ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 255

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
23. september 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 929/2008 af 22. september 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 930/2008 af 22. september 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/87/EF af 22. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje ( 1 )

5

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/750/EF

 

*

Rådets beslutning af 15. september 2008 om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver

28

 

 

Kommissionen

 

 

2008/751/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. september 2008 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Madagaskars særlige situation vedrørende tunkonserves og tunfilet (meddelt under nummer K(2008) 5097)

31

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 929/2008

af 22. september 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2008

af 22. september 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 870/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 238 af 5.9.2008, s. 3.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 23. september 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


DIREKTIVER

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/87/EF

af 22. september 2008

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, første punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af direktivet i december 2006 er der vedtaget ændringer i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen i medfør af artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen. Det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 2006/87/EF i overensstemmelse hermed.

(2)

Det bør sikres, at fællesskabets fartøjscertifikat og det fartøjscertifikat, der udstedes i overensstemmelse med inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, udstedes på grundlag af tekniske krav, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

(3)

For at undgå konkurrenceforvridning og forskellige sikkerhedsniveauer skal ændringerne i direktiv 2006/87/EF gennemføres så hurtigt som muligt.

(4)

De foranstaltninger, der sikres i dette direktiv, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er anført i artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (2) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2006/87/EF ændres i overensstemmelse med bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

Bilag V og VI til direktiv 2006/87/EF ændres i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv.

Artikel 3

Medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 30. december 2008. De sender straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel mellem disse bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne bestemmer, hvordan denne henvisning skal foretages.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG I

I bilag II til direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften på artikel 2.18 affattes således:

»Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer«.

b)

Overskriften på artikel 6.09 affattes således:

»Godkendelse og periodiske inspektioner«.

c)

Følgende artikel 10.03c indsættes:

»Artikel 10.03c — Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande«.

2)

I artikel 2.07, stk. 1, rettes udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

3)

I artikel 2.17 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende sætning:

»De opdaterer det i stk. 1 nævnte register i overensstemmelse hermed«.

b)

Følgende stk. 3 indsættes:

»3.

Med henblik på at træffe administrative foranstaltninger til at opretholde sikkerheden og lette navigationen samt gennemføre artikel 2.02 til 2.15 og artikel 8, 10, 11, 12, 15, 16 og 17 i dette direktiv vil der blive bevilget læseadgang til registret efter den model, der er anført i bilag VI, til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, til stater, der har tiltrådt Mannheim-konventionen, og, såfremt der garanteres et tilsvarende niveau af privatlivsbeskyttelse, til tredjelande i henhold til administrative aftaler.«

4)

Artikel 2.18 affattes således:

»Artikel 2.18

Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

1.

Det enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI), i det følgende benævnt europæisk fartøjsidentifikationsnummer, består af otte arabertal i henhold til tillæg III.

2.

Den kompetente myndighed, der har udstedt et fællesskabscertifikat, skal anføre det europæiske fartøjsidentifikationsnummer på fællesskabscertifikatet. Medmindre fartøjet har et europæisk fartøjsidentifikationsnummer på tidspunktet for udstedelsen af fællesskabscertifikatet, skal der tildeles fartøjet et nummer af den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor fartøjet er indregistreret eller har sin hjemhavn.

For så vidt angår fartøjer fra lande, hvor det ikke er muligt at tildele et europæisk fartøjsidentifikationsnummer, skal det europæiske fartøjsidentifikationsnummer, der skal anføres på fællesskabscertifikatet, tildeles af den kompetente myndighed, som udsteder fællesskabscertifikatet.

3.

Der kan kun tildeles ét europæisk fartøjsidentifikationsnummer pr. fartøj. Det europæiske fartøjsidentifikationsnummer udstedes kun en gang og forbliver uforandret i hele fartøjets levetid.

4.

Ejeren af fartøjet eller dennes repræsentant skal ansøge den kompetente myndighed om at få tildelt det europæiske fartøjsidentifikationsnummer. Ejeren eller dennes repræsentant er også ansvarlig for, at det europæiske fartøjsidentifikationsnummer, der er anført på fællesskabscertifikatet, er anbragt på fartøjet.

5.

Hver medlemsstat skal meddele Kommissionen, hvilke kompetente myndigheder der har ansvaret for at tildele europæiske fartøjsidentifikationsnumre. Kommissionen fører et register over disse kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder, der indberettes af tredjelande, og stiller registret til rådighed for medlemsstaterne. På anmodning stilles dette register også til rådighed for tredjelande.

6.

I henhold til stk. 5 træffer hver kompetent myndighed alle nødvendige foranstaltninger til at orientere alle øvrige kompetente myndigheder i registret, der føres i overensstemmelse med stk. 5, om hvert europæisk fartøjsidentifikationsnummer, det tildeler, samt om oplysninger til identifikation af fartøjet anført i tillæg IV. Disse oplysninger kan stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, til stater, der har tiltrådt Mannheim-konventionen, og, såfremt der garanteres et tilsvarende niveau af privatlivsbeskyttelse, til tredjelande i henhold til administrative aftaler med henblik på at træffe administrative foranstaltninger til at opretholde sikkerheden og lette navigationen samt gennemføre artikel 2.02 til 2.15 og artikel 2.18, stk. 3, samt artikel 8, 10, 11, 12, 15, 16 og 17 i dette direktiv.«

5)

I artikel 2.19, stk. 2, andet afsnit, rettes udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

6)

Artikel 6.02, stk. 1, affattes således:

»1.

Hvis styremaskinen har et kraftaktiveret drivaggregat, skal der også være et andet uafhængigt drivaggregat eller et hånddrevet drivaggregat. I tilfælde af svigt eller funktionsfejl i rorsystemets drivaggregat skal det andet uafhængige drivaggregat eller det hånddrevne drivaggregat kunne indkobles inden for fem sekunder.«

7)

Artikel 6.03 affattes således:

»Artikel 6.03

Hydraulisk drivaggregat i styremaskinen

1.

