ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
20. september 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/84/EF af 27. august 2008 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (kodificeret udgave) ( 1 )

1

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

DIREKTIVER

20.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/84/EF

af 27. august 2008

om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Det er nødvendigt at opstille renhedskriterier for alle andre tilsætningsstoffer end de farvestoffer og sødestoffer, der er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (4).

(3)

Det er nødvendigt at tage hensyn til specifikationerne og analysemetoderne for tilsætningsstoffer, således som disse er fastsat i Codex Alimentarius af Det Fælles FAO/WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer til Levnedsmidler (»Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives« — JECFA).

(4)

Levnedsmiddeltilsætningsstoffer, der er fremstillet ved metoder eller af udgangsmaterialer, som i væsentlig grad adskiller sig fra dem, der er evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, eller fra dem, der er nævnt i dette direktiv, bør forelægges for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til sikkerhedsevaluering, hvor hovedvægten lægges på renhedskriterierne.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(6)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 89/107/EØF nævnte renhedskriterier fastsættes for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestofferne og sødestofferne i direktiv 95/2/EF som anført i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 96/77/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.

(2)  EFT L 339 af 30.12.1996, s. 1.

(3)  Se bilag II, del A.

(4)  EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1.


BILAG I

Ethylenoxid må ikke benyttes til sterilisering af tilsætningsstoffer til levnedsmidler.

E 170 (i) CALCIUMCARBONAT

Renhedskriterierne for dette tilsætningsstof er de samme som dem, der er fastsat for samme tilsætningsstof i bilaget til Kommissionens direktiv 95/45/EF (1).

E 200 SORBINSYRE

Definition

 

Kemisk navn

Sorbinsyre

Trans, trans-2,4-hexadiensyre

Einecs-nummer

203-768-7

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylmasse

112,12

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Farveløse nåle eller hvidt pulver med en svag karakteristisk lugt, og som ikke udviser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 oC

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Mellem 133 oC og 135 oC efter tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

B.

Spektrometri

En isopropanolopløsning (1:4 000 000) har absorbansmaksimum ved 254 ± 2 nm

C.

Positiv test for dobbeltbindinger

 

D.

Sublimeringspunkt

80 oC

Renhed

 

Vandindhold

Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

Ikke over 0,2 %

Aldehyder

Ikke over 0,1 % (som formaldehyd)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumsorbat

Kalium (E, E)-2,4,-hexadienoat

Kaliumsalt af trans, trans-2,4-hexadiensyre

Einecs-nummer

246-376-1

Kemisk formel

C6H7O2K

Molekylmasse

150,22

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 oC

Identifikation

 

A.

Smeltepunktinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre, 133 oC til 135 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovsyre

 

B.

Positive test for kalium og for dobbeltbindinger

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 1,0 % (105 oC, 3 timer)

Syregrad eller alkalinitet

Ikke over ca. 1,0 % (som sorbinsyre eller K2CO3)

Aldehyder

Ikke over 0,1 %, beregnet som formaldehyd

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 203 CALCIUMSORBAT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumsorbat

Calciumsalt af trans, trans-2,4-hexadiensyre

Einecs-nummer

231-321-6

Kemisk formel

C12H14O4Ca

Molekylmasse

262,32

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Fint hvidt krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning ved 105 oC i 90 minutter

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre, 133 oC-135 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

 

B.

Positive test for calcium og for dobbeltbindinger

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 %, bestemt ved tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Aldehyder

Ikke over 0,1 % (som formaldehyd)

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 210 BENZOESYRE

Definition

 

Kemisk navn

Benzoesyre

Benzolcarboxylsyre

Phenylcarboxylsyre

Einecs-nummer

200-618-2

Kemisk formel

C7H6O2

Molekylmasse

122,12

Indhold

Ikke under 99,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

121,5 oC-123,5 oC

B.

Positiv sublimationstest og test for benzoat

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % efter tørring i 3 timer i ekssikkator over svovlsyre

pH

Ca. 4 (opløsning i vand)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,07 % som chlorid svarende til 0,3 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxyderbare bestanddele

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt

Bestanddele, som let lader sig forkulle

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC (3), 0,3 ml ferrichlorid TSC (4), 0,1 ml kobbersulfat TSC (5) og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret udfældning med syre af en neutraliseret benzoesyreopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENZOAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumbenzoat

Natriumsalt af benzencarboxylsyre

Natriumsalt af phenylcarboxylsyre

Einecs-nummer

208-534-8

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylmasse

144,11

Indhold

Ikke under 99 % C7H5O2Na efter tørring ved 105 oC i 4 timer

Beskrivelse

Et hvidt, næsten lugtfrit krystallinsk pulver eller granulater

Identifikation

 

A.

Opløselighed

Let opløseligt i vand, tungt opløseligt i ethanol

B.

Smeltepunktsinterval for benzoesyre

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 oC-123,5 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

C.

Positive test for benzoat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 1,5 % efter tørring ved 105 oC i 4 timer

Let oxyderbare bestanddele

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet ved 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret natriumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Syregrad eller alkalinitet

1 g natriumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENZOAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumbenzoat

Kaliumsalt af benzencarboxylsyre

Kaliumsalt af phenylcarboxylsyre

Einecs-nummer

209-481-3

Kemisk formel

C7H5KO2 · 3H2O

Molekylmasse

214,27

Indhold

Ikke under 99 % C7H5KO2 efter tørring til konstant vægt ved 105 oC

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 oC-123,5 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikattor over svovlsyre

 

B.

Positive test for benzoat og for kalium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 26,5 %, bestemt ved tørring ved 105 oC

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxyderbare bestanddele

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt

Bestanddele, som let lader sig forkulle

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5 oC-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret kaliumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Syregrad eller alkalinitet

1 g kaliumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 213 CALCIUMBENZOAT

Synonymer

Monocalciumbenzoat

Definition

 

Kemisk navn

Calciumbenzoat

Calciumdibenzoat

Einecs-nummer

218-235-4

Kemisk formel

Vandfri:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca · H2O

Trihydrat:

C14H10O4Ca · 3H2O

Molekylmasse

Vandfri:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring ved 105 oC

Beskrivelse

Hvide eller farveløse krystaller eller et hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 oC-123,5 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikattor over svovlsyre

 

B.

Positive test for benzoat og for calcium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 17,5 %, bestemt ved tørring ved 105 oC til konstant vægt

Stof uopløseligt i vand

Ikke over 0,3 %

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxyderbare bestanddele

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt

Bestanddele, som let lader sig forkulle

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5 oC-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret calciumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Syregrad eller alkalinitet

1 g calciumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAT

Synonymer

Ethylparaben

Ethyl-p-oxybenzoat

Definition

 

Kemisk navn

Ethyl-p-hydroxybenzoat

Ethylester af p-hydroxybenzoesyre

Einecs-nummer

204-399-4

Kemisk formel

C9H10O3

Molekylmasse

166,8

Indhold

Ikke under 99,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 oC

Beskrivelse

Næsten lugtfri, små farveløse krystaller eller et hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

115 oC-118 oC

B.

Positiv test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede p-hydroxybenzoesyre, 213 oC-217 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i eksikkator over svovlsyre

C.

Positiv test for alkohol

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 oC

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 215 NATRIUMETHYL-p-HYDROXYBENZOAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumethyl-p-hydroxybenzoat

Natriumforbindelse af ethylesteren af p-hydroxybenzoesyre

Einecs-nummer

252-487-6

Kemisk formel

C9H9O3Na

Molekylmasse

188,8

Indhold

Indhold af ethylester af p-hydroxybenzoesyre ikke under 83 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk hygroskopisk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

115 oC-118 oC efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre

B.

Positiv test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsområde for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 oC-217 oC

C.

Positiv test for natrium

 

D.

pH af en 0,1 % vandig opløsning skal være på mellem 9,9 og 10,3

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 5 %, bestemt ved tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre

Sulfataske

37-39 %

p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 218 METHYL p-HYDROXYBENZOAT

Synonymer

Methylparaben

Methyl-p-oxybenzoat

Definition

 

Kemisk navn

Methyl p-hydroxybenzoat

Methylester af p-hydroxybenzoesyre

Einecs-nummer

243-171-5

Kemisk formel

C8H8O3

Molekylmasse

152,15

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 80 oC

Beskrivelse

Næsten lugtfri, små farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

125 oC-128 oC

B.

Positiv test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsinterval for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 oC-217 oC efter tørring under vakuum i 2 timer ved 80 %

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 oC

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 219 NATRIUMMETHYL p-HYDROXYBENZOAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriummethyl p-hydroxybenzoat

Natriumforbindelse af methylester af p-hydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C8H7O3Na

Molekylmasse

174,15

Indhold

Ikke under 99,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk pulver

Identifikation

 

A.

Det hvide bundfald, der dannes ved udfældning med koncentreret saltsyre af en 10 % (w/v) vandig opløsning af natriumderivatet af methyl p-hydroxybenzoat (lakmuspapir anvendt som indikator) skal, efter udvaskning med vand og tørring ved 80 oC i to timer, have et smeltepunktsinterval på 125 oC-128 oC

 

B.

Positiv test for natrium

 

C.

pH af en 0,1 % opløsning i kuldioxidfrit vand ikke under 9,7 og ikke over 10,3

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

40-44,5 % på tørstofbasis

p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 220 SVOVLDIOXID

Definition

 

Kemisk navn

Svovldioxid

Svovlsyreanhydrid

Einecs-nummer

231-195-2

Kemisk formel

SO2

Molekylmasse

64,07

Indhold

Ikke under 99 %

Beskrivelse

Farveløs, ikke-antændelig gas med en kraftig stikkende, kvælende lugt

Identifikation

 

A.

