ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 285

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. oktober 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2008 af 28. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter ( 1 )

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner ( 1 )

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2008/818/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 22. oktober 2008 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

13

 

 

Kommissionen

 

 

2008/819/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2008 om afvisning af at optage butralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6066)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 2008 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Swazilands særlige situation vedrørende omspundet garn (meddelt under nummer K(2008) 6133)

17

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/821/FUSP

 

*

Afgørelse nr. 1/2008/EUPOL AFGHANISTAN truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 3. oktober 2008 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Rådets fælles holdning 2008/822/FUSP af 27. oktober 2008 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 213 af 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1061/2008

af 28. oktober 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. oktober 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1062/2008

af 28. oktober 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 453/2008 blev der fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet.

(2)

Sæsonkorrektioner er en væsentlig del af udarbejdelsen af konjunkturstatistikker. Sæsonkorrigerede dataserier gør det lettere at sammenligne og fortolke resultaterne over tid. Fremsendelsen af korrigerede data forbedrer sammenhængen mellem data, der er offentliggjort på nationalt og internationalt plan.

(3)

Med henblik på anvendelse af kvalitetsvurderingskriterierne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 453/2008 bør de anvendte metoder og strukturen i medlemsstaternes kvalitetsrapporter samt hyppigheden af dem fastlægges.

(4)

Den Europæiske Centralbank er blevet hørt.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Sæsonkorrektionsmetoder

Med henblik på anvendelse af artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 453/2008 påbegyndes indberetningen af sæsonkorrigerede data senest på det tidspunkt, hvor tidsserier for mindst 16 observerede perioder foreligger på det NACE rev. 2-aggregeringsniveau, der er angivet i bilag 1. Antallet af perioder beregnes fra det tidspunkt, hvor de første ikkesæsonkorrigerede data kræves indberettet i henhold til forordning (EF) nr. 453/2008.

Artikel 2

Kvalitetsrapporter

1.   De anvendte metoder og strukturen i de kvalitetsrapporter, der er foreskrevet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 453/2008, er fastlagt i bilag 2.

2.   Kvalitetsrapporterne sendes senest den 31. august hvert år til Kommissionen og vedrører det foregående kalenderår. Den første kvalitetsrapport sendes senest den 31. august 2011.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 234.


BILAG 1

NACE rev. 2-aggregater

Hovedafdeling i NACE rev. 2

Beskrivelse

A

Landbrug, skovbrug og fiskeri

B, C, D og E

Råstofindvinding; fremstillingsvirksomhed; el-, gas- og fjernvarmeforsyning; vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

G, H og I

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler; transport og godshåndtering; overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

J

Information og kommunikation

K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

L

Fast ejendom

M og N

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

O, P og Q

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring; undervisning sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

R og S

Kultur, forlystelser og sport og andre serviceydelser


BILAG 2

Anvendte metoder og strukturen i de kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne skal udarbejde

INDLEDNING

I forbindelse med det europæiske statistiske system og den indsats, der gøres for løbende at forbedre kvaliteten af dets produkter og tjenesteydelser, er der indført en generel definition af kvalitet som værende »et produkts eller en serviceydelses egenskaber og karakteristiske træk, set som helhed, som har noget at gøre med dets/dens evne til at opfylde specificerede eller underforståede behov«. Med henblik på anvendelse af denne definition er der opstillet seks kriterier, der tilsammen udgør kvaliteten af statistiske produkter og tjenesteydelser:

1.

relevans;

2.

nøjagtighed;

3.

aktualitet og punktlighed;

4.

tilgængelighed og klarhed;

5.

sammenlignelighed;

6.

sammenhæng.

Kvalitetsrapporter er et velegnet middel til harmoniseret indsamling af oplysninger om kvaliteten af forskellige produkter og tjenesteydelser. De skal indeholde oplysninger om alle seks kriterier i det europæiske statistiske systems kvalitetsdefinition. Oplysningerne disponeres på følgende måde:

GENEREL BESKRIVELSE

En generel beskrivelse skal, hvor det er relevant, indeholde følgende punkter:

A.   Kilder, dækning og hyppighed

angivelse af datakilden,

dækning (geografisk, NACE, virksomhedsstørrelse),

referencetidspunkter,

hyppigheden af nationale offentliggørelser,

definition af den statistiske enhed.

