ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
2. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2008 af 1. august 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr 770/2008 af 1. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 349/2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer ( 1 )

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2008 af 1. august 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2008/634/EF

 

*

Afgørelse truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. juni 2008 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

16

 

 

Kommissionen

 

 

2008/635/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande og over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam og krav vedrørende udstedelse af certifikat (meddelt under nummer K(2008) 3625)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin (meddelt under nummer K(2008) 3671)  ( 1 )

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 17. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (EUT L 198 af 26.7.2008)

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 769/2008

af 1. august 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 590/2008 (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 24).


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr 770/2008

af 1. august 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 349/2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 42, nr. 8a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (2) er der fastsat regler for Fællesskabets tilskud til programmer for udryddelse af dyresygdomme.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (3) finder anvendelse på de finansielle tilskud fra Fællesskabet, som medlemsstaterne kan modtage til dækning af de støtteberettigede udgifter til foranstaltninger til udryddelse af dyresygdomme.

(3)

Ved Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (4) er der fastsat nye foranstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza, også vedrørende lavpatogene vira.

(4)

I henhold til beslutning 90/424/EØF, som ændret ved beslutning 2006/53/EF (5), kan Fællesskabet yde tilskud til visse udryddelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne gennemfører for at bekæmpe aviær influenza. I henhold til artikel 3a i beslutning 90/424/EØF gøres Fællesskabets tilskud til udryddelse af aviær influenza betinget af, at de i direktiv 2005/94/EF fastsatte minimumsbekæmpelsesforanstaltninger er gennemført.

(5)

Forordning (EF) nr. 349/2005 bør derfor ajourføres for at tage hensyn til denne ændring.

(6)

I henhold til forordning (EF) nr. 349/2005 udbetales EF-tilskuddet bl.a. på grundlag af en anmodning om godtgørelse bilagt en finansieringsrapport, der består af et afsnit om »passende godtgørelse« og et afsnit om »operationelle omkostninger«. Som det allerede er tilfældet med hensyn til indgivelse af afsnittet om »passende godtgørelse«, bør indgivelsen af finansieringsrapportens afsnit om »operationelle omkostninger« knyttes sammen med meddelelsen af den særlige beslutning vedrørende det finansielle tilskud.

(7)

Forordning (EF) nr. 349/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 349/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne forordning finder anvendelse på de finansielle tilskud fra Fællesskabet, som medlemsstaterne kan modtage til dækning af de støtteberettigede udgifter, der er fastsat i artikel 3, 4 og 5 i nærværende forordning, til foranstaltninger til bekæmpelse af de sygdomme og i de situationer, der er nævnt i:

a)

artikel 3, stk. 1, og artikel 3a, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF, undtagen sygdomme hos dyr af hestefamilien

b)

artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 11, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF.«

2)

Artikel 2, stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

»nødvendige udgifter«: udgifter til køb af materialer eller tjenesteydelser nævnt i artikel 3, stk. 2, første, andet og tredje led, artikel 3a, stk. 3, andet led, og artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i)-iv), og litra b), i beslutning 90/424/EØF, hvis art og direkte forbindelse til de støtteberettigede udgifter som defineret i denne forordnings artikel 3 er dokumenteret.«

3)

Artikel 3, litra a) og b), affattes således:

»a)

hurtig og passende godtgørelse til ejere, som har måttet foretage obligatorisk nedslagning af dyr eller obligatorisk destruktion af æg, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, første og syvende led, artikel 3a, stk. 3, første led, og artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i), i beslutning 90/424/EØF

b)

operationelle omkostninger, der er betalt, og som er afholdt i forbindelse med obligatorisk nedslagning og obligatorisk destruktion af dyr og kontaminerede produkter, til rengøring og desinficering af lokaler og til rengøring og desinficering af kontamineret materiel eller til destruktion heraf, hvis det er nødvendigt, jf. artikel 3, stk. 2, første, andet og tredje led, artikel 3a, stk. 3, andet led, og artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i)-iv), og litra b), i beslutning 90/424/EØF«.

4)

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Afsnittet om »operationelle omkostninger« i den i stk. 1, litra a), omhandlede finansieringsrapport skal indgives i elektronisk format i overensstemmelse med bilag IV senest 60 kalenderdage fra datoen for meddelelsen af den særlige beslutning vedrørende det finansielle tilskud.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008 (EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1).

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(4)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 37.


2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 771/2008

af 1. august 2008

om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 93, stk. 4, og artikel 132, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1907/2006 bemyndiges Det Europæiske Kemikalieagentur, i det følgende benævnt »agenturet«, til at træffe individuelle afgørelser om registrering og vurdering af kemikalier, og der oprettes et klageudvalg, som behandler klager over de afgørelser, der er nævnt i artikel 91, stk. 1, i samme forordning.

(2)

Da forordning (EF) nr. 1907/2006 kun fastsætter de grundlæggende regler for klageadgangen er det nødvendigt at fastsætte nærmere regler for Klageudvalgets organisation og for proceduren vedrørende klager, der indbringes for udvalget.

(3)

For at sikre en afbalanceret retlig og teknisk vurdering af klagerne bør der ved behandlingen af alle klager deltage både juridisk og teknisk kyndige medlemmer af Klageudvalget som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2007 af 23. oktober 2007 om de kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg (2).

(4)

I henhold til artikel 89 i forordning (EF) nr. 1907/2006 består Klageudvalget af en formand og to andre medlemmer, som hver især skal have suppleanter. Det er vigtigt, at formanden sikrer kvaliteten af og sammenhængen mellem Klageudvalgets afgørelser.

(5)

For at fremme behandlingen af klager bør der i hver sag udpeges en referent, hvis opgaver bør fastlægges.

