ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 205

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
1. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 752/2008 af 31. juli 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2008 af 31. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1299/2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2008 af 31. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2008 af 31. juli 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ( 1 )

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 756/2008 af 31. juli 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. august 2008

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2008 af 31. juli 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 758/2008 af 31. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 711/2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2008 af 31. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2008 af 31. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår tilladelse til at anvende kasein og kaseinater i fremstillingen af ost

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 761/2008 af 31. juli 2008 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (kodificeret udgave) ( 1 )

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/628/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. februar 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

40

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

42

 

 

Kommissionen

 

 

2008/629/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. juni 2008 om ændring af afgørelse 2005/56/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

47

 

 

2008/630/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. juli 2008 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (meddelt under nummer K(2008) 3698)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juli 2008 om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår visse regioner i medlemsstaterne anført i bilaget og for så vidt angår forlængelse af beslutningens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2008) 3964)  ( 1 )

51

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/632/FUSP af 31. juli 2008 om ændring af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 752/2008

af 31. juli 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 590/2008 (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 24).


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 753/2008

af 31. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1299/2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 127 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for humle (2) ophæves fra den 1. juli 2008, jf. artikel 201, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen).

(2)

Nogle af de bestemmelser om producentsammenslutninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1952/2005, indgår ikke i fusionsmarkedsordningen. For at humlesektoren fortsat kan fungere effektivt, bør disse bestemmelser indarbejdes i Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2007 af 6. november 2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren (3).

(3)

I artikel 122 i fusionsmarkedsordningen er der fastsat generelle principper for medlemsstaternes anerkendelse af producentorganisationer. Disse principper bør også gælde for humlesektoren. Af konsekvenshensyn bør udtrykket »producentsammenslutninger« dog fortsat anvendes for humlesektoren.

(4)

For at undgå enhver forskelsbehandling af producenterne og sikre foranstaltningernes ensartethed og effektivitet bør de betingelser, som producentsammenslutningerne skal opfylde for at blive anerkendt af medlemsstaterne, fastlægges for hele EF. For at opnå en effektiv koncentration af udbuddet er det navnlig nødvendigt, at producentsammenslutningerne har en størrelse, der gør dem økonomisk levedygtige, og at de udbyder de tilsluttede producenters samlede produktion direkte eller lader denne udbyde af producenterne efter fælles regler.

(5)

Forordning (EF) nr. 1299/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1299/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Ansvaret for anerkendelse af producentorganisationer, jf. artikel 122 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4), i det følgende benævnt »producentsammenslutninger« påhviler den medlemsstat, på hvis område producentsammenslutningen har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2.   Medlemsstaterne skal efter anmodning anerkende de producentsammenslutninger, der opfylder nedenstående almindelige betingelser:

a)

De skal have status som juridisk person eller have tilstrækkelig retsevne til at have rettigheder og forpligtelser efter den nationale lovgivning.

b)

De skal anvende de fælles regler for produktion og markedsføring i første afsætningsled, som er defineret i andet afsnit.

c)

Deres vedtægter skal forpligte deres medlemmer til:

i)

at overholde de fælles produktionsregler og beslutningerne om, hvilke sorter der kan produceres

ii)

at sælge deres samlede produktion gennem sammenslutningen.

d)

De skal godtgøre, at de er økonomisk levedygtige.

e)

De skal i hele deres virksomhed afstå fra enhver forskelsbehandling af Fællesskabets producenter eller producentsammenslutninger, der især beror på nationalitet eller etableringssted.

f)

De skal uden forskelsbehandling sikre enhver producent, der forpligter sig til at overholde vedtægterne, ret til at blive medlem af sammenslutningen.

g)

Deres vedtægter skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at de medlemmer af en sammenslutning, der ønsker at opgive deres medlemskab, kan gøre det, efter at de har været medlemmer i mindst tre år, og såfremt de senest et år forud for deres udtræden har underrettet sammenslutningen herom, jf. dog nationale love eller andre retsforskrifter, der har til formål i bestemte tilfælde at beskytte en producentsammenslutning eller dens kreditorer mod eventuelle finansielle følger af et medlems udtræden eller at forhindre et medlem i at udtræde i løbet af regnskabsåret.

h)

De skal ifølge deres vedtægter have forpligtelse til at føre særskilt bogholderi for den virksomhed, der danner grundlag for anerkendelsen.

i)

De må ikke indtage en dominerende stilling i Fællesskabet.

Ved første afsætningsled forstås producentens eget salg af humlen eller, hvis der er tale om en producentsammenslutning, medlemmernes salg af humle til engrosvirksomheder eller til forarbejdningsindustrien.

3.   Forpligtelsen i stk. 2, litra c), gælder ikke for produkter, som producenterne har indgået købekontrakter for, inden de tiltrådte producentsammenslutningen, såfremt den pågældende sammenslutning er blevet underrettet herom og har godkendt dem.

4.   Uanset stk. 2, litra c), nr. ii), kan de tilsluttede producenter, hvis producentsammenslutningen tillader det, på de betingelser, sammenslutningen har fastlagt:

a)

erstatte forpligtelsen til at sælge hele produktionen gennem producentsammenslutningen som fastsat i stk. 2, litra c), nr. ii), med forpligtelsen til at afsætte i henhold til de fælles regler, der er fastlagt i sammenslutningens vedtægter, og som sikrer, at sammenslutningen har ret til at få salgspriserne oplyst, da den skal godkende disse, idet manglende godkendelse forpligter sammenslutningen til at overtage humlen til en højere pris

b)

gennem en anden af deres egen sammenslutning valgt producentsammenslutning sælge produkter, som på grund af deres karakteristika ikke automatisk indgår i deres egen sammenslutnings handelsaktiviteter.

5.   De fælles regler, der er omhandlet i stk. 2, litra b), og litra c), nr. i), skal fastlægges skriftligt. Reglerne skal mindst omfatte følgende elementer:

a)

for produktionens vedkommende:

i)

bestemmelser om anvendelse af en eller flere bestemte sorter ved fornyelse af beplantningerne eller anlæg af nyplantninger

ii)

bestemmelser om overholdelse af en vis dyrkningspraksis og af plantebeskyttelsesforanstaltninger

iii)

bestemmelser om plukning, tørring og i påkommende tilfælde behandling med henblik på salg

b)

i forbindelse med afsætningen navnlig med hensyn til koncentrationen af og betingelserne for udbud:

i)

generelle bestemmelser for salg gennem sammenslutningen

ii)

bestemmelser vedrørende de mængder, som producenterne kan sælge selv, samt regler for dette salg.

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan en medlemsstat efter begæring få tilladelse til at anerkende en sammenslutning, hvis registrerede arealer omfatter under 60 ha, hvis disse arealer ligger i et anerkendt produktionsområde, der dækker under 100 ha.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 1.

(3)  EUT L 289 af 7.11.2007, s. 4.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 754/2008

af 31. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 3, andet afsnit, og artikel 10, stk. 4, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 1, fjerde led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2)

I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3)

Italien, Cypern, Ungarn, Østrig, Portugal og Det Forenede Kongerige har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Forordning (EF) nr. 318/2007 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 607/2008 (EUT L 166 af 27.6.2008, s. 18).