Positiv test for svovlholdige stoffer

 

Renhed

 

Vandindhold

Ikke over 0,05 %

Ikke-flygtig rest

Ikke over 0,01 %

Svovltrioxid

Ikke over 0,1 %

Selen

Ikke over 10 mg/kg

Andre gasser, som ikke normalt er til stede i luften

Intet spor

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumsulfit (vandfri eller heptahydrat)

Einecs-nummer

231-821-4

Kemisk formel

Vandfri:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO3 · 7H2O

Molekylmasse

Vandfri:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Indhold

Vandfri:

Ikke under 95 % af Na2SO3 og ikke under 48 % af SO2

Heptahydrat:

Ikke under 48 % Na2SO3 og ikke under 24 % af SO2

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for natrium

 

B.

pH af en 10 % opløsning (vandfri) eller en 20 % opløsning (heptahydrat) mellem 8,5 og 11,5

 

Renhed

 

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 222 NATRIUMHYDROGENSULFIT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumbisulfit

Natriumhydrogensulfit

Einecs-nummer

231-921-4

Kemisk formel

NaHSO3 i vandig opløsning

Molekylmasse

104,06

Indhold

Ikke under 32 % w/v NaHSO3

Beskrivelse

Klar, farveløs til gul opløsning

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for natrium

 

B.

pH af 10 % vandig opløsning mellem 2,5 og 5,5

 

Renhed

 

Jern

Ikke over 50 mg/kg af Na2SO3 baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit

Natriumpyrosulfit

Definition

 

Kemisk navn

Natriumdisulfit

Dinatriumpentaoxodisulfat

Einecs-nummer

231-673-0

Kemisk formel

Na2S2O5

Molekylmasse

190,11

Indhold

Ikke under 95 % af Na2S2O5 og ikke under 64 % af SO2

Beskrivelse

Hvide krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for natrium

 

B.

pH af en 10 % vandig opløsning mellem 4,0 og 5,5

 

Renhed

 

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit

Kaliumpyrosulfit

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumdisulfit

Kaliumpentaoxo-disulfat

Einecs-nummer

240-795-3

Kemisk formel

K2S2O5

Molekylmasse

222,33

Indhold

Ikke under 90 % K2S2O5 og ikke under 51,8 % SO2, idet resten næsten udelukkende består af kaliumsulfat

Beskrivelse

Farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for kalium

 

Renhed

 

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 226 CALCIUMSULFIT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumsulfit

Einecs-nummer

218-235-4

Kemisk formel

CaSO3 · 2H2O

Molekylmasse

156,17

Indhold

Ikke under 95 % af CaSO3 · 2H2O og ikke under 39 % af SO2

Beskrivelse

Hvide krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for calcium

 

Renhed

 

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indeholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indeholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 227 CALCIUMBISULFIT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumbisulfit

Calciumhydrogensulfit

Einecs-nummer

237-423-7

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylmasse

202,22

Indhold

6 til 8 % (w/v) svovldioxid og 2,5 til 3,5 % (w/v) calciumdioxid svarende til 10 til 14 % (w/v) calciumbisulfit (Ca(HSO3)2)

Beskrivelse

Klar grøn-gul vandig opløsning med en udtalt lugt af svovldioxid

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for calcium

 

Renhed

 

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 228 KALIUMHYDROGENSULFIT (KALIUMBISULFIT)

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumbisulfit

Kaliumhydrogensulfit

Einecs-nummer

231-870-1

Kemisk formel

KHSO3 i vandig opløsning

Molekylmasse

120,17

Indhold

Ikke under 280 g KHSO3 pr. liter (eller 150 g SO2 pr. liter)

Beskrivelse

Klar, farveløs vandig opløsning

Identifikation

 

A.

Positive test for sulfit og for kalium

 

Renhed

 

Jern

Ikke over 50 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 230 DIPHENYL

Synonymer

Biphenyl

Definition

 

Kemisk navn

1,1'-Diphenyl

Phenylbenzen

Einecs-nummer

202-163-5

Kemisk formel

C12H10

Molekylmasse

154,20

Indhold

Ikke under 99,8 %

Beskrivelse

Hvidt eller bleggult til ravfarvet krystallinsk fast stof med en karakteristisk lugt

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

68,5 oC-70,5 oC

B.

Destillationsområde

Destillerer fuldstændigt inden for et temperaturområde på 2,5 oC mellem 252,5 oC og 257,5 oC

Renhed

 

Benzen

Ikke over 10 mg/kg

Aromatiske aminer

Ikke over 2 mg/kg (som anilin)

Phenolderivater

Ikke over 5 mg/kg (som phenol)

Bestanddele, som let lader sig forkulle

En kold opløsning af 0,5 g diphenyl i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand

Terphenyl og højere polyphenylderivater

Ikke over 0,2 %

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

Ingen

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 231 ORTHOPHENYLPHENOL

Synonymer

Orthoxenol

Definition

 

Kemisk navn

(1,1'-Diphenyl)-2-ol

2-Hydroxydiphenyl

o-Hydroxydiphenyl

Einecs-nummer

201-993-5

Kemisk formel

C12H10O

Molekylmasse

170,20

Indhold

Ikke under 99 %

Beskrivelse

Hvidt eller svagt gulligt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

56 oC-58 oC

B.

Positiv test for phenolat

En ethanolopløsning (1 g i 10 ml) frembringer en grøn farve ved tilsætning af 10 % ferrichloridopløsning

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Diphenylether

Ikke over 0,3 %

p-Phenylphenol

Ikke over 0,1 %

1-Naphthol

Ikke over 0,01 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTHOPHENYLPHENOL

Synonymer

Natriumorthophenylphenolat

Natriumsalt af o-phenylphenol

Definition

 

Kemisk navn

Natriumorthophenylphenol

Einecs-nummer

205-055-6

Kemisk formel

C12H9ONa · 4H2O

Molekylmasse

264,26

Indhold

Ikke under 97 % C12H9ONa · 4H2O

Beskrivelse

Hvidt eller svagt gulligt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for phenolat og for natrium

 

B.

Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede orthopenylphenol, 56 oC-58 oC i en prøve, der er tørret under vakuum i eksikkator over svovlsyre

 

C.

pH af en 2 % vandig opløsning skal være på mellem 11,1 og 11,8

 

Renhed

 

Diphenylether

Ikke over 0,3 %

p-Phenylphenol

Ikke over 0,1 %

1-Naphthol

Ikke over 0,01 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definition

 

Kemisk navn

4-(2-Benzinmidazolyl)thiazol

2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol

Einecs-nummer

205-725-8

Kemisk formel

C10H7N3S

Molekylmasse

201,26

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, eller næsten hvidt, lugtfrit pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

296 oC-303 oC

B.

Spektrometri

Absorptionsmaksima i 0,1 N HCl (0,0005 % w/v) ved 302 nm, 258 nm og 243 nm

Formula

ved 302 nm ± 2 nm: ca. 1 230

Formula

ved 258 nm ± 2 nm: ca. 200

Formula

ved 243 nm ± 2 nm: ca. 620

Absorptionsforhold 243 nm/302 nm = 0,47 til 0,53

Absorptionsforhold 258 nm/302 nm = 0,14 til 0,18

Renhed

 

Vandindhold

Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

Ikke over 0,2 %

Selen

Ikke over 3 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definition

Nisin består af adskillige nært beslægtede polypeptider produceret af naturlige stammer af Streptococcus lactis, Lancefield gruppe N.

Einecs-nummer

215-807-5

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Molekylmasse

3 354,12

Indhold

Nisinkoncentrat indeholder ikke under 900 enheder pr. mg i en blanding af fedtfrit mælketørstof og et mindsteindhold af natriumchlorid på 50 %

Beskrivelse

Hvidt pulver

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 3 % ved tørring til konstant vægt ved 102 oC-103 oC

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin er et fungicid af den polyene macrolidgruppe og produceres af naturlige stammer af Streptomyces natalensis eller af naturlige stammer af Streptococcus lactis.

Einecs-nummer

231-683-5

Kemisk formel

C33H47O13N

Molekylmasse

665,74

Indhold

Ikke under 95 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt til flødefarvet, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Farvereaktioner

Ved tilsætning af nogle få krystaller natamycin på en glasplade til en dråbe af

koncentreret saltsyre udvikles en blå farve

koncentreret phosphorsyre udvikles en grøn farve, som ændrer sig til blegrødt efter nogle få minutter

B.

Spektrometri

En 0,0005 % w/v opløsning i en 1 % methanoleddikesyreopløsning har absorptionsmaksima ved ca. 290 nm, 303 nm og 318 nm, en skulder ved ca. 280 nm og har minima ved ca. 250 nm, 295,5 nm og 311 nm

C.

pH

5,5-7,5 (1 % w/v opløsning i en forud neutraliseret blanding af 20 dele dimethylformamid og 80 dele vand)

D.

Specifik rotation

[α]D 20 = + 250 o til + 295 o (en 1 % w/v opløsning i iseddikesyre ved 20 oC og beregnet på tørstofbasis)

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 8 % (over P2O5 under vakuum ved 60 oC til konstant vægt)

Sulfataske

Ikke over 0,5 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier: Kimtal

Ikke over 100 pr. gram

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin

Methenamin

Definition

 

Kemisk navn

1,3,5,7-Tetraazatricyclo [3.3.1.13,7]-decan, hexamethylentetramin

Einecs-nummer

202-905-8

Kemisk formel

C6H12N4

Molekylmasse

140,19

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Farveløst eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for formaldehyd og for ammoniak

 

B.

Sublimeringspunkt: ca. 260 oC

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % efter tørring under vakuum over P2O5 i 2 timer ved 105 oC

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Sulfater

Ikke over 0,005 % udtrykt som SO4

Chlorider

Ikke over 0,005 % udtrykt som Cl

Ammoniumsalte

Ikke påviselige

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDICARBONAT

Synonymer

DMDC

Dimethylpyrocarbonat

Definition

 

Kemisk navn

Dimethyldicarbonat

Pyrocarbonsyredimethylester

Einecs-nummer

224-859-8

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylmasse

134,09

Indhold

Ikke under 99,8 %

Beskrivelse

Farveløs væske, spaltes i opløsning i vand. Den er ætsende for hud og øjne og giftig ved indånding og indtagelse

Identifikation

 

A.