B.   Stikprøveundersøgelse

B.1.   Stikprøveplan

stikprøvegrundlag,

stikprøveplan,

bevarelse/udskiftning af stikprøveenheder,

stikprøvestørrelse,

stratificering.

B.2.   Vægtning

kort beskrivelse af vægtningsmetode,

vægtningskriterier.

B.3.   Dataindsamling

kort beskrivelse af dataindsamlingsmetode(r).

C.   Andre kilder

Kort beskrivelse af kilde(r), herunder:

organ, som er ansvarlig for dataopdateringen,

opdateringshyppighed,

regler for sletning (af forældede oplysninger),

frivillig/obligatorisk indberetning og sanktioner.

D.   Regler for offentliggørelse

Kort beskrivelse af, i hvilke tilfælde data skal slettes af fortrolighedshensyn.

E.   Sæsonkorrektioner

Kort beskrivelse af sæsonkorrektionsmetoderne, især set i relation til det europæiske statistiske systems retningslinjer for sæsonkorrektioner, som Udvalget for Det Statistiske Program har godkendt.

1.   RELEVANS

»Relevans« angiver, hvorvidt alle de nødvendige statistikker udarbejdes, og hvorvidt de anvendte begreber (definitioner, klassifikationer osv.) afspejler brugernes behov.

Rapporten skal indeholde

en beskrivelse af manglende variabler eller manglende opdelinger af variablerne,

en statusrapport om gennemførelsen af kvartalsstatistikker over ledige stillinger i henhold til forordning (EF) nr. 453/2008 tillige med en detaljeret plan og tidsplan for afslutning af gennemførelsen og en oversigt over de tilfælde, hvor der stadig er afvigelser fra EU-begreberne.

Endvidere kan den indeholde

et resumé med en beskrivelse af de nationale brugere, deres vigtigste behov og en angivelse af, i hvilket omfang deres behov er blevet opfyldt.

2.   NØJAGTIGHED

Ved statistisk »nøjagtighed« forstås generelt graden af overensstemmelse mellem estimater og de ukendte sande værdier af de pågældende variabler.

2.1.   Stikprøvefejl

Variationskoefficienten, der angiver nøjagtigheden, beregnes under hensyntagen til stikprøveplanen og indsendes for antallet af ledige stillinger fordelt på hovedafdelingsniveau i henhold til den seneste version af NACE og opdelt efter størrelsesklasse (1-9/10 + ansatte).

Hvis variationskoefficienten ikke kan beregnes, indberettes i stedet den skønnede stikprøvefejl målt i det absolutte antal ledige stillinger.

2.2.   Systematiske fejl

2.2.1.   Dækningsfejl

Kvalitetsrapporterne skal, hvor det er relevant, indeholde følgende oplysninger om dækningen:

en tabel, der viser antallet af erhvervsenheder i stikprøven og det procentvise antal erhvervsenheder, der er repræsenteret i stikprøven (stikprøverne)/registret (registrene) opdelt efter størrelsesklasse (strata),

en beskrivelse af eventuelle forskelle mellem reference- og undersøgelsespopulationen,

en beskrivelse af klassifikationsfejl,

en beskrivelse af eventuelle forskelle mellem referencetidspunkterne og referencekvartalet,

eventuelle yderligere relevante oplysninger.

N.B.: Anvendes individuelle administrative data, skal der foretages en tilsvarende analyse baseret på det administrative referenceregister, herunder indberetningsfejl og fejlsletninger.

2.2.2.   Måle og behandlingsfejl

Rapporterne skal indeholde

oplysninger om variabler med ikke uvæsentlige måle- og behandlingsfejl,

oplysninger om hovedkilder til (ikke uvæsentlige) måle- og behandlingsfejl, og i givet fald om anvendte korrektionsmetoder.

2.2.3.   Bortfaldsfejl

Kvalitetsrapporterne skal, hvor det er relevant, indeholde følgende oplysninger om bortfaldsfejl:

enhedssvarprocent,

den partielle imputationsprocent og den anvendte metode og om muligt imputationens virkning for skønnene over de indberettede variabler.

