ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 211

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
6. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

6.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 732/2008

af 22. juli 2008

om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden 1971 har Fællesskabet indrømmet udviklingslande handelspræferencer inden for rammerne af arrangementet med generelle toldpræferencer.

(2)

Fællesskabets fælles handelspolitik skal være forenelig med og konsolidere udviklingspolitikkens mål, især udryddelse af fattigdom og fremme af en bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i udviklingslandene. Den skal være i overensstemmelse med WTO-reglerne og navnlig med GATT’s »bemyndigelsesbestemmelse« fra 1979, hvori det hedder, at WTO’s medlemmer kan indrømme udviklingslandene en differentieret og gunstigere behandling.

(3)

I sin meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 7. juli 2004 med titlen »Udviklingslande, international handel og bæredygtig udvikling: Fællesskabets generelle toldpræferenceordnings rolle i tiåret 2006/2015«, fastlægger Kommissionen retningslinjerne for anvendelsen af arrangementet med generelle toldpræferencer for perioden 2006 til 2015.

(4)

Med Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 (2) gennemføres arrangementet med generelle toldpræferencer indtil den 31. december 2008. Ifølge retningslinjerne bør arrangementet fortsat finde anvendelse indtil den 31. december 2011.

(5)

Arrangementet med generelle toldpræferencer (i det følgende benævnt »arrangementet«) bør bestå af en generel ordning, der gælder for alle begunstigede lande og territorier, og to særlige ordninger, der tager højde for de forskellige udviklingsbehov i lande i samme økonomiske situation.

(6)

Den generelle ordning bør gælde for alle de begunstigede lande, der ikke er klassificeret som højindkomstlande af Verdensbanken, og som ikke er tilstrækkeligt diversificerede i deres eksport.

(7)

Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse er baseret på en helhedsopfattelse af begrebet bæredygtig udvikling, som det fremgår af internationale konventioner og instrumenter som for eksempel FN’s erklæring om retten til udvikling fra 1986, Rioerklæringen om miljø og udvikling fra 1992, ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet fra 1998, FN’s årtusinderklæring fra 2000 og Johannesburgerklæringen om bæredygtig udvikling fra 2002.

(8)

Derfor bør de supplerende toldpræferencer indrømmes til de udviklingslande, som på grund af manglende diversificering og utilstrækkelig integration i det internationale handelssystem er sårbare, og som har særlige problemer og et særligt ansvar i forbindelse med ratificering og effektiv gennemførelse af centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse.

(9)

Disse præferencer bør have til formål at fremme videre økonomisk vækst og derved imødekomme behovene for bæredygtig udvikling på en positiv måde. Under denne ordning bør værditolden derfor suspenderes for de pågældende begunstigede lande, ligesom også den specifikke told, medmindre den er kombineret med en værditold.

(10)

De udviklingslande, der opfylder kriterierne for at indgå i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, bør kunne være omfattet af de supplerende toldpræferencer, hvis Kommissionen efter at have modtaget deres anmodning bekræfter, at de opfylder betingelserne herfor inden 15. december 2008. De lande, der allerede er omfattet af den særlige ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, bør forny deres anmodninger.

(11)

Kommissionen bør overvåge, at de internationale konventioner bliver gennemført i overensstemmelse med de respektive mekanismer, og bør vurdere forholdet mellem de supplerende toldpræferencer og fremme af bæredygtig udvikling.

(12)

Den særlige ordning for de mindst udviklede lande bør fortsætte med at indrømme toldfri adgang til Fællesskabets marked for varer med oprindelse i de mindst udviklede lande, således som de er anerkendt og klassificeret af De Forenede Nationer. Der bør fastsættes en overgangsperiode for lande, som De Forenede Nationer ikke længere klassificerer som et mindst udviklet land, for at afbøde de negative følgevirkninger, der måtte opstå, når toldpræferencerne under denne ordning afskaffes.

(13)

For at sikre sammenhæng med bestemmelserne om markedsadgang for sukker i de økonomiske partnerskabsaftaler, skal den toldfri markedsadgang for sukker gælde fra den 1. oktober 2009, og toldkontingentet for varer under pos. 1701 11 10, som blev åbnet under den særlige ordning for de mindst udviklede lande, bør forlænges indtil den 30. september 2009 med en forholdsmæssig stigning i mængden. Desuden bør importører af varer under pos. 1701 i perioden mellem den 1. oktober 2009 og den 30. september 2012 acceptere at købe disse varer til en pris, der ikke ligger under mindsteprisen.

(14)

Under den generelle ordning bør der fortsat ske en differentiering af præferencerne, således at der differentieres mellem »ikke-følsomme« og »følsomme« varer, for at tage højde for situationen i de sektorer, der fremstiller de samme varer i Fællesskabet.

(15)

Tolden bør fortsat være suspenderet for ikke-følsomme varer, mens tolden på følsomme varer bør nedsættes for at sikre en tilfredsstillende udnyttelsesgrad og samtidig tage højde for situationen i de berørte erhvervsgrene i Fællesskabet.

(16)

En sådan nedsættelse af tolden bør være tilstrækkelig attraktiv til, at virksomhederne motiveres til at udnytte de muligheder, arrangementet giver. Værditolden bør derfor generelt nedsættes med en enhedssats på 3,5 procentpoint af mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod sådanne toldsatser for tekstiler og tekstilvarer bør nedsættes med 20 %. Specifik told bør nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne omfatter en minimumstold, bør denne minimumstold ikke finde anvendelse.

(17)

Når præferencetoldsatserne beregnet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 980/2005 giver en større toldnedsættelse, bør disse satser fortsat finde anvendelse.

(18)

Tolden bør suspenderes fuldstændigt, når præferencebehandlingen for en individuel indførselsangivelse resulterer i en værditold på 1 % eller derunder eller en specifik told på 2 EUR eller derunder, fordi omkostningerne til opkrævning af en sådan told kan være højere end indtægterne herved.

(19)

For at der kan være sammenhæng i Fællesskabets handelspolitik bør et begunstiget land ikke være omfattet af både arrangementet og en præferencehandelsaftale, hvis denne aftale dækker alle de præferencer, som landet har ifølge dette arrangement.

(20)

Graduering bør foretages på grundlag af kriterier, der er knyttet til afsnit i den fælles toldtarif. Et afsnit bør gradueres for et begunstiget land, når afsnittet opfylder gradueringskriteriet i tre på hinanden følgende år, for at øge forudsigeligheden og rimeligheden i gradueringen ved at fjerne virkningen af voldsomme, ekstraordinære variationer i importstatistikkerne.

(21)

Oprindelsesreglerne vedrørende definitionen af begrebet produkter med oprindelsesstatus, og de hertil knyttede procedurer og metoder for administrativt samarbejde, som er fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3), bør gælde for toldpræferencerne i denne forordning for at sikre, at fordelen ved dette arrangement kun går til de begunstigede lande, som arrangementet er beregnet for.

(22)

Begrundelsen for midlertidig tilbagetrækning bør også omfatte alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i visse internationale konventioner om grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse, således at målene i disse konventioner fremmes, og det sikres, at intet begunstiget land får en urimelig fordel ved at fortsætte med at overtræde disse konventioner.

(23)

Som følge af den politiske situation i Myanmar og Belarus bør den midlertidige tilbagetrækning af alle toldpræferencer ved import af varer med oprindelse i Myanmar eller Belarus fortsat gælde.

(24)

Om nødvendigt bør henvisninger i anden fællesskabslovgivning ajourføres, således at de henviser til denne forordning. Rådets forordning (EF) nr. 552/97 af 24. marts 1997 om midlertidig tilbagetrækning af Unionen Myanmars adgang til generelle toldpræferencer (4), (EF) nr. 1933/2006 af 21. december 2006 om midlertidig tilbagetrækning af Republikken Belarus’ adgang til generelle toldpræferencer (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 af 17. juli 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for rårørsukker til raffinering med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 samt om detaljerede regler for import af varer under pos. 1701 i den fælles toldtarif med oprindelse i de mindst udviklede lande (6) og (EF) nr. 964/2007 af 14. august 2007 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2007/08 og 2008/09 (7), bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(25)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1.   Arrangementet med generelle toldpræferencer (i det følgende benævnt »arrangementet«) gælder i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Forordningen omfatter følgende toldpræferencer:

a)

en generel ordning

b)

en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse og

c)

en særlig ordning for de mindst udviklede lande.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»toldsatser i den fælles toldtarif«: toldsatserne i II. del i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (9), dog ikke satser, der er fastsat inden for toldkontingenter

b)

»afsnit«: ethvert afsnit i den fælles toldtarif som fastlagt ved forordning (EØF) nr. 2658/87. Afsnit XI betragtes som to afsnit: afsnit XI a) omfattende den fælles toldtarifs kapitel 50-60 og afsnit XI b) omfattende den fælles toldtarifs kapitel 61-63

c)

»begunstigede lande og territorier«: lande og territorier, der er opført i bilag I til denne forordning.