Spaltning

Efter fortynding positive test for CO2 og for methanol

B.

Smeltepunkt

Kogepunkt

17 oC

 

172 oC med spaltning

C.

Massefylde ved 20 oC

Ca. 1,25 g/cm3

D.

Infrarødt spektrum

Maksima ved 1 156 og 1 832 cm- 1

Renhed

 

Dimethylcarbonat

Ikke over 0,2 %

Chlor, i alt

Ikke over 3 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumnitrit

Einecs-nummer

231-832-4

Kemisk formel

KNO2

Molekylmasse

85,11

Indhold

Ikke under 95 % på tørstofbasis (6)

Beskrivelse

Hvidt eller svagt gult, opløseligt granulat

Identifikation

 

A.

Positive test for nitrit og for kalium

 

B.

pH i en 5 % opløsning

Ikke under 6,0 og ikke over 9,0

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 3 % efter tørring i 4 timer over silicagel

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumnitrit

Einecs-nummer

231-555-9

Kemisk formel

NaNO2

Molekylmasse

69,00

Indhold

Ikke under 97 % på tørstofbasis (7)

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller gullige fragmenter

Identifikation

 

A.

Positive test for nitrit og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,25 % efter tørring over silicagel i 4 timer

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

1.   FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter

Natronsalpeter

Definition

 

Kemisk navn

Natriumnitrat

Einecs-nummer

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylmasse

85,00

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring

Beskrivelse

Hvidt, svagt hygroskopisk, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for nitrat og natrium

 

B.

pH i en 5 % opløsning

Ikke under 5,5 og ikke over 8,3

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2 % efter tørring ved 105 oC i 4 timer

Nitritter

Ikke over 30 mg/kg udtrykt som NaNO2

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

2.   FLYDENDE NATRIUMNITRAT

Definition

Flydende natriumnitrat er en vandig opløsning af natriumnitrat som det direkte resultat af den kemiske reaktion mellem natriumhydroxid og salpetersyre i støkiometriske mængder uden efterfølgende krystallisering. Det er tilladt, at standardiserede former fremstillet af flydende natriumnitrat, der opfylder specifikationerne, indeholder for meget salpetersyre, hvis det fremgår klart af mærkningen eller på anden vis.

Kemisk navn

Natriumnitrat

Einecs-nummer

231-554-3

Kemisk formel

NaNO3

Molekylmasse

85,00

Indhold

Mellem 33,5 % og 40,0 % NaNO3

Beskrivelse

Klar, farveløs væske

Identifikation

 

A.

Positive test for nitrat og for natrium

 

B.

pH

Ikke under 1,5 og ikke over 3,5

Renhed

 

Fri salpetersyre

Ikke over 0,01 %

Nitritter

Ikke over 10 mg/kg udtrykt som NaNO2

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 0,3 mg/kg

Denne specifikation vedrører en 35 % vandig opløsning.

 

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Salpeter

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumnitrat

Einecs-nummer

231-818-8

Kemisk formel

KNO3

Molekylmasse

101,11

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller gennemsigtige prismer med en kølig, saltagtig, skarp smag

Identifikation

 

A.

Positive test for nitrat og for kalium

 

B.

pH af en 5 % opløsning

Ikke under 4,5 og ikke over 8,5

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 1 % efter tørring ved 105 oC i 4 timer

Nitritter

Ikke over 20 mg/kg udtrykt som KNO2

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 260 EDDIKESYRE

Definition

 

Kemisk navn

Eddikesyre

Ethanolsyre

Einecs-nummer

200-580-7

Kemisk formel

C2H4O2

Molekylmasse

60,05

Indhold

Ikke under 99,8 %

Beskrivelse

Klar, farveløs væske med en skarp karakteristisk lugt

Identifikation

 

A.

Kogepunkt

118 oC ved et tryk på 760 mm (kviksølv)

B.

Massefylde

Ca. 1,049

C.

En opløsning i forholdet 1:3 giver positive test for acetat

 

D.

Størkningspunkt

Ikke under 14,5 oC

Renhed

 

Ikke-flygtig rest

Ikke over 100 mg/kg

Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger

Ikke over 1 000 mg/kg udtrykt som myresyre

Let oxyderbare stoffer

2 ml af prøven fortyndes i en beholder med glasprop, som indeholder 10 ml vand, hvorefter der tilsættes 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den lyserøde farve må ikke ændres til brun inden for 30 minutter

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 261 KALIUMACETAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumacetat

Einecs-nummer

204-822-2

Kemisk formel

C2H3KO2

Molekylmasse

98,14

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Farveløse, udflydende krystaller eller et hvidt, krystallinsk pulver, lugtfrit eller med en svag eddikesur lugt og med salt smag

Identifikation

 

A.

pH af en 5 % vandig opløsning

Ikke under 7,5 og ikke over 9,0

B.

Positive test for acetat og for kalium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 8 % efter tørring ved 150 oC i 2 timer

Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger

Ikke over 1 000 mg/kg udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumacetat

Einecs-nummer

204-823-8

Kemisk formel

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylmasse

Vandfri:

82,03

Trihydrat:

136,08

Indhold

Indhold (både i vandfri og trihydrat form) ikke under 98,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Vandfri:

Hvidt, lugtfrit, granuleret, hygroskopisk pulver

Trihydrat:

Farveløse, gennemsigtige krystaller eller et granuleret krystallinsk pulver, lugtfrit eller med en svag eddikesur lugt. Forvitrer i varm, tør luft

Identifikation

 

A.

pH af en 1 % vandig opløsning

Ikke under 8,0 og ikke over 9,5

B.

Positive test for acetat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Vandfri:

Ikke over 2 % (120 oC, 4 timer)

Trihydrat:

Mellem 36 og 42 % (120 oC, 4 timer)

Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger

Ikke over 1 000 mg/kg udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Definition

Natriumdiacetat er en molekylforbindelse af natriumacetat og eddikesyre.

Kemisk navn

Natriumhydrogendiacetat

Einecs-nummer

204-814-9

Kemisk formel

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylmasse

142,09 (vandfri)

Indhold

39-41 % fri eddikesyre og 58-60 % natriumacetat

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk, krystallinsk fast stof med en eddikesur lugt

Identifikation

 

A.

pH af en 10 % vandig opløsning

Ikke under 4,5 og ikke over 5,0

B.

Positive test for acetat og for natrium

 

Renhed

 

Vandindhold

Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger

Ikke over 1 000 mg/kg udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 263 CALCIUMACETAT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumacetat

Einecs-nummer

200-540-9

Kemisk formel

Vandfrit:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca · H2O

Molekylmasse

Vandfri:

158,17

Monohydrat:

176,18

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Vandfrit calciumacetat er et hvidt, hygroskopisk, voluminøst, krystallinsk fast stof med en let bitter smag. Der vil kunne spores en svag lugt af eddikesyre. Monohydratet kan være i form af nåle, granulater eller pulver.

Identifikation

 

A.

pH af en 10 % vandig opløsning

Ikke under 6,0 og ikke over 9,0

B.

Positive test for acetat og for calcium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 11 % efter tørring (155 oC til konstant vægt, for monohydratet)

Stof uopløseligt i vand

Ikke over 0,3 %

Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger

Ikke over 1 000 mg/kg udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 270 MÆLKESYRE

Definition

 

Kemisk navn

Mælkesyre

2-Hydroxypropionsyre

1-Hydroxyethan-1-carboxylsyre

Einecs-nummer

200-018-0

Kemisk formel

C3H6O3

Molekylmasse

90,08

Indhold

Ikke under 76 % og ikke over 84 %

Beskrivelse

Farveløs eller gullig, næsten lugtfri, sirupagtig væske med en sur smag, bestående af en blanding af mælkesyre (C3H6O3) og mælkesyrelactat (C6H10O5). Den fremkommer ved mælkesyrefermetering af sukker eller fremstilles syntetisk

Note:

Mælkesyre er vandsugende, og når den koncentreres ved kogning, kondenserer den til mælkesyrelactat, som ved fortynding og opvarmning hydrolyserer til mælkesyre

 

Identifikation

 

A.

Positiv test for lactat

 

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Chlorid

Ikke over 0,2 %

Sulfat

Ikke over 0,25 %

Jern

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Note:

Denne specifikation svarer til en 80 % vandig opløsning. For svagere vandige opløsninger beregnes værdier svarende til deres mælkesyreindhold

 

E 280 PROPIONSYRE

Definition

 

Kemisk navn

Propionsyre

Propanonsyre

Einecs-nummer

201-176-3

Kemisk formel

C3H6O2

Molekylmasse

74,08

Indhold

Ikke under 99,5 %

Beskrivelse

Farveløs eller svagt gullig, olieartig væske med en svagt stikkende lugt

Identifikation

 

A.

Smeltepunkt

- 22 oC

B.

