukker

14 500

14 %

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Abrikoser, kirsebær og ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

22

6 %

«

BILAG VI

»

BILAG V a

Varer omhandlet i artikel 28, stk. 1

Indførslen i Det Europæiske Fællesskab af følgende varer med oprindelse i Kroatien er omfattet af de nedenfor anførte indrømmelser.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt kontingent

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 00

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 30 t til 0 %

Over TK: 70 % MFN-toldsats

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karper: levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 210 t til 0 %

Over TK: 70 % MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter): levende; fersk eller kølet; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 35 t til 0 %

Over TK: 30 % MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Almindelig bars (Dicentrarchus labrax): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 650 t til 0 %

Over TK: 30 % MFN-toldsats

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

TK: 1 585 t til 0 %

Over TK: nedsat told, se nedenfor

Over toldkontingenterne er toldsatsen for alle varer henhørende under pos. 1604, undtagen tilberedte eller konserverede sardiner og ansjoser, 50 % af MFN-tolden. For tilberedte eller konserverede sardiner og ansjoser, der overstiger kontingentmængden, anvendes den fulde MFN-toldsats.

«

BILAG VII

»

BILAG V b

Varer omhandlet i artikel 28, stk. 2

Indførslen i Kroatien af følgende varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab er omfattet af nedenfor anførte indrømmelser.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt kontingent

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 00

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 25 t til 0 %

Over TK: 70 % MFN-toldsats

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karper: levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 30 t til 0 %

Over TK: 70 % MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter): levende; fersk eller kølet; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 35 t til 0 %

Over TK: 30 % MFN-toldsats

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Almindelig bars (Dicentrarchus labrax): levende; fersk eller kølet; frosset; tørret, saltet eller i saltlage, røget; filet og andet fiskekød; mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

TK: 60 t til 0 %

Over TK: 30 % MFN-toldsats

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

TK: 315 t til 0 %

Over TK: nedsat told, se nedenfor

Over toldkontingentet er toldsatsen for alle varer henhørende under pos. 1604, undtagen tilberedte eller konserverede sardiner og ansjoser, 50 % af MFN-tolden. For tilberedte eller konserverede sardiner og ansjoser, der overstiger kontingentmængden, anvendes den fulde MFN-toldsats.

«

BILAG VIII

»

BILAG I

Gældende toldsatser ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Kroatien

(Varer omhandlet i artikel 25 i stabiliserings- og associeringsaftalen)

Toldsatsen er nul for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Kroatien som angivet nedenfor.

KN-kode

Varebeskrivelse

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao:

0403 10

Yoghurt:

 

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

– – –

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 51

– – – –

1,5 vægtprocent og derunder

0403 10 53

– – – –

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 10 59

– – – –

Over 27 %

 

– – –

I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 10 91

– – – –

3 vægtprocent og derunder

0403 10 93

– – – –

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 10 99

– – – –

Over 6 %

0403 90

Andet:

 

– –

Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

– – –

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 71

– – – –

1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 73

– – – –

Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

0403 90 79

– – – –

Over 27 %

 

– – –

I anden form, med indhold af mælkefedt på:

0403 90 91

– – – –

3 vægtprocent og derunder

0403 90 93

– – – –

Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 99

– – – –

Over 6 %

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

– –

Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

0405 20 30

– –

Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

 

Andet:

0511 99

– –

Andre varer:

 

– – –

Naturlige animalske vaskesvampe:

0511 99 39

– – – –

Andre varer

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

 

– –

Grøntsager:

0711 90 30

– – –

Sukkermajs

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

Plantesafter og planteekstrakter:

1302 12 00

– –

Af lakrids

1302 13 00

– –

Af humle

1302 20

Pectinstoffer, pectinater og pectater:

1302 20 10

– –

I tørform

1302 20 90

– –

Andre varer

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin):

1505 00 10

Uldfedt, råt

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516 20

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

– –

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

1517 10

Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

– –

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1517 90

Andet:

1517 90 10

– –

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

– –

Andre varer:

1517 90 93

– – –

Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

1518 00 10

Lynoxin

 

Andet:

1518 00 91

– –

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

 

– –

Andre varer:

1518 00 95

– – –

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

1518 00 99

– – –

Andre varer

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet:

