ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 168

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
28. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 615/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og omfastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2008 af 27. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 618/2008 af 27. juni 2008 om justering af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2007/08

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2008 af 27. juni 2008 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 386/2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

27

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/64/EF af 27. juni 2008 om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

31

 

*

Kommissionens direktiv 2008/65/EF af 27. juni 2008 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/489/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. juni 2008 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) i Portugal (meddelt under nummer K(2008) 3312)

38

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/490/FUSP

 

*

Afgørelse EUSEC/2/2008 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 24. juni 2008 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Rådets fælles aktion 2008/491/FUSP af 26. juni 2008 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2007/406/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

42

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 615/2008

af 23. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og omfastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (2) fastlægger forordningens anvendelsesområde og definerer, hvad der forstås ved »mindre øer«. Erfaringerne med nævnte forordnings anvendelse viser, at dens anvendelsesområde bør ændres.

(2)

I artikel 3 i forordning (EF) nr. 1405/2006 fastlægges en særlig forsyningsordning, der skal afhjælpe de problemer, som skyldes den særlige geografiske situation, der gør sig gældende for nogle af øerne i Det Ægæiske Hav, og som medfører ekstra transportomkostninger ved levering af vigtige produkter, der skal anvendes til konsum, forarbejdning eller som rå- og hjælpestoffer. Disse vigtige produkter er opført i bilag I til traktaten. Artikel 3 i forordning (EF) nr. 1405/2006 bør derfor ændres, så den henviser til det pågældende bilag I, hvorved artiklens anvendelsesområde begrænses til kun de produkter, der er opført i nævnte bilag.

(3)

I artikel 6 i forordning (EF) nr. 1405/2006 fastsættes proceduren for vedtagelse af nærmere bestemmelser for anvendelsen af kapitel II i nævnte forordning. Da en tilsvarende bestemmelse findes i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1405/2006, der vedrører gennemførelsen af forordningen i sin helhed, bør artikel 6 udgå.

(4)

Artikel 7 i forordning (EF) nr. 1405/2006 fastsætter foranstaltninger til støtte for lokal landbrugsproduktion generelt og har således et bredere anvendelsesområde end artikel 3. Artikel 7 i nævnte forordning bør derfor ændres og indeholde en henvisning til traktatens tredje del, afsnit II, og således omfatte jordbrugsprodukter, husdyrbrugsprodukter og fiskeriprodukter samt varer, der direkte er forbundet med disse produkter, og som har undergået en første bearbejdning.

(5)

Artikel 9, litra e), i forordning (EF) nr. 1405/2006 omhandler blandt de øvrige elementer, som støtteprogrammet kan indeholde, kontrol- og administrative sanktionsbestemmelser. Godkendelse af nationale kontrol- og administrative sanktionsbestemmelser kan imidlertid ikke ske inden for rammerne af EU-støtteprogrammet for de mindre øer i Det Ægæiske Hav. Nationale foranstaltninger kan kun meddeles Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 16. Artikel 9, litra e), bør derfor ændres, så kontrol- og administrative sanktionsbestemmelser ikke omhandles i det program, som skal forelægges af de kompetente myndigheder i Grækenland.

(6)

Forordning (EF) nr. 1405/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De fleste af de foranstaltninger, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EF) nr. 1405/2006, gennemføres som direkte betalinger, og Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (3) bør således indeholde henvisning hertil. På grund af en fejl blev henvisningen til De Ægæiske Øer fjernet i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003 ved artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1405/2006. Bilag I bør derfor berigtiges med virkning fra datoen for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1405/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1405/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   I denne forordning fastsættes særlige foranstaltninger vedrørende landbrugsprodukter, der skal afhjælpe ulempen for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, i det følgende benævnt »de mindre øer«, som følge af at de er afsidesliggende ø-samfund.«

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Der indføres en særlig forsyningsordning for de landbrugsprodukter, der er opført i bilag I til traktaten (landbrugsprodukterne), og som på de mindre øer er vigtige med henblik på konsum eller forarbejdning eller som rå- og hjælpestoffer.«

3)

Artikel 6 udgår.

4)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Støtteprogrammet indeholder de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de forskellige former for lokal landbrugsproduktion på de mindre øer videreføres og udvikles inden for det anvendelsesområde, der er fastsat i traktatens tredje del, afsnit II.«

5)

Artikel 9, litra e), affattes således:

»e)

tiltag, som sikrer en effektiv og korrekt gennemførelse af støtteprogrammet, herunder informering af offentligheden, overvågning og evaluering.«

Artikel 2

I bilag I i forordning (EF) nr. 1782/2003 indsættes følgende efter POSEI:

»De Ægæiske Øer

Kapitel III i forordning (EF) nr. 1405/2006 (4)

Direkte betalinger, jf. definitionen i artikel 2, for foranstaltninger, der er fastsat i programmerne

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes fra 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  Udtalelse af 5.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1.

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008 (EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1).

(4)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 3


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 616/2008

af 27. juni 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juni 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 617/2008

af 27. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Pr. 1. juli 2008 ophæves Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (2) af forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)

Visse bestemmelser og forpligtelser i forordning (EØF) nr. 2782/75 er ikke medtaget i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Derfor bør der ved en forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes visse relevante bestemmelser og forpligtelser for at sikre, at der skabes kontinuitet i den fælles markedsordning, og især handelsnormerne, og at de fungerer efter hensigten.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes de grundlæggende krav, som rugeæg og kyllinger af fjerkræ, der skal afsættes i Fællesskabet, skal opfylde. Af klarhedshensyn bør der fastsættes nye gennemførelsesbestemmelser til disse krav. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/77 (3), hvorved der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2782/75, bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(5)

I forordning (EF) nr. 1234/2007 er der fastsat visse regler for produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ. Gennemførelsen af disse regler kræver, at der vedtages gennemførelsesbestemmelser for bl.a. at undgå, at æg, der tages ud af rugemaskine, kan bringes i handelen uden særlig mærkning, at fastsætte, hvilke påskrifter æg og pakninger med rugeæg og kyllinger skal være forsynet med, samt at fastsætte, hvilke meddelelser der skal sendes.

(6)

Hver virksomhed bør tildeles et registreringsnummer ud fra retningslinjer, som fastlægges i de enkelte medlemsstater, så virksomhedens aktivitetsområde kan bestemmes.

