ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 179

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
8. juli 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 643/2008 af 7. juli 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2008 af 7. juli 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

5

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Ændringer i procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/555/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. juni 2008 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (meddelt under nummer K(2008) 3020)  ( 1 )

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

8.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 643/2008

af 7. juli 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. juli 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

39,1

MK

28,3

TR

101,7

ZZ

56,4

0707 00 05

TR

83,4

ZZ

83,4

0709 90 70

TR

94,4

ZZ

94,4

0805 50 10

AR

114,4

US

55,3

ZA

100,2

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

114,6

BR

96,2

CL

105,1

CN

69,1

NZ

116,0

US

88,2

UY

80,8

ZA

92,0

ZZ

95,3

0808 20 50

AR

95,1

CL

100,7

CN

113,9

NZ

142,3

ZA

126,5

ZZ

115,7

0809 10 00

TR

196,4

US

284,0

XS

130,8

ZZ

203,7

0809 20 95

TR

359,1

US

179,9

ZZ

269,5

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

153,3

ZZ

153,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 644/2008

af 7. juli 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1568/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 173 af 3.7.2008, s. 14.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 8. juli 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

25,16

12,79

1701 99 10 (2)

25,16

8,13

1701 99 90 (2)

25,16

8,13

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


DIREKTIVER

8.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/51/EF

af 21. maj 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 91/477/EØF (3) fastlagde en ledsageforanstaltning for det indre marked. Det skaber ligevægt mellem dels forpligtelsen til at sikre en vis fri bevægelighed for visse skydevåben inden for Fællesskabet og dels nødvendigheden af at regulere denne frihed ved hjælp af visse sikkerhedsgarantier, som er egnede til den pågældende type produkter.

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/748/EF af 16. oktober 2001 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der er knyttet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (4), undertegnede Kommissionen denne protokol (i det følgende benævnt »protokollen«) på Fællesskabets vegne den 16. januar 2002.

(3)

Fællesskabets tiltrædelse af protokollen nødvendiggør ændringer af visse bestemmelser i direktiv 91/477/EØF. Det er nemlig vigtigt at sikre en sammenhængende, effektiv og hurtig gennemførelse af de internationale forpligtelser, der berører direktivet. Endvidere er det nødvendigt at benytte denne revision som anledning til at forbedre direktivet, navnlig på de områder, der blev påpeget i Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 15. december 2000 om gennemførelsen af direktiv 91/477/EØF.

(4)

Ifølge politiets efterretningsoplysninger kan der konstateres en stigende brug af ombyggede våben i Fællesskabet. Det er derfor vigtigt at sikre, at våben, der kan ombygges, medtages under definitionen på »skydevåben« i direktiv 91/477/EØF.

(5)

Skydevåben samt dele og ammunition hertil, som importeres fra tredjelande, er omfattet af Fællesskabets lovgivning og følgelig af kravene i direktiv 91/477/EØF.

(6)

Det bør derfor defineres, hvad der i direktiv 91/477/EØF forstås ved ulovlig fremstilling og handel med skydevåben samt dele og ammunition hertil samt ved sporing.

(7)

I protokollen er der desuden fastsat et krav om mærkning af våben ved fremstillingen og ved overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug, mens der i direktiv 91/477/EØF kun indirekte henvises til mærkningskravet. For at lette sporing af våben er det nødvendigt at anvende alfanumeriske koder og i mærkningen at medtage våbenets fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af serienummeret). Konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben bør i videst muligt omfang anvendes som reference for mærkningssystemet i Fællesskabet som helhed.