Artikel 3

1.   Et begunstiget land fjernes fra arrangementet, når det er blevet klassificeret af Verdensbanken som højindkomstland i tre på hinanden følgende år, og når værdien af importen for de fem største afsnit af landets import til Fællesskabet, der er omfattet af arrangementet med generelle toldpræferencer (GSP), udgør mindre end 75 % af det begunstigede lands samlede import til Fællesskabet under GSP.

2.   Når et begunstiget land er omfattet af en præferencehandelsaftale med Fællesskabet, der indeholder alle de præferencer, som det pågældende land nyder godt af under dette arrangement, fjernes det fra listen over begunstigede lande.

Kommissionen underretter det i artikel 27 nævnte udvalg om præferencerne i henhold til præferencehandelsaftalen i første afsnit.

3.   Kommissionen underretter det pågældende begunstigede land om, at det er fjernet fra listen over begunstigede lande.

Artikel 4

De varer, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), omhandlede ordninger, er opført i bilag II.

Artikel 5

1.   De fastsatte toldpræferencer anvendes ved import af varer, der er omfattet af den ordning, der gælder for det begunstigede land, hvor de har oprindelse.

2.   I forbindelse med de ordninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er de oprindelsesregler, der vedrører definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus og de hertil knyttede procedurer og metoder for administrativt samarbejde, dem, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2454/93.

3.   Regional kumulation som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2454/93 finder også anvendelse, når en vare, der anvendes til videre forarbejdning i et land, som er medlem af en regional gruppe, har oprindelse i et andet land i gruppen, som ikke er omfattet af de ordninger, der gælder for slutproduktet, forudsat at begge lande er omfattet af regional kumulation for denne gruppe.

KAPITEL II

ORDNINGER OG TOLDPRÆFERENCER

AFDELING 1

Generel ordning

Artikel 6

1.   Toldsatserne i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i bilag II som ikke-følsomme varer, suspenderes fuldstændig, undtagen for landbrugselementerne.

2.   Værditolden i den fælles toldtarif på de varer, der er opført i bilag II som følsomme varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For varer i afsnit XI a) og XI b) er denne nedsættelse på 20 %.

3.   Hvis de præferencetoldsatser, der i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 980/2005 beregnes for den fælles toldtarifs værditold, som gælder den 25. august 2008, giver en toldnedsættelse på mere end 3,5 procentpoint for de varer, der er nævnt i denne artikels stk. 2, finder disse præferencetoldsatser anvendelse.

4.   Den specifikke told i den fælles toldtarif, bortset fra minimums- eller maksimumstold på de varer, der er opført i bilag II som følsomme varer, nedsættes med 30 %.

5.   Når toldsatserne i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i bilag II som følsomme varer, omfatter værditoldsatser og specifikke toldsatser, nedsættes de specifikke toldsatser ikke.

6.   Når de i overensstemmelse med stk. 2 og 4 nedsatte toldsatser angiver en maksimumstoldsats, nedsættes denne maksimumstoldsats ikke. Når sådanne toldsatser angiver en minimumstoldsats, finder denne minimumstoldsats ikke anvendelse.

7.   De i stk. 1-4 omhandlede toldpræferencer finder ikke anvendelse på varer fra afsnit, for hvilke disse toldpræferencer er afskaffet for det berørte oprindelsesland ifølge artikel 13 og artikel 20, stk. 8, jf. kolonne C i bilag I.

AFDELING 2

Særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse

Artikel 7

1.   Værditoldsatserne i den fælles toldtarif suspenderes for alle de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i et land, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

2.   Den specifikke told i den fælles toldtarif for de varer, der er omhandlet i stk. 1, suspenderes fuldstændig, undtagen for varer, for hvilke tolden i den fælles toldtarif også omfatter værditold. For varer henhørende under KN-kode 1704 10 90 begrænses den specifikke told til 16 % af toldværdien.

3.   For et begunstiget land omfatter den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse ikke varer fra afsnit, for hvilke disse toldpræferencer er tilbagetrukket ifølge kolonne C i bilag I.

Artikel 8

1.   Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse kan indrømmes et land, der

a)

har ratificeret og effektivt gennemført alle de konventioner, der er opført i bilag III

b)

giver tilsagn om at opretholde ratificeringen af konventionerne og deres gennemførelsesbestemmelser og -foranstaltninger, og som accepterer regelmæssigt at overvåge og kontrollere gennemførelsen heraf i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i de konventioner, det har ratificeret, og

c)

betragtes som et sårbart land som defineret i stk. 2.

2.   I denne afdeling forstås ved et sårbart land, et land, der:

a)

ikke er klassificeret af Verdensbanken som et højindkomstland i tre på hinanden følgende år, og hvor de fem største afsnit af dets import til Fællesskabet under GSP udgør mere end 75 % i værdi af dets samlede import under GSP, og

b)

hvis import til Fællesskabet under GSP udgør mindre end 1 % i værdi af den samlede import til Fællesskabet under GSP.

Der benyttes følgende data:

a)

i forbindelse med artikel 9, litra a, nr. i) — de data, der var tilgængelige den 1. september 2007, som et årligt gennemsnit over tre på hinanden følgende år

b)

i forbindelse med artikel 9, litra a, nr. ii) — de data, der var tilgængelige den 1. september 2009, som et årligt gennemsnit over tre på hinanden følgende år.

3.   Kommissionen følger ratificeringen og den effektive gennemførelse af de konventioner, der er opført i bilag III, ved at gennemgå de foreliggende oplysninger fra de relevante overvågningsorganer. Kommissionen underretter Rådet, hvis oplysningerne viser, at et begunstiget land har afveget fra en effektiv gennemførelse af en eller flere af konventionerne.

I god tid før drøftelserne om den næste forordning forelægger Kommissionen en sammenfattende rapport for Rådet med en status over ratificeringen og med de henstillinger, som relevante overvågningsorganer har forelagt.

Artikel 9

1.   Med forbehold af stk. 3 indrømmes den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Et land eller territorium opført i bilag I har indgivet en anmodning herom, enten:

i)

senest den 31. oktober 2008 for at blive indrømmet den særlige ansporende ordning fra den 1. januar 2009,

eller

ii)

senest den 30. april 2010 for at blive indrømmet den særlige ansporende ordning fra den 1. juli 2010,

og

b)

en undersøgelse af anmodningen viser, at ansøgerlandet eller -territoriet opfylder betingelserne i artikel 8, stk. 1 og 2.

2.   Ansøgerlandet indgiver en skriftlig anmodning til Kommissionen med udførlige oplysninger om ratificeringen af de konventioner, der henvises til i bilag III, og om de retsforskrifter og foranstaltninger, der er vedtaget til effektivt at gennemføre konventionernes bestemmelser, og et tilsagn om at acceptere og i fuldt omfang efterkomme de overvågnings- og kontrolmekanismer, der er omhandlet i de pågældende konventioner og hertil knyttede instrumenter.

3.   De lande, som blev indrømmet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, jf. forordning (EF) nr. 980/2005, skal også indgive en anmodning i henhold til stk. 1 og 2. Lande, som er blevet indrømmet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse på grundlag af en anmodning efter stk. 1, litra a), nr. i), behøver ikke indgive nogen anmodning efter stk. 1, litra a), nr. ii).

Artikel 10

1.   Kommissionen gennemgår anmodningen, der er ledsaget af de i artikel 9, stk. 2, nævnte oplysninger. Ved gennemgangen af anmodningen tager Kommissionen hensyn til konklusionerne fra relevante internationale organisationer og agenturer. Kommissionen kan stille ansøgerlandet de spørgsmål, som den skønner nyttige, og kan efterprøve de indkomne oplysninger sammen med ansøgerlandet eller med enhver anden relevant kilde.

2.   Efter gennemgangen af anmodningen efter proceduren i artikel 27, stk. 4, træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt der skal indrømmes ansøgerlandet den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

3.   Kommissionen underretter ansøgerlandet om den afgørelse, der træffes i henhold til stk. 2. Hvis et land bliver omfattet af den særlige ansporende ordning, underrettes det om datoen for denne afgørelses ikrafttræden. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en meddelelse med en liste over de lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse:

a)

senest den 15. december 2008, hvis der er tale om en ansøgning efter artikel 9, stk. 1, litra a), nr. i), eller

b)

senest den 15. juni 2010, hvis der er tale om en ansøgning efter artikel 9, stk. 1, litra a), nr. ii).

4.   Hvis ansøgerlandet ikke bliver omfattet af den særlige ansporende ordning, skal Kommissionen begrunde dette, hvis landet anmoder herom.

5.   Kommissionen står for alle forbindelser med et ansøgerland vedrørende anmodningen, jf. proceduren i artikel 27, stk. 4.

6.   Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, der indrømmes efter forordning (EF) nr. 980/2005, indrømmes fortsat fra den 1. januar 2009 til ethvert land, der er stadig er genstand for en undersøgelse iværksat efter den nævnte forordnings artikel 18, stk. 2, indtil den dato, hvor en sådan undersøgelse afsluttes i henhold til denne forordning.

