ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 163

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
24. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 587/2008 af 16. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten vedrørende regler for varer, tjenesteydelser og personer, der passerer den grønne linje i Cypern

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2008 af 23. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1580/2007

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/475/EF

 

*

Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

29

 

 

Kommissionen

 

 

2008/476/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juni 2008 om ændring af beslutning 2008/185/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2008) 2387)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2008 om harmonisering af 2500-2690 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 2625)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. juni 2008 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2008) 2336)  ( 1 )

42

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/479/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

43

 

*

Rådets fælles aktion 2008/480/FUSP af 23. juni 2008 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

50

 

*

Rådets fælles aktion 2008/481/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af fælles aktion 2008/131/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

51

 

*

Rådets afgørelse 2008/482/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af afgørelse 2008/134/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

52

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2008/269/EF af 19. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/618/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom (EUT L 85 af 27.3.2008)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 587/2008

af 16. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten vedrørende regler for varer, tjenesteydelser og personer, der passerer den grønne linje i Cypern

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 10 om Cypern (1) til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 2,

under henvisning til protokol nr. 3 til tiltrædelsesakten om de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed (2), særlig artikel 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 (3) fastsætter særlige regler vedrørende varer, tjenesteydelser og personer, som passerer linjen mellem de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.

(2)

Handelen og det økonomisk samspil på øen bør udbygges i lyset af de erfaringer, der er indhøstet, siden forordning nr. 866/2004 med den forrige ændring trådte i kraft.

(3)

Med henblik herpå bør told på landbrugsprodukter med oprindelse i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, ophæves generelt. For at gøre dette muligt er det nødvendigt at styrke sikkerhedsklausulen i forordning (EF) nr. 866/2004.

(4)

Midlertidig indførsel af varer fra de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, bør reguleres med henblik at fremme levering af tjenesteydelser over linjen fra virksomheder, der er etableret i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og gøre det lettere for sådanne virksomheder at deltage i handelsmesser eller lignende arrangementer i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol. Desuden bør varer, der er bestemt til at blive repareret i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, have mulighed for at passere linjen.

(5)

Der bør forelægges rimeligt bevis for, at de pågældende varer indføres midlertidigt. Toldmyndighederne i Republikken Cypern eller i »Eastern Sovereign Base Area« (»baseområdet«) kan kræve sikkerhedsstillelse til dækning af toldskyld eller skattegæld, der måtte opstå, hvis visse midlertidigt indførte varer ikke bringes tilbage til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

(6)

I forbindelse med personer, der passerer linjen, mellem de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og de områder af Republikken Cypern, hvor denne regering udøver faktisk kontrol, bør det præciseres, at deres personlige ejendele anses for at være angivet til midlertidig indførsel. Det samme bør gælde for transportmidler.

(7)

Den samlede værdi af varer, som medføres i deres personlige bagage af personer, der passerer linjen mellem de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og de områder af Republikken Cypern, hvor denne regering udøver faktisk kontrol, bør forhøjes væsentligt for at fremme den økonomiske udvikling i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

(8)

Forordning (EF) nr. 866/2004 bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 866/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Der fremlægges ikke toldangivelse for varer omhandlet i stk. 1. De pålægges ikke told eller afgifter med tilsvarende virkning. For at sikre effektiv kontrol skal de varemængder, der passerer linjen, registreres.«

2)

Følgende indsættes som artikel 4a:

»Artikel 4a

Midlertidig indførsel af varer

1.   Med undtagelse af varer, som er omfattet af dyre- og plantesundhedsmæssige bestemmelser, kan følgende varer indføres midlertidigt fra de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol:

a)

personlige ejendele, som der med rimelighed kan være behov for under rejsen, samt sportsudstyr, der medføres af personer, der krydser linjen

b)

transportmidler

c)

fagligt udstyr

d)

varer, der skal repareres

e)

varer, der skal udstilles eller anvendes ved et offentligt arrangement.

2.   De i stk. 1 omhandlede varer må indføres for en periode på højst seks måneder.

3.   De i stk. 1 omhandlede varer behøver ikke at opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

4.   Hvis de i stk. 1 omhandlede varer ved udløbet af den frist for midlertidig indførsel, der er fastsat i stk. 2, ikke er ført tilbage til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, vil de blive beslaglagt af toldmyndighederne i Republikken Cypern.

5.   I tilfælde af midlertidig indførsel af de varer, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), finder artikel 229, 232, 579 og 581 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4) tilsvarende anvendelse.

I tilfælde af midlertidig indførsel af de varer, der er nævnt i stk. 1, litra c) og d) og e), anvendes følgende procedure:

a)

Varerne skal være ledsaget af en angivelse udfærdiget af den person, der indfører dem, med oplysning om formålet med den midlertidige indførsel, i givet fald suppleret med dokumentation, og med rimeligt bevis for, at de pågældende varer hører under en af de tre kategorier, der er anført i stk. 1, litra c), d), og e).

b)

Varerne registreres af toldmyndighederne i Republikken Cypern eller myndighederne i baseområdet, når de indføres og forlader de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, eller baseområdet.

c)

Toldmyndighederne i Republikken Cypern eller myndighederne i baseområdet kan gøre den midlertidige indførsel af varerne betinget af, at der stilles sikkerhed til dækning af eventuel toldskyld eller skattegæld.

6.   Kommissionen kan fastsætte specifikke regler efter proceduren i artikel 4, stk. 12.

3)

Artikel 6, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik (5) og Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (6) finder ikke anvendelse, men varer, som personer, der passerer linjen, medfører i deres personlige bagage, fritages for omsætningsafgift og punktafgift samt for andre afgifter, hvis de er uden handelsmæssig karakter og deres samlede værdi ikke overstiger 260 EUR pr. person.

2.   Mængdegrænsen for fritagelsen for omsætningsafgift og punktafgift samt andre afgifter er 40 cigaretter og 1 liter spiritus til personligt forbrug.

4)

Artikel 11, stk. 4, andet punktum, affattes således:

»I andre nødsituationer, især forårsaget af uregelmæssigheder, handelsforvridninger eller svig, eller hvis der opstår andre ekstraordinære omstændigheder, som kræver øjeblikkelig indsats, kan Kommissionen i samråd med regeringen for Republikken Cypern straks anvende de strengt nødvendige foranstaltninger til udbedring af denne situation.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 940.

(3)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 128. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 51. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2005 (EUT L 203 af 4.8.2005, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).«

(5)  EFT L 133 af 4.6.1969, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2007/74/EF (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6).

(6)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 274/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 1).«


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 588/2008

af 23. juni 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 23. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 589/2008

af 23. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, litra d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1234/2007 ophæver med virkning fra den 1. juli 2008 Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 af 19. juni 2006 om handelsnormer for æg (2).

(2)

Nogle af bestemmelserne og forpligtelserne i forordning (EF) nr. 1028/2006 er ikke genoptaget i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Derfor må visse relevante bestemmelser og forpligtelser vedtages i en forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1234/2007, således at den fælles markedsordning og specielt handelsnormerne fortsat kan fungere efter hensigten.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes de grundlæggende krav, som æg, der skal forhandles i EF, skal opfylde. Af klarhedshensyn bør der fastsættes nye gennemførelsesbestemmelser hertil. Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2007 (3), som fastlægger gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1028/2006, bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5) gælder for æg. Derfor bør der så vidt muligt henvises til disse horisontale forordninger.

(6)

Der bør fastsættes kvalitetskendetegn for klasse A-æg for at garantere, at de æg, der skal leveres direkte til den endelige forbruger, er af høj kvalitet, og der bør fastsættes kriterier, som kontrolorganerne kan kontrollere. Kvalitetskendetegnene bør baseres på norm nr. 42 udstedt af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) om afsætning og kommerciel kvalitetskontrol af æg med skal, der indgår i den internationale handel mellem og leveres til lande, som er medlemmer af UNECE (Standard No 42 of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) concerning the marketing and commercial quality controls of eggs-in-shell moving in international trade between and to UN/ECE member countries).

(7)

Hvis kolde æg får lov til at stå ved omgivelsestemperatur, kan der ske kondensation, som fremmer bakterievækst på skallen og mulig indtrængen af bakterier i ægget. Derfor skal æg helst opbevares og transporteres ved konstant temperatur og bør normalt ikke køles, før de sælges til den endelige forbruger.

(8)

Normalt bør æg ikke vaskes eller rengøres, fordi dette kan beskadige æggeskallen, som danner en effektiv barriere mod bakterieindtrængen og har yderligere antimikrobielle egenskaber, der beskytter ægget. Nogle metoder, som fx behandling af æggene med UV-stråler, bør dog ikke betragtes som rengøring. Desuden bør klasse A-æg ikke vaskes på grund af faren for at beskadige de fysiske barrierer, herunder kutikula, under eller efter vasken. En beskadigelse kan resultere i, at der trænger bakterier igennem skallen, og i væsketab og dermed øge risikoen for forbrugerne, især hvis de efterfølgende tørrings- og lagringsbetingelser ikke er optimale.

(9)

I nogle medlemsstater har man dog gode resultater med at anvende ægvaskningsanlæg, der skal være godkendt og fungere under omhyggeligt kontrollerede forhold. I henhold til den udtalelse, som Ekspertpanelet for Biologiske Farer under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet efter anmodning fra Kommissionen vedtog den 7. september 2005 (6) vedrørende mikrobiologiske farer ved vask af konsumæg, er den ægvask, der foretages på nogle pakkerier, forsvarlig ud fra et hygiejnesynspunkt og kan fortsætte, forudsat at der bl.a. udvikles en norm for ægvaskningsanlæg.

(10)

Klasse A-æg bør sorteres efter vægt, og der bør fastsættes et begrænset antal vægtklasser og dertil svarende klare betegnelser som minimumsmærkningskrav, hvilket ikke udelukker supplerende frivillig mærkning, når blot kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (7) overholdes.

(11)

Kun virksomheder, hvis lokaler og tekniske udstyr svarer til omfanget og arten af det arbejde, de udfører, og som derfor kan behandle æggene korrekt, bør autoriseres som pakkerier til at sortere æg i kvalitets- og vægtklasser.

(12)

Der bør fastsættes maksimumsfrister for sortering, mærkning og pakning af æg og mærkning af pakninger.

(13)

Ud over den generelle forpligtelse til at sikre sporbarheden i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for ethvert andet stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (8), bør det fastsættes, hvilke oplysninger der til kontrolformål skal anføres på transportemballage, som indeholder æg, og på ledsagedokumenter.

(14)

Hvis æggene leveres til en anden medlemsstat, er det vigtigt, at de mærkes med producentkoden på produktionsstedet. Specielt hvad angår B-æg, bør det præciseres, at disse bør mærkes med en anden angivelse, hvis det ikke er muligt at fastslå kvalitetsklassen alene ud fra producentkoden.

(15)

Det bør fastsættes, hvordan producentkoden, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1234/2007, bilag XIV, del A, punkt III, nr. 1, skal sammensættes. Desuden bør det præciseres, at kravet om, at æggene skal mærkes med producentkoden, kan fraviges, hvis det tekniske mærkningsudstyr ikke kan bruges til at mærke knækæg eller snavsede æg.

(16)

Det bør fastlægges hvilke andre angivelser, klasse B-æg kan mærkes med, jf. forordning (EF) nr. 1234/2007, bilag IV, del A, punkt III, nr. 1, andet afsnit.

(17)

For æg, der leveres direkte til virksomheder i fødevareindustrien med henblik på forarbejdning, kan medlemsstaterne fritage erhvervsdrivende, der anmoder derom, fra mærkningskravet, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for æggenes endelige bestemmelsessted.