(6)

For at sikre, at Klageudvalget kan fungere hurtigt og effektivt, bør der oprettes et registreringskontor under udvalget.

(7)

Af samme grund bør Klageudvalget bemyndiges til at fastsætte regler for sin virkemåde og sine procedurer.

(8)

For at gøre det muligt for Klageudvalget at træffe endelige afgørelser inden for en rimelig tidsfrist kan bestyrelsen øge antallet af medlemmerne af Klageudvalget i henhold til artikel 89, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Klageudvalget bør derfor bemyndiges til at fastsætte kriterierne for fordelingen af sager mellem sine medlemmer.

(9)

Kvittering for betaling af klagegebyret, der opkræves i forbindelse med alle klager, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (3), bør vedlægges klageskriftet og bør være en betingelse for at antage klagen til realitetsbehandling.

(10)

Kommissionen bør om nødvendigt og på grundlag af erfaringerne i forbindelse med anvendelsen af denne forordning evaluere, hvor effektive bestemmelserne er og hvorledes de fungerer i praksis og eventuelt ændre dem.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Klageudvalgets organisation

Afdeling 1

Klageudvalget

Artikel 1

Sammensætning

1.   Hver klage afgøres af tre medlemmer af agenturets Klageudvalg, i det følgende benævnt »Klageudvalget«.

Mindst et medlem skal være juridisk kyndigt, og mindst et medlem skal være teknisk kyndigt, jf. forordning (EF) nr. 1238/2007.

2.   Klageudvalgets formand eller en af hans suppleanter leder møderne ved behandlingen af alle klagesager.

3.   Formanden sikrer kvaliteten af og sammenhængen mellem Klageudvalgets afgørelser.

Artikel 2

Udelukkelse af medlemmer

Når proceduren i artikel 90, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1907/2006 finder anvendelse, opfordres det pågældende medlem af Klageudvalget til at fremsætte bemærkninger til begrundelsen for en eventuel indsigelse rejst i henhold til artikel 90, stk. 6, i forordningen, inden der træffes afgørelse.

Sagsbehandlingen stilles i bero, indtil der er truffet afgørelse i henhold til artikel 90, stk. 7, i forordningen.

Artikel 3

Substitution af medlemmer

1.   Klageudvalget lader medlemmet substituere med en suppleant, hvis det beslutter at udelukke det pågældende medlem fra sagsbehandlingen, jf. artikel 90, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.   Formanden kan efter begæring fra et medlem af Klageudvalget lade det pågældende medlem substituere med en suppleant i tilfælde af det pågældende medlems orlov, sygdom eller lovlige forfald, eller hvis det pågældende medlem af andre årsager er afskåret fra at deltage i sagsbehandlingen. Kriterierne for valg af suppleant fastlægges efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

Er et medlem ikke i stand til at anmode om at blive substitueret, kan formanden af egen drift substituere medlemmet.

Formanden kan kun afslå en begæring om substitution ved en begrundet afgørelse.

Er formanden afskåret fra at deltage i behandlingen af en klage, udpeger han en suppleant. Er formanden ikke i stand til det, udpeges suppleanten af det af de øvrige medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, som har den højeste anciennitet, eller, hvis de øvrige medlemmer har lige høj anciennitet, af det ældste medlem af Klageudvalget.

3.   Hvis et medlem substitueres inden en høring har fundet sted, stilles sagsbehandlingen ikke i bero, og substitutionen får ikke indflydelse på de processuelle skridt, der allerede er foretaget.

Hvis et medlem substitueres efter en høring har fundet sted, afholdes høringen på ny, medmindre parterne, suppleanten og de andre to medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, bestemmer noget andet.

4.   Hvis et medlem substitueres, er den pågældende suppleant bundet af enhver midlertidig afgørelse, der måtte være truffet inden substitutionen.

5.   Er et medlem fraværende, efter at Klageudvalget har truffet en endelig afgørelse, er Klageudvalget ikke afskåret fra at foretage øvrige tilbageværende processuelle skridt.

Hvis formanden ikke er i stand til at underskrive afgørelsen eller foretage øvrige tilbageværende processuelle skridt, foretages de pågældende skridt på formandens vegne af det af de øvrige medlemmer, der træffer afgørelse i klagesagen, som har den højeste anciennitet i Klageudvalget, eller, hvis de øvrige medlemmer har lige høj anciennitet, af det ældste medlem.

Artikel 4

Referent

1.   Formanden udpeger et af de andre medlemmer, der træffer afgørelse i klagen, til referent i sagen eller udfylder selv denne funktion under hensyntagen til behovet for at sikre en ligelig fordeling af arbejdsbyrden mellem alle medlemmer.

2.   Referenten foretager en indledende undersøgelse af klagen.

3.   Klageudvalget kan efter forslag fra referenten foreskrive en af de foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse i artikel 15.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger kan overdrages referenten.

4.   Referenten udarbejder et udkast til afgørelse.

Afdeling 2

Registreringskontor

Artikel 5

Registreringskontor og leder af registreringskontoret

1.   Der oprettes internt i agenturet et registreringskontor under Klageudvalget. Den person, der udnævnes i henhold til stk. 5, skal være leder af registreringskontoret.

2.   Registreringskontorets opgave er at modtage, videresende og opbevare dokumenter og varetage andre funktioner som fastsat i denne forordning.

3.   Registreringskontoret fører et register over klager, hvori henvisninger til alle klageskrifter samt tilhørende dokumenter indføres.