(7)

Ordningen med indsamling af data vedrørende Fællesskabets interne samhandel med og produktion af kyllinger og æg bør opretholdes med en sådan stringens, at der kan opstilles prognoser for produktionen på kort sigt. Det er op til hver enkelt medlemsstat at fastsætte, hvilke sanktioner der skal idømmes i tilfælde af overtrædelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

Rugeæg: æg af fjerkræ henhørende under KN-kode 0407 00 11 og 0407 00 19 bestemt til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kategori og type, identificeret i overensstemmelse med denne forordning, produceret i Fællesskabet eller importeret fra tredjelande.

2)

Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke overstiger 185 g, henhørende under KN-kode 0105 11 og 0105 19, produceret i Fællesskabet eller importeret fra tredjelande, af følgende kategorier:

a)

brugskyllinger: kyllinger af én af følgende typer:

i)

slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, som slagtes før kønsmodning

ii)

læggekyllinger: kyllinger til opdræt med henblik på produktion af konsumæg

iii)

kyllinger til blandet anvendelse: kyllinger bestemt til æglægning eller til slagtning

b)

formeringskyllinger: kyllinger til produktion af brugskyllinger

c)

avlskyllinger: kyllinger til produktion af formeringskyllinger.

3)

Virksomhed: en virksomhed eller del af en virksomhed inden for hvert af følgende aktivitetsområder:

a)

avlsvirksomhed: en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af rugeæg bestemt til produktion af avls-, formerings- eller brugskyllinger

b)

formeringsvirksomhed: en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugskyllinger

c)

rugeri: en virksomhed, der beskæftiger sig med indlægning og udrugning af rugeæg og med levering af kyllinger.

4)

Kapacitet: det maksimale antal rugeæg, der på samme tid kan ligge i rugemaskinerne ekskl. klækkemaskinerne.

Artikel 2

Registrering af virksomheder

1.   Enhver virksomhed, der anmoder om at blive registreret, registreres af den kompetente myndighed, som medlemsstaten har udpeget, og tildeles et registreringsnummer.

Registreringsnummeret kan fratages virksomheder, som ikke overholder denne forordnings bestemmelser.

2.   Enhver anmodning om registrering af virksomheder som omhandlet i stk. 1 sendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret. Denne myndighed tildeler den registrerede virksomhed et registreringsnummer bestående af en af koderne anført i bilag I og et identifikationsnummer, der tildeles således, at virksomhedens aktivitetsområde kan bestemmes.

3.   Medlemsstaterne underretter øjeblikkeligt Kommissionen om enhver ændring i den kode, der anvendes ved tildeling af de registreringsnumre, som gør det muligt at bestemme virksomhedens aktivitetsområder.

Artikel 3

Mærkning af rugeæg og emballager

1.   Rugeæg, der anvendes til produktion af kyllinger, skal mærkes individuelt.

2.   Den individuelle mærkning af rugeæg, der anvendes til produktion af kyllinger, foretages på produktionsvirksomheden, som trykker sit registreringsnummer på æggene. Bogstaverne og tallene påtrykkes med uudslettelig sort stempelfarve og skal være mindst 2 mm høje og 1 mm brede.

3.   Medlemsstaterne kan undtagelsesvis tillade mærkning af rugeæg på en anden måde end omhandlet i stk. 2, forudsat at sådan mærkning sker med uudslettelig sort farve, er klart synlig og har en størrelse på mindst 10 mm2. Sådan mærkning skal foretages, før æggene indlægges i rugemaskine enten på produktionsvirksomheden eller på rugeriet. Medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom samt meddele dem, hvilke forholdsregler der er truffet i den forbindelse.

4.   Rugeæggene skal transporteres i helt rene emballager, og æggene i de enkelte emballager skal alle være af samme fjerkræart, -kategori og -type, komme fra samme virksomhed og være forsynet med en af de angivelser, der er anført i bilag II.

5.   For at opfylde de gældende bestemmelser i visse importtredjelande kan rugeæg bestemt til eksport og deres emballager være forsynet med andre angivelser end dem, der er fastsat i denne forordning, hvis der ikke er risiko for, at de forveksles med sidstnævnte angivelser og angivelserne fastsat i artikel 121, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/1007 og dens gennemførelsesforordninger.

6.   Emballager, eller andre beholdere, i hvilke sådanne æg transporteres, skal være forsynet med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.

7.   Kun rugeæg, der er mærket i overensstemmelse med denne artikel, må transporteres eller afsættes til andre medlemsstater.

8.   Rugeæg fra tredjelande må kun importeres, hvis de med mindst 3 mm høje bogstaver er påtrykt oprindelseslandets navn og angivelsen »à couver«, »broedei«, »rugeæg«, »Bruteier«, »προς εκκόλαψιν«, »para incubar«, »hatching«, »cova«, »para incubação«, »haudottavaksi«, »för kläckning«, »líhnutí«, »haue«, »inkubācija«, »perinimas«, »keltetésre«, »tifqis«, »do wylęgu«, »valjenje«, »liahnutie«, »за люпене« eller »incubare«. Rugeæggene i de enkelte emballager skal være af samme fjerkræart, -kategori og -type, fra samme oprindelsesland og samme afsender, og emballagerne skal mindst være forsynet med følgende oplysninger:

a)

de angivelser, der er påtrykt æggene

b)

fjerkræart, som æggene stammer fra

c)

afsenders navn eller firmanavn og adresse.

Artikel 4

Mærkning af emballager med kyllinger

1.   Kyllinger skal emballeres efter fjerkræart, -type og -kategori.

2.   Kyllingerne i de enkelte emballager skal alle komme fra samme rugeri, og emballagerne skal mindst være forsynet med rugeriets registreringsnummer.

3.   Kyllinger fra tredjelande må kun importeres, hvis de er sorteret i overensstemmelse med stk. 1. Kyllingerne i de enkelte emballager skal alle komme fra samme oprindelsesland og samme afsender, og emballagerne skal mindst være forsynet med følgende oplysninger:

a)

oprindelseslandets navn

b)

fjerkræart, som kyllingerne tilhører

c)

afsenders navn eller firmanavn og adresse.

Angivelserne på emballagerne skal være påtrykt med uudslettelig sort stempelfarve med mindst 20 mm høje og 10 mm brede typer med en stregtykkelse på 1 mm.

