ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 220

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
15. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 812/2008 af 11. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 954/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 813/2008 af 11. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 814/2008 af 14. august 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2008 af 14. august 2008 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus med henblik på den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Kap Verde, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EF

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 816/2008 af 14. august 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2008 af 14. august 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. august 2008

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/670/RIA

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2008 om ændring af Rådets afgørelse 2000/265/EF om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng (SISNET)

19

 

 

Kommissionen

 

 

2008/671/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5875-5905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) (meddelt under nummer K(2008) 4145)  ( 1 )

24

 

 

2008/672/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. august 2008 om ændring af tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mejerivirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 4269)  ( 1 )

27

 

 

2008/673/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 4311)  ( 1 )

29

 

 

2008/674/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer K(2008) 4321)

30

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (EUT L 148 af 6.6.2008)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 812/2008

af 11. august 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 954/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 9 og artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 954/2006 af 27. juni 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland (2),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Efter en undersøgelse (i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«) indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 954/2006 en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (i det følgende benævnt »SR«) med oprindelse i bl.a. Rusland.

2.   Særligt tilsyn

(2)

Efter forordning (EF) nr. 954/2006 var trådt i kraft, og efter at Kommissionen havde underrettet det rådgivende udvalg, overvågede den med særlig opmærksomhed udviklingen i SR-importen fra alle de lande, der er berørt af foranstaltningerne. Denne overvågning viste, at eksporten fra den russiske eksporterende producentkoncern, OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant og OAO Seversky Tube Works og disses forretningsmæssigt forbundne virksomheder) (i det følgende benævnt »TMK«, »virksomheden« eller »koncernen«) til Fællesskabet var faldet markant i løbet af de første seks måneder efter indførelsen af foranstaltningerne. Den viste også, at toldsatsen for TMK burde genundersøges. De oplysninger om omkostninger og priser, som TMK havde afgivet i overvågningsspørgeskemaet, viste rent faktisk, at koncernens dumpingmargen var lavere end de 35,8 %, der var blevet fastsat tidligere.

3.   Indledning af en fornyet undersøgelse

(3)

På Kommissionens initiativ og på grundlag af dokumentation, som TMK havde forelagt Kommissionen, blev der indledt en delvis interimsundersøgelse af ovennævnte forordning vedrørende denne eksportør. Virksomheden hævdede, at de omstændigheder, der havde ført til indførelsen af de gældende foranstaltninger, havde ændret sig, og at disse ændringer var af varig karakter. Der mindes om, at TMK ikke samarbejdede fuldt ud i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, og virksomhedens dumpingmargen blev derfor beregnet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. den normale værdi for en anden producentkoncern i Rusland, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, og Eurostats oplysninger. Ifølge TMK var hovedårsagen til, at virksomheden ikke samarbejdede i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, de omfattende interne ændringer, som allerede var blevet påbegyndt inden for koncernen i løbet af den oprindelige undersøgelsesperiode. På grund af disse usædvanlige omstændigheder, som påvirkede ledelsen af koncernen samt dens regnskabs- og revisionspraksis, kunne TMK ikke forelægge tilstrækkelig dokumentation for priser og omkostninger i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. Ifølge virksomheden har ændringer af dens organisation efter den oprindelige undersøgelse medført en enklere virksomhedsstruktur, forbedret ledelsen og indebåret et skifte til IFRS-regnskabsstandarder, hvilket skulle give den mulighed for at samarbejde. Den fremlagde også umiddelbare beviser for, at en sammenligning mellem den normale værdi baseret på selskabets egne hjemmemarkedspriser eller omkostninger og eksportpriserne til Fællesskabet ville vise, at dumpingen var faldet til et niveau, der ligger væsentligt under niveauet for de gældende foranstaltninger. TMK hævdede derfor, at det ikke længere var nødvendigt at opretholde de gældende foranstaltninger til afhjælpning af dumpingen, da de var baseret på den tidligere konstaterede dumping.

(4)

Da Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg havde fastslået, at der forelå tilstrækkelige beviser til at indlede en delvis interimsundersøgelse, besluttede Kommissionen på eget initiativ at indlede en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, som var begrænset til en undersøgelse af dumpingniveauet, for så vidt angår de eksporterende producenter i/medlemmerne af TMK-koncernen. Kommissionen offentliggjorde den 22. juni 2007 en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) og påbegyndte sin undersøgelse.

(5)

Kommissionen underrettede officielt TMK og dens forretningsmæssigt forbundne selskaber samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af undersøgelsen. De interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt.

(6)

Kommissionen sendte endvidere spørgeskemaer til TMK og dennes forretningsmæssigt forbundne selskaber og modtog svar inden for den fastsatte frist. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at fastslå, om der forekom dumping, og aflagde kontrolbesøg hos følgende selskaber:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Rusland

OAO Taganrog Metallurgical Works, Rusland

OAO Sinarsky Pipe Plant, Rusland

OAO Seversky Tube Works, Rusland

ZAO TMK Trade House, Rusland

TMK Europe GmbH, Tyskland

TMK Global AG, Schweiz

TMK Italia s.r.l., Italien.

4.   Perioden for den fornyede undersøgelse

(7)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. april 2006 til 31. marts 2007 (i det følgende benævnt »undersøgelsesperioden« eller »UP«).

B.   FORNYET UNDERSØGELSE

1.   Den pågældende vare

(8)

Den vare, der er omfattet af nærværende undersøgelse, er den samme som i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, dvs. visse sømløse rør af jern eller stål, med cirkulært tværsnit, med en udvendig diameter på 406,4 mm og derunder, med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding (4) og med oprindelse i Rusland (i det følgende benævnt »den pågældende vare«), der normalt angives under KN-kode ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 og ex 7304 59 93 (5).

2.   Samme vare

(9)

Den vare, der fremstilles og sælges på det russiske hjemmemarked, og den vare, der eksporteres til Fællesskabet, har samme grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber og anvendelsesformål, og de betragtes derfor som samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

1.   Normal værdi

(10)

Hjemmemarkedssalget foretages via den forretningsmæssigt forbundne virksomhed, ZAO TMK Trade House, som sælger den pågældende vare videre til uafhængige kunder i Rusland.

(11)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, blev det for koncernens fire samarbejdsvillige eksporterende producenter først undersøgt, om deres hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om dette salg mængdemæssigt udgjorde mindst 5 % af det tilsvarende eksportsalg til Fællesskabet. Det blev konstateret, at det samlede hjemmemarkedssalg af samme vare var repræsentativt. Kommissionens tjenestegrene undersøgte efterfølgende, hvilke af de typer af den samme vare, der solgtes på hjemmemarkedet, som var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der blev eksporteret til Fællesskabet.

(12)

For hver type, der solgtes af de eksporterende producenter på hjemmemarkedet og fandtes at være direkte sammenlignelige med den type af den pågældende vare, der blev eksporteret til Fællesskabet, blev det fastlagt, hvorvidt hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget af en bestemt type blev anset for tilstrækkeligt repræsentativt, hvis den samlede mængde af den pågældende type, der solgtes på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden, udgjorde mindst 5 % af den samlede solgte mængde af den sammenlignelige type af den pågældende vare, der eksporteredes til Fællesskabet.

(13)

Det blev derefter undersøgt, om hjemmemarkedssalget i repræsentative mængder af hver varetype kunne anses for at have fundet sted i normal handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4, idet andelen af det fortjenstgivende salg af den pågældende varetype til uafhængige kunder på hjemmemarkedet blev fastsat.

(14)

I tilfælde, hvor den mængde af den relevante varetype, som blev solgt til en nettopris, der svarede til eller lå over de beregnede produktionsomkostninger, udgjorde over 80 % af den samlede salgsmængde for den pågældende type, og hvor den vejede gennemsnitspris for den pågældende type svarede til eller lå over produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag af den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på alle salgstransaktioner på hjemmemarkedet, der havde fundet sted i undersøgelsesperioden, uanset om disse havde været fortjenstgivende eller ej. I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en varetype udgjorde højst 80 % af den samlede salgsmængde af den pågældende type, eller hvor den vejede gennemsnitlige pris for den pågældende type lå under produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag af den faktiske pris på hjemmemarkedet som et vejet gennemsnit af det rentable salg af den pågældende type, forudsat at dette udgjorde 10 % eller derover af den samlede salgsmængde af den pågældende type. I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en hvilken som helst varetype udgjorde mindre end 10 % af det samlede salg, fandt Kommissionen, at denne bestemte type solgtes i utilstrækkelige mængder til, at hjemmemarkedsprisen kunne give et passende grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.