AFDELING 3

Særlig ordning for de mindst udviklede lande

Artikel 11

1.   Toldsatserne i den fælles toldtarif suspenderes fuldstændigt for alle varer, der henhører under kapitel 1-97 i det harmoniserede system, med undtagelse af kapitel 93, og som har oprindelse i et land, der ifølge bilag I er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer under pos. 1006 nedsættes med 80 % indtil den 31. august 2009 og suspenderes fuldstændig med virkning fra den 1. september 2009.

3.   Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer under pos. 1701 nedsættes med 80 % indtil den 30. september 2009 og suspenderes fuldstændig med virkning fra den 1. oktober 2009.

4.   For perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2012 accepterer importører af varer under pos. 1701 at købe disse varer til en mindstepris, der ikke er lavere end 90 % af den referencepris (på cif-basis), der er fastsat i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (10) for det pågældende produktionsår.

5.   Indtil toldsatserne i den fælles toldtarif for varer under pos. 1006 og 1701 suspenderes fuldstændig i overensstemmelse med stk. 2 og 3, åbnes der for hvert produktionsår et globalt toldkontingent med nulsats for varer under henholdsvis pos. 1006 og pos. 1701 11 10, som har oprindelse i de lande, der er omfattet af denne særlige ordning. Toldkontingenterne for produktionsåret 2008/09 er på 6 694 tons ækvivalent afskallet ris for varer under pos. 1006, og på 204 735 tons ækvivalent hvidt sukker for varer under pos. 1701 11 10.

6.   For perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2015 kræves der en importlicens til import af varer under pos. 1701.

7.   Kommissionen vedtager detaljerede regler for gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4, 5 og 6 i denne artikel efter proceduren i artikel 195 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (11).

8.   Når De Forenede Nationer udelukker et land fra listen over mindst udviklede lande, fjernes det fra listen over begunstigede lande under denne ordning. Kommissionen træffer afgørelse om at fjerne et land fra ordningen og om at fastsætte en overgangsperiode på mindst tre år efter proceduren i artikel 27, stk. 4.

Artikel 12

Artikel 11, stk. 3, og artikel 11, stk. 5, der vedrører varer under pos. 1701 11 10, finder ikke anvendelse på varer med oprindelse i lande omfattet af de i denne afdeling omhandlede præferencer, der er overgået til fri omsætning i de franske oversøiske departementer.

AFDELING 4

Fælles bestemmelser

Artikel 13

1.   Toldpræferencerne ifølge artikel 6 og 7 afskaffes for de under et afsnit hørende varer, som har oprindelse i et begunstiget land, når den gennemsnitlige værdi af Fællesskabets import fra dette land af varer fra det pågældende afsnit, som er omfattet af den ordning, der gælder for dette land, overstiger 15 % af værdien af Fællesskabets import af samme varer fra alle begunstigede lande og territorier over tre på hinanden følgende år ifølge de seneste oplysninger, der var tilgængelige den 1. september 2007. For hvert af afsnittene XI a) og XI b) er tærskelværdien 12,5 %.

2.   De afsnit, der er fjernet i overensstemmelse med stk. 1, er opført i bilag I, kolonne C. Fjernelsen af afsnit gælder i hele anvendelsesperioden for denne forordning, som nævnt i artikel 32, stk. 2.

3.   Kommissionen underretter det begunstigede land om, at et afsnit er fjernet.

4.   Stk. 1 gælder ikke for et begunstiget land, hvis et afsnit udgør mere end 50 % af værdien af al import til Fællesskabet under GSP med oprindelse i det pågældende land.

5.   Den statistiske kilde, der skal anvendes i forbindelse med denne artikel, er Eurostats statistik over udenrigshandelen.

Artikel 14

1.   Når satsen for en værditold for en individuel indførselsangivelse, der er nedsat efter dette kapitel, er 1 % eller derunder, suspenderes denne told fuldstændig.

2.   Når satsen for en specifik told for en individuel indførselsangivelse, der er nedsat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, er på 2 EUR eller derunder for hvert beløb angivet i euro, suspenderes denne told fuldstændig.

3.   Den endelige præferencetoldsats, der beregnes i henhold til bestemmelserne i denne forordning, afrundes til første decimal, jf. dog stk. 1 og 2.

KAPITEL III

MIDLERTIDIG TILBAGETRÆKNING OG BESKYTTELSESBESTEMMELSER

AFDELING 1

Midlertidig tilbagetrækning

Artikel 15

1.   De i denne forordning omhandlede præferenceordninger kan tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer, der har oprindelse i et begunstiget land, af en af følgende årsager:

a)

alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i de i bilag III, del A, opførte konventioner, konstateret af de relevante overvågningsorganer

b)

eksport af varer fremstillet i fængsler

c)

alvorlige mangler i toldkontrollen af eksport og transit af narkotika (ulovlige stoffer eller prækursorer) eller tilsidesættelse af internationale konventioner om hvidvaskning af penge

d)

alvorlig og systematisk urimelig handelspraksis, som har en negativ indvirkning på erhvervslivet i Fællesskabet, og som det begunstigede land ikke har grebet ind over for. For så vidt angår urimelig handelspraksis, som er ulovlig, eller som kan indbringes for en domstol i henhold til WTO-aftalerne, bygger anvendelsen af denne artikel på en afgørelse herom, der på forhånd er truffet af det kompetente WTO-organ

e)

alvorlig og systematisk tilsidesættelse af målene for regionale fiskeriorganisationer eller -ordninger, som Fællesskabet er medlem af, og som vedrører bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne.

2.   Med forbehold af stk. 1 kan den i afdeling 2 i kapitel II omhandlede særlige ansporende ordning tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer, der er omfattet af denne ordning, og som har oprindelse i et begunstiget land, navnlig hvis de nationale retsforskrifter ikke længere indbefatter de i bilag III opførte konventioner, der er ratificeret i henhold til kravene i artikel 8, stk. 1 og 2, eller hvis disse retsforskrifter ikke er effektivt gennemført.

3.   De i denne forordning fastsatte præferenceordninger vil ikke blive tilbagetrukket i medfør af stk. 1, litra d), for varer, som er genstand for antidumping- eller udligningsforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 384/96 (12) eller (EF) nr. 2026/97 (13), af årsager, som gør disse foranstaltninger berettigede.

Artikel 16

1.   De i denne forordning fastsatte præferenceordninger kan tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer, der har oprindelse i et begunstiget land, i tilfælde af svig, uregelmæssigheder og systematisk manglende overholdelse af eller sikkerhed for overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og dertil knyttede procedurer, samt manglende administrativt samarbejde ved gennemførelse og kontrol af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ordninger.

2.   Det i stk. 1 omhandlede administrative samarbejde kræver bl.a., at et begunstiget land:

a)

giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af oprindelsesreglerne og kontrol af overholdelse heraf, og ajourfører dem

b)

bistår Fællesskabet ved efter anmodning fra toldmyndighederne i medlemsstaterne at foretage efterfølgende kontrol af varernes oprindelse og i tide meddeler resultaterne heraf

c)

bistår Fællesskabet ved at tillade, at Kommissionen i samordning og nært samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udfører Fællesskabets opgaver vedrørende administrativt og undersøgelsesmæssigt samarbejde i dette land for at kontrollere dokumenters ægthed eller nøjagtigheden af oplysninger, som er relevante for at kunne indrømme adgang til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ordninger

d)

foretager eller sørger for passende undersøgelser for at identificere og forhindre overtrædelse af oprindelsesreglerne

e)

overholder eller sikrer overholdelse af oprindelsesreglerne med hensyn til regional kumulation som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2454/93, hvis landet er omfattet heraf

f)

bistår Fællesskabet med kontrol af adfærd, når der er mistanke om svig med hensyn til oprindelse. Der vil være mistanke om svig, hvis importen af varer under de præferenceordninger, der er indrømmet i medfør af denne forordning, kraftigt overstiger det sædvanlige niveau af eksporten fra det begunstigede land.

3.   Kommissionen kan suspendere de i denne forordning omhandlede præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, hvis den finder, at der er tilstrækkeligt bevis for, at midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de i stk. 1 og 2 omhandlede årsager, forudsat at den forinden:

a)

har underrettet det i artikel 27 nævnte udvalg

b)

har opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne forsigtighedsforanstaltninger til at beskytte Fællesskabets finansielle interesser og/eller bringe det begunstigede land til at overholde sine forpligtelser, og

c)

har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt det pågældende begunstigede land anvender præferenceordningen korrekt og/eller overholder sine forpligtelser, hvilket kan anfægte dets ret til fortsat at anvende denne forordning.

Kommissionen underretter det berørte begunstigede land om alle afgørelser, der træffes i overensstemmelse med dette stykke, inden de får virkning. Kommissionen underretter også det i artikel 27 nævnte udvalg herom.

4.   Enhver medlemsstat kan indbringe en afgørelse, der træffes i overensstemmelse med stk. 3, for Rådet inden en måned. Rådet kan inden en måned med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse.

