ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 150

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
10. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 511/2008 af 9. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2008 af 9. juni 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2008 af 5. juni 2008 om forbud mod fiskeri efter kuller i norske farvande i område I og II fra fartøjer, der fører portugisisk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2008 af 9. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter samt forordningerne (EF) nr. 1439/95, (EF), nr. 245/2001, (EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 2014/2005, (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1002/2007, (EF) nr. 1580/2007 og (EF) nr. 382/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1119/79

7

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (kodificeret udgave)

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/428/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juni 2008 om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 (meddelt under nummer K(2008) 2411)

39

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 511/2008

af 9. juni 2008

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig artikel 138, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juni 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 512/2008

af 9. juni 2008

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 462/2008 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2007/08 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juni 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1568/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 253 af 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 139 af 29.5.2008, s. 3.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95 og anvendes fra den 10. juni 2008

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 318/2006.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 513/2008

af 5. juni 2008

om forbud mod fiskeri efter kuller i norske farvande i område I og II fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 af 16. januar 2008 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2008.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2008 er opbrugt.

(3)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2008 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer, der fører de i samme bilag omhandlede medlemsstaters flag eller er registreret i disse medlemsstater, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

07/T&Q

Medlemsstat

PRT

Bestand

HAD/1N2AB.

Art

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Område

I og II (norske farvande)

Dato

14.5.2008


10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 514/2008

af 9. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter samt forordningerne (EF) nr. 1439/95, (EF), nr. 245/2001, (EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 2014/2005, (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 1918/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1002/2007, (EF) nr. 1580/2007 og (EF) nr. 382/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1119/79

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1) særlig artikel 59, stk. 3, og artikel 62, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (2), særlig artikel 134 og artikel 161, stk. 3, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fra den 1. juli 2008 anvendes forordning (EF) nr. 1234/2007 for de vigtigste sektorer i den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, jf. samme forordnings artikel 204. Kommissionen bør derfor træffe de nødvendige foranstaltninger til at ændre eller ophæve de relevante sektorforordninger for at sikre, at forordningen anvendes korrekt fra ovennævnte dato.

(2)

I henhold til artikel 130 i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan Kommissionen, ud over de tilfælde, hvor der ifølge den forordning kræves importlicenser, forlange, at der ved import til Fællesskabet af ét eller flere produkter, som er omfattet af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, skal fremlægges importlicens. I henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 kræves der importlicenser dels i forbindelse med forvaltning af importordningen for afskallet og sleben ris for at tage hensyn til de mængder, der skal importeres, dels ved forvaltning af importordningen for sukker under præferenceordninger.

(3)

Med hensyn til eksport er det i artikel 167 i forordning (EF) 1234/2007 fastsat, at der for produkter anført i artikel 162, stk. 1, i denne forordning kun ydes restitution mod fremlæggelse af eksportlicens. I overensstemmelse med artikel 161 i den pågældende forordning kan Kommissionen kræve, at der ved eksport af ét eller flere produkter skal fremlægges eksportlicens.

(4)

Med henblik på forvaltningen af import og eksport har Kommissionen fået beføjelser til at bestemme, for hvilke produkter der ved import og/eller eksport skal fremlægges licens. Når behovene for et licenssystem vurderes, bør Kommissionen tage hensyn til, hvilke instrumenter der er egnede til forvaltning af markederne og især til overvågning af importen.

(5)

Denne situation giver mulighed for at analysere de eksisterende regler for de forskellige markedssektorer til bunds og at genoverveje den aktuelle praksis for udstedelse af licenser med henblik på at forenkle og lette den administrative byrde for medlemsstater og erhvervsdrivende. Af tydelighedshensyn bør reglerne indarbejdes i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (3).

(6)

I betragtning af den begrænsede volumen og de meget store mængder, der ansøges om, er en licensordning en egnet mekanisme, hvis forvaltningen af toldkontingenter for import og eksport skal forvaltes efter en anden metode end den, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, hvori ansøgningerne indgives, dvs. først til mølle-princippet.

(7)

En licensordning anses for at være den mest egnede mekanisme til at overvåge visse landbrugsprodukter, der importeres på præferencevilkår, i betragtning af den store fordel ved nedsatte toldsatser og det tvingende behov for at forudse markedsbevægelser.

(8)

Under hensyntagen til de mange gennemførelsesbestemmelser og tekniske bestemmelser, der er indført i markedssektorerne for at forvalte eksport med restitution, anses det for mere hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at opretholde disse bestemmelser i sektorforordningerne.

(9)

I kornsektoren skal import- og eksportlicenser betragtes som en indikator for bevægelserne på mellemlang sigt og den forventede udvikling af markedet. Når der skal gøres status over markedet, er de et centralt instrument, som kan bruges til at vurdere betingelserne for gensalg af interventionslagre på det indre marked eller til eksport eller til at afgøre, om der skal anvendes eksportafgift. I den henseende bør der ved import fremlægges en licens for spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, byg, majs, sorghum, hård hvede, mel af blød hvede og spelt samt maniok og ved eksport for spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, byg, majs, hård hvede, rug, havre og mel af blød hvede og spelt på grund af disse produkters store betydning for handelsstrømmene og EF-markedet.

(10)

I rissektoren bygger overvågningen af markedet på den information om forventet import og eksport, licenserne giver, især fordi ris spiller så stor en rolle i EF-forbruget. Informationen bruges også til at overvåge, om toldpositionerne for lignende produkter overholdes. Endvidere skal de udstedte licenser tages i betragtning ved beregning af importtold for afskallet og sleben ris, jf. artikel 137 og 139 i forordning (EF) nr. 1234/2007. Af disse årsager bør der kræves importlicens for afskallet ris, sleben ris, delvis sleben ris og brudris og eksportlicens for afskallet, sleben og delvis sleben ris.

(11)

For sukker er overvågningen af markedet meget vigtig, ligesom det er nødvendigt at have nøjagtigt kendskab til eksporten. Derfor bør sukkereksporten overvåges, og der bør fremlægges licenser. Med hensyn til import bør licenskravet begrænses til import, der er omfattet af præferenceimporttold, uden at dette påvirker import under toldkontingenter.

(12)

For at undgå, at ulovlige hampeafgrøder forstyrrer den fælles markedsordning for hamp til fiberproduktion, bør det fastsættes, at der skal føres kontrol med importen af hamp og hampefrø for at sikre, at sådanne produkter giver visse garantier med hensyn til indholdet af tetrahydrocannabinol. Det bør derfor fastsættes, at der skal udstedes licenser for sådan import.

(13)

For frugt og grønsager bør informationen fra importlicenser bruges til at overvåge, om toldpositionerne for lignende produkter, såsom tørret eller frosset hvidløg, overholdes, eller til at forvalte toldkontingenter.

(14)

Situationen har i den seneste tid været vanskelig for Fællesskabets æbleproducenter, og det skyldes bl.a. en markant stigning i importen af æbler fra visse tredjelande på den sydlige halvkugle. Overvågningen af æbleimporten bør derfor forbedres. Det egnede instrument til at nå det mål er en mekanisme baseret på udstedelse af licenser, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (4). For bananer kræves der importlicenser i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2005 af 9. december 2005 om licenser under ordningen for import af bananer i Fællesskabet for bananer, der overgår til fri omsætning til toldsatsen i den fælles toldtarif (5). For at give en fuldstændig oversigt over de produkter, som der kræver licens for, bør de relevante krav også være anført i forordning (EF) nr. 376/2008.

(15)

For mejeriprodukter er den information om forventet import til nedsat told, der fremgår af licenserne, vigtig for overvågningen af markedet. For import af oksekød til nedsat importtold bør der med henblik på at overvåge omfanget af handelen med tredjelande indføres en licensordning for visse produkter.

(16)

Der bør ved import af landbrugsethanol fremlægges licens på grund af behovet for markedsovervågning i en følsom industri.

(17)

Med henblik på at give en klar og fuldstændig oversigt over forpligtelser med hensyn til licenser for handel med landbrugsprodukter bør der i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 opstilles en liste over import og eksport, der er omfattet af de pågældende betingelser.

(18)

Med henblik på anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 376/2008 bør der fastsættes et loft over mængderne af de produkter, for hvilke der ikke skal fremlægges import- eller eksportlicenser eller forudfastsættelsesattester, når importen eller eksporten ikke sker under en præferenceordning. Listen over de pågældende produkter bør ændres i takt med de ændringer, der foretages i licenskravene.