(15)

Hvis hjemmemarkedsprisen for en bestemt type, der blev solgt af en eksporterende producent, ikke kunne anvendes til fastsættelse af den normale værdi, måtte der anvendes en anden metode. I denne forbindelse benyttede Kommissionen en beregnet normal værdi. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3, blev den normale værdi beregnet ved til den eksporterende producents produktionsomkostninger til de eksporterede typer at lægge, om nødvendigt med justeringer, en rimelig procentdel for salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (i det følgende benævnt »SA&G«) samt en rimelig fortjenstmargen. I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6, var procentdelen for SA&G og fortjenstmargenen baseret på de gennemsnitlige SA&G og den gennemsnitlige fortjenstmargen ved salget af samme vare i normal handel.

(16)

Med hensyn til produktionsomkostningerne, herunder navnlig energiomkostningerne, blev det, for så vidt angår gas, undersøgt, om de gaspriser, som blev betalt af de eksporterende producenter, i tilstrækkelig grad afspejlede de omkostninger, der var forbundet med gasproduktionen og -distributionen.

(17)

Det blev konstateret, at hjemmemarkedsprisen på gas, som de eksporterende producenter betalte, var på ca. en fjerdedel af eksportprisen for naturgas fra Rusland. I den forbindelse tyder alle tilgængelige oplysninger på, at hjemmemarkedspriserne på gas i Rusland er regulerede priser, der ligger langt under markedspriserne på uregulerede markeder for naturgas. Da gasomkostningerne således ikke i tilstrækkelig grad var afspejlet i de eksporterende producenters regnskaber, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 5, måtte de justeres i overensstemmelse hermed. I mangel af tilstrækkeligt repræsentative gaspriser for det russiske hjemmemarked blev det anset for passende at basere denne justering på oplysninger fra andre repræsentative markeder, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 5. Den justerede pris var baseret på gennemsnitsprisen for russisk gas, når den blev solgt til eksport ved den tysk/tjekkiske grænse (Waidhaus), og justeret for lokale distributionsomkostninger. Waidhaus, der er knudepunktet for det russiske salg af gas til EU, som både er det største marked for russisk gas, og hvis priser i rimeligt omfang afspejler omkostningerne, kan anses for at være et repræsentativt marked, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 5.

(18)

For de varetyper, hvor den normale værdi blev beregnet som beskrevet ovenfor, blev beregningen foretaget på grundlag af fremstillingsomkostningerne for de eksporterede typer efter justeringen for gasomkostningerne.

2.   Eksportpris

(19)

Hele TMK’s eksportsalg foretages via forretningsmæssigt forbundne virksomheder i enten Fællesskabet eller Schweiz. Eksportprisen blev derfor fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, dvs. på grundlag af videresalgsprisen, som den første uafhængige køber i Fællesskabet faktisk betalte eller skulle betale til det forretningsmæssigt forbundne selskab i undersøgelsesperioden, justeret for alle omkostninger påløbet mellem importen og videresalget og justeret for fortjeneste.

(20)

Hvad angår de eksportpriser, som den forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Schweiz, TMK Global AG, krævede af kunder i Fællesskabet, hævdede TMK, at det ville være urimeligt at fratrække eksportprisen fortjeneste, SA&G og provisioner eller agenturgebyrer, da TMK Global fungerer som en fuldt ud integreret eksportsalgsafdeling uden for Fællesskabet. Ifølge TMK ville sådanne fradrag kun være rimelige for virksomheder, der befinder sig i Fællesskabet og udgør en del af koncernens importnetværk, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9.

(21)

Ovennævnte påstand blev accepteret, da det blev konstateret, at TMK Global efter de organisatoriske ændringer i koncernen var blevet til en eksportafdeling med ansvar for eksport til lande uden for Fællesskabet samt eksportsalg til Fællesskabet, om end eksportmængderne var blevet meget beskedne forud for og i løbet af UP. TMK Global fungerer rent faktisk som »salgscentral«, hvilket forenkler indkøbs- og dokumentationsprocesserne for »forkontorerne« på de centrale markeder, dvs. TMK North America og TMK Middle-East. TMK Global varetager også andre funktioner for en eksportafdeling i forbindelse med eksportsalget på de centrale markeder samt i Fællesskabet som f.eks. regnskabsføring og forvaltning af standarderne for sporing af varer. Tidligere blev disse funktioner varetaget af hvert enkelt anlægs eksportafdeling, men de varetages nu af TMK Global for at opnå centralisering og ensartethed.

3.   Sammenligning

(22)

Sammenligningen mellem den vejede normale værdi og den vejede eksportpris blev foretaget på grundlag af prisen ab fabrik og i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning blev der i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, taget hensyn til forskelle i faktorer, der påvistes at påvirke priserne og prissammenligneligheden. På dette grundlag blev der foretaget justeringer for forskelle i fysiske egenskaber, transportudgifter, omkostninger til forsikring og håndtering, kreditomkostninger og importafgifter, når dette var relevant og berettiget.

4.   Dumpingmargen

(23)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, sammenlignedes den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver varetype med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare. Det fremgik af denne sammenligning, at der forekom dumping.

(24)

Det blev konstateret, at TMK’s dumpingmargen udtrykt i procent af nettoprisen, frit EF’s grænse, ufortoldet, var på 27,2 %.

D.   VARIGE ÆNDRINGER I OMSTÆNDIGHEDERNE

(25)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, blev det også undersøgt, om ændringerne i omstændighederne med rimelighed kunne anses for at være af varig karakter.

(26)

I den forbindelse skal der mindes om, at TMK ikke samarbejdede på tilfredsstillende måde i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. Derfor blev dens dumpingmargen, som danner grundlag for den gældende told på 35,8 %, fastsat på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. Hvad angår de foreliggende faktiske oplysninger, anvendte Kommissionen den normale værdi, der var blevet fastsat for en anden, samarbejdsvillig, russisk producentkoncern, samt Eurostats oplysninger.

(27)

Den utilstrækkelige grad af samarbejdsvilje, der medførte anvendelse af de foreliggende faktiske oplysninger, kunne hovedsageligt tilskrives de betydelige interne ændringer, som allerede var blevet påbegyndt i koncernen i løbet af den oprindelige undersøgelsesperiode. På grund af disse usædvanlige omstændigheder, som påvirkede ledelsen af koncernen samt dens regnskabs- og revisionspraksis, kunne TMK ikke forelægge tilstrækkelig dokumentation for priser og omkostninger i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

(28)

I forbindelse med nærværende undersøgelse samarbejdede TMK fuldt ud. I modsætning til de forhold, der gjorde sig gældende i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, hvor koncernen stadig var præget af forandringer, kunne oplysningerne i besvarelserne af spørgeskemaet i forbindelse med nærværende undersøgelse rent faktisk efterprøves på tilfredsstillende vis. Da koncernen forelagde pålidelige oplysninger vedrørende den normale værdi og eksportprisen, kunne dumpingmargenen således beregnes ved hjælp af dens egne oplysninger.

(29)

Dokumentation, der er blevet indhentet i forbindelse med undersøgelsen, har vist, at de ændringer i TMK’s virksomhedsstruktur og regnskabspraksis, som gav koncernen mulighed for at samarbejde i forbindelse med nærværende undersøgelse, skal betragtes som værende af varig karakter, da de vedrører koncernens struktur på lang sigt.

(30)

Det anses derfor, at de omstændigheder, der førte til indledningen af nærværende undersøgelse, sandsynligvis ikke vil ændre sig i den nærmeste fremtid på en måde, der kunne påvirke resultaterne af undersøgelsen. Ændringerne anses derfor for at være af varig karakter.