(8)

Herudover er det nødvendigt, at den periode, i hvilken der skal føres registre med oplysninger om våben, og som i henhold til protokollen skal forlænges til mindst ti år, i lyset af våbens farlige og langtidsholdbare karakter forlænges til mindst 20 år for at muliggøre en forsvarlig sporing af skydevåben. Det er ligeledes nødvendigt, at medlemsstaterne anvender et elektronisk dataregistreringssystem af central eller decentral karakter, som sikrer de bemyndigede myndigheder adgang til de dataregistre, hvori de nødvendige oplysninger om hvert enkelt skydevåben er opført. Politiets, retlige myndigheders og øvrige kompetente myndigheders adgang til dataregistreringssystemets oplysninger skal være betinget af overholdelse af bestemmelserne i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(9)

Endvidere bør der i direktiv 91/477/EØF fastlægges en definition af »våbenmægling«, som nævnt i protokollens artikel 15.

(10)

I visse alvorlige tilfælde kræver overholdelsen af protokollens artikel 5 og 6, at der anvendes strafferetlige sanktioner, og at våbnene konfiskeres.

(11)

Med hensyn til inaktivering af skydevåben henvises der i afsnit III, litra a), i bilag I til direktiv 91/477/EØF alene til de nationale lovgivninger. Protokollen indeholder mere eksplicitte generelle principper for inaktivering af våben. Bilag I til direktiv 91/477/EØF bør derfor tilpasses.

(12)

På grund af den særlige karakter af våbenhandleres virksomhed er det nødvendigt, at medlemsstaterne udøver en streng kontrol med denne virksomhed, navnlig ved at kontrollere våbenhandleres faglige integritet og kvalifikationer.

(13)

Privates erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation f.eks. via internettet bør, hvor dette er tilladt, være underlagt bestemmelserne i direktiv 91/477/EØF, og der bør som hovedregel være forbud mod, at personer, som tidligere har modtaget en endelig dom for visse alvorlige strafbare handlinger, erhverver skydevåben.

(14)

Det europæiske skydevåbenpas fungerer i det store hele tilfredsstillende og bør betragtes som det primære dokument til brug for jægere og konkurrenceskytter, når de er i besiddelse af skydevåben under en rejse til en anden medlemsstat. Medlemsstaterne bør ikke gøre godkendelse af det europæiske skydevåbenpas betinget af betaling af et gebyr eller en afgift.

(15)

Det er nødvendigt at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne for at lette sporingen af skydevåben og effektivt bekæmpe den ulovlige handel med og fremstilling af skydevåben samt dele og ammunition hertil.

(16)

Behandlingen af oplysninger skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5) og indskrænker ikke beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til fællesskabsretten og national ret og må især ikke berøre de rettigheder og forpligtelser, der er fastlagt i direktiv 95/46/EF.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 91/477/EØF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(18)

Flere medlemsstater har indført en forenklet klassifikation af skydevåben og er gået fra fire til følgende to kategorier: forbudte skydevåben og skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse. Medlemsstaterne bør tilpasse sig denne forenklede klassifikation, selv om nærhedsprincippet giver de medlemsstater, der inddeler skydevåben i flere kategorier, mulighed for at bevare deres nuværende klassifikationssystemer.

(19)

Tilladelser til erhvervelse og besiddelse af skydevåben bør så vidt muligt udstedes efter en enkel administrativ procedure.

(20)

Artikel 2, stk. 2, i direktiv 91/477/EØF udelukker fra direktivets anvendelsesområde bl.a. erhvervelse og besiddelse af våben og ammunition foretaget i overensstemmelse med den nationale lovgivning af samlere og institutter med kulturelt eller historisk sigte på våbenområdet, der er anerkendt som sådanne af den medlemsstat, på hvis område de er etableret.

(21)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (7) bør medlemsstaterne, både i egen og i Fællesskabets interesse udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(22)

Direktiv 91/477/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 91/477/EØF

I direktiv 91/477/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   I dette direktiv forstås ved »skydevåben« ethvert bærbart våben med løb, som udsender, er konstrueret til at udsende eller kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel, medmindre det er undtaget af en af de i bilag I, afsnit III, anførte grunde. Skydevåben er klassificeret i bilag I, afsnit II.