N.B.: Anvendes individuelle administrative data, anføres det, at de relevante administrative data ikke foreligger.

2.2.4.   Modelantagelsesfejl

Hvis der anvendes modellering, skal kvalitetsrapporterne indeholde en beskrivelse af de anvendte modeller. Der skal især lægges vægt på modeller til korrektion af systematiske fejl, f.eks. dækning af enheder i alle ønskede størrelseskategorier eller NACE-opdelinger, imputation eller ekstrapolation til korrektion for manglende svar fra enheder.

N.B.: Anvendes individuelle administrative data, skal rapporterne indeholde bemærkninger om overensstemmelsen mellem de administrative begreber og de teoretiske statistiske begreber. Eventuelle ændringer i den nationale lovgivning, som medfører ændringer i de anvendte definitioner, indberettes og, dersom det er muligt, også virkningen på resultaterne.

2.2.5   Revisioner

Medlemsstaterne kan fremsende en revisionshistorik, herunder revisioner i det offentliggjorte antal ledige stillinger og en kort beskrivelse af begrundelsen for revisionerne.

2.2.6   Estimering af bias

En vurdering af de systematiske fejl målt i det absolutte antal ledige stillinger fremsendes for det samlede antal ledige stillinger og, såfremt det er muligt, for de NACE rev. 2-aggregater, som er angivet i bilag 1 til denne forordning og opdelt efter størrelsesklasse (1-9/10 + ansatte).

3.   AKTUALITET OG PUNKTLIGHED

3.1.   Aktualitet

»Aktualitet« afspejler tidsperioden mellem oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver.

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om tidsintervallet mellem frigivelsen af dataene i medlemsstaterne og dataenes referenceperiode.

3.2.   Punktlighed

»Punktlighed« refererer til tidsintervallet mellem offentliggørelsesdatoen for dataene og den måldato, hvor de skulle have været frigivet, f.eks. med henvisning til datoer i en officiel offentliggørelseskalender, fastlagt ved bestemmelser eller aftalt på forhånd mellem partnerne.

For at kunne forstå og løse problemer med punktlighed skal der gives oplysninger om undersøgelsesforløbet på nationalt plan for de sidste kvartaler med særlig vægt på, om planlagte og faktiske datoer svarer til hinanden:

respondenternes svarfrister, herunder oplysninger om rykkere og opfølgning,

feltarbejdsperiode,

databehandlingsperiode,

datoer for offentliggørelse af de første resultater.

4.   TILGÆNGELIGHED OG KLARHED

4.1.   Tilgængelighed

»Tilgængelighed« vedrører de fysiske betingelser, hvorunder brugere kan få adgang til data: hvor de skal henvende sig, hvordan de får adgang, leveringstid, praktiske markedsføringsvilkår (copyright osv.), tilgængelighed af mikro- eller makrodata, forskellige formater og databærere (f.eks. papir, filer, cd-rom/dvd, internettet) osv.

Kvalitetsrapporterne skal indeholde følgende oplysninger om den måde, hvorpå resultaterne formidles:

formidlingsplan, herunder til hvem resultaterne sendes,

referencer til de vigtigste offentliggjorte resultater, herunder resultater, der ledsages af kommentarer i form af tekst, grafer, kort osv,

oplysninger om, hvilke resultater der i givet fald sendes til indberettende enheder, der indgår i stikprøven.

4.2.   Klarhed

»Klarhed« er graden af forståelighed, herunder oplysninger om informationsmiljøet for dataene, dvs. om de ledsages af relevante metadata, illustrationer, f.eks. grafer og kort, om der findes oplysninger om deres kvalitet (herunder begrænsninger i anvendelsen), og om det omfang, hvori der ydes yderligere assistance.

Kvalitetsrapporterne skal indeholde følgende oplysninger om resultaternes forståelighed og tilgængeligheden af metadata:

beskrivelse af og referencer vedrørende de indberettede metadata,

referencer til de vigtigste metodologidokumenter vedrørende de indberettede statistikker,

beskrivelse af de nationale statistiske kontorers vigtigste tiltag med henblik på at informere brugerne om dataene.