E.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(31)

Som resultat af undersøgelsen anses det for hensigtsmæssigt at ændre antidumpingtolden på importen af den pågældende vare fra TMK til 27,2 %. Den ændrede antidumpingtold bør fastsættes til niveauet for den konstaterede dumpingmargen, da denne er lavere end den skadesmargen, der blev konstateret i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

(32)

De berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, som ligger til grund for, at det anbefales at ændre forordning (EF) nr. 954/2006, og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

F.   TILSAGN

(33)

Efter offentliggørelsen af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det påtænktes at anbefale ændring af den endelige antidumpingtold på importen af den pågældende vare fra TMK, afgav koncernen et pristilsagn i overensstemmelse med grundforordningens artikel 8, stk. 1. Det tilsagn, som TMK afgav, ændrede ikke Kommissionens oprindelige konklusion, der gik ud på, at den pågældende vare ikke er egnet til et tilsagn, jf. betragtning 248-250 i forordning (EF) nr. 954/2006. Kommissionen mener rent faktisk, at TMK’s nuværende tilsagn ikke omfatter en løsning på de tekniske vanskeligheder vedrørende den pågældende vare, jf. betragtning 248 i ovennævnte forordning, som er tilstrækkeligt god til at gøre det praktisk muligt at anvende tilsagnet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 954/2006 indsættes følgende oplysninger:

Land

Selskab

Antidumpingtold

Taric-tillægskode

»Rusland

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant og OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 175 af 29.6.2006, s. 4.

(3)  EUT C 138 af 22.6.2007, s. 37.

(4)  Kulstofværdien fastlægges i overensstemmelse med Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67, offentliggjort af International Institute of Welding (IIW).

(5)  Som for nærværende fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20.9.2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 286 af 31.10.2007, s. 1). Hvilke varer, der er omfattet, bestemmes ved at kombinere varebeskrivelsen i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 954/2006 med varebeskrivelsen for de tilsvarende KN-koder set under ét.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/6


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 813/2008

af 11. august 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1),

under henvisning til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 af 13. januar 2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien (2),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Ved forordning (EF) nr. 74/2004 (i det følgende benævnt »den oprindelige forordning«) indførte Rådet en endelig udligningstold på importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld henhørende under KN-kode ex 6302 21 00 (Taric-kode 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-kode 6302229019), ex 6302 31 00 (Taric-kode 6302311090) og ex 6302 32 90 (Taric-kode 6302329019) med oprindelse i Indien. I betragtning af det store antal samarbejdsvillige eksporterende producenter af den pågældende vare i Indien, blev der i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 2026/97 (»grundforordningen«), udvalgt en stikprøve af indiske eksporterende producenter, og der blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,4 % og 10,4 % for de selskaber, som indgik i stikprøven, mens andre samarbejdsvillige selskaber, som ikke indgik i stikprøven, fik tildelt en toldsats på 7,6 %. Der blev fastsat en resttoldsats på 10,4 % for alle andre selskaber.

(2)

I henhold til den oprindelige forordning forholder det sig således, at hvis en ny eksporterende producent i Indien over for Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende selskab ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, i nævnte forordning omhandlede varer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden (1. oktober 2001 til 30. september 2002) (det første kriterium), at det ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Indien, som er genstand for de ved nævnte forordning indførte antisubsidieforanstaltninger (det andet kriterium), og at det faktisk har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde af de pågældende varer til Fællesskabet (det tredje kriterium), kan artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning ændres, og den nye eksporterende producent tildeles den toldsats, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, dvs. 7,6 %.

(3)

Den oprindelige forordning er blevet ændret tre gange ved Rådets forordning (EF) nr. 2143/2004 (3), Rådets forordning (EF) nr. 122/2006 (4) og Rådets forordning (EF) nr. 1840/2006. Ved alle tre forordninger er navnene på selskaber, der eksporterede den pågældende vare, og som opfyldte kriterierne i den oprindelige forordning, blevet føjet til bilaget.

B.   ANMODNINGER FRA NYE EKSPORTØRER/PRODUCENTER

(4)

20 indiske selskaber har siden offentliggørelsen af den foregående ændringsforordning ansøgt om at blive indrømmet samme status som de samarbejdsvillige selskaber, der deltog i den oprindelige undersøgelse, men som ikke indgik i stikprøven (»status som ny eksportør«).

(5)

De 20 ansøgere var:

Ansøgende selskab

By

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

11 selskaber besvarede ikke det spørgeskema, der skulle vise, om de overholdt bestemmelserne i artikel 2 i den oprindelige forordning, og deres anmodninger måtte derfor afvises.

(7)

De resterende ni selskaber indsendte fuldstændigt besvarede spørgeskemaer og kom derfor i betragtning til indrømmelse af status som ny eksportør.

(8)

Den dokumentation, der blev fremlagt af to af de ovennævnte indiske eksporterende producenter, anses som fyldestgørende for, at de opfylder kriterierne i den oprindelige forordning, hvormed de kan tildeles den toldsats på 7,6 %, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, og følgelig føjes til listen over eksporterende producenter i bilaget til den oprindelige forordning, som ændret ved forordning (EF) nr. 2143/2004, (EF) nr. 122/2006 og (EF) nr. 1840/2006.

(9)

De resterende syv selskabers ansøgninger om indrømmelse af status som ny eksporterende producent blev afvist af nedenstående grunde.

(10)

To selskaber fremlagde ikke dokumentation for, at de havde eksporteret den pågældende vare til Fællesskabet efter undersøgelsesperioden eller havde indgået uigenkaldelige kontraktlige forpligtelser om eksport af væsentlige mængder af den pågældende vare til Fællesskabet. De opfyldte dermed ikke det tredje kriterium.

(11)

Ét selskab fremlagde ikke salgsregnskabet for den betragtede periode og kunne således ikke påvise, at det ikke havde eksporteret den pågældende vare i undersøgelsesperioden. Et andet selskab viste sig at have eksporteret den pågældende vare i undersøgelsesperioden. Disse selskaber opfyldte dermed ikke det første kriterium.

(12)

Ét selskab returnerede spørgeskemaet efter fristens udløb, og væsentlig dokumentation, som skulle vedlægges ansøgningen, manglede. Ét selskab besvarede ikke en skriftlig anmodning om yderligere oplysninger. Disse to selskaber havde således ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at de opfyldte kriterierne i den oprindelige forordning.

(13)

Endelig fandtes ét selskab at være forretningsmæssigt forbundet med et selskab, der er nævnt i den oprindelige forordning, og dets ansøgning om status som ny eksportør blev derfor afvist, da det andet kriterium ikke var opfyldt.

(14)

De selskaber, der ikke fik tildelt status som nye eksportører, blev underrettet om grundene til denne afgørelse og fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter skriftligt.

(15)

Alle argumenter og indlæg fra de interesserede parter er blevet undersøgt og taget i betragtning, når det var berettiget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende selskaber føjes til listen over producenter i Indien i bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004:

Selskab

By

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd

Gujarat

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1840/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 4).

(3)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 814/2008

af 14. august 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 590/2008 (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 24).


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 815/2008

af 14. august 2008

om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Kap Verde, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF indrømmede Kap Verde generelle toldpræferencer ved Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (3).

(2)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus«, som skal anvendes med henblik på den generelle præferenceordning. Artikel 76 i nævnte forordning giver mulighed for at gøre undtagelser fra denne definition til fordel for de mindst udviklede lande, der er omfattet af den generelle toldpræferenceordning, når disse anmoder EF derom.

(3)

Kap Verde har siden den 1. marts 2005 været omfattet af afgørelse nr. 2/2005 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget af 1. marts 2005 om en undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af konserveret tunfisk og tunfiskefileter (HS-position ex 1604) (4).

(4)

Denne undtagelse gjaldt dog kun indtil den 31. december 2007, og Kap Verde har endnu ikke indgået en økonomisk partnerskabsaftale med EF. Den eneste præferencehandelsordning, som Kap Verde har nydt godt af siden den 1. januar 2008, er derfor den generelle toldpræferenceordning.

(5)

Ved brev af 27. november 2007 anmodede Kap Verde om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i den generelle toldpræferenceordning, jf. artikel 76 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Ved brev af 27. februar 2008 sendte Kap Verde yderligere oplysninger til støtte for sin anmodning.

