ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 171

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
1. juli 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 621/2008 af 30. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2008 af 30. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 773/2004 vedrørende gennemførelse af forligsprocedurer i kartelsager ( 1 )

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 623/2008 af 30. juni 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juli 2008

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/66/EF af 30. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin som aktivstoffer ( 1 )

9

 

*

Kommissionens direktiv 2008/67/EF af 30. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe ( 1 )

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AVS-EF-Ministerrådet

 

 

2008/494/EF

 

*

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2008 af 13. juni 2008 om revision af finansieringsbetingelserne i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne

63

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2008 af 27. juni 2008 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 386/2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EUT L 168 af 28.6.2008)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 621/2008

af 30. juni 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 622/2008

af 30. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 773/2004 vedrørende gennemførelse af forligsprocedurer i kartelsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (1), særlig artikel 33,

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (3) fastsætter regler for parternes deltagelse i sådanne procedurer.

(2)

Det er muligt, at parterne i en sag vil være rede til at erkende deres deltagelse i et kartel i strid med traktatens artikel 81 og deres ansvar i forbindelse med en sådan deltagelse, hvis de med rimelighed kan forudse de konstateringer, Kommissionen agter at foretage, hvad angår deres deltagelse i overtrædelsen og størrelsen af det potentielle bødepålæg, og de er indforstået med de konstateringer. Kommissionen bør være i stand til at give disse parter indsigt i, hvilke klagepunkter den i lyset af bevismaterialet i sine sagsakter påtænker at rette mod dem, og hvilken bøde de sandsynligvis vil få pålagt for den pågældende overtrædelse. En sådan tidlig indsigt heri bør sætte de pågældende parter i stand til at fremføre deres synspunkter angående de klagepunkter, der påtænkes rejst mod dem, og deres potentielle ansvar herfor.

(3)

Har Kommissionen i sin klagepunktsmeddelelse afspejlet parternes forligsindlæg, og parterne i deres svar bekræfter, at klagepunktsmeddelelsen stemmer overens med indholdet af deres forligsindlæg, bør Kommissionen være i stand til at skride til vedtagelse af en beslutning efter artikel 7 og artikel 23 i forordning nr. 1/2003 efter at have hørt Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1/2003.

(4)

Der bør derfor indføres en forligsprocedure for at sætte Kommissionen i stand til hurtigere og mere effektivt at behandle kartelsager. Kommissionen har en bred skønbeføjelse til at afgøre, hvilke sager der egner sig til, at den sonderer parternes interesse i at indlede forligsforhandlinger, eller at den beslutter at indlede sådanne forhandlinger, afbryde dem eller indgå endeligt forlig. Kommissionen kan derfor på ethvert tidspunkt under procedurens forløb beslutte helt at afbryde forhandlingerne i en specifik sag eller forhandlingerne med en eller flere parter. I den forbindelse kan der tages hensyn til sandsynligheden for, at man inden for et rimeligt tidsrum når til en forståelse med de implicerede parter med hensyn til de potentielle klagepunkter i betragtning af faktorer såsom: antallet af implicerede parter, hvilke modstridende holdninger angående ansvarets fordeling der kan forventes, i hvilket omfang Kommissionens sagsfremstilling kan ventes at blive anfægtet osv. Der vil blive taget hensyn til udsigterne til at opnå effektivitetsgevinster i sagsbehandlingen i lyset af udviklingen i hele forligsproceduren, herunder omfanget af enhver urimelig forsinkelse forbundet med de ressourcer, der er forbundet med at give indsigt i ikke-fortrolige versioner af dokumenter i sagsakterne. Andre faktorer såsom muligheden for at skabe præcedens kan også tages i betragtning.

(5)

Klagere inddrages i sagsbehandlingsforløbet og orienteres skriftligt og i behørigt omfang om procedurens karakter og genstand for at sætte dem i stand til at fremsætte deres synspunkter og således samarbejde med Kommissionen i undersøgelserne. Under de særlige omstændigheder, der gælder for forligsprocedurer, vil det at udlevere en ikke-fortrolig udgave af klagepunktsmeddelelsen til klagere imidlertid ikke være formålstjenligt med henblik på at sætte klagere i stand til at samarbejde med Kommissionen i undersøgelserne og kan afholde sagens parter fra at samarbejde med Kommissionen. Kommissionen bør derfor ikke være forpligtet til at udlevere en ikke-fortrolig udgave af klagepunktsmeddelelsen til klagere.