5.   Suspensionsperioden må ikke overstige seks måneder. Ved periodens udløb træffer Kommissionen afgørelse om enten at bringe suspensionen til ophør efter underretning af det i artikel 27 nævnte udvalg eller at forlænge suspensionsperioden efter proceduren i stk. 3.

6.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger, som kan gøre suspension af præferencerne eller en forlængelse heraf berettiget.

Artikel 17

1.   Hvis Kommissionen eller en medlemsstat modtager oplysninger, som kan gøre midlertidig tilbagetrækning berettiget, og hvis Kommissionen eller en medlemsstat skønner, at der er tilstrækkeligt grundlag for en undersøgelse, underretter den det i artikel 27 nævnte udvalg og anmoder om konsultationer. Disse konsultationer skal finde sted inden en måned.

2.   Efter konsultationerne kan Kommissionen inden for en frist på en måned og efter proceduren i artikel 27, stk. 5, beslutte at iværksætte en undersøgelse.

Artikel 18

1.   Hvis Kommissionen beslutter at iværksætte en undersøgelse, giver den i Den Europæiske Unions Tidende meddelelse om undersøgelsen og underretter det berørte begunstigede land herom. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke må overstige fire måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

2.   Kommissionen sørger for, at det berørte begunstigede land får alle muligheder for at medvirke ved undersøgelsen.

3.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den skønner nødvendige, herunder de foreliggende vurderinger, kommentarer, afgørelser, henstillinger og konklusioner fra FN’s, ILO’s og andre kompetente internationale organisationers relevante tilsynsorganer. Disse oplysninger skal danne udgangspunkt for undersøgelsen af, om midlertidig tilbagetrækning er berettiget af de i artikel 15, stk. 1, litra a), anførte årsager. Kommissionen kan efterprøve de indkomne oplysninger sammen med erhvervsdrivende og det berørte begunstigede land.

4.   Kommissionen kan bistås i dette arbejde af embedsmænd i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt skal gennemføres kontrol, hvis den pågældende medlemsstat har fremsat ønske herom.

5.   Hvis de oplysninger, Kommissionen anmoder om, ikke gives inden for den periode, der er anført i meddelelsen om undersøgelsen, eller undersøgelsen i væsentlig grad hindres, kan der drages konklusioner på grundlag af de foreliggende oplysninger.

6.   Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af et år. Kommissionen kan forlænge denne periode efter proceduren i artikel 27, stk. 5.

Artikel 19

1.   Kommissionen aflægger rapport om sine resultater til det i artikel 27 nævnte udvalg.

2.   Skønner Kommissionen, at resultaterne af undersøgelsen ikke gør en midlertidig tilbagetrækning berettiget, træffer den efter proceduren i artikel 27, stk. 5, afgørelse om at afslutte undersøgelsen. I så fald offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om afslutningen af undersøgelsen med angivelse af de vigtigste konklusioner.

3.   Hvis Kommissionen mener, at konklusionerne gør en midlertidig tilbagetrækning berettiget af de i artikel 15, stk. 1, litra a), anførte årsager, beslutter den efter proceduren i artikel 27, stk. 5, at overvåge og evaluere situationen i det pågældende begunstigede land i en periode på seks måneder. Kommissionen underretter det begunstigede land om beslutningen og offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den vil forelægge Rådet et forslag om midlertidig tilbagetrækning, medmindre det pågældende begunstigede land inden udløbet af perioden giver tilsagn om at træffe de nødvendige foranstaltninger til inden for en rimelig frist at efterkomme de i bilag III, del A, opførte konventioner.

4.   Hvis Kommissionen finder det nødvendigt at foranstalte midlertidig tilbagetrækning, forelægger den et passende forslag for Rådet, der inden to måneder træffer afgørelse herom med kvalificeret flertal. I det i stk. 3 omhandlede tilfælde forelægger Kommissionen sit forslag ved udløbet af den periode, der er omhandlet i det pågældende stykke.

5.   Hvis Rådet træffer afgørelse om midlertidig tilbagetrækning, træder afgørelsen i kraft seks måneder efter, at den er truffet, medmindre Rådet på grundlag af et passende forslag fra Kommissionen inden da beslutter, at begrundelsen for afgørelsen ikke længere foreligger.

AFDELING 2

Beskyttelsesbestemmelser

Artikel 20

1.   Hvis en vare med oprindelse i et begunstiget land indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for en producent i Fællesskabet af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan toldsatserne i den fælles toldtarif efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ til enhver tid genindføres for den pågældende vare.

2.   Kommissionen træffer inden for en rimelig tidsfrist en formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke må overstige fire måneder efter offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.

3.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, som den skønner nødvendige, og kan efterprøve de indkomne oplysninger sammen med det berørte begunstigede land og enhver anden relevant kilde. Den kan bistås i dette arbejde af embedsmænd i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt skal gennemføres kontrol, hvis den pågældende medlemsstat har fremsat ønske herom.

4.   Kommissionen tager i sin undersøgelse af, om der foreligger alvorlige vanskeligheder, bl.a. hensyn til følgende faktorer vedrørende fællesskabsproducenter, når der foreligger oplysninger herom:

a)

markedsandel

b)

produktion

c)

lagerbeholdning

d)

produktionskapacitet

e)

konkurser

f)

rentabilitet

g)

kapacitetsudnyttelse

h)

beskæftigelse

i)

import

j)

priser.

5.   Undersøgelsen skal være afsluttet inden for en frist på seks måneder fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan i tilfælde af usædvanlige omstændigheder og efter samråd med det i artikel 27 nævnte udvalg forlænge denne periode efter proceduren i artikel 27, stk. 5.

6.   Kommissionen træffer en afgørelse efter proceduren i artikel 27, stk. 5, inden en måned. Denne afgørelse træder i kraft inden en måned efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen efter at have underrettet det i artikel 27 nævnte udvalg træffe enhver strengt nødvendig forebyggende foranstaltning.

8.   Kommissionen ophæver den 1. januar hvert år i denne forordnings anvendelsesperiode, som nævnt i artikel 32, stk. 2, på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat og efter at have underrettet det i artikel 27 nævnte udvalg, de præferencer, der er omhandlet i artikel 6 og 7 med hensyn til varer i afsnit XI b), hvis importen af disse varer, jf. artikel 13, stk. 1, med oprindelse i et begunstiget land

a)

stiger med mindst 20 % i mængde (volumen) sammenlignet med det foregående kalenderår, eller

b)

i en hvilken som helst periode på 12 måneder overstiger 12,5 % af værdien for Fællesskabets import af varer under afsnit XI b), fra alle lande og territorier, der er opført i bilag I.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, jf. artikel 11, eller på lande, hvis andel af importen til Fællesskabet, som fastlagt i artikel 13, stk. 1, ikke overstiger 8 %. Ophævelsen af præferencerne får virkning to måneder efter offentliggørelsen af Kommissionens afgørelse herom i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 21

Hvis importen af varer, der er opført i bilag I til EF-traktaten, giver eller truer med at give alvorlige forstyrrelser på markederne i Fællesskabet, navnlig for en eller flere regioner i den yderste periferi, eller for disse markeders reguleringsmekanismer, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning af en medlemsstat suspendere præferenceordningerne for de pågældende varer efter at have konsulteret forvaltningskomitéen for den relevante fælles markedsordning.

Artikel 22

1.   Kommissionen underretter snarest muligt det berørte begunstigede land om alle afgørelser, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 eller 21, inden de får virkning. Kommissionen underretter også Rådet og medlemsstaterne herom.

2.   Enhver medlemsstat kan indbringe en afgørelse, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 eller 21, for Rådet inden en måned. Rådet kan inden en måned med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse.

AFDELING 3

Overvågningsforanstaltninger inden for landbrugssektoren

Artikel 23

1.   Med forbehold af artikel 20 kan de i kapitel 1-24 i den fælles toldtarif omhandlede varer med oprindelse i begunstigede lande gøres til genstand for en særlig overvågningsmekanisme med henblik på at undgå forstyrrelser på fællesskabsmarkedet. Kommissionen afgør på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat, hvilke varer denne overvågningsmekanisme skal finde anvendelse på.

2.   Når artikel 20 finder anvendelse på de i kapitel 1-24 i den fælles toldtarif omhandlede varer med oprindelse i begunstigede lande, nedsættes de perioder, som er nævnt i artikel 20, stk. 2 og stk. 5, til to måneder i følgende tilfælde:

a)

hvis det pågældende begunstigede land ikke sikrer overholdelse af oprindelsesreglerne eller ikke gennemfører det administrative samarbejde, der er omhandlet i artikel 16, eller

b)

hvis importen af de i kapitel 1-24 omhandlede varer under de præferenceordninger, der er indrømmet i medfør af denne forordning, kraftigt overstiger det sædvanlige niveau for eksporten fra det pågældende begunstigede land.

AFDELING 4

Fælles bestemmelse

Artikel 24

Dette kapitel berører ikke anvendelsen af beskyttelsesklausuler, der vedtages som led i den fælles landbrugspolitik i henhold til traktatens artikel 37, eller bestemmelser, der vedtages som led i den fælles handelspolitik i henhold til traktatens artikel 133, eller nogen andre beskyttelsesklausuler, der eventuelt kan bringes i anvendelse.