Der må ikke kunne tilsluttes andre energiforbrugende anordninger til det hydrauliske drivaggregat i styremaskinen.

2.

Hydrauliktankene skal være udstyret med et alarmsystem, som overvåger, om oliestanden kommer under det laveste niveau, der er nødvendigt for en pålidelig funktion.

3.

Rørene skal ved deres dimensionering, konstruktion og anbringelse så vidt muligt være sikret mod mekanisk beskadigelse eller beskadigelse ved brand.

4.

Hydraulikslanger

a)

er kun tilladt, hvis det for at dæmpe vibrationer eller sikre fri bevægelighed af delene ikke kan undgås

b)

skal være konstrueret til mindst det maksimale driftstryk

c)

skal mindst fornyes hvert ottende år.

5.

Hydrauliske cylindre, hydrauliske pumper og hydrauliske motorer samt elektriske motorer skal mindst hvert ottende år undersøges af et specialiseret firma og om nødvendigt repareres.«

8.

I artikel 6.07, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Den indledende sætning affattes således:

»Ved styrepositionen skal der være et optisk og akustisk alarmsignal, der kan advare om følgende«:

b)

Litra a) affattes således:

»a)

oliestand i hydrauliktanke, der falder under det laveste niveau i overensstemmelse med artikel 6.03, stk. 2, og fald i det hydrauliske systems driftstryk«.

9)

Artikel 6.09 affattes således:

»Artikel 6.09

Godkendelse og periodiske inspektioner

1.

Det skal kontrolleres af et inspektionsorgan, at styresystemet er installeret korrekt. Til dette formål kan inspektionsorganet kræve følgende dokumenter forelagt:

a)

beskrivelse af styresystemet

b)

tegninger og oplysninger vedrørende styremaskinens drivaggregater og styrekontrolsystemet

c)

oplysninger om styremaskinen

d)

elektrisk kredsløbsdiagram

e)

beskrivelse af drejehastighedsregulatoren

f)

brugs- og vedligeholdelsesanvisning for styresystemet.

2.

Hele styresystemets funktion skal kontrolleres ved en sejladsprøve. Hvis der installeres en drejehastighedsregulator, skal det kontrolleres, at en fastlagt kurs kan holdes, og kursændringer gennemføres sikkert.

3.

Motordrevne styresystemer skal kontrolleres af en ekspert:

a)

før ibrugtagning

b)

efter et svigt

c)

efter ændring eller reparation

d)

regelmæssigt mindst hvert tredje år.

4.

Eftersynet skal mindst dække:

a)

en kontrol af overensstemmelse med de godkendte tegninger og ved periodiske inspektioner, om der er foretaget ændringer i styresystemet

b)

en funktionstest af styresystemet for alle driftsmuligheder

c)

en besigtigelse og kontrol af, at de hydrauliske komponenter er tætte, især ventiler, rør, hydraulikslanger, hydrauliske cylindre, hydrauliske pumper og hydrauliksugefiltre

d)

en besigtigelse af elektriske komponenter, især relæer, elektromotorer og sikkerhedsanordninger

e)

en kontrol af de optiske og akustiske kontrolanordninger.

5.

Der udstedes et inspektionscertifikat underskrevet af inspektøren, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår.«

10)

I artikel 7.02 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit i stk. 2 affattes således:

»For rorgængeren må det ikke-synlige felt foran fartøjet, når dette er tomt, med halvdelen af forsyninger, men uden ballast, ikke være over to fartøjers længde eller 250 m afhængigt af, hvilken afstand der er kortest, til vandoverfladen«.

b)

Andet afsnit i stk. 6 affattes således:

»For at undgå refleksion skal broens forruder være blændfri eller monteret således, at de effektivt udelukker refleksioner. Dette krav anses for at være opfyldt, når vinduerne er skrånende i forhold til det lodrette plan fra toppen i en vinkel på mindst 10° og højest 25°«.

11)

Artikel 8.05, stk. 7, affattes således:

»7.

Brændstoffordelerrør skal umiddelbart ved afgangen fra tanken være forsynet med en hurtigtlukkende ventil, som kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

Hvis styreanordningen er skjult, må låg eller dække ikke kunne aflåses.

Styreanordningen skal være mærket med rødt. Hvis anordningen er skjult, skal den være mærket med et symbol for den hurtigt lukkende ventil, jf. fig. 9 i tillæg I, med en skrifthøjde på mindst 10 cm.

Første afsnit finder ikke anvendelse på tanke, som er monteret direkte på maskinen.«

12)

I artikel 9.15, stk. 9, indsættes følgende sætning:

»Der skal være så få kabelsamlinger som muligt«.

13)

I artikel 10.03a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 8 affattes således:

»8.

Der udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af eksperten, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår«.

b)

Stk. 10 udgår.

14)

I artikel 10.03b foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende litra d):

»d)

FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-methylpentane-3-on)«.

b)

Litra b) i stk. 4 affattes således:

»b)

Dyseåbningerne skal være dimensioneret og monteret således, at slukningsmaterialet fordeles jævnt. Især skal slukningsmaterialet også virke under bundstokkene«.

c)

I stk. 5, litra e), affattes punkt cc) således:

»cc)

de foranstaltninger, besætningen skal træffe, når brandslukningsanlægget udløses, og de går ind i det beskyttede rum efter udløsning eller oversvømmelse, især med hensyn til mulig tilstedeværelse af farlige stoffer«.

d)

Stk. 9, litra e), affattes således:

»e)

Der udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af eksperten, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår«.

e)

Stk. 13 affattes således:

»13.   FK-5-1-12-brandslukningsanlæg

Brandslukningsanlæg, der benytter FK-5-1-12 som slukningsmiddel, skal overholde følgende bestemmelser ud over forskrifterne i stk. 1-9:

a)