(6)

Forordning (EF) nr. 773/2004 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 773/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen kan beslutte at indlede en procedure med henblik på at vedtage en beslutning i henhold til kapitel III i forordning (EF) nr. 1/2003 på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest den dato, hvor den meddeler en foreløbig vurdering som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, udsender en meddelelse af klagepunkter eller opfordrer parterne til at tilkendegive en interesse i at indlede forligsdrøftelser, eller den dato, hvor der offentliggøres en meddelelse i henhold til forordningens artikel 27, stk. 4, alt efter hvilken af disse datoer der kommer først.«

2)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   Når Kommissionen fremsender en meddelelse af klagepunkter vedrørende forhold, over hvilke den har modtaget en klage, fremsender den en kopi af den ikke-fortrolige udgave af klagepunktsmeddelelsen til klageren, bortset fra i forligsprocedurer hvor Kommissionen skriftligt underretter klageren om procedurens karakter og indhold. Kommissionen fastsætter ligeledes en frist for klagerens fremsættelse af skriftlige bemærkninger.«

3)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen meddeler de berørte parter de klagepunkter, der fremføres mod dem. Meddelelsen af klagepunkter stiles i skriftlig form til hver af de parter, mod hvem der rettes klagepunkter.«

4)

Følgende indsættes som artikel 10a:

»Artikel 10a

Forligsprocedure i kartelsager

1.   Når der i henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 er indledt procedure i en sag, kan Kommissionen fastsætte en frist, inden hvilken sagens parter skriftligt kan tilkendegive, at de er rede til at deltage i forligsforhandlinger med henblik på eventuelt at indgive et forligsindlæg. Kommissionen har ikke pligt til at tage hensyn til svar modtaget efter fristens udløb.

Hvis to eller flere parter inden for samme virksomhed tilkendegiver, at de er rede til at deltage i forligsforhandlinger i henhold til første afsnit i dette stykke, udpeger de fælles repræsentanter med fuldmagt til at deltage i forhandlinger med Kommissionen på deres vegne. Når Kommissionen fastsætter den i første afsnit nævnte frist, oplyser den de pågældende parter om, at den mener, de tilhører samme virksomhed, med det ene formål at sætte dem i stand til at efterkomme denne bestemmelse.

2.   Parter, der deltager i forligsforhandlinger, kan af Kommissionen blive underrettet om følgende:

a)

hvilke klagepunkter den påtænker at rejse mod dem

b)

hvilket bevismateriale, der anvendes for at opstille klagepunkterne

c)

ikke-fortrolige versioner af ethvert tilgængeligt dokument, der på det tidspunkt befinder sig i sagsakterne, i det omfang en sådan anmodning fra parten er berettiget for at sætte den pågældende part i stand til at afklare sin holdning til et tidsrum eller ethvert andet aspekt ved kartellet, og

d)

niveauet for potentielle bøder.

Sådanne underretninger holdes fortrolige i forhold til tredjemand bortset fra tilfælde, hvor Kommissionen udtrykkeligt på forhånd har givet tilladelse til udlevering.

Hvis forligsforhandlingerne skrider frem, kan Kommissionen give parterne en frist til at forpligte sig til at videreføre forligsproceduren gennem indgivelse af et forligsindlæg, der afspejler udfaldet af forligsforhandlingerne, og hvori de anerkender deres deltagelse i en overtrædelse af traktatens artikel 81 samt deres ansvar. Inden Kommissionen fastsætter en frist for indgivelse af forligsindlæg, er de pågældende parter berettiget til i behørig tid at modtage de underretninger, der er opstillet i artikel 10a, stk. 2, første afsnit. Kommissionen har ikke pligt til at tage hensyn til forligsindlæg modtaget efter fristens udløb.

3.   Har Kommissionen i sin klagepunktsmeddelelse afspejlet indholdet af parternes forligsindlæg, skal de pågældende parter i deres skriftlige svar på klagepunktsmeddelelsen inden for den af Kommissionen fastsatte frist bekræfte, at den klagepunktsmeddelelse, der er rettet til dem, afspejler indholdet af deres forligsindlæg. Kommissionen kan herefter skride til vedtagelse af en beslutning efter artikel 7 og artikel 23 i forordning 1/2003 efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål i henhold til artikel 14 i forordning nr. 1/2003.