Artikel 5

Ledsagedokumenter

1.   Der skal for hvert parti rugeæg eller kyllinger, der sendes, udfærdiges et ledsagedokument, der mindst skal indeholde følgende oplysninger:

a)

virksomhedens navn eller firmanavn og adresse samt registreringsnummer

b)

antal rugeæg eller kyllinger opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type

c)

afsendelsesdato

d)

modtagers navn og adresse.

2.   For de partier af rugeæg og kyllinger, der importeres fra tredjelande, skal virksomhedens registreringsnummer erstattes af oprindelseslandets navn.

Artikel 6

Registrering

Hvert rugeri skal registrere følgende pr. art, kategori (avlsfjerkræ, formeringsfjerkræ eller brugsfjerkræ) og type (slagtekyllinger, læggekyllinger eller kyllinger til blandet anvendelse):

a)

dato for indlægning i rugemaskine og antal indlagte rugeæg samt registreringsnummeret for den virksomhed, hvor rugeæggene er produceret

b)

udklækningsdato og antal udklækkede kyllinger til faktisk brug

c)

antal rugede æg, der er taget ud af rugemaskine, og købers identitet.

Artikel 7

Anvendelse af æg taget ud af rugemaskine

Rugede æg, der tages ud af rugemaskinen, skal anvendes til andre formål end konsum. De kan anvendes som industriæg, jf. artikel 1, stk. 2, litra h), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 589/2008 (4).

Artikel 8

Meddelelser

1.   Hvert rugeri skal én gang om måneden meddele den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor mange rugeæg der er indlagt, og hvor mange kyllinger der er blevet udklækket til faktisk brug, opdelt efter art, kategori og type.

2.   Om fornødent anmodes andre virksomheder end dem, der er omhandlet i stk. 1, om at indsende statistiske data vedrørende bestanden af avls- og formeringsfjerkræ efter nærmere regler og på betingelser, der fastsættes efter proceduren omhandlet i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

3.   Medlemsstaterne sender hver måned, så snart de har modtaget og gennemgået de data, der er omhandlet i stk. 1 og 2, Kommissionen en oversigt udarbejdet på grundlag af dataene for den foregående måned.

Af oversigten fra medlemsstaten skal det desuden fremgå, hvor mange kyllinger, der er blevet importeret og eksporteret i samme måned, opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type.

4.   Oversigten som omhandlet i artikel 3 er vist i bilag III. Medlemsstaterne skal sende Kommissionen en sådan oversigt for hver kalendermåned senest fire uger efter den pågældende måneds udløb.

5.   Medlemsstaterne kan anvende den oversigt (del I), der er vist i bilag III, til fra rugerierne at indsamle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

6.   Medlemsstaterne kan bestemme, at det ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 5, skal udfærdiges i flere eksemplarer for kyllingers vedkommende. I så tilfælde skal et eksemplar af dette dokument sendes til den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 9, såvel ved import som ved eksport og ved handel mellem medlemsstaterne.

7.   De medlemsstater, der anvender den procedure, der er omhandlet i artikel 6, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Artikel 9

Kontrolorganer

Kontrollen med, at denne forordnings bestemmelser overholdes, påhviler de organer, som hver medlemsstat har udpeget. Der skal sendes en liste over disse organer til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen senest en måned inden den dato, fra hvilken denne forordning anvendes. Enhver ændring af nævnte liste meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter ændringen.

Artikel 10

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at idømme sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i forordningerne om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

Artikel 11

Rapporter

Hvert år inden den 30. januar sender medlemsstaterne Kommissionen en statistisk opgørelse over rugeriernes struktur og aktiviteter som vist i bilag IV.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1868/77 ophæves med virkning fra den 1. juli 2008.

Henvisninger til den ophævede forordning og forordning (EØF) nr. 2782/75 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EFT L 209 af 17.8.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6.


BILAG I

Koder omhandlet i artikel 2, stk. 2

BE

for Belgien

BG

for Bulgarien

CZ

for Tjekkiet

DK

for Danmark

DE

for Forbundsrepublikken Tyskland

EE

for Estland

IE

for Irland

EL

for Grækenland

ES

for Spanien

FR

for Frankrig

IT

for Italien

CY

for Cypern

LV

for Letland

LT

for Litauen

LU

for Luxembourg

HU

for Ungarn

MT

for Malta

NL

for Nederlandene

AT

for Østrig

PL

for Polen

PT

for Portugal

RO

for Rumænien

SI

for Slovenien

SK

for Slovakiet

FI

for Finland

SE

for Sverige

UK

for Det Forenede Kongerige


BILAG II

Marking referred to in Article 3(4)

:

på bulgarsk

:

яйца за люпене

:

på spansk

:

huevos para incubar

:

på tjekkisk

:

násadová vejce

:

på dansk

:

Rugeæg

:

på tysk

:

Bruteier

:

på estisk

:

Haudemunad

:

på græsk

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

på engelsk

:

eggs for hatching

:

på fransk

:

œufs à couver

:

på italiensk

:

uova da cova

:

på lettisk

:

inkubējamas olas

:

på litauisk

:

kiaušiniai perinimui

:

på ungarsk

:

Keltetőtojás

:

på maltesisk

:

bajd tat-tifqis

:

på nederlandsk

:

Broedeieren

:

på polsk

:

jaja wylęgowe

:

på portugisisk

:

ovos para incubação

:

på rumænsk

:

ouă puse la incubat

:

på slovakisk

:

násadové vajcia

:

på slovensk

:

valilna jajca

:

på finsk

:

munia haudottavaksi

:

på svensk

:

Kläckägg


BILAG III

MÅNEDSOVERSIGT OVER PRODUKTION OG AFSÆTNING AF RUGEÆG OG KYLLINGER AF FJERKRÆ

DEL I

Land:

År:

1 000 stk.


Beskrivelse

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

A.

Rugeæg indlagt i rugemaskine

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Bedsteforældre- og forældredyr

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedsteforældre- og forældredyr

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

Anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kyllingers anvendelse

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundyr til æglægning

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han- og hundyr til opfedning

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

Han- og hundyr til opfedning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Slagtehanekyllinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDENRIGSHANDEL MED KYLLINGER AF FJERKRÆ

DEL II

Land:

År:

1 000 stk.


Samhandel mellem medlemsstaterne

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

IMPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Import fra … og eksport til tredjelande

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

IMPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORT

Hanekyllinger, høner, hønekyllinger

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

æglægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: bedsteforældre- og forældredyr (hundyr)

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllinger: anvendelse

kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkuner

Kyllinger: anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlehøns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes til

:

1.