(18)

Ved direktiv 2000/13/EF fastsættes der generelle regler for alle fødevarer, der markedsføres. Der bør dog fastsættes nogle særlige mærkningskrav for pakninger.

(19)

I artikel 9 i direktiv 2000/13/EF defineres datoen for et levnedsmiddels mindste holdbarhed som den dato, til og med hvilken dette levnedsmiddel bevarer sine specifikke egenskaber under de rette opbevaringsforhold. Af klarhedshensyn bør denne dato fastsættes til højst 28 dage efter lægningen.

(20)

Æg kan sælges med en angivelse af, at de er særligt friske. Med henblik herpå bør der fastsættes en maksimumsfrist for, at sådanne angivelser kan anvendes.

(21)

Æg kan sælges med en angivelse af de æglæggende høners foder. Der bør fastsættes minimumskrav til sådanne angivelser.

(22)

Ved løssalg af æg bør de oplysninger, der normalt står på pakningen, være tilgængelige for forbrugeren.

(23)

Ud over de generelle hygiejnekrav til indpakning og emballering af fødevarer bør der fastsættes nogle supplerende krav for at mindske risikoen for forringelse eller kontaminering af æg under lagring og transport. Normerne bør baseres på UNECE-norm nr. 42.

(24)

Industriæg er uegnede til konsum. Pakninger med sådanne æg bør derfor være forsynet med særlige banderoler eller etiketter, for at de let kan identificeres.

(25)

Kun pakkerier har de lokaler og det tekniske udstyr, der kræves for ompakning af æg. Ompakning bør derfor kun kunne finde sted på pakkerier.

(26)

Erhvervsdrivende i fødevaresektoren er forpligtet til at sikre sporbarheden i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002. Producenter, ægsamlere og pakkerier bør være forpligtet til at føre særlige supplerende fortegnelser, for at kontrolorganerne kan kontrollere, om handelsnormerne er overholdt.

(27)

Der bør fastlægges kontrolmetoder og -kriterier.

(28)

Det bør kontrolleres, om handelsnormerne er overholdt for et parti som helhed, og det bør forbydes at afsætte partier, som ikke er fundet i overensstemmelse med normerne, medmindre det kan dokumenteres, at de er det.

(29)

Der bør tillades visse tolerancer ved kontrollen af, om handelsnormerne er overholdt. Tolerancerne bør differentieres efter de forskellige krav og afsætningsled.

(30)

Tredjelande kan have andre krav end dem, der er fastsat for afsætning af æg i EF. Af hensyn til eksporten bør æg, der er pakket og beregnet til eksport, kunne overholde disse krav.

(31)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for, at Kommissionen efter anmodning fra et tredjeland kan vurdere, om tredjelandets handelsnormer er ligestillet med EF-retsforskrifterne. Der bør fastsættes mærknings- og etiketteringskrav for æg, der importeres fra tredjelande.

(32)

Kommissionen bør have data om antallet af registrerede produktionssteder med æglæggende høner.

(33)

Medlemsstaterne bør give meddelelse om væsentlige overtrædelser af handelsnormerne, således at andre medlemsstater, der kan være berørt heraf, kan blive advaret på behørig måde.

(34)

Detailhandelen i de franske oversøiske departementer er delvis afhængig af ægleverancer fra Europa. På grund af transporttiden og klimaforholdene bør der, for at æg, der transporteres til de franske oversøiske departementer, skal kunne holde sig, indgås særlige leveringsaftaler, som indebærer mulighed for, at æggene kan sendes kølet. Disse særaftaler kan forsvares på grund af den nuværende mangel på tilstrækkelig lokal ægproduktionskapacitet. Indtil der er opbygget tilstrækkelig lokal produktionskapacitet, bør disse særaftaler forlænges for en rimelig periode.

(35)

I henhold til bilag XIV, del A, punkt I, nr. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, kan medlemsstaterne undtage visse former for direkte salg af æg fra producenterne til den endelige forbruger fra nævnte forordnings krav. For at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for afsætning af æg i dele af Finland, bør producenternes salg til detailhandelen i disse områder undtages fra kravene i forordning (EF) nr. 1234/2007 og nærværende forordning.

(36)

Medlemsstaterne bør sørge for, at opdræt af æglæggende høner i bure, der ikke er stimulusberigede, forbydes fra den 1. januar 2012, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (9). Kommissionen bør derfor inden da evaluere anvendelsen af de frivillige mærkningsbestemmelser vedrørende stimulusberigede bure for at undersøge, om denne mærkning bør gøres obligatorisk.

(37)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

Definitionerne i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 852/2004 og i punkt 5 og 7.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 finder anvendelse, hvor de er relevante.

I denne forordning forstås endvidere ved:

a)

»pakning«: en indpakning, der indeholder klasse A- eller B-æg, undtagen transportemballage og beholdere med industriæg

b)

»løssalg«: detailsalg af æg, der ikke er i pakninger, til den endelige forbruger

c)

»ægsamler«: en virksomhed, der i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004 er registreret til at indsamle æg fra en producent til levering til et pakkeri, til et marked, som udelukkende sælger til grossister, hvis virksomheder er autoriseret som pakkerier, eller til fødevare- eller nonfoodindustrien

d)

»sidste salgsdato«: den maksimale tidsfrist for levering af æg til den endelige forbruger, jf. afsnit X, kapitel I, punkt 3, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

e)

»fødevareindustri«: virksomheder, der producerer ægprodukter til konsum, undtagen storkøkkener

f)

»nonfoodindustri«: virksomheder, der producerer produkter, som indeholder æg og ikke er til konsum

g)

»storkøkken«: etablissement, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF

h)

»industriæg«: æg, der ikke er til konsum

i)

»parti«: æg i pakninger eller i løs vægt, fra samme produktionssted eller pakkeri, der befinder sig på samme sted, i de samme pakninger eller i løs vægt, med samme læggedato eller mindst holdbar til-dato eller pakkedato, produceret efter samme produktionsmetode, og hvis æggene er sorteret, af samme kvalitets- og vægtklasse

j)

»ompakning«: fysisk overførsel af æg til en anden pakning eller ommærkning af en pakning, som indeholder æg

k)

»æg«: æg i skal — bortset fra knuste, rugede eller kogte æg — fra høner af arten Gallus gallus, som er egnet til direkte konsum eller tilberedning af ægprodukter

l)

»knuste æg«: æg, hvis skal og hinder er ødelagt, således at indholdet kommer i kontakt med luften

m)

»rugede æg«: æg fra tidspunktet for anbringelsen i rugemaskine

n)

»forhandling«: at opbevare æg med salg for øje, herunder udbyde til salg, oplagre, pakke, mærke, levere eller på enhver anden måde, gratis eller mod betaling, overdrage æg

o)

»erhvervsdrivende«: producent eller enhver anden fysisk eller juridisk person, der forhandler æg

p)

»produktionssted«: en virksomhed, der holder æglæggende høner, og som er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/4/EF (10)

q)

»pakkeri«: et pakkeri i den i forordning (EF) nr. 853/2004 anførte betydning, som er godkendt i overensstemmelse med samme forordnings artikel 5, stk. 2, og hvor æggene sorteres efter kvalitet og vægt

r)

»endelig forbruger«: den endelige forbruger af en fødevare, som ikke anvender varen som led i en fødevarevirksomheds aktiviteter

s)

»producentkode«: produktionsstedets kodenummer, jf. punkt 2 i bilaget til direktiv 2002/4/EF.

Artikel 2

Ægs kvalitetskendetegn

1.   Klasse A-æg skal have følgende kvalitetskendetegn:

a)

skal og kutikula: normal form, ren, ubeskadiget

b)

luftblære: højde ikke over 6 mm, ubevægelig; i æg, der skal markedsføres med betegnelsen »Ekstra«, må den dog højst være 4 mm

c)

blomme: ved gennemlysning kun synlig som en skygge uden tydeligt omrids, flytter sig ikke mærkbart fra midten, når ægget drejes, og vender tilbage til det centrale leje

d)

æggehvide: klar, gennemsigtig

e)

kimplet: ikke synligt udviklet

f)

fremmede bestanddele: ikke tilladt

g)

fremmed lugt: ikke tilladt.

2.   Klasse A-æg må hverken vaskes eller rengøres før eller efter sorteringen undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3.

3.   Klasse A-æg må hverken konserveres eller køles i rum eller anlæg med en temperatur, der kunstigt er holdt under +5 °C. Men æg, der har været opbevaret ved en lavere temperatur end 5 °C under en transport, der har varet under 24 timer, eller på et detailsalgssted i mindre end 72 timer anses ikke for at være kølede.

4.   Klasse B-æg er æg, der ikke opfylder de kvalitetskendetegn, der er fastsat i stk. 1. Klasse A-æg, der ikke længere har disse kendetegn, kan nedklassificeres til klasse B.

Artikel 3

Vaskede æg

1.   Medlemsstater, der den 1. juni 2003 tillod pakkerier at vaske æg, kan fortsat give dem tilladelse til at vaske æg, såfremt pakkerierne drives i overensstemmelse med de nationale retningslinjer for ægvaskningsanlæg. Vaskede æg må kun forhandles i de medlemsstater, hvor der er givet sådanne tilladelser.

2.   De medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, tilskynder til, at der udarbejdes nationale anvisninger på god praksis i forbindelse med ægvaskningsanlæg til brug for erhvervsdrivende i fødevaresektoren, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 852/2004.

Artikel 4

Vægtsortering af klasse A-æg

1.   Klasse A æg sorteres i følgende vægtklasser:

a)

XL — meget store: 73 g og derover

b)

L — store: 63 g og derover, men under 73 g

c)

M — mellemstore: 53 g og derover, men under 63 g

d)

S — små: under 53 g.

2.   Vægtklassen angives med de respektive bogstaver eller de respektive betegnelser som anført i stk. 1 eller ved en kombination af disse to angivelser, eventuelt suppleret med modsvarende vægtintervaller. Der kan anvendes andre supplerende angivelser, såfremt der ikke er risiko for, at de forveksles med bogstaverne eller betegnelserne i stk. 1, og de er i overensstemmelse med direktiv 2000/13/EF.

3.   Hvis klasse A-æg af forskellig størrelse anbringes i samme pakning, anføres æggenes minimumsnettovægt i gram uanset stk. 1 og betegnelsen »Æg af forskellig størrelse« eller et tilsvarende udtryk på pakningens udvendige side.

Artikel 5

Pakkerier

1.   Pakkerierne sorterer og pakker æggene, og pakkerne mærkes.

Kun virksomheder, der opfylder betingelserne i denne artikel, autoriseres som pakkerier.

2.   Den ansvarlige myndighed godkender pakkerierne til sortering af æg og tildeler enhver erhvervsdrivende, der råder over egnede lokaler og teknisk udstyr til sortering af æg i kvalitets- og vægtklasser, et pakkerinummer. I pakkerier, der udelukkende arbejder for fødevareindustrien og nonfoodindustrier, kræves der ikke egnet teknisk udstyr til sortering af æg efter vægt.

Myndighederne tildeler pakkeriet en pakkerikode, der indledes med den pågældende medlemsstats landekode, jf. punkt 2.2 i bilaget til Kommissionens direktiv 2002/4/EF.

3.   Pakkerier skal have det tekniske udstyr, der er nødvendigt for, at æggene kan blive behandlet korrekt. Det omfatter efter behov:

a)

et passende automatisk eller kontinuerligt bemandet gennemlysningsanlæg, ved hjælp af hvilket hvert enkelt ægs kvalitet kan undersøges særskilt, eller andet egnet udstyr

b)

et apparat til måling af luftblærens højde

c)

et anlæg til sortering af æggene i vægtklasser

d)

en eller flere justerede vægte til vejning af æggene

e)

udstyr til mærkning af æggene.