4.   Kommissionen kan på ethvert tidspunkt under procedurens forløb beslutte helt at afbryde forhandlingerne i en specifik sag eller forhandlingerne med en eller flere af de involverede parter, hvis Kommissionen mener, at det ikke er sandsynligt at effektivitet i sagsbehandlingen opnås.«

5)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen skal give de parter, som den har rettet en meddelelse af klagepunkter til, lejlighed til at blive hørt, før høring af det rådgivende udvalg, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003.«

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Kommissionen skal give de parter, som den har rettet en meddelelse af klagepunkter til, lejlighed til at uddybe deres argumenter under en mundtlig høring, hvis de anmoder herom i deres skriftlige indlæg.

2.   Ved indgivelsen af deres forligsindlæg skal parterne over for Kommissionen bekræfte, at de kun vil forlange en mundtlig høring afholdt med henblik på at kunne udbygge deres argumenter, såfremt klagepunktsmeddelelsen ikke afspejler indholdet af deres forligsindlæg.«

7)

I artikel 15 indsættes som stk. 1a:

»1a.   Når Kommissionen har indledt procedure efter artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003, udleverer Kommissionen for derved at sætte de parter, der er rede til at indgive forligsindlæg, i stand til at indgive et sådant indlæg, på anmodning fra partnerne det bevismateriale og de dokumenter, der er nævnt i artikel 10a, stk. 2, på de betingelser, der er fastsat i de relevante underafsnit. Ved indgivelse af et forligsindlæg skal parterne derfor over for Kommissionen bekræfte, at de kun vil forlange aktindsigt efter modtagelsen af klagepunktsmeddelelsen, såfremt klagepunktsmeddelelsen ikke afspejler indholdet af deres forligsindlæg.«

8)

Artikel 17 affattes således:

a)

stk. 1 erstattes af følgende:

»1.   Når Kommissionen fastsætter de frister, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 10, stk. 2, artikel 10a, stk. 1, artikel 10a, stk. 2, artikel 10a, stk. 3 og artikel 16, stk. 3, tager den både hensyn til, hvor megen tid der er nødvendig for at udarbejde indlægget, og hvor meget sagen haster.«

b)

stk 3 erstattes af følgende:

»3.   Fristerne i artikel 4, stk. 3, artikel 10a, stk. 1, artikel 10a, stk. 2, og artikel 16, stk. 3, skal være mindst to uger. Fristen i artikel 3, stk. 3, skal være mindst to uger bortset fra forligsindlæg, der bør rettes inden en uge. Fristen i artikel 10a, stk. 3, skal være mindst to uger.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1419/2006 (EUT L 269 af 28.9.2006, s. 1.).

(2)  EFT C 50 af 27.10.2007, s. 48.

(3)  EFT L 123 af 27.4.2004, s. 18. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1.).


1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 623/2008

af 30. juni 2008

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juli 2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. juli 2008 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

(5)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2008 af 26. juni 2008 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2008/09 (3) er anvendelsen af visse toldsatser, der er fastsat ved nærværende forordning, dog suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. juli 2008 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, p. 61).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1816/2005 (EUT L 292 af 8.11.2005, s. 5).

(3)  EFT L 166 af 27.6.2008, s. 19.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. juli 2008

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00 (2)

af middel kvalitet

0,00 (2)

af lav kvalitet

0,00 (2)

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00 (2)

1002 00 00

RUG

0,00 (2)

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00 (2)


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  I henhold til forordning (EF) nr. 608/2008 er anvendelse af denne told suspenderet.

(3)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

16.6.2008-27.6.2008

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

259,01

187,53

Pris fob USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Præmie for Golfen

8,73

Præmie for The Great Lakes

27,11

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

43,58 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

48,70 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/66/EF

af 30. juni 2008

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin som aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Listen omfatter bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin.

(2)

Disse aktivstoffers virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For bifenox var den rapporterende medlemsstat Belgien, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 4. juli 2005. For diflufenican var den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 1. august 2005. For fenoxaprop-P var den rapporterende medlemsstat Østrig, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 2. maj 2005. For fenpropidin og quinoclamin var den rapporterende medlemsstat Sverige, og alle relevante oplysninger blev forelagt henholdsvis den 24. juni 2005 og den 15. juni 2005.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporterne et peer review, og de blev forelagt for Kommissionen den 14. november 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapport om quinoclamin, den 29. november 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapporter om bifenox og fenoxaprop-P og den 17. december 2007 i form af EFSA's videnskabelige rapporter om diflufenican og fenpropidin (4). Disse rapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 14. marts 2008 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uanset denne konklusion bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Der bør derfor kræves, at bifenox underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen vedrørende forbrugerne og risikoen på langt sigt for planteædende pattedyr, og at fenpropidin underkastes yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen vedrørende risikoen på langt sigt for planteædende og insektædende fugle, og at disse undersøgelser fremlægges af anmelderne.