Destillationsinterval

138,5 oC-142,5 oC

Renhed

 

Ikke-flygtig rest

Ikke over 0,01 % efter tørring ved 140 oC til konstant vægt

Aldehyder

Ikke over 0,1 % udtrykt som formaldehyd

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumpropionat

Natriumpropanoat

Einecs-nummer

205-290-4

Kemisk formel

C3H5O2Na

Molekylmasse

96,06

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 oC

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk, hygroskopisk pulver eller fint hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for propionat og for natrium

 

B.

pH af en 10 % vandig opløsning

Ikke under 7,5 og ikke over 10,5

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 4 % bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 oC

Stof uopløseligt i vand

Ikke over 0,1 %

Jern

Ikke over 50 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 282 CALCIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumpropionat

Einecs-nummer

223-795-8

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Molekylmasse

186,22

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 oC

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for propionat og for calcium

 

B.

pH af en 10 % vandig opløsning

6,0-9,0

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 4 %, bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 oC

Stof uopløseligt i vand

Ikke over 0,3 %

Jern

Ikke over 50 mg/kg

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumpropionat

Kaliumpropanoat

Einecs-nummer

206-323-5

Kemisk formel

C3H5KO2

Molekylmasse

112,17

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 oC

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for propionat og for kalium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 4 %, bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 oC

Stof uopløseligt i vand

Ikke over 0,3 %

Jern

Ikke over 30 mg/kg

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 284 BORSYRE

Synonymer

Borsyre

Orthoborsyre

Borofax

Definition

 

Einecs-nummer

233-139-2

Kemisk formel

H3BO3

Molekylmasse

61,84

Indhold

Ikke under 99,5 %

Beskrivelse

Farveløse, lugtfri, gennemsigtige krystaller eller hvide granulater eller pulver, svagt olieartig ved berøring. Forekommer i naturen som mineralet sassolit

Identifikation

 

A.

Smeltepunkt

Ved ca. 171 oC

B.

Brænder med en smuk, grøn flamme

 

C.

pH af en 3,3 % vandig opløsning

3,8-4,8

Renhed

 

Peroxider

Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX)

Synonymer

Natriumborat

Definition

 

Kemisk navn

Natriumtetraborat

Natriumdiborat

Natriumpyroborat

Vandfri tetraborat

Einecs-nummer

215-540-4

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10H2O

Molekylmasse

201,27

Beskrivelse

Pulver eller glasagtige plader, som bliver ugennemsigtige i luft. Opløses langsomt i vand

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Mellem 171 oC og 175 oC med dekomponering

Renhed

 

Peroxider

Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 290 KULDIOXID

Synonymer

Kuldioxidgas

Tøris (fast form)

Kulsyreanhydrid

Definition

 

Kemisk navn

Kuldioxid

Einecs-nummer

204-696-9

Kemisk formel

CO2

Molekylmasse

44,01

Indhold

Ikke under 99 % v/v på gasformig basis

Beskrivelse

En farveløs gas under normale miljøbetingelser med en svagt stikkende lugt. Kommerciel kuldioxid forhandles som en væske i trykflasker eller lagertanke under tryk eller i form af faste blokke af »tøris«. De faste (tøris) former indeholder sædvanligvis tilsætningsstoffer såsom propylenglycol eller mineralolie som bindemidler

Identifikation

 

A.

Fældning

Når en strøm af prøven sendes gennem en opløsning af bariumhydroxid, dannes et hvidt bundfald, som opløses under brusning i fortyndet eddikesyre

Renhed

 

Syregrad

Ved gennembobling af 915 ml gas gennem 50 ml frisk udkogt vand må dette ikke medføre, at dette vand udviser en højere syregrad over for methylorange end 50 ml frisk udkogt vand, der er tilsat 1 ml 0,01 N saltsyre

Reducerende substanser, phosphor- og svovlbrinte

Gennembobling af 915 ml gas gennem 25 ml reagens, bestående af ammoniaksølvnitrat med tilsætning af 3 ml ammoniak, må hverken føre til uklarhed eller sværtning

Kulilte

Ikke over 10 μl/l

Olie

Ikke over 0,1 mg/l

E 296 ÆBLESYRE

Synonymer

DL-æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

DL-æblesyre, hydroxybutandisyre, hydroxyravsyre

Einecs-nummer

230-022-8

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylmasse

134,09

Indhold

Ikke under 99,0 %

Beskrivelse

Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval mellem 127 oC og 132 oC

 

B.

Positiv test for malat

 

C.

Opløsninger af dette stof er optisk inaktive i alle koncentrationer

 

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 297 FUMARSYRE

Definition

 

Kemisk navn

trans-butendisyre, trans-1,2-ethylen-dicarboxylsyre

Einecs-nummer

203-743-0

Kemisk formel

C4H4O4

Molekylmasse

116,07

Indhold

Ikke under 99,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

286 oC - 302 oC (lukket kapillarrør, hurtig opvarmning)

B.

Positive test for dobbeltbindinger og 1,2-dicarboxylsyre

 

C.

pH af en 0,05 % opløsning ved 25 oC

3,0-3,2

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (120 oC, 4 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Maleinsyre

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 300 ASCORBINSYRE

Definition

 

Kemisk navn

L-Ascorbinsyre

Ascorbinsyre

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton

3-Keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

200-066-2

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylmasse

176,13

Indhold

Efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer indeholder ascorbinsyre mindst 99 % C6H8O6

Beskrivelse

Hvidt til bleggult, lugtløst krystallinsk fast stof

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Mellem 189 oC og 193 oC med dekomponering

B.

Positive test for ascorbinsyre

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,4 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 mellem +20,5 o og +21,5 o (10 % w/v vandig opløsning)

pH i en 2 % vandig opløsning

Mellem 2,4 og 2,8

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASCORBAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumascorbat

Natrium L-Ascorbat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton natriumenolat

3-Keto-L-gulofurano-lacton natriumenolat

Einecs-nummer

205-126-1

Kemisk formel

C6H7O6Na

Molekylmasse

198,11

Indhold

Efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer indeholder natriumascorbat mindst 99 % C6H7O6Na

Beskrivelse

Hvidt eller næsten hvidt, lugtløst krystallinsk fast stof, som mørkfarves ved udsættelse for lys

Identifikation

 

A.

Positive test for ascorbat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,25 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer

Specifik rotation

[α]D 20 mellem + 103 o og + 106 o (10 % w/v vandig opløsning)

pH i en 10 % vandig opløsning

Mellem 6,5 og 8,0

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 302 CALCIUMASCORBAT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumascorbatdihydrat

Calciumsalt af 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactondihydrat

Einecs-nummer

227-261-5

Kemisk formel

C12H14O12Ca · 2H2O

Molekylmasse

426,35

Indhold

Ikke under 98 %, når det er fri for flygtige bestanddele

Beskrivelse

Hvidt til svagt bleggråt, gult lugtløst krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for ascorbat og for calcium

 

Renhed

 

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Specifik rotation

[α]D 20 mellem + 95 o og + 97 o (5 % w/v vandig opløsning)

pH i en 10 % vandig opløsning

Mellem 6,0 og 7,5

Flygtige stoffer

Ikke over 0,3 % bestemt ved tørring ved stuetemperatur i 24 timer i en eksikkator indeholdende svovlsyre eller phosphorpentoxid

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYLPALMITAT

Definition

 

Kemisk navn

Ascorbylpalmitat

L-ascorbylpalmitat

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitat

6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

205-305-4

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylmasse

414,55

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt eller gulligt-hvidt fast stof med en citruslignende lugt

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Mellem 107 oC og 117 oC

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % efter tørring i en vakuumovn ved 56 oC til 60 oC i 1 time

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 mellem + 21 o og + 24 o (5 % w/v i methanolopløsning)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAT

Definition

 

Kemisk navn

Ascorbylstearat

L-ascorbylstearat

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearat

6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Einecs-nummer

246-944-9

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylmasse

442,6

Indhold

Ikke under 98 %

Beskrivelse

Hvidt eller gulligt-hvidt fast stof med en citruslignende lugt

Identifikation

 

A.

Smeltepunkt

Cirka 116 oC

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % efter tørring i vakuumovn ved 56 oC til 60 oC i 1 time

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 306 TOCOPHEROL-RIGT EKSTRAKT

Definition

Produkt fremstillet ved dampdestillation under vakuum af spiselige vegetabilske olieprodukter, herunder koncentrerede tocopheroler og tocotrienoler.

Indeholder tocopheroler såsom d-α-, d-β-, d-γ- og d-ς-tocopheroler

Molekylmasse

430,71 (d-α-tocopherol)

Indhold

Ikke under 34 % tocopheroler i alt

Beskrivelse

Brunlig-rød til rød, klar tyktflydende olie med en mild, karakteristisk lugt og smag. Kan vise en svag udskillelse af vokslignende bestanddele i mikrokrystallinsk form

Identifikation

 

A.

Ved en egnet gas-væske chromatografimetode

 

B.

Opløselighedstest

Uopløseligt i vand. Opløseligt i ethanol. Blandbar med ether

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Specifik rotation

[α]D 20 mindst + 20 o

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 307 ALPHA-TOCOPHEROL

Synonymer

DL-α-Tocopherol

Definition

 

Kemisk navn

DL-5,7,8-Trimethyltocol

DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs-nummer

233-466-0

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylmasse

430,71

Indhold

Ikke under 96 %

Beskrivelse

Svagt gullig til ravfarvet, næsten lugtløs, klar, tyktflydende olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, blandbart med ether

B.

Spektrofotometri

I absolut ethanol er den maksimale absorption cirka 292 nm

Renhed

 

Brydningsindeks

n D 201,503-1,507

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula(292 nm) 72-76

(0,01 g i 200 ml absolut ethanol)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Specifik drejning

[α]D 25 0o±0,05o (1 til 10 opløsning i chloroform)

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOCOPHEROL

Synonymer

dl-γ-Tocopherol

Definition

 

Kemisk navn

2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs-nummer

231-523-4

Kemisk formel

C28H48O2

Molekylmasse

416,69

Indhold

Ikke under 97 %

Beskrivelse

Klar, tyktflydende, bleggul olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

 

A.

Spektrometri

Maximum absorptioner i absolut ethanol ved cirka 298 nm og 257 nm

Renhed

 

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(298 nm) mellem 91 og 97

Formula

(257 nm) mellem 5,0 og 8,0

Brydningsindeks

Formula

1,503-1,507

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOPHEROL

Definition

 

Kemisk navn

2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs-nummer

204-299-0

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylmasse

402,7

Indhold

Ikke under 97 %

Beskrivelse

Klar, tyktflydende, bleggul eller orangefarvet olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

 

A.