BILAG

»BILAG V

LISTE OVER GODKENDTE FACILITETER OG CENTRE, JF. ARTIKEL 6, STK. 1

ISO-landekode

Landets navn

Karantænefacilitetens eller -centrets godkendelsesnummer

AT

Østrig

AT OP Q1

AT

Østrig

AT-KO-Q1

AT

Østrig

AT-3-KO-Q2

AT

Østrig

AT-3-ME-Q1

AT

Østrig

AT-3-HO-Q-1

AT

Østrig

AT3-KR-Q1

AT

Østrig

AT-4-KI-Q1

AT

Østrig

AT-4-VB-Q1

AT

Østrig

AT 6 10 Q 1

AT

Østrig

AT 6 04 Q 1

BE

Belgien

BE VQ 1003

BE

Belgien

BE VQ 1010

BE

Belgien

BE VQ 1011

BE

Belgien

BE VQ 1012

BE

Belgien

BE VQ 1013

BE

Belgien

BE VQ 1016

BE

Belgien

BE VQ 1017

BE

Belgien

BE VQ 3001

BE

Belgien

BE VQ 3008

BE

Belgien

BE VQ 3014

BE

Belgien

BE VQ 3015

BE

Belgien

BE VQ 4009

BE

Belgien

BE VQ 4017

BE

Belgien

BE VQ 7015

CZ

Tjekkiet

21750016

CZ

Tjekkiet

21750027

CZ

Tjekkiet

21750050

CZ

Tjekkiet

61750009

DE

Tyskland

BB-1

DE

Tyskland

BW-1

DE

Tyskland

BY-1

DE

Tyskland

BY-2

DE

Tyskland

BY-3

DE

Tyskland

BY-4

DE

Tyskland

HE-1

DE

Tyskland

HE-2

DE

Tyskland

NI-1

DE

Tyskland

NI-2

DE

Tyskland

NI-3

DE

Tyskland

NW-1

DE

Tyskland

NW-2

DE

Tyskland

NW-3

DE

Tyskland

NW-4

DE

Tyskland

NW-5

DE

Tyskland

NW-6

DE

Tyskland

NW-7

DE

Tyskland

NW-8

DE

Tyskland

RP-1

DE

Tyskland

SN-1

DE

Tyskland

SN-2

DE

Tyskland

TH-1

DE

Tyskland

TH-2

ES

Spanien

ES/01/02/05

ES

Spanien

ES/05/02/12

ES

Spanien

ES/05/03/13

ES

Spanien

ES/09/02/10

ES

Spanien

ES/17/02/07

ES

Spanien

ES/04/03/11

ES

Spanien

ES/04/03/14

ES

Spanien

ES/09/03/15

ES

Spanien

ES/09/06/18

ES

Spanien

ES/10/07/20

FR

Frankrig

38.193.01

GR

Grækenland

GR.1

GR

Grækenland

GR.2

IE

Irland

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

Italien

003AL707

IT

Italien

305/B/743

IT

Italien

132BG603

IT

Italien

170BG601

IT

Italien

233BG601

IT

Italien

068CR003

IT

Italien

006FR601

IT

Italien

054LCO22

IT

Italien

I — 19/ME/01

IT

Italien

119RM013

IT

Italien

006TS139

IT

Italien

133VA023

IT

Italien

015RM168

MT

Malta

BQ 001

NL

Nederlandene

NL-13000

NL

Nederlandene

NL-13001

NL

Nederlandene

NL-13002

NL

Nederlandene

NL-13003

NL

Nederlandene

NL-13004

NL

Nederlandene

NL-13005

NL

Nederlandene

NL-13006

NL

Nederlandene

NL-13007

NL

Nederlandene

NL-13008

NL

Nederlandene

NL-13009

NL

Nederlandene

NL-13010

PL

Polen

14084501

PT

Portugal

05 01 CQA

PT

Portugal

01 02 CQA

PT

Portugal

03 01 CQAR

PT

Portugal

05 07 CQAA

UK

Det Forenede Kongerige

21/07/01

UK

Det Forenede Kongerige

21/07/02

UK

Det Forenede Kongerige

01/08/01

UK

Det Forenede Kongerige

21/08/01«


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 755/2008

af 31. juli 2008

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1), særlig artikel 11, litra c), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF fastsætter, at hvis der for et bestemt lovreguleret erhverv er indført andre specifikke ordninger i direkte forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i et særskilt fællesskabsinstrument, finder de tilsvarende bestemmelser i direktiv 2005/36/EF ikke anvendelse. I henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (2) anerkender medlemsstaterne automatisk sønæringsbeviser, som en anden medlemsstat har udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (3). Direktiv 2005/36/EF bør derfor ikke finde anvendelse på anerkendelse af kvalifikationer, for så vidt angår søfarende, der arbejder ombord på fartøjer, der er omfattet af direktiv 2001/25/EF.

(2)

Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Italien, Rumænien og Nederlandene har forelagt begrundede anmodninger om, at søfartserhverv i disse lande, der falder under anvendelsesområdet for direktiv 2001/25/EF, udgår af punkt 3a) i bilag II til direktiv 2005/36/EF.

(3)

Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Italien og Rumænien har anmodet om, at alle erhverv og tilhørende uddannelsesbeskrivelser, der er opført for deres respektive lande under punkt 3a) i bilag II til direktiv 2005/36/EF, udgår. Nederlandene har anmodet om, at to erhverv, styrmand i kystfart (med supplement) (»stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)«) og motormand (»diploma motordrijver«) samt den tilhørende uddannelsesbeskrivelse, udgår af punkt 3a) i bilag II til direktiv 2005/36/EF.

(4)

Det Forenede Kongerige har forelagt en begrundet anmodning om, at de af landets søfartserhverv, der falder under anvendelsesområdet for direktiv 2001/25/EF, udgår af punkt 5 i bilag II til direktiv 2005/36/EF.

(5)

Direktiv 2005/36/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Anerkendelse af Erhvervsmæssige Kvalifikationer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2005/36/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 af 6.12.2007, s. 3).

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160.

(3)  EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2005/45/EF (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).


BILAG

I bilag II til direktiv 2005/36/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3.a) affattes således:

»a)

Maritim sejlads

 

Følgende uddannelser:

 

i Letland:

skibselektriker (»kuģu elektromehāniķis«)

køleanlægstekniker (»kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists«)

 

i Nederlandene:

VTS-tjenestemand (»VTS-functionaris«)

 

der svarer til følgende uddannelser:

i Letland:

i)

med hensyn til skibselektriker (»kuģu elektromehāniķis«)

1.

En person på mindst 18 år.

2.

Svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 12 år og 6 måneder, herunder mindst 9 års grundskole og mindst 3 års erhvervsfaglig uddannelse. Herudover tjeneste på mindst 6 måneder til søs som elektriker eller assisterende elektriker på skibe med en generatorydelse på over 750 kW. Den erhvervsfaglige uddannelse afsluttes med en særlig eksamen afholdt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med det af transportministeriet godkendte uddannelsesprogram.

ii)

med hensyn til køleanlægstekniker (»kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists«)

1.

En person på mindst 18 år.

2.

Svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 13 år, herunder mindst 9 års grundskole og mindst 3 års erhvervsfaglig uddannelse. Herudover tjeneste på mindst 12 måneder til søs som køleanlægsteknikerassistent. Den erhvervsfaglige uddannelse afsluttes med en særlig eksamen afholdt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med det af transportministeriet godkendte uddannelsesprogram.

i Nederlandene:

med hensyn til VTS-tjenestemand (»VTS-functionaris«) et samlet uddannelsesforløb på mindst 15 år, herunder mindst 3 års højere erhvervsuddannelse (HBO) eller erhvervsuddannelse på mellemniveau (MBO), der efterfølges af nationale eller regionale specialuddannelser, og som hver omfatter mindst 12 ugers teoretisk uddannelse og afsluttes med en prøve.«

2)

Punkt 5 ændres således:

Tiende, ellevte, tolvte, trettende og fjortende led udgår.


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 756/2008

af 31. juli 2008

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. august 2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. august 2008 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2008 af 26. juni 2008 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2008/09 (3) er anvendelsen af visse toldsatser, der er fastsat ved nærværende forordning, dog suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. august 2008 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, p. 61).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).

(3)  EFT L 166 af 27.6.2008, s. 19.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. august 2008

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00 (2)

af middel kvalitet

0,00 (2)

af lav kvalitet

0,00 (2)

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00 (2)

1002 00 00

RUG

0,00 (2)

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00 (2)


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  I henhold til forordning (EF) nr. 608/2008 er anvendelse af denne told suspenderet.

(3)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

16.7.2008-30.7.2008

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

218,19

148,57

Pris fob USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Præmie for Golfen

8,62

Præmie for The Great Lakes

15,65

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

42,42 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

42,44 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 757/2008

af 31. juli 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 688/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 514/2008 (EUT L 150 af 10.6.2008, s. 7).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 192 af 19.7.2008, s. 49.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 1. august 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 758/2008

af 31. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 711/2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 711/2008 (2) blev der fastsat eksportrestitutioner gældende fra den 25. juli 2008 for de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 318/2006.

(2)

Ud fra de yderligere oplysninger, som Kommissionen har fået om det ændrede forhold mellem priserne på EF-markedet og verdensmarkedet, er det nødvendigt at justere de nugældende eksportrestitutioner.

(3)

Forordning (EF) nr. 711/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 711/2008 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 30.


BILAG

Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 1. august 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10 juni 1999.