Generaldirektoratet for Landbrug, Afdelingen for fjerkræ, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Landbrugsstatistik, Luxembourg 1, Centre Européen, BP 1907-Luxembourg.


BILAG IV

RUGERIERNES STRUKTUR OG AKTIVITETER

Image

Image


BILAG V

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 2782/75

Forordning (EØF) nr. 1868/77

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, og bilag I

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 6

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 3, stk. 4, og bilag II

Artikel 5, stk. 3

Artikel 3, stk. 5

Artikel 6

Artikel 3, stk. 8

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 7

Artikel 11

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 12

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 3

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1 og 2

Artikel 10, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8, stk. 4

Artikel 4, stk. 2

Artikel 8, stk. 5

Artikel 4, stk. 3

Artikel 8, stk. 6

Artikel 4, stk. 4

Artikel 8, stk. 7

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 5

Artikel 10

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12, første afsnit

Artikel 8

Artikel 13

Bilag I

Bilag III

Bilag II

Bilag IV


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 618/2008

af 27. juni 2008

om justering af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2006 af 28. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for import og raffinering af sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler (2) indeholder de nærmere regler for fastlæggelse af leveringsforpligtelserne til nultold af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i hvidt sukker, ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

Disse mængder er for leveringsperioden 2007/08 blevet fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 77/2008 af 28. januar 2008 om fastsættelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2007/08 (3).

(3)

Artikel 7, stk. 1 og 2, i AVS-protokollen fastsætter bestemmelser for manglende levering af den mængde, der er aftalt med en AVS-stat.

(4)

De kompetente myndigheder i Barbados, Congo, Kenya, Madagaskar samt Trinidad og Tobago har meddelt Kommissionen, at de ikke vil være i stand til at levere hele den aftalte mængde, og at de ikke ønsker at nyde godt af en ekstra leveringsperiode.

(5)

Efter rådføring med de berørte AVS-stater bør der derfor foretages en omfordeling af den ikke leverede mængde med henblik på levering i leveringsperioden 2007/08.

(6)

Derfor bør forordning (EF) nr. 77/2008 ophæves og leveringsforpligtelserne for perioden 2007/08 justeres, jf. artikel 12, stk. 1, og artikel 12, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 950/2006.

(7)

Ifølge artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder stk. 1 i nævnte artikel ikke for en mængde, der er omfordelt efter artikel 7, stk. 1 eller 2, i AVS-protokollen. Den efter nærværende forordning omfordelte mængde bør derfor være importeret inden den 30. juni 2008. Som følge af det sene tidspunkt, hvor der er truffet beslutning om denne omfordeling, og under hensyn til den tidsfrist, der gælder for ansøgning om importlicens, kan nævnte dato ikke overholdes. Derfor bør artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006 også gælde for mængder omfordelt efter nærværende forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Leveringsforpligtelserne ved import med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, af produkter henhørende under KN-kode 1701, udtrykt i tons hvidt sukker, justeres for leveringsperioden 2007/08 for hvert af de berørte eksportlande som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Uanset artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 950/2006 gælder artikel 14, stk. 1, i nævnte forordning for mængder, der er omfordelt efter nærværende forordning og importeret efter den 30. juni 2008.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 77/2008 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 371/2007 (EUT L 92 af 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 6.


BILAG

Leveringsforpligtelser ved import af præferencesukker med oprindelse i lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2007/08, udtrykt i tons hvidt sukker

Lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien

Leveringsforpligtelser 2007/08

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Congo

0,00

Côte d’Ivoire

10 123,12

Fiji

162 656,25

Guyana

191 368,87

Indien

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mozambique

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Christopher og Nevis

0,00

Surinam

0,00

Swaziland

126 027,92

Tanzania

9 672,60

Trinidad og Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

I ALT

1 319 875,62


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 619/2008

af 27. juni 2008

om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 161, stk. 3, artikel 164, stk. 2, litra b), og artikel 170, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen i priserne på visse mejeriprodukter i verdenshandelen og priserne i EF udlignes ved hjælp af eksportrestitutioner i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eksport af disse produkter, og inden for de grænser, der følger af aftaler indgået i henhold til EF-traktatens artikel 300.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2004 (2) indeholder bestemmelser om en licitationsprocedure vedrørende eksportrestitutioner for skummetmælkspulver henhørende under produktkode ex ex 0402 10 19 9000, naturligt smør i blokke henhørende under produktkode ex ex 0405 10 19 9700 og butteroil i beholdere henhørende under produktkode ex ex 0405 90 10 9000. Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) ophæver forordning (EF) nr. 580/2004 fra den 1. juli 2008.

(3)

Der bør indledes en løbende licitation for de produkter, der er omfattet af artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1454/2007, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i samme forordning. Da forordning (EF) nr. 1454/2007 ikke indeholder alle de regler, der er specifikke for mejerisektoren, og som findes i forordning (EF) nr. 580/2004, er det nødvendigt at fastsætte sådanne regler fra den dato, hvor sidstnævnte forordning ophæves. Af praktiske hensyn og af hensyn til klarheden og enkelheden er det hensigtsmæssigt at fastsætte én forordning, som også indeholder de specifikke bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 581/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 582/2004 af 26. marts 2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver (5).

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 af 17. august 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (6) gælder for alle eksportlicenser og eksportrestitutioner i mejerisektoren. Da de licenser, der udstedes under den licitation, der indledes ved nærværende forordning, vedrører specifikke produkter, bør der fastsættes specifikke regler om fravigelse af de generelle regler for eksportlicenser i forordning (EF) nr. 1282/2006. Det bestemmes i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1454/2007, at licenser skal udstedes af de nationale myndigheder inden fem arbejdsdage efter, at Kommissionens beslutning om fastsættelse af en maksimumsrestitution er trådt i kraft, og at licenserne skal være gyldige fra udstedelsesdatoen. Der bør derfor fastsættes en anden gyldighedsperiode end den, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1282/2006, således at alle licenser sikres samme gyldighedsperiode.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Der indledes en løbende licitation for at fastlægge eksportrestitutionen for nedennævnte mejeriprodukter som omhandlet i afsnit 9 i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (7), idet der sikres lige adgang for alle personer etableret i EF:

a)

naturligt smør i blokke af mindst 20 kg nettovægt henhørende under produktkode ex ex 0405 10 19 9700

b)

butteroil i beholdere af mindst 20 kg nettovægt henhørende under produktkode ex ex 0405 90 10 9000

c)

skummetmælkspulver i sække af mindst 25 kg nettovægt og med et indhold af ikke-mælkeprodukter på højst 0,5 vægtprocent henhørende under produktkode ex ex 0402 10 19 9000.