(19)

Forordning (EF) nr. 376/2008 og nedenstående forordninger bør ændres i overensstemmelse hermed:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød (6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2001 af 5. februar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (7)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2003 af 30. december 2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (10)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2005 af 16. august 2005 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for olivenolie (11)

forordning (EF) nr. 2014/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (13)

Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (14)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2007 af 29. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 om indførsel af ris fra Egypten (15)

forordning (EF) nr. 1580/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (omarbejdning) (16).

(20)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1119/79 af 6. juni 1979 om særlige gennemførelsesbestemmelser for importlicensordningen for frø (17) bør derfor ophæves.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 376/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Ved denne forordning fastsættes der fælles gennemførelsesbestemmelser til ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester, i det følgende benævnt »licenser og attester«, der er fastsat i del III, kapitel II og III, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (18) og i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (19) eller ved denne forordning, jf. dog visse undtagelser fastsat ved specifikke EF-bestemmelser for visse produkter, især produkter omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 (20) og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

2.   Der skal fremlægges en licens eller attest for følgende produkter:

a)

ved import, når produkterne angives til fri omsætning:

i)

produkter, der er anført i del I i bilag II, uanset på hvilke vilkår de importeres, dog ikke under toldkontingenter, medmindre andet er fastsat deri

ii)

produkter, der importeres under toldkontingenter, som forvaltes efter en anden metode end en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, hvori ansøgningerne indgives, dvs. »først til mølle«-princippet, jf. artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93 (21)

iii)

produkter, der er specifikt anført i del I i bilag II, og som importeres under toldkontingenter, der forvaltes efter en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, hvori ansøgningerne indgives, jf. artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

b)

ved eksport:

i)

produkter, der er anført i del II i bilag II

ii)

produkter, der er omhandlet i artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, for hvilke der er fastsat en eksportrestitution, herunder en eksportrestitution på nul, eller en eksportafgift

iii)

produkter, der eksporteres under kontingenter, eller for hvilke der skal fremlægges en eksportlicens, for at produkterne kan omfattes af et kontingent, der forvaltes af et tredjeland, og som er åbnet i det pågældende land for import af EF-produkter.

3.   For produkter omhandlet i stk. 2, litra a), nr. i), stk. 2, litra a), nr. iii), og stk. 2, litra b), nr. i), gælder de sikkerhedsbeløb og gyldighedsperioder, der er fastsat i bilag II.

For produkter omhandlet i stk. 2, litra a), nr. ii), stk. 2, litra b), nr. ii), og stk. 2, litra b), nr. iii), gælder de specifikke gennemførelsesbestemmelser for gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelsesbeløb, der er fastsat i specifikke EF-regler for sådanne produkter.

4.   Når der er fastsat restitution for produkter, der ikke er anført i del II i bilag II, og en erhvervsdrivende ikke ansøger om restitution, skal den pågældende erhvervsdrivende ved anvendelse af ordningen med eksportlicenser og forudfastsættelsesattester, jf. stk. 1, ikke fremlægge en licens eller attest for eksport af de pågældende produkter.

2)

I artikel 7 indsættes som stk. 8:

»8.   Gyldighedsperioden for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester fastsættes for hvert produkt som anført i bilag II, jf. dog artikel 1, stk. 3.«

3)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»2.   Sikkerhedsbeløbet for licenser og attester, der udstedes for import og eksport, er som fastsat i bilag II, jf. dog artikel 1, stk. 3. Der kan blive tale om et supplerende beløb, hvis der fastsættes en eksportafgift.

Ansøgninger om licens afvises, medmindre der er stillet tilstrækkelig sikkerhed hos det kompetente organ senest kl. 13.00 den dag, hvor ansøgningen indgives.«

4)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Fåre- og gedekød

I forordning (EF) nr. 1439/95 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Ved denne forordning fastsættes der specifikke regler for anvendelsen af den ordning med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester, der blev gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (22), for de produkter, der er anført i del XVIII i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (23).

2.   Forordning (EF) nr. 376/2008 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (24) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   De produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008.

2.   Afsnit II i denne forordning gælder for import af alle produkter, der er anført i del XVIII i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (25), og som importeres under toldkontingenter, der forvaltes efter andre metoder end en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, hvori ansøgningerne indgives, jf. artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93 (26).

3)

Artikel 4, 5 og 6 udgår.

Artikel 3

Hamp og hør

I forordning (EF) nr. 245/2001 foretages følgende ændringer:

I artikel 17a, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»For de produkter, der er anført i afsnit D, F og L i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008 (27), er importlicensens gyldighedsperiode som fastsat i de pågældende afsnit.

Artikel 4

Mejeriprodukter

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (28). Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til den pågældende forordning, jf. dog. artikel 24, stk. 3 og 4, i denne forordning.

Forordning (EF) nr. 376/2008 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (29) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

I artikel 3 udgår stk. 1 og 3.

3)

I artikel 24 indsættes som stk. 3 og 4:

»3.   Ansøgninger om licens eller attest afvises, medmindre der er stillet en sikkerhed på 10 EUR pr. 100 kg produkt (nettovægt) hos det kompetente organ senest kl. 13.00 den dag, hvor ansøgningen indgives.

4.   Licenser er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008, indtil udgangen af den tredje måned efter den pågældende dato.«

Artikel 5

Korn og ris

I forordning (EF) nr. 1342/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Ved denne forordning fastsættes der specifikke regler for anvendelsen af den ordning med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester, der blev gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (30), for de produkter, der er anført i del I og II i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (31).

2.   Forordning (EF) nr. 376/2008 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (32) og (EF) nr. 1454/2007 (33) gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Import- og eksportlicensers gyldighedsperiode er som følger:

a)

for produkter, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008, undtagen produkter omhandlet i litra b), og c), i dette stykke: som fastsat i bilaget

b)

for produkter, der importeres eller eksporteres under toldkontingenter, som forvaltes efter andre metoder end en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, hvori ansøgningerne indgives, jf. artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EF) nr. 2454/93 (34) (»først til mølle«-princippet), medmindre andet er fastsat: fra den faktiske licensudstedelsesdato, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008, indtil udgangen af den anden måned efter udstedelsesmåneden

c)

for produkter, der eksporteres, for hvilke der er blevet fastsat en restitution, og for produkter, for hvilke der på den dato, hvor der er indgivet licensansøgning, er blevet fastsat en eksportafgift: fra licensudstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008, indtil udgangen af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden.

2.   Uanset stk. 1 udløber gyldighedsperioden for eksportlicenser for produkter omhandlet i afsnit A i del II i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008, for hvilke der ikke er fastsat restitution, eller for hvilke der endnu ikke er blevet forudfastsat restitution, på tresindstyvendedagen efter licensudstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1, i den pågældende forordning.

3.   Uanset stk. 1 udløber gyldighedsperioden for eksportlicenser, for hvilke der er fastsat restitution for produkter henhørende under KN-kode 1702 30, 1702 40, 1702 90 og 2106 90, senest:

a)

den 30. juni for ansøgninger indgivet senest den 31. maj i hvert produktionsår

b)

den 30. september for ansøgninger indgivet i perioden fra den 1. juni i ét produktionsår til den 31. august i det følgende produktionsår

c)

30 dage efter licensens udstedelsesdato for ansøgninger indgivet i perioden 1. september - 30. september i samme produktionsår.

4.   Uanset stk. 1 udløber gyldighedsperioden for eksportlicenser, for hvilke der er fastsat restitution for produkter henhørende under KN-kode 1107 10 19, 1107 10 99 og 1107 20 00, senest:

a)

den 30. september i det indeværende kalenderår for licenser udstedt i perioden 1. januar - 30. april

b)

ved udgangen af den ellevte måned efter udstedelsesmåneden for licenser udstedt i perioden 1. juli - 31. oktober

c)

den 30. september i det følgende kalenderår for licenser udstedt i perioden 1. november - 31. december.

5.   Rubrik 22 i licenser, der udstedes i henhold til stk. 2, 3 og 4, skal indeholde en af oplysningerne i bilag X.

6.   Er der fastsat en særlig gyldighedsperiode for importlicenser for produkter, som har oprindelse i og importeres fra visse tredjelande, anføres eksport- og oprindelseslandet eller -landene i rubrik 7 og 8 i licensansøgningen og licensen. Importlicensen forpligter til at importere fra det eller disse lande.