(2)  Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 759/2008

af 31. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 712/2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2008 (2) blev der fastsat eksportrestitutioner gældende fra den 25. juli 2008 for de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordning (EF) nr. 318/2006.

(2)

Ud fra de yderligere oplysninger, som Kommissionen har fået om det ændrede forhold mellem priserne på EF-markedet og verdensmarkedet, er det nødvendigt at justere de nugældende eksportrestitutioner.

(3)

Forordning (EF) nr. 712/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 712/2008 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 32.


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 1. august 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10 juni 1999.

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 760/2008

af 31. juli 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår tilladelse til at anvende kasein og kaseinater i fremstillingen af ost

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, litra i), artikel 192 og artikel 194 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90 af 24. juli 1990 om fastsættelse af supplerende almindelige regler for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter, for så vidt angår ost (2), ophæves ved forordning (EF) nr. 1234/2007 pr. 1. juli 2008.

(2)

Bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2204/90 for udveksling af oplysninger og kontrol og administrative foranstaltninger er ikke blevet indarbejdet i forordning (EF) nr. 1234/2007. I henhold til artikel 192 og 194 i forordning (EF) nr. 1234/2007 bør disse bestemmelser indarbejdes i Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/2006 af 13. oktober 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90 (3).

(3)

Af hensyn til klarheden bør forordning (EF) nr. 1547/2006 derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(4)

Ifølge artikel 119 i forordning (EF) nr. 1234/2007 kræver anvendelsen af kasein og kaseinater i fremstillingen af ost forudgående tilladelse. Der bør fastsættes nærmere regler for udstedelsen af sådanne tilladelser under hensyntagen til kravene om virksomhedskontrol. For at lette gennemførelsen og overvågningen af de pågældende undtagelser bør sådanne tilladelser udstedes for et specifikt tidsrum.

(5)

Ifølge artikel 121, litra i), i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal de maksimale procentsatser for iblanding af kasein og kaseinater i ost fastsættes på grundlag af objektive kriterier, der opstilles under hensyntagen til det teknologisk nødvendige. De nævnte procentsatser bør fastsættes på EF-plan ud fra den foreliggende viden. For at lette kontrollen af, at denne bestemmelse overholdes, bør der fastsættes samlede procentsatser i stedet for procentsatser for hvert enkelt produkt, jf. dog eventuelle strengere nationale normer.

(6)

Når der anvendes kasein og/eller kaseinater i ost, bør de internationale normer for ost overholdes, især forholdet mellem valleprotein og kasein (4).

(7)

Det er nødvendigt at fastsætte nærmere regler for kontrol og sanktioner under hensyntagen til strukturen i den pågældende sektor. Sanktionernes størrelse bør fastsættes, når støtten i henhold til artikel 100 i forordning (EF) nr. 1234/2007 genindføres.

(8)

Uden at det berører eventuelle nationale sanktioner, bør der, når der uden tilladelse anvendes kasein og kaseinater i fremstillingen af ost, og når der er fastsat støtte i henhold til artikel 100 i forordning (EF) nr. 1234/2007, idømmes en sanktion, hvis størrelse fastsættes dels ud fra kaseinets eller kaseinaternes værdi, dels ud fra værdien af en tilsvarende mængde skummetmælkspulver, så i det mindste den økonomiske fordel ved anvendelsen uden tilladelse neutraliseres. Så længe producentstøtten for kasein og kaseinater er fastsat til nul, er der ingen grund til at fastsætte sanktionernes størrelse.

(9)

I artikel 204, stk. 2, andet afsnit, litra f), fastsættes det, at forordningen anvendes for mejerisektoren fra den 1. juli 2008, undtagen bestemmelserne i del II, afsnit I, kapitel III. Den ophæver forordning (EØF) nr. 2204/90 fra den dato. Derfor bør nærværende forordning anvendes fra den 1. juli 2008.

(10)

For at give sektoren mulighed for at tilpasse sig den nye maksimale iblandingsprocent og det forhold, at den også kommer til at gælde for anden ost, bør der fastsættes en undtagelsesperiode på seks måneder.

(11)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Tilladelser som omhandlet i artikel 119 i forordning (EF) nr. 1234/2007 udstedes for 12 måneder på anmodning af den pågældende virksomhed, forudsat at virksomheden forudgående skriftligt har forpligtet sig til at acceptere og overholde bestemmelserne i artikel 3 i nærværende forordning.

2.   Der udstedes en tilladelse med et løbenummer for hver virksomhed eller eventuelt hver produktionsenhed.

3.   Tilladelsen kan afhængigt af ansøgningen gælde for én eller flere ostetyper.

Artikel 2

1.   Den maksimale procent omhandlet i artikel 121, litra i), nr. i), i forordning (EF) nr. 1234/2007 for iblanding i produkter henhørende under KN-kode 0406 er 10 %. Den anvendes på vægten af den ost, som den pågældende virksomhed eller produktionsenhed fremstiller i en periode på seks måneder.

For ost med iblanding af kasein eller kaseinater må valleprotein/kaseinforholdet for mælk ikke overskrides, og osten skal overholde produktionslandets nationale bestemmelser for anvendelse af kasein og kaseinater.

2.   Uanset stk. 1 er den maksimale procent omhandlet i stk. 1, første afsnit, indtil den 31. december 5 % for:

a)

smelteost henhørende under KN-kode 0406 30

b)

revet smelteost henhørende under KN-kode ex 0406 20 fremstillet ved en kontinuerlig proces uden tilsætning af allerede fremstillet smelteost

c)

smelteost i pulverform henhørende under KN-kode ex 0406 20 fremstillet ved en kontinuerlig proces uden tilsætning af allerede fremstillet smelteost.

Artikel 3

1.   Virksomheder skal:

a)

til den kompetente myndighed anmelde, hvor store mængder og hvilke typer ost de har fremstillet, og hvor store mængder kasein og kaseinater der er iblandet de forskellige produkter

b)

føre et lagerregnskab, der gør det muligt at kontrollere, hvor store mængder og hvilke typer ost der er fremstillet, hvor store mængder kasein eller kaseinater der er købt og/eller fremstillet, og hvad mængderne er bestemt og/eller anvendt til.

2.   Det lagerregnskab, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal indeholde oplysninger om oprindelsen, sammensætningen og mængden af de råvarer, der er anvendt til ostens fremstilling. Medlemsstaterne kan kræve, at der udtages prøver med henblik på at kontrollere oplysningerne. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, der indsamles fra virksomhederne, behandles fortroligt.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne sørger for, at denne forordning overholdes ved hjælp af administrativ og fysisk kontrol, herunder:

a)

hyppig og uanmeldt kontrol på stedet for at sammenholde lagerregnskabet med de relevante forretningspapirer og de fysiske lagre; sådan kontrol skal omfatte et repræsentativt antal anmeldelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)

b)

stikprøvekontrol af virksomheder, der fremstiller ost, og som ikke har fået nogen tilladelse.

2.   Alle virksomheder, der har en tilladelse, skal kontrolleres mindst én gang om året.

Artikel 5

Medlemsstaterne skal føre et register over:

a)

hvor mange tilladelser der er udstedt og/eller tilbagekaldt

b)

hvor store mængder kasein og kaseinater der er anmeldt i forbindelse med tilladelserne, og hvor stor en mængde ost der er fremstillet.

c)

de tilfælde, hvor kasein og/eller kaseinater er blevet anvendt enten uden tilladelse eller uden, at de fastsatte procenter er blevet overholdt, med angivelse af, hvor store mængder kasein og kaseinater der er blevet anvendt uden tilladelse.

Artikel 6

1.   Uden at det berører den pågældende medlemsstats sanktioner, skal der idømmes sanktioner for anvendelse af kasein og kaseinater uden tilladelse. Sanktionernes størrelse skal fastsættes, når støtten i henhold til artikel 100 i forordning (EF) nr. 1234/2007 genindføres.

2.   De beløb, der inkasseres i henhold til stk. 1, skal betragtes som formålsbestemte indtægter, jf. artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (5), og skal anmeldes til Kommissionen, jf. artikel 5 i samme forordning.

Artikel 7

1.   Forordning (EF) nr. 1547/2006 ophæves.

Tilladelser udstedt i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1547/2006 forbliver dog gyldige, indtil de udløber.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning og til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2204/90 skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008. Artikel 2, stk. 1, anvendes dog fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EFT L 201 af 31.7.1990, s. 7. Kommissionens forordning (EF) nr. 2583/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 6).