Artikel 2

Destinationer

Produkterne i artikel 1 er bestemt til eksport til alle destinationer, undtagen følgende:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, USA og Vatikanstaten

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

Artikel 3

Gældende regler

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (8), (EF) nr. 1282/2006 og (EF) nr. 1454/2007 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 4

Afgivelse af bud

1.   Bud kan kun indgives i licitationsperioderne og er kun gyldige for den licitationsperiode, de er indgivet i.

2.   Hver licitationsperiode begynder kl. 13.00 (belgisk tid) den anden tirsdag i måneden med følgende undtagelser:

a)

i august begynder den kl. 13.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag

b)

i december begynder den kl. 13.00 (belgisk tid) den første tirsdag.

Falder tirsdagen på en helligdag, begynder perioden kl. 13.00 (belgisk tid) den følgende arbejdsdag.

Hver licitationsperiode slutter kl. 13.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag i måneden med følgende undtagelser:

a)

i august slutter den kl. 13.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag

b)

i december slutter den kl. 13.00 (belgisk tid) den anden tirsdag.

Falder tirsdagen på en helligdag, slutter perioden kl. 13.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.

3.   Hver licitationsperiode nummereres i en serie, der starter med den første periode.

4.   Buddene indgives til de myndigheder i medlemsstaterne, som er anført i bilag II.

5.   Buddene indgives for en af produktkoderne som omhandlet i artikel 1, særskilt for hver destination.

6.   I tillæg til kravet i artikel 3, stk. 5, litra c), i forordning (EF) nr. 1454/2007 skal der i licensansøgningens rubrik 16 anføres »ex« foran produktkoden, jf. artikel 1.

Artikel 5

Mængder, der kan ansøges om

For produkterne i artikel 1 skal hvert bud omfatte mindst 10 ton.

Artikel 6

Sikkerhedsstillelse

Licitationssikkerheden er 15 % af det seneste maksimale restitutionsbeløb, der er fastsat ved licitation for samme produktkode og samme destination. Licitationssikkerhedsstillelsen må dog ikke være mindre end 5 EUR pr. 100 kg.

Artikel 7

Meddelelse af buddene til Kommissionen

I medfør af artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1454/2007 sender hver medlemsstat inden tre timer efter udløbet af hver licitationsperiode som angivet i artikel 4, stk. 2, i nærværende forordning, en separat meddelelse til Kommissionen om alle gyldige bud opstillet som angivet i bilag I.

Artikel 8

Eksportlicenser

1.   Artikel 7, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006 anvendes ikke.

2.   Uanset artikel 8 i forordning (EF) nr. 1282/2006 begynder eksportlicensens gyldighedsperiode på den faktiske udstedelsesdato, og den slutter ved udgangen af den fjerde måned efter den måned, hvor licitationsperioden slutter, jf. artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i nærværende forordning.

Artikel 9

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 581/2004 og forordning (EF) nr. 582/2004 ophæves.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 128/2007 (EUT L 41 af 13.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.

(4)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1543/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 62).

(5)  EUT L 90 af 27.3.2004, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1543/2007.

(6)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 532/2007 (EUT L 125 af 15.5.2007, s. 7).

(7)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(8)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG I

MEDLEMSSTAT:

Kontaktperson:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

A.   82 %'s smør

Medlemsstat:

Restitution til 82 %'s smør henhørende under produktkode ex ex 0405 10 19 9700 ved eksport til visse tredjelande (forordning (EF) nr. 619/2008) Licitationsnummer: …/R/200. Licitationsperiodens slutdato:


1

2

3

4

5

Bud nr.

Bydende nr. (1)

Mængde (tons)

Bestemmelsessted

Eksportrestitution (EUR pr. 100 kg)

(i stigende rækkefølge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Butteroil

Medlemsstat:

Restitution til butteroil henhørende under produktkode ex ex 0405 90 10 9000 ved eksport til visse tredjelande (forordning (EF) nr. 619/2008) Licitationsnummer: …/R/200. Licitationsperiodens slutdato:


1

2

3

4

5

Bud nr.

Bydende nr. (2)

Mængde (tons)

Bestemmelsessted

Eksportrestitution (EUR pr. 100 kg)

(i stigende rækkefølge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Skummetmælkspulver

Medlemsstat:

Restitution til skummetmælkspulver henhørende under produktkode ex ex 0402 10 19 9000 ved eksport til visse tredjelande (forordning (EF) nr. 619/2008) Licitationsnummer: …/R/200. Licitationsperiodens slutdato:


1

2

3

4

5

Bud nr.

Bydende nr. (3)

Mængde (ton)

Bestemmelsessted

Eksportrestitution (EUR pr. 100 kg)

(i stigende rækkefølge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Hver bydende får tildelt et nummer for hver licitationsperiode.

(2)  Hver bydende får tildelt et nummer for hver licitationsperiode.

(3)  Hver bydende får tildelt et nummer for hver licitationsperiode.


BILAG II

Myndigheder i medlemsstaterne som omhandlet i forordning (EF) nr. 1454/2007 og i nærværende forordning, som buddene skal indgives til:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 620/2008

af 27. juni 2008

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 386/2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2008 (2) fastsatte eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter.

(2)

Ændringerne til nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter hvad angår mælk og mejeriprodukter, der blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1499/2007 af 18. december 2007 om fastsættelse, for 2008, af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er indført ved forordning (EØF) nr. 3846/87 (3), bør tages i betragtning. Bilaget til forordning (EF) nr. 386/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. For klarhedens skyld bør disse korrektioner finde anvendelse fra dagen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 386/2008 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 386/2008 erstattes bilaget af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 386/2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1152/2007 (EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3). Forordning (EF) nr. 1255/1999 erstattes af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) fra 1.7.2008.

(2)  EUT L 116 af 30.4.2008, s. 17.

(3)  EUT L 333 af 19.12.2007, s. 10.