7.   Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 kan rettighederne i forbindelse med de licenser, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 4 i denne artikel, ikke overdrages.

3)

Artikel 7 udgår.

4)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Eksportlicenser for produkter, for hvilke der er fastsat en restitution eller afgift, udstedes den tredje arbejdsdag efter datoen for ansøgningens indgivelse, medmindre Kommissionen i mellemtiden har truffet specifikke foranstaltninger efter artikel 9 i denne forordning, artikel 15 i forordning (EF) nr. 1501/95 eller artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (35), og forudsat at den mængde, der er ansøgt om licenser for, er blevet anmeldt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra a), i denne forordning.

Første afsnit gælder ikke for licenser, der udstedes i forbindelse med licitationer, og for de licenser, der omhandles i artikel 15 i forordning (EF) nr. 376/2008, og som udstedes med henblik på fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden (36). Sådanne eksportlicenser udstedes den første arbejdsdag efter, at der er givet tilslag.

2.   Eksportlicenser for produkter, for hvilke der ikke er fastsat en restitution eller afgift, udstedes på dagen for indgivelse af ansøgningen.

5)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Kommissionen kan beslutte følgende:

a)

at fastsætte en fast godkendelsesprocentsats for de mængder, der ansøges om, men som der endnu ikke er udstedt licenser for

b)

at afvise ansøgninger, for hvilke der endnu ikke er udstedt eksportlicenser

c)

at suspendere indgivelsen af eksportlicensansøgninger i en periode på højst fem arbejdsdage.

Kommissionen kan fastsætte den suspension, der er omhandlet i første afsnit, litra c), for en længere periode efter proceduren omhandlet i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Såfremt de mængder, der er ansøgt om, reduceres eller afvises, frigives sikkerheden for licensen straks for den mængde, for hvilken ansøgningen ikke er efterkommet.

3.   Ansøgeren kan trække sin licensansøgning tilbage inden for tre arbejdsdage efter offentliggørelsen af den godkendelsesprocentsats, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i Den Europæiske Unions Tidende, hvis satsen ligger under 80 %. Medlemsstaterne frigiver derpå sikkerheden.

4.   Foranstaltninger, der træffes på grundlag af stk. 1, gælder ikke eksport med henblik på at gennemføre foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes fødevarehjælp som led i internationale aftaler eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-foranstaltninger vedrørende gratis leverancer.«

6)

Artikel 11 udgår.

7)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008, og som skal stilles i overensstemmelse med afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (37), er som følger:

a)

for produkter, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008, undtagen produkter omhandlet i litra b), og c), i dette stykke: som fastsat i bilaget

b)

for produkter, der importeres eller eksporteres under toldkontingenter, medmindre andet er fastsat:

i)

30 EUR pr. ton for produkter, der importeres

ii)

3 EUR pr. ton for produkter, der eksporteres uden restitution

c)

for produkter, der eksporteres, og for hvilke der er fastsat en restitution og for licenser for produkter, for hvilke der, på den dato, hvor der er indgivet licensansøgning, er blevet fastsat en eksportafgift:

i)

20 EUR pr. ton for produkter henhørende under KN-kode 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 og 2106

ii)

10 EUR pr. ton for de øvrige produkter.

8)

Bilag I, II, III, XI, XII og XIII udgår.

9)

Bilag X erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 6

Landbrugsethanol

I forordning (EF) nr. 2336/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (38). Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles i overensstemmelse med afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (39), er som fastsat i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008.

2)

Artikel 6 og 8 udgår.

Artikel 7

Olivenolie

I forordning (EF) nr. 1345/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Importen af produkter henhørende under KN-kode 0709 90 390711 20 90 og 2306 90 19, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er fastsat i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (40). Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til den pågældende forordning.

2)

Artikel 3 udgår.

Artikel 8

Bananer

I forordning (EF) nr. 2014/2005 foretages følgende ændringer:

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Importen af bananer henhørende under KN-kode 0803 00 19 til toldsatsen i den fælles toldtarif, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er fastsat i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (41). Licensen udstedes af medlemsstaterne til enhver, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet denne er etableret.

2.   Ansøgningerne om importlicens kan indgives i hvilken som helst medlemsstat.

3.   Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles i overensstemmelse med afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (42), er som fastsat i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008.

Ingen licenser er dog gyldige efter den 31. december i udstedelsesåret.

4.   Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis alle eller en del af produkterne ikke er importeret i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

5.   Uanset artikel 34, stk. 4, i forordning (EF) nr. 376/2008 føres det bevis for importlicens udnyttelse, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra a), i samme forordning, senest 30 dage efter udløbet af eksportlicensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

Artikel 9

Sukker

I forordning (EF) nr. 951/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De produkter, for hvilke der skal fremlægges eksportlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (43).

Eksportlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del II i bilag II til den pågældende forordning og gælder i alle tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordningen.

2)

Artikel 8, stk. 1, 2 og 3 udgår.

3)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

De produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008.

Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til den pågældende forordning og gælder i alle tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordningen.«

4)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis en ansøgning om licens for de produkter, som stk. 1, første afsnit, gælder for, vedrører mængder på højst 10 tons, må den pågældende ansøger til samme kompetente myndighed højst indgive én ansøgning på samme dag, og der kan kun anvendes én licens udstedt for mængder på højst 10 tons til eksport.«

5)

Artikel 12, stk. 1, udgår.

Artikel 10

Olivenolie fra Tunesien

I forordning (EF) nr. 1918/2006 foretages følgende ændringer:

Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4.   Importlicensen er gyldig i 60 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008 (44), og sikkerhedsstillelsen udgør 15 EUR pr. 100 kg netto.

Artikel 11

Hvidløg

I forordning (EF) nr. 341/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (45). Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til den pågældende forordning.

2)

Artikel 6, stk. 2, udgår.

3)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 2 affattes således:

»2.   Artikel 6, stk. 3 og 4, anvendes tilsvarende på B-licenser.«

b)

stk. 4 udgår.

4)

Bilag II udgår.

Artikel 12

Ris

I forordning (EF) nr. 1002/2007 foretages følgende ændringer:

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Sikkerhedsstillelsen for produkter henhørende under KN-kode 1006 20 og 1006 30 kan dog ikke være mindre end den sikkerhedsstillelse, der er fastsat i artikel 12, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1342/2003.«

Artikel 13

Æbler

I artikel 134 i forordning (EF) nr. 1580/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Importen af æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (46).

2)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Importører skal sammen med deres licensansøgning stille en sikkerhed, jf. afsnit III i forordning (EØF) nr. 2220/85, som garanti for, at forpligtelsen til at importere i licensens gyldighedsperiode opfyldes.

Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis importen ikke eller kun delvis finder sted i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008.«

3)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Importlicenserne er kun gyldige for import med oprindelse i det angivne land.«

Artikel 14

Oksekød

I forordning (EF) nr. 382/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   De produkter, for hvilke der skal fremlægges importlicens, er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (47). Importlicensens gyldighedsperiode og den sikkerhed, der skal stilles, er som fastsat i del I i bilag II til den pågældende forordning.

2)

Artikel 3 og 4 udgår.

3)

Artikel 5, stk. 3, affattes således:

»3.   Ved import under et toldkontingent gælder følgende bestemmelser:

a)

ansøgninger om licens eller attest afvises, medmindre der senest kl. 13.00 den dag, hvor ansøgningen indgives, over for det kompetente organ er stillet en sikkerhed på 5 EUR pr. levende dyr og på 12 EUR pr. 100 kg nettovægt for andre produkter

b)

licenser er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 376/2008, og indtil udgangen af den tredje måned efter den pågældende dato

c)

det organ, der udsteder importlicensen, anfører i rubrik 20 i licensen eller dellicenserne kontingentets løbenummer i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (TARIC).«

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning påvirker ikke gyldighedsperioden og sikkerhedsstillelsen for licenser, der gælder inden for rammerne af toldkontingentperioder, som ikke er udløbet på den dato, som denne forordning anvendes fra, jf. artikel 17.