4.   Godkendelser i medfør af stk. 1 og 2 kan når som helst trækkes tilbage, hvis denne artikels vilkår ikke længere er opfyldt.

Artikel 6

Frist for sortering, mærkning og pakning af æg og mærkning af pakninger

1.   Æg skal sorteres, mærkes og pakkes senest ti dage efter lægningen.

2.   Æg, der forhandles i henhold til artikel 14, skal sorteres, mærkes og pakkes senest fire dage efter lægningen.

3.   Mindst holdbar til-datoen, jf. artikel 12, stk. 1, litra d), påføres på pakketidspunktet, i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF.

Artikel 7

Oplysninger på transportemballagen

1.   På produktionsstedet identificerer producenten hver transportemballage, der indeholder æg, ved at angive følgende, jf. dog artikel 18 i forordning (EF) nr. 178/2002:

a)

producentens navn og adresse

b)

producentkode

c)

antal æg og/eller deres vægt

d)

læggedato eller -periode

e)

afsendelsesdato.

Når pakkerierne får leveret uemballerede æg fra deres egne produktionsenheder, som ligger på samme sted, kan mærkningen af transportemballagen foretages på pakkeriet.

2.   Oplysningerne i stk. 1 anføres på transportemballagen og på ledsagedokumenterne. De erhvervsdrivende, der får leveret æg, opbevarer en kopi af disse dokumenter. Det pakkeri, der sorterer æggene, opbevarer originalerne af ledsagedokumenterne.

Hvis de partier, en ægsamler modtager, opdeles med henblik på levering til flere erhvervsdrivende, kan ledsagedokumenterne erstattes af passende etiketter på transportbeholderne, såfremt disse indeholder de oplysninger, som er nævnt i stk. 1.

3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og som er anbragt på transportemballagen, må ikke ændres og skal forblive på transportemballagen, indtil æggene tages ud for at blive sorteret, mærket og pakket straks eller forarbejdet senere.

Artikel 8

Mærkning af æg til levering over landegrænser

1.   Æg, der leveres fra et produktionssted til en ægsamler, et pakkeri eller en virksomhed inden for fødevareindustrien i en anden medlemsstat, mærkes med producentkode, før de forlader produktionsstedet.

2.   En medlemsstat, på hvis område produktionsstedet er beliggende, kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis en producent har indgået en leveringskontrakt med et pakkeri i en anden medlemsstat, der kræver, at mærkningen er i overensstemmelse med denne forordning. Der kan kun gives dispensation, hvis begge involverede erhvervsdrivende har anmodet herom, og hvis den medlemsstat, hvor pakkeriet er beliggende, på forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil. I så fald skal en kopi af leveringskontrakten ledsage sendingen.

3.   Leveringskontrakter som nævnt i stk. 2 skal have en minimumsvarighed på en måned.

4.   Kontrolorganerne, jf. artikel 24, i de pågældende medlemsstater og i eventuelle transitmedlemsstater skal informeres, før der gives dispensation i henhold til nærværende artikels stk. 2.

5.   Klasse B-æg, der forhandles i en anden medlemsstat, mærkes i henhold til del A, punkt III, nr. 1, andet afsnit, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007 og forsynes eventuelt med en angivelse som nævnt i artikel 10 i nærværende forordning, for at de let kan skelnes fra klasse A-æg.

Artikel 9

Producentkode

1.   Producentkoden består af de koder og bogstaver, der er anført i punkt 2 i bilaget til direktiv 2002/4/EF. Den skal være klart synlig og letlæselig og være mindst 2 mm høj.

2.   Det er ikke obligatorisk at mærke knækæg eller snavsede æg med produktionskoden, hvis det ikke er teknisk muligt at mærke dem, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af del A, punkt III, nr. 1, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 10

Angivelser på klasse B-æg

Den angivelse, der er nævnt i del A, punkt III, nr. 1, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007, skal være et mindst 5 mm højt »B« i en cirkel med en diameter på mindst 12 mm eller en klart synlig farveplet med en diameter på mindst 5 mm.

Artikel 11

Mærkning af æg, der leveres direkte til fødevareindustrien

Medlemsstaterne kan efter anmodning fritage erhvervsdrivende fra de mærkningsforpligtelser, der er fastsat i del A, punkt III, nr. 1, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007, hvis æggene leveres direkte fra produktionsstedet til fødevareindustrien.

Artikel 12

Mærkning af pakninger

1.   Udvendigt på pakninger med klasse A-æg anføres følgende med klart synlig og letlæselig skrift:

a)

pakkerikode

b)

kvalitetsklasse; pakningerne identificeres enten med ordene »klasse A« eller bogstavet »A«, enten alene eller i kombination med ordet »friske«

c)

vægtklasse, jf. artikel 4, stk. 2, i denne forordning

d)

mindst holdbar til-dato, jf. artikel 13 i denne forordning

e)

»vaskede æg« for æg, der er vasket, jf. artikel 3 i denne forordning

f)

som en særlig opbevaringsforskrift, jf. direktiv 2000/13/EF, artikel 3, stk. 1, nr. 6, et råd til forbrugerne om at opbevare æggene på køl, når de er købt.

2.   Ud over de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, skal produktionsmetoden anføres udvendigt på pakninger med klasse A-æg med klart synlig og letlæselig skrift.

Til identifikation af produktionsmetoden anvendes kun følgende udtryk:

a)

for konventionelt landbrug de udtryk, der er fastsat i bilag I, del A, og kun hvis de relevante betingelser i bilag II er opfyldt

b)

for økologisk produktion de udtryk, der er fastsat i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (11).

Uden på eller inden i pakningen forklares det, hvordan producentkoden skal forstås.

Hvis æglæggende høner holdes i produktionssystemer i overensstemmelse med kravene i kapitel III i direktiv 1999/74/EF, kan der ud over produktionsmetoden anføres et af de udtryk, som er nævnt denne forordnings bilag I, del B.

3.   Stk. 2 medfører ikke nogen indskrænkning af nationale tekniske foranstaltninger, der er mere vidtgående end minimumskravene i bilag II, og som kun gælder for producenter i den pågældende medlemsstat, såfremt disse foranstaltninger er forenelige med EF-retten.

4.   Udvendigt på pakninger med klasse B-æg anføres følgende med klart synlig og letlæselig skrift:

a)

pakkerikode

b)

kvalitetsklasse; pakningerne identificeres enten med ordene »klasse B« eller bogstavet »B«

c)

pakkedato.

5.   Medlemsstaterne kan for pakninger med æg, der er produceret på deres område, kræve, at etiketterne fastgøres på en sådan måde, at de går i stykker, når pakningerne åbnes.

Artikel 13

Mindst holdbar til-dato

Datoen for mindste holdbarhed, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 5, i direktiv 2000/13/EF, fastsættes til højst 28 dage efter lægningen. Hvis læggeperioden er angivet, fastsættes mindst holdbar til-datoen fra den første dag i den periode.

Artikel 14

Pakninger mærket med betegnelsen »Ekstra«

1.   Ordene »Ekstra« eller »Ekstra friske« kan anvendes som en yderligere kvalitetsbetegnelse på pakninger med klasse A-æg indtil niendedagen efter læggedatoen.

2.   Anvendes betegnelserne i stk. 1, skal læggedatoen og nidagesfristen være klart synligt og letlæseligt anført på pakningen.

Artikel 15

De æglæggende høners foder

Angives det, hvilken type foder de æglæggende høner har fået, gælder følgende minimumskrav:

a)

Korn må kun nævnes som bestanddel i foderet, hvis der er mindst 60 vægtprocent korn i den pågældende foderblanding, hvoraf højst 15 % må være biprodukter af korn.

b)

Henvises der til en særlig kornart, skal denne udgøre mindst 30 % af foderblandingen, jf. dog det minimumsindhold på 60 vægtprocent, som er nævnt i litra a). Henvises der specielt til flere kornarter, skal foderblandingen indeholde mindst 5 % af hver kornart.

Artikel 16

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med løssalg

Ved løssalg skal følgende oplysninger gives på en sådan måde, at de er klart synlige og letlæselige for forbrugerne:

a)

kvalitetsklasse

b)

vægtklasse, jf. artikel 4

c)

angivelse af produktionsmetode, jf. artikel 12, stk. 2

d)

forklaring af, hvordan producentkoden skal forstås

e)

mindst holdbar til-dato.

Artikel 17

Pakningernes kvalitet

Pakningerne skal være stødsikre, tørre, rene og i god stand og være fremstillet af materialer, som beskytter æggene mod fremmed lugt og mod faren for kvalitetsforringelse, jf. dog de krav, som er fastsat i kapitel X, i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004.

Artikel 18

Industriæg

Industriæg forhandles i pakninger med rød banderole eller etiket.

På banderolerne og etiketterne står følgende:

a)

navn og adresse på den erhvervsdrivende, som æggene er bestemt til

b)

navn og adresse på den erhvervsdrivende, som har afsendt æggene

c)

»industriæg« med mindst 2 cm høje blokbogstaver og »uegnet til konsum« med mindst 8 mm høje bogstaver.

Artikel 19

Ompakning

Pakkede klasse A-æg må kun ompakkes af pakkerier. Hver pakning må kun indeholde æg fra ét parti.

Artikel 20

Fortegnelser, som producenterne skal føre

1.   Producenterne skal føre løbende fortegnelser over oplysninger om produktionsmetoder med angivelse for hver produktionsmetode af:

a)

indsættelsesdatoen, alderen ved indsættelse og antallet af æglæggende høner

b)

antallet af udsatte æglæggende høner og datoen herfor

c)

den daglige ægproduktion

d)

det daglige antal æg og/eller deres vægt, som sælges eller leveres på anden måde

e)

navn og adresse på køberne.

2.   Anføres fodringsmetoden, jf. artikel 15 i nærværende forordning, registrerer producenterne følgende oplysninger opdelt efter fodringsmetode, jf. dog kravene i del A.III, i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004:

a)

fodermængde og -type, som leveres eller blandes på stedet

b)

dato for levering af foderet.

3.   Anvender en producent forskellige produktionsmetoder på det samme produktionssted, opdeles oplysningerne i stk. 1 og 2 efter hus.

4.   Ved anvendelsen af denne artikel kan producenterne i stedet for at føre fortegnelser over salg og leverancer, opbevare fakturaer og følgesedler med de oplysninger, som er nævnt i stk. 1 og 2.

Artikel 21

Fortegnelser, som ægsamlerne skal føre

1.   Ægsamlerne skal for hver produktionsmetode dagligt føre separate fortegnelser over:

a)

den mængde æg, de modtager fra hver producent med angivelse af navn, adresse og producentkode, læggedato eller -periode

b)

den mængde usorterede æg, der er leveret til de relevante pakkerier, opdelt efter producent, med angivelse af navn, adresse og pakkerikode og læggedato eller -periode.

2.   Ved anvendelsen af denne artikel kan ægsamlerne i stedet for at føre fortegnelser over salg og leverancer, opbevare fakturaer og følgesedler med de oplysninger, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 22

Fortegnelser, som pakkerierne skal føre

1.   Pakkerierne skal for hver produktionsmetode dagligt føre separate fortegnelser over:

a)

de mængder usorterede æg, de modtager fra hver producent med angivelse af navn, adresse og producentkode, læggedato eller -periode

b)

de mængder æg, der er sorteret, efter kvalitets- og vægtklasse

c)

de mængder sorterede æg, der er modtaget fra andre pakkerier, herunder disse pakkeriers kode og mindst holdbar til-dato

d)

de mængder usorterede æg, der er leveret til andre pakkerier, opdelt efter producent, med angivelse af disse pakkeriers kodenummer og læggedato eller -periode

e)

antallet og/eller vægten af æg, der er leveret, opdelt efter kvalitets- og vægtklasse, pakkedato for klasse B-æg eller mindst holdbar til-dato for klasse A-æg, og opdelt efter køber med angivelse af dennes navn og adresse.