5.   SAMMENLIGNELIGHED

5.1.   Geografisk sammenlignelighed

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om forskelle mellem nationale og europæiske begreber og, i det omfang det er muligt, deres indvirkning på estimaterne.

5.2.   Sammenlignelighed over tid

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om ændringer i definitioner, dækning og metoder i to på hinanden følgende kvartaler og deres indvirkning på estimaterne.

6.   SAMMENHÆNG

»Sammenhæng« i statistikker er et udtryk for, hvorvidt de er velegnede til at blive kombineret på forskellige måder og til forskellige formål. Det er dog generelt lettere at påvise tilfælde af manglende sammenhæng end sammenhæng.

I rapporterne skal der indgå sammenligninger af data om antallet af ledige stillinger fra andre relevante kilder, når de foreligger, både samlet og i givet fald opdelt efter NACE-hovedafdeling, og det skal begrundes, hvis værdierne er meget forskellige.

Den første kvalitetsrapport skal også indeholde følgende punkter vedrørende de tilbageregnede data:

beskrivelse af de kilder, der er anvendt til de tilbageregnede data og den anvendte metodologi,

beskrivelse af eventuelle forskelle mellem de tilbageregnede og aktuelle datas dækning (økonomiske aktiviteter, ansatte, variabler),

beskrivelse af de tilbageregnede datas sammenlignelighed med de aktuelle data.


DIREKTIVER

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/100/EF

af 28. oktober 2008

om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler (1), særlig artikel 1, stk. 4, litra a) og j), og artikel 5, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 90/496/EØF bør der fastsættes en definition af kostfibre.

(2)

Der er fastsat betingelser for ernæringssundhedsanprisninger som f.eks. »fiberkilde« eller »højt fiberindhold« i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (2).

(3)

Af hensyn til klarheden og for at sikre sammenhæng med anden fællesskabslovgivning, hvor der henvises til dette begreb, er det nødvendigt at fastsætte en definition af »kostfibre«.

(4)

Definitionen af kostfibre bør tage hensyn til relevant arbejde gennemført af Codex Alimentarius og udtalelse af 6. juli 2007 om kostfibre fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets Ekspertpanel for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier.

(5)

Kostfibre er traditionelt blevet indtaget som plantemateriale og har en eller flere gavnlige fysiologiske virkninger som f.eks. hurtigere passagehastighed i tarmkanalen, mere fyldig afføring, gæring forårsaget af tyktarmens mikroflora, reduktion af det samlede kolesterolindhold i blodet, reduktion af LDL-kolesterolindholdet i blodet, reduktion af det postprandiale blodsukker eller reduktion af insulinindholdet i blodet. Nyere videnskabelig dokumentation har vist, at lignende gavnlige fysiologiske virkninger kan opnås ved hjælp af andre kulhydratpolymerer, der er ufordøjelige, og som ikke naturligt forekommer i fødevaren, som den indtages. Definitionen af kostfibre bør derfor omfatte kulhydratpolymerer med en eller flere gavnlige fysiologiske virkninger.

(6)

Vegetabilske kulhydratpolymerer, der svarer til definitionen af kostfibre, kan i planten være tæt forbundet med lignin eller andre bestanddele, der ikke er kulhydrater, f.eks. phenolforbindelser, voksarter, saponiner, phytater, kutin og phytosteroler. Når disse stoffer er tæt forbundet med vegetabilske kulhydratpolymerer og ekstraheres sammen med kulhydratpolymererne til fiberanalyse, kan de betragtes som kostfibre. Men når stofferne er adskilt fra kulhydratpolymererne og tilsættes til en fødevare, bør de ikke betragtes som kostfibre.

(7)

For at tage hensyn til ny teknologisk og videnskabelig udvikling er der behov for at ændre listen over energiomregningsfaktorer.