KAPITEL IV

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 25

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 27, stk. 5, de ændringer af bilagene til denne forordning, som bliver nødvendige:

a)

på grund af ændringer i den kombinerede nomenklatur

b)

på grund af ændringer i landenes eller territoriernes internationale status eller klassifikation

c)

på grund af anvendelse af artikel 3, stk. 2

d)

hvis et land har nået de tærskelværdier, der er anført i artikel 3, stk. 1

e)

til opstilling af listen over begunstigede lande i henhold til artikel 10.

Artikel 26

1.   Senest seks uger efter udløbet af hvert kvartal sender medlemsstaterne Eurostat deres statistiske oplysninger vedrørende de varer, der er henført under toldproceduren for overgang til fri omsætning i løbet af referencekvartalet inden for toldpræferencerne i denne forordning i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (14) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 (15). Disse oplysninger, der gives med reference til koderne i den kombinerede nomenklatur og i givet fald Taric-koden, skal efter oprindelsesland angive værdi, mængde og alle nødvendige supplerende enheder i henhold til definitionerne i forordning (EF) nr. 1172/95 og forordning (EF) nr. 1917/2000.

2.   I overensstemmelse med artikel 308d i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal medlemsstaterne på anmodning af Kommissionen sende denne nærmere oplysninger om de varemængder, der er overgået til fri omsætning under toldpræferencerne i denne forordning i de foregående måneder. Disse oplysninger skal omfatte de i stk. 3 omhandlede varer.

3.   Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne importen af varer henhørende under KN-kode 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 og 6403 for at fastslå, om betingelserne i artikel 20 og 21 er opfyldt.

Artikel 27

1.   Med forbehold af artikel 11, stk. 7, bistås Kommissionen af et udvalg for generelle præferencer (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Udvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, som rejses af Kommissionen eller efter anmodning fra en medlemsstat.

3.   Udvalget undersøger, hvilke virkninger arrangementet har haft, på grundlag af en beretning fra Kommissionen, der omfatter perioden fra den 1. januar 2006. Denne beretning omhandler alle de præferenceordninger, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og forelægges i god tid før drøftelserne om den næste forordning.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

KAPITEL V

ÆNDRINGER TIL FORORDNING (EF) Nr. 552/97, (EF) Nr. 1933/2006, (EF) Nr. 1100/2006 OG (EF) Nr. 964/2007

Artikel 28

I forordning (EF) nr. 552/97 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, ændres: »Forordning (EF) nr. 3281/94 og (EF) nr. 1256/96« til »Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (16)

2)

I artikel 2 ændres: »artikel 9, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 3281/94 og artikel 9, stk., 1, første led, i forordning (EF) nr. 1256/96« til »artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 732/2008.«

Artikel 29

I forordning (EF) nr. 1933/2006 ændres i artikel 1 »forordning (EF) nr. 980/2005« til »Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (17).

Artikel 30

I forordning (EF) nr. 1100/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, første led, ændres »artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (18)

2)

I artikel 1, andet led, ændres »artikel 12, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 732/2008.«

3)

I artikel 3, stk. 1, ændres første og andet afsnit som følger: »Der åbnes følgende globale toldkontingenter til nulsats, udtrykt som hvidt sukkerækvivalent, for import af rårørsukker til raffinering under KN-kode 1701 11 10 med oprindelse i et land, som ifølge bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008 er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande:

178 030,75 tons i produktionsåret fra 1. oktober 2007 til 30. september 2008

204 735 tons i produktionsåret fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009.

Kontingenterne har henholdsvis løbenummer 09.4361 og 09.4362.«

4)

I artikel 3, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»2.   Ved anden end den i stk. 1 omhandlede import af varer under pos. 1701 med oprindelse i de mindst udviklede lande nedsættes toldsatserne i den fælles toldtarif og tillægstold som omhandlet i artikel 27 i forordning (EF) nr. 318/2006 og artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 732/2008 med 50 % den 1. juli 2007, med 80 % den 1. juli 2008 og suspenderes fuldstændigt fra den 1. oktober 2009.«

b)

I tredje afsnit, litra c), ændres »juni« til »september«.

c)

Tredje afsnit, litra d) udgår.

5)

I artikel 5, stk. 7), litra d), ændres: »den godkendte erhvervsdrivendes tilsagn« til »ansøgerens tilsagn«.

6)

I artikel 5, stk. 8, litra a), ændres »bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005« til »bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008«.

7)

I artikel 5, stk. 8, litra c), første led, ændres »artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 5, i forordning (EF) nr. 732/2008«.

8)

I artikel 5, stk. 8, litra c), andet led, ændres »artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 732/2008«.

9)

I artikel 10, stk. 2, ændres »artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 732/2008«.

Artikel 31

I forordning (EF) nr. 964/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, ændres »artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 980/2005« til »artikel 11, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (19).

2)

I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, ændres »bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005« til »bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008.«

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2011. Denne udløbsdato gælder dog ikke for den særlige ordning for de mindst udviklede lande og heller ikke for andre bestemmelser i denne forordning, i det omfang de anvendes sammen med denne ordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. Juli 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  Udtalelse af 5.6.2008 på grundlag af ikke-obligatorisk høring (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 55/2008 (EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(4)  EFT L 85 af 27.3.1997, s. 8.

(5)  EUT L 405 af 30.12.2006, s. 35.

(6)  EUT L 196 af 18.7.2006, s. 3.

(7)  EUT L 213 af 15.8.2007, s. 26.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(9)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 (EUT L 111 af 23.4.2008, s. 9).

(10)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(11)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(12)  Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(15)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1949/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 10).

(16)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1

(17)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1

(18)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1

(19)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1


BILAG I

Lande (1) og territorier, der er omfattet af Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer

Kolonne A:

alfabetisk kode ifølge nomenklaturen over lande og territorier i Fællesskabets statistik over udenrigshandelen

Kolonne B

landets eller territoriets navn

Kolonne C:

afsnit, for hvilke toldpræferencerne er blevet afskaffet for det pågældende begunstigede land (artikel 13)

Kolonne D:

lande, der er omfattet af den særlige ordning for mindst udviklede lande (artikel 11)

Kolonne E:

lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (artikel 7)


A

B

C

D

E

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

AF

Afghanistan

 

X

 

AG

Antigua og Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

AN

Nederlandske Antiller

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktis

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

AS

Amerikansk Samoa

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Aserbajdsjan

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladesh

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrain

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermuda

 

 

 

BN

Brunei Darussalam

 

 

 

BO

Bolivia

 

 

 

BR

Brasilien

A-IV

Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer; ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger

 

 

A-IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

BS

Bahamas

 

 

 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Bouvetøen

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Belarus

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Cocosøerne (eller Keelingøerne)

 

 

 

CD

Congo, Den Demokratiske Republik

 

X

 

CF

Den Centralafrikanske Republik

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

CI

Côte d’Ivoire

 

 

 

CK

Cookøerne

 

 

 

CM

Cameroun

 

 

 

CN

Kina, Folkerepublikken

A-VI

Produkter fra kemiske og nærstående industrier.

 

 

A-VII

Plast og varer deraf; gummi og varer deraf.

A-VIII

Huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

A-IX

Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

A-XI(a)

Tekstiler, A-XI(b) Beklædning

A-XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

A-XIII

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer

A-XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

A-XV

Uædle metaller og varer deraf

A-XVI

Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn dele; og tilbehør dertil

A-XVII

Transportmidler

A-XVIII

Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

A-XX

Diverse varer

CO

Colombia

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

CV

Kap Verde

 

X

 

CX

Juleøen

 

 

 

DJ

Djibouti

 

X

 

DM

Dominica

 

 

 

DO

Den Dominikanske Republik

 

 

 

DZ

Algeriet

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

EG

Egypten

 

 

 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiopien

 

X

 

FJ

Fiji

 

 

 

FK

Falklandsøerne

 

 

 

FM

Mikronesiens Forenede Stater

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Georgien

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Grønland

 

 

 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Ækvatorialguinea

 

X

 

GS

Sydgeorgien og Sydsandwichøerne

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

GU

Guam

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

HM

Heard Island og McDonald Islands

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonesien

A-III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

 

 

IN

Indien

A-XI(a)

Tekstiler

 

 

IO

Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean

 

 

 

IQ

Irak

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

JO

Jordan

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

KH

Cambodja

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Comorerne

 

X

 

KN

Saint Kitts og Nevis

 

 

 

KW

Kuwait

 

 

 

KY

Caymanøerne

 

 

 

KZ

Kasakhstan

 

 

 

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

 

X

 

LB

Libanon

 

 

 

LC

St. Lucia

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Libyen (Den Libyske Arabiske Jamahiriya)

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Marshalløerne

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongoliet

 

 

 

MO

Macao

 

 

 

MP

Nordmarianerne

 

 

 

MR

Mauretanien

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MV

Maldiverne

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexico

 

 

 

MY

Malaysia

A-III

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

 

 

MZ

Mozambique

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Norfolk

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

 

 

 

PG

Papua New Guinea

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Qatar

 

 

 

RU

Den Russiske Føderation

 

 

 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

SB

Salomonøerne

 

X

 

SC

Seychellerne

 

 

 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Saint Helena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Surinam

 

 

 

ST

São Tomé og Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

SY

Syrien

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

TC

Turks- og Caicosøerne

 

 

 

TD

Tchad

 

X

 

TF

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thailand

A-XIV

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

 

 

TJ

Tadsjikistan

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Østtimor

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

TN

Tunesien

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad og Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzania

 

X

 

UA

Ukraine

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

De Mindre Amerikanske Oversøiske Øer

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Usbekistan

 

 

 

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

VG

De Britiske Jomfruøer

 

 

 

VI

Jomfruøerne (USA)

 

 

 

VN

Vietnam

A-XII

Fodtøj, hovedbeklædning, paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis- og Futunaøerne

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Yemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Listen kan omfatte lande, der er midlertidigt suspenderet fra Fællesskabets GSP-ordning, eller som ikke har overholdt den forpligtelse til administrativt samarbejde, der er en forudsætning for at give varerne adgang til toldpræferencer. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i det pågældende land kan bistå med en ajourført liste.