Pakkerierne ajourfører fortegnelsen over den faktiske beholdning hver uge.

2.   Hvis klasse A-æg og pakningerne med dem er mærket med de æglæggende høners foder, jf. artikel 15, fører pakkerier, der anvender sådanne angivelser, separate fortegnelser herover i henhold til stk. 1.

3.   Ved anvendelsen af nærværende artikel kan pakkerierne i stedet for at føre fortegnelser over salg og leverancer, opbevare fakturaer og følgesedler med de oplysninger, som er nævnt i stk. 1 og 2.

Artikel 23

Opbevaring af fortegnelser

De fortegnelser og dokumenter, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, og artikel 20, 21 og 22, skal opbevares i mindst 12 måneder fra den dato, de blev udfærdiget.

Artikel 24

Kontrol

1.   Medlemsstaterne udpeger kontrolorganer, der skal kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning.

2.   De i stk. 1 nævnte kontrolorganer kontrollerer de produkter, der er omfattet af denne forordning, i alle afsætningsled. Foruden stikprøvetagning skal der foretages kontrol på grundlag af en risikoanalyse, idet der tages hensyn til såvel virksomhedstype og afsætningsmængde som oplysninger om, hvorvidt den erhvervsdrivende hidtil har overholdt handelsnormerne for æg.

3.   For klasse A-æg, der importeres fra tredjelande, skal den i stk. 2 fastsatte kontrol foretages på tidspunktet for toldbehandlingen og før overgangen til fri omsætning.

Klasse B-æg, der importeres fra tredjelande, må kun overgå til fri omsætning, efter at det ved toldbehandlingen er kontrolleret, at deres endelige bestemmelsessted er forarbejdningsindustrien.

4.   Foruden stikprøvetagning kontrolleres de erhvervsdrivende med en hyppighed, som kontrolorganerne fastsætter på grundlag af en risikoanalyse, jf. stk. 2, idet der mindst tages hensyn til følgende:

a)

resultaterne af tidligere kontrol

b)

hvor komplekse æggenes afsætningsstrømme er

c)

omfanget af segmentering i produktionsvirksomheden eller pakkeriet

d)

hvor store mængder, der produceres eller pakkes

e)

væsentlige ændringer af arten af de æg, der produceres eller behandles, eller af afsætningsmetoder i forhold til foregående år.

5.   Kontrollen skal føres med regelmæssige mellemrum og være uanmeldt. Kontrolorganerne skal på forlangende have adgang til fortegnelserne i artikel 20, 21 og 22.

Artikel 25

Beslutninger ved misligholdelse

1.   Hvis det ved kontrollen i henhold til artikel 24 konstateres, at forordningen ikke er overholdt, må kontrolorganerne kun træffe beslutninger for hele det parti, der er kontrolleret.

2.   Fastlås det ved kontrollen, at partiet ikke er i overensstemmelse med forordningen, forbyder kontrolorganet forhandlingen af det pågældende parti eller importen, såfremt det hidrører fra et tredjeland, så længe og for så vidt det ikke godtgøres, at partiet er blevet bragt i overensstemmelse med forordningen.

3.   Det kontrolorgan, der gennemførte kontrollen, undersøger, om det afviste parti bringes eller er bragt i overensstemmelse med forordningen.

Artikel 26

Kvalitetstolerancer

1.   Følgende tolerancer er tilladt ved kontrol af partier af klasse A-æg:

a)

på pakkeriet lige før afsendelsen: 5 % æg med kvalitetsmangler

b)

i andre handelsled: 7 % æg med kvalitetsmangler.

2.   For æg, der forhandles med betegnelsen »Ekstra« eller »Ekstra friske«, tillades der dog ingen tolerance med hensyn til luftblærens højde i forbindelse med pakning eller import.

3.   Hvis det kontrollerede parti er på under 180 æg, fordobles de i stk. 1 nævnte procentdele.

Artikel 27

Vægttolerancer

1.   Bortset fra det tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, tillades der ved kontrol af et parti klasse A-æg en tolerance med hensyn til æggenes stykvægt. Et sådant parti må højst indeholde 10 % æg i vægtklasser umiddelbart over eller under den, der står på pakningen, men højst 5 % i den nærmeste lavere vægtklasse.

2.   Hvis det kontrollerede parti er på under 180 æg, fordobles de i stk. 1 nævnte procentdele.

Artikel 28

Mærkningstolerancer

Ved kontrol af partier og pakninger tillades der en tolerance på 20 % æg med ulæselig mærkning.

Artikel 29

Æg til eksport til tredjelande

Pakkede æg til eksport kan med hensyn til kvalitet, mærkning og etikettering bringes i overensstemmelse med andre krav end dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007, bilag XIV, eller supplerende krav.

Artikel 30

Importerede æg

1.   Når det skal vurderes, om eksportlandets regler kan ligestilles med Fællesskabets, jf. del A, punkt IV, nr. 1, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007, bedømmes det, om de erhvervsdrivende i det pågældende tredjeland i praksis opfylder kravene i nærværende forordning. Denne vurdering ajourføres med regelmæssige mellemrum.

Kommissionen offentliggør dens resultat i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Æg, der importeres fra tredjelande, skal være tydeligt og læseligt mærket i oprindelseslandet med dettes ISO 3166-landekode.

3.   På pakninger med æg, der er importeret fra lande, der ikke i tilstrækkelig grad kan garantere, at de har ligestillede regler, jf. del A, punkt IV, nr. 3, i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007, skal der udvendigt stå følgende med klart synlig og letlæselig skrift:

a)

oprindelsesland

b)

produktionsmetode »ikke EU-norm«.

Artikel 31

Indberetning

Inden den 1. april hvert år meddeler medlemsstaterne elektronisk Kommissionen antallet af produktionssteder, opdelt efter produktionsmetode, herunder hvert produktionssteds maksimumskapacitet angivet som det antal dyr, der er plads til samtidig.

Artikel 32

Meddelelse om overtrædelser

Medlemsstaterne giver inden for fem arbejdsdage Kommissionen elektronisk meddelelse om de overtrædelser, som kontrolorganerne har fastslået, eller om alvorlig mistanke herom, der vil kunne påvirke medlemsstaternes samhandel med æg. Samhandelen mellem medlemsstaterne anses især for påvirket, hvis erhvervsdrivende, der producerer eller forhandler æg med henblik på salg i en anden medlemsstat, gør sig skyldige i alvorlige overtrædelser.

Artikel 33

Undtagelser for de franske oversøiske departementer

1.   Uanset artikel 2, stk. 3, kan æg til detailhandelen i de franske oversøiske departementer sendes kølet til disse departementer. I så fald kan sidste salgsdato forlænges til 33 dage.

2.   I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel, skal der ud over de oplysninger, som er fastsat i artikel 12 og 16, på pakningens udvendige side anføres »kølede æg« samt kølebetingelserne.

Mærket for »kølede æg« er en ligesidet trekant, hvor siden måler mindst 10 mm.

Artikel 34

Undtagelser for visse områder i Finland

Æg, som producenten sælger direkte til detailhandelen i de områder, som er nævnt i bilag III, er undtaget fra kravene i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007 og i nærværende forordning. Produktionsmetoden skal dog angives i henhold til artikel 12, stk. 2, og artikel 16, litra c), i nærværende forordning.

Artikel 35

Evaluering af anvendelsen af frivillig mærkning

Senest den 31. december 2009 evaluerer Kommissionen anvendelsen af den frivillige mærkning, jf. artikel 12, stk. 2, sidste afsnit, for om nødvendigt at gøre den obligatorisk.

Artikel 36

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 37

Meddelelser

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning.

Artikel 38

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 557/2007 ophæves med virkning fra den 1. juli 2008.

Henvisninger til den ophævede forordning og til forordning (EØF) nr. 1028/2006 skal forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses ved hjælp af sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 39

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Artikel 33 anvendes indtil den 30. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 186 af 7.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 132 af 24.5.2007, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1336/2007 (EUT L 298 af 16.11.2007, s. 3).

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EFT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(6)  The EFSA Journal nr. 269, 2005, s. 1.

(7)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/68/EF (EUT L 310 af 28.11.2007, s. 11).

(8)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 17).

(9)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(10)  EFT L 30 af 31.1.2002, s. 44.

(11)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.


BILAG I

DEL A

Udtryk, som omhandlet i artikel 12, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Sprogkode

1

2

3

BG

»Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито«

»Яйца от кокошки – подово отглеждане«

»Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане«

ES

»Huevos de gallinas camperas«

»Huevos de gallinas criadas en el suelo«

»Huevos de gallinas criadas en jaula«

CS

»Vejce nosnic ve volném výběhu«

»Vejce nosnic v halách«

»Vejce nosnic v klecích«

DA

»Frilandsæg«

»Skrabeæg«

»Buræg«

DE

»Eier aus Freilandhaltung«

»Eier aus Bodenhaltung«

»Eier aus Käfighaltung«

ET

»Vabalt peetavate kanade munad«

»Õrrekanade munad«

»Puuris peetavate kanade munad«

EL

»Αυγά ελεύθερης βοσκής«

»Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής«

»Αυγά κλωβοστοιχίας«

EN

»Free range eggs«

»Barn eggs«

»Eggs from caged hens«

FR

»Œufs de poules élevées en plein air«

»Œufs de poules élevées au sol«

»Œufs de poules élevées en cage«

GA

»Uibheacha saor-raoin«

»Uibheacha sciobóil«

»Uibheacha ó chearca chúbarnaí«

IT

»Uova da allevamento all'aperto«

»Uova da allevamento a terra«

»Uova da allevamento in gabbie«

LV

»Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas«

»Kūtī dētas olas«

»Sprostos dētas olas«

LT

»Laisvai laikomų vištų kiaušiniai«

»Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai«

»Narvuose laikomų vištų kiaušiniai«

HU

»Szabad tartásban termelt tojás«

»Alternatív tartásban termelt tojás«

»Ketreces tartásból származó tojás«

MT

»Bajd tat-tiġieg imrobbija barra«

»Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art«

»Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ«

NL

»Eieren van hennen met vrije uitloop«

»Scharreleieren«

»Kooieieren«

PL

»Jaja z chowu na wolnym wybiegu«

»Jaja z chowu ściółkowego«

»Jaja z chowu klatkowego«

PT

»Ovos de galinhas criadas ao ar livre«

»Ovos de galinhas criadas no solo«

»Ovos de galinhas criadas em gaiolas«

RO

»Ouă de găini crescute în aer liber«

»Ouă de găini crescute în hale la sol«

»Ouă de găini crescute în baterii«

SK

»Vajcia z chovu na voľnom výbehu«

»Vajcia z podostieľkového chovu«

»Vajcia z klietkového chovu«

SL

»Jajca iz proste reje«

»Jajca iz hlevske reje«

»Jajca iz baterijske reje«

FI

»Ulkokanojen munia«

»Lattiakanojen munia«

»Häkkikanojen munia«

SV

»Ägg från utehöns«

»Ägg från frigående höns inomhus«

»Ägg från burhöns«


DEL B

Udtryk, som omhandlet i artikel 12, stk. 2, fjerde afsnit

Sprogkode

 

BG

»Уголемени клетки«

ES

»Jaulas acondicionadas«

CS

»Obohacené klece«

DA

»Stimulusberigede bure«

DE

»ausgestalteter Käfig«

ET

»Täiustatud puurid«

EL

»Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί«

EN

»Enriched cages«

FR

»Cages aménagées«

GA

»Cásanna Saibhrithe«

IT

»Gabbie attrezzate«

LV

»Uzlaboti būri«

LT

»Pagerinti narveliai«

HU

»Feljavított ketrecek«

MT

»Gaġeg arrikkiti«

NL

»Aangepaste kooi« of »Verrijkte kooi«

PL

»Klatki ulepszone«

PT

»Gaiolas melhoradas«

RO

»Cuști îmbunătățite«

SK

»Obohatené klietky«

SL

»Obogatene kletke«

FI

»Varustellut häkit«

SV

»Inredd bur«


BILAG II

Minimumskrav til produktionssystemer i forbindelse med de forskellige ægproduktionsmetoder

1.