Spektrometri

Maximum absorptioner i absolut ethanol ved cirka 298 nm og 257 nm

Renhed

 

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(298 nm) mellem 89 og 95

Formula

(257 nm) mellem 3,0 og 6,0

Brydningsindeks

Formula

1,500-1,504

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Definition

 

Kemisk navn

Propylgallat

Propylester af gallusgarvesyre

n-propylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre

Einecs-nummer

204-498-2

Kemisk formel

C10H12O5

Molekylmasse

212,20

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt til flødefarvet, krystallinsk, lugtløst fast stof

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Tungt opløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol

B.

Smeltepunktsinterval

Mellem 146 oC og 150 oC efter tørring ved 110 oC i 4 timer

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 1,0 % (110 oC, 4 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 485 og ikke over 520

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 311 OCTYLGALLAT

Definition

 

Kemisk navn

Octylgallat

Octylester af gallusgarvesyre

n-octylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre

Einecs-nummer

213-853-0

Kemisk formel

C15H22O5

Molekylmasse

282,34

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring ved 90 oC i 6 timer

Beskrivelse

Hvidt til flødefarvet lugtløst fast stof

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol

B.

Smeltepunktsinterval

Mellem 99 oC og 102 oC efter tørring ved 90 oC i 6 timer

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (90 oC, 6 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 375 og ikke over 390

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAT

Synonymer

Laurylgallat

Definition

 

Kemisk navn

Dodecylgallat

n-dodecyl (eller lauryl) ester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre

Dodecylester af gallusgarvesyre

Einecs-nummer

214-620-6

Kemisk formel

C19H30O5

Molekylmasse

338,45

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring ved 90 oC i 6 timer

Beskrivelse

Hvidt eller flødefarvet lugtløst fast stof

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol og ether

B.

Smeltepunktsinterval

Mellem 95 oC og 98 oC efter tørring ved 90 oC i 6 timer

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (90 oC, 6 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 300 og ikke over 325

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 10 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 30 mg/kg

E 315 ERYTHORBINSYRE

Synonymer

Isoascorbinsyre

D-araboascorbinsyre

Definition

 

Kemisk navn

D-Erythro-hex-2-en-syre-γ-lacton

Isoascorbinsyre

D-isoascorbinsyre

Einecs-nummer

201-928-0

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvægt

176,13

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt til svagt gulligt, krystallinsk fast stof, som gradvis mørkfarves ved udsættelse for lys

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Cirka 164 oC-172 oC med dekomponering

B.

Positiv test for ascorbinsyre/farvereaktion

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,4 % efter tørring under nedsat tryk på silicagel i 3 timer

Sulfataske

Ikke over 0,3 %

Specifik drejning

[α]D 25 10 % (w/v) vandig opløsning mellem -16,5o og -18,0o

Oxalat

Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar.

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 316 NATRIUMERYTHORBAT

Synonymer

Natriumisoascorbat

Definition

 

Kemisk navn

Natriumisoascorbat

NatriumD-isoascorbinsyre

Natriumsalt af 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lacton

3-keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolatmonohydrat

Einecs-nummer

228-973-9

Kemisk formel

C6H7O6Na · H2O

Molekylmasse

216,13

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer udtrykt på monohydratbasis

Beskrivelse

Hvidt krystallinsk fast stof

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Let opløseligt i vand, meget tungt opløseligt i ethanol

B.

Positiv test for ascorbinsyre/farvereaktion

 

C.

Positiv test for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,25 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer

Specifik rotation

[α]D 25 10 % (w/v) vandig opløsning mellem + 95 o og + 98 o

pH i en 10 % vandig opløsning

5,5-8,0

Oxalat

Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 319 TERT-BUTYLHYDROQUINON (TBHQ)

Synonymer

TBHQ

Definition

 

Kemisk navn

Tert-butyl-1,4-benzenediol

2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzendiol

Einecs-nummer

217-752-2

Kemisk formel

C10H14O2

Molekylvægt

166,22

Indhold

Ikke under 99 % C10H14O2

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk, fast stof med en karakteristisk lugt

Identifikation

 

A.

Opløselighed

Praktisk taget uopløseligt i vand; opløseligt i ethanol

B.

Smeltepunkt

Ikke under 126,5 oC

C.

Phenoler

Ca. 5 mg af prøven opløses i 10 ml methanol, og der tilsættes 10,5 ml dimethylaminopløsning (1:4). Der fremkommer en rosa farve

Renhed

 

Tert-Butyl-p-benzoquinon

Ikke over 0,2 %

2,5-di-tert-butylhydroquinon

Ikke over 0,2 %

Hydroxyquinon

Ikke over 0,1 %

Toluen

Ikke over 25 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA)

Synonymer

BHA

Definition

 

Kemisk navn

3-tert-butyl-4-hydroxyanisol

En blanding af 2-tert-butyl-4-hydroxyanisol og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol

Einecs-nummer

246-563-8

Kemisk formel

C11H16O2

Molekylmasse

180,25

Indhold

Ikke under 98,5 % C11H16O2 og ikke under 85 % 3-tert-butyl-4-hydroxyanisolisomer

Beskrivelse

Hvide eller svagt gullige krystaller eller et voksagtigt fast stof med en svagt aromatisk lugt

Identifikation

 

A.

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol

B.

Smeltepunktsinterval

Mellem 48 oC og 63 oC

C.

Farvereaktion

Positiv test for phenolgrupper

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,05 % efter calcinering ved 800 ± 25 oC

Phenolurenheder

Ikke over 0,5 %

Specifik absorption

Formula

Formula

(290 nm) ikke under 190 og ikke over 210
Specifik absorption

Formula

Formula

(228 nm) ikke under 326 og ikke over 345

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 321 BUTYLERET HYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonymer

BHT

Definition

 

Kemisk navn

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

4-methyl-2,6-di-tert-butylphenol

Einecs-nummer

204-881-4

Kemisk formel

C15H24O

Molekylmasse

220,36

Indhold

Ikke under 99 %

Beskrivelse

Hvidt fast stof, krystallinsk eller i form af flager, lugtløst eller med en karakteristisk svagt aromatisk lugt

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Uopløseligt i vand og propan-1,2-diol

Let opløseligt i ethanol

B.

Smeltepunkt

Ved 70 oC

C.

Absorbansmaksimum

Absorptionen i området 230 til 320 nm af et 2 cm lag af en 1 til 100 000 opløsning i vandfri ethanol udviser kun et maksimum ved 278 nm

Renhed

 

Sulfataske

Ikke over 0,005 %

Phenolurenheder

Ikke over 0,5 %

Specifik absorption

Formula

i ethanol

Formula

(278 nm) ikke under 81 og ikke over 88

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som PB)

Ikke over 10 mg/kg

E 322 LECITHINER

Synonymer

Phosphatider

Phospholipider

Definition

Lecithiner er blandinger eller fraktioner af phosphatider opnået ved fysiske metoder fra animalske eller vegetabilske levnedsmidler; de omfatter også hydrolyserede produkter opnået ved anvendelse af uskadelige og egnede enzymer. Det færdige produkt må ikke vise tegn på residual enzymaktivitet.

Lecithiner kan afbleges svagt i vandigt medium ved hjælp af hydrogenperoxid. Denne oxidation må ikke ændre lecitinphosphatiderne kemisk.

Einecs-nummer

232-307-2

Indhold

Lecithiner: ikke under 60,0 % af stoffer uopløselige i acetone

Hydrolyserede lecithiner: ikke under 56,0 % af stoffer uopløselige i acetone

Beskrivelse

Lecithiner: brun væske eller tyktflydende pasta eller pulver

Hydrolyserede lecithiner: lysebrun til brun tyktflydende væske eller pasta

Identifikation

 

A.

Positive test for cholin, for phosphor og fedtsyrer

 

B.

Test for hydrolyseret lecitin

Til et 800 ml bægerglas tilsættes 500 ml vand (30-35 oC). Derefter tilsættes langsomt 50 ml af prøven under konstant omrøring. Hydrolyseret lecithin vil danne en homogen emulsion. Ikke-hydrolyseret lecithin vil danne en sammenhængende masse på cirka 50 g

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 1 time

Toluen-uopløseligt stof

Ikke over 0,3 %

Syretal

Lecithiner: ikke over 35 mg kaliumhydroxid per gram

Hydroliserede lecithiner: ikke over 45 mg kaliumhydroxid per gram

Peroxidtal

Lig med eller mindre end 10

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLACTAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumlactat

Natrium-2-hydroxypropanoat

Einecs-nummer

200-772-0

Kemisk formel

C3H5NaO3

Molekylmasse

112,06 (vandfri)

Indhold

Ikke under 57 % og ikke over 66 %

Beskrivelse

Farveløs, gennemsigtig væske

Lugtløs, eller med en svag, karakteristisk lugt

Identifikation

 

A.

Positiv test for lactat

 

B.

Positiv test for natrium

 

Renhed

 

Syreindhold

Ikke over 0,5 % efter tørring, udtrykt som mælkesyre

pH i en 20 % vandig opløsning

6,5-7,5

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Reducerende stoffer

Ingen reduktion af Fehlings væske

Note:

Denne specifikation refererer til en 60 % vandig opløsning

 

E 326 KALIUMLACTAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumlactat

Kalium-2-hydroxypropanoat

Einecs-nummer

213-631-3

Kemisk formel

C3H5O3K

Molekylmasse

128,17 (vandfri)

Indhold

Ikke under 57 % og ikke over 66 %

Beskrivelse

Ret tyktflydende, næsten lugtløs klar væske. Lugtløs eller med en svag, karakteristisk lugt

Identifikation

 

A.

Antændelse

Kaliumlactatopløsningen inddampes og udglødes til aske. Asken er alkalisk, og der sker en luftudvikling ved tilsætning af syre

B.