4.   Registreringskontorets personale, herunder lederen af registreringskontoret, må ikke deltage i den del af agenturets sagsbehandling, der vedrører afgørelser, som kan påklages i medfør af artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

5.   Klageudvalget bistås under udøvelsen af sine opgaver af lederen af registreringskontoret, der udnævnes af den administrerende direktør efter forslag fra formanden.

Formanden har beføjelse til at give lederen af registreringskontoret retningslinjer om forhold, der vedrører udøvelsen af Klageudvalgets funktioner.

6.   Lederen af registreringskontoret kontrollerer, at tidsfrister og andre formelle forhold vedrørende indgivelse af klager overholdes.

7.   Generelle instrukser for lederen af registreringskontoret vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

KAPITEL II

Proceduren

Artikel 6

Klageskrift

1.   Klageskriftet skal indeholde:

a)

klagerens navn og adresse

b)

navn og forretningsadresse på den repræsentant, som klageren måtte have udpeget

c)

en valgt adresse, hvis den afviger fra de under litra a) og b) anførte adresser

d)

en henvisning til den anfægtede afgørelse og klagerens påstande

e)

søgmålsgrundene og de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

f)

i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes, og en fremstilling af de omstændigheder, til støtte for hvilke beviserne fremlægges

g)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i klageskriftet der skal betragtes som fortrolige

h)

en angivelse af, om klageren indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for ham eller i givet fald hans repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

2.   Kvittering for betaling af klagegebyret, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 340/2008, vedlægges klageskriftet.

Hvis klageren er en juridisk person, vedlægges ligeledes dennes vedtægter, en nyere udskrift af handels-, selskabs- eller foreningsregistret eller andet bevis for, at klageren består som juridisk person.

3.   Hvis et klageskrift ikke opfylder kravene i stk. 1, litra a)-d), og stk. 2, fastsætter lederen af registreringskontoret en rimelig tidsfrist, inden for hvilken klageren skal opfylde dem. Lederen af registreringskontoret kan kun fastsætte en sådan tidsfrist én gang.

Under denne tidsfrist løber den i artikel 93, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 nævnte frist ikke.

4.   Såfremt det påvises, at der foreligger en uregelmæssighed, som kan medføre, at en klage ikke kan antages til realitetsbehandling, sender lederen af registreringskontoret straks en begrundet udtalelse til formanden.

Har lederen af registreringskontoret fastsat en tidsfrist i henhold til stk. 3, fremsender han først udtalelsen efter udløbet af denne tidsfrist, hvis uregelmæssigheden ikke er blevet korrigeret.

5.   Lederen af registreringskontoret forkynder straks klageskriftet for agenturet.

6.   En meddelelse offentliggøres på agenturets hjemmeside med angivelse af datoen for klagens indførsel i registret, parternes navne og adresser, klagens genstand, de af klageren nedlagte påstande og et sammendrag af de søgsmålsgrunde, der gøres gældende samt de væsentligste anbringende til støtte herfor.

Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som en klager har anført i henhold til stk. 1, litra g), skal betragtes som fortrolige, og sørger for, at enhver oplysning, der betragtes som fortrolig, ikke offentliggøres i meddelelsen. De nærmere betingelser for offentliggørelsen fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

Artikel 7

Svarskrift

1.   Agenturet skal indgive et svarskrift inden to måneder efter klageskriftets forkyndelse.

Formanden kan under særlige omstændigheder forlænge denne tidsfrist efter en begrundet anmodning fra agenturet.

2.   Svarskriftet skal indeholde:

a)

navn og forretningsadresse på den repræsentant, som agenturet måtte have udpeget

b)

påstandene og de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

c)

i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes, og en fremstilling af de omstændigheder, til støtte for hvilke beviserne fremlægges

d)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i svarskriftet der skal betragtes som fortrolige

e)

angivelse af, om agenturet indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for det eller i givet fald dets repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

3.   Hvis agenturet trods behørig indstævning ikke indgiver svarskrift, fortsætter behandlingen af klagen uden svarskrift.

Artikel 8

Intervention

1.   Enhver, der godtgør en berettiget interesse i udfaldet af en klagesag, der er indbragt for Klageudvalget, kan intervenere under Klageudvalgets behandling af sagen.

2.   En begæring med en redegørelse for de omstændigheder, hvorpå retten til intervention støttes, skal indgives inden to uger fra offentliggørelsen af den i artikel 6, stk. 6, omhandlede meddelelse.

3.   Påstande, der fremsættes i en begæring om intervention, kan kun gå ud på at understøtte en af parternes påstande eller påstå disse forkastet.

4.   Begæringen om intervention skal indeholde:

a)

intervenientens navn og adresse

b)

navn og forretningsadresse på den repræsentant, som intervenienten måtte have udpeget

c)

en valgt adresse, hvis den afviger fra de under litra a) og b) anførte adresser

d)

intervenientens påstande, hvorved denne helt eller delvis støtter en af parternes påstande eller helt eller delvis påstår disse forkastet

e)

de faktiske og retlige anbringender, der gøres gældende

f)

i påkommende tilfælde en angivelse af de beviser, der påberåbes

g)

i påkommende tilfælde en angivelse af, hvilke oplysninger i begæringen om intervention der skal betragtes som fortrolige

h)

angivelse af, om intervenienten indvilliger i, at forkyndelsen finder sted over for ham eller i givet fald hans repræsentant pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

5.   Klageudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt begæringen om intervention kan tages til følge eller ej.

6.   Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

Artikel 9

Repræsentation

Har en part eller en intervenient udpeget en repræsentant, skal den pågældende repræsentant fremlægge en fuldmagt.

Artikel 10

Indgivelse af processkrifter

1.   Alle skriftlige indlæg skal være underskrevet og dateret.

2.   Ved beregningen af tidsfristerne betragtes et processkrift ikke for at være indgivet, før registreringskontoret har modtaget det.