»Frilandsæg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder betingelserne i artikel 4 i Rådets direktiv 1999/74/EF.

Især skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Om dagen skal hønsene til stadighed have adgang til et udendørs areal. Dette krav forhindrer dog ikke en producent i at begrænse adgangen til det fri for en begrænset periode i morgentimerne i overensstemmelse med sædvanlig god landbrugspraksis, herunder god husdyrbrugspraksis.

I tilfælde af andre restriktioner, herunder veterinærrestriktioner, der vedtages i henhold til EF-retten for at beskytte folke- og dyresundheden, og som bevirker, at hønsenes adgang til udearealer begrænses, kan æggene fortsat forhandles som »frilandsæg« i den periode, restriktionerne gælder, men under ingen omstændigheder i mere end 12 uger.

b)

De udendørsarealer, som hønsene har adgang til, skal i overvejende grad være dækket af vegetation og må ikke anvendes til andre formål end frugtdyrkning, skovbrug eller græsning, hvis myndighederne tillader det sidstnævnte.

c)

Udendørsarealernes belægningstæthed må ikke på noget tidspunkt overstige 2 500 høns per hektar, som hønsene har adgang til, eller en høne pr. 4 m2. Hvis hver høne har adgang til mindst 10 m2, og der praktiseres rotation, og hønsene har fri adgang til alle arealer i hele flokkens levetid, skal der på hvert udendørsareal til enhver tid være afsat mindst 2,5 m2 pr. høne.

d)

Udendørsarealerne må ikke strække sig ud over en radius på 150 m fra bygningens nærmeste udgangsåbning. Der tillades dog en radius på op til 350 m fra bygningens nærmeste udgangsåbning, hvis der findes tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene kan søge ly, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 3), litra b), nr. ii), i direktiv 1999/74/EF, jævnt fordelt over hele udendørsarealet med mindst fire steder med ly pr. hektar.

2.

»Skrabeæg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder betingelserne i artikel 4 i direktiv 1999/74/EF.

3.

»Buræg« skal være produceret i produktionssystemer, der mindst opfylder:

a)

betingelserne i artikel 5 i direktiv 1999/74/EF indtil den 31. december 2011, eller

b)

betingelserne i artikel 6 i direktiv 1999/74/EF.

4.

Medlemsstaterne kan tillade dispensationer fra punkt 1 og 2 i dette bilag for produktionssteder med under 350 æglæggende høner og for bedrifter med rugeægsproducerende høner for så vidt angår de forpligtelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, nr. 1, litra d), andet punktum, nr. 1, litra e), nr. 2 og nr. 3, litra a), nr. i), og nr. 3, litra b), nr. i), i direktiv 1999/74/EF.


BILAG III

Områder i Finland som omhandlet i artikel 34

Følgende len:

Lappland

Uleåborg

områderne Norra Karelen og Norra Savolax i Östra Finlands len

Åland.


BILAG IV

Sammenligningstabel, jf. artikel 38

Forordning (EF) nr. 1028/2006

Forordning (EF) nr. 557/2007

Denne forordning

Artikel 1, første afsnit

Artikel 1, første afsnit

Artikel 1, andet afsnit, indledning

Artikel 1, andet afsnit, indledning

Artikel 1, andet afsnit, litra a) til j)

Artikel 1, andet afsnit, litra a) til j)

Artikel 2, nr. 1) til 9)

Artikel 1, andet afsnit, litra k) til s)

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 7

Artikel 24, stk. 1, 2 og 3

Artikel 24

Artikel 24, stk. 4 og 5

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35

Artikel 8

Artikel 36

Artikel 9

Artikel 37

Artikel 36

Artikel 38

Artikel 37

Artikel 39

BILAG I

BILAG I

BILAG II

BILAG II

BILAG III

BILAG III

BILAG IV

BILAG IV

BILAG V


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 590/2008

af 23. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1580/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af direktiv 2001/112/EF og 2001/113/EF og forordning (EØF) nr. 827/68, (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96, (EF) nr. 2826/2000, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 318/2006 og ophævelse af forordning (EF) nr. 2202/96 (1), særlig artikel 42, litra b), f) og j), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11 i forordning (EF) nr. 1182/2007 kan der ydes en national finansiel støtte i områder, hvor producenterne kun er organiseret i ringe grad. Denne støtte skal lægges til driftsfonden. For at give en producentorganisation mulighed for at medtage den ekstra støtte i sit driftsprogram bør driftsprogrammet ændres, hvis det er nødvendigt. I så tilfælde bør medlemsstaterne kunne øge den maksimale procentsats, der er fastsat i artikel 67, stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 (2), og som det oprindeligt godkendte beløb for driftsfonden kan forhøjes med.

(2)

Ifølge artikel 82, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1580/2007 skal transportomkostningerne i forbindelse med gratis uddeling udbetales mod fremlæggelse af bilag, der dokumenterer, at transportomkostningerne reelt er afholdt. Imidlertid finansieres transportomkostningerne i forbindelse med gratis uddeling med de faste beløb, der er fastsat i bilag XI til nævnte forordning, så der er intet behov for en sådan oplysning, og der bør i stedet kræves oplysning om den afstand, der anvendes som grundlag for beregningen af det faste beløb.

(3)

Fristen i artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1580/2007 for, hvornår medlemsstaterne skal indgive en anmodning til Kommissionen om tilladelse til at yde national finansiel støtte til producentorganisationerne, bør ændres til den 31. januar for at tage hensyn til den mulighed, medlemsstaterne har for at udskyde godkendelsen af driftsprogrammer og driftsfonde indtil den 20. januar.

(4)

Artikel 97, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsætter, at medlemsstaterne bør anmode Fællesskabet om refusion af den godkendte nationale finansielle støtte, der reelt er udbetalt til producentorganisationerne, inden den 1. marts i året efter det år, hvor driftsprogrammerne blev iværksat. Da medlemsstaterne foretager betalinger til producentorganisationerne senest den 15. oktober i året efter året for programmets iværksættelse, bør fristen for medlemsstaternes indgivelse af anmodninger om refusion fra Kommissionen derfor forlænges til den 1. januar i det andet år efter året for programmets iværksættelse.

(5)

Ifølge artikel 116, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1580/2007 kan medlemsstaterne foretage betalinger efter fristen i artikel 71 i nævnte forordning, hvis dette er nødvendigt. Der bør imidlertid fastsættes en endelig frist for sådanne betalinger for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende bestemmelser bør af samme grund også indsættes i artikel 116, stk. 3, i nævnte forordning.

(6)

Ifølge artikel 122, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1580/2007 skal producentorganisationen tilbagebetale EF-bidraget, når modtagere af tilbagekøbte produkter er forpligtet til at tilbagebetale værdien af de produkter, de modtog, plus de dermed relaterede sorterings-, emballerings- og transportomkostninger som følge af uregelmæssigheder. Imidlertid bør producentorganisationer ikke gøres ansvarlige for uregelmæssigheder, der kan tilskrives modtagere af tilbagekøbte produkter, og derfor bør dette krav bortfalde.

(7)

For at sikre retssikkerheden og medlemsstaternes lighed for loven bør det være klart, at for driftsprogrammer, der blev iværksat i 2007, bør der fortsat gælde bestemmelser svarende til dem, der findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 544/2001 af 20. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår ekstra finansiel støtte til driftsfonde (3).

(8)

Ifølge artikel 47, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 kan ansøgninger om støtte for halvårlige perioder alene indgives, hvis anerkendelsesplanen er opsplittet i halvårlige perioder. Imidlertid kan sådanne anmodninger indgives for planer, der er godkendt før 2008 under Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (4). Der bør fastsættes en overgangsordning, der tillader sådanne anmodninger i dette tilfælde.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre en glidende overgang mellem ordningen under forordning (EF) nr. 2200/96 og ordningen under forordning (EF) nr. 1182/2007 bør det præciseres, at støttesatserne forbliver uændrede for anerkendelsesplaner, der er godkendt under forordning (EF) nr. 2200/96, og som fortsat er omfattet af godkendelse i henhold til artikel 55, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1182/2007, dels for producentsammenslutninger, der er hjemmehørende andre steder end i de medlemsstater, der tiltrådte Fællesskabet den 1. maj 2004 eller efter denne dato, og i regionerne i Fællesskabets yderste periferi, jf. traktatens artikel 299, stk. 2, og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 18. september 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 (5), dels for producentsammenslutninger, der har været omfattet af bestemmelserne i artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2200/96.

(10)

Af hensyn til retssikkerheden og for at beskyttede velerhvervede rettigheder er det vigtigt at præcisere, at udbetalingen af EF-tilbagekøbsgodtgørelsen og kontrolforanstaltninger i tilknytning hertil, som vedrører tilbagekøb i 2007, men som endnu ikke havde fundet sted pr. 31. december 2007, ikke desto mindre kan finde sted efter nævnte dato efter de bestemmelser, der var gældende på nævnte dato.

(11)

Af hensyn til retssikkerheden og for at beskytte princippet om berettiget forventning bør det præciseres, at der i forbindelse med ansøgninger om støtte til driftsprogrammer, der iværksættes i 2007, ikke bør pålægges sanktioner for handlinger eller undladelser, der begås i denne periode, som ville være strengere end de sanktioner, der kunne pålægges i henhold til den lovgivning, der var gældende på det tidspunkt.

(12)

Forordning (EF) nr. 1580/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

I betragtning af medlemsstaternes vanskeligheder med at tilpasse sig til de nye bestemmelser om national finansiel støtte i forordning (EF) nr. 1580/2007 for driftsprogrammer iværksat i 2007 og 2008 bør der vedtages overgangsbestemmelser, der skal gøre det muligt at fravige de datoer, der er fastsat i artikel 94 i nævnte forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1580/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 67, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

at øge beløbet for driftsfonden med højst 25 % og sænke det med en procentdel, der fastsættes af medlemsstaten, af det oprindeligt godkendte beløb, hvis de overordnede formål med driftsprogrammet fastholdes. Medlemsstaterne kan øge denne procentdel i tilfælde af sammenlægning af producentorganisationer som anført i artikel 31, stk. 1, og i tilfælde af anvendelse af artikel 94a.«

2)

Artikel 82, stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

afstanden mellem tilbagekøbssted og leveringssted.«

3)

Artikel 94, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne anmoder i henhold til artikel 11, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1182/2007 Kommissionen om tilladelse til at yde national finansiel støtte til driftsprogrammer, der skal iværksættes senest den 31. januar i det pågældende kalenderår.«

4)

Efter artikel 94 tilføjes følgende som artikel 94a:

»Artikel 94a

Ændring af driftsprogrammet

En producentorganisation, der ønsker at ansøge om national finansiel støtte, skal om nødvendigt ændre sit driftsprogram efter artikel 67.«

5)

Artikel 97, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne anmoder Fællesskabet om refusion af den godkendte nationale finansielle støtte, der reelt er udbetalt til producentorganisationerne, inden den 1. januar i det andet år efter det år, hvor programmet iværksat.