I dette direktiv anses en genstand for at kunne ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel, hvis den:

fremtræder som et skydevåben og

som følge af sin konstruktion eller det materiale, den er fremstillet af, kan ombygges hertil.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»1a.   I dette direktiv forstås ved »del« ethvert element eller ethvert udskiftningselement, der er specifikt beregnet til et skydevåben, og som er væsentlig for anvendelsen af det, herunder løb, kammer eller låsestol, slæde eller cylinder, bundstykke eller slagboltblokering og enhver anordning, der er beregnet eller tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af et skydevåben.

1b.   I dette direktiv forstås ved »væsentlige dele« låsemekanismen, kammeret, cylinderen og løbet på skydevåben, der som særskilte genstande hører ind under den kategori, i hvilken det skydevåben, som de er eller skal være en del af, er klassificeret.

1c.   I dette direktiv forstås ved »ammunition« patronen i sin helhed eller dele heraf, herunder patronhylstre, tændladning, drivladning, hagl eller projektiler, der anvendes i et skydevåben, forudsat at disse dele selv er underlagt krav om tilladelse i den relevante medlemsstat.

1d.   I dette direktiv forstås ved »sporing« systematisk tilbagesporing af skydevåben og, hvor det er muligt, af deres dele og ammunition fra fabrikant til køber med henblik på at hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med at afsløre, undersøge og analysere ulovlig fremstilling og ulovlig handel.

1e.   I dette direktiv forstås ved »våbenmægler« enhver anden fysisk eller juridisk person end en våbenhandler, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis består i at købe, sælge eller arrangere overførsel af våben.«

c)

Stk. 2 affattes således:

»2.   I dette direktiv forstås ved »våbenhandler« enhver fysisk eller juridisk person, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvis består i fabrikation, handel, ombytning, udlejning, reparation eller ombygning af skydevåben samt dele og ammunition hertil.«

d)

Følgende stykker indsættes:

»2a.   I dette direktiv forstås ved »ulovlig fremstilling« fremstilling eller samling af skydevåben, dele og ammunition hertil:

i)

ved anvendelse i sådanne skydevåben af væsentlige dele, der har været genstand for ulovlig handel

ii)

uden licens eller tilladelse udstedt i henhold til artikel 4 af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor fremstillingen eller samlingen finder sted, eller

iii)

uden mærkning af de samlede skydevåben ved fremstillingen i henhold til artikel 4, stk. 1.

2b.   I dette direktiv forstås ved »ulovlig handel« erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel af skydevåben samt dele eller ammunition hertil fra eller gennem en medlemsstats område til en anden medlemsstats område, hvis en af de berørte medlemsstater ikke tillader dette i henhold til dette direktiv, eller hvis de samlede skydevåben ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.«

e)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Et »europæisk skydevåbenpas« er et dokument, som myndighederne i medlemsstaterne efter ansøgning udsteder til en person, der lovligt kommer i besiddelse af og bruger et skydevåben. Skydevåbenpasset kan højst gælde fem år, dets gyldighedsperiode kan forlænges, og det skal indeholde de i bilag II fastsatte oplysninger. Det er et personligt dokument, hvori det eller de skydevåben, som passets indehaver besidder og bruger, opføres. Brugeren af skydevåbnet skal altid bære passet på sig, og ændringer med hensyn til skydevåbenets kendetegn eller besiddelse samt tab eller tyveri af skydevåbenet skal angives i passet.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Medlemsstaterne sikrer enten, at alle markedsførte skydevåben eller dele heraf er forsynet med mærkning og registreret i overensstemmelse med dette direktiv eller, at de er blevet inaktiverede.

2.   For at kunne identificere og spore alle samlede skydevåben kræver medlemsstaterne, at der ved fabrikationen af et skydevåben enten:

a)

påsættes dette en unik mærkning, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, serienummer og fremstillingsår (hvis dette ikke en del af serienummeret). Dette berører ikke en eventuel påsætning af fabrikantens varemærke. Medlemsstaterne kan med henblik herpå vælge at anvende bestemmelserne i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben, eller

b)

anvendes en anden unik og brugervenlig mærkning med en numerisk eller alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle stater at identificere fremstillingslandet.