2.   På anmodning af de berørte parter frigives den sikkerhed, der er stillet i forbindelse med udstedelsen af import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester, hvis:

a)

licensers eller attesters gyldighedsperiode ikke er udløbet på den dato, der er omhandlet i stk. 1

b)

licenser eller attester ikke længere er påkrævet for de pågældende produkter fra den dato, der er omhandlet i stk. 1

c)

licenser eller attester på den dato, der er omhandlet i stk. 1, kun er blevet delvis eller slet ikke udnyttet.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

Forordning (EØF) nr. 1119/79 ophæves.

Artikel 17

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder dog:

a)

for korn, hør og hamp, olivenolie, frugt og grøntsager (friske eller forarbejdede), frø, oksekød, fåre- og gedekød, svinekød, mælk og mælkeprodukter, æg, fjerkrækød, landbrugsethanol og andre produktsektorer, undtagen ris, sukker og vin, fra den 1. juli 2008

b)

for vinsektoren fra den 1. august 2008

c)

for rissektoren fra den 1. september 2008

d)

for sukkersektoren fra den 1. oktober 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 248/2007 (EUT L 76 af 19.3.2008, s. 6).

(3)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(4)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 292/2008 (EUT L 90 af 2.4.2008, s. 3).

(5)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 3.

(6)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 272/2001 (EFT L 41 af 10.2.2001, s. 3).

(7)  EFT L 35 af 6.2.2001, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(8)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1565/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 37).

(9)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1996/2006 (EUT L 398 af 30.12.2006, s. 1).

(10)  EFT L 346 af 31.12.2003, s. 19.

(11)  EFT L 212 af 17.8.2005, s. 13.

(12)  EFT L 178 af 1.7.2006, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1568/2007 (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 62).

(13)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.

(14)  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12.

(15)  EUT L 226 af 30.8.2007, s. 15.

(16)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(17)  EFT L 139 af 7.6.1979, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3886/86 (EFT L 361 af 20.12.1986, s. 18).

(18)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(19)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(20)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18.

(21)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1

(22)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(23)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(24)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(25)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(26)  EFT L 253 af 11.10.1993, s.1

(27)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(28)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(29)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13

(30)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(31)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(32)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(33)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69

(34)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1

(35)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55.

(36)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22

(37)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5

(38)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(39)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5

(40)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(41)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(42)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5

(43)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(44)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(45)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(46)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3

(47)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3


BILAG I

»BILAG II

DEL I

LICENSKRAV I FORBINDELSE MED IMPORT

Liste over produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i), og lofter i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d)

(anført i samme orden som i bilag I og II til forordning (EF) nr. 1234/2007)

A.   Korn (del I i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (1)

0714 undtagen underposition 0714 20 10

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

0714 20 10

Betater (søde kartofler) bestemt til menneskeføde

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

500 kg

1001 10

Hård hvede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

1001 90 99

Spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undtagen til udsæd, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

1003 00

Byg

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum, til udsæd

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

5 000 kg

1101 00 15

Mel af blød hvede og spelt

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

2303 10

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

2303 30 00

Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Restprodukter af citruskvas

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

2309 90 20

Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 23 i den kombinerede nomenklatur

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


B.   Ris (del II i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (2)

1006 20

Afskallet ris (hinderis), herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

30 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

30 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

1006 40 00

Brudris, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

1 EUR/t

Indtil udgangen af den anden måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2

1 000 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


C.   Sukker (del III i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (3)

1701

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

Jf. forordning (EF) nr. 950/2006 og forordning (EF) nr. 1100/2006

Jf. forordning (EF) nr. 950/2006 og forordning (EF) nr. 1100/2006

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


D.   Frø (del V i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (4)

ex 1207 99 15

Frø af hampesorter til udsæd

 (5)

Indtil udgangen af den sjette måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2, medmindre andet er fastsat af medlemsstaterne

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


E.   Olivenolie og spiseoliven (del VII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (6)

0709 90 39

Oliven, friske, til fremstilling af olie

100 EUR/t

60 dage fra datoen for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

100 kg

0711 20 90

Oliven, foreløbigt konserveret fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring, til fremstilling af olie, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

100 EUR/t

60 dage fra datoen for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

100 kg

2306 90 19

Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie, med indhold af olivenolie på over 3 vægtprocent

100 EUR/t

60 dage fra datoen for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

100 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


F.   Hør og hamp (del VIII i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (7)

5302 10 00

Hamp, rå eller rødnet

 (8)

Indtil udgangen af den sjette måned efter måneden for den faktiske udstedelse af licensen, jf. artikel 22, stk. 2, medmindre andet er fastsat af medlemsstaterne

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


G.   Frugt og grøntsager (del IX i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (9)

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0703 90 00

Andre grøntsager (allium-arter), friske eller kølede, friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0808 10 80

Æbler, i andre tilfælde

15 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


H.   Forarbejdede frugter og grøntsager (del IX i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (10)

ex 0710 80 95

Hvidløg (11) og/eller Allium ampeloprasum, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0710 90 00

Blandinger af grøntsager med indhold af hvidløg (11) og/eller Allium ampeloprasum, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0711 90 80

Hvidløg (11) og Allium ampeloprasum, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0711 90 90

Blandinger af grøntsager med indhold af hvidløg (11) og/eller Allium ampeloprasum, foreløbigt konserveret fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0712 90 90

Tørret hvidløg (11) og Allium ampeloprasum og blandinger af tørrede grøntsager med indhold af hvidløg (11) og/eller Allium ampeloprasum, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


I.   Bananer (del XI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (12)

0803 00 19

Bananer, friske, importeret til toldsatserne i den fælles toldtarif

15 EUR/t

Indtil udgangen af måneden efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


J.   Oksekød (del XV i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (13)

0102 90 05 til 0102 90 79

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

5 EUR/dyr

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0201 og 0202

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

12 EUR pr. 100 kg netto

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0206 10 95 og 0206 29 91

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

12 EUR pr. 100 kg netto

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 og 1602 50 95

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

12 EUR pr. 100 kg netto

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

1602 90 61 og 1602 90 69

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter

12 EUR pr. 100 kg netto

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


K.   Mælk og mejeriprodukter (del XVI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (14)

ex Kapitel 04, 17, 21 og 23

Al mælk og alle mejeriprodukter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter, og undtagen ost og ostemasse (KN-kode 0406) med oprindelse i Schweiz, der importeres uden licens, som følger:

 

 

 

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

10 EUR/100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0403 10 11 til 0403 10 39

0403 90 11 til 0403 90 69

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, hverken aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0405

Smør og andre mælkefedtstoffer, smørbare mælkefedtstoffer med et fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægtprocent

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

0406

Ost og ostemasse, undtagen ost og ostemasse med oprindelse i Schweiz, importeret uden licens

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

1702 19 00

Lactose og lactosesirup uden indhold af tilsatte aromastoffer eller farvestoffer og af en renhedsgrad i tør tilstand på under 99 vægtprocent

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

2106 90 51

Lactosesirup, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:

Tilberedninger og foder med indhold af produkter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1234/2007, enten direkte eller i medfør af forordning (EF) nr. 1667/2006, undtagen tilberedninger og foder henhørende under del I i bilag I til den pågældende forordning

10 EUR pr. 100 kg

Indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


L.   Andre produkter (del XXI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (15)

1207 99 91

Hampefrø, undtagen til udsæd

 (16)

Indtil udgangen af den sjette måned efter måneden for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2, medmindre andet er fastsat af medlemsstaterne

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


M.   Landbrugsethanol (del I i bilag II til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (17)

ex 2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

1 EUR/hl

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

1 EUR/hl

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

1 EUR/hl

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

1 EUR/hl

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

100 hl

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

DEL II

LICENSKRAV I FORBINDELSE MED EKSPORT UDEN RESTITUTION OG FOR PRODUKTER, FOR HVILKE DER PÅ UDSTEDELSESDAGEN IKKE ER FASTSAT NOGEN EKSPORTAFGIFT

Liste over produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og lofter i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d)

(anført i samme orden som i bilag I og II til forordning (EF) nr. 1234/2007)

A.   Korn (del I i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)  (18)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (19)

1001 10

Hård hvede

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1001 90 99

Spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undtagen til udsæd

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1002 00 00

Rug

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1003 00

Byg

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1004 00

Havre

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

5 000 kg

1101 00 15

Mel af blød hvede og spelt

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

500 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


B.   Ris (del II i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (20)

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

500 kg

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

3 EUR/t

Indtil udgangen af den fjerde måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1

500 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.