Anmodningen vedlægges dokumentation for, at betingelserne i artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1182/2007 er blevet overholdt i tre af de fire foregående år, og nærmere oplysninger om de omhandlede producentorganisationer, den støtte, der reelt er betalt, og en beskrivelse af driftsfonden fordelt på samlet beløb, bidrag fra Fællesskabet, medlemsstaten (national finansiel støtte) og producentorganisationer og medlemmer.«

6)

I artikel 116 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne kan foretage betalinger efter fristen i artikel 71, hvis dette er nødvendigt for at kunne anvende dette stykke. Imidlertid kan disse senere betalinger i intet tilfælde finde sted efter den 15. oktober i det andet år efter året for programmets iværksættelse.«

b)

Efter stk. 3, første afsnit, tilføjes følgende som andet afsnit:

»Medlemsstaterne kan foretage betalinger efter fristen i artikel 71, hvis dette er nødvendigt for at kunne anvende dette stykke. Imidlertid kan disse senere betalinger i intet tilfælde finde sted efter den 15. oktober i det andet år efter året for programmets iværksættelse.«

7)

I artikel 122, stk. 1, litra b), udgår andet punktum.

8)

I artikel 152 tilføjes følgende stykker:

»4.   Uanset artikel 47, stk. 2, i nærværende forordning kan producentsammenslutninger, der iværksætter anerkendelsesplaner, for hvilke artikel 55, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1182/2007 finder anvendelse, og som ikke er opsplittet i halvårlige perioder, indgive anmodninger om støtte for halvårlige perioder. Sådanne anmodninger kan kun omfatte halvårlige perioder, der svarer til de årsperioder, der begyndte før 2008.

5.   Ekstra finansiel støtte til driftsprogrammer, der er iværksat i 2007, skal uanset artikel 96 finansieres af EGFL i et omfang svarende til 50 % af den finansielle støtte ydet til producentorganisationen.

6.   Anerkendelsesplaner, der er godkendt under forordning (EF) nr. 2200/96, og som fortsat er omfattet af godkendelse efter artikel 55, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1182/2007, dog ikke for producentsammenslutninger i de medlemsstater, der tiltrådte Fællesskabet den 1. maj 2004 eller efter denne dato, eller i regionerne i Fællesskabets yderste periferi, jf. traktatens artikel 299, stk. 2, eller på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006, finansieres til de satser, der er fastsat i artikel 7, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr. 1182/2007.

Anerkendelsesplaner, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 2200/96, og som var omfattet af nævnte forordnings artikel 14, stk. 7, og fortsat er omfattet af godkendelse i henhold til artikel 55, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1182/2007, finansieres til de satser, der er fastsat i artikel 7, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr. 1182/2007.

7.   Udbetalingen af EF-tilbagekøbsgodtgørelsen og kontrolforanstaltninger i tilknytning hertil, som vedrører tilbagekøb i 2007, men som endnu ikke havde fundet sted senest den 31. december 2007, kan ikke desto mindre finde sted efter nævnte dato efter de bestemmelser i afsnit IV i forordning (EF) nr. 2200/96, der var gældende på nævnte dato.

8.   Hvis der i henhold til kapitel V, afdeling 3, i afsnit III skulle idømmes sanktioner i forbindelse med en ansøgning om støtte, der er indgivet for et driftsprogram, som blev iværksat i 2007 eller før, for handlinger eller undladelser, der indtraf i den periode, hvor der ifølge den lovgivning, der var gældende på det tidspunkt, skulle have været idømt en mindre streng eller slet ingen sanktion, anvendes den mindre strenge sanktion eller i givet fald slet ingen sanktion.«

Artikel 2

Uanset artikel 94 i forordning (EF) nr. 1580/2007 indgiver medlemsstaterne for driftsprogrammer iværksat i 2007 og 2008 en anmodning til Kommissionen om tilladelse til at yde national finansiel støtte i henhold til artikel 11, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1182/2007 senest den 1. juli 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 273 af 17.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 498/2008 (EUT L 146 af 5.6.2008, s. 7).

(3)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 20.

(4)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(5)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1.


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 591/2008

af 23. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2007 (2) blev der åbnet løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer. Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 25. juni 2008.

(2)

For at sikre, at både husdyr- og foderstofproducenter råder over forsyninger til konkurrencedygtige priser i begyndelsen af produktionsåret 2008/09, bør korn fra det ungarske interventionsorgan, som er det eneste interventionsorgan med kornlagre på nuværende tidspunkt, fortsat stilles til rådighed på kornmarkedet, og de dage og datoer, hvor de erhvervsdrivende kan indgive bud, bør fastlægges nærmere under hensyn til de planlagte møder i Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter.

(3)

Forordning (EF) nr. 712/2007 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 712/2007 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 1. juli 2008 udløber fristen for indgivelse af bud til dellicitationerne kl. 13 (Bruxelles-tid) onsdag den 9. juli 2008, 23. juli 2008, 6. august 2008, 27. august 2008 og 10. september 2008.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUT L 163 du 23.6.2007, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 58/2008 (EUT L 22 af 25.1.2008, s. 3).


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/29


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juni 2008

om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

(2008/475/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 af 19. april 2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. april 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran. Artikel 15, stk. 2, i denne forordning fastsætter, at Rådet opstiller, reviderer og ændrer listen over de personer, enheder og organer, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 2.

(2)

Rådet har fastslået, at visse yderligere personer, enheder og organer opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007, og at de derfor bør opføres på listen i bilag V i nævnte forordning på grund af de deri omhandlede individuelle og specifikke forhold —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007 erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 103 af 20.4.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 219/2008 (EUT L 68 af 12.3.2008, s. 5).


BILAG

»BILAG V

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 – 27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, issued on 22.1.2008, gyldigt indtil d. 21.1.2013, fødested: Khoy

Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC Brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og -installationer

24.6.2008

3.

IRGC Brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O. Box 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

24.4.2007

5.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchefchef for industri, MADAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

24.6.2008

6.

IRGC Brigadegeneral Ali HOSEYNITASH

 

Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bestrider en ledende stilling i IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NRC P.O.Box 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Insdustries.

24.6.2008

12.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchefchef for leverancer og logistik i MODAFL.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af resolution 1737.

24.6.2008

14.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

24.6.2008

15.

IRGC brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister (MODAFL) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Fødselsdato: 21.4.1954, fødested: Mashad

Leder af AEOI's nukleare teknologicenter i Isfahan. Dette fører tilsyn med urankonverteringsanlægget i Isfahan. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde med urankonvertering. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Vicekontorchef for koordination, MODAFL.

24.6.2008

18.

IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI

 

Viceefterretningschef i MODAFL med ansvar for MODAFL-ansattes og -installationers sikkerhed.

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Isfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

24.4.2007

20.

IRGC-brigadegeneral Ahmad

 

Vicekontorchef, MODAFL.

24.6.2008


B.   Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO (Defence Industries Organisation).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran inkl. alle afdelinger og datterselskaber

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 og 1747.

24.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, U.K.

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) — alias: Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Ansvarlig for FoU. En filial af DIO. DTSRC foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og således en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til opgave at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var nævnt i UNSCR 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC-ejet gruppe af selskaber. Anvender IRGC's tekniske ressourcer til konstruktion, idet det optræder som den primære kontrahent i forbindelse med store projekter, herunder tunnelbyggeri, der anses for at støtte Irans ballistiske missil- og nuklearprogram.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Tilknyttet forsvarsministeriet, oprettede i 2003 en udannelse i missiler i snævert samarbejde med AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab til DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til missil- og nuklearprogrammer.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Er eksportgrenen i MODAFL og det agentur, der anvendes i forbindelse med eksport af færdige våben i transaktioner mellem stater. I henhold til UNSCR 1747 (2007) bør MODLEX ikke drive handel.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager anskaffelser på det ballistiske område.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder uranprospektering, -brydning, -finmaling og -konvertering og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være en filial af MODAFL.

24.6.2008«


Kommissionen

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. juni 2008

om ændring af beslutning 2008/185/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom

(meddelt under nummer K(2008) 2387)

(EØS-relevant tekst)

(2008/476/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 64/432/EØF er der fastsat bestemmelser om handel med visse dyr inden for Fællesskabet. Direktivets artikel 9 foreskriver, at obligatoriske nationale programmer for visse smitsomme sygdomme, herunder Aujeszkys sygdom, skal forelægges Kommissionen til godkendelse. Endvidere foreskrives det i artikel 10 i direktiv 64/432/EØF, at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen dokumentation for situationen vedrørende disse sygdomme på deres område.

(2)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (2), indeholder en liste over medlemsstater eller regioner deraf, der er fri for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt. Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat programmer for bekæmpelse af denne sygdom.

(3)

I Frankrig er der gennem flere år blevet gennemført et program for udryddelse af Aujeszkys sygdom, og departementerne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord er opført som regioner, hvor der er iværksat et godkendt program for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom.

(4)

Frankrig har forelagt Kommissionen dokumentation for, at Aujeszkys sygdom er udryddet i departementerne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord, og dermed for, at disse departementer er fri for sygdommen.

(5)

Kommissionen har efter en gennemgang af den dokumentation, Frankrig har forelagt, konstateret, at dokumentationen er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF. Disse departementer bør derfor optages på listen i bilag I til beslutning 2008/185/EF.

(6)

Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2008/185/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19.


BILAG

»

BILAG I

Medlemsstater eller regioner deraf, der er fri for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt

ISO-kode

Medlemsstat

Region

CZ

Tjekkiet

Alle regioner

DK

Danmark

Alle regioner

DE

Tyskland

Alle regioner

FR

Frankrig

Departementerne Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypern

Hele landet

LU

Luxembourg

Alle regioner

AT

Østrig

Hele landet

SK

Slovakiet

Alle regioner

FI

Finland

Alle regioner

SE

Sverige

Alle regioner

UK

Det Forenede Kongerige

Alle regioner i England, Skotland og Wales

BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte programmer for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom

ISO-kode

Medlemsstat

Region

BE

Belgien

Hele landet

ES

Spanien

De selvstyrende regioner Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra og La Rioja

Provinserne León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid og Ávila i den selvstyrende region Castilla y León

Provinsen Las Palmas på De Kanariske Øer

IT

Italien

Provinsen Bolzano

NL

Nederlandene

Hele landet

«

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. juni 2008

om harmonisering af 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2008) 2625)

(EØS-relevant tekst)

(2008/477/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I meddelelsen »Mere fleksibel regulering kan give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester« (2), som bl.a. handler om 2 500-2 690 MHz-båndet, gik Kommissionen ind for en mere fleksibel udnyttelse af frekvensressourcerne. Medlemsstaterne har i Frekvenspolitikgruppens udtalelse om »Wireless Access Policy for Electronic Communications Services« (WAPECS) af 23. november 2005 understreget, at det i den førte politik er vigtigt at stræbe efter teknologi- og tjenesteneutralitet, hvis man vil opnå en mere fleksibel udnyttelse af frekvensressourcerne. Udtalelsen fremhæver, at disse strategiske mål ikke bør gennemføres på én gang, men gradvist, for at undgå splittelse i markedet.

(2)

Udpegningen af 2 500-2 690 MHz-båndet til systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, er et vigtigt element i håndteringen af konvergensen mellem mobiltelefoni, fastnettelefoni og radiospredning og afspejler den tekniske innovation. Tjenester, der udbydes i dette frekvensbånd, bør hovedsageligt rettes mod slutbrugeradgang til bredbåndskommunikation.