1521 90

Andet:

 

– –

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet:

1521 90 99

– – –

Andre varer

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

1522 00 10

Degras

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, mudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

– –

Med indhold af æg

1902 19

– –

Andre varer

1902 20

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

 

– –

Andre varer:

1902 20 91

– – –

Kogte

1902 20 99

– – –

Andre varer

1902 30

Andre pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

Andet:

2001 90 30

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2001 90 60

– –

Palmehjerter

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

Kartofler:

 

– –

Andre varer:

2004 10 91

– – –

I form af mel eller flager

2004 90

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, bortset fra produkter under pos.2006:

2005 20

Kartofler:

2005 20 10

– – –

I form af mel eller flager

2005 80 00

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 11

– –

Jordnødder:

2008 11 10

– – –

Jordnøddesmør

 

Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmehjerter

2008 99

– –

Andre varer:

 

– – –

Ikke tilsat alkohol:

 

– – – –

Ikke tilsat sukker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

2102 10

Levende gær

2102 20

Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer:

 

– –

Inaktiv gær:

2102 20 11

– – –

I form af tabletter, terninger o.l. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2102 20 19

– – –

Andre varer

2102 30 00

Tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 10 00

Sojasauce

2103 20 00

Tomatketchup og andre tomatsaucer

2103 30

Sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 30 90

– –

Tilberedt sennep

2103 90

Andet:

2103 90 90

– –

Andre varer

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

2106 90

Andre varer

2106 90 20

– –

Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer

 

– –

Andre varer:

2106 90 92

– – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

– – –

Andre varer

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

2203 00

Øl

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 40

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter

2208 90

Andre varer

 

– –

Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under 80 % vol, i beholdere med indhold af:

2208 90 91

– – –

2 liter eller derunder

2208 90 99

– – –

Over 2 liter

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

 

Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

3301 90

Andet:

 

– –

Ekstraherede oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Af lakrids og af humle

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

 

– –

Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:

 

– – –

Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

3302 10 10

– – – –

Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol

 

– – – –

Andre varer:

3302 10 21

– – – – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – –

Andre varer

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

Casein:

3501 10 50

– –

Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer

3501 10 90

– –

Andre varer

3501 90

Andet:

3501 90 90

– –

Andre varer

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Anden modificeret stivelse:

3505 10 90

– – –

Andre varer

3505 20

Lim

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering:

3823 11 00

– –

Stearinsyre

3823 12 00

– –

Oliesyre

3823 13 00

– –

Talloliefedtsyrer

3823 19

– –

Andre varer

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

BILAG II

Liste 1: Varer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Kroatien fjerner tolden

KN-kode

Varebeskrivelse

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

 

Andet:

0511 99

– –

Andre varer:

 

– – –

Naturlige animalske vaskesvampe:

0511 99 31

– – – –

Rå varer

0511 99 39

– – – –

Andre varer

0511 99 85

– – –

Andre varer:

ex 0511 99 85

– – – –

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

 

– –

Grøntsager:

0711 90 30

– – –

Sukkermajs

0903 00 00

Maté

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:

1212 20 00

Tang og andre alger

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

Plantesafter og planteekstrakter:

1302 12 00

– –

Af lakrids

1302 13 00

– –

Af humle

1302 19

– –

Andre varer

1302 20

Pectinstoffer, pectinater og pectater

 

Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø:

1302 32 10

– – –

Af johannesbrød eller frø af johannesbrød

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1515 90

Andet:

1515 90 11

– –

Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf:

ex 1515 90 11

– – –

Jojobaolie og fraktioner deraf

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

1516 20

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

– –

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

1518 00 10

Linoxyn

 

Andet:

1518 00 91

– –

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516:

 

– –

Andre varer:

1518 00 95

– – –

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

1518 00 99

– – –

Andre varer

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

1522 00 10

Degras

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 50 00

Kemisk ren fructose

1702 90

Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

1702 90 10

– –

Kemisk ren maltose

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

1704 10

Tyggegummi, også overtrukket med sukker

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 10 00

Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

1901 90

Andre varer

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

– –

Med indhold af æg

1902 19

– –

Andre varer

1902 20

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

 

– –

Andre varer:

1902 20 91

– – –

Kogte

1902 20 99

– – –

Andre varer

1902 30

Andre pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90

Andet:

2001 90 30

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2001 90 60

– –

Palmehjerter

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

Kartofler:

 

– –

Andre varer:

2004 10 91

– – –

I form af mel eller flager

2004 90

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– –

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, bortset fra produkter under pos. 2006:

2005 20

Kartofler:

2005 20 10

– –

I form af mel eller flager

2005 80 00

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 11

– –

Jordnødder:

2008 11 10

– – –

Jordnøddesmør

 

Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmehjerter

2008 99

– –

Andre varer:

 

– – –

Ikke tilsat alkohol:

 

– – – –

Ikke tilsat sukker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

2106 90

Andet:

2106 90 20

– –

Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer

 

– –

Andre varer:

2106 90 92

– – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90 98

– – –

Andre varer

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne:

2201 90 00

Andre varer

2203 00

Øl

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas

2208 30

Whisky

2208 40

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter

2208 50

Gin og genever

2208 60

Vodka

2208 70

Likør

2208 90

Andet:

 

– –

Arrak, i beholdere med indhold af:

2208 90 11

– – –

2 liter eller derunder

2208 90 19

– – –

Over 2 liter

 

– –

Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær (undtagen likør), i beholdere med indhold af:

2208 90 33

– – –

2 liter eller derunder:

ex 2208 90 33

– – – –

Spiritus fremstillet af pærer eller kirsebær, ikke blommer (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Over 2 liter:

ex 2208 90 38

– – – –

Spiritus fremstillet af pærer eller kirsebær, ikke blommer (Slivovitz)

 

– –

Anden spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af:

 

– – –

2 liter eller derunder:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Andre varer:

 

– – – – –

Spiritus (undtagen likør):

 

– – – – – –

Af frugt:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Andre varer

 

– – – – – –

Andre varer:

2208 90 52

– – – – – – –

»Korn«

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Andre varer

2208 90 69

– – – – –

Andre spiritusholdige drikkevarer

 

– – –

Over 2 liter:

 

– – – –

Spiritus (undtagen likør):

2208 90 71

– – – – –

Af frugt

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Andre varer

2208 90 78

– – – –

Andre spiritusholdige drikkevarer

 

– –

Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under 80 % vol, i beholdere med indhold af:

2208 90 91

– – –

2 liter eller derunder

2208 90 99

– – –

Over 2 liter

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning:

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

 

Andet:

2403 91 00

– –

Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

2403 99

– –

Andre varer

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

 

Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

3301 90

Andet:

 

– –

Ekstraherede oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Af lakrids og af humle

3301 90 30

– – –

Andre varer

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

 

– –

Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:

 

– – –

Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik:

3302 10 10

– – – –

Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol

 

– – – –

Andre varer:

3302 10 21

– – – – –

Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – –

Andre varer

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

Casein

3501 90

Andet:

3501 90 90

– –

Andre varer

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Anden modificeret stivelse:

3505 10 90

– – –

Andre varer

3505 20

Lim

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering:

3823 11 00

– –

Stearinsyre

3823 12 00

– –

Oliesyre

3823 13 00

– –

Talloliefedtsyrer

3823 19

– –

Andre varer

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Liste 2: Gældende kontingenter og toldsatser ved indførsel i Kroatien af varer med oprindelse i Fællesskabet

Bemærk: Produkter, der er angivet i denne tabel, kan indføres til nulsats inden for nedenstående toldkontingenter. Den gældende told på mængder ud over kontingenterne er på 50 % af MFN-toldsatsen.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt kontingent

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

2 390 tons

0405 20 10

0405 20 30

Smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

68 tons

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarine, spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent; spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme

700 tons

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralvand og vand tilsat kulsyre

16 907 tons

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Blommebrændevin (Slovivitz), med et alkoholindhold på under 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretter med indhold af tobak; cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

35 tons

2403 10 10

2403 10 90

Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet

42 tons

Liste 3: Gældende kontingenter og toldsatser ved indførsel i Kroatien af varer med oprindelse i Fællesskabet

Bemærk: Produkter, der er angivet i denne tabel, kan indføres til nulsats inden for nedenstående toldkontingenter. Den gældende told på mængder ud over kontingenterne er på 40 % af MFN-toldsatsen.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt kontingent (tons)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade), bortset fra tyggegummi