(8)

I en FAO-rapport fra en faglig workshop om fødevareenergi — analysemetoder og omregningsfaktorer — oplyses det, at 70 % af kostfibrene i traditionelle fødevarer antages at være gæringsdygtige. Det gennemsnitlige energiindhold bør for kostfibres vedkommende derfor sættes til 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erythritol kan anvendes i en lang række forskellige fødevarer, bl.a. til at erstatte næringsstoffer som sukker, når der ønskes et lavere energiindhold.

(10)

Erythritol er en sukkeralkohol (polyol), og ifølge de eksisterende bestemmelser, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF, skal stoffets energiindhold beregnes ved at anvende omregningsfaktoren for sukkeralkoholer, nemlig 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Hvis denne energiomregningsfaktor blev anvendt, ville forbrugerne ikke blive fuldt informeret om det nedsatte energiindhold i et produkt, som opnås ved at anvende erythritol til fremstillingen af det. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgav udtalelse om erythritol den 5. marts 2003 og bemærkede, at erythritols energiindhold var under 0,9 kJ/g (under 0,2 kcal/g). Der bør derfor fastsættes en egnet energiomregningsfaktor for erythritol.

(11)

I bilaget til direktiv 90/496/EØF er der opstillet en liste over de vitaminer og mineraler, der kan angives i næringsdeklarationen, med angivelse af den anbefalede daglige tilførsel (ADT), og der er fastsat en bestemmelse om, hvad der udgør en »betydelig mængde«. Formålet med denne ADT-liste er at opstille værdier med henblik på næringsdeklarationen.

(12)

Bestemmelsen om betydelig mængde i bilaget til direktiv 90/496/EØF udgør en henvisning til anden fællesskabslovgivning, navnlig artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (3), bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006 og artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (4).

(13)

De ADT’er, der er fastsat i bilaget til direktiv 90/496/EØF, bygger på anbefalingen fra FAO/WHO-eksperthøringen i Helsingfors i 1988.

(14)

For at sikre sammenhæng med anden fællesskabslovgivning bør den nuværende liste over vitaminer og mineraler og deres ADT’er opdateres i lyset af den videnskabelige udvikling siden 1988.

(15)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgav den 5. marts 2003 udtalelse om revisionen af referenceværdier i næringsdeklarationer, herunder om referenceværdier for voksne i næringsdeklarationer. Udtalelsen omfatter de vitaminer og mineraler, der er anført i bilag I til direktiv 2002/46/EF og i bilag I til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(16)

Bilaget til direktiv 90/496/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 90/496/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 4, litra j), indsættes følgende:

»Definitionen af stoffet og, om nødvendigt, analysemetoderne er fastsat i bilag II«.

2)

I artikel 5, stk. 1 indsættes følgende led:

»—

kostfibre 2 kcal/g — 8 kJ/g

erythritol 0 kcal/g — 0 kJ/g.«

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilag I til nærværende direktiv.

4)

Teksten i bilag II til nærværende direktiv indsættes.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. oktober 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser således, at handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med direktiv 90/496/EØF som ændret ved dette direktiv, forbydes med virkning fra den 31. oktober 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.

(2)  EUT L 12 af 18.1.2007, s. 3.

(3)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(4)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.


BILAG I

Bilaget til direktiv 90/496/EF affattes således:

»BILAG I

Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og den anbefalede daglige tilførsel (ADT)

Vitamin A (μg)

800

Vitamin D (μg)

5

Vitamin E (mg)

12

Vitamin K (μg)

75

Vitamin C (mg)

80

Thiamin (mg)

1,1

Riboflavin (mg)

1,4

Niacin (mg)

16

Vitamin B6 (mg)

1,4

Folacin (μg)

200

Vitamin B12 (μg)

2,5

Biotin (μg)

50

Pantothensyre (mg)

6

Kalium (mg)

2 000

Chlorid (mg)

800

Calcium (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magnesium (mg)

375

Jern (mg)

14

Zink (mg)

10

Kobber (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Chrom (μg)

40

Molybdæn (μg)

50

Jod (μg)

150

Generelt bør et indhold på 15 % af den i dette bilag anførte anbefalede tilførsel i 100 g eller 100 ml eller pr. pakning, hvis denne kun indeholder en enkelt portion, lægges til grund ved bestemmelsen af, hvad der udgør en »betydelig mængde«.«