C.   Sukker (del III i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikkerhed

Gyldighedsperiode

Nettomængde (21)

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form

11 EUR pr. 100 kg

For mængder på over 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

For mængder på højst 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Andet sukker i fast form samt sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller

farvestoffer, undtagen lactose, glucose, maltodextrin og isoglucose

4,2 EUR pr. 100 kg

For mængder på over 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

For mængder på højst 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Sirup og andre sukkeropløsninger tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen isoglucose-, lactose-, glucose- og maltodextrinsirup

4,2 EUR pr. 100 kg

For mængder på over 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for den faktiske udstedelse, jf. artikel 22, stk. 2

For mængder på højst 10 t, indtil udgangen af den tredje måned efter måneden for licensudstedelsen, jf. artikel 22, stk. 1 (22)

2 000 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

DEL III

LOFTER FOR EKSPORTLICENSER MED RESTITUTION

Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges eksportlicens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d)

Varebeskrivelse og KN-kode

Nettomængde (23)

A   

KORN

For alle produkter anført i del I i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007,

5 000 kg

undtagen underposition

0714 20 10 og 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RIS

For alle produkter anført i del II i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

500 kg

C.   

SUKKER

For alle produkter anført i del III i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

2 000 kg

D.   

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER

For alle produkter anført i del XVI i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

150 kg

E.   

OKSEKØD

For levende dyr anført i del XV i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

1 dyr

For kød anført i del XV i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

200 kg

G.   

SVINEKØD

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

FJERKRÆKØD

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kyllinger

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 kyllinger

0207

250 kg

I.   

ÆG

0407 00 11 9000

2 000 æg

0407 00 19 9000

4 000 æg

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.«


(1)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(2)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(3)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(4)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(5)  Intet krav om sikkerhedsstillelse. Jf. øvrige betingelser i artikel 17a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 245/2001.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(6)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(7)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(8)  Intet krav om sikkerhedsstillelse. Jf. øvrige betingelser i artikel 17a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 245/2001.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(9)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(10)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(11)  Omfatter også produkter, hvor ordet »hvidløg« indgår i beskrivelsen. Fx »solohvidløg«, »elefanthvidløg«»enkeltfedshvidløg« eller »kæmpehvidløg«, men også andre udtryk.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(12)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(13)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(14)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(15)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(16)  Intet krav om sikkerhedsstillelse. Jf. øvrige betingelser i artikel 17a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 245/2001.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(17)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(18)  Hvis ikke andet fremgår af forordning (EF) nr. 1342/2003.

(19)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for eksport på præferencevilkår eller under toldkontingenter, eller når der er fastsat en eksportafgift.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(20)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for eksport på præferencevilkår eller under toldkontingenter, eller når der er fastsat en eksportafgift.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(21)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for eksport på præferencevilkår eller under toldkontingenter, eller når der er fastsat en eksportafgift.

(22)  For mængder på højst 10 t må den erhvervsdrivende højst anvende én sådan licens for samme eksport.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.

(23)  Denne begrænsning gælder ikke for eksport på præferencevilkår eller under toldkontingenter, eller når der er fastsat en eksportafgift.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.«


BILAG II

»BILAG X

Angivelser omhandlet i artikel 6, stk. 5

:

på bulgarsk

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

på spansk

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

på tjekkisk

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

på dansk

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

på tysk

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

på estisk

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

på græsk

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

på engelsk

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

på fransk

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

på italiensk

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

på lettisk

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

på litauisk

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

på ungarsk

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

på maltesisk

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

på nederlandsk

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

på polsk

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

på portugisisk

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

på rumænsk

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

på slovakisk

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

på slovensk

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

på finsk

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

på svensk

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003«


DIREKTIVER

10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/28


RÅDETS DIREKTIV 2008/55/EF

af 26. maj 2008

om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93 og 94,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I og med at anvendelsen af nationale bestemmelser om inddrivelse er begrænset til det nationale område, udgør disse bestemmelser en hindring for det indre markeds funktion. Dette forhold gør det navnlig inden for den fælles landbrugspolitiks område ikke muligt at gennemføre landbrugsordningerne fuldt ud og retfærdigt, og det gør det lettere at gennemføre svigagtige handlinger.

(3)

Det er nødvendigt at imødegå den trussel, som svig i stigende omfang udgør mod Fællesskabets og medlemsstaternes finansielle interesser og mod det indre marked med henblik på bedre at sikre konkurrenceevnen og sidstnævntes fiskale neutralitet.

(4)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte fælles regler om gensidig bistand ved inddrivelse.

(5)

Disse regler bør finde anvendelse på inddrivelse af fordringer i forbindelse med de forskellige foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, bidrag og andre afgifter, og importafgifter og eksportafgifter, merværdiafgift og harmoniserede punktafgifter (forarbejdet tobak, alkohol og alkoholholdige drikkevarer og mineralolier) samt af indkomst- og formueskatter og afgifter af forsikringspræmier. De bør ligeledes finde anvendelse på inddrivelse af renter, administrative sanktioner og bøder, med undtagelse af strafferetlige sanktioner, samt omkostninger i forbindelse med disse fordringer.

(6)

Den gensidige bistand bør for den myndigheds vedkommende, som anmodes om bistand, dels bestå i at meddele den myndighed, der anmoder om bistand, de for sidstnævnte myndighed nødvendige oplysninger til inddrivelse af fordringer, der er opstået i den medlemsstat, i hvilken denne myndighed befinder sig, samt i at gøre en betalingspligtig bekendt med ethvert dokument vedrørende sådanne fordringer, der hidrører fra denne medlemsstat, og dels i efter anmodning fra den myndighed, der anmoder om bistand, at foretage inddrivelse af fordringer, som er opstået i den medlemsstat, i hvilken sidstnævnte myndighed befinder sig.

(7)

Disse forskellige former for bistand bør af den myndighed, der anmodes om bistand, ydes under overholdelse af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der er gældende på dette felt i den medlemsstat, i hvilken myndigheden befinder sig.

(8)

Betingelserne for, hvornår en myndighed kan anmode om bistand, bør fastlægges, og de særlige omstændigheder, hvorunder det i visse tilfælde skal være muligt for den myndighed, der anmodes om bistand, ikke at efterkomme denne anmodning, skal nøje defineres.

(9)

Med henblik på en mere effektiv inddrivelse af fordringer, for hvilke der er fremsat anmodning om inddrivelse, bør det dokument, som hjemler ret til eksekution, i princippet betragtes som et dokument i den medlemsstat, hvori den myndighed, som anmodes om bistand, befinder sig.

(10)

Den myndighed, der anmodes om bistand, bør, når den inddriver en fordring på den myndigheds vegne, som anmoder om bistand, dersom de gældende bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken førstnævnte myndighed befinder sig, tillader det, og i forståelse med den myndighed, der anmoder om bistand, kunne yde en betalingspligtig en betalingsfrist eller mulighed for betaling i rater. De eventuelle renter, som skal opkræves i forbindelse med ydelsen af disse betalingslettelser, bør overføres til den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der har anmodet om bistand, befinder sig.

(11)

Den myndighed, der anmodes om bistand, bør ligeledes på begrundet begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, for så vidt de gældende bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken førstnævnte myndighed befinder sig, tillader det, kunne træffe retsbevarende foranstaltninger for at sikre inddrivelse af de fordringer, som er opstået i den medlemsstat, der anmoder om bistand. Disse fordringer skal ikke nødvendigvis nyde samme fortrinsstilling som lignende krav fra den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig.

(12)

Det kan forekomme, at fordringen eller det eksekutionsgrundlag, som er udstedt i den medlemsstat, hvor den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, under inddrivelsesproceduren i den medlemsstat, hvor den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, anfægtes af den, hvem betaling afkræves. I dette tilfælde bør det fastsættes, at indsigelse fra denne skal fremsættes over for den kompetente instans i den medlemsstat, hvor den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, og at den myndighed, der anmodes om bistand, skal suspendere eksekutionsproceduren, indtil der foreligger en afgørelse fra den kompetente instans, medmindre den myndighed, der anmoder om bistand, anmoder om andet.