3.   Processkrifter fra en af sagens parter eller en intervenient indgives personligt eller pr. post til registreringskontoret. Klageudvalget kan dog tillade, at processkrifter fra en af sagens parter eller en intervenient indgives pr. fax, e-mail eller et andet teknisk kommunikationsmiddel.

Reglerne for anvendelse af tekniske kommunikationsmidler, herunder anvendelse af elektroniske signaturer, vedtages efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

Artikel 11

Realitetsbehandling af klagen

1.   Der kan gives følgende begrundelser for ikke at antage en klage til realitetsbehandling:

a)

Klageskriftet opfylder ikke kravene i artikel 6, stk. 1, litra a)-d), artikel 6, stk. 2, og artikel 9 i denne forordning.

b)

Klageren har overskredet fristen for at indgive en klage, jf. artikel 92, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

c)

Klagen vedrører ikke en afgørelse som nævnt i artikel 91, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

d)

Den i klagen anfægtede afgørelse er ikke stilet til klageren, og klageren er ikke i stand til at dokumentere, at han er umiddelbart og individuelt berørt, jf. artikel 92, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.   Træffer formanden ikke afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling inden for den i artikel 93, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsatte tidsfrist, indbringes klagen for Klageudvalget med henblik på en gennemgang af begrundelsen og spørgsmålet om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling. Afgørelsen af, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, indgår i den endelige afgørelse.

Artikel 12

Gennemgang af klager

1.   Der må ikke fremlægges yderligere beviser efter den første udveksling af skriftlige indlæg, medmindre Klageudvalget bestemmer, at forsinkelsen i fremlæggelsen af beviser er behørigt begrundet.

2.   Der må ikke nedlægges nye påstande efter den første udveksling af skriftlige indlæg, medmindre Klageudvalget bestemmer, at de støttes på nye retlige eller faktiske omstændigheder, der indtræffer under behandling af sagen.

3.   Klageudvalget opfordrer i påkommende tilfælde sagens parter til at fremsætte bemærkninger til meddelelser udstedt af Klageudvalget eller til udtalelser fra den anden part eller intervenienterne.

Klageudvalget fastsætter en rimelig tidsfrist for fremsættelse af bemærkninger.

4.   Klageudvalget underretter parterne om afslutningen af den skriftlige del af sagsbehandlingen.

Artikel 13

Høringer

1.   Klageudvalget afholder en høring, hvis det anses for nødvendigt, eller hvis en af parterne begærer det.

Begæringen indgives senest to uger efter, at den pågældende part er blevet underrettet om afslutningen af den skriftlige del af sagsbehandlingen. Formanden kan forlænge denne tidsfrist.

2.   Lederen af registreringskontoret sender parterne en indkaldelse til høring.

3.   Hvis en part, som er blevet behørigt indkaldt til en høring, ikke giver møde, kan sagsbehandlingen fortsætte uden den pågældende part.

4.   Klageudvalgets høringer er offentlige, medmindre Klageudvalget af vægtige grunde af egen drift eller efter begæring fra en af parterne træffer anden afgørelse.

5.   Høringen indledes og ledes af formanden, der er ansvarlig for, at høringen forløber korrekt.

Formanden og de andre medlemmer kan stille spørgsmål til parterne eller deres repræsentanter.

6.   Lederen af registreringskontoret optager et protokollat for hver høring.

Protokollatet underskrives af formanden og lederen af registreringskontoret og har retsvirkning som autentisk bevis.

Inden protokollatet underskrives, skal vidner eller sagkyndige have mulighed for at gennemgå og bekræfte indholdet af de dele af protokollatet, der omhandler deres udsagn.

7.   Høringen kan afholdes som videokonference eller gennem brug af anden kommunikationsteknologi, hvis de tekniske muligheder er til stede.

Artikel 14

Sprogvalg

1.   Det sprog, som klageskriftet indgives på, er processproget i klagesagen.

Hvis den anfægtede afgørelse er stilet til klageren, indgives klageskriftet på det sprog, som afgørelsen er affattet på, eller på et af de officielle fællesskabssprog, der er valgt i de indlæg, der førte til afgørelsen, herunder i enhver oplysning, der er indsendt i medfør af artikel 10, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

2.   Processproget anvendes i Klageudvalgets skriftlige og mundtlige sagsbehandling og i dets protokollater og afgørelser.

Ethvert dokument, der er affattet på et andet sprog end processproget, skal være vedlagt en oversættelse til processproget.

Er der tale om omfangsrige dokumenter, kan oversættelsen begrænses til uddrag. Klageudvalget kan dog til enhver tid af egen drift eller efter begæring fra en af parterne kræve en mere omfattende eller en fuldstændig oversættelse.

3.   Efter begæring fra en af parterne og efter at have hørt den anden part kan Klageudvalget tillade, at der anvendes et andet officielt fællesskabssprog end processproget under hele eller dele af sagsbehandlingen.

4.   Efter begæring fra en intervenient og efter at have hørt parterne kan Klageudvalget tillade, at intervenienten anvender et andet officielt fællesskabssprog end processproget.

5.   Hvis vidner eller en sagkyndig fremfører, at de ikke kan udtrykke sig tilstrækkeligt klart på processproget, kan Klageudvalget tillade, at de anvender et andet officielt fællesskabssprog.

6.   Hvis Klageudvalget tillader, at der anvendes et andet sprog end processproget, sørger registreringskontoret for oversættelses- eller tolkningsbistand.

Artikel 15

Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse

1.   Klageudvalget kan på ethvert tidspunkt under sagsbehandlingen træffe bestemmelse om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse.