(3)

Det forventes, at de trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, som vil få tildelt 2 500-2 690 MHz-båndet, i stor udstrækning vil være fælleseuropæiske tjenester i den forstand, at brugerne af sådanne elektroniske kommunikationstjenester i en medlemsstat også kan få adgang til tilsvarende tjenester i enhver anden medlemsstat.

(4)

I medfør af artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF gav Kommissionen den 5. juli 2006 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (i det følgende benævnt »CEPT«) mandat til at udarbejde mindst muligt restriktive tekniske betingelser for anvendelsen af frekvensbånd baseret på WAPECS-modellen.

(5)

CEPT har som svar på dette mandat udarbejdet en rapport (CEPT rapport 19) om mindst muligt restriktive tekniske betingelser for anvendelsen af frekvensbånd baseret på WAPECS-modellen. Rapporten indeholder tekniske betingelser og vejledning i anvendelsen af mindst muligt restriktive betingelser for basisstationer og terminaler, der anvender 2 500-2 690 MHz-båndet, som er hensigtsmæssige til at håndtere risikoen for skadelig interferens på og uden for et nationalt territorium, uden at det kræves, at der anvendes en bestemt teknologi, og som bygger på optimerede parametre for den mest sandsynlige anvendelse af båndet.

(6)

I overensstemmelse med CEPT-rapport 19 indføres konceptet »Block Edge Masks« (BEM'er), som er tekniske parametre, der gælder for hele den frekvensblok, som benyttes af en bestemt bruger, uanset hvor mange kanaler den teknologi, brugeren har valgt, beslaglægger. Det er tanken, at BEM'erne skal indgå i de betingelser, der gælder for frekvenstilladelser. De omfatter både udstråling i frekvensblokken (sendeeffekt inden for frekvensblokken) og uden for den (udstråling uden for frekvensblokken). Disse reguleringsforskrifter skal gøre det muligt at håndtere risikoen for skadelig interferens mellem net, der grænser op til hinanden, og de indskrænker ikke gyldigheden af de grænser, der er fastsat i krav til udstyr efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (3).

(7)

I forbindelse med udpegning af og adgang til 2 500-2 690 MHz-båndet i overensstemmelse med resultaterne af CEPT's mandat anerkendes det, at der også findes andre bestående applikationer. Der er udarbejdet passende delekriterier for visse systemers sameksistens i udvalget for elektronisk kommunikations ECC-rapport 45. For andre systemer og tjenester kan passende delekriterier baseres på nationale hensyn.

(8)

Kompatibilitet forudsætter en afstand på 5 MHz mellem yderkanterne af frekvensblokke, som anvendes til TDD- (time division duplex (tidsdelt)) og FDD-operation (frequency division duplex (frekvensdelt)) uden forbehold, eller hvis to usynkroniserede net fungerer i TDD-modus. En sådan adskillelse kan enten ske ved at lade disse 5 MHz-blokke være ubenyttede »beskyttelsesblokke«, eller ved at anvende dem på en måde, der overholder parametrene for BEM'er med forbehold, når de befinder sig ved siden af en FDD-blok (uplink) eller mellem to TDD-blokke, eller ved at anvende dem på en måde, der overholder parametrene for BEM'er med eller uden forbehold, når de befinder sig ved siden af en FDD-blok (downlink). Enhver anvendelse af en 5 MHz-beskyttelsesblok giver en øget risiko for interferens.

(9)

Da der ifølge en række europæiske og globale undersøgelser er en stigende efterspørgsel efter jordbaserede elektroniske kommunikationstjenester med bredbåndsadgang, bør resultaterne af CEPT-mandatet umiddelbart anvendes i Fællesskabet og gennemføres af medlemsstaterne.

(10)

En harmonisering i medfør af denne beslutning bør ikke udelukke, at en medlemsstat i begrundede tilfælde kan indføre en overgangsperiode eller frekvensdelingsordninger, jf. frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

(11)

For at sikre en effektiv udnyttelse af 2 500-2 690 MHz-båndet på langt sigt bør myndighederne fortsætte med undersøgelser, der tager sigte på øget effektivitet og innovativ udnyttelse. Sådanne undersøgelser bør indgå i overvejelserne, når denne beslutning tages op til revision.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning har til formål at harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv udnyttelse af 2 500-2 690 MHz-båndet til landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet.

Artikel 2

1.   Senest seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden udpeger medlemsstaterne 2 500-2 690 MHz-båndet og stiller det derefter uden eksklusivitet til rådighed for landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, i overensstemmelse med de parametre, der er fastlagt i bilaget til denne beslutning.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne anmode om overgangsperioder og/eller frekvensdelingsordninger i henhold til artikel 4, stk. 5, i beslutning nr. 676/2002/EF.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede systemer yder passende beskyttelse til systemer i tilstødende frekvensbånd.

Artikel 3

Medlemsstaterne følger nøje brugen af 2 500-2 690 MHz-båndet og indberetter resultaterne til Kommissionen med sigte på jævnlige og rettidige nyvurderinger af beslutningen.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  EUT L 91 af 7.4.1999, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

TEKNISKE PARAMETRE, JF. ARTIKEL 2

Nedenstående tekniske parametre, kaldet Block Edge Mask (BEM), skal indgå som et væsentligt element i de krav, der skal være opfyldt for at sikre sameksistensen med tilstødende net, hvis der ikke foreligger bilaterale eller multilaterale aftaler. Operatørerne af sådanne net kan dog indbyrdes aftale at anvende mindre strenge tekniske parametre. Medlemsstaterne bør sikre, at netoperatører frit kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler om udvikling af mindre strenge tekniske parametre, og hvordan disse mindre strenge tekniske parametre anvendes, hvis der er enighed herom blandt alle berørte parter.

Udstyr, der bruges i dette frekvensbånd, kan også benytte andre grænser for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) end de nedenfor anførte, forudsat at der i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EF anvendes egnede afhjælpningsteknikker, som yder en beskyttelse, der mindst svarer til den, der opnås med disse tekniske parametre.

A)   GENERELLE PARAMETRE

1)

De tildelte blokke skal være multipler af 5,0 MHz.

2)

I 2 500–2 690 MHz-båndet skal duplexafstanden til FDD-operation være 120 MHz med terminaltransmissioner (uplink) placeret i den nedre del af båndet, begyndende ved 2 500 MHz (og op til 2 570 MHz), og basisstationstransmissioner (downlink) placeret i den øvre del af båndet, begyndende ved 2 620 MHz.

3)

Delbåndet 2 570–2 620 MHz kan anvendes til TDD eller andre anvendelsesmodi, som er i overensstemmelse med BEM'erne i dette bilag. Uden for delbåndet 2 570–2 620 MHz kan en sådan anvendelse afgøres på nationalt plan og skal i ligeligt omfang være fordelt mellem den øvre del af båndet, begyndende ved 2 690 MHz (og nedad i båndet), og den nedre del af båndet, begyndende ved 2 570 MHz (og nedad i båndet).

B)   BEM TIL BASISSTATIONER UDEN FORBEHOLD

BEM'en for en frekvensblok uden forbehold fremkommer ved at kombinere tabel 1, 2 og 3 på en sådan måde, at grænsen for hver frekvens er den værdi for basiskravene og de blokspecifikke krav, som er størst.

Tabel 1

Basiskrav — Basisstationens BEM for e.i.r.p. uden for blokken

Frekvensområde, hvor udstråling uden for blokken modtages

Højeste gennemsnitlige e.i.r.p.

(integreret over en båndbredde på 1 MHz)

Frekvenser tildelt FDD-downlink og +/– 5 MHz uden for frekvensblokområder, der er tildelt FDD-downlink.

+ 4 dBm/MHz

Frekvenser i 2 500-2 690 MHz-båndet, som ikke er omfattet af ovenstående definition

– 45 dBm/MHz


Tabel 2

Blokspecifikke krav — Basisstationens BEM for e.i.r.p. inden for blokken

Højeste e.i.r.p. inden for blokken

+ 61 dBm/5 MHz

Bemærk: Medlemsstaterne kan lempe denne grænse til 68dBm/5MHz for specifikke placeringer, f.eks. i områder med lav befolkningstæthed, hvis dette ikke øger risikoen for blokering af terminalers modtagere.


Tabel 3

Blokspecifikke krav — Basisstationens BEM for udstråling uden for blokken

Afstand fra relevant frekvensblokkant

Højeste gennemsnitlige e.i.r.p.

Båndets start (2 500 MHz) til – 5 MHz (nedre kant)

Basiskrav

– 5,0 til – 1,0 MHz (nedre kant)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 til – 0,2 MHz (nedre kant)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 til 0,0 MHz (nedre kant)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 til + 0,2 MHz (øvre kant)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 til + 1,0 MHz (øvre kant)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30kHz

+ 1,0 til + 5,0 MHz (øvre kant)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (øvre kant) til slut på bånd (2 690 MHz)

Basiskrav

hvor: ΔF er frekvensafstanden fra den relevante bloks yderkant (i MHz)

C)   BEM TIL BASISSTATIONER MED FORBEHOLD

BEM'en for en frekvensblok med forbehold fremkommer ved at kombinere tabel 1 og 4 på en sådan måde, at grænsen for hver frekvens er den værdi for basiskravene og de blokspecifikke krav, som er størst.

Tabel 4

Blokspecifikke krav — Basisstation BEM for e.i.r.p. inden for en blok med forbehold

Højeste e.i.r.p. inden for blokken

+ 25 dBm/5 MHz

D)   BEM FOR BASISSTATIONER MED FORBEHOLD OG MED RESTRIKTIONER FOR ANTENNEPLACERING

Hvis en antenne er placeret indendørs, eller hvis antennen er under en vis højde, kan medlemsstaterne anvende de alternative parametre i tabel 5, forudsat at værdierne i tabel 1 anvendes ved medlemsstaternes geografiske grænser med andre medlemsstater, og at tabel 4 gælder for hele medlemsstaten.

Tabel 5

Blokspecifikke krav — Basisstationens BEM for e.i.r.p. uden for blokken i forbindelse med en blok med forbehold og med yderligere restriktioner vedrørende antenneplacering

Afstand fra relevant frekvensblokkant

Højeste gennemsnitlige e.i.r.p.

Båndets start (2 500 MHz) til – 5 MHz (nedre kant)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 til – 1,0 MHz (nedre kant)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 til – 0,2 MHz (nedre kant)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 til 0,0 MHz (nedre kant)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 til +0,2 MHz (øvre kant)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 til +1,0 MHz (øvre kant)

– 19-15(ΔF - 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 til +5,0 MHz (øvre kant)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (øvre kant) til slut på bånd (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

hvor: ΔF er frekvensafstanden fra den relevante bloks yderkant (i MHz)

E)   GRÆNSER FOR TERMINALER

Tabel 6

Effektbegrænsninger for udstråling inden for blokken for terminaler

 

Maksimal gennemsnitlig effekt

(inkl. automatisk styring af sendeeffektområdet (ATPC))

Total udstrålet effekt (TRP)

31 dBm/5 MHz

E.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

Bemærk: E.i.r.p. bør anvendes for faste eller installerede terminaler, og TRP bør anvendes for mobile eller nomadiske terminaler. TRP angiver, hvor stor effekt en antenne faktisk udstråler. TRP er defineret som integralet af den effekt, der udstråles i forskellige retninger over den samlede udstrålingssfære.