1 250

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

2 410

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

4 390

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

1 430

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

18 100

Liste 4: Gældende kontingenter og toldsatser ved indførsel i Kroatien af varer med oprindelse i Fællesskabet

Bemærk: Produkter, der er angivet i denne tabel, kan indføres til nulsats inden for nedenstående årlige toldkontingenter. For mængder, der overstiger kontingentet, anvendes de betingelser, der er anført i bilag II, liste 1, til protokol 3.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årligt kontingent (tons)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol eller derover, men ikke over 49,2 % vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder; andre saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf og sammensatte smagspræparater, undtagen sojasauce og andre tomatsaucer og flydende mangochutney

300

«

BILAG IX

»

BILAG I

AFTALE

MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG REPUBLIKKEN KROATIEN OM GENSIDIG PRÆFERENCEHANDELSINDRØMMELSER FOR VISSE VINE

1.

Indførsel i Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i Republikken Kroatien er omfattet af nedenfor anførte indrømmelser fra 1. august 2007:

KN-kode

Varebeskrivelse

Gældende told

Årlig mængde (hl)

Årlig stigning (hl)

Særlige bestemmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserende kvalitetsvin

Vin af friske druer

Fritagelse

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vin af friske druer

Fritagelse

29 000

0

(2)

(1)

Under forudsætning af, at mindst 80 % af den berettigede mængde er opbrugt i det foregående år, finder den årlige stigning anvendelse, indtil kontingentet for position ex 2204 10 og ex 2204 21 samt kontingentet for ex 2204 29 tilsammen udgør højst 98 000 hl.

(2)

På anmodning af en af de kontraherende parter kan der afholdes konsultationer med henblik på tilpasning af kontingenterne ved overførsel af mængder fra kontingentet for pos. ex 2204 29 til kontingentet for pos. ex 2204 10 og ex 2204 21.

2.

Fællesskabet indrømmer en præferencenultold inden for toldkontingenterne som nævnt under punkt 1 på den betingelse, at der ikke ydes eksportstøtte til Republikken Kroatiens udførsel af disse mængder.

3.

Indførsel i Republikken Kroatien af følgende varer med oprindelse i Fællesskabet er omfattet af nedenfor anførte indrømmelser fra 1. august 2007:

Kode i kroatisk toldtarif

Varebeskrivelse

Gældende told

Årlige mængder (hl)

Årlig stigning (hl)

Særlige bestemmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserende kvalitetsvin

Vin af friske druer

Fritagelse

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vin af friske druer

Fritagelse

8 000

0

 

ex 2204

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos. 2009

50 % af MFN

900

0

 

(1)

Under forudsætning af, at mindst 80 % af den berettigede mængde er opbrugt i det foregående år, finder den årlige stigning anvendelse, indtil kontingentet er nået op på højst 18 000 hl.

4.

Republikken Kroatien indrømmer en præferencenultold inden for toldkontingenterne som nævnt under punkt 3 på den betingelse, at der ikke ydes eksportstøtte til Fællesskabets udførsel af disse mængder.

5.

Denne aftale dække vine

a)

som er fremstillet af friske druer, der udelukkende er dyrket og høstet på den pågældende kontraherende parts område, og

b)

i)

som har oprindelse i EU og er fremstillet efter reglerne for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder i afsnit V i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999

ii)

som har oprindelse i Republikken Kroatien og er fremstillet efter reglerne for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder i henhold til kroatisk lov. De nævnte ønologiske regler skal være i overensstemmelse med Fællesskabslovgivningen.

6.

Det er en betingelse for indførsel af vin, der er omfattet af de i denne aftale fastsatte indrømmelser, at der fremlægges en attest udstedt af et gensidigt anerkendt officielt organ, der er opført på de lister, som er udarbejdet efter fælles overenskomst, hvorved det dokumenteres, at den pågældende vin er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5, litra b).

7.

De kontraherende parter undersøger mulighederne for at tilstå hinanden yderligere indrømmelser senest i første kvartal 2005, idet der tages hensyn til udviklingen i vinhandelen mellem de kontraherende parter.

8.

De kontraherende parter sikrer, at de gensidige fordele ikke tilsidesættes af andre foranstaltninger.