BILAG II

Liste over varer, der er omfattet af de i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), omhandlede ordninger

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen for at være vejledende, idet toldpræferencerne fastlægges af KN-koderne. Hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges toldpræferencerne af KN-koden og varebeskrivelsen samlet.

For varer henhørende under en KN-kode med en asterisk gælder betingelserne i de relevante fællesskabsbestemmelser.

Kolonnen »Følsomhed/ikke-følsomhed« henviser til varer, der er omfattet af den generelle ordning (artikel 6) og af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (artikel 7). Disse varer er enten anført som IF (ikke-følsom vare, jf. artikel 6, stk. 1) eller F (følsom vare, jf. artikel 6, stk. 2).

Af hensyn til forenkling er varerne opført i grupper. Disse kan omfatte varer, som toldsatserne i den fælles toldtarif ikke gælder for eller er suspenderet for.

KN-kode

Varebeskrivelse

Følsomhed/ikke-følsomhed

0101 10 90

Æsler, levende, racerene avlsdyr, og andre varer

F

0101 90 19

Heste, levende, bortset fra racerene avlsdyr, undtagen til slagtning

F

0101 90 30

Æsler, levende, bortset fra racerene avlsdyr

F

0101 90 90

Muldyr og mulæsler, levende

F

0104 20 10*

Geder, levende, racerene avlsdyr

F

0106 19 10

Tamkaniner, levende

F

0106 39 10

Duer, levende

F

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

F

0206 80 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

F

0206 90 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

F

0207 14 91

Lever, frosset, af høns af arten Gallus domesticus

F

0207 27 91

Lever, frosset, af kalkun

F

0207 36 89

Lever, frosset, af ænder, gæs eller perlehøns, bortset fra lever af overfedede ænder eller gæs (»foies gras«)

F

ex 0208 (1)

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, bortset fra varer henhørende under pos. 0208 90 55 (undtagen varer henhørende under pos. 0208 90 70, som fodnoten ikke gælder for)

F

0208 90 70

Frølår

IF

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

F

0210 99 59

Slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra nyretappe

F

0210 99 60

Slagtebiprodukter af får og geder, saltet, i saltlage, tørret eller røget

F

0210 99 80

Slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra lever af fjerkræ, bortset fra af tamsvin, hornkvæg, får og geder

F

ex Kapitel 3 (2)

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen varer henhørende under pos. 0301 10 90

F

0301 10 90

Saltvandsakvariefisk, levende

IF

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

F

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

F

0405 20 10

0405 20 30

Smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

F

0407 00 90

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte, undtagen æg af fjerkræ

F

0409 00 00 (3)

Naturlig honning

F

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

F

0511 99 39

Naturlige animalske vaskesvampe, bortset fra rå varer

F

ex Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder o. lign.; afskårne blomster og blade, undtagen varer henhørende under pos. 0604 91 40

F

0604 91 40

Grene af nåletræer, friske

IF

0701

Kartofler, friske eller kølede

F

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede

F

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

F

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

F

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

F

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

F

ex 0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, i perioden 16. maj til 31. oktober

F

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

F

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede

F

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede

F

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri, friske eller kølede

F

0709 51 00

0709 59

Svampe, friske eller kølede, undtagen varer henhørende under pos. 0709 59 50

F

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

F

0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede, bortset fra sød peber, bortset fra bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum, bortset fra til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider

F

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

F

0709 90 10

Salat, frisk eller kølet, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

F

0709 90 20

Bladbeder og kardoner, friske eller kølede

F

0709 90 31*

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling af olie

F

0709 90 40

Kapers, friske eller kølede

F

0709 90 50

Fennikel, friske eller kølede

F

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

F

ex 0709 90 80

Artiskokker, friske eller kølede, i perioden 1. juli til 31. oktober

F

0709 90 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

F

ex 0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 0710 80 85

F

0710 80 85 (3)

Asparges, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

F

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0711 20 90

F

ex 0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra oliven og varer henhørende under pos. 0712 90 19

F

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

F

0714 20 10 *

Batater (søde kartofler), friske, hele, bestemt til menneskeføde

IF

0714 20 90

Batater (søde kartofler), friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, bortset fra friske, hele, bestemt til menneskeføde

F

0714 90 90

Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

IF

0802 11 90

0802 12 90

Mandler, friske eller tørrede, også afskallede, bortset fra bitre mandler

F

0802 21 00

0802 22 00

Hasselnødder (Corylus-arter), friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 31 00

0802 32 00

Valnødder, friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 40 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske eller tørrede, også afskallede

F

0802 50 00

Pistacienødder, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 60 00

Macadamianødder (queenslandnødder), friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 90 50

Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0802 90 85

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

IF

0803 00 11

Pisang, friske

F

0803 00 90

Bananer, herunder pisang, tørrede

F

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

F

0804 20 10

0804 20 90

Figner, friske eller tørrede

F

0804 30 00

Ananas, friske eller tørrede

F

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tørrede

F

ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede, i perioden 1. marts til 31. oktober

F

0805 40 00

Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller tørrede

IF

0805 50 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske eller tørrede

F

0805 90 00

Andre citrusfrugter, friske eller tørrede

F

ex 0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug, i perioden 1. januar til 20. juli og i perioden 21. november til 31. december, bortset fra druer af varieteten Emperor (Vitis vinifera c.v.) i perioden 1. december til 31. december

F

0806 10 90

Andre druer, friske

F

ex 0806 20

Druer, tørrede, undtagen varer henhørende under pos. ex 0806 20 30, i pakninger af nettovægt over 2 kg

F

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (herunder vandmeloner), friske

F

0808 10 10

Æbler, friske, i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december

F

0808 20 10

Pærer, friske, i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december

F

ex 0808 20 50

Andre pærer, friske, i perioden 1. maj til 30. juni

F

0808 20 90

Kvæder, friske

F

ex 0809 10 00

Abrikoser, friske, i perioden 1. januar til 31. maj og 1. august til 31. december

F

0809 20 05

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

F

ex 0809 20 95

Kirsebær, friske, i perioden 1. januar til 20. maj og 11. august til 31. december, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus)

F

ex 0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

F

ex 0809 40 05

Blommer, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

F

0809 40 90

Slåen, friske

F

ex 0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. januar til 30. april og 1. august til 31. december

F

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske

F

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus, friske

F

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum, friske

F

0810 40 90

Andre frugter af slægten Vaccinium, friske

F

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

F

0810 60 00

Durianfrugter, friske

F

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Ribs, solbær og stikkelsbær, friske

F

0810 90 95

Andre frugter, friske

F

ex 0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, undtagen varer henhørende under pos. 0811 10 og 0811 20

F

0811 10 (3) og

0811 20 (3)

Jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær

F

ex 0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0812 90 30

F

0812 90 30

Melontræsfrugter (papaya)

IF

0813 10 00

Abrikoser, tørrede

F

0813 20 00

Svesker

F

0813 30 00

Æbler, tørrede

F

0813 40 10

Ferskner, herunder nektariner, tørrede

F

0813 40 30

Pærer, tørrede

F

0813 40 50

Melontræsfrugter (papaya), tørrede

IF

0813 40 95

Andre frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806

IF

0813 50 12

Blandet tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806) af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, men uden indhold af svesker

F

0813 50 15

Andre blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), uden indhold af svesker

F

0813 50 19

Blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), med indhold af svesker

F

0813 50 31

Blandinger udelukkende af tropiske nødder henhørende under pos. 0801 og 0802

F

0813 50 39

Blandinger udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802, bortset fra tropiske nødder

F

0813 50 91

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8, uden indhold af svesker eller figner

F

0813 50 99

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8

F

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

IF

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen varer henhørende under pos. 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 og 0904 20 10, pos. 0905 00 00 og 0907 00 00, pos. 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 og 0910 99 99