(6)

Kap Verde har anmodet om undtagelse for en årlig mængde på 1 561 tons fisk, tilberedt eller konserveret, fordelt på tre arter, hvoraf de to ikke var omfattet af den undtagelse, der blev indrømmet ved afgørelse nr. 2/2005, nemlig auxide eller fregatmakrel, makrel og tun.

(7)

Kommissionen har behandlet Kap Verdes anmodning om undtagelse, som den anser for at være fuldstændig og behørigt begrundet.

(8)

Undtagelsen er nødvendig for at kunne garantere løbende forsyninger hele året og dermed tiltrække en betydelig investering fra en virksomhed, der allerede har vist interesse i at støtte udviklingen af den pågældende aktivitet i Kap Verde.

(9)

Nævnte investering vil foruden den direkte betydning, den vil få for fiskerierhvervet i Kap Verde, når det gælder de arter, der er anmodet om undtagelse for, også få væsentlig indirekte betydning for genopbygningen af Kap Verdes fiskerflåde generelt. I takt med at Kap Verdes fiskerflåde udvides, vil muligheden for at skaffe forsyninger af fisk med oprindelsesstatus blive gradvist større.

(10)

Undtagelsen bør gælde så længe, at det er muligt at tiltrække den pågældende investering og give generel forudsigelighed for de erhvervsdrivende, dog ikke længere end til den 31. december 2010, hvorefter Kap Verde ikke længere vil være omfattet af den særlige ordning, der i henhold til den generelle toldpræferenceordning gælder for de mindstudviklede lande. Derefter bør Kap Verdes konservesindustri sikres levedygtighed inden for rammerne af en økonomisk partnerskabsaftale.

(11)

I forordning (EØF) nr. 2454/93 er der fastsat bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. For at sikre korrekt forvaltning i tæt samarbejde mellem Kommissionen, toldmyndighederne i EF og myndighederne i Kap Verde bør disse regler finde tilsvarende anvendelse på de mængder, som importeres inden for rammerne af den undtagelse, der er indrømmet ved nærværende forordning.

(12)

Med henblik på en mere effektiv overvågning af undtagelsen bør myndighederne i Kap Verde regelmæssigt meddele Kommissionen oplysninger om de oprindelsescertifikater, der udstedes.

(13)

Kap Verde har i sin anmodning oplyst, at den pågældende virksomhed formodentlig ikke vil have den nødvendige produktionskapacitet til at forarbejde hele mængden i det kontingent, der ansøges om i det første driftsår, efter investeringen er foretaget. De mængder, der er ansøgt om for 2009 og 2010 bør derfor indrømmes fuldt ud, mens de mængder, der er ansøgt om for 2008, bør reduceres pro rata for den periode i 2008, hvor undtagelsen gælder.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 67-97 i forordning (EØF) nr. 2454/93 anses tilberedt eller konserveret makrel, auxide, fregatmakrel og tun henhørende under KN-kode ex 1604 15, ex 1604 19 og ex 1604 14, som er fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, for at have oprindelse i Kap Verde på de betingelser, der er fastsat i artikel 2, 3 og 4.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for produkter, der transporteres direkte fra Kap Verde og importeres til EF i perioden fra den 1. september 2008 til den 31. december 2010, op til de årlige mængder, der for hvert produkt er angivet i bilaget.

Artikel 3

De mængder, der er angivet i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

1.   Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, der er nævnt i artikel 1.

2.   I rubrik 4 i oprindelsescertifikaterne, formular A, der udstedes af myndighederne i Kap Verde i henhold til denne forordning, anføres følgende: »Undtagelse — forordning (EF) nr. 815/2008«.

3.   Myndighederne i Kap Verde sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, som der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, for i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(3)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 55/2008 (EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1).

(4)  EUT L 61 af 8.3.2005, s. 48.


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde (tons)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrel (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus) fileter, tilberedte eller konserverede

1.9.2008 til 31.12.2008

333

1.1.2009 til 31.12.2009

1 000

1.1.2010 til 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Auxide, fregatmakrel (Auxis thazard, Auxis Rochei) fileter, tilberedte eller konserverede

1.9.2008 til 31.12.2008

116

1.1.2009 til 31.12.2009

350

1.1.2010 til 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Gulfinnet tun, bugstribet bonit (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) fileter, tilberedte eller konserverede

1.9.2008 til 31.12.2008

70

1.1.2009 til 31.12.2009

211

1.1.2010 til 31.12.2010

211


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 816/2008

af 14. august 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 801/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 514/2008 (EUT L 150 af 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 48.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 15. august 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 817/2008

af 14. august 2008

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. august 2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. august 2008 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2008 af 26. juni 2008 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2008/09 (3) er anvendelsen af visse toldsatser, der er fastsat ved nærværende forordning, dog suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. august 2008 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, p. 61).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).

(3)  EFT L 166 af 27.6.2008, s. 19.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. august 2008

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00 (2)

af middel kvalitet

0,00 (2)

af lav kvalitet

0,00 (2)

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00 (2)

1002 00 00

RUG

0,59 (2)

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

5,58 (2)


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  I henhold til forordning (EF) nr. 608/2008 er anvendelse af denne told suspenderet.

(3)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

31.7.2008-13.8.2008

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

224,74

135,95

Pris fob USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Præmie for Golfen

11,96

Præmie for The Great Lakes

12,94

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

39,58 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

40,23 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2008

om ændring af Rådets afgørelse 2000/265/EF om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng (SISNET)

(2008/670/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, første punktum i protokollen om integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets vicegeneralsekretær har ved afgørelse 1999/870/EF (1) og afgørelse 2007/149/EF (2) fået bemyndigelse til i forbindelse med integrationen af Schengenreglerne i Den Europæiske Union at handle som repræsentant for visse medlemsstater med henblik på at indgå kontrakter om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng, i det følgende benævnt »SISNET«, samt til at forvalte sådanne kontrakter indtil overgangen til en kommunikationsinfrastruktur under Den Europæiske Union

(2)

De finansielle forpligtelser i henhold til disse kontrakter påhviler et specifikt budget, i det følgende benævnt »SISNET-budgettet«, til finansiering af den kommunikationsinfrastruktur, der henvises til i disse rådsafgørelser

(3)

SISNET-budgettet er undergivet en specifik finansforordning fastsat ved Rådets afgørelse 2000/265/EF (3), i det følgende benævnt »finansforordningen for SISNET«, der fastsætter andre procedurer end finansforordningens, der anvendes på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, således om fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (4)

(4)

Det er hensigtsmæssigt parallelt at tilpasse finansforordningen for SISNETT med Fællesskabets finansforordning samtidig med, at de interne procedurer i Rådssekretariatet forenkles, især ved at finansinspektørens rolle nedlægges og ved, når det er relevant, at erstatte hans funktioner med de funktioner, der varetages af den interne revisor, der blev indført ved artikel 85 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

(5)

De nuværende procedurer bør også gøres mere smidige og rimelige i forhold til den aktuelle praksis, f.eks. ved at tilpasse tidsfristerne for indkaldelse af bidrag og indbetalinger, og ved at ajourføre nogle bestemmelser i de nuværende proceduremæssige og lovgivningsmæssige rammer

(6)

Finansforordningen for SISNET blev ændret ved Rådets afgørelse 2007/155/EF (5) og Rådets afgørelse 2008/319/EF for at give Schweiz mulighed for at deltage i budgettet for SISNET. Schweiz bør også få mulighed for at deltage i eventuelle kommende aktiviteter i Det Rådgivende Udvalg

(7)

De foreslåede ændringer har ingen finansielle følger for medlemsstaternes bidrag til budgettet for SISNET —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2000/265/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 4, affattes således:

»4.   Udgifterne i et regnskabsår opføres på regnskabet for dette regnskabsår på grundlag af de udgifter, der er anvist til betaling senest den 31. december, og som er blevet betalt af regnskabsføreren senest næstfølgende 15. januar.«

2)

Artikel 7 ændres således:

a)

i stykke 2:

i)

første afsnit affattes således:

»Uanset stk. 1 kan Rådets vicegeneralsekretær senest den 31. januar forelægge repræsentanterne for de i artikel 25 omhandlede medlemsstater, der mødes inden for rammerne af SIS/SIRENE-Gruppen (det blandede udvalg), i det følgende benævnt »SIS/SIRENE-Gruppen«, behørigt begrundede anmodninger om fremførsel til det følgende regnskabsår af bevillinger, som der ikke er disponeret over pr. 15. december, hvis bevillingerne til de pågældende budgetposter for det følgende regnskabsår ikke dækker behovene.«

ii)

fjerde afsnit affattes således:

»SIS/SIRENE-Gruppen skal tage stilling til anmodninger om fremførsel senest den 1. marts.«

b)

Stykke 4 udgår.