(6)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(7)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(8)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 (5), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. juni 2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin som aktivstoffer.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende disse aktivstoffer, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. december 2008, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin og quinoclamin. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin eller quinoclamin som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. december 2012, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin eller quinoclamin som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. december 2012 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2009.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/45/EF (EUT L 94 af 5.4.2008, s. 21).

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2007 (EUT L 246 af 21.9.2007, s. 19).

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2007) 119, 1-84, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenox« (færdigbehandlet den 29. november 2007).

EFSA's videnskabelige rapport (2007) 122, 1-84, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diflufenican« (færdigbehandlet den 17. december 2007).

EFSA's videnskabelige rapport (2007) 121, 1-76, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenoxaprop-P« (færdigbehandlet den 29. november 2007).

EFSA's videnskabelige rapport (2007) 124, 1-84, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropidin« (færdigbehandlet den 17. december 2007, revideret den 29. januar 2008, idet fejlbehæftede beregninger i risikovurderingen for vandområder er blevet rettet).

EFSA's videnskabelige rapport (2007) 117, 1-70, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinoclamine« (færdigbehandlet den 14. november 2007).

(5)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 416/2008 (EUT L 125 af 9.5.2008, s. 25).


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»186

Bifenox

CAS-nr. 42576-02-3

CIPAC-nr. 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg urenheder:

 

højst 3 g/kg 2,4-dichlorphenol

 

højst 6 g/kg 2,4-dichloranisol

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bifenox, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten for restkoncentrationer af bifenox i animalske produkter og i efterfølgende vekselafgrøder.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger om restkoncentrationer af bifenox og metabolitten hydroxybifenoxsyre heraf i animalske fødevarer og om restkoncentrationer i vekselafgrøder

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko, som brugen af bifenox udgør for planteædende pattedyr på langt sigt.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

187

Diflufenican

CAS-nr. 83164-33-4

CIPAC-nr. 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy) nicotinanilid

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diflufenican, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af usprøjtede stødpudezoner, hvis det er relevant.

188

Fenoxaprop-P

CAS-nr. 113158-40-0

CIPAC-nr. 484

(R)-2[4-[(6-chlor-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propansyre

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenoxaprop-P, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter

være særligt opmærksomme på tilstedeværelsen af safeneren mefenpyrdiethyl i færdigformulerede produkter for så vidt angår brugeres, arbejdstageres og andre tilstedeværendes eksponering

være særligt opmærksomme på, hvor persistente stoffet og nedbrydningsprodukterne heraf er i koldere egne og områder, hvor der kan forekomme anaerobe forhold.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

189

Fenpropidin

CAS-nr. 67306-00-7

CIPAC-nr. 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidin

≥ 960 g/kg (racemat)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenpropidin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko, som brugen af fenpropidin udgør for planteædende og insektædende fugle på langt sigt.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter nærværende direktivs ikrafttrædelse.

190

Quinoclamine

CAS-nr. 2797-51-5

CIPAC-nr. 648

2-amino-3-chlor-1,4-naphthoquinon

≥ 965 g/kg urenhed:

dichlon(2,3-dichlor-1,4-naphthoquinon) højst 15 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder quinoclamin, til andre anvendelsesformål end prydplanter eller planteskoleplanter skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om quinoclamin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugere, arbejdstagere og andre tilstedeværende og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og små pattedyr.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.«


1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/67/EF

af 30. juni 2008

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Internationale konventioner og prøvningsstandarder skal anvendes i forbindelse med direktiv 96/98/EF i den gældende affattelse.

(2)

Da der siden den 1. juli 2002, hvor direktiv 96/98/EF senest er ændret, er foretaget ændringer i internationale konventioner og gældende prøvningsstandarder, bør disse ændringer af klarhedshensyn indarbejdes i nævnte direktiv.