Mærkningen skal anbringes på en væsentlig del af skydevåbenet, hvis ødelæggelse vil gøre skydevåbenet ubrugeligt.

Medlemsstaterne sikrer, at hver basispakke med komplet ammunition forsynes med mærkning, således at fabrikantens navn, sendingens (partiets) identifikationsnummer samt kaliber og ammunitionstype fremgår. Medlemsstaterne kan med henblik herpå vælge at anvende bestemmelserne i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der ved overførsel af et skydevåben fra deres statslige lagre med henblik på permanent civil brug påsættes våbnet en passende unik mærkning, der gør det nemt for andre stater at identificere det land, hvor overførslen er foretaget.

3.   Medlemsstaterne gør på deres område udøvelsen af erhvervet som våbenhandler betinget af en autorisation, som mindst skal bygge på en kontrol af våbenhandlerens personlige og faglige integritet og af vedkommendes kvalifikationer. Når der er tale om en juridisk person, skal kontrollen vedrøre den person, der leder virksomheden.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at der senest den 31. december 2014 er oprettet et elektronisk dataregistreringssystem af central eller decentral karakter for at sikre de bemyndigede myndigheder adgang til de dataregistre, hvori hvert enkelt af de skydevåben, som er omfattet af dette direktiv, er opført. I dette registreringssystem registreres og opbevares i mindst 20 år oplysninger om hvert skydevåbens type, mærke, model, kaliber og serienummer samt navn og adresse på leverandør samt skydevåbenets erhverver eller besidder.

Våbenhandlere fører i hele deres erhvervsaktive periode et register, hvori skydevåben omfattet af dette direktiv, som de modtager eller afgiver, opføres, og som indeholder de nødvendige oplysninger til identifikation og sporing af de pågældende skydevåben, herunder navnlig type, mærke, model, kaliber og serienummer samt navn og adresse på leverandør og erhverver af skydevåbnene. Ved ophør med virksomheden skal våbenhandlerne overdrage registeret til den nationale myndighed med ansvar for det i første afsnit omhandlede dataregistreringssystem.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at alle skydevåben til enhver tid kan tilbagespores til deres ejer. Med hensyn til skydevåben i kategori D indfører medlemsstaterne dog med virkning fra den 28. juli 2010 passende sporingsforanstaltninger, herunder, med virkning fra den 31. december 2014, foranstaltninger, der kan gøre det muligt til enhver tid at tilbagespore skydevåben markedsført efter den 28. juli 2010 til ejeren.«

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4a

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun ret til erhvervelse og besiddelse af skydevåben til personer, som har licens, eller, med hensyn til våben i kategori C eller D, personer, som har en specifik tilladelse hertil i henhold til national ret.

Artikel 4b

Medlemsstaterne undersøger mulighederne for at etablere en ordning til regulering af våbenmægleres virksomhed. En sådan ordning kan omfatte en eller flere foranstaltninger som f.eks.:

a)

et registreringskrav for mæglere, der arbejder på deres område

b)

et licens- eller autorisationskrav for mæglervirksomhed.«

4)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben til personer, der har en rimelig interesse heri, og som

a)

er fyldt 18 år, dog med undtagelse af erhvervelse, bortset fra køb, og besiddelse af skydevåben til jagt og konkurrenceskydning, hvor personerne kan være under 18 år, forudsat at de har deres forældres tilladelse eller vejledes af en af deres forældre eller af en anden voksen med en gyldig tilladelse til skydevåben eller et gyldigt jagttegn, eller at de befinder sig på et autoriseret eller på anden måde godkendt uddannelsessted

b)

ikke formodes at være til fare for sig selv, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. At en person er blevet dømt for en voldelig forsætlig lovovertrædelse, anses for en indikation af, at den pågældende udgør en sådan fare.

Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen til at besidde et skydevåben, hvis en eller flere af de betingelser, der førte til udstedelsen, ikke længere er opfyldt.