2.   Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse har navnlig til formål:

a)

at sikre, at sagsbehandlingen forløber effektivt og at lette bevisoptagelsen

b)

at afklare de punkter, på hvilke parterne bør uddybe deres argumentation

c)

at præcisere indholdet af parternes påstande, anbringender og argumenter og afklare, hvilke spørgsmål der er omtvistede mellem parterne.

3.   Foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse kan bl.a. bestå i:

a)

at stille spørgsmål til parterne

b)

at opfordre parterne til at afgive skriftlige eller mundtlige indlæg om visse aspekter af sagsbehandlingen

c)

at anmode parterne eller tredjemænd om oplysninger

d)

at anmode om fremlæggelse af dokumenter vedrørende sagen

e)

at indkalde parterne eller deres repræsentanter til møder

f)

at henlede opmærksomheden på de punkter, som synes at være af særlig betydning, eller på det forhold, at visse spørgsmål ikke længere synes at være omtvistede

g)

at fremsætte bemærkninger, der kan bidrage til, at sagsbehandlingen kan indskrænkes til de væsentlige punkter.

Artikel 16

Beviser

1.   I Klageudvalgets sagsbehandlinger kan bevisoptagelsen foregå på følgende måder:

a)

anmodninger om oplysninger

b)

fremlæggelse af dokumenter og genstande

c)

afhøring af parterne eller vidnerne

d)

indhentelse af udtalelser fra sagkyndige.

De nærmere bestemmelser om bevisoptagelse fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3.

2.   Hvis Klageudvalget anser det for nødvendigt, at en part, et vidne eller en sagkyndig afgiver mundtlig forklaring, indkaldes den pågældende til at give møde.

3.   Parterne underrettes i tilfælde af, at et vidne eller en sagkyndig skal afhøres af Klageudvalget. De har ret til at være til stede og stille spørgsmål til vidnet eller den sagkyndige.

Parterne kan rejse indsigelse mod, at et vidne eller en sagkyndig afhøres, under påberåbelse af manglende kompetence vedrørende klagen. Når der rejses en sådan indsigelse, afgøres spørgsmålet af Klageudvalget.

4.   Inden afgivelse af forklaring skal enhver sagkyndig og ethvert vidne afgive en erklæring om eventuelle personlige interesser, han måtte have i sagen, om han tidligere har været repræsentant for en af parterne, eller om han har deltaget i udarbejdelsen af den anfægtede afgørelse.

Hvis den sagkyndige eller vidnet ikke selv afgiver en sådan erklæring, kan parterne henlede Klageudvalgets opmærksomhed på dette.

5.   Indsigelse mod at et vidne eller en sagkyndig afhøres, skal fremsættes inden to uger efter, at parterne har fået meddelelse om indkaldelsen af vidnet eller udpegelsen af den sagkyndige. Den pågældende part redegør for grundene til sin indsigelse og angiver beviserne herfor.

6.   Forklaringer afgivet af vidner eller sagkyndige optages i protokollatet.

Artikel 17

Udgifter i forbindelse med bevisoptagelse

1.   Vidner og sagkyndige, der indkaldes af og giver møde i Klageudvalget, har ret til en rimelig godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

Vidner, der indkaldes af og giver møde i Klageudvalget, har også ret til en rimelig godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Sagkyndige, der ikke er ansat på agenturet, har ret til et honorar for deres arbejde.

2.   Godtgørelsen udbetales til vidner, efter at de har afgivet forklaring, og til sagkyndige, efter at de har udført deres pligt eller opgaver. Der kan dog udbetales et forskud.

3.   Agenturets bestyrelse fastsætter bestemmelserne for beregning af de beløb og forskud, der skal udbetales.

4.   Der fastsættes efter proceduren i artikel 27, stk. 3, og efter aftale med bestyrelsen nærmere bestemmelser om følgende:

a)

hvem der afholder udgifterne i forbindelse med bevisoptagelse

b)

ordninger for udbetaling af godtgørelser og honorarer til vidner og sagkyndige.

5.   De bestemmelser, der er nævnt i stk. 3 og 4, skal fastsættes under behørig hensyntagen til tilsvarende bestemmelser på andre områder i fællesskabslovgivningen.

Artikel 18

Kompetence

Hvis Klageudvalget henviser sagen til det kompetente organ i agenturet i overensstemmelse med artikel 93, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006, er sidstnævnte bundet af begrundelsen for Klageudvalgets afgørelse, medmindre nye omstændigheder indtræffer.

Artikel 19

Forhandlingsprocedure

1.   Kun de tre medlemmer af Klageudvalget, der træffer afgørelse i klagesagen, deltager i forhandlingerne vedrørende den pågældende klage. Forhandlingerne er og forbliver hemmelige.

2.   Under forhandlingerne skal hvert medlem give sin holdning til kende og begrundelsen herfor.

Referentens holdning høres først, og hvis referenten ikke er formand, høres formandens holdning til sidst.

Artikel 20

Afstemning

Hvis en afstemning er nødvendig, afgives stemmerne i den rækkefølge, der er anført i artikel 19, stk. 2, andet afsnit. Hvis formanden imidlertid også er referent, stemmer han til sidst.

Afgørelserne træffes med stemmeflertal.

Det er ikke tilladt at undlade at stemme.