(13)

Det bør fastsættes, at de dokumenter og oplysninger, som afgives i forbindelse med den gensidige bistand ved inddrivelse af fordringer, ikke kan anvendes til andre formål.

(14)

Benyttelse af gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer må kun under særlige omstændigheder være baseret på finansielle fordele eller en andel i de opnåede resultater, men medlemsstaterne bør være i stand til at aftale godtgørelsesregler, hvis inddrivelsen giver anledning til særlige vanskeligheder.

(15)

Dette direktiv bør ikke medføre indskrænkning af den gensidige bistand, som visse medlemsstater allerede yder hinanden på grundlag af bilaterale eller multilaterale aftaler og ordninger.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(17)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del C, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv fastsættes de regler, som medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser skal indeholde med henblik på at sikre inddrivelse i de enkelte medlemsstater af fordringer af den i artikel 2 omhandlede art, som opstår i en anden medlemsstat.

Artikel 2

Dette direktiv finder anvendelse på alle fordringer vedrørende:

a)

restitutioner, interventioner og andre foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EFGL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), herunder de beløb, der opkræves som led i disse foranstaltninger

b)

bidrag og andre afgifter, som opkræves i medfør af den fælles markedsordning for sukker

c)

importafgifter

d)

eksportafgifter

e)

merværdiafgift

f)

punktafgifter på:

i)

forarbejdet tobak

ii)

alkohol og alkoholholdige drikkevarer

iii)

mineralolier

g)

indkomst- og formueskatter

h)

afgifter af forsikringspræmier

i)

renter, administrative sanktioner og bøder samt omkostninger i forbindelse med de fordringer, der er anført i litra a) til h), dog med undtagelse af strafferetlige sanktioner efter gældende lovgivning i den medlemsstat, hvori den myndighed, som anmodes om bistand, befinder sig.

Dette direktiv finder ligeledes anvendelse på fordringer i forbindelse med afgifter af identisk eller tilsvarende art, som måtte supplere de i artikel 3, nr. 6), omhandlede afgifter af forsikringspræmier eller træde i stedet for disse. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler hinanden og Kommissionen datoen for sådanne afgifters ikrafttræden.

Artikel 3

I dette direktiv forstås ved:

1)

»myndighed, der anmoder om bistand«: en medlemsstats kompetente myndighed, som fremsætter anmodning om bistand vedrørende en af de i artikel 2 omhandlede fordringer

2)

»myndighed der anmodes om bistand«: en medlemsstats kompetente myndighed, hvortil en anmodning om bistand rettes

3)

»importafgifter«: toldafgifter og andre afgifter, som har samme indvirkning på importen, samt afgifter på importen, som er pålagt inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik eller som led i særlige ordninger, der er gældende for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

4)

»eksportafgifter«: toldafgifter og andre afgifter, som har samme indvirkning på eksporten, samt afgifter på eksporten, som er pålagt inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik eller som led i særlige ordninger, der er gældende for visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

5)

»indkomst- og formueskatter«: de skatter, som er opført i artikel 1, stk. 3, i Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier (6) sammenholdt med artikel 1, stk. 4, i samme direktiv

6)

»afgifter af forsikringspræmier«:

a)

:

i Belgien

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

b)

:

i Danmark

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier

c)

:

i Tyskland

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

d)

:

i Grækenland

:

i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε)

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου

e)

:

i Spanien

:

Impuesto sobre las primas de seguros

f)

:

i Frankrig

:

taxe sur les conventions d’assurances

g)

:

i Irland

:

levy on insurance premiums

h)

:

i Italien

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 nr. 1216

i)

:

i Luxembourg

:

i)

impôt sur les assurances

ii)

impôt dans l’intèrêt du service d’incendie

j)

:

i Malta

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti

k)

:

i Nederlandene

:

assurantiebelasting

l)

:

i Østrig

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

m)

:

i Portugal

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros

n)

:

i Slovenien

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov

ii)

požarna taksa

o)

:

i Finland

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

p)

:

i Det Forenede Kongerige

:

insurance premium tax (IPT).

Artikel 4

1.   På begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, meddeler den myndighed, der anmodes om bistand, førstnævnte myndighed alle oplysninger, der er af værdi for denne ved inddrivelsen af en fordring.

Med henblik på at fremskaffe disse oplysninger udøver den myndighed, der anmodes om bistand, de beføjelser, der er givet i de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om inddrivelse af lignende fordringer, som er opstået i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig.

2.   I anmodningen om oplysninger anføres navn og adresse på den person, som de oplysninger, der skal gives, vedrører, og alle andre relevante oplysninger til identifikation, der sædvanligvis er tilgængelige for den myndighed, der anmoder om bistand, samt arten og størrelsen af den fordring, som ligger til grund for anmodningen.

3.   Den myndighed, der anmodes om bistand, er ikke forpligtet til at give oplysninger:

a)

som den ikke ville være i stand til at fremskaffe med henblik på inddrivelse af lignende fordringer, der er opstået i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig

b)

som vil afsløre en handelsmæssig, industriel eller erhvervsmæssig hemmelighed, eller

c)

hvis meddelelse ville kunne krænke denne stats sikkerhed eller offentlige orden.

4.   Den myndighed, der anmodes om bistand, underretter den myndighed, der anmoder om bistand, om grunden til, at anmodningen om oplysninger ikke kan efterkommes.

Artikel 5

1.   På begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, meddeler den myndighed, der anmodes om bistand, i overensstemmelse med de retsregler, der gælder for meddelelse af tilsvarende akter i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, modtageren alle sådanne akter og afgørelser, herunder retslige, vedrørende en fordring eller dens inddrivelse, der hidrører fra den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der har anmodet om bistand, befinder sig.

2.   I anmodningen om meddelelse anføres modtagerens navn og adresse og alle andre relevante oplysninger til identifikation, der sædvanligvis er tilgængelige for den myndighed, der anmoder om bistand, arten af og formålet med den akt eller afgørelse, der skal meddeles, og i givet fald skyldnerens navn og adresse og alle andre relevante oplysninger til identifikation, der sædvanligvis er tilgængelige for den myndighed, der anmoder om bistand, og den i akten eller afgørelsen omhandlede fordring samt alle andre formålstjenlige oplysninger.

3.   Den myndighed, der anmodes om bistand, giver straks den myndighed, der anmoder om bistand, underretning om, hvorvidt anmodningen om meddelelse er blevet efterkommet, og især om, på hvilken dato akten eller afgørelsen er blevet fremsendt til modtageren.

Artikel 6

På begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, inddriver den myndighed, der anmodes om bistand, i overensstemmelse med de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for inddrivelse af lignende fordringer, der er opstået i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, de fordringer, der er omhandlet i et dokument, som hjemler ret til eksekution.

Med henblik herpå behandles enhver fordring, for hvilken der er fremsat anmodning om inddrivelse, som en fordring fra den medlemsstats side, hvor den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, medmindre artikel 12 finder anvendelse.

Artikel 7

1.   En anmodning om inddrivelse af en fordring, som den myndighed, der anmoder om bistand, retter til den myndighed, der anmodes om bistand, ledsages af et officielt eksemplar eller en bekræftet kopi af det dokument, der hjemler ret til eksekution, og som er udstedt i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, og i givet fald af originaldokumentet eller en bekræftet kopi af andre dokumenter, der er nødvendige for inddrivelsen.

2.   Den myndighed, der anmoder om bistand, kan kun fremsætte en anmodning om inddrivelse:

a)

såfremt fordringen eller det dokument, der hjemler ret til eksekution, ikke anfægtes i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, undtagen i tilfælde, hvor artikel 12, stk. 2, andet afsnit, finder anvendelse

b)

når den i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, har iværksat de inddrivelsesforretninger, der kan indledes på grundlag af det i stk. 1 nævnte dokument, og når de trufne foranstaltninger ikke fører til betaling af hele fordringen.