(3)  EUT L 286 af 17.10.2006, s. 8.

(4)  Den generelle norm for ost i Codex alimentarius (codex stan A-6, ændret i 2006).

(5)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.


BILAG

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1547/2006

Forordning (EØF) nr. 2204/90

Denne forordning

Artikel 1 og 2

 

Artikel 1 og 2

 

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

 

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

 

Artikel 5, litra c)

Artikel 4, stk. 1

 

Artikel 6

Artikel 4, stk. 2

 

Artikel 5

 

Artikel 5, litra a) og b)

Artikel 6

 

 

Artikel 7

Artikel 7

 

Artikel 8

Bilag I

 

Bilag II

 

Bilag III

 


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 761/2008

af 31. juli 2008

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, litra a), stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutionssatser, som fra den 25. juli 2008 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 716/2008 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 716/2008, på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 716/2008 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 52.


BILAG

Restitutionssatser fra 1. august 2008 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

18,29

18,29


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

(2)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


DIREKTIVER

1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/28


RÅDETS DIREKTIV 2008/72/EF

af 15. juli 2008

om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Produktionen af grøntsager spiller en stor rolle inden for Fællesskabets jordbrug.

(3)

Tilfredsstillende resultater af dyrkningen af grøntsager afhænger i vid udstrækning af kvaliteten og den fytosanitære tilstand ikke blot for frø, som allerede er omfattet af Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), men også for det plantemateriale og formeringsmateriale, der anvendes til formering af grøntsagsplanter.

(4)

Forskellene i behandlingen af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter i de forskellige medlemsstater kan resultere i handelshindringer og således hæmme disse produkters frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

(5)

Harmoniserede betingelser på fællesskabsplan bør sikre, at køberne i hele Fællesskabet får formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som er sundt og af god kvalitet.

(6)

Hvad plantesundheden angår, bør sådanne harmoniserede betingelser være i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (5).

(7)

Med forbehold af de plantesundhedsbestemmelser, der er fastsat i direktiv 2000/29/EF, er det ikke hensigtsmæssigt at lade fællesskabsregler gælde for afsætning af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, når disse produkter bevisligt er bestemt til udførsel til tredjelande, da de dér gældende regler kan være forskellige fra dem, der fastsættes i dette direktiv.

(8)

Fastlæggelsen af plantesundheds- og kvalitetsnormer for hver enkelt grøntsagsslægt og -art kræver langvarige og omfattende tekniske og videnskabelige undersøgelser. Der bør derfor indføres en procedure herfor.

(9)

Først og fremmest leverandører af formerings- eller plantemateriale af grøntsagsplanter har ansvaret for at sikre, at deres produkter opfylder de betingelser, der fastlægges i dette direktiv.

(10)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør ved udførelse af kontrol og undersøgelser sikre, at leverandørerne opfylder de nævnte betingelser.

(11)

Der bør fastsættes fællesskabskontrolforanstaltninger for at sikre en ensartet anvendelse i samtlige medlemsstater af de normer, der fastsættes i dette direktiv.

(12)

Køberen af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter har interesse i, at sortens betegnelse er kendt, og at identiteten beskyttes.

(13)

Med henblik herpå bør der, i det omfang det er muligt, anvendes regler vedrørende sortstræk, som svarer til dem, der gælder for handel med grøntsagsfrø.

(14)

For at kunne garantere identiteten og en velordnet afsætning af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter bør der fastsættes fællesskabsregler for adskillelse af partier og for mærkning. De anvendte etiketter bør indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage officiel kontrol og for at informere brugeren.

(15)

Der bør fastsættes regler, der i tilfælde af midlertidige forsyningsvanskeligheder gør det muligt at afsætte formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er undergivet mindre strenge krav end de i dette direktiv fastsatte.

(16)

Det bør for så vidt angår de slægter og arter, der er omhandlet i bilag II, og for hvilke der skal udarbejdes en oversigt, forbydes medlemsstaterne at indføre nye betingelser eller restriktioner for afsætningen ud over dem, der er fastsat i dette direktiv.

(17)

Det bør fastsættes, at afsætning inden for Fællesskabet af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som er produceret i tredjelande, kan tillades, forudsat at det frembyder samme garantier som formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er produceret i Fællesskabet og opfylder fællesskabsbestemmelserne.

(18)

For at harmonisere de tekniske kontrolmetoder, der anvendes i medlemsstaterne, og sammenligne formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er produceret i Fællesskabet, med det, der er produceret i tredjelande, bør der foretages sammenlignende prøver for at kontrollere, at det opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

(19)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(20)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv gælder for afsætning inden for Fællesskabet af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø.

2.   Artikel 2-20 og artikel 23 gælder for de slægter og arter samt hybrider deraf, der er opført i bilag II.

Samme artikler gælder for grundstammer og andre plantedele af andre slægter eller arter eller hybrider deraf, såfremt materiale af en af disse slægter eller arter eller hybrider deraf, er eller vil blive podet på dem.

3.   Ændringer af listen over slægter og arter i bilag II vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 3.

Artikel 2

Dette direktiv gælder ikke for formerings- og plantemateriale, som bevisligt er bestemt til udførsel til tredjelande, når det er korrekt identificeret og holdes tilstrækkelig adskilt, og når plantesundhedsbestemmelserne i direktiv 2000/29/EF er overholdt.

Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1, navnlig med hensyn til identifikation og adskillelse, vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 3

I dette direktiv forstås ved:

a)

»formeringsmateriale«: plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, som er bestemt til formering og produktion af grøntsagsplanter

b)

»plantemateriale«: hele planter og plantedele, for så vidt angår podede planter inklusive podematerialet, der er bestemt til udplantning med henblik på produktion af grøntsagsplanter

c)

»leverandør«: en fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udøver mindst en af følgende aktiviteter i relation til formerings- eller plantemateriale af grøntsagsplanter: reproduktion, produktion, beskyttelse og/eller behandling samt afsætning

d)

»afsætning«: lagerføring, fremvisning eller udbud til salg, salg og/eller levering under en hvilken som helst form til en anden person af formerings- eller plantemateriale af grøntsagsplanter

e)

»officielt ansvarligt organ«:

i)

en enkelt, central myndighed, der er oprettet eller udpeget af medlemsstaten, står under den nationale regerings kontrol og er ansvarlig for kvalitetsspørgsmål

ii)

enhver offentlig myndighed, der er oprettet:

enten på nationalt plan

eller på regionalt plan under de nationale myndigheders kontrol inden for de rammer, der er fastsat i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

De organer, der er nævnt i nr. i) og ii), kan i overensstemmelse med national lovgivning delegere de opgaver, der i henhold til dette direktiv skal udføres under deres myndighed og kontrol, til enhver juridisk — offentligretlig eller privatretlig — person, der i medfør af sine officielt godkendte vedtægter udelukkende varetager bestemte almennyttige opgaver, forudsat at en sådan juridisk person og dens medlemmer ikke har nogen personlig fordel af resultatet af de foranstaltninger, den træffer.

Medlemsstaterne sikrer, at der er et tæt samarbejde mellem de organer, der er nævnt i nr. i), og dem, der er nævnt i nr. ii).

Desuden kan enhver anden juridisk person, der er oprettet under et af de i nr. i) og ii) omhandlede organer, og som handler under dette organs myndighed og kontrol, godkendes efter proceduren i artikel 21, stk. 2, forudsat at denne juridiske person ikke har nogen personlig fordel af resultatet af de foranstaltninger, den træffer.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres officielle ansvarlige organer. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater

f)

»officiel foranstaltning«: en af det officielle ansvarlige organ truffet foranstaltning

g)

»officiel inspektion«: en af det officielle ansvarlige organ foretaget inspektion

h)

»officiel erklæring«: erklæring afgivet af det officielle ansvarlige organ eller på dettes ansvar

i)

»parti«: et antal enheder af samme produkt, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse

j)

»laboratorium«: en offentlig- eller privatretlig enhed, der udfører analyser og stiller en korrekt diagnose, som gør det muligt for producenten at kontrollere produktionens kvalitet.