Artikel 21

Afgørelser

1.   Afgørelsen skal indeholde:

a)

en angivelse af, at afgørelsen er truffet af Klageudvalget

b)

datoen for afgørelsen

c)

navnene på de medlemmer af Klageudvalget, der har deltaget i sagsbehandlingen

d)

navnene på parterne og intervenienterne i klagesagen og deres repræsentanter under sagen

e)

parternes påstande

f)

en kort fremstilling af de faktiske omstændigheder

g)

præmisserne

h)

Klageudvalgets konklusion, herunder om nødvendigt en afgørelse om, hvem der skal betale omkostningerne i forbindelse med bevisoptagelse, og en afgørelse om godtgørelse af gebyrer, der er betalt i henhold til artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 340/2008.

2.   Formanden og lederen af registreringskontoret underskriver afgørelsen. Underskrifterne kan være elektroniske.

Originaleksemplaret af afgørelsen opbevares i registreringskontoret.

3.   Afgørelsen forkyndes for parterne i overensstemmelse med artikel 22.

4.   Afgørelsen vedlægges en erklæring om, at den kan påklages i henhold til artikel 230 i traktaten og artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Erklæringen skal indeholde en angivelse af fristen for indbringelse af sagen.

Selv om denne erklæring ikke vedlægges, er afgørelsen ikke ugyldig.

5.   Klageudvalgets endelige afgørelser offentliggøres i deres helhed i en hensigtsmæssig form, medmindre formanden træffer en anden afgørelse efter begrundet begæring fra en af parterne.

Artikel 22

Forkyndelse af dokumenter

Lederen af registreringskontoret sørger for, at Klageudvalgets afgørelser og meddelelser forkyndes for parterne og intervenienterne.

Forkyndelsen finder sted på en af følgende måder:

1)

ved anbefalet brev med en formular til bekræftelse af modtagelsen

2)

ved personlig aflevering af kopien mod kvittering

3)

ved et teknisk kommunikationsmiddel, som Klageudvalget har adgang til, og som parten eller dennes repræsentant har accepteret med henblik på forkyndelse.

Artikel 23

Tidsfrister

1.   Frister, der er foreskrevet eller fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller i nærværende forordning, for så vidt angår behandling af klagesager, beregnes efter stk. 2-6 i nærværende artikel.

2.   Såfremt en frist, der er udtrykt i dage, uger, måneder eller år, skal regnes fra den dag, hvor en begivenhed indtræffer, eller en handling foretages, medregnes den pågældende dag ikke i fristen.

3.   En frist, der er udtrykt i uger, måneder eller år, udløber ved udgangen af den dag, der i fristens sidste uge, måned eller år er samme ugedag eller dag i måneden som den dag, hvor den begivenhed er indtruffet, eller den handling fandt sted, fra hvilken fristen regnes.

Såfremt den dag, på hvilken en frist, der er udtrykt i måneder eller år, ville udløbe, ikke forekommer i fristens sidste måned, udløber fristen med udgangen af denne måneds sidste dag.

4.   Såfremt en frist er udtrykt i måneder og dage, tages der først hensyn til hele måneder, dernæst til dage.

5.   Ved beregningen af fristerne medregnes agenturets officielle fri- og helligdage, lørdage og søndage.

6.   Ville fristen udløbe på en lørdag, søndag eller officiel fri- eller helligdag, udløber den først ved udgangen af den følgende hverdag.

Artikel 24

Forlængelse og overskridelse af tidsfrister

1.   Frister fastsat i medfør af denne forordning kan forlænges af den, der har fastsat dem.

2.   Overskridelse af en tidsfrist berører ikke en parts rettigheder, såfremt den pågældende part på en for Klageudvalget tilfredsstillende måde godtgør, at der foreligger omstændigheder, som ikke kunne forudses, eller force majeure.

Artikel 25

Udsættelse af sagen

Klageudvalget kan på begæring fra en af parterne eller af egen drift udsætte sagen efter at have hørt parterne.

Hvis en af parterne modsætter sig udsættelsen, træffes afgørelsen ved en begrundet afgørelse.

Artikel 26

Berigtigelse

Klageudvalget kan efter at have hørt parterne berigtige skrive- eller regnefejl eller åbenbare urigtigheder i afgørelsen, enten af egen drift eller efter anmodning fra en af parterne, såfremt anmodningen fremsættes inden en måned efter forkyndelsen af afgørelsen.

KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 27

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Yderligere procedureregler, der er nødvendige for en effektiv behandling af klager, og de nødvendige regler for tilrettelæggelsen af Klageudvalgets arbejde, herunder regler om fordelingen af sager mellem medlemmerne, kan fastsættes efter proceduren i stk. 3.

2.   Praktiske anvisninger til parterne og intervenienterne samt instrukser vedrørende forberedelse og ledelse af høringer ved Klageudvalget og vedrørende indgivelse og forkyndelse af processkrifter og skriftlige bemærkninger kan vedtages efter proceduren i stk. 3.

3.   Formanden og de to andre medlemmer, der er udnævnt i overensstemmelse med artikel 89, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1907/2006, vedtager med stemmeflertal de regler og foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordning.

Artikel 28

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 280 af 24.10.2007, s. 10.

(3)  EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6.


2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 772/2008

af 1. august 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 514/2008 (EUT L 150 af 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 16.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 2. august 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/16


AFGØRELSE TRUFFET VED FÆLLES OVERENSKOMST MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 18. juni 2008

om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(2008/634/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER HAR —

under henvisning til artikel 289 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (1)

(2)

Det skal fastlægges, hvor dette institut skal have sit hjemsted —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi får hjemsted i Budapest.

Artikel 2

Denne afgørelse, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, har virkning fra datoen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2008.

M. KUCLER DOLINAR

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.