BILAG II

I direktiv 90/496/EØF indsættes følgende som bilag II:

»BILAG II

Definition af det stof, som kostfibre består af, og analysemetoder, jf. artikel 1, stk. 4, litra j)

Definition af det stof, som kostfibre består af

I dette direktiv forstås ved »kostfibre« kulhydratpolymerer med tre eller flere monomerenheder, der hverken fordøjes eller absorberes i tyndtarmen hos mennesker, og som tilhører følgende kategorier:

spiselige kulhydratpolymerer, der forekommer naturligt i fødevaren, som den indtages

spiselige kulhydratpolymerer, der er udvundet af fødevareråvarer ved hjælp af fysiske, enzymatiske eller kemiske metoder, og som har en gavnlig fysiologisk virkning, der er dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig evidens

spiselige syntetiske kulhydratpolymerer, som har en gavnlig fysiologisk virkning, der er dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig evidens.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/13


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 22. oktober 2008

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2008/818/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, i det følgende benævnt »fonden«, blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(3)

Spanien indgav den 6. februar 2008 en ansøgning om at anvende fonden på grund af afskedigelser i automobilsektoren, særlig til arbejdstagere, der er afskediget af Delphi Automotive Systems España S.L.U. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10, i forordning (EF) nr. 1927/2006.

(4)

Litauen indgav den 8. maj 2008 en ansøgning om at anvende fonden på grund af afskedigelser i tekstilsektoren, særlig til arbejdstagere der er afskediget af Alytaus Tekstile. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006.

(5)

Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til ansøgningerne.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, således at et beløb på 10 770 772 EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 22. oktober 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Kommissionen

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. oktober 2008

om afvisning af at optage butralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2008) 6066)

(EØS-relevant tekst)

(2008/819/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter butralin.

(3)

Butralins virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 451/2000. For butralin var den rapporterende medlemsstat Frankrig, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 20. februar 2006.

(4)

Kommissionen undersøgte butralin i henhold til artikel 11a i forordning (EF) nr. 1490/2002. Et udkast til revideret vurderingsrapport om nævnte stof er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 20. maj 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport.

(5)

Komitéens undersøgelse af aktivstoffet førte til den konklusion, at der under hensyntagen til medlemsstaternes bemærkninger klart er tegn på, at det kan forventes at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, navnlig for så vidt angår brugere, eftersom eksponeringen er på over 100 % af den acceptable eksponering af brugere (AOEL). Endvidere omhandler den reviderede vurderingsrapport om stoffet andre problemer, som den rapporterende medlemsstat påpegede i sin vurderingsrapport.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af undersøgelsen af butralin og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de argumenter, som anmelderen fremsatte, kan ovennævnte problemer stadig ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder butralin under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Butralin bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder butralin, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver begrænset frist til at bortskaffe, opbevare, afsætte eller anvende bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder butralin, og som er godkendt af en medlemsstat, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes i yderligere én vækstsæson, for på den måde sikres det, at plantebeskyttelsesmidler, som indeholder butralin, fortsat er tilgængelige i 18 måneder fra vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ansøgning for butralin i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (4), med henblik på en eventuel optagelse af butralin i dets bilag I.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Butralin optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for følgende:

a)

Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder butralin, trækkes tilbage senest den 20. april 2009.

b)

Efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder butralin.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 20. april 2010.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. oktober 2008

om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Swazilands særlige situation vedrørende omspundet garn

(meddelt under nummer K(2008) 6133)

(2008/820/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 36, stk. 4, i bilag II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. januar 2006 vedtog AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget afgørelse nr. 3/2005 om undtagelse fra definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus for at tage hensyn til Kongeriget Swazilands særlige situation for så vidt angår produktionen af omspundet garn (2). Efter denne afgørelse og som undtagelse fra de særlige bestemmelser i listen i bilag II til protokol nr. 1 knyttet til AVS/EF-partnerskabsaftalens (3) bilag V fik Swaziland tildelt en årlig mængde på 1 300 tons omspundet garn for perioden fra den 1. april 2006 til den 31. december 2007.