BILAG

»BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 27. juni 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L20

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: Andorra, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein og USA

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og Sydafrika

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  For de relevante produkter, som skal eksporteres til Den Dominikanske Republik under det kontingent for 2008/2009, der er omhandlet i afgørelse 98/486/EF, og som opfylder betingelserne i kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006, anvendes følgende satser:

a)

produkter henhørende under KN-kode 0402 10 11 9000 og 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkter henhørende under KN-kode 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 og 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L20

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: Andorra, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein og USA

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og Sydafrika

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.

(2)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.«


DIREKTIVER

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/64/EF

af 27. juni 2008

om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF fastlægges visse foranstaltninger til beskyttelse mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder desuden bestemmelser om anerkendelse af visse områder som beskyttede zoner.

(2)

På grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne er det fastslået, at kun visse udplantningsplanter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og Solanaceae frembyder en risiko for spredning af Heliothis armigera Hübner. Da risikoen for spredning af den pågældende organisme er begrænset til de pågældende planter, bør organismen udgå af bilag I til direktiv 2000/29/EF, hvor der fastsættes et generelt forbud, og i stedet indsættes i bilag II til direktivet, hvor der fastsættes et forbud udelukkende for bestemte planter, der frembyder en risiko. Desuden bør navnet Heliothis armigera Hübner ændres til Helicoverpa armigera (Hübner) i tråd med organismens seneste reviderede videnskabelige betegnelse.

(3)

Oplysninger fra medlemsstaterne viser klart, at Colletotrichum acutatum Simmonds er udbredt inden for Fællesskabet. Derfor bør den pågældende organisme ikke længere være opført på listen som skadegører i henhold til direktiv 2000/29/EF, og der bør ikke træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger i henhold til direktivet mod den pågældende organisme. Bilag II til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Oplysninger fra Portugal viser, at Citrus tristezavirus (europæiske isolater) nu forekommer på Madeira. Denne del af det portugisiske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår den pågældende skadegører, og bilag II og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Oplysninger fra Spanien viser, at Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) nu forekommer på Ibiza. Denne del af det spanske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår den pågældende skadegører, og bilag II og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Oplysninger fra Slovenien viser, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i regionerne Koroška og Notranjska. Disse regioner bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., og bilag II, III og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Oplysninger fra Italien viser, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i visse dele af regionerne Emilia-Romagna, Lombardia og Veneto. Disse dele af det italienske område bør derfor ikke længere være anerkendt som en beskyttet zone, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., og bilag II, III og IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Af den schweiziske lovgivning om plantebeskyttelse fremgår det, at kantonerne Bern og Graubünden ikke længere er anerkendt som en beskyttet zone i Schweiz, for så vidt angår Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Undtagelsesbestemmelsen, der på særlige betingelser giver mulighed for import af visse planter fra de pågældende regioner til visse beskyttede zoner, bør derfor udgå, og del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. september 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).


BILAG

I bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del A, kapitel II, litra a), udgår punkt 3.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A, kapitel II, foretages følgende ændringer:

i)

Under litra a) indsættes som punkt 6.2 efter punkt 6.1:

»6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af slægten Solanaceae, til udplantning, dog ikke frø.«

ii)

Under litra c) udgår punkt 2.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Under litra a) udgår punkt 10.

ii)

Under litra b) affattes tredje kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 2 således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området beliggende syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

Under litra d) affattes tredje kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 1 således:

»EL, F (Korsika), M, P (undtagen Madeira)«.

3)

I bilag III, del B, foretages følgende ændringer:

a)

Anden kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 1 affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

b)

Anden kolonne (Beskyttede zoner) i punkt 2 affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel I, punkt 27.1, erstattes ordlyden »Heliothis armigera Hübner« i anden kolonne (Særlige krav) med »Helicoverpa armigera (Hübner)«.

ii)

I kapitel II, punkt 20, erstattes ordlyden »Heliothis armigera Hübner« i anden kolonne (Særlige krav) med »Helicoverpa armigera (Hübner)«.

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 17 udgår.

ii)

I punkt 21 foretages følgende ændringer:

Litra c) i anden kolonne (Særlige krav) affattes således:

»c)

planterne har oprindelse i en af følgende kantoner i Schweiz: Freiburg, Waadt og Wallis, eller«.

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iii)

I punkt 21.3 foretages følgende ændringer:

Litra b) i anden kolonne (Særlige krav) affattes således:

»b)

har oprindelse i en af følgende kantoner i Schweiz: Freiburg, Waadt og Wallis, eller«.

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinien, Sicilien, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, i provinsen Padova kommunen Masi og i provinsen Verona området syd for hovedvej A4)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark og Wien), P, SI (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Notranjska og Maribor), SK (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)), FI, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne).«

iv)

I punkt 31 foretages følgende ændringer:

Tredje kolonne (Beskyttede zoner) affattes således:

»EL, F (Korsika), M, P (undtagen Madeira)«.


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/65/EF

af 27. juni 2008

om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (1), særlig artikel 7a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Listen over koder, jf. bilag I og Ia til direktiv 91/439/EØF, bør tilpasses.

(2)

Fællesskabskode 78, hvorved retten til at føre køretøjer inden for en køretøjskategori begrænses til køretøjer med automatgear, bør tilpasses i lyset af de videnskabelige og tekniske fremskridt på området.

(3)

Mindstekravene til prøvekøretøjer, jf. bilag II til direktiv 91/439/EØF, må tilpasses til den ændrede definition af fællesskabskode 78.

(4)

Mindstekravene til de teoretiske og praktiske prøver, jf. bilag II til direktiv 91/439/EØF, bør tages op til fornyet overvejelse for at tilpasse prøvekravene til den daglige trafiks udfordringer, hvad angår kørsel i tunneller, for derigennem at øge sikkerhedsniveauet i vejtrafikken i denne særlige del af vejinfrastrukturen.

(5)

De perioder, der er fastsat i punkt 5.2 og 6.2.5 i bilag II til direktiv 91/439/EØF, har vist sig ikke at være tilstrækkelige til at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger. Der bør indrømmes en supplerende periode.

(6)

Direktiv 91/439/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Kørekort —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 91/439/EØF ændres således:

1)

I bilag I, punkt 2, vedrørende kørekortets side 4, og i bilag Ia, punkt 2, vedrørende kørekortets side 2, punkt a) 12), affattes fællesskabskode 10.02 således:

»10.02.

Køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

2)

I bilag I, punkt 2, vedrørende kørekortets side 4, og i bilag Ia, punkt 2, vedrørende kørekortets side 2, punkt a) 12), affattes fællesskabskode 78 således:

78.   Begrænset til køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

3)

Bilag II ændres således:

a)

I punkt 2.1.3 indsættes følgende led:

»—

sikker kørsel i vejtunneller«.

b)

I punkt 5.1 affattes andet og tredje afsnit således:

»Aflægger en aspirant den praktiske prøve i et køretøj uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A og A1), registreres dette på kørekortet, hvis der udstedes et kørekort på grundlag af denne prøve. Kørekort med denne angivelse giver alene ret til at føre køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).

»Køretøj med automatgear«: et køretøj uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

c)

Punkt 5.2, sidste afsnit, affattes således:

»Prøvekøretøjer til kategori B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 og D1+E, som ikke overholder ovenstående mindstekrav, men som var i brug på eller før ikrafttrædelsesdatoen, jf. artikel 3 i dette Kommissionens direktiv 2008/65/EF (2), kan stadig anvendes indtil den 30. september 2013. Kravene til prøvekøretøjers vægt under køreprøven skal være gennemført af medlemsstaterne senest den 30. september 2013.

d)

I punkt 6.2.5, andet afsnit, erstattes »fem år efter direktivets ikrafttræden« af »den 30. september 2008«.

e)

I punkt 6.3.8, 7.4.8 og 8.3.8 føjes »tunneller« til listen over særlige vejtyper, der er omfattet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. september 2008. De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/103/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 344).

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 36


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2008

om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) i Portugal

(meddelt under nummer K(2008) 3312)

(2008/489/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Portugal er i færd med at gennemføre en udryddelsesplan for at imødegå spredning af fyrretræsnematoden i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/133/EF af 13. februar 2006 om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (2).

(2)

Portugal har vedtaget en ministeriel anordning (Portaria nr. 358/2008 af 12. maj 2008), der forbyder flytning af modtageligt træ og modtagelige planter ud af det portugisiske fastland, medmindre træet er blevet varmebehandlet og planterne er blevet behørigt undersøgt.

(3)

Portugal har forelagt Kommissionen et udkast til en kontrolplan, jf. artikel 4, stk. 2, i beslutning 2006/133/EF, for hele Portugals område. Udkastet blev drøftet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 26.-27. maj 2008. På grundlag af komitéens konklusioner godkendte Kommissionen imidlertid ikke planen på grund af utilstrækkelig overvågningsintensitet.

(4)

Portugal underrettede den 5. juni 2008 om, at der var fundet nye udbrud af fyrretræsnematoden, efter at de portugisiske myndigheder havde foretaget en ekstraordinær undersøgelse ud over den årlige kontrol i den del af Portugal, hvor man hidtil har vidst, at fyrretræsnematoden ikke forekom.

(5)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg den 2.-6. juni 2008 viste, at de foreliggende data ikke er tilstrækkelige til, at det kan bekræftes, at der er områder i Portugal, som er fri for fyrretræsnematoden. Desuden er fællesskabsforanstaltningerne og de nationale foranstaltninger ikke gennemført fuldt ud.

(6)

De hidtidige foranstaltninger anses derfor ikke for at være fyldestgørende, og man kan ikke længere udelukke en umiddelbar risiko for spredning af fyrretræsnematoden ud af Portugal som følge af flytninger af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter. Dertil kommer, at andre medlemsstater end Portugal hurtigst muligt bør have mulighed for at kontrollere flytninger ind på deres område af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter med oprindelse i alle dele af Portugal.

(7)

Som følge af den seneste stigning i antallet af udbrud af fyrretræsnematoden i Portugal bør der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at beskytte andre medlemsstaters område mod nåletræsnematoden og for at beskytte Fællesskabets handelsinteresser i forhold til tredjelande. Flytninger af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter fra Portugal til andre medlemsstater og tredjelande bør forbydes, medmindre materialet er blevet behandlet på passende vis eller, for planters vedkommende, er blevet behørigt undersøgt. Kravene vedrørende flytning af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter fra afgrænsede områder til ikke-afgrænsede områder i Portugal eller til de øvrige medlemsstater bør derfor udvides til at omfatte alle flytninger fra Portugal til andre medlemsstater og tredjelande. Sporbarhed bør sikres, ved at plantepasset eller mærket fastgøres på alle enheder i en sending. Medlemsstaternes kontrolaktiviteter bør udvides, så det bliver muligt at kontrollere modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter, der flyttes fra Portugal til deres område.

(8)

Indtil Den Stående Komité for Plantesundhed afholder møde, bør der træffes midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for at hindre spredning af fyrretræsnematoden fra Portugal til andre medlemsstater og tredjelande.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning tages op til revision af Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Portugal sikrer, at betingelserne i bilaget vedrørende modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter, der flyttes fra Portugals område til andre medlemsstater og tredjelande, er opfyldt.

2.   Andre bestemmelsesmedlemsstater end Portugal kan kontrollere sendinger af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter, der kommer fra Portugal og flyttes ind på deres område, for at undersøge, om Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) forekommer.

3.   Nærværende beslutning tilsidesætter ikke beslutning 2006/133/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/41/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUT L 52 af 23.2.2006, s. 34. Senest ændret ved beslutning 2008/378/EF (EUT L 130 af 20.5.2008, s. 22).


BILAG

I tilfælde af flytninger fra Portugal til andre medlemsstater og tredjelande af:

a)

modtagelige planter skal sådanne planter være ledsaget af et plantepas, som er udfærdiget og udstedt i henhold til Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1), efter at:

planterne er blevet officielt undersøgt og fundet fri for tegn eller symptomer på angreb af fyrretræsnematoden og

der ikke er iagttaget symptomer på angreb af fyrretræsnematoden på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode

b)

modtageligt træ og isoleret bark, dog ikke træ i form af:

flis, spåner og affald, som helt eller delvis hidrører fra disse nåletræer

pakkasser, tremmekasser eller tromler

lastpaller og lignende

stuvholt, afstandsklodser og -ribber

men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, skal sådant træ og isoleret bark ledsages af det plantepas, der er nævnt i litra a), efter at træet eller den isolerede bark ved en passende varmebehandling har opnået en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, således at det er fri for levende fyrretræsnematoder

c)

modtageligt træ i form af flis, spåner og affald, der helt eller delvis hidrører fra disse nåletræer, skal sådant træ være ledsaget af det plantepas, der er nævnt i litra a), efter at have været underkastet passende gasning for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder

d)

modtageligt træ i form af stuvholt, afstandsklodser og -ribber, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, og i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, lastpaller og lignende samt pallerammer, hvad enten de anvendes ved transport af alle slags genstande eller ej, skal sådant træ underkastes en af de godkendte foranstaltninger omhandlet i bilag I til FAO's »International Standard for Phytosanitary Measures« nr. 15 om »Guidelines for regulating wood packaging material in international trade«. Det skal være forsynet med et mærke, hvoraf det fremgår, hvor og af hvem det er blevet behandlet, eller være ledsaget af det plantepas, der er nævnt i litra a), med angivelse af de gennemførte foranstaltninger.