Medlemsstaterne kan kun forbyde personer, der er bosiddende på dens område, at besidde et våben, der er erhvervet i en anden medlemsstat, hvis erhvervelse af samme våben er forbudt på deres eget område.«

5)

I artikel 6 tilføjes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne sikrer, at der, i det omfang det er tilladt, føres streng kontrol med erhvervelse af skydevåben, dele og ammunition hertil via fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (8), dog ikke for så vidt angår våbenhandlere.

6)

I artikel 7 tilføjes følgende stykker:

»4.   Medlemsstaterne kan overveje at give personer, der opfylder betingelserne for udstedelse af en tilladelse til skydevåben, en flerårig licens til erhvervelse og besiddelse af alle skydevåben, der kræver tilladelse, dog med forbehold af

a)

pligten til at underrette de kompetente myndigheder om overførsler

b)

den regelmæssige kontrol af, at disse personer fortsat opfylder betingelserne, og

c)

de øvre grænser for besiddelse, der er fastsat i den nationale lovgivning.

5.   Medlemsstaterne vedtager bestemmelser, der sikrer, at personer, der har tilladelse til at bære våben i kategori B i henhold til national lovgivning, fra den 28. juli 2008 ikke behøver at ansøge om licens eller tilladelse til de skydevåben, de har i kategori C eller D, som følge af ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 (9). Enhver senere overdragelse af skydevåben af kategori C eller D er dog betinget af, at modtageren opnår eller er i besiddelse af en licens eller har en specifik tilladelse til at besidde sådanne skydevåben i henhold til national lovgivning.

7)

Artikel 11, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Våbenhandleren meddeler forud for overdragelsen myndighederne i den medlemsstat, hvorfra overdragelsen skal finde sted, alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, første afsnit. Disse myndigheder udfører kontrol, i relevant omfang på stedet, for at verificere, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som våbenhandleren har givet, og den faktiske overdragelse. Våbenhandleren meddeler oplysningerne i tilstrækkelig god tid.«

8)

Artikel 12, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Uanset stk. 1 kan jægere, for så vidt angår kategori C og D, og konkurrenceskytter, for så vidt angår kategori B, C og D, uden forudgående tilladelse besidde et eller flere skydevåben under en rejse gennem to eller flere medlemsstater med henblik på at udøve deres aktiviteter, forudsat at de er i besiddelse af et europæisk skydevåbenpas, hvorpå dette eller disse våben er angivet, og at de kan dokumentere begrundelsen for rejsen, blandt andet ved forelæggelse af en indbydelse eller andet bevis for deres jagt- eller konkurrenceskydningsaktiviteter i destinationsmedlemsstaten.

Medlemsstaterne må ikke gøre accept af det europæiske skydevåbenpas betinget af betaling af et gebyr eller en afgift.«

9)

Artikel 13, stk. 3, affattes således:

»3.   Med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af dette direktiv udveksler medlemsstaterne oplysninger med regelmæssige mellemrum. Kommissionen nedsætter med henblik på dette senest den 28. juli 2009 en kontaktgruppe for udveksling af oplysninger med henblik på gennemførelse af denne artikel. Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om, hvilke myndigheder der har ansvaret for at fremsende og modtage oplysninger og for, at forpligtelserne i artikel 11, stk. 4, er opfyldt.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 13a

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10) anvendelse, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

11)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.«

12)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Kommissionen aflægger inden den 28. juli 2015 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om situationen som følge af direktivets anvendelse, eventuelt ledsaget af forslag.

Kommissionen gennemfører inden den 28. juli 2012 en undersøgelse og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om mulige fordele og ulemper ved at reducere kategorierne af skydevåben til to (forbudte eller tilladte) med henblik på at få det indre marked for de pågældende produkter til at fungere bedre ved hjælp af mulige forenklinger.