Hvis der er flere rum, som skal beskyttes, og de har forskellige bruttorumfang, skal hvert rum være udstyret med sit eget brandslukningsanlæg.

b)

Hver beholder med FK-5-1-12, som er anbragt i det rum, der skal beskyttes, skal være udstyret med en overtryksventil. Denne overtryksventil skal på uskadelig vis frigøre beholderens indhold i det rum, der skal beskyttes, hvis beholderen udsættes for ild, og brandslukningsanlægget ikke er blevet udløst.

c)

Hver beholder skal være udstyret med en anordning til kontrol af gastrykket.

d)

Beholdernes fyldningsgrad må ikke være over 1,00 kg/l. For det specifikke volumen af FK-5-1-12 uden tryk lægges en værdi på 0,0719 m3/kg til grund.

e)

Mængden af FK-5-1-12 til det rum, der skal beskyttes, skal være på mindst 5,5 % af rummets bruttorumfang. Denne mængde skal fremføres inden 10 sekunder.

f)

FK-5-1-12-beholderne skal være udstyret med en pressostat, som udløser et akustisk og optisk alarmsignal i styrehuset i tilfælde af uautoriseret udslip af drivmiddel. Hvis der ikke er noget styrehus, skal dette alarmsignal lyde uden for det rum, der skal beskyttes.

g)

Efter oversvømmelse må koncentrationen i det rum, der skal beskyttes, ikke være over 10,0 %.«

15)

Følgende artikel 10.03c indsættes:

»Artikel 10.03c

Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande

Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande er kun tilladt på grundlag af henstillinger fra udvalget.«

16)

Artikel 10.05, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.

På hver flydende struktur skal der inden for rækkevidde for hver person, som sædvanligvis befinder sig om bord, forefindes en automatisk oppustelig redningsvest, som er tilpasset den enkelte person og overholder europæisk standard EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 eller EN ISO 12402-4:2006.«

17)

I artikel 14.13 indsættes følgende sætning efter den anden sætning:

»For passagerskibe skal eksperten endvidere kontrollere, om der foreligger et gyldigt inspektionscertifikat, der bekræfter, at det i artikel 15.15, stk. 9, omhandlede gasalarmsystem er installeret korrekt eller er blevet kontrolleret.«

18)

I artikel 15.03 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende sætning:

»De fyrskibsoplysninger, der er medtaget i stabilitetsberegningen, skal bestemmes ved hjælp af en krængningsprøve«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I tredje afsnit affattes den indledende sætning således:

»Endvidere skal kravet i afsnit 3, litra d), påvises for følgende lastekondition:«

ii)

Sidste afsnit udgår.

c)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), b) og c) affattes således:

»a)

Den største oprettende stabilitetsarm hmax skal forekomme ved en krængningsvinkel på φmax ≥ (φmom + 3°) og skal være mindst 0,20 m. Hvis φf < φmax, skal den oprettende stabilitetsarm ved indstrømningsvinklen φf dog være mindst 0,20 m.

b)

Indstrømningsvinklen φf skal være mindst (φmom + 3°).

c)

Arealet A under kurven for den oprettende stabilitetsarm skal, afhængig af positionen for φf og φmax, være mindst:

Tilfælde

 

 

A

1

φmax ≤ 15° eller φf ≤ 15°

 

0,05 radianmeter til den mindste af vinklerne φmax eller φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) radianmeter til vinklen φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) radianmeter til vinklen φf

4

φmax ≥ 30° og φf ≥ 30°

 

0,035 radianmeter til vinklen φ = 30°

hvor:

hmax

er den største stabilitetsarm

φ

krængningsvinklen

φf

indstrømningsvinklen, dvs. den krængningsvinkel, hvorved åbninger i skrog, overbygning eller dækshuse, der ikke kan lukkes vandtæt, kommer under vand

φmom

den maksimale krængningsvinkel i henhold til litra e)

φmax

den krængningsvinkel, hvorved den største oprettende stabilitetsarm forekommer

A

areal under kurven for de oprettende stabilitetsarme.«

ii)

Litra e) affattes således:

»e)

I hvert af følgende to tilfælde må krængningsvinklen φmom ikke være over 12°:

aa)

i tilfælde af krængningsmoment på grund af personer og vind i overensstemmelse med stk. 4 og 5

bb)

i tilfælde af krængningsmoment på grund af personer og drejning i overensstemmelse med stk. 4 og 6.«

d)

I stk. 4 ændres forklaringen »ni = 4 for frie dækarealer og dækarealer med flytbare møbler for dækarealer med fastgjorte siddemøbler såsom bænke sættes ved beregningen af ni et areal til 0,45 m i bredden og sædedybde pr. person til 0,75 m« til følgende:

»ni

=

3,75 for frie dækarealer og dækarealer med flytbare møbler

for dækarealer med fastgjorte siddemøbler såsom bænke sættes ved beregningen af ni et areal til 0,50 m i bredden og sædedybde pr. person til 0,75 m«

e)

I stk. 9 foretages følgende ændringer:

i)

Skemaet under den indledende sætning i andet afsnit erstattes af følgende skema:

 

»1-rumsstatus

2-rumsstatus

Skadens udstrækning ved skibssiden

langskibs udstrækning 1 [m]

0,10 · LWL, dog mindst 4,00 m

0,05 · LWL, dog mindst 2,25 m

tværskibs udstrækning i tværretningen b [m]

B/5

0,59

lodret udstrækning h [m]

fra bunden og opefter uden begrænsning

Skadens udstrækning på fartøjets bund

langskibs udstrækning 1 [m]

0,10 · LWL, dog mindst 4,00 m

0,05 · LWL, dog mindst 2,25 m

Tværskibs udstrækning i tværretningen b [m]

B/5

lodret udstrækning h [m]

0,59; rørsystemer installeret i overensstemmelse med artikel 15.02, stk. 13, litra c), anses for intakte«

ii)

I litra d) udgår sidste afsnit.

f)

I stk. 10 indsættes følgende litra d):

»d)

Beregningen af virkningen af frie overflader i alle vandfyldningens mellemstadier baseres på bruttooverfladearealet af de skadede rum.«

g)

I stk. 11 foretages følgende ændringer:

i)

I den indledende sætning udgår ordene »som følge af personer«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

Ud over ligevægtsstillingen skal den positive del af den oprettende stabilitetsarm udvise en vægtværdi for den oprettende stabilitetsarm på GZR ≥ 0,02 m med et areal A ≥ 0,0025 radianmeter. Disse minimumsværdier for stabiliteten skal overholdes, indtil den første ubeskyttede åbning kommer under vand, eller under alle omstændigheder inden der nås en krængningsvinkel φm på 25°.