Portugal sikrer, at det plantepas, der er nævnt i litra a), eller mærket i overensstemmelse med FAO's »International Standard for Phytosanitary Measures« nr. 15, er fastgjort til alle enheder af modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter, der flyttes.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/41


AFGØRELSE EUSEC/2/2008 TRUFFET AF DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ

af 24. juni 2008

om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

(2008/490/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2007/406/FUSP af 12. juni 2007 om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo) (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Michel SIDO blev den 1. marts 2008 udnævnt til missionschef for Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (»EUSEC RD Congo«).

(2)

Den 23. juni 2008 indgav Michel SIDO sin afskedsbegæring som missionschef.

(3)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har foreslået, at MICHEL udnævnes som ny missionschef for EUSEC RD Congo —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jean-Paul MICHEL udnævnes hermed til missionschef for EUSEC RD Congo.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. juli 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2008.

På vegne af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité

M. IPAVIC

Formand


(1)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/42


RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/491/FUSP

af 26. juni 2008

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2007/406/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden den 2. maj 2005 har Den Europæiske Union gennemført en rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo). Mandatet for den nuværende mission er fastlagt i fælles aktion 2007/406/FUSP (1) og udløber den 30. juni 2008.

(2)

Mandatet for missionen bør forlænges med en periode på 12 måneder fra den 1. juli 2008.

(3)

Den Europæiske Unions støtte til de congolesiske myndigheder vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo vil nu også kunne beskæftige sig mere indgående med at definere de nærmere detaljer i organiseringen af den hurtige udrykningsstyrke, som den congolesiske regering har oprettet som led i den overordnede plan for reform af hæren. Der bør særlig lægges vægt på funktionen vedrørende menneskelige ressourcer.

(4)

De tilsagn, der blev undertegnet den 23. januar 2008 i Goma mellem regeringen for Den Demokratiske Republik Congo og de væbnede grupper, der opererer i Kivu, har sat gang i en fredsproces i Kivuregionerne. Denne proces støttes af det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union gennem EU's særlige repræsentant (EUSR) for De Store Søers Område. Mission EUSEC RD Congo bør bidrage til den indsats, der gøres af EUSR som led i arbejdet for at iværksætte tilsagnene vedrørende Kivuregionerne.

(5)

Der bør fastsættes et nyt referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

(6)

Den aktuelle situation på sikkerhedsområdet i Congo risikerer at blive forværret, hvilket ville kunne få potentielt alvorlige konsekvenser for styrkelsen af demokratiet, retsstaten og sikkerheden på internationalt og regionalt plan. Et fortsat engagement fra EU's side med hensyn til politisk indsats og ressourcer vil bidrage til stabiliteten i regionen.

(7)

Fælles aktion 2007/406/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2007/406/FUSP ændres således:

1)

I artikel 2 affattes litra a)-g) således:

»a)

yde rådgivning og bistand til de congolesiske myndigheder i deres arbejde med henblik på integration, omstrukturering og genopbygning af den congolesiske hær, navnlig ved at

bidrage til udviklingen af de forskellige nationale koncepter og politikker, herunder arbejdet med de horisontale aspekter, der omfatter samtlige de områder, der er involveret i reformen af sikkerhedssektoren i Congo

yde støtte til de komitéer og organer, der er involveret i dette arbejde, samt bidrage til fastlæggelsen af congolesernes konkrete prioriteter og behov

bidrage, bl.a. ved at yde ekspertbistand til udvælgelsen, uddannelsen og oplæringen af personellet og til evalueringen af behovene for infrastruktur og materiel, til at definere de nærmere detaljer i organiseringen af den hurtige udrykningsstyrke og dens gradvise oprettelse som led i den overordnede plan for reform af hæren og med respekt for de principper, der gælder på områder som menneskerettigheder, den humanitære folkeret, ligestillingsaspektet og børn i væbnede konflikter

b)

gennemføre og fuldføre projektet for teknisk bistand til modernisering af betalingsprocessen i Den Demokratiske Republik Congos Forsvarsministerium, i det følgende benævnt »betalingsprocesprojektet«, for at varetage de opgaver, der er fastlagt i projektets generelle koncept

c)

med udgangspunkt i betalingsprocesprojektet yde støtte til funktionen vedrørende menneskelige ressourcer og udviklingen af en overordnet politik for menneskelige ressourcer

d)

identificere og bidrage til udarbejdelsen af forskellige projekter og valgmuligheder, som EU eller dens medlemsstater kan beslutte at støtte med hensyn til reformen af sikkerhedssektoren

e)

overvåge og sikre gennemførelsen af specifikke projekter, der er finansieret eller iværksat af medlemsstaterne inden for rammerne af missionen, i samordning med Kommissionen

f)

yde støtte til EUSR, når det er påkrævet, som led i det arbejde, der gennemføres af udvalgene under fredsprocessen i Kivuregionerne

og

g)

bidrage til at sikre sammenhængen i den samlede indsats inden for reformen af sikkerhedssektoren.«

2)

Artikel 3, litra a), andet led, affattes således:

»—

en støttecelle, og.«

3)

I artikel 3, litra c), andet led, erstattes ordene »et mobilt team af eksperter« af ordene »mobile team af eksperter«.

4)

Artikel 5 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Missionschefen varetager den daglige ledelse af missionen og er ansvarlig for personale og disciplinære forhold.«

b)

Stk. 2, første punktum, affattes således:

»2.   Inden for rammerne af mandatet som angivet i artikel 2, litra e), bemyndiges missionschefen til at bruge finansielle bidrag fra medlemsstaterne.«

5)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udgør 9 700 000 EUR.

Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 udgør 8 450 000 EUR.«

6)

Artikel 15 udgår.

7)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 30. juni 2009.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft den 1. juli 2008.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 52.