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. juni 2008

om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler

(meddelt under nummer K(2008) 2336)

(EØS-relevant tekst)

(2008/478/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 2232/96 er der fastsat en procedure for opstilling af regler vedrørende aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler. Ifølge forordningen skal der vedtages en liste over aromastoffer »listen«), efter at medlemsstaterne har meddelt en liste over de aromastoffer, som kan anvendes i eller på levnedsmidler, som markedsføres på deres område, og efter Kommissionens gennemgang af meddelelserne. Denne liste blev vedtaget ved Kommissionens beslutning 1999/217/EF (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver endvidere, at der skal indføres et program til evaluering af aromastoffer for at kontrollere, om de opfylder de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer i bilaget til forordningen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede i sin udtalelse af 29. november 2007 om alifatiske og aromatiske hydrocarboner, at 2-methylbuta-1,3-dien (FL-nr. 01 049) udviste genotoksisk potentiale in vivo og carcinogene virkninger hos forsøgsdyr. Brugen heraf som aromastof i fødevarer kan derfor ikke accepteres, da det ikke er i overensstemmelse med de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96. Stoffet bør derfor udgå af listen.

(4)

Beslutning 1999/217/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I del A i bilaget til beslutning 1999/217/EF udgår rækken i tabellen vedrørende stoffet med FL-nummer 01 049 (2-methylbuta-1,3-dien).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/252/EF (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 48).


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/43


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/479/FUSP

af 23. juni 2008

om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af vedtagelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1737 (2006) vedtog Rådet for Den Europæiske Union den 27. februar 2007 fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1).

(2)

Det forbud mod at stille midler eller økonomiske ressourcer til rådighed for personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, må ikke hindre betalinger til indefrosne konti, som er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået, inden disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger, hvis sådanne betalinger også forbliver indefrosne.

(3)

Rådet har identificeret yderligere personer og enheder, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2007/140/FUSP. Disse personer og enheder bør derfor opføres på listen i bilag II til den pågældende fælles holdning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

I fælles holdning 2007/140/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 5, litra b), affattes således:

»b)

betalinger til indefrosne konti, som er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger«.

2)

Bilag II til fælles holdning 2007/140/FUSP erstattes af teksten i bilaget til nærværende fælles holdning.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49. Ændret ved fælles holdning 2007/246/FUSP (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 67).


BILAG

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 — 27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, udstedt d. 22.1.2008, gyldigt indtil d. 21.1.2013, fødested: Khoy

Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Involveret i montering og projektering af centrifuger. IAEAs Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet har krævet, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde, der har relation til centrifuger. Den 27. august 2006 modtog Alai en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med montering og projektering af centrifuger.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Involveret i produktionen af ammoniumuranylcarbonat (AUC) og ledelsen af Natanz berigningsanlægget. Det kræves, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Den 27. august 2006 modtog Ashiani en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med AUC-produktionsprocessen og forvaltningen og projekteringen af berigningsprojektet i Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Involveret i produktionen af magnesium i en koncentration på 99,9 %. Den 27. august 2006 modtog Bakhtiar en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med fremstilling af magnesium i en koncentration på 99,9%. Magnesium af en sådan renhedsgrad anvendes til fremstilling af uranmetal, der kan støbes til materiale, som anvendes til kernevåben. Iran har nægtet at give IAEA aktindsigt i et dokument om fremstilling af halvskåle af uranmetal, der kun kan anvendes til kernevåben.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Involveret i fremstilling af centrifugekomponenter. Det kræves, at Iran suspenderes alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde, der har relation til centrifuger. Den 27. august 2006 modtog Behzad en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med fremstillingen af komplekse og følsomme centrifugekomponenter.

23.4.2007

6.

IRGC Brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og -installationer

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forskningsinstitut

23.6.2008

8.

IRGC Brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O.Box 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

23.4.2007

10.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchefchef for industri, MADAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

23.6.2008

11.

IRGC Brigadegeneral Ali HOSEYNITASH

 

Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Fødselsdato: 27.7.1973. Pasnummer: K8196482, udstedt d. 8.4.2006 gyldigt indtil d. 8.4.2011

AEOI-embedsmand, der er involveret i tungtvandsreaktorprojektet (IR40) i Arak. UNSCR 1737 (2006) kræver, at Iran suspenderer alt arbejde med tungtvandsreaktorprojekter.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bestrider en ledende stilling i IRGC

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Præsident for Novin Energy Company, Karimi Sabet modtog i august 2006 en pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med udformning, fremstilling, installation og ibrugtagning af det nukleare udstyr i Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NRC P.O.Box 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Insdustries.

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Involveret i produktionsstyring på uranberigningsanlægget (UCF) i Esfahan. Den 27. august 2006 modtog Mohajerani en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med produktionsstyringen på UCF og planlægningen, bygningen og installationen af UF6-enheden (UF6 er fødematerialet i berigning).

23.4.2007

20.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchefchef for leverancer og logistik i MODAFL.

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af resolution 1737.

23.6.2008

22.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

23.6.2008

23.

IRGC brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister (MODALF) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Involveret i forvaltningen af berigningsanlægget i Natanz. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Disse omfatter aktiviteter i berigningsanlægget i Natanz (Kashan). Den 27. august 2006 modtog Nobari en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats i forbindelse med den vellykkede forvaltning og udførelse af anlægget i Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Fødselsdato: 21.4.1954, fødested: Mashad

Leder af AEOI's nukleare teknologicenter i Esfahan. Dette fører tilsyn med urankonverteringsanlægget i Esfahan. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde med urankonvertering. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Involveret i berigningsarbejde i Natanz. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Den 27. august 2006 modtog Rashidi en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin forvaltning og store indsats i forbindelse med den vellykkede drift af de 164 berigningscentrifuger i Natanz.

23.4.2007

27.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Vicekontorchef for koordination, MODAFL.

23.6.2008

28.

IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI

 

Viceefterretningschef i MODALF med ansvar for MODALF-ansattes og -installationers sikkerhed.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Esfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

23.4.2007

30.

IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI

 

Vicekontorchef, MODAFL.

23.6.2008


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Deltager i produktionen af komponenter til centrifuger.

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO (Defence Industries Organisation).

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran and all branches and subsidiaries including

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 og 1747.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, U.K.

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – alias: Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Ansvarlig for FoU. En filial af DIO. DTSRC foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for ballistikprogrammet

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Skuffeselskab forAIO, der foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for ballistikprogrammet.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Anvendes af AIO i forsøg på at foretage anskaffelser

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan er et laboratorium under AEOI (Atomic Energy Organisation of Iran), der er involveret i aktiviteter vedrørende brændselskredsløb. Da det er beliggende i Teherans nukleare forskningscenter (TNRC), har Iran ikke anmeldt det i henhold til kontrolaftalen før 2003, selv om der pågik konverteringsaktiviteter på stedet.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Skuffeselskab for AIO involveret i ballistikprogrammet.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC-ejet gruppe af selskaber. Anvender IRGC's tekniske ressourcer til konstruktion, idet det optræder som den primære kontrahent i forbindelse med store projekter, herunder tunnelbyggeri, der anses for at støtte Irans ballistiske missil- og nuklearprogram.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filial af Ammunition Industries Group, tilknyttet DIO, der er involveret i produktionen af komponenter til centrifuger.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Tilknyttet forsvarsministeriet, oprettede i 2003 en udannelse i missiler i snævert samarbejde med AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktions-programmer, herunder støtte til missil- og nuklearprogrammer.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Er eksportgrenen i MODAFL og det agentur, der anvendes i forbindelse med eksport af færdige våben i transaktioner mellem stater. I henhold til UNSCR 1747 (2007) bør MODLEX ikke drive handel.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager anskaffelser på det ballistiske område.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder uranprospektering, brydning, finmaling og konvertering og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, datterselskabet under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Har deltaget i opførelsen af urankon-verteringsanlægget i Ispahan.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Skuffeselskab for AIO, der er involveret i ballistikprogrammet.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være en filial af MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS arbejder med berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's styrelsesråd og Sikkerhedsrådet har krævet, at Iran skal suspendere. TAMAS er det overordnede organ, hvorunder der er oprettet fire datterselskaber, herunder et datterselskab, der arbejder med uranudvinding til koncentration og et andet, der er ansvarligt for uranforarbejdning, berigning og affald.

23.4.2007


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/50


RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/480/FUSP

af 23. juni 2008

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. marts 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX (1).

(2)

Den 14. april 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/304/FUSP om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP indtil den 30. juni 2008.

(3)

Fælles aktion 2005/190/FUSP bør yderligere forlænges indtil den 30. juni 2009.

(4)

Der bør fastsættes et nyt finansielt referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2009.

(5)

Missionens mandat gennemføres i en sikkerhedssituation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 11 —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2005/190/FUSP ændres således:

1)

I artikel 11, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifter i forbindelse med missionen i perioden fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2009 udgør 7,2 mio. EUR.«

2)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 30. juni 2009.«.

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 37. Senest ændret ved fælles aktion 2008/304/FUSP (EUT L 105 af 15.4.2008, s. 10).


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/51


RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/481/FUSP

af 23. juni 2008

om ændring af fælles aktion 2008/131/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. februar 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/131/FUSP (1) om forlængelse af mandatet for Francesc Vendrell som Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan indtil den 31. maj 2008, og den 26. maj 2008 vedtog det fælles aktion 2008/391/FUSP (2) om forlængelse af hans mandat indtil den 30. juni 2008.

(2)

Francesc Vendrell har meddelt generalsekretæren/den højtstående repræsentant, at han er parat til fortsat at fungere som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) indtil den 31. august 2008. Hans mandat som EUSR bør forlænges indtil denne dato. Rådet har til hensigt at udnævne en ny EUSR for den efterfølgende periode indtil den 28. februar 2009.

(3)

Artikel 5, stk. 1, i fælles aktion 2008/131/FUSP som ændret ved fælles aktion 2008/391/FUSP fastsætter et finansielt referencegrundlag på 975 000 EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat indtil den 30. juni 2008. Det finansielle referencegrundlag bør forhøjes med 678 000 EUR til dækning af udgifterne i EUSR's resterende mandatperiode —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Ændring

Fælles aktion 2008/131/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Francesc Vendrell som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan forlænges hermed til den 31. august 2008.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den særlige repræsentants mandat er for perioden fra den 1. marts 2008 til den 31. august 2008 på 1 653 000 EUR.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 43 af 19.2.2008, s. 26.

(2)  EUT L 137 af 27.5.2008, s. 52.


24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/52


RÅDETS AFGØRELSE 2008/482/FUSP

af 23. juni 2008

om ændring af afgørelse 2008/134/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles aktion 2005/797/FUSP af 14. november 2005 om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (1), særlig artikel 14, stk. 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 14. november 2005 fælles aktion 2005/797/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) for en treårig periode. EUPOL COPPS’ operationelle fase startede den 1. januar 2006.

(2)

Rådet vedtog den 18. februar 2008 afgørelse 2008/134/FUSP om gennemførelse af fælles aktion 2005/797/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (2), hvori der fastsættes et finansielt referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL COPPS i perioden fra den 1. marts 2008 til den 31. december 2008.

(3)

Det finansielle referencegrundlag for EUPOL COPPS bør forhøjes for at styrke dens aktiviteter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i afgørelse 2008/134/FUSP affattes således:

»Artikel 1

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) fra den 1. marts 2008 til den 31. december 2008 udgør 6 000 000 EUR.«

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 65. Ændret ved fælles aktion 2007/806/FUSP (EUT L 323 af 8.12.2007, s. 50).

(2)  EUT L 43 af 19.2.2008, s. 38.


Berigtigelser

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/53


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2008/269/EF af 19. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/618/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom

( Den Europæiske Unions Tidende L 85 af 27. marts 2008 )

Offentliggørelsen af beslutning 2008/269/EF skal anses for ugyldig.