3)

Artikel 8, stk. 2-4, affattes således:

»2.   Vicegeneralsekretæren forelægger inden den 15. oktober SIS/SIRENE-Gruppen det foreløbige budgetforslag med en begrundelse.«

»3.   SIS/SIRENE-Gruppen afgiver udtalelse om det foreløbige forslag.«

»4.   Vicegeneralsekretæren opstiller budgetforslaget og sender det senest den 15. november til de stater, der er nævnt i artikel 25.«

4)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Ændringsbudget fremlægges hvert år inden tre måneder efter regnskabsafslutningen i henhold til artikel 46, stk. 1, med det formål at opføre budgetsaldoen for det foregående regnskabsår som indtægter, hvis den er positiv, og som udgifter, hvis den er negativ.«

5)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Budgettet gennemføres efter princippet om adskillelse mellem den anvisningsberettigede og regnskabsføreren. Hvervene som anvisningsberettiget, regnskabsfører og intern revisor er indbyrdes uforenelige.«

6)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Den anvisningsberettigede kan beslutte, at der skal overføres bevillinger fra artikel til artikel inden for hvert kapitel, og kan med SIS/SIRENE-Gruppens samtykke beslutte, at der skal overføres bevillinger fra kapitel til kapitel inden for samme afsnit. SIS/SIRENE-Gruppen giver sit samtykke på samme måde, som den vedtager sin udtalelse om budgettet.«

7)

Artikel 14 udgår.

8)

Artikel 16 ændres således:

a)

stykke 1 affattes således:

»1.   Med henblik på inddrivning af fordringer i henhold til artikel 25 eller af gæld stiftet af tredjepart over for de berørte stater i forbindelse med indgåelse af kontrakter, oprettelse og drift af SISNET udfærdiger den anvisningsberettigede en indtægtsordre. Indtægtsordrer fremsendes til regnskabsføreren.«

b)

stk. 2 udgår.

9)

Artikel 18, stk. 1, sidste punktum, samt artikel 18, stk. 2, artikel 20, stk. 2, litra g), artikel 20, stk. 4 og 5, og artikel 22 udgår.

10)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Den anvisningsberettigede og regnskabsføreren kan i tilfælde af manglende overholdelse af denne finansforordnings bestemmelser drages disciplinært til ansvar efter de bestemmelser, som er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.«

11)

Der indsættes et nyt kapitel, der affattes således:

»KAPITEL III A

Intern revisor

Artikel 24a

Den interne revisor kontrollerer, at budgetgennemførelsessystemer og -procedurer, som fastsat i denne forordning, fungerer korrekt. Analogt hermed har den interne revisor alle de beføjelser, udfører alle de opgaver og er underkastet alle de regler, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), navnlig del I, afsnit IV, kapitel 8 heri.

12)

Artikel 28, stk. 1, ændres således:

a)

Stykke 1 affattes således:

»1.   Indtil den 31. december 2008 indbetaler de stater, der er nævnt i artikel 25, 25 % af deres bidrag senest pr. 15. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»1a.   Fra den 1. januar 2009 indbetaler de stater, der er nævnt i artikel 25, 70 % af deres bidrag senest pr. 1. april og 30 % pr. 1. oktober.«

13)

Artikel 29, stk. 6, litra h), affattes således:

»h)

forbuddet mod enhver form for kontakt mellem vicegeneralsekretæren og dennes personale, repræsentanterne for de i artikel 25 omhandlede medlemsstaters regeringer, repræsentanterne for den islandske, den norske og den schweiziske regering og de bydende om spørgsmål, der vedrører indkaldelsen af bud, bortset fra følgende undtagelsestilfælde:

inden udløbet af fristen for indgivelse af bud:

i)

på de bydendes foranledning:

supplerende oplysninger, som kun har til formål at gøre nærmere rede for udbuddets karakter, må meddeles alle bydende

ii)

på vicegeneralsekretærens foranledning:

hvis de i artikel 25 omhandlede medlemsstater eller Island, Norge eller Schweiz eller Generalsekretariatet for Rådet bliver opmærksomme på fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre materielle mangler i udbudsteksten, må Generalsekretariatet underrette de pågældende herom på nøjagtig samme måde, som blev fulgt ved indkaldelsen af bud

iii)

efter åbningen af buddene og på foranledning af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater eller Island, Norge eller Schweiz eller Generalsekretariatet for Rådet, hvis et bud nødvendiggør, at der indhentes yderligere oplysninger, eller med henblik på at korrigere åbenlyse, materielle fejl i udformningen af buddet, må Generalsekretariatet tage initiativ til en kontakt med den bydende«

14)

Artikel 31 affattes således:

»Artikel 31

Medlemsstaternes, Islands, Norges og Schweiz's statsborgere må ikke forskelsbehandles som følge af deres nationalitet for så vidt angår de kontrakter, som vicegeneralsekretæren indgår på de i artikel 25 omhandlede medlemsstaters vegne.«

15)

Artikel 34, andet afsnit, affattes således:

»Buddene åbnes samtidig af et udvalg, som vicegeneralsekretæren har udpeget med henblik herpå. Det skal være sammensat af tre højtstående embedsmænd fra forskellige direktorater i Rådets Generalsekretariat.«

16)

Artikel 35, første afsnit, affattes således:

»Alle bud skal vurderes af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater, samt af Island, Norge og Schweiz. En rapport, som godkendes enstemmigt af disse stater, forelægges det i artikel 36 omhandlede rådgivende udvalg af den ansvarlige tjenestemand i Rådets Generalsekretariat udpeget af den anvisningsberettigede eller dennes stedfortræder, som også er udpeget af den anvisningsberettigede.«

17)

Artikel 36 affattes således:

»Artikel 36

Kontrakter, som efter indkaldelse af bud skal indgås af vicegeneralsekretæren på vegne af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater og af relevante repræsentanter for Island, Norge og Schweiz, forelægges først et rådgivende udvalg for indkøb og aftaler med henblik på udtalelse.«

18)

Artikel 37, første afsnit, affattes således:

»Det i artikel 36 omhandlede rådgivende udvalg består af en repræsentant fra hver af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater, samt en repræsentant fra henholdsvis Island, Norge og Schweiz. De i artikel 25 omhandlede medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz sikrer, at de udvalgte repræsentanter har den nødvendige ekspertise på edb-området og/eller det økonomiske og/eller juridiske område. Repræsentanterne må ikke have deltaget i vurderingen af de dossierer, der forelægges det rådgivende udvalg. En repræsentant for den interne revisor skal være til stede som observatør.«

19)

Artikel 39, litra e), affattes således:

»e)

udkast til kontrakter til beløb, som ligger under den i litra a) nævnte tærskel, på begæring af en af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater, Island, Norge eller Schweiz, et medlem af det rådgivende udvalg eller vicegeneralsekretæren, når de finder, at de pågældende kontrakter giver anledning til principspørgsmål eller er af særlig karakter«

20)

Artikel 40 affattes således:

»Artikel 40

Sager, som forelægges det rådgivende udvalg til udtalelse i medfør af artikel 39, litra b)-e), skal desuden ledsages af en rapport, som godkendes enstemmigt af såvel de i artikel 25 omhandlede medlemsstater som af Island, Norge og Schweiz.«

21)

Artikel 41 affattes således:

»Artikel 41

Det rådgivende udvalgs udtalelser underskrives af formanden. For at undgå forsinkelser som følge af det rådgivende udvalgs indgriben kan de i artikel 25 omhandlede medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz, hvis de skønner det nødvendigt, fastsætte en rimelig frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse. Udtalelserne meddeles vicegeneralsekretæren og de i artikel 25 omhandlede medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz. Når der er taget behørigt stilling til udtalelsen, træffer de i artikel 25 omhandlede medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz med enstemmighed endelig afgørelse i sagen. Når afgørelsen er truffet, indgås den eller de kontrakter, som de enkelte sager vedrører, af vicegeneralsekretæren på vegne af de i artikel 25 omhandlede medlemsstater og af de relevante repræsentanter for Island, Norge og Schweiz.«