Kommissionen

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2008

om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande og over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam og krav vedrørende udstedelse af certifikat

(meddelt under nummer K(2008) 3625)

(EØS-relevant tekst)

(2008/635/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, indledningen, og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF fastsættes de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal gælde for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der med hensyn til dyresundhedsmæssige betingelser ikke er underlagt de specifikke fællesskabsbestemmelser, som er omhandlet i direktivet. I henhold til direktivet skal der også fastsættes en liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til at give garantier svarende til dem, der er fastsat i kapitel II i direktivet, og hvorfra medlemsstaterne må indføre sæd, æg og embryoner af får og geder.

(2)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal der ligeledes fastsættes en liste over de opsamlingsstationer for sæd og embryoner i tredjelande, for hvilke disse tredjelande kan give de i direktivets artikel 11 omhandlende garantier.

(3)

For at skabe sammenhæng i fællesskabslovgivningen og under hensyntagen til den internationale nomenklatur er det for opsamlingsstationer for æg og embryoner af får og geder imidlertid mere hensigtsmæssigt at bruge udtrykket »embryonindsamlingsteam« i stedet for »opsamlingsstation«.

(4)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal sæd, æg og embryoner af får og geder, som skal importeres til Fællesskabet, ledsages af sundhedscertifikater, som der skal udarbejdes modeller til i overensstemmelse med dette direktiv.

(5)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal der også fastsættes specifikke dyresundhedsmæssige betingelser eller garantier, der svarer til dem, der er fastsat i dette direktiv, for import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder.

(6)

I henhold til Kommissionens beslutning 94/63/EF af 31. januar 1994 om en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder samt æg og embryoner af svin (2) skal medlemsstaterne tillade indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder fra de tredjelande, der er opført på listen i bilaget til Rådets beslutning 79/542/EØF (3), og hvorfra indførsel af levende får og geder er tilladt.

(7)

Beslutning 94/63/EF er nu blevet ophævet ved Kommissionens beslutning 2008/636/EF (4).

(8)

Derfor bør der ved nærværende beslutning opstilles en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder.

(9)

Der bør ved nærværende beslutning ligeledes opstilles lister over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder med oprindelse i tredjelande.

(10)

I artikel 17, stk. 3, i direktiv 92/65/EØF er der fastsat en procedure for ændring af listerne over de sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder. De ændrede lister skal offentliggøres på Kommissionens websted (5).

(11)

Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der tages hensyn til betingelserne for samhandelen inden for Fællesskabet med får og geder til avlsbrug og de særlige sæt af prøver for disse dyr, der er fastsat i Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (6), i forbindelse med standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(12)

Dyresundhedsbetingelserne for import til Fællesskabet af får og geder til avl er fastsat i beslutning 79/542/EØF. Der bør derfor også tages hensyn til disse betingelser i standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(13)

Visse infektiøse sygdomme hos får og geder kan overføres via sæd. Derfor skal der foretages særlige dyresundhedsmæssige prøver til identifikation af disse sygdomme i henhold til særlige prøveprogrammer, som afspejler, hvor donordyrene har opholdt sig før og i sædopsamlingsperioden. Disse prøver og prøveprogrammer bør være i overensstemmelse med internationale standarder og derfor fremgå af standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(14)

Der bør også tages hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (7) og Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2006 af 31. marts 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer og supplerende garantier, om dispensation fra visse krav i beslutning 2003/100/EF og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1874/2003 (8).

(15)

Hygiejnebetingelser for indsamling, behandling, opbevaring og transport af æg og embryoner og de sundhedsbetingelser, der finder anvendelse på hundonordyr, er fastsat i kapitel III og IV i bilag D til direktiv 92/65/EØF. Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte supplerende garantier, navnlig med hensyn til officielt veterinærtilsyn med embryonindsamlingsteam, i denne beslutning.

(16)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivning bør der i denne beslutning opstilles en liste over tredjelande og godkendte sædopsamlingsstationer, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af sæd af får og geder, en liste over tredjelande og godkendte embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af æg og embryoner af disse dyrearter, og krav vedrørende udstedelse af certifikat for denne import for at samle alle disse bestemmelser i én enkelt retsakt.

(17)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat, der er fastsat i punkt 7, litra b), kapitel IX.B., i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (9) som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (10). For sendinger af sæd, æg eller embryoner af får eller geder fra Schweiz til Fællesskabet bør de certifikater, der er omhandlet i Kommissionens beslutning 95/388/EF af 19. september 1995 om sundhedscertifikater for handel inden for EF med sæd, æg og embryoner fra får og geder (11) derfor finde anvendelse som vedtaget i overensstemmelse med nævnte beslutning.

(18)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat og de standardsundhedserklæringer, som kan fastsættes i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (12) som godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF (13).

(19)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat og de standardsundhedserklæringer, som kan fastsættes i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (14) som godkendt ved Rådets afgørelse 97/132/EF (15).

(20)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Import af sæd

Medlemsstaterne tillader import af sæd af får og geder, der er opsamlet i et tredjeland og på en godkendt sædopsamlingsstation, der er opført i bilag I, og som opfylder de dyresundhedskrav, der er fastlagt i standardsundhedscertifikatet i bilag II.

Artikel 2

Import af æg og embryoner

Medlemsstaterne tillader import af æg og embryoner af får og geder, der er indsamlet i et tredjeland og af et godkendt embryonindsamlingsteam, der er opført i bilag III, og som opfylder de dyresundhedskrav, der er fastlagt i standardsundhedscertifikatet i bilag IV.

Artikel 3

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2008.

Artikel 4

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(2)  EFT L 28 af 2.2.1994, s. 47. Senest ændret ved beslutning 2004/211/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(3)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/61/EF (EUT L 15 af 18.1.2008, s. 33).

(4)  Se side 32 i denne EUT.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(7)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2008 (EUT L 161 af 20.6.2008, s. 4).