(3)

Den Internationale Søfartsorganisation og de europæiske standardiseringsorganisationer har vedtaget standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for en del af det udstyr, der er opført i bilag A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som anses for relevant i forbindelse med nævnte direktiv, selv om det ikke er opført i nævnte bilag. Sådant udstyr bør tilføjes i bilag A.1 eller overføres fra bilag A.2 til bilag A.1, alt efter omstændighederne.

(4)

Direktiv 96/98/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag A til direktiv 96/98/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, der under »udstyrets betegnelse« i bilag A.1 er betegnet som »nyt« eller er overført fra bilag A.2 til bilag A.1, og som er fremstillet inden datoen i artikel 3, stk. 1, i overensstemmelse med procedurer for typegodkendelse, der allerede var i kraft i en medlemsstat inden den nævnte dato, kan markedsføres og installeres om bord på et EF-skib i op til to år fra nævnte dato.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. juli 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser senest 21. juli 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).


BILAG

»

BILAG A

Forkortelsesliste

 

Circ., cirkulære

 

Kol.reg., internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

 

COMSAR, IMO’s underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

 

EN, europæisk standard

 

ETSI, Det Europæiske Institut for Telestandarder

 

FSS, International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

 

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

 

HSC, High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

 

IBC, International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

 

ICAO, Organisationen for International Civil Luftfart

 

IEC, Den Internationale Elektrotekniske Kommission

 

IMO, Den Internationale Søfartsorganisation

 

ISO, Den Internationale Standardiseringsorganisation

 

ITU, Den Internationale Telekommunikationsunion

 

LSA, redningsmidler

 

MARPOL, den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

 

MEPC, Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

 

MSC, Komitéen for Sikkerhed på Søen

 

SOLAS, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

 

Reg., regel

 

Res., resolution

BILAG A.1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1

a)

Generel bemærkning: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante konventionsbestemmelser samt IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

b)

Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

c)

Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.

d)

Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

e)

Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.

f)

Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1.   Redningsudstyr

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ. 980.

IMO Res. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr

til redningsbåde

til redningskranse

til redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ 885,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(Jf. dog kravene til batterier i EN 394 (1993), som kun gælder for lys til redningsveste)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste:

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linekastningsapparater

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatiske selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde-frit op« - redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Faste mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Permanent oppustede mand over bordbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hurtige mand over bordbåde (fast rescue boat)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.980,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

»Flyde frit op«-udsætningsanordninger

Flyttet til A.2/1.3.

A.1/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, VI,

IMO MSC/Circ.809, inkl. Add.1,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Udløsningsanordninger til

redningsbåde og

redningsflåder,

der udsættes ved wirefald

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Midler til ombordtagning af overlevende (means of rescue)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Indskibningslejdere

Flyttet til A.2/1.4.

A.1/1.30

Retroreflektive materialer

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18.

A.1/1.32

Radartransponder SART (9 GHz)

Flyttet til A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78),

IMO MSC/Circ.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til A.1/4.23.

A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til A.1/3.38.

A.1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motor til redningsbåd — påhængsmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Søgelys til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), bilag 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lodshejs

Reg. V/23.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.773,

IMO MSC/Circ.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(nyt punkt)

Spil til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(nyt punkt)

Lodslejder

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.528/rev.1.

IMO Res. A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. MARPOL 73/78, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. MARPOL 73/78 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Bilag I, Reg. 16(4),

Bilag I, Reg. 16(5),

Revideret bilag I, Reg. 14.6,

Revideret bilag I, Reg. 14.7.

Bilag I, Reg. 16(1),

Bilag I, Reg. 16(2),

Revideret bilag I, Reg. 14.1,

Revideret bilag I, Reg. 14.2,

Revideret bilag I, Reg. 14.3,

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olie/vandgrænseflade detektorer

Bilag I, Reg. 15(3)(b),

Revideret bilag I, Reg. 32.

Bilag I, Reg. 15(3)(b),

Revideret bilag I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I, Reg. 16(5),

Revideret bilag I, Reg. 14.7,

Revideret bilag I, Reg. 14.7,

Bilag I, Reg. 16 (1) & (2),

Revideret bilag I, Reg. 14.1 & 14.2.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vandbehandlingsanlæg (olieindhold maks. 15 p.p.m.)

Udgår.

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I, Reg. 15(3)(a),

Revideret bilag I, Reg. 31.2,

Revideret bilag I, Reg. 31.3.