Image

19)

I artikel 15.06 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3, litra a), indsættes følgende sætning:

»Rum, med undtagelse af kahytter, og grupper af rum, der kun har én udgang, skal have mindst én nødudgang.«

b)

I stk. 8, litra a), affattes den indledende sætning således:

»Mønstringsområdernes samlede areal (AS) skal mindst svare til følgende værdi«:

20)

I artikel 15.09 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes første afsnit således:

»1.

Ud over de redningskranse, der er nærmere omhandlet i artikel 10.05, stk. 1, skal alle de dele af dækket, der er beregnet til passagerer, og som ikke er lukket, være udstyret med egnede redningskranse placeret på begge sider af fartøjet og anbragt med en indbyrdes afstand på højst 20 m. Redningskransene anses for at være egnede, hvis de opfylder

europæisk standard EN 14144:2003, eller

den internationale konvention for sikkerhed til søs (SOLAS 1974), kapitel III, regel 7.1, og International Life-Saving Appliance Code (LSA), stk. 2.1.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.

Ud over de redningskranse, der er omhandlet i stk. 1, skal individuelle redningsmidler i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2, være inden for rækkevidde for alt personale om bord. For personale om bord, der ikke har ansvar for udførelse af arbejdsopgaver efter turnusordningen for sikkerhed, er ikke-oppustelige eller halvautomatisk oppustelige redningsveste efter standarderne i artikel 10.05, stk. 2, tilladt.«

c)

I stk. 4 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»Ud over de redningsmidler, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal der stå individuelle redningsmidler i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2, til rådighed for 100 % af det højst tilladte antal passagerer. Ikke-oppustelige eller halvautomatisk oppustelige redningsveste ifølge de i artikel 10.05, stk. 2, nævnte standarder er også tilladt.«

ii)

Andet afsnit udgår.

21)

Artikel 15.10, stk. 6, sidste punktum, affattes således:

»Nødstrømsanlægget skal enten installeres over nedsænkningslinjen eller så langt væk som muligt fra energikilderne, jf. artikel 9.02, stk. 1, for at sikre, at det i tilfælde af vandfyldning, jf. artikel 15.03, stk. 9, ikke oversvømmes samtidig med disse energikilder.«

22)

I artikel 15.11 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra d) affattes punkt aa) således:

»aa)

Bilag I, del 3, i FTP-koden og«

ii)

Følgende litra e) indsættes:

»e)

Inspektionsorganet kan i henhold til FTP-koden kræve en prøvning af en prøve af skillevæggen til godtgørelse af, at bestemmelserne i stk. 2 om modstandsevne og temperaturstigning er opfyldt.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Skillevægge

a)

udføres i overensstemmelse med nedenstående tabeller:

aa)

Tabel for skillevægge mellem rum, hvor der ikke er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a

Rum

Kontrolcentre

Trapperum

Mønstringsområder

Saloner

Maskinrum

Kabysser

Lagerrum

Kontrolcentre

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Trapperum

 

A0

A30

A60

A60

A60

Mønstringsområder

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Saloner

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kabysser

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Lagerrum

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabel for skillevægge mellem rum, hvor der er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a

Rum

Kontrolcentre

Trapperum

Mønstringsområder

Saloner

Maskinrum

Kabysser

Lagerrum

Kontrolcentre

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Trapperum

 

A0

A0

A60

A30

A0

Mønstringsområder

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Saloner

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kabysser

 

 

 

 

 

B15

Lagerrum

 

 

 

 

 

 

b)

Klasse A skillevægge består af skotter, vægge og dæk, der opfylder følgende krav:

aa)

De skal være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

bb)

De skal være passende afstivet.

cc)

De skal være isoleret med godkendte, ikke-brændbare materialer, således at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over begyndelsestemperaturen, og at temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle samlinger, stiger mere end 180 °C over begyndelsestemperaturen inden for de nedenfor anførte tidsrum:

 

Klasse A60 — 60 minutter

 

Klasse A30 — 30 minutter

 

Klasse A0 — 0 minutter.

dd)

De skal være således konstrueret, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af røg og flammer indtil udløbet af en standardbrandprøvning på en time.

c)

Klasse B skillevægge består af skotter, vægge, dæk, lofter eller garnering, der opfylder følgende krav:

aa)

De skal være konstrueret af godkendte, ikke-brændbare materialer. Desuden skal alle materialer, der anvendes til fabrikation og samling af skillevægge, være ikke-brændbare, undtagen garnering, der mindst skal være brandhæmmende.

bb)

De skal have en sådan isoleringsevne, at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over begyndelsestemperaturen, og at temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle samlinger, stiger mere end 225 °C over begyndelsestemperaturen inden for de nedenfor anførte tidsrum:

 

Klasse B15 — 15 minutter

 

Klasse B0 — 0 minutter.

cc)

De skal være konstrueret således, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af flammer indtil udløbet af den første halve time af standardbrandprøvningen.«

23)

I artikel 15.15 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes den indledende sætning således:

»Passagerskibe med tilladelse til at medføre højst 50 passagerer og med en længde LWL på højst 25 m skal føre bevis for, at fartøjets stabilitet efter skade er tilstrækkelig, jf. artikel 15.03, stk. 7-13, eller som et alternativ bevise, at de opfylder følgende kriterier efter symmetrisk vandfyldning:«

b)

I stk. 1 affattes litra a) således:

»a)

skibet må ikke synke længere end til nedsænkningslinjen, og«.

c)

I stk. 5 affattes første sætning således:

»Inspektionsorganet kan afstå fra at anvende artikel 10.04 for passagerskibe, der er beregnet til transport af højst 250 passagerer, og hvis længde LWL ikke overstiger 25 m, forudsat at de er udrustet med en platform lige over vandlinjen, der er tilgængelig fra begge sider af skibet, så mennesker kan reddes op af vandet.«

d)

I stk. 10 affattes den indledende sætning således:

»Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse for passagerskibe med en længde LWL på under 25 m:«.

24)

I artikel 16.06, stk. 2, ændres udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

25)

I artikel 21.02 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra g), efter henvisningen til »artikel 10.03b« indsættes følgende henvisning:

», artikel 10.03c«.

b)

I stk. 2, litra d), ændres henvisningen til »artikel 10.07« til:

»artikel 10.05«.

26)

I skemaet i artikel 24.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt vedrørende artikel 6.02, stk. 1, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.01, stk. 7:

»6.02, stk.1

Separate hydrauliktanke

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020«

b)

Punktet vedrørende artikel 6.02, stk. 2, affattes således:

»stk. 2

Aktivering af det andet drivaggregat med ét enkelt indgreb

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

c)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 1, affattes således:

»6.03, stk. 1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020«

d)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 2, udgår.

e)

Punktet vedrørende artikel 6.07, stk. 2, litra a), affattes således:

»6.07, stk. 2, litra a)

alarm for oliestand i hydrauliktanke og driftstryk

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

f)

Følgende punkt vedrørende artikel 7.02, stk. 2, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.08, stk. 1:

»7.02, stk. 2

Det ikke-synlige felt foran fartøjet to fartøjers længde, hvis under 250 m

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049«

g)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 7, affattes således:

»stk. 7, første afsnit

Hurtigtlukkende ventil, der kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

h)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 2, litra e), affattes således:

»litra e)

Forbud mod flaskegasanlæg i overensstemmelse med kapitel 14

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelsen finder kun anvendelse, hvis der er alarmsystemer i overensstemmelse med artikel 15.15, stk. 9«

i)

Følgende punkt vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra c), indsættes efter punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra b):

»litra c)

Ingen flugtveje gennem maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2007

Ingen flugtveje gennem kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

j)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 7, affattes således:

»stk. 7

Passende sikkerhedsskiltning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

k)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 16, affattes således:

»stk. 16

Drikkevandssystemer i henhold til artikel 12.05

N.R.C., senest den 31.12.2006«

l)

Punktet vedrørende artikel 15.07 affattes således:

»15.07

Forskrifter vedrørende fremdrivningssystemet

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

m)

Punktet vedrørende artikel 15.09, stk. 4, affattes således:

»stk. 4

Redningsmidler

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 5, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler.

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 6, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

n)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 3, affattes således:

»stk. 3

Tilstrækkelig nødbelysning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

o)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 6, affattes således:

»stk. 6, første punktum

Skillevægge i overensstemmelse med artikel 15.11, stk. 2

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

andet og tredje punktum

Kabelinstallation

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

fjerde punktum

Nødstrømsanlægget skal installeres over nedsænkningslinjen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

p)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 1, affattes således:

»15.12, stk. 1, litra c)

Transportable ildslukkere i kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet«

q)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 2, affattes således:

»stk. 2, litra a)

2. brandslukningspumpe

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

r)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 3, affattes således:

»stk. 3, litra b) og c)

Vandtryk og vandstrålelængde

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

s)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 9, affattes således:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

27)

I skemaet til artikel 24.03, stk. 1, affattes punktet til 15.05 således:

»15.05

Passagerantal

Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter den 1.1.2045«.

28)

I skemaet i artikel 24.06, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt indsættes efter punktet vedrørende kapitel 3:

»KAPITEL 6

6.02, stk.1

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

6.03, stk. 1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

6.07, stk. 2, litra a)

alarm for oliestand i hydrauliktanke og alarm for driftstryk

N.R.C., senest ved fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.4.2007

KAPITEL 7

7.02, stk. 2

Det ikke-synlige felt foran fartøjet to fartøjers længde, hvis under 250 m

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049

30.12.2008«

b)

Følgende punkt vedrørende artikel 8.05, stk. 7, første punktum, indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.03, stk. 3:

»8.05, stk. 7, første punktum

Hurtigtlukkende ventil på tanken, der kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.4.2008«

c)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 2, litra e), affattes således:

»litra e)

Forbud mod flaskegasanlæg i overensstemmelse med kapitel 14

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelsen finder kun anvendelse, hvis der er alarmsystemer i overensstemmelse med artikel 15.15, stk. 9.

1.1.2006«

d)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra c), affattes således:

»litra c)

Ingen flugtveje gennem maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2007

1.1.2006«

Ingen flugtveje gennem kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015.

e)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 7, affattes således:

»stk. 7

Passende sikkerhedsskiltning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015.

1.1.2006«

f)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 16, affattes således:

»stk. 16

Drikkevandssystemer i henhold til artikel 12.05

N.R.C., senest den 31.12.2006

1.1.2006«

g)

Punktet vedrørende artikel 15.07 affattes således:

»15.07

Forskrifter vedrørende fremdrivningssystemet

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

h)

Punktet vedrørende artikel 15.09, stk. 4, affattes således:

»stk. 4

Redningsmidler

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 5, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler.