Artikel 4

Efter proceduren i artikel 21, stk. 3, opstilles der i bilag I for hver af de i bilag II nævnte slægter og arter og for grundstammer af andre slægter og arter, såfremt materiale af de nævnte slægter eller arter er eller vil blive podet på dem, en oversigt med henvisning til de plantesundhedsmæssige krav til vedkommende slægt og/eller art, der er fastsat i direktiv 2000/29/EF, og med anførelse af:

a)

de betingelser, plantemateriale af grøntsagsplanter skal opfylde, navnlig de betingelser, som vedrører afgrødens kvalitet, dens renhed og i givet fald bestemte sortstræk. Disse betingelser indgår i del A i bilag I

b)

de betingelser, formeringsmateriale skal opfylde, navnlig de betingelser, som vedrører den anvendte formeringsmåde, renheden af afgrøder på roden og i givet fald bestemte sortsegenskaber. Disse betingelser indgår i del B i bilag I.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne sørger for, at leverandørerne træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at de normer, der er fastsat i dette direktiv, overholdes på alle trin af produktionen og afsætningen af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter.

2.   Med henblik på stk. 1 skal leverandørerne enten selv eller gennem en godkendt leverandør eller det officielle ansvarlige organ foretage kontrol på grundlag af følgende principper:

afdækning af eventuelle kritiske punkter i deres produktionsproces under hensyn til de anvendte produktionsmetoder

udarbejdelse og gennemførelse af metoder til overvågning af og kontrol med de i første led nævnte kritiske punkter

udtagelse af stikprøver foretaget af det officielle ansvarlige organ til analyse i et godkendt laboratorium med det formål at kontrollere, at de i dette direktiv fastsatte normer er overholdt

skriftlig eller anden registrering i varig form af de i første, andet og tredje led nævnte forhold samt føring af en fortegnelse over produktionen og afsætningen af formerings- og plantemateriale, således at de registrerede oplysninger og fortegnelser er til rådighed for det officielle ansvarlige organ. De skal opbevares i mindst et år.

Leverandører, hvis aktivitet på området begrænser sig til almindelig distribution af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som produceres og pakkes andetsteds end i deres egne lokaler, behøver dog kun at føre en fortegnelse over eller opbevare anden varig registrering af deres køb og salg og/eller levering af sådanne produkter.

Dette stykke gælder ikke for leverandører, hvis aktivitet på området begrænser sig til levering af små mængder formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter til endelige forbrugere, der ikke er erhvervsdrivende.

3.   Hvis resultatet af en af dem selv foretaget kontrol eller oplysninger, som de i stk. 1 nævnte leverandører er i besiddelse af, viser, at der findes en eller flere af de planteskadegørere, der er omhandlet i direktiv 2000/29/EF, eller at der i en større mængde end den, der normalt er tilladt ved opfyldelse af normerne, findes planteskadegørere, der er opført i de oversigter, der er nævnt i artikel 4 i nærværende direktiv, skal leverandørerne straks underrette det officielle ansvarlige organ derom og træffe de foranstaltninger, som dette foreskriver, eller enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at mindske risikoen for spredning af de pågældende planteskadegørere. Leverandørerne skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i deres lokaler og alle foranstaltninger, der træffes i forbindelse hermed.

4.   Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 2, andet afsnit, vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 6

1.   Det officielle ansvarlige organ skal godkende en leverandør, når det har fastslået, at leverandørens produktionsmetoder og anlæg opfylder kravene i dette direktiv med hensyn til karakteren af leverandørens aktiviteter. Der kræves en ny godkendelse, hvis en leverandør beslutter at udføre andre aktiviteter end dem, hvortil han har godkendelse.

2.   Det officielle ansvarlige organ skal godkende et laboratorium, når det har fastslået, at laboratoriet, dets metoder, anlæg og personale opfylder kravene i dette direktiv med hensyn til den kontrolvirksomhed, som laboratoriet udfører, idet disse krav skal præciseres efter proceduren i artikel 21, stk. 2. Der kræves en ny godkendelse, hvis et laboratorium beslutter at udføre andre aktiviteter end dem, hvortil det er godkendt.

3.   Det officielle ansvarlige organ skal træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis de i stk. 1 og 2 nævnte krav ikke længere er opfyldt. Med henblik herpå skal det især tage udfaldet af kontrol, der er udført i overensstemmelse med artikel 7, i betragtning.

4.   Overvågningen af og kontrollen med leverandører, anlæg og laboratorier skal foretages regelmæssigt af det officielle ansvarlige organ eller på dettes ansvar; dette organ skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af et anlæg for at sikre, at kravene i dette direktiv overholdes. Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende overvågning og kontrol vedtages om nødvendigt efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Viser overvågningen eller kontrollen, at kravene i dette direktiv ikke er overholdt, træffer det officielle ansvarlige organ passende foranstaltninger.

Artikel 7

1.   Eksperter fra Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaternes officielle ansvarlige organer om nødvendigt foretage kontrol på stedet for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og især for at efterprøve, om leverandørerne faktisk overholder kravene i det. En medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, skal i det fornødne omfang bistå eksperterne i udøvelsen af deres hverv. Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af de foretagne undersøgelser.

2.   Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 8

1.   Formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter må kun afsættes af godkendte leverandører, og kun hvis de krav, der er anført i den i artikel 4 nævnte oversigt, er opfyldt.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF finder stk. 1 ikke anvendelse på formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er bestemt til:

a)

forsøg eller videnskabelige formål, eller til

b)

udvælgelsesarbejde eller til

c)

foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

3.   Gennemførelsesbestemmelserne til litra a), b) og c) i stk. 2 vedtages om nødvendigt efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 9

1.   Med forbehold af artikel 2 må formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som tilhører slægter eller arter, der er opført i bilag II, og som også er omfattet af direktiv 2002/55/EF, kun afsættes i Fællesskabet, hvis de tilhører en sort, der er godkendt i henhold til det pågældende direktiv.

2.   Formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som tilhører slægter og arter, der er opført i bilag II, og som ikke er omfattet af direktiv 2002/55/EF, må kun afsættes i Fællesskabet, hvis de tilhører en sort, der er officielt godkendt i mindst én medlemsstat, jf. dog artikel 2 og stk. 3 i nærværende artikel.

For så vidt angår betingelserne for godkendelse, gælder artikel 4 og 5 og artikel 9, stk. 3, i direktiv 2002/55/EF.

For så vidt angår procedurer og formaliteter i forbindelse med godkendelse og systematisk vedligeholdelsesavl, gælder artikel 3, stk. 2 og 4, artikel 6, 7 og 8, artikel 9, stk. 1, 2 og 4, og artikel 10-15 i nævnte direktiv med de fornødne ændringer.

Der kan i alle tilfælde tages hensyn til resultaterne af uofficielle undersøgelser og til de praktiske oplysninger, der er indsamlet under dyrkningen.

3.   De sorter, der er officielt godkendt efter stk. 2, optages på den fælles sortsliste for grøntsagsarter, der er omhandlet i artikel 17 i direktiv 2002/55/EF. Artikel 16, stk. 2, og artikel 17, 18 og 19 i nævnte direktiv gælder med de fornødne ændringer.

Artikel 10

1.   Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter holdes i adskilte partier.

2.   Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter med forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.

3.   Medlemsstaterne skal ved officielle inspektioner sikre, at de i stk. 1 og 2 omhandlede krav er opfyldt.

Artikel 11

1.   Formerings- og plantemateriale må kun afsættes i tilstrækkelig ensartede partier, jf. dog artikel 10, stk. 2, og hvis det er anerkendt, at de opfylder bestemmelserne i dette direktiv, og hvis de er ledsaget af et dokument, som udfærdiges af leverandøren i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i den i artikel 4 nævnte oversigt. Indeholder dokumentet en officiel erklæring, skal denne fremstå klart adskilt fra dokumentets øvrige indhold.

Krav med hensyn til mærkning og/eller lukning og emballering, der gælder for formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, skal medtages i den i artikel 4 nævnte oversigt.

2.   Ved detailsalgslevering af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter til en endelig forbruger, der ikke er erhvervsdrivende, kan kravene vedrørende mærkning begrænses til passende oplysninger om produktet.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne kan fritage:

a)

mindre producenter for anvendelsen af artikel 11, hvis deres samlede produktion og salg af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter er bestemt til endeligt forbrug af personer på det lokale marked, når disse personer ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget med planteproduktion (lokal omsætning)

b)

lokal omsætning af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er produceret af således fritagne personer, for den kontrol og den officielle inspektion, der er omhandlet i artikel 18.