Bilag I, Reg. 15(3),

Revideret bilag I, Reg. 31.2,

Revideret bilag I, Reg. 31.3,

Revideret bilag I, Reg. 31.4.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV, Reg. 9.

Revideret bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI, Reg. 16(2)(a),

Bilag VI, Reg. 16.

Bilag VI, Reg. 16(2)(a),

Bilag VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Brandslukningsmateriel

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primær dæksbelægning

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.653(16),

IMO Res. A.687(17),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Bærbare ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), inkl. A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

Eller,

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (kun med hensyn til ledningsevne).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft

Anm.: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Røghjelm eller røgmaske forsynet fra luftpumpe og luftslange

Anm.: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. X/3.

Anm.: Dette udstyr er ikke indeholdt i de nye regler i kap. II-2 [IMO Res. MSC.99 (73)] eller FSS Code [IMO Res. MSC.98 (73)].

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskinrum

Flyttet til A.2/3.11.

A.1/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

klasse »A«-inddelinger,

klasse »B«-inddelinger.

Klasse »A«

Reg. II-2/3.2,

Klasse »B«

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, og,

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2,

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordninger til at hindre, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe (højhastighedsventiler)

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Circ.677,

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Ubrændbare materialer

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. A.754 (18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

rør og fittings,

ventiler,

fleksible rørsamlinger.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Anm.: Når udtrykket »komponenter til systemer« benyttes i kolonne 2, kan det betyde, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal prøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

finerer til udsmykning

malingssystemer

dæksbelægninger

overflader af rørisolationer,

klæbemidler, der benyttes i klasse »B«- og »C«-inddelinger

brændbare kanaler.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg.II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Anm.: Hvis overfladematerialet skal have en bestemt maksimal brændværdi, måles denne i henhold til ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Polstrede møbler

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sengeudstyr

(betegnelsen vedrører Solasbestemmelserne)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26.

A.1/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Eller,

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslanger

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

og for:

a)

Kategori 1: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

elektriske kabelgennemføringer,

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dyser til ækvivalente vandbaserede brandslukningsanlæg til kategori A-maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-locating lighting systems) (kun komponenter)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752 (18).

Eller,

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Flugtapparater

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter til anlæg for inert gas

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.847 Corr.1,

IMO MSC/Circ. 1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Brandmandsudstyr — livline

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosol-systemer)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

IMO MSC/Circ.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum

Anm.: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori A-maskinrum

(Dyser og funktionsprøvninger)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til speciallastrum, ro-ro-lastrum, andre ro-ro-rum og vogndæksrum

Flyttet til A.2/3.2.

A.1/3.50

Kemikaliedragter

Flyttet til A.2/3.9.

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering og maskinrum med og uden opsyn

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,

Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe:

EN 54-2 (1997), inkl. AC (1999) og A1(2006).

Strømforsyning:

EN 54-4 (1997), inkl. AC(1999), A1(2002) og A2(2006).

Varmedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-5 (2000), inkl. A1(2002).

Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering:

EN 54-7 (2000), inkl. A1(2002) og A2(2006).

Flammedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-10 (2002), inkl. A1(2005).

Manuelle alarmtryk:

EN 54-11 (2001), inkl. A1(2005).

Og i relevant omfang elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998).

Eller,

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

Alarmanordninger

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Akustiske alarmgivere:

EN 54-3 (2001), inkl. A1(2002) og A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(nyt punkt)

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. VI/3.

Reg. II 2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

samt efter omstændighederne:

a)

Kategori 4: (sikkert område)

EN 50104 (2002), inkl. AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2002), inkl. AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4 — Navigationsudstyr

Kolonne 5: Hvor der henvises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, er udstyrets tilsigtede konstruktion bestemmende for, hvilken af standarderne i EN 61162-serien eller IEC 61162-serien der skal anvendes.


Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Reg. SOLAS 74 og de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer i den gældende affattelse

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompas

Reg. V/18,

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Eller,

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18,

Reg. V 19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. Corrigendum 2005.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien,

ISO 22090-2 (2004), inkl. Corrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

ARPA

Flyttet til A.1/4.34.

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162-serien.

Eller,

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

IEC 61162-serien

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

Drejehastighedsindikator

Flyttet til A.2/4.26.

A.1/4.10

Radiopejler

Udgår.

A.1/4.11

Loran C-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Deccasystem

Udgår.

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.819(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162-serien.

Eller,

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kurskontrolsystem — HCS (tidligere autopilot)

Reg. V/18.