IF

0901 12 00

Kaffe, rå, koffeinfri

F

0901 21 00

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

F

0901 22 00

Kaffe, brændt, koffeinfri

F

0901 90 90

Kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

F

0904 20 10

Sød peber, tørret, ikke knust eller formalet

F

0905 00 00

Vanille

F

0907 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

F

0910 91 90

Blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner under pos. 0904-0910, knuste eller formalede

F

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timian; laurbærblade

F

0910 99 99

Andre krydderier, knuste eller formalede, undtagen blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige pos. under pos. 0904-0910

F

ex 1008 90 90

Kvinoa

F

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

F

1106 10 00

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

F

1106 30

Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8

F

1108 20 00

Inulin

F

ex Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter, undtagen varer henhørende under pos. 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 og 1209 99 91; planter til industriel og medicinsk brug, undtagen varer henhørende under pos. 1210 og pos. 1211 90 30, og undtagen varer henhørende under pos. 1212 91 og 1212 99 20; halm og foderplanter

F

1209 21 00

Lucernefrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 23 80

Andre svingelfrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 29 50

Lupin, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 29 80

Andre grøntfoderfrø, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 30 00

Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd

IF

1209 91 10

1209 91 90

Andre grøntsagsfrø, af den art, der anvendes til udsæd

IF

1209 99 91

Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd, undtagen varer henhørende under pos. 1209 30 00

IF

1210 (1)

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

F

1211 90 30

Tonkabønner, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

IF

ex Kapitel 13

Schellak o. lign.; carbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter, undtagen varer henhørende under pos. 1302 12 00

F

1302 12 00

Plantesafter og planteekstrakter, af lakrids

IF

1501 00 90

Fedt af fjerkræ, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 eller 1503

F

1502 00 90

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503 og bortset fra til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg), bortset fra til industriel anvendelse

F

1503 00 90

Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, bortset fra talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1505 00 10

Uldfedt, råt

F

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1511 10 90

Palmeolie, rå, bortset fra til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

F

1511 90

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå olie

F

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

ex 1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 20 10

F

1516 20 10

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

IF

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

F

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, ikke andetsteds tariferet

F

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

F

1522 00 10

Degras

F

1522 00 91

Oliefod og sæbefod (soap-stock), undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie

F

1601 00 10

Pølser og lignende varer, af lever, og tilberedte næringsmidler på basis af lever

F

1602 20 10

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret

F

1602 41 90

Skinke og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 42 90

Bov og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 49 90

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, tilberedte eller konserverede, af svin, bortset fra tamsvin

F

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, af hornkvæg, også i hermetisk lukkede pakninger

F

1602 90 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af vildt eller kanin

F

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af får, geder og andre dyr, uden indhold af ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, og uden indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin

F

1603 00 10

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

F

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

F

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

F

1702 50 00

Kemisk ren fruktose

F

1702 90 10

Kemisk ren maltose

F

1704 (4)

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

F

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

F

ex Kapitel 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk, undtagen varer henhørende under pos. 1901 20 00 og 1901 90 91

F

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

IF

1901 90 91

Andre varer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401-0404

IF

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen varer henhørende under pos. 2002 og pos. 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 og ex 2008 70

F

2002 (1)

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

F

2005 80 00 (3)

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

F

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, tilberedt eller konserveret på anden måde, tilsat alkohol, ikke andetsteds tariferet

IF

ex 2008 40 (3)

Pærer, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet (undtagen varer henhørende under pos. 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 og 2008 40 39, for hvilke fodnoten ikke finder anvendelse)

F

ex 2008 70 (3)

Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet (undtagen varer henhørende under pos. 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 og 2008 70 59, for hvilke fodnoten ikke finder anvendelse)

F

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen varer henhørende under pos. 2101 20 og 2102 20 19, og undtagen varer henhørende under pos. 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og 2106 90 59

F

2101 20

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté

IF

2102 20 19

Inaktiv gær, i andre tilfælde

IF

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen varer henhørende under pos. 2207, og bortset fra varer henhørende under pos. 2204 10 11-2204 30 10 og pos. 2208 40

F

2207 (1)

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

F

2302 50 00

Rest- og affaldsprodukter, også i form af pellets, fra formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter

F

2307 00 19

Vinbærme, i andre tilfælde

F

2308 00 19

Presserester fra vindruer, i andre tilfælde

F

2308 00 90

Andre vegetabilske produkter og andet vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

IF

2309 10 90

Andet hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, undtagen med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50 til 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter

F

2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr, af den art der anvendes til dyrefoder

IF

2309 90 91

Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes til dyrefoder

F

2309 90 95

2309 90 99

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder, også med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof

F

Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

F

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

IF

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

IF

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

IF

Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

IF

2801

Fluor, chlor, brom og jod

IF

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

IF

ex 2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2804 69 00

IF

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

IF

2807 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

IF

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

IF

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede

IF

2810 00 90

Oxider af bor, bortset fra dibortrioxid; borsyrer

IF

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

IF

2812

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller

IF

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

IF

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

F

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium

F

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

IF

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

F

2818 10

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

F

2819

Oxider og hydroxider af chrom

F

2820

Oxider af mangan

F

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

IF

2822 00 00

Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider

IF

2823 00 00

Oxider af titan

F

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

IF

ex 2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2825 10 00 og 2825 80 00

IF

2825 10 00

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

F

2825 80 00

Antimonoxider

F

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

IF

ex 2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider, undtagen varer henhørende under pos. 2827 10 00 og 2827 32 00; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider

IF

2827 10 00

Ammoniumchlorid

F

2827 32 00

Aluminiumchlorid

F

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter

IF

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

IF

ex 2830

Sulfider, undtagen varer henhørende under pos. 2830 10 00; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

IF

2830 10 00

Natriumsulfider

F

2831

Dithioniter og sulfoxylater

IF

2832

Sulfiter; tiosulfater

IF

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)

IF

2834 10 00

Nitriter

F

2834 21 00

2834 29

Nitrater

IF

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

F

ex 2836

Carbonater, undtagen varer henhørende under pos. 2836 20 00, 2836 40 00 og 2836 60 00; peroxocarbonater (percarbonater); kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt)

IF

2836 20 00

Dinatriumcarbonat

F

2836 40 00

Calciumcarbonater

F

2836 60 00

Bariumcarbonat

F

2837

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte

IF

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller

IF

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

IF

ex 2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, undtagen varer henhørende under pos. 2841 61 00

IF

2841 61 00

Kaliumpermanganat

F

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)

IF

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

IF

ex 2844 30 11

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

IF

ex 2844 30 51

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

IF

2845 90 90

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium og blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer

IF

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller

IF

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

IF

2848 00 00

Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrophosphor

IF

ex 2849

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen varer henhørende under pos. 2849 20 00 og 2849 90 30

IF

2849 20 00

Siliciumcarbid, også når det ikke er kemisk defineret

F

2849 90 30

Carbider, af wolfram, også når de ikke er kemisk definerede

F

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør carbider under pos. 2849, undtagen varer henhørende under pos. 2850 00 70

IF

2850 00 70

Silicider, også når de ikke er kemisk definerede

F

2852 00 00

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, bortset fra amalgamer

IF

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller

IF

2903

Halogenderivater af carbonhydrider

F

ex 2904

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede, undtagen varer henhørende under pos. 2904 20 00

IF

2904 20 00

Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

F

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2905 45 00, og undtagen varer henhørende under pos. 2905 43 00 og 2905 44

F

2905 45 00

Glycerol

IF

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

ex 2907

Phenoler, undtagen varer henhørende under pos. 2907 15 90 og ex 2907 22 00; phenolalkoholer

IF

2907 15 90

Naphtholer og salte deraf, undtagen 1-Naphtol

F

ex 2907 22 00

Hydroquinon (quinol)

F

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer

IF

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

F

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

ex 2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cykliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd, undtagen varer henhørende under pos. 2912 41 00

IF

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

F

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912

IF

ex 2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer under pos. 2914 11 00, 2914 21 00 og 2914 22 00

IF

2914 11 00

Acetone

F

2914 21 00

Campher

F

2914 22 00

Cyclohexanon og methylcyclohexanoner

F

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

F

ex 2916

Umættede acycliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, hologenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. ex 2916 11 00, 2916 12 og 2916 14

IF

ex 2916 11 00

Acrylsyre

F

2916 12

Estere af acrylsyre

F

2916 14

Estere af methacrylsyre

F

ex 2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydider, hologenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 og 2917 36 00

IF

2917 11 00

Oxalsyre samt salte og estere deraf

F

2917 12 10

Adipinsyre og salte deraf

F

2917 14 00

Maleinsyreanhydrid

F

2917 32 00

Dioctylorthophthalater

F

2917 35 00

Phthalsyreanhydrid

F

2917 36 00

Terephthalsyre og salte deraf

F

ex 2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 og 2918 29 10

IF

2918 14 00

Citronsyre

F

2918 15 00

Salte og estere af citronsyre

F

2918 21 00

Salicylsyre og salte deraf

F

2918 22 00

o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

F

2918 29 10

Sulfosalicylsyrer, hydroxynaphthoesyrer; salte og estere deraf

F

2919

Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

IF

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

IF

2921

Aminer

F

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

F

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede

IF

ex 2924

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre), undtagen varer henhørende under pos. 2924 23 00