2.   Gennemførelsesbestemmelser vedrørende andre krav i forbindelse med de i stk. 1 nævnte fritagelser, særlig med hensyn til begrebet »mindre producent« og »lokalt marked«, samt vedrørende procedurerne i forbindelse hermed vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 13

Hvis der opstår midlertidige forsyningsvanskeligheder for formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der opfylder kravene i nærværende direktiv, kan der efter proceduren i artikel 21, stk. 2, træffes foranstaltninger med henblik på at lade mindre strenge krav gælde for afsætningen af disse produkter, idet dog plantesundhedsbestemmelserne i direktiv 2000/29/EF skal overholdes.

Artikel 14

1.   Formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv, må ikke undergives andre afsætningsrestriktioner hvad angår leverandør, plantesundhed, vækstmedium og inspektionsordninger end dem, der er fastsat i dette direktiv.

2.   Afsætning af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter tilhørende en sort, der er optaget på den fælles sortsliste for grøntsagsarter, er kun underlagt de sortsrestriktioner, der er fastsat eller nævnt i dette direktiv.

Artikel 15

For så vidt angår de i bilag II nævnte produkter undlader medlemsstaterne at indføre strengere krav eller andre afsætningsrestriktioner end dem, der er fastsat i de oversigter, der er nævnt i artikel 4, eller, hvis sådanne ikke findes, end dem, der var gældende 28. april 1992.

Artikel 16

1.   Efter proceduren i artikel 21, stk. 2, træffes der afgørelse om, hvorvidt formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordninger, mærkning og lukning, på alle disse punkter kan ligestilles med formerings- og plantemateriale, der er produceret i Fællesskabet og opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv.

2.   Indtil der er truffet afgørelse i henhold til stk. 1, kan medlemsstaterne indtil 31. december 2012, og med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF, ved indførsel af formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande anvende betingelser, der mindst svarer til dem, der midlertidigt eller endeligt er anført i de oversigter, der er nævnt i artikel 4 i nærværende direktiv. Hvis der ikke findes sådanne betingelser i disse oversigter, skal betingelserne for indførsel mindst svare til dem, der gælder for produktionen i den pågældende medlemsstat.

Efter proceduren i artikel 21, stk. 2, kan det i første afsnit af dette stykke nævnte tidspunkt udsættes for de enkelte tredjelande, indtil der er truffet afgørelse i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der indføres af en medlemsstat efter en afgørelse truffet af den pågældende medlemsstat i henhold til første afsnit, må ikke underkastes afsætningsrestriktioner i de øvrige medlemsstater hvad angår de i stk. 1 omhandlede forhold.

Artikel 17

Medlemsstaterne drager omsorg for, at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter under produktionen og afsætningen underkastes en officiel inspektion ved stikprøver, for at det kan fastslås, at kravene og betingelserne i dette direktiv er opfyldt.

Artikel 18

Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende den kontrol, der er omhandlet i artikel 5, og den officielle inspektion, der er omhandlet i artikel 10 og 17, herunder metoder til udtagning af stikprøver, fastsættes om nødvendigt efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 19

1.   Hvis det ved den overvågning og kontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, den officielle inspektion, der er omhandlet i artikel 17, eller de prøver, der er omhandlet i artikel 20, konstateres, at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter ikke opfylder kravene i dette direktiv, træffer den berørte medlemsstats officielle ansvarlige organ alle relevante foranstaltninger for at sikre, at det bringes i overensstemmelse med disse krav eller, hvis dette ikke er muligt, at afsætning af formerings- og plantemateriale af grøntsager, der ikke opfylder kravene, forbydes i Fællesskabet.

2.   Konstateres det at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der afsættes af en bestemt leverandør, ikke opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv, skal den berørte medlemsstat sørge for, at der på passende vis skrides ind over for denne leverandør. Hvis leverandøren får forbud mod at afsætte formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, underretter medlemsstaten Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne herom.

3.   Foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 2 ophæves, så snart det med tilstrækkelig sikkerhed er fastslået, at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, som af leverandøren er bestemt til afsætning, fremtidig vil opfylde kravene og betingelserne i dette direktiv.

Artikel 20

1.   Der udføres analyser eller relevante prøver i medlemsstaterne på udvalgte stikprøver for at efterprøve, om formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv, herunder dem, der vedrører plantesundheden. Kommissionen kan lade foretage kontrol af analyserne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2.   Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser kan foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere prøver af formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter fremstillet i tredjelande

formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der er egnet til økologisk landbrug

formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

3.   De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske metoder til kontrol af formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter og til at undersøge, om de betingelser, som disse materialer skal opfylde, er overholdt.

4.   Der fastsættes efter proceduren i artikel 21, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer af plantesundhedsmæssig art, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed.

5.   Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 2 og 3 omhandlede sammenlignende prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

6.   De sammenlignende prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

7.   De sammenlignende prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 2 og 3, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar.

Artikel 21

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 22

Ændringer af de i artikel 4 nævnte oversigter og af betingelserne og bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 23

1.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, der er produceret på deres område og bestemt til afsætning, opfylder kravene i dette direktiv.

2.   Hvis det ved en officiel inspektion konstateres, at formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter ikke kan afsættes, fordi det ikke opfylder en betingelse, der vedrører plantesundheden, træffer den pågældende medlemsstat de fornødne officielle foranstaltninger for at fjerne en eventuel deraf følgende risiko for plantesundheden.

Artikel 24

For så vidt angår artikel 5 til 11, 14, 15, 17, 19 og 23 fastsættes gennemførelsesdatoen for hver enkelt af de i bilag II nævnte slægter eller arter efter proceduren i artikel 21, stk. 2, ved udarbejdelsen af den i artikel 4 nævnte oversigt.

Artikel 25

Direktiv 92/33/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 26

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 27

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  Udtalelse af 11.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/699/EF (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 33).

(3)  Jf. bilag III, del A.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 12).

(5)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/64/EF (EUT L 168 af 28.6.2008, s. 31).

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).


BILAG I

De betingelser, der skal fastsættes i henhold til artikel 4

DEL A

Betingelser, som plantemateriale af grøntsagsplanter skal opfylde.

DEL B

Oversigter vedrørende slægter og arter, der ikke er opført i direktiv 2002/55/EF, med angivelse af de betingelser, formeringsmateriale skal opfylde.


BILAG II

Liste over de slægter og arter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

Allium cepa L.

Cepa Group

Kepaløg

Aggregatum Group

Skalotteløg

Allium fistulosum L.

Pibeløg

Allium porrum L.

Porre

Allium sativum L.

Hvidløg

Allium schoenoprasum L.

Purløg

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Havekørvel

Apium graveolens L.

Bladselleri

Knoldselleri

Asparagus officinalis L.

Almindelig asparges

Beta vulgaris L.

Rødbede

Bladbede

Brassica oleracea L.

Grønkål

Blomkål

Broccoli

Rosenkål

Savojkål

Hvidkål/spidskål

Rødkål

Knudekål

Brassica rapa L.

Kinakål

Majroe

Capsicum annuum L.

Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber

Chicorium endivia L.

Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie

Chicorium intybus L.

Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod og cikoriesalat

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. og Nakai

Vandmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Almindelig agurk, herunder drueagurk

Cucurbita maxima Duchesne

Centnergræskar

Cucurbita pepo L.

Mandelgræskar, herunder courgette og squash

Cynara cardunculus L.

Kardon artiskok

Daucus carota L.

Havegulerod

Foeniculum vulgare P. Mill.

Almindelig fennikel

Lactuca sativa L.

Havesalat

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

Almindelig persille

Phaseolus coccineus L.

Pralbønne

Phaseolus vulgaris L.

Havebønne, herunder stangbønne

Pisum sativum L. (partim)

Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært

Raphanus sativus L.

Radise, ræddike

Rheum rhabarbarum L.

Haverabarber

Scorzonera hispanica L.

Haveskorzoner

Solanum melongena L.

Aubergine eller ægplante

Spinacia oleracea L.

Spinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Tandfri vårsalat

Vicia faba L. (partim)

Valsk bønne

Zea mays L. (partim)

Sukkermajs og perlemajs


BILAG III

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 25)

Rådets direktiv 92/33/EØF

(EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1)

 

Kommissionens beslutning 93/400/EØF

(EFT L 177 af 21.7.1993, s. 27)

 

Kommissionens beslutning 94/152/EF

(EFT L 66 af 10.3.1994, s. 33)

 

Kommissionens beslutning 95/25/EF

(EFT L 36 af 16.2.1995, s. 34)

 

Kommissionens beslutning 97/109/EF

(EFT L 39 af 8.2.1997, s. 21)

 

Kommissionens beslutning 1999/29/EF

(EFT L 8 af 14.1.1999, s. 29)

 

Kommissionens beslutning 2002/111/EF

(EFT L 41 af 13.2.2002, s. 43)

 

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1)

Kun bilag II, nr. 6), og bilag III, nr. 27)

Rådets direktiv 2003/61/EF

(EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23)

Kun artikel 1, nr. 4)

Kommissionens beslutning 2005/55/EF

(EUT L 22 af 26.1.2005, s. 17)

 

Kommissionens direktiv 2006/124/EF

(EUT L 339 af 6.12.2006, s. 12)

Kun artikel 1 og bilaget

Kommissionens beslutning 2007/699/EF

(EUT L 284 af 30.10.2007, s. 33)

 

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 25)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

92/33/EØF

31. december 1992

2003/61/EF

10. oktober 2003

2006/124/EF

30. juni 2007

1. juli 2007 (1)


(1)  Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/124/EF har følgende ordlyd: »De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2007. De kan dog udskyde anvendelsen af bestemmelserne vedrørende den officielle godkendelse af sorter af slægterne Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. og Zea mays L. til den 31. december 2009.«


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 92/33/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 4, indledende tekst

Artikel 4, indledende tekst

Artikel 4, nummer i) og ii)

Artikel 4, litra a) og b)

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 4, første afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 4, andet afsnit

Artikel 10 og 11

Artikel 10 og 11

Artikel 12, første afsnit, indledende tekst

Artikel 12, stk. 1, indledende tekst

Artikel 12, første afsnit, første og andet led

Artikel 12, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 12, andet afsnit

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13-20

Artikel 13-20

Artikel 21, stk. 1 og 2

Artikel 21, stk. 1 og 2

Artikel 21, stk. 3

Artikel 21, stk. 4

Artikel 22, stk. 1

Artikel 22, stk. 2

Artikel 21, stk. 3

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 25, stk. 1

Artikel 25, stk. 2

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27

Bilag I og II

Bilag I og II

Bilag III og IV


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/40


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. februar 2008

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2008/628/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, artikel 47, stk. 2, tredje punktum, artikel 55, artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, og artikel 93, 94, 133 og 181A sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne med Den Kirgisiske Republik om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Protokollen bør undertegnes på De Europæiske Fællesskabers og deres medlemsstaters vegne med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Protokollen bør anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007, indtil de relevante procedurer for dens formelle indgåelse er afsluttet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på De Europæiske Fællesskabers og deres medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union med forbehold af senere indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse (1).

Artikel 2

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007 i afventning af dens ikrafttræden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2008.

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand


(1)  Se side 42 i denne EUT.


PROTOKOL

til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGI-FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskaberne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

DEN KIRGISISKE REPUBLIK,

på den anden side,

i det følgende med henblik på denne protokol benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL traktaten mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og anvendes fra den 1. januar 2007,

SOM TAGER HENSYN TIL den nye situation i forbindelserne mellem Den Kirgisiske Republik og Den Europæiske Union som følge af to nye medlemsstaters tiltrædelse af EU, hvorved der skabes nye muligheder og udfordringer for samarbejdet mellem Den Kirgisiske Republik og Den Europæiske Union,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes ønske om at realisere målene og principperne for PSA,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien er part i partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side, som blev undertegnet i Bruxelles den 9. februar 1995 og trådte i kraft den 1. juli 1999 (i det følgende benævnt »aftalen«), og godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets andre medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, brevvekslingerne og erklæringen fra Den Kirgisiske Republik, der er knyttet til slutakten, undertegnet samme dato, og protokollen til aftalen af 30. april 2004, som trådte i kraft den 1. juni 2006.

Artikel 2

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 3

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Den Kirgisiske Republik i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 4

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Protokollen anvendes midlertidigt med virkning fra den 1. januar 2007 i afventning af dens ikrafttræden.

Artikel 5

1.   Teksten til aftalen, slutakten og alle dertil som bilag knyttede dokumenter samt protokollen til aftalen af 30. april 2004 er udfærdiget på bulgarsk og rumænsk.

2.   Disse tekster er knyttet som bilag til denne protokol og har samme gyldighed som teksterne på de andre sprog, på hvilke aftalen, slutakten og alle dertil som bilag knyttede dokumenter samt protokollen til aftalen af 30. april 2004 er udfærdiget.

Artikel 6

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og kirgisisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Kommissionen

1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/47


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. juni 2008

om ændring af afgørelse 2005/56/EF om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

(2008/629/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 2005/56/EF (2) har Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (i det følgende benævnt »organet«) fået overdraget ansvaret for forvaltningen af visse dele af Fællesskabets programmer inden for områderne: uddannelse, audiovisuelle medier og kultur, herunder navnlig forvaltningen af støtteprogrammet for den europæiske audiovisuelle sektor, Media 2007 (2007-2013), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF (3), programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2006), der er fastlagt ved Rådets afgørelse 2000/821/EF (4), og uddannelsesprogrammet for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri, Media-uddannelse (2001-2006), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF (5).

(2)

Ifølge artikel 4, stk. 3, i afgørelse 2005/56/EF kan Kommissionen efter udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget pålægge organet at udføre yderligere opgaver af samme art i forbindelse med andre EF-programmer inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur.

(3)

Organets mandat bør også omfatte forvaltningen og afslutningen af projekter under uddannelsesprogrammet for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media II — Uddannelse) (1996-2000), der er godkendt ved Rådets afgørelse 95/564/EF (6), programmet til fremme af udvikling og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner (Media II — Udvikling og Distribution) (1996-2000), der er godkendt ved Rådets afgørelse 95/563/EF (7).

(4)

Afgørelse 2005/56/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

I afgørelse 2005/56/EF indsættes følgende numre i artikel 4, stk. 1, som nr. 29) og 30):

»29)

uddannelsesprogrammet for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media II — Uddannelse) (1996-2000), der er fastlagt ved Rådets afgørelse 95/564/EF (8);

30)

programmet til fremme af udvikling og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner (Media II — Udvikling og Distribution) (1996-2000), der er fastlagt ved Rådets afgørelse 95/563/EF (9).

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35. Ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

(3)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.

(4)  EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(5)  EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004.

(6)  EFT L 321 af 30.12.1995, s. 33.

(7)  EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25.

(8)  EFT L 321 af 30.12.1995, s. 33.

(9)  EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. juli 2008

om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh

(meddelt under nummer K(2008) 3698)

(EØS-relevant tekst)

(2008/630/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder generelt og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Ved Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (2), fastsættes det, at produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse skal overvåges med henblik på påvisning af visse restkoncentrationer og stoffer i levende dyr og disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og animalske produkter, foder og drikkevand.

(3)

Der er påvist restkoncentrationer af veterinærlægemidler og ikke-tilladte stoffer i krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh. Tilstedeværelsen af sådanne midler og stoffer i fødevarer kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

(4)

Resultaterne af det seneste EF-kontrolbesøg i Bangladesh viser alvorlige fejl og mangler i systemet for kontrol med restkoncentrationer i levende dyr og produkter heraf og manglende passende laboratoriekapacitet til at teste visse restkoncentrationer af veterinærlægemidler i levende dyr og produkter heraf.

(5)

Bangladesh har for nylig truffet foranstaltninger vedrørende disse fejl og mangler, for så vidt angår håndtering og testning af fiskevarer.

(6)

Da de pågældende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, bør der på fællesskabsplan vedtages visse beredskabsforanstaltninger vedrørende import af krebsdyr fra Bangladesh for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af menneskers sundhed i alle medlemsstaterne.

(7)

Medlemsstaterne bør derfor kun tillade import af krebsdyr fra Bangladesh, hvis det kan dokumenteres, at de har været underkastet en analytisk test på oprindelsesstedet til påvisning af, at de ikke indeholder ikke-tilladte stoffer, og at indholdet af visse restkoncentrationer af veterinærlægemidler ikke overskrider de i fællesskabslovgivningen fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

(8)

Det bør dog tillades at importere sendinger, som ikke er ledsaget af resultaterne af de analytiske test på oprindelsesstedet, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at de pågældende sendinger underkastes behørig kontrol ved ankomsten til Fællesskabets grænse.