Kommissionen forelægger inden den 28. juli 2010 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med konklusionerne af en undersøgelse af emnet vedrørende markedsføring af kopier af skydevåben med henblik på at afgøre, hvorvidt det er muligt og ønskværdigt at lade dette direktiv finde anvendelse på sådanne produkter.«

13)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit I, første led, affattes således:

»—

ethvert skydevåben som defineret i direktivets artikel 1«.

b)

Afsnit III affattes således:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

er gjort definitivt uegnet til brug ved en inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige dele af skydevåbnet er gjort definitivt ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte eller ændre med henblik på reaktivering«.

ii)

Efter første afsnit indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne træffer bestemmelser med henblik på at lade de i litra a) omhandlede inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved en kompetent myndighed for at sikre, at de ændringer, der er tilført et skydevåben, gør det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne sørger for, at der i forbindelse med kontrollen udstedes en attest eller et dokument, der bekræfter skydevåbnets inaktivering, eller at der i dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke. Kommissionen udsteder efter proceduren i direktivets artikel 13a, stk. 2, fælles retningslinjer for inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker for at sikre, at inaktiverede skydevåben er definitivt ubrugelige.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. juli 2010. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. maj 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 318 af 23.12.2006, s. 83.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.4.2008.

(3)  EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51. Berigtigelse i EFT L 54 af 5.3.1993, s. 22.

(4)  EFT L 280 af 24.10.2001, s. 5.

(5)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(7)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(8)  EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2005/29/EF (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).«

(9)  EUT L 179 af 8.7.2008, s. 5

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).«


FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

8.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/12


ÆNDRINGER I PROCESREGLEMENTET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224, stk. 5,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140, stk. 5,

under henvisning til artikel 63 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen,

under henvisning til Domstolens tiltrædelse,

under henvisning til Rådets godkendelse, meddelt den 14. maj 2008, og

ud fra følgende betragtninger:

Visse af procesreglementets bestemmelser bør ændres, dels for at tage hensyn til Europa-Parlamentets rolle i lovgivningsprocessen, dels for at bringe dem i overensstemmelse med kravene til en effektiv tilrettelæggelse af Rettens virksomhed.

I lyset af de indhentede erfaringer er der behov for en tilpasning, således at Retten effektivt kan påkende sager på området for intellektuel ejendomsret —

FASTSAT FØLGENDE ÆNDRINGER I SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1

Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastsat den 2. maj 1991 (EFT L 136 af 30.5.1991, s. 1), som ændret den 15. september 1994 (EFT L 249 af 24.9.1994, s. 17), den 17. februar 1995 (EFT L 44 af 28.2.1995, s. 64), den 6. juli 1995 (EFT L 172 af 22.7.1995, s. 3), den 12. marts 1997 (EFT L 103 af 19.4.1997, s. 6, som berigtiget i EFT L 351 af 23.12.1997, s. 72), den 17. maj 1999 (EFT L 135 af 29.5.1999, s. 92), den 6. december 2000 (EFT L 322 af 19.12.2000, s. 4), den 21. maj 2003 (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 22), den 19. april 2004 (EUT L 132 af 29.4.2004, s. 3), den 21. april 2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 108), den 12. oktober 2005 (EUT L 298 af 15.11.2005, s. 1) og den 18. december 2006 (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 45), ændres således:

1)

I artikel 24, stk. 7, indsættes et nyt punktum:

»På samme måde sendes en genpart af stævningen og svarskriftet til Europa-Parlamentet, således at institutionen kan konstatere, om det i henhold til EF-traktatens artikel 241 gøres gældende, at en retsakt, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, ikke kan finde anvendelse.«

2)

I artikel 51, stk. 1, første afsnit, affattes sidste punktum således:

»Beslutning om at henvise en sag til et dommerkollegium bestående af et større antal dommere træffes af plenum, efter at generaladvokaten er hørt.«

3)

I artikel 77, litra c), erstattes ».« med »;«, og der indsættes et litra d) med følgende ordlyd:

»d)

i andre særlige tilfælde, når retsplejehensyn tilsiger dette.«

4)

I procesreglementets artikel 100, stk. 2, første afsnit, erstattes ordene »med undtagelse af Rettens domme og kendelser« med »herunder Rettens domme og kendelser«. Efter det første afsnit indsættes et nyt afsnit med følgende ordlyd: »Domme og kendelser, som i medfør af artikel 55 i statutten for Domstolen forkyndes for medlemsstater og institutioner, der ikke har været parter i sagen, fremsendes pr. telefax eller ved ethvert andet teknisk kommunikationsmiddel.« Endelig slettes i det følgende afsnit ordene »karakter eller«.