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 6, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006«

i)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 3, affattes således:

»stk. 3

Tilstrækkelig nødbelysning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

j)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 6, affattes således:

»stk. 6, første punktum

Skillevægge i overensstemmelse med artikel 15.11, stk. 2.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006

andet og tredje punktum

Kabelinstallation

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006

fjerde punktum

Nødstrømsanlægget skal installeres over nedsænkningslinjen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

k)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 1, affattes således:

»15.12, stk. 1, litra c)

Transportable ildslukkere i kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet

1.1.2006«

l)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 2, affattes således:

»stk. 2, litra a)

2. brandslukningspumpe

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006«

m)

Følgende punkt:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006

15.12, stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum skal være fremstillet af stål eller andet materiale med tilsvarende egenskaber

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelserne finder ikke anvendelse på passagerfartøjer, der er køllagt efter den 31.12.1995, hvis disses skrog er fremstillet af træ, aluminium eller plast, og hvis disses maskinrum ikke er fremstillet af et materiale, der er i overensstemmelse med artikel 3.04, stk. 3 og 4.

1.1.2006«

ændres til følgende:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015. Overgangsbestemmelsen finder ikke anvendelse på passagerfartøjer, der er køllagt efter den 31.12.1995, hvis disses skrog er fremstillet af træ, aluminium eller plast, og hvis disses maskinrum ikke er fremstillet af et materiale, der er i overensstemmelse med artikel 3.04, stk. 3 og 4.

1.1.2006«

29)

I skemaet i artikel 24a.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt vedrørende artikel 6.02, stk. 1, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.01, stk. 7:

»6.02, stk.1

Separate hydrauliktanke

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

b)

Punktet vedrørende artikel 6.02, stk. 2, affattes således:

»stk. 2

Aktivering af det andet drivaggregat med ét enkelt indgreb

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

c)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 1, affattes således:

»6.03, stk.1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

d)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 2, udgår.

e)

Punktet vedrørende artikel 6.07, stk. 2, affattes således:

»6.07, stk. 2, litra a)

Alarm for oliestand i hydrauliktanke og alarm for driftstryk

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

f)

Punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 2-7, affattes således:

»7.02, stk. 2-6

Frit udsyn fra styrehuset undtagen følgende stykker

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049«

30)

Følgende figur 9 indsættes i tillæg I:

»Figur 9

Hurtigtlukkende ventil på tanken

Image

Farve: brun/hvid«

31)

Følgende tillæg III og IV indsættes:

»

Tillæg III

Model til enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

A

A

A

x

x

x

x

x

[Kode for den kompetente myndighed, der tildeler det enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer]

[Løbenummer]

I modellen repræsenterer »AAA« den trecifrede kode, som gives af den kompetente myndighed, der tildeler det europæiske fartøjsidentifikationsnummer i henhold til følgende nummerserier:

001-019

Frankrig

020-039

Nederlandene

040-059

Tyskland

060-069

Belgien

070-079

Schweiz

080-099

forbeholdt fartøjer fra lande, der ikke har ratificeret Mannheim-konventionen, og som har fået udstedt et certifikat til sejlads på Rhinen før den 1.4.2007

100-119

Norge

120-139

Danmark

140-159

Det Forenede Kongerige

160-169

Island

170-179

Irland

180-189

Portugal

190-199

reserveret

200-219

Luxembourg

220-239

Finland

240-259

Polen

260-269

Estland

270-279

Litauen

280-289

Letland

290-299

reserveret

300-309

Østrig

310-319

Liechtenstein

320-329

Tjekkiet

330-339

Slovakiet

340-349

reserveret

350-359

Kroatien

360-369

Serbien

370-379

Bosnien-Hercegovina

380-399

Ungarn

400-419

Den Russiske Føderation

420-439

Ukraine

440-449

Belarus

450-459

Republikken Moldova

460-469

Rumænien

470-479

Bulgarien

480-489

Georgien

490-499

reserveret

500-519

Tyrkiet

520-539

Grækenland

540-549

Cypern

550-559

Albanien

560-569

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

570-579

Slovenien

580-589

Montenegro

590-599

reserveret

600-619

Italien

620-639

Spanien

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

reserveret

700-719

Sverige

720-739

Canada

740-759

Amerikas Forenede Stater

760-769

Israel

770-799

reserveret

800-809

Aserbajdsjan

810-819

Kasakhstan

820-829

Kirgisistan

830-839

Tadsjikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Usbekistan

860-869

Iran

870-999

reserveret.

»xxxxx« repræsenterer det femcifrede løbenummer, der tildeles af den kompetente myndighed.

Tillæg IV

Oplysninger til identifikation af et fartøj

A.   Alle fartøjer

1.

Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer i overensstemmelse med artikel 2.18 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 3 i modellen, og bilag VI, 5. kolonne)

2.

Den flydende strukturs/fartøjets navn (bilag V, del 1, tekstboks 1 i modellen, og bilag VI, 4. kolonne)

3.

Fartøjstype som defineret i artikel 1.01, punkt 1-28 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 2 i modellen)

4.

Samlet længde som defineret i artikel 1.01, punkt 70 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 17a)

5.

Samlet bredde som defineret i artikel 1.01, punkt 73 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 18a)

6.

Dybgang som defineret i artikel 1.01, punkt 76 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 19)

7.

Datakilde (= fællesskabscertifikat)

8.

Dødvægt (bilag V, del 1, tekstboks 21, og bilag VI, 11. kolonne) for fragtskibe

9.

Deplacement som defineret i artikel 1.01, punkt 60 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 21, og bilag VI, 11. kolonne) for andre fartøjer end fragtskibe

10.

Operatør (ejer eller dennes repræsentant, bilag II, kapitel 2)

11.

Udstedende myndighed (bilag V, del 1, og bilag VI)

12.

Nummer på fællesskabscertifikatet vedrørende sejlads på indre vandveje (bilag V, del 1, og bilag VI, 1. kolonne i modellen)

13.