22)

Artikel 43, stk. 6, affattes således:

»6.   Hvis kontrakten ikke gennemføres, eller hvis gennemførelsen forsinkes, sørger vicegeneralsekretæren for, at de i artikel 25 omhandlede medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz får passende skadeserstatning for tab, renteudgifter og omkostninger ved modregning i sikkerhedsstillelsen, uanset om denne er indbetalt direkte af leverandøren eller entreprenøren eller af tredjemand.«

23)

Artikel 46, stk. 1, affattes således:

»1.   Vicegeneralsekretæren udarbejder inden tre måneder efter udløbet af budgettets gennemførelsesperiode et forvaltningsregnskab og en balance og sender forvaltningsregnskabet og balancen til SIS/SIRENE-Gruppen.«

24)

Artikel 50, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset artikel 8 og med henblik på det i stk. 1 nævnte budget forelægger vicegeneralsekretæren for Rådet hurtigst muligt efter vedtagelsen af denne finansforordning SIS/SIRENE-Gruppen det foreløbige budgetforslag. Når SIS/SIRENE-Gruppen har afgivet udtalelse, og budgetforslaget er opstillet, træder de medlemsstater, der er nævnt i artikel 25, sammen i Rådet og vedtager straks budgettet.«

Artikel 2

1.   Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Rådets vegne

B. HORTEFEUX

Formand


(1)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 41.

(2)  EUT L 66 af 6.3.2007, s. 19.

(3)  EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12. Senest ændret ved afgørelse 2008/319/EF (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 30).

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(5)  EUT L 68 af 8.3.2007, s. 5.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).«


Kommissionen

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. august 2008

om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS)

(meddelt under nummer K(2008) 4145)

(EØS-relevant tekst)

(2008/671/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet (2) og Europa-Parlamentet (3) har understreget, at det er vigtigt at forbedre trafiksikkerheden i Europa. Intelligente transportsystemer (ITS) indtager en central plads i en integreret strategi for vejtrafiksikkerhed (4), idet de udstyrer transportinfrastruktur og køretøjer med informations- og kommunikationsteknologi (ikt) med det formål at undgå potentielt farlige trafiksituationer og nedbringe antallet af ulykker.

(2)

En effektiv og sammenhængende udnyttelse af frekvensressourcerne er afgørende for udviklingen af nyt trådløst udstyr i Fællesskabet (5).

(3)

ITS omfatter samvirkende systemer, der bygger på kommunikation fra bil til bil, fra bil til infrastruktur og fra infrastruktur til bil med henblik på tidstro overførsel af information. Sådanne systemer kan gøre transportsystemerne betydeligt mere effektive, forbedre sikkerheden for alle trafikanter væsentligt og give øget trafikkomfort. For at disse mål kan nås, skal kommunikationen mellem køretøjer og vejinfrastruktur være pålidelig og hurtig.

(4)

I betragtning af køretøjernes mobilitet og nødvendigheden af at sikre, at det indre marked kan fungere, og at trafiksikkerheden i hele Europa forbedres, bør frekvensressourcer til samvirkende ITS-systemer stilles til rådighed på et samordnet grundlag i hele EU.

(5)

I medfør af artikel 4, stk. 2, i beslutning 676/2002/EF gav Kommissionen den 5. juli 2006 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at undersøge behovet for frekvenser til sikkerhedskritiske applikationer i forbindelse med ITS og samvirkende systemer og til at gennemføre en undersøgelse af den tekniske kompatibilitet mellem sikkerhedskritiske ITS-applikationer og potentielt berørte radiotjenester i de frekvensområder, der er under overvejelse. CEPT blev også anmodet om at udarbejde optimale kanalplaner for de frekvensbånd, der udpeges til ITS.

(6)

De relevante resultater af det arbejde, som CEPT har udført, udgør det tekniske grundlag for denne beslutning.

(7)

CEPT konkluderede i sin rapport af 21. december 2007 (CEPT-rapport 20), at 5 GHz-båndet og navnlig området 5 875-5 905 MHz var egnet til sikkerhedsrelaterede ITS-applikationer, der forbedrer trafiksikkerheden ved at give føreren og bilen flere oplysninger om omgivelserne, andre biler og andre trafikanter. Endvidere fastslog CEPT, at ITS-systemer er kompatible med alle tjenester, der er undersøgt i dette frekvensbånd, og med alle andre eksisterende tjenester, der er undersøgt under 5 850 MHz og over 5 925 MHz, når blot de overholder visse udstrålingsgrænser som fastlagt i CEPT's rapport. Udvælgelsen af dette frekvensbånd vil også være i overensstemmelse med brugen af frekvenser i andre egne af verden og vil således fremme en verdensomspændende harmonisering. Desuden vil ITS ikke kunne kræve beskyttelse mod FSS-jordstationer (Fixed Satellite Service), og uønskede emissioner fra ITS-udstyr skal begrænses for at beskytte FSS.

(8)

Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) er ved at færdiggøre den harmoniserede standard EN 302 571 i overensstemmelse med CEPT's kompatibilitetsundersøgelser, så standarden kan danne grundlag for formodning om overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (6) og således sikre, at ITS-udstyr, der overholder standarden, ikke forårsager skadelig interferens. ITS-sendere forventes at udnytte frekvensressourcerne bedst muligt og begrænse deres sendeeffekt til det mindst mulige, så de frekvenser, der er allokeret til ITS, udnyttes effektivt, og skadelig interferens undgås.

(9)

Af ovennævnte grund skal der ifølge standarden anvendes en sendeeffektstyring (TPC) med et reguleringsområde på mindst 30 dB ved den maksimale samlede sendeeffekt på 33 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. Hvis en fabrikant vælger at benytte andre teknikker end dem, der er beskrevet i denne standard, skal sådanne alternative metoder give mindst samme grad af afhjælpning over for interferens som den, standarden giver.

(10)

En samordning i medfør af denne beslutning bør ikke udelukke, at en medlemsstat i begrundede tilfælde kan indføre overgangsperioder eller frekvensdelingsordninger.

(11)

Det forventes, at medlemsstaterne vil stille frekvenserne til rådighed for ITS-kommunikation fra bil til bil i løbet af den seksmånedersperiode, inden for hvilken de skal udpege frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz i overensstemmelse med denne beslutning. Hvad angår ITS-kommunikation fra infrastruktur til bil og fra bil til infrastruktur kan det imidlertid være, at nogle medlemsstater får svært ved inden for denne tidshorisont at færdiggøre en passende tilladelsesramme eller koordineringsordning for forskellige ITS-operatørers installation af infrastrukturanlæg ved vejsiden. Forsinkelser i tilrådighedsstillelsen af frekvenser ud over denne periode kan få negative følger for den videre udbredelse af sikkerhedsrelaterede ITS-applikationer i EU og bør derfor begrænses og være behørigt begrundede.

(12)

I takt med markedsudviklingen og den teknologiske udvikling kan der opstå behov for en nyvurdering af denne beslutnings anvendelsesområde og anvendelse ud fra navnlig oplysninger fra medlemsstaterne om denne udvikling.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning har til formål at samordne de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) i Fællesskabet.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»intelligent transportsystem«: en række ikt-baserede systemer og tjenester, som omfatter databehandling, styring, positionsbestemmelse, kommunikation og elektronik, og som anvendes på et vejtransportsystem

2)

»gennemsnitlig e.i.r.p. (ækvivalent isotropisk udstrålet effekt)«: e.i.r.p. under transmission med maksimal sendeeffekt, når der anvendes effektbegrænsning.

Artikel 3

1.   Senest seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden udpeger medlemsstaterne 5 875-5 905 MHz-båndet til intelligente transportsystemer og stiller det hurtigst muligt derefter til rådighed uden eksklusivitet.