(9)

Denne beslutning tages op til revision på baggrund af de garantier, Bangladesh giver, og på grundlag af de analytiske test, der foretages af medlemsstaterne.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning finder anvendelse på sendinger af krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (i det følgende benævnt »produkterne«).

Artikel 2

Medlemsstaterne tillader import af produkterne til Fællesskabet, forudsat at de ledsages af resultaterne af de analytiske test, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed (i det følgende benævnt »de analytiske test«).

De analytiske test skal foretages med særligt henblik på at påvise tilstedeværelsen af chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malachitgrønt og krystalviolet i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 (3) og Kommissionens beslutning 2002/657/EF (4).

Artikel 3

Uanset artikel 2 tillader medlemsstaterne import af produkter, der ikke er ledsaget af resultaterne af de analytiske test, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at hver sending af de pågældende produkter underkastes alle behørige kontroller ved ankomsten til Fællesskabets grænse for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

De pågældende sendinger skal dog tilbageholdes ved Fællesskabets grænse, indtil laboratorietest viser, at de i artikel 2 omhandlede stoffer, som ikke er tilladt i henhold til fællesskabslovgivningen, ikke er til stede, eller at de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der er fastsat i fællesskabslovgivningen for de i artikel 2 omhandlede veterinærlægemidler, ikke er overskredet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis de analytiske test viser:

a)

tilstedeværelse af stoffer, der ikke er tilladt i henhold til fællesskabslovgivningen, eller

b)

restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som overskrider de i fællesskabslovgivningen fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

Til indgivelse af sådanne oplysninger benytter medlemsstaterne systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Medlemsstaterne forelægger hver tredje måned Kommissionen en rapport om alle resultater af de analytiske test.

Rapporterne indgives i måneden efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 5

Alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af denne beslutning afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 6

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne beslutning.

Artikel 7

Denne beslutning tages op til revision på baggrund af de garantier, Bangladesh giver, og på grundlag af de analytiske test, der foretages af medlemsstaterne.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 17).

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2008 (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 43).

(4)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8. Senest ændret ved beslutning 2004/25/EF (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 38).


1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juli 2008

om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår visse regioner i medlemsstaterne anført i bilaget og for så vidt angår forlængelse af beslutningens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer K(2008) 3964)

(EØS-relevant tekst)

(2008/631/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/805/EF af 24. november 2006 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (3) blev vedtaget som reaktion på udbrud af klassisk svinepest i visse medlemsstater. Ved nævnte beslutning er der fastsat visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i de pågældende medlemsstater.

(2)

Beslutning 2006/805/EF anvendes indtil den 31. juli 2008. I lyset af sygdomssituationen i visse områder i Bulgarien, Tyskland, Frankrig, Ungarn og Slovakiet med hensyn til klassisk svinepest bør anvendelsesperioden for beslutning 2006/805/EF forlænges til den 31. juli 2009.

(3)

Bulgarien har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest hos vildtlevende svin og svin på bedrifter på landets område. Ifølge disse oplysninger er sygdomssituationen med hensyn til vildtlevende svin blevet markant bedre i Bulgarien. Dertil kommer, at der ikke længere er mistanke om, at klassisk svinepest er endemisk hos svin på bedrifter. Bulgarien har endvidere underrettet Kommissionen om, at der er truffet supplerende foranstaltninger for at udelukke forekomst af infektion med klassisk svinepestvirus hos svin på erhvervsmæssige bedrifter, som sendes til slagtning. Forbuddet mod afsendelse af frisk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra Bulgarien til andre medlemsstater, jf. beslutning 2006/805/EF, bør derfor ikke længere finde anvendelse.

(4)

Skønt sygdomssituationen hos vildtlevende svin i Bulgarien er blevet bedre, er der fortsat risiko for udbrud af klassisk svinepest i den pågældende medlemsstat. Forbuddet mod afsendelse af levende svin til andre medlemsstater bør derfor fortsat gælde hele Bulgariens område. Hele landets område bør derfor medtages i del II i bilaget til beslutning 2006/805/EF.

(5)

Ungarn og Slovakiet har endvidere underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest hos vildtlevende svin på deres område. På baggrund af de foreliggende epidemiologiske oplysninger er det nødvendigt at ændre afgrænsningen af de områder i de pågældende medlemsstater, hvor foranstaltningerne til bekæmpelse af klassisk svinepest finder anvendelse, så de også omfatter visse områder i amterne Heves og Borsod-Abaúj-Zemplén i Ungarn og distrikterne Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice og Komárno i Slovakiet i deres helhed. Beslutning 2006/805/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/805/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 14 ændres »31. juli 2008« til »31. juli 2009«.

2)

Del II og III i bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12).

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 67. Senest ændret ved beslutning 2008/225/EF (EUT L 73 af 15.3.2008, s. 32).


BILAG

»DEL II

1.   Bulgarien

Hele Bulgariens område.

2.   Ungarn

Området henhørende under amtet Nógrád og området henhørende under amtet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E71, området henhørende under amtet Heves beliggende øst for grænsen til amtet Nógrád, syd og vest for grænsen til amtet Borsod-Abaúj-Zemplén og nord for motorvej E71 og området henhørende under amtet Borsod-Abaúj-Zemplén beliggende syd for grænsen til Slovakiet, øst for grænsen til amtet Heves, nord og vest for motorvej E71, syd for hovedvej nr. 37 (stykket mellem motorvej E71 og hovedvej nr. 26) og vest for hovedvej nr. 26.

3.   Slovakiet

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Krupina og Detva), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár), Veľký Krtíš (distriktet Veľký Krtíš), Komárno (distriktet Komárno), Nové Zámky (distriktet Nové Zámky), Levice (distriktet Levice) og Rimavská Sobota (distriktet Rimavská Sobota).

DEL III«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/53


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/632/FUSP

af 31. juli 2008

om ændring af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet forlængede ved fælles holdning 2004/161/FUSP (1) restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe, især for at tilskynde de personer, der er omfattet heraf, til at forkaste politikker, der fører til krænkelse af menneskerettigheder, ytringsfrihed og god regeringsførelse.

(2)

I forbindelse med de voldshandlinger, som Zimbabwes myndigheder organiserede og begik under valgkampen forud for præsidentvalget i 2008, og som medførte, at dette valg blev en hån mod demokratiet, besluttede Rådet at tilføje visse personer og enheder til listen i bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP ved den 22. juli 2008 at vedtage afgørelse 2008/605/FUSP.

(3)

Det er ligeledes nødvendigt at styrke de restriktive foranstaltninger for så vidt angår forbud mod indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for de fysiske personer, der er anført i bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

I fælles holdning 2004/161/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre, at medlemmer af Zimbabwes regering og fysiske personer med tilknytning til dem samt andre fysiske personer, som er involveret i aktiviteter, der alvorligt undergraver demokrati og respekt for menneskerettigheder og retsstatsforhold i Zimbabwe, indrejser i eller rejser gennem deres område. En liste over de i nærværende stykke omhandlede personer findes i bilaget.«

2)

I artikel 4, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.«

3)

Artikel 4, stk. 5 og 6, affattes således:

»5.   Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, når rejse er berettiget af tvingende og absolut nødvendige humanitære hensyn, eller undtagelsesvis når rejsen sker for at deltage i mellemstatslige møder, herunder møder på Den Europæiske Unions initiativ, hvor der føres en politisk dialog med henblik på direkte, øjeblikkelig og betydelig fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsforhold i Zimbabwe.

6.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser, jf. stk. 5, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden 48 timer efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, indrømmes undtagelsen ikke, undtagen i tilfælde hvor en medlemsstat ønsker at indrømme den af hastende og bydende nødvendige humanitære hensyn. I det tilfælde kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.«

4)

Artikel 4, stk. 7, affattes således:

»7.   I tilfælde hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3-6 tillader de personer, der er opført på listen i bilaget, indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de heraf direkte berørte personer.«

5)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende de enkelte medlemmer af Zimbabwes regering eller alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem eller tilhørende andre fysiske eller juridiske personer, som er involveret i aktiviteter, der alvorligt undergraver demokrati, respekt for menneskerettigheder og retsstatsforhold i Zimbabwe, indefryses. En liste over de i nærværende stykke omhandlede personer og enheder findes i bilaget.«

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 66. Senest ændret ved afgørelse 2008/605/FUSP (EUT L 194 af 23.7.2008, s. 34).