(8)  EUT L 94 af 1.4.2006, s. 28.

(9)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(10)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(11)  EFT L 234 af 3.10.1995, s. 30. Ændret ved afgørelse 2005/43/EF (EUT L 20 af 22.1.2005, s. 34).

(12)  EFT L 71 af 18.3.1999, s. 3.

(13)  EFT L 71 af 18.3.1999, s. 1.

(14)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 5.

(15)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4. Ændret ved afgørelse 1999/837/EF (EFT L 332 af 23.12.1999, s. 1).


BILAG I

Liste over tredjelande og godkendte sædopsamlingsstationer, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd af får og geder

ISO-kode

Tredjelandets navn

Opsamlingsstationens godkendelsnummer

Opsamlingsstationens navn

Opsamlingsstationens adresse

Opsamlingsstationens godkendelsesdato

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 og II.4.9 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

CA

Canada

 

 

 

 

Område som beskrevet i bilag I, del 1, til beslutning 79/542/EØF (med seneste ændringer).

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

New Zealand

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

a)

Eksportlandet udsteder sundhedscertifikater som vist i bilag II. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet, som angivet i bilag I.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger det, skal de supplerende betingelser indsættes i det originale sundhedscertifikat.

b)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

c)

Det skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EF-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (skemaet i punkt I.28 i standardcertifikatet), skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end en side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen den sidste arbejdsdag før, sendingen læsses til eksport til EF. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

h)

Certifikatet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

i)

Sæd og æg/embryoner må ikke transporteres i samme beholder som anden sæd og andre æg/embryoner, der enten ikke skal sendes til EF eller har lavere sundhedsstatus.

j)

Under transporten til EF skal beholderen forblive lukket, og plomben må ikke brydes.

k)

Certifikatets referencenummer, som der henvises til i rubrik I.2 og II.a, skal udstedes af den kompetente myndighed.


BILAG II

Standardsundhedscertifikat for import af sæd af får og geder

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Liste over tredjelande og godkendte embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af æg og embryoner af får og geder

ISO-kode

Tredjelandets navn

Teamets godkendelsesnummer

Teamets navn

Teamets adresse

Teamets godkendelsesdato

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.1 og II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

CA

Canada

 

 

 

 

Område som beskrevet i bilag I, del 1, til beslutning 79/542/EØF.

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

New Zealand

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

a)

Eksportlandet udsteder sundhedscertifikater som vist i bilag IV. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet, som angivet i bilag III.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger det, skal de supplerende betingelser indsættes i det originale sundhedscertifikat.

b)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

c)

Det skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EF-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (skemaet i punkt I.28 i standardcertifikatet), skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end en side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen den sidste arbejdsdag før, sendingen læsses til eksport til EF. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

h)

Certifikatet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

i)

Æg/embryoner og sæd må ikke transporteres i samme beholder som andre æg/embryoner og anden sæd, der enten ikke skal sendes til EF eller har lavere sundhedsstatus.

j)

Under transporten til EF skal beholderen forblive lukket, og plomben må ikke brydes.

k)

Certifikatets referencenummer, som der henvises til i rubrik I.2 og II.a, skal udstedes af den kompetente myndighed.


BILAG IV

Standardsundhedscertifikat for import af æg og embryoner af får og geder

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2008

om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin

(meddelt under nummer K(2008) 3671)

(EØS-relevant tekst)

(2008/636/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, indledningen og litra a), og artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/65/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i direktivet. Det bestemmes ligeledes, at der skal opstilles en liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til at give garantier svarende til dem, der er fastsat i direktivet, og hvorfra medlemsstaterne må indføre sæd, æg og embryoner fra svin.

(2)

I del III i bilaget til Kommissionens beslutning 94/63/EF af 31. januar 1994 om en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder samt æg og embryoner af svin (2) er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af æg og embryoner fra svin, og tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre ornesæd, jf. Kommissionens beslutning 2002/613/EF af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd (3).

(3)

Beslutning 94/63/EF er blevet ændret flere gange for at tage hensyn til den nyeste videnskabelige og tekniske udvikling. For øjeblikket finder den anvendelse på sæd, æg og embryoner af får og geder og på æg og embryoner af svin.

(4)

Kommissionen agter nu i en særskilt retsakt at fastsætte de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder, herunder opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af de pågældende varer.

(5)

I beslutning 2002/613/EF er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af ornesæd. Den pågældende liste blev opstillet på baggrund af dyresundhedstilstanden i tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af levende svin. Da der for så vidt angår de vigtigste eksotiske smitsomme sygdomme ikke foreligger videnskabelig dokumentation for, at risiciene som følge af sundhedstilstanden hos donorsoen og donorornen kan reduceres ved at behandle embryonet, bør der af hensyn til EF-lovgivningens overensstemmelse og sammenhæng henvises til listen i nærværende beslutning, når der opstilles en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af æg og embryoner fra svin.

(6)

Af hensyn til klarheden i EF-lovgivningen bør beslutning 94/63/EF ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner af svin fra de tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre ornesæd, jf. artikel 1 i beslutning 2002/613/EF.

Artikel 2

Beslutning 94/63/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(2)  EFT L 28 af 2.2.1994, s. 47. Senest ændret ved beslutning 2004/211/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(3)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2007/14/EF (EUT L 7 af 12.1.2007, s. 28).


Berigtigelser

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/34


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 17. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter

( Den Europæiske Unions Tidende L 198 af 26. juli 2008 )

I indholdsfortegnelsen, på side 1 i titlen og på side 6 i slutformularen:

i stedet for:

»17. juli 2008«,

læses:

»15. juli 2008«.