Udpegelsen skal være i overensstemmelse med de parametre, der er fastlagt i bilaget.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne anmode om overgangsperioder og/eller frekvensdelingsordninger i henhold til frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

Artikel 4

Medlemsstaterne følger nøje brugen af 5 875-5 905 MHz-båndet og indberetter resultaterne til Kommissionen med sigte på en nyvurdering af beslutningen, om nødvendigt.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rådets konklusioner 15101/03 af 5.12.2003 og Verona 2-konklusionerne af 26.10.2004.

(3)  EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 220.

(4)  KOM(2006) 314.

(5)  Rådets konklusioner 15530/04 og 15533/04 af 3.12.2004.

(6)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Tekniske parametre for sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer i 5 875–5 905 MHz-båndet

Parameter

Værdi

Maksimal effektspektraltæthed (gennemsnitlig e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Maksimal total sendeeffekt (gennemsnitlig e.i.r.p.)

33 dBm

Regler for adgang og belægning

Der skal benyttes teknikker til afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Disse teknikker kræver en sendeeffektstyring (TPC) med et reguleringsområde på mindst 30 dB.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. august 2008

om ændring af tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mejerivirksomheder i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2008) 4269)

(EØS-relevant tekst)

(2008/672/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig bilag VI, kapitel 4, afdeling B, litra f), første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bulgarien er ved akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse blevet indrømmet overgangsperioder for så vidt angår visse mejerivirksomheders opfyldelse af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1).

(2)

Tillægget til bilag VI til tiltrædelsesakten er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2007/26/EF (2), 2007/689/EF (3), 2008/209/EF (4), 2008/331/EF (5) og 2008/547/EF (6). Bulgarien har fremlagt garantier for, at fem mejerivirksomheder har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. De pågældende virksomheder har tilladelse til at modtage og forarbejde rå mælk, der ikke opfylder kravene. Virksomhederne bør derfor tilføjes på listen i kapitel I i tillægget til bilag VI.

(3)

Én mejerivirksomhed, som i øjeblikket er opført på listen over virksomheder, der opfylder kravene, vil modtage og forarbejde henholdsvis rå mælk, der opfylder kravene, og rå mælk, der ikke gør det, på to separate produktionslinjer. Denne virksomhed bør derfor tilføjes på listen i kapitel II. En anden mejerivirksomhed, som i øjeblikket er opført på listen i kapitel II, vil udelukkende modtage og forarbejde mælk, der opfylder kravene. Denne virksomhed bør derfor udgå af kapitel II i tillægget til bilag VI.

(4)

Tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ændres som angivet i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(2)  EUT L 8 af 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282 af 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65 af 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUT L 176 af 4.7.2008, s. 11.


BILAG

I tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel I indsættes følgende:

»Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

2.

BG 2012022

»Bratya Zafirovi« OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

3.

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

gr. Razlog

ul. »Golak« 14

4.

1512003

»Mandra-1« OOD

s. Tranchovitsa

obsht. Levski

5.

2312041

»Danim-D.Stoyanov« EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo«

2)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linje udgår:

»6.

BG 1612011

»Em Dzhey Deriz« EOOD

gr. Karlovo

bul. »Osvobozhdenie« 69«

b)

Følgende linje indsættes:

»14.

BG 1212001

»S i S — 7« EOOD

gr. Montana

»Vrachansko shose«1«


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2008) 4311)

(EØS-relevant tekst)

(2008/673/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/928/EF (2) harmoniserer frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet.

(2)

Frekvensplanen i bilaget til beslutning 2005/928/EF anfører det kanalraster, som de forskellige applikationer, der opererer i medfør af beslutningen, bør overholde. Kanalrasteret har til formål at fremme kompatibiliteten og lette sameksistensen af de applikationer, der må anvende de forskellige frekvensbånd.

(3)

Frekvensplanen fastsætter et kanalraster på 12,5 kHz i 169,4000-169,4750 MHz-båndet og en kanalraster på 50 kHz i 169,4875-169,5875 MHz-båndet.

(4)

Efter vedtagelsen af beslutning 2005/928/EF har yderligere undersøgelser af de tekniske parametre, der er fastsat i beslutningen, vist, at kanalrasterne i 169,4000-169,4750 MHz-båndet og 169,4875-169,5875 MHz-båndet på baggrund af den teknologiske udvikling må anses for at være unødvendigt restriktive. Gives der tilladelse til flere forskellige kanalrastere, vil det øge brugernes muligheder for at vælge den optimale båndbredde op til 50 kHz i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der gælder for de enkelte applikationer.

(5)

Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) har bekræftet, at et øget antal kanalrastermuligheder i disse bånd både kan og bør tillades.

(6)

Beslutning 2005/928/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Ved at tilpasse beslutningen bliver der mulighed for kanaler på op til 50 kHz i frekvensbåndene 169,4000-169,4750 MHz og 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2005/928/EF ændres således:

1)

I 4. række i frekvensplanen i bilaget erstattes værdien (i kHz) for kanalrasteret »12,5« for kanal 1a, 1b, 2a, 2b, 3a og 3b med udtrykket »op til 50 kHz«.

2)

I 4. række i frekvensplanen i bilaget erstattes værdien (i kHz) for kanalrasteret »50« for kanal 4b + 5 + 6a og 6b + 7 + 8a med udtrykket »op til 50 kHz«.

Artikel 2

Artikel 1 anvendes fra den 31. oktober 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 47.


15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn

(meddelt under nummer K(2008) 4321)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2008/674/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/683/EF (2) godkendtes en plan, som Ungarn forelagde den 11. juli 2007, for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i de områder i Ungarn, der er angivet i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Ungarn har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Ungarn. På baggrund af de foreliggende epidemiologiske oplysninger bør planens foranstaltninger for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin udvides til også at omfatte visse områder af amtet Heves og af amtet Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

Af hensyn til EF-lovgivningens gennemsigtighed bør bilaget til beslutning 2007/683/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

(4)

Beslutning 2007/683/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/683/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 281 af 25.10.2007, s. 27. Ændret ved beslutning 2008/159/EF (EUT L 51 af 26.2.2008, s. 21).


BILAG

»BILAG

Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i

Området henhørende under amtet Nógrád og området henhørende under amtet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E71, området henhørende under amtet Heves beliggende øst for grænsen til amtet Nógrád, syd og vest for grænsen til amtet Borsod-Abaúj-Zemplén og nord for motorvej E71 og området henhørende under amtet Borsod-Abaúj-Zemplén beliggende syd for grænsen til Slovakiet, øst for grænsen til amtet Heves, nord og vest for motorvej E71, syd for hovedvej nr. 37 (stykket mellem motorvej E71 og hovedvej nr. 26) og vest for hovedvej nr. 26.«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/32


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/675/RIA

af 24. juli 2008

om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har sat sig som mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette mål forudsætter, at der skal kunne tages hensyn til oplysninger om domme afsagt i medlemsstaterne uden for domslandet for at forhindre nye overtrædelser og i forbindelse med en ny straffesag.

(2)

Den 29. november 2000 vedtog Rådet i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors et program for foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager (2), hvori der foreskrives »Vedtagelse af et eller flere instrumenter, der indfører princippet om, at retten i en medlemsstat skal være i stand til at tage hensyn til endelige afgørelser i straffesager afsagt af en domstol i en anden medlemsstat, med henblik på at vurdere lovovertræderens kriminelle fortid, overveje, om der er tale om gentagelsestilfælde, og fastlægge, hvilken straf der skal pålægges, samt de nærmere vilkår for fuldbyrdelsen«.

(3)

Formålet med denne rammeafgørelse er at pålægge medlemsstaterne en minimumsforpligtelse til at tage hensyn til domme afsagt i andre medlemsstater. Denne rammeafgørelse bør således ikke være til hinder for, at medlemsstaterne, når de råder over oplysninger, i overensstemmelse med national ret kan tage hensyn til f.eks. endelige afgørelser truffet af administrative myndigheder, hvis afgørelser kan indbringes for en straffedomstol, hvori en person kendes skyldig i en strafbar handling eller i en handling, der er strafbar i henhold til national ret, fordi den udgør en overtrædelse af retsreglerne.

(4)

Nogle medlemsstater tillægger domme afsagt i andre medlemsstater retsvirkninger, mens andre kun tager hensyn til nationale domme.