(2)

Efter udløbet af AVS/EF-partnerskabsaftalen den 31. december 2007 anmodede Swaziland den 24. april 2008 i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 om en undtagelse for en periode på fem år fra de oprindelsesregler, der er fastsat i nævnte bilag. Den 25. juni 2008 fremsendte Swaziland yderligere oplysninger til støtte for sin anmodning. Anmodningen vedrører en samlet årlig mængde på 1 300 tons omspundet garn under HS-position 5206 22, 5206 42, 5402 52 og 5402 62.

(3)

Swaziland er en lille indlandsstat og er samtidig et udviklingsland. Ifølge oplysninger forelagt af Swaziland er landets økonomi dybt afhængig af handel, og arbejdsløsheden er i forvejen høj. Anvendelsen af de aktuelle oprindelsesregler ville påvirke evnen til fortsat at eksportere til Fællesskabet i alvorlig grad. Swaziland har behov for at benytte udgangsmaterialer uden oprindelsesstatus til fremstillingen af deres færdigvare, og landet er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at opfylde reglerne om kumulation af oprindelse, som er fastlagt i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007. Færdigvaren opfylder dermed ikke reglerne i dette bilag. Swaziland har imidlertid foretaget betydelige investeringer med henblik på at få adgang til Fællesskabets marked, først og fremmest via kumulation med Sydafrika, for ikke længere at være afhængig af en midlertidig undtagelse. Anmodningen om en midlertidig undtagelse fra artikel 36, stk. 1, litra b), i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 er derfor berettiget.

(4)

For at sikre, at Swaziland kan videreføre sin eksport til Fællesskabet efter udløbet af den undtagelse, der er indrømmet ved afgørelse nr. 3/2005 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget og udløb den 31. december 2007, bør der indrømmes en ny undtagelse.

(5)

For at sikre en smidig overgang fra AVS-EF-partnerskabsaftalen til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC- (Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab) ØPA- (økonomisk partnerskabsaftale) landene på den anden side (den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem SADC og EU) bør der indrømmes en ny undtagelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2008.

(6)

En midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 vil i betragtning af importmængdernes størrelse ikke skabe større forstyrrelser for virksomheder i EU, hvis en række betingelser vedrørende mængder, overvågning og varighed overholdes.

(7)

Det er derfor berettiget at indrømme en midlertidig undtagelse fra artikel 36, stk. 1, litra b), i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007.

(8)

Swaziland vil kunne fremsætte anmodninger om undtagelser fra oprindelsesreglerne i artikel 39 i oprindelsesprotokollen, der er knyttet til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem SADC og EU, når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt, indtil den træder i kraft.

(9)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1528/2007 skal oprindelsesreglerne i bilag II til nævnte forordning og undtagelser herfra afløses af reglerne i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem SADC og EU, der forventes at træde i kraft eller blive anvendt midlertidigt i 2008. Undtagelsen bør derfor ikke indrømmes for den periode på fem år, som der er anmodet om, men bør indrømmes for perioden 1. januar-31. december 2008.

(10)

Swaziland bør derfor indrømmes en undtagelse for 1 300 tons omspundet garn for en periode på et år.

(11)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) er der fastsat bestemmelser om forvaltningen af toldkontingenter. For at sikre en effektiv forvaltning i tæt samarbejde mellem myndighederne i Swaziland, toldmyndighederne i medlemsstaterne og Kommissionen bør disse regler finde tilsvarende anvendelse på de mængder, som importeres inden for rammerne af den undtagelse, der er indrømmet ved denne beslutning.

(12)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør myndighederne i Swaziland med regelmæssige mellemrum meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra b), i nævnte bilag skal omspundet garn under HS-position 5206 22, 5206 42, 5402 52 og 5402 62, der er fremstillet af materiale uden oprindelsesstatus, betragtes som varer med oprindelse i Swaziland på betingelserne i beslutningens artikel 2 til 6.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de i bilaget anførte produkter og mængder, der angives til fri omsætning i EF fra Swaziland i perioden 1. januar til 31. december 2008.

Artikel 3

De i bilaget anførte mængder forvaltes efter bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Toldmyndighederne i Swaziland træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, der er nævnt i artikel 1.