5)

En ny artikel 135a indsættes mellem artikel 135 og artikel 136:

»Artikel 135a

Efter indgivelsen af de i artikel 135, stk. 1, og eventuelt artikel 135, stk. 2 og 3, omhandlede processkrifter kan Retten på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten og sagens parter beslutte at træffe afgørelse i sagen, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium, medmindre en part fremsætter en anmodning, hvori det begrundes, hvorfor denne part ønsker at få lejlighed til at udtale sig. Anmodningen skal fremsættes inden for en frist af en måned, efter at det er forkyndt for parten, at den skriftlige forhandling er afsluttet. Denne frist kan forlænges af retsformanden.«

Artikel 2

Disse ændringer i procesreglementet, som har retsgyldighed på de sprog, der er nævnt i reglementets artikel 35, stk. 1, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft den første dag i den anden måned efter offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg den 12. juni 2008.

Justitssekretær

E. COULON

Præsident

M. JAEGER


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

8.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. juni 2008

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz

(meddelt under nummer K(2008) 3020)

(EØS-relevant tekst)

(2008/555/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 2, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/696/EF af 28. august 2006 om en liste over tredjelande, hvorfra fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, om betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat og om ændring af beslutning 93/342/EØF, 2000/585/EF og 2003/812/EF (3) er der fastsat betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Fællesskabet af fjerkræ og visse fjerkræprodukter. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der i forbindelse med nærværende beslutning tages hensyn til definitionerne i beslutning 2006/696/EF.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet fra tredjelande og dele af tredjelande. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der i forbindelse med nærværende beslutning tages hensyn til definitionen af fugle i forordning (EF) nr. 318/2007.

(3)

Kommissionens beslutning 2006/265/EF af 31. marts 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med mistanke om højpatogen aviær influenza i Schweiz (5) og Kommissionens beslutning 2006/533/EF af 28. juli 2006 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Kroatien (6) blev vedtaget efter positive fund af højpatogen aviær influenza-virus af subtype H5N1 hos vilde fugle i begge de to tredjelande. I henhold til nævnte beslutninger skal medlemsstaterne suspendere import fra visse dele af Kroatien og Schweiz af levende fjerkræ, strudsefugle, opdrættet og vildtlevende fjervildt og visse andre levende fugle, herunder fugle holdt som selskabsdyr, samt rugeæg af disse arter og visse produkter af fugle.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (7) er der fastsat visse biosikkerhedsforanstaltninger og restriktioner med henblik på at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen hos fjerkræ.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2006/563/EF af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (8) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at hindre sygdommen i at sprede sig fra vilde fugle til fjerkræ, herunder oprettelse af kontrol- og moniteringsområder under hensyntagen til de epidemiologiske, geografiske og økologiske faktorer efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen hos vilde fugle.

(6)

Kroatien har meddelt Kommissionen, at de kroatiske kompetente myndigheder nu anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, medlemsstaternes kompetente myndigheder anvender i henhold til Kommissionens beslutning 2006/563/EF, når der er mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle, og at landet straks vil underrette Kommissionen om eventuelle fremtidige ændringer af Kroatiens dyresundhedsstatus, herunder især om eventuelle positive fund af sygdommen hos vilde fugle

(7)

Schweiz har meddelt Kommissionen, at de schweiziske kompetente myndigheder nu anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, medlemsstaternes kompetente myndigheder anvender i henhold til beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF, når der er mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ eller vilde fugle, og at landet straks vil underrette Kommissionen om eventuelle fremtidige ændringer af schweiz’ dyresundhedsstatus, herunder især om eventuelle udbrud eller positive fund af sygdommen hos fjerkræ eller vilde fugle. Der bør desuden tages hensyn til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (9).