Farvereaktion

2 ml af kaliumlactatopløsningen overlejres på 5 ml af en 1 til 100 opløsning af catechol i svovlsyre. Der udvikler sig en højrød farve på kontaktfladen

C.

Positive test for kalium og for lactat

 

Renhed

 

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Syreindhold

1 g kaliumlactatopløsning opløses i 20 ml vand, hvorefter der tilsættes 3 dråber phenolphthalein TS og titreres med 0,1 N natriumhydroxid. Hertil må højst forbruges 0,2 ml

Reducerende stoffer

En kaliumlactatopløsning må ikke forårsage nogen reduktion af Fehlings væske

Note:

Denne specifikation refererer til en 60 % vandig opløsning

 

E 327 CALCIUMLACTAT

Definition

 

Kemisk navn

Calciumdilactat

Calciumdilactathydrat

Calciumsalt af 2-hydroxypropansyre

Einecs-nummer

212-406-7

Kemisk formel

(C3H5O2)2Ca · nH2O (n = 0-5)

Molekylmasse

218,22 (vandfri)

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Næsten lugtløst, hvidt krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

 

A.

Positive test for lactat og for calcium

 

B.

Opløselighedstest

Opløseligt i vand og praktisk talt uopløseligt i ethanol

Renhed

 

Tørringstab

Bestemt ved tørring ved 120 oC i fire timer:

vandfri: ikke over 3 %

med et molekyle vand: ikke over 8,0 %

med tre molekyler vand: ikke over 20,0 %

med fire-og-et-halvt molekyle vand: ikke over 27,0 %

Syreindhold

Ikke over 0,5 % af tørstoffet, udtrykt som mælkesyre

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg (udtrykt som fluor)

pH i en 5 % opløsning

Mellem 6,0 og 8,0

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Reducerende stoffer

Ingen reduktion af Fehlings væske

E 330 CITRONSYRE

Definition

 

Kemisk navn

Citronsyre

2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Einecs-nummer

201-069-1

Kemisk formel

a)

C6H8O7(vandfri)

b)

C6H8O7 · H2O (monohydrat)

Molekylmasse

a)

192,13 (vandfri)

b)

210,15 (monohydrat)

Indhold

Citronsyre kan være vandfri, eller den kan indeholde et molekyl vand. Citronsyre indeholder mindst 99,5 % C6H8O7, beregnet på tørstofbasis

Beskrivelse

Citronsyre er et hvidt eller farveløst, lugtfrit, krystallinsk fast stof med en stærkt sur smag. Monohydratet forvitrer i tør luft

Identifikation

 

A.

Opløselighedstest

Let opløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, opløseligt i ether

Renhed

 

Vandindhold

Vandfri citronsyre indeholder ikke over 0,5 % vand; citronsyremonohydrat indeholder ikke over 8,8 % vand (Karl Fischer-methoden)

Sulfataske

Ikke over 0,05 % efter calcinering ved 800 ± 25 oC

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg, udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Stoffer, som let forkulles

1 g pulveriseret prøve opvarmes sammen med 10 ml af mindst 98 % svovlsyre i et vandbad ved 90 oC i mørke i 1 time. Der må kun fremkomme en blegbrun farve (skal matche væske K)

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAT

Synonymer

Mononatriumcitrat

Monobasisk natriumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Mononatriumcitrat

Mononatriumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Kemisk formel

a)

C6H7O7Na (vandfri)

b)

C6H7O7Na · H2O (monohydrat)

Molekylmasse

a)

214,11 (vandfri)

b)

232,23 (monohydrat)

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Krystallinsk hvidt pulver eller farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer:

vandfri: ikke over 1,0 %

monohydrat: ikke over 8,8 %

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 3,5 og 3,8

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAT

Synonymer

Dinatriumcitrat

Dibasisk natriumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Dinatriumcitrat

Dinatriumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Dinatriumsalt af citronsyre med et-og-et-halvt molekyler vand

Einecs-nummer

205-623-3

Kemisk formel

C6H6O7Na2 · 1,5H2O

Molekylmasse

263,11

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Krystallinsk hvidt pulver eller farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 13,0 % ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 4,9 og 5,2

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAT

Synonymer

Trinatriumcitrat

Tribasisk natriumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Trinatriumcitrat

Trinatriumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Trinatriumsalt af citronsyre, i vandfri, dihydrat- eller pentahydratform

Einecs-nummer

200-675-3

Kemisk formel

Vandfri:

C6H5O7Na3

Som hydrat:

C6H5O7Na3 · nH2O (n = 2 eller 5)

Molekylmasse

258,07 (vandfri)

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Krystallinsk hvidt pulver eller farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer:

vandfri:

ikke over 1,0 %

dihydrat:

ikke over 13,5 %

pentahydrat:

ikke over 30,3 %

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 5 % vandig opløsning

Mellem 7,5 og 9,0

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAT

Synonymer

Monokaliumcitrat

Monobasisk kaliumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Monokaliumcitrat

Monokaliumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Vandfrit monokaliumsalt af citronsyre

Einecs-nummer

212-753-4

Kemisk formel

C6H7O7K

Molekylmasse

230,21

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk, kornet pulver eller gennemsigtige krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for kalium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 1,0 % bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 3,5 og 3,8

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAT

Synonymer

Trikaliumcitrat

Tribasisk kaliumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Trikaliumcitrat

Trikaliumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Trikaliumsalt af citronsyre som monohydrat

Einecs-nummer

212-755-5

Kemisk formel

C6H5O7K3 · H2O

Molekylmasse

324,42

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk, kornet pulver eller gennemsigtige krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for kalium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 6,0 % bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 5 % vandig opløsning

Mellem 7,5 og 9,0

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

E 333 (i) MONOCALCIUMCITRAT

Synonymer

Monocalciumcitrat

Monobasisk calciumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Monocalciumcitrat

Monocalciumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Monocalciumsalt af citronsyre som monohydrat

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca · H2O

Molekylmasse

440,32

Indhold

Ikke under 97,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Fint hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for calcium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 7,0 % bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 3,2 og 3,5

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

Carbonater

Opløsning af 1 g calciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyre må ikke frigøre mere end nogle få isolerede bobler

E 333 (ii) DICALCIUMCITRAT

Synonymer

Dicalciumcitrat

Dibasisk calciumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Dicalciumcitrat

Dicalciumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Dicalciumsalt af citronsyre som trihydrat

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca2 · 3H2O

Molekylmasse

530,42

Indhold

Ikke under 97,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Fint hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for calcium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 20,0 % bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

Carbonater

Opløsning af 1 g calciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyre må ikke frigøre mere end nogle få isolerede bobler

E 333 (iii) TRICALCIUMCITRAT

Synonymer

Tricalciumcitrat

Tribasisk calciumcitrat

Definition

 

Kemisk navn

Tricalciumcitrat

Tricalciumsalt af 2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre

Tricalciumsalt af citronsyre som tetrahydrat

Einecs-nummer

212-391-7

Kemisk formel

(C6H6O7)2Ca3 · 4H2O

Molekylmasse

570,51

Indhold

Ikke under 97,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Fint hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for citrat og for calcium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 14,0 % bestemt ved tørring ved 180 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 5 mg/kg

Carbonater

Opløsning af 1 g calciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyre må ikke frigøre mere end nogle få isolerede bobler

E 334 L(+)-VINSYRE

Definition

 

Kemisk navn

L-Vinsyre

L-2,3-dihydroxybutandisyre

d-α, β-dihydroxyravsyre

Einecs-nummer

201-766-0

Kemisk formel

C4H6O6

Molekylmasse

150,09

Indhold

Ikke under 99,5 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Farveløst eller gennemsigtigt krystallinsk fast stof eller hvidt krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

Mellem 168 oC og 170 oC

B.

Positiv test for tartrat

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (over P2O5, 3 timer)

Sulfataske

Ikke over 1 000 mg/kg efter calcinering ved 800 ± 25 oC

Specifik optisk rotation af en 20 % w/v vandig opløsning

[α]D 20 mellem +11,5 o og +13,5 o

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAT

Synonymer

Mononatriumsalt af L-(+)-vinsyre

Definition

 

Kemisk navn

Mononatriumsalt af L-2,3-dihydroxybutandisyre

Mononatriumsalt af L-(+)-vinsyre som monohydrat

Kemisk formel

C4H5O6Na · H2O

Molekylmasse

194,05

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Gennemsigtige farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for tartrat og for natrium

 

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 10,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAT

Definition

 

Kemisk navn

Dinatrium L-tartrat

Dinatrium(+)-tartrat

Dinatrium(+)-2,3-dihydroxybutandisyre

Dinatriumsalt af L-(+)-vinsyre som dihydrat

Einecs-nummer

212-773-3

Kemisk formel

C4H4O6Na2 · 2H2O

Molekylmasse

230,8

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Gennemsigtige farveløse krystaller

Identifikation

 

A.

Positive test for tartrat og for natrium

 

B.

Opløselighedstest

1 gram er uopløseligt i 3 ml vand. Uopløseligt i ethanol

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 17,0 % bestemt ved tørring ved 150 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 7,0 og 7,5

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAT

Synonymer

Monobasisk kaliumtartrat

Definition

 

Kemisk navn

Vandfrit monokaliumsalt af L-(+)-vinsyre

Monokaliumsalt af L-2,3-dihydroxybutandisyre

Kemisk formel

C4H5O6K

Molekylmasse

188,16

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt krystallinsk eller kornet pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for tartrat og for kalium

 

B.