Udløbsdato (bilag V, del 1, tekstboks 11 i modellen, og bilag VI, 17. kolonne i modellen)

14.

Datasæt oprettet af

B.   Hvis oplysningerne foreligger

1.

Nationalt nummer

2.

Fartøjstype i overensstemmelse med den tekniske specifikation for elektronisk skibsmelding ved sejlads på indre vandveje

3.

Enkelt eller dobbelt skrog i overensstemmelse med ADN/ADNR

4.

Højde som defineret i artikel 1.01, nr. 75

5.

Bruttotonnage (for søgående skibe)

6.

IMO-nummer (for søgående skibe)

7.

Kaldesignal (for søgående skibe)

8.

MMSI-nummer

9.

ATIS-kode

10.

Type, nummer, udstedende myndighed og udløbsdato for andre certifikater

«

(1)  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(2)  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, medens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(3)  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skillevægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkleranlæg til klasse B0.

(4)  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal svare til klasse A60; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0.

(5)  B15 er tilstrækkeligt for skillevægge, der adskiller kabysser fra henholdsvis kølerum og lagerrum til opbevaring af fødevarer.

(6)  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(7)  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, medens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(8)  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skillevægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkleranlæg til klasse B0.

(9)  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal svare til klasse A60; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0.


BILAG II

1)

I bilag V til direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

a)

I del I, tekstboks 3 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

b)

I del II, punkt 2 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

c)

I del III, tekstboks 3 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

2)

I bilag VI til direktiv 2006/87/EF ændres overskriften til femte kolonne »Officielt nummer« til overskriften »Fælles europæisk fartøjsidentifikationsnummer«.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/28


RÅDETS BESLUTNING

af 15. september 2008

om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver

(2008/750/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (1), særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, forvalter Kommissionen aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, Kul- og Stålforskningsfondens aktiver.

(2)

I overensstemmelse med artikel 2 i beslutning 2003/77/EF (3) har Kommissionen vurderet de finansielle retningslinjers virkemåde og effektivitet.

(3)

På baggrund af erfaringen fra de første fem års anvendelse af de finansielle retningslinjer og udviklingen på det finansielle marked har det vist sig nødvendigt at tilpasse disse retningslinjer.

(4)

Retningslinjerne bør afspejle markedets standardpraksis og -definitioner på bl.a. de anvendte løbetidsbegreber, tilsvarende værdipapirer i forbindelse med genkøbsaftaler og gældende ratings.

(5)

Er kravene til rating overholdt, bør visse offentlige enheder i forbindelse med investeringsgrænser sidestilles med medlemsstater eller andre suveræne enheder.

(6)

Retningslinjerne bør tage højde for ændringerne i Kommissionens regnskabsregler.

(7)

Af hensyn til effektiviteten og for at reducere administrationsomkostningerne bør rapporteringshyppigheden tilpasses.

(8)

Beslutning 2003/77/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2003/77/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3 ændres således:

a)

Litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

obligationer med fast eller variabel rente med en restløbetid, eller hvis der er tale om asset-backed securities, en forventet restløbetid på ikke over ti år og seks måneder at regne fra betalingstidspunktet, forudsat at de er udstedt af en godkendt udsteder«.

b)

Litra b), nr. i), affattes således:

»i)

Genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler, forudsat at medkontrahenterne er godkendt til sådanne transaktioner, og forudsat at Kommissionen har mulighed for at genkøbe tilsvarende værdipapirer, som den måtte have solgt ved kontraktens udløb. Tilsvarende værdipapirer er værdipapirer, i) som er udstedt af samme udsteder, ii) som er en del af samme udstedelse, og iii) som er af samme type, har samme nominelle værdi, samme beskrivelse og udgør samme beløb som de udlånte værdipapirer undtagen i tilfælde af corporate actions eller redenominering.«

2)

Punkt 4 ændres således:

a)

Litra a), nr. i)-iii), affattes således:

»a)

Investeringerne begrænses til følgende beløb:

i)

obligationer udstedt eller garanteret af medlemsstater eller EU-institutioner: 250 mio. EUR pr. medlemsstat eller institution; obligationer udstedt eller garanteret af regionale eller lokale myndigheder eller statsejede og/eller statskontrollerede offentlige foretagender eller institutioner falder ind under den grænse, der er fastsat for den pågældende medlemsstat, under forudsætning af at de har en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende

ii)

obligationer udstedt eller garanteret af andre suveræne låntagere, regionale eller lokale myndigheder eller statsejede og/eller statskontrollerede offentlige foretagender eller institutioner eller af overnationale låntagere med en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende: 100 mio. EUR pr. udsteder eller pr. garant

iii)

indlån i og/eller gældsinstrumenter, herunder obligationer, fra en godkendt bank: det laveste af følgende beløb: 100 mio. EUR pr. bank eller 5 % af bankens egne midler«

b)

Litra b), affattes således:

»b)

Hver enkelt investering i en obligationsudstedelse må — inden for de i litra a) anførte grænser — ikke overstige 20 % af hele denne udstedelse på købstidspunktet.«

c)

I litra d), tilføjes følgende andet afsnit:

»Konstaterer Kommissionen, at investeringernes rating ikke længere opfylder minimumskravene, skal den bestræbe sig på at finde alternative investeringer.«

d)

Følgende litra e) tilføjes:

»e)

Hvis en obligations rating er højere end udstederens rating, eller hvis denne ikke har nogen rating, er det obligationens rating, der er gældende.«

3)

Punkt 6 affattes således:

»6.   REGNSKABSFØRELSE

Forvaltningen af midlerne skal fremgå af årsregnskabet for EKSF under afvikling og, efter at afviklingen er afsluttet, for Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Regnskabet baseres på og opstilles i overensstemmelse med EF’s regnskabsregler, der er fastsat af Kommissionens regnskabsfører, idet der tages hensyn til de særlige forhold omkring EKSF under afvikling og, efter at afviklingen er afsluttet, Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Regnskabet godkendes af Kommissionen og påtegnes af Revisionsretten. Kommissionen anvender et eksternt firma til at foretage en årlig revision af regnskabet.«

4)

Punkt 7, andet afsnit, affattes således:

»En detaljeret rapport om de forvaltningstransaktioner, der udføres i henhold til disse retningslinjer, skal udarbejdes hver sjette måned og sendes til medlemsstaterne.«

Artikel 2

Denne beslutning har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22.