I alle de EUR.1-varecertifikater, de udsteder for de pågældende produkter, anføres der en henvisning til denne beslutning.

De kompetente myndigheder i Swaziland sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der i medfør af denne beslutning er udstedt varecertifikater EUR.1 med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

I rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i henhold til denne beslutning, anføres følgende:

»Undtagelse — beslutning nr. 2008/820/EF«.

Artikel 6

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2008.

Den anvendes, indtil oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 afløses af reglerne i en aftale med Swaziland, når denne aftale enten anvendes midlertidigt eller træder i kraft, hvad der måtte indtræffe først, men denne beslutning anvendes under ingen omstændigheder efter den 31. december 2008.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 26 af 31.1.2006, s. 14.

(3)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 94.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Omspundet garn

1.1.2008 til 31.12.2008

1 300 tons


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/20


AFGØRELSE Nr. 1/2008/EUPOL AFGHANISTAN TRUFFET AF DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ

den 3. oktober 2008

om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10, stk. 1, i fælles aktion 2007/369/FUSP bestemmes, at Rådet bemyndiger Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til i overensstemmelse med traktatens artikel 25 at træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at udøve den politiske kontrol med og den strategiske styring af EUPOL AFGHANISTAN, herunder at træffe afgørelse om udnævnelse af en missionschef.

(2)

Ved brev af 14. august 2008 meddelte den nuværende missionschef Kommissionen sin beslutning om at opsige sin kontrakt pr. 30. september 2008.

(3)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har indstillet Kai VITTRUP til missionschef for EUPOL AFGHANISTAN —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kai Vittrup udnævnes til missionschef for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) med virkning fra den 16. oktober 2008.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2008.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

C. ROGER

Formand


(1)  EUT L 139 af 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/21


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/822/FUSP

af 27. oktober 2008

om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. oktober 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/705/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (1), hvorved gyldigheden af deres nationale tilladelser til indrejse i og ophold på de medlemsstaters område, der er nævnt i fælles holdning 2002/400/FUSP (2), blev forlænget med 12 måneder.

(2)

Rådet finder det på baggrund af en vurdering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP rimeligt at forlænge gyldigheden af disse tilladelser med yderligere 12 måneder —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der er nævnt i artikel 2 i fælles holdning 2002/400/FUSP, forlænger gyldigheden af de nationale tilladelser til indrejse og ophold, der er givet i medfør af artikel 3 i nævnte fælles holdning med yderligere 12 måneder.

Artikel 2

Rådet foretager en evaluering af gennemførelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP senest seks måneder efter vedtagelsen af nærværende fælles holdning.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. oktober 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2007, s. 54.

(2)  EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33.


Berigtigelser

29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/22


Berigtigelse til Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

( Den Europæiske Unions Tidende L 213 af 8. august 2008 )

Side 58, betragtning 10:

I stedet for:

»(10)

De nødvendige foranstaltninger bør også træffes for at sikre, at ingen erstatning ydes til Irans regering, eller til nogen person eller enhed i Iran, eller til udpegede personer eller enheder, eller til nogen anden person, som rejser fordringer gennem eller til fordel for en sådan person eller enhed, …«

læses:

»(10)

De nødvendige foranstaltninger bør også træffes for at sikre, at ingen erstatning ydes til Irans regering, eller til nogen person eller enhed i Iran, eller til udpegede personer eller enheder, eller til nogen anden person eller enhed, som rejser fordringer gennem eller til fordel for en sådan person eller enhed, …«

Side 60, artikel 1, nr. 4), ny artikel 3c, stk. 3:

I stedet for:

»3.   Fragtfly og handelsskibe, der ejes eller kontrolleres af Iran Air Cargo og Islamic Republic of Iran Shipping Line, skal desuden inden ankomst eller afrejse afgive oplysninger om alle varer, der indføres til eller udføres fra en medlemsstat.«

læses:

»3.   Fragtfly og handelsskibe, der ejes eller drives af Iran Air Cargo og Islamic Republic of Iran Shipping Line, skal desuden inden ankomst eller afrejse afgive oplysninger om alle varer, der indføres til eller udføres fra en medlemsstat.«


29.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.