3.   I anmodningen om inddrivelse anføres:

a)

navn og adresse og alle andre oplysninger til identifikation af den pågældende person og/eller tredjemand, som er i besiddelse af dennes aktiver

b)

navn, adresse og alle andre oplysninger til identifikation af den myndighed, som anmoder om bistand

c)

en henvisning til det dokument, som hjemler ret til eksekution, og som er udstedt i den medlemsstat, hvori den myndighed, som anmoder om bistand, befinder sig

d)

fordringens art, beløbets størrelse, herunder hovedstol, renter og bøder samt øvrige skyldige beløb anført i valutaerne i de medlemsstater, hvor de to myndigheder befinder sig

e)

den dato, hvor den myndighed, der anmoder om bistand, og/eller den myndighed, der anmodes om bistand, underretter modtageren om fordringen

f)

datoen, fra hvilken, og perioden, i løbet af hvilken tvangsfuldbyrdelse er mulig i henhold til de love, der er gældende i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig

g)

alle andre relevante oplysninger.

Anmodningen om inddrivelse skal desuden indeholde en erklæring fra den myndighed, der anmoder om bistand, hvori det bekræftes, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

4.   Den myndighed, der anmoder om bistand, fremsender til den myndighed, der anmodes om bistand, alle nødvendige oplysninger, som vedrører den sag, der har begrundet anmodningen om inddrivelse, så snart den har fået kendskab til disse oplysninger.

Artikel 8

Det dokument, der hjemler ret til eksekution af fordringen, anerkendes uden videre og behandles automatisk som et dokument, der hjemler ret til eksekution i den medlemsstat, hvori den myndighed, som anmodes om bistand, befinder sig.

Uanset stk. 1 kan det dokument, der hjemler ret til eksekution af fordringen, i givet fald og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, stadfæstes som, anerkendes som, suppleres med eller erstattes med et dokument, der hjemler ret til eksekution på denne medlemsstats område.

Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen om inddrivelse bestræber medlemsstaterne sig på at fuldføre en sådan stadfæstelse, anerkendelse, supplering eller erstatning af dokumentet med undtagelse af de i stk. 4 omhandlede tilfælde. Anmodningen kan ikke afslås, når det dokument, der hjemler ret til eksekution, er formelt korrekt. Den myndighed, der anmodes om bistand, informerer den myndighed, der anmoder om bistand, om baggrunden for overskridelse af perioden på tre måneder.

Når opfyldelsen af en af disse formaliteter medfører indsigelse vedrørende fordringen og/eller det dokument, der hjemler ret til eksekution, og som er udstedt af den myndighed, der anmoder om bistand, finder artikel 12 anvendelse.

Artikel 9

1.   Inddrivelse finder sted i den valuta, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig. Hele det beløb, som er inddrevet af den myndighed, som anmodes om bistand, overføres af den myndighed, der anmodes om bistand, til den myndighed, som anmoder om bistand.

2.   Såfremt de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, tillader det, kan denne efter aftale med den myndighed, der anmoder om bistand, indrømme den betalingspligtige en betalingsfrist eller tillade betaling i rater. Renter, der opkræves af den myndighed, der anmodes om bistand, som følge af denne betalingsfrist, skal også overføres til den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig.

Fra det tidspunkt, hvor det dokument, der hjemler ret til eksekution af fordringen, er blevet anerkendt uden videre i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, eller er blevet stadfæstet, anerkendt, suppleret eller erstattet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, påløber der morarenter i henhold til de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, og de overføres også til den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig.

Artikel 10

Uanset artikel 6, stk. 2, nyder fordringer til inddrivelse ikke nødvendigvis samme fortrinsstilling som lignende fordringer, der er opstået i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig.

Artikel 11

Den myndighed, der anmodes om bistand, underretter straks den myndighed, der anmoder om bistand, om, hvad den har foretaget sig som følge af anmodningen om inddrivelse.

Artikel 12

1.   Såfremt fordringen og/eller det dokument, der hjemler ret til eksekution, og som er udstedt i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, anfægtes under inddrivelsesforretningen, indbringes sagen af den pågældende person for den kompetente instans i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, i overensstemmelse med de i sidstnævnte medlemsstat gældende retsregler. Den myndighed, der anmoder om bistand, giver den myndighed, der anmodes om bistand, meddelelse herom. Endvidere kan den pågældende give den myndighed, der anmodes om bistand, meddelelse herom.

2.   Så snart den myndighed, der anmodes om bistand, har modtaget den i stk. 1 nævnte meddelelse enten fra den myndighed, der anmoder om bistand, eller fra den pågældende person, suspenderer den eksekutionsforretningen, indtil der foreligger en afgørelse fra den kompetente instans om spørgsmålet, medmindre den myndighed, der anmoder om bistand, anmoder om andet i overensstemmelse med andet afsnit i dette stykke. Såfremt den myndighed, der anmodes om bistand, finder det nødvendigt, og med forbehold af artikel 13, kan den træffe retsbevarende foranstaltninger for at sikre inddrivelsen i det omfang, love eller andre retsforskrifter i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, tillader det for lignende fordringer.

Uanset første afsnit kan den myndighed, der anmoder om bistand i henhold til de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i medlemsstaten, hvori den befinder sig, anmode den myndighed, der anmodes om bistand, om at inddrive en anfægtet fordring, for så vidt en sådan handling er tilladt efter de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvor den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig. Hvis indsigelsesspørgsmålet senere afgøres til fordel for skyldneren, tilbagebetaler den myndighed, som anmoder om bistand, eventuelt inddrevne beløb med tillæg af eventuel erstatning i overensstemmelse med de love og bestemmelser, som er gældende i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig.

3.   Når indsigelsen vedrører eksekutionsforanstaltninger, der er truffet i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, indbringes sagen for den kompetente instans i denne medlemsstat i overensstemmelse med dennes love og andre retsforskrifter.

4.   Når den kompetente instans, for hvilken sagen er indbragt i henhold til stk. 1, er en domstol eller en forvaltningsdomstol, betragtes dennes afgørelse, hvis den giver den myndighed, der anmoder om bistand, medhold, og hvis den gør det muligt, at fordringen inddrives i den medlemsstat, hvor den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, som »det dokument, der hjemler ret til eksekution« efter artikel 6, 7 og 8, og inddrivelsen af fordringen gennemføres på grundlag af denne afgørelse.

Artikel 13

På begrundet begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, træffer den myndighed, der anmodes om bistand, retsbevarende foranstaltninger for at sikre inddrivelse af en fordring i det omfang, gældende love og andre retsforskrifter i den medlemsstat, i hvilken den befinder sig, tillader det.

Med henblik på iværksættelsen af første stykke anvendes artikel 6, artikel 7, stk. 1, 3 og 4, og artikel 8, 11, 12 og 14 med de nødvendige ændringer.

Artikel 14

Den myndighed, der anmodes om bistand, er ikke forpligtet til:

a)

at yde den af artikel 6 til 13 omfattede bistand, hvis inddrivelse af fordringen på grund af skyldnerens situation kan give anledning til alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder i den medlemsstat, hvori myndigheden befinder sig, for så vidt de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, tillader det for lignende nationale fordringer

b)

at yde den af artikel 4 til 13 omfattede bistand, hvis den oprindelige anmodning efter artikel 4, 5 eller 6 vedrører fordringer, der er over fem år gamle regnet fra det tidspunkt, hvor det dokument, der hjemler ret til eksekution, er oprettet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvori den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, frem til tidspunktet for fremsættelse af anmodningen. Såfremt der imidlertid gøres indsigelse mod fordringen eller dokumentet, løber tidsfristen fra det tidspunkt, hvor den medlemsstat, der anmoder om bistand, fastslår, at der ikke længere kan gøres indsigelse mod fordringen eller det dokument, der hjemler ret til eksekution.

Den myndighed, der anmodes om bistand, underretter den myndighed, der anmoder om bistand, om grundene til, at anmodningen om bistand ikke kan efterkommes. Kommissionen underrettes ligeledes om det begrundede afslag.

Artikel 15

1.   Spørgsmål om forældelse afgøres udelukkende ud fra de retsregler, der gælder i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig.

2.   De inddrivelsesforanstaltninger, der i overensstemmelse med anmodningen om bistand træffes af den myndighed, som anmodes om bistand, og som, såfremt de var blevet truffet af den myndighed, der anmoder om bistand, ville have medført suspension eller afbrydelse af forældelsen i henhold til de retsregler, der gælder i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, anses med hensyn til denne virkning for at være truffet i sidstnævnte stat.