(5)

Det bør fastslås som et princip, at medlemsstaterne bør tillægge domme afsagt i andre medlemsstater samme retsvirkninger som nationale domme i overensstemmelse med national ret, uanset om disse retsvirkninger ifølge national ret betragtes som spørgsmål om faktiske forhold eller som retlige spørgsmål af processuel eller materiel karakter. Denne rammeafgørelse tager imidlertid ikke sigte på at harmonisere de konsekvenser, som tidligere domme skal have ifølge de forskellige nationale lovgivninger, og forpligtelsen til at tage hensyn til tidligere domme afsagt i andre medlemsstater eksisterer kun i det omfang, der tages hensyn til tidligere nationale domme i henhold til national ret.

(6)

I modsætning til andre instrumenter tager denne rammeafgørelse ikke sigte på fuldbyrdelse i en medlemsstat af retsafgørelser, der er truffet i andre medlemsstater, men tager snarere sigte på at gøre det muligt at knytte konsekvenser til en tidligere dom afsagt i en medlemsstat i forbindelse med en ny straffesag i en anden medlemsstat i det omfang, sådanne konsekvenser er knyttet til tidligere nationale domme i henhold til lovgivningen i den anden medlemsstat.

Denne rammeafgørelse indebærer derfor ingen forpligtelse til at tage hensyn til sådanne tidligere domme i f.eks. tilfælde, hvor de oplysninger, der er fremskaffet i henhold til relevante instrumenter, ikke er tilstrækkelige, hvor den handling, som udløste den tidligere dom, ikke ville have givet anledning til en national dom, eller hvor den tidligere idømte sanktion ikke kendes i det nationale retssystem.

(7)

De retsvirkninger, der tillægges en dom afsagt i en anden medlemsstat, bør svare til retsvirkningerne af en national afgørelse, der træffes i fasen før retssagen, under selve retssagen og i domsfuldbyrdelsesfasen.

(8)

Når der under en straffesag i en medlemsstat foreligger oplysninger om en tidligere dom afsagt i en anden medlemsstat, bør det så vidt muligt undgås, at den berørte person behandles dårligere, end hvis den tidligere dom havde været en national dom.

(9)

Artikel 3, stk. 5, bør bl.a. fortolkes i overensstemmelse med betragtning 8 på en sådan måde, at hvis den nationale ret i den nye straffesag under hensyntagen til en tidligere straf idømt i en anden medlemsstat er af den opfattelse, at idømmelse af straf af et bestemt omfang inden for den nationale lovgivnings rammer ville være uforholdsmæssigt hårdt over for lovovertræderen i betragtning af omstændighederne, og hvis straffens formål kan opfyldes ved en lavere straf, kan den nationale ret mindske omfanget af straffen i overensstemmelse hermed, såfremt dette ville have været muligt i rent nationale sager.

(10)

Denne rammeafgørelse træder i stedet for bestemmelserne om hensyntagen til straffedomme i artikel 56 i den europæiske konvention af 28. maj 1970 om straffedommes internationale retsvirkning i forholdet mellem de medlemsstater, som er part i nævnte konvention.

(11)

I denne rammeafgørelse respekteres subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, eftersom den har til formål at tilnærme medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, og dette formål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene og derfor kræver en samordnet indsats på EU-plan. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, går denne rammeafgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12)

I denne rammeafgørelse respekteres de grundlæggende rettigheder og principperne i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(13)

I denne rammeafgørelse respekteres de mange forskellige nationale løsninger og procedurer, der er nødvendige for at tage hensyn til en tidligere dom afsagt i en anden medlemsstat. Udelukkelse af muligheden for på ny at prøve en tidligere dom bør ikke være til hinder for, at en medlemsstat om nødvendigt kan træffe en afgørelse om at tillægge sådanne tidligere domme samme retsvirkninger. Procedurerne omkring en sådan afgørelse bør imidlertid, i betragtning af den tid og de procedurer eller formalia, der kræves, ikke gøre det umuligt at tillægge en tidligere dom fra en anden medlemsstat tilsvarende retsvirkninger

(14)

Indgreb i en dom eller fuldbyrdelse af denne omfatter bl.a. situationer, hvor den sanktion, der er idømt ved en tidligere dom, i overensstemmelse med den anden medlemsstats nationale ret skal absorberes eller medregnes i en anden sanktion, som derefter skal fuldbyrdes rent faktisk, i det omfang den første dom ikke allerede er fuldbyrdet eller dens fuldbyrdelse ikke er overført til den anden medlemsstat —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne rammeafgørelse er at fastsætte, på hvilke betingelser der i forbindelse med en straffesag mod en person i en medlemsstat skal tages hensyn til tidligere domme afsagt mod samme person for andre forhold i andre medlemsstater.

2.   Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af forpligtelsen til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper som nedfældet i traktatens artikel 6.

Artikel 2

Definitioner

I denne rammeafgørelse forstås ved »dom«: alle endelige afgørelser truffet af en straffedomstol, hvori en person kendes skyldig i en strafbar handling.

Artikel 3

Hensyntagen til domme afsagt i andre medlemsstater i forbindelse med en ny straffesag

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der i forbindelse med en straffesag mod en person tages hensyn til tidligere domme afsagt mod samme person for andre forhold i andre medlemsstater, om hvilke der er fremskaffet oplysninger i henhold til relevante instrumenter om gensidig retshjælp eller om udveksling af oplysninger fra strafferegistre, i det omfang der tages hensyn til tidligere nationale domme, og at sådanne domme tillægges samme retsvirkninger som tidligere nationale domme i overensstemmelse med national ret.

2.   Stk. 1 finder anvendelse i fasen før retssagen, under selve retssagen og i domsfuldbyrdelsesfasen, navnlig med hensyn til de relevante procedureregler, herunder reglerne for varetægtsfængsling, kvalifikationen af overtrædelsen, straffens type og omfang og reglerne for fuldbyrdelse af afgørelsen.

3.   Hensyntagen til tidligere domme afsagt i andre medlemsstater, jf. stk. 1, har ikke som virkning, at den medlemsstat, der gennemfører den nye retssag, griber ind i, ophæver eller på ny prøver tidligere domme eller eventuelle afgørelser vedrørende disses fuldbyrdelse.

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, jf. stk. 3, i det omfang hensyntagen til den tidligere dom, såfremt denne havde været en national dom afsagt i den medlemsstat, der gennemfører den nye retssag, i overensstemmelse med denne medlemsstats nationale ret ville have som virkning at gribe ind i, ophæve eller på ny prøve den tidligere dom eller en eventuel afgørelse vedrørende dens fuldbyrdelse.

5.   Hvis den overtrædelse, for hvilken den nye retssag gennemføres, er begået inden den tidligere dom er afsagt eller fuldstændig fuldbyrdet, medfører stk. 1 og 2 ikke, at medlemsstaterne skal anvende nationale bestemmelser om idømmelse af straf, hvis anvendelsen af sådanne bestemmelser på udenlandske domme vil begrænse dommerens mulighed for at idømme en straf i forbindelse med en ny straffesag.

Medlemsstaterne sikrer imidlertid, at deres domstole i sådanne tilfælde på anden måde kan tage hensyn til tidligere domme, der er afsagt i andre medlemsstater.

Artikel 4

Forholdet til andre retlige instrumenter

Denne rammeafgørelse træder i stedet for artikel 56 i den europæiske konvention af 28. maj 1970 om straffedommes internationale retsvirkning i forbindelserne mellem de medlemsstater, som er part i nævnte konvention, uden at dette berører nævnte artikels anvendelse i forbindelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande.

Artikel 5

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 15. august 2010.

2.   Medlemsstaterne meddeler Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret.

3.   På grundlag af disse oplysninger forelægger Kommissionen senest den 15. august 2011 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne rammeafgørelse om nødvendigt ledsaget af forslag.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Rådets vegne

B. HORTEFEUX

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 27.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 12 af 15.1.2001, s. 10.


Berigtigelser

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/35


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999

( Den Europæiske Unions Tidende L 148 af 6. juni 2008 )

Side 40, artikel 128, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Forordning (EF) nr. 2392/86 samt afsnit V, kapitel I og II, afsnit VI, artikel 24 og artikel 80 …«

læses:

»2.   Forordning (EØF) nr. 2392/86 samt afsnit V, kapitel I og II, afsnit VI, artikel 18 og artikel 70 …«.