(2)  Udtalelse af 11.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 29 af 5.2.2003, s. 25.


Kommissionen

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. september 2008

om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Madagaskars særlige situation vedrørende tunkonserves og tunfilet

(meddelt under nummer K(2008) 5097)

(2008/751/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 36, stk. 4, i bilag II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 anmodede Madagaskar den 26. maj 2008 Kommissionen om undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag for en periode på seks måneder. Anmodningen omfatter en samlet mængde på 2 000 tons tunkonserves og 500 tons tunfilet under HS-pos. 1604. Anmodningen fremsættes, fordi fangster af tun og forsyninger af råt tunkød med oprindelsesstatus er faldet i Det Indiske Ocean.

(2)

Ifølge oplysninger fra Madagaskar var fangsterne af tun med oprindelsesstatus i de første fire måneder af 2008 usædvanligt lave selv i forhold til de normale sæsonudsving og har medført et fald i produktionen af tunkonserves. Denne unormale situation gør det umuligt for Madagaskar at overholde oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 i en given periode.

(3)

For at sikre, at Madagaskar kan videreføre sin eksport til EF efter udløbet af AVS-EF-partnerskabsaftalen (2), bør der indrømmes en ny undtagelse.

(4)

For at sikre en smidig overgang fra AVS-EF-partnerskabsaftalen til ESA (stater i Øst- og Sydafrika)-EU-interimspartnerskabsaftalen bør der indrømmes en ny undtagelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2008.

(5)

En midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 vil i betragtning af importmængdernes størrelse ikke skabe større forstyrrelser for virksomheder i EU, hvis en række betingelser vedrørende mængder, overvågning og varighed overholdes.

(6)

Det er derfor berettiget at indrømme en midlertidig undtagelse fra artikel 36, stk. 1, litra a), i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007.

(7)

Madagaskar vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tunkonserves og tunfilet under HS-pos. 1604 i henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til interimsaftalen om rammebestemmelser for en økonomisk partnerskabsaftale mellem staterne i Øst- og Sydafrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen), når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt.

(8)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1528/2007 skal oprindelsesreglerne i bilag II til nævnte forordning og undtagelser herfra afløses af reglerne i den ESA-EU-interimspartnerskabsaftale, der forventes at træde i kraft eller blive anvendt midlertidigt i 2008. Undtagelsen bør derfor som ønsket af Madagaskar anvendes til den 31. december 2008, medmindre ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen træder i kraft eller anvendes midlertidigt inden nævnte dato.

(9)

I henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen er den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne begrænset til et årligt kontingent på 8 000 tons tunkonserves og 2 000 tons tunfilet for de lande, der har paraferet ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen (Comorerne, Mauritius, Madagaskar, Seychellerne og Zimbabwe). Mauritius og Seychellerne har allerede indgivet en officiel anmodning om en midlertidig undtagelse i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007. Det ville være uhensigtsmæssigt at indrømme undtagelser efter artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007, der overstiger det årlige kontingent for tunkonserves, som er tildelt ESA-regionen efter ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen.

(10)

Madagaskar bør derfor indrømmes en undtagelse for 2 000 tons tunkonserves og 500 tons tunfilet for en periode på et år.

(11)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) er der fastsat bestemmelser om forvaltningen af toldkontingenter. Med henblik på at sikre en effektiv forvaltning i snævert samarbejde mellem myndighederne i Madagaskar, toldmyndighederne i EF og Kommissionen bør reglerne med de fornødne ændringer gælde for de mængder, der importeres under den ved denne beslutning fastsatte undtagelse.

(12)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør myndighederne i Madagaskar med regelmæssige mellemrum meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra a), i nævnte bilag skal tunkonserves og tunfilet under HS-pos. 1604, der er fremstillet af materiale uden oprindelsesstatus, betragtes som varer med oprindelse i Madagaskar på betingelserne i beslutningens artikel 2 til 6.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de i bilaget anførte produkter og mængder, der angives til fri omsætning i EF fra Madagaskar i perioden 1. januar til 31. december 2008.

Artikel 3

De i bilaget anførte mængder forvaltes efter bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Toldmyndighederne i Madagaskar gennemfører de foranstaltninger, der er nødvendige for at foretage mængdekontrol af de eksportprodukter, som er omhandlet i artikel 1.

Med henblik herpå anføres der i de EUR.1-varecertifikater, de udsteder for de pågældende produkter, en henvisning til denne beslutning.

Myndighederne i Madagaskar sender Kommissionen en kvartalsoversigt over de mængder, de har udstedt EUR.1-varecertifikater for i henhold til denne beslutning, og løbenumrene for disse certifikater.

Artikel 5

I rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i henhold til denne beslutning, anføres følgende:

»Derogation — Decision 2008/751/EC«.

Artikel 6

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2008.

Den anvendes, indtil oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 afløses af reglerne i en aftale med Madagaskar, når denne aftale enten anvendes midlertidigt eller træder i kraft, hvad der måtte indtræffe først, men denne beslutning anvendes under ingen omstændigheder efter den 31. december 2008.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 1.

(3)  EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

MADAGASKAR

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tunkonserves (1)

1.1.2008 til 31.12.2008

2 000 tons

09.1646

1604 14 16

Tunfilet

1.1.2008 til 31.12.2008

500 tons


(1)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet skal betragtes som konserves, jf. HS-pos. 1604.


23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.