(8)

Kommissionen vil straks orientere medlemsstaterne og sende dem eventuelle oplysninger, den har modtaget fra Kroatiens og Schweiz’ kompetente myndigheder.

(9)

Beslutning 2006/265/EF og 2006/533/EF udløb den 30. juni 2007.

(10)

I lyset af den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Fællesskabet og i tredjelande og på grundlag af de garantier, Kroatien har givet, bør EF-beskyttelsesforanstaltningerne over for Kroatien — i tilfælde af et positivt fund af sygdommen hos en vild fugl på Kroatiens område — kun finde anvendelse på de dele af Kroatien, hvor den kroatiske kompetente myndighed anvender ligestillede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/563/EF.

(11)

På grundlag af de garantier, Schweiz har givet, bør beskyttelsesforanstaltningerne over for Schweiz — i tilfælde af et positivt fund af aviær influenza af subtype H5N1 hos en vild fugl eller et udbrud af sygdommen hos fjerkræ på Schweiz’ område — kun finde anvendelse på de dele af Schweiz, hvor den schweiziske kompetente myndighed anvender ligestillede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

(12)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (10) er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, og der fastsættes behandlinger, der anses for effektivt at kunne inaktivere de relevante patogener. For at forebygge risikoen for, at sygdommen overføres via sådanne produkter, skal de gennemgå en relevant behandling, som afhænger af, hvilken sundhedsstatus oprindelseslandet har, og hvilke dyrearter produkterne stammer fra. Der bør derfor gives dispensation fra kravet om suspension af importen af kødprodukter af vildtlevende fjervildt med oprindelse i Kroatien og Schweiz, forudsat at produkterne har været opvarmet (gennemvarmet) til mindst 70 °C.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne suspenderer import til eller introduktion i Fællesskabet af følgende varer fra den del af Kroatiens område, der er anført i stk. 2, litra a), og fra den del af Schweiz’ område, der er anført i stk. 2, litra b):

a)

fjerkræ, som defineret i artikel 2, litra a), i beslutning 2006/696/EF

b)

rugeæg, som defineret i artikel 2, litra b), i beslutning 2006/696/EF

c)

fugle, som defineret i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 318/2007 og rugeæg heraf

d)

kød, hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt

e)

kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt

f)

råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler, der indeholder dele af vildtlevende fjervildt

g)

ubehandlede jagttrofæer af alle fugle.

2.   Suspensionen omhandlet i stk. 1 gælder for import til eller introduktion i Fællesskabet:

a)

for så vidt angår Kroatien fra alle områder i Kroatien, for hvilke de kroatiske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/563/EF

b)

for så vidt angår Schweiz fra alle områder i Schweiz, for hvilke de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF og 2006/563/EF.

3.   Uanset stk. 1, litra e), tillader medlemsstaterne import til eller introduktion i Fællesskabet af kødprodukter, der består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt, hvis kødet af de nævnte arter er blevet underkastet mindst en af de særlige behandlinger, der er omhandlet i del 4, punkt B, C eller D, i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes indtil den 30. juni 2009.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 24 af 31.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(3)  EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1237/2007 (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 5).

(4)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 311/2008 (EUT L 93 af 4.4.2008, s. 3).

(5)  EUT L 95 af 4.4.2006, s. 9. Senest ændret ved beslutning 2006/892/EF (EUT L 343 af 8.12.2006, s. 99).

(6)  EUT L 212 af 2.8.2006, s. 19. Ændret ved beslutning 2006/892/EF.

(7)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Senest ændret ved beslutning 2008/70/EF (EUT L 18 af 23.1.2008, s. 5).

(8)  EUT L 222 af 15.8.2006, s. 11. Ændret ved beslutning 2007/119/EF (EUT L 51 af 20.2.2007, s. 22).

(9)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(10)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.