F

2924 23 00

2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylanthranilinsyre) og salte deraf

IF

2925

Imider af carboxylsyrer (herunder saccharin og salte deraf) samt iminer

IF

ex 2926

Nitriler, undtagen varer henhørende under pos. 2926 10 00

IF

2926 10 00

Acrylonitril

F

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

F

2928 00 90

Andre organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

IF

2929 10

Isocyanater

F

2929 90 00

Andre forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

IF

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiocarbamater og dithiocarbamater og mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram; dithiocarbonater (xanthater)

IF

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Methionin, captafol (ISO), methamidophos (ISO) og andre organiske svovlforbindelser, bortset fra dithiocarbonater (xanthater)

F

2931 00

Andre organiske-uorganiske forbindelser

IF

ex 2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2932 12 00, 2932 13 00 og 2932 21 00

IF

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

F

2932 13 00

Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

F

2932 21 00

Cumarin, methylcumariner og ethylcumariner

F

ex 2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2933 61 00

IF

2933 61 00

Melamin

F

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocykliske forbindelser

IF

2935 00 90

Andre sulfonamider

F

2938

Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

IF

ex 2940 00 00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glukose og fructose) og undtagen rhamnose, raffinose og mannose; sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos. 2937, 2938 og 2939

F

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose og mannose

IF

2941 20 30

Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

IF

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

IF

3102 (1)

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

F

3103 10

Superphosphater

F

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

F

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker, kit, spartelmasse o. lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen varer henhørende under pos. 3204 og 3206, og undtagen varer henhørende under pos. 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af eucalyptus), ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner) og ex 3201 90 90 (andre vegetabilske garvestofekstrakter)

IF

3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

F

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede

F

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

IF

Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

IF

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

F

3502 90 90

Albuminater og andre albuminderivater

IF

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

IF

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

IF

3505 10 50

Stivelse, esterificeret eller etherificeret

IF

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

IF

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

F

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer

IF

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

IF

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter, undtagen varer henhørende under pos. 3802 og 3817 00, pos. 3823 12 00 og 3823 70 00 og pos. 3825, og bortset fra varer henhørende under pos. 3809 10 og 3824 60

IF

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt

F

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902

F

3823 12 00

Oliesyre

F

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

F

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til kapitel 38

F

ex Kapitel 39

Plast og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 3901, 3902, 3903 og 3904, pos. 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 og 3907 99, pos. 3908 og 3920 og pos. 3921 90 19 og 3923 21 00

IF

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

F

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

F

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

F

3904

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

F

3906 10 00

Poly(methylmethacrylat)

F

3907 10 00

Polyacetaler

F

3907 60

Poly(ethylenterephthalat)

F

3907 99

Andre polyestere, undtagen umættede

F

3908

Polyamider, i ubearbejdet form

F

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer

F

3921 90 19

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af polyester, undtagen celleprodukter og undtagen profilerede plader

F

3923 21 00

Sække og poser (herunder kræmmerhuse), af polymerer af ethylen

F

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4010

IF

4010

Driv- og transportremme af blødgummi

F

ex 4104

Garvede eller »crust« huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4104 41 19 og 4104 49 19

F

ex 4106 31

4106 32

Garvede eller »crust« skind af svin, uden hår, i våd tilstand (herunder wet-blue), spaltede, men ikke yderligere beredte, eller i tør tilstand (»crust« skind), også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4106 31 10

IF

4107

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

F

4112 00 00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

F

ex 4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114, undtagen varer henhørende under pos. 4113 10 00

IF

4113 10 00

Af geder eller gedekid

F

4114

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

F

4115 10 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

F

ex Kapitel 42

Varer af læder; saddelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme; undtagen varer henhørende under pos. 4202 og 4203

IF

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir

F

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

F

Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

IF

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4410, 4411, 4412, pos. 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 og 4420 90 91; trækul

IF

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

F

4418 10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ

F

4418 20 10

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

F

4418 71 00

Sammensatte gulvbrædder, til mosaikgulve, af træ

F

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44; indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer og boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

F

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4503

IF

4503

Varer af naturkork

F

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

F

Kapitel 50

Natursilke

F

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår, undtagen varer henhørende under pos. 5105; garn og vævet stof af hestehår

F

Kapitel 52

Bomuld

F

Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

F

Kapitel 54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

F

Kapitel 55

Korte kemofibre

F

Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

F

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

F

Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier

F

Kapitel 59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

F

Kapitel 60

Trikotagestoffer

F

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

F

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

F

Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

F

Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign; dele dertil

F

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

IF

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

F

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

IF

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

IF

Kapitel 69

Keramiske produkter

F

Kapitel 70

Glas og glasvarer

F

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter, undtagen varer henhørende under pos. 7117

IF

7117

Bijouterivarer

F

7202

Ferrolegeringer

F

Kapitel 73

Varer af jern og stål

IF

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

F

7505 12 00

Stænger, profiler og tråd, af nikkellegeringer

IF

7505 22 00

Tråd, af nikkellegeringer

IF

7506 20 00

Plader, bånd og folie, af nikkellegeringer

IF

7507 20 00

Rørfittings, af nikkel

IF

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7601

F

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7801

F

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7901 og 7903

F

ex Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer, undtagen varer henhørende under pos. 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 og 8113 00 20

F

Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

F

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

F

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8401 10 00 og 8407 21 10

IF

8401 10 00

Atomreaktorer

F

8407 21 10

Påhængsmotorer, med slagvolumen 325 cm3 og derunder

F

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 til 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 til 8519 89 19, pos. 8521, 8525 og 8527, pos. 8528 49, 8528 59 og 8528 69 til 8528 72, pos. 8529 og pos. 8540 11 og 8540 12

IF

8516 50 00

Mikrobølgeovne

F

8517 69 39

Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, bortset fra bærbare modtagere til kald, alarmering og søgning af personer

F

8517 70 15

8517 70 19

Antenner og antennereflektorer af enhver art, bortset fra antenner til radiotelegrafi- eller radiotelefoniapparater; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer

F

8519 20

8519 30

Apparater, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende betalingsmidler; pladetallerkener

F

8519 81 11 til

8519 81 45

Lydgengivere (herunder kassettespillere), uden indbygget lydoptager

F

8519 81 85

Andre magnetiske båndoptagere med indbygget lydgengiver, bortset fra af kassettetypen

F

8519 89 11 til

8519 89 19

Lydgengivere uden indbygget lydoptager, i andre tilfælde

F

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

F

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; digitalkameraer og videokameraer

F

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

F

8528 49

8528 59

8528 69 til

8528 72

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, bortset fra af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

F

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

F

8540 11

8540 12 00

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer, til farvefjernsyn, til sort-hvidt eller andet monokromt fjernsyn

F

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

IF

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 og 8714

IF

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

F

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler

F

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

F

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702-8704 (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)

F

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8708

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

F

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

F

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

F

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

F

8714

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713

F

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

IF

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

IF

Kapitel 90

Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil

F

Kapitel 91

Ure og dele dertil

F

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

IF

ex Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger, undtagen varer henhørende under pos. 9405

IF

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

F

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 9503 00 30 til 9503 00 99

IF

9503 00 30 til

9503 00 99

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

F

Kapitel 96

Diverse

IF


(1)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(2)  For varerne i pos. 0306 13 er tolden 3,6 % under ordningen i afdeling 2 i kapitel II.

(3)  Ordningen i afdeling 1 i kapitel II finder ikke anvendelse på varerne i denne position.

(4)  For varer henhørende under pos. 1704 10 90 begrænses den specifikke told til 16 % af toldværdien under ordningen i afdeling 2 i kapitel II.


BILAG III

DE I ARTIKEL 8 OMHANDLEDE KONVENTIONER

DEL A

FN- og ILO-konventioner om grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder

1.

Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder

2.

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

3.

Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination

4.

Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

5.

Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

6.

Konventionen om barnets rettigheder

7.

Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab

8.

Konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse (nr. 138)

9.

Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (nr. 182)

10.

Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 105)

11.

Konventionen vedrørende tvunget eller pligtmæssigt arbejde (nr. 29)

12.

Konventionen vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi (nr. 100)

13.

Konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (nr. 111)

14.

Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87)

15.

Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98)

16.

International konvention om bekæmpelse af og straf for apartheidsforbrydelser.

DEL B

Konventioner om miljø og god regeringsførelse

17.

Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

18.

Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf

19.

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte

20.

Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

21.

Konventionen om den biologiske mangfoldighed

22.

Cartagenaprotokollen om biosikkerhed

23.

Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

24.

De Forenede Nationers enkeltkonvention angående narkotiske stoffer (1961)

25.

De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer (1971)

26.

De Forenede Nationers konvention mod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (1988)

27.

De Forenede Nationers konvention mod korruption (Mexico).