Artikel 16

Dokumenter og oplysninger, der meddeles den myndighed, der anmodes om bistand, med henblik på gennemførelsen af dette direktiv, må af denne kun meddeles til:

a)

den i anmodningen om bistand omhandlede person

b)

de personer og myndigheder, der har til opgave at inddrive fordringerne, og kun i dette øjemed

c)

de retsinstanser, for hvilke sagerne om inddrivelse af fordringer indbringes.

Artikel 17

Anmodninger om bistand og det dokument, som hjemler ret til eksekution, og andre relevante dokumenter ledsages af en oversættelse til det officielle sprog eller til et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, idet sidstnævnte dog har mulighed for at give afkald på en sådan oversættelse.

Artikel 18

1.   Den myndighed, som anmodes om bistand, inddriver og tilbageholder alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringen i overensstemmelse med de love og bestemmelser i den medlemsstat, hvori myndigheden befinder sig, som er gældende for tilsvarende fordringer.

2.   Medlemsstaterne giver indbyrdes afkald på godtgørelse af omkostninger i forbindelse med deres gensidige bistand i medfør af dette direktiv.

3.   Ved inddrivelser, der enten frembyder særlige vanskeligheder, dvs. som er forbundet med meget store omkostninger eller falder inden for rammerne af bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, kan de myndigheder, som anmoder om og anmodes om bistand, aftale særlige godtgørelsesregler for de pågældende tilfælde.

4.   Den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig, forbliver dog ansvarlig over for den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, for godtgørelse af eventuelle omkostninger og tab som følge af foranstaltninger, som erklæres ubegrundede, og som er indledt for at fastslå gyldigheden af fordringen eller af det dokument, der er udstedt af den myndighed, der anmoder om bistand.

Artikel 19

Medlemsstaterne tilsender hinanden en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at fremsætte og modtage anmodninger om bistand.

Artikel 20

1.   Kommissionen bistås af Inddrivelsesudvalget, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 21

Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål, der vedrører anvendelsen af dette direktiv, og som forelægges af formanden på eget initiativ eller efter anmodning af en medlemsstats repræsentant.

Artikel 22

Reglerne for gennemførelse af artikel 4, stk. 2 og 4, artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 7, 8, 9 og 11, artikel 12, stk. 1 og 2, artikel 14, artikel 18, stk. 3, og artikel 24 og for, hvilke kommunikationsmidler myndighederne kan benytte og reglerne for omregning og overførsel af inddrevne beløb og for fastsættelse af minimumsbeløb for fordringer, som kan danne grundlag for en anmodning om bistand, vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 20, stk. 2.

Artikel 23

Dette direktiv er ikke til hinder for en mere omfattende gensidig bistand, som visse medlemsstater yder eller måtte yde hinanden i medfør af aftaler eller ordninger, herunder for så vidt angår meddelelse af inden- eller udenretslige dokumenter.

Artikel 24

Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, den træffer med henblik på dette direktivs gennemførelse.

Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

Hver medlemsstat underretter hvert år Kommissionen om antallet af anmodninger om oplysninger, meddelelse og inddrivelse, der afsendes og modtages hvert år, fordringernes størrelse og de inddrevne beløb.

Kommissionen rapporterer hvert andet år til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af disse ordninger og om de opnåede resultater.

Artikel 25

Direktiv 76/308/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag I, del A og B, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del C, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 26

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 27

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  Udtalelse af 19.6.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 93 af 27.4.2007, s. 15.

(3)  EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. Direktivets oprindelige titel er: »Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told«. Den blev ændret ved direktiv 79/1071/EØF (EFT L 331 af 27.12.1979, s. 10), ved direktiv 92/12/EØF (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1) og direktiv 2001/44/EF (EFT L 175 af 28.6.2001, s. 17).

(4)  Jf. bilag I, del A og B.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Senest ændret ved direktiv 2006/98/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129).


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 25)

Direktiv 76/308/EØF

(EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18)

 

Direktiv 79/1071/EØF

(EFT L 331 af 27.12.1979, s. 10)

 

Direktiv 92/12/EØF

(EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1)

Udelukkende artikel 30a

Direktiv 92/108/EØF

(EFT L 390 af 31.12.1992, s. 124)

Udelukkende artikel 1, nr. 9)

Direktiv 2001/44/EF

(EFT L 175 af 28.6.2001, s. 17)

 

DEL B

Ikke-ophævede ændringsretsakter

Tiltrædelsesakten af 1979

Tiltrædelsesakten af 1985

Tiltrædelsesakten af 1994

Tiltrædelsesakten af 2003

DEL C

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 25)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

76/308/EØF

1. januar 1978

79/1071/EØF

1. januar 1981

92/12/EØF

1. januar 1993 (1)

92/108/EØF

31. december 1992

2001/44/EF

30. juni 2002


(1)  For så vidt angår artikel 9, stk. 3, kan Danmark dog sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme denne bestemmelse i kraft senest den 1. januar 1993


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 76/308/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledende tekst, litra a) til e)

Artikel 2, stk. 1, litra a) til e)

Artikel 2, indledende tekst, litra f), første, andet og tredje led

Artikel 2, stk. 1, litra f), nr. i), ii) og iii)

Artikel 2, indledende tekst, litra g) til i)

Artikel 2, stk. 1, litra g) til i)

Artikel 3, første til femte led

Artikel 3, nr. 1) til 5)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra a)

Artikel 3, nr. 6), litra l)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra b)

Artikel 3, nr. 6), litra a)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra c)

Artikel 3, nr. 6), litra c)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra d)

Artikel 3, nr. 6), litra b)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra e)

Artikel 3, nr. 6), litra e)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra f)

Artikel 3, nr. 6), litra d)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra g)

Artikel 3, nr. 6), litra f)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra h)

Artikel 3, nr. 6), litra o)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra i)

Artikel 3, nr. 6), litra h)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra j)

Artikel 3, nr. 6), litra g)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra k)

Artikel 3, nr. 6), litra i)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra l)

Artikel 3, nr. 6), litra k)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra m)

Artikel 3, nr. 6), litra m)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra n)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra o)

Artikel 3, nr. 6), litra p)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra p)

Artikel 3, nr. 6), litra j)

Artikel 3, sjette led, første afsnit, litra q)

Artikel 3, nr. 6), litra n)

Artikel 3, sjette led, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4 og 5

Artikel 4 og 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7, stk. 1 og 2

Artikel 7, stk. 1 og 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3, første afsnit

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 3, andet afsnit

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 4

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, første, andet og tredje afsnit

Artikel 8, stk. 2, 3 og 4

Artikel 9–19

Artikel 9–19

Artikel 20, stk. 1 og 2

Artikel 20, stk. 1 og 2

Artikel 20, stk. 3

Artikel 21, 22 og 23

Artikel 21, 22 og 23

Artikel 24

Artikel 25, stk. 1, første og andet punktum

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 25, stk. 2, første og andet punktum

Artikel 24, stk. 3 og 4

Artikel 26

Artikel 27

Bilag I

Bilag II


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

10.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 2008

om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005

(meddelt under nummer K(2008) 2411)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2008/428/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der var udbrud af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005. Sygdommens forekomst udgjorde en alvorlig fare for bestandene i Fællesskabet.

(2)

For at forebygge, at sygdommen breder sig, og bidrage til, at den udryddes så hurtigt som muligt, skal Fællesskabet i henhold til beslutning 90/424/EØF yde finansiel støtte til medlemsstatens støtteberettigede udgifter til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/602/EF af 6. september 2006 om EF-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 (2) blev der ydet et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter til de gennemførte foranstaltninger til bekæmpelse af det pågældende udbrud.

(4)

I henhold til samme beslutning udbetales EF-tilskuddet på grundlag af den anmodning, Det Forenede Kongerige fremsatte den 11. juni 2007, og dokumentation som fastsat i artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (3).

(5)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EF-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 nu fastsættes.

(6)

Ifølge resultaterne af Kommissionens kontrol i henhold til EF-forskrifterne på veterinærområdet og betingelserne for tildeling af EF-tilskud er det ikke alle de indberettede udgifter, der kan godkendes som støtteberettigede.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Det Forenede Kongerige ved brev af 21. december 2007.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af Newcastle disease i Det Forenede Kongerige i 2005 i henhold til beslutning 2006/602/EF fastsættes til i alt 75 958,12 EUR.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 246 af 8.9.2006, s. 7.

(3)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.