Smeltepunkt

230 oC

Renhed

 

pH i en 1 % vandig opløsning

3,4

Tørringstab

Ikke over 1,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAT

Synonymer

Dibasisk kaliumtartrat

Definition

 

Kemisk navn

Dikaliumsalt af L-2,3-dihydroxybutandisyre

Dikaliumsalt med et halvt molekyle vand af L-(+)-vinsyre

Einecs-nummer

213-067-8

Kemisk formel

C4H4O6K2 · 1/2H2O

Molekylmasse

235,2

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Hvidt krystallinsk eller kornet pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for tartrat og for kalium

 

Renhed

 

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 7,0 og 9,0

Tørringstab

Ikke over 4,0 % bestemt ved tørring ved 150 oC i 4 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAT

Synonymer

Kaliumnatrium L-(+)-tartrat

Rochelle salt

Seignette salt

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumnatriumsalt af L-2,3-dihydroxybutandisyre

Kaliumnatrium L(+)-tartrat

Einecs-nummer

206-156-8

Kemisk formel

C4H4O6KNa · 4H2O

Molekylmasse

282,23

Indhold

Ikke under 99 % på tørstofbasis

Beskrivelse

Farveløse krystaller eller hvidt krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for tartrat, for kalium og for natrium

 

B.

Opløselighedstest

1 gram er opløseligt i 1 ml vand, uopløseligt i ethanol

C.

Smeltepunktsinterval

Mellem 70 oC og 80 oC

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 26,0 % og ikke under 21,0 % bestemt ved tørring ved 150 oC i 3 timer

Oxalater

Ikke over 100 mg/kg udtrykt som oxalsyre, efter tørring

pH i en 1 % vandig opløsning

Mellem 6,5 og 8,5

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb)

Ikke over 10 mg/kg

E 338 PHOSPHORSYRE

Synonymer

Orthophosphorsyre

Monophosphorsyre

Definition

 

Kemisk navn

Phosphorsyre

Einecs-nummer

231-633-2

Kemisk formel

H3PO4

Molekylmasse

98,00

Indhold

Phosphorsyre kan købes som en vandig opløsning i forskellige koncentrationer. Ikke under 67,0 % og ikke over 85,7 %

Beskrivelse

Klar, farveløs, tyktflydende væske

Identifikation

 

A.

Positive test for syre og phosphat

 

Renhed

 

Flygtige syrer

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som eddikesyre)

Chlorider

Ikke over 200 mg/kg (udtrykt som chlor)

Nitrater

Ikke over 5 mg/kg (som NaNO3)

Sulfater

Ikke over 1 500 mg/kg (som CaSO4)

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Note:

Denne specifikation vedrører en 75 % vandig opløsning

 

E 339 (i) MONONATRIUMPHOSPHAT

Synonymer

Mononatriummonophosphat

Surt mononatriummonophosphat

Mononatriumorthophosphat

Monobasisk natriumphosphat

Natriumdihydrogenmonophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Natriumdihydrogenmonophosphat

Einecs-nummer

231-449-2

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekylmasse

Vandfri forbindelse: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Indhold

Mindst 97 % NaH2PO4 efter tørring ved 60 oC i 1 time og derefter ved 105 oC i 4 timer

P2O5-indhold

Mellem 58,0 % og 60,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, lugtløst, svagt henflydende pulver, krystaller eller granulat

Identifikation

 

A.

Positive test for natrium og phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol eller ether

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 4,1 og 5,0

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % for det vandfri salt, ikke over 15,0 % for monohydratet og ikke over 25 % for dihydratet efter tørring ved 60 oC i 1 time og derefter ved 105 oC i 4 timer

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMPHOSPHAT

Synonymer

Dinatriummonophosphat

Sekundært natriumphosphat

Dinatriumorthophosphat

Surt dinatriumphosphat

Definition

 

Kemisk navn

Dinatriumhydrogenmonophosphat

Dinatriumhydrogenorthophosphat

Einecs-nummer

231-448-7

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: Na2HPO4

Hydreret: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 eller 12)

Molekylmasse

141,98 (vandfrit)

Indhold

Mindst 98 % Na2HPO4 efter tørring ved 40 oC i 3 timer og derefter ved 105 oC i 5 timer

P2O5-indhold

Mellem 49 % og 51 % på vandfri basis

Beskrivelse

Vandfrit dinatriumhydrogenphosphat er et hvidt, lugtløst, hygroskopisk pulver. Hydratformerne omfatter dihydratet: et hvidt, krystallinsk, lugtløst fast stof; heptahydratet: hvide, lugtløse krystaller eller kornet pulver, der kan forvitre; samt dodecahydratet: hvide, lugtløse krystaller eller pulver, der kan forvitre

Identifikation

 

A.

Positive test for natrium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 8,4 og 9,6

Renhed

 

Tørringstab

Efter tørring ved 40 oC i 3 timer og derefter ved 105 oC i 5 timer er vægttabene som følger: vandfri forbindelse ikke over 5,0 %, dihydrat ikke over 22,0 %, heptahydrat ikke over 50,0 % og dodecahydrat ikke over 61,0 %

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMPHOSPHAT

Synonymer

Natriumphosphat

Tribasisk natriumphosphat

Trinatriumorthophosphat

Definition

Trinatriumphosphat fremstilles af vandige opløsninger og krystalliserer til den vandfrie form og med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. Dodecahydratet krystalliserer altid fra vandige opløsninger med et overskud af natriumhydroxid. Det indeholder 1/4 NaOH-molekyle.

Kemisk navn

Trinatriummonophosphat

Trinatriumphosphat

Trinatriumorthophosphat

Einecs-nummer

231-509-8

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: Na3PO4

Hydreret: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, eller 12)

Molekylmasse

163,94 (vandfrit)

Indhold

Vandfrit natriumphosphat og de hydrerede former, undtagen dodecahydratet, indeholder mindst 97,0 % Na3PO4 beregnet på tørstofbasis. Natriumphosphatdodecahydrat indeholder mindst 92,0 % Na3PO4 beregnet på basis af gløderest

P2O5-indhold

Mellem 40,5 % og 43,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvide lugtløse krystaller, granulat eller krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for natrium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 11,5 og 12,5

Renhed

 

Glødetab

Efter tørring ved 120 oC i 2 timer og derefter glødet ved ca. 800 oC i 30 minutter er vægttabene som følger: vandfri forbindelse ikke over 2,0 %, monohydrat ikke over 11,0 % og dodecahydrat mellem 45,0 % og 58,0 %

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMPHOSPHAT

Synonymer

Monobasisk kaliumphosphat

Monokaliummonophosphat

Kaliumorthophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumdihydrogenphosphat

Monokaliumdihydrogenorthophosphat

Monokaliumdihydrogenmonophosphat

Einecs-nummer

231-913-4

Kemisk formel

KH2PO4

Molekylmasse

136,09

Indhold

Ikke under 98,0 % efter tørring ved 105 oC i 4 timer

P2O5-indhold

Mellem 51,0 % og 53,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Lugtløse, farveløse krystaller eller hvidt kornet eller krystallinsk pulver, hygroskopisk

Identifikation

 

A.

Positive test for kalium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 4,2 og 4,8

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 4 timer

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMPHOSPHAT

Synonymer

Dikaliummonophosphat

Sekundært kaliumphosphat

Surt dikaliumphosphat

Dikaliumorthophosphat

Dibasisk kaliumphosphat

Definition

 

Kemisk navn

Dikaliumhydrogenmonophosphat

Dikaliumhydrogenphosphat

Dikaliumhydrogenorthophosphat

Einecs-nummer

231-834-5

Kemisk formel

K2HPO4

Molekylmasse

174,18

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring ved 105 oC i 4 timer

P2O5-indhold

Mellem 40,3 % og 41,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Farveløst eller hvidt kornet pulver, krystaller eller masse; henflydende stof

Identifikation

 

A.

Positive test for kalium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 8,7 og 9,4

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 4 timer

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMPHOSPHAT

Synonymer

Kaliumphosphat

Tribasisk kaliumphosphat

Trikaliumorthophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Trikaliummonophosphat

Trikaliumphosphat

Trikaliumorthophosphat

Einecs-nummer

231-907-1

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: K3PO4

Hydreret: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3)

Molekylmasse

212,27 (vandfrit)

Indhold

Ikke under 97 % beregnet på basis af gløderest

P2O5-indhold

Mellem 30,5 % og 33,0 % efter glødning

Beskrivelse

Farveløse eller hvide, lugtløse, hygroskopiske krystaller eller granulat. Hydratformerne omfatter monohydratet og trihydratet

Identifikation

 

A.

Positive test for kalium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

C.

pH i en 1 % opløsning

Mellem 11,5 og 12,3

Renhed

 

Glødetab

Vandfri forbindelse: ikke over 3,0 %; hydreret: ikke over 23,0 %. Bestemt ved tørring ved 105 oC i 1 time og derefter glødning ved ca. 800 oC ± 25 oC i 30 minutter

Vanduopløselige stoffer

Ikke over 0,2 % på vandfri basis

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 341 (i) MONOCALCIUMPHOSPHAT

Synonymer

Monobasisk calciumphosphat

Monocalciumorthophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Calciumdihydrogenphosphat

Einecs-nummer

231-837-1

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekylmasse

234,05 (vandfrit)

252,08 (monohydrat)

Indhold

Ikke under 95 % efter tørring

P2O5-indhold

Mellem 55,5 % og 61,1 % på vandfri basis

Beskrivelse

Kornet pulver eller hvide, henflydende krystaller eller granulat

Identifikation

 

A.

Positive test for calcium og for phosphat

 

B.

CaO-indhold

Mellem 23,0 % og 27,5 % (vandfrit)

Mellem 19 % og 24,8 % (monohydrat)

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 14 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 4 timer (vandfrit)

Ikke over 17,5 % bestemt ved tørring ved 60 oC i 1 time og derefter ved 105 oC i 4 timer (monohydrat)

Glødetab

Ikke over 17,5 % efter glødning ved 800 oC ± 25 oC i 30 minutter (vandfrit)

Ikke over 25,0 % bestemt ved tørring ved 105 oC i 1 time og derefter glødning ved 800 oC ± 25 oC i 30 minutter (monohydrat)

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 341 (ii) DICALCIUMPHOSPHAT

Synonymer

Dibasisk calciumphosphat

Dicalciumorthophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Calciummonohydrogenphosphat

Calciumhydrogenorthophosphat

Sekundært calciumphosphat

Einecs-nummer

231-826-1

Kemisk formel

Vandfri forbindelse: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O

Molekylmasse

136,06 (vandfrit)

172,09 (dihydrat)

Indhold

Dicalciumphosphat indeholder mindst 98 % og ikke over, hvad der svarer til 102 % CaHPO4, efter tørring ved 200 oC i 3 timer

P2O5-indhold

Mellem 50,0 % og 52,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvide krystaller, granulat, kornet pulver eller pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for calcium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Meget tungt opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol

Renhed

 

Glødetab

Ikke over 8,5 % (vandfrit) eller 26,5 % (dihydrat) efter glødning ved 800 oC ± 25 oC i 30 minutter

Fluorid

Ikke over 50 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 341 (iii) TRICALCIUMPHOSPHAT

Synonymer

Tribasisk calciumphosphat

Calciumorthophosphat

Pentacalciumhydroxymonophosphat

Calciumhydroxyapatit

Definition

Tricalciumphosphat består af en variabel blanding af calciumphosphater fremstillet ved neutralisering af phosphorsyre med calciumhydroxid og har stort set sammensætningen 10CaO · 3P2O5 · H2O.

Kemisk navn

Pentacalciumhydroxymonophosphat

Tricalciummonophosphat

Einecs-nummer

235-330-6 (Pentacalciumhydroxymonophosphat)

231-840-8 (Calciumorthophosphat)

Kemisk formel

Ca5(PO4)3 · OH eller Ca3(PO4)2

Molekylmasse

502 eller 310

Indhold

Ikke under 90 % beregnet på basis af gløderest

P2O5-indhold

Mellem 38,5 % og 48,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, lugtløst pulver, der er stabilt i luften

Identifikation

 

A.

Positive test for calcium og for phosphat

 

B.

Opløselighed

Praktisk taget uopløseligt i vand; uopløseligt i ethanol; opløseligt i fortyndet saltsyre og salpetersyre

Renhed

 

Glødetab

Ikke over 8 % efter glødning ved 800 oC ± 25 oC, til konstant vægt

Fluorid

Ikke over 50 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 343(i) MONOMAGNESIUMPHOSPHAT

Synonymer

Magnesiumdihydrogenphosphat

Magnesiumphosphat, monobasisk

Monomagnesiumorthophosphat

Definition

 

Kemisk navn

Monomagnesiumdihydrogenmonophosphat

Einecs-nummer

236-004-6

Kemisk formel

Mg(H2PO4)2 · nH2O (hvor n = 0-4)

Molekylmasse

218,30 (vandfrit)

Indhold

Ikke under 51,0 % efter glødning

Beskrivelse

Hvidt lugtløst krystallinsk pulver, der er svagt opløseligt i vand

Identifikation

 

A.

Positive test for magnesium og for phosphat

 

B.

MgO-indhold

Ikke under 21,5 % efter glødning

Renhed

 

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 343(ii) DIMAGNESIUMPHOSPHAT

Synonymer

Magnesiumhydrogenphosphat

Magnesiumphosphat, dibasisk

Dimagnesiumorthophosphat

Sekundært magnesiumphosphat

Definition

 

Kemisk navn

Dimagnesiummonohydrogenmonophosphat

Einecs-nummer

231-823-5

Kemisk formel

MgHPO4 · nH2O (hvor n = 0-3)

Molekylmasse

120,30 (vandfrit)

Indhold

Ikke under 96 % efter glødning

Beskrivelse

Hvidt lugtløst krystallinsk pulver, der er svagt opløseligt i vand

Identifikation

 

A.

Positive test for magnesium og for phosphat

 

B.

MgO-indhold

Ikke under 33,0 % beregnet på vandfri basis

Renhed

 

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 4 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIUMMALAT

Synonymer

Natriumsalt af æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

Dinatrium-DL-malat, dinatriumsalt af hydroxybutandisyre

Kemisk formel

Hemihydrat: C4H4Na2O5 · 1/2H2O

Trihydrat: C4H4Na2O5 · 3H2O

Molekylmasse

Hemihydrat: 187,05

Trihydrat: 232,10

Indhold

Ikke under 98,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt krystallinsk pulver eller hvide klumper

Identifikation

 

A.

Positive test for 1,2-dicarboxylsyre og for natrium

 

B.

Dannelse af azofarvestof

Positiv

C.

Opløselighed

Let opløseligt i vand

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 7,0 % (130 oC, 4 timer) for hemihydratet eller 20,5 %-23,5 % (130 oC, 4 timer) for trihydratet

Alkaliindhold

Ikke over 0,2 % som Na2CO3

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIUMHYDROGENMALAT

Synonymer

Mononatrium salt af DL-æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

Mononatrium-DL-malat, mononatrium-2-DL-hydroxysuccinat

Kemisk formel

C4H5NaO5

Molekylmasse

156,07

Indhold

Ikke under 99,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for 1,2-dicarboxylsyre og for natrium

 

B.

Dannelse af azofarvestof

Positiv

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (110 oC, 3 timer)

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 351 KALIUMMALAT

Synonymer

Kaliumsalt af æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

Dikalium-DL-malat, dikaliumsalt af hydroxybutandisyre

Kemisk formel

C4H4K2O5

Molekylmasse

210,27

Indhold

Ikke under 59,5 %

Beskrivelse

Farveløs eller næsten farveløs vandig opløsning

Identifikation

 

A.

Positive test for 1,2-dicarboxylsyre og for kalium

 

B.

Dannelse af azofarvestof

Positiv

Renhed

 

Alkaliindhold

Ikke over 0,2 % som K2CO3

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 352 (i) CALCIUMMALAT

Synonymer

Calciumsalt af æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

Calcium-DL-malat, calcium-α-hydroxysuccinat, calciumsalt af hydroxybutandisyre

Kemisk formel

C4H5CaO5

Molekylmasse

172,14

Indhold

Ikke under 97,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for malat, for 1,2-dicarboxylsyre og for calcium

 

B.

Dannelse af azofarvestof

Positiv

C.

Opløselighed

Svagt opløseligt i vand

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2 % (100 oC, 3 timer)

Alkaliindhold

Ikke over 0,2 % som CaCO3

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 352 (ii) CALCIUMHYDROGENMALAT

Synonymer

Monocalciumsalt af DL-æblesyre

Definition

 

Kemisk navn

Monocalcium-DL-malat, monocalcium-2-DL-hydroxysuccinat

Kemisk formel

(C4H5O5)2Ca

Indhold

Ikke under 97,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt pulver

Identifikation

 

A.

Positive test for 1,2-dicarboxylsyre og for calcium

 

B.

Dannelse af azofarvestof

Positiv

Renhed

 

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (110 oC, 3 timer)

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Fluorid

Ikke over 30 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 353 METAVINSYRE

Synonymer

Definition

 

Kemisk navn

Metavinsyre

Kemisk formel

C4H6O6

Indhold

Ikke under 99,5 %

Beskrivelse

Krystallinsk eller pulverform med en hvid eller gullig farve. Stærkt henflydende med en svag lugt af karamel

Identifikation

 

A.

Letopløselig i vand og ethanol

B.

En prøve på 1-10 mg af stoffet placeres i et reagensglas med 2 ml koncentreret svovlsyre og to dråber sulforesorcinreagens. Når det opvarmes til 150 oC, opstår der en intens violet farvning

Renhed

 

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 354 CALCIUMTARTRAT

Synonymer

L-Calciumtartrat

Definition

 

Kemisk navn

Calcium-L(+)-2,3-dihydroxybutandioat-dihydrat

Kemisk formel

C4H4CaO6 · 2H2O

Molekylmasse

224,18

Indhold

Ikke under 98,0 %

Beskrivelse

Fint hvidt eller offwhite krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Tungtopløseligt i vand. Opløselighed ca. 0,01 g/100 ml vand (20 oC). Meget tungtopløseligt i ethanol. Tungtopløseligt i diethylether. Opløseligt i syre

 

B.

Specifik drejning [α]20 D

+7,0o til +7,4o (0,1 % i en 1 N HCl-opløsning)

C.

pH i en 5 % opslæmning

Mellem 6,0 og 9,0

Renhed

 

Sulfater (som H2SO4)

Ikke over 1 g/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 355 ADIPINSYRE

Definition

 

Kemisk navn

Hexandisyre, 1,4-butandicarboxylsyre

Einecs-nummer

204-673-3

Kemisk formel

C6H10O4

Molekylmasse

146,14

Indhold

Ikke under 99,6 %

Beskrivelse

Hvide lugtløse krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

151,5 oC-154,0 oC

B.

Opløselighed

Svagt opløseligt i vand. Let opløseligt i ethanol

Renhed

 

Vand

Ikke over 0,2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

Ikke over 20 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 356 NATRIUMADIPAT

Definition

 

Kemisk navn

Natriumadipat

Einecs-nummer

231-293-5

Kemisk formel

C6H8Na2O4

Molekylmasse

190,11

Indhold

Ikke under 99,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvide lugtløse krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

151 oC-152 oC (for adipinsyre)

B.

Opløselighed

Ca. 50 g/100 ml vand (20 oC)

C.

Positiv test for natrium

 

Renhed

 

Vand

Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 357 KALIUMADIPAT

Definition

 

Kemisk navn

Kaliumadipat

Einecs-nummer

242-838-1

Kemisk formel

C6H8K2O4

Molekylmasse

222,32

Indhold

Ikke under 99,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvide lugtløse krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

 

A.

Smeltepunktsinterval

151 oC-152 oC (for adipinsyre)

B.

Opløselighed

Ca. 60 g/100 ml vand (20 oC)

C.

Positiv